Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bd. Carol I nr.

17, sector 2, Bucureşti
Tel 021.3054802 Fax.021.3054900 www.apia.org.ro Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean/local APIA) Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

Judeţul Centrul Judeţean/Local APIA Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Nr. unic de identificare solicitant

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAŢĂ 2010
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAŢIE PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume*) 02. Prenume*)

03. CNP*) 04. Denumire formă de asociere simplă*) 05. Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*) 06. Beneficiaţi de rentă viageră? Da Nu

PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)

08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*) 09. Nume administrator/ reprezentant*) 10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)

12. Tip de organizare*)

SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Judeţ*) /Sector 14. Localitate*)

15. Sat *)/ Strada

16. Nr.

17. Cod poştal*)

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap.

21.Telefon 24. Total suprafaţă agricolă utilizată*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)

22. Fax ,

23. E-mail ha

25. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin*) (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) 26. Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ? *) Da

, Nu

ha

COORDONATE BANCARE:*)
27. Banca 29. Nr. cont IBAN 28. Filiala

2 30. Dacă deţineţi animale *) Număr

Bovine

Porcine

Caprine

Cabaline

Ovine

Păsări

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat. 1

DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ .2010 Persoane fizice (CNP): Persoane juridice şi PFA/ÎÎ/ÎF (CUI \ CF): Nume şi prenume / Denumire exploataţie: _________________________________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin! .II.

PNDC 2 . Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă conform legislaţiei naţionale şi europene. Har tă Nr.Judet Categorie de folosinţă Cod Informaţii aferente hărţilor Nr. Blo c fizic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile de sprijin pe suprafaţă. © Semnatura titular cerere/ reprezentant. după caz) Nume şi prenume în clar împuternicit: 31.PNDC 1 . factură fiscală. 1b. Parcelă agricol ă Măsuri de agromediu Suprafaţă parcelă . fiscale şi administrator desemnat În caz de reprezentare:procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit 2. Parcelă / cultură Cultură Suprafaţă Cultură parcelă agricolă . administrator desemnat / ______________________________ Data _____________________ / 2010 pag 2 .PNDC 3 . 1dNr. Plăţi naţionale directe complementare: .1 / ________ împuternicit (şi ştampila. sunt conforme cu realitatea.cânepă pentru fibră Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR - .culturi în teren arabil Copia contractului încheiat între fermier şi procesator sau a angajamentului de procesare vizat la DADR Copia facturii fiscale de cumparare a seminţelor certificate sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate pentru fiecare parcelă Acte doveditioare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie. bon fiscal) . Schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS Copie CI/BI/paşaport Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare. înregistr. Solicit sprijin pentru:*) Total suprafaţă utilizată Total suprafaţă solicitată BiDocumente ataşate faţi*) Bi. Declar pe proprie răspundere că toate informaţiile de mai sus. 1c .Com faţi*) plet 3 Declaraţie de suprafaţă şi hărţi Dovadă cont bancar activ 1.ha - Nume Cod Localitate Comună / Oraş Cod Sirsup Nr.in pentru fibră .ha Cod Pachet 1a.

. CI/BI sau facturi şi note de intrare-recepţie. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în conditii de umiditate excesivă a solului. III... nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrage după sine sancţiuni ( art.. declar următoarele: 1.. Schema separată pentru zahăr 4.. -să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC)........ 55 din Regulamentul CE nr.. GAEC 5. 3 III.tutun 3.sfeclă de zahăr Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului încheiat între fermier şi procesatorul autorizat (fabrică de zahăr) vizat la DADR Copia contractului de livrare încheiat între fermier şi prim-procesatorul aprobat/ angajament de livrare. cultivat cu plante prăşitoare.... arbuştilor fructiferi... reglementate prin legislaţia naţională.. Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât zona montană (zona semnificativ defavorizată-ZSD şi zona defavorizată de condiţii naturale specifice-ZDS) 7.... după caz.... se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.... suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0..PNDC 6 ..... Copie a actelor doveditoare pentru livrarea producţiei contractate (notă de intrarerecepţie.. întocmit de reprezentantul DADR şi înregistrat la DADR . Standarde pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol: GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă agricolă mai mult de 2 ani consecutiv....PNDC 5 ....ZMD 6.. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007..... factură fiscală......... iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0.... pe care mă angajez să le respect.. 1122/2009)..... conform reglementărilor naţionale şi europene.... pepinierelor viticole.1 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII Subsemnatul . Plăţi de agro-mediu Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită aceste forme de sprijin se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să continue activitatea agricolă timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi Parcelele pentru care se solicită acest tip de plată se află în UAT-uri eligibile Fermierul se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pe suprafeţele pentru care solicită acest tip de plată timp de 5 ani de la semnarea acestuia .. indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localităţi/judeţe diferite... sunt: -să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha.. GAEC 3. Plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării CÂMPURILE NOTATE CU „* ” SUNT OBLIGATORII... Am luat la cunoştinţă asupra:  Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe.. În cazul viilor. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole: 4 .......PNDC 4 ... Standarde pentru menţinerea structurii solului: GAEC 6.... după cum urmează: I.... livezilor.. Pe timpul iernii. GAEC 2........ Sprijin pentru zona montană defavorizată ... Nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil. IV.....1 ha... culturilor de hamei. după caz) 5...... bon fiscal) Copia contractului de cultivare încheiat între fermier/grup de producători şi primprocesatorul autorizat vizat la DADR Declaraţia de livrare a tutunului Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier şi cumpărător vizat la DADR ... pepinierelor pomicole....Etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă Declaraţia privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate/ha Copie de pe autorizaţia de cultivare Acte doveditoare pentru predarea cantităţii prevăzute în contract (proces verbal de recepţie........ terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei. pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.3 ha... -să depun o singură cerere unică de plată pe suprafaţă..hamei Proces verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată..... -să declar toate parcelele agricole eligibile şi neeligibile pe care le utilizez..... Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1.. II.

. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole.. atrag după sine sancţiuni de natură financiară sau penală.  Beneficiarii plăţilor directe în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata.. după caz. inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei. procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice. GAEC 10. 25 din Regulamentul CE nr. aprobarea unei rente agricole viagere..  Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe. Intretinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.. .. GAEC 8. Semnătura titular cerere/ reprezentant. -să ţin evidenţa activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente din explotaţie într-un registru al fermei conform modelului prezentat în ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010. Nu este permisă tăierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională.. registrele contabile. alin. în calitate de proprietari.    Să furnizez toate documentele cerute de către APIA Să permit accesul autorităţillor competente în exploataţie pentru efectuarea verificărilor declaraţiei de suprafaţă În cazul în care. raportul de control pe teren..  Schimbarea categoriei de folosinţă a terenului. 2..2 din Regulamentul CE nr. în termen de 10 zile. precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001..1122/2009 şi art. inclusiv pajişte permanentă-păşuni-fâneţe..75.. cererea unică va fi respinsă de la plată . le voi comunica în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. corecte şi valabile în formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă şi în documentele anexate. se face numai în conformitate cu legislaţia în vigoare.1122/2009. retragerile nu vor fi autorizate în ceea ce priveşte părţile din cerere afectate de nereguli.. după caz.. în orice moment. GAEC 9. transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol... etc. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigatii în agricultură..... în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art.. de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.GAEC 7. dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS.73/2009). după depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă au intervenit modificări ale informaţiilor declarate (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei.alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare)./ 2010 A B Cererea prelucrată: Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura: 5 ..... corecte. complete. au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii unice de plată pe suprafaţă. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.. incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului. 292 din Codul Penal republicat datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate sunt reale. în scris. 31 din Regulamentul CE nr. concesionat şi/sau închiriat..  În conformitate cu art. demersurile necesare recuperării sumelor  Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create. 3. arendaşi. Arendatorul. Drept pentru care mă angajez la următoarele: Să declar date reale. asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune. orice cerere unică de plată pe suprafaţă poate fi total sau parţial retrasă.. distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor. V. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole.. decesul agricultorului.  Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate şi solicită sprijinul aferent pentru acestea: Mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zona defavorizată timp de 5 ani de la efectuarea primei plăţi şi să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pe toată exploataţia agricolă.. concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat. Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor: GAEC11. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde.. complete şi perfect valabile... Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.. precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/ neconforme cu realitatea. epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră. concesionari. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli. Comisiei Europene şi Curţii de Conturi.. Nu este permisă arderea vegetatiei pajiştilor permanente.   În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului fermierului. Nume şi prenume în clar împuternicit: Centrul judeţean/ local APIA: Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): C Ştampila: Data: . administrator desemnat / împuternicit: În caz de împuternicire. locatari sau altele asemenea.   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare în orice moment În cazul constatării unor nereguli/fraude.

Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura: 6 .

........... -lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune..lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament......... pe toată durata celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agro-mediu pe aceste suprafeţe (completând un caiet privind activităţile de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani consecutivi celui în care am semnat angajamentul... ...1 Crex Crex Cerinţe de management: .nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toata durata angajamentului.. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului/pachetelor de agro-mediu solicitat.....aplicanţii pot schimba anual suprafaţa pentru care aplică acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme.... Semnătura..... .... Ma angajez ca in situatia in care nu sunt de acord cu modificarile prevederilor legale referitoare la standardele obligatorii sau la cerintele de eco-conditionalitate intervenite in timpul angajamentului sa informez in scris Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ***).cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie..... ........... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental.... sulfina..... dar cu condiţia menţinerii valorii 7 ....1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3. pe suprafeţele pentru care aplic.. Data: Semnătură..... 2.......MĂSURI DE AGRO-MEDIU Declaraţie (aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1) Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi /sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pentru care solicit sprijin financiar pentru pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală**).................... Data: Semnătură. Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) Pachetul 2: Practici agricole (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile) tradiţionale (P 1.......cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia... ...utilizarea pesticidelor este interzisă..... Data: Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren... pachetul 1) ....... Mă angajez să respect cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu*) precum şi Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe întreaga suprafaţă a fermei şi pe toată durata angajamentului........... sub angajament.......păşunatul se va efectua cu maximum 0....păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.........nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.... Pachetul Pilot 3 : Pajişti importante pentru păsări (P 3..... .utilizarea pesticidelor este interzisă. lupinul. ...... rapiţa. ...2) Cerinţe de management: (Opţional se poate adăuga doar la .........III...7 UVM pe hectar........ . ..o bandă necosită sau nepăşunată.....păşunatul se efectuează cu maxim 1 UVM pe hectar..... Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă.................... ... .. .... .utilizarea fertilizanţilor este interzisă...masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului..... ../ha...este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.. 3. N s. Data: Semnătura....cositul poate începe doar după data de 1 iulie...........lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt .. Data: Semnătura... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie ..masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două Pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în săptămâni de la efectuarea cositului..păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.... .... muştarul.. permise pe suprafaţa pajiştilor aflate ......... ..utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.... . ..... . va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim Cerinţă de management: 30 kg..biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la finalul lunii Martie.este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament....................doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi........... Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental....... Angajamente 1.... măzărichea..... combinaţie pe aceiaşi suprafaţă de teren...nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Plantele ce pot fi utilizate ca şi culturi verzi sunt: mazărea...........a..semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie.. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: ..2 ANGAJAMENTE Şi DECLARAŢII*) ........... cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura...... lată de 3 metri... Data: Semnătura... .....

2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. .... Renta viageră (06)-fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploaţiei vor bifa cu un X caseta “DA” în formular.. 3 din Anexa la Instrucţiuni. .cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie. DATE DE IDENTIFICARE EXPLOATAŢIE/SOLICITANT PERSOANE FIZICE Fermierul care depune pentru prima dată cerere de plată în anul 2010.Varianta 3. va completa formularul în alb.... pentru a beneficia de sprijin. Fermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel următoarele câmpuri: numele (01)/ prenumele (02) şi codul numeric personal CNP (03).. 02... Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. sat/stradă (15).păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar..Germania–DE). numit nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă. fax (22). acesta din urmă va completa cererea unică de plată (câmpurile 01..utilizarea pesticidelor este interzisă. Cod ţară şi număr act identitate (05) – va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română.. Persoana fizică autorizată sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale vor înscrie în câmpul (07) denumire formă de organizare şi CUI (08).. Nume (09) / prenume (10) şi CNP (11) administratorului.masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului. Agroind S.cositul se va efectua în etape. 8 .. administratorul numit/desemnat conform contractului de asociere va înscrie în câmpul (04) denumirea formei de asociere simple şi datele sale personale în câmpurile aferente: nume (01)..... 04.... deşi au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului (prezintă CUI). prenume (10). I. întreprinderile individuale-ÎÎ şi cele familiale-IF nu au personalitate juridică.. pentru forma de asociere/organizare simplă...... administratorul/reprezentantul desemnat..păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.. ci prin intermediul unui împuternicit.o bandă necosită sau nepăşuntă.lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. nume/prenume/semnătura) sunt completate de către funcţionarul de la Centrul judeţean/local al APIA care primeşte formularul cererii unice de plată pe suprafaţă..Cerere prelucrată”. angajamentul va fi anulat fara rambursarea platilor efectuate pana la acea data respectand astfel perioada in care angajamentul a fost in vigoare. modificată prin Legea nr. va completa în campania 2010 formularul pretipărit al cererii... Această bandă poate fi cosită sau păşunată după data de 1 septembrie . persoanele fizice autorizate-PFA. În cazul în care persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale.. completază şi chenarul gri de pe pagina “Angajamente şi Declaraţii” şi certifică efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură.. 36/1991. PERSOANE FIZICE/JURIDICE şi PFA/ ÎÎ/ ÎF -Adresa de domiciliu/Sediul social al societăţii Se va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (13). cu excepţia celor operate cu forţă animala Data: Semnătura.. . conform tabelului nr..... înregistrare cerere/data..utilizarea fertilizanţilor este interzisă. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.. De asemenea. ...... acesta din urmă va completa cererea unică de plată cu datele de identificare ale administratorului de drept şi va prezenta delegaţia de împuternicire semnată şi ştampilată.. Fermierul care a depus cerere de plată în campania anterioară. nr. cod poştal (17). prenume (10) şi CNP (11) lor..... conform Legii nr.. Data: Semnătura.. . precum şi numele (09).. 139/2007 (art... data primirii. generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor (RO urmat de 9 cifre). bloc (18). prenume (02) şi CNP (03).1.. PERSOANE JURIDICE şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎÎ (întreprinderea individuală) / ÎF (întreprinderea familială) Fermierii persoane juridice îşi vor completa în al doilea tabel următoarele câmpuri: denumire exploataţie (07) – de exemplu: S.. Tip de organizare (12) – se va completa codul corespunzator.. e-mail (23).. urmând însă ca în anii următori (2-5) să completeze partea I şi II din formularul cererii de plată.2) Cerinţe de management: .. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă.A. CNP (11)..... apartament (20). Funcţionarul APIA.. Cod unic de identificare (CUI) (08) pentru societăţile înregistrate la Registrul Comerţului sau Codul fiscal (CF) pentru alte societăţi..este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament. . PFA/ÎÎ/ÎF nu completează acest câmp. ci prin intermediul unui împuternicit... *) Angajamentele de agro-mediu se vor semna de fermieri numai în primul an. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Câmpurile aferente casetei gri (judeţul. lată de 3 metri.. Numărul unic de identificare al solicitantului–este emis de APIA.. fiind un număr unic pentru fiecare fermier... 03.. localitatea (14)... astfel: codul ţării din care provine (ex. scara (19). De asemenea..C.. telefon(fix/mobil) (21).2). dar care utilizează teren agricol în România. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.. Conform OUG nr. operatorul şi verificatorul SAPS completează în cererea unică de plată câmpul .. număr (16). declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.. centrul local/centrul judeţean. . . va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. **) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani. după verificarea cererii.. 05) cu datele de identificare ale titularului de cerere şi va prezenta procura de împuternicire legalizată notarial. de suprafaţă angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei”.. .. fără personalitate juridică. 44/2008..... Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale conform acordului de constituire va înscrie în câmpul (07) denumirea formei de organizare şi CUI-ul întreprinderii familiale (08)... urmat de numărul actului de identitate sau al paşaportului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal. .. precum şi datele lui personale în câmpurile aferente: nume (09). ***) In cazul in care in timpul angajamentului se modifica standardele obligatorii sau cerintele de eco-conditionalitate iar modificarile nu sunt acceptate de beneficiar.

Cod Categorie de folosinţă–se va indica de către solicitant categoria de folosinţă. optând astfel doar pentru una din cele doua variante: clasic. iar codurile vor fi preluate din Anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local/judeţean al APIA şi la primării conform PNDR (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013). Codul corespunzător culturii conform listei codurilor pe culturi din tabelul nr.). 1c. solicitantul va înscrie numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). plăţi naţionale directe complementare (PNDC). după caz. împuternicitul îşi va încrie numele şi prenumele în clar şi va data.. Terenul necultivat. alin. astfel: TAn. (31) Dacă aplică pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS). Ea este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă). acea utilizare specifică va limita parcela agricolă. codul 970. Măsuri de agro-mediu .numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). după caz. În câmpul Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin (25). Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează. Pentru completarea declaratiei de suprafata in cazul in care fermierii solicita sprijin pentru masura de agromediu Pachetul 4 – culturi verzi pentru o suprafata modificata fata de suprafata SAPS/CNDP atunci obligatoriu vor completa doua parcele. solicitantul va trece numărul total de hectare pentru care solicită sprijin. PPn. dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu. pepiniere pomicole. PP(pajişti permanente-păşuni şi fâneţe)–înseamnă teren utilizat pentru a creşte iarba sau alte furaje erbacee naturale (spontane) sau cultivate (însămânţate) şi care nu a fost inclus în rotaţia culturilor fermei pentru cinci ani sau mai mult. alin. Semnătura titularului de cerere. astfel: localitatea/comună/oraş-se va trece de pe hartă numele localităţii în care este situată parcela agricolă. 1b. cu două zecimale.3 ha. solicitantul va bifa DA sau NU. Gn. va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale pe care le deţine. 1122/2009. respectiv minim 0. Se va depune doar o singură declaraţie de suprafaţă. indiferent dacă acel teren este situat sub sere sau sub un mijloc fix sau mobil. Informaţii aferente hărţilor (se vor prelua din materialul grafic ataşat cererii de plată). care ocupă acest teren pentru 5 ani sau mai mult şi asigură producţii repetate.după caz se semneză de persoana aferentă. Numarul parcelei agricole se va pastra din campania 2009.. pepiniere pomicole şi alte culturi permanente). dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă. CPn.iarba sau alte furaje erbacee” înseamnă toate plantele erbacee traditional incluse în pajiştile naturale sau incluse în amestecul de seminţe pentru păşuni sau fâneaţă (fie că terenul este sau nu utilizat pentru păşunatul animalelor). Cultura – se vor indica de către solicitant culturile agricole prin: numele culturii: grâu.4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole (LPIS). La centrul APIA fermierul primeşte. Nr. număr hartă – este un număr format din 1-4 cifre. CP(culturi permanente)– culturi care nu intră în sistemul de rotaţie. completa.1 din Regulamentul CE nr. codul SIRSUP. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ: Parcelă agricolă – suprafaţa continuă de teren declarată de un singur fermier pe care se cultivă o singură grupă de culturi. schema separată pentru zahăr.3 ha pe parcela agricolă.. utilizand aplicatia IPAonline. trecându-se codul acesteia conform tabelului nr. VII (vii) . Pentru fiecare parcelă se vor specifica: Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului–de ex: CL pentru Călăraşi). În câmpul Utilizati apă pentru irigaţii în agricultură ?(26). în format hârtie sau electronic. Teren necultivat este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat. suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă. semna şi data. -Coordonate bancare Solicitantul va înscrie banca (27). în număr de hectare. facandu-se schimbari de numerotare in situatia schimbarii amplasamentului. CPn. etc. VIn. chiar dacă aceasta cuprinde vii. după caz şi celelalte pagini din cererea unică de plată. altele decât pajiştile permanente.1 din Anexa la prezentele instrucţiuni. Număr parcelă/cultură – se va completa cu numărul parcelei. totuşi. G(grădini familiale)– reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole. urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a. Cod 603-păşune comunală utilizată în comun pentru care se solicită sprijin. Total suprafaţă agricolă utilizată . suprafaţa eligibilă este de 0. orz. Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin-numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢII 9 . numărul blocului fizic–este un număr format din 1. solicitantul va bifa în rubrica corespunzătoare fiecărei scheme. conform cu art. respectiv: pagina 1 pretiparită-I. este eligibil pentru plata SAPS. când se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o grupă de culturi. PPn. Suprafaţă parcelă agricolă – se completează de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic. .. blocului fizic este identic cu nr. arbuşti fructiferi. pomi fructiferi. II. se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru schema/măsura respectivă şi nu solicită sprijinul solicitat aferent. (livezi. în hectare cu două zecimale. Gn). În lipsa bifei.fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă coloana (9). 4 din Anexa la instrucţiuni. aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic. plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării. În caz de împuternicire. Dacă solicitantul deţine animale (30). 2). Atenţie! Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n. măsuri pentru zonele defavorizate (ZMD/ZDS/ZSD). 73/2009. pepiniere viticole. de hartă NR_BLOC (vechi). se vor completa codurile categoriei de folosinţă conform tabelului nr. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsurilor de agro-mediu. 124. 4 din Anexa la prezentele instrucţiuni.Date de identificare solicitant/exploataţie şi pagina 3 (care contine bifele pentru solicitarea sprijinului) si vor semna angajamentele.În câmpul Total suprafaţă agricolă utilizată (24). suprafata solicitata pentru cele 5 ha aferente pachetului 4 va constitui o alta parcela. Astfel.format din 4 până la 7 cifre .2. Atenţie! Terenul necultivat nu reprezinta terenul nesolicitat (suprafaţa nesolicitată-TAn. hamei. III. reprezentant/administrator desemnat / împuternicit . pe care trebuie să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC).cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole. De exemplu daca avem o suprafata de 10 ha pentru SAPS/CNDP1 si culturi verzi se vor planta numai pe 5 ha. Declaratia de suprafata poate fi completata electronic folosind aplicatia IPA-online. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale. Numărul parcelei agricole–este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. arbuşti fructiferi. VIn. în acest sens. Pentru această categorie de folosinţă. Fermierul trebuie să ataşeze la dosarul cererii unice de plată documentele solicitate de APIA şi să bifeze în rubricile aferente acestora. pentru a actualiza.1 din Regulamentul CE nr. filiala (28) şi numărul contului bancar – IBAN (29). şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu conform art. indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin. suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă: TA(teren arabil)-cuprinde terenul cultivat pentru producţie sau mentinut în GAEC. PFA/ÎI/ÎF vor prezenta la APIA cont bancar activ aferent formei de organizare şi înregistrare (pe CUI). culturi de hamei.se va prelua din materialul grafic ataşat.

Se aplica regulile de numerotare a parcelelor: digitizarea on-line a parcelelor trebuie să fie realizată în ordinea şi respectând numerotarea parcelelor din campania anterioară. va anula prin tăiere cu o linie informaţia care nu mai este de actualitate (sub semnătură şi dată) şi o va înscrie pe cea nouă în spaţiul liber aferent (în rândul liber imediat următor). dacă unii fermieri nu pot depune cererile unice de plată la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează parcelele agricole. 1. fermierul primeşte şi hărţile PDF.000 (în cazuri excepţionale la scara 1:15. fiecare cultură corespunzându-i o literă: ex 1a. la orice calculator care este conectat la internet. 1c. 11.000/1:10. etc. aceasta este digitizată la final. fără sirsup NR_BLOC (vechi). punctul de plecare fiind informatiile privind suprafata stabilita in anul anterior disponibila in IPA . Dacă spaţiul nu permite. În acest sens. cu blocurile fizice. ştampilează.Solicitantul îşi completează la rubrica <Subsemnatul>numele/prenumele. cod sirsup. nr. Atenţie! Se păstrează numerotarea parcelelor din declaraţia de suprafaţă anterioară. Scheme de sprijin pe suprafată în anul 2010 10 . accesând adresa http://lpis. Fermierii care depun pentru prima dată cerere unică de plată se vor prezenta la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia utilizează/deţine parcelele agricole. Completarea şi depunerea cererii de plată Pentru obţinerea plăţilor directe. pentru o mai bună identificare a parcelelor agricole în blocurile fizice. după caz. nr. Delimitarea parcelelor agricole pe materialul grafic/hărţi (ortofotoplan) Odată cu cererea de plată. alin. În interiorul parcelelor agricole vor fi delimitate culturile. etc. codurile de cultură şi suprafeţele acestora (subparcela 1a se înscrie în rândul pretipărit. loc. 1 din Regulamentul CE nr. acesta o va înscrie în spaţiul aferent din declaraţia de suprafaţă (după ultima parcelă pretipărită sau pe pagina suplimentară din declaraţia de suprafaţă care trebuie şi ea semnată şi datată de fermier şi ştampilată cu data de către funcţionarul APIA). Intervalele de depunere a cererii unice de plată sunt: 1 martie-17 mai inclusiv fără penalităţi conform art. dovadă cont bancar activ şi cu actele care atestă forma de organizare. care nu se regăseşte pe formularul pretipărit. 1. fermierul are posibilitatea de a consulta aplicaţia LPISweb-ul. cod siruta 161829. ele fiind disponibile electronic in IACS. în format A3. 3. la scara 1:2.online. fermierul va înscrie în spaţiul/spaţiile liber(e) aferent(e) numărul subparcelelor 1a şi 1b. care va fi printată. culturile. composesoratul şi că nu depun cereri de plată în nume propriu pentru suprafeţele pentru care a aplicat asociaţia/obştea/composesoratul. iar subparcela 1b se înscrie pe rândul liber imediat următor). cultură. 23. de bloc). nr.5ha-TA.000). 3 din Anexa la Instrucţiuni. În cazul în care. (numai cu litere mici). Fermierii vor completa câmpurile albe din cerere doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă precedentă (2009). chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Dacă fermierul susţine că utilizează singur întreaga suprafaţă a unui bloc fizic. în original (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). cod sirsup. În cazul în care fermierul şi-a modificat suprafaţa unei parcele din declaraţia de suprafaţă pretipărită. se va ataşa la dosarul cererii şi copia după CI/BI a titularului de cerere. 23. Pe hartă. 22. păstrând vechea numerotare a parcelelor următoare din declaraţia de suprafaţă (din campania precedentă). în campania curentă fermierul nu mai utilizează o parcelă. judeţ. obştii. după caz) şi să dateze. De asemenea. 11. cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere conform art. din Regulamentul CE nr. în numele membrilor asociaţiei. paragraful 3 din Regulamentul CE nr. Dacă în campania curentă fermierul utilizează o nouă parcelă. 1122/2009. 1122/2009). notându-se alături numărul parcelei agricole. nu se vor tipari hartile si nu se vor schita parcelele agricole pe hartile tiparite. membrii vor completa şi Declaraţia prin care sunt de acord ca administratorul lor desemnat să depună la APIA cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în campania 2010. o/le va tăia cu o linie. Toţi aceşti fermieri dau o declaraţie pe propria răspundere că nu au mai depus o altă cerere la un alt centru APIA. hartă. pe hărţi fermierul trebuie să îşi înscrie numele. alin. prenumele în clar. fermierul trebuie să-şi delimiteze parcelele agricole pe care le utilizează în cadrul blocului fizic. completând şi datele aferente acesteia (număr bloc fizic/hartă. cu numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. 1122/2009. Delimitarea suprafeţelor de teren neeligibile din interiorul parcelelor agricole se va face prin bararea acestora. pot să o facă la centrul APIA pe raza căruia domiciliază. Fermierii vor depune cerere de plată în anul 2010 la acelaşi centru judeţean/local APIA la care au depus în 2009. De asemenea. primind în continuare. pentru formele/tipurile de organizare 10. numărul respectivei parcele nu este folosit si nu se mai digitizeaza parcela respectiva. Fermierul va înscrie în formularul de cerere alb (dacă este fermier nou) în câmpurile 4 şi 5 din declaraţia de suprafaţă doar numărul existent după codul sirsup (de ex. va realiza conturul blocului fizic respectiv (nu va încercui nr. alin. Pentru autentificarea în aplicaţie se va folosi user-ul: lpisweb şi parola: apia2008.apia. numărul imediat următor ultimei parcele pretipărite. Huşi. alin. In cazul in care fermierul depune electronic cererea de plata pe suprafata. pentru harta/planşa nr. bloc fizic 161829-21). Dacă parcela pretipărită este sub forma 1-2ha–TA şi ea se transformă în anul 2010 în trei subparcele 1a-grâu-1ha-TA. În cazul în care fermierul a dobândit o parcelă nouă. bloc fizic). Fermierii depun doar o singură cerere unică de plată pe suprafaţă (art. Câmpurile 2. art. aceştia vor primi hărţile aferente de la funcţionarii APIA.5ha-TA şi 1c-cartof-0. după caz. să semneze (şi ştampileze. 1b-porumb-0. În cazul în care aceştia utilizează/deţin parcele agricole. după caz şi datată de fermier. 2. împuternicitul va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia sa după CI/BI. iar în anul 2010 utilizează şi alte parcele agricole. Subparcela 1c va fi înscrisă pe linia/rândul imediat următoare/următor ultimei parcele pretipărite. va schiţa cu pix de culoare roşie conturul fiecărei parcele agricole la scara planului (inclusiv parcelele cu pajişti/păşuni/fâneaţă). Numărul hărţii coincide cu numărul blocului fizic scurt. fermierii care au depus cerere de sprijin şi în anul 2009 trebuie să depună cerere în anul 2010 avand la dispozitie cererea de plată pretipărită din anul anterior. În cazul în care fermierii sunt reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit. Acestea se vor numerota de la 1 la n conform numerotării din declaraţia de suprafaţă. apoi semnează. înregistrare fiscală şi numire/desemnare administrator. În cazul în care fermierul nu mai are una sau mai multe dintre parcele pretipărite. paragraful 1 din Regulamentul CE nr. semnată/ştampilată. ia cunoştinţă asupra condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească şi asupra obligaţiilor ce îi revin pentru a beneficia de plăţile directe şi/sau măsurile de sprijin aferente zonelor defavorizate şi/sau măsurilor de agro-mediu. suprafaţă. corespunzătoare declaraţiei de suprafaţă din anul anterior. va semna şi data în dreptul lor. Înainte de a merge la centrele judeţene/locale APIA. etc. vor depune cererea unică de plată la centrul APIA pe raza căruia utilizează/deţine majoritatea parcelelor agricole. 161829-21 din judeţul Vaslui. acestea se vor localiza printr-o linie. Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. aceasta va fi înscrisă pe o pagină suplimentară din declaraţia de suprafaţă. 4. cod cultură. Cererile depuse începând cu data de 12 iunie 2010 sunt considerate inadmisibile.). Totuşi.11 prevăzute în tabelul nr. 1122/2009 şi 18 mai-11 iunie inclusiv 2010. în mai multe localităţi.ro. La completarea electronica fermierul dispune de declaratia de suprafata din anul anterior. după caz şi datează cererea unică de plată. 5 din declaraţia de suprafaţă trebuie să coincidă cu informaţiile aferente hărţii (localitate/comună/oraş. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. fiind prea mici. fiind respinse de la plată conform art. În cazul unui fermier nou sau în cazul unui fermier care a depus cerere unică de plată pe suprafaţă în anul 2009. împreună cu materialul grafic aferent (hărţile format A3 cu blocurile fizice pe care fermierul îşi va identifica parcelele agricole). De asemenea. 1b. Fermierii se vor prezenta la depunerea cererii cu CI/BI/paşaport.org.

91/2008. . porumb zaharat. denumire popularăCârstelul de câmp şi varianta 3. să indice pachetul(ele) pentru care aplică. fara penalitati si 27 mai cu penalitati. suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0.copia autorizaţiei de cultivare pentru cânepa pentru fibră .acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie. orzoaică.declaraţia de livrare a tutunului care să conţină şi viza DADR pentru atestarea calităţii tutunului livrat – 2 mai în anul următor recoltării. -Schema de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării: reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume unitare pe suprafaţă o singură dată pe an. ovăz. până la data de 2 decembrie fără penalităţi şi 27 decembrie cu penalităţi. PNDC 5-hamei. Pachetul 4-Culturi verzi . Pachetul 1-Pajişti cu înaltă valoare naturală . fasole pentru boabe. 653/2008) şi constau în acordarea suplimentară de sume pe suprafaţă pentru culturile prevăzute în legislaţia în vigoare. 1. precum şi parcelele pe care doreşte să aplice în declaraţia de suprafaţă. În cazul viilor. fermierul care preia 11 . 122-124 din Regulamentul CE nr. 1122/2009) în cadrul unei campanii. 132 din Regulamentul CE nr. iar cu penalităţi până la 11 iunie inclusiv. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute în baza Ordinului MADR nr. în baza Planului Naţional de Dezvoltare Rurală-PNDR (2007-2013). arbuştilor fructiferi. viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. plante de nutreţ. cu penalităţi. cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 2. conform listei aflate la centrele locale/judeţene APIA şi la primării.notă de intrare-recepţie pentru tomatele destinate procesării livrate şi CI/BI pentru persoanele fizice şi facturi şi note de intrarerecepţie pentru tomatele livrate pentru persoanele juridice până la data de 10 noiembrie fără penalităţi şi 6 decembrie inclusiv cu penalităţi. tomate-15 iulie fără penalităţi. sfeclă de zahăr-17 mai fără penalităţi. tutun-30 iunie fără penalităţi şi 26 iulie inclusiv cu penalităţile aferente. Documente ataşate cererii: La solicitarea APIA. comodat. Listele UAT-urilor eligibile sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA. . cu penalităţi.până la 1 septembrie.anexele 1 şi 2 sunt completate si depuse odata cu cererea de unica de plata de catre fermierii care solicita sprijin pe suprafeţele de pajişti permanente. Pentru obţinerea sprijinului pentru agro-mediu solicitantul trebuie: să bifeze că solicită plăţi de agro-mediu. alte plante industriale). loturi semincere. respectiv pasuni comunale. să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică. factură fiscală.până la 1 septembrie. culturilor de hamei. Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 aprilie a anului de recoltă şi înregistrat la Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană (DADR). Pachetul 2-Practici agricole tradiţionale . lupin.pachet disponibil doar în unităţile administrativ teritoriale eligibile conform PNDR (listele UAT-urilor sunt afişate la centrele locale/judeţene APIA). Sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha şi suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0.pachet disponibil pentru terenul arabil. . hrişcă). 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv Ordinul MADR nr. 82 din Regulamentul CE nr.pachet pilot disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. -Sprijin pentru zonele defavorizate altele decât cea montană (ZDS/ZSD)-măsura 212 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în astfel de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. arendare. Plata de agro-mediu se efectuează anual ca plată fixă la hectar. rapiţă. -Plăţi de agro-mediu-măsura 214 din PNDR: se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului. plante industriale (floarea soarelui. 73/2009): reprezintă plăţi complementare la SAPS şi sunt prevăzute de Ordinul MADR nr.3 ha. . pajişti temporare. PNDC 6-sfeclă de zahăr. in pentru ulei. fermierul va prezenta următoarele documente conform termenelor precizate: .declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii de cânepă pentru fibră. .pachet disponibil doar în UAT eligibile conform PNDR. pentru fiecare parcelă–până la 1 septembrie. documentele prezentate nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective). gestionat de APIA. 246/2008 cu modificările şi completările ulterioare. bon fiscal sau alte documente) de in. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. 3. cânepă . bob şi linte. întocmit de reprezentantul DADR. soia. PNDC 4-tutun. Pachetul 3-Pajişti importante pentru păsări (varianta 3. năut). 73/2009): reprezintă plăţi în cadrul schemelor de sprijin comunitar şi constă în acordarea unei sume pe suprafaţă. livezilor. pepinierelor pomicole. In situatia in care solicitantul aflat sub angajament de agromediu transfera suprafata aflata sub angajament altui fermier este obligat sa completeze declaratia privind transmiterea dreptului de folosinta a parcelelor aflate sub angajament. . iar cu penalităţi până la 9 august inclusiv. fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. plătibilă o dată pe an. hamei–15 octombrie fără penalităţi şi 9 noiembrie inclusiv cu penalităţi aferente. . fără penalităţi şi 27 septembrie inclusiv. cu penalităţi. 73/2009): reprezintă schema de plată în cadrul căreia se acordă o sumă stabilită pe hectar.copia facturii fiscale de cumpărare a seminţelor certificate pentru inul pentru fibră sau a certificatului de calitate al seminţelor utilizate.până la 1 noiembrie fără penalităţi şi până la 26 noiembrie inclusiv cu penalităţile aferente. culturi proteice (mazăre pentru boabe. Pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploataţiei transferate. tutun. 4. mei. după caz: in şi cânepă pentru fibră-1 septembrie 2010 fără penalităţi şi 27 septembrie 2010 inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului (după încheierea termenelor de penalitate. donaţie.1 ha. secară. concesionare. închiriere sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect exploataţia agricolă în cauză (art. la nivelul întregii ţări. . denumire populară-Vânturelul de seară).copia contractelor de vânzare-cumpărare a materiei prime sau a contractelor/angajamentelor de procesare.1-Crex crex. Condiţiile specifice de eligibilitate sunt prevăzute de Ordinul MADR nr. Culturile permanente. triticale. . -Schema de plată separată la zahăr (art.etichetele oficiale ale seminţelor folosite la înfiinţarea culturilor de cânepă pentru fibră– până la 30 iunie fără penalităţi şi până la 26 iulie inclusiv cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere. flori şi plante ornamentale.proces-verbal prin care se certifică că producţia de pe suprafaţa cultivată cu hamei a fost recoltată. grâu dur. pepeni. sorg. orez. Transferul de exploataţie reprezintă operaţiunea de vânzare-cumpărare. pepinierelor viticole. denumire populară-Sfrâncioc cu frunte neagră şi Falco vespertinus. rădăcinoase (cartofi. decuplată total de producţie (necondiţionat de obţinerea de producţie). -Sprijin pentru zona montană defavorizată (LFA/ZMD)-măsura 211 din PNDR: se acordă sprijin pentru fermierii care utilizează suprafeţele agricole eligibile aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate. conform Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (2007-2013). 126 din Regulamentul CE nr. sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase). orz.2-Lanius minor. sfeclă furajeră. Pachetul 1 şi 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă. in şi cânepă pentru fibră. legume proaspete. porumb. PNDC 3-cânepă pentru fibră. -Plăţi naţionale directe complementare (PNDC-art. plante medicinale. În anul 2010 se acordă sprijin pentru următoarele scheme de plată: PNDC 1-culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. PNDC 2-in pentru fibră. pajiştile permanente.-Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS-art. Transferul se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Fermierilor. respectiv a Municipiului Bucureşti în 15 zile calendaristice de la data încheierii. alte culturi pe teren arabil.

fermierul care a preluat explotaţia va înscrie . copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei.. Dacă se dezbate succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele defunctului.”. ZSD. moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori va depune la centrul local/judeţean APIA Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces. după caz. 44. fără aplicarea de penalităţi conform art. fermierul care preia exploataţia prin transfer nu trebuie să încheie un alt contract cu respectivul procesator (în care să figureze numele noului utilizator al suprafeţei/noului partener de contract) sau un act adiţional la contract. acte de identitate ale moştenitorilor.. codul culturii încadrat într-o altă schemă de plată. ZDS.. distincte de cele din declaraţia iniţială. a documentelor aferente PNDC în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale. Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului. pentru 5 ani. 31 din Regulamentul CE nr.. inundaţii. dovada contului bancar.2 din Regulamentul CE nr.. care au suferit calamităţi la culturi din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ.. urmaşii/urmaşul trebuie să-şi dezbată moştenirea şi după ce este desemnat moştenitorul legal. Agro-mediu). păstrându-se însă totalul parcelei.. pe parcela. alin. după caz).. dacă anunţă în termen APIA şi prezintă actele doveditoare... 723/2007.exploataţia trebuie să informeze APIA si sa depuna Cererea de transfer de exploataţie precum şi urmatoarele documente: contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea şi dovada contului bancar activ conform Ordinului MADR nr. 14. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plată. 2.. alături de Înştiinţare. După această dată.. dovadă cont bancar activ şi CI/BI (o copie dupa aceste documente se depun la dosar). Se pot adăuga una sau mai multe parcele achiziţionată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale-parcele noi. pentru a putea beneficia de suma aferentă (este reluat procesul de autorizare la plată). va completa formularul specific stabilit de APIA şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare. vor prezenta ca dovezi. fermierul va anunţa modificarea statutului său. 75 din Regulamentul CE nr. acestea vor fi prezentate de fermieri în termenele precizate de legislaţia naţională şi comunitară (dacă acestea sunt aduse de fermier în perioada de penalizare. secetă.. s-a emis decizia de plată pe numele decedatului... 1122/2009. Fermierii. suprafeţele subparcelelor declarate iniţial. etc. 75 din Regulamentul CE nr... având în vedere faptul că acesta este valabil pentru perioada pentru care a fost încheiat. Fermierul trebuie să prezinte în termenele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională un contract aferent culturii respective şi noii suprafeţe in conformitate cu schemele pentru care solicita plata.. prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat). dar contul bancar al decedatului a fost închis de moştenitor/contul s-a închis deoarece nu s-au realizat pe el tranzacţii (ordinul de plată fiind invalid). se va urma calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (dacă contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor). printr-o declaraţie-Înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise Centrelor Judeţene/Locale/Municipiul Bucureşti APIA. 14 din Regulamentul CE nr. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010 (se poate schimba: cultura în cadrul aceleaşi categorii de folosinţă sau într-o altă categorie de folosinţă. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi Înştiinţarea). În momentul depunerii Cererii de transfer. tornade. care implică prezentarea la APIA a unor documente specifice in conformitate cu schemele pentru care solicita plata. acest aspect printr-o Înştiinţare. fermierul completează o Scrisoare justificativă pentru întârziere... înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator. acesta depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces împreună cu documentele menţionate anterior. a modificărilor.. Modificarea cererii de plată poate avea loc: a. 73/2009 şi art. fermierul poate să depună o Scrisoare justificativă pentru întârziere. care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional... 1122/2009.. 1 din Regulamentul CE nr... Fermierii care solicită modificări la cererea iniţială vor completa şi vor depune la Centrele locale/judeţene/Municipiul Bucureşti APIA următoarele formulare: 1... Dacă termenul de 10 zile pentru depunerea Cererii de transfer de exploataţie agricolă este depăşit. cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale trebuie anunţate în scris. 17 din HG 224/2008. Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată. prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. a încheiat un contract de procesare cu un procesator autorizat şi a depus la dosarul cererii sale de plată contractul în termenul stabilit de legislaţia comunitară şi naţională.. Termenul limită pentru depunerea celor două formulare este 31 mai 2010.. Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri la dosarul cererii sale de plată sunt: -copie după certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului. aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public. întârierea va fi sancţionată cu un procent de 1% pentru fiecare zi lucrătoare).RO. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (fermierul va prezenta la APIA şi certificatul de deces). 1974/2006 şi art. în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). Pe aceasta. asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente.. 1122/2009 şi Ordinul MADR nr. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2010-M2. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. 723/2007. în scris. pentru care nu există un act normativ.. în afara Înştiinţării. APIA ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Dacă un fermier care a transferat exploataţia a solicitat în cererea sa de plată depusă la APIA sprijinul aferent unui PNDC.. asumat iniţial de fermierul care a cedat exploataţia.). urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori. inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pe schemele pe dezvoltare rurală (ZMD... cerere însoţită de următoarele documente: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor. fiecare zi lucrătoare de întârziere. Pentru culturile modificate. nu trebuie să mai prezinte la APIA nici un alt act doveditor.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul. Din iniţiativa solicitantului în baza art.. Fermierii... numărul blocului fizic dacă fermierul nu a fost notificat de APIA sau nu a fost supus controlului pe teren). fermierul care preia explotaţia primeşte o copie a Cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2010 a fermierului care a transferat. acesta trebuie anunţat în scris la APIA în 10 (zece) zile de la producerea lui. Fermierul care preia explotaţia trebuie să depună Cererea la centrul local/judeţean APIA unde a fost depusă cererea de plată a fermierului care transferă exploataţia. următoarele documente: copie după procesul verbal de calamitate sau adeverinţă de la Primărie şi/sau copie după procesul verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.. În conformitate cu art. În cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată în conformitate cu art. 1122/2009... În cazul schimbării formei de organizare.. copie după certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului. Dacă există o diferenţă mai mare de 10 zile lucrătoare.. moştenitorul va aduce la cunoştiinţa APIA. 12 . certificat de moştenitor eliberat de notarul public. în cazul în care există mai mulţi moştenitori.. în copie şi original. În cazul în care fermierul care preia exploataţia prin transfer refuză continuarea obligaţiilor ce decurg din angajