ŞCOALA CU CLASELE I-VIII LIVADA

STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI

RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2009-2010

MOTTO: „ Să formezi o echipă este doar începutul, Să rămâi împreună înseamnă progresul, Să lucrezi împreună aduce succesul! ” (Henry Ford)

DIRECTOR, FRANCISC CSÁKI

DIRECTOR ADJUNCT, CĂTĂLINA SATMARI

1

... PAG... 12 2 .PAG...... PAG.... 4 III.........11 V..... ANEXE …..... ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE ………………...PAG. CONCLUZII…………………………………………. . ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ …………………………………........... 10 IV......... 4 II...... PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011………….. ANALIZA STATISTICĂ.......CUPRINS I.....PAG....

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. • Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi a olimpiadelor şcolare. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 3 . •Toate comisiile cu caracter permanent s-au temporar şi-au îndeplinit sarcinile pe care le aveau. • Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor. portofolii etc. • Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi. • Gestiunea fondurilor s-a făcut cu respectarea legislaţiei specifice. CURRICULUM • Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională. a programelor şcolare. • Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de activitate: 1. 2. a metodelor şi procedurilor de evaluare. • Consiliul de administraţie a funcţionat în temei legal şi în semestrul II luând deciziile ce se impuneau în toate problemele de administrare a şcolii. a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice. funcţional şi legal). • Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse. 4. precum şi cu respectarea misiunii şcolii. • Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ. 3. • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. s-a urmărit cu rigoare frecvenţa elevilor. proiecte. precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări. RESURSE UMANE • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. • Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale. • Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice. •S-a respectat legislaţia cu privire la constituirea colectivelor de elevi şi a transferurilor. • Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase.Şcoala cu clasele I-VIII Livada şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 2009-2010 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de dezvoltare instituţională ale MEdCT. • Elaborarea proiectului planului de scolarizare. MANAGEMENT ŞCOLAR • Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric.). • Realizarea evaluării personalului.

• Dotarea. S-au inregistrat 11 note scazute la purtare . ANALIZA STATISTICĂ Indici de promovabilitate.12 şi 7.au fost admişi la Colegiile Naţionale din Satu-Mare. COMUNICARE ŞI IMAGINE • Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale. performant. Cu ocazia diferitelor evenimente organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale respectiv persoane fizice. de frecveţă şi de disciplină În anul şcolar 2009 – 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Livada a funcţionat cu 15 colective de elevi la gimnaziu şi 23 colective de elevi la ciclul primar şi 5 grupe de preşcolari totalizând la începutul anului şcolar un număr de 625 elevi Livada. 119 elevi Dumbrava. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ŞI DE FORMARE LA NIVEL DE CATEDRE Activitatea instructiv – educativă structurată pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca fiind o activitate orientată către un învăţământ de calitate.84 şi 5. anul încheindu-se astfel cu o promovabilitate de aprox. renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. CAP. • Organizarea de activităţi extraşcolare. Şcolar George Bariţiu” Livada şi 3 elevi la alte licee din Satu-Mare. RELAŢII PUBLICE. a VIII. RESURSE MATERIALE • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. CAP. 6.Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre. de 53 elevi.58 . II. RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 1. 44 elevi după cum urmează: 13 elevi cu mediile cuprinse între 9.Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar atât din punct de vedere financiar cât şi uman. La nivelul colectivului de cadre didactice se constată o preocupare constantă pentru pregătirea elevilor.72 la „Gr. • Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.iulie 2010.A. I. implicându-se activ în problemele şcolii prin reprezentanţii acestora in C. La ciclul primar au fost inscrisi 392 elevi. 5. 36 elevi cu mediile cuprinse între 8. • Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. dintre care au fost admişi la licee la repartiţia din 02. vizând transmiterea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi în conformitate cu obiectivele de referinţă specifice fiecărei discipline.a. La gimnaziu au fost înscrişi 335 elevi. 7. La sfârşitul anului şcolar au fost declaraţi repetenţi un nr. Situaţia la învăţătură şi disciplină a fost validată la nivelul Consiliului clasei pentru fiecare colectiv de elevi şi a fost prezentată în Consiliul profesoral la sfârşitul anului scolar de către domnii profesori diriginţi. La Evaluarea Naţională au participat 68 elevi de cls. 71 elevi Adrian. dar şi un interes special privind pregătirea elevilor capabili de 4 . 2. şi 88 copii la grădiniţă.• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ.

au fost organizate comisiile metodice de : 1. membrii comisiei pregătind elevii care au participat cu succes la diferite activităţi precum: Comemorarea victimelor Holocaustului. 4. 3. Bretan Izabela. Continuăm cu prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul colectivelor de cadre didactice. Serbia. Sipos Boglarka şi Doroftei Odeta au fost implicate într-un proiect educaţional coordonat de prof. menţionând că rapoartele de activitate ale comisiilor metodice. La ciclul gimnazial. în cadrul catedrelor pe discipline. al profesorului psihopedagog şi al coordonatorului de proiecte şi programe educative constituie parte integrantă a acestui raport şi au fost anexate ca atare. Ziua Armatei. engleză şi franceză . « Mothers Day » s.a. 2. -Pregătirea elevilor dotaţi pentru a participa la olimpiada de limba română. având ca repere: -Perfecţionarea metodelor activ participative şi de evaluare a actului de predare învăţare. Seer Anna.internaţional care a constat într-un schimb de experienţă între Şcoala Livada şi Şcoala Gen. În acest scop s-au ţinut ore deschise între membrii ariei curriculare şi s-au organizat activităţi prin care profesorii au reuşit să îmbine cu succes lectura cu alte ramuri ale artei. având ca repere: -Proiectarea şi planificarea activităţii comisiei pe discipline. de prezentare a unor programe artistice dedicate evenimentelor istorice şi literare din calendarul activităţilor extracurriculare. « Santa Clause » concert de colinde în 4 limbi. Balog Emese.performanţă.Limbă şi comunicare : a cărei activitate s-a desfăşurat conform planificărilor anuale şi semestriale. -Proiectarea şi desfăşurarea activităţiior de învătare ratională a limbii române şi a limbilor moderne. Naşterea Domnului s. Comisia metodică om şi societate condusă de d-l Zele Ioan s-a remarcat prin activităţi de înaltă ţinută profesională. proiect intercultural. -Abordarea interdisciplinară în cadrul comisiei de limbă şi comunicare. Demne de menţionat sunt următoarele activităţi : Halloween « Ziua Vrăjitoarelor ». Comisia metodică de matematică şi ştiinţe ale naturii a acordat atentia cuvenită întocmirii documentelor de panificare pentru întreg anul şcolar iar profesorii au lucrat cu responsabilitate efectuându-se evaluările iniţiale. 5 . Şunea Voichiţa. Profesoarele Farcău delia. în vederea participării lor la concursurile şcolare care s-au desfăşurat pe parcursul anului. Îîn domeniul cultural educativ. “Reacţii chimice” lecţie susţinută de prof. Ziua Naţională a României.a. s-au ţinut lecţii demonstrative şi s-au prezentat diferite referate cu teme de interes general şi de specialitate precum: “Alergia”întocmit de prof. Din Durdjevo. “Thales din Milet” întocmit de prof. formative şi finale la toate clasele de gimnaziu. Indrea Anamaria încheiată cu calificativul FB. Şi în cadrul acestei comisii au avut loc inspecţii speciale în vederea acordării definitivatului la prof. Limba maghiară şi limbi moderne: Pe tot parcursul anului şcolar s-a păstrat o intensă colaborare între membrii comisiei metodice şi elevi în vederea realizării cerinţelor specifice însuşirii limbilor moderne şi a limbii literare de către elevi.

să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate . iar aceştia. cataloagele să fie complet şi corect întocmite. 6. Pe parcursul anului şcolar. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului scolar. atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. speciale. a comisiei diriginţilor. Comisia metodică de consiliere şi orientare şi-a desfăşurat activitatea conform planificării. a profesorului consilier.II. Profesorii de sport au pregătit elevii în vederea participării la diferite concursuri pe ramuri sportive. de comun acord. La nivel de clase şi şcoală au fost organizate şedinţe şi lectorate cu părinţii în cadrul cărora s-au prelucrat şi dezbătut problemele cu care se confruntă elevii şi şcoala. în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. ocazie cu care prof. prin prestaţia direcţiunii. Csaki Fr. la solicitarea diriginţilor. Comisia metodică de educaţie fizică şi arte a fost gazda Cercului pedagogic judeţean în sem. Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.5. Csaki Fr. Comisia a oferit consultanţă privind programa. la rândul lor. planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete. atât la nivelul clasei. cât şi la nivelul şcolii. pot fi făcute următoarele observaţii: . complementar. În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă diagnoză şi prognoză a fenomenului. aceştia calificându-se şi clasificându-se pe locuri fruntaşe la fazele zonale şi judeţene de tenis de masă.puncte tari: 6 . Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului. În ultima săptămână a fiecărui semestru. şah. s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili. a selecţionat elevii cu aptitudini muzicale şi a condus ansamblul coral şi grupuile vocale la toate serbările şcolare organizate pe parcursul anului şcolar. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de dirigenţie. alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii. a comisiei pentru proiecte şi parteneriate educaţionale. cros. activitatea educativă şi de consiliere s-a desfăşurat într-un ritm susţinut. studiată şi dezbătută de toţi diriginţii. şi Bak Eva au susţinut lecţii demonstrative. în calitate de mentor şi organizator al acesteia. Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. a profesorului psihopedagog. de către diriginte. Prof. Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută. având preocupări deosebite în organizarea de activităţi extraşcolare cu elevii şi de asemenea organizarea de acţiuni cu părinţii acestora.

complementar manifestărilor tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolară (concursuri. 7 . de grup. captarea interesului Asociaţiei părinţilor pentru acest tip de activitate. sesiuni de comunicări ştiinţifice. prin diverse tipuri şi scenarii de activitate. Comisiile metodice ale învăţătorilor şi-au propus următoarele obiective: • Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale. învăţarea muncii cu calculatorul). fee-back-ul slab cu alte unităţi şcolare care găzduiesc/derulează/ofertează programe educative. utilizarea de strategii activ-participative. educaţie europeană etc. olimpiade. cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi pericliteze timpul alocat studiului sau odihnei. • Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice. a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii atragerea de noi parteneri – asociaţii şi fundaţii – în derularea proiectelor educative din şcoală. PUNCTE TARI: Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. marcarea. • Organizarea de activităţi extracurriculare. corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. .. managementul nejudicios al timpului. • Susţinerea şcolarizării.desfăşurarea orelor de diriginţie conform planificărilor întocmite. delincvenţă juvenilă. . parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare. identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie. traficul de fiinţe) care riscă. diferenţiate. organisme care gestionează şi derulează programe educaţionale. . folosirea activităţii independente. • Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective. tipărituri). cu abordarea unor teme de actualitate şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante. prevenirea abandonului şcolar. Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale. toleranţă. stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor. factorii succesului şcolar.puncte slabe: inerţia şi formalismul dovedite de unii diriginţi în realizarea planificărilor pentru orele de diriginţie. să-şi piardă relevanţa în ochii elevilor. dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor. prin repetare. burse de studiu. • Colaborarea şcoală-familie. • Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic.pericole uzitarea unor teme (drogurile.oportunităţi: deschiderea mai amplă spre comunitatea locală.

creativităţii. teme sanitare. de protejare a mediului înconjurător. de lucru în echipă. • Implicarea părinţilor în activitatea educaţională. În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare cu prilejul Crăciunului. de sprijin şi colaborare. de asumare a răspunderii individuale şi colective. lectură suplimentară etc. învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor. care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate. modelatoare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii. istorice. Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. • Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural. aplicându-se metode şi procedee activ-participative. • Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare. învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ. cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional. geografice. În lecţiile desfăşurate la clasă. Au avut loc dezbateri. elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor. conducând la formarea unei gândiri moderne. de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. formativă şi sumativă). deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. inventivităţii. algoritmice . În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora.). de primire şi asumare de sarcini. fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB. lucrul în perechi sau în grupuri mici. s-au dezbătut anumite teme de circulaţie.În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială. considerând suficiente informaţiile dobândite la clasă. problematice. strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii. RECOMANDǍRI: • Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri literare. a iniţiativei. B şi S. • Există elevi cu deficienţe de învăţare. • Acordarea unei importanţe deosebite procesului de predare-învăţareevaluare. a fenomenelor naturii. de respectare a unor reguli stabilite. aceştia dobândind capacităţi de cooperare. PUNCTE SLABE: • Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual. 8 . În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice în anul şcolar 2009-2010: Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice din cadrul şcolii la toate disciplinele a fost un obiectiv permanent al conducerii şcolii. Doroftei Odeta-Lb.şi sport. dezvoltarea operaţiilor gândirii. Did. au amenajat sălile de grupă pe arii de stimulare. prin temele planificate. folosesc metode didactice adecvate. Modul în care au fost concepute şi redactate proiectele de activitate demonstrează că doamnele educatoare respectă metodologia întocmirii acestor documente. În sem II cadrele şcolii noastre au beneficiat de cursul de formare continuă cu tema “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”. Faur GabrielEd. Syolosi Eniko inspecţia specială în vederea obţinerii Gr. Engleză. Kadas Beatrix şi profesorii: Zah Diana. în vederea adaptării cu succes la şcoală. II. Activităţile demonstrative susţinute au avut drept scop transmiterea de cunoştinţe necesare îmbogăţirii vocabularului. CAP. Kato Monica. D-nul învăţător Krupa Janos Csongor a susţinut o inspecţie curentă în vederea obţinerii Gr.Matem. Bandics Judith. Cadrele didactice stăpânesc arsenalul metodologic specific învăţământului preşcolar şi dovedesc acesta prin grupele de preşcolari pe care le pregătesc pentru şcoală. a unui comportament adecvat şi necesar în formarea preşcolarilor. stabilesc cu claritate mijloacele de învăţământ. În cadrul şcolii. Franceză. respectă cerinţele metodologice în formularea obiectivelor operaţionale. Farcău Delia. Fiz. iar d-na prof. Română. Did. Materialele folosite de educatoare cât şi cele puse la dispoziţia copiilor sunt atractive.urmărind cu prioritate: 9 . Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ. programul comisiei metodice. ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ În decursul anului şcolar activitatea cabinetului de asistenţă psihopedagogică s-a derulat conform planificării calendaristice a activităţilor propuse. având grijă ca în permanenţă conţinutul activităţilor să corespundă sferei ştiinţifice la nivelul de vârstă al preşcolarilor. adecvate vârstei copiilor şi concordă cu temele propuse.Comisia metodică a educatoarelor: Doamnele educatoare au fost preocupate de aducerea la grădiniţă a tuturor copiilor de vârstă preşcolară de pe raza comunei. stabilesc clar etapele activităţilor. Menţionăm că au susţinut examenul de definitivat 4 învăţătoare: Mare Ramona.Lb. activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie şi prin efectuarea inspecţiilor curente sau speciale în vederea susţinerii examenelor de obţinere a definitivării sau a gradelor didactice.I în specialitatea geografie. a urmărit informarea şi perfecţionarea educatoarelor. Indrea Anamaria.III.Lb.

. . Activităţi cu rol educativ/colaborări şi proiecte: .prezentarea regulamentelor privind concursul de admitere pentru învăţământul liceal. 3. .Probleme abordate: 1. organizare – trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii).modalităţi şi forme de organizare eficientă a timpului. elevi consiliaţi: 108. modalităţi de motivare a copiilor pentru activitatea şcolară şi sprijin privind formarea unei imagini de sine pozitive la adolescenţi. specializări. . în 188 şedinţe de consiliere. . .colaborare în cadrul proiectului de cercetare privind violenţa în şcoală .activităţi de consiliere de grup – optimizarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale a 102 elevi consiliaţi în 28 consilieri de grup. de consiliere individuală.sprijin privind organizarea activităţii de predare: sugestii bibliografice şi metodice. organizarea activităţii de orientare şcolară şi profesională la clasă. Activităţi cu părinţii: .metode şi tehnici de învăţare eficientă. -67 şedinţe de consiliere individuală prin care au fost consiliate 48 de cadre didactice. 2. autocunoastere-examinare psihologică individuală.intervenţii în comisiile metodice/ consiliile profesorale 10 . optimizarea comunicării. . Colaborarea cu cadrele didactice constând în: . . 58 părinţi consiliaţi în 91 şed.activităţi de consiliere individuală şi de grup.Componenta de orientare şcolară şi profesională constând în Consiliere colectivă – clasele a VIII-a/1h/clasă . modalităţi de adaptare a unor elevi la grupul-clasa. .posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională. organizarea activităţilor din timpul orelor de dirigenţie. relaţionare cu părinţii.posibilităţile oferite de fiecare formă de învăţământ pentru continuarea studiilor.activităţi de consiliere colectivă privind facilitarea adaptării şcolare şi alte probleme cu participarea cons. Aplicare chestionare OSP clasele a VIII-a în vederea identificării opţiunilor şcolare a elevilor . timiditate. relaţionarea dintre ei şi copii. filiere. privind optimizarea procesului instructiv-educativ: relaţionarea din cadrul grupului de elevi. imagine de sine. Consiliere individuală (la cerere).participări la şedinţe cu părinţii (la cerere/semestrul I si II). profile.structura reţelei de învăţămănt din judeţul Satu-Mare şi planul de şcolarizare din anul anterior.pregătire psihologică pentru examene.activităţi de consiliere individuală acordată părinţilor privind: adaptarea copiilor la cerinţele şcolii. . Nr. la 69 ore de dirigenţie.activităţi de consiliere individuală pe diverse probleme: adaptare şcolară. Studiile liceale (durata. Componenta – asistenţă psihopedagogică constând în: . colegii şi profesorii.

Cantitatea tot mai mare de documente care trebuie întocmite de către cadrele didactice într-un timp scurt. -Preocuparea permanentă a cadrelor didactice cât şi a personalului nedidactic pentru perfecţionare şi receptivitate la nou. Lărgirea ofertei educaţionale şi adaptarea la cerinţele comunităţii locale. Managementul defectuos al unor profesori diriginţi.Realizarea obiectivelor cuprinse în programul managerial pentru anul şcolar 2009-2010. Folosirea sporadică a sistemului AEL şi a softurilor educaţionale în procesul de predare-învăţare-evaluare. Ameninţări: Implicarea slabă a familiei în susţinerea activităţii instructiv-educative la clasele de gimnaziu. . . -Derularea unor proiecte şi programe cu caracter educaţional.Obţinerea unor rezultate bune şi foarte bune la concursurile şcolare de către elevii şcolii. -O bună comunicare între cadrele didactice cât şi între personalul nedidactic şi auxiliar. Participarea la cursuri de formare continuă şi perfecţionare metodică. uneori micile abateri sunt trecute prea uşor cu vederea. Puncte slabe: Lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice şi nedidactice în rezolvarea problemelor şcolii. -Colaborarea bună cu părinţii elevilor şi cu factorii locali. Rezultate slabe la unele discipline şi clase în anul şcolar 2009-2010.Majoritatea cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare. 11 . . Lipsa unei reviste a şcolii.CAP.Obţinerea şi gestionarea eficientă a fondurilor bugetare şi extrabugetare. este de datoria noastră să ne însuşim neîmplinirile în activitatea didacticoeducativă desfăşurată în anul şcolar 2009 – 2010. adaptabilă şi creativă. Dintre acestea ar fi de menţionat: Puncte tari: . -Toate cadrele didactice ale şcolii sunt calificate. Proiectarea activităţilor educative nepersonalizate de către unele cadre didactice. CONCLUZII Cum orice analiză corectă implică evidenţierea părţilor „tari” cât şi a celor „slabe”.Activităţi didactice concepute în mod creativ de către majoritatea cadrelor didactice.Activitate managerială flexibilă. Absenteismul de la ore al elevilor din unele clase. IV. . Oportunităţi: Atragerea unor proiecte şi programe de parteneriat la nivel local şi regional. . Obţinerea unor fonduri extrabugetare. Nu se respectă constant sancţiunile stabilite în ROI.

urmărirea tuturor canalelor informaţionale pentru acumularea de cât mai atractive metode de lucru. slab descongestionate care nu asigură o continuitate a procesului de predare. dezvoltarea capacităţii de utilizare a noilor tehnologii de informare şi comunicare. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010-2011 Nr. Influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor. cu evitarea dominării unora. Activităţi specifice de crt. cât şi uşor de asimilat. îmbunătăţirea procesului instructiveducativ dovedit de înclinaţiile şi 12 . CAP. dezvoltarea şi exersarea şi a toleranţei. Implicarea acestora în competenţelor social civice viaţa comunităţii locale cât şi lărgirea democratice necesare tinerei sferei de acţiune şi cunoaştere. Accesul tuturor cadrelor didactice şi Realizarea modernizării sistemului elevilor la internet. Programe şcolare încărcate. cât şi o mai bună legătură cu părinţii şi organele de ordine pentru evitarea situaţiilor de criză. 5. îmbunătăţire a calităţii 1. îndrumarea informatic şi realizarea unor reţele corectă a elevilor. 6. învăţământ. Cultivarea. a spiritului civic Formarea. mai mult. Continuarea monitorizării situaţiilor lor şcolare. Diversificarea situaţiilor în lecţii. în navigarea pe performante internet. Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de formare prin verificarea schimbărilor în stilul de predare şi a modului de aplicare a metodelor şi tehnicilor însuşite Efectele scontate 2. 4. pentru copiii cu CES. 3. Schimb de experienţă între şcoli. prin generaţii pentru participarea activă diverse acţiuni la nivel judeţean sau la viaţa civică.Numărul redus de ore din trunchiul comun pentru majoritatea disciplinelor de predare. Realizarea de parteneriate relaţionarea dintre elevi şi cadre educaţionale cu diferite şcoli şi didactice din alte unităţi de instituţii. Ridicarea nivelului de pregătire a Organizarea de consultaţii pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură elevilor şi prevenirea efectului de şi aplicarea programelor deferenţiate abandon şcolar. prin implicarea şi alternarea acestora. la elevi. Cunoaşterea problematicii şcolii şi Stabilirea unui parteneriat şcoalăimplicarea reală a părinţilor în părinţi. V. Cunoaşterea noilor metode de lucru.

Elevii îşi pot dezvolta abilităţile prin CDŞ (informatică. Aplicarea informaţiilor în proiecte pertinente. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi copii cu vârstă şcolară 8. Ameliorarea eficenţei. 12. eligibile de interes pentru comunitatea locală. Prezenta informare nu are un caracter exhaustiv. astfel ca actul educaţional să devină unul volitiv. calităţii întregului proces educaţional raportate la performanţele generale. pe plan macro şi micro. Eficientizarea strategiilor didactice folosite in predare. CĂTĂLINA SATMARI 13 . Constientizarea responsabilitatilor in viata sociala. Aşa să ne ajute Dumnezeu ! Întocmit la. Activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură. Cunoaşterea situaţiilor de criză şi-a paşilor de urmat pentru combaterea ori diminuarea efectelor crizelor. organele de poliţie şi judecătoreşti. crt. pentru forurile competente să susţină printr-un real interes astfel.Nr. 11.10. activităţile unităţii de învăţământ. nu forţat de împrejurări. ci constituie un prilej de meditaţie. Pregătirea suplimentara a elevilor pentru examene si olimpiade şcolare. de gândire şi regândire a propriei activităţi precum şi a muncii în echipă. Creşterea calităţii actului educaţional 9. cu unităţile de pompieri – în probleme specifice educaţiei elevilor Participarea la cursuri de intocmire a proiectelor de parteneriat si de finantare in vederea formarii unei echipe capabile sa intocmeasca proiecte Efectele scontate capacităţile fiecărui elev. evaluare. 7. 2010 DIRECTOR ADJUNCT. 04. competenţe şi aptitudini necesare pentru integrarea în învăţământul liceal. Proiectarea adecvata a continuturilor disciplinelor tinand cont de particularitatile elevilor. Necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat 10. sport).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful