Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! . DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .II.

sunt conforme cu realitatea.Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1.PNDC 2 .Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. 1c .cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - . 1b. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă .culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. bon fiscal) . Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. Har tă Nr. Plăţi naţionale directe complementare: .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. 1dNr.PNDC 1 . © Semnatura titular cerere/ reprezentant. administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 . înregistr. factură fiscală.ha Cod Pachet 1a. fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.1 / ________ împuternicit (şi ştampila.in pentru fibră .PNDC 3 .

Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7. GAEC 2........PNDC 6 .. 55 din Regulamentul CE nr....... -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.. după caz) 5. livezilor..... Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII. CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie. culturilor de hamei.... după cum urmează: I..... conform reglementărilor naţionale şi europene..PNDC 5 ....3 ha.... Pe timpul iernii. -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă.Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie... IV. pepinierelor pomicole.. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 ....... 3 III.. nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art. pepinierelor viticole.. GAEC 3..... suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0....1 ha. Sprijin pentru zona montană defavorizată . bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR .. -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez. terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007...1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul . reglementate prin legislaţia naţională... Schema separată pentru zahăr 4.ZMD 6.... se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.... declar următoarele: 1. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului.. după caz... Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie.... Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil......... 1122/2009)....... indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite... În cazul viilor. factură fiscală... pe care mă angajez să le respect.. Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia ... Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4.. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1.... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha....... II..tutun 3.. arbuştilor fructiferi..PNDC 4 .... întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR . Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%........... cultivat cu plante prăşitoare... pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.. GAEC 5....hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. III..... Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6.sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare.......

-să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create.... după caz.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă.73/2009).. decesul agricultorului.... cererea unică va fi respinsă de la plată . locatari sau altele asemenea. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. raportul de control pe teren. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale.. în calitate de proprietari. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.. complete.75. în orice moment. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole. 2. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS. arendaşi. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. corecte. aprobarea unei rente agricole viagere.. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe. 3. concesionari..  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră...1122/2009. GAEC 8. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. alin. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli. registrele contabile. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. etc.. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. 25 din Regulamentul CE nr. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă.. GAEC 10.1122/2009 şi art..    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale.2 din Regulamentul CE nr. Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului... atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală. în scris.GAEC 7. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . 31 din Regulamentul CE nr. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli.. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001.. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente..  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata.  În conformitate cu art..alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 . le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. GAEC 9. complete şi perfect valabile.. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului... . Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire... asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. după caz.. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11.. V. Semnătura titular cerere/ reprezentant. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.. Arendatorul.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude.. concesionat şi/sau închiriat. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. în termen de 10 zile.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

. . pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.. 2... . lată de 3 metri. .... ..... ....... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren.. ............masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. Data: Semnătura. .păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor........ -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune........ pachetul 1) .......este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.......utilizarea pesticidelor este interzisă.semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. dar cu condiţia menţinerii valorii 7 ......... .... sub angajament. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele..... Angajamente 1....păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor................. muştarul.......... Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1.. 3........biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie... .......utilizarea pesticidelor este interzisă...... sulfina... permise pe suprafaţa pajiştilor aflate .1 Crex Crex Cerinţe de management: . Semnătura.. Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren...... Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: ..........este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.. .. .. ... ................MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**)..... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .... Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea....... .. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental........ Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***).........7 UVM pe hectar. N s... lupinul.../ha.utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.utilizarea fertilizanţilor este interzisă.aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental... Data: Semnătura..... Data: Semnătura.o bandă necosită sau nepăşunată.. ... .... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura...............nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.... Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3....... Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat...... Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar..................................... .cositul poate începe doar după data de 1 iulie... .a.. .............. ..lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.....doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi...lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt .. pe suprafeţele pentru care aplic..nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.III.... Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă.......2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ... Data: Semnătură...nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului........utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg.... măzărichea... rapiţa......păşunatul se va efectua cu maximum 0..2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la .... Data: Semnătură...cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie....cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia........1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3....

