Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

II.2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! . DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .

Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare.cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - . 1dNr.Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. 1c .1 / ________ împuternicit (şi ştampila.Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1. © Semnatura titular cerere/ reprezentant. înregistr.PNDC 1 .ha Cod Pachet 1a.PNDC 2 . sunt conforme cu realitatea. bon fiscal) . Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi. Har tă Nr. factură fiscală.culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. Plăţi naţionale directe complementare: . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2.in pentru fibră . administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 . Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.PNDC 3 .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. 1b.

..... Schema separată pentru zahăr 4.. 1122/2009)... suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0.. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR . 55 din Regulamentul CE nr.... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha....Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.3 ha...... 3 III. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4... iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0............. Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe...... reglementate prin legislaţia naţională....PNDC 4 ... Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7.......ZMD 6. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII..... după cum urmează: I.. IV.tutun 3.. conform reglementărilor naţionale şi europene.hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată.. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului... GAEC 2......... bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR ... CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie.. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. pepinierelor pomicole.. Sprijin pentru zona montană defavorizată .......... Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007..sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare..PNDC 6 . pe care mă angajez să le respect... GAEC 3... Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia . III.. terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.1 ha. Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. culturilor de hamei.... -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez.. GAEC 5.. nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art.. pepinierelor viticole.. după caz) 5.. arbuştilor fructiferi. cultivat cu plante prăşitoare..1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul . se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.. Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6. pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei. factură fiscală. Pe timpul iernii... II. declar următoarele: 1.... În cazul viilor. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 ....... livezilor......... Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie.. indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite.... -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă....PNDC 5 . după caz. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC)... Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.......

.73/2009).2 din Regulamentul CE nr. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale. locatari sau altele asemenea. alin. administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010.... corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului.. . Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. corecte. 31 din Regulamentul CE nr...75. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. în calitate de proprietari. după caz. 25 din Regulamentul CE nr.GAEC 7. etc. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS.. concesionari. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune.1122/2009 şi art. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.  În conformitate cu art. 2.. în termen de 10 zile.. concesionat şi/sau închiriat. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă... GAEC 10.. Arendatorul./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 . Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.... complete. GAEC 8. GAEC 9. 3.. Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art.... precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.1122/2009.. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. Semnătura titular cerere/ reprezentant. aprobarea unei rente agricole viagere. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă.. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. raportul de control pe teren. în scris. decesul agricultorului. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. arendaşi. în orice moment..alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). după caz. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente.... Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. V.. registrele contabile. complete şi perfect valabile.. cererea unică va fi respinsă de la plată ..  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001..    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care.  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală...  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului.. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.......nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului... Angajamente 1...... ....păşunatul se va efectua cu maximum 0............cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie . Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental..1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3...utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg............. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele..... Data: Semnătura............ .utilizarea fertilizanţilor este interzisă. 3...... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. lată de 3 metri. .. Data: Semnătură.. .... Data: Semnătură. ......nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări... ................... Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.......7 UVM pe hectar... Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren........ muştarul...... .... sulfina..... ... permise pe suprafaţa pajiştilor aflate ........... pe suprafeţele pentru care aplic... lupinul......... .....păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă.... Data: Semnătura.utilizarea pesticidelor este interzisă... Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3....este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.... -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune.../ha...III... pachetul 1) ....... .. .......... . ...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament... Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea.........biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie.semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie....utilizarea pesticidelor este interzisă........ .....lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt ..... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul..2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la ...doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi.............. măzărichea. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: . Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1........... .cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie........ Data: Semnătura. rapiţa.... . Semnătura......aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme.......... . dar cu condiţia menţinerii valorii 7 .... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren.. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura........ sub angajament........2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ..MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**).... Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***)...masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului.......păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar.. ........lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament.... 2........o bandă necosită sau nepăşunată..... ....masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.....1 Crex Crex Cerinţe de management: .....a.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. N s.cositul poate începe doar după data de 1 iulie... .........utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă...

În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale...C. Conform OUG nr. .. scara (19). Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular.... e-mail (23). Agroind S.. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară.. prenume (10) şi CNP (11) lor... INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13).. bloc (18).. Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA... număr (16). pentru forma de asociere/organizare simplă. Data: Semnătura. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani. De asemenea.. Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi... I.. prenume (02) şi CNP (03). cod poştal (17)... urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată. administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01). CNP (11).2).. astfel: codul ţării din care provine (ex...A.. fax (22). declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe. *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an.. 02..este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului..lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament... sat/stradă (15). Funcţionarul APIA. .. ... . PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S. precum şi numele (09).... numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă.. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial...Germania–DE).. .. 8 .... Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. după verificarea cererii.cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor. 44/2008. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea.. modificată prin Legea nr..Varianta 3. .. 3 din Anexa la Instrucţiuni... Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări....... va completa formularul în alb.. conform tabelului nr. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii. lată de 3 metri. dar care utilizează teren agricol în România.2) Cerinţe de management: . .1... ci prin intermediul unui împuternicit. înregistrare cerere/data.. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010... Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08).păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar.o bandă necosită sau nepăşuntă... telefon(fix/mobil) (21). 04. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. . acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. nr. De asemenea... Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului.. apartament (20).. fiind un număr unic pentru fiecare fermier. Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03).. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă..2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.Cerere prelucrată”... deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI). 139/2007 (art. conform Legii nr.. Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).. ci prin intermediul unui împuternicit. fără personalitate juridică. întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică. generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). 36/1991. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare.. prenume (10).... persoanele fizice autorizate-PFA. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.cositul se va efectua în etape. PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp..utilizarea pesticidelor este interzisă. pentru a beneficia de sprijin... operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .utilizarea fertilizanţilor este interzisă.. centrul local/centrul judeţean. .. 03..... acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. administratorul/reprezentantul desemnat... data primirii. ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar. precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). . localitatea (14).

Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). II. .. Semnătura titularului de cerere.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS).. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a.1 din Regulamentul CE nr.după caz se semneză de persoana aferentă. în număr de hectare. 2). chiar dacă aceasta cuprinde vii. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. după caz. 4 din Anexa la instrucţiuni. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin.1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. culturi de hamei. Nr. La centrul APIA fermierul primeşte. pepiniere viticole.. 124. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.2. cu două zecimale. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. plăţi naţionale directe complementare (PNDC). În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat.1 din Regulamentul CE nr. Gn). conform cu art. de hartă NR_BLOC (vechi). 1b.). Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. VIn. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni. Gn. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. (livezi. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. în hectare cu două zecimale.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9).se va prelua din materialul grafic ataşat. altele decât pajiştile permanente. 1c. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. alin. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. codul SIRSUP. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. PPn. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. este eligibil pentru plata SAPS. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. codul 970.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). completa. totuşi. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. blocului fizic este identic cu nr. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. respectiv minim 0. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. semna şi data. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. etc. arbuşti fructiferi. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). Pentru această categorie de folosinţă. hamei. PPn. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. orz. III. În lipsa bifei. solicitantul va bifa DA sau NU.3 ha pe parcela agricolă.. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). 73/2009. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. în format hârtie sau electronic.format din 4 până la 7 cifre . se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. astfel: TAn. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. Măsuri de agro-mediu . în acest sens. schema separată pentru zahăr. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data. Dacă solicitantul deţine animale (30). CPn. alin. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. Terenul necultivat. VIn.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. 1122/2009. după caz. utilizand aplicatia IPAonline. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. suprafaţa eligibilă este de 0. arbuşti fructiferi. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. pepiniere pomicole. CPn. pomi fructiferi. pentru a actualiza. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. Astfel. Total suprafaţă agricolă utilizată . pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă.3 ha. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 . VII (vii) . În caz de împuternicire. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine.

In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. nr. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. 1 din Regulamentul CE nr. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. suprafaţă. chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. etc. 3. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă.5ha-TA. notându-se alături numărul parcelei agricole. alin. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). 23. Pe hartă. ştampilează. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. va semna şi data în dreptul lor. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. cod sirsup. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . cultură. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. alin. 22. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. cod cultură. din Regulamentul CE nr. la orice calculator care este conectat la internet. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. hartă. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. judeţ. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . bloc fizic 161829-21). obştii. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. 1. culturile. după caz) şi să dateze.ro. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. Dacă spaţiul nu permite. (numai cu litere mici). primind în continuare. De asemenea. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. În cazul în care. pentru harta/planşa nr. 161829-21 din judeţul Vaslui. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. 2. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. loc. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. apoi semnează. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit.000/1:10. accesând adresa http://lpis. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. 1b. De asemenea. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. cu blocurile fizice. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. nr. în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a.000). De asemenea. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. alin. fără sirsup NR_BLOC (vechi). acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. Câmpurile 2. 1122/2009). Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. pentru formele/tipurile de organizare 10. după caz. după caz. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit.apia. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). 1122/2009. 4. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. 23.online. să semneze (şi ştampileze. Totuşi. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară.org. În acest sens. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. de bloc). în numele membrilor asociaţiei. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. 1b-porumb-0. la scara 1:2. bloc fizic). fermierul primeşte şi hărţile PDF. ele fiind disponibile electronic in IACS. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. 3 din Anexa la Instrucţiuni. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. etc. acestea se vor localiza printr-o linie. aceasta este digitizată la final.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. fiind prea mici. 1. semnată/ştampilată. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. art. fiind respinse de la plată conform art. o/le va tăia cu o linie. care va fi printată. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. prenumele în clar. etc. 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe.11 prevăzute în tabelul nr. cod sirsup.5ha-TA şi 1c-cartof-0. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). în mai multe localităţi. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. Huşi. nr. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. după caz şi datată de fermier. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. 11. 11. după caz şi datează cererea unică de plată. 1c. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. alin.). va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). în format A3. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. cod siruta 161829. 1122/2009.

246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. . tutun.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013).anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. . cu penalităţi. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. întocmit de reprezentantul DADR. lupin. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. alte culturi pe teren arabil. . pepinierelor viticole. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. cânepă . 2.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. 1. livezilor.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră .etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). arbuştilor fructiferi. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. PNDC 3-cânepă pentru fibră. gestionat de APIA.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art.până la 1 septembrie. donaţie. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. in şi cânepă pentru fibră. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr.2-Lanius minor. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). tomate-15 iulie fără penalităţi. . fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: .până la 1 septembrie. Culturile permanente.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. 122-124 din Regulamentul CE nr. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). loturi semincere. Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . 126 din Regulamentul CE nr. ovăz. plante medicinale. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. sorg. pepinierelor pomicole. .declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. concesionare. culturilor de hamei. cu penalităţi. sfeclă furajeră. plante industriale (floarea soarelui. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. plătibilă o dată pe an. 4. . fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. orez. rădăcinoase (cartofi.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. mei. fasole pentru boabe. pajiştile permanente. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. În cazul viilor. năut). până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. soia. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor. grâu dur. flori şi plante ornamentale. alte plante industriale). porumb zaharat.copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. fara penalitati si 27 mai cu penalitati. bon fiscal sau alte documente) de in. triticale. 132 din Regulamentul CE nr. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr.1-Crex crex. 91/2008. secară. bob şi linte. . respectiv pasuni comunale. Pachetul 4-Culturi verzi . culturi proteice (mazăre pentru boabe. pajişti temporare. fermierul care preia 11 . arendare. 1122/2009) în cadrul unei campanii. orz. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. PNDC 2-in pentru fibră. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. -Schema de plată separată la zahăr (art. porumb. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. PNDC 6-sfeclă de zahăr. legume proaspete. la nivelul întregii ţări. plante de nutreţ. comodat. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate.3 ha. pepeni.pachet disponibil pentru terenul arabil. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv.1 ha. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. PNDC 4-tutun. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. . 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). 82 din Regulamentul CE nr. 3. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). in pentru ulei. factură fiscală. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. denumire populară-Vânturelul de seară). conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. cu penalităţi. orzoaică.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. .până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. hrişcă). PNDC 5-hamei. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. rapiţă.

.. 75 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal.. 723/2007. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă.. păstrându-se însă totalul parcelei. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). distincte de cele din declaraţia iniţială.. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale.. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. 75 din Regulamentul CE nr..RO. 73/2009 şi art.. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. alin. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract.. vor prezenta ca dovezi. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. ZDS. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor. pentru care nu există un act normativ. 1974/2006 şi art. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere.. fiecare zi lucrătoare de întârziere. În momentul depunerii Cererii de transfer. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. 31 din Regulamentul CE nr.... moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces.. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. Pe aceasta. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare. acest aspect printr-o Înştiinţare. etc. fermierul va anunţa modificarea statutului său. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).... acte de identitate ale moştenitorilor. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). 2. Fermierii. a modificărilor. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010.. numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA.). dovada contului bancar. 12 . alin. 14 din Regulamentul CE nr. 44. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator... Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului. Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia.. după caz). tornade. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior... care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare. ZSD.. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). În cazul schimbării formei de organizare. în cazul în care există mai mulţi moştenitori. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. Agro-mediu). fără aplicarea de penalităţi conform art. se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului.. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare. certificat de moştenitor eliberat de notarul public. pentru 5 ani. secetă... APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2.2 din Regulamentul CE nr. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor.. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat). fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional.. 14. alături de Înştiinţare. după caz. Pentru culturile modificate... în afara Înştiinţării. Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată.. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. În conformitate cu art. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului.. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. 17 din HG 224/2008. Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi.. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . în scris.. 1 din Regulamentul CE nr.. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare).exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr.. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia. pe parcela. 723/2007. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. în copie şi original..”. 1122/2009. inundaţii. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. După această dată. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid).. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC... fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. Fermierii. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. 1122/2009. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA.

1 Denumire cultură I.) Pentru mai multe informaţii. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă... (se va specifica clar motivul retragerii). a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli... şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. până în data de 11 iunie 2010.. În acest caz.. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. Incepand cu 12 iunie 2010. alin. concesionare. 3. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II. fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. 1122/2009... prin acestea... Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând.. Dacă în timpul campaniei.până pe data de 11 iunie 2010. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. Solicitarea este luată în considerare oricând. Cu toate acestea. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii.. 1122/2009.. 25 din Regulamentul CE nr....... TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I.. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment.. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III..”.. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.... 5.. NUCI. fără i a se modifica CUI-ul. dar sunt primite şi înregistrate.org.CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr. etc.. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www.. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art. b.. 6.. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale... trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. Din iniţiativa autorităţii.... fermierul B va înscrie:. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010... arendare.. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. 4.. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art. cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010.. pe parcela.. 23.ro sau la centrele judeţene/locale APIA. apia. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. etc. 2 din Regulamentul CE nr. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin...RO. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. CULTURĂ PERMANENTĂ. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 .

etc. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. zonele de protecţie ecologică. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.2 P3. în zonele de protecţie sanitară. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. cooperative.1 P3. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. obşti de cumpãrare. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. De asemenea.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. în zonele protejate. composesorate.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională). 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. 3 4 5 6 14 . Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1.

.. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice...... iar pentru pachetul nr.......... concesiune........... Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă.. art... să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010...... nu au fost încheiate contracte de arendă.. îndeplinim simultan următoarele condiţii: a............. nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei. Anexa Nr........1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal . pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate...... 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1......... c.......... vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local................... chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 ............. Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă.... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III... art.. Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform......7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.... suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri.. 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr......... 2 din Regulamentul (CE) nr..... b..... Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă.. .......... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă.. am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2. 18 din Legea 72/2002... Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare....... 13... sau în cazul neutilizării în scopuri productive.. închiriere*... c.... vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)....... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit. în numele Consiliului.. 73/2009..........2...... da nu 2.. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare................. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile.. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri. 6 până la nr... Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1.....

.............................. data............. 16 ...... art... 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr..................... Declar că.... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.......... crt....... BF.. de la Consiliul local...... da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole......................... în conformitate cu tabelul de mai jos......ha........ pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale...... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură . pentru păşunatul acestora.... acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul..................... 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr............... C... Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale .................... ministrul administraţiei şi internelor nr.. Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr.............. concesiune........ Nr.. ........................... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin.......................şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010.................. Avizat consiliul local Semnătura .... Anexa Nr...... declar ca datele sunt reale...... nr....hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare..... aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii.... de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr...... concesiune... nr.................... Ştampila... pe termen mediu şi lung. 73/2009......3 UVM / ha păşune......... 292 din Codul Penal republicat....... 541/210/2009................ corecte... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. Ştampila. determină neeligibilitatea acestora – conform lit................. voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0....................... pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului.........2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul............................................. închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat........ d................. este obţinut în baza contractului de concesiune nr. întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii............sunt încheiate contracte de arendă........... complete... 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional............................................ declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate...............data........... cu suprafaţa totală de ......... 2 din Regulamentul (CE) nr.......... inchiriere...................

De asemenea..15 Caprine 0. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. 17 . iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM. 541/210/2009. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. 7.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. litera i) din OUG 125/2006. complete. corecte. mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. Data: ……………………… Numele şi prenumele ………………………….15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. 292 din Codul Penal republicat. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri. 541/210/2009). 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. declar că datele sunt reale.0 Cabaline de peste şase luni 1.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0.0 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful