P. 1
analiza_activitatii

analiza_activitatii

|Views: 685|Likes:
Published by 903190

More info:

Published by: 903190 on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

.......PAG. ANEXE ….... ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ………………. 10 IV.....PAG.. PAG.CUPRINS I. ANALIZA STATISTICĂ..... 4 II............ .... CONCLUZII………………………………………….... 12 2 ............ 4 III... PAG.........PAG... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ………………………………….11 V......... PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………..

MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. a programelor şcolare. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . portofolii etc. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice.). •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. • Realizarea evaluării personalului. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. a metodelor şi procedurilor de evaluare. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. 2. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. proiecte. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. 3. funcţional şi legal). precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. 4. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor.

RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02.58 .a. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . • Organizarea de activităţi extraşcolare. 6. CAP. I.72 la „Gr. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare.iulie 2010. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. • Dotarea. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. II. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate. RELAŢII PUBLICE.12 şi 7. 2. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. 7. 5.84 şi 5. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 .A. 119 elevi Dumbrava. a VIII. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. 71 elevi Adrian. de 53 elevi. şi 88 copii la grădiniţă. performant. CAP. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor.

2. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare. La ciclul gimnazial. Din Durdjevo. « Mothers Day » s. Balog Emese. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. 5 . Şunea Voichiţa. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului.a. Bretan Izabela. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. proiect intercultural. au fost organizate comisiile metodice de : 1. Îîn domeniul cultural educativ. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi.performanţă.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. Seer Anna. 3. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. în cadrul catedrelor pe discipline. Ziua Naţională a României. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. engleză şi franceză .a. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. Serbia. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. “Thales din Milet” întocmit de prof. 4. Profesoarele Farcău delia. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. Naşterea Domnului s. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». Ziua Armatei.

În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive.puncte tari: 6 . atât la nivelul clasei. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. Pe parcursul anului şcolar. a profesorului psihopedagog. iar aceştia. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar.II. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. complementar.5. la solicitarea diriginţilor. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. speciale. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. a profesorului consilier. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. ocazie cu care prof. cât şi la nivelul şcolii. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. de comun acord. cros. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. Csaki Fr. Csaki Fr. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. 6. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. a comisiei diriginţilor. Comisia a oferit consultanţă privind programa. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. la rândul lor. Prof. de către diriginte. prin prestaţia direcţiunii. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. În ultima săptămână a fiecărui semestru. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. şah. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . pot fi făcute următoarele observaţii: . Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. în calitate de mentor şi organizator al acesteia.

prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. învăţarea muncii cu calculatorul).oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. olimpiade. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. toleranţă. factorii succesului şcolar. folosirea activităţii independente. traficul de fiinţe) care riscă. prin repetare. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. . cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. delincvenţă juvenilă. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. managementul nejudicios al timpului. 7 . PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. marcarea. sesiuni de comunicări ştiinţifice. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. • Organizarea de activităţi extracurriculare. • Susţinerea şcolarizării.pericole uzitarea unor teme (drogurile. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. diferenţiate. prevenirea abandonului şcolar. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. . • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. educaţie europeană etc.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. • Colaborarea şcoală-familie. de grup. burse de studiu. . a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. utilizarea de strategii activ-participative. tipărituri).

de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. de protejare a mediului înconjurător.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. formativă şi sumativă). • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. a fenomenelor naturii.). aceştia dobândind capacităţi de cooperare. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. algoritmice . elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. B şi S. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. conducând la formarea unei gândiri moderne. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. geografice. 8 . cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. de primire şi asumare de sarcini. de sprijin şi colaborare. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. de respectare a unor reguli stabilite. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. modelatoare. În lecţiile desfăşurate la clasă. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. creativităţii. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. de asumare a răspunderii individuale şi colective. de lucru în echipă. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. lucrul în perechi sau în grupuri mici. Au avut loc dezbateri. inventivităţii. problematice. lectură suplimentară etc. istorice. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. a iniţiativei.

activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice. Did. folosesc metode didactice adecvate. Did. dezvoltarea operaţiilor gândirii. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor.Matem. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. Franceză. stabilesc clar etapele activităţilor. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. iar d-na prof. II. Fiz. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive.Lb. Engleză. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse.urmărind cu prioritate: 9 . Farcău Delia. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. programul comisiei metodice.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. Faur GabrielEd. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. Doroftei Odeta-Lb. Indrea Anamaria. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. În cadrul şcolii. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. prin temele planificate.Lb. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. CAP. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. Română. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor.III. Bandics Judith. în vederea adaptării cu succes la şcoală.şi sport. Kato Monica.I în specialitatea geografie.

Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . relaţionarea dintre ei şi copii.activităţi de consiliere individuală şi de grup. Consiliere individuală (la cerere).sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. 2.posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor. . . Activităţi cu părinţii: . colegii şi profesorii. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi.activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii). filiere.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. . Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . specializări. . de consiliere individuală. timiditate. elevi consiliaţi: 108. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. . Nr.colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: . .modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. relaţionare cu părinţii. optimizarea comunicării.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii.Probleme abordate: 1.participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). . 3. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie. la 69 ore de dirigenţie. 58 părinţi consiliaţi în 91 şed.pregătire psihologică pentru examene. profile. în 188 şedinţe de consiliere.structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior. . modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa. Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . . .metode şi tehnici de învăţare eficientă. imagine de sine.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . autocunoastere-examinare psihologică individuală. Studiile liceale (durata.

Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. .Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. . adaptabilă şi creativă. Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. Obţinerea unor fonduri extrabugetare.CAP.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: . . 11 . -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. Lipsa unei reviste a şcolii. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010.Activitate managerială flexibilă. IV. . . Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou.

CAP. Programe şcolare încărcate. a spiritului civic Formarea. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. 3. 5. Diversificarea situaţiilor în lecţii. prin implicarea şi alternarea acestora. cât şi uşor de asimilat. pentru copiii cu CES. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. V. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. în navigarea pe performante internet. 4. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. cu evitarea dominării unora. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . la elevi. îmbunătăţire a calităţii 1. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. mai mult. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. învăţământ. Schimb de experienţă între şcoli. 6. Activităţi specifice de crt. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. Cunoaşterea noilor metode de lucru. Cultivarea. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare.

Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. evaluare. Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. crt.Nr. Creşterea calităţii actului educaţional 9. 04. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. activităţile unităţii de învăţământ. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare.10. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. CĂTĂLINA SATMARI 13 . Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. sport). Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. 12. nu forţat de împrejurări. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. Ameliorarea eficenţei. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. 7. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. 11. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. ci constituie un prilej de meditaţie. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. eligibile de interes pentru comunitatea locală. organele de poliţie şi judecătoreşti. pe plan macro şi micro.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->