Sunteți pe pagina 1din 2

Vulturul Publicaþie lunarã

editatã de consilierul PRM


Daniel MORARU

cruciat Nr. 2 decembrie 2009

Þara COLINDELE – UNA DINTRE


cu doi preºedinþi ºi trei CELE MAI VECHI FORME ALE
premieri FOLCLORULUI RELIGIOS
Pentru o noapte am trãit în þara cu ROMÂNESC
doi preºedinþi ºi trei primari, Sãrbãtoarea Na?terii Mântuitorului nostru
premieri. Iisus Hristos este prin excelenþã sãrbãtoare a
Vã mai amintiþi de Negoiþã, primarul bucuriei, a bunãtãþii lui Dumnezeu, care prin Fiul
nu ?tiu cãrui sector din capitalã? Dar
de Iohannis, primarul Sibiului? Unul
Sãu îl elibereazã pe om de starea sa de
era propunerea preºedintelui în singurãtate ?i de robie a pãcatului.
funcþie, Traian Bãsescu, celãlalt era susþinut, la Colinda reprezintã un mod propriu al
propunerea Crinului, de cel ce pãrea sã fie viitorul poporului român de a se pregãti pentru Crãciun ?i
preºedinte al României. de a serba bucuria lui, ca întâlnire a noastrã cu
Mai este însã un premier, tot fost primar, cel care, deºi sfinþenia ?i cu bunãtatea lui Hristos Dumnezeu.
demis, conduce încã un semiguvern. Spun semi, pentru Colinda este o evanghelie popularã, o Biblie
cã e cam pe jumãtate guvernul Boc. nescrisã a Na?terii Domnului ?i reprezintã o
ªi iatã cã, în seara în care Moº Nicolae se pregãtea sã valoare nepreþuitã prin originea, ?i mai ales, prin
umple ghetuþele copiilor cu daruri, douã tabere îºi
vechimea ei. Reprezintã cântecul nostru
ascuþeau baionetele pentru lupta ce avea sã înceapã
odatã cu zorile. ªi a început lupta. Pãrea o luptã „toþi strãmo?esc ?i una dintre cele mai vechi forme de
contra unul“, cu o victorie uºoarã a forþelor reunite contra manifestare a folclorului religios românesc.
tiranului. ªi dãi, ºi luptã! Spre deosebire de alte popoare, colindele române?ti sunt inspirate din Sfânta Scripturã ?i
Iar seara a adus surpriza! Exit-poll-urile arãtau un din Sfânta Tradiþie a slujbelor divine ?i din iconografie. Ele reprezintã de fapt dogma ortodoxã
echilibru fragil, iar ambii candidaþi s-au declarat a cre?tinismului, iar cre?tinismul nu este doar religia, prin excelenþã, a iubirii, a libertãþii ?i a
învingãtori. O tabãrã, învingãtoare în sondaje, a început comuniunii autentice ?i fire?ti cu Dumnezeu, ci este o bucurie sãrbãtoritã ?i actualizatã în
petrecerea, în timp ce tabãra adversã s-a pus pe profunzimea fiinþei noastre purtãtoare a chipului lui Dumnezeu.
numãrat. ªi a numãrat noapte de iarnã pânã-n Mergând din casã în casã, colindãtorii reactualizeazã simfonia divinã a cetelor îngere?ti ?i
dimineaþã, când numãrãtoarea a spus cum au vrut ei. cântarea pãstorilor ce au vestit Na?terea Domnului, care este binecuvântare, mângâierea
Încã nu ºtiu rezultatele oficiale. ªtiu doar cã în loc de
Duhului Sfânt, înfierea noastrã de cãtre Dumnezeu Tatãl, dobândirea calitãþii de frate dupã
daruri, Moº Nicolae ne-a adus doi preºedinþi ºi trei
premieri. Nu cred însã cã e suficient pentru a ieºi din trup, adicã de comuniune ve?nicã cu Dumnezeu Sfânta Treime.
crizã. Sãrbãtoarea Na?terii Domnului rãmâne prin excelenþã sãrbãtoarea familiei, a iubirii, a
Acum au început reproºurile. Am fost acuzat de cãtre bucuriei ?i a bunãtãþii lui Dumnezeu manifestatã faþã de oameni.
psd-iºti cã PRM Uricani a „mers“ cu PD-L. Ba chiar cã am Prof. Gheorghe I. Drãghici Slãvuþescu
fost cumpãrat de pd-l-iºti. Bunã glumã!
Motivul acuzaþiei a fost refuzul meu de a mã afiºa alãturi De 7 luni, în
de primar la un miting, în cursul zilei de miercuri. Poate cadrul ºedinþelor
mã acuzã ºi de faptul cã în Valea Jiului, Buhãescu a scos
primul scor pentru PSD în primul tur, iar în turul doi abia Consiliului local
locul patru. al oraºului
O fi important clasamentul pentru psd-iºtii din Valea Uricani, primarul,
Jiului, dar pentru Buhãescu nu a pãrut a fi importantã ajutat de
prezenþa mea alãturi de el, aºa cum nici pentru Mircea majoritatea psd-
Geoanã nu a pãrut importantã prezenþa lui Corneliu
Vadim Tudor alãturi de acesta. Alianþa lui cu PNL ºi istã, refuzã
sprijinul UDMR pãrea de ajuns. punctul „Diverse“,
Iatã cã nu a fost aºa. punct în care ar
Chiar dacã votanþii PRM au mers în mod natural spre trebui sã discutãm
a-l vota pe Geoanã, a contat foarte mult direcþia datã de
preºedintele Vadim. Iar acesta nu a spus decât în ultima
problemele
zi de campanie în mod direct cã recomandã sã alegem cetãþenilor, altele
„rãul mai mic“, iar mesajul nu a ajuns la toþi votanþii PRM. decât cele aflate
Nu a mai fost timp. pe ordinea de zi!!!
În Uricani, votanþii lui Vadim, care sunt aproape 9%, au
votat cum i-a îndemnat inima sau conºtiinþa. Consiliul local al oraºului Uricani de la A la Z
Daniel MORARU - consilier local
O ÎNTREBARE PE LUNÃ Braia Corneliu - viceprimar
Domnule primar, de ce a fost necesarã cheltuirea a 350 mii Data naºterii: 09.10.1961 Locul naºterii: Bumbeºti Jiu
lei (3,5 miliarde de lei vechi) pentru plata altor documentaþii Starea civilã: cãsãtorit Copii: 1
referitoare la termoficarea ora?ului în sistem centralizat prin Studii: Universitatea Spiru Haret - jurnalism ºi filosofie
centralã pe gaz metan, respectiv apã caldã prin centralã cu
biomasã (!?) în condiþiile în care aþi cheltuit alte 3,5 miliarde
Traseu politic: Uniunea Tineretului Comunist - Partidul Umanist din
de lei vechi pentru studii, proiect tehnic, etc. pentru România (Social-Liberal) transformat în Partidul Conservator - Partidul
termoficare în sistem centralizat cu agent termic de la Social Democrat
termocentrala din Paro?eni? Funcþii în administraþie: consilier (2004-2008), viceprimar (din 2008)
Variante de rãspuns: a) S-a scumpit hârtia; În anul 2000 a candidat la funcþia de primar al oraºului Uricani, din partea PUR, când a
b) S-au de?teptat cei de la firmã ?i au schimbat soluþia obþinut 149 de voturi, respectiv 3,46%.
tehnicã pe banii ora?ului Uricani;
c) Banii trebuiau cheltuiþi cã doar i-a dat Guvernul. În luna ianuarie: Criºan Ion - consilier local

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali


Art. 50 (1) Aleºii locali au obligaþia de a aduce la cunoºtinþã cetãþenilor toate faptele ºi actele administrative ce intereseazã colectivitatea localã.
Vulturul cruciat Nr. 2 decembrie 2009

ªedinþa ordinarã a consiliului local al oraºului Uricani din ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER PROPRIU-ZIS A DEVENIT
data de 26.11.2009, pe scurt: O CHESTIUNE PRESANTÃ PENTRU ELEVI (I)

1. Suportarea din bugetul local al Ora?ului Uricani a costului În timpul rãmas dupã terminarea cursurilor, ca ºi cel petrecut în
ºcoalã, se pun bazele dezvoltãrii personalitãþii copilului.
transportului ruta Uricani – Petro?ani pentru eleva Petresc Ana Maria.
În principal, societatea încredinþeazã ºcolii ºi familiei sarcina
2. Aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economicã a
instruirii ºi educãrii copiilor ºcolari. În cadrul ºcolii organizarea
Ora?ului Uricani 2009 – 2014 în formã actualizatã - nu prea ?tie nici un timpului, a tuturor activitãþilor, se realizeazã prin intermediul
consilier ce conþine aceastã strategie, dar a fost votatã de majoritatea psd- cadrelor didactice – persoane ce dispun de o pregãtire complexã de
istã - am considerat normal ca aceastã strategie sã fie supusã dezbaterii specialitate ºi psihopedagogicã – iar în cadrul familiei aceastã
publice a?a cum cere lege transparenþei decizionale 52/2003. sarcinã revine pãrinþilor, care manifestã grija sporitã pentru
3. Aprobarea întocmirii unui Studiu de Fezabilitate privind dezvoltarea armonioasã, dragoste pentru propriul copil ºi, de ce nu,
„Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea credinþa fermã în reuºita în viaþã a copilului.
În cadrul bugetului de timp se constatã o ierarhizare a grupurilor
energiei verzi” - sunã interesant „energie verde”, însã sunt doar bani
de activitãþi în funcþie de gradul lor de obligativitate ºi un raport de
cheltuiþi pe hârtii. interdependenþã între dideritele tipuri, fapt ce permite structurarea
4. Aprobarea documentaþiilor tehnico-economice privind cre?terea acestora în trei mari categorii, cãrora le corespund trei secvenþe
performanþei energetice a blocurilor de locuit C4, C6, C8, C10 si C12 de temporale în cadrul celor 24 ore ale unei zile ºi anume: 1- timpul
pe str. Ghiocelului, 33 ?i 35 de pe Aleea Teilor, 4, 11 ?i 13 de pe str. 1 Mai, 1, ?colar; 2 - timpul extra?colar; 3 - timpul liber propriu-zis.
7, 9 ?i 11 de pe str. 1 Decembrie 1918, 5 si 20 de pe str. Republicii ?i 1 de pe Valoarea timpului liber propriu-zis este dependentã de „timpul
Aleea Plopi lor din Ora?ul Uricani - administra?ia publicã a ora?ului ?i-a ?colar” ?i „timpul extra?colar” - relativa sa independenþã
manifestându-se în libertatea de opþiune pentru diversele activitãþi
fãcut datoria, dacã guvernul respectã Ordonanþa de Urgenþã 18/2009, de timp liber.
existã posibilitatea ca blocurile enumerate sã primeascã finanþare. Este necesar sã se acorde o atenþie deosebitã activitãþilor
5. Rectificarea bugetului local al Ora?ului Uricani pe anul 2009. recreative, deoarece pentru evitarea oboselii ?i pentru menþinerea
6. Aprobarea inventarierii în domeniul privat al Ora?ului Uricani a tonusului muscular este nevoie de foarte multã mi?care - mai ales
terenului din intravilan, în suprafaþã de 897 mp, înscris în Cartea Funciarã între 6-18 ani - dar intrebarea fireascã este dacã oferã ora?ul
nr. 60252, nr. cadastral/nr. topografic 60252, aflat în proprietatea Statului Uricani posibilitãþi cu privire la baza materialã în fiecare cartier,
Roman pentru ca elevii sã-?i petreacã timpul liber propriu-zis în scopul
7. Aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termicã a satisfacerii necesitãþilor de joc. Aceastã problemã a devenit o
consumatorilor din Ora?ul Uricani - acela?i comentariu ca în cazul chestiune presantã pentru familie dar ?i pentru elevi. (Vom reveni)
Prof. Gheorghe I. Drãghici Slãvu?escu
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economicã a Ora?ului Uricani
2009 – 2014, cu completarea cã într-o sedin?ã ulterioarã a fost aprobat de NAÞIONALISMUL ROMÂNESC
cãtre consilierii PSD ?i Studiul de fezabilitate, respectiv Proiect tehnic
Naþionalismul este pe linia mijlocie între excesul de invenþie ºi excesul de
pentru alimentarea consumatorilor din ora?ul Uricani cu energie termicã
tradiþie. El constrînge invenþia sã se adapteze tradiþiei ºi, totodatã, constrînge
în sistem centralizat, studii ce au costat 3,5 miliarde de lei vechi, chiar tradiþia sã urmeze într-un anumit tempo invenþiei. Naþionalismul combinã,
dacã în anii trecuþi au fost cheltuite peste 3,5 miliarde de lei vechi pe temperîndu-le, atît individualismul, cît ºi tradiþionalismul. De fapt, acesta a fost ºi
acelea?i studii, cu deosebirea cã atunci soluþia era racordarea la rolul sãu istoric. Pentru viaþa culturalã a multor popoare el a servit întocmai ca ºi un
criteriu. Formula naþionalismului nu poate fi, însã, luatã fãrã un prealabil examen
termocentrala Paro?eni, iar acum se vorbe?te despre producerea critic. În ea se amestecã multe elemente strãine judecãþii obiective. Ea este mai
agentului termic cu ajutorul centralelor pe gaz, respectiv biomasã. curînd o lozincã decît un criteriu. O revizuire a ei se impune. ªi aceastã revizuire
8. Revocarea H.C.L. Uricani nr. 123/2009 referitoarea la revocarea constituie primul punct din programul de activitate spiritualã a popoarelor
H.C.L. Uricani nr. 35/2009 privind aprobarea PUD pentru construirea unui europene din secolul nostru.
Noul naþionalism trebuie sã fie fundat logic, pentru ca el sã corespundã direcþiei
spaþiu comercial în cartierul Bucura din Ora?ul Uricani, între bl. 29 ?i 5 din de gîndire pe care o inaugureazã acest secol. El trebuie sã fie la înãlþimea unei
str. Muncii ?i concesionarea prin licitaþie publicã a imobilului teren în ºtiinþe a spiritualitãþii. Aceastã revizuire se impune mai ales în România.
suprafaþã de 162 mp, aflat în domeniul public al Ora?ului Uricani - Naþionalismul în România a fost prea mult lãsat pe seama inimii. A fost
sentimental, ºi din aceastã cauzã a fost un criteriu îndoielnic. Sub haina lui s-au
revocarea revocãrii a fost retrasã de pe ordinea de zi de cãtre primar (cred ascuns multe deformaþii spirituale. O parte din aceastã operã de revizuire este
cã a?tepta rezultatul alegerilor) - din pãcate scandalul produs de primar ?i astãzi sãvîrºitã. Criteriul îndoielnic al naþionalismului sentimental a fost înlocuit
majoritatea psd-istã din consiliul local prin concesionarea unui teren în din scrierea ºi din vorbirea româneascã, din cercetãrile ºtiinþifice pozitive ºi este pe
cale sã fie înlocuit ºi din cercetãrile istorice. Astãzi, rar sã mai fie cineva care, în
„buricul târgului”, continuã, iar primarul cu ceata lui de juri?ti ?i aceste diferite domenii, sã confunde ce este sãnãtos cu ce este nãscut mort pentru
consilieri personali fac gre?ealã dupã gre?ealã. cultura româneascã. Nu tot aºa este, însã, în alte domenii. În domeniul politicii,
9. Aprobarea inventarierii în domeniul privat al Ora?ului Uricani a opera revizuirii întîmpinã mari dificultãþi. Astãzi, ca ºi în secolul trecut, ideologia
terenului din intravilan, în suprafaþã de 173 mp, înscris în Cartea Funciara Statului Român rãtãceºte pe culmile unor idealuri strãine, în urmãrirea unor
împerecheri absurde. Sînt oameni politici în România care n-au încã simþul
nr. 60118, parcela nr. 3204/40/17/3, aflat în proprietatea Statului Roman realitãþii româneºti. Crescuþi în atmosfera spiritualã a altor þãri, ei cred cã, imitînd
10. Completarea H.C.L. Uricani nr. 100/2009 referitoare la organizarea ceea ce a avut succes aiurea, fericesc ºi þara lor. Ideologia învãþãmîntului rural, de
Serviciului Public de Salubrizare în Oraºul Uricani ºi aprobarea asemenea, este aservitã în România cu totul naþionalismului sentimental. Din prea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în Oraºul Uricani ºi a mult sentiment pentru populaþia de la sate, populaþia aceasta nu învaþã în ºcoalã
ceea ce-i este util ei, ci ceea ce clasa conducãtoare crede cã este menit sã o ridice în
Caietului de Sarcini pentru prestarea Serviciului Public de Salubrizare ochii strãinului civilizat.
11. Diminuarea indemnizaþiei consilierilor locali cu 25% pe lunile Degeaba pedagogia ºtiinþificã dovedeºte cã þãranul nu este un burghez redus, ci
noiembrie ?i decembrie 2009 - Stoi Cosma Nicu?or a propus un amendament este un om întreg, cu altã spiritualitate ºi cu alte interese, omul politic român
în sensul reducerii cu 100% a indemnizaþiei consilierilor locali pentru luna continuã sã-l creascã pe mãsura potrivitã burghezului.
Noul naþionalism are, aºadar, în România, multe piedici de înlãturat înainte de a fi
decembrie, însã acesta a fost votat doar de trei consilieri: Stoi Cosma Nicu?or, înfãptuit.
Trifan Marcel ?i Moraru Daniel, ceilalþi considerând un efort prea mare Constantin Rãdulescu-Motru
renunþarea la o indemnizaþie. (Revista Fundaþiilor Regale, 1 noiembrie 1934)

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraþiei publice locale – republicatã
Art. 51 (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivitãþii locale.