ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

ANALIZA STATISTICĂ...PAG... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ …………………………………... PAG........... CONCLUZII………………………………………….PAG.... 4 II................ PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………........ ..... ANEXE …. 10 IV....... 12 2 . PAG. 4 III........ ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ……………….....11 V...PAG...CUPRINS I...

funcţional şi legal). 4. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. • Realizarea evaluării personalului. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. a metodelor şi procedurilor de evaluare. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice.). • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. a programelor şcolare. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. 2. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. proiecte. portofolii etc. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. 3.

de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. • Dotarea. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 71 elevi Adrian. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . 2. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. I. • Organizarea de activităţi extraşcolare.72 la „Gr. 5. şi 88 copii la grădiniţă. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor.A. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. de 53 elevi. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. 6. RELAŢII PUBLICE. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. 7. CAP. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02.84 şi 5.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. a VIII. 119 elevi Dumbrava. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare.iulie 2010. II. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre.58 .12 şi 7. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. performant. CAP.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate.a. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8.

Bretan Izabela. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. proiect intercultural. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. Balog Emese. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. Serbia. Ziua Naţională a României. în cadrul catedrelor pe discipline. 5 . 2. au fost organizate comisiile metodice de : 1. Seer Anna. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. Naşterea Domnului s. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română.performanţă. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. 3. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. 4. Şunea Voichiţa. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. « Mothers Day » s. Profesoarele Farcău delia. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare.a. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului.a. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. Ziua Armatei. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. engleză şi franceză . La ciclul gimnazial. Îîn domeniul cultural educativ. Din Durdjevo.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. “Thales din Milet” întocmit de prof. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu.

Csaki Fr. a comisiei diriginţilor. la solicitarea diriginţilor. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . În ultima săptămână a fiecărui semestru. a profesorului psihopedagog. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. pot fi făcute următoarele observaţii: . cataloagele să fie complet şi corect întocmite. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. prin prestaţia direcţiunii. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. Csaki Fr. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. a profesorului consilier. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării.5.II. ocazie cu care prof. speciale. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. de comun acord. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. iar aceştia. cros. cât şi la nivelul şcolii. atât la nivelul clasei. complementar. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. la rândul lor. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. şah. Prof. Pe parcursul anului şcolar. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. 6. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. Comisia a oferit consultanţă privind programa. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. de către diriginte. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili.puncte tari: 6 . în calitate de mentor şi organizator al acesteia. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem.

7 . folosirea activităţii independente. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. de grup. managementul nejudicios al timpului. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. • Colaborarea şcoală-familie. olimpiade. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. toleranţă. . .pericole uzitarea unor teme (drogurile. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. tipărituri). sesiuni de comunicări ştiinţifice.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. • Organizarea de activităţi extracurriculare.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. utilizarea de strategii activ-participative. • Susţinerea şcolarizării. învăţarea muncii cu calculatorul). a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. burse de studiu. . captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. factorii succesului şcolar. prin repetare. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. diferenţiate. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. traficul de fiinţe) care riscă. marcarea. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. educaţie europeană etc.. prevenirea abandonului şcolar. delincvenţă juvenilă.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală.

de sprijin şi colaborare. algoritmice . creativităţii. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 8 . învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. inventivităţii. problematice. de asumare a răspunderii individuale şi colective. a fenomenelor naturii.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. teme sanitare. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. formativă şi sumativă). strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. de primire şi asumare de sarcini. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. În lecţiile desfăşurate la clasă. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. a iniţiativei.). B şi S. istorice. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. conducând la formarea unei gândiri moderne. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. lucrul în perechi sau în grupuri mici. lectură suplimentară etc. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. geografice. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. de protejare a mediului înconjurător. modelatoare. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. Au avut loc dezbateri. de respectare a unor reguli stabilite. de lucru în echipă. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială.

a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. prin temele planificate. Did. Franceză. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. stabilesc clar etapele activităţilor. Română. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. Bandics Judith. Kato Monica. Faur GabrielEd. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. folosesc metode didactice adecvate.şi sport. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. Farcău Delia. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice. Did. iar d-na prof. II. Indrea Anamaria.urmărind cu prioritate: 9 .I în specialitatea geografie.III. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. Fiz.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. în vederea adaptării cu succes la şcoală. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. dezvoltarea operaţiilor gândirii. programul comisiei metodice. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse.Lb. Engleză. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. În cadrul şcolii. Doroftei Odeta-Lb. CAP. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr.Matem.Lb. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor.

-67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. .activităţi de consiliere individuală şi de grup. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. elevi consiliaţi: 108. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii).posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor. . Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . Consiliere individuală (la cerere).metode şi tehnici de învăţare eficientă. Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: . relaţionare cu părinţii. modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară. .activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. Studiile liceale (durata.participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). . 2. timiditate.pregătire psihologică pentru examene. optimizarea comunicării. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi. filiere. . specializări.posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. imagine de sine.colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . Activităţi cu părinţii: . .modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului.Probleme abordate: 1.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. . . Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . la 69 ore de dirigenţie.structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. colegii şi profesorii. 3. relaţionarea dintre ei şi copii. . Nr. profile. în 188 şedinţe de consiliere. autocunoastere-examinare psihologică individuală. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. de consiliere individuală.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . .

. . Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou.Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. adaptabilă şi creativă. Lipsa unei reviste a şcolii. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. . Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: .Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare.CAP. . Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. 11 . IV.Activitate managerială flexibilă. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice. . -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Obţinerea unor fonduri extrabugetare.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea.

Programe şcolare încărcate. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. 4. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. prin implicarea şi alternarea acestora. Schimb de experienţă între şcoli. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . Cultivarea. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. pentru copiii cu CES. îmbunătăţire a calităţii 1. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. Activităţi specifice de crt. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare. mai mult. învăţământ. 3. cu evitarea dominării unora. în navigarea pe performante internet. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. V. a spiritului civic Formarea. Diversificarea situaţiilor în lecţii. 6. Cunoaşterea noilor metode de lucru. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. CAP. la elevi. 5. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. cât şi uşor de asimilat. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2.

04. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. CĂTĂLINA SATMARI 13 . Creşterea calităţii actului educaţional 9. eligibile de interes pentru comunitatea locală. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. ci constituie un prilej de meditaţie. activităţile unităţii de învăţământ. 7. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal.10. Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. sport). crt. pe plan macro şi micro. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. evaluare. nu forţat de împrejurări.Nr. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. organele de poliţie şi judecătoreşti. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. 12. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. Ameliorarea eficenţei. 11.