Sunteți pe pagina 1din 2

MUŞATA FÂRŞIROATĂ MARICA

di HRISTU LEAGHI

SEL'EA

Sel'ea din Sus, hoară, armânească hasă di fîrşiroţ.


Tu aţea etă, era teasă tu padea muntilui cari purta
numa ali hoari, muntili di Sel'ea. tu vecl'iu chiro,
muntili s-acl'ima veron, analtu di vîra 2000 di metri; la
poalili a muntilui s-afla cîsîbadzl'i Neaguşte şi Veryia.
Numa a Neaguştil'ei s-tradzea di la rocîsîbăman'i, că
ma ninti îl'i dzîţea Nova Augusta, ş-cama d-apoia, sum
bizantin'i, numa fu grecizată. îl'i dzisiră Nea Avusta, ş-
di aoa u trapsira armânil'i N'eaguştea.
Veryia era ş-nîsa cunuscută cu numa di Vero, numă
cari s-afla tu Noulu Testament; cîndu apostolu Pavli,
avinat din Săruna (Salonic) s-trapsi Vero tu cîsîbă,
aclo, pi una cheatră ţi ş-ază easti ninga, lă zbură el a
mileţîlor.
Pi sum munti treaţi şuşeaua cari s-duţi mardzina di
Adriatica, ş-cari faţi ligîtura di Duraţ pîn di Stambul,
im-Poli, cum dziţem noi. Thimel'ilu l'i-easti adîrat tut
pi vecl'ea Via Egnatia, ţi treaţi nu diparti di cîsîbălu
Ianiţa, ninga dîrminţl'i ali Pella, iu ş-era capitala
Machiduniil'ei, nu para diparti di Sel'ea. Aist cîsîbă,
cari easti ş-tora, purta pîna nu mult încoa, numa
Vudena.
Fîrşiroţl'i di Sel'ea s-trîdzeau dit Arbinişie, şi el'i
viniră dit ma multi locuri: di Duraţ, di Jarcani, Butca;
cu nîşi unoara vinira şi mulţ mizuchiari, cari ş-aza
ninga îşi dzîc aşi, dimec dupu loc, cum aţel'i di Butca,
butcari.
Ninti să s-aştearnăSel'ea, aeşti fîrşiroţi şidzură ma
mulţ ani tu munţîl'i di Vinciu, dit sinurlu Arbinuşiil'ei
cu Gîrţia, d-apoia fumel'ili discîlicară Murihova, un loc
di cîtră Sîrbie. Aoaţi, Murihova avea vinita ş- fumel'i
di Simxi, hoară dit Pindu, ma aeşti armăni nu erau
fîrşiroţ. Fîrşiroţl'i, tuţ, dipunara dit aisti locuri, ş-
discărcară Sel'ea, di arviyîra di etuslu 1814. Protili
fumel'i tu cari s-afla ş-soia tută a Duşanilor.
Paplu Duşu, cari agiumsi mari celnic Sel'ea, mult
avut tu cupii di oi ş-di căpri şi alta ninga tutipută, lu-
avea bîgata hil'i-su aţel marili, Biţa, tu tuti huzmeţli ţi
lipseaşti fapti ti acriştearea a tutiputl'ei cum ş-la
cumîndusearea a fîlcaril'ei; auşlu aştipta dzuă cu dzuă
s-lu veadă mari, te-a să-l'i l'ea loclu cît ma ayonea ş-
tu huzmetea a imburlichil'ei.
Cum celnicul Duşu avea ş-cal'i ş'mulări, cu cari
fîţea chirigilichi ca mulţ di partea loclui, ş-cum Biţa îl'i
umplu optuspraţ di ani, dupu ti lu înviţă ghini, s-poată
s-hibă caplu a celnicatlui, nu-l'i armînea dicît s-lu faca
icano s-ti cîrvănărit; s-lu sroata, va dzîţ, om ti nami tu
fîlcarea lui, ş-ti fara armânească întreagă, mea!

S-ar putea să vă placă și