Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

RAPORT DE ACTIVITATE -
STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI
AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO:
„ Să formezi o echipă este doar începutul,
Să rămâi împreună înseamnă progresul,
Să lucrezi împreună aduce succesul! ”
(Henry Ford)

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,


FRANCISC CSÁKI CĂTĂLINA SATMARI

1
CUPRINS

I. ANALIZA STATISTICĂ. ANEXE …................................ PAG. 4

II. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE


LA NIVEL DE CATEDRE ………………............................. PAG. 4

III. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ


PSIHOPEDAGOGICĂ …………………………………. ......PAG. 10

IV. CONCLUZII…………………………………………....PAG.11
V. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI
OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………..PAG. 12

2
Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în
anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin
politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT, precum şi cu
respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul
managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate:
1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a
reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a
metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea
documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte, portofolii etc.);
• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor
şcolare;
• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor
şi practicilor societăţii democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct
de vedere organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;
• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale
propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
• Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând
deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii.
•S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a
transferurilor; s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor.
•Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile
pe care le aveau.
• Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor
didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor
individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea
celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor
didactice;
• Realizarea evaluării personalului.
4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME

3
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de
programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.
6. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de
relaţii publice.
7. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL
1.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din
punct de vedere financiar cât şi uman.
2.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate
solicitările noastre, implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii
acestora in C.A. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut
sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice.

CAP. I. ANALIZA STATISTICĂ


Indici de promovabilitate, de frecveţă şi de disciplină
În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu
15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe
de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada,
119 elevi Dumbrava, 71 elevi Adrian. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. La
gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi, şi 88 copii la grădiniţă. La sfârşitul anului
şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. de 53 elevi, anul încheindu-se astfel cu o
promovabilitate de aprox.
La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. a VIII- a, dintre care au
fost admişi la licee la repartiţia din 02.iulie 2010, 44 elevi după cum urmează: 13
elevi cu mediile cuprinse între 9,12 şi 7,58 - au fost admişi la Colegiile Naţionale
din Satu-Mare; 36 elevi cu mediile cuprinse între 8,84 şi 5,72 la „Gr. Şcolar
George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare.
S-au inregistrat 11 note scazute la purtare .
Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei
pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la
sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi.

CAP. II. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE


LA NIVEL DE CATEDRE
Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate
fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate,
performant. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare
constantă pentru pregătirea elevilor, vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea
de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei
discipline, dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de

4
performanţă, în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat
pe parcursul anului.
Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de
cadre didactice, în cadrul catedrelor pe discipline, menţionând că rapoartele de
activitate ale comisiilor metodice, al profesorului psihopedagog şi al
coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a
acestui raport şi au fost anexate ca atare.
La ciclul gimnazial, au fost organizate comisiile metodice de :
1.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform
planificărilor anuale şi semestriale, având ca repere:
-Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline, având ca
repere:
-Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de
predare învăţare.
-Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare.
-Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii
române şi a limbilor moderne, engleză şi franceză .
-Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română.
Îîn domeniul cultural educativ, de prezentare a unor programe artistice
dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor
extracurriculare.
2. Limba maghiară şi limbi moderne:
Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii
comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii
limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi. În acest scop s-au ţinut ore
deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care
profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. Demne de
menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor », « Santa
Clause » concert de colinde în 4 limbi, « Mothers Day » s.a.
Profesoarele Farcău delia, Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost
implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. Bretan Izabela, proiect
intercultural- internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala
Livada şi Şcoala Gen. Din Durdjevo, Serbia.
3. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia
cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar
profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale, formative
şi finale la toate clasele de gimnaziu. Şi în cadrul acestei comisii au avut
loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. Indrea Anamaria
încheiată cu calificativul FB, s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat
diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”-
întocmit de prof. Şunea Voichiţa, “Thales din Milet” întocmit de prof. Balog
Emese, “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. Seer Anna.
4. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat
prin activităţi de înaltă ţinută profesională, membrii comisiei pregătind elevii care
au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor
Holocaustului, Ziua Armatei, Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului s.a.

5
5. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului
pedagogic judeţean în sem.II, ocazie cu care prof. Csaki Fr. şi Bak Eva au susţinut
lecţii demonstrative.
Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite
concursuri pe ramuri sportive, aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri
fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă, cros, şah.
Prof. Csaki Fr. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus
ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul
anului şcolar.
6. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea
conform planificării, având preocupări deosebite în organizarea de activităţi
extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută,
studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a
planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. Comisia a oferit consultanţă
privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în
diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a
impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii
deosebite în familie, alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia
diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi
diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti
oferite elevilor aflaţi în dificultate .
Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei
orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea
unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii.
Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi
au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar.
În ultima săptămână a fiecărui semestru, la solicitarea diriginţilor, s-au reunit
Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a
elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situatii şi în ce măsură trebuie
aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului,
cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să
fie aduse la cunoştinţa părinţilor. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate
şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele
cu care se confruntă elevii şi şcoala.
Pe parcursul anului şcolar, activitatea educativă şi de consiliere s-a
desfăşurat într-un ritm susţinut, atât la nivelul clasei, de către diriginte, în calitate
de mentor şi organizator al acesteia, cât şi la nivelul şcolii, complementar, prin
prestaţia direcţiunii, a profesorului consilier, a profesorului psihopedagog, a
comisiei diriginţilor, a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale.
În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai
corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului, pot fi făcute următoarele observaţii:
- puncte tari:

6
desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite, cu
abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic
de fiinţe şi de stupefiante, toleranţă, delincvenţă juvenilă, factorii
succesului şcolar, educaţie europeană etc.;
dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor;
marcarea, prin diverse tipuri şi scenarii de activitate, a evenimentelor
importante din viaţa şcolii şi a comunităţii
atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea
proiectelor educative din şcoală;
- puncte slabe:
inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea
planificărilor pentru orele de diriginţie;
fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care
găzduiesc/derulează/ofertează programe educative;
- oportunităţi:
deschiderea mai amplă spre comunitatea locală, organisme care
gestionează şi derulează programe educaţionale, identificarea acestora ca
posibili parteneri în educaţie;
captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate,
complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa
şcolară (concursuri, olimpiade, burse de studiu, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, tipărituri);
- pericole
uzitarea unor teme (drogurile, traficul de fiinţe) care riscă, prin repetare,
să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor;
managementul nejudicios al timpului, cu riscul ca unii elevi implicaţi în
diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei.
Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective:
• Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor
calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a
conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea
activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu
calculatorul);
• Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
• Organizarea de activităţi extracurriculare;
• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
• Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
• Colaborarea şcoală-familie.
PUNCTE TARI:
Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost
elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de
parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă
vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.

7
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat
că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral,
aplicându-se metode şi procedee activ-participative.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin
angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat
strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru
exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii,
conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,
problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au
condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia
dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare
de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi
sumativă), fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S.
În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de
programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat
serbări şcolare cu prilejul Crăciunului, s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de
protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat drumeţii pentru
observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare
orelor de abilităţi practice. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii
elevilor.
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform
graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte
didactice model.
PUNCTE SLABE:
• Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând
suficiente informaţiile dobândite la clasă;
• Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi
atitudini indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor
din partea părinţilor;
• Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea
funcţiilor creierului.
RECOMANDǍRI:
• Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual
(concursuri literare, istorice, geografice, lectură suplimentară etc.);
• Implicarea părinţilor în activitatea educaţională;
• Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în
procesul de învăţare;
• Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţare-
evaluare.

8
Comisia metodică a educatoarelor:
Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor
copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei, au amenajat sălile de grupă pe
arii de stimulare. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia
copiilor sunt atractive, adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse.
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, programul comisiei
metodice, prin temele planificate, a urmărit informarea şi perfecţionarea
educatoarelor.
Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate
demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor
documente, respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor
operaţionale, stabilesc clar etapele activităţilor, folosesc metode didactice adecvate,
stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ, având grijă ca în permanenţă
conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al
preşcolarilor.
Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de
cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului, dezvoltarea operaţiilor gândirii, a
unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor, în vederea
adaptării cu succes la şcoală. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic
specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe
care le pregătesc pentru şcoală.
Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010:
Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate
disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii.
În cadrul şcolii, activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul
comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin
efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de
obţinere a definitivării sau a gradelor didactice. Menţionăm că au susţinut
examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona, Bandics Judith, Kato
Monica, Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana- Lb. Română, Doroftei Odeta-Lb.
Engleză, Farcău Delia- Lb. Franceză, Indrea Anamaria- Matem, Faur Gabriel-
Ed. Fiz.şi sport.
D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea
obţinerii Gr. Did. II, iar d-na prof. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea
obţinerii Gr. Did.I în specialitatea geografie.
În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă
cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de
mentorat”.

CAP.III. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ


PSIHOPEDAGOGICĂ

În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică


s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse,urmărind cu
prioritate:

9
Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere
colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă - Probleme abordate:
1. Studiile liceale (durata, filiere, profile, specializări, organizare – trunchi comun
şi curriculum la decizia şcolii);
- posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor;
- posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională;
- structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din
anul anterior;
- prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul
liceal;
2. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor
şcolare a elevilor
- modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului;
- metode şi tehnici de învăţare eficientă;
- pregătire psihologică pentru examene;
3. Consiliere individuală (la cerere);
Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în:
- activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară,
relaţionare cu părinţii, colegii şi profesorii, timiditate, imagine de sine,
autocunoastere-examinare psihologică individuală; Nr. elevi consiliaţi: 108, în 188
şedinţe de consiliere;
- activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte
probleme cu participarea cons. la 69 ore de dirigenţie;
- activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor
interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup;
Activităţi cu părinţii:
- participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II);
- activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor
la cerinţele şcolii, relaţionarea dintre ei şi copii, optimizarea comunicării,
modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind
formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi; 58 părinţi consiliaţi în 91
şed. de consiliere individuală;
Colaborarea cu cadrele didactice constând în:
- activităţi de consiliere individuală şi de grup, privind optimizarea procesului
instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi, organizarea activităţii
de orientare şcolară şi profesională la clasă, organizarea activităţilor din timpul
orelor de dirigenţie, modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa;
- sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi
metodice;
-67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre
didactice;
Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte:
- colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală
- intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale

10
CAP. IV. CONCLUZII

Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor
„slabe”, este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didactico-
educativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. Dintre acestea ar fi de menţionat:
Puncte tari:
- Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar
2009-2010.
- Activitate managerială flexibilă, adaptabilă şi creativă.
- Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea
activităţilor şcolare şi extraşcolare.
-Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate.
-Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic
pentru perfecţionare şi receptivitate la nou.
-Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional.
- Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii
şcolii.
- Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare.
-Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali.
-O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi
auxiliar.
- Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor
didactice.
Puncte slabe:
Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor
şcolii.
Managementul defectuos al unor profesori diriginţi.
Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.
Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase.
Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de
predare-învăţare-evaluare.
Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI, uneori micile abateri sunt
trecute prea uşor cu vederea.
Lipsa unei reviste a şcolii.
Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice.
Oportunităţi:
Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional.
Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică.
Obţinerea unor fonduri extrabugetare.
Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale.
Ameninţări:
Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele
de gimnaziu.
Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele
didactice într-un timp scurt.

11
Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de
predare.
Programe şcolare încărcate, slab descongestionate care nu asigură o continuitate a
procesului de predare.
Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor.

CAP. V. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI


OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011

Nr. Activităţi specifice de Efectele scontate


crt. îmbunătăţire a calităţii
1. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii Diversificarea situaţiilor în lecţii, prin
cursurilor de formare prin implicarea şi alternarea acestora, cu
verificarea schimbărilor în stilul de evitarea dominării unora. Cunoaşterea
predare şi a modului de aplicare a noilor metode de lucru, urmărirea
metodelor şi tehnicilor însuşite tuturor canalelor informaţionale
pentru acumularea de cât mai
atractive metode de lucru, cât şi uşor
de asimilat.
2. Realizarea modernizării sistemului Accesul tuturor cadrelor didactice şi
informatic şi realizarea unor reţele elevilor la internet, îndrumarea
performante corectă a elevilor, în navigarea pe
internet, dezvoltarea capacităţii de
utilizare a noilor tehnologii de
informare şi comunicare.
3. Organizarea de consultaţii pentru Ridicarea nivelului de pregătire a
elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de
şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. Continuarea
pentru copiii cu CES. monitorizării situaţiilor lor şcolare,
cât şi o mai bună legătură cu părinţii
şi organele de ordine pentru evitarea
situaţiilor de criză.
4. Formarea, dezvoltarea şi exersarea Cultivarea, la elevi, a spiritului civic
competenţelor social civice şi a toleranţei. Implicarea acestora în
democratice necesare tinerei viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea
generaţii pentru participarea activă sferei de acţiune şi cunoaştere, prin
la viaţa civică. diverse acţiuni la nivel judeţean sau
mai mult.
5. Realizarea de parteneriate Schimb de experienţă între şcoli,
educaţionale cu diferite şcoli şi relaţionarea dintre elevi şi cadre
instituţii. didactice din alte unităţi de
învăţământ.
6. Stabilirea unui parteneriat şcoală- Cunoaşterea problematicii şcolii şi
părinţi. implicarea reală a părinţilor în
îmbunătăţirea procesului instructiv-
educativ dovedit de înclinaţiile şi
12
Nr. Activităţi specifice de Efectele scontate
crt. îmbunătăţire a calităţii
capacităţile fiecărui elev.
7. Stabilirea unor relaţii de colaborare Constientizarea responsabilitatilor in
cu instituţiile de cultură, organele de viata sociala. Cunoaşterea situaţiilor
poliţie şi judecătoreşti, cu unităţile de de criză şi-a paşilor de urmat pentru
pompieri – în probleme specifice combaterea ori diminuarea efectelor
educaţiei elevilor crizelor, pe plan macro şi micro.
8. Participarea la cursuri de intocmire Aplicarea informaţiilor în proiecte
a proiectelor de parteneriat si de pertinente, eligibile de interes pentru
finantare in vederea formarii unei comunitatea locală, pentru forurile
echipe capabile sa intocmeasca competente să susţină printr-un real
proiecte interes astfel, activităţile unităţii de
învăţământ.
9. Necesitatea realizării unui CDS Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin
atractiv şi diversificat CDŞ (informatică, sport).
10. Creşterea calităţii actului Eficientizarea strategiilor didactice
educaţional folosite in predare, evaluare, astfel ca
actul educaţional să devină unul
volitiv, nu forţat de împrejurări.
11. Pregătirea suplimentara a elevilor Ameliorarea eficenţei, calităţii
pentru examene si olimpiade şcolare; întregului proces educaţional
raportate la performanţele generale,
competenţe şi aptitudini necesare
pentru integrarea în învăţământul
liceal.
12. Proiectarea adecvata a continuturilor Asigurarea educaţiei de bază pentru
disciplinelor tinand cont de toţi copii cu vârstă şcolară
particularitatile elevilor.

Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv, ci constituie un prilej de


meditaţie, de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în
echipă.

Aşa să ne ajute Dumnezeu !

Întocmit la, 04.10. 2010


DIRECTOR ADJUNCT,
CĂTĂLINA SATMARI

13