Sunteți pe pagina 1din 1

TEST—CLASA A VIII-A

Se dă textul:
„Nu se ţine minte de când Dunărea, umflată de ploi şi zăpoare, nu se mai
vărsase atât de năprasnic ca în primăvara aceea. Fluviul era un imens şir de
dâmburi rostogolitoare , din coastele cărora se năruiau afară din matcă puhoaie
nebune, ce împingeau, înghesuiau în hârdaiele bălţilor, în câmpia nesfârşită…
Vremea pescuitului întârzia. De Dunăre, nici vorbă. Dar chiar în bălţile
necontenit frământate de şuvoaie nu se putea arunca plasă ori năvod: se făceau
ferfeniţă. Peştele, mahmur, se ţinea numai în adânc, în nămoale şi cotloane.
Deasupra se învăluiau cârduri plutitoare de pescăruşi, chitind zadarnic prada în
undele sterpe. Roiuri de raţe făr’de rost, liote de lişiţe alungate, vârtejuri de gâşte
deznădăjduite, bâtlani amărâţi, cormorani bosumflaţi se foiau în toate părţile,
căutând tihnă. Toţi, oameni şi lighioane, aşteptau cu ochii pe mâniile dezlănţuite.”
(V. Voiculescu —„Pescarul Amin”)
Cerinţe:
A.1Extrage din text câte un cuvânt care să conţină:a)diftong;b)vocale în
hiat;c)triftong
2.Menţionează numărul literelor şi al sunetelor din cuvântul ochii
3.Desparte în silabe şi precizează regula aplicată:imens, umflată,
năruiau nesfârşită,
4.Scrie sinonimele şi antonimele cuvintelor:năprasnic, a se nărui,
nesfârşită, sterp, bosumflat:
5.Menţionează sensurile verbului polisemantic a face în 4 enunţuri;
6.Extrage din text:a) o locuţiune verbală;b) o locuţiune adjectivală;c) un
substantiv colectiv.
7.Menţionează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor
subliniate în text;
8.Rescrie din text:a)un adverb la superlativ absolut;b) o apoziţie
dezvoltată;
9.Realizează expansiunea părţilor de propoziţie: pescuitului, tihnă,
dezlănţuite
10.Scrie 4 fraze în care subordonata „ce împingeau” să devină:SB,PR,
CD,CI;
B.11Menţionează 2 argumente care să justifice că textul de mai sus este o
descriere artistică în versuri
12.Menţionează:a)elementul de natură descris;b)anotimpul;
13.Rescrie din text:a)un epitet;b)o personificare; c)o hiperbolă;d)o
enumeraţie;
14.Stabileşte cărui moment al unei opere literare epice i-ar putea
corespunde textul. Argumentează în maximum 15 rânduri opţiunea ta.