Sunteți pe pagina 1din 77

Aprobat

prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova


nr. 2327-IV din 3 septembrie 2009

REGULAMENTUL
INSTRUCŢIEI DE FRONT AL FORŢELOR ARMATE
ALE REPUBLICII MOLDOVA
TITLUL I
FORMAŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE MILITARILOR ÎNAINTE
DE ADUNARE ŞI ÎN FORMAŢIE
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii
Moldova, denumit în continuare regulament, stabileşte exerciţiile şi mişcările de
front cu şi fără armă, formaţiile subunităţilor şi unităţilor militare pe jos şi pe
maşini, modul de executare a salutului militar şi a revistei de front, locul
Drapelului de Luptă al unităţii militare în formaţie, ordinea scoaterii şi readucerii
lui la locul de păstrare, obligaţiile militarilor înainte de adunare şi în formaţie şi
cerinţele faţă de instruirea lor.
Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor categorii de
militari:
1) militari prin contract;
2) militari în termen;
3) militari cu termen redus;
4) studenţi ai instituţiilor de învăţămînt militar;
5) rezervişti concentraţi sau mobilizaţi.
Prezentul regulament este călăuză pentru toţi militarii unităţilor militare ale
Forţelor Armate.
CAPITOLUL II
FORMAŢIILE ŞI CONDUCEREA LOR
2. În sensul prezentului regulament, se definesc următoarele noţiuni:
Formaţie – dispunere a militarilor, subunităţilor şi unităţilor, stabilită de
prezentul regulament, pentru acţiuni în comun, pe jos sau pe maşini.
Rînd – formaţie în care militarii sînt dispuşi unul lîngă altul, avînd umerii pe
aceeaşi linie, la intervale stabilite.
Linie de maşini – formaţie în care maşinile sînt dispuse una lîngă alta pe
aceeaşi linie.
Flanc – extremitatea dreaptă sau stîngă a unei formaţii. La întoarcerea
formaţiei, denumirile flancurilor nu se schimbă.
Front – partea formaţiei spre care militarii sînt orientaţi cu faţa (maşinile – cu
partea din faţă).
Spatele formaţiei – partea opusă frontului.
Interval – depărtarea pe linia frontului dintre doi militari (două maşini), două
subunităţi şi unităţi.

Distanţă – depărtarea dintre doi militari (maşini) dispuşi unul în spatele


celuilalt, dintre două subunităţi sau unităţi dispuse una în spatele celeilalte.
Lăţimea formaţiei – distanţa între flancuri.
Adîncimea formaţiei – distanţa între primul rînd (primul militar) şi ultimul
rînd (ultimul militar), iar în cazul maşinilor – distanţa între prima linie de maşini
(prima maşină) şi ultima linie de maşini (ultima maşină).
Formaţie pe două rînduri – formaţie în care militarii unui rînd sînt dispuşi în
spatele altui rînd la distanţă de un pas (la o lungime de braţ cu palma pusă pe
umărul militarului din faţă). Rîndurile se numesc primul şi al doilea. La întoarcerea
formaţiei, denumirile rîndurilor nu se schimbă.
Formaţia pe un rînd şi formaţia pe două rînduri pot fi strînse sau rărite.
În formaţia strînsă, militarii sînt dispuşi în rînduri pe linia frontului, unul
lîngă altul, la intervale egale cu lăţimea unei palme între coate.
În formaţia rărită, militarii sînt dispuşi în rînduri pe linia frontului, unul lîngă
altul, la intervale egale cu un pas sau la intervalele indicate de comandant.
Şir – doi militari care stau în formaţie pe două rînduri, unul în spatele
celuilalt. Dacă după militarul din primul rînd nu se află militarul din spatele lui din
rîndul al doilea, un astfel de şir se numeşte incomplet.
La întoarcerea formaţiei pe două rînduri la stîngă împrejur, militarul din şirul
incomplet trece în rîndul din faţă.
Coloană – formaţie în care militarii sînt dispuşi unul după celălalt, iar
subunităţile (maşinile) – una după cealaltă (în adîncime) la distanţele stabilite de
prezentul regulament sau indicate de comandant.
Coloanele pot fi cîte unul, cîte doi, cîte trei, cîte patru şi mai mulţi.
Coloanele se folosesc pentru aranjarea subunităţilor şi unităţilor în formaţie de
marş sau în linie.
Formaţie de adunare – formaţie în care subunităţile sînt constituite pe o linie
a frontului în formaţie pe un rînd sau pe două rînduri (în linie de maşini) ori în linie
de coloane la intervalele stabilite de prezentul regulament sau indicate de
comandant.
Formaţia de adunare se foloseşte pentru executarea verificărilor,
numărătoarelor, revistelor, paradelor, precum şi în alte cazuri.
Formaţie de marş – formaţie în care subunităţile sînt constituite în coloană
sau subunităţile în coloane sînt constituite una în spatele celeilalte la distanţele
stabilite de prezentul regulament sau indicate de comandant.
Formaţia de marş se foloseşte pentru deplasarea subunităţilor la efectuarea
unui marş, pentru defilare, pentru trecerea cu cîntec, precum şi în alte cazuri.
Direcţional – militarul (subunitatea, maşina) care se deplasează în capul
2
coloanei în direcţia indicată. După direcţional îşi coordonează deplasarea ceilalţi
militari (subunităţi, maşini).
Încheietor – militarul (subunitatea, maşina) care merge ultimul în coloană.
3. Conducerea formaţiei se realizează prin comenzi şi ordine, care se dau de
către comandant cu vocea, prin semnale şi prin exemplul personal, precum şi se
transmit cu ajutorul mijloacelor tehnice şi al agenţilor de legătură.
Comenzile şi ordinele pot fi transmise de-a lungul coloanei prin comandanţii
de subunităţi (şefii de maşini) şi observatorii numiţi.
Conducerea în maşină se realizează prin comenzi şi ordine date cu vocea şi cu
ajutorul mijloacelor de transmisiuni interioare.
În formaţie, comandantul superior se găseşte acolo de unde îi este mai comod
să comande. Ceilalţi comandanţi dau comenzile rămînînd la locurile stabilite de
regulament sau de comandantul superior.
Comandanţii de subunităţi, de la companie în sus, în formaţia de marş a
batalionului şi a brigăzii, au voie să iasă din formaţie numai pentru darea
comenzilor şi controlul executării lor.
4. Comenzile se împart în prevestitoare şi săvîrşitoare; comenzile pot fi şi
numai săvârşitoare.
Comanda prevestitoare se dă clar, cu voce tare şi puţin prelung, pentru ca cei
aflaţi în formaţie să înţeleagă ce acţiuni le cere comandantul. La orice comandă
prevestitoare militarii, dacă se află în formaţie, iau poziţia „drepţi”, dacă se
deplasează, trec la pasul de defilare, iar dacă sînt în repaus, se întorc cu faţa spre
comandant şi iau poziţia „drepţi”.
Comanda săvîrşitoare (în prezentul regulament este tipărită cu majuscule) se
dă, după o mică pauză, în continuarea comenzii prevestitoare, cu o voce mai
puternică, cadenţat şi clar. După comanda săvîrşitoare urmează imediat executarea
ei, energică şi precisă.
Pentru a atrage atenţia subunităţii sau a unui militar, în comanda
prevestitoare, la necesitate, comandantul rosteşte denumirea subunităţii sau gradul
şi numele militarului:
De exemplu: „Pluton (Plutonul 3), STAI”; „Soldat Petrescu, la stînga împre-
JUR”.
La executarea exerciţiilor cu arma, cînd în subunitate sînt mai multe tipuri de
arme, în comanda prevestitoare, la necesitate, se indică denumirea armei:
De exemplu: „Pistolul-mitralieră, la-PIEPT”, „Pe umăr – ARM” etc.
La darea comenzilor, intensitatea vocii trebuie să fie proporţională cu lăţimea
şi adîncimea formaţiei, iar raportul trebuie să fie pronunţat clar, fără ridicarea
bruscă a vocii.
5. Semnalele pentru conducerea formaţiei şi semnalele pentru conducerea
maşinii sînt indicate în anexele nr.3 şi nr.4.
La necesitate, comandantul poate stabili şi semnale suplimentare pentru
conducerea formaţiei.
6. Comenzile care se referă la toate subunităţile se primesc şi se execută
3
imediat de către toţi comandanţii de subunităţi şi şefii de maşini. La transmiterea
comenzii prin semnal, se dă în prealabil, semnalul „ATENŢIUNE”, iar dacă
comanda se referă numai la una din subunităţi, se dă semnalul care indică numărul
acestei subunităţi. Pregătirea pentru a primi comanda prin semnal se indică, de
asemenea, prin semnalul „ATENŢIUNE”. Primirea semnalului se confirmă prin
repetarea lui sau prin darea semnalului respectiv subunităţii sale.
7. Pentru a anula sau a înceta executarea unei acţiuni, se dă comanda „LA
LOC COMANDA”. La această comandă, se reia poziţia sau modul de acţiune
iniţial.
8. În procesul de instruire se admite executarea instrucţiilor de front şi
mişcărilor, prevăzute de prezentul regulament, în mod separat (pe părţi), precum şi
cu ajutorul exerciţiilor pregătitoare.
9. La constituirea echipelor mixte, se execută numărătoarea pentru instrucţie
pe subunităţi. Pentru numărătoare, militarii se adună în formaţie pe un rînd sau pe
două rînduri şi se numără conform numărătoarei comune prevăzute la pct. 72.
După aceasta, în funcţie de efectivul echipei, se execută consecutiv numărătoarea
pe companii, plutoane şi grupe şi se numesc comandanţii acestor subunităţi.
Pentru participarea la parade militare, precum şi în alte cazuri, subunitatea, la
ordinul comandantului, se poate aduna într-o coloană cîte trei şi mai mulţi. În acest
caz adunarea se efectuează, de regulă, după înălţime.
10. Adunarea subunităţilor se execută la comanda „ADUNAREA”, înainte de
care se indică modul adunării. De exemplu: „Grupă, pe un rînd – ADUNAREA”.
La această comandă, militarul este obligat: să-şi ocupe în fugă locul în formaţie; să
ia intervalul şi distanţa stabilite; să apropie călcîiele, iar vîrfurile picioarelor – pe
linia frontului şi depărtate în mod egal la lăţimea de o talpă; să privească înainte şi
să fie gata să execute comenzile următoare.
11. O parte componentă a evaluării individuale a militarului la instrucţia de
front este ţinuta militară, care cuprinde, la rîndul său, aspectul exterior şi frizura.
Ţinuta militară indică apartenenţa persoanei date la structurile de forţă ale
Republicii Moldova şi apartenenţa ei departamentale. Ea trebuie să pună în
evidenţă nivelul înalt de disciplină militară şi buna pregătire pentru a îndeplini în
orice timp ordinele în vederea apărării Patriei.
Ţinuta militară trebuie să fie călcată, curată, ajustată pe corp şi nu trebuie să
fie modificată. Ţinuta militară se poartă în modul prevăzut de actele normative în
vigoare.
Se interzice categoric ca militarii să poarte o combinaţie de ţinute militare. De
exemplu: la ţinuta de campanie să se poarte pantofi în loc de bocanci cu carîmb
înalt, cămaşă cu cravată în loc de maiou mozaicat, chipiu de paradă în loc de
chipiu mozaicat, etc.
12. Frizura bărbaţilor trebuie să fie scurtă şi îngrijită. Coafura femeilor
militare trebuie să fie îngrijită, părul mai lung decît nivelul umerilor să fie strîns;
părul mai scurt decît nivelul umerilor se lasă în jos fără a fi strîns sub coifură (fig.
1).

4
CAPITOLUL III
OBLIGAŢIILE COMANDANŢILOR ŞI ALE MILITARILOR
ÎNAINTE DE ADUNARE ŞI ÎN FORMAŢIE

13. Comandantul este obligat:


1) să indice locul, ora, modul adunării, ţinuta şi echipamentul, precum şi
armamentul şi tehnica militară care trebuie de avut; la necesitate, să numească un
observator;
2) să verifice şi să cunoască prezenţa în formaţie a subordonaţilor din
subunitatea (unitatea) sa, precum şi existentul de armament, tehnică, muniţii,
mijloace de protecţie individuală şi de unelte de săpat;
3) să verifice ţinuta subordonaţilor, precum şi existentul de echipament şi
ajustarea corectă a acestuia;
4) să menţină disciplina în formaţie şi să ceară executarea întocmai de către
subunităţi a comenzilor şi a semnalelor, iar de către militari – a obligaţiilor lor în
formaţie;
5) la darea comenzilor în formaţia pe jos de pe loc, să ia poziţia „drepţi”;
6) la adunarea subunităţilor cu armamentul şi tehnica militară, să efectueze
controlul lor vizual, precum şi să verifice starea de funcţionare a mijlocului de
transport; aşezarea şi fixarea corectă a materialelor de transportat (de remorcat); să
reamintească efectivului normele de securitate; în timpul deplasării, să ceară
respectarea distanţelor, vitezei şi a regulilor de circulaţie stabilite.
14. Militarul este obligat:
1) să verifice starea de funcţionare a armei sale, a armamentului şi tehnicii
militare, a muniţiilor, mijloacelor de protecţie individuală, uneltelor de săpat,
starea îmbrăcămintei şi echipamentului care i-au fost repartizate;
2) să aranjeze cu grijă îmbrăcămintea, să îmbrace şi să ajusteze corect
echipamentul, să-şi ajute camaradul la lichidarea lipsurilor depistate;
3) să-şi cunoască locul în formaţie, să ştie să-l ocupe rapid, fără agitaţie; pe
timpul deplasării să respecte alinierea, intervalul şi distanţa stabilite; să respecte
regulile de securitate; să nu iasă din formaţie (să nu coboare din maşină) fără
aprobare;
4) în formaţie, să nu vorbească şi să nu fumeze, fără aprobare; să fie atent la
ordinele şi comenzile comandantului şi să le execute energic şi precis, fără a-i
deranja pe ceilalţi;
5) să transmită (să dubleze) ordinele şi comenzile corect, cu voce tare şi clar.

TITLUL II
EXERCIŢIILE DE FRONT ŞI DEPLASAREA
FĂRĂ ARMĂ ŞI CU ARMA
CAPITOLUL IV
EXERCIŢIILE DE FRONT ŞI DEPLASAREA FĂRĂ ARMĂ
SECŢIUNEA 1
Poziţia „drepţi”
15. Poziţia „drepţi” (fig. 1) se ia la comanda „ADUNAREA” sau „DREPŢI”.
5
La această comandă, militarul stă în picioare, drept, fără încordare, picioarele cu
genunchii întinşi, dar neîncordaţi; pieptul uşor ridicat, iar întregul corp aplecat
puţin înainte; abdomenul tras; umerii traşi înapoi; braţele lăsate în jos, astfel ca
mîinile, orientate cu palmele în interior, să fie dispuse lateral şi la mijlocul
coapselor, iar degetele semiîndoite să atingă coapsa; capul ridicat şi drept, fără a
înainta bărbia; privirea înainte; să fie gata de acţiune imediată.
Poziţia „drepţi” de pe loc se ia şi fără comandă: cînd se dă şi se primeşte
ordinul, la raport, în timpul intonării Imnului de Stat al Republicii Moldova sau a
imnului altui stat (la ceremonii internaţionale), la executarea salutului militar,
precum şi la darea comenzilor.

Fig. 1. Poziţia „drepţi”

16. La comanda „Pe loc REPAUS”, militarul slăbeşte piciorul stîng (sau
drept) păstrîndu-şi mîinele lipite de corp, însă nu părăseşte locul, nu slăbeşte
atenţia şi nu vorbeşte.
După această comandă urmează comanda: „ARANJAŢI-VĂ”, la care
6
militarul, fără a-şi părăsi locul în formaţie, îşi aranjează arma, îmbrăcămintea şi
echipamentul; dacă este necesar să iasă din formaţie, militarul se adresează pentru
aprobare comandantului nemijlocit. Înainte de comanda „ARANJAŢI-VA” se dă
comanda „Pe loc REPAUS”.
17. Pentru descoperire se dă comanda: „Descope-RIŢI”, iar pentru acoperire –
„Acope-RIŢI”. La necesitate, militarii singuri execută descoperirea şi acoperirea
fără comandă.
Coifura scoasă se ţine în mîna stîngă, lăsată liber în jos, cu cocarda în faţă
(fig. 2).
Fără armă sau cu arma în poziţia „la spate”, coifura se scoate şi se îmbracă cu
mîna dreaptă, iar cu arma în poziţiile „la umăr”, „la piept” şi „la picior” – cu mîna
stîngă. La descoperire, cu carabina în poziţia „pe umăr”, carabina se trece în
prealabil la picior.

a b c d
Fig. 2. Poziţia coifurii scoase
a – a chipiului de campanie din ţesătură de bumbac;
b – a chipiului; c – a căciulii; d – a beretei
SECŢIUNEA a 2-a
Întoarcerile de pe loc
18. Întoarcerile de pe loc se execută la comenzile: „La dreap-TA”, ”La stîn-
GA”, „La stînga împre-JUR”.
Întoarcerile la stînga împrejur şi la stînga se execută în partea mîinii stîngi pe
călcîiul piciorului stîng şi pe vîrful piciorului drept; la dreapta – în partea mîinii
drepte pe călcâiul piciorului drept şi pe vîrful piciorului stîng.
Întoarcerile se execută în două mişcări:
a) mişcarea întîi – întoarcerea, menţinînd poziţia corectă a corpului şi fără a
îndoi genunchii, greutatea corpului se lasă pe piciorul din faţă;
b) mişcarea a doua – ducerea pe calea cea mai scurtă a piciorului din urmă
spre cel din faţă.
7
SECŢIUNEA a 3-a
Deplasarea
19. Deplasarea se execută la pas sau alergînd.
Cadenţa de deplasare la pas constituie 110-120 de paşi pe minut. Lungimea
pasului este de 70-80 cm.
Cadenţa de deplasare alergînd constituie 160-180 de paşi pe minut. Lungimea
pasului este de 80-90 cm.
Pasul poate fi de defilare şi de manevră.
Pasul de defilare se foloseşte la trecerea subunităţilor în marş solemn; la
executarea de către acestea a salutului militar din mers; la prezentarea militarului
în faţa superiorului şi la plecarea din faţa acestuia; la ieşirea din formaţie şi la
înapoierea în formaţie, precum şi la şedinţele de instrucţie de front.
Pasul de manevră se foloseşte în toate celelalte cazuri.
20. Deplasarea cu pas de defilare începe la comanda: „Pas de defilare, înainte
– MARŞ” (din mers – MARŞ), iar deplasarea cu pas de manevră – la comanda
„Înainte – MARŞ”.
La comanda prevestitoare, militarul înclină corpul înainte, lasă greutatea lui
mai mult pe piciorul drept, păstrînd echilibrul; la comanda săvîrşitoare, începe
deplasarea cu piciorul stîng în pas normal.
La deplasarea cu pas de defilare (fig. 3), militarul duce energic piciorul înainte
cu vîrful bine întins şi îl ridică la 15-20 cm de la pămînt, pune cu tărie toată talpa
piciorului pe pămînt. Braţele, începînd din umăr, le mişcă pe lîngă corp: înainte –
îndoindu-le în coate, astfel încît mîinile să se ridice mai sus de catarama centurii cu
un lat de palmă şi la depărtarea de o palmă de la corp, iar cotul să se afle la
nivelul mîinii; înapoi – cît permite, fără forţare, încheietura umărului. Degetele
mîinilor sînt semiîndoite, capul se ţine drept, privirea înainte.
La deplasarea cu pas de manevră, militarul porneşte liber cu piciorul stîng,
fără a întinde vîrful înainte şi îl pune pe pămînt ca în mersul obişnuit; mîinile le
mişcă în mod natural pe lîngă corp.
La deplasarea cu pas de manevră, la comanda „DREPŢI” se trece la pas de
defilare. La deplasarea cu pas de defilare, la comanda „Pas de manevră –
MARŞ”, se trece la pas de manevră.

8
15-20 cm

Fig. 3. Deplasarea cu pas de defilare Fig. 4. Pasul pe loc

21. Deplasarea la pas alergător începe la comanda „Pas alergător –


MARŞ”.
La pornirea de pe loc, la comanda prevestitoare, militarul înclină uşor
corpul înainte, semiîndoaie braţele, ducînd puţin coatele înapoi; la comanda
săvîrşitoare, militarul porneşte cu piciorul stîng şi execută pasul alergător;
braţele îndoite le mişcă în mod natural pe lîngă corp, în cadenţa pasului
alergător.
Pentru a trece de la deplasarea cu pas de manevră la pas alergător, la
comanda prevestitoare, militarul semiîndoaie braţele, ducînd puţin coatele
înapoi. Comanda săvîrşitoare se dă concomitent cu punerea piciorului stîng pe
pământ. La această comandă, militarul face cu piciorul drept un pas şi cu
piciorul stîng începe deplasarea în pas alergător.
Pentru a trece de la pasul alergător la pasul de manevră, se dă comanda
„Pas de manevră – MARŞ”. Comanda prevestitoare se dă concomitent cu
punerea piciorului drept pe pămînt. La această comandă, militarul face încă doi
paşi alergători şi cu piciorul stîng începe deplasarea cu pas de manevră.
22. Executarea pasului pe loc se face la comanda „Pe loc, pas de manevră
– MARŞ” (din mers – „PE LOC”). La această comandă, militarul începe a bate
pasul ridicînd şi lăsînd în jos picioarele; piciorul îl ridică la 15-20 cm de la
pămînt şi îl pune pe pămînt cu toată talpa, începînd cu vîrful; cu braţele face
mişcări în cadenţa pasului (fig. 4). La comanda „ÎNAINTE ”, care este dată
concomitent cu punerea piciorului stîng pe pămînt, militarul face cu piciorul
drept încă un pas pe loc şi cu piciorul stîng începe mersul cu pas normal.
23. Pentru a opri deplasarea, se dă, de exemplu, comanda „Soldat Petrescu
– STAI”. La comanda săvîrşitoare, care se dă concomitent cu punerea pe
pămînt a piciorului drept sau stîng, militarul face încă un pas şi, alăturînd
piciorul, ia poziţia „drepţi”.
24. Pentru a schimba viteza de deplasare, se dau comenzile: „MĂRIŢI
9
CADENŢA”, „MICŞORAŢI CADENŢA”, „Pas deplin – MARŞ”, „Pasul pe
jumătate – MARŞ”, „Măriţi – PASUL”, „Micşoraţi – PASUL”.
25. Pentru a deplasa militarii singuri cu cîţiva paşi lateral, se dă comanda:
De exemplu: „Soldat PETRESCU, doi paşi spre dreapta (stînga) – MARŞ”.
La această comandă, militarul face doi paşi spre dreapta (stînga), alăturînd
piciorul după fiecare pas.
Pentru deplasare înainte sau înapoi cu cîţiva paşi, se dă comanda:
De exemplu: „Doi paşi înainte (înapoi) – MARŞ”.
La această comandă, militarul face doi paşi înainte (înapoi) şi alătură piciorul.
La deplasarea spre dreapta, spre stînga şi înapoi, mişcări cu braţele nu se
efectuează.
SECŢIUNEA a 4-a
Întoarcerile din mers
26. Întoarcerile din mers se execută la comenzile: „La dreapta – MARŞ”, „La
stînga – MARŞ”, „Stînga împrejur – MARŞ”.
Pentru întoarcerea din mers la dreapta (stînga), comanda săvîrşitoare se dă
concomitent cu punerea pe pămînt a piciorului drept (stîng). La această comandă,
militarul face cu piciorul stîng (drept) un pas, se întoarce pe vîrful piciorului stîng
(drept), concomitent cu întoarcerea, scoate înainte piciorul drept (stîng) şi continuă
mersul în noua direcţie.
Pentru întoarcerea din mers la stînga împrejur, comanda săvîrşitoare se dă
concomitent cu punerea pe pămînt a piciorului drept. La această comandă,
militarul face încă un pas cu piciorul stîng (mişcarea întîi), duce piciorul drept
jumătate de pas peste piciorul stîng, se întoarce la stînga împrejur pe vîrful ambelor
picioare (mişcarea a doua) şi începe mişcarea cu piciorul stîng în direcţia opusă
(mişcarea a treia).
La întoarceri mîinile se mişcă în cadenţa pasului.
CAPITOLUL V
EXERCIŢIILE DE FRONT ŞI DEPLASAREA CU ARMA
SECŢIUNEA 1
Poziţia „drepţi” cu arma
27. Poziţia „drepţi” cu arma este ca şi fără armă. Totodată, arma în poziţia „la
umăr” se ţine cu gura ţevii în sus, cu mîna dreapta atingînd marginea superioară a
centurii, iar pistolul-mitralieră cu pat metalic rabatabil – cu gura ţevii în jos (fig. 5
a şi b).
Puşca-mitralieră şi carabina (armamentul greu de companie) se ţin la picior cu
mîna dreaptă liber lăsată în jos, astfel ca patul să stea cu talpa pe pămînt, atingînd
piciorul drept (fig. 5 c).
Aruncătorul de grenade în poziţia „la umăr” se ţine cu gura ţevii în sus, cu
mîna dreaptă atingînd marginea superioară a curelei. (fig. 5 d).

10
a b c d
Fig. 5. Poziţia „drepţi” cu arma:
a – cu pistolul-mitralieră cu pat de lemn; b – cu pistolul-mitralieră cu pat metalic rabatabil;
c – cu puşca-mitralieră; d – cu aruncătorul de grenade portativ.
SECŢIUNEA a 2-a
Executarea mînuirilor armei de pe loc
28. Pistolul-mitralieră se trece din poziţia „la umăr” în poziţia „la piept”, la
comanda „La piept – ARM” în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – mîna dreaptă se aduce pe curea puţin în sus, se scoate
pistolul-mitralieră de pe umăr şi, apucîndu-1 cu mîna stîngă de uluc şi de
apărătoarea mîinii, se ţine în faţa corpului cu încărcătorul spre stînga, cu retezătura
dinainte a ţevii la înălţimea bărbiei (fig. 6 a);
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se aduce cureaua spre dreapta şi se
interceptează cu palma, astfel încît degetele să fie semiîndoite şi îndreptate spre
sine, trecînd în acelaşi timp cotul mîinii drepte pe sub curea (fig. 6 b);
3) mişcarea a treia – se trece cureaua peste cap; se apucă pistolul-mitralieră
cu mîna dreaptă de gîtul patului, iar mîna stîngă se lasă cu repeziciune de-a lungul
11
corpului (fig. 6 c).
Pistolul-mitralieră cu patul metalic rabatabil se trece din poziţia „la umăr” în
poziţia „la piept” la aceeaşi comandă, în două mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna dreaptă se scoate pistolul-mitralieră de la umăr,
fără a scoate cotul mîinii drepte de sub curea şi, apucînd pistolul-mitralieră cu mîna
stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii pe dedesubt, se ţine în faţa corpului, cu
încărcătorul în jos, cu retezătura dinainte a ţevii spre stînga (fig. 6 d);
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se trece cureaua peste cap, pe umărul
stîng, se apucă cu ea pistolul-mitralieră de cutia cu mecanisme, de lîngă curea, iar
mîna stîngă se lasă cu repeziciune de-a lungul corpului (fig. 6 e).

a b c d e
Fig. 6. Mînuirea pistolului-mitralieră
din poziţia „la umăr” în poziţia „la piept”

29. Pistolul-mitralieră se trece din poziţia „la piept” în poziţia „la umăr” la
comanda „La umăr – ARM”, în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna stîngă se apucă pistolul-mitralieră de uluc şi de
apărătoarea mîinii pe dedesubt şi ducîndu-l în acelaşi timp puţin înainte şi în sus,
se scoate mîna dreaptă de sub curea şi se apucă cu ea gîtul patului şi se ţine
pistolul-mitralieră după cum este arătat (fig. 7 a);
2) mişcarea a doua – ridicînd pistolul-mitralieră puţin în sus, se trece cureaua
peste cap şi se ţine pistolul-mitralieră în faţă vertical, cu încărcătorul spre stînga,
cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul bărbiei (fig. 7 b);
3) mişcarea a treia – cu mîna dreaptă se apucă de partea de sus a curelei şi se
trece pistolul-mitralieră la umărul drept în poziţia „la umăr”, iar mîna stîngă se lasă
cu repeziciune de-a lungul corpului (fig. 7 a).
Pistolul-mitralieră cu patul metalic rabatabil se trece din poziţia „la piept” în
poziţia „la umăr” la aceeaşi comandă, în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna stîngă se apucă pistolul-mitralieră de ţeavă şi de
tubul de gaze pe deasupra şi, ridicîndu-l puţin în sus, se scoate cotul mîinii drepte
de sub curea; cu mîna dreaptă, orientată cu palma în sus, se apucă cureaua de lîngă
12
cutia cu mecanisme (fig. 7 c);
2) mişcarea a doua – întorcînd pistolul-mitralieră cu cutia închizătorului în
sus, se trece cureaua peste cap şi se ţine cu încărcătorul spre dreapta (fig. 7 d);
3) mişcarea a treia – se trece pistolul-mitralieră la umărul drept în poziţia „la
umăr”, iar mîna stîngă se lasă cu repeziciune de-a lungul corpului (fig. 5 b).

a b c d
Fig. 7. Mînuirea pistolului-mitralieră
din poziţia „la piept” în poziţia „la umăr”
30. Carabina (puşca-mitralieră) se trece din poziţia „la picior” în poziţia „la
umăr” la comanda „La umăr – ARM”, în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna dreaptă se ridică carabina (puşca-mitralieră) în
sus, fără a o depărta de corp, se întoarce cu încărcătorul (puşca-mitralieră – cu
mînerul) spre stînga; carabina se apucă cu mîna stîngă de încărcător (puşca-
mitralieră – de uluc) şi se ţine cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor (fig. 8
a);
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se apucă cureaua şi se întinde spre
stînga (fig. 8 b);
3) mişcarea a treia – carabina (puşca-mitralieră) se trece repede la umăr;
mîna stîngă se lasă în jos; mîna dreaptă se lasă pe curea în jos, astfel ca antebraţul
să fie în poziţie orizontală; carabina (puşca-mitralieră) se lipeşte uşor cu cotul de
corp (fig. 8 c).

13
a b c
Fig. 8. Mînuirea „la umăr” a carabinei
31. Carabina (puşca-mitralieră) se trece din poziţia „la umăr” în poziţia „la
picior” la comanda „La picior – ARM”, în două mişcări:
1) mişcarea întîi – deplasînd mîna dreaptă pe curea puţin în sus, se scoate
carabina (puşca-mitralieră) de la umăr şi, apucînd-o cu mîna stîngă de uluc, cu
dreapta se apucă carabina (puşca-mitralieră) de partea de sus a apărătorii mîinii cu
încărcătorul (puşca-mitralieră – cu mînerul) spre stînga, cu retezătura de sus a ţevii
la nivelul ochilor (fig. 8 a şi b);
2) mişcarea a doua – mîna stîngă se lasă în jos, iar cu cea dreaptă se aşează
carabina (puşca-mitralieră) încet pe pămînt la picior (fig. 9 a).
32. Carabina se trece din poziţia „la picior” în poziţia „pe umăr” numai cu
baioneta pusă, la comanda „Pe umăr – ARM”, în două mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna dreaptă, ridicînd şi întorcînd carabina cu
închizătorul înainte, se trece carabina vertical lîngă corp spre partea stîngă şi,
concomitent, se apucă cu mîna dreaptă de partea de sus a ulucului şi a apărătorii
mîinii. În acelaşi timp, mîna stîngă se duce puţin înainte şi carabina se aşează cu
patul pe palma mîinii stîngi, astfel ca talpa patului să stea pe palmă, degetul mare
în faţă, iar celelalte degete să fie lipite de partea stîngă a patului; carabina se ţine
vertical în mîna întinsă, cu cătarea la nivelul nasului, cotul mîinii drepte trebuie să
fie lipit de corp (fig. 9 b);
2) mişcarea a doua – mîna dreaptă se lasă cu repeziciune în jos, în acelaşi
timp carabina se ridică cu mîna stîngă, în aşa fel încît ea să se aşeze cu garda
trăgaciului în cavitatea umărului şi să fie ţinută fără înclinare în părţi; mîna stîngă
se ţine ceva mai jos de cot, patul se lipeşte de centură, iar antebraţul – de partea
stîngă a corpului (fig. 9 c şi d).

14
а b c d
Fig. 9. Mînuirea carabinei din poziţia „la picior” în poziţia „pe umăr”
33. Carabina se trece din poziţia „pe umăr” în poziţia „la picior” la comanda
„La picior – ARM”, în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – mîna stîngă se lasă cu repeziciune în jos, în acelaşi timp,
cu mîna dreaptă se apucă carabina de partea de sus a ulucului şi a apărătorii mîinii
şi se pune în poziţia indicată la fig. 9 b;
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se trece carabina în jos spre piciorul
drept, întorcînd-o cu închizătorul spre sine; susţinînd carabina cu mîna stîngă de
lîngă tubul baionetei, ea se ţine de-a lungul coapsei piciorului drept, astfel încît
patul să atingă piciorul;
3) mişcarea a treia – mîna stîngă se lasă cu repeziciune în jos, iar cu mîna
dreaptă se pune încet carabina pe pămînt la picior (fig. 9 a).
34. Pentru a slăbi (a strînge) cureaua, se dă comanda „Slăbiţi (Strîngeţi ) –
CUREAUA”.
La comanda „Slăbiţi (Strîngeţi)”, pistoalele-mitralieră şi aruncătoarele de
grenade portative se iau în mîna dreaptă, carabinele şi mitralierele – la picior; la
pistolul-mitralieră cu pat metalic rabatabil, pe lîngă aceasta, se rabatează patul. La
comanda „CUREAUA”, se execută jumătate de întoarcere la dreapta, concomitent
se face cu piciorul stîng un pas spre stînga şi, aplecînd corpul înainte, se sprijină
arma cu patul în talpa piciorului stîng, iar cu ţeava se pune în îndoitura cotului
drept; picioarele nu se îndoaie în genunchi; ţinînd cu mîna dreaptă catarama
curelei, cu mîna stîngă se strînge (slăbeşte) cureaua şi în mod independent se ia
poziţia „drepţi”.
35. Înainte de a da comenzile: „La spate”, „La umăr” şi „La piept” – arma se
asigură, în prealabil, la comanda „Asiguraţi – ARM ”.
Dacă e necesar să fie scoasă baioneta-cuţit (rabatată baioneta) sau să fie pusă,
15
se dau comenzile: „Scoateţi – BAIONETA” („Rabataţi – BAIONETA”) şi „Puneţi
– BAIONETA”.
36. Arma se trece din poziţia „la umăr” în poziţia „la spate” la comanda „La
spate – ARM”, în două mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna stîngă se apucă cureaua puţin mai jos de umărul
drept, iar cu mîna dreaptă se apucă, în acelaşi timp, de pat ( pistolul-mitralieră cu
patul metalic rabatabil şi aruncătorul de grenade antitanc portativ – de ţeavă, lîngă
portcureaua de jos);
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se ridică arma puţin în sus, iar cu mîna
stîngă se trece cureaua peste cap, pe umărul stîng; arma şi mîinile se lasă cu
repeziciune în jos (fig. 10).
Pistolul-mitralieră se ia în poziţia „la spate” fără baionetă, iar carabina – cu
baioneta rabatată.

a b c d
Fig. 10. Poziţia armei „la spate”:
a – pistolul-mitralieră cu pat de lemn; b – pistolul-mitralieră cu pat metalic rabatabil;
c – puşca-mitralieră; d – aruncătorul de grenade portativ
37. Arma se trece din poziţia „la spate” în poziţia „la umăr” la comanda „La
umăr – ARM”, în două mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna stîngă se apucă cureaua puţin mai jos de umărul
stîng, iar cu mîna dreaptă se apucă, în acelaşi timp, de pat (de partea dinainte a
ţevii);
2) mişcarea a doua – cu mîna dreaptă se ridică arma puţin în sus, iar cu mîna
stîngă se trece cureaua peste cap, pe umărul drept; cureaua se apucă cu mîna
dreaptă (fig. 5 a, b şi d), iar mîna stîngă se lasă cu repeziciune de-a lungul corpului.
38. Pentru a trece pistolul-mitralieră din poziţia „la piept” în poziţia „la spate”
şi din poziţia „la spate” în poziţia „la piept”, precum şi carabina din poziţia „la
spate” în poziţia „la picior”, arma se ia în prealabil, la comandă, în poziţia „la
umăr”.
Pentru a trece pistolul-mitralieră cu patul metalic rabatabil din poziţia „la
16
piept” în poziţia „la spate”, pistolul-mitralieră se ia cu mîna dreaptă de partea
dinainte a ţevii şi se trece în poziţia „la spate”.
La executarea exerciţiului „la piept” din poziţia „la spate”, pistolul-mitralieră
se ia cu mîna dreaptă de partea dinainte a ţevii şi, trăgîndu-1 de partea dinainte a
ţevii spre umărul stîng, se trece în poziţia „la piept”.
Puşca-mitralieră se ia în poziţia „la spate” după cum este mai comod.
39. La comanda generală „La picior – ARM”, carabinele şi mitralierele se iau
în poziţia „la picior”, iar poziţia pistoalelor-mitraliere şi aruncătoarelor de grenade
portative nu se schimbă.
Pentru corectarea poziţiei greşite a armei se dă comanda respectivă.
SECŢIUNEA a 3-a
Întoarcerile şi deplasarea cu arma
40. Întoarcerile şi deplasarea cu arma se execută după aceleaşi reguli şi
comenzi ca şi cele fără armă.
41. În cazul în care se execută întoarcerile de pe loc, cu arma la picior, la
comanda prevestitoare, militarul ridică puţin arma şi, în acelaşi timp, apropie
baioneta (partea dinainte a ţevii) spre sine, iar braţul drept îl strînge uşor de şoldul
drept. După executarea întoarcerii, odată cu aducerea piciorului, arma se lasă uşor
pe pămînt (mitraliera sau carabina).
42. Pentru deplasarea cu arma în poziţia „la picior”, la comanda prevestitoare
„Înainte”, arma se ridică puţin, iar la comanda prevestitoare „Pas alergător”, în
afară de aceasta, mîna dreaptă se îndoaie pe jumătate de la cot.
La deplasarea cu pas alergător, arma se ţine în mîna dreaptă puţin îndoită,
astfel încît partea dinainte a ţevii să fie dată puţin înainte. La alergare în formaţie
strînsă, baioneta se apleacă spre sine.
43. La deplasarea cu arma în poziţia „la picior” şi în poziţiile „pe umăr”, „la
umăr” şi „la piept” – cu braţul liber, iar la deplasarea cu arma „la spate” – cu
ambele braţe se fac mişcări libere lîngă corp în cadenţa pasului.
44. La deplasarea cu carabina în poziţia „pe umăr”, la comanda săvîrşitoare
„STAI”, se rămîne pe loc şi, fără comandă, carabina se ia „la picior” conform
regulilor indicate în pct. 33.
45. În timpul deplasării, carabina se trece de la picior pe umăr în două mişcări,
la fel ca şi de pe loc (pct. 32), la comanda „Pe umăr – ARM”, care se dă
concomitent cu punerea piciorului stîng pe pămînt. La comanda săvîrşitoare, se
face un pas cu piciorul drept şi apoi în ordinea succesivă punerii piciorului stîng pe
pămînt se execută fiecare mişcare.
46. În timpul deplasării, carabina se trece din poziţia „pe umăr” în poziţia „la
picior” în trei mişcări, la fel ca şi de pe loc (pct. 32), la comanda „La picior –
ARM”, care se dă concomitent cu punerea piciorului stîng pe pămînt. La comanda
săvîrşitoare, se face un pas cu piciorul drept şi apoi în ordinea succesivă punerii
piciorului stîng pe pămînt se execută fiecare mişcare.

17
TITLUL III
EXECUTAREA SALUTULUI (ONORULUI) MILITAR, IEŞIREA DIN
FORMAŢIE ŞI ÎNTOARCEREA ÎN FORMAŢIE. PREZENTAREA ÎN
FAŢA COMANDANTULUI ŞI PLECAREA DIN FAŢA ACESTUIA
CAPITOLUL VI
EXECUTAREA SALUTULUI (ONORULUI) MILITAR DE
PE LOC ŞI DIN MERS FĂRĂ ARMĂ
47. Salutul militar este semnul exterior de respect şi politeţe acordat reciproc
şi normă de conduită a militarilor. Se exprimă în ritualul executării, în modul
stabilit, a onorului militar la întîlnire (despărţire).
Onorul militar se execută cu sau fără armă, de pe loc sau din mers.
Salutul (onorul) militar se execută cu promptitudine şi vioiciune, respectînd
exact regulile poziţiei „drepţi” şi ale deplasării.
48. Pentru a executa salutul (onorul) militar de pe loc în afara formaţiei, cu
capul descoperit, la trei-patru paşi de comandant (superior), militarul se întoarce
cu faţa către acesta, ia poziţia „drepţi” şi îl priveşte în faţă, întorcînd capul după el.
Dacă militarul este cu capul acoperit, atunci, în plus, duce cu vioiciune, pe
calea cea mai scurtă, mîna dreaptă la coifură, astfel ca degetele să fie alăturate,
palma întinsă, degetul mijlociu să atingă partea de jos a acesteia (lîngă cozoroc),
iar cotul să fie pe linia şi la înălţimea umărului (fig. 11). La întoarcerea capului
către comandant (superior), poziţia mîinii la coifură rămîne neschimbată.
Cînd comandantul (superiorul) a trecut, militarul, care execută salutul,
întoarce scurt capul înainte şi lasă mîna dreaptă cu repeziciune în jos.

Fig. 11. Executarea Fig. 12. Executarea


salutului salutului
militar de pe loc militar din mers
49. Pentru a executa salutul militar din mers în afara formaţiei, cu capul
descoperit, la trei-patru paşi de comandant (superior), militarul, odată cu punerea
piciorului stîng pe pămînt, opreşte mişcarea mîinilor, întoarce scurt capul spre cel
18
salutat şi continuînd deplasarea, îl priveşte în faţă. După ce trece de comandant
(superior), militarul care salută întoarce capul înainte şi continuă mişcările
mîinilor.
Dacă militarul este cu capul acoperit, atunci, odată cu punerea piciorului stîng
pe pămînt, întoarce capul spre cel salutat şi duce mîna dreaptă la coifură, iar mîna
stîngă o ţine nemişcată lîngă coapsă (fig. 12); după ce a trecut de comandant
(superior), odată cu punerea piciorului stîng pe pămînt, întoarce capul înainte, iar
mîna dreaptă o lasă în jos.
La depăşirea comandantului (superiorului), salutul militar se execută începînd
cu primul pas al depăşirii, începînd cu pasul al doilea, capul se întoarce înainte şi
mîna dreaptă se lasă în jos.
50. Dacă mîinile militarului sînt ocupate cu poveri, atunci salutul militar se
execută prin întoarcerea capului către comandant (superior).
CAPITOLUL VII
EXECUTAREA SALUTULUI (ONORULUI) MILITAR
DE PE LOC ŞI DIN MERS CU ARMA
51. Executarea salutului militar cu arma de pe loc în afara formaţiei se face ca
şi fără armă (pct. 48); totodată, poziţia armei, cu excepţia carabinei pe umăr, nu se
schimbă şi mîna nu se duce la coifură. La executarea salutului militar cu carabina
în poziţia „pe umăr”, aceasta se ia, în prealabil „la picior”. Cu arma în poziţia „la
spate”, salutul militar se execută prin ducerea mîinii drepte la coifură.
52. Pentru executarea salutului militar din mers în afara formaţiei cu arma în
poziţia „la picior” sau „la piept”, la trei-patru paşi de comandant (superior), odată
cu punerea piciorului stîng pe pămînt, se întoarce capul către acesta şi se încetează
mişcarea mîinii libere; cu arma în poziţia „la spate” – în afară de aceasta, se duce
mîna la coifură.
La executarea salutului militar cu carabina în poziţia „pe umăr”, mîna dreaptă
continuă mişcările.
53. Salutul militar la comanda „Pentru onor spre dreapta (stînga, centru),
prezentaţi – ARM” cu carabina în poziţia „la picior” se execută în două mişcări:
1) mişcarea întîi – cu mîna dreaptă se ridică carabina, se ţine vertical, cu
ţeava în dreptul mijlocului pieptului, cu foaia înălţătorului înspre sine; odată cu
aceasta, cu mîna stîngă se apucă carabina de uluc (patru degete – dinainte pe
magazie, iar degetul mare – sub foaia înălţătorului), mîna stîngă – la nivelul
centurii (fig. 13 a şi b);
2) mişcarea a doua – mîna dreaptă se trece pe gîtul patului şi se susţine cu ea
carabina astfel ca degetul mare să fie în partea din urmă, iar celelalte degete,
alăturate şi întinse, să se afle diagonal în faţă pe gîtul patului (fig. 13 b).
Concomitent cu executarea mişcării a doua, se întoarce capul spre dreapta
(stînga) şi se urmăreşte cu privirea comandantul, întorcînd capul după acesta.

19
a b
Fig. 13. Executarea salutului militar cu carabina în poziţia „pentru onor”
54. Din poziţia „pentru onor” carabina se trece în poziţia „la picior” la
comanda „La picior – ARM”.
La comanda prevestitoare, capul se întoarce înainte, iar la cea săvîrşitoare se
ia carabina la picior în trei mişcări:
1) mişcarea întîi – mîna dreaptă se trece în sus şi se apucă cu ea carabina de
partea de sus a ulucului şi a apărătorii mîinii;
2) mişcarea a doua – se trece carabina la piciorul drept, astfel ca patul să se
atingă de talpă; cu mîna stîngă se ţine pe loc carabina de lîngă tubul baionetei;
3) mişcarea a treia – mîna stîngă se lasă cu repeziciune în jos, iar cu mîna
dreaptă se pune carabina încet pe pămînt.
55. Salutul militar prin executarea poziţiei „pentru onor” cu carabina se dă
numai de către subunităţi, cînd acestea se află în formaţie de pe loc.
La comanda „Pentru onor spre dreapta (stînga, centru), prezentaţi – ARM”,
carabinele se iau în poziţia „pentru onor”; toţi militarii, care se află în formaţie, iau
poziţia „drepţi” şi concomitent întorc capul către comandant, urmărindu-l cu
privirea. Dacă în formaţie militarii sînt cu pistoale-mitralieră, mitraliere şi
aruncătoare portative, atunci poziţia acestora nu se schimbă.
CAPITOLUL VIII
IEŞIREA DIN FORMAŢIE ŞI ÎNTOARCEREA ÎN FORMAŢIE.
PREZENTAREA ÎN FAŢA COMANDANTULUI ŞI PLECAREA
DIN FAŢA ACESTUIA
56. Pentru ieşirea militarului din formaţie se dă comanda:
De exemplu: „Soldat Pîntea. În faţa formaţiei la „n” paşi – MARŞ” sau
„Soldat PÎNTEA. La mine (pas alergător) – MARŞ”.
Auzindu-şi numele, militarul răspunde: „Ordonaţi”, iar la comanda de ieşire
(chemare) din formaţie răspunde „Am înţeles”. La prima comandă, militarul, cu
pas de defilare, iese din formaţie, executînd numărul de paşi indicaţi, numărînd de

20
la rîndul întîi, se opreşte şi se întoarce cu faţa spre frontul formaţiei. La comanda a
doua, militarul face unu-doi paşi de la rîndul întîi înainte, se întoarce din mers spre
comandant, pe drumul cel mai scurt, cu pas de defilare (în fugă) se apropie de el şi,
oprindu-se la doi-trei paşi, raportează despre prezentare:
De exemplu:„Domnule locotenent. Soldatul Pîntea s-a prezentat la ordinul
Dumneavoastră” sau „Domnule colonel. Căpitanul Petrescu s-a prezentat la
ordinul Dumneavoastră”.
La ieşirea din rîndul al doilea, militarul pune uşor mîna stîngă pe umărul
militarului din faţa lui, care face un pas înainte şi fără a alătura piciorul drept, un
pas spre dreapta, lasă să treacă militarul, care iese din formaţie, apoi îşi reocupă
locul.
La ieşirea militarului din rîndul întîi, locul lui este ocupat de militarul care stă
în spatele lui din rîndul al doilea.
Pentru a ieşi din coloana cîte doi, cîte trei, militarul iese din formaţie în
direcţia celui mai apropiat flanc, întorcîndu-se în prealabil la dreapta (la stînga).
Dacă alături se află alt militar, atunci acesta face un pas lateral cu piciorul drept
(stîng) şi fără a aduce piciorul stîng (drept), face un pas înapoi, lasă să treacă
militarul care iese din formaţie şi apoi îşi reocupă locul.
Dacă militarul iese din formaţie cu arma, poziţia armei nu se schimbă, cu
excepţia carabinei în poziţia „pe umăr”, care din mers se ia „la picior”.
57. Pentru întoarcerea militarului în formaţie se dă comanda:
De exemplu:„Soldat Pîntea, în formaţie – MARŞ” sau „Treceţi în formaţie”.
La comanda „Soldat Pîntea”, militarul, care stă cu faţa spre frontul formaţiei,
auzindu-şi numele, se întoarce cu faţa către comandat şi răspunde „Ordonaţi”, iar
la comanda „în formaţie – MARŞ”, dacă el este fără armă sau cu arma în poziţia
„la spate”, duce mîna la coifură şi răspunde: „Am înţeles”, se întoarce spre direcţia
deplasării, odată cu primul pas, lasă mîna în jos, deplasîndu-se în pas de defilare şi
pe calea cea mai scurtă, îşi reocupă locul în formaţie.
Dacă se dă doar comanda „Treceţi în formaţie”, militarul revine în formaţie
fără a se întoarce în prealabil către comandant.
Cînd se acţionează cu arma, după reîntoarcerea în formaţie, arma se ia în
poziţia în care se află la militarii care stau în formaţie.
58. Dacă militarul se prezintă în faţa comandantului în afara formaţiei, atunci,
la cinci-şase paşi de acesta, el trece în pas de defilare, la doi-trei paşi se opreşte şi,
concomitent cu alăturarea piciorului, duce mîna dreaptă la coifură apoi raportează
despre prezentare (pct. 56). După terminarea raportului, lasă mîna în jos.
La prezentarea în faţa comandantului cu arma, poziţia armei nu se schimbă,
cu excepţia carabinei în poziţia „pe umăr”, care se trece în poziţia „la picior” după
oprirea militarului în faţa comandantului. Mîna nu se duce la coifură, cu excepţia
cazului cînd arma se află în poziţia „la spate”.
59. La plecarea din faţa comandantului, militarul, primind permisiunea de
plecare, duce mîna dreaptă la coifură şi răspunde: „Am înţeles”, se întoarce spre
direcţia deplasării, începînd cu primul pas, lasă mîna în jos şi, făcînd trei-patru
21
paşi de defilare, continuă deplasarea cu pas de manevră.
La plecarea din faţa comandantului cu arma, poziţia acesteia nu se schimbă,
cu excepţia carabinei, care din poziţia „la picior” se trece, la necesitate, de către
militar în altă poziţie, după răspunsul „Am înţeles”.
60. Dînd comanda de reîntoarcere a militarului în formaţie sau dîndu-i
acestuia permisiunea să plece, comandantul duce mîna la coifură şi o lasă în jos.
TITLUL IV
FORMAŢIILE GRUPEI, PLUTONULUI, COMPANIEI,
BATALIONULUI ŞI BRIGĂZII PE JOS
CAPITOLUL IX
FORMAŢIILE GRUPEI
SECŢIUNEA 1
Formaţia de adunare
61. Formaţia în linie a grupei poate fi pe un rînd sau pe două rînduri.
Adunarea grupei în linie pe un rînd (pe două rînduri) se execută la comanda
„Grupă, în linie pe un rînd (pe două rînduri) – ADUNAREA”.
După ce a luat poziţia „drepţi” şi a dat comanda, comandantul de grupă se
întoarce cu faţa spre frontul formaţiei în direcţia în care se constituie formaţia;
grupa se aliniază, conform statelor de organizare, în stînga comandantului, după
cum este arătat la fig. 14 şi 15.
Odată cu începutul alinierii, comandantul de grupă iese din formaţie şi
urmăreşte executarea adunării grupei. Grupa cu un număr de patru persoane şi mai
mic se adună numai pe un rînd.

A O C
S M O C O
G C O
A
S M
G C

Fig. 14. Formaţia în linie a Fig. 15. Formaţia în linie a


grupei – pe un rînd grupei – pe două rînduri

62. Dacă este necesar de a alinia grupa de pe loc, se dă comanda „V-


ALINIAŢI” sau „Spre stînga – V-ALINIAŢI”.
La comanda „V-ALINIAŢI”, toţi, cu excepţia militarului din flancul drept,
întorc repede capul spre dreapta (urechea dreaptă e ceva mai sus decît cea stîngă,
bărbia – puţin ridicată) şi se aliniază, astfel încît fiecare să vadă pieptul celui de al
patrulea militar, pe sine însuşi considerîndu-se primul. La comanda „Spre stînga –
V-ALINIAŢI”, toţi, cu excepţia militarului din flancul stîng, întorc repede capul
spre stînga (urechea stîngă e ceva mai sus decît cea dreaptă, bărbia – puţin
ridicată). În timpul alinierii, militarii se pot deplasa ceva mai înainte, înapoi sau
lateral.
În cazul în care alinierea se execută cu carabinele (mitralierele) în poziţia „la
22
picior”, în afară de aceasta, la comanda săvîrşitoare, baioneta (partea dinainte a
ţevii) se apropie şi se lipeşte de partea dreaptă a corpului.
Cînd alinierea s-a încheiat, se dă comanda „DREPŢI”, la care toţi militarii
întorc scurt capul înainte, iar carabinele (mitralierele) le trec în poziţia iniţială.
La alinierea grupei, după întoarcerea ei la stînga împrejur, în comandă se
indică direcţia de aliniere:
De exemplu: „Spre dreapta (stînga) – V-ALINIAŢI”.
63. La comanda „Pe loc REPAUS” şi la comanda „ARANJAŢI-VĂ” de pe
loc, militarii trebuie să procedeze după cum este indicat la pct. 16.
La comanda „Grupă, RUPEŢI RÎNDURILE”, militarii ies din formaţie.
Pentru adunarea grupei se dă comanda „Grupă, ADUNAREA”, la care militarii se
adună în fugă lîngă comandant şi, la comanda lui suplimentară, se aliniază.
64. Întoarcerile grupei se execută concomitent de către toţi militarii, cu
respectarea alinierii, la comenzile şi după regulile indicate la pct. 18, 26 şi 41.
După întoarcerea formaţiei grupei în linie pe două rînduri la dreapta (la stînga),
comandantul de grupă face o jumătate de pas spre dreapta (stînga), iar la
întoarcerea la stînga împrejur – un pas înainte.
65. Pentru a rări formaţia grupei de pe loc, se dă comanda „Grupă, spre
dreapta (stînga, de la centru) „n” paşi – RĂRIŢI RÎNDURILE (pas alergător –
RĂRIŢI RÎNDURILE)”. La comanda săvîrşitoare, toţi militarii, cu excepţia celui
de la care se face rărirea, se întorc spre direcţia indicată, concomitent cu alăturarea
piciorului, întorc capul spre partea liniei de front a formaţiei şi merg în pas pe
jumătate şi îndesit (pas alergător), privind peste umăr la cel din spatele său şi fără a
se rupe de el; după oprirea celui care merge din spate, fiecare face încă „n” paşi,
cîţi au fost indicaţi în comandă şi se întoarce la stînga (dreapta).
În cazul în care rărirea se execută de la centru, se indică cine este centrul.
Militarul numit drept centru, auzindu-şi numele, răspunde: „Centru”, întinde
înainte mîna stîngă şi o lasă în jos.
La alinierea grupei, intervalul stabilit la rărire se menţine.
66. Pentru strîngerea formaţiei grupei de pe loc, se dă comanda „Grupă, spre
dreapta (stînga, centru) – STRÎNGEŢI RÎNDURILE (pas alergător – STRÎNGEŢI
RÎNDURILE)”. La comanda săvîrşitoare, toţi militarii, cu excepţia celui spre care
a fost indicată strîngerea, se întorc spre direcţia strîngerii, după care în pas pe
jumătate şi îndesit (pas alergător) se apropie la intervalul stabilit pentru formaţia
strînsă şi pe măsura apropierii, se opresc de sine stătător şi se întorc la stînga
(dreapta).
67. Pentru deplasarea grupei se dau comenzile: „Grupă, la umăr (pe umăr) –
ARM”, „Înainte (pas de defilare, pas alergător) – MARŞ”. Dacă este necesar, în
comandă se indică direcţia deplasării şi flancul de aliniere:
De exemplu: „Grupă, la umăr (pe umăr) – ARM”, „În direcţia _______,
aliniere la dreapta (stînga), înainte (pas de defilare, pas alergător) – MARŞ”.

La comanda „MARŞ”, toţi militarii încep deplasarea cu piciorul stîng,


23
respectînd alinierea şi distanţele.
Dacă direcţia de aliniere nu este indicată, alinierea se execută în direcţia
flancului drept cu privirea, fără a întoarce capul.
Pentru oprire se dă comanda „Grupă – STAI”.
68. Dacă militarii au tipuri diferite de arme şi este necesar de a trece una din
ele dintr-o poziţie în alta, în comandă se indică denumirea acestei arme:
De exemplu: „La piept – ARM”, „La umăr – ARM”, „Pe umăr – ARM” etc.
69. Pentru deplasarea la cîţiva paşi lateral în formaţie de pe loc, se dă
comanda „Grupă, la dreap-TA (stîn-GA)”, iar după întoarcerea formaţiei – „n” paşi
înainte – MARŞ”. După ce militarii fac numărul necesar de paşi, grupa, la
comanda „La stîn-GA (dreap-TA)”, se întoarce în poziţia iniţială.
Deplasarea înainte sau înapoi la cîţiva paşi se execută după cum este indicat în
pct. 25.
70. În cazul în care este necesar de a nu merge în cadenţă (a merge în voie) se
dă comanda „Pas de voie – MARŞ”, iar pentru trecerea la pas de manevră sau la
pas de defilare se dă comanda „Pas de manevră – MARŞ” sau „Pas de defilare –
MARŞ”.
71. Pentru a schimba direcţia de deplasare se dă comanda „Grupă, ocolire la
dreapta (stînga), înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La această comandă, grupa începe ocolirea la dreapta (stînga): primul militar
din flancul care ocoleşte, întorcînd capul de-a lungul liniei frontului, merge în pas
obişnuit, coordonîndu-şi deplasarea în aşa fel ca să nu-i împingă pe ceilalţi spre
flancul fix; primul militar din flancul fix execută pasul pe loc şi se întoarce lent la
dreapta (stînga), în concordanţă cu deplasarea flancului ocolitor; ceilalţi, respectînd
alinierea de-a lungul frontului cu privirea în direcţia flancului ocolitor (fără a
întoarce capul) şi astfel ca să-l simtă cu cotul pe vecinul dinspre flancul fix, făcînd
pasul cu atît mai mic, cu cît ei sînt mai aproape de flancul fix.
Cînd grupa a făcut ocolirea îndeajuns, se dă comanda „ÎNAINTE” sau „Grupă
– STAI”.
72. Pentru a trece grupa din formaţia în linie pe un rînd în cea pe două rînduri,
în prealabil se execută numărătoarea la comanda „Grupă, din dreapta cîte doi –
NUMĂRAŢI”.
La această comandă, fiecare militar, începînd cu flancul drept, întoarce scurt,
succesiv, capul spre vecinul său din stînga, îşi spune numărul şi readuce capul
înainte; militarul din flancul stîng nu întoarce capul.
În acelaşi mod se execută numărătoarea comună la comanda „Grupă, pe rînd –
NUMĂRAŢI”.
În formaţia pe două rînduri, primul militar al flancului stîng din rîndul doi,
după încheierea numărătorii pe rînd în formaţie, raportează: „Complet” sau
„Incomplet”.
73. Restructurarea grupei de pe loc din formaţia în linie pe un rînd în cea pe
două rînduri se execută la comanda „Grupă, în linie pe două rînduri – MARŞ”.
La comanda săvîrşitoare, militarii cu numerele doi fac cu piciorul stîng un pas
24
înapoi şi fără a alătura piciorul drept, fac un pas spre dreapta, pentru a se situa în
spatele militarilor cu numerele unu, şi alătură piciorul stîng.
74. Pentru restructurarea grupei de pe loc din formaţia pe două rînduri strînsă
în formaţie pe un rînd, grupa se răreşte, în prealabil, la un pas, după care se dă
comanda „Grupă, pe un rînd – MARŞ”.
La comanda săvîrşitoare, militarii cu numerele doi ies de pe linia celor cu
numerele unu, făcînd cu piciorul stîng un pas spre stînga şi fără a alătura piciorul
drept, fac un pas înainte şi alătură piciorul stîng.
75. Arma se pune pe pămînt la comanda „Grupă, depuneţi – ARM”. La
comanda „Depuneţi”, pistoalele-mitraliere şi aruncătoarele de grenade portative se
iau în mîna dreaptă; carabinele şi mitralierele – în poziţia „la picior”; în afară de
aceasta, la mitraliere se desfac crăcanele. La comanda „ARM”, rîndul întîi face
doi paşi înainte şi alătură piciorul, apoi ambele rînduri, concomitent, fac cu
piciorul stîng un pas înainte şi pun armele pe pămînt cu mînerul închizătorului
(oblonul închizătorului) în jos, talpa patului la vîrful piciorului drept (piciorul
drept nu se îndoaie din genunchi), după care se aduce cu repeziciune piciorul stîng
lîngă cel drept.
Aruncătoarele de grenade portative se pun pe pămînt cu mînerul spre stînga.
Mitralierele se pun pe crăcane.
În formaţia pe un rînd, la comanda săvîrşitoare, se execută numai ultimele
două acţiuni.
76. Pentru luarea armelor de pe pămînt se dau comenzile „Grupă, LA
ARME” şi apoi „Luaţi – ARM”.
La prima comandă, grupa se adună în spatele armelor. La comanda a doua,
militarii fac cu piciorul stîng un pas înainte, iau arma în mîna dreaptă şi îndreptînd
corpul, aduc cu repeziciune piciorul stîng lîngă cel drept. Rîndul al doilea face doi
paşi înainte, după care ambele rînduri, concomitent, iau arma în poziţia „la umăr”.
La mitraliere, se strîng în prealabil crăcanele.
SECŢIUNEA a 2-a
Formaţia de marş
77. Formaţia de marş a grupei poate fi în coloană cîte unu sau în coloană cîte
doi. Adunarea grupei în coloană cîte unu (cîte doi) de pe loc se execută la comanda
„Grupă, în coloană cîte unu (cîte doi) – ADUNAREA”. După ce a luat poziţia
„drepţi” şi a dat comanda, comandantul de grupă se întoarce cu faţa spre direcţia
deplasării, iar grupa se adună în formaţie în conformitate cu statele de organizare,
după cum este indicat la fig. 16 şi 17. Grupa din patru oameni şi mai puţini se
adună în coloană cîte unu.
78. Restructurarea grupei din formaţia în linie în coloană se execută prin
întoarcerea grupei la dreapta, la comanda „Grupă, la dreap-TA”. La întoarcerea
formaţiei pe două rînduri, comandantul de grupă face un pas pe jumătate spre
dreapta.
79. Restructurarea grupei din coloană în formaţie în linie se execută prin
întoarcerea grupei la stînga, la comanda „Grupă, la stîn-GA”. La întoarcerea
25
grupei din coloana cîte doi, comandantul de grupă face un pas pe jumătate înainte.
80. Restructurarea grupei din coloană cîte unu în coloană cîte doi se execută la
comanda „Grupă, în coloană cîte doi, înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La comanda săvîrşitoare, comandantul de grupă (direcţionalul) merge în pas
pe jumătate, militarii cu numerele doi, ieşind spre dreapta, în cadenţa pasului îşi
ocupă locurile în coloană, după cum este indicat la fig. 17; grupa se deplasează în
pas pe jumătate pînă la comanda „ÎNAINTE” sau „Grupă, STAI”.

O
O
O
O
A
S
AS G
G
M M
C C

Fig. 16. Formaţia de Fig. 17. Formaţia de


marş a grupei – în marş a grupei – în
coloană cîte unu coloană cîte doi
81. Restructurarea grupei din coloana cîte doi în coloană cîte unu se execută la
comanda „Grupă, în coloană cîte unu, înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La comanda săvîrşitoare, comandantul de grupă (direcţionalul) merge în pas
normal, iar ceilalţi – în pas pe jumătate; pe măsura eliberării locului, militarii cu
numerele doi trec în cadenţa pasului în spatele celor cu numerele unu şi continuă
deplasarea cu pas normal (fig. 17).
82. Pentru schimbarea direcţiei de deplasare a coloanei se dau comenzile:
1) „Grupă, ocolire spre dreapta (stînga) MARŞ”; direcţionalul execută
ocolirea la dreapta (stînga) pînă la comanda „ÎNAINTE”, iar ceilalţi îl urmează;
2) „Grupă, după mine – MARŞ (pas alergător – MARŞ)”; grupa urmează
după comandant.
26
SECŢIUNEA a 3-a
Executarea salutului (onorului) militar
în formaţie de pe loc şi din mers
83. Pentru executarea onorului militar în formaţie de pe loc, cînd şeful se
apropie la 10-15 paşi, comandantul de grupă dă comanda „Grupă, DREPŢI. Pentru
onor spre, dreap-TA (stîn-GA , CENTRU)”.
Militarii grupei iau poziţia „drepţi”, concomitent întorc capul în direcţia
indicată şi urmăresc şeful cu privirea, întorcînd capul după el.
Cînd şeful se apropie din spatele formaţiei, comandantul de grupă întoarce
grupa la stînga împrejur, apoi dă comanda pentru executarea salutului militar.
84. După ce a dat comanda pentru executarea salutului militar, comandantul
de grupă (dacă este fără armă sau cu arma în poziţia „la spate”, duce mîna la
coifură; dacă este cu arma în poziţiile „pe umăr”, „la umăr” sau „la piept” –
procedează după cum este indicat la pct. 58, continuînd mişcarea cu mîna liberă),
se apropie în pas de defilare de comandant (şef), se opreşte la doi-trei paşi de
acesta şi raportează:
De exemplu: „Domnule locotenent, grupa a doua execută..., sînt comandantul
grupei, sergent Petrescu”.
Comandantul (şeful), care este salutat, duce mîna la coifură după darea
comenzii pentru executarea salutului militar.
După darea raportului, comandantul de grupă, fără a lăsa mîna în jos de la
coifură, face cu piciorul stîng (drept) un pas lateral cu întoarcere concomitentă la
dreapta (la stînga) şi lăsînd comandantul (şeful) să treacă înainte, îl urmează la doi-
trei paşi lateral dreapta (stînga).
După trecerea comandantului (şefului) sau la comanda acestuia „Pe loc
REPAUS”, comandantul de grupă dă comanda: „Pe loc REPAUS” şi lasă mîna în
jos.
Dacă comandantul (şeful) se adresează unui militar din formaţie, pronunţîndu-
i gradul şi numele, acesta răspunde: „Ordonaţi”, iar dacă i se adresează,
pronunţîndu-i numai gradul, militarul răspunde, pronunţîndu-şi funcţia, gradul şi
numele. Totodată, poziţia armei nu se schimbă şi mîna nu se duce la coifură.
85. Pentru a executa salutul militar în formaţie din mers, la 10-15 paşi de
comandant (şef), comandantul de grupă dă comanda: „Grupă, DREPŢI. Pentru
onor spre, dreap-TA (stîn-GA)”. La comanda „DREPŢI”, toţi militarii trec la pas
de defilare, iar la comanda „Pentru onor spre dreapta (stînga)” întorc simultan
capul spre comandant (şef) şi opresc mişcările mîinilor sau mîinii care nu ţine
arma. Cu carabina în poziţia „pe umăr”, mişcarea mîinii libere nu încetează. Dacă
comandantul de grupă este fără armă sau cu arma în poziţia „la spate”, acesta
întoarce capul spre comandant (şef) şi îl salută.
După trecerea comandantului (şefului) sau la comanda „LIBER” a acestuia,
comandantul de grupă dublează comanda „LIBER”, lasă mîna în jos şi se
deplasează cu pas de manevră.
86. În cazul în care comandantul (şeful) salută sau aduce mulţumiri, militarii
răspund simultan, cu voce tare şi clar. Cînd grupa se află în mers, toţi militarii
27
încep răspunsul odată cu punerea piciorului stîng pe pămînt, pronunţînd cuvintele
consecutiv în ritmul pasului.
CAPITOLUL X
FORMAŢIILE PLUTONULUI
SECŢIUNEA 1
Formaţia de adunare
87. Formaţia în linie a plutonului poate fi pe un rînd sau pe două rînduri.
Adunarea plutonului în formaţie în linie se execută la comanda „Pluton, în linie pe
un rînd (pe două rînduri) – ADUNAREA”.
După ce a luat poziţia „drepţi” şi a dat comanda, comandantul de pluton se
întoarce cu faţa spre linia de front a formaţiei; grupele se aliniază la stînga de
comandant, după cum este indicat la fig. 18 şi 19. În formaţia pe două rînduri,
ultimul rînd din fiecare grupă trebuie să fie complet.
Odată cu începerea adunării grupelor, comandantul de pluton iese din formaţie
şi supraveghează acţiunile subordonaţilor. Plutonul cu grupe a cîte patru şi trei
oameni se adună în formaţie pe două rînduri, după cum este indicat la fig. 20 şi 21.
88. Alinierea, întoarcerile, restructurările şi alte acţiuni ale plutonului în
formaţie în linie se execută după regulile şi comenzile indicate pentru grupă.
89. Trecerile plutonului de la formaţia pe un rînd la cea pe două rînduri şi
invers se execută după cum este indicat la pct. 72-74. La numărătoarea
plutonului în grupe cîte doi, comandanţii de grupă nu se iau în considerare.
SECŢIUNEA a 2-a
Formaţia de marş
90. Formaţia de marş a plutonului poate fi în coloană cîte trei, în coloană
cîte doi sau în coloană cîte unu (fig. 22, 23 şi 24). Adunarea plutonului de pe
loc în coloană cîte trei se exe cută la comanda „Pluton, în coloană cîte trei –
ADUNAREA”. La această comandă, grupele se aliniază după cum este indicat la
fig. 22.
91. Trecerea plutonului de la formaţia în linie pe un rînd la formaţia în
coloană cîte unu (de la formaţia pe două rînduri la formaţia în coloană cîte doi) se
execută prin întoarcerea plutonului la dreapta.
92. Trecerea plutonului de la formaţia în linie pe două rînduri la cea în
coloană cîte unu (de la formaţia pe un rînd la cea în coloană cîte doi) se execută la
comenzile: „Pluton, la dreap-TA”, „La umăr – ARM (pe umăr – ARM)”, „În
coloană cîte unu (cîte doi), înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La comanda „MARŞ”, grupa întîi se restructurează din mers în coloană cîte
unu, după cum este indicat la pct. 81 (în coloană cîte doi – după cum este indicat la
pct. 80), celelalte grupe, restructurîndu-se succesiv în coloană cîte unu (cîte doi),
urmează cîte una după grupa întîi.

28
C
C

C
O C
O

Fig.19. Formaţia în linie a plutonului – pe două rînduri


G

Fig. 18. Formaţia în linie a plutonului – pe un rînd


S
A
C O
M O
G
C C
S
M
A
C

O
O
O
O
G C G
S S
C
A M
A
M C
C

O
O
G
C
O S
M
O A
G
S
A
C
M
C

C
C
C

C
C
C

O
O
O
O

O
O
AS
G

Fig. 20. Formaţia în linie pe Fig. 21. Formaţia în linie pe


două rînduri a plutonului cu două rînduri a plutonului cu
grupe cîte trei oameni grupe cîte patru oameni

29
C
C
2p
2p
C
C C C

O Grupa nr. 1
O
AS
G
M
C

C
O O O Grupa nr. 2
O O O

C
Grupa nr. 3
A A A
S S S
G G G
M M M
C C C

Fig. 22. Formaţia Fig. 23. Formaţia de marş


de marş a plutonului – a plutonului – în coloană
în coloană cîte trei cîte doi

93. Trecerea plutonului de la formaţia în linie pe două rînduri la cea în


coloană cîte trei se execută la comanzile „Pluton, la dreap-TA”, „La umăr – ARM
(pe umăr – ARM)” şi „În coloană cîte trei (cîte patru), înainte – MARŞ (din mers –
MARŞ)”.
La comanda „MARŞ”, grupa întîi merge în pas pe jumătate, restructurîndu-se
din mers în coloană cîte unu, celelalte grupe ies pe linia grupei întîi la intervalul
stabilit, de asemenea, restructurîndu-se în coloană cîte unu, după care comandantul
de pluton dă comanda: „ÎNAINTE” sau „Pluton, STAI”.
94. Trecerea plutonului de la coloana cîte unu la formaţia în linie pe un rînd
(de la coloana cîte doi la formaţia pe două rînduri) se execută prin întoarcerea
plutonului la stînga.

30
95. Trecerea plutonului de la coloana cîte trei la
coloana cîte doi se execută la comanda „Pluton, în
C
coloană cîte doi, înainte – MARŞ (din mers –
2p MARŞ)”.
La această comandă, grupa întîi merge înainte,
C restructurîndu-se din mers în coloană cîte doi, după
cum este indicat la pct. 80, celelalte grupe execută
pasul pe loc, apoi trec succesiv în spatele grupei care
merge în faţă, restructurîndu-se în coloană cîte doi.
96. Pentru restructurarea plutonului din coloana
cîte trei în formaţia în linie pe două rînduri, plutonul
C
trece, în prealabil, la coloana cîte doi (pct. 95), apoi –
după cum este prevăzut la pct. 94.
97. Trecerea plutonului de la coloana cîte trei la
coloana cîte unu se execută la comanda „Pluton, în
coloană cîte unu, înainte – MARŞ (din mers –
C MARŞ)”.
La această comandă, grupa întîi merge înainte,
celelalte grupe execută pasul pe loc şi pe măsura
ieşirii grupelor din coloană, la comanda „ÎNAINTE”
a comandanţilor lor, încep consecutiv mersul în pas
Fig. 24. Formaţia de marş normal, trecînd în spatele grupei care merge în faţă.
a plutonului – în coloană 98. Trecerea plutonului de la coloana cîte unu la
cîte unu
coloana cîte trei se execută la comanda „Pluton, în
coloană cîte trei, înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La această comandă, grupa întîi execută pasul pe loc, celelalte grupe, ieşind
pe linia grupei întîi, de asemenea, execută pasul pe loc pînă la comanda
comandantului de pluton „ÎNAINTE” sau „Pluton, STAI”.
99. Trecerea plutonului de la coloana cîte doi la coloana cîte trei se execută
la comanda „Pluton, în coloană cîte trei, înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La comanda „MARŞ”, plutonul se restructurează în coloană cîte trei, după cum
este indicat la pct. 93.
100. Pentru a aduna plutonul, se dă comanda „Pluton, LA MINE”, la care
grupele se adună în fugă către comandantul de pluton şi la comanda
suplimentară se aliniază.
101. Schimbarea direcţiei de deplasare a plutonului în formaţia de marş se
execută la comenzile şi după regulile indicate pentru formaţia de marş a grupei.
SECŢIUNEA a 3-a
Executarea salutului (onorului) militar
în formaţie de pe loc şi din mers
102. Plutonul în formaţie de pe loc şi din mers execută salutul militar după
cum este indicat pentru grupă (pct. 83-86).
Locţiitorul comandantului de pluton şi comandanţii de grupe se află în
31
formaţie pe locurile lor şi nu duc mîna la coifură.
Dacă plutonul se deplasează cu cîntec, la comanda pentru executarea
salutului militar, cîntecul încetează.
CAPITOLUL XI
FORMAŢIILE COMPANIEI
SECŢIUNEA 1
Formaţia de adunare
103. Formaţia în linie a companiei poate fi pe două rînduri sau în linie de
plutoane în coloană (plutoanele – în coloană cîte trei, subunitatea specială – în
coloană cîte doi). La necesitate, compania poate fi adunată în formaţie pe un
rînd.
104. Adunarea companiei în formaţie în linie se execută la comanda
„Companie, pe două rînduri – ADUNAREA” sau „Companie, în linie de plutoane,
în coloană cîte trei – ADUNAREA”. Adunarea companiei se execută după
plutonul întîi.
După ce a luat poziţia „drepţi” şi a dat comanda, comandantul de companie
se întoarce cu faţa spre linia de front a adunării. Comandantul plutonului întîi,
după ce a dat comanda „Pluton, pe două rînduri (în coloană cîte trei) –
ADUNAREA”, îşi adună plutonul în stînga comandantului de companie.
Celelalte plutoane, la comanda comandanţilor lor, se adună în stînga plutonului
întîi în ordinea lor numerică (fig. 25). Odată cu începerea adunării plutonului
întîi, comandantul de companie iese din formaţie şi urmăreşte acţiunile
subordonaţilor.
Subunitatea specială se adună în stînga plutonului al treilea, iar grupul de
comandă – în dreapta comandantului plutonului întîi, pe două rînduri.
Conducerea companiei se plasează în stînga comandantului de companie. La
comanda comandantului de companie „Companie, pe două rînduri –
ADUNAREA” sau „Companie, în linie de plutoane, în coloană cîte trei –
ADUNAREA”, comandanţii de plutoane îşi adună plutoanele pe două rînduri sau
în coloană cîte trei cum este indicat la fig. 19 şi 22.
Cînd compania se adună în formaţie pe două rînduri, plutoanele care au grupe
a cîte trei sau patru oameni se adună după cum este arătat la fig. 20 şi 21.

T L
C C C P C
S C

2p 2p 2p
p p p
Fig. 25. Formaţia în linie a companiei – pe două rînduri

32
105. Alinierea, întoarcerile, restructurările şi alte acţiuni ale companiei în
formaţia în linie se execută după regulile şi la comenzile indicate pentru grupă şi
pluton.
SECŢIUNEA a 2-a
Formaţia de marş
106. Formaţia de marş a companiei poate fi în coloană cîte trei (cîte patru) sau
în coloană cîte doi (fig. 26 şi 27).
Adunarea companiei de pe loc în coloană cîte trei (cîte patru, cîte doi) se
execută la comanda „Companie, în coloană cîte trei (cîte patru, cîte doi) –
ADUNAREA”.

C
C
L
C
T
P L
S
2p C
C
T
P
C
S
2p

C C

C 2p

2p C
C

2p
2p

C C

Fig. 26. Formaţia de marş Fig. 27. Formaţia de marş


a companiei – în coloană a companiei – în coloană
cîte doi cîte trei

33
La această comandă, compania se adună după cum este indicat la fig. 26 şi 27.
Totodată, la comanda comandanţilor, plutoanele se adună în ordinea lor numerică
în coloană cîte trei (cîte patru, cîte doi); iar grupul de comandă – în faţa
comandantului plutonului întîi în coloană cîte doi. Figura 26 reprezintă grupele
adunate în coloană cîte doi.
La adunarea şi restructurarea companiei în coloană de marş, conducerea
companiei se dispune la doi paşi în spatele comandantului de companie.
107. Trecerea companiei de la linia de plutoane în coloană la coloana de marş
se execută la comenzile: „Companie, la umăr – ARM (pe umăr – ARM)”, „În
coloană de marş, cîte trei (cîte patru, cîte doi) după mine (sau se indică direcţia),
înainte – MARŞ” sau „Companie, la umăr – ARM (pe umăr – ARM)”, „În coloană
de marş, cîte trei (cîte patru, cîte doi), pe drum, ordinea deplasării: conducerea
companiei, plutonul întîi etc. (sau se indică altă ordine a deplasării) înainte –
MARŞ”.
La comanda „În coloană de marş”, comandanţii de plutoane se aranjează la
doi paşi înaintea plutoanelor lor.
La comanda săvîrşitoare, grupul de comandă sau plutonul desemnat în
comandă începe deplasarea; celelalte subunităţi execută pasul pe loc. Pe măsura
înaintării conducerii companiei sau a plutonului desemnat în comandă, celelalte
subunităţi, la comanda „Înainte – MARŞ” a comandanţilor lor, încep deplasarea în
ordinea indicată de comandantul companiei sau în cea arătată la fig. 26 şi 27.
Dacă este necesar, plutoanele se restructurează din mers, la comanda
comandanţilor lor, după cum indică comandantul companiei.
108. Trecerea companiei de la coloana cîte trei la linia de plutoane în coloană
se execută la comanda „Companie, spre stînga în linie de plutoane în coloană,
înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”.
La comanda săvîrşitoare, grupul de comandă sau plutonul direcţional execută
pasul pe loc, celelalte plutoane ies spre stînga pe linia direcţionalului. La comanda
comandanţilor de plutoane „PE LOC”, plutoanele, executînd pasul pe loc, se
aliniază în front şi în adîncime pînă la comanda comandantului de companie
„ÎNAINTE” sau „Companie, STAI”.
La comanda „Companie, STAI”, comandanţii de plutoane se plasează în
flancul drept al plutoanelor lor, conducerea companiei – la flancul drept al
companiei.
109. Restructurarea companiei din formaţia în linie pe două rînduri în cea în
coloană cîte doi se execută prin întoarcerea companiei la dreapta, iar din coloana
cîte doi în formaţia în linie pe două rînduri – prin întoarcerea la stînga.
SECŢIUNEA a 3-a
Executarea salutului (onorului) militar în
formaţie de pe loc şi din mers
110. Pentru executarea salutului militar în formaţie de pe loc, cînd
comandantul (şeful) s-a apropiat la 40-50 de paşi, comandantul de companie dă
comanda „Companie, DREPŢI. Pentru onor spre, dreap-TA (stîn-GA, CENTRU)”.
La această comandă, toţi militarii iau poziţia „drepţi” şi întorc capul spre
34
direcţia indicată, iar conducerea companiei şi comandanţii de plutoane, în plus, duc
mîna la coifură.
Comandantul de companie, după ce a dat comanda, duce mîna la coifură, se
apropie în pas de defilare de comandant (şef), se opreşte la doi-trei paşi de acesta şi
raportează:
De exemplu: „Domnule maior, compania întîi execută..., sînt comandantul
companiei, căpitan Severin”.
C

Cînd raportul este prezentat, comandantul companiei, fără a lăsa mîna în jos
LC

de la coifură, face cu piciorul stîng (drept) un pas lateral cu întoarcerea simultană


M
ŞS
4
la dreapta (stînga) şi lăsînd să treacă comandantul (şeful) înainte, îl urmează la
S1
2 S
unu-doi paşi lateral dreapta (stînga) înapoia comandantului (şefului).
6
S S
După ce comandantul (şeful) a trecut sau a dat comanda „Pe loc REPAUS”,
3 C
S O
comandantul de companie dă comanda „Pe loc REPAUS” şi lasă mîna în jos.
2p
C
111. Executarea salutului militar în formaţie din mers se face după cum este
C S P
indicat pentru grupă şi pentru pluton. Totodată, conducerea companiei şi
L T
2p
comandanţii de plutoane duc mîna la coifură.
C

Cînd comandantul (şeful) depăşeşte coloana companiei, comanda pentru


executarea salutului militar nu se dă; salută numai comandanţii de subunităţi, de la
pluton în sus.
C
2p

CAPITOLUL XII
FORMAŢIILE BATALIONULUI
SECŢIUNEA 1
2p
C
Formaţia de adunare
112. Formaţia de adunare a batalionului poate fi în linie de plutoane în
coloană, linie de companii în coloană sau pe două rînduri.
2p

Adunarea batalionului se execută la ordinul comandantului de batalion sau la


C

comanda „Batalion, în linie de plutoane (companii) în coloană – ADUNAREA” şi


„Batalion, în linie pe două rînduri – ADUNAREA”.
2p
113. Batalionul în linie de plutoane în coloană se adună după cum este arătat
C
la fig. 28; companiile sînt dispuse pe aceeaşi linie de front, fiecare în linie de
plutoane în coloană, plutoanele în coloană cîte trei; distanţa dintre plutoane şi
companii fiind de doi paşi.
2p
Batalionul în linie de companii în coloană se adună după cum este arătat la
C
fig. 29; companiile sînt dispuse pe aceeaşi linie de front, fiecare în coloană cîte
trei; distanţa dintre plutoane este de patru paşi, iar intervalul dintre companii – de
doi paşi. 2p
Batalionul pe două rînduri se adună de la dreapta spre stînga avînd grupele
C
adunate în linie pe două rînduri.
114. La adunarea batalionului în linie de plutoane sau de companii în
coloană, subunităţile de sprijin de luptă şi de logistică ale batalionului se adună,
2p
C
respectiv, în formaţii de plutoane sau de companii (baterii) în coloană la stînga
companiilor cu capetele coloanelor pe linia companiilor, la intervale de doi paşi.
115. Locţiitorul comandantului de batalion, şeful statului major al
2p
C
35
batalionului în formaţia de adunare se aranjează la stînga de comandantul de
batalion, iar ceilalţi ofiţeri ai batalionului, care nu sînt indicaţi la fig. 28 şi 29, se
aranjează împreună cu restul efectivului de conducere al batalionului.
C
LC C
M
ŞS
LC
4 M
S1 S
2 S S
6 4
S S S1
2 S
3 C
O S S6
S 3 C
2p
C S O
2p
C S P
L T C
2p C S
C P
L T 2p

Fig. 29. Formaţia de adunare a batalionului – linie de companii în coloană


Fig. 28. Formaţia de adunare a batalionului – linie de plutoane în coloană

C C C

2p
C
2p
C 4p
2p
C

2p
C
2p
C

2p
C
2p
C

2p
C
2p
C

2p
C
2p
C

2p
C
2p
C

2p
C

36
C 116. Alinierea şi întoarcerile în formaţia în linie
2p
se execută după regulile şi la comenzile indicate
pentru grupă şi pentru pluton.
SS L
M C SECŢIUNEA a 2-a
2p
Formaţia de marş
S S S 117. Formaţia de marş a batalionului (fig. 30)
3 2 1
constă din formaţiile de marş ale companiilor,
O S S subunităţilor de sprijin de luptă şi subunităţilor de
C 6 4 logistică, constituite în coloană cîte trei (cîte patru),
2p una după alta la distanţa de doi paşi (de la ultimul rînd
al companiei care merge în faţă pînă la comandantul
C
de companie).
118. Din linia de plutoane sau de companii în
coloană batalionul se restructurează în formaţie în
2p
coloană de marş la comenzile: „Batalion, în coloană de
C marş, pe drum (sau se indică altă direcţie de deplasare),
în ordinea constituirii (sau se indică altă ordine de
deplasare)”, „La umăr – ARM”, „Compania întîi,
înainte – MARŞ”.
2p La comanda „În coloană de marş”, comandanţii de
C
companii trec în faţa companiilor lor, fiind urmaţi la
doi paşi de conducerea companiilor; comandanţii de
plutoane – în faţa plutoanelor lor, la doi paşi (fig. 27).
La comanda săvîrşitoare a comandantului de
2p batalion, companiile, subunităţile de sprijin de luptă şi
de logistică, la comanda comandanţilor lor (pct. 107),
C restructurîndu-se consecutiv în coloană, se deplasează
în ordinea indicată de comandantul batalionului.
Comandantul de batalion se deplasează înaintea
2p comandantului subunităţii direcţionale, la doi paşi în
spatele comandantului de batalion pe două rînduri –
C locţiitorul lui şi şeful statului major al batalionului, iar
după aceştia, la doi paşi – restul efectivului de
conducere al batalionului.
2p
119. Din coloana de marş batalionul se
C restructurează în formaţie în linie la ordinul sau la
comanda comandantului de batalion. Totodată, se
indică locul şi linia de front a adunării batalionului şi
2p după care companie se constituie şi în ce formaţie.
Dacă restructurarea se execută la comanda
C „Batalion, spre stînga în linie de plutoane (companii) în
coloană, înainte – MARŞ (din mers – MARŞ)”, atunci
subunităţile se constituie după cum este indicat la fig.
30.

coloa
i – în
onulu
batali
a
marş
de
aţia
Form
30.
Fig.

37
SECŢIUNEA a 3-a
Executarea salutului (onorului) militar
în formaţie de pe loc şi din mers
120. Salutul militar în formaţie de pe loc şi din mers se execută conform
celor indicate pentru companie (pct. 100 şi 111).
La deplasarea batalionului în coloană, comanda comandantului de batalion
pentru executarea salutului militar este repetată succesiv de către comandanţii de
companii (cu excepţia celei direcţionale), cînd comandantul (şeful) se va afla în
dreptul centrului (mijlocului) companiei care merge în faţă.
CAPITOLUL XIII
FORMAŢIILE BRIGĂZII
121. Formaţia de adunare a brigăzii constă din batalioane, subunităţi de
sprijin de luptă şi subunităţi de logistică constituite în linie de plutoane sau de
companii în coloană.
În formaţia în linie a brigăzii, la flancul drept se adună batalioanele în
ordinea lor numerică, la stînga – subunităţile de sprijin de luptă şi subunităţile de
logistică. Conducerea brigăzii se adună în dreapta batalioanelor. Locţiitorul
comandantului de brigadă şi şeful statului major se plasează în dreapta
conducerii, iar în cazul adunării cu Drapelul de Luptă – în dreapta lui. Intervalul
dintre batalioane este de trei paşi (fig. 31).
Şefii de arme şi de servicii, precum şi ofiţerii, care le sînt subordonaţi, se
adună cu restul efectivului de conducere al brigăzii.
122. Pentru a aduna brigada, comandantul de brigadă, personal sau prin
intermediul statului major, emite un ordin în care se indică: scopul, locul, ora şi
ordinea adunării, ţinuta şi echipamentul, armamentul şi tehnica militară din
subunităţi.
123. Adunarea brigăzii în formaţie de marş (fig. 32) poate fi executată atît
direct în coloană de marş, cît şi prin restructurarea din formaţia în linie de
companii sau plutoane în coloană.
124. La executarea adunării de pe loc în coloană de marş, batalioanele,
subunităţile de sprijin de luptă şi de logistică, sosesc în coloane la locul de
constituire a brigăzii şi îşi ocupă locurile indicate.
125. Restructurarea brigăzii din formaţia în linie în coloană de marş se
execută prin ordin sau la comenzile: „Brigadă, în coloană de marş, pe drum (sau se
indică altă direcţie a deplasării), în ordinea constituirii (sau se indică altă ordine de
deplasare)”, „La umăr – ARM”, „Batalionul întîi (conducerea brigăzii), înainte –
MARŞ”.
La comanda „În coloană de marş”, comandanţii de batalioane ies din
formaţii şi ocupă loc la zece paşi în faţa comandanţilor subunităţilor de cap ale
batalioanelor lor, locţiitorii comandanţilor de batalioane, şefii statelor majore ale
batalioanelor – pe două rînduri la doi paşi după comandanţii de batalioane;
comandanţii de companii şi de plutoane ies din formaţii şi se plasează după cum
este indicat la pct. 118.
38
C
C

C
C
C
S
2
A

O
M
A

S
3
P
D

D
M
S
1
S
S
M

C
C
P

C
C
C

LC

S
4

S
6

OJ
C
2p

C C

2p
2p

2p
2p
3p

3p

3p
3p
3p
F
N
T

O
C
S

2p
2p

Fig. 31 . Formaţia de adunare a brigăzii – linie de companii sau de plutoane în coloană

39
S
S
3

A
T
C
O

N
A
M
SS

J
P

S
2
P

D
C

D
M
O
M

C
C

C
L

C
C
C

C
S S
6 4

F
A

O S
S
1
3p

3p
2p

3p

3p

3p
2p

3p

3p

3p

3p

3p

3p
3p

3p
Fig. 32. Formaţia de marş a brigăzii – coloană
Comandanţii de batalioane dau succesiv comenzile pentru deplasare conform
prevederilor pct. 118.
Deplasarea brigăzii se efectuează în ordinea indicată la fig. 32 sau în altă
ordine, conform indicaţiilor comandantului de brigadă; distanţa dintre batalioane
(divizioane) pe loc este de trei paşi, în marş – zece paşi, iar cea dintre alte
subunităţi – trei paşi.
126. Brigada din coloana de marş se restructurează în formaţie în linie prin
ordin sau la comanda comandantului de brigadă.
În ordin se indică locul şi linia de front a adunării brigăzii, batalionului după
care se efectuează constituirea şi în ce formaţie.
Dacă restructurarea are loc la comanda „Brigadă, spre stînga în linie,
batalioanele în linie de companii (plutoane) în coloană, înainte – MARŞ (din mers
– MARŞ)”, atunci subunităţile se dispun după cum este indicat la fig. 31.
127. Pentru executarea salutului militar în formaţie de pe loc şi din mers
comandantul de brigadă dă comanda „Brigadă, DREPŢI. Pentru onor spre,
dreap-TA (stîn-GA, CENTRU)”.
În formaţia de pe loc comandantul de brigadă, după ce a dat comanda, duce
mîna la coifură, se întoarce spre comandant (şef), cu pas de defilare, se apropie de
el şi dă raportul.
În cazul deplasării în formaţie de marş, comanda pentru executarea salutului
militar, dată de comandantul de brigadă, se repetă succesiv de către comandanţii de
batalioane, cînd comandantul (şeful) ajunge în dreptul centrului (mijlocului)
companiei care merge în faţă.
TITLUL XIV
FORMAŢIILE PLUTONULUI, COMPANIEI,
BATALIONULUI ŞI BRIGĂZII PE MAŞINI
CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
128. În formaţia de adunare maşinile subunităţilor şi ale unităţilor se dispun
pe o singură linie de front în linie de maşini, în linie de plutoane sau de companii
în coloană la intervalele şi distanţele dintre maşini şi subunităţi stabilite de
regulament sau comandant. Totodată, efectivul se află în maşini sau se aliniază în
faţa maşinilor în formaţia pe un rînd sau pe două rînduri, în linie de plutoane sau
de companii în coloană, astfel încît ultimul rînd să se afle în faţa maşinilor cel
puţin la trei paşi (fig. 33-36); mecanicii-conductori şi conducătorii auto se aliniază
în formaţia subunităţii lor.
129. În formaţia de marş maşinile în subunitate sînt dispuse în coloană sau
subunităţile în coloană sînt dispuse una după alta la distanţele stabilite de
regulament sau comandant.
130. Înainte de îmbarcare în maşinile de luptă ale desantului (infanteriei) şi în
transportoarele blindate, precum şi în automobile şi alte maşini, în subunităţi, la
necesitate, se face numărătoarea militarilor şi a bunurilor militare din maşini şi se
indică modul de îmbarcare.
40
Înainte de îmbarcarea efectivului în maşini, se verifică dacă armele sînt
descărcate, iar dacă deplasarea se efectuează cu armele încărcate, atunci se verifică
dacă ele sînt asigurate; baionetele-cuţit (baionetele) se scot (se rabatează).
M

C
C

C
C
O
O

G
A

O
O
S

G
A
S
3p

m)

m)
3p
(2

(2
a.
b.
Fig. 33. Adunarea grupei şi a echipajului:
a – în faţa transportorului blindat; b – în faţa maşinii de luptă pentru infanterie
M

M
M
C

C
C
C

C
C
O
O

O
O
O
O
G

G
G
A

A
A
S

S
S

m)
3p
(2
m

m
3

Fig. 34. Adunarea plutonului cu efectivul în faţa maşinilor:


efectivul – în formaţie pe două rînduri; maşinile – în linie

131. Pentru fiecare maşină se numeşte, dintre ofiţeri, plutonieri sau sergenţi,
un superior al maşinii căruia i se subordonează întregul efectiv aflat în maşină,
inclusiv conducătorul auto.
Superiorului maşinii i se interzice categoric să ia conducerea maşinii asupra sa
sau să-l oblige pe conducătorul auto să transmită cuiva conducerea maşinii; să dea
comenzi care îl determină pe conducătorul auto să încalce prevederile
Regulamentului circulaţiei rutiere şi viteza de deplasare stabilită.

41
T L
C C C P C
S C
3p (2m)

5m 10m

10m

5m 5m

Plutonul 3 Plutonul 2 Plutonul 1 Cond. companiei

Fig. 35. Adunarea companiei cu efectivul în faţa maşinilor:


efectivul şi maşinile – în linie de plutoane în coloană

S S S S S SS L
C C C C
C C C C 6 4 3 2 1 M C

5m 5m 5m 5m 3p (2m)

10m

10m

Pl. Asig. Pl. Trs. Pl. Cc. Bt. A.B. Cp.3I.Mo. Cp.2I.Mo. Cp.1I.Mo. Cond. batalionului

Fig. 36. Adunarea batalionului cu efectivul în faţa maşinilor:


efectivul şi maşinile – în linie de companii în coloană
132. Observarea semnalelor comandantului (şefului) superior se face de către
comandantul de subunitate (superiorul maşinii), iar în transportoarele blindate
descoperite şi în automobile, pe lîngă aceasta – de către un observator numit, care
se află în colţul drept din faţă al transportorului blindat (al caroseriei
automobilului).
42
Pentru supravegherea fixării zăvoarelor de la bordurile caroseriei
automobilului pe timpul deplasării se numesc responsabili din rîndul militarilor
care stau pe locurile de la margine, lîngă bordurile din faţă şi din spate.
Supravegherea maşinilor din spate, a tehnicii remorcate şi a zăvoarelor uşilor
din spate ale maşinii de luptă pentru infanterie (zăvorului din dreapta al bordului
din spate al automobilului) se face de către militarul care stă pe banca din dreapta,
lîngă peretele din spate (bordul din spate al automobilului).
133. La comanda „La maşini – ADUNAREA”, efectivul transportat în
maşina de luptă pentru infanterie şi în transportoarele blindate, de asemenea, se
adună lîngă maşini după cum este arătat la fig. 37. La îmbarcarea pe la gura de
acces, efectivul subunităţii se adună cu capetele coloanelor în dreptul gurilor de
acces (bordurilor de îmbarcare) sau al roţilor din urmă (galeţilor) ale maşinilor.

M O
C C C
M C O M
C 2p C
1p 2p 1p 2p

AS
G A
S
O G
O O
O
A
S
G

a b c

Fig. 37. Adunarea efectivului pentru îmbarcare


a – prin gurile de acces ale transportorului blindat; b – prin gurile de
acces ale maşinii de luptă pentru infanterie; c – pe la bordul din spate
al automobilului

134. Îmbarcarea efectivului în maşini se poate efectua:


1) în maşinile de luptă ale desantului (infanterie) – prin gurile de acces;
2) în automobile – pe la bordurile din dreapta, din stînga şi din spate;
3) în automobile cu caroserie acoperită – pe la bordul din spate.
Îmbarcarea efectivului în alte maşini se efectuează după cum este mai comod.
Îmbarcarea în maşinile aflate pe marginea dreaptă a drumului pe la bordul din
stînga este interzisă.
Cînd subunitatea se adună la o singură categorie de maşini, de exemplu,
transportoare blindate, automobile, în comandă se indică concret categoria
acestora.
43
135. La îmbarcarea în maşinile de luptă ale infanteriei (desantului) şi în
transportoarele blindate, la comanda „La maşini – ADUNAREA”, militarii numiţi
deschid uşile din spate (capacele gurilor de acces) ale compartimentului de luptă al
desantului; la automobile, cînd este necesar, conducătorii auto deschid bordul din
spate.
După îmbarcare, uşile din spate (gurile de acces, bordurile) se închid.
136. La comanda „PE LOCURI”, subunităţile îşi ocupă rapid locurile în
maşini. La îmbarcare, sînt folosite roţile, şenilele şi scările.
La îmbarcare, arma se ia după cum este mai comod, cu excepţia mitralierelor
de companie şi a altui armament greu, care se transmit militarilor ce au efectuat
deja îmbarcarea sau care stau din spate.
137. După îmbarcare, arma se pune între genunchi şi se sprijină cu ambele
mîini. Pistoalele-mitraliere, în afară de aceasta, la comanda comandantului de
subunitate, pot fi luate în poziţia „la piept”.
Raniţele şi scurtele de campanie se scot la indicaţia (comanda)
comandantului de subunitate (superiorului maşinii) şi se amplasează în maşină.
138. Comandantul de subunitate (superiorul maşinii) supraveghează
corectitudinea îmbarcării efectivului, iar după încheierea ei, verifică fixarea
zăvoarelor uşilor şi bordurilor, după care îşi ocupă locul în maşina de luptă sau în
transportorul blindat – pe banca comandantului maşinii, iar în automobil – alături
de conducătorul auto sau, la indicaţia comandantului superior, în colţul stîng din
faţă al caroseriei automobilului.
Dacă locul comandantului maşinii este ocupat de către un comandant
superior, atunci comandantul de grupă sau de pluton se aşează în compartimentul
de luptă al desantului.
139. Pînă la începerea deplasării subunităţii, se dă în prealabil comanda
„PORNIŢI MOTOARELE”, la care se pun în funcţiune şi se încălzesc motoarele
maşinilor.
La comanda „ÎNAINTE”, toate maşinile încep deplasarea simultan, în aceeaşi
formaţie în care se aflau pe loc sau se restructurează la comanda comandantului,
luînd din mers distanţele şi intervalele stabilite. Dacă distanţele dintre maşini în
coloană nu depăşesc 10 m, atunci maşinile încep deplasarea pe rînd, luînd
distanţele stabilite.
La stabilirea ordinii şi vitezei de deplasare, precum şi a opririlor pentru
odihnă este necesar de a se conduce de prevederile regulamentelor de luptă.
Distanţele dintre maşini variază în funcţie de viteza şi condiţiile de deplasare,
în medie fiind de 25-60 m.
Pentru schimbarea distanţelor, se dau comenzile: „MĂRIŢI DISTANŢA”,
„MICŞORAŢI DISTANŢA”.
Întoarcerile din mers pot fi executate succesiv după maşina (cursa)
direcţională sau concomitent de toate maşinile (subunităţile).
Pentru întoarcerea succesivă la stînga împrejur, la comanda „ATENŢIUNE,
FACEŢI CA MINE”, maşina din capul coloanei, cu viteză scăzută, virează la
stînga împrejur şi continuă deplasarea înapoi. Celelalte maşini, ajunse la locul de

44
întoarcere a celei din cap, de asemenea, virează şi continuă deplasarea.
Pentru întoarcerea concomitentă la dreapta (la stînga împrejur, la stînga), se
dă comanda „TOŢI LA DREAPTA (STÎNGA, STÎNGA ÎMPREJUR)”. La
comanda „TOŢI LA DREAPTA (TOŢI LA STÎNGA)”, maşinile virează simultan
din mers spre direcţia indicată şi continuă deplasarea pe noua direc ţie. La comanda
„TOŢI LA STÎNGA ÎMPREJUR”, fiecare maşină se opreşte, fără a micşora
distanţele, prin întoarcere la stînga virează împrejur şi continuă deplasarea înapoi.
Dacă este necesar să fie eliberat drumul de către coloana din mers, se dă
comanda „PE DREAPTA”. La această comandă, toate maşinile din coloană se
retrag simultan de pe partea carosabilă a drumului şi continuă deplasarea pe
marginea dreaptă a drumului sau la dreapta de drum.
140. Oprirea maşinilor se execută la comanda „STAI”, la care maşinile se
apropie de maşina care s-a oprit şi pe rînd, se opresc la distanţe nu mai mici de 10 m
sau la distanţele stabilite de comandant.
Înainte de oprirea coloanei, maşinile se retrag pe marginea dreaptă a drumului
sau la dreapta de drum. Intersecţiile, răscrucile de drumuri, podurile, trecătorile,
pasajele de nivel, intrările caselor şi porţile de intrare în curţi trebuie să rămînă
libere, chiar dacă în cazul acesta se încalcă distanţele.
Dacă este necesar, după oprire se dă comanda „OPRIŢI MOTOARELE”.
141. Debarcarea efectivului din maşini poate fi efectuată:
1) din maşinile de luptă ale infanteriei (desantului) – prin gurile de acces;
2) din automobile – pe la bordurile din dreapta, din stînga şi din spate;
3) din automobilele cu caroserie acoperită – pe la bordul din spate.
Debarcarea efectivului din alte maşini se efectuează după cum este mai
comod.
Debarcarea din maşinile care se află pe marginea dreaptă a drumului pe la
bordul din stînga este interzisă.
Pentru debarcarea din maşini se dă comanda „DEBARCAREA”.
De exemplu:„Grupă (pluton, companie), prin gurile de acces (pe la bordurile)
din dreapta, din stînga (din spate) – DEBARCAREA”.
La această comandă, efectivul debarcă rapid din maşini şi se adună lîngă ele
(fig. 37) sau acţionează în conformitate cu comanda (ordinul) comandanţilor lor.
La debarcarea din maşini, arma se ia după cum este mai comod, iar mitralierele
de companie şi alt armament greu se transmit militarilor care au debarcat deja.
CAPITOLUL XV
FORMAŢIILE PLUTONULUI
142. Formaţia de adunare a plutonului este în linie de maşini (fig. 38),
intervalele dintre maşini fiind de 3 m.
Adunarea plutonului în formaţie în linie se execută la comanda „În linie de
maşini – MARŞ”. După darea comenzii, comandantul de pluton dispune maşina
sa cu faţa în direcţia frontului de adunare a plutonului, iar celelalte maşini se
adună în ordinea lor numerică pe aceeaşi linie, în stînga maşinii comandantului
de pluton, păstrînd intervalele stabilite.

45
3m 3m
3 2 1

Fig. 38. Formaţiile în linie a plutonului – în linie de maşini


143. Formaţia de marş a plutonului este coloana (fig. 39); distanţa dintre
maşini, cînd se adună de pe loc şi la opriri este de cel puţin 10 m, în marş – în
funcţie de viteza şi condiţiile de deplasare, în medie fiind de 25-50 m; maşina
comandantului de pluton este în capul coloanei.
Adunarea plutonului în coloană, precum şi trecerea lui de la formaţia în linie
de maşini la formaţia în coloană se execută
1 la comanda „În coloană – MARŞ”.
La trecerea plutonului de la linia de
10m (în depl. 25-30m) maşini la coloană, după maşina
comandantului de pluton înaintează în
2 ordinea numerică şi la distanţa stabilită
celelalte maşini ale plutonului (fig. 40).
10m (în depl. 25-30m) Trecerea plutonului de la coloană la
formaţia în linie de maşini (fig. 41) se
3
execută în conformitate cu prevederile pct.
142.
Fig. 39. Formaţiile de marş a
plutonului – coloană 3
2 1 1

2 1
3
3

Fig. 40. Trecerea plutonului de la Fig.41. Trecerea plutonului de la linia


formaţia în coloană la linii de maşini de maşini la formaţia în coloană

CAPITOLUL XVI
FORMAŢIILE COMPANIEI
144. Formaţia de adunare a companiei poate fi în linie de maşini (fig. 42) sau
în linie de plutoane în coloană (fig. 43). Intervalul dintre plutoane fiind de 5 m.
Constituirea companiei în formaţie de adunare – în linie de maşini sau în linie
de plutoane în coloană – se execută la comanda „În linie de maşini (în linie de
46
plutoane în coloană) – MARŞ”.
După ce a dat comanda, comandantul de companie dispune maşina sa cu
partea din faţă în direcţia frontului de adunare a companiei sau indică locul
adunării plutonului întîi. Plutoanele se dispun în ordinea numerică în linie de
maşini (în coloană) la stînga de maşina comandantului de companie, la intervalele
şi distanţele stabilite.

2
3

1
m
m

m
m

3
3

3
3

3
Fig. 42. Formaţia de adunare a companiei – linie de maşini

3 2 1

10m 5m 5m 3m

10m

Fig. 43. Formaţia de adunare a companiei – linia de plutoane în coloană

145. Formaţia de marş a companiei este coloana (fig. 44). Adunarea


companiei în coloană, precum şi trecerea ei de la formaţia în linie la formaţia în
coloană se execută la comanda „În coloană – MARŞ”.
La restructurarea companiei din formaţia în linie în coloană, maşina
comandantului de companie sau maşina din capul plutonului întîi începe
deplasarea înainte, apoi iese pe direcţia indicată; în urma maşinii comandantului de
companie sau a maşinii din capul plutonului întîi, în ordinea numerică sau în cea
indicată de comandantul de companie, înaintează, la distanţa stabilită, celelalte
plutoane în coloană.
1
3

(în
m
10
30
-
25
pl.
de
m)

(în
m
10
30
-
25
pl.
de
m)
pl.
de
(în
m
10
m)
30
-
25

Fig. 44. Formaţia de marş a companiei – coloana

146. Trecerea companiei de la coloană la formaţia în linie de maşini sau în


linie de plutoane în coloană se execută conform prevederilor pct. 144. În acest caz,
47
plutoanele în coloană ies din coloana companiei şi la comanda comandanţilor de
plutoane „În linie de maşini – MARŞ”, se adună în linie de maşini sau, respectiv,
în linie de plutoane în coloană, după cum este indicat la fig. 42 şi 43.
CAPITOLUL XVII
FORMAŢIILE BATALIONULUI
147. Formaţia de adunare a batalionului poate fi în linie de plutoane în
coloană sau în linie de companii în coloană. La necesitate, batalionul poate fi
adunat în linie de maşini.
Adunarea batalionului în linie se execută la ordinul comandantului de batalion
sau la comanda „În linie de plutoane (de companii) în coloană (în linie de maşini)
– MARŞ”.
Batalionul în linie de plutoane în coloană se adună după cum este indicat la
fig. 45; companiile – în linie de plutoane în coloană. Batalionul în linie de
companii în coloană se adună după cum este indicat la fig. 46; companiile – în
coloană.
Batalionul se aranjează în linie de maşini după cum este indicat la fig. 47;
companiile – în linie de maşini; intervalele dintre companii fiind de 5 m.
La adunarea batalionului, maşina comandantului de batalion şi subunitatea de
conducere se dispun la flancul drept al batalionului, subunităţile de sprijin de luptă
şi de logistică – în plutoane sau, respectiv, în companii (baterii) în coloană – la
flancul stîng al batalionului.
148. Formaţia de marş a batalionului este coloana (fig. 48).
La adunarea batalionului în coloană, companiile, subunităţile de sprijin de
luptă şi cele de logistică sînt dispuse în coloană în ordinea indicată de comandantul
de batalion; distanţele dintre companii la adunarea de pe loc şi la opriri sînt de cel
mult 10 m, în mişcare distanţa este stabilită în funcţie de viteza şi condiţiile de
deplasare, în medie fiind de 25-50 m.
Adunarea batalionului în formaţie de marş se execută la ordinul
comandantului de batalion sau la comanda „În coloană – MARŞ”.
149. Trecerea batalionului de la formaţia în linie la coloană se execută la
comanda „În coloană – MARŞ”.
La această comandă, maşina comandantului de batalion începe mişcarea
înainte, apoi iese pe direcţia necesară; după maşina comandantului de batalion
înaintează, la distanţele stabilite, subunităţile batalionului, după cum este arătat la
fig. 48, ori în ordinea indicată de comandantul de batalion.
Regruparea batalionului din coloană în formaţia în linie se execută la comanda
„În linie de plutoane (de companii) în coloană – MARŞ”. La această comandă,
subunităţile se aranjează după cum este indicat la fig. 45 şi 46.

48
1
1

3
3
m
5 3
m

3
m
3
m

5
m
5
m
5
m

5
m
5 2
m
5
m

5
m
5
m
5
m

5
m
5
m

5
m
5
m

5
m
1
0
m

1
0
m

Fig. 47. Formaţia de adunare a batalionului – linia de maşini

Fig. 45. Formaţia de adunare a batalionului — linia de plutoane în coloană

3
2

49
1
1

3
1
0
m
5
m

5
m
5
m
5 2
m

5
m

5
m
5
m

5
m

5
m
1
0
m

1
0
m

10m (în depl. 25-30m)


10m (în depl. 25-30m)
10m (în depl. 25-30m)

10m (în depl. 25-30m)


10m (în depl. 25-30m)
10m (în depl. 25-30m)

10m (în depl. 25-30m)


Fig. 46. Formaţia de adunare a batalionului — linia de companii în coloană
Fig. 48. Formaţia de marş a batalionului
– coloana

CAPITOLUL XVIII
FORMAŢIILE BRIGĂZII

50
150. Formaţia de adunare a brigăzii constă din formaţiile batalioanelor,
subunităţilor de srijin de luptă şi subunităţilor de logistică adunate în linie de
plutoane în coloană sau în linie de companii în coloană.
După batalioanele de infanterie se aranjează subunităţile de sprijin de luptă şi
subunităţile de logistică. Intervalul între subunităţi de nivel batalion (divizion) este
de 10 m, iar cel dintre celelalte subunităţi ale brigăzii – de 5m sau sînt stabilite de
către comandantul brigăzii în funcţie de condiţie de adunare în formaţie.
151. Formaţia de marş a brigăzii este coloana. Brigada se adună în coloană de
marş, după cum este indicat la pct. 124 şi 125.
Regruparea brigăzii din formaţia de adunare în coloană se execută la ordinul
comandantului de brigadă. În ordin sînt indicate direcţia şi ordinea de deplasare,
timpul de pregătire pentru deplasare şi distanţa dintre batalioane.
Deplasarea în formaţie de marş începe la comanda „În coloană – MARŞ”.
Comandanţii de batalioane dau succesiv comenzile pentru deplasarea
batalioanelor (pct. 148 şi 149).
TITLUL VI
REVISTA DE FRONT A COMPANIEI,
BATALIONULUI ŞI BRIGĂZII
CAPITOLUL XIX
PRINCIPII GENERALE
152. Revista de front este efectuată în scopul determinării gradului de
pregătire de front individuală şi al închegării de front a subunităţilor. La revista de
front, este, de asemenea, verificat aspectul exterior al militarilor (ţinuta), existenţa
şi starea echipamentului, armamentului şi tehnicii militare.
La inspectarea în cadrul revistei de front, se efectuează suplimentar şi
ascultarea cererilor şi reclamaţiilor în modul stabilit de Regulamentul serviciului
interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Verificarea cunoaşterii
obligaţiunilor funcţionale de către militari poate fi efectuată şi în cadrul
controalelor.
Revista de front este efectuată de comandanţii (şefii) direcţi sau de persoanele
numite pentru conducerea inspecţiei (controlului).
Persoanelor care efectuează revista de front li se permite, în funcţie de scopul,
de sarcinile revistei de front şi de nivelul de realizare a programului de pregătire de
luptă, să stabilească modul de efectuare a revistei de front.
În ajunul revistei de front, comandantul (şeful) care o va efectua comunică
comandantului de unitate (subunitate) timpul, locul, ordinea de adunare în formaţie
şi de desfăşurare a revistei de front, ţinuta, armamentul şi tehnica militară care vor
fi expuse la trecerea în revistă.
Fiecare revistă de front se încheie cu defilarea subunităţii şi cu interpretarea
de către subunităţi a unui cîntec ostăşesc.
153. Revista de front a companiei, batalionului şi brigăzii se desfăşoară pe jos
sau pe maşini.
Revista de front pe jos se efectuează pentru întreg efectivul subunităţii,
prezentîndu-se armele personale, iar cea pe maşini include şi întreg armamentul şi
51
tehnica militară.
CAPITOLUL XX
REVISTA DE FRONT PE JOS
SECŢIUNEA 1
Revista de front a companiei
154. Pentru revista de front compania se adună în formaţia în linie pe două
rînduri: comandantul de companie – înainte, la mijlocul formaţiei, la distanţa de
şapte paşi; locţiitorul comandantului de companie, tehnicianul superior şi
plutonierul de companie – la distanţa de doi paşi în spatele comandantului de
companie.
155. În momentul cînd comandantul (şeful) care efectuează revista s-a
apropiat la 20-30 de paşi, comandantul companiei dă comanda: „Companie,
DREPŢI. Pentru onor spre, dreap-TA (stîn-GA , CENTRU)”. La această comandă
se execută prevederile pct. 110.
După ce a dat comanda, comandantul de companie duce mîna la coifură, se
apropie cu pas de defilare de comandantul (şeful) care efectuează revista de front,
se opreşte în faţa lui la 2-3 paşi şi raportează:
De exemplu: „Domnule colonel, compania întîi s-a adunat în formaţie pentru
revista de front. Comandantul companiei, căpitan Petrescu”.
După darea raportului, comandantul de companie face cu piciorul stîng (drept)
un pas lateral concomitent cu întoarcerea la dreapta (stînga) şi permiţîndu-i
comandantului (şefului) să treacă înainte, îl urmează la l-2 paşi de el lateral
dreapta (stînga) înapoia comandantului (şefului), fără a lăsa în jos mîna de la
coifură.
156. După ce a trecut frontul formaţiei companiei de la flancul drept spre cel
stîng, comandantul (şeful) care efectuează revista iese la centrul formaţiei, salută
efectivul companiei, permite să se dea comanda „Pe loc REPAUS” şi dă
comandantului de companie indicaţiile necesare privitor la continuarea revistei.
Comandantul de companie dă comanda „Pe loc REPAUS”, ia mîna de la
coifură, înmînează comandantului (şefului) care efectuează revista de front situaţia
de efective şi materiale (anexa nr.5), iar după primirea indicaţiilor, trece la
executarea lor.
157. Revista de front a companiei începe cu controlul efectivului, ţinutei,
echipamentului şi armamentului, apoi este controlat gradul de pregătire de front
individuală şi de închegare de front a grupelor, plutoanelor şi companiei.
158. Compania trece în marş festiv în faţa comandantului (şefului) care
efectuează revista pe plutoane, la distanţa unui jalonier (doi jalonieri); plutoanele –
în coloane cîte trei ţinînd arma „la umăr” sau în altă poziţie, indicată de
comandantul (şeful) care efectuează revista. Pistoalele-mitraliere în poziţia „la
piept” sînt ţinute cu mîna stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii.
159. Înainte de începerea trecerii în marş festiv, comandanţii (şefii) direcţi ai
comandantului de companie, prezenţi la revistă, stau la l-2 paşi în spatele şi spre
52
dreapta comandantului (şefului) care efectuează revista.
Comandantul de companie, restructurînd (adunînd) compania în linie de
plutoane în coloană, dispunînd de jalonierii indicaţi pentru marcarea liniei de
trecere a companiei, la flancul drept al companiei, în coloană cîte unu, se plasează
la şapte paşi în faţa plutonului direcţional (grupului de comandă), cu faţa spre
formaţie şi comandă: „Companie, DREPŢI. Pentru defilare, pe plutoane, la distanţa
de un (doi) jalonier, plutonul întîi (grupul de comandă) – înainte, ceilalţi la dreap-
TA”; „La umăr – ARM” („La piept – ARM”); „Aliniere la dreapta, înainte –
MARŞ”, apoi se întoarce cu repeziciune la stînga împrejur pe vîrful piciorului
drept spre braţul stîng şi începe mişcarea cu piciorul stîng, o dată cu compania.
La comanda „Pentru defilare”, ies din formaţie şi trec: conducerea companiei
– la doi paşi de comandantul de companie, comandanţii de plutoane – la doi paşi în
faţa plutoanelor lor, jalonierii ies în fugă sau cu pas de defilare îndesit la linia de
trecere a companiei, se opresc la distanţa de 10-15 m (15-20 de paşi) unul de altul,
se întorc independent la stînga, iar la comanda „Înainte – MARŞ”, concomitent,
iau pistoalele-mitraliere în poziţia „la piept”, iar carabinele – în poziţia „pentru
onor”.
La comanda săvîrşitoare, începe deplasarea întreaga companie, totodată,
plutonul întîi (grupul de comandă) se mişcă cu pas de defilare înainte, iar fiecare
pluton următor, apropiindu-se de locul unde a stat plutonul întîi (grupul de
comandă), se întoarce la stînga, execută pasul pe loc şi se aliniază. Cînd plutonul
care merge în faţă s-a îndepărtat la distanţa indicată în comandă, comandantul
plutonului următor dă comanda: „Înainte – MARŞ”. La această comandă, plutonul
începe mişcarea cu pas de defilare.
Militarii de la flancul drept al plutoanelor merg de-a lungul liniei marcate de
jalonieri, la un pas de aceştia.
160. Comandantul de companie, locţiitorul lui, comandanţii de plutoane,
tehnicianul superior al companiei şi plutonierul de companie, neajungînd pînă la
comandant (şef) la distanţa unui jalonier, duc mîna la coifură şi concomitent, întorc
capul spre comandantul (şeful) care efectuează revista de front.
Făcînd patru paşi după trecerea de comandant (şef), comandantul de companie
trece la dreapta de comandanţii (şefii) direcţi (pct. 159) şi rămîne pe loc pînă ce
trece toată compania.
Cînd comandantul de pluton a dus mîna la coifură, militarii acestui pluton, cu
excepţia celor de la flancul drept, întorc concomitent capul spre comandant (şef).
După trecerea plutoanelor prin faţa comandantului (şefului) care efectuează revista
de front, la distanţa unui jalonier, comandantul plutonului lasă mîna în jos de la
coifură, iar toţi ceilalţi militari ţin capul drept, privirea înainte.
161. Cînd compania a trecut prin faţa comandantului (şefului) care efectuează
revista de front, jalonierii, la semnalul superiorului, iau arma „la umăr”, se întorc
la dreapta, în pas alergător, în coloană cîte unu, ajung compania din urmă şi trec în
formaţia subunităţii lor.

SECŢIUNEA a 2-a
Revista de front a batalionului
53
162. Pentru revista de front, batalionul se adună în linie de plutoane în
coloană sau pe două rînduri (fig. 28); comandantul de batalion – înaintea
centrului batalionului, la zece paşi; locţiitorul comandantului de batalion şi şeful
statului major al batalionului se plasează la flancul drept al batalionului, şefii de
secţii, la doi paşi spre stînga de ei. Dacă batalionul dispune de orchestră,
orchestra se va instala la doi paşi spre dreapta de comandantul companiei din
flancul drept.
163. Întîmpinarea comandantului (şefului) se face în acelaşi mod ca şi
pentru companie. După răspunsul la salutul comandantului (şefului), la comanda
comandantului de batalion „pe loc repaus”, comandanţii de companii ies din
formaţie şi trec la centrul companiilor lor, la distanţa de cinci paşi.
164. Batalionul trece prin faţa comandantului (şefului) care efectuează
revista de front, pe companii, la distanţa de un (doi) jalonier(i); companiile – în
coloană cîte trei (patru).
165. Înainte de începerea defilării, comandantul de batalion, restructurînd
(adunînd) batalionul conform indicaţiilor, jalonierii fiind la flancul drept al
batalionului în coloană cîte unu, se postează la 15 paşi în faţa companiei
direcţionale (conducerii batalionului) şi dă comenzile: „Batalion, DREPŢI.
Pentru defilare, pe companii, la distanţa de un (doi) jalonier(i), compania întîi
(conducerea batalionului) – înainte, celelalte la dreap-TA”, „La umăr – ARM”
(„La piept – ARM”), „Aliniere la dreapta, înainte – MARŞ”.
La comanda „Pentru defilare”, ies din formaţie pe calea cea mai scurtă şi se
aranjează: locţiitorul comandantului de batalion şi şeful statului major al
batalionului – la doi paşi în spatele comandantului batalionului; şefii de secţii
rămîn în continuare în formaţie în coloană cîte trei, comandanţii de companii – la
şase paşi în faţa companiilor lor, la doi paşi în spatele lor – conducerea
companiilor; comandanţii de plutoane stau la doi paşi în faţa plutoanelor lor. Dacă
batalionul dispune de orchestră, la această comandă ea îşi va ocupa locul la 15-
20 paşi de formaţie, în faţa locului de dispunere iniţială a orchestrei .
166. După ce ultima subunitate depăşeşte comandantul (şeful) care conduce
revista de front, orchestra, la comanda dirijorului, fără a întrerupe interpretarea,
începe deplasarea înainte. Ajungînd la linia de mers cu pas de difilare, dirijorul
militar ocoleşte spre stînga şi cu pas de defilare merge prin faţa comandantului
(şefului) care conduce revista de front, iar odată cu depăşirea comandantului
(şefului) cu l-2 jalonieri, interpretarea marşului încetează.
167. Inspectarea batalionului, ieşirea jalonierilor, precum şi defilarea se
execută ca şi în cazul prevăzut pentru companie.
SECŢIUNEA a 3-a
Revista de front a brigăzii
168. Pentru revista de front a brigăzii cu Drapelul de Luptă, brigada se adună
în linie de companii sau de plutoane în coloană, după cum este arătat la fig. 31 şi în
anexa nr.1; comandantul de brigadă – în faţa centrului formaţiei brigăzii, la 20-30
de paşi.
54
Întîmpinarea comandantului (şefului) şi onorul militar se execută ca şi la
inspectarea companiei şi batalionului, în raport indicîndu-se denumirea completă a
brigăzii, toate denumirile de onoare şi ordinele conferite. După executarea salutului
militar, la comanda comandantului de brigadă „Pe loc REPAUS”, comandanţii de
batalioane ies din formaţie şi trec la 10 paşi în faţa centrului batalioanelor lor, iar
comandanţii de companii (baterii) – la cinci paşi.
169. Brigada defilează în faţa comandantului (şefului) care conduce revista de
front, pe batalioane sau pe companii.
Ordinea de defilare a brigăzii: în faţă merge comandantul de brigadă; la trei
paşi de el, pe un rînd – locţiitorul comandantului de brigadă şi şeful statului major;
în spatele lor, la doi paşi – comandantul grupei portdrapel, portdrapelul cu
asistenţii; la trei paşi de ei – restul corpului de comandă al brigăzii în coloană cîte
trei (patru) şi mai departe – subunităţile brigăzii la distanţele stabilite.
170. Pentru defilare, comandantul de brigadă dă comenzile: „Brigadă,
DREPŢI. Pentru defilare, pe companii (batalioane), la... (numărul de jalonieri)
distanţă, compania întîi (batalionul, conducerea brigăzii) – înainte, ceilalţi la dreap-
TA”, „La umăr – ARM” („Pistoalele-mitralieră la – PIEPT”), „Aliniere la dreapta,
înainte – MARŞ”.
La comanda „Pentru defilare”, locţiitorul comandantului de brigadă, şeful
statului major al brigăzii ies din formaţie şi se postează la patru paşi în faţa
Drapelului de Luptă, comandantul grupei portdrapel – în faţa Drapelului de Luptă
la doi paşi, iar comandanţii de batalioane, companii, plutoane ies din formaţie şi se
postează conform prevederilor pct. 159 şi 165. Orchestra militară, sub conducerea
dirijorului militar, iese din formaţia brigăzii şi se postează în faţa tribunei (centrul
formaţiei) la 20-25 de paşi de formaţie.
La comanda „MARŞ”, orchestra începe să interpreteze marşul, iar compania
direcţională (batalionul, conducerea brigăzii) începe deplasarea cu pas de defilare
înainte. Celelalte subunităţi, întorcîndu-se la dreapta, ajung pînă la locul unde a stat
compania direcţională (conducerea brigăzii), se întorc la stînga, la comanda
comandanţilor „PE LOC”, se aliniază, iau distanţele stabilite şi, la comanda
„Înainte – MARŞ”, pornesc după subunitatea din faţă. La defilarea în faţa
comandantului (şefului), portdrapelul şi asistenţii nu întorc capul.
171. După ce ultima subunitate depăşeşte comandantul (şeful) care conduce
revista de front, orchestra, la comanda dirijorului, fără a întrerupe interpretarea,
începe deplasarea înainte, iar ajungînd la linia de mers cu pas de difilare, în urma
dirijorului militar, ocoleşte spre stînga şi cu pas de difilare merge prin faţa
comandantului (şefului) care conduce revista de front. Odată cu depăşirea
comandantului (şefului) cu l-2 jalonieri, orchestra încetează interpretarea
marşului.
172. Inspecţia brigăzii, ieşirea jalonierilor şi defilarea se execută ca şi în
cazul prevăzut pentru companie.

CAPITOLUL XXI
REVISTA DE FRONT PE MAŞINI
55
173. Pentru revista de front, compania, batalionul şi brigada se adună în linie
cu efectivul în faţa maşinilor:
1) compania – maşinile în linie, efectivul – pe două rînduri;
2) batalionul – maşinile şi efectivul – în linie de plutoane sau de companii
în coloană;
3) brigada – maşinile şi efectivul – în linie de companii sau de plutoane în
coloană.
174. Revista de front a efectivului se efectuează conform cerinţelor revistei
de front pe jos.
Verificarea existenţei şi stării armamentului şi tehnicii militare, precum şi a
gradului de pregătire a efectivului pentru acţiunile pe maşini se efectuează în
modul indicat de comandantul (şeful) care conduce revista de front. Tot el
stabileşte modul de defilare pe maşini.
175. Defilarea pe maşini se efectuează în coloane de marş de companii sau
de batalioane. Brigada poate să treacă în două sau mai multe coloane.
Obloanele şi geamurile cabinelor trebuie să fie închise, cu excepţia
obloanelor şi geamurilor cabinelor la maşinile comandanţilor de companii, de
batalioane şi de brigăzi, a căror revistă se efectuează. Suplimentar, vor fi deschise
obloanele la maşinile comandanţilor de subunităţi, cărora pe timpul defilării li se
permite să se afle în gura oblonului.
Cu acordul comandantului (şefului) care conduce revista, obloanele şi
geamurile cabinelor pot fi deschise şi la alte maşini.
La defilare, în oblonul comandantului se află: la revista de front a companiei –
comandantul de companie, comandanţii de plutoane şi de maşini; la revista de
front a batalionului – comandantul de batalion, comandanţii de companii şi de
plutoane; la revista de front a brigăzii – comandantul de brigadă, comandanţii de
batalioane şi de companii. La deplasarea pe automobile, comandanţii de subunităţi
şi de unităţi se află alături de conducătorul maşinii.
176. Defilarea începe la comanda „în coloană – MARŞ” (anexa nr.3).
Mişcarea o încep toate maşinile concomitent în formaţia în care au stat pe loc sau
se restructurează la comanda comandantului, luînd din mers distanţele şi
intervalele stabilite. Dacă distanţele dintre maşini sînt mai mici de 10 m, maşinile
încep deplasarea pe rînd, luînd distanţele stabilite, iar la defilarea în două sau mai
multe coloane şi intervalele respective.
La doi-trei jalonieri pînă la şeful care conduce revista, comandanţii aflaţi în
gura oblonului comandantului (în cabină) duc mîna la coifură şi, concomitent,
întorc capul spre şef. În acest caz, pistoalele-mitraliere sînt susţinute în poziţia „la
piept” cu mîna stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii. La trecerea de şeful care
efectuează revista, la distanţa de un jalonier, comandanţii de subunităţi lasă mîna în
jos şi întorc capul înainte, iar ceilalţi militari iau poziţia „pe loc repaus”.
177. Înainte de defilare, Drapelul de Luptă al unităţii este instalat desfăşurat
pe maşina comandantului de unitate. În timpul defilării, portdrapelul şi asistenţii nu
întorc capul spre comandant (şef). Asistenţii înarmaţi cu pistoale-mitraliere le ţin în
poziţia „la piept” cu mîna stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii.

56
TITLUL VII
LOCUL DRAPELULUI DE LUPTĂ AL UNITĂŢII MILITARE
ÎN FORMAŢIE. SCOATEREA DRAPELULUI DE LUPTĂ ŞI
READUCEREA LUI LA LOCUL DE PĂSTRARE
CAPITOLUL XXII
PRINCIPII GENERALE
178. Prin ordin pe unitate, pentru scoaterea Drapelul de Luptă sînt numiţi
comandantul grupei portdrapel, portdrapelul şi doi asistenţi. Comandantul grupei
portdrapel – ofiţer (unu), portdrapelul – ofiţer (unu), asistenţii – ofiţeri, plutonieri,
sergenţi (doi), cu preponderenţă dintre cei decoraţi cu ordine şi medalii şi fruntaşi
ai procesului de instruire.
Suplimentar, pentru însoţirea Drapelului de Luptă şi scoaterea lui în faţa
brigăzii, precum şi pentru readucerea lui la locul de păstrare, printr-un ordin pe
unitate, sînt numiţi plutonul drapelului în număr de 12-21 militari înarmaţi cu
pistoale-mitraliere (carabine) şi comandantul plutonului drapelului (ofiţer,
plutonier). La deplasarea plutonului drapelului spre locul de păstrare a Drapelului
de Luptă, acesta va fi însoţit de portdrapel şi asistenţi.
În timpul defilării Drapelului de Luptă în unitate, portdrapelul şi asistenţii vor
purta diagonală (anexa nr.6).
În timpul activităţilor oficiale din cadrul unităţii militare, Drapelul de Luptă
este întotdeauna desfăşurat; la distanţe mari Drapelul de Luptă este transportat în
husă.
CAPITOLUL XXIII
LOCUL DRAPELULUI DE LUPTĂ ÎN FORMAŢIE
179. În formaţia pe loc, portdrapelul ţine Drapelul de Luptă în partea dreaptă,
lîngă picior, cu mîna dreaptă lăsată liber în jos. Capătul de jos al lancei se află la
mijlocul labei piciorului drept (fig. 49).
La executarea elementelor de front cu arma, poziţia Drapelului de Luptă nu se
schimbă.
180. Pentru deplasare, la comanda prevestitoare „Înainte”, comandantul
grupei portdrapel trece în faţa drapelului la doi paşi, portdrapelul trece Drapelul de
Luptă pe umărul stîng şi îl ţine cu mîna stîngă, întinsă pe lance, iar braţul drept este
lăsat în jos. În această poziţie a Drapelului de Luptă, capătul de jos al lăncii este la
înălţimea de 55-60 cm de la pămînt (fig. 50).
La defilare, Drapelul de Luptă se trece după cum este indicat la fig. 51.
181. La deplasarea cu Drapelul de Luptă, asistenţii şi plutonul drapelului,
înarmaţi cu pistol-mitralieră, le ţin în poziţia „la piept”, iar dacă sînt înarmaţi cu
carabine – în poziţia „pe umăr”. Armele în poziţia „la piept” sînt ţinute cu mîna
stîngă de uluc şi de apărătoarea mîinii. Asistenţii, la indicaţiile comandantului de
unitate, pot fi înarmaţi cu pistoale-mitraliere (pistoale), săbii de paradă sau pot fi
fără ele.

57
Fig. 49. Poziţia Drapelului Fig. 50. Poziţia Fig. 51. Poziţia
de Luptă în formaţie pe loc Drapelului de Drapelului de Luptă
Luptă „pe umăr” pentru defilare
CAPITOLUL XXIV
MODUL DE SCOATERE A DRAPELULUI DE LUPTĂ
ŞI DE READUCERE A LUI LA LOCUL DE PĂSTRARE
182. Comandantul grupei portdrapel merge spre locul de păstrare a
Drapelului de Luptă, la doi paşi în spatele lui merg portdrapelul cu asistenţii. În
spatele lor la doi paşi comandantul plutonului drapelului cu plutonul drapelului.
183. Sosind la locul de păstrare a Drapelului de Luptă, comandantul
plutonului drapelului adună plutonul drapelului în formaţie în linie pe două
rînduri, astfel ca centrul formaţiei să fie vizavi de ieşirea din încăpere (locul de
păstrare).
Comandantul plutonului trece la flancul drept al plutonului, iar la doi paşi
mai la dreapta de comandantul plutonului se plasează pe un rînd comandantul
grupei portdrapel, portdrapelul şi asistenţii.
Pentru primirea Drapelului de Luptă, comandantul grupei portdrapel
cheamă grupa portdrapel: „Grupă portdrapel, după mine, înainte – MARŞ”.
La această comandă, portdrapelul şi asistenţii urmează comandantul grupei
portdrapel.
184. Comandantul grupei portdrapel, preluînd Drapelul de Luptă din locul de
58
păstrare, îl transmite portdrapelului şi, în prezenţa ofiţerului de serviciu pe unitate,
inspectează Drapelul de Luptă conform cerinţelor Regulamentului serviciului
interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Apoi, comandantul grupei
portdrapel duce mîna la coifură, dă comanda: „Grupă portdrapel, după mine,
înainte – MARŞ” şi se deplasează spre plutonul drapelului. Cînd Drapelul de Luptă
apare la ieşire, comandantul de pluton dă comanda: „Pluton, DREPŢI”. La prima
comandă, plutonul ia poziţia „drepţi”, comandantul de pluton duce mîna la
coifură. Cînd plutonul este înarmat cu carabine, comandantul de pluton dă
comanda: „Pluton, DREPŢI. La drapel, pentru onor, prezentaţi – ARM”. La prima
comandă, plutonul ia poziţia „drepţi”, iar la comanda a doua, plutonul, plus la
aceasta, ia carabinele în poziţia „pentru onor” (pct. 53).
Portdrapelul cu asistenţii se plasează la doi paşi în faţa comandantului de
pluton cu frontul spre direcţia de deplasare. Comandantul grupei portdrapel stă la
doi paşi în faţa portdrapelului şi lasă mîna în jos de la coifură.
Imediat ce grupa portdrapel îşi ocupă locurile, comandantul de pluton, lăsînd
mîna în jos, dă comanda: „Pluton, la dreap-TA”, iar dacă plutonul are carabine în
poziţia „pentru onor”, va da, în prealabil, comanda: „Plu ton, la picior – ARM”,
apoi „La umăr – ARM”.
185. Deplasarea cu Drapelul de Luptă începe la comanda comandantului
grupei portdrapel „Grupă portdrapel, după mine, înainte – MARŞ”. La această
comandă, grupa portdrapel începe deplasarea în pas pe jumătate. Plutonul
drapelului, la comanda comandantului de pluton „Pluton, în coloană cîte trei
(patru), înainte – MARŞ”, schimbă formaţia din mers, după cum este indicat la pct.
93. După restructurarea plutonului, la comanda „ÎNAINTE” a comandantului
grupei portdrapel, toţi continuă deplasarea în pas normal.
Deplasarea cu Drapelul de Luptă se execută cu pas de defilare în următoarea
ordine: comandantul grupei portdrapel, la doi paşi în spatele lui – portdrapelul cu
asistenţii, la trei paşi după portdrapel – comandantul de pluton, iar la doi paşi după
acesta – plutonul drapelului.
186. La apropierea plutonului drapelului cu Drapelul de Luptă la 40-50 de
paşi de brigadă, comandantul de brigadă dă comanda „DREPŢI. La drapel, pentru
onor spre, dreap-TA (stîn-GA , CENTRU)”.
La prima comandă, comandanţii de subunităţi, începînd cu plutonul şi mai
sus, duc mîna la coifură; toţi întorc capul spre Drapelul de Luptă şi îl însoţesc cu
privirea, întorcînd capul; orchestra interpretează „Marşul de întîmpinare”. La a
doua comandă, suplimentar, carabinele se iau în poziţia „pentru onor” (pct. 53).
Plutonul drapelului se opreşte la flancul stîng al brigăzii şi dacă plutonul este
înarmat cu carabine, la comanda comandantului de pluton, ele se iau în poziţia
„pentru onor”. Portdrapelul cu asistenţii, sub comanda comandantului grupei
portdrapel, continuă deplasarea spre flancul drept de-a lungul frontului brigăzii.
Ajungînd la flancul drept al brigăzii, comandantul grupei portdrapel, portdrapelul
şi însoţitorii se plasează pe locul stabilit pentru ei în formaţie pe o linie (fig. 31).
După ce grupa portdrapel şi-a ocupat locul, comandantul de brigadă face
semn orchestrei pentru întreruperea marşului şi dă comanda: „Pe loc REPAUS”.
După comanda „Pe loc REPAUS”, dată de comandantul de brigadă, plutonul
59
drapelului, la comanda comandantului de pluton, trece la flancul stîng al brigăzii.
187. Pentru readucerea Drapelului de Luptă de pe platoul unităţii la locul de
păstrare, comandantul de brigadă dă comanda „Plutonul drapelului – ÎNAINTE”.
La această comandă, comandantului plutonului drapelului iese la doi paşi în
faţa plutonului şi dispune plutonul drapelului în dreptul centrului subunităţii din
flancul stîng la 20-25 de paşi, cu faţa spre frontul brigăzii.
După ce plutonul drapelului s-a oprit, comandantul de brigadă comandă:
„DREPŢI. La drapel, pentru onor spre, dreap-TA”.
La această comandă brigada acţionează conform prevederilor pct.186,
comandantul grupei portdrapel iese în faţa Drapelului de Luptă la doi paşi şi dă
comanda „Grupă portdrapel, după mine, înainte – MARŞ”; şi îl conduce, împreună
cu asistenţii, de-a lungul frontului brigăzii spre plutonul drapelului; orchestra
interpretează „Marşul de întîmpinare”.
Cînd portdrapelul ajunge în dreptul plutonului drapelului, comandantul
plutonului drapelului dă comanda: „Pluton, înainte – MARŞ”, iar dacă plutonul
este înarmat cu carabine, va da în prealabil comanda „Pluton, la picior – ARM” şi
apoi comanda „Pe umăr – ARM”. Plutonul se deplasează cu Drapelul de Luptă
spre locul de păstrare a acestuia.
După ce plutonul drapelului a părăsit platoul unităţii, orchestra încetează
interpretarea marşului, iar comandantul de brigadă dă comanda „Pe loc REPAUS”.
188. Apropiindu-se de locul de păstrare a Drapelului de Luptă, comandantul
plutonului drapelului dispune plutonul în formaţia indicată la pct.183 şi dă
comanda „Pluton, DREPŢI”, iar dacă plutonul este înarmat cu carabine, va da
comanda „Pluton, DREPŢI. La drapel, pentru onor prezentaţi – ARM”. La această
comandă, plutonul acţionează conform prevederilor pct. 184.
Comandantul grupei portdrapel, ducînd mîna la coifură, dă comanda „Grupă
portdrapel, după mine, înainte – MARŞ” şi o conduce spre locul de păstrare a
Drapelului de Luptă al unităţii. Cînd Drapelul de Luptă este introdus în încăpere,
comandantul plutonului drapelului lasă mîna în jos de la coifură; dacă plutonul a
avut carabinele în poziţia „pentru onor”, comandantul de pluton dă comanda
„Pluton, la picior – ARM”, apoi „La umăr – ARM” şi conduce plutonul în direcţia
în care i-a fost ordonat.
TITLUL VIII
CEREMONIALUL DE ARBORARE ŞI COBORÎRE
A DRAPELULUI DE STAT
CAPITOLUL XXV
PRINCIPII GENERALE
189. Ceremonialul de arborare şi coborîre a Drapelului de Stat indică
începutul şi sfîrşitul oficial al zilei lucrătoare. Drapelul de Stat este arborat pe
catargul principal al unităţii militare pe timpul luminos al zilei, pe timpul nopţii el
se păstrează la ofiţerul de serviciu pe unitate într-o geantă sigilată.
190. La ora indicată de comandantul de unitate, efectivul unităţii militare se
adună pe platou în ordinea stabilită de statele de organizare, orchestra fiind adunată
la flancul drept al formaţiei. Subunităţile adunate în formaţie sînt gata pentru
60
începerea activităţii cotidiene, cei care au şedinţe tactice cu armamentul din dotare
sînt adunaţi cu armamentul şi cu echipamentul necesar. Armamentul este ţinut în
poziţia „la umăr”, echipamentul de dimensiuni mari, care nu poate fi ţinut în mînă,
este dispus în spatele formaţiei.
În cazul în care unitatea nu este adunată pe platou, arborarea şi coborîrea
Drapelului de Stat se efectuează doar de către echipa numită în acest scop şi
toboşarul (gornistul) de serviciu, respectîndu-se celelalte reguli.
191. Arborarea Drapelului de Stat este însoţită de intonarea Imnului de Stat de
către întreg efectivul prezent la adunare. Dacă unitatea militară nu dispune de
orchestră militară, Imnul de Stat este intonat în acompaniamentul înregistrării
sonore. La sfîrşitul ceremonialului, unitatea militară trece în marş festiv în faţa
comandantului.
192. În timpul arborării sau coborîrii Drapelului de Stat, efectivul aflat în
formaţie ia poziţia „drepţi”, comandanţii de subunităţi, începînd cu plutonul şi mai
sus, duc mîna la coifură. Cei care se află în afara formaţiei sau sînt îmbrăcaţi în
haine civile, precum şi funcţionarii (civilii) auzind intonarea Imnului de Stat,
încetează orice mişcare, se întorc cu faţa în direcţia unde se intonează Imnul de
Stat, bărbaţii se descoperă şi lipesc palma mîinii drepte de piept în dreptul inimii.
Toţi stau în poziţia „drepţi” pînă la intonarea ultimelor note ale Imnului de
Stat. După aceasta, la comanda „Pe loc REPAUS” a comandantului de unitate, toţi
iau poziţia „pe loc repaus” şi aşteaptă indicaţiile ulterioare ale comandantului de
unitate. Cei care se află în afara formaţiei, îşi continuă deplasarea fără a primi altă
comandă.
193. Pentru ceremonialul de arborare şi coborîre a Drapelului de Stat este
numită o echipă pentru arborarea – coborîrea Drapelului de Stat, compusă dintr-un
superior din rîndul sergenţilor prin contract (în termen) şi doi asistenţi din rîndul
militarilor, de obicei în termen. Echipa poate fi numită pe un termen de la o zi pînă
la o săptămînă şi poate fi compusă din reprezentanţi ai unei subunităţi sau ai mai
multor subunităţi, din rîndul celor mai destoinici militari, care au obţinut rezultate
bune în procesul de instruire şi dau dovadă de disciplină militară exemplară.
194. Drapelul de Stat este primit de la ofiţerul de serviciu pe unitate în fiecare
dimineaţă şi este predat acestuia sub pază în fiecare seară de către superiorul
echipei pentru arborarea-coborîrea Drapelului de Stat.
CAPITOLUL XXVI
CEREMONIALUL DE ARBORARE A DRAPELULUI DE STAT
195. Cu o jumătate de oră înainte de ora indicată de comandantul unităţii
militare, echipa numită pentru arborarea-coborîrea Drapelului de Stat se adună la
ofiţerul de serviciu pe unitate. Superiorul echipei primeşte de la ofiţerul de serviciu
pe unitate Drapelul de Stat împăturat în formă de triunghi. După aceasta, echipa se
îndreaptă către catargul de ridicare a drapelului şi se aliniază într-o linie cu faţa
spre formaţie, lateral catargului.
196. La ora stabilită, locţiitorul comandantului de unitate sau şeful statului
major întîmpină comandantul de unitate şi raportează despre prezenţa subunităţilor.
61
Comandantul de unitate ordonă „Arborarea Drapelului de Stat – ÎNCEPEŢI”. La
această comandă, superiorul echipei înmînează drapelul unuia din asistenţi şi
ocupă locul în partea spre care bate vîntul faţă de catarg şi ia poziţia „drepţi”. Al
doilea asistent se întoarce cu faţa către asistentul cu drapel şi împreună desfăşoară
drapelul şi-l prind de catarg, transmiţînd superiorului partea care atîrnă a
drapelului. Superiorul ţine drapelul ca să nu atingă pămîntul şi ia poziţia „drepţi”.
Asistenţii se adună lîngă catarg, gata de a arbora Drapelul de Stat. Acest
ceremonial este însoţit de intonarea de către gornist sau toboşar a „Zorilor”.
197. Odată cu ultimele sunete ale goarnei (tobei), comandantul de unitate
ordonă „DREPŢI. Onor la – DRAPEL”. La această comandă, orchestra începe
interpretarea, apoi efectivul cu voce clară şi melodios, acompaniat de orchestră,
intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.
Asistenţii ridică lin drapelul astfel ca el să fie ridicat complet concomitent cu
ultimele note ale Imnului de Stat. După ce drapelul este ridicat destul de sus, ca să
nu atingă pămîntul, superiorul face un pas lateral şi duce mîna la coifură.
198. La finalizarea intonării Imnului de Stat, comandantul ordonă „Pe loc
REPAUS” şi ia mîna de la coifură. La această comandă, comandanţii de subunităţi
îi urmează exemplul.
199. Trecerea cu pas de defilare se execută conform prevederilor prevăzute la
pct. 170 şi 171. După trecerea cu pas de defilare subunităţile se îndreaptă spre
raioanele de desfăşurare a şedinţelor (locul de dispunere a subunităţii), dacă nu au
primit alte indicaţii.
CAPITOLUL XXVII
CEREMONIALUL DE COBORÎRE A DRAPELULUI DE STAT
200. Cu cîteva minute înainte de ora indicată de comandantul unităţii militare,
echipa numită pentru arborarea-coborîrea Drapelului de Stat se adună lîngă
catargul cu drapelul ridicat şi se aliniază întru-o linie cu faţa spre formaţie, lateral
catargului.
201. La ora stabilită, locţiitorul comandantului de unitate sau şeful statului
major întîmpină comandantul de unitate şi raportează despre prezenţa subunităţilor.
Comandantul de unitate ordonă „DREPŢI. Onor la – DRAPEL”. La această
comandă asistenţii se apropie de catarg şi încep coborîrea lină a drapelului.
Superiorul echipei ocupă locul în partea spre care bate vîntul faţă de catarg, ia
poziţia „drepţi” şi duce mîna la coifură. Gornistul sau toboşarul intonează „Zorile”.
Cînd partea de jos a drapelului ajunge în dreptul coatelor superiorului,
superiorul apucă drapelul şi îl menţine ca să nu atingă pămîntul. Drapelul se
coboară complet în acompaniamentul ultimelor note ale „Zorilor”.
202. Fără a aştepta altă comandă, unul dintre asistenţi desprinde drapelul de
catarg, superiorul transmite al doilea capăt celuilalt asistent. Asistenţii împătură
drapelul în formă de triunghi, după cum este indicat în anexa nr. 9 şi îl transmite
superiorului. Superiorul primeşte drapelul şi raportează comandantului unităţii
militare.
De exemplu: „Domnule colonel, Drapelul de Stat al Republicii Moldova este
62
coborît şi luat sub pază. Sînt sergent Moraru”.
După aceasta, echipa, la comanda superiorului, se deplasează către odaia
ofiţerului de serviciu pe unitate pentru a-i preda drapelul sub pază.
203. După primirea raportului, comandantul unităţii militare dă comenzile
corespunzătoare pentru trecerea cu pas de defilare, care sînt prevăzute la pct. 170 şi
171 din prezentul regulament. După trecerea cu pas de defilare, subunităţile se
îndreaptă spre locurile lor de dispunere, dacă nu au primit alte indicaţii.

Anexa nr. 1
63
64
Anexa nr. 2
C
2p
C
P
C A A
D
2p 3p
C
P
C
2p
P A
C A
D
2p 10
- C
15
C
p
3p
C
3p
C
3p TR
A
P IB
C
C D U
A
3p N
A
C
3p
O
M
D
M
2p O S
C OJ 3
S S S
F 6 2
N S S
T 4 1
2p
A
ADUNAREA BRIGĂZII LA ÎNMÎNAREA DRAPELULUI DE LUPTĂ

P
D
A
C
P
2p S
S
M
LC
C
Forţelor Armate ale Republicii Moldova
la Regulamentul instrucţiei de front al
65
Anexa nr.3
C
2p
C
2p
C
L C
2p
C C, o
o Ş m
C
m S an
2p an M da
da ai nţi
C nţi B. i
3p i , de
Lo de sp ba
cţ. co ec tal
C
co m ial io
3p
m. pa işt an
T
S S cp nii ii e,
S
RI
C er ub ., , S şe S B
3p ge ofi co şe fii M C
1, LC U
nţi ţer m. fii S S
N
i ii de S 2, 1,
C A
pl 1, S S
3p
ut S 3, 2,
oa 2, S S
CERERILOR LA REVISTA DE FRONT

C ne S 4, 3,
3p 3, S S
O
M
S 6 4,
D 4, (si S
M S mi 6
ADUNAREA BRIGĂZII LA EXAMINAREA RECLAMAŢIILOR ŞI

2p O S 6 ai
C OJ lar
3
S S S ai i) B
F 6 2
N S S B g.
T 4 1
2p
A
P
D
A
C
P
2p S
S
M
LC
C
Forţelor Armate ale Republicii Moldova
la Regulamentul instrucţiei de front al
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

TABELUL DE SEMNALE PENTRU CONDUCEREA FORMAŢIEI


Semnele convenţionale
Nr Semnalul
crt.
Cu braţul Cu fanioanele Cu lanterna
1 2 3 4 5

Atenţiune Se ridică braţul drept în Se ridică fanionul galben în sus cu Cu lanterna cu lumină albă – o
(atenţiune, sus şi se ţine în această mîna dreaptă şi se ţine pînă la serie de puncte.
faceţi ca poziţie pînă la primirea primirea răspunsului (pînă la
mine; răspunsului (pînă la repetarea semnalului „Atenţiune”).
1 răspuns) repetare semnalului
„Atenţiune”) .

Adunarea Se ridică braţul drept în La fel, cu fanionul roşu şi galben Lanterna cu lumină galbenă se
comandanţi- sus şi se roteşte deasupra în mîna dreaptă. agită deasupra capului la dreapta
lor (şefilor) capului, apoi care se lasă şi la stînga, descriind un semicerc.
brusc în jos.
2

La maşini Se ridică ambele braţe în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină albă se agită în
sus şi se ţin în aşa poziţie fanionul galben, iar în cea stîngă – faţa corpului spre dreapta şi spre
pînă la executare. cel roşu. stînga la nivelul umerilor.

Pe locuri Se ridică ambele braţe în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină albă se agită
sus şi se coboară brusc fanionul galben, iar în mîna stîngă pe verticală în sus şi în jos.
lateral. – cel roşu.

Porniţi Braţul drept se roteşte în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină albă se roteşte
motoarele faţa corpului. fanionul galben. în faţa corpului.

66
Opriţi Ambele braţe se lasă în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanternă cu lumină roşie lăsată în
motoarele jos şi se mişcă prin faţa fanionul galben, iar în cea stîngă – jos, se agită prin faţa corpului
corpului. cel roşu. descriind un semicerc.

Marş Braţul drept se ridică sus, La fel, cu fanionul galben în mîna Lanterna cu lumină verde se agită
(înainte, a corpul se întoarce spre dreaptă. pe verticală în sus şi în jos.
continua direcţia deplasării, apoi
deplasarea braţul se lasă în direcţia
7 pe direcţia deplasării, la nivelul
veche sau în umărului.
altă direcţie,
drum liber)

Stai (stop ) Se ridică braţul stîng în La fel, cu fanionul roşu în mîna Lanterna cu lumină roşie se agită
sus şi se lasă repede în stîngă. pe verticală în sus şi în jos.
jos în faţa corpului,
repetînd pînă la
executare.
8

Măriţi Se ridică braţul stîng în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumina verde se agită
distanţele sus, cel drept orizontal, în fanionul galben, iar în cea stîngă – în plan vertical, descriind un opt.
lateral, mişcîndu-l în jos cel roşu.
şi în sus la nivelul
umărului.
9

Micşoraţi Braţul drept se ridică în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină roşie se agită
distanţele sus, iar cel stîng se fanionul galben, iar în cea stîngă – în plan vertical, descriind un opt.
întinde orizontal, în cel roşu.
lateral şi se mişcă în jos
şi în sus la nivelul
10 umărului.

În linie de Se întind ambele braţe La fel, avînd în mînă dreaptă Lanterna cu lumină verde în faţa
maşini orizontal, lateral şi se ţin fanionul galben, iar în stîngă – cel corpului se agită spre dreapta şi
pînă la primirea roşu. spre stînga, la nivelul umărului.
răspunsului.
11

67
În linie de În linie de plutoane în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumina verde se agită
coloane coloană: se ridică în sus fanionul galben, iar în cea stîngă – deasupra capului la dreapta şi la
ambele braţe şi se mişcă cel roşu. stînga, descriind un semicerc.
încrucişat deasupra
capului.

12 În linie de companii în La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină verde se agită
coloană: se ridică ambele fanionul galben, în cea stîngă – cel deasupra capului la dreapta,
braţe în sus, se ţin roşu. descriind un semicerc. Lanterna se
încrucişate deasupra întoarce în poziţia iniţială stinsă
capului, nemişcat. sau cu lumina acoperită pentru cel
care primeşte semnalul.

În coloană Se ridică braţul drept în La fel, cu fanionul galben în mîna Lanterna cu lumina verde, se ţine
sus şi se lasă în jos, ţinînd dreaptă. la început nemişcată, apoi
antebraţul vertical (se semnalul „Înainte”se repetă pînă la
repetă pînă la primirea primirea răspunsului.
răspunsului).
13

Toţi la Se întinde braţul stîng La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumina verde se
stînga orizontal, lateral, iar cel fanionul galben, iar în cea stîngă – roteşte în faţa corpului.
împrejur drept se ridică în sus şi se cel roşu.
roteşte deasupra capului.
14

Toţi la Braţul stîng se întinde La fel, avînd în mîna dreaptă lanterna cu lumină verde se agită
dreapta orizontal, lateral, cel fanionul galben iar în stînga – cel pe verticală de sus în jos şi în
(stînga) drept în sus se întoarce roşu partea întoarcerii.
spre partea întoarcerii şi
se mişcă braţul drept în
sus şi în jos, la nivelul
15
umărului (se repetă pînă
la primirea răspunsului) .

68
Accident Se întinde braţul drept La fel, avînd în mîna dreaptă Lanterna cu lumină roşie se agită
(oprire orizontal, lateral, iar mîna fanionul galben, în stînga – cel în faţa corpului spre dreapta şi
forţată) stîngă se ridică în sus şi roşu. După darea semnalului, spre stînga, la nivelul umărului.
se mişcă deasupra fanionul roşu se fixează la maşină
capului la dreapta şi la sub un unghi de 45°.
stînga.
16

Note.
1. In Tabelul de semnale sînt marcate:

fanionul de culoare galbenă (albă) —

lanterna cu lumină albă — ..............

fanionul de culoare roşie — ...........

lanterna cu lumină roşie — ..........

lanterna cu lumină verde — ...........


2. Fanionul de semnalizare constă din pînză dreptunghiulară cu dimensiunile de 32x22 cm,
fixată de o hampă cu lungimea de 40 cm. În locul fanionului de culoare galbenă poate fi utilizat
fanionul de culoare albă.

69
Anexa nr. 4
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

TABELUL DE SEMNALE PENTRU CONDUCEREA MAŞINII

Atenţie Porniţi Opriţi motoarele


motoarele

Înainte (spre mine) La stînga La dreapta

Viteza mai mică Stai Mers înapoi

70
Anexa nr. 5
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

SITUAŢIA DE EFECTIVE ŞI MATERIALE

Compania (batalionul)____________Brigada________

__________________20___
Efectivul Armamentul Armamentul şi tehnica
militară

companieMitralieră de

Maşini de tracţiune
Pistoale-mitraliere
Tip de evidenţă

Puşti-mitraliere

M-1009,1008
Plutonieri

Carabine

TAB-80
Sergenţi

Soldaţi

MLI-2
Ofiţeri

Total

Etc.

Etc.
Conform listei

In formaţie

Absenţi
Comandant
de companie (batalion, brigadă) _______________________________
(gradul militar, semnătura, numele)

Note: 1. Pe verso situaţiei de efective şi materiale a batalionului se indică gradul militar şi


numele comandanţilor de companii, începînd cu compania întîi, iar în cea a brigăzii, suplimentar
se indică şi gradul militar şi numele comandanţilor de batalioane.
2. Situaţia de efective şi materiale, completată, se păstrează ca document de uz intern
şi, dacă este necesar, se distruge în modul stabilit.

Anexa nr. 6
71
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

DESCRIEREA DIAGONALEI PENTRU


PURTAREA DRAPELULUI DE LUPTĂ

Diagonala pentru purtarea Drapelului de Luptă de către portdrapel constă din curele de
umăr – scurtă şi lungă, şi din o cupă de piele pentru fixarea capătului de jos al lăncii drapelului.
Curelele de umăr, din piele, cu lăţimea de 80 mm sînt îmbrăcate în pînză de mătase şi brodate pe
margini cu firet auriu cu lăţimea de 12-15 mm.
Diagonala pentru asistenţi este la fel ca cea pentru portdrapel, dar în locul cupei de piele e
cusut un ciucure auriu.

Anexa nr. 7
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

REGULI PENTRU TOBOŞARII-GORNIŞTI

1. În formaţie toba se ţine atîrnată de cureaua ei peste umărul stîng, cu partea de jos la
coapsa dreaptă, iar goarna de semnalizare – în mîna stîngă
2. Pregătindu-se să bată toba, toboşarul-gornist scoate beţişoarele din locaşe, trece toba în
poziţia de bătaie şi pune beţişoarele cu capetele subţiri pe suprafaţa de sus a tobei (fig.53). Pentru
a indica începutul şi încetarea baterii tobei, el dă semnalul prin mişcare de beţişoare.
3. La întoarceri, toboşarul-gornist susţine toba cu mîna de inel.
4. La deplasarea în formaţie fără batere, toboşarul-gornist ţine toba după cum este indicat
la pct. 1.
5.Pregătindu-se de semnalizare cu goarna, toboşarul-gornist ia goarna în mîna dreaptă şi
duce muştiucul la gură (fig. 54).

Fig. 52. Poziţia tobei şi a Fig. 53. Poziţia tobei Fig. 54. Poziţia goarnei
goarnei de semnalizare în la bătaia de tobă de semnalizare la darea
poziţia „drepţi” semnalului

Anexa nr. 8
72
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

UTILAREA TERENULUI PENTRU INSTRUCŢII


DE FRONT (variantă)

7 7

2 3 2 3

4 4 4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

6 6

2 3 3 2
10

8 9

Utilarea
l – terenul pentru instrucţii de front; 2 – standul cu desene din prezentul regulament; 3 –
oglinda; 4 – locurile pentru jalonieri; 5 – tribuna; 6 – linia pentru adunare; 7 – catarge pentru
pavilioane; 8 – teren pentru însuşirea cu tehnica militară; 9 – stand cu extrase din prezentul
regulament; 10 – locul pentru fumat şi curăţatul încălţămintei.

Note: 1. Terenul pentru instrucţii de front al subunităţii este destinat: şedinţelor de pregătire
de front; competiţiilor pentru cea mai bună subunitate la pregătirea de front; exerciţiilor de
înviorare matinale; apelurilor de seară generale ale batalioanelor şi brigăzii; apelului gărzilor,
controlului echipelor numite de la unitate, precum şi a efectivului care părăseşte, cu aprobarea
comandanţilor, amplasamentul unităţii; adunării efectivului înainte de ieşirea la şedinţe şi
ceremonii militare.
2. Terenurile pentru instrucţia de front cu dimensiunile de 8x16 m au suprafaţa plată
uniformă pe întreaga arie a terenului mare. Totodată, pe teren este marcată pista pentru defilarea
subunităţilor.
3. Linia de trecere a flancului drept este marcată la 5-8 m de tribună, la un pas de ea sînt
marcate locurile pentru jalonieri, la 10-15 m unul de altul.
4. Toate liniile pe terenurile de instrucţii de front sînt marcate cu vopsea albă (emulsie de
var).
5. Fiecare teren de instrucţie de front trebuie să fie iluminat şi radioficat.

Anexa nr. 9
73
la Regulamentul instrucţiei de front al
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎMPĂTURAREA DRAPELULUI DE STAT

După coborîre, Drapelul de Stat este împăturat în formă de triunghi, fiecare latură
reprezentînd trei culori ale drapelului: albastru, galben şi roşu. Forma finală a drapelului
împăturat reprezintă un triunghi de culoare albastră.
Drapelul se împătură în 8 mişcări:
Mişcarea 1

Pînza drapelului se menţine în poziţie orizontală desfăcută şi se ţine de cele patru colţuri.
Mişcarea 2

Drapelul se strînge prin îndoirea de două ori a colţurilor laterale îndepărtate.


Dreptunghiul format se menţine orizontal.
Mişcarea 3

Dreptunghiul obţinut se strînge încă o dată prin îndoirea de două ori a colţurilor laterale
îndepărtate.
Mişcarea 4

Colţul stîng îndepărtat (culoarea roşie) se alipeşte de latura dreaptă, formînd un triunghi
dreptunghiular pe fondul drapelului.
Mişcarea 5

Colţul drept îndepărtat se strînge orizontal laturii drepte de la locul contactului colţului
74
stîng cu drapelul, formînd un al doilea triunghi dreptunghiular.
Mişcarea 6

Colţul drept îndepărtat se alipeşte la latura stîngă de la locul contactului, formînd un alt
triunghi dreptunghiular.
Mişcarea 7

Colţul stîng format se alipeşte laturii stîngi, formînd un alt triunghi.


Mişcarea 8

Mişcările se repetă pînă cînd drapelul are forma unui triunghi dreptunghiular de culoare
albastră.

Anexa nr. 10
la Regulamentul instrucţiei de front al
75
Forţelor Armate ale Republicii Moldova

SEMNE CONVENŢIONALE

C Comandantul de brigadă

L Locţiitorul comandantului de brigadă


C
SS
Şeful statului major al brigăzii
M
S Şeful S1 (A1) al brigăzii
1
S
Şeful S2 (A2) al brigăzii
2
S Şeful S3 (A3) al brigăzii
3
S Şeful S4 (A4) al brigăzii
4
S Şeful S6 (A6) al brigăzii
6
O Ofiţerul din conducerea brigăzii (batalionului)
C
S Şeful serviciului financiar
F
N Şeful nodului de transmisiuni
T
O Ofiţer pe probleme juridice
J
Portdrapel
P
D
C Comandantul grupei portdrapel
P

A Asistentul la drapel

Comandantul de batalion
C

L Locţiitorul comandantului de batalion


C
SS Şeful statului major al batalionului
M

S Şeful S1 (A1) al batalionului


1
S Şeful S2 (A2) al batalionului
2
S Şeful S3 (A3) al batalionului
3

S Şeful S4 (A4) al batalionului


4
S Şeful S6 (A4) al batalionului
6
L Comandantul de companie
C
Locţiitorul comandantului de companie
C
76
T
S
Tehnicianul superior

Plutonierul de companie
P

D Dirijorul militar
M

C Comandantul de pluton

Comandantul de grupă
C

Lunetistul

Mitraliorul

Puşcaşul

Servantul la aruncătorul de grenade

AS Ajutorul servantului la aruncătorul de grenade


G

O Ochitorul-operator
O
M Mecanicul-conductor
C
Automobilul comandantului de companie

Maşina de luptă a comandantului de pluton

Transportorul blindat al comandantului de batalion

77