P. 1
Cerere Unica Plata Suprafata 2010

Cerere Unica Plata Suprafata 2010

|Views: 138|Likes:
Published by al3x_dizzy1

More info:

Published by: al3x_dizzy1 on Jan 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .II.

Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 .ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. © Semnatura titular cerere/ reprezentant. Har tă Nr. bon fiscal) .PNDC 1 .Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr.PNDC 2 .cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - . 1dNr. 1c . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. factură fiscală. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . Plăţi naţionale directe complementare: . sunt conforme cu realitatea. Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare.in pentru fibră . 1b. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus.1 / ________ împuternicit (şi ştampila.ha Cod Pachet 1a. Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi.PNDC 3 . înregistr.culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.

.. culturilor de hamei.. bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR .. declar următoarele: 1...... -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.3 ha... GAEC 5. GAEC 3. Schema separată pentru zahăr 4...... pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.. pepinierelor pomicole.ZMD 6...... întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR ......... nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 . Pe timpul iernii...1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul . după caz) 5..Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie.. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7..... după cum urmează: I..PNDC 5 ..... II......... Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului.... GAEC 2...1 ha..... după caz. terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.... Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII. pepinierelor viticole.... -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă. IV. arbuştilor fructiferi.. Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia ...... reglementate prin legislaţia naţională. sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha..... 55 din Regulamentul CE nr.PNDC 6 .sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare........ Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. În cazul viilor.. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.. se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. conform reglementărilor naţionale şi europene. cultivat cu plante prăşitoare.hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie.... indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite. CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie..... Sprijin pentru zona montană defavorizată . 1122/2009).. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. factură fiscală...... 3 III.. Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4...... livezilor... Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe.... pe care mă angajez să le respect.............PNDC 4 . Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6.....tutun 3. III..... suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0..

GAEC 7. concesionari.. 2. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale. după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe.. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. Semnătura titular cerere/ reprezentant..1122/2009. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 . cererea unică va fi respinsă de la plată . retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli. în calitate de proprietari. alin. GAEC 8. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. registrele contabile..   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude. complete şi perfect valabile.. în orice moment. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole....2 din Regulamentul CE nr. după caz. 3. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. . etc.. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă... Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale....  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă. în scris. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor.. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare... Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11.... în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art.  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata.. GAEC 9..73/2009). decesul agricultorului. raportul de control pe teren. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art...75.. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.. aprobarea unei rente agricole viagere. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe.  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. locatari sau altele asemenea. arendaşi. GAEC 10. concesionat şi/sau închiriat. Arendatorul. administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire.. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului... V. corecte. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli. complete. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare). în termen de 10 zile. 25 din Regulamentul CE nr.1122/2009 şi art... 31 din Regulamentul CE nr. Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. după caz. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă..  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei..  În conformitate cu art.    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**)....................1 Crex Crex Cerinţe de management: .....doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi..III....... sub angajament..... ...... Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: . Data: Semnătura....2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ..... Angajamente 1..... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament............ -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. măzărichea............1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3........ ......păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar........ Data: Semnătură. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.. . 3..... pachetul 1) ....... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul.... permise pe suprafaţa pajiştilor aflate .. lupinul.....2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la .nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări..... .utilizarea fertilizanţilor este interzisă......masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt ... ....utilizarea pesticidelor este interzisă. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele............ Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă..........cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie. lată de 3 metri..este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.......nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3.. pe suprafeţele pentru care aplic.. Data: Semnătura.. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.........păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie ..... Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului.........păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. ..utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg......masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului..nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.... ..... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental. ....păşunatul se va efectua cu maximum 0. Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1......... ..... .......... Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren. muştarul.. ........................7 UVM pe hectar. .. 2. Semnătura..cositul poate începe doar după data de 1 iulie. .....aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme......utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă...........semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. ......... N s. Data: Semnătură... sulfina. rapiţa..../ha.................utilizarea pesticidelor este interzisă........ .cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.......o bandă necosită sau nepăşunată... ... .... .... Data: Semnătura.a.. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea... .......biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie. dar cu condiţia menţinerii valorii 7 .... Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***)........... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren.... ..

lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).... Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03).. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”..Cerere prelucrată”. *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an. generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). va completa formularul în alb........ administratorul/reprezentantul desemnat. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal. declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă. .. bloc (18).. data primirii.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului....2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3... scara (19).. Funcţionarul APIA. pentru a beneficia de sprijin. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani.... fax (22). .Varianta 3.. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea..A.. conform Legii nr.. modificată prin Legea nr. 04. centrul local/centrul judeţean. persoanele fizice autorizate-PFA. 02. Agroind S. I.. . PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. Data: Semnătura.. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S. prenume (10) şi CNP (11) lor.. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare. . acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010. ci prin intermediul unui împuternicit. .. .cositul se va efectua în etape.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. 3 din Anexa la Instrucţiuni. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13).utilizarea fertilizanţilor este interzisă. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. De asemenea... operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul . 36/1991....utilizarea pesticidelor este interzisă. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.. e-mail (23).. De asemenea. nr..... 03.păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar... Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului. sat/stradă (15)..este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură. . 8 .... INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul.1.. fiind un număr unic pentru fiecare fermier. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară... telefon(fix/mobil) (21).. după verificarea cererii... astfel: codul ţării din care provine (ex. cod poştal (17). ... precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular.. cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura. conform tabelului nr..2).....Germania–DE). urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări...cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie. ci prin intermediul unui împuternicit. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii.. număr (16).... va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. precum şi numele (09).. lată de 3 metri.. 44/2008. deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI).. .... prenume (10). apartament (20). 139/2007 (art. Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08).. prenume (02) şi CNP (03). Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA.. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. localitatea (14)..2) Cerinţe de management: . dar care utilizează teren agricol în România. În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale... urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului... Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator. pentru forma de asociere/organizare simplă. înregistrare cerere/data.... ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar. întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică. . Conform OUG nr... Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme... administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01).. fără personalitate juridică. CNP (11).C..o bandă necosită sau nepăşuntă.

Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr.1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. altele decât pajiştile permanente. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. pepiniere viticole. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. conform cu art. Nr. Astfel.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). pentru a actualiza. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. semna şi data. pepiniere pomicole. 1c. astfel: TAn. 73/2009. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. III. . (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). Gn)..). II. arbuşti fructiferi. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). în hectare cu două zecimale. PPn. de hartă NR_BLOC (vechi). număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . VIn. plăţi naţionale directe complementare (PNDC). filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29).. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. utilizand aplicatia IPAonline. Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. schema separată pentru zahăr. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi.. solicitantul va bifa DA sau NU. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. La centrul APIA fermierul primeşte. indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. respectiv minim 0.se va prelua din materialul grafic ataşat. pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 . numărul blocului fizic–este un număr format din 1. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu. Terenul necultivat. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. în număr de hectare. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. Pentru această categorie de folosinţă. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. pomi fructiferi. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn.3 ha pe parcela agricolă. (livezi. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. totuşi. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. 124. hamei. orz. 4 din Anexa la instrucţiuni. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. Gn. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24).1 din Regulamentul CE nr. chiar dacă aceasta cuprinde vii. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). 1122/2009. codul 970. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni. suprafaţa eligibilă este de 0. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.1 din Regulamentul CE nr.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile).. se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). cu două zecimale. VII (vii) . completa.format din 4 până la 7 cifre . CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. blocului fizic este identic cu nr. CPn. şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. În caz de împuternicire. etc. după caz. CPn. 1b. arbuşti fructiferi. Măsuri de agro-mediu .fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9). culturi de hamei. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). în format hârtie sau electronic. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. codul SIRSUP. alin.după caz se semneză de persoana aferentă. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). Dacă solicitantul deţine animale (30). PPn.3 ha. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. În lipsa bifei. în acest sens. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data. după caz. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă utilizată . VIn.2. este eligibil pentru plata SAPS. Semnătura titularului de cerere. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. 2). solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. alin.

bloc fizic).5ha-TA şi 1c-cartof-0. la scara 1:2. fiind prea mici. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. Câmpurile 2. 1. la orice calculator care este conectat la internet. cu blocurile fizice. 1 din Regulamentul CE nr. nr. de bloc). 3 din Anexa la Instrucţiuni. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. De asemenea. care va fi printată. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. pentru harta/planşa nr. cod sirsup. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. va semna şi data în dreptul lor. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole).Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. etc. În cazul în care. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă.online. hartă. De asemenea. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior.apia. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. În acest sens. cod siruta 161829. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. ştampilează. 161829-21 din judeţul Vaslui. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. cod cultură. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. De asemenea. din Regulamentul CE nr. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. 1122/2009. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. 1b.11 prevăzute în tabelul nr. fără sirsup NR_BLOC (vechi). ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. 1122/2009. să semneze (şi ştampileze. fermierul primeşte şi hărţile PDF. judeţ. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. în numele membrilor asociaţiei. nr. etc. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. alin.000). acestea se vor localiza printr-o linie. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI.org. suprafaţă. bloc fizic 161829-21). acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). culturile. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art.5ha-TA. 1. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. în mai multe localităţi. prenumele în clar. 11. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. semnată/ştampilată. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. 22. loc. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. pentru formele/tipurile de organizare 10. după caz şi datată de fermier. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. 11. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole.ro. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. 2. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. după caz. apoi semnează. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. Totuşi. art. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). alin. 1b-porumb-0. 1c. etc. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. ele fiind disponibile electronic in IACS. Dacă spaţiul nu permite. Pe hartă. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. 3. după caz) şi să dateze. 1122/2009). cultură. fiind respinse de la plată conform art. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. notându-se alături numărul parcelei agricole. cod sirsup. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. aceasta este digitizată la final. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. alin. 4. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. după caz. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. obştii. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior.). alin. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. (numai cu litere mici). în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. 23. fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul.000/1:10. Huşi. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. nr. 23. în format A3. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. accesând adresa http://lpis. după caz şi datează cererea unică de plată. primind în continuare. o/le va tăia cu o linie. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

arbuştilor fructiferi. Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. În cazul viilor.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. întocmit de reprezentantul DADR. tomate-15 iulie fără penalităţi.1 ha. . denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. plătibilă o dată pe an. bob şi linte.2-Lanius minor. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. plante medicinale. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. cu penalităţi. In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: . in şi cânepă pentru fibră. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. . flori şi plante ornamentale. Pachetul 4-Culturi verzi . PNDC 6-sfeclă de zahăr. . porumb zaharat. comodat. triticale. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). orz. culturilor de hamei. arendare. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate.până la 1 septembrie. 4. 82 din Regulamentul CE nr.anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. concesionare. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). pajişti temporare. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). la nivelul întregii ţări. PNDC 4-tutun.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. . orez. alte culturi pe teren arabil. culturi proteice (mazăre pentru boabe. pajiştile permanente. secară. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. ovăz.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. hrişcă). plante industriale (floarea soarelui. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. . soia. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. grâu dur. respectiv pasuni comunale. lupin. porumb. cu penalităţi. in pentru ulei. . gestionat de APIA.3 ha. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. PNDC 2-in pentru fibră. alte plante industriale).declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. 1122/2009) în cadrul unei campanii. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. pepinierelor pomicole. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 126 din Regulamentul CE nr. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră .până la 1 septembrie. pepeni. 2. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). livezilor. 132 din Regulamentul CE nr. denumire populară-Vânturelul de seară). Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. loturi semincere.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. pepinierelor viticole. . cu penalităţi. fermierul care preia 11 .1-Crex crex. 91/2008. sfeclă furajeră. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. 3. PNDC 5-hamei. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. PNDC 3-cânepă pentru fibră. cânepă . mei. legume proaspete. plante de nutreţ.copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. orzoaică. năut). rădăcinoase (cartofi. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. factură fiscală. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. . Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. donaţie. Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. -Schema de plată separată la zahăr (art. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. . fasole pentru boabe. bon fiscal sau alte documente) de in. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. tutun. fara penalitati si 27 mai cu penalitati.pachet disponibil pentru terenul arabil. Culturile permanente. rapiţă. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. 122-124 din Regulamentul CE nr. 1. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). sorg. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate.

Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia. 2. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor.. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD.. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. 14 din Regulamentul CE nr.. a modificărilor...”. păstrându-se însă totalul parcelei. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea)... 73/2009 şi art. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată).. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces)..... după caz). În conformitate cu art. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată. tornade. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. fără aplicarea de penalităţi conform art. acte de identitate ale moştenitorilor. etc. După această dată.. după caz. Fermierii.. inundaţii. care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ... Pe aceasta. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. Pentru culturile modificate. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. 1 din Regulamentul CE nr.. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare). 1122/2009. 12 . 1122/2009.. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia.. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. acest aspect printr-o Înştiinţare. vor prezenta ca dovezi.. 14. fermierul va anunţa modificarea statutului său.... Agro-mediu). copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. 723/2007. pentru 5 ani. Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. în copie şi original.2 din Regulamentul CE nr.. în scris.. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. certificat de moştenitor eliberat de notarul public. alin. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente.. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit.. printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. 75 din Regulamentul CE nr. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. alături de Înştiinţare. 17 din HG 224/2008. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010. 1122/2009.. Fermierii. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e).. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art. 44.. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. distincte de cele din declaraţia iniţială. pentru care nu există un act normativ. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. 75 din Regulamentul CE nr. alin. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional. În cazul schimbării formei de organizare.. secetă.. 723/2007. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract.. În momentul depunerii Cererii de transfer. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare.. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). 1974/2006 şi art... Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat).. fiecare zi lucrătoare de întârziere. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. ZSD. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC.RO.. fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat.. pe parcela.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul... dovada contului bancar. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale.).. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. în cazul în care există mai mulţi moştenitori. ZDS. numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). în afara Înştiinţării. 31 din Regulamentul CE nr.. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare.

ro sau la centrele judeţene/locale APIA. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III.. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. 2 din Regulamentul CE nr. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu.. Cu toate acestea.. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www. prin acestea..RO.. concesionare. 4.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. arendare. până în data de 11 iunie 2010.. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. etc. alin. 1122/2009.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul... 5. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. 1 Denumire cultură I.. În acest caz. Dacă în timpul campaniei. 1122/2009. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale. b.. dar sunt primite şi înregistrate. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. fermierul B va înscrie:. 3. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare. Incepand cu 12 iunie 2010. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 .. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment. CULTURĂ PERMANENTĂ. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. pe parcela..până pe data de 11 iunie 2010..... 23... fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate. apia. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art.”.. 6... pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire... TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I.CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr. fără i a se modifica CUI-ul. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art... fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial.. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II... Solicitarea este luată în considerare oricând... 25 din Regulamentul CE nr. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând. NUCI. trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară.org.. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2... Din iniţiativa autorităţii.. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare. etc.. (se va specifica clar motivul retragerii)...) Pentru mai multe informaţii... cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010..

) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. De asemenea.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. composesorate. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională). Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.1 P3.2 P3. zonele de protecţie ecologică. etc. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. în zonele protejate. cooperative. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. obşti de cumpãrare. în zonele de protecţie sanitară. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. 3 4 5 6 14 . trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

..7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.... 13. Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare......... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit... Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri..... nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.... Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice........ declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna . chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 ........ vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local..... c. Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1... vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)........... sau în cazul neutilizării în scopuri productive................ art....... art... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III....... am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2..... închiriere*. Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010.. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă.. Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform..... 6 până la nr. pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate... 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr....... în numele Consiliului..... Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă......... ........ 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1............ 18 din Legea 72/2002.... 73/2009. să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010.1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal . iar pentru pachetul nr....... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare... îndeplinim simultan următoarele condiţii: a. b........ suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri........ Anexa Nr.......2. nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă............ c..... nu au fost încheiate contracte de arendă.. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile..... Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă................... 2 din Regulamentul (CE) nr.. concesiune..... da nu 2.........

...... da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.... corecte........................ pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului......... în conformitate cu tabelul de mai jos...... 2 din Regulamentul (CE) nr.............................. de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr......... Ştampila... Nr. pe termen mediu şi lung.......... 541/210/2009.. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.....................sunt încheiate contracte de arendă....... Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ... crt...... BF.................................. nr........... concesiune......... 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr....... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.................... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0................... Declar că................. data........ 73/2009......ha......... pentru păşunatul acestora..... art................. Ştampila...... determină neeligibilitatea acestora – conform lit...... aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii.. .................. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional.... Avizat consiliul local Semnătura ....... declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate...data..... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin..........................şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010...... pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale..... declar ca datele sunt reale.......................... de la Consiliul local.............. inchiriere.... nr. d....................... Anexa Nr............. 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr.......... închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat........ concesiune....... cu suprafaţa totală de ........... C.... întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii..3 UVM / ha păşune.... Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr.......................... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul.......................... complete................................... este obţinut în baza contractului de concesiune nr.. ministrul administraţiei şi internelor nr.... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ..... 16 .. acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul..................... 292 din Codul Penal republicat.....................hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare......

0 0. De asemenea. 541/210/2009. 7. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat.15 Caprine 0. 17 .. corecte.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. complete. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie. mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. declar că datele sunt reale. 541/210/2009). 292 din Codul Penal republicat. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. litera i) din OUG 125/2006. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM.0 Cabaline de peste şase luni 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->