Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE


FORMA DE ORGANIZARE: MASTERAT
SPECIALIZAREA: DEVIANTA SI DELINCVENTA

Fişa disciplinei

Denumirea modulului /
Institutii de drept procesual penal
disciplinei
Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: C- complementare, A – A Numărul de credite 7
aprofundare, S-sinteza
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - O
opţională, F-facultativă, L A – liber alese
Total ore din planul de 42 Total ore studiu individual 112 Total ore pe semestru 154
învăţământ
Titularul modulului / Conf.univ.dr. Emilian Stanisor
disciplinei

Facultatea Facultatea Drept si Stiinte Numărul total de ore (pe semestru)


Administrative din planul de învăţământ

Catedra Drept
Domeniul general Stiinte juridice
Total C S L p
de studiu
42 28 14

C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P- activitati practice

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei


Competenţe 1. Cunoaştere şi înţelegere
specifice  să înţeleagă obiectul de studiu al disciplinei şi rolul acesteia în mecanismele de
disciplinei funcţionare ale instituţiilor cu rol in infaptuirea justitiei.
 să cunoască specificul procesului penal şi al etapelor acestuia;
 să identifice reglementările procedurale de soluţionare a cazurilor penale şi de
executare a pedepselor;

2. Instrumental-aplicative
 Să utilizeze corect şi adecvat noţiunile specifice dreptului procesual penal;
 Să identifice soluţiile unor cazuri/speţe legate de teoria si practica din dreptul
procesual penal;
 Să utilizeze metodele de investigaţie specifice pentru aflarea soluţiilor în astfel de
cazuri;
 Să exerseze proceduri penale prin procese simulate, utilizând studiul de caz,
elaborarea şi studiul documentelor specifice şi jocul de rol sau focus-grupul;
 Să participe la studii ştiinţifice individuale sau colective.

3. Atitudinale
 Să-şi însuşească în mod conştient valorile instituite prin Codul penal al
României, manifestând respect faţă de acestea;
 Să utilizeze cunoştinţele dobândite în scopuri pozitive, urmărind performanţa
profesională individuală şi contribuind la rezolvarea corectă şi democratică a
problemelor comunităţii;
 Să respecte codul etic şi deontologic al categoriei profesionale din care face
parte;
 Să-şi valorifice rezultatele cercetărilor ştiinţifice prin comunicări, publicaţii, alte
forme de împărtăşire a experienţelor pozitive.

Conţinutul disciplinei
-
Tema 1. Urmărirea penală:
- Urmărirea penală - prima fază a procesului penal;
- Competenţa organelor de urmărire penală;
- Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală;
- Efectuarea urmăririi penale;
- Trimiterea în judecată;
- Reluarea urmăririi penale;
- Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală;
Tema 2. Judecata – fază a procesului penal:
- Dispoziţii generale privind desfăşurarea judecăţii;
- Judecata în primă instanţă;
- Judecata în căile de atac ordinare;
- Judecata în căile de atac extraordinare;
Tema 3 Judecata in primă instanţă:
- principiile specifice fazei de judecată
- obiectul judecăţii în primă instanţă
- participanţii la judecata în primă instanţă
- cercetarea judecătorească
- deliberarea, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotărârii judecătoreşti
Tema 4 Judecata în căile ordinare de atac
Apelul: hotăririle supuse apelului, titularii dreptului de apel, termenul de apel, repunerea in termen si
apelul peste termen, efectele apelului, judecarea si solutionarea apelului
Recursul: hotararile supuse recursului, titularii dreptului la recurs, termenul de declarare a recursului,
efectele recursului, judecarea si solutionarea recursului
Tema 5 Caile extraordinare de atac
Procedura judecrii contestatiei in anulare
Cazurile de revituire si procedura judecarii revizuirii
Recursul in interesul legii: titularii dreptului de a promova recursul in interesul legii, instanta
competenta, efectele recursului in interesul legii
Tema 6. Procedura plângerii prealabile:
- Noţiuni generale privind plângerea prealabilă;
- Organele cărora li se adresează plângerea prealabilă;
- Situaţii speciale în procedura plângerii prealabile;
Tema 7 Executarea hotărârilor judecătoreşti:
- Dispoziţii generale privind executarea hotărârilor judecătoreşti;
- Punerea în executare a pedepselor principale;
- Punerea în executare a pedepselor complementare şi a altor dispoziţii cuprinse în hotărârile
penale;
Tema 8 Proceduri speciale: Urmărirea şi judecarea unor infracţiuni flagrante
Tema 9. Urmărirea şi judecarea în cauzele cu infractori minori
Tema 10. Procedura de reparare a pagubelor materiale sau a daunei morale in cazul condamnării pe
nedrept sau a privării ori a restrângerii de libertate în mod nelegal
Tema 11. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice
Tema 12. Procedura privind urmărirea si judecarea infractiunilor de coruptie
Tema 13. Procedura reabilitării judecatoresti
Tema 14. Cooperarea juridică internaţională în materie penală
- reguli generale, extrădarea, mandatul european de arestare si predare

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată în %


{Total=100%}
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala) 60% din nota finală

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 10% din nota finală


- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% din nota finală reprezintă:

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 20% din nota finală

- alte activităţi :

Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se Cerinţe pentru nota 10 (sau cum se acordă nota 10)
acordă nota 5)
-cunoasterea in proportie de 60% a informatiei Punctaj maxim pentru activitatea din timpul anului
predate la curs Punctaj maxim pentru lucrarea la examenul final
activitate de seminar de 50%

Studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute),
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de 0
curs, manualelor) şi documentare
28 7. Alte activităţi...
suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe
teren, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru 0
14 8. Alte activităţi...
seminar/laborator
3. Realizare de teme, referate, eseuri, 0
14 9. Alte activităţi...
traduceri, etc.
4. Activităţi practice 18 10. Alte activităţi... 0
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări 0
6 11. Alte activităţi...
semestriale
6. Consultaţii 7 12. Examinare finală 25
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =112

Doltu Ioan, Drept procesual penal, curs, editia a II-a, Ed. Fundaţiei “Andrei Şaguna”,
Bibliografie Constanta, 2008
Doltu Ioan, Probele si mijloacele de probă cu privire specială la declaratiile invinuitului
sau ale inculpatului, ca mijloace de probă si de apărare în procesul penal roman, Ed.
Dobrogea, Constanţa, 1997
Neagu Ion, Tratat de drept procesual penal, Ed. Global Lex, Bucuresti, 2008