ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

. ANEXE ….................PAG....... 4 II.....PAG....... CONCLUZII…………………………………………... PAG.......11 V.......... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ………………………………….... ... 12 2 . PAG.... 10 IV.... 4 III... ANALIZA STATISTICĂ...PAG. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………...CUPRINS I. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ………………..

precum şi cu respectarea misiunii şcolii. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. 3. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 4. • Realizarea evaluării personalului. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . portofolii etc. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. a metodelor şi procedurilor de evaluare. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. funcţional şi legal).). • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. proiecte. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. a programelor şcolare. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. 2. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric.

implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. CAP. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. performant.iulie 2010. • Organizarea de activităţi extraşcolare. 5. 6. RELAŢII PUBLICE. 2. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. şi 88 copii la grădiniţă.12 şi 7.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. 119 elevi Dumbrava.a. II. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate.A. I.58 . Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. 71 elevi Adrian.84 şi 5.72 la „Gr. 7.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. de 53 elevi. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. a VIII. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. • Dotarea.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. CAP.

menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice.performanţă. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. 5 . având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. 4. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. Seer Anna. La ciclul gimnazial. Şunea Voichiţa. Ziua Naţională a României. Serbia. “Thales din Milet” întocmit de prof. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. Naşterea Domnului s. au fost organizate comisiile metodice de : 1. Bretan Izabela. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. 2. 3. engleză şi franceză . Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. Profesoarele Farcău delia. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline.a. « Mothers Day » s. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. Îîn domeniul cultural educativ. Balog Emese.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. proiect intercultural. în cadrul catedrelor pe discipline. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. Ziua Armatei. Din Durdjevo. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ».a.

În ultima săptămână a fiecărui semestru. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. la rândul lor. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. speciale. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. în calitate de mentor şi organizator al acesteia. a comisiei diriginţilor. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. şah. cât şi la nivelul şcolii. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. ocazie cu care prof.5. cros. prin prestaţia direcţiunii. Comisia a oferit consultanţă privind programa. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. de comun acord. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. Pe parcursul anului şcolar. complementar. pot fi făcute următoarele observaţii: . s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. a profesorului psihopedagog. 6. de către diriginte. a profesorului consilier. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută.puncte tari: 6 . Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. atât la nivelul clasei. iar aceştia. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. la solicitarea diriginţilor. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. Csaki Fr. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. Prof. Csaki Fr. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala.II. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem.

managementul nejudicios al timpului. delincvenţă juvenilă. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. de grup..pericole uzitarea unor teme (drogurile. • Organizarea de activităţi extracurriculare. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. • Susţinerea şcolarizării. . . diferenţiate. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. • Colaborarea şcoală-familie. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. prevenirea abandonului şcolar. sesiuni de comunicări ştiinţifice. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. tipărituri). • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. traficul de fiinţe) care riscă. burse de studiu. învăţarea muncii cu calculatorul). . marcarea.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. prin repetare. olimpiade. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. folosirea activităţii independente. factorii succesului şcolar. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. 7 . dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. utilizarea de strategii activ-participative. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. educaţie europeană etc.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. toleranţă. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale.

Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. algoritmice .). a fenomenelor naturii. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. 8 . elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. istorice. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. conducând la formarea unei gândiri moderne. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. geografice. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. problematice. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. lectură suplimentară etc. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. de lucru în echipă. modelatoare. formativă şi sumativă). de asumare a răspunderii individuale şi colective. Au avut loc dezbateri. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. teme sanitare. În lecţiile desfăşurate la clasă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. B şi S.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. creativităţii. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. lucrul în perechi sau în grupuri mici. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. a iniţiativei. de primire şi asumare de sarcini. inventivităţii. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. de sprijin şi colaborare. de protejare a mediului înconjurător. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. de respectare a unor reguli stabilite. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.

Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. folosesc metode didactice adecvate. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive. stabilesc clar etapele activităţilor. Did. dezvoltarea operaţiilor gândirii. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii.Matem. prin temele planificate. II. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. Engleză. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. programul comisiei metodice. În cadrul şcolii. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. Farcău Delia. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. în vederea adaptării cu succes la şcoală. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice.I în specialitatea geografie.urmărind cu prioritate: 9 . Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. Doroftei Odeta-Lb. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona.şi sport.Lb. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. Faur GabrielEd. Franceză. Română. CAP. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. Indrea Anamaria. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului.III. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. Bandics Judith. Kato Monica.Lb. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. Did. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. Fiz. iar d-na prof.

în 188 şedinţe de consiliere. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. 2. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii). Activităţi cu părinţii: . . imagine de sine. specializări.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal.modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. .colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . profile.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi. elevi consiliaţi: 108.pregătire psihologică pentru examene. timiditate.participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II).Probleme abordate: 1. optimizarea comunicării.posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice. .intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: . colegii şi profesorii. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. . la 69 ore de dirigenţie. de consiliere individuală. 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . relaţionare cu părinţii. .activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. . . autocunoastere-examinare psihologică individuală. .metode şi tehnici de învăţare eficientă.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. . 3. Consiliere individuală (la cerere).structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor .activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară. relaţionarea dintre ei şi copii. modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa.activităţi de consiliere individuală şi de grup. Studiile liceale (durata. . organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie. filiere. Nr.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii.posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională.

-Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. . adaptabilă şi creativă. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. IV.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice. Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. . .Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. . Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase.Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou. 11 . Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: .Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. Obţinerea unor fonduri extrabugetare. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. .Activitate managerială flexibilă.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Lipsa unei reviste a şcolii.CAP. uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale.

V. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. învăţământ. Activităţi specifice de crt. a spiritului civic Formarea. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. 5. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. prin implicarea şi alternarea acestora. Cunoaşterea noilor metode de lucru. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. 6. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. Diversificarea situaţiilor în lecţii. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. Cultivarea. 4. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. cu evitarea dominării unora. în navigarea pe performante internet. Programe şcolare încărcate. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. cât şi uşor de asimilat. mai mult. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. CAP. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare. pentru copiii cu CES. Schimb de experienţă între şcoli. îmbunătăţire a calităţii 1. 3. la elevi.

cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă.10. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. 2010 DIRECTOR ADJUNCT.Nr. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. sport). nu forţat de împrejurări. eligibile de interes pentru comunitatea locală. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. activităţile unităţii de învăţământ. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. pe plan macro şi micro. CĂTĂLINA SATMARI 13 . Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. crt. organele de poliţie şi judecătoreşti. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. 04. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. evaluare. Creşterea calităţii actului educaţional 9. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. 11. Ameliorarea eficenţei. ci constituie un prilej de meditaţie. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. 7. 12.