Sunteți pe pagina 1din 2

Vulturul Publicaþie lunarã

editatã de consilierul PRM


Daniel MORARU

cruciat Nr. 3 ianuarie 2009

Primãria, Consiliul local ºi Mihai Eminescu - 160 ani


SF-urile 15.01.1850 - 15.06.1889
Nu! Nu e vorba de Science
Fiction, aºa cum ar putea sã creadã
unii dintre cei ce citesc aceste
gânduri. Deºi unele întâmplãri din
primãrie, sau din ºedinþele de
consiliu ar putea sã parã desprinse
dintr-un film SF.
Studiile de fezabilitate, cã despre ele este vorba,
sunt analize ale viabilitãþii unei idei, conþinutul acestora
fiind îndreptate cãtre obþinerea rãspunsului la
întrebarea „putem investi în aceastã idee de afaceri?”.
Teoretic sunã bine! Nu-i aºa?
Adicã îmi vine mie primar, sau consilier local, sau
cetãþean al oraºului o idee de afaceri ºi, înainte de a
cheltui o sumã mai mare sau mai micã cu scopul de a
demara afacerea, verific viabilitatea ideii.
Spre exemplu, primarul se trezeºte într-o dimineaþã
ºi spune: „Uricaniul nu are cãldurã! Vreau sã aduc
cãldurã uricãnenilor”. Iatã cã ideea s-a nãscut. Vine
apoi primarul în faþa consiliului local ºi propune
aprobarea unei soluþii pe care un institut de profil o
propune: realizarea termoficãrii oraºului Uricani cu
agent termic de la termocentrala din Paroºeni. De bunã
credinþã, consiliul local aprobã propunerea primarului
ºi astfel îi permite acestuia sã cheltuiascã aproape 4
miliarde lei vechi pe hârtii, iar uricãnenii rãmân sã se
încãlzeascã fiecare cum poate. De 8 luni, în 24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor
Dupã 2-3 ani, primarul se trezeºte într-o dimineaþã
ºi spune: „Uricaniul tot nu are cãldurã! Vreau sã fac cadrul ºedinþelor În Adunarea Electivã a Moldovei, dupã mai multe
ceva pentru a aduce cãldurã uricãnenilor”. Iatã cã Consiliului local dispute, a fost propus si ales în unanimitate domn la
ideea a revenit. ªi pentru cã tot existau niºte bani pe 5/ 17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza, "om nou
care guvernul i-a trimis în Uricani pentru realizarea al oraºului la legi noi" - dupã cum aprecia Mihail Kogãlniceanu.
termoficãrii, vine primarul în faþa consiliului local ºi Uricani, primarul, Adunarea Electivã a Tãrii Românesti era însã
propune aprobarea unei soluþii pe care acelaºi institut dominatã de conservatori.Peste 30.000 de oameni s-
de profil o propune: realizarea termoficãrii oraºului
ajutat de
au aflat în preajma clãdirii Adunãrii în acele zile
Uricani cu agent termic produs în centrale pe gaz ºi majoritatea psd- istorice; într-o sedintã secretã deputatul Vasile
biomasã. Astfel au fost cheltuiþi alþi 3,5 miliarde lei istã, refuzã Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea tot a
vechi, tot pe hârtii. lui Alexandru Ioan Cuza, propunere acceptatã în
S-a cam scumpit hârtia în Uricani dacã cheltuim 7 punctul „Diverse“, unanimitate.
miliarde pe câteva topuri de hârtie. punct în care ar Alegerea aceluiasi domn în ambele Principate a
Întrebarea care se naºte e dacã „soluþia viabilã“
datã de firma de specialitate se schimbã din 3 în 3 ani trebui sã discutãm reprezentat o însemnatã victorie a poporului român
în lupta pentru formarea unui stat national unitar.
meritã aceastã firmã sã primeascã ºi bani pentru problemele În istoria noastrã nationalã, Alexandru Ioan Cuza reprezintã o
hârtiile pe care le produce?
A fost oare joia orbilor când a avut loc ºedinþa de cetãþenilor, altele personalitate incontestabilã; în perioada cât el s-a aflat la cârma tãrii au avut
consiliu, de au votat consilierii PSD ca orbii propunerea decât cele aflate loc transformãri structurale ce au deschis drumul spre dezvoltarea statului
primarului, fãrã sã conteze cã plãtim aceeaºi lucrare de român; Cuza a manifestat competentã si patriotism, a condus cu demnitate
douã ori cu sume care depãºesc 7 miliarde de lei?
pe ordinea de zi!!! si dezinteres având asigurat un loc statornic în memoria poporului nostru.
Chiar nu ne pasã cum cheltuim banii oamenilor?
Daniel MORARU - consilier local Consiliul local al oraºului Uricani de la A la Z
O ÎNTREBARE PE LUNÃ
Criºan Ion - consilier local
Domnule primar, de ce nu am primit rãspuns la întrebarea Data naºterii: 05.09.1956 Locul naºterii: ªtei, Bihor
formulatã în luna noiembrie a anului trecut ºi anume: câte Starea civilã: cãsãtorit Copii: 5
Studii de fezabilitate au fost realizate pe banii contribuabililor Profesia: inginer Ocupaþia: administrator
uricãneni în ultimii trei ani, cât au costat aceste studii, câte Traseu politic: Partidul Social Democrat - Partidul Umanist din România
dintre aceste studii au fost finanþate prin fonduri
guvernamentale sau europene, ce lucrãri au fost realizate prin (Social-Liberal) transformat în Partidul Conservator - Partidul Social Democrat
aceste studii ºi câþi bani au adus în Uricani? Funcþii în administraþie: consilier (2000-2004 - PSD, 2004-2008 - PSD-PUR-
Variante de rãspuns: a) Rãspunsul vã este defavorabil; PSD, din 2008 - PSD)
b) Compartimentul din cadrul primãriei care se ocupã cu În anul 2008 a candidat la funcþia de consilier local al oraºului Uricani, ocupând locul 10 pe
informaþiile de interes public are foarte mult de lucru; lista propusã de PSD.
c) Nu vor muºchii dumneavoastrã sã rãspundeþi la
întrebãrile incomode adresate de cetãþeni. În luna februarie: Cureº Liliana Maria - consilier local

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali


Art. 50 (1) Aleºii locali au obligaþia de a aduce la cunoºtinþã cetãþenilor toate faptele ºi actele administrative ce intereseazã colectivitatea localã.
Vulturul cruciat Nr. 3 ianuarie 2009

ªedinþele consiliului local al oraºului Uricani din luna ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER PROPRIU-ZIS A DEVENIT
O CHESTIUNE PRESANTÃ PENTRU ELEVI (II)
decembrie 2009, pe scurt:
Despre rolul activitãþilor recreative ºi despre valoarea educativã a
ªedinþa de îndatã – 07.12.2009
timpului liber propriu-zis, atât cadrele didactice cât ºi pãrinþii elevilor sunt
1. Aprobarea proiectului „Optimizarea comunicãrii dintre Primãria unanimi în a aprecia cã în jocul organizat este cuprinsã o învãþãturã a
Oraºului Uricani ºi instituþiile deconcentrate din subordinea Consiliului moralei. În acelaºi timp jocul exerseazã atât muºchii cât ºi inteligenþa. Jocul
Local al Oraºului Uricani prin remodelarea ºi eficientizarea fluxurilor de dezvoltã supleþea ºi vigoarea dar tot el aduce acea stãpânire de sine fãrã
de care poþi fi o fiinþã umanã, fãrã a fi cu adevãrat un om.
activitãþi” ºi a cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului - Pentru copii, jocul este numai un exerciþiu, dar a fost ºi rãmâne o bogatã
valoarea proiectului se ridicã la peste 7 miliarde lei vechi - dacã va fi sursã de activitãþi superioare. Gândirea propriu-zis umanã începe prin joc.
aprobat. (11 voturi „pentru“, 1 vot „abþinere“) Jocul pregãteºte pentru muncã ºi introduce copilul în grupul social. Copilul
2. Modificarea statului de funcþii al Serviciului Public de Gospodãrire ia contact cu alþii, se chinuieºte sã þinã seama de punctul de vedere al
altora, sã iasã din egocentrismul sãu originar. Jocul constituie vestibulul
Localã din subordinea Consiliului Local al Oraºului Uricani - (10 voturi natural care conduce spre muncã.
„pentru“, 2 voturi „abþinere“) Cine spune joc spune totodatã efort ºi libertate, iar o educaþie prin joc
trebuie sã fie o sursã atât de efort fizic, cât ºi bucurie moralã. Iatã cã repet în
ªedinþa extraordinarã – 15.12.2009 acest articol ideea cã a te juca înseamnã a cãuta o plãcere moralã. Ori,
1. Aprobarea Studiului de fezabilitate privind alimentarea cu energie tocmai aceastã plãcere moralã trebuie sã o transpunem în educaþia
termica a consumatorilor din Oraºul Uricani - propunerea a fost noastrã (ºcoalã ºi familie) dacã vrem ca ea sã copieze activitatea spontanã
a jocului.
modificatã, în sensul completeazã cu aprobarea Proiectului Tehnic ºi În joc provocãm obstacole pe care le propunem copilului sã le învingã,
Caietului de sarcini. Costuri: 3,5 miliarde lei vechi, din care 650 milioane dar ºi obstacole pe care vrea el sã le învingã. Existând aceste obstacole
deja plãtiþi, conform declaraþiei domnului viceprimar - (7 voturi educaþia va spori în savoarea sa. Adevãrata bucurie, bucuria umanã este
cea pe care o gãseºti când triumfi asupra ta, când te stãpâneºti pe tine.
„pentru“, 3 voturi „abþinere“, 1 vot „împotrivã“) Acest triumf, aceastã stãpânire pot fi însoþite uneori de un efort fizic ºi de
ªedinþa extraordinarã – 26.12.2009 obosealã. Este un adevãr care trebuie recunoscut ºi acceptat. Repurtând
victorii, efortul este plãcut.
1. Alocarea sumei de 2.500 lei de la capitolul „Culturã, recreere ºi În joc intervine ºi acel „simþ al copiilor“ care nu poate fi înlocluit de
religie” al bugetului local al Oraºului Uricani pe anul 2009 pentru altceva.
organizarea manifestãrii cultural-tradiþionalã legatã de sãrbãtorile creºtine Din cele spuse pânã aici se vede clar cã jocul copiilor oferã o învãþãturã
ºi anume: copilul nu se poate dezvolta singur dacã nu i se oferã posibilitãþi
„Naºterea Domnului” - (vot „pentru“ în unanimitate) materiale în scopul satisfacerii necesitãþii de joc. Aceasta este o chestiune
2. Stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2010 - spre presantã atât pentru ºcoalã cât ºi pentru elevi ºi familie.
deosebire de discuþiile „grele“ de anul trecut, când taxele au fost majorate Avându-se în vedere cã fiecare copil desfãºoarã o gamã largã de
anormal, dupã pãrerea mea, la acest proiect nu au fost discuþii deoarece activitãþi cu conþinuturi ºi durate foarte variate, cu scopuri bine determinate
ºi în contexte ºi împrejurãri diferite se impune ca administraþia localitãþii
taxele au fost lãsate la valoarea hotãrâtã de Guvern, fãrã a se aplica Uricani sã ofere acel cadru atractiv ºi benefic în declanºarea spontaneitãþii
majorarea din partea Consiliului local. În aceste condiþii valoarea ºi emulaþiei. (vom reveni)
impozitelor plãtite de locuitorii oraºului Uricani pentru anul 2010 este Prof. Gheorghe I. Drãghici Slãvuþescu
apropiatã de valoarea efectivã în anul 2009 - (vot „pentru“ în unanimitate) Prezentarea Partidului România Mare
3. Rectificarea Bugetului local al Oraºului Uricani pe anul 2009 - (vot Trecut, prezent ºi viitor al filialei orãºeneºti Uricani
„pentru“ în unanimitate)
Partidul România Mare este fondat la 20 iunie 1991 de Corneliu Vadim
ªedinþa ordinarã – 29.12.2009 Tudor, Eugen Barbu, Mircea Muºat ºi alþii, ºi are ca însemn distinctiv
1. Revocarea H.C.L. Uricani nr. 123/2009 referitoare la revocarea vulturul cruciat brâncovenesc.
H.C.L. Uricani nr. 35/2009 privind aprobarea PUD pentru construirea unui Se aflã în avanscena politicii româneºti încã din anul înfiinþãrii sale
spaþiu comercial în cartierul Bucura din Oraºul Uricani, între bl. 29 ºi 5 din individualizându-se încã de atunci prin poziþiile adoptate în chestiunile
majore care confruntã þara, dar mai ales, prin aplombul liderului sãu,
str. Muncii ºi concesionarea prin licitaþie publicã a imobilului teren în Corneliu Vadim Tudor, om de litere, poet, autor de cãrþi ºi jurnalist.
suprafaþã de 162 mp, aflat în domeniul public al Oraºului Uricani – proiect Partidul România Mare a fost prezent în parlament din 1992 pânã în
respins de Consiliul local - (1 vot „pentru“, 14 voturi „abþinere“) prezent, bucurându-se de încrederea ºi sprijinul alegãtorilor.
2. Aprobarea Contractului de închiriere a autogunoierei compactoare Doctrina Naþionalã este baza teoreticã ºi ideologicã a partidului, fiind
marca ERF, dintre Primãria Oraºului Uricani ºi S.C. Goscomloc S.A. expresia sinteticã a existenþei multimilenare a românilor, avându-ºi
izvoarele atât în religia creºtin ortodoxã în care s-a format poporul român
Uricani - 600 lei/lunã - (vot „pentru“ în unanimitate)
cât ºi în ideile de libertate, dreptate ºi neatârnare ale marilor figuri ale
3.Alegerea Preºedintelui de ºedinþã pentru perioada ianuarie-martie
neamului.
2010 - d-na Pop Daniela - (14 voturi „pentru“, 1 vot „împotrivã“) Politica Partidului România Mare se vrea a fi de un "Naþionalism
Luminat" teoretizat de dascãlul naþional Nicolae lorga.
Partidul România Mare subliniazã necesitatea de a se recunoaºte ºi
combate caracterul ilicit ºi nedrept al oricãror discriminãri. În faþa lui
Fotografia lunii Dumnezeu ºi a Constituþiei, suntem cu toþi egali.
Partidul România Mare îºi propune sã determine o concepþie corectã
Gheorghe Funar despre corelaþia dintre muncã ºi statutul social al cetãþeanului, repunând
þi munca, talentul ºi iniþiativa pe primul loc în preocuparea naþiunii române,
Daniel Moraru ca determinante ale bunãstãrii membrilor societãþii.
O dimensiune importanta a mesajului politic al Partidului România
Deva Mare este reprezentata de respingerea nemijlocitã a devianþei,
04.10.2009 infracþionalitãþii ºi corupþiei.
Principiul fundamental care orienteazã acþiunile Partidului România
Mare este Interesul Naþional. (va urma)

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraþiei publice locale – republicatã
Art. 51 (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivitãþii locale.