Sunteți pe pagina 1din 18
STRUT TORO TOSKL URDU ATLUREDSTUALD oer a . a POTN VTC TEA TBRUOUOU PIONS ROS ane ST ALE . a i oS CY. eZ Rugaciune care Sfintul Nicolae ee ee een cee recsacaas é caer Oe era renee ee ee ete eee ee Creare ee ay ee Coletia srivrii, prizrenii Lei DuMNEZEU $i ocRoTiToRii copiiLoR Tparta cu Binecuvdntarea Inale Grea Sfenjitubsi CCMEN, Arkiepiscop al Suceve si Rédauilor LASish sean intor de popor” cst mime art dara pe care ia prin mai trzin Noe def Dumnecen, acl dea ivingerutaten camer Ft arin au pus acsuia mumele Neola, cae ot TS LAS Eee By . iG Cilauzinduse in Wins cinpéine care pune: Aga cunne purtim noc se va purta si DamnPee cu nor, Teofan si Nona er _foariemiost®icihganoRissiraceajutand Or deica Wp (et doi sop aveau fn w.mare supaziresDeshenga siSitoidequidCeme, Wu aveau copit. Mules 16Grigar Teofan st Nona la Durmnezen sdf darunased for J unpranct Bunul Dumnecen, vdzind multle milosteni Ostenclle si rabarea color dev, eat si lacrimile fierbingt ale Nonei, lea implinit rugdciunea, diruindle um It a Ra By & Er RE ~ a DES ae) TS Sat hak SS (fil pate ele aloe src oicead, "Yee ace if petit oes nrc i > vinerea sugea numaio data lapte din simul mame sale $i aceasta se intmpla numa dupa terminarea obignuite’ rugiciuni cretinesti, Acestobicei de a posti miercurea si vinerea Ea pistrattoatd viata sa Inanti copilarei, Teofan si Nona au sadit in sufletul ui Nicolae credinga cea adevirata. I-au ofert 0 educate aleasi, semanénd in inima si in sufletul situ primitor J siménta faptelor Bune, a rugiciunai ia milosteniet Sosind vremea de scoalé, parintii Faw indrumat pe ae ee Jubitor de | rd gi incestrat cu 0 minte agerd, Nicola, sub pond ie flab Du, spn a nelpchne cinta ‘ui Dumneseu si inaintea oamenilr. EC nu (ua parte fa J activitatle tinerlor de varsta li, ci isi petrecea timpul ugdndu-se si participind asfintele stjbe. Vizind dragostea lui Nicolae fata de Dumneceu, unchiul si, care eraepiscop,le-a spus paingiloracestuia = Ar fi bine si-l lasati pe Nicolae si sajeasct (ui Dumnezeut ~Wirint, ni care Cam primit pe Nicolae in dar de fa Dumnezen, cum oar st mu-loferin Celi ce ni -a drut pe f) insu? Astfel, prin ingidwinga lui Dumnezeu si cu Ginecuvintarea paringilor, tindrul Nicolae a fost buat de unchiul su i la vreme potrivta a fost sfngt preot Ss oni arg LA RE despre aceat inane tpi fotdewcondedacesia a fntdmplat pentru cinstrea Sfintei Treimitn slujba Creia aves ima tare irintle Neola, sh = or Ls Sh EI or eI ER Kay az Zs os se Son aR “= = ey Dik aioe K DSSe foe Meese pas a mR a entru cd nu mai avea ce sd fe dea de mancare, niste oameni ri, Credea cd asa va céstiga Bani cu Js Gui Dumneceu. $-acisitort fata cea mai mare cu un bat credincios. Vasand Pirintele ‘Nicolae ci omul a foloit cx Faglepciune bani, dp un timp, -aaruncat aéstuic pang cu Bani de aur. Aste, acesta sea putut casator $ er sik as S: _ Seis Si teh ROIS EAS i Ry i$ KS Sy Be SES es fas rse5 as EE CR 4 ha ‘g Fes K su cea diva teia fat sa intimplat la fol noaptea, dupd ce Pirintele Nicolae a aruncat punga cu bani de aur, tatal fetelor, care nu ddormea, ci stétea la nda, aalergat si vada cine este bineficitorul fr. Ajungandil din umm, omul sérac La recunoscut pe Pirinele or din cette. A cit a picioarele fui si, cu lacrim ino, a spus: = Multumesc iubite Pirinte Nicolae, céci mumai ugiciunilesidragosteatane-au salvat Pirintele Nicolae La mangdiat $i, rugaindul si nu spun nimi ceea ce -aintamplat, Ca indemnat: -Dragul meu, orci de grew tiar fit viata sé aimare fncredere in gjutorul si puterea fui Dumnezeu,ciciTECnu te las singurniciodata. La scurt timp dupa aceastd intimplar, Pirintele Nicolae s-ahotarit si mearga in Tara Sfantd, pentru a se fnchina la locurile unde si-a petrecut viata piménteasca Domnu nostr lisus Hristos.$-a urcat intr corabie sia lecat intr acolo, Cand corabia « ajuns aproape de Egipt, Pirintele Nicolae f-aspuscorabierilon -Vifor mare se apropie si vrjmasul vrea si scufunde corabia. $i itr-adevir, la scurt timp, a pornito furtund nipraznicd. Speriati, tot cei de pe corabie au cerutajutor pirintlui Nicolae: Sfinte al Gui Dumnezew, de mu ne vei ajuta cu ugiciunile tale catre Dumnezeu, indata corabia se va scufunda sinoivom pier om = ey = Ee EAs ci ey SEaA TS BS ST ES = eich = SZ ps = Puneti-v ndidgidea in Dumnezeu si rugat-vd, s Pirintele Nicolae, ef insusi incepind ceari ajutor de [a Dumnezeu. $i indatd a Se ar ee BY Sie eek eas VF abovind multd vreme in Jara Sfantd, Parintele ‘Nicolae a fotdrde se retragd fn pustie; ins priner-un glas dumneccese a fost sfituit si se {neoarcdin patria sa, cea cea fdcu. Dortor definite ef s- a retras intro mandstre Dumneceu aves isi ale planuricu Pirntle Nicole side ace, ito 2, -aspus = Nicole, nu este aici cul ti, fntoarce-te cite oameni I i a ss ss ru dintre corabien s-a suit, asa cum era obiceiul ind se indrepta corabia, in virful catarguli Cindavrut sicoboare cabunecat desussi cizind fn mijlocul conabiei, a rimas fr viatd. Vazind aceasta enorocire, ®irintele Nicolae indatd a inceput ase niga li Dumnezeu. $iatunci a inimplat 0 minune:cordbierul-a ridicat vu s nevatmat, spre wimireatuturor. Dupi aceastaintmplar,corabia s-aindreptat in Gnste spredestinatie. TS Ts ss S BS SESE ES Zs Zz IIS ‘asd se preamaireased prin tine numele Meu! Intligand cd Dunnezeu iC vea in mijfoculoamenilor si orind si fugit de mandre, Pirintele Nicolae sa dus in cetatea Mina, din tinutul Lichiei. In acea vreme, tocmai imurise arhiereul cetdti si poporul postea si se muga (a Dumnezen si le aducdi un now parinte cu viata sfinta. Ascultind cereea lor, Dumnezeu -a descopert unui episcop ‘mai bit cine alesul Siu acelacareva intra dimineafa mai fnainte decit toti in bisericd, (a sj6a; mumele (ui este Micolae Episcopul batrana stat noaptea in locul unde poruncise Dumnezeu si asa Ca intitit pe arintele Nicolae care, indemnat deDufulSfént, a vent inainteatuturor la bisrica, la slijba. Episcopul Batrin a stat de vorbicuel, cercetindi-l ‘Bland la vorba gi smert, Nicolae a rispuns la toate ntrebarile BOG) ccestnia. Episcopul a intelés cd acesta este alesul lui 9) Dunnecen si a vestt aceasta celorali preot si poporuui rugitor. irintele Nicolae era atat de smeritincdt a cecut oi ZA od ~: - Cs 5 is Re i a S a By Ts ci a ES om Sid oe KZ 5) eS ns ae any ae Sot Day = CEE SI2t1 oh nerediga cceasta est woiafaiDunnecen, arnt UA ‘Nicolae aprimit sifie firotonitarfiepiscopatcetatit. I Ca arkipiscop, pirintele Nicole a ads Gumina lui = CE SS % 5 Hhristos in sufletele multor oameni prin smerenia sa, prin dragostea prin bundtatea daruita poporu situ. EL a reprezentat un exemplu de pastor pentru totipreoti siun J model de parinteduhoonicesc,pentratoticredinciosi sit. 3 x _ Ae Seis ies a 3) : ty | | ' kas ~ — sh nto noapte, of a be Mlcind O Hestos stand aproape de dinsul si dindwi Sfinta Evanghelie impodobied cu aur) simargartare; iar in spatele fu, ef a vicut pe Prea Sfinta Nascatoare de Dumnezew punénd pe umerii sii un ssmant arhieresc. De ee a eae ead Ss zs exe = ce 2 ae is iD, tS bees Kos i] Y far si atunci cand tmpiratul Diocletian a desténguit (A percent aero: BM fost unexemplis E ka ey fnmreursrea cedinticestine, desi sia cd va avea mult de sufert. $i ase asi intamplat, ica ajuns la incisoar A rabid sa patimit toate insa fard sa Wea carteasci, indomndndé pe cei care erau inchsi i impreund cu el sa |e tric ceding BON Hristes | A venit ins la putere QQ Inparatul Constantin cel RY Mare care dat beta crestinilor. Ariepscopul Mint a jut cent» A } sainuorsincetatea sa Prim Gaera pe care ba facut a fost si Aivne top ido a care se inchinan pagan fn frumte cu statuia inchinaté sie Artemis, Alural si argintal din are erau fcute acste Statui au Jose impargce Se FT CS eS = es Ss i SENS ae fk LZ SG ag Pres SIG 3) is { emul dig aceasta freimplire,fmpratul Onsen es x O) vnind tines eating fs Mrs, a porns ane tpi epicopit intro adinare mamta nod, (a evan Pinte participants afl aricsopul cla. Laacestsnad a venit i Ane, um erticce fafa notatura crestind, indi al infeles deci cel adeoira. Ariepiscopul ‘Nicolae sa ménat até de tare cind Are a susinut cd Hrstas nu este Dumnezen adeoinat, inci a dat acest o pain’ si a cos afar din sinod. Pentru fapta sa, ariepscopul Nicolae a peeps Duane re Caps p rb cara dat dead {siesta BLS-aartat fn vis SS SZ i Seen x eloraepiscopi ie spus cd Nicolae na fc alice | decit simarturiseascédreapta ceding. Intelegind ci aw gresit, acestia Fan reprint cu mare cinste fn sind. A ei Ys fas ID es Ss BES EE ws SET Exe (vets sa au fost osinditi la moart, fri si fi Pleat covsri. In cpa cin galtul a sas sabia pena a uci arhiepiscopul Nicolae « pus mana pe ea $i, netemindu-se de nimi, a anuncat-ola pimant; apo. -adeclegatpeceitrei arbatdin langur. KA ee Las eon es CDSE Sis GSE Fed g BS era Sis as toti ei care cere ajutor de Ga Durnnezeu in numele SD Pirintelvi Nicolae, primeau grabnic réspuns. Asa s-aintdmplat cu trei voievoci ce se afl in sjba tupdrutulud Gieanpulid. In timp ce se tadrepteu spre Hinutul Frigiet, cx mule armata dpe, a trecut si prin cetatea Mira. Aici sau imprictent cu arkiereul Nicolae ciuia-au admirat curajul cu care a venit in ajutor celor condannatipenedrept (a moart. Dupa ce s-au indeplint misiunea in Frigi, sau intors fn cetatea or. Aici au fast risplatiti de impiratul Constantin cu mari onoruri. Insdniste oameni ri i vicleni de a curtea imperial, imvidios! pe succesul celor trei voievozi, au rispindit o veste mincinoasi, cum ci ceitreiar fidusmaniaiimparatulu. Ampiratul a auzitvorbelemincinoase, lea crezutsi-a arestat pe cei trei voievoxi nevinovafi, condamnindii la rmoarte. In nchisoar, cei trei voievoei s-au amintt de Pirintele ‘Nicole, prictenal fr din cetatea Mira 9, ingenunchind, Sau ngatintr-unglas,rastind:, Dunnezeuleal ui Nicolae, care a izbivitpe cei trei Barbar de moartea cea nedreapta, cauta si acum asupra noasri cd mu ave alt autor intre coameni; pentru cd ata nea cuprins mare nevoie si nu are cine si ne icBveasca din aceastd ndpastd. Te rugim, Doane, scoate-ne pe noi din mainilecelor ce vor sufctele noastre, ci maine dimineata vor sd ne omoare; sarguieste spreqjutorulnostra sine tzBaveste pe nt, ceinevinowati de smoarte,” ee Ica mult pe Cirintl Nicolae, De acta, Ee Bee Ae EAS RS zy Sen = Sse a! Ss er aso as Ss Tas EELS iy pre umnezen lea ascuftat rugdciunea si itr-o noapte, Ed trimis pe Pirinele Nicolae in visul imparaculd gy CD constantin si a Gui Avlave, conducatorul cette dans, voi rida asupra ta riz precum a fast in Frigia sh du vei pitimi.”Speriat, fmparatul a intrebat:,Cine est care indviznesti a aduce o frgrozire ca aceasta asp “Stipdniri noastre?Pirintele Nicolae réspuns: IRE SE epee Bs imineata, imparatuli-achemat pe ceitreivoievosidin 3 SS Se inchisoaesi-afntrebat cu asprime ~ Ce vrijitor ati fécut de at trimis asupra noastri asemenca vedeni? Cit ni a aritat un Bébat care ne-a I fngrozit foarte riu si care sa ldudat ca degrabaé va aduce rizboi. in momentul acela, cei tei voievoei Cau vieut pe | Pirintle Nicolae, 6lind si Ginevoitor, stand Lingd tronul smpaiatul princand cura, au spuscuglastare = Dunneceule al fi Nicolae, care ai ib odimioard pe cei tre Barba in Mira del moarteaceanedrapta,scoate-ne ‘sipe not obi ta, din aceasta nevoiece ne stdasupra! ‘Ampératul ca s celal curten, nu-l vedea pe Pirintele Nicolae sideaceeai-aintrebat: ~Cineeste Nicolae sipe care Barat aicbavit? ei trei voiewoct-au povestit imparatuli intamplarea ‘a careau fost martorincetatea Mira, Acestaa ascultat cu Fuare aminte i upto clipa de gandire, lena spus: Nu ew vd daruiese viata, of marle slitor al fi ‘Dunnezey, Nicole, pe care voiLaticemat spre ajutor. Dei i mergti la insu sisi day multe; apo spunet fi din partea mea: Tata am facut celeporuncite de ine; deci mu temaniaasupra noastra plicutuleal ui Hts!” Primind implinirea rugaciunilor for citre Dumnezeu, cei J tei voievosi,cu muta Bucur, au mers si se intdlueascd cu ‘Pirintele Nicolae, in cetatea Mira. i au impart darur tuturorsracilor ntti drum or. Dupai ce eau multumit Pirintelui Nicolae, au intors _ferctla case sifamiile lor. Cs = Ss Ls es GS AE cs or sh S eS Si ASSN ss oi Kas Ses = Ss ss BE aS m tS s jp ESSE RELEEIS } 4 ni au treat gi Pintle Nicole a primitchemarea (A KA tf, se povesteste cd un crestin din cetatea [Ay Constantinopofuci a vit si fac 0 ' calatorie. inainte de a pleca, sa oprit mai |e ined a Giserica Sfantului Nicolae. Aici s-a [ay mugat cu multd credinga: Sfinte Nicolae, D Ka citre cer. Sufletul sdu sfint, impodobit cu [SO . nenumdrate fapte Bune -ainaat fa Dumnezer, iar H) erapul a fos ingropat cu mare cinste in catedata din Mina. A Astizi, moastle Sfintului Nicolae se aft in orasul IOS ‘Bari, din Italia, Ele fost Guate din Mira, cas nu cada in mani turilor. Sidiopd mutareasuflevubu sa Sfintul Nicolae a continuat fac minunis si ate SISK GS iss Cs puredtorule de Biraint, fie purtator de rit fn aceasta cilatore!” Si-a Cuat Va aos rimas Gun de a fami side fa _ prietenisis-auratincorabiacare i “aveasi-ductinalijart. Ia Intro noapte, iesind crestinul pe ‘punteacorabies, a impiedcat de o funie sia cat in mare. i (Coritbiertide pe punte au rimas ingrocitivizandu-Cpecrestin IRE ingfivt de vaturile intunecate ale mini. Nu au mai auzit {SO Aecdt 0 voce dsperata:Sfinte Nicolae, ajutd-mils i apok nist Eiviceesst nocgts, fe case cerestinul, sa petrecut un fapt simitor. in timp ce tapi ai casei dormeay, a auzit glasul celui plecat in lator. Topi ei dn casa Sau trezit, au aprins lumina si co-au wizut? Crestinul nostny, cu inele ude de apa mani, steam ijlocul camerei 9 striga disperat Sfinte Nicolae, ajutd-mil” od aS ea S — ss aay Fee Ky ny pS Sere: ew erase ae Visi eos SESE iG RED czmeticinduse, ef a povestit tuturor ceea ce sa I fintdmplat. Au infeles tofi cd +a petrecut 0 mare PY) Apoicrestinuls-adezbricat, a luat alte haine si s-a dus a I Hed) fiserca Sfintului Nicolae. Sta petrecut acolo cealalté parte JOS Gn noapte, muljumind cu lacrinin och Sfantuliui Nicolae ct BY) ic sahvat viata Aled minune a Sfintului Nicolae sa petrecut i tara umité Antiohia. Aci tia, impreund cu sofia sa 9 ful for BA) Vasile, un crestinGogat, pe nume Agricola ‘Eitfiubeau mule pe Sfintul Nicolae. infiecarean, Sfintulu, Agricola fcea priznuire (a bisericé, impartind| darari Gogatesivaclor si apo, acas, invita fa masi vecinii si Byay Prietenit 3 FEY intr-un an, de ziua Sfintului Nicolae, Agricola ia dat oie ful si, Vasile, care cescusefdctiandry, si meargi cu | prieteni lao bisericd mai indepartat, ce-Favea ca patron pe ‘fint, spundndu-i j = Mery, file, (a iserica Sfntuli Nicolae gi si fac asa cum ai imvdtat de la noi in anti trecut: si fii cumint sisi) Ka asculti cu multd credintd toatd slujba cea dumnezeiascd. BES dupa aceea si te ntorciacasd, fa masd, pentru cd eu si maica 9) 12 vom rindvicele ce sunt de trebuinta siracilor. | in timpul jb, Bisercaa fost inconjurata de turct stoi ‘retin au fost luat ca ro6i i dustin insula Ceta,departe de ere iy SeY= conteneau zi sinoapte cu rugaciunile, cu plinsul si cu tnguirle citre Dumnezen si catre Sfantul upd aceasta nenorscire, Agricola si sotia sa nu mai C | Nicolae. in timpulacesta, Vasile, deoarece era foarte frumos si | educat, a fost luat de Amira, conducitorul turcilr, acura BY acest, ca paharnic. Seka i bea Ks oh kas S Pe or ee or oN ei Eee TS REM a scurs mult timp de a aceasta intmplare. Vasiind rudele si vecinit ci cei do soti se topeau de tntristare, ‘au sftuit intr dns siapoile-au spus: = Oare nu cunoasteti vi edt de multe minuni face pe mmisearatd mi, princhipultau? scat si pe mare, Sfantul Nicole? De sabie, de robie si de ‘in fata ui rachiar Vasil, ful su toate mortilecelenedrepte, eipe mult ibveste. Acestai-arispuns, mirat: Ascultind vorbele acestora, Agricola si sofia sa au ~ Eu sunt, ta, fiul ta, pe care ture Eau robit in hotarat si rea obiceiul de al prtsmui pe sfant cum secuvine Creta Lau dus. uti, ce a intdmplat! Stu doar ed Cam siau pregtit ele de trebintd, spundndu- are avem noi tdeut pe Sfintul Nicole, care m-a asezat pe mine in facul ‘vreun fotos din tot plinsul acesta mult? Au trecuttreiani de BY cesta cand fiul nostru a dispirut si am uitat de pomenirea Bucurie mare a umplut sufletele tuturor si vestea ‘Sfintului Nicolae si n-am iesit (a pracnicul lui Sa lui rminunii Sfantului Nicole -arspaindit ute in tot finutul, BY) Gunainar si untdelemn sitamaie ssa mergem Gi Sfntul ss BY pind departz, Wind la sfrsitl viet Gr Aare si cei M) ne mug lui cu credint, ca salud dea cnsul mangdiere | impreundcuelau cinsttn fiecarean cum se penins Vasil, ful nostra, si cu mare nidejde ne vom cuvine pe Sfaneul Nicolae intoarce’ ‘Si au flcut toate dupa obiceiul de mai inainte: dupa rizr dela Bisercd, au invitat la cind pe pritenti spe vecinilor in timpul cine, sa aucit in curte Gtratul furios af Ii ric si 6ucurie mare Ca cuprins pe Agricola si acesta din toatd putereafuiastrigat: -0,fiulmeu, Vasile! Oare tu est flulmen, sau nilucd er zs Ci IR ory SF — i SS a a 5 or x oa ze REIRG: Seas ay fistimisend. Agricola a trimis slugile sd vad ce se intémpl afar: Merges sivedet lace navies cain, poate ofiareste, saaliceva! Agricola insusia est afardicuo faci aprinsi siacol, ce i vezi? Un om imbricat in fane turest,cu un pahar pln devin in mani, se wita nedumert a Agricola sla slug i Ss ES eS ee ” a S Ney oP q Bee ea KS = Ky BY Ry y = red bi & Y fintul Nicolae aavut mereu grijé side oamenii 6atrini (AA Fi necijifa Tatd cum a ajutee pe dot Saeed care focuiaw fn cetatea Constantinopotuli. ‘Nicolae, ci asa se mumea baru, impreund cu sotia sa YA itiubeau foarte mule pe Sfantul Nicolae. Ei nu aveau copii. (ad Desi era foarte siraci edi Bit find nu mai puteau si amunceasa in fiecare an, de ina Sfantub Nicole, tral WA ‘si sotia sa flceau priznuire si duceau daruri fa bisericd si, ey ‘Gipa slab, eimparteau siracilor » Intrsun an insi, au rimas far Bani. Pentru cd ziua de We serbare a Sféntului Nicolae se apropia, au hotarat si vind | tun covor, singurul fucru mai de pret din casa for. In drum spre [QW iat, Nicolae a intdlit un Bat cu fata luminoas, care -a I te el a ee rh 9 Ka Nedumerit, séracul Nicolae a rispuns cuviincios Y Intrebrr necunoscu li. Celalitrecito, care nu vedeau [A cucine vorbeste Nicolae cel sirac,auinceput sd spund: Ka are, niluciriveci, Nicole, ci vorbestide unulsingur? Dupa cea cumparat covorul de la séracul Nicolue, ‘iteimubeu fata bminoasé s-a dus la casa acestuia si-aspus sowie “ -Barbatul tu imi este priten de mult timp, Astazi m-am | incatnit cue gimea rugat, zicind: Fi bun idu acest covor a femeiamea eu, zicea el amaltatreabé. "Dect, iat covorut | cimaregrjideet Feneia s-a infuriat pe sotul séu, gindind: Vai mie, eee lege spline inci” ey as Biase as es = S 9 ntimput acesta, sivacul Nicolae, Bucuros de afacerea facuté, « cumparat toate cele de trebuinta pentru J ‘Prismuirea ce avea si o faci (a biserci, de ziua Sfntulivi Nicolae. Apo sa indreptat spre casi Dar cind a ajuns, ce a aflat? Sotia sa era foarte supdraté. Auzind cele intdmplate, ef a povestit cum a ‘vindut covorul unui cumparitor nevacut pentru ochié

S-ar putea să vă placă și