Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .

bon fiscal) .culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. Har tă Nr.in pentru fibră .Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi. 1dNr. 1c .1 / ________ împuternicit (şi ştampila. 1b.PNDC 3 . după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.ha Cod Pachet 1a. administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 .cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - . Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. factură fiscală. fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. © Semnatura titular cerere/ reprezentant.PNDC 2 . Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus.Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1. Plăţi naţionale directe complementare: .PNDC 1 . sunt conforme cu realitatea.ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr. înregistr. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă .

..PNDC 4 .... după caz.. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR .. arbuştilor fructiferi. culturilor de hamei. 3 III. pe care mă angajez să le respect.... Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia ....... -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 .. reglementate prin legislaţia naţională..... 1122/2009)..sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare.. bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR . Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6...1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul ..... pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei..hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. GAEC 2.. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. GAEC 5. se efectuează de-a lungul curbelor de nivel. Schema separată pentru zahăr 4.. Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0..... conform reglementărilor naţionale şi europene.. II.. GAEC 3... În cazul viilor..tutun 3... după caz) 5.. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7.......... cultivat cu plante prăşitoare..ZMD 6.Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. Sprijin pentru zona montană defavorizată ... livezilor..... factură fiscală..... Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe..1 ha....... 55 din Regulamentul CE nr..... Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4.. pepinierelor viticole......PNDC 6 . Pe timpul iernii. iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.. sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha......... terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei...... Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv.. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. după cum urmează: I..... Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului. indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite..3 ha.... CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie... pepinierelor pomicole... IV....... Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.... nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII.........PNDC 5 . III.... declar următoarele: 1.. -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez. -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă..

după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei. în orice moment. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli. decesul agricultorului. în scris.. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. corecte. 25 din Regulamentul CE nr. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe.... incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude.. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. 3..73/2009).  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata.. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010..  În conformitate cu art. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde...GAEC 7../ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 . registrele contabile. 31 din Regulamentul CE nr. alin.. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul. complete şi perfect valabile. etc. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră.. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale.. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: .. arendaşi. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului.1122/2009.. Arendatorul..    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care.. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11... administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire.  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.. Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură... concesionat şi/sau închiriat.. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente. cererea unică va fi respinsă de la plată .. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat.  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create. 2. V.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale.. . Semnătura titular cerere/ reprezentant. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei. le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. în termen de 10 zile. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS.. GAEC 10...1122/2009 şi art. după caz. în calitate de proprietari. aprobarea unei rente agricole viagere. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. locatari sau altele asemenea. complete. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice..75.alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare)... concesionari. după caz. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole.. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură. GAEC 9.2 din Regulamentul CE nr. raportul de control pe teren.. GAEC 8.. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

.. ... Data: Semnătură... măzărichea...... Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3.....semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie..III............ .. Data: Semnătura... 2.. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea.... . combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren..........păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar. ..nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental...............cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.7 UVM pe hectar.... .... Data: Semnătura....... sub angajament................... Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat....nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. pachetul 1) . permise pe suprafaţa pajiştilor aflate ...............utilizarea fertilizanţilor este interzisă.... pe suprafeţele pentru care aplic. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental...păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor..........MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**). lupinul....utilizarea pesticidelor este interzisă.....lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. ... N s.. .... Semnătura............lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt ............o bandă necosită sau nepăşunată.. Data: Semnătură.....masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. muştarul..........biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie. .....1 Crex Crex Cerinţe de management: ....... ......cositul poate începe doar după data de 1 iulie... ......utilizarea pesticidelor este interzisă...2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) .... lată de 3 metri....doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. .........păşunatul se va efectua cu maximum 0......a...... .. . 3.......păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului....aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme.... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.... Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1........ Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă..1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3...cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie..... rapiţa..... sulfina. ... va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la ............ Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***)... Data: Semnătura.............. ./ha.........utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg... dar cu condiţia menţinerii valorii 7 ... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie .. ............ Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: . ..nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren......este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.. ..... Angajamente 1.....masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului. -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune..... ..utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.......... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul... .este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament...

. administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01).. *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3. fiind un număr unic pentru fiecare fermier.2). generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică.utilizarea pesticidelor este interzisă.. data primirii... Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA. dar care utilizează teren agricol în România. În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale.... ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar.. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01. 44/2008. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.... operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .. modificată prin Legea nr. Data: Semnătura...Varianta 3. precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). persoanele fizice autorizate-PFA... va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul. va completa formularul în alb. ci prin intermediul unui împuternicit. localitatea (14).... Agroind S.A. după verificarea cererii......cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie. număr (16)... e-mail (23).. ... telefon(fix/mobil) (21).. 8 . prenume (10).. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară.. pentru a beneficia de sprijin. ..... Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română. conform tabelului nr. 02..cositul se va efectua în etape.. prenume (10) şi CNP (11) lor..1.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.. numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă. 04. De asemenea. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010..o bandă necosită sau nepăşuntă. urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13). cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.. astfel: codul ţării din care provine (ex. completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură... prenume (02) şi CNP (03).Cerere prelucrată”. sat/stradă (15). . .. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă....păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar. precum şi numele (09).C..... Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. 03... Funcţionarul APIA.este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. . angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare. cod poştal (17).. ... Conform OUG nr. va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. . declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.... Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator. fără personalitate juridică. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie . centrul local/centrul judeţean. .. I.. deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI). . lată de 3 metri.păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor. nr. Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului. înregistrare cerere/data.utilizarea fertilizanţilor este interzisă....2) Cerinţe de management: . Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03)... 139/2007 (art.. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi. CNP (11).. acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată........ administratorul/reprezentantul desemnat... Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08)..Germania–DE).nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. fax (22). 36/1991.. . bloc (18).. ci prin intermediul unui împuternicit. De asemenea. scara (19)... PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S. 3 din Anexa la Instrucţiuni.. conform Legii nr.. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă. PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. apartament (20).. Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular. pentru forma de asociere/organizare simplă. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08)..

număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. solicitantul va bifa DA sau NU. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 . urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. 1122/2009. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile).1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. Semnătura titularului de cerere..se va prelua din materialul grafic ataşat. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . 2). II. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. blocului fizic este identic cu nr.numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). cu două zecimale. alin. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. La centrul APIA fermierul primeşte. completa. VII (vii) .1 din Regulamentul CE nr. semna şi data. după caz. Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. Total suprafaţă agricolă utilizată . şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. în hectare cu două zecimale. Terenul necultivat. utilizand aplicatia IPAonline. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. altele decât pajiştile permanente. schema separată pentru zahăr. VIn. arbuşti fructiferi. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009. pomi fructiferi. Dacă solicitantul deţine animale (30).. de hartă NR_BLOC (vechi).). codul SIRSUP. Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). conform cu art. etc. În lipsa bifei. în format hârtie sau electronic. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată).3 ha pe parcela agricolă. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. hamei.cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. astfel: TAn. culturi de hamei. În caz de împuternicire. PPn. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). în număr de hectare. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. (livezi. CPn. arbuşti fructiferi. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. pepiniere viticole. . filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). orz. se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. III. în acest sens. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9). Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. suprafaţa eligibilă este de 0. Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate.3 ha. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu.1 din Regulamentul CE nr. dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă.după caz se semneză de persoana aferentă. VIn.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). codul 970. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. pentru a actualiza. respectiv minim 0. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. după caz.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). 1b. 4 din Anexa la instrucţiuni. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. Astfel. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data.. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. alin. Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. Măsuri de agro-mediu . plăţi naţionale directe complementare (PNDC). 1c. totuşi. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. Nr. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. chiar dacă aceasta cuprinde vii. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). Gn. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. CPn.format din 4 până la 7 cifre . suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele.. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. 124. numărul blocului fizic–este un număr format din 1. suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. este eligibil pentru plata SAPS. PPn. Pentru această categorie de folosinţă. pepiniere pomicole. Gn). 73/2009. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online.2. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi.

1c. pentru harta/planşa nr. de bloc). In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. cod sirsup.apia. De asemenea. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. 11. Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt.000/1:10. în numele membrilor asociaţiei. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA.000). alin. accesând adresa http://lpis. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. 2. dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. alin. o/le va tăia cu o linie. nr. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. alin. 3 din Anexa la Instrucţiuni. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. 1b. Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. Huşi. 1 din Regulamentul CE nr. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. după caz şi datată de fermier. art. Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. semnată/ştampilată. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). 23. apoi semnează. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). În cazul în care. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. după caz şi datează cererea unică de plată. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. 22. De asemenea. cultură. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008. chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. fiind respinse de la plată conform art. Câmpurile 2. în mai multe localităţi. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. 3. Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). 161829-21 din judeţul Vaslui. etc. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. primind în continuare. bloc fizic). (numai cu litere mici). iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. la orice calculator care este conectat la internet. pentru formele/tipurile de organizare 10. la scara 1:2. fermierul primeşte şi hărţile PDF. culturile. punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA .org.5ha-TA şi 1c-cartof-0. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . fiind prea mici. nr. Pe hartă. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI.ro. ştampilează. cod cultură. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul.online. Totuşi. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. Dacă spaţiul nu permite. după caz. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. bloc fizic 161829-21). etc. judeţ. suprafaţă. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport. după caz) şi să dateze.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. ele fiind disponibile electronic in IACS. va semna şi data în dreptul lor. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. 1122/2009. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. În acest sens. aceasta este digitizată la final. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. 1122/2009). codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. 1b-porumb-0. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. nr. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. 11. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. 1122/2009. cod siruta 161829. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). paragraful 3 din Regulamentul CE nr. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. fără sirsup NR_BLOC (vechi). care va fi printată. din Regulamentul CE nr. etc. alin. obştii. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. 1. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. loc. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. 23.5ha-TA. 4. 1. notându-se alături numărul parcelei agricole. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. De asemenea. în format A3. după caz. acestea se vor localiza printr-o linie. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole).). În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. cod sirsup. să semneze (şi ştampileze.11 prevăzute în tabelul nr. prenumele în clar. hartă. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. cu blocurile fizice. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior.

fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv.pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. denumire populară-Vânturelul de seară). donaţie. . plante de nutreţ.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. fara penalitati si 27 mai cu penalitati. . în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). flori şi plante ornamentale. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. . PNDC 3-cânepă pentru fibră. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. porumb zaharat. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. cu penalităţi.copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective).copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate. bob şi linte. cânepă .până la 1 septembrie. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. soia.1 ha. .1-Crex crex. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. 126 din Regulamentul CE nr. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. . 2. secară. orez. la nivelul întregii ţări. 1122/2009) în cadrul unei campanii. factură fiscală. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. cu penalităţi. concesionare. 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. pepeni. iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). comodat. plătibilă o dată pe an. pepinierelor pomicole. triticale. hrişcă). 4. Pachetul 4-Culturi verzi . denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. alte culturi pe teren arabil. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. . Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . PNDC 2-in pentru fibră. rapiţă. grâu dur. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate.pachet disponibil pentru terenul arabil.2-Lanius minor. întocmit de reprezentantul DADR. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. 82 din Regulamentul CE nr. . Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. plante industriale (floarea soarelui. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. fasole pentru boabe. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. PNDC 5-hamei. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. lupin. 1. alte plante industriale). porumb.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. tomate-15 iulie fără penalităţi. fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: . În cazul viilor.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. arbuştilor fructiferi.până la 1 septembrie. mei. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. rădăcinoase (cartofi. 132 din Regulamentul CE nr. culturilor de hamei. 3. arendare. -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. loturi semincere. ovăz. . -Schema de plată separată la zahăr (art.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră . hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. respectiv pasuni comunale. sorg. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. . conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). Culturile permanente. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. năut). Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . in pentru ulei. 91/2008. orz. sfeclă furajeră.declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. gestionat de APIA.3 ha. culturi proteice (mazăre pentru boabe. să indice pachetul(ele) pentru care aplică.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). fermierul care preia 11 . cu penalităţi. in şi cânepă pentru fibră. livezilor. plante medicinale. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. 122-124 din Regulamentul CE nr.acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. pepinierelor viticole. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. legume proaspete. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării. PNDC 4-tutun. PNDC 6-sfeclă de zahăr. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR).anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar. tutun. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. pajiştile permanente. bon fiscal sau alte documente) de in. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. orzoaică. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. pajişti temporare.

..RO.2 din Regulamentul CE nr. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. 723/2007. după caz.. vor prezenta ca dovezi. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata.. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces).. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar).. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010.... Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. Fermierii. a modificărilor. în cazul în care există mai mulţi moştenitori. cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor. alin. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere... moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori... fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. 31 din Regulamentul CE nr. 14 din Regulamentul CE nr.. alături de Înştiinţare.. 1122/2009. ZDS. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată. pe parcela... în afara Înştiinţării. Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA. pentru care nu există un act normativ.. va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. 17 din HG 224/2008.. păstrându-se însă totalul parcelei. Agro-mediu).. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare. în scris. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională. inundaţii. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC. acte de identitate ale moştenitorilor.. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului. certificat de moştenitor eliberat de notarul public. având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. 44.. după caz). 12 . APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. În momentul depunerii Cererii de transfer. etc. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. fără aplicarea de penalităţi conform art. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract. numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).). pentru 5 ani. În cazul schimbării formei de organizare. Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia.. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului... acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat). asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia.”. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional.. 1122/2009.. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare). Fermierii. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA.. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata.. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). În conformitate cu art... Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul.. 1 din Regulamentul CE nr. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente. După această dată.. Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare. alin.. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale. Pentru culturile modificate. 1974/2006 şi art. ZSD.. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. 723/2007... acest aspect printr-o Înştiinţare. 75 din Regulamentul CE nr. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. în copie şi original. dovada contului bancar. 14. înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. 75 din Regulamentul CE nr.. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. 1122/2009. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. fiecare zi lucrătoare de întârziere.. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor. distincte de cele din declaraţia iniţială. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. 2. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. fermierul care a preluat explotaţia va înscrie .. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). fermierul va anunţa modificarea statutului său. copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată.. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art. care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ. tornade. 73/2009 şi art. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. secetă.. Pe aceasta..

arendare.. pe parcela. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr.până pe data de 11 iunie 2010.. În acest caz. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. dar sunt primite şi înregistrate. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere.. până în data de 11 iunie 2010. 23.....ro sau la centrele judeţene/locale APIA. 5. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. 2 din Regulamentul CE nr.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin.. etc.. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2. pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire.... Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând.. alin. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate... TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment. 25 din Regulamentul CE nr... concesionare. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare.. 4. apia... 1122/2009. fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. prin acestea.... Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. etc. 6.”. fără i a se modifica CUI-ul. 1122/2009.) Pentru mai multe informaţii. Cu toate acestea.. Din iniţiativa autorităţii.org.CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI.. Solicitarea este luată în considerare oricând.. NUCI. Incepand cu 12 iunie 2010. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare.. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B. CULTURĂ PERMANENTĂ..... (se va specifica clar motivul retragerii). 3. b.. fermierul B va înscrie:.... Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 . Dacă în timpul campaniei... atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art.. cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010. PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art..RO. prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr.. 1 Denumire cultură I...

3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. composesorate. De asemenea. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente. zonele de protecţie ecologică. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.1 P3. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. în zonele protejate.2 P3. 3 4 5 6 14 .2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. etc. cooperative. în zonele de protecţie sanitară. obşti de cumpãrare. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE.

.. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice....... concesiune.... Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri.. vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local.. Anexa Nr.... da nu 2..... chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 .. 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr.......... 6 până la nr..... declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna ............ iar pentru pachetul nr............. suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri.... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă..........2. închiriere*. pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate... ......... Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit. b...........1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal ...... Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă....... Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare....... în numele Consiliului...... 13. art..... În apropierea staţiilor de captare a apei potabile............. 73/2009........ vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului)... 18 din Legea 72/2002... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare..... îndeplinim simultan următoarele condiţii: a...... Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010. am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2.. Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. 2 din Regulamentul (CE) nr.. Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1..... 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1........ c. nu au fost încheiate contracte de arendă..........7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.... să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010........... Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă... art.... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III......... sau în cazul neutilizării în scopuri productive... c........... nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei...

.. nr............3 UVM / ha păşune........... Ştampila......... de la Consiliul local........... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0.. Avizat consiliul local Semnătura ............sunt încheiate contracte de arendă................. 541/210/2009.................... întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii.... pe termen mediu şi lung.... de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr......... de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ...... 2 din Regulamentul (CE) nr................... 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr. declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate..................... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr......... cu suprafaţa totală de ... Ştampila. d.............. concesiune.............. pentru păşunatul acestora.. C.......... în conformitate cu tabelul de mai jos........... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin. Declar că......................... Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr. corecte................ 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr....................................................... închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat................. pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale......... BF.......... da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole.. 73/2009............... aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii..... 292 din Codul Penal republicat........ concesiune............... Nr................... inchiriere.. este obţinut în baza contractului de concesiune nr... nr....... crt............... data...........hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare........................2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul......................... . Anexa Nr............. 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional........................................data... pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului..........................ha......... nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul...... complete.......... art...... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.... declar ca datele sunt reale............ 16 ............. determină neeligibilitatea acestora – conform lit...... ministrul administraţiei şi internelor nr. acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora.....şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010.. Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale .

7. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 541/210/2009). 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM. corecte.0 Cabaline de peste şase luni 1. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. complete. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. 17 . Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr. mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art.15 Caprine 0. declar că datele sunt reale. 541/210/2009. De asemenea. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local.0 0.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie.. litera i) din OUG 125/2006. 292 din Codul Penal republicat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful