Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU 
FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” 

ACCESIUNEA 
­ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT ­ 

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: 
PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR 
ALEXANDRU BACACI 

DOCTORAND: 
NICOLAE LUCIAN ŞTEFĂNESCU 

SIBIU 
2006

Accesiunea 
­ Rezumatul tezei de doctorat ­ 

I. Consideraţii introductive. 
Accesiunea, ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, reprezintă una din 
principalele  instituţii  ale  dreptului  civil,  având  aplicabilitate  din  cele  mai  vechi 
timpuri şi până în zilele noastre. 
Chiar dacă, în prezent, aplicabilitatea cazurilor de accesiune este mai restrânsă 
decât  în  trecut,  abordarea  acestei  teme  este  impusă  din  necesităţi  atât  de  ordin 
teoretic, cât şi de ordin practic. Viaţa socială a zilelor noastre cunoaşte un ritm alert, 
iar  dispoziţiile  legale  care  reglementează  accesiunea  se  bucură  de  o  deosebită 
longevitate, astfel că ele trebuie să fie adaptate noilor realităţi ale societăţii. 
Toate aceste aspecte, precum şi  inexistenţa unei  monografii despre accesiune, 
ne­au determinat să pornim la elaborarea unei lucrări, în cuprinsul căreia să fie tratate 
principalele probleme teoretice şi practice pe care le ridică acest mod de dobândire a 
dreptului de proprietate. 
Având  în  vedere originile  îndepărtate ale  acestei  instituţii juridice, evoluţia  în 
timp a ei şi necesitatea unor noi dispoziţii legale care să o reglementeze, lucrarea îşi 
propune să abordeze tema dintr­o triplă dimensiune: trecut, prezent şi viitor. Apariţia, 
evoluţia,  actualitatea  şi  perspectivele  accesiunii  sunt  aspecte  care  ţin  de  o  analiză 
completă a acestui mod de dobândire a dreptului de proprietate şi duc la o mai bună 
înţelegere a mecanismului juridic pe care îl înglobează. 
Prin numărul însemnat al lucrărilor consultate la elaborarea tezei şi al soluţiilor 
pronunţate  de  instanţele  judecătoreşti,  citate  şi  analizate  în  cuprinsul  ei,  prin 
abordarea  teoretică  şi  practică  a  dispoziţiilor  legale  în  materie  şi  prin  analiza 
principalelor  probleme  controversate  relevate  de  practica  judiciară  şi  de  doctrină, 
încercăm  să  aducem  o  minimă  contribuţie  la  fundamentarea  soluţiilor  pe  care  le 
considerăm  corecte  şi  la  crearea  unei  legislaţii  moderne,  care  să  răspundă  noilor 
necesităţi ale societăţii. 

II. Planul lucrării. 
Lucrarea  este  alcătuită  dintr­un  cuprins,  din  patru  capitole  şi  dintr­o  listă 
bibliografică. 
Cuprinsul  prezintă,  în  ordinea  tratării  lor  pe  parcursul  lucrării,  principalele 
probleme supuse analizei. Materia analizată este structurată pe patru capitole, fiecare 
dintre  ele  cuprinzând  secţiuni  şi  subsecţiuni  corespunzătoare  subiectelor  supuse 
cercetării. 
Primul capitol  este dedicat analizei dreptului de  proprietate şi a  modurilor de 
dobândire  a  dreptului  de  proprietate  în  general,  fiind  alcătuit  din  cinci  părţi,  în 
cuprinsul cărora se analizează: 
­ Definiţia dreptului de proprietate. Legislaţie şi doctrină. 
­ Modurile de dobândire a dreptului de proprietate în dreptul roman.

­ Modurile de dobândire a dreptului de proprietate în vechiul drept românesc. 
­ Modurile de dobândire a dreptului de proprietate în dreptul românesc actual. 
­  Perspective  legislative  privind  modurile  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate. 
Al  doilea  capitol  se  ocupă  de  unele  noţiuni  generale  privind  accesiunea  sau 
încorporaţiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate, precum: 
­ Noţiune. Reglementare. 
­ Accesiunea în dreptul roman. 
­ Accesiunea în vechiul drept românesc. 
­ Perspective legislative privind accesiunea în general. 
­ Felurile accesiunii. 
Cel  de  al  treilea  capitol,  de  o  importanţă  deosebită  în  economia  lucrării, 
datorită  implicaţiilor  practice  pe  care  le  are,  abordează  trei  mari  probleme  care 
interesează materia accesiunii imobiliare: 
­ Accesiunea imobiliară artificială. 
­ Accesiunea imobiliară naturală. 
­ Perspective legislative privind accesiunea imobiliară. 
Accesiunea  mobiliară  formează  obiectul  de  studiu  al  celui  de  al  patrulea 
capitol. Cu o aplicaţie mult mai redusă în prezent decât accesiunea imobiliară, ea este 
supusă analizei sub mai multe aspecte, respectiv: 
­ Consideraţii generale. 
­ Adjuncţiunea. 
­ Specificaţiunea. 
­ Confuziunea sau amestecul. 
­ Reguli comune cazurilor de accesiune mobiliară. 
­ Perspective legislative privind accesiunea mobiliară. 
În  fine,  lucrarea  cuprinde  şi  o  listă  bibliografică,  ce  menţionează  numele  a 
peste    o  sută  de  autori  şi  lucrări  care  au  fost  avute  în  vedere  la  întocmirea  tezei  de 
doctorat, precum şi numeroase culegeri de practică judiciară şi acte normative  la care 
s­au făcut trimiteri în cuprinsul acesteia. 

III.  Consideraţii  generale  privind  modurile  de  dobândire  a  dreptului  de 


proprietate. 
Accesiunea  reprezintă  unul  din  modurile  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate reglementate de legislaţia românească. 
Studiul acestei instituţii juridice nu se poate face prin simpla prezentare a ei, ci, 
pentru  o  bună  analiză,  este  necesar  a  se  contura  noţiuni  precum  „dreptul  de 
proprietate” sau „mod de dobândire” şi a  se cunoaşte câteva noţiuni  generale  legate 
de celelalte moduri de dobândire a dreptului de proprietate. 
De aceea am considerat că, înainte de a trece la abordarea exclusivă a temei ce 
face obiectul tezei de doctorat, trebuie să fie supuse atenţiei aspectele care se află în 
strânsă legătură cu subiectul analizat. 
Astfel,  pornind  de  la  controversele  născute  de­a  lungul  timpului  legate  de 
necesitatea şi posibilitatea definirii sale şi de modul în care o astfel de definiţie poate

fi elaborată, au fost relevate, în mod comparativ, principalele definiţii date dreptului 
de  proprietate  în  legislaţiile  statelor  europene  şi  în  literatura  juridică  română  şi 
străină. 
De  asemenea,  originile  romane  ale  dreptului  românesc  ne­au  determinat  să 
analizăm  modurile de dobândire a dreptului de proprietate nu numai din perspectiva 
dreptului actual, ci şi dintr­o perspectivă istorică. 
Cele  mai  multe din  modurile de dobândire a dreptului  de proprietate, inclusiv 
accesiunea, îşi au originea  în dreptul roman. Cunoaşterea realităţilor sociale care au 
dus  la  necesitatea  apariţiei  acestora,  a  mecanismului  prin  care  ele  duceau  la 
dobândirea  dreptului  de  proprietate,  a  evoluţiei  lor  în  timp  şi  a  modului  cum  s­au 
adaptat la realităţile fiecărei epoci istorice, reprezintă o condiţie necesară pentru buna 
înţelegere a lor în prezent. Principalele moduri de dobândire a dreptului de proprietate 
în  dreptul  roman  erau:  ocupaţiunea,  tradiţiunea,  accesiunea,  specificaţiunea, 
confuziunea, găsirea unei comori, dobândirea fructelor, mancipaţiunea, in iure cessio, 
uzucapiunea, adiudicatio, legea şi înstrăinarea făcută de stat. 
Tot  astfel,  dreptul  românesc  actual  nu  este  numai  rezultatul  preluării 
principalelor  instituţii  de  drept  civil  din  vechiul  drept  roman,  ci  şi  rezultatul 
influenţelor  bizantine,  austro­ungare,  etc.,  pe  care  le­a  suferit  în  perioada  cuprinsă 
între sfârşitul epocii  romane şi  începutul epocii  moderne, când a  fost adoptat Codul 
civil. 
Epoca  feudală  a  cunoscut  trei  etape  de  evoluţie,  care  au  influenţat  existenţa 
dreptului de proprietate şi modurile în care acesta putea fi dobândit. 
Etapa  de  început  a  epocii  feudale,  lipsită  de  dovezi  clare  privind  existenţa 
dreptului,  a  fost  marcată  de  procesul  de  acaparare  a  proprietăţii  ţăranilor  liberi  de 
către viitorii boieri şi de apariţia diferenţierii sociale bazată pe stăpânirea pământului. 
În  epoca  feudalismului  în  ascensiune,  dreptul  de  proprietate  s­a  caracterizat 
prin diversificarea proprietăţii în funcţie de titulari sau de categoriile sociale din care 
aceştia  făceau  parte  şi  prin  caracterul  neuniform  al  normelor  juridice  care  îl 
reglementau.  Se  cunoşteau  următoarele  moduri  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate:  moştenirea  legală,  dania  domnească  sau  regească,  actele  juridice 
încheiate  între  particulari,  testamentele,  prescripţia  achizitivă  şi  desţelenirile, 
defrişările sau lăzuirile pământurilor necultivate. 
Ultima  parte  a  epocii  feudale  a  cunoscut  o  uniformizare  şi  o  codificare  a 
normelor  juridice.  Au  apărut  unele  coduri,  legiuiri  speciale,  manuale  juridice,  etc., 
care  au  reglementat  inclusiv  dreptul  de  proprietate  şi  modurile  de  dobândire  a 
acestuia. Pe lângă modurile vechi de dobândire a dreptului de proprietate, apar altele 
noi, făcându­se şi primele referiri la accesiune. 
Necesitatea creării unui drept modern a dus la apariţia Codului civil, care a fost 
adoptat  în  anul  1864  şi  a  intrat  în  vigoare  la  1  decembrie  1865.  Având  ca  model 
Codul civil francez de la 1804, dar şi unele texte din Codul civil italian, din legislaţia 
civilă  belgiană  şi  din  legiuirile  vechi  româneşti,  Codul  civil  român  continuă  să 
reglementeze  şi  în  prezent  principalele  moduri  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate.

Într­o analiză comparativă cu legislaţia altor state europene, ne­am ocupat atât 
de modurile de dobândire reglementate de Codul civil, cât şi de cele reglementate de 
alte  acte  normative.  Principalele  aspecte  relevate  în  cuprinsul  secţiunii  privind 
modurile  de  dobândire  a  dreptului  de  proprietate  în  dreptul  românesc  actual  sunt: 
noţiune  şi  terminologie;  reglementare,  scurt  istoric  şi  comparaţie  cu  alte  legislaţii; 
clasificarea  modurilor  de  dobândire  a  dreptului  de  proprietate;  scurtă  prezentare  a 
modurilor  generale  de  dobândire  a  dreptului  de  proprietate  şi  scurtă  prezentare  a 
modurilor specifice de dobândire a dreptului de proprietate. 
Longevitatea  Codului  civil  român,  criticile  pe  care  acesta  le­a  primit  de­a 
lungul  timpului,  încercările  repetate  de  a  crea  un  nou  cod  civil,  necesitatea  creării 
unei  legislaţii  adaptate  noilor  realităţi  sociale  şi  înlăturării  lacunelor  actualei 
reglementări,  apariţia  Proiectului  Codului  civil  şi  existenţa  posibilităţii  ca  acesta  să 
intre  în  vigoare,  ne­au  determinat  ca  în  finalul  primului  capitol  să  ne  ocupăm  de 
perspectivele  legislaţiei  româneşti  în  materia  modurilor  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate. În analiza acestor perspective au fost cuprinse nu numai comentarii legate 
de Proiectul Codului civil, ci şi critici ale acestuia şi ale actualei reglementări, precum 
şi propuneri de rezolvare a problemelor sesizate. 

IV.  Accesiunea  sau  încorporaţiunea  ca  mod  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate. Noţiuni generale. 
Accesiunea, reglementată de art.482 şi art.488­516 C.civ., reprezintă acel mod 
de dobândire a dreptului de proprietate care constă  în  încorporarea  materială a  unui 
lucru  mai  puţin  important  într­un  lucru  mai  important.  Dacă  lucrurile  unite  în  acest 
fel  aparţin  unor  proprietari  diferiţi,  proprietarul  lucrului  principal  dobândeşte  şi 
dreptul de proprietate asupra bunului accesoriu. 
Accesiunea  a  cunoscut  o  largă  aplicare  şi  în  dreptul  roman,  formele  actuale 
fiind  cunoscute  ca  trei  moduri  distincte  de  dobândire  a  dreptului  de  proprietate: 
accesiunea (accessio), confuziunea (confusio) şi specificaţiunea (specificatio). 
Cea  de  a  doua  secţiune  a  capitolului  al  II­lea  este  dedicată  în  întregime 
studiului accesiunii în dreptul roman, făcându­se totodată şi o analiză comparativă a 
acestor instituţii juridice cu cele din dreptul actual. 
În  vechiul  drept  românesc,  accesiunea,  ca  mod  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate,  a  fost  cunoscută  abia  în  secolul  al  XVII­lea,  odată  cu  apariţia  primelor 
pravile  scrise.  Primele  astfel  de  legiuiri  care  au  reglementat  unele  cazuri  de 
accesiune,  fără  să  facă  referire  expresă  la  acest  mod  de  dobândire  a  dreptului  de 
proprietate,  au  fost  Cartea  românească  de  învăţătură  sau  Pravila  lui  Vasile  Lupu, 
tipărită la Iaşi în anul 1646 şi Îndreptarea Legii sau Pravila lui Matei Basarab, tipărită 
la Târgovişte în anul 1652. 
Prima referire expresă la accesiune o găsim în Codul Calimah sau Codica ţivilă 
a  Moldovei,  apărută  în  anul  1817,  care,  în  capitolul  4,  se  ocupă  de  dobândirea 
proprietăţii lucrurilor prin sporire sau adăogire. 
Reglementări  importante  privind  accesiunea  mai  întâlnim  şi  în  Legiuirea 
Caragea, apărută în Ţara Românească în anul 1918, precum şi în Manualul juridic al

lui  Andronache  Donici,  apărul  în  Moldova  în  anul  1814  şi  care,  deşi  nu  a  fost 
niciodată adoptat în mod oficial, s­a bucurat de un larg ecou în rândul practicienilor. 
Analiza, în cea de a treia secţiune a capitolului II, a accesiunii în vechiul drept 
românesc prezintă o deosebită importanţă nu numai din punct de vedere istoric, ci şi 
din punct de vedere juridic. Evoluţia acestei instituţii juridice, perpetuarea principiilor 
dreptului  roman,  influenţele  altor  sisteme  de  drept  şi  necesitatea  adaptării  ei  la 
realităţile din ţările române reprezintă aspecte ce se impun a fi analizate într­un studiu 
monografic al accesiunii. 
Apariţia  Proiectului  Codului  civil  ne­a  determinat  să  tratăm  accesiunea  nu 
numai din perspectiva trecutului şi prezentului, ci şi din perspectiva viitorului. 
Întrucât felurile accesiunii au fost analizate detaliat în cuprinsul celorlalte două 
capitole, în cea de a patra secţiune a capitolului II ne­am limitat la a prezenta numai 
dispoziţiile  generale  privind  accesiunea  din  Proiectul  Codului  civil,  principalele 
lacune şi inexactităţi pe care acestea le cuprind şi propunerile de înlăturare a lor. 
În  fine,  capitolul  al  II­lea  se  încheie  prin  prezentarea  felurilor  accesiunii  şi  a 
cazurilor  de  accesiune  reglementate  în  dreptul  actual,  ele  urmând  să  fie  studiate 
amănunţit în următoarele două capitole. 

V. Accesiunea imobiliară. 
Accesiunea  imobiliară,  în  cazul  căreia  cel  puţin  bunul  principal  este  imobil, 
cunoaşte  în prezent două  forme, după cum unirea sau încorporarea este efectul  unui 
fenomen natural străin de voinţa omului, sau efectul unui fapt al omului: accesiunea 
imobiliară artificială şi accesiunea imobiliară naturală. 
În  cele  trei  secţiuni  ale  capitolului  al  III­lea  ne­am  ocupat,  pe  rând,  de  cele 
două  forme  de  accesiune  imobiliară  şi,  în  final,  de  perspectivele  legislative  privind 
accesiunea imobiliară artificială. 
Accesiunea imobiliară artificială sau industrială presupune intervenţia omului 
şi,  spre  deosebire  de  cea  naturală,  implică  şi  plata  unor  despăgubiri.  Ea  este 
reglementată de dispoziţiile art.489­494 C.civ., care copiază, în cea  mai  mare parte, 
dispoziţiile art.552­555 din Codul civil francez. 
Codul  civil  român  reglementează  două  cazuri  mari  de  accesiune  imobiliară 
artificială: construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări făcute de proprietar pe terenul său 
cu  materialele  altei  persoane  şi  construcţiile,  plantaţiile  sau  alte  lucrări  făcute  de  o 
persoană cu materialele sale pe terenul proprietatea altei persoane. 
În  abordarea  primului  caz  de  accesiune  imobiliară,  am  analizat  în  detaliu 
aspecte  care  privesc  reglementarea,  sfera  de  aplicare  şi  consecinţele  juridice  ale 
existenţei  lui,  precum  şi  drepturile  şi  obligaţiile  proprietarului  terenului  şi  ale 
proprietarului materialelor. 
Cel de al doilea caz de accesiune imobiliară artificială cunoaşte, la rândul lui, 
două  ipoteze:  situaţia  constructorului  de  rea­credinţă  şi  situaţia  constructorului  de 
bună­credinţă. 
În cazul constructorului de rea­credinţă s­au supus studiului probleme precum: 
reglementare, sfera de aplicare a noţiunii de constructor de rea­credinţă, drepturile şi

obligaţiile proprietarului terenului şi ale constructorului de rea­credinţă şi necesitatea 
existenţei prealabile a autorizaţiei de demolare. 
În  mod  asemănător,  şi  în  cazul  constructorului  de  bună­credinţă  am  abordat 
probleme  legate  de  reglementarea  acestei  instituţii  juridice,  de  constituţionalitatea 
prevederilor legale aplicabile, de sfera de aplicare a noţiunii de constructor de bună­ 
credinţă,  de  momentul  în  care  trebuie  să  existe  buna­credinţă,  de  dovada  bunei­ 
credinţe şi de drepturile şi obligaţiile proprietarului terenului şi ale constructorului de 
bună­credinţă. 
În  afara  acestor  comentarii  specifice  fiecăreia  din  cele  două  situaţii,  au  fost 
supuse  atenţiei  şi  unele  probleme  comune  pentru  constructorul  de  bună­credinţă  şi 
pentru cel de rea­credinţă, care au dat naştere unor controverse în literatura juridică şi 
unei practici juridice neunitare, cum ar fi: construcţiile, plantaţiile şi lucrările cărora li 
se aplică art.494 C.civ.; constructorii cărora li se aplică art.494 C.civ.;  momentul  în 
care  se  naşte  dreptul  de  accesiune  imobiliară  artificială;  natura  juridică  a  dreptului 
constructorului în intervalul de timp cuprins între data ridicării construcţiei şi aceea a 
invocării accesiunii de către proprietarul terenului; întinderea dreptului de creanţă al 
constructorului; împotriva cui poate fi îndreptată acţiunea în despăgubire?; termenul 
în care poate fi introdusă acţiunea în despăgubire; posibilităţile constructorului de a­şi 
realiza dreptul de creanţă; posibilitatea constructorului sau plantatorului de a demola 
construcţia,  plantaţia  sau  lucrarea  efectuată;  dreptul  de  retenţie  al  constructorului; 
admisibilitatea acţiunii în realizare sau a acţiunii în constatare cu privire la drepturile 
constructorului  asupra  clădirii  edificate  pe  terenul  altei  persoane;  situaţia 
construcţiilor edificate de două sau mai multe persoane pe terenul altuia sau al unuia 
dintre  constructori,  ori  edificate  de  copii  pe  terenul  părinţilor;  situaţia  construcţiilor 
edificate parţial pe terenul altuia. 
Pornind  de  la  premisa  că  în  practica  judiciară,  pe  fondul  insuficienţei, 
caracterului  confuz  sau  interpretării  eronate  a  materialului  probator,  se  face  deseori 
confuzie  între  accesiunea  imobiliară  artificială  şi  dreptul  de  superficie  şi  o  aplicare 
greşită  a  lor,  studiul  accesiunii  imobiliare  artificiale  se  încheie  cu  o  privire 
comparativă  a  celor  două  instituţii  juridice,  în  care  sunt  prezentate  principalele 
asemănări şi deosebiri existente între ele. 
Accesiunea imobiliară naturală, reglementată de art.495­503 C.civ., constă  în 
unirea  sau  încorporarea,  fără  intervenţia  omului,  a  două  bunuri  având  proprietari 
diferiţi, dintre care cel puţin bunul principal este imobil. 
În  cuprinsul  celei  de  a  doua  secţiuni  a  capitolului  III  am  analizat  cazurile  de 
accesiune imobiliară naturală reglementate de art.495­503 din Codul civil (aluviunea, 
avulsiunea,  insulele  şi  prundişurile,  accesiunea  albiei  unui  râu  şi  accesiunea 
animalelor  sălbatice),  insistând  în  mod  deosebit  asupra  sensului  actual  al  unor 
termeni,  asupra  problemelor  controversate  apărute  în  literatura  juridică  şi  practica 
judiciară şi asupra interpretării dispoziţiilor Codului civil în contextul noilor realităţi 
sociale. 
Asemenea celorlalte capitole, şi cel de al III­lea capitol se încheie cu abordarea 
în  perspectivă  a  accesiunii  imobiliare  artificiale.  Astfel,  sunt  prezentate  analitic 
principalele  cazuri  de  accesiune  imobiliară  naturală  şi  artificială  reglementate  de

Proiectul  Codului  civil,  cu  observarea  elementelor  de  noutate  faţă  de  actuala 
reglementare  şi  a  problemelor  şi  controverselor  apărute  în  practica  judiciară  şi  în 
doctrină, lăsate încă nerezolvate. 

VI. Accesiunea mobiliară. 
Deşi cu o importanţă practică mult mai redusă decât în cazul bunurilor imobile, 
accesiunea poate opera şi în favoarea bunurilor mobile. 
Accesiunea mobiliară reprezintă unirea a două bunuri mobile care aparţin unor 
proprietari diferiţi ori confecţionarea sau obţinerea unui bun de către o persoană, prin 
munca  sa,  folosind  materialele  altuia.  Proprietarul  bunului  principal  devine  prin 
accesiune şi proprietar al bunului mai puţin important, având obligaţia, de regulă, să­l 
despăgubească pe proprietarul bunului accesoriu. 
Deşi  are  o  aplicabilitate  mult  restrânsă  faţă  de  dreptul  roman,  în  principal 
datorită introducerii dispoziţilor art.1909 C.civ., accesiunea mobiliară continuă să fie 
aplicabilă şi în dreptul civil actual. Dispoziţiile art.504­416 C.civ. reglementează trei 
cazuri de accesiune mobiliară (adjuncţiunea, specificaţiunea şi confuziunea) şi unele 
reguli comune aplicabile acestora. 
Adjuncţiunea  presupune  unirea  a  două  bunuri  mobile  aparţinând  unor 
proprietari  diferiţi  şi  crearea  unuia  nou,  însă  fără  ca  cele  care  îl  compun  să­şi  fi 
pierdut individualitatea. Bunurile unite rămân distincte şi pot fi recunoscute. 
Specificaţiunea constă  în transformarea de către o persoană, prin  munca sa,  a 
unei materii aparţinând altei persoane, astfel încât se ajunge la crearea unui obiect cu 
totul nou. 
În  cazul  confuziunii,  prin  amestecarea  a  două  bunuri  mobile  aparţinând  unor 
proprietari diferiţi ia naştere un bun nou, în conţinutul căruia cele reunite nu se  mai 
pot distinge. 
Analiza  fiecăruia  dintre  cele  trei  cazuri  de  accesiune  mobiliară  s­a  concentrat 
asupra  interpretării  dispoziţiilor  legale  aplicabile,  asupra  drepturilor  proprietarilor 
bunurilor unite sau încorporate, asupra controverselor apărute în literatura juridică şi 
în practica judiciară, etc. 
Regulile comune aplicabile cazurilor de accesiune mobiliară sunt reglementate 
de  dispoziţiile  art.513­516  C.civ.  şi  privesc:  situaţia  în  care  bunul  rezultat  rămâne 
comun  între  proprietarii  materiilor  din  care  s­a  format;  posibilitatea  proprietarului 
materiei  întrebuinţate  fără  ştirea  lui  la  formarea  unui  lucru  nou  de  a  cere,  în  locul 
lucrului format, o materie de aceeaşi natură, câtime, greutate, mărime şi cantitate sau 
valoarea  aceleiaşi  materii;  posibilitatea  obligării  celor  care  au  întrebuinţat  materii 
străine,  fără  ştirea  proprietarului  lor,  la  plata  de  daune­interese;  aplicarea  prin 
analogie a acestor reguli la situaţii asemănătoare. 
Cu  toate  că,  datorită  aplicabilităţii  reduse  a  cazurilor  sale,  s­a  propus 
suprimarea dispoziţiilor care o reglementează, Proiectul Codului civil se ocupă şi de 
accesiunea mobiliară. 
Totuşi,  redactorii  Proiectului  Codului  civil  au  acordat  o  mai  mică  importanţă 
cazurilor  de  accesiune  mobiliară,  consacrându­le  numai  patru  articole,  în  care  se

poate observa o simplificare a regulilor aplicabile şi eliminarea diferenţelor existente 
în prezent între adjuncţiune şi confuziune. 
În  ultima  secţiune  a  capitolului  al  IV­lea  ne­am  ocupat  tocmai  de  aceste 
posibile  viitoare  reglementări,  prezentând  principalele  reguli  aplicabile,  diferenţele 
faţă  de  actuala  reglementare,  elementele  de  noutate  şi  propunerile  de  modificare  a 
Proiectului Codului civil. 

VII. Concluzii. 
Chiar dacă, aşa cum am spus şi anterior, nu mai are în prezent aceeaşi sferă de 
aplicabilitate ca în trecut, din scurta prezentare făcută în cuprinsul rezumatului şi mai 
ales  din  conţinutul  tezei  de  doctorat  rezultă  că  accesiunea  continuă  să  rămână  unul 
dintre cele mai importante moduri de dobândire a dreptului de proprietate. 
În  condiţiile  existenţei  unei  legislaţii  învechite,  a  timidităţii  organelor 
legislative în adoptarea unor noi reglementări, a dinamicii societăţii şi a apariţiei unor 
noi  relaţii  sociale,  neavute  în  vedere  la  epoca  elaborării  Codului  civil,  abordarea 
acestei  teme,  atât  din punct  de  vedere  teoretic,  cât  şi  practic,  s­a  dovedit  a  fi  foarte 
dificilă. 
La elaborarea acestei monografii ne­am propus să analizăm dispoziţiile legale, 
literatura juridică şi practica judiciară privind accesiunea, prin raportare nu numai la 
regulile  aplicabile  în  dreptul  roman  şi  în  vechiul  drept  românesc,  sau  la  cele  ce  se 
preconizează a fi aplicabile în viitor, ci şi la legislaţiile altor state care cunosc această 
instituţie juridică, cum ar fi Franţa, Italia, Belgia, Germania,etc. 
Prin  studiul  comparativ  al  dispoziţiilor  legale  care  o  reglementează,  prin 
cercetarea detaliată a problemelor apărute în practica judiciară din ţara noastră şi din 
străinătate sau dezbătute în doctrină şi prin încercarea de a găsi noi soluţii legislative 
şi practice de rezolvare a acestor probleme, sperăm că am reuşit să aducem cel puţin 
o  modestă  contribuţie  la  fundamentarea  teoretică  şi  practică  a  accesiunii  ca  mod  de 
dobândire a dreptului de proprietate. 

Doctorand, 
Nicolae Lucian Ştefănescu
10 

L’accession 
­ Le résumé de la thèse de doctorat ­ 

I. Des considérations introductives. 
L’accession, comme moyen d’obtenir le droit de propriété, représente une des 
principales  institutions  du  droit  civil,  ayant  de  l’applicabilité  dès  les  plus  anciens 
temps jusqu’au présent. 
Même  si,  au  présent,  l’applicabilité  des  cases  d’accession  est  plus  restreinte 
qu’au  passé,  cette  thème  est  imposée  par  des  nécessités  aussi  d’ordre  théorique  et 
pratique.  La  vie  sociale  des  nos  jours  connaît  un  rythme  alerte,  et  les  dispositions 
légales qui réglementent l’accession jouissent d’une grande longévité, de la manière 
qu’elles doivent être adaptées aux nouvelles réalités de la société. 
Tous ses aspects, ainsi comme l’existence d’une monographie sur l’accession, 
nous  ont  déterminés  de  commencer  un  ouvrage,  où  nous  traiterons  les  principaux 
problèmes théoriques et pratiques élevés par ce moyen d’obtenir le droit de propriété. 
Vu les origines éloignées de cette institution juridique, son évolution pendant le 
temps  et    la  nécessité  des  nouvelles  dispositions  légales  pour  la  réglementer, 
l’ouvrage  se  propose  d’aborder  la  thème  d’une  triple  dimension :  passé,  présent  et 
futur. L’apparition, l’évolution, l’actualité  et les perspectives de l’accession sont des 
aspects  qui  tiennent  d’une  analyse  complète  de  ce  moyen  d’obtenir  le  droit  de 
propriété  et  conduisent  à  une  meilleure  compréhension  du  mécanisme  juridique 
qu’elles englobent. 
Par  le  grand  nombre des ouvrages consultés à l’élaboration de  la thèse et des 
solutions prononcées par les instances judiciaires , citées et analysées à travers de son 
contenu, par l’attaque théorique et pratique des dispositions légales en matière, et par 
l’analyse des principaux problèmes controversés relevés par  la pratique judiciaire et 
par la doctrine, nous essayons d’apporter une contribution minime à la consolidation 
des  solutions  que  nous  considérons  correctes  et  à  la  création  d’une  législation 
moderne, qui pourra répondre aux nouvelles nécessités de la société. 

II. Le plan d’ouvrage. 
L’ouvrage  est  composé  d’un  contenu,  quatre  chapitres,  et  une  liste 
bibliographique. 
Le  contenu  représente,  dans  l’ordre  de  leur  traitement  sur  toute  l’étendue  de 
l’ouvrage,  les  principaux  problèmes  soumis  à  l’analyse.  La  matière  analysée  est 
structurée  sur  quatre  chapitres,  chacun  d’entre  eux  en  englobant  des  sections  et  des 
sous sections adéquates pour les sujets soumis à la recherche. 
Le premier chapitre est dédié à l’analyse du droit de propriété et aux  moyens 
d’obtenir  le  droit  de  propriété  en  général,  étant  formé  de  cinq  parties,  sur  l’étendue 
desquelles on analyse : 
­ La définition du droit de propriété. Législation et doctrine. 
­ Les moyens d’obtenir le droit de propriété dans le droit roman.
11 

­ Les moyens d’obtenir le droit de propriété dans le droit ancien roumain. 
­ Les moyens d’obtenir le droit de propriété dans le droit roumain actuel. 
­  Des  perspectives  législatives  en  regardant  les  moyens  d’obtenir  le  droit  de 
propriété. 
Le  deuxième  chapitre  s’occupe  de  quelques  notions  générales  en  regardant 
l’accession  ou  l’incorporation  comme  du  moyen    d’obtenir  le  droit  de  propriété, 
comme :
­ Notion. Réglementation. 
­ L’accession dans le droit roumain. 
­ L’accession dans le droit ancien roumain. 
­ Des perspectives législatives en regardant l’accession en général. 
­ Les types d’accession. 
Le  troisième  chapitre,  d’une  très  grande  importance  dans  l’économie 
d’ouvrage, à cause des implications pratiques qu’il a, attaque trois grands problèmes 
qui intéresse la matière de l’accession immobilière : 
­ L’accession immobilière artificielle. 
­ L’accession immobilière naturelle. 
­ Des perspectives législatives en regardant l’accession immobilière. 
L’accession  mobilière  forme  l’objet  d’étude  du  quatrième  chapitre.  A  une 
application  beaucoup  plus  réduite  au  présent  que  l’accession  immobilière,  elle  est 
soumise à l’analyse sous plusieurs aspects, respectivement : 
­ Des considérations générales. 
­ L’adjonction. 
­ La spécification. 
­ La confusion ou le mélange. 
­ Des règles communes aux cases d’accession mobilière. 
­ Des perspectives législatives en regardant l’accession mobilière. 
Enfin,  l’ouvrage  renferme  aussi  une  liste  bibliographique,  qui  mentionne  le 
nom de plus de cent d’auteurs et des ouvrages qui ont été eus en vu à l’élaboration de 
la  thèse  de  doctorat,  aussi  que  des  nombreuses  collections  de  pratique  judiciaire  et 
des actes normatives auxquelles on a fait référence à travers de son étendue. 

III.  Des  considérations  générales  en  regardant  les  moyens  d’obtenir  le 
droit de propriété. 
L’accession  représente  un  des  moyens  d’obtenir  le  droit  de  propriété 
réglementés par la législation roumaine. 
On  ne  peut  pas  faire  l’étude  de  cette  institution  juridique  par  son  simple 
présentation, il faut, pour une bonne analyse, mettre en évidence des notions comme " 
le  droit  de  propriété  "  ou  "moyen  d’obtention  "  et  connaître  quelques  notions 
générales en regardant les autres moyens d’obtention du droit de propriété. 
C’est pour cela qu’on a considéré que, avant de passer à aborder exclusivement 
de la thème qui fait l’objet de la thèse de doctorat, il faut analyser attentivement les 
aspects qui se trouvent en rapports étroits avec le sujet analysé.
12 

Ainsi, en partant des controverses nées pendant le temps en ce qui concerne la 
nécessité et la possibilité de sa définition et le moyen dans lequel une telle définition 
peut  être  élaborée,  on  a  relevé,  de  manière  comparative,    les  principales  définitions 
données  au  droit  de  propriété  dans  les  législations  des  états  européens  et  dans  la 
littérature juridique roumaine et étrangère. 
En outre, les origines romans du droit roumain nous ont déterminés d’analyser 
les moyens d’obtention du droit de propriété pas seulement de la perspective du droit 
actuel, mais aussi d’une perspective historique. 
La  plus  grande  partie  des  moyens  d’obtention  du  droit  de  propriété, 
inclusivement l’accession, ont leur origines dans le droit roman. La connaissance des 
réalités  sociales  qui  ont  conduit  à  la  nécessité  de  l’apparition  de  celles­ci,  du 
mécanisme  par  lequel  elles  conduisaient  à  l’obtention  du  droit  de  propriété,  de  leur 
évolution  pendant  le  temps,  et  du  moyen  dans  lequel  elles  se  sont  adaptées    aux 
réalités  de  chaque  époque  historique,  représente  une  condition  nécessaire  pour  leur 
bonne  compréhension  au  présent.  Les  moyens  principaux  d’obtient  du  droit  de 
propriété  dans  le  droit  roman  étaient :  l’occupation,  la  tradition,  l’accession,  la 
spécification, la confusion, trouver une trésor, l’obtient des fruits, la mancipation, in 
iure cessio, l’usucapion, adiudicatio, la loi et l’aliénation faite par l’état. 
Aussi de cette manière, le droit roumain actuel n’est pas seulement le résultat 
d’assumer les principales institutions de droit civil de l’ancien droit roman, mais aussi 
le résultat des influences byzantines, autriche – hongrois, etc., qu’il a souffertes dans 
la période dès la fin de l’époque romane jusqu’au début de l’époque moderne, quand 
on a adopté le Code civil. 
L’époque féodale a connu trois étapes d’évolution qui ont influencé l’existence 
du droit de propriété et les moyens dans lesquels pouvait être obtenu. 
L’étape  de  début  de  l’époque  féodale,  dépourvue  des  preuves  claires  en 
regardant  l’existence  du  droit,  a  été  marquée  par  le  procès  d’accaparation  de  la 
propriété  des  paysans  libres  par  les  futurs  boyards  et  par  l’apparition  de 
différenciation sociale basée sur la propriété du terrain. 
A  l’époque de  la  féodalité en ascension,  le droit  de propriété s’est caractérisé 
par  la  diversification  de  la  propriété  en  fonction  des  titulaires  ou  des  catégories 
sociales  dont  ceux­ci  faisaient  partie  et  par  le  caractère  pas  uniforme  des  normes 
juridiques  qui  le  réglementaient.  On  connaissait  les  suivants  moyens  d’obtient  du 
droit  de  propriété :  l’héritage  légale,  la  donation  princière  ou  royale,  les  actes 
juridiques conclus entre des particulaires, les testaments, la prescription acquisitive et 
les défrichements ou les déboisements des terrains pas cultivés. 
La  dernière  partie  de  l’époque  féodale  a  connu  une  uniformisation  et  une 
codification  des  normes  juridiques.  Ont  apparu  quelques  codes,  légiferations 
spéciales, des manuels  juridiques, etc., qui ont réglementé inclusivement le droit de 
propriété et ses moyens d’obtient. En plus des anciens moyens d’obtient du droit de 
propriété, on apparaît des autres nouveaux, en faisant aussi des premières références à 
l’accession. 
La nécessité de créer un droit  moderne a conduit à l’apparition du Code civil, 
qui a été adopté l’an de 1864 et a entré en vigueur le 1 décembre 1865. Ayant comme
13 

model le Code civil français du 1804 mais aussi quelques textes du Code civil italien, 
de  la  législation civile belge et des  légiferations anciennes roumaines,  le Code civil 
roumain continue de réglementer aussi au présent les principaux moyens d’obtient du 
droit de propriété. 
Dans une analyse comparative à la législation des autres états européens, nous 
nous avons analysé les moyens d’obtient réglementés aussi par le code civil et par des 
autres  actes  normatifs.  Les  principaux  aspects  relevés  au  cours  de  la  section  en 
regardant  les  moyens  d’obtient  du  droit  de  propriété  dans  le  droit  roumain  actuel 
sont : notion et terminologie, réglementation, bref historique et comparaison avec des 
autre  législations,  classification  des  moyens  d’obtient  du  droit  de  propriété,  brève 
présentation  des  moyens  généraux  d’obtient  du  droit  de  propriété  et  brève 
présentation  des moyens spécifiques d’obtient du droit de propriété. 
La longévité du code civil roumain, les critiques qu’il a reçu au cours du temps, 
les  essais  répétées  de  créer  un  nouveau  code  civil,  la  nécessité  de  créer  d’une 
législation  adaptée  aux  nouvelles  réalités  sociales  et  d’éliminer  les  lacunes  de  la 
réglementation  actuelle,  l’apparition  du  projet  du  code  civil  et  l’existence  de  la 
possibilité  que  celui­ci  entre  en  vigueur,  nous  ont  déterminés  de  traiter,  à  la  fin  du 
premier  chapitre,  les  perspectives  de  la  législation  roumaine  dans  la  matière  des 
moyens  d’obtient  du  droit  de  propriété.  Dans  l’analyse  de  ces  perspectives  ont  été 
englobés  pas  seulement  des  commentaires  regardant  le  projet  du  Code  civil,  mais 
aussi  des  critiques  de  celui–ci  et  de  l’actuelle  réglementation,  et  aussi  des 
propositions de résoudre les problèmes signalés. 

IV.  L’accession  ou  l’incorporation  comme  moyen  d’obtient  du  droit  de 
propriété. Des notions générales. 
L’accession,  réglementée  par  art.  482  –  516  C.  Civ.  représente  le  moyen 
d’obtient  du  droit  de  propriété  qui  signifie  l’incorporation  matérielle  d’une  chose 
moins  important  dans  une  chose  plus  important.  Si  les  choses  unies  dans  cette 
manière  appartiennent  aux  propriétaires  distincts,  le  propriétaire  de  la  chose 
principale obtient aussi le droit de propriété sur le bien accessoire. 
L’accession  a  connu  une  large  applicabilité  aussi  dans  le  droit  roman,  les 
formes actuelles en étant connues comme trois moyens distincts d’obtient du droit de 
propriété :  l’accession  (accessio),  la  confusion  (confusio)  et  la  spécification 
(specificatio) 
La deuxième section du deuxième chapitre, est complètement dédiée à l’étude 
de  l’accession  dans  le  droit  roman,  en  se  faisant  en  même  temps  une  analyse 
comparative de ces institutions juridiques avec celles du droit actuel. 
Dans l’ancien droit roumain, l’accession, comme  moyen d’obtient du droit de 
propriété, a été connue seulement au XVII­ème siècle avec l’apparition des premières 
lois  écrites.  Ces  premières  types  de  législations  dans  lesquelles  ont  a  réglementé 
quelques cas d’accession, sans faire référence expresse à ce moyen d’obtient du droit 
de propriété, ont été le Livre Roumain d’Enseignement ou Le code de Matei Basarab, 
publié à Targovişte, l’an 1652.
14 

La  première  référence  expresse  à  l’accession  se  trouve  dans  le  Code  de 
Calimah, ou la Codique civil de la Moldavie, apparu en 1817, qui, dans le chapitre 4, 
s’occupe de l’obtient de la propriété des choses par augmentation ou addition. 
On  rencontre  aussi  des  réglementations  importantes  en  regardant  l’accession 
dans  la  Loi  de  Caragea,  apparue  dans  le  Pays  Roumaine,  en  1918  et  aussi  dans  le 
Manuel juridique de Andronache Donici, apparu en Moldavie, en 1814 et qui, même 
pas adopté officiellement, a eu un grand écho parmi les praticiens. 
L’analyse, dans la troisième section du deuxième chapitre, de l’accession dans 
l’ancien  droit  roumain,  présente  une  grande  importance  pas  seulement  du  point  de 
vue  historique  mais aussi  du point de  vue juridique.  L’évolution  de cette  institution 
juridique,  la  perpétuation  des  principes  du  droit  roman,  les  influences  des  autres 
systèmes  de  droit  et  sa  nécessité  de  s’adapter  aux  réalités  des  pays  roumains, 
représentent des aspects qui s’imposent d’être analysés dans un étude monographique 
de l’accession. 
L’apparition du Projet du Code civil nous a déterminé de traiter l’accession pas 
seulement  de  la  perspective  du  passé  et  du  présent,  mais  aussi  de  la  perspective  du 
futur. 
Parce  que  les  moyens  de  l’accession  ont  été  analysés  en  détail  au  cours  des 
autres  deux  chapitres,  dans  la  quatrième  section  du  chapitre  II  nous  nous  sommes 
limités  à  présenter  seulement  les  dispositions  générales  en  regardant  l’accession  du 
Projet du Code civil, les principales lacunes et inexactitudes que celles–ci englobent 
et les propositions pour les éliminer. 
Enfin,  le  deuxième  chapitre  est  fini  avec  la  présentation  des  types  de 
l’accession et des cases d’accession réglementés dans le droit actuel, en suivant d’être 
étudiés en détail dans les suivants deux chapitres. 

V. L’accession immobilière. 
L’accession  immobilière,  au  cas  de  laquelle  au  moins  le  bien  principal  est 
immobile, connaît au présent deux formes, ainsi comme l’union ou l’incorporation est 
l’effet d’un phénomène naturel étrange de la volonté de l’homme, ou l’effet d’un fait 
de l’homme : l’accession immobilière artificielle et l’accession immobilière naturelle. 
Dans  les  trois  sections  du  troisième  chapitre,  nous  nous  sommes  occupés,  en 
ordre,  des  deux  formes  d’accession  immobilière  et,  à  la  fin,  des  perspectives 
législatives regardant l’accession immobilière artificielle. 
L’accession  immobilière  artificielle  ou  industrielle,  suppose  l’intervention  de 
l’homme  et,  contraire  à  celle  naturelle,  implique  aussi  le  payement  de  certains 
dédommagements. Elle est réglementée par  les dispositions de  l’art. 489­494 c. civ. 
qui copient, à la plus grande partie, les dispositions du Code civil français. 
Le code civil roumain réglemente deux  grands cases d’accession  immobilière 
artificielle :  les  constructions,  les  plantations,  ou  des  autres  ouvrages  faits  par  le 
propriétaire sur son terrain avec  les  matériaux d’autre personne et les constructions, 
les plantations, ou des autres ouvrages faits par une personne avec ses matériaux sur 
le terrain propriété d’autre personne.
15 

En  abordant  le  premier  cas  d’accession  immobilière,  nous  avons  analysé,  en 
détail,  des  aspects  qui  concernent  la  réglementation,  la  sphère  d’application  et  les 
conséquences  juridiques  de  son  existence    aussi  que  les  droits  et  les  obligations  du 
propriétaire du terrain et du propriétaire des matériaux. 
Le deuxième cas d’accession  immobilière artificielle connaît à son tour, deux 
hypothèses :  la  situation  du  constructeur  de  mauvaise  foi  et  la  situation  du 
constructeur de bonne foi. 
Au  cas  du  constructeur  de  mauvaise  foi  on  a  soumis  à  l’étude  des  problèmes 
comme réglementation, sphère d’application de la notion de constructeur de mauvaise 
foi;  les  droits  et  les  obligations  du  propriétaire  du  terrain  et  du  constructeur  de 
mauvaise foi et la nécessité de l’existence préalable de l’autorisation de démolir. 
Presque dans la même manière, aussi au cas du constructeur de bonne foi, nous 
ont abordé des problèmes  liés à  la réglementation de cette  institution juridique, à  la 
constitutionalité  des  prévisions  légales  applicables,  à  la  sphère  d’application  de  la 
notion de constructeur de mauvaise foi, au moment ou il doit exister la bonne foi, à la 
preuve  de  la  bonne  foi  et  aux  droits  et  obligations  du  propriétaire  du  terrain  et  du 
constructeur de bonne foi. 
Outre  de  ces  commentaires  spécifiques  à  chacune  des  deux  situations,  on  a 
soumis à l’attention aussi quelques problèmes communes pour le constructeur bonne 
foi  et  pour  celui  de  mauvaise  foi  qui  ont  généré  des  controverses  dans  la  littérature 
juridique  et  une  pratique  judiciaire  pas  unitaire,  ainsi  comme:  les  constructions,  les 
plantations,  et  les  autres  ouvrages  auxquels  on  applique  l’art.  494  C.civ.;  les 
constructeurs auxquels on applique  l’art. 494 C.civ.;  le  moment où apparaît  le  droit 
d’accession immobilière artificielle; la nature juridique du droit du constructeur dans 
la  période  dès  la  date  d’élévation  de  la  construction  et  jusqu’à  l’invocation  de 
l’accession  par  le  propriétaire  du  terrain;  le  prolongement  du  droit  de  créance  du 
constructeur;  contre  qui  on  peut  dirigé  l’action  en  dédommagement?;  le  terme  dans 
lequel on peut introduire l’action en dédommagement; les possibilités du constructeur 
de  réaliser  son  droit  de  créance;  la  possibilité  du  constructeur  ou  du  planteur  de 
démolir la construction, la plantation ou l’ouvrage effectué; le droit de rétention   du 
constructeur;  l’admissibilité  de  l’action  en  réalisation  ou  de  l’action  en  constatation 
en  regardant  les  droits  du  constructeur  en  ce  qui  concerne  le  bâtiment  édifié  sur  le 
terrain d’autre personne; la situation des constructions édifiées par deux ou plusieurs 
personnes sur le terrain d’autre ou d’un constructeur, ou édifiées par des enfants sur 
le  terrain  des  enfants;  la  situation  des  constructions  édifiées  partiellement  sur  le 
terrain d’un autre. 
L’accession  immobilière  naturelle,  réglementée  par  l’art.  495­503  C.civ., 
signifie  l’union  ou  l’incorporation,  sans  l’intervention  de  l’homme,  des  deux  biens 
ayant des propriétaires distincts, dont au moins le bien principal est immobile. 
Au cours de la deuxième section de chapitre III, nous avons analysé les cases 
d’accession  immobilière  naturelle  réglementée  par  l’art.  495­503  du  Code  civil 
(l’alluvion,  l’avulsion,  les  îles  et  attérissements,  l’accession  de  le  lit  d’un  rivière  et 
l’accession  des  animaux  sauvages),  en  insistant  spécialement  sur  le  sens  actuel  de 
quelques termes, sur les problèmes controversés apparus dans la littérature juridique
16 

et  pratique  judiciaire  et  sur  l’interprétation  des  dispositions  du  Code  civil  dans  le 
contexte des nouvelles réalités sociales. 
Comme  les  autres  chapitres,  le  troisième  chapitre  se  termine  en  abordant,  en 
perspective,  l’accession  immobilière  artificielle.  Ainsi,  on  présente  de  manière 
analytique  les principaux cases d’accession   naturelle et artificielle, réglementés par 
le  Projet  du  Code  civil,  avec  l’observation  des  éléments  de  nouveauté  envers  la 
réglementation  actuelle  et  les  problèmes  et  controverses  apparues  dans  la  pratique 
judiciaire et dans la doctrine, laissées encore pas résolues. 

VI. L’accession mobilière. 
Quoiqu’elle  a  une  importance  pratique  beaucoup  plus  réduite  que  dans  les 
cases des biens immeubles, l’accession peut opérer aussi en faveur des biens mobiles. 
L’accession  mobilière  représente  l’union  de  deux  biens  mobiles  qui 
appartiennent  aux  propriétaires  distincts  ou  la  confection  ou  l’obtient  d’un  bien  par 
une personne, par son travail, en utilisant les matériaux d’un autre. Le propriétaire du 
bien principal devient par  l’accession aussi  le  propriétaire du bien  moins  important, 
ayant l’obligation, en général, de dédommager le propriétaire du bien accessoire. 
Quoiqu’elle  a  une  application  plus  restreinte  en  comparaison  avec    le  droit 
roman,  en  principal  grâce  à  l’introduction  des  dispositions  de  l’art.  1909  C.civ.  , 
l’accession  mobilière  continue  d’être  applicable  aussi  dans  le  droit  civil  actuel.  Les 
dispositions  de  l’art.  504­416  C.civ.  réglementent  trois  cases  d’accession  mobilière 
(l’adjonction,  la  spécification  et  la  confusion)  et  quelques  règles  communes 
applicable à ceux­ci. 
L’adjonction  suppose  l’union    de  deux  biens  mobiles  qui  appartiennent  aux 
propriétaires  distincts  et  la  création  d’un  nouveau,  mais  sans  que  ceux  qui  le 
composent perdent leur individualité. Les biens unis restent distincts et peuvent être 
reconnus. 
La  spécification  signifie  la  transformation  par  une  personne,  par  son  travail, 
d’une  matière  appartenant  à  une  autre  personne,  en  conduisant  à  la  formation  d’un 
objet complètement nouveau. 
Au cas de la confusion, par le mélange de deux biens mobiles appartenant aux 
propriétaires distincts, apparaît  un  bien  nouveau, dans  le contenu duquel on  ne peut 
plus distinguer les biens réunis. 
L’analyse  de  chacun  d’entre  les  trois  cases  d’accession  mobilière  s’est 
concentrée  sur  l’interprétation  des  dispositions  légales  applicables,  sur  les  droits  de 
propriétaires  des  biens  unis  ou  englobés,  sur  les  controverses  apparues  dans  la 
littérature juridique et dans la pratique judiciaire, etc. 
Les  règles  communes  applicables  aux  cases  d’accession  mobilière  sont 
réglementées par  les dispositions de  l’art.  513­516 C.civ. et concernent:  la situation 
où  le  bien  résulté  reste  commun  entre  les  propriétaires  des  matières  dont  il  s’est 
formé;  la  possibilité  du  propriétaire  de  la  matière  utilisée  à  l’insu  de  ce–ci,  à  la 
formation d’une chose nouvelle de demander, au lieu de la chose formée, une matière 
de  la  même  nature,  largeur,  poids,  dimension  et  quantité  ou  valeur  de  la  même 
matière; la possibilité d’obliger les personnes qui ont utilisé des matières étranges, à
17 

l’insu  de  leur  propriété,  de  payer  des  dommages  et  intérêts;  l’application,  par 
l’analogie, de ces règles aux situations ressemblantes . 
Même si, par conséquence de l’applicabilité réduite de ses cases, on a proposé 
l’élimination  des  dispositions  qui  la  réglemente,  le  Projet  du  Code  civil  s’occupe 
aussi de l’accession mobilière. 
Pourtant,  les  rédacteurs  du  Projet  du  Code  civil  ont  accordé  une  plus  petite 
importance  aux  cases  d’accession  mobilière,  en  les  consacrant  seulement  quatre 
articles où on peut observer une simplification des règles applicables et l’élimination 
des différences existantes au présent entre l’adjonction et la confusion. 
Dans  la dernière section du chapitre IV, nous  nous sommes occupé justement 
de  ces  possibles  réglementations  futures,  en  présentant  les  principaux  règles 
applicables, les différences de la nouvelle réglementation, les éléments de nouveauté 
et les propositions de modifications du Projet du Code civil. 

VII. Conclusions. 
Même  si,  comme  nous  avons  dit  antérieurement,  elle  n’a  plus    au  présent,  la 
même sphère  d’applicabilité comme dans  le  passé, de la  brève présentation  faite au 
cours  du  résumé  et  spécialement  du  contenu  de  la  thèse  de  doctorat  il  résulte  que 
l’accession continue de rester un de les plus importants moyens d’obtient du droit de 
propriété. 
En conditions de l’existence d’une législation usée, de la timidité des organes 
législatifs en adoptant des nouvelles réglementations, de la dynamique de la société et 
de  l’apparition  des  nouvelles  relations  sociales,  qui  n’ont  pas  été  eues  en  vue  à 
l’époque  de  l’élaboration  du  Code  civil,  aborder  cette  thème,  aussi  du  point  de  vue 
théorique et pratique, s’est dénoté être très difficile. 
A  l’élaboration de  cette  monographie  nous  nous  sommes  proposés  d’analyser 
les  dispositions  légales,  la  littérature  juridique  et  la  pratique  judiciaire  en  regardant 
l’accession, par  rapport pas seulement aux règles applicables dans  le droit roman et 
dans l’ancien droit roumain, ou à celles qui se préconisent d’être applicables dans le 
futur,  mais  aussi  aux  législations  d’autres  états  qui  connaissent  cette  institution 
juridique comme la France, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne etc. 
Par  l’étude  comparatif  des  dispositions  légales  qui  la  réglementent,  par  la 
recherche en détail, des problèmes apparus dans la pratique judiciaire de notre pays et 
de  l’étranger,  ou  discutés  dans  la  doctrine  et  par  l’essai  de  trouver  des  nouvelles 
solutions  législatives  et  pratiques  de  résoudre  ces  problèmes,  nous  espérons  d’avoir 
réussi d’apporter au  moins  une  modeste contribution à  la consolidation  théorique et 
pratique de l’accession comme moyen d’obtient du droit de propriété. 

Doctorand, 
Nicolae Lucian Ştefănescu