Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .II.2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .

in pentru fibră . sunt conforme cu realitatea. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene.PNDC 3 .ha Cod Pachet 1a. administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 . Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . Plăţi naţionale directe complementare: . Har tă Nr. Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. factură fiscală.Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă.PNDC 2 . 1c .Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1. © Semnatura titular cerere/ reprezentant. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.PNDC 1 .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. bon fiscal) . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. 1dNr. 1b.1 / ________ împuternicit (şi ştampila. înregistr.cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - .culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.

.... Sprijin pentru zona montană defavorizată .... nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art..... indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite. Pe timpul iernii.3 ha.. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. conform reglementărilor naţionale şi europene................ Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia ... reglementate prin legislaţia naţională.. arbuştilor fructiferi. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR .. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 ...... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha. factură fiscală.tutun 3... terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.. cultivat cu plante prăşitoare.. II.sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare.......... 55 din Regulamentul CE nr....PNDC 4 ..ZMD 6.1 ha.. Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe...... pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei... după caz) 5... după caz... III..... Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6.... Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1...... GAEC 5. -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez.. pepinierelor viticole.. 3 III. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. În cazul viilor... GAEC 2.PNDC 5 . bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR . se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. 1122/2009). -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă....... livezilor. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului..... CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie.PNDC 6 ... Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7. GAEC 3.. pe care mă angajez să le respect. -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC)... pepinierelor pomicole... IV. Schema separată pentru zahăr 4. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII.. după cum urmează: I...1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul .... Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.. culturilor de hamei....... Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007........Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie... declar următoarele: 1....... suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4......

asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe.... incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului.. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate..GAEC 7. complete şi perfect valabile.. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create.. arendaşi... 31 din Regulamentul CE nr. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 3..  În conformitate cu art.. aprobarea unei rente agricole viagere. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă...1122/2009./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 .  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. GAEC 10. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: ...73/2009). administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire. . locatari sau altele asemenea. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe. registrele contabile. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului. GAEC 8. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. în termen de 10 zile. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală.    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care. alin. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde. Semnătura titular cerere/ reprezentant.. după caz.. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. decesul agricultorului. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. V. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS.. corecte. concesionari... Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata. Arendatorul.. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001.2 din Regulamentul CE nr. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude. 25 din Regulamentul CE nr.. după caz.. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea.. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. GAEC 9.. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli. concesionat şi/sau închiriat.. complete. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă. 2. în orice moment. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole. în scris. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.1122/2009 şi art..75.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă.. cererea unică va fi respinsă de la plată . în calitate de proprietari. raportul de control pe teren.alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). etc... Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli.....

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

.. .. 3... .....biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie.... dar cu condiţia menţinerii valorii 7 .......utilizarea pesticidelor este interzisă...... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.... sub angajament..semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie.... sulfina... va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.... Data: Semnătură.. lupinul.... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie ..... .. Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3............păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor...................... pe suprafeţele pentru care aplic.....a....lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament..... ........... . Data: Semnătura. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea.............. .. lată de 3 metri... .../ha.utilizarea pesticidelor este interzisă.... Angajamente 1.cositul poate începe doar după data de 1 iulie...... ......este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament........utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg.. .. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor...III... ............ .... ..o bandă necosită sau nepăşunată......... Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: ..............masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului...... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura... N s............ Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului...păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar....1 Crex Crex Cerinţe de management: .. Data: Semnătura....... Data: Semnătură.. ...........utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.. Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1......... ....7 UVM pe hectar..2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ........doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. ........aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme. -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune. muştarul. permise pe suprafaţa pajiştilor aflate ............ măzărichea..păşunatul se va efectua cu maximum 0.. Data: Semnătura... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren..... pachetul 1) .nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.... .....utilizarea fertilizanţilor este interzisă...lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt ....cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia........... ................ Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental... Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***).... .2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la ... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.... . .este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament....... Semnătura..masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului.. Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă.nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului............cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie...MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**)...... rapiţa... 2.

1.2) Cerinţe de management: . angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare.. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”. 02. astfel: codul ţării din care provine (ex.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului... administratorul/reprezentantul desemnat.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. bloc (18).. Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .... precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.. scara (19). lată de 3 metri....C. deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI)... De asemenea... Agroind S. Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular. dar care utilizează teren agricol în România.. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03).. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă. conform Legii nr..este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament..... .. 44/2008.Germania–DE)..2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3. .. e-mail (23). PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. . completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. pentru a beneficia de sprijin.. sat/stradă (15). înregistrare cerere/data..utilizarea pesticidelor este interzisă. apartament (20)... 3 din Anexa la Instrucţiuni. localitatea (14).. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie . În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată..cositul se va efectua în etape.păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar.. fax (22)..2)..... Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. data primirii. Data: Semnătura.. 139/2007 (art. urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului. Funcţionarul APIA... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. 03.. CNP (11).. declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe. conform tabelului nr... precum şi numele (09).... acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01.... 8 . PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S. 36/1991.. . va completa formularul în alb.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară.. .Varianta 3. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă. . modificată prin Legea nr... Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română... În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul.... . fără personalitate juridică..utilizarea fertilizanţilor este interzisă.. I. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani.. administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01). număr (16). întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică.cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura. Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului. ... telefon(fix/mobil) (21). prenume (10) şi CNP (11) lor. centrul local/centrul judeţean. fiind un număr unic pentru fiecare fermier. pentru forma de asociere/organizare simplă. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. prenume (02) şi CNP (03). *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an. persoanele fizice autorizate-PFA.. ci prin intermediul unui împuternicit.....A.. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08)..păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. 04... prenume (10).. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele... ci prin intermediul unui împuternicit... .Cerere prelucrată”.o bandă necosită sau nepăşuntă. De asemenea. Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08)... nr. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010. după verificarea cererii. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13).. Conform OUG nr.. ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar.... 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. cod poştal (17). Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. ..... generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre).

etc. astfel: TAn. Gn). Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. Terenul necultivat. totuşi. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data.3 ha. II. Semnătura titularului de cerere. culturi de hamei. conform cu art. pepiniere pomicole. 2). pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). Nr.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). În lipsa bifei. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. în număr de hectare. . În caz de împuternicire.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Astfel. La centrul APIA fermierul primeşte. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 .. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. CPn. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. 1122/2009. suprafaţa eligibilă este de 0. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. respectiv minim 0. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). pomi fructiferi. altele decât pajiştile permanente. după caz. completa. semna şi data. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. după caz.1 din Regulamentul CE nr.se va prelua din materialul grafic ataşat. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. blocului fizic este identic cu nr. în hectare cu două zecimale. Pentru această categorie de folosinţă. 4 din Anexa la instrucţiuni. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi. Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. CPn. Măsuri de agro-mediu . PPn. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă).1 din Anexa la prezentele instrucţiuni.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). alin. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. VIn. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. Gn. orz. pepiniere viticole. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. (livezi.. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. codul 970. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie.). 73/2009. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). arbuşti fructiferi. Total suprafaţă agricolă utilizată . Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn.format din 4 până la 7 cifre . în format hârtie sau electronic. utilizand aplicatia IPAonline. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. hamei.3 ha pe parcela agricolă. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. chiar dacă aceasta cuprinde vii. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat.2. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. III. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9). indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. codul SIRSUP. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. VIn. PPn. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). în acest sens. Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. VII (vii) . solicitantul va bifa DA sau NU. se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). 1c. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. cu două zecimale.. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. este eligibil pentru plata SAPS. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. arbuşti fructiferi. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). 124.1 din Regulamentul CE nr. 1b. pentru a actualiza.. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. plăţi naţionale directe complementare (PNDC).după caz se semneză de persoana aferentă. schema separată pentru zahăr. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni. Dacă solicitantul deţine animale (30). alin. de hartă NR_BLOC (vechi). Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n.

punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. cod cultură. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. 1122/2009. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. 3. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite.11 prevăzute în tabelul nr. 1b. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. pentru harta/planşa nr. cod sirsup. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). Dacă spaţiul nu permite. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. semnată/ştampilată. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. De asemenea.ro. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. art. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. fiind respinse de la plată conform art. pentru formele/tipurile de organizare 10. 1b-porumb-0. fiind prea mici. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. aceasta este digitizată la final. cultură. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. apoi semnează. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. 22. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. nr. În cazul în care. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. notându-se alături numărul parcelei agricole. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. cu blocurile fizice. fără sirsup NR_BLOC (vechi). după caz. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. alin. din Regulamentul CE nr. ştampilează. accesând adresa http://lpis. nr. 11. primind în continuare.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. 4.000). 1 din Regulamentul CE nr. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. 11. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. 161829-21 din judeţul Vaslui. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). (numai cu litere mici). 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. 1c.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. după caz şi datează cererea unică de plată. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt.online. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. va semna şi data în dreptul lor. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. o/le va tăia cu o linie. cod siruta 161829. Câmpurile 2. prenumele în clar. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). loc. acestea se vor localiza printr-o linie. ele fiind disponibile electronic in IACS. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). după caz) şi să dateze. bloc fizic 161829-21). Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . bloc fizic). acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). alin. etc. după caz. fermierul primeşte şi hărţile PDF. suprafaţă. în mai multe localităţi. obştii.org. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. 3 din Anexa la Instrucţiuni. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. 23. 1. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. în numele membrilor asociaţiei. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. după caz şi datată de fermier. În acest sens. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. în format A3. etc. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. De asemenea. 1122/2009). Pe hartă. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. 1. hartă.5ha-TA şi 1c-cartof-0. 2.5ha-TA. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. Huşi. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole.apia. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). 1122/2009. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază.). fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. alin. nr. să semneze (şi ştampileze. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. alin. la scara 1:2. Totuşi. cod sirsup. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. culturile. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. 23. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. judeţ. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. care va fi printată. De asemenea. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. de bloc). la orice calculator care este conectat la internet.000/1:10. etc. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă.

culturilor de hamei. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. plante medicinale. factură fiscală. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. 1122/2009) în cadrul unei campanii. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. orz. la nivelul întregii ţări. mei. grâu dur. . conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). pajişti temporare. năut). pajiştile permanente. PNDC 3-cânepă pentru fibră. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu.până la 1 septembrie. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. orzoaică.1-Crex crex. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013).anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. . . in şi cânepă pentru fibră. pepinierelor viticole. legume proaspete. denumire populară-Vânturelul de seară).copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. 126 din Regulamentul CE nr. arbuştilor fructiferi. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. fasole pentru boabe. cu penalităţi.1 ha. . cu penalităţi. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). respectiv pasuni comunale. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). livezilor.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră . triticale. soia. rapiţă. concesionare. hrişcă). fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: . suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. întocmit de reprezentantul DADR. alte plante industriale). bon fiscal sau alte documente) de in. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. donaţie. În cazul viilor. PNDC 2-in pentru fibră. gestionat de APIA. pepinierelor pomicole.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. . . tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie.pachet disponibil pentru terenul arabil. . precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an.2-Lanius minor. PNDC 5-hamei. plante de nutreţ. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. fermierul care preia 11 . fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. Culturile permanente. In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. fara penalitati si 27 mai cu penalitati. tomate-15 iulie fără penalităţi. 4. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. 1. ovăz. . respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). porumb. 132 din Regulamentul CE nr.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. arendare. 122-124 din Regulamentul CE nr. 2. 82 din Regulamentul CE nr. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. cânepă .acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. porumb zaharat. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. culturi proteice (mazăre pentru boabe. bob şi linte.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. loturi semincere. comodat. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. rădăcinoase (cartofi. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. Pachetul 4-Culturi verzi . cu penalităţi. 3. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate.3 ha. lupin. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. sfeclă furajeră. Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. secară. 91/2008. orez. flori şi plante ornamentale. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. in pentru ulei. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. alte culturi pe teren arabil. . Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. PNDC 4-tutun. pepeni. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală .notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. sorg. plătibilă o dată pe an. PNDC 6-sfeclă de zahăr. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie).până la 1 septembrie. -Schema de plată separată la zahăr (art.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. plante industriale (floarea soarelui. tutun.

. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract. în afara Înştiinţării.. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. După această dată. 723/2007. certificat de moştenitor eliberat de notarul public.. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD. fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris.. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). a modificărilor. pentru 5 ani. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). 1122/2009.. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare. care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional. 1122/2009. inundaţii.... 1122/2009 şi Ordinul MADR nr.. Fermierii. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). fiecare zi lucrătoare de întârziere.. 1974/2006 şi art.RO. pentru care nu există un act normativ. Pe aceasta. 75 din Regulamentul CE nr.. 1 din Regulamentul CE nr. Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1.. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor.. Fermierii.. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC... etc... având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. distincte de cele din declaraţia iniţială.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr.. 723/2007. secetă. alin.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului... Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. acte de identitate ale moştenitorilor. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art.. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare). prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul.. se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. 2. 14 din Regulamentul CE nr. Pentru culturile modificate.. Din iniţiativa solicitantului în baza art. dovada contului bancar. Agro-mediu). suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. tornade.. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. alin.. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. pe parcela. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. acest aspect printr-o Înştiinţare.. în scris. vor prezenta ca dovezi.. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.). prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat). În cazul schimbării formei de organizare. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). în copie şi original. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). 1122/2009. În momentul depunerii Cererii de transfer. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA.. în cazul în care există mai mulţi moştenitori.. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată... păstrându-se însă totalul parcelei. fermierul va anunţa modificarea statutului său.”. după caz.. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata.. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. 14. 12 .. În conformitate cu art.. 17 din HG 224/2008. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere.. printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA. după caz). ZDS. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. ZSD... 75 din Regulamentul CE nr. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. 73/2009 şi art. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă.. 31 din Regulamentul CE nr.2 din Regulamentul CE nr. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid)... fără aplicarea de penalităţi conform art. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). 44. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului.. alături de Înştiinţare. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare.. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.

până pe data de 11 iunie 2010. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 . Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare.. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr.ro sau la centrele judeţene/locale APIA. arendare. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. pe parcela.. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă.. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu.. 25 din Regulamentul CE nr..... fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial... 1122/2009.. Solicitarea este luată în considerare oricând.... fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2. fără i a se modifica CUI-ul. pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.. TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I. apia.”. 3.. b.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. alin. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii... Din iniţiativa autorităţii. 6. prin acestea...CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment.org. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere... etc. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www... NUCI. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale..... cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.. 4. dar sunt primite şi înregistrate. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. Dacă în timpul campaniei.... Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând. În acest caz. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. 1 Denumire cultură I. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art. 1122/2009. (se va specifica clar motivul retragerii).... 5. fermierul B va înscrie:. CULTURĂ PERMANENTĂ.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. concesionare.RO. etc. până în data de 11 iunie 2010... fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II.) Pentru mai multe informaţii. 23.. trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. 2 din Regulamentul CE nr. Incepand cu 12 iunie 2010.. Cu toate acestea.. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate....

obşti de cumpãrare. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. composesorate.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. De asemenea. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. în zonele protejate. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. etc.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. în zonele de protecţie sanitară. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. 3 4 5 6 14 . cooperative.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. zonele de protecţie ecologică. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.1 P3. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.2 P3. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

......... vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)....... b........ Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit..... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III... Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri......... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna .... . suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri. 2 din Regulamentul (CE) nr....................... închiriere*.. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă...... în numele Consiliului..... vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local..... 6 până la nr. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare...... Anexa Nr... nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.......... sau în cazul neutilizării în scopuri productive.........7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.. pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate. art............... chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 . 73/2009............... îndeplinim simultan următoarele condiţii: a..... Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010.....1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal .. să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010... 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr... Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice. Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă.. am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2.. nu au fost încheiate contracte de arendă..... iar pentru pachetul nr... Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă.... Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.. art. 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1.. Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1................. da nu 2..... 18 din Legea 72/2002.. nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă..... 13........ c... c............. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile..........2. concesiune...

2 din Regulamentul (CE) nr........hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare.............. Anexa Nr............................... în conformitate cu tabelul de mai jos.3 UVM / ha păşune........................ 292 din Codul Penal republicat.. determină neeligibilitatea acestora – conform lit. data...... ministrul administraţiei şi internelor nr....... 541/210/2009............ concesiune....... cu suprafaţa totală de .... Avizat consiliul local Semnătura .......... inchiriere...................... crt........ha................ de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr........ Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ....................... pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului.... este obţinut în baza contractului de concesiune nr. de la Consiliul local...... declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate..... întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii.... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0........... complete.. Ştampila........... nr......... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul...... d.......2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul........ 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional................data.................... 16 .. de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ............şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010.. declar ca datele sunt reale............................................................... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin.......................... pentru păşunatul acestora.... C............. alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.......... acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.. Nr... aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii...... Ştampila................................. închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat............ ............ 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr............. da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole................... BF.... corecte.......... nr.. pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale... concesiune........... 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr................. Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr................. Declar că........... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.............. art.sunt încheiate contracte de arendă... 73/2009............ pe termen mediu şi lung................

292 din Codul Penal republicat.0 Cabaline de peste şase luni 1.15 Caprine 0.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. 17 .6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. corecte. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. 541/210/2009). iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha. 7. mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri. complete.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie. De asemenea. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. 541/210/2009. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM. litera i) din OUG 125/2006. declar că datele sunt reale.0 0.. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful