Sunteți pe pagina 1din 12

Să contribuim activ

la dezvoltarea
comunităţii
noastre!

Depinde de noi!

„Întraţi prin poarta cea strâmtă! Largă este poarta şi lată calea care
duce la pieire – şi mulţi sunt cei care o află. Strâmtă este poarta
şi îngustă calea care duce la Viaţă – şi puţini sunt care o află.”
(Matei 7, 13-14)
Editat de Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă
Editor responsabil: Orbán Árpád (arpad.orban@civitas.ro)
Redactori: Csáki Rozália, Pakot Mónika, Ana-Maria Dobârtă
Tehnoredactare: Csáki Ferencz

Broşura a fost realizată în cadrul proiectului


Iniţiative vizibile ale sectorului neguvernamental ca soluţii eficiente
pentru dezvoltarea comunităţilor rurale în regiunile Centru şi Nord-Vest,
finanţat prin programul Phare 2006 – Dezvoltarea sectorului ONG
şi educaţie civică, de către Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă.

2 © Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, 2009


Stimate
membru al comunităii!
Deschidem poarta strâmtă şi Te conducem pe drumul îngust în aceea realitate, unde
oameni cu dorinţa de a da şi de a face sunt în stare să facă minuni. Aici e o bucurie să fim
laolaltă cu semenii noştrii, e o bucurie să proiectăm, să organizăm, să facem ceva îm-
preună, pentru că ne simţim bine că lucrăm împreună, şi ne simţim şi mai apropiaţi în
comunitatea noastră, putem să-îi sprijinim pe cei care au nevoie, să ne păstrăm tradiţiile,
să învăţăm ceva nou, să protejăm natura, peisajul, în mijlocul cărora trăim.
Aceasta este o realitate colorată, care este creată de către valorile, dorinţele, stăruinţa,
încrederea lăuntrică a oamenilor şi colaborarea între ei. Este şi poate fi prezent oriunde,
unde trăiesc oameni activi şi dedicaţi. Dăm de ei mai ales în mijlocul unor grupuri mici,
organizate din libera iniţiativă şi forme de organizare civilă. Şi de ce sunt ei aşa de impor-
tanţi?
Comunităţile rurale experimentează zilnic faptul, că statul nu le acordă atenţia cuvenită şi
nu este în stare să le rezolve problemele locale. Administraţiile locale sunt preocupate mai
ales de acele dezvoltări, care corespund cu scopurile finanţărilor de stat.
Dar cine ştie care sunt nevoile şi necesităţile reale ale oamenilor, ale comunităţii? A cui
este reponsabilitatea să contribuie la schimbarea condiţiilor din societate, să rezolve
problemele locale? Foarte multe depind de Noi! Şi noi trebuie prima dată să facem acel
prim pas!
Este nevoie de unitate civică de nivel local, de oameni dedicaţi care cunosc posibilităţile
din zonă, mentalitatea şi cultura oamenilor şi sunt solii transmiterii acestora către
instituţiile administrative, sau chiar participă activ în rezolvarea acestora. Sfera civică se
clădeşte din şi prin astfel de oameni.
Această mică publicaţie oferă o incursiune în lumea vieţii civice. Pe paginile sale oferim
cuvântul unor personalităţi publice, care sunt membrii dedicaţi ai mişcării civice, îşi
desfăşoară activitate în organizaţii civile sau au viziune de cuprindere asupra activităţii
sferei civile. Prin ei oferim răspunsuri la întrebări fundamentale de genul: ce este
societatea civilă, de ce este nevoie de ea, cine şi de ce înfiinţează organizaţii civile, sau mai
mult de ce lucrează oamenii în cadrul organizaţiilor civice. Sperăm, că mărturisirile lor
personale vor transmite încredere şi forţă tuturor cititorilor dragi, astfel ei vor reuşi să se
implice şi să participe activ în dezvoltarea comunităţii, din care face parte.
Pe această cale vă urăm mult succes!

„Un singur om valorează mai mult, decât mulţimea indiferentă.”


– Tatios din Hios –
3
Ce este
societatea civilă?
Numeroase definiţii se apropie din mai multe puncte de vedere şi descriu ceea ce
înţelegem prin societatea civilă. Definirea cea mai simplă o descrie ca fiind sectorul
terţiar, pe lângă sfera de stat şi cea antreprenorială. În cele ce urmează gândurile unor
scriitori şi personalităţi publice celebre ne ajută să înţelegem ce aparţine societăţii
civile, pornind de la unirea liberă a oamenilor devotaţi, colaborarea între ei în socie-
tate şi până la sarcinile îndeplinite în cadrul comunităţii.

„Societatea civilă este comunitatea acelor oameni care activează şi acţionează


în public, care nu de politică se folosesc pentru a-şi realiza obiectivele, ci în tot ceea
ce întreprind se bazează în primul rând pe curajul civic. Definirea societăţii civile se
face mai uşor, dacă enunţăm ceea ce nu reprezintă. Nu reprezintă o comunitate
economică de interese orientată către profit şi nu este comunitatea formaţiunilor
participante în administraţia unei ţări. Societatea civilă este comunitatea care face
alianţă în interesul menţinerii societăţii, activării în viaţa publică şi rezolvării
problemelor publice de zi cu zi. În sensul celor de mai sus sarcinile sunt date de la sine:
rezolvarea problemelor comunitare, care apar la fiecare nivel de societate.”
– Kali István, întreprinzător –

„Eu consider ca fiind societate civilă aceea societate, în care munca efectuată în interesul
dezvoltării comunităţilor este posibilă, în diferitele domenii ale vieţii, într-o formă
de organizare în mod liber. Pe lângă sfera de stat şi cea antreprenorială, în formarea
în direcţie pozitivă a diferitelor procese din societate, sfera civilă şi alianţa umană
cunoscătoare a scopului precis deţin un rol foarte important. Asta deoarece sarcina
primordială a societăţii civile este aceea să exercite o influenţă importantă asupra sferei
de stat şi antreprenoriale în direcţia unei schimbări-ameliorări calitative pentru că indică
grijile, neajunsurile şi absurdităţile politice, economice, culturale, medicale şi de altă
natură care frământă societatea. Sfera de stat şi cea antreprenorială exercită de obicei
o stăpânire insensibilă (cu lipsă de empatie) asupra cetăţenilor de rând. Împotriva lor
obligaţia sferei civile „independente” este ca să intervină cu intenţia de a îmbunătăţi
procesele care se derulează în direcţie greşită şi să informeze opinia publică
despre stările de fapt reale…”
– Msgr. Jakab Gábor, consilier al Sfântului scaun, capelan papal, preot –
4
„Societatea civilă este o noţiune care descrie forme asociative
de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei instituţii
fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri.
Astfel, organizaţiile neguvenamentale – asociaţii sau fundaţii,
sindicatele, uniunile patronale – sunt actori ai societăţii civile,
care intervin pe lânga factorii de decizie, pe lânga instituţiile
statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării
drepturilor şi intereselor grupurilor de cetăţeni
pe care îi reprezintă.”
– Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, www.fdsc.ro –

„Prin societate civilă eu înţeleg asocierea umană neobiligatorie


şi reţeaua acelor relaţii, care sunt create în slujba
familiei, credinţei, valorii şi ideologiei.”
– Michael Walzer: Noţiunea societăţii civile –

„Dacă abordăm subiectul din privinţa funcţiilor posibile ale societăţii


civile, constatăm de asemenea, că pe lângă aceste funcţii de stat,
ele există ca o completare a acestora precum şi ca reacţie la ele.
Fără dorinţa de a fi perfect putem aminti ca cele mai importante
următoarele:
– Asigurarea bunurilor şi serviciilor publice
– Satisfacerea nevoilor speciale şi parţiale
– Sprijinirea sistemului administraţiei publice de stat
– Solidaritate, caritate
– Unirea, impunerea şi reprezentarea intereselor
– Control social asupra puterii
– „Administrare” comunitară autonomă, activitate publică
– Dezvoltare comunitară, recreaţie comunitară
– Autoexprimare, terenul „voinţei de a face”.”
– Sebestény István: (Anti)etos Civic – 5
De ce este nevoie
de societatea civilă?

Nivelul de dezvoltare al unei societăţi este indicată de existenţa şi gradul


de dezvoltare a sferei civile. Respectiv, cu cât oamenii participă mai conştient
şi mai responsabil la administrarea sorţii şi vieţii proprii, la luarea deciziilor
cu atât societatea, viaţa comunitară este mai înfloritoare, cu atât există şanse
mai mici ca unii oameni să fie abuzaţi, să se ia deciziile peste capul lor.

„Partidele, de parcă ar spune: „Guvernarea este treaba noastră. Voi n-aveţi decât
să alegeţi, să nu doriţi mai mult decât atât!” Însă asta e o anostitate. Partidele
politice şi instituţiile democratice pot funcţiona bine numai atunci dacă inspiră
forţă şi idee dintr-un mediu civic dezvoltat şi pluralist, şi sunt expuşi criticilor
acestui mediu civic. Societatea civilă nu intenţionează să acţioneze prin ocolirea
parlamentului sau a partidelor politice. Din contră: doreşte să-i sprijine ca să poată
oferi tot ce au mai bun legat de capacităţile şi posibilităţile lor. Partidele politice
şi instituţiile politice seacă fără seva de viaţă a societăţii civile multistructurale,
îşi pierd capacitatea de iniţiativă şi în final se degradează în a deveni gruparea
închisă şi mărginită a profesioniştilor politici.
Societatea civilă generează un pluralism adevărat, pluralismul creează competiţie,
competiţia dă ca rezultat calitate. Din această privinţă există foarte multe
asemănări între economie şi politică.
Cu cât este lăsată să iasă la suprafaţă iniţiative de mai multe feluri, cu atât este mai
bine, cu atât mai mare este şansa ca să triumfeze cei mai buni şi mai inspiraţi. Dacă,
întotdeauna şi exclusiv autorităţile centrale de stat şi structurile politice centrale
vor să decidă ce şi cum trebuie făcut atunci pun semnul egalităţii între putere şi
adevăr însă această teză este ideea politică cea mai periculoasă a secolului nostru.
Cu cât societatea civilă este mai structurată cu atât ea este mai înfloritoare, şi cu
cât este mai înfloritoare, cu atât situaţia politică internă este mai solidă.
Societatea civilă protejează cetăţenii de efectele excesive ale schimbărilor
la nivelul puterii politice pentru că absorb mai mult elimină o parte
din ele la nivelele mai inferioare. Prin asta în esenţă mai şi facilitează
schimbările politice. Schimbarea de guvern astfel nu ar părea
ca o vijelie, care duce cu el totul în altă parte.”
– Václav Havel: Societatea civilă şi noii săi duşmani –

6
De ce iau fiinţă
organizaţii civile?
Deoarece există asemenea persoane, grupuri, care îşi asumă rezolvarea neajunsurilor
şi problemelor observate în comunitate, demararea de iniţiative inovatoare. De cele mai
multe ori acestea sunt astfel de probleme locale, care sunt recepţionate numai de
persoanele care trăiesc în comunitate şi tocmai de asta, rezolvarea lor cade în primul
rând în sarcina lor. Dreptul la libera asociere este o posibilitate de care pot beneficia
orice om sau oricine oameni.
Acest fel de uniune comunitară, organizare civilă dă oamenilor putere, încredere şi
autoîncredere, încurajează dorinţa de a face, creşte şi de a asuma răspunderea personală.
Cu unitate, planificare comună putem să formulăm şi să reprezentăm mai bine interesele
comunităţii noastre. Astfel nu alţii, ci noi înşine devenim modelatorii sorţii noastre!
„Organizaţiile noastre civile sunt pionierii societăţii, ale vieţii comunitare, care găsesc
soluţii autentice şi inovatoare la situaţiile şi problemele observate în mediul lor. Cheia
întotdeauna o putem regăsi în mişcările civile devotate, la persoanele, care cred în forţa
comunităţii. Ei sunt acei, care în situaţii date se abat de la căile obişnuite, rodate. Sau
care construiesc chiar ei, cu încredere şi speranţă, căi noi. Ei reprezintă acele persoane
rare, care trăiesc în comunitatea lor manifestând o sensibilitate deosebită, care îşi asumă
munca de pionierat. Cu cât viaţa comunităţii respective pentru a cărei sprijinire se
dedică, este mai grea, cu atât mai grea este şi sarcina lor. Aşa se prezintă lumea din
mediul rural, mai ales cea a satelor izolate […] Acţiunea comunitară asumată în aceste
situaţii şlefuieşte adevărate perle. La aceşti oameni în înăuntrul lor pulsează o imensă
forţă spirituală, perseverenţă şi credinţă. Ei reprezintă coloratura specială a lumii noastre
civice de la care – pe bună dreptate – putem învăţa. Cei care „fac pe civilii” în zonele
marginale sunt nu numai activi, dar ei sunt campionii asumării responsabilităţii comunitare.”
– Csáki Rozália: Perlele vieţii marginale –
„Înfiinţarea diferitelor asociaţii înseamnă deja o etapă de dezvoltare importantă în
viaţa comunităţilor locale în acea direcţie, unde să participe în mod activ la rezolvarea
grijilor proprii şi ameliorarea condiţiilor de viaţă.”
– Amelia Gorcea: Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor civile
în interesul satisfacerii nevoilor comunitare –
„Organizarea civilă reprezintă mai mult în comparaţie cu alte activităţi umane prin
faptul, că se organizează în vederea unui scop anumit, pe bază de voluntariat,
în interesul ridicării şi menţinerii unităţii uneia sau a mai multor comunităţi.
Principala pârghie de acţionare a ei o reprezintă dragostea şi dorinţa de acţiune.”
– Balázs Zoltán, Asociaţia Pro Erked –

7
Cine şi de ce activează
în cadrul ONG-urilor?
La acestă întrebare răspunsul cel mai autentic poate fi dat chiar de către persoanele,
care lucrează în organizaţii civile:

„A participa într-un proiect, care serveşte interesele acelei comunităţi, din care faci
parte, face bine şi propriei tale persoane. Din acestea omul învaţă foarte mult – în
primul rând acela, că nu poate realiza nimic singur, numai împreună cu aceia, care
gândesc la fel ca şi tine. În al doilea rând renunţi la înfumurare, la mândria personală
şi înveţi să lucrezi în echipă şi, ceea ce este cel mai important, înveţi să acţionezi în
interesul comunităţii, şi nu în interesul tău… O organizaţie civilă dintr-un spaţiu rural,
având resurse limitate dar dispunând de mult spirit de iniţiativă poate să realizeze
nişte lucruri, pe care administraţiile locale nu sunt capabile s-o facă, nici dacă şi-ar
dori-o. Este important să vrei să faci ceva!”
– Andra Dumitrescu, Asociaţia Ambasadorii Zizinului –

„A lucra în sfera civică înseamnă distincţie. Acolo omul face ceea ce îi place. Merge
cu plăcere la lucru, chiar şi luni dimineaţa. Abia aşteaptă, ca să treacă sfârşitul de
săptămână lung şi „infertil”. Munca lui este distracţie. Nu este un punct de vedere
de neglijat la vârsta anilor patruzeci nici faptul, că omul se simte important în
comunitatea unde lucrează şi este important pentru specia lui.
Asta reprezintă o satisfacţie în plus.”
– Bányász József, Agro-Caritas –
„Simţim cu toţii faptul, că pe noi civicii ne leagă ceva foarte specific de acest sector.
Libera asociere este numai una din condiţiile, posibilităţile pentru ca sfera civică să
ia naştere, să se creeze organizaţiile civile. De aceea ne folosim de această posibilitate
pentru că trăieşte în noi o puternică dorinţă de acţiune pentru comunitatea noastră,
pentru noi, pentru mediul nostru înconjurător, pentru ca viaţa noastră să fie mai
bogată, mai deplină. Prin aceasta însă ne asumăm şi o asemenea responsabilitate nu
numai pentru noi, dar şi pentru comunitatea noastră şi mediul nostru înconjurător,
care ne şi obligă. Pe parcursul activităţii noastre desfăşurate pentru păstrarea şi
susţinerea valorilor este deosebit de importantă ca să vedem clar aceste valori, şi să
urmărim conştient sustenabilitatea lor, deoarece numai astfel putem să întreprindem
pentru crearea condiţiilor necesare păstrării lor.”
– Csáki Rozália: În apărarea valorilor şi a principiilor –
8
„De experienţa comunitară trăită de lucrătorii din sfera civică nu au parte
nici politicienii, nici actorii vieţii economice. Experienţa comunitară nu poate fi
cumpărată nici cu bani, nici forţată cu putere. Este un cadou
care poate fi primită numai cu plecăciune.”
– Hajdu Zoltán, Focus Eco Center –

„Organizaţiile civile reacţionează rapid, eficient şi cu efect la nevoile comunităţii,


ceea ce înseamnă o modalitate de rezolvare a problemelor bazată pe resurse locale
şi pe promovarea atragerii populaţiei. Serviciile oferite de asemenea organizaţii dau
în general un exemplu bun instituţiilor publice. Iar competiţia dintre sfera civică şi
cea de stat duce la îmbunătăţirea calitativă a serviciilor.”
– Julia Todea, Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie –

„Civicitatea este mod de gândire şi de viaţă, trăirea calităţii umane, care traversează
toată viaţa noastră. Numai cu această concepţie merită muncit
într-o organizaţie civilă fie pentru salar, fie ca voluntar.”
– Lantos Tamás, Asociaţia Ormánság –

„În prezent forma cea mai eficientă a activităţilor comunitare dezinteresate este
organizarea civică. Datorită activităţii civice se dezvoltă comunitatea, oraşul şi
indirect societatea. Indicatorul poate cel mai bun al viabilităţii unei comunităţi este
numărul manifestărilor, programelor, activităţilor pe an sau pe lună, organizate fără
interese personale sau fără profit. Iniţiativa civică se sprijină pe resurse locale,
le foloseşte în mod eficient, şi dă răspunsuri la probleme, la care administraţia
publică locală, cadrul instituţional de învăţământ nu poate găsi rezolvare reală.”
– Madaras Szilárd, Forumul Tânăr din Gheorgheni –

„Sfera civică este mediul, în care m-am dezvoltat atât pe plan profesional, cât şi
pe plan personal, prin participarea mea la numeroase cursuri, conferinţe, schimburi de
experienţă mi-am dezvoltat aptitudinile, mi-am îmbogăţit cunoştinţele şi deprinderile.
Acele posibilităţi şi provocări, pe care le oferă sfera civică, sunt mult mai diversificate
decât orice alt domeniu de activitate, fie ea sfera publică sau sfera economică.”
– Octavian Rusu, consilier juridic –
9
Cum poate să ajute un ONG
în mediul rural?

„Situaţia provinciei este asemănătoare cu situaţia imposibilă a baronului Münchausen


din poveste, care iese din mocirlă trăgându-se de propriul său păr. De unde să ia omul
de la ţară azi în mijlocul crizei, capitalul pentru reînnoire? La această întrebare
răspunsul poate fi numai capitalul social – încrederea şi colaborarea […] Pentru
reînnoirea mediului rural este nevoie activitatea creativă a astfel de oameni, care nu
cer în sat bani pentru această muncă pentru că acolo nu sunt bani, şi într-o perioadă
previzibilă nici nu vor fi. În mediul rural schimbările de civilizaţie pot fi sprijinite
de către organizaţiile non-profit active în domeniile protejării mediului şi social
în primul rând cu ajutorul sponsorilor şi al sprijinului de stat. Este nevoie de oastea
voluntarilor ca să transporte în mediul rural cunoştinţa profesională şi speranţa
viitorului mai trainic […] Ţesutul social al încrederii se poate susţine, construi numai
prin aplicarea tehnicilor civice ale colaborării moderne, prin dezvoltare comunitară.”
– Kolumbán Gábor: Rolul organizaţiilor civile în metamorfoza provinciei –
„Există două moduri de a privi sectorul non-profit. Unul este să te concentrezi asupra
problemelor şi dificultăţilor sale. Celălalt se referă la recunoaşterea şi promovarea
realizărilor sale şi la construirea unui viitor pe baza acestora. Aceste două moduri sunt
provocările pentru ONG, pentru finanţatori, pentru administraţie şi alţi actori
importanţi pentru viitorul sectorului. Procesul de dezvoltare al societăţii civile este
complex, nesigur şi îndrăzneţ. De asemenea este încurăjător, provocator şi capabil
să aducă schimbări importante.
Exemple:
– Un ONG a pus bazele unui serviciu tip în domeniul sănătăţii – servicii de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele care nu mai beneficiază de spitalizare. Proiectul a răspuns
dorinţelor pacienţilor de îngrijire la domiciliu, scurtând perioada de spitalizare şi deci
reducând costurile necesare tratamentului medical. Coordonarea şi asistenţa tehnică
acordată de organizaţii similare din SUA şi Ungaria au condus la lansarea unei practici
exemplare în acest proiect. În 1999-2000, 250 de pacienţi au fost îngrijiţi la domiciliu –
au primit atât materialele necesare (seringi, ace etc.), cât ţi asistenţa medicală şi socială
de la doctori, asistenţi medicali şi asistenţi sociali prin vizite la domiciliu. Organizaţia a
demonstrat eficienţa acestei metode autorităţilor în domeniu – atât în planul financiar
cât şi în privinţa efectului pe care l-a avut asupra sănătăţii pacienţilor – iar la ora actuală
pune bazele unui parteneriat cu autorităţile şi pregăteşte extinderea acestui serviciu.”
Sursa: O prezentare a sectorului ONG românesc:
Revigorarea strategiilor donatorilor, Septembrie 2000,
realizat de Vera Dakova, Bianca Dreossi, Jenny Hyatt, Anca Socolovschi.
10
Într-un mic sat, în scopul păstrării tradiţiilor, cu ajutorul învăţătoarei din localitate
tinerii au învăţat de la cei bătrâni obiceiurile vechi. Prin spectacolele ţinute au realizat
ocazii deosebite de sărbătoare în viaţa comunităţii şi au înmânat astfel vizitatorilor
ca şi amintire un cadou specific.

Din cauza lipsei de informaţii, pentru o mai bună orientare şi o mai bună informare
o fundaţie pentru dezvoltare comunitară a realizat o publicaţie locală. Prin ea
eternizează personalităţile şi evenimentele deosebite, întâmplările satului pentru
generaţiile viitoare, în acelaşi timp prin ea ajung la oamenii satului informaţii
importante şi de actualitate. Localnicii arată cu mândrie revista lor şi oaspeţilor lor,
care iau act de ea cu recunoaşterea faptului, că sătenii de aici ce lucruri măreţe
pot să facă. Revista este redactată în acel telecentru, care a fost înfiinţată tot
de către fundaţia respectivă.

O asociaţie microregională şi-a stabilit ca scop să protejeze formele de construcţii


tradiţionale, şi prin asta să lupte împotriva construcţiilor cu kitsch, care nu se potrivesc
în ansamblul imaginii satului. Forma tradiţională a casei a fost modelată cu ajutorul
inginerilor proiectanţi şi arhitecţi. În sat s-a înfiinţat o comisie separată, care
în colaborare cu administraţia locală controlează şi aprobă împreună construcţiile,
renovările caselor.

O organizaţie de tineret locală a organizat un curs pentru voluntari destinat tinerilor


locali şi din zonă, pentru a-i face cunoscute avantajele acestei activităţi. Prin asta
tinerii au înţeles esenţa acestei activităţi, şi s-au implicat mai activ în munca
comunitară, în construirea terenului de joc, în activităţile pentru copii,
în organizarea taberelor de vară.

„Comunitatea nu e dată de la sine,


şi nici nu poţi să pui mâna pe ea cu reducere de preţ.”
– M. Scott Peck –

11
Broşura a fost realizată în cadrul proiectului
Iniţiative vizibile ale sectorului neguvernamental ca soluţii eficiente
pentru dezvoltarea comunităţilor rurale în regiunile Centru şi Nord-Vest,
finanţat prin programul Phare 2006 – Dezvoltarea sectorului ONG
şi educaţie civică, de către Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă.

© Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă, 2009


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Adresa de sesizări: cfcu.phare@mfinante.ro

S-ar putea să vă placă și