36/1991. acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.. generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an.. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.. administratorul/reprezentantul desemnat.. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.2).. pentru a beneficia de sprijin. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă.. Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03).. e-mail (23).. De asemenea.. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13).. data primirii. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. va completa formularul în alb. apartament (20). ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar.. cod poştal (17). precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09)... 3 din Anexa la Instrucţiuni. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010.. De asemenea. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.Germania–DE)..... administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01)... Data: Semnătura. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani.utilizarea pesticidelor este interzisă... va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii.. urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.. În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale. Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA. .A.cositul se va efectua în etape. . număr (16).. Funcţionarul APIA. scara (19)... lată de 3 metri.. . 44/2008. telefon(fix/mobil) (21). ... Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului..o bandă necosită sau nepăşuntă. prenume (10)... localitatea (14). completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura. modificată prin Legea nr. fără personalitate juridică.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. dar care utilizează teren agricol în România... Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. după verificarea cererii.. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. fax (22).. prenume (10) şi CNP (11) lor..... Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial.. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată.. .. ci prin intermediul unui împuternicit. operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .. Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular..păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.... persoanele fizice autorizate-PFA... ... CNP (11). centrul local/centrul judeţean. pentru forma de asociere/organizare simplă.. .2) Cerinţe de management: .păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar. .utilizarea fertilizanţilor este interzisă... astfel: codul ţării din care provine (ex. Agroind S.... 03... conform Legii nr. 139/2007 (art.. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08)..C.. acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. prenume (02) şi CNP (03)... deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI)....este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.. fiind un număr unic pentru fiecare fermier. .. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. I. 8 . va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele..cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă. sat/stradă (15). nr. PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. Conform OUG nr. înregistrare cerere/data. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare...Cerere prelucrată”... ci prin intermediul unui împuternicit.. PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S... conform tabelului nr. declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe...1. precum şi numele (09).. 04. 02.. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă.. bloc (18). Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).Varianta 3... ...

fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9).3 ha. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. Dacă solicitantul deţine animale (30). Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. utilizand aplicatia IPAonline. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni. pepiniere pomicole. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. hamei. PPn.după caz se semneză de persoana aferentă. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. după caz. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). II.. arbuşti fructiferi.1 din Regulamentul CE nr. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. orz. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . VIn. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). 2). Astfel. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. conform cu art. pentru a actualiza. Pentru această categorie de folosinţă. arbuşti fructiferi. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. VII (vii) . optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. Semnătura titularului de cerere. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. chiar dacă aceasta cuprinde vii. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). Măsuri de agro-mediu .În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). alin. codul 970. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. este eligibil pentru plata SAPS. suprafaţa eligibilă este de 0. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. 1b. 1122/2009. 73/2009. PPn.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). respectiv minim 0. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. pomi fructiferi. În lipsa bifei. cu două zecimale.2. VIn.1 din Regulamentul CE nr. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. în acest sens.. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 . Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic.format din 4 până la 7 cifre . filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. pepiniere viticole. plăţi naţionale directe complementare (PNDC).se va prelua din materialul grafic ataşat. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. alin. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. semna şi data. schema separată pentru zahăr. astfel: TAn. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. în hectare cu două zecimale. codul SIRSUP. de hartă NR_BLOC (vechi). Gn. altele decât pajiştile permanente. culturi de hamei. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. CPn. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). (livezi. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. Nr. totuşi. 124. în număr de hectare. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. La centrul APIA fermierul primeşte. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu.3 ha pe parcela agricolă. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă.. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). în format hârtie sau electronic.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă utilizată .. III. CPn. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. după caz. blocului fizic este identic cu nr. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. Terenul necultivat. solicitantul va bifa DA sau NU. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. Gn). etc. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. 4 din Anexa la instrucţiuni. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD).1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). . completa. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr.). 1c. În caz de împuternicire.

fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. În acest sens. semnată/ştampilată. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite.000). În cazul în care.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele.). În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. cod siruta 161829. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole.org. 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. De asemenea. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. fermierul primeşte şi hărţile PDF. etc. acestea se vor localiza printr-o linie. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. 1b-porumb-0. etc. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. 1122/2009. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. 23. de bloc). obştii. alin. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole).000/1:10. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. Huşi. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. Câmpurile 2. ştampilează. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. bloc fizic). paragraful 3 din Regulamentul CE nr.5ha-TA şi 1c-cartof-0.ro. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. aceasta este digitizată la final. din Regulamentul CE nr. De asemenea. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. după caz. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. la orice calculator care este conectat la internet. hartă. notându-se alături numărul parcelei agricole. alin.apia. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. 1 din Regulamentul CE nr. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. fiind prea mici. în mai multe localităţi. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. cod sirsup. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. nr. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. pentru formele/tipurile de organizare 10. după caz şi datează cererea unică de plată. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). 1. o/le va tăia cu o linie. art. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. care va fi printată. 2. accesând adresa http://lpis. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. 1c. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. 11. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). culturile. 161829-21 din judeţul Vaslui. cu blocurile fizice. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. fără sirsup NR_BLOC (vechi). chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. (numai cu litere mici). judeţ. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. la scara 1:2. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. alin. cod cultură.11 prevăzute în tabelul nr. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. va semna şi data în dreptul lor. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. 11. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. în format A3. 1b. 22.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. 3. 4. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. De asemenea. loc. alin. pentru harta/planşa nr. ele fiind disponibile electronic in IACS. după caz. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. după caz şi datată de fermier. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. în numele membrilor asociaţiei. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. primind în continuare. 1. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. prenumele în clar. etc. după caz) şi să dateze. Totuşi. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. bloc fizic 161829-21). în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. nr. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. fiind respinse de la plată conform art. cod sirsup. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă).5ha-TA. 3 din Anexa la Instrucţiuni. cultură. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. Pe hartă. apoi semnează. 23. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. 1122/2009). Dacă spaţiul nu permite. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. 1122/2009. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. să semneze (şi ştampileze. nr.online. suprafaţă.

alte plante industriale). plătibilă o dată pe an. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. PNDC 5-hamei.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. 2. donaţie. sfeclă furajeră. arendare. soia. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). plante medicinale. 122-124 din Regulamentul CE nr. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. 91/2008. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. . concesionare. 82 din Regulamentul CE nr. comodat. pajişti temporare.copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. 1122/2009) în cadrul unei campanii. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. bob şi linte.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). secară. legume proaspete. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. livezilor. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi.până la 1 septembrie. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. cu penalităţi. arbuştilor fructiferi. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). lupin. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. porumb. rădăcinoase (cartofi.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. pepeni. .-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. culturilor de hamei. -Schema de plată separată la zahăr (art.1 ha. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. Culturile permanente. grâu dur. PNDC 2-in pentru fibră. 3. loturi semincere. bon fiscal sau alte documente) de in.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. tomate-15 iulie fără penalităţi. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. triticale. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. 132 din Regulamentul CE nr. denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. in pentru ulei. .notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră . orez.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. orz. rapiţă. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. cu penalităţi. orzoaică. .anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. ovăz.pachet disponibil pentru terenul arabil. culturi proteice (mazăre pentru boabe.2-Lanius minor. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art.până la 1 septembrie. denumire populară-Vânturelul de seară). PNDC 4-tutun. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. pepinierelor pomicole. . cu penalităţi. 1. întocmit de reprezentantul DADR. tutun. fara penalitati si 27 mai cu penalitati. PNDC 3-cânepă pentru fibră. . 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. fermierul care preia 11 . gestionat de APIA. fasole pentru boabe. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . mei. . închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. factură fiscală.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. pepinierelor viticole.3 ha. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. . Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. in şi cânepă pentru fibră. . respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. 126 din Regulamentul CE nr. alte culturi pe teren arabil. PNDC 6-sfeclă de zahăr. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării.1-Crex crex. flori şi plante ornamentale. pajiştile permanente. cânepă . 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. sorg. năut). hrişcă). porumb zaharat. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . plante industriale (floarea soarelui. Pachetul 4-Culturi verzi . plante de nutreţ. respectiv pasuni comunale. 4.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. la nivelul întregii ţări. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. În cazul viilor. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: .

Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare.. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor.2 din Regulamentul CE nr. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public.. alin.. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare). Agro-mediu). fiecare zi lucrătoare de întârziere. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial... nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor... fermierul va anunţa modificarea statutului său. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract.. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare. pentru care nu există un act normativ. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. distincte de cele din declaraţia iniţială. inundaţii. ZSD. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art... care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata.). s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. 14 din Regulamentul CE nr. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). 723/2007.. pe parcela. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC.. în scris. 12 . alin. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale... pentru 5 ani.. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010.. 14. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale. după caz. 73/2009 şi art. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată.. fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. dovada contului bancar.”.. printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA.. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată. 1122/2009. 75 din Regulamentul CE nr.. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. a modificărilor. Pe aceasta. Fermierii. fără aplicarea de penalităţi conform art. după caz). 1 din Regulamentul CE nr. secetă. În cazul schimbării formei de organizare. tornade. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. 1974/2006 şi art. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului.. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. 31 din Regulamentul CE nr. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată.RO.. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. 1122/2009. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului.... asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia. 723/2007. etc. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. Pentru culturile modificate. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. 44.. se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). În conformitate cu art.. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului... Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. în afara Înştiinţării. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. certificat de moştenitor eliberat de notarul public.. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). păstrându-se însă totalul parcelei. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art.. După această dată.. în copie şi original. acest aspect printr-o Înştiinţare. 17 din HG 224/2008. 2.. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului.. Fermierii. acte de identitate ale moştenitorilor... următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. în cazul în care există mai mulţi moştenitori.. În momentul depunerii Cererii de transfer.. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat).Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui... ZDS. vor prezenta ca dovezi. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare... alături de Înştiinţare.

23.. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. arendare. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. prin acestea.. 4. fără i a se modifica CUI-ul. 6... 25 din Regulamentul CE nr. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. Dacă în timpul campaniei... şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii.. TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 . 1122/2009.RO.. fermierul B va înscrie:. alin.... Solicitarea este luată în considerare oricând... Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare... fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. 5.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. 1 Denumire cultură I. etc. cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010. Cu toate acestea.. pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.. apia. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment.. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând.. CULTURĂ PERMANENTĂ.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www. concesionare....... În acest caz. (se va specifica clar motivul retragerii)...”.. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. b... trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. Din iniţiativa autorităţii. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art.... 2 din Regulamentul CE nr. etc..până pe data de 11 iunie 2010.. până în data de 11 iunie 2010. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2..ro sau la centrele judeţene/locale APIA.. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III.. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare.. Incepand cu 12 iunie 2010. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. 1122/2009.) Pentru mai multe informaţii. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.. 3.org.CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. pe parcela. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II. NUCI.. dar sunt primite şi înregistrate. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate..

PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. composesorate. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. cooperative.1 P3.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. De asemenea. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. 11 obşti răzeşeşti nedivizate.2 P3. în zonele de protecţie sanitară. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol. obşti de cumpãrare. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. zonele de protecţie ecologică. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. 3 4 5 6 14 . în zonele protejate. etc. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă.

.... Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.. 73/2009.....2... Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice....... Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare..... sau în cazul neutilizării în scopuri productive.. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri........ Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1... pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate.. să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010.. concesiune........... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit....... Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010... nu au fost încheiate contracte de arendă.... 6 până la nr........... b.. suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri.......................... Anexa Nr....... art... 2 din Regulamentul (CE) nr.. chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 ................. 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1.. c. nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei... 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr.. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)..... am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2.... 18 din Legea 72/2002.. declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ...... art..... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III..... În apropierea staţiilor de captare a apei potabile..1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal . Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă.... Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă........... 13........ Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare..7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.......... ............... îndeplinim simultan următoarele condiţii: a......... c.... în numele Consiliului.. închiriere*.. vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă. iar pentru pachetul nr........ da nu 2...

...... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ............. concesiune..... pe termen mediu şi lung....................... complete... Anexa Nr.. este obţinut în baza contractului de concesiune nr.............................. Declar că... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art......................................... 16 .......... determină neeligibilitatea acestora – conform lit... aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii...................... crt................ pentru păşunatul acestora......... de la Consiliul local...................... BF....... 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr.................hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare..... da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.....şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010........... data.............................. Avizat consiliul local Semnătura .........2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul...... de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr......... declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate.... inchiriere.sunt încheiate contracte de arendă. 292 din Codul Penal republicat... nr... acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora..... declar ca datele sunt reale............. cu suprafaţa totală de ......... nr.................... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul...... Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ... corecte.... ministrul administraţiei şi internelor nr........ d. în conformitate cu tabelul de mai jos............. întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii...........3 UVM / ha păşune....... 73/2009..........ha. 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr............ Ştampila....................................... Nr. am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin.... pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale... concesiune......................... pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului.................... Ştampila................. Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr......................... C... 2 din Regulamentul (CE) nr.. art............... 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional.........data............ închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat............... 541/210/2009........... .............. voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0......

541/210/2009. De asemenea. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM.15 Caprine 0.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. complete.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. declar că datele sunt reale.0 0. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr..6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. corecte. 541/210/2009). mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. 292 din Codul Penal republicat. litera i) din OUG 125/2006.0 Cabaline de peste şase luni 1. 17 .4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. 7. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful