P. 1
analiza_activitatii

analiza_activitatii

|Views: 681|Likes:
Published by 903190

More info:

Published by: 903190 on Jan 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

PAG....PAG.......... ANEXE ….... PAG.... 12 2 .. 4 II..... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ …………………………………... 4 III.......CUPRINS I.. CONCLUZII…………………………………………............PAG............. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ……………….......... ANALIZA STATISTICĂ.11 V. .. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………. 10 IV.... PAG.

proiecte.). RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. • Realizarea evaluării personalului. 2. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. 3. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. 4. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. a programelor şcolare. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. portofolii etc. a metodelor şi procedurilor de evaluare. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. funcţional şi legal). • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare.

de 53 elevi.a. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . a VIII. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale.58 . implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. CAP. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. 119 elevi Dumbrava.A. • Dotarea. 5.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. • Organizarea de activităţi extraşcolare. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. 2.iulie 2010. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 6.72 la „Gr. II.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. 71 elevi Adrian. CAP.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman.12 şi 7. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 .84 şi 5. 7. şi 88 copii la grădiniţă. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor. performant. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. I. RELAŢII PUBLICE. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare.

Seer Anna. Şunea Voichiţa. Din Durdjevo. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. au fost organizate comisiile metodice de : 1. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare.a. 4. Profesoarele Farcău delia. Ziua Naţională a României. « Mothers Day » s. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare.performanţă.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. La ciclul gimnazial. Serbia. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. engleză şi franceză . Bretan Izabela. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. Îîn domeniul cultural educativ. 5 . -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. 3. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. proiect intercultural. 2. Ziua Armatei. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. “Thales din Milet” întocmit de prof. Naşterea Domnului s. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. Balog Emese. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. în cadrul catedrelor pe discipline.a.

s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. la rândul lor. a profesorului consilier. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. cât şi la nivelul şcolii. şah. ocazie cu care prof. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. Csaki Fr. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. de către diriginte. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. pot fi făcute următoarele observaţii: . În ultima săptămână a fiecărui semestru. în calitate de mentor şi organizator al acesteia. Csaki Fr. la solicitarea diriginţilor. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. a profesorului psihopedagog. complementar. Prof. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. a comisiei diriginţilor. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. speciale. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. iar aceştia. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. de comun acord. Pe parcursul anului şcolar. 6. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.II. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. cros.puncte tari: 6 . atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. Comisia a oferit consultanţă privind programa. atât la nivelul clasei. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. prin prestaţia direcţiunii. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete.5.

• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. sesiuni de comunicări ştiinţifice. toleranţă. factorii succesului şcolar.. tipărituri). marcarea. delincvenţă juvenilă. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. de grup. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. traficul de fiinţe) care riscă. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. olimpiade. managementul nejudicios al timpului. . • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. • Susţinerea şcolarizării. . educaţie europeană etc. utilizarea de strategii activ-participative. • Organizarea de activităţi extracurriculare. învăţarea muncii cu calculatorul).pericole uzitarea unor teme (drogurile. • Colaborarea şcoală-familie.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. folosirea activităţii independente. prin repetare. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. 7 . burse de studiu. diferenţiate. prevenirea abandonului şcolar. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. .

de respectare a unor reguli stabilite. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. algoritmice . s-au dezbătut anumite teme de circulaţie.). În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. formativă şi sumativă). a iniţiativei. de lucru în echipă. 8 . PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. lucrul în perechi sau în grupuri mici. geografice. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. de asumare a răspunderii individuale şi colective. creativităţii. problematice. În lecţiile desfăşurate la clasă. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. teme sanitare. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. Au avut loc dezbateri. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. de primire şi asumare de sarcini. a fenomenelor naturii. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. de sprijin şi colaborare. lectură suplimentară etc. modelatoare. conducând la formarea unei gândiri moderne. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. istorice. B şi S. de protejare a mediului înconjurător. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. inventivităţii. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare.

stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. Kato Monica. Faur GabrielEd. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. Română.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse.Matem. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. programul comisiei metodice. Indrea Anamaria. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. Fiz. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”.Lb. Franceză. Did. Engleză. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. Did. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr.I în specialitatea geografie. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. folosesc metode didactice adecvate. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. stabilesc clar etapele activităţilor. Bandics Judith. CAP. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice. dezvoltarea operaţiilor gândirii. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. În cadrul şcolii. Farcău Delia. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor.Lb.urmărind cu prioritate: 9 . Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. în vederea adaptării cu succes la şcoală.III. Doroftei Odeta-Lb. iar d-na prof. prin temele planificate. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. II.şi sport. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive.

. . 2. Consiliere individuală (la cerere). imagine de sine. în 188 şedinţe de consiliere.Probleme abordate: 1. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. filiere. la 69 ore de dirigenţie.metode şi tehnici de învăţare eficientă.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. relaţionare cu părinţii. timiditate. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă.participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II).modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . profile. . . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: .activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. 3. de consiliere individuală. .intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . .posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor. colegii şi profesorii. optimizarea comunicării. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. elevi consiliaţi: 108. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii). autocunoastere-examinare psihologică individuală. Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . relaţionarea dintre ei şi copii. specializări.pregătire psihologică pentru examene.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi. . Activităţi cu părinţii: . Studiile liceale (durata. . .activităţi de consiliere individuală şi de grup. modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă .colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . Nr.structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie.

Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. adaptabilă şi creativă. . Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice.Activitate managerială flexibilă. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. . CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. . -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. Lipsa unei reviste a şcolii. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. 11 . Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. .Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. IV.CAP. Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: . uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. Obţinerea unor fonduri extrabugetare.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. . Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.

prin implicarea şi alternarea acestora. mai mult. Cultivarea. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. 3. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. Schimb de experienţă între şcoli. învăţământ. în navigarea pe performante internet. 6. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. a spiritului civic Formarea. V. 5. 4. CAP. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. pentru copiii cu CES. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. Activităţi specifice de crt. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. la elevi. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. Diversificarea situaţiilor în lecţii. cu evitarea dominării unora. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. Programe şcolare încărcate. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. Cunoaşterea noilor metode de lucru. cât şi uşor de asimilat. îmbunătăţire a calităţii 1.

de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. Ameliorarea eficenţei. 7. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. organele de poliţie şi judecătoreşti. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. activităţile unităţii de învăţământ. 04.Nr. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. 11. evaluare. nu forţat de împrejurări. eligibile de interes pentru comunitatea locală. Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. 12.10. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. pe plan macro şi micro. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. CĂTĂLINA SATMARI 13 . crt. sport). Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. Creşterea calităţii actului educaţional 9. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. ci constituie un prilej de meditaţie. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->