ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

..11 V........... ANEXE …... PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………....PAG........ 10 IV.... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ …………………………………... 12 2 ... ......... PAG.......PAG.. ANALIZA STATISTICĂ....PAG... PAG......... ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ……………….... 4 III. CONCLUZII………………………………………….. 4 II..CUPRINS I.....

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor.). RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. 3. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. 2. 4. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. • Realizarea evaluării personalului. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. proiecte. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. a metodelor şi procedurilor de evaluare. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. a programelor şcolare. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. funcţional şi legal). a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. portofolii etc.

vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman. şi 88 copii la grădiniţă. 7.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi.A. • Dotarea. RELAŢII PUBLICE. I.84 şi 5. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. 2. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. 71 elevi Adrian. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . II. de 53 elevi. CAP. performant. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. 6. CAP. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. • Organizarea de activităţi extraşcolare.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.12 şi 7. 5. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice.iulie 2010.58 .au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare.72 la „Gr. a VIII. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi.a. 119 elevi Dumbrava.

5 . Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. Şunea Voichiţa. Serbia. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. în cadrul catedrelor pe discipline. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. Din Durdjevo. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. proiect intercultural. Seer Anna. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. Îîn domeniul cultural educativ. 4. 3.performanţă. Naşterea Domnului s. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. engleză şi franceză . al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. « Mothers Day » s.a. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». au fost organizate comisiile metodice de : 1. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. La ciclul gimnazial. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof.a. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. Bretan Izabela. “Thales din Milet” întocmit de prof. Ziua Armatei. Ziua Naţională a României. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. 2. Profesoarele Farcău delia. Balog Emese. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof.

cros. prin prestaţia direcţiunii. iar aceştia. cât şi la nivelul şcolii. de comun acord. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. la solicitarea diriginţilor. Pe parcursul anului şcolar. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. În ultima săptămână a fiecărui semestru. în calitate de mentor şi organizator al acesteia.5. şah. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. Comisia a oferit consultanţă privind programa. a profesorului consilier. ocazie cu care prof. a profesorului psihopedagog. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. speciale. de către diriginte. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. complementar. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. Csaki Fr. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. Csaki Fr. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.puncte tari: 6 . atât la nivelul clasei. la rândul lor. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.II. pot fi făcute următoarele observaţii: . aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. 6. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. a comisiei diriginţilor. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. Prof. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.

.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. • Colaborarea şcoală-familie. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. olimpiade. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. . complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. tipărituri). cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. . marcarea. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. 7 . . utilizarea de strategii activ-participative. traficul de fiinţe) care riscă. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. folosirea activităţii independente.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. • Susţinerea şcolarizării. sesiuni de comunicări ştiinţifice.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. delincvenţă juvenilă. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. managementul nejudicios al timpului. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. factorii succesului şcolar. prin repetare. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. toleranţă. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. învăţarea muncii cu calculatorul). Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. educaţie europeană etc. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. burse de studiu. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective.pericole uzitarea unor teme (drogurile. diferenţiate. prevenirea abandonului şcolar. de grup. • Organizarea de activităţi extracurriculare.

de primire şi asumare de sarcini. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. problematice. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. modelatoare. formativă şi sumativă). geografice. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. 8 .În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. B şi S. lucrul în perechi sau în grupuri mici. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. algoritmice . creativităţii. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. În lecţiile desfăşurate la clasă. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. de sprijin şi colaborare. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. a fenomenelor naturii. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. conducând la formarea unei gândiri moderne. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. a iniţiativei. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. de asumare a răspunderii individuale şi colective. de lucru în echipă. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. lectură suplimentară etc. istorice.). învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. de respectare a unor reguli stabilite. Au avut loc dezbateri. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. inventivităţii. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. de protejare a mediului înconjurător. teme sanitare. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.

Doroftei Odeta-Lb. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului.Matem. programul comisiei metodice. În cadrul şcolii. stabilesc clar etapele activităţilor. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice.urmărind cu prioritate: 9 . Franceză. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. Bandics Judith. iar d-na prof. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Did. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. Fiz. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse. II. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente.Lb. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. Farcău Delia.Lb. Engleză. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. dezvoltarea operaţiilor gândirii.I în specialitatea geografie. prin temele planificate. folosesc metode didactice adecvate. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor.III. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. Did.şi sport. Indrea Anamaria. Faur GabrielEd. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. CAP. Kato Monica. Română. în vederea adaptării cu succes la şcoală. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii.

Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: . . Colaborarea cu cadrele didactice constând în: .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii).pregătire psihologică pentru examene.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. filiere. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . Activităţi cu părinţii: .activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. Nr.Probleme abordate: 1. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . . organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie.colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . colegii şi profesorii. .activităţi de consiliere individuală şi de grup. . de consiliere individuală. . modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa. relaţionare cu părinţii. . 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. profile.modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. la 69 ore de dirigenţie. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. în 188 şedinţe de consiliere. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. timiditate. optimizarea comunicării.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . 2. . . .participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). elevi consiliaţi: 108. Studiile liceale (durata.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . autocunoastere-examinare psihologică individuală.activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. .metode şi tehnici de învăţare eficientă.structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior. Consiliere individuală (la cerere). 3.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice.posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor. relaţionarea dintre ei şi copii. imagine de sine. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. specializări.

Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali.Activitate managerială flexibilă. . -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate.CAP. . -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. 11 . Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. . adaptabilă şi creativă. . uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Obţinerea unor fonduri extrabugetare.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. Lipsa unei reviste a şcolii. . Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. IV. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: .

în navigarea pe performante internet. învăţământ. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. îmbunătăţire a calităţii 1. Activităţi specifice de crt. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. cu evitarea dominării unora. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. prin implicarea şi alternarea acestora. 6. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. 3. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. cât şi uşor de asimilat. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. la elevi. Programe şcolare încărcate. 4. V. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. 5. a spiritului civic Formarea. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. mai mult. Diversificarea situaţiilor în lecţii. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. Schimb de experienţă între şcoli. Cultivarea. Cunoaşterea noilor metode de lucru. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. pentru copiii cu CES. CAP.

Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8.10. CĂTĂLINA SATMARI 13 . Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. activităţile unităţii de învăţământ. evaluare.Nr. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. eligibile de interes pentru comunitatea locală. 7. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. pe plan macro şi micro. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. 12. 11. crt. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. organele de poliţie şi judecătoreşti. Ameliorarea eficenţei. 04. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. Creşterea calităţii actului educaţional 9. ci constituie un prilej de meditaţie. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. sport). astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. nu forţat de împrejurări. Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful