ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

....... ANEXE …....11 V.PAG....... 12 2 .......... 10 IV. ANALIZA STATISTICĂ..........PAG.. PAG. CONCLUZII…………………………………………............. PAG..... 4 II. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ………………...... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ………………………………….. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………..PAG..... ..CUPRINS I..... 4 III..

a programelor şcolare. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. proiecte. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. funcţional şi legal). PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . 2. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. portofolii etc. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice.). precum şi cu respectarea misiunii şcolii. 3. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. • Realizarea evaluării personalului. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. a metodelor şi procedurilor de evaluare. 4. •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice.

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală. I. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. 6.58 . 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. de 53 elevi. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . şi 88 copii la grădiniţă.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. II. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare .A. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate. 7. RELAŢII PUBLICE. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. 71 elevi Adrian.84 şi 5.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. CAP.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. a VIII. 2. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9.iulie 2010.72 la „Gr.a. • Dotarea. CAP. • Organizarea de activităţi extraşcolare. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 119 elevi Dumbrava. 5. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare. performant. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate.12 şi 7. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor.

Naşterea Domnului s. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. La ciclul gimnazial. engleză şi franceză . 3.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. 4. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. Din Durdjevo. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. proiect intercultural. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. au fost organizate comisiile metodice de : 1. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. Şunea Voichiţa. Îîn domeniul cultural educativ. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». « Mothers Day » s.a.performanţă.a. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. Balog Emese. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. Serbia. Profesoarele Farcău delia. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. Ziua Naţională a României. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. 5 . Bretan Izabela. Ziua Armatei. “Thales din Milet” întocmit de prof. Seer Anna. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. 2. în cadrul catedrelor pe discipline.

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. Csaki Fr.II. prin prestaţia direcţiunii. iar aceştia. şah. cros. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Comisia a oferit consultanţă privind programa. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. ocazie cu care prof. la solicitarea diriginţilor. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. la rândul lor.5. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. pot fi făcute următoarele observaţii: . La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. a comisiei diriginţilor. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. Csaki Fr. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. a profesorului psihopedagog. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. în calitate de mentor şi organizator al acesteia. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. atât la nivelul clasei. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. Pe parcursul anului şcolar. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. speciale. de comun acord. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. de către diriginte. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. 6. complementar. În ultima săptămână a fiecărui semestru. a profesorului consilier. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.puncte tari: 6 . cât şi la nivelul şcolii. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. Prof. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

managementul nejudicios al timpului. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. • Organizarea de activităţi extracurriculare. sesiuni de comunicări ştiinţifice. 7 . toleranţă. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. factorii succesului şcolar. prevenirea abandonului şcolar. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. tipărituri). organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. învăţarea muncii cu calculatorul). să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. • Susţinerea şcolarizării. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative..oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. • Colaborarea şcoală-familie. . marcarea. burse de studiu. diferenţiate. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. utilizarea de strategii activ-participative. . de grup. educaţie europeană etc. prin repetare. folosirea activităţii independente. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. olimpiade. delincvenţă juvenilă.pericole uzitarea unor teme (drogurile.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. . PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. traficul de fiinţe) care riscă.

aceştia dobândind capacităţi de cooperare. conducând la formarea unei gândiri moderne. geografice. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. a fenomenelor naturii. lectură suplimentară etc. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. de asumare a răspunderii individuale şi colective. de lucru în echipă. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă.). creativităţii. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. modelatoare. 8 . problematice. Au avut loc dezbateri. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. a iniţiativei. inventivităţii. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. algoritmice . de protejare a mediului înconjurător. B şi S. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. de primire şi asumare de sarcini.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. teme sanitare. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. de respectare a unor reguli stabilite. În lecţiile desfăşurate la clasă. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. de sprijin şi colaborare. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. formativă şi sumativă). În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. lucrul în perechi sau în grupuri mici. istorice. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. Faur GabrielEd.Lb. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. CAP. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. Română. Did. În cadrul şcolii.III. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse.I în specialitatea geografie. II.şi sport. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. Did. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. Engleză.Lb. Bandics Judith. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive. folosesc metode didactice adecvate. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. în vederea adaptării cu succes la şcoală. Fiz. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. Indrea Anamaria. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice.urmărind cu prioritate: 9 . prin temele planificate. programul comisiei metodice. stabilesc clar etapele activităţilor. Farcău Delia. dezvoltarea operaţiilor gândirii. Kato Monica. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale.Matem. iar d-na prof. Doroftei Odeta-Lb. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. Franceză. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”.

metode şi tehnici de învăţare eficientă. modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa. .participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). în 188 şedinţe de consiliere.modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. 2. . Nr. . specializări.Probleme abordate: 1. profile. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi. . . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională. .pregătire psihologică pentru examene.activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie. Activităţi cu părinţii: . imagine de sine. . Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor .colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală .activităţi de consiliere individuală şi de grup.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. timiditate. Consiliere individuală (la cerere). autocunoastere-examinare psihologică individuală. relaţionarea dintre ei şi copii. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . elevi consiliaţi: 108. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi.posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor. Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . Studiile liceale (durata.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă .structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. relaţionare cu părinţii. optimizarea comunicării. . organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii). la 69 ore de dirigenţie. de consiliere individuală.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . .activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice. filiere. 3. . colegii şi profesorii.

Activitate managerială flexibilă.CAP. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. adaptabilă şi creativă. -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. Lipsa unei reviste a şcolii.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. . Obţinerea unor fonduri extrabugetare. IV. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice.Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. . CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”. . Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. . Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. 11 . este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. . Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: .

îmbunătăţire a calităţii 1. Activităţi specifice de crt. Schimb de experienţă între şcoli. 3. 5. prin implicarea şi alternarea acestora. cu evitarea dominării unora. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. 6. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. mai mult. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. Cunoaşterea noilor metode de lucru. pentru copiii cu CES. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. V. a spiritului civic Formarea. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. CAP. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. Cultivarea. în navigarea pe performante internet. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. cât şi uşor de asimilat. la elevi. învăţământ. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. Diversificarea situaţiilor în lecţii. 4. Programe şcolare încărcate. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare.

ci constituie un prilej de meditaţie. 04. Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala.10. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. CĂTĂLINA SATMARI 13 . pe plan macro şi micro. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel. sport). Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. crt. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. Ameliorarea eficenţei. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. 11. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. evaluare. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. activităţile unităţii de învăţământ. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. 7. Creşterea calităţii actului educaţional 9. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. eligibile de interes pentru comunitatea locală. organele de poliţie şi judecătoreşti. 12. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. nu forţat de împrejurări.Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful