Sunteți pe pagina 1din 21

D

EM

LE NST
O
C RA
ŢI T
E IV
INTRODUCERE

Ă
Schimbările survenite în ultimii ani în societatea românească au deschis drum unor oportunităţi
extraordinare de lărgire a orizonturilor sociale, culturale şi economice. Pentru a putea exploata
aceste posibilităţi, este foarte importantă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. În
domeniul turismului şi al culturii, al relaţiilor economice şi politice internaţionale, stăpânirea
limbii engleze, ca limba străină cu cea mai mare răspândire în lume, este indispensabilă. Acest
fapt a fost conştientizat de majoritatea ţărilor din lumea civilizată, limba engleză predându-se
intensiv încă de la nivelul claselor ciclului primar de studiu.

Metoda introdusă de EUROCOR se utilizează de mult timp cu succes în ţările vest-


europene şi în Statele Unite, mulţumită accesibilităţii şi atractivităţii prezentării. Cu eforturi
relativ mici, se pot obţine în scurt timp rezultate uimitoare. Este suficient să învăţaţi zilnic
câte 15 minute, fără a parcurge mai mult de o jumătate de lecţie odată. Esenţiale în asimilarea
cunoştinţelor sunt sistematizările şi evaluările periodice, care vă dau posibilitatea de a progresa
fără îndoieli şi lacune.

Cursul de Limba engleză pentru nivel intermediar se compune din 40 de lecţii, grupate în
20 de caiete. Patru dintre aceste caiete, prevăzute sistematic pe parcursul studiului, cuprind
doar exerciţii, ele constituind un material foarte util pentru evaluarea periodică a modului în
care a fost asimilată materia. Pentru fiecare caiet puteţi beneficia de o casetă, ce reprezintă
înregistrarea integrală a conţinutului celor două lecţii. Aceste casete au un rol foarte important
în deprinderea şi perfecţionarea pronunţiei, ele fiind realizate cu participarea unor vorbitori
nativi de limba engleză.

Fiecare lecţie tratează un anumit domeniu de interes, tematica cursului acoperind o multitudine
de aspecte ce pot fi întâlnite în viaţa cotidiană. O lecţie cuprinde două părţi; la începutul
fiecărei părţi a lecţiei se află câteva exerciţii de recapitulare a materiei parcurse, apoi vă este
prezentat noul vocabular pentru domeniul pe care îl vizează lecţia şi vă sunt propuse o serie
de exerciţii de verificare a acestuia. Pentru o mai bună fixare, cuvintele şi expresiile noi sunt
introduse în scurte texte, de cele mai multe ori dialoguri. Fiecare parte a lecţiei cuprinde, de
asemenea, secţiuni de prezentare teoretică a unor aspecte gramaticale importante şi exerciţii
corespunzătoare. A doua parte din cea de-a doua lecţie a caietului nu introduce elemente de
gramatică sau vocabular noi, aceasta fiind o parte de verificare a cunoştinţelor din întregul
caiet. La sfârşitul fiecărei lecţii se găsesc o recapitulare şi o temă pentru acasă, pe care, după
rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. Faptul că a fost acordată o
atenţie deosebită îmbogăţirii vocabularului se reflectă în existenţa unui vocabular sintetic al
cuvintelor şi expresiilor nou introduse, aflat la sfârşitul fiecărui caiet.

Profesorii noştri sunt gata să vă acorde tot sprijinul şi vă aşteaptă să deveniţi cursant
EUROCOR.

Vă dorim mult succes!

1
Dumneavoastră aţi mai studiat această limbă şi aveţi deja un bagaj important de cunoştinţe de
engleză. Cursul EUROCOR pentru nivel intermediar vă va ajuta să vă consolidaţi stăpânirea
aspectelor gramaticale şi să vă extindeţi aria de cuprindere a vocabularului.

Pentru ca studiul individual să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea lecţiilor au fost introduse
o serie de simboluri grafice, care vă vor ajuta să localizaţi mai uşor, în vederea recapitulării,
secţiunile de vocabular sau gramatică:

N semnalează cuvintele şi expresiile noi

i atrage atenţia asupra particularităţilor lexicale sau gramaticale ale limbii engleze

indică exerciţiile de verificare a cunoştinţelor însuşite

semnalează observaţiile importante, care se referă la reguli gramaticale sau


de pronunţie esenţiale în însuşirea limbii engleze

(5.2) indică faptul că problema respectivă este prezentată în Compendiul de gramatică pentru
începători în paragraful 5, la pagina 2

Unele exerciţii solicită folosirea filtrului roşu pentru verificare. Textul scris cu caractere ro[ii,
precedat de semnul „ > ”, dispare o dată ce este acoperit cu acest filtru.

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu metoda


de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă jumătate
din conţinutul unui caiet de curs. Veţi găsi aici fragmente din lecţiile cursului, exemple de
exerciţii, precum şi un model de recapitulare, unul de vocabular şi de temă pentru acasă.

2
Structura cursului de Limba engleză pentru
nivel intermediar

Lecţiile 1-2 Tema: Călătorii


Gramatică: Articolul hotărât şi articolul nehotărât

Lecţiile 3-4 Tema: Călătorii


Gramatică: Pronumele personale şi reflexive

Lecţiile 5-6 Tema: Spaţiu, astronomie; animale, zoo


Gramatică: Substantive (invariabile, substantive indicând genul, substantive
cu aceeaşi formă de singular şi plural)

Lecţiile 7-8 Tema: Animale sălbatice, animale de casă


Gramatică: Genitivul sintetic, poziţia unor adjective în propoziţie (e.g. ill, sick),
formele de comparativ şi de superlativ ale adjectivelor neregulate,
câteva adverbe

Caiet de exerciţii I Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică


însuşite în lecţiile 1-8.

Lecţiile 9-10 Tema: Meserii, profesiuni; cumpărături


Gramatică: “This” şi “that” folosite înaintea adjectivelor cu sensul de „atât de”,
pronumele relative, folosirea construcţiilor “so, either…or /neither…
nor”, Question Tags – întrebările disjunctive

Lecţiile 11-12 Tema: Radio şi TV


Gramatică: Folosirea determinanţilor: “all, all the, either of, both”, diferenţa
dintre
“every” şi “each”, folosirea pronumelor “none”, ”nothing”, a perifrazelor
verbale: “to be able to”, “to be allowed to”, a construcţiei could + have
+ Past Participle

Lecţiile 13-14 Tema: Muzică


Gramatică: Verbe modale care exprimă permisiunea, posibilitatea, obligativitatea:
“to be allowed to”, “to be permitted to”, “to have to”, forma şi
folosirea
verbelor “need”, “dare”, “used to” şi a expresiei verbale “be used to”

Lecţiile 15-16 Tema: Religie, biserică


Gramatică: “have”, “shall”, “will”, “should” ca verbe cauzative

Caiet de exerciţii II Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică


însuşite în lecţiile 9-16.

3
Lecţiile 17-18 Tema: Artă, literatură
Gramatică: Alte utilizări ale verbului modal “would ”

Lecţiile 19-20 Tema: Medicină


Gramatică: Structuri cu complement

Lecţiile 21-22 Tema: Diferite momente din viaţa unui om


Gramatică: Structura: “for + complement + infinitiv”, verbe urmate de Present
Participle, Gerund, substantive compuse

Lecţiile 23-24 Tema: Corespondenţă, convorbiri telefonice


Gramatică: Verbe care cer Gerund şi/sau Infinitive

Caiet de exerciţii III Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică
însuşite în lecţiile 17-24.

Lecţiile 25-26 Tema: Medicină


Gramatică: Adjective (substantive / Past Participle cu valoare de adjectiv),
diferite
tipuri de conjuncţii

Lecţiile 27-28 Tema: Opinii despre întâmplări şi persoane


Gramatică: Diferite tipuri de fraze, adjective şi substantivele corespunzătoare,
care au sufixul “-ity”

Lecţiile 29-30 Tema: Matematică, operaţii matematice; ziare, reclame şi anunţuri


Gramatică: Perechi de prepoziţii care sunt câteodată folosite greşit (e.g. “during”,
“for”), adjective şi substantive care au aceeaşi rădăcină

Lecţiile 31-32 Tema: Familie, prieteni


Gramatică: Expresii cu prepoziţii (e.g. “with”, “for”, “from”)

Caiet de exerciţii IV Cuprinde două lecţii ce verifică noţiunile de vocabular şi gramatică


însuşite în lecţiile 25-32.

În completarea cursului prin corespondenţă puteţi opta


pentru un scurt program de consultaţii faţă în faţă,
la sfârşitul căruia veţi obţine în plus un certificat de absolvire
emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.

4
În ajutorul studiului individual vine şi utilizarea în caietele de curs a unei fonetici
speciale. Aceasta vă este prezentată la începutul cursului – în lecţia 1. Mai jos găsiţi
primele reguli de transcriere fonetică folosite.

TRANSCRIEREA FONETICĂ
În caietele destinate începătorilor şi cursanţilor de nivel mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de
transcriere fonetică, pe care l-am conceput ţinând seama atât de particularităţile de pronunţie ale limbii
române, cât şi de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale învăţării
limbii engleze. Vom descrie mai jos sistemul de simboluri fonetice folosite, comparându-le cu sunetele
româneşti similare.

Semnul [a] desemnează un a scurt, format în centrul gurii. Acest sunet este întâlnit în majoritatea
cuvintelor formate dintr-o singură silabă (monosilabice) şi reprezintă vocala u aflată între două consoane,
ca în exemplul:

bus > [bas] – autobuz

Semnul [a:] este reprezentarea fonetică a unui a lung, prezent în interjecţia românească „aa!”. Ca şi în
cazul tuturor celorlalte vocale, semnul [:] notează lungirea vocalei de care a fost ataşat.

plant > [pla:nt] – plantă

[E] este o vocală fără corespondent în limba română. Este situată între e şi a; se rosteşte e cu deschiderea
gurii ca pentru a.

traffic > [trEfik] – circulaţie

Sunetul [i] se pronunţă similar cu i din limba română.

in > [in] – în

Semnul fonetic [i] indică un sunet moale, asemănător celui din grupurile de vocale „iu”, „ei”, „ea” din
limba română. Se pronunţă ca primul sunet din cuvintele „iute”, „ea”.

station > [stei[n] – staţie

Semnul [i:] desemnează un i lung, ca în exemplul:

read > [ri:d] – a citi

O scurt se notează prin [o] şi se pronunţă ca un o obişnuit din limba română.

shop > [[op] – magazin

[o:] desemnează un o lung.

to fall > [tu fo:l] – a cădea

U scurt se notează [u] şi se pronunţă ca un u obişnuit românesc, ca în exemplul:

good > [gud] – bun

Semnul [u:] indică un u lung, după cum urmează:

school > [sku:l] – şcoală

După cum desigur aţi observat, în ultimele două exemple grupul de vocale „oo” a fost pronunţat în
două feluri diferite. Aceasta este una dintre numeroasele excepţii de la regulile de pronunţie ale limbii
engleze. De aceea, pentru o maximă exactitate, vă recomandăm să consultaţi în permanenţă listele de
cuvinte de la sfârşitul caietelor de lecţie.

5
Prezentarea noului vocabular al lecţiei este însoţită, pentru o corectă şi rapidă
asimilare a cunoştinţelor, de introducerea cuvintelor şi expresiilor noi în texte atractive,
precum şi de diverse exerciţii de traducere şi completare. Vă prezentăm în continuare,
pentru exemplificare, un fragment din prima parte a lecţiei 7.

Cuvintele noi din această lecţie se referă în special la animale. Vom prezenta acum un grup de substantive
N noi, pe care le veţi citi cu voce tare:

reptile > [reptail] – reptilă


insect > [insekt] – insectă
beetle > [bi:tl] – gândac
crocodile > [krokădail] – crocodil
cage > [keidj] – cuşcă
bear > [beăr] – urs
shark > [[a: k]
r
– rechin
prey > [prei] – pradă
beast of prey > [bi:st ăv prei] – animal de pradă
tusks > [tasks] – colţi (de animal)
cheetah > [t[i:tă] – ghepard
vulture > [valt[ăr] – vultur
climate > [klaimit] – climat

Să le exersăm în altă ordine:

prey > [prei] – pradă


insect > [insekt] – insectă
beetle > [bi:tl] – gândac
vulture > [valt[ăr] – vultur
crocodile > [krokădail] – crocodil
beast of prey > [bi:st ăv prei] – animal de pradă
climate > [klaimit] – climat
bear > [beăr] – urs
tusks > [tasks] – colţi (de animal)
cheetah > [t[i:tă] – ghepard
shark > [[a:rk] – rechin
cage > [keidj] – cuşcă
reptile > [reptail] – reptilă

6
Iată câteva propoziţii cu cuvintele noi; reţineţi traducerea lor în limba română:

An elephant has big tusks. > [ăn elifănt hEz big tasks] – Elefantul are colţi mari.

There are many beetles on > [Dzeăr a:r meni bi:tlz on – Sunt mulţi gândaci pe
those leaves. Dzăuz li:vz] frunzele acelea.

The cheetah is the fastest > [Dză t[i:tă iz Dză fa:stăst – Ghepardul este cel mai rapid
quadruped we know. kuadruped ui nău] patruped pe care îl cunoaştem.

Snakes are reptiles. > [sneiks a:r reptailz] – {erpii sunt reptile.

Is it good to keep wild > [iz it gud tu ki:p uaild – Este bine să ţinem
animals in cages? Enimălz in keidjiz] animalele sălbatice în cuşti?

“Beasts of prey” is another > [bi:sts ăv prei iz ănaDzăr – „Animale de pradă” este un alt
name for “predators”. neim for predătărz] nume pentru „răpitori”.

Many bears live in cold > [meni beărz liv in kăuld – Mulţi urşi trăiesc în zone de
climates. klaimits] climă reci.

Many people are afraid > [meni pi:pl a:r ăfreid ăv – Mulţi oameni se tem de insecte.
of insects. insekts]

The lion was silently > [Dză laiăn uoz sailăntli – Leul îşi urmărea prada fără nici
following its prey. folăuin(g) its prei] un zgomot.

Africa is one of the > [Efrikă iz uan ăv Dză – Africa este unul dintre
continents where kontinănts ueăr continentele unde trăiesc
crocodiles live. krokădailz liv] crocodilii.

Sharks have been on the > [[a:rks hEv bi:n on Dzi ă:rTs – Rechinii există pe
Earth for a very long time. for ă veri lon(g) taim] Pământ de foarte mult timp.

Vultures eat the flesh of > [valt[ărz i:t Dză fle[ ăv ded – Vulturii se hrănesc cu
dead animals. Enimălz] carnea animalelor moarte.

Să verificăm dacă aţi reţinut substantivele noi. Completaţi propoziţiile în limba engleză folosind filtrul
roşu:

Elefanţii sunt vânaţi pentru colţii lor. – Elephants are hunted for their > tusks.

Mulţi răpitori îşi caută prada noaptea. – Many predators look for their > prey at
night.

Unele animale au nevoie de cuşti – Some animals need larger > cages than
mai mari decât altele. others.

Ghepardul nu poate alerga mult timp. – The > cheetah cannot run for a long time.

Vulturul este una din cele mai urâte păsări. – The > vulture is one of the ugliest birds.

Rechinii atacă rareori dacă stai liniştit. – > Sharks hardly ever attack if you keep calm.

Care urs este complet alb? – What kind of > bear is completely white?

Frunzele plantei au fost mâncate de insecte. – The leaves of the plant have been eaten by
> insects.

Animalele de pradă ucid doar – Do > beasts of prey kill only when they
când le este foame? are hungry?

7
Priveşte! În apă intră un crocodil! – Look! A > crocodile is going into the
water.

Gândacii sunt prinşi şi mâncaţi de păianjeni. – > Beetles are caught and eaten by spiders.

Toate reptilele depun ouă? – Do all > reptiles lay eggs?

În ce climat trăiesc aceste animale? – In what > climate do these animals live?

N Iată încă o serie de cuvinte noi. Să le citim cu atenţie, respectând pronunţia indicată între parantezele
drepte:

savage > [sEvidj] – sălbatic


to outrun > [tu autran] – a depăşi (în fugă), a alerga mai
repede decât
to tear > [tu teăr] – a rupe, a sfâşia
restless > [restlis] – neliniştit
to exist > [tu igzist] – a exista
caged > [keidjd] – închis (în cuşcă)
to feed on > [tu fi:d on] – a se hrăni cu
polar > [păulă ] r
– polar
to stalk > [tu sto:k] – a pândi, a urmări
to set free > [tu set fri:] – a elibera
cruel > [kru:ăl] – crud, nemilos

Verbul “to tear” este neregulat şi are următoarele forme:


tear tore > [to:r] torn > [to:rn]

Cuvintele noi apar într-un scurt text despre grădinile zoologice. Citiţi textul cu atenţie:

LIFE IN THE ZOO

Zoos have existed for many years. Many people are against them because animals
are caged there. They say it is cruel to keep savage animals in cages. Some animals
get restless having such a little space to live in. They don’t have to hunt for food and
tear their prey into pieces. They feed on what is given to them as regular meals.
If they were set free they wouldn’t know how to stalk their prey. Animals that were
born in polar regions don’t feel well when they’re moved into a zoo in a warmer
climate. And what about the fastest of all animals? If a cheetah were set free after
a few years in a zoo it would be difficult for it to outrun its prey.

Să exersăm acum pronunţia propoziţiilor din text şi să învăţăm traducerea lor în limba română:

Zoos have existed for > [zu:z hEv igzistid făr – Grădinile zoologice există
many years. meni iiărz] de mulţi ani.

Many people are against > [meni pi:pl a:r ăgeinst Dzem – Mulţi oameni sunt împotriva
them because animals bikoz Enimălz a:r keidjd lor, fiindcă acolo animalele
are caged there. Dzeăr] sunt ţinute în cuşti.

8
They say it is cruel to keep > [Dzei sei it iz kruăl tu ki:p – Ei spun că e o cruzime să ţii
savage animals in cages. sEvidj Enimălz in keidjiz] animale sălbatice în cuşti.

Some animals get restless > [sam Enimălz get restlis – Unele animale devin agitate
having such a little space hEvin(g) sat[ ă litl speis având atât de puţin spaţiu în
to live in. tu liv in] care să trăiască.

They don’t have to hunt > [Dzei dăunt hEv tu hant făr fu:d – Pentru a se hrăni ele nu
for food and tear their End teăr Dzeir prei intu pi:siz] trebuie să vâneze şi să-şi
prey into pieces. sfâşie prada în bucăţi.

They feed on what is given > [Dzei fi:d on uot iz givn – Ele se hrănesc cu ce li se dă
to them as regular meals. tu Dzem Ez regiulăr mi:lz] să mănânce în mod regulat.

If they were set free they > [if Dzei uăr set fri: Dzei – Dacă ar fi puse în libertate, ele
wouldn’t know how to stalk u
udnt nău hau tu sto:k nu ar şti cum să-şi urmărească
their prey. Dzeir prei] prada.

Animals that were born in > [Enimălz DzEt uăr bo:rn in – Animalele care s-au născut în
polar regions don’t feel păulăr ri:djinz dăunt fi:l uel regiuni polare nu se simt bine
well when they’re moved u
en Dzei a:r mu:vd intu ă zu: in când sunt mutate în grădini
into a zoo in a warmer ă uo:rmăr klaimit] zoologice din regiuni mai
climate. calde.

And what about the fastest > [End uot ăbaut Dză fa:stist – Dar cel mai rapid
of all animals? ăv o:l Enimălz] dintre animale?

If a cheetah were set free > [if ă t[i:tă uăr set fri: a:ftăr ă fiu – Dacă un ghepard ar fi eliberat
after a few years in a zoo iiărz in ă zu: it uud bi difikălt după câţiva ani petrecuţi
it would be difficult for it fo:r it tu autran its prei] într-o grădină zoologică, i-ar
to outrun its prey. fi greu să alerge mai repede
decât prada sa.

Completaţi propoziţiile cu cuvintele noi, folosind filtrul roşu. Citiţi apoi cu voce tare propoziţiile în
limba engleză:

Leul se mişca neliniştit în cuşca sa. – The lion was moving > restlessly in its
cage.
Prada a fost sfâşiată în bucăţi. – The prey has been > torn into pieces.
Există vreun urs polar în această – Are there any > polar bears in this zoo?
grădină zoologică?
Animalele de pradă se hrănesc – Predators > feed on other animals.
cu alte animale.
El a prins un peşte mare, dar a hotărât – He caught a big fish but decided
să-i dea drumul. to > set it free.
De ce se poartă atât de crud cu animalele? – Why is he so > cruel to animals?
Leii îşi pândesc adesea prada în perechi. – Lions often > stalk their prey in pairs.
Animalul este închis în cuşcă, desigur. – The animal is > caged, of course.
{tiu că el poate să alerge cu uşurinţă – I know he can easily > outrun me.
mai repede decât mine.
Sperau că nu vor întâlni vreun – They hoped they would not meet any
animal sălbatic. > savage animal.
Această grădină zoologică există – This zoo has > existed for fifty years.
de cincizeci de ani.

9
De foarte mare importanţă sunt secţiunile de gramatică ale cursului. Iată, de
exemplu, cum este prezentat verbul modal “may” în prima parte a lecţiei 13. Fiecare
regulă este însoţită, pentru o mai bună înţelegere, de exemple de propoziţii/fraze
concludente, iar în finalul prezentării este propus un exerciţiu de traducere.

În partea de gramatică veţi învăţa noi verbe modale şi folosirea lor.

Verbul modal may – [mei] – „a putea” exprimă permisiunea şi posibilitatea


la timpul Simple Present. De exemplu:

You may spend all of the money. – Poţi cheltui toţi banii.

May I sit down? – Pot să iau loc?

They may arrive early. – Poate că ei vor sosi devreme.

It may rain this afternoon. – S-ar putea să plouă în această


după-amiază.

Verbul may nu are forme la timpurile compuse, dar în aceste cazuri se foloseşte construcţia to be
i allowed to conjugată la timpul verbal respectiv, ca de exemplu:

Up to now I haven’t been allowed to – Până acum nu am avut voie să le scriu.


write to them.

Tomorrow she will be allowed to leave – Mâine ei i se va permite să plece


half an hour earlier. cu jumătate de oră mai devreme.

Această construcţie este folosită şi pentru a exprima permisiunea la timpul Simple Past, ca de
i exemplu:

We were not allowed to tell anyobody. – Nu ni s-a permis să spunem nimănui.

O construcţie care are un sens similar cu to be allowed to este:

to be permitted to > [tu bi: părmitid tu:] – a avea voie să, a avea /
primi permisiunea să

{i această construcţie este folosită pentru a forma timpurile compuse ale


verbului may, ca de exemplu:

Will they be permitted to see – Vor avea voie să vadă cum


how we make the picture tubes? facem tuburile catodice?

I told him that we hadn’t been – I-am spus că nu ni s-a dat voie
permitted to build such să construim acolo
a high office there. o clădire atât de înaltă.

10
Pentru a exprima permisiunea la timpul trecut în vorbirea indirectă se foloseşte verbul might [mait]:

He said that I might not do that – El a spus că nu am voie să fac asta într-o
in a live programme. emisiune transmisă în direct.

Pentru a exprima posibilitatea redusă ca o acţiune să se întâmple, verbul might se foloseşte mai mult
decât may sau could:

My cousin might telephone. – S-ar putea să sune vărul meu.

Might se foloseşte şi pentru a exprima o critică sau o sugestie referitoare la ceea ce ar trebui să facă
cealaltă persoană:

You might ask before you borrow – Ai putea să-mi ceri voie înainte să-mi
my car. iei maşina cu împrumut.
You might help your sister. – Ai putea să-ţi ajuţi sora.

Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză; folosiţi filtrul roşu pentru verificare:

Poţi să iei discurile mele cu împrumut. > You may borrow my records.

Vei avea voie să participi la şedinţă? > Will you be allowed to attend the meeting?

Ea a spus că s-ar putea să plece > She said she might leave
într-un sfert de oră. in a quarter of an hour.

Ni s-a permis să ne întoarcem > We were allowed to return


cu ultimul tren. by the last train.

S-ar putea să facă asta dacă le-o ceri. > They might do it if you ask them.

Ai putea să munceşti mai mult. > You might work harder.

S-ar putea ca ei să îngheţe zdravăn acolo. > They might freeze to death there.

Încă nu am primit permisiunea să urcăm > We haven’t been allowed to board


la bordul avionului. the plane yet.

Se poate ca lucrurile să se schimbe în curând. > Things may change soon.

Ei pot pleca din ţară dacă vor. > They may leave the country if they want to.

Ea are voie să citească toate scrisorile. > She is allowed to read all the letters.

El ar fi venit dacă ar fi avut voie. > He would have come if he had been
permitted to.

11
Finalul fiecărei lecţii este prevăzut cu un exerciţiu de traducere (propoziţii separate,
text, dialog), ce are rolul verificării finale a vocabularului însuşit, urmat de un util
exerciţiu de fonetică. Vă prezentăm în continuare o astfel de secvenţă din lecţia 24.

Următorul exerciţiu vă va ajuta să reţineţi vocabularul învăţat pe parcursul acestei lecţii. Traduceţi
următoarea conversaţie în limba engleză:

Chris: Pot să dau un telefon? > May I use your phone?

Laura: Bineînţeles; telefonul este chiar aici. > Sure, it’s right here.

Chris: Dar ar trebui să caut mai întâi > Well, I would have to look up
numărul de telefon. the number first.

Laura: Îmi pare rău, dar nu am > I’m sorry, but I don’t have
carte de telefon. the telephone directory.

Chris: Atunci voi suna la biroul de informaţii > I’ll call directory inquiries then.
telefonice. Of, sună ocupat. Oh, the number is engaged.

Laura: Mai încearcă, numărul acesta > Just keep trying, this number
este mereu ocupat. is always engaged.

Chris: Apropo, ştii când este tarif redus? > By the way, do you know when
the cheap rate is?

Laura: Cred că între orele 6 p.m. şi 6 a.m., > I think that between 6 p.m. and 6 a.m.,
dar mai bine întreabă la biroul but you’d better ask
de informaţii telefonice. the inquiries.

Chris: Bine. Mâine trebuie să dau câteva > OK. Tomorrow I must make a few
telefoane la mare distanţă şi mai degrabă long distance calls and I’d rather do this
fac asta când este mai ieftin. when it’s cheaper.

Laura: Da, telefoanele la mare distanţă sunt > Yes, long distance calls are
destul de costisitoare în zilele noastre. quite expensive nowadays.
Încearcă să suni de la o cabină telefonică. Try calling from a telephone box.
Este mai ieftin decât prin centrală. It’s cheaper than going through the operator.

Citiţi cu voce tare următoarele grupuri de cuvinte ce conţin sunete asemănătoare:

[i:] [o] [ău] [a:]


secret operator phone answer

receiver policy postage parcel

cheap contract post car

three confident enclose overdraft

feel mop so half

12
Ultima parte a caietului de studiu nu conţine noţiuni de vocabular sau
gramatică noi, ci doar exerciţii de recapitulare a celor învăţate pe parcursul
celor două lecţii. Aceste exerciţii reprezintă elemente extrem de folositoare în
comunicarea uzuală, cotidiană. Veţi găsi în continuare exerciţiile din partea a
doua a lecţiei 12.

LECŢIA 12 – PARTEA A DOUA


În această parte a lecţiei vom recapitula toate problemele de gramatică prezentate în cele două lecţii.
Traduceţi în limba engleză următoarele propoziţii:
Asta era tot ce a putut el să vadă. > That was all he was able to see.
Vrei să spui că asta este tot? > Do you mean this is all?
Toţi oamenii de pe stradă s-au uitat la noi. > All the people in the street looked at us.
Este cu atât mai riscant iarna. > It’s all the riskier in the winter.
Fiecare dintre aceste aparate are telecomandă. > Each of these sets has remote control.
Fiecare casă de pe strada aceea a fost afectată. > Every house in that street was damaged.
I s-au oferit toate posibilităţile > He was given every opportunity
să-şi retragă banii la timp. to withdraw his money in time.
Vei pierde bani în oricare din (cele două) cazuri. > You will lose money in each case.
Nu pot să aleg cu adevărat între acestea două, > I can’t really choose between these two,
aşa că le voi lua pe amândouă. so I’ll take both of them.
A primit o reducere (de preţ) atât la staţie, > He got a discount on both the tuner
cât şi la amplificator. and amplifier.
Au trecut două maşini, dar nici una nu era > Two cars passed, but neither was
a tatălui meu. my father’s.
Fiul meu nu era acolo. Nici al lui. > My son was not there. Neither was his.
Nici unul dintre ei nu era nou. > None of them was new.
Salariul tău nu este prea mare. > Your wages are not too high.
Ce puteai face de unul singur în acel caz? > What could one do alone in that case?
Nu este unul dintre aceia care se plâng mult. > He is not one to complain much.
Mâine nu va fi nici o emisiune. > There will be no broadcast tomorrow.
Credeam că munceşte, dar nu era aşa. > I thought he was working, but he wasn’t.
Cuvintele ei pot însemna orice. > Her words can mean anything.
Nu poţi fi serios tot timpul. > You can’t be serious all the time.
Ne-am putut întoarce cu un autobuz mai târziu. > We were able to return by a later bus.
Nu era sigur dacă va fi în stare > He wasn’t sure if he would be able
să concureze. to compete.
Ai fi putut să-l vinzi dacă ai fi încercat > You could have sold it if you had tried
mai mult. harder.
El a spus că putem cheltui banii. > He said we could spend the money.
Au avut voie să stea o săptămână. > They were allowed to stay for a week.

13
În acest ultim exerciţiu completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos; folosiţi filtrul roşu pentru
verificare:

Toţi oamenii au nevoie de somn. – > All people need sleep.

A spus că asta era tot. – He said it was > all.

Toate aparatele din acest magazin se pot plăti – > All the sets in this shop can be paid for
în rate. in instalments.

În spatele fiecărei case era un şopron. – There was a shed behind > each house.

În fiecare joi este alt film. – There is another film > every Thursday.

Au toate motivele să fie bucuroşi. – They have > every reason to be glad.

Nişte vaci păşteau pe fiecare parte – Some cows were grazing on > either side
a şanţului. of the ditch.

Poftim încă două scrisori. La amândouă trebuie – Here are two more letters. > Both have to
să se răspundă astăzi. be answered today.

Este atât periculos, cât şi dificil. – It is > both dangerous and difficult.

Am probat două perechi, dar nici o pereche – I tried two pairs, but > neither pair
nu s-a potrivit. fitted.

Eu nu am văzut emisiunea aceasta. Nici el. – I haven’t seen this programme. > Neither
has he.

Nici unul dintre aceşti oameni nu ştie – > None of these people knows
cum funcţionează. how it works.

Aparatul cel vechi nu este cu nimic mai prejos – The old set is > none the worse than
decât acesta. this one.

Nu poţi să împiedici asta întotdeauna. – > One cannot always prevent it.

Nu este uşor să trăieşti cu cineva care – > One who always complains is not easy
se plânge întotdeauna. to live with.

Vor pleca în curând? – > Are they leaving soon?

Eu nu ştiu să pictez, dar ea ştie. – I can’t paint, but she > can.

Ai reparat maşina de spălat? – > Have you repaired the washing machine?

Ei îţi pot spune mai multe despre asta. – They > can tell you more about it.

Am putut să facem rost de ultimele bilete. – We > were able to get the last tickets.

Ea nu a putut face toată treaba. – She > hasn’t been able to do all the work.

Aş putea să merg acolo dacă aş avea bani. – I > could go there if I had money.

A spus că nu pot pleca încă. – He said I > could not leave yet.

A avut voie să păstreze restul. – She > was allowed to keep the rest.

14
Veţi vedea în continuare un fragment din caietul de exerciţii II, ce are rolul de
a evalua modul în care au fost asimilate cunoştinţele lecţiilor 9-16. Veţi remarca
caracterul interactiv al exerciţiilor (a căror rezolvare se găseşte în partea a doua a
caietului) şi dispunerea grafică plăcută.
În cadrul acestor caiete au fost folosite alte simboluri grafice.

Acestea sunt:

Exercise 29
Listen to the text and answer the questions orally; then write in the answers:
Questions:
1. What is a bank holiday in England?
.........................................................
2. What is closed on a bank holiday?
.........................................................
3. Which days are bank holidays?
.........................................................
4. When is Spring Bank Holiday?
.........................................................
5. Is August Bank Holiday on a Friday?
.........................................................
6. What happens if Christmas Day falls on a Saturday or Sunday?
.........................................................

Exercise 30

Listen to the cassette and complete the text:


...................... is the most important holiday for ....................... . In ...................... the Easter holiday
season starts on ...................... Friday which is a ...................... holiday. Easter ...................... is a bank
holiday too. On Good Friday English people eat hot ...................... buns. These buns are marked with
a cross and are eaten ...................... with ...................... . It is thought that the name “Good Friday”
comes from “...................... Friday”.
Easter ...................... begins ...................... for many English families. A lot of people attend morning
church ....................... . Easter Sunday is a ...................... day when relatives get together for large
Easter ....................... .

15
Easter is also the time when
...................... comes. People enjoy
the return of milder ......................
and go for long ...................... .
What they also like to do is to
...................... their new spring
.................. . It is a custom – not
only in England – to ......................
on new spring clothes at Easter: a
new skirt or ..................., a new jer-
sey or spring ...................... .

Exercise 31

Read the dialogue and choose the correct endings for the sentences:
Bill: I think it’s time we redecorated ............................................ .
Mary: That’s a ............................................! Do you think we are able ............................................?
Bill: Of course. I can paint the walls or put new wall-paper on ............................................ . Let’s first
decide what we ............................................ .
Mary: I’d love to have our bedroom ............................................ .
Bill: OK. Green will look nice, ............................................ . What about ............................................?
We could either keep them white or .......................................... . What do .................................
...........?
Mary: Well, I think we should keep the kitchen ............................................ .
Bill: Let’s go to the shopping-centre then to buy the ............................................ .
Mary: I’ll ring ............................................ . He’s redecorated his house recently and could advise us on
which types of paints are ............................................ .

Endings:

walls white
want to change
of high quality
our apartment
painted green
with your help
paints and brushes
Jack first
I suppose
you think
to do it ourselves
wonderful idea, Bill
paint them yellow
the kitchen walls
16
La sfârşitul fiecărei lecţii se află o succintă recapitulare a celor mai importante
aspecte prezentate, având rolul sistematizării şi verificării modului în care au fost
asimilate cunoştinţele. Vă prezentăm mai jos un fragment al recapitulării lecţiei 6.

RECAPITULAREA LECŢIEI 6
6.1 Business şi property au câteodată formă de plural:
There are no businesses in this street. – Nu există nici o firmă pe această stradă.
What are the properties of water? – Care sunt proprietăţile apei?

6.2 Furniture şi information pot fi folosite la plural cu ajutorul altor cuvinte care precizează
numărul (article, bit, piece):
He needs a few more pieces of furniture. – El mai are nevoie de câteva piese de mobilier.
That was the only bit of information we got. – Este singura informaţie pe care o avem.

6.3 Substantivul precedat de un numeral, împreună cu care formează un grup care determină un
alt substantiv, nu primeşte marca de plural:
a five-year-old girl – o fată (în vârstă) de cinci ani
a three-bedroom house – o casă cu trei dormitoare

6.4 Dozen, gross, score apar la singular după numerale şi determinanţi precum: several, a few, ca
de exemplu:
five gross of pens – 720 de creioane
a few score years – câteva zeci de ani
Când aceste cuvinte nu sunt precedate de determinanţi, ele pot apărea la plural, ca în
exemplul:
dozens of ducks – zeci de raţe

6.5 Hundred, thousand, million nu pot fi folosite la plural după numerale şi determinanţi de
tipul: several, a few:
two hundred colleagues – două sute de colegi
a few hundred colleagues – câteva sute de colegi
sau
a few hundreds of colleagues – câteva sute de colegi
Atunci când nu sunt precedate de nici un determinant, pot apărea la plural:
hundreds of birds – sute de păsări

6.6 Some poate preceda hundred, thousand, million, în acest context având sensul de:
„aproximativ”, „în jur de”:
Some thousand books are needed. – Este nevoie de aproximativ o mie de cărţi.

17
Tema pentru acasă, aflată la sfârşitul fiecărei lecţii, reprezintă modalitatea optimă de
a vă evalua progresele înregistrate în studiul limbii engleze. Vă puteţi familiariza cu
cerinţele de rezolvat urmărind tema pentru acasă a lecţiei 9.

TEMA PENTRU ACASĂ 9


A. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română:
1. What I don’t understand is why they turned it down.
2. It cannot be that late yet.
3. It is dark already, which is even better.
4. Whoever has promised you so much money?
5. He sat down in the corner, where he was close to the door.
6. Few colleagues of mine will be at the meeting.

B. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză:


1. Tâmplarul s-a tăiat la deget.
2. Doi prieteni de-ai lui sunt poliţişti.
3. Pe care din aceste meserii să o aleg?
4. Aceea a fost săptămâna când docherii au ameninţat că fac grevă.
5. S-a purtat ca un criminal ce era.
6. Ce a făcut el este foarte ciudat.

C. Care dintre cuvintele sau expresiile de mai jos pot înlocui cuvintele subliniate din fiecare
propoziţie? Alegeţi răspunsul corect:
1. Five dockers have been discharged recently.
a. crashed
b. fired
2. There is a cinema close by.
a. near here
b. far from here
3. I’m not satisfied with my take-home pay.
a. gross income
b. net income
4. There is an old plant in our town which pollutes the air really heavily.
a. factory
b. trade
5. I didn’t know it was that heavy.
a. too
b. so

18
La sfârşitul fiecărui caiet se găseşte un vocabular al cuvintelor şi expresiilor noi, în
ordine alfabetică şi cu transcrierea lor fonetică. Vă prezentăm un fragment al acestei
secţiuni din caietul cu lecţiile 31 şi 32.

VOCABULARUL LECŢIILOR 31 {I 32
acquaintance > [ăkueintăns] – cunoştinţă
to allow for > [tu ălau for] – a ţine seama de, a lua
în considerare
ancestors > [Ensestărz] – strămoşi, înaintaşi,
predecesori
appropriate > [ăprăupriit] – potrivit, nimerit,
corespunzător
to approve of > [tu ăpru:v ăv] – a fi de acord, a aproba
assignment > [ăsainmănt] – lucrare; atribuţie, sarcină,
misiune, îndatorire
avarice > [Evăris] – avariţie, zgârcenie
to be amazed at > [tu bi: ămeizd Et] – a fi uimit (uluit) de
to be attached to > [tu bi: ătEt[t tu] – a fi apropiat (legat) de
to be capable of > [tu bi: keipăbl ăv] – a fi capabil/apt/în stare de
to be concerned about > [tu bi: kănsă:rnd ăbaut] – a fi preocupat de
to be disgusted at > [tu bi: disgastid Et] – a fi dezgustat (scârbit) de
to be displeased at > [tu bi: displi:zd Et] – a fi nemulţumit de
to be entitled to > [tu bi: intaitld tu] – a avea dreptul la,
a fi îndreptăţit să
to be in for > [tu bi: in for] – a se aştepta la (ceva), a avea
în perspectivă
to be in want of > [tu bi: in uant ăv] – a avea nevoie de
to be offended at > [tu bi: ăfendid Et] – a se simţi ofensat (jignit)
de (către)
to be particular about > [tu bi: părtikiulăr ăbaut] – a fi mofturos (pretenţios) la
to boast of > [tu băust ăv] – a se făli, a se mândri,
a se lăuda
to call on > [tu kol on] – a chema la telefon
captivity > [kEptiviti] – captivitate
to catch up with > [tu kEt[ ap iD ]
u z
– a recupera
caution > [ko:[ăn] – atenţie, precauţiune
to caution > [tu ko:[ăn] – a avertiza, a preveni
celebrity > [silEbriti] – celebritate, faimă, renume

19
Cu aceste fragmente dintr-un formular de temă pentru acasă corectată se încheie
lecţia demonstrativă a cursului de Limba engleză pentru nivel intermediar.
În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea
şi atractivitatea cursului nostru,
vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR
înscriindu-vă la cursul de Limba engleză pentru nivel intermediar!

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro


20