Sunteți pe pagina 1din 6

PROTOCOL

CLASA CLASA I CLASA A III-A


DATA 12.11.2010 12.11.2010
PROFESOR Dorel Puchea Dorel Puchea
ARIA Limbă și comunicare Limbă și comunicare
CURRICULARĂ
DISCIPLINA Limba și literatura română Limba și literatura română
UNITATEA „Primii pași”. Silaba. Cuvântul – element Țara (I)
PRINCIPALĂ DE de comunicare
ÎNVĂȚARE
UNITATEA Literele „a, A, m, M”. Silaba „ma” -----
SECUNDARĂ DE
ÎNVĂȚARE
CONȚINUTURI ALE Lectură după imagini: „Ursul păcălit de Formularea de întrebări și răspunsuri
ÎNVĂȚĂRII vulpe”, după Ion Creangă
TIPUL LECȚIEI Consolidare Mixtă
OBIECTIVE CADRU 1. Dezvoltarea capacității de receptare a 4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă.
mesajului oral.
2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală.
3. Dezvoltarea capacității de receptare a
mesajului scris (citirea/lectura).
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă.
OBIECTIVE O1 – să citească integral și selectiv silabe și O1 – să citească cu atenție un text propus;
OPERAȚIONALE cuvinte; O2 – să formuleze întrebări și răspunsuri
O2 – să scrie după model, să transcrie, să vizând conținutul textului citit;
copieze și să scrie după dictare literele O3 – să utilizeze corect semnele de
învățate, silaba „ma/Ma” și cuvântul punctuație;
„mama”; O4 – să inițieze, susțină și încheie dialoguri pe
O3 – să alcătuiască enunțuri/propoziții în care teme cunoscute;
să integreze cuvinte date; O5 – să utilizeze dicționarul pentru înțelegerea
O4 – să construiască propoziții logice după sensului cuvintelor noi;
imagini; O6 – să respecte regulile de așezare în pagină
O5 – să construiască dialoguri între urs și învățate în lecția anterioară.
vulpe (dramatizare).
STRATEGII Mijloace de învăţământ: planșe didactice cu Mijloace de învăţământ: manual, caietul
DIDACTICE literele învățate; caiete didactice; fișe de lucru.
elevului.
Metode și procedee: metoda fonetică, Metode și procedee: conversaţia, explicaţia,
analitico-sintetică, conversația, observareaexerciţiul, demonstraţia, jocul didactic,
dirijată, exercițiul, jocul didactic. învăţarea intuitivă, joc de rol „Întreabă-mă şi-
Modalităţi de organizare a activităţii cu ţi voi răspunde”;
elevii: Modalităţi de organizare a activităţii cu
- frontal; elevii:
- independent. - frontal;
- în perechi;
- independent.
BIBLIOGRAFIE - abecedarul; - programa de limba și literatura
- Molan, Vasile; Bănică, Lavinia: română;
„Didactica limbii și literaturii - Pârâială, Olga: „Literatura pentru
române”, Ed. Credis, 2007. copii”, Ed. Aramis Print,
București, 2003;
- Molan, Vasile; Bănică, Lavinia:
„Didactica limbii și literaturii
române”, Ed. Credis, 2007.

DURATA LECȚIEI 50 min. 50 min.

SCENARIUL DIDACTIC
EVENIMENTUL ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE
INSTRUCȚIONAL CLASA I DURATA CLASA A III-A DURATA
(MINUTE) (MINUTE)
MOMENT o Elevii pregătesc materialele și instrumentele necesare; învățătorul pregătește 2
ORGANIZATORIC materialul didactic.
REACTUALIZAREA o Învățătorul verifică tema 5 o Elevii rezolvă itemii fișei de 5
CUNOȘTINȚELOR avută acasă. Analiza și sinteza unei lucru (ANEXA 1).
propoziții.
CAPTAREA o Cântecul „Ursul păcălit de vulpe”. Memorizare. 7
ATENȚIEI
ANUNȚAREA o Învățătorul anunță tema și obiectivele lecției de astăzi utilizând un limbaj 2
TEMEI ȘI A adecvat vârstei. Elevii ascultă cu atenție.
OBIECTIVELOR
DIRIJAREA o Activitate independentă o Activitate directă 20
ÎNVĂȚĂRII Scriere caligrafică: câte un rând cu - Citirea pe roluri a textului
literele, silabele și cuvintele învățate. „Condeiele lui Vodă”, după
Boris Crăciun.
- Formulări de întrebări și
răspunsuri sub forma unui
dialog în perechi.

o Activitate directă o Activitate independentă


Citirea poveștii, interpretarea imaginilor, Scrierea întrebărilor și răspunsurilor
formare de propoziții, analiza și sinteza formulate.
lor, scrierea a 2-3 propoziții la tablă
(dintre cele formate) sub formă de
schemă, cu ajutorul copiilor.

o Activitate independentă o Activitate directă


Copiere, transcriere, dictare. Discutarea regulilor de la „Nu uita!”

o Activitate directă o Activitate independentă


- Formularea unor enunțuri cu Transcriere caligrafică: ultimele două
ajutorul cuvintelor de sprijin: alineate ale textului „Condeiele lui
vulpe, urs, pește; câte trei Vodă”.
enunțuri/propoziții cu fiecare.
- Comunicare orală:
dramatizarea pe scurt a
poveștii.
-
o Activitate independentă o Activitate directă
Modelarea literelor și silabelor învățate. Dictare: primele două alineate din
„Legenda ghiocelului”, de Eugen Jianu.
ASIGURAREA o Se repetă cântecul „Ursul păcălit o Exerciții din caietul special. 7
RETENȚIEI ȘI A de vulpe” utilizându-se numai negativul.
TRANSFERULUI
EVALUARE o Elevii rezolvă itemii fișelor de 5 o Elevii răspund oral la 5
evaluare. întrebările puse de mine.
APRECIERI ȘI o Aprecieri verbale (individuale 1 o Aprecieri verbale 1
EVIDENȚIERI și colective). (individuale și colective).
TEMĂ PENTRU o Se dă tema pentru acasă. 1 o Se dă tema pentru acasă. 1
ACASĂ
ANEXA 1
FIȘĂ DE LUCRU

1. Unește cuvintele din coloana din stânga cu ceea ce se potrivește din


coloana din dreapta.

Data se scrie sub titlu, la distanță de un


rând, în partea dreaptă.
Titlul arată începutul unei convorbiri între
două sau mai multe persoane.
Numele autorului se scrie în partea dreaptă, sus, a
paginii.
Alineatul trebuie să fie aproximativ egal.
Linia de dialog arată începutul unei idei noi.
Spațiul dintre cuvinte se scrie la mijlocul primului rând.

2. Transcrie corect următorul fragment, respectând: semnele de punctuație și


așezarea în pagină.

„Fusul îmi sfârâia pe la urechi și mă uitam la cer printre frunzele dudului șimi
părea că de sus are să cadăo ploaie albastră ei acum ce mai vrei îmi zicea
bunica surâsul ei mă gâdila în creștetul capului să spui... și niciodată nu
isprăvea basmul”
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – „Bunica”)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________