ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

......... ANEXE …..... ... 10 IV...........11 V. 4 II........ 12 2 ... PAG... ANALIZA STATISTICĂ.. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011…………. CONCLUZII………………………………………….......PAG.. 4 III....... ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ………………………………….CUPRINS I..PAG.............. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ………………. PAG..PAG....

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. • Realizarea evaluării personalului. portofolii etc. 4. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. 3.). • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. a metodelor şi procedurilor de evaluare.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. • Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. funcţional şi legal). 2. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. a programelor şcolare. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. proiecte.

CAP. • Dotarea.58 . dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor. CAP. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. de 53 elevi. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.iulie 2010. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. I. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. II. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare. 119 elevi Dumbrava.a. 5. 2. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. • Organizarea de activităţi extraşcolare. a VIII. 7. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre.12 şi 7. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.72 la „Gr. ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare.A. RELAŢII PUBLICE.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ. 71 elevi Adrian.84 şi 5. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. şi 88 copii la grădiniţă. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. 6. performant. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox.

-Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. “Thales din Milet” întocmit de prof. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. 2. Îîn domeniul cultural educativ.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. Şunea Voichiţa. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. au fost organizate comisiile metodice de : 1. « Mothers Day » s. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. Ziua Naţională a României. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. engleză şi franceză . Balog Emese. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. în cadrul catedrelor pe discipline. Din Durdjevo. Ziua Armatei. proiect intercultural.a. La ciclul gimnazial. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. Serbia.performanţă. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. Seer Anna. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. 5 . 4. 3. Profesoarele Farcău delia.a. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. Naşterea Domnului s. Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare. Bretan Izabela.

în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. prin prestaţia direcţiunii. Prof. a comisiei diriginţilor. de către diriginte. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. şah. Csaki Fr. cât şi la nivelul şcolii. cros. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.5. În ultima săptămână a fiecărui semestru. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie.II. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. Csaki Fr. ocazie cu care prof. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. Pe parcursul anului şcolar. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. la rândul lor. Comisia a oferit consultanţă privind programa. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. iar aceştia. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă. speciale. a profesorului psihopedagog. la solicitarea diriginţilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. atât la nivelul clasei. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. complementar. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. în calitate de mentor şi organizator al acesteia. a profesorului consilier. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora. pot fi făcute următoarele observaţii: . 6. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. de comun acord. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . studiată şi dezbătută de toţi diriginţii.puncte tari: 6 .

diferenţiate. • Colaborarea şcoală-familie. . prin repetare. complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. traficul de fiinţe) care riscă. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. delincvenţă juvenilă.pericole uzitarea unor teme (drogurile. învăţarea muncii cu calculatorul). sesiuni de comunicări ştiinţifice. marcarea. • Susţinerea şcolarizării. tipărituri).. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic. burse de studiu. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. educaţie europeană etc. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. 7 . factorii succesului şcolar. utilizarea de strategii activ-participative. toleranţă. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. olimpiade. prevenirea abandonului şcolar.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. • Organizarea de activităţi extracurriculare. managementul nejudicios al timpului. folosirea activităţii independente. fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. . de grup. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. . corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective.

de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. lectură suplimentară etc. În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. a fenomenelor naturii. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. creativităţii. de respectare a unor reguli stabilite. lucrul în perechi sau în grupuri mici.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. de asumare a răspunderii individuale şi colective. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. de sprijin şi colaborare. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. inventivităţii. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. problematice. 8 . • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. teme sanitare. a iniţiativei. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. de primire şi asumare de sarcini. istorice. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. geografice. de lucru în echipă. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. În lecţiile desfăşurate la clasă.). conducând la formarea unei gândiri moderne. deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. Au avut loc dezbateri. de protejare a mediului înconjurător. modelatoare. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. algoritmice . strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. B şi S. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. formativă şi sumativă). • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare.

II. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. în vederea adaptării cu succes la şcoală. Franceză. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. CAP. folosesc metode didactice adecvate. dezvoltarea operaţiilor gândirii. Fiz. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. prin temele planificate. Did.Lb. Doroftei Odeta-Lb. stabilesc clar etapele activităţilor. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse. Engleză.I în specialitatea geografie. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei.III. iar d-na prof.şi sport. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. Română. În cadrul şcolii. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive. Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse. Indrea Anamaria.urmărind cu prioritate: 9 . D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr. Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. Farcău Delia. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. Did.Matem. Bandics Judith.Lb. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. programul comisiei metodice. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice. Kato Monica. Faur GabrielEd.

colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: . Colaborarea cu cadrele didactice constând în: .Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . 3. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . de consiliere individuală. autocunoastere-examinare psihologică individuală. . în 188 şedinţe de consiliere. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii).posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor.activităţi de consiliere individuală şi de grup.activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. la 69 ore de dirigenţie. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie.pregătire psihologică pentru examene. optimizarea comunicării. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. specializări. . .modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. Activităţi cu părinţii: . relaţionare cu părinţii.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională. 2.Probleme abordate: 1. relaţionarea dintre ei şi copii. imagine de sine. modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi.participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). . .metode şi tehnici de învăţare eficientă. elevi consiliaţi: 108.prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . profile. 58 părinţi consiliaţi în 91 şed. timiditate. . filiere. Nr.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice. Studiile liceale (durata. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. . . colegii şi profesorii.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară. . Consiliere individuală (la cerere).activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. .structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior.

Obţinerea unor fonduri extrabugetare. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI. Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice. . Managementul defectuos al unor profesori diriginţi. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. .Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice. Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. . Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.CAP.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Lipsa unei reviste a şcolii. 11 . uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: . . adaptabilă şi creativă. . IV. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali.Activitate managerială flexibilă. Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii.

Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. prin implicarea şi alternarea acestora. îmbunătăţire a calităţii 1. CAP. urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. mai mult. la elevi. 3. V. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. învăţământ. Cultivarea. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. în navigarea pe performante internet. Diversificarea situaţiilor în lecţii. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare. cât şi uşor de asimilat. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. 6. Programe şcolare încărcate. pentru copiii cu CES. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. cu evitarea dominării unora. Schimb de experienţă între şcoli. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică. Cunoaşterea noilor metode de lucru. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. 4. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. a spiritului civic Formarea. 5. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. Activităţi specifice de crt. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor.

Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. 11. CĂTĂLINA SATMARI 13 . de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. organele de poliţie şi judecătoreşti. 7. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. 12. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. Ameliorarea eficenţei. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. nu forţat de împrejurări. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. crt. Creşterea calităţii actului educaţional 9. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel.Nr. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. ci constituie un prilej de meditaţie. Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. evaluare. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. pe plan macro şi micro. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. sport). activităţile unităţii de învăţământ. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. 04. eligibile de interes pentru comunitatea locală.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful