Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .II.2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .

înregistr.ha Cod Pachet 1a. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31. sunt conforme cu realitatea.Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr.cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - .PNDC 1 . Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi.culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.1 / ________ împuternicit (şi ştampila. 1c . 1dNr. Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă.Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1.PNDC 3 . © Semnatura titular cerere/ reprezentant. Har tă Nr. administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 . Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene.PNDC 2 . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . bon fiscal) .in pentru fibră . Plăţi naţionale directe complementare: .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. 1b. Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . factură fiscală.

.. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR .. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.......PNDC 6 . Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1...... Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0...... -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă... pe care mă angajez să le respect.. pepinierelor viticole.......... factură fiscală........ În cazul viilor... Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 . terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.1 ha..... Schema separată pentru zahăr 4..PNDC 4 . livezilor. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7......... Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4. CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie. după cum urmează: I.... culturilor de hamei...... Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII. după caz.. declar următoarele: 1. GAEC 2. nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art.. -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez....... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha. reglementate prin legislaţia naţională. bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR .....ZMD 6. GAEC 3.sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare.. IV. Sprijin pentru zona montană defavorizată . pepinierelor pomicole..hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată... indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite... Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.... 3 III.. Pe timpul iernii.. se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.. II.. Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe.....Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. 55 din Regulamentul CE nr... după caz) 5...... GAEC 5. cultivat cu plante prăşitoare. -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC)..... Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6.. pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei..3 ha.................... Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia . Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil... 1122/2009). III..1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul ...PNDC 5 . arbuştilor fructiferi... Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului. conform reglementărilor naţionale şi europene..tutun 3.. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.

epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. Arendatorul.2 din Regulamentul CE nr../ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 . Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. arendaşi. V.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă. locatari sau altele asemenea. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde. 31 din Regulamentul CE nr. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală. administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire.. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. în scris... Semnătura titular cerere/ reprezentant. 3... Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11.73/2009).. cererea unică va fi respinsă de la plată .. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat...  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata.. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010.  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol.. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. GAEC 8. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului. concesionat şi/sau închiriat.. 25 din Regulamentul CE nr... în calitate de proprietari.. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă. în termen de 10 zile. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.. 2. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. GAEC 10. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente.. aprobarea unei rente agricole viagere. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei... se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare. complete. în orice moment.. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli.. . Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. după caz. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. complete şi perfect valabile.75. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. GAEC 9.    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care.. registrele contabile. etc. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli..... după caz.. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. raportul de control pe teren... distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole.1122/2009. concesionari. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe.  În conformitate cu art.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude. decesul agricultorului. corecte. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale.1122/2009 şi art...GAEC 7..alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). alin. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

permise pe suprafaţa pajiştilor aflate ... ......... .... .......... .... ... Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă..nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări... Data: Semnătura....utilizarea pesticidelor este interzisă..... Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.......păşunatul se va efectua cu maximum 0...păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor. Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3.....este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament...... Data: Semnătură.. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: ......... .. lată de 3 metri. .păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor......... Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea..utilizarea pesticidelor este interzisă. .... Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1.... rapiţa......... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren..........7 UVM pe hectar..2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) .... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.... lupinul... .. Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren..............este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament...... sub angajament....aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme.utilizarea fertilizanţilor este interzisă..lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament... muştarul..... Data: Semnătură.........doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. .... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3... va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie.......cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.....masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.................. Data: Semnătura..... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.... -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune...........cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie. pachetul 1) ..... . Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***)......... 2..... dar cu condiţia menţinerii valorii 7 . Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie ....utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg.2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la ... N s... Angajamente 1........1 Crex Crex Cerinţe de management: .. sulfina.......III..... ....... măzărichea. ...masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului.... Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului....... 3...utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă........ .....o bandă necosită sau nepăşunată..cositul poate începe doar după data de 1 iulie............ Data: Semnătura.... .. .. .MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**).... Semnătura. .semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie.........../ha......a.păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar...... ....nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări..... ......nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului............. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental......lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt . pe suprafeţele pentru care aplic.........

... Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. apartament (20).Varianta 3.. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. sat/stradă (15).utilizarea fertilizanţilor este interzisă. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată..masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. .... pentru a beneficia de sprijin. PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. persoanele fizice autorizate-PFA.. Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01). Conform OUG nr.. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08). prenume (02) şi CNP (03). . cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura. precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). cod poştal (17)..... 3 din Anexa la Instrucţiuni.. bloc (18).. prenume (10). Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.. ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar.... Funcţionarul APIA.. Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular. va completa formularul în alb.C.2) Cerinţe de management: . În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale. telefon(fix/mobil) (21)...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. . Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA. număr (16). DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010... ci prin intermediul unui împuternicit. înregistrare cerere/data. *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an. dar care utilizează teren agricol în România.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. scara (19).1.utilizarea pesticidelor este interzisă.. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. De asemenea. 139/2007 (art. Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi.2)....nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări... . astfel: codul ţării din care provine (ex.. fără personalitate juridică. Agroind S. . **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani. prenume (10) şi CNP (11) lor.păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar......cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie..Cerere prelucrată”. lată de 3 metri. conform Legii nr. 44/2008. acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă.. . precum şi numele (09)...Germania–DE). ci prin intermediul unui împuternicit... CNP (11).. 02. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă.o bandă necosită sau nepăşuntă.... completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură....... conform tabelului nr. pentru forma de asociere/organizare simplă... de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.... întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară. Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03). Data: Semnătura. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă... declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe..... urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului...... acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. centrul local/centrul judeţean... fax (22). I. PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S.. .. modificată prin Legea nr. operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul . generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). nr. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare. e-mail (23). INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.. data primirii. .. localitatea (14). Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. după verificarea cererii.. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13)..A.. administratorul/reprezentantul desemnat. .. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme..2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3. 04.. 03.. . deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI).cositul se va efectua în etape.. fiind un număr unic pentru fiecare fermier... În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.. 36/1991.. 8 . De asemenea..

pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). (livezi. alin. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). Gn. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). astfel: TAn. se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. după caz. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. . -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27).iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. 4 din Anexa la instrucţiuni. 124. în format hârtie sau electronic. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). culturi de hamei. pentru a actualiza. schema separată pentru zahăr. II. codul SIRSUP. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. Măsuri de agro-mediu . Nr. PPn. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. La centrul APIA fermierul primeşte. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu.. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24).se va prelua din materialul grafic ataşat. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). În caz de împuternicire. codul 970. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. orz. Gn). trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 .format din 4 până la 7 cifre . chiar dacă aceasta cuprinde vii. pepiniere viticole. CPn. semna şi data. VII (vii) .. cu două zecimale. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. Dacă solicitantul deţine animale (30). respectiv: pagina 1 pretiparită-I. după caz. 1b. suprafaţa eligibilă este de 0. Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. 1122/2009. etc. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. hamei. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). pomi fructiferi. pepiniere pomicole.3 ha. Terenul necultivat. arbuşti fructiferi. în hectare cu două zecimale. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi.. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). utilizand aplicatia IPAonline. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. 2). solicitantul va bifa DA sau NU. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic.2. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9).3 ha pe parcela agricolă. VIn.). completa. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). Astfel. de hartă NR_BLOC (vechi). respectiv minim 0. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.după caz se semneză de persoana aferentă. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. VIn. care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. În lipsa bifei.1 din Regulamentul CE nr. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. Total suprafaţă agricolă utilizată . plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. totuşi. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. plăţi naţionale directe complementare (PNDC). arbuşti fructiferi. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. CPn. este eligibil pentru plata SAPS. Semnătura titularului de cerere. 73/2009. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile).cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole.1 din Regulamentul CE nr.. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului.1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. alin. PPn. în număr de hectare. Pentru această categorie de folosinţă. indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele. 1c. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. blocului fizic este identic cu nr. conform cu art. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. altele decât pajiştile permanente. în acest sens. III.

în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). 3 din Anexa la Instrucţiuni. (numai cu litere mici). în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. după caz. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. 1. 1b. să semneze (şi ştampileze. 1122/2009. notându-se alături numărul parcelei agricole. bloc fizic). 161829-21 din judeţul Vaslui. 1. acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). prenumele în clar. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. alin. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. în mai multe localităţi. ştampilează. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. 1 din Regulamentul CE nr. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 .). Dacă spaţiul nu permite.5ha-TA. În cazul în care. De asemenea.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. În acest sens. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. pentru formele/tipurile de organizare 10. din Regulamentul CE nr. fără sirsup NR_BLOC (vechi). care va fi printată. judeţ. obştii. apoi semnează. cod cultură. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă.11 prevăzute în tabelul nr. alin. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. loc. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. după caz şi datează cererea unică de plată. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. cod sirsup. nr. cod siruta 161829. după caz şi datată de fermier. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. 1c. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009.5ha-TA şi 1c-cartof-0. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. după caz) şi să dateze. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. primind în continuare. fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. acestea se vor localiza printr-o linie. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. la scara 1:2. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. 11. chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. o/le va tăia cu o linie. bloc fizic 161829-21). În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. semnată/ştampilată. 2. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. Pe hartă. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . pentru harta/planşa nr. 23. 3. alin. va semna şi data în dreptul lor. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. art. alin. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. cultură. 11. accesând adresa http://lpis. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. în format A3. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. Huşi. 1b-porumb-0. fermierul primeşte şi hărţile PDF. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. fiind respinse de la plată conform art. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. fiind prea mici. Câmpurile 2. nr. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare.ro. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. 4. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA.000). în numele membrilor asociaţiei. ele fiind disponibile electronic in IACS. De asemenea. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu.000/1:10. de bloc). Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. Totuşi. cod sirsup. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. etc.org. De asemenea. 22. 1122/2009. culturile. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. hartă. 23.apia. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. etc. la orice calculator care este conectat la internet. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. după caz.online. suprafaţă. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). 1122/2009). va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). cu blocurile fizice. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. nr. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). aceasta este digitizată la final. etc.

alte culturi pe teren arabil.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). Culturile permanente. soia. PNDC 3-cânepă pentru fibră. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. pepinierelor pomicole. gestionat de APIA.până la 1 septembrie. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). tutun. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . fasole pentru boabe. orez. rădăcinoase (cartofi. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. orzoaică. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. . Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . . 2.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. cu penalităţi.1-Crex crex. arbuştilor fructiferi. grâu dur. PNDC 4-tutun. cu penalităţi.1 ha. plante de nutreţ. donaţie. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. În cazul viilor. 82 din Regulamentul CE nr. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. mei. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. PNDC 6-sfeclă de zahăr. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: . 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. 91/2008. . 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. 4. Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. bob şi linte. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv.pachet disponibil pentru terenul arabil. pajişti temporare. . porumb. concesionare.3 ha.anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. pajiştile permanente. respectiv pasuni comunale. plante medicinale. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). 1. secară. 126 din Regulamentul CE nr. culturilor de hamei. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. in pentru ulei. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. livezilor.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. fara penalitati si 27 mai cu penalitati.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră .2-Lanius minor. arendare. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. pepinierelor viticole. porumb zaharat.copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. fermierul care preia 11 . -Schema de plată separată la zahăr (art. rapiţă.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor. tomate-15 iulie fără penalităţi. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie).etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. . bon fiscal sau alte documente) de in. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. factură fiscală. hrişcă). denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. culturi proteice (mazăre pentru boabe.până la 1 septembrie. năut). -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. sfeclă furajeră.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. întocmit de reprezentantul DADR. flori şi plante ornamentale. PNDC 5-hamei. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. triticale. Pachetul 4-Culturi verzi . pepeni. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. 3. orz. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. loturi semincere. lupin. denumire populară-Vânturelul de seară). alte plante industriale). hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. ovăz. comodat. in şi cânepă pentru fibră. PNDC 2-in pentru fibră. plante industriale (floarea soarelui. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 132 din Regulamentul CE nr.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. sorg.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). legume proaspete. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. 122-124 din Regulamentul CE nr. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. . . Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. 1122/2009) în cadrul unei campanii. In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. la nivelul întregii ţări. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. . 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). cu penalităţi. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. cânepă . plătibilă o dată pe an. .până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv.

Fermierii. 17 din HG 224/2008. 1122/2009. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ. fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor... secetă... urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. pe parcela. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA. Fermierii. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului..2 din Regulamentul CE nr. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia.. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. ZSD. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare)... Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. în cazul în care există mai mulţi moştenitori. 75 din Regulamentul CE nr. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. acte de identitate ale moştenitorilor. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art.. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei... în scris. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. păstrându-se însă totalul parcelei. Pentru culturile modificate. 73/2009 şi art. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). 2. 75 din Regulamentul CE nr. ZDS. Pe aceasta... în afara Înştiinţării. tornade. 14. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD. 723/2007. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie ..RO.. după caz. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. fermierul va anunţa modificarea statutului său. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. 44. pentru care nu există un act normativ. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare.... după caz). Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului. În momentul depunerii Cererii de transfer. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor.. în copie şi original.. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. a modificărilor. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere.. alin. În conformitate cu art. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. etc. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului.)... 1122/2009. certificat de moştenitor eliberat de notarul public.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. În cazul schimbării formei de organizare.. Agro-mediu). Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. 1 din Regulamentul CE nr. 1974/2006 şi art. Din iniţiativa solicitantului în baza art. fără aplicarea de penalităţi conform art. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare.. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e)... 14 din Regulamentul CE nr. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. După această dată.. 723/2007.. 12 . şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul.. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare)..... Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1.. vor prezenta ca dovezi.. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului... prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat). inundaţii. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată.. acest aspect printr-o Înştiinţare. distincte de cele din declaraţia iniţială. 31 din Regulamentul CE nr... numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. pentru 5 ani. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). dovada contului bancar. alin.”. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale.. 1122/2009.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. alături de Înştiinţare. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior.. fiecare zi lucrătoare de întârziere.

. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.. 1 Denumire cultură I. Cu toate acestea.. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II. 3.”.. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale. fermierul B va înscrie:... cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin... PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III.. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. 25 din Regulamentul CE nr.. până în data de 11 iunie 2010. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.RO.. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010... arendare.org. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă. 2 din Regulamentul CE nr. 4. concesionare. (se va specifica clar motivul retragerii). trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I. În acest caz... mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. 1122/2009.. alin... pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.. dar sunt primite şi înregistrate. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare.. 23.. Din iniţiativa autorităţii. etc. b.. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând.... etc. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www. 6.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.până pe data de 11 iunie 2010. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr.. Incepand cu 12 iunie 2010. 5. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. pe parcela. 1122/2009.. Solicitarea este luată în considerare oricând.... fără i a se modifica CUI-ul. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 . (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare.ro sau la centrele judeţene/locale APIA... fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate... Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii.. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2..CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. NUCI..) Pentru mai multe informaţii. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment.... Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. Dacă în timpul campaniei.. CULTURĂ PERMANENTĂ. prin acestea. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr... apia.

2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. 11 obşti răzeşeşti nedivizate.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. 3 4 5 6 14 . Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).1 P3. obşti de cumpãrare. în zonele protejate. cooperative. composesorate. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr.2 P3. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. etc. De asemenea. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. zonele de protecţie ecologică. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. în zonele de protecţie sanitară.

............ Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010........... Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului). nu au fost încheiate contracte de arendă............... Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri. Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform. b.. chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 ...........1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal ......... 6 până la nr... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare......... c.... 2 din Regulamentul (CE) nr.. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă. da nu 2.... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă....... închiriere*...7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.. 18 din Legea 72/2002.............. am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2.......... Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă... art. iar pentru pachetul nr. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.. 73/2009............ Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare........... sau în cazul neutilizării în scopuri productive..... 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr. îndeplinim simultan următoarele condiţii: a....... 13.. art.. ....2... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit. 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1........ să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010............... În apropierea staţiilor de captare a apei potabile...... vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local. pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate... concesiune.... nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna .. Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă........ suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri...... Anexa Nr......... c.... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III......... în numele Consiliului...

. 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr........... C................... este obţinut în baza contractului de concesiune nr................ de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr...................... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0. 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr........................ 292 din Codul Penal republicat.................. pe termen mediu şi lung............. inchiriere..... 16 .... nr............. aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii...... complete.... Avizat consiliul local Semnătura ........2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul..... ministrul administraţiei şi internelor nr..........................sunt încheiate contracte de arendă.......... crt........... determină neeligibilitatea acestora – conform lit......................... pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale.........ha.... Declar că....... 2 din Regulamentul (CE) nr.........................3 UVM / ha păşune............................. 541/210/2009...... Anexa Nr.................... pentru păşunatul acestora................ Ştampila...................hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare... de la Consiliul local... .......data........ corecte. întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii..... Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ..... declar ca datele sunt reale........................ data.......... nr. Nr.......... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art....... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr............................... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul................. da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole....... în conformitate cu tabelul de mai jos.... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ....... declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate................. concesiune........ 73/2009........... Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr...... Ştampila.. acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora........şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010.. d......................... BF... art.. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului........ închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat................. cu suprafaţa totală de . concesiune... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin......... 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional..................

0 0. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. corecte. litera i) din OUG 125/2006. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM.15 Caprine 0. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr.. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. declar că datele sunt reale. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. 17 . Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. 541/210/2009).4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. 541/210/2009.0 Cabaline de peste şase luni 1. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 292 din Codul Penal republicat. complete. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie. mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. De asemenea. 7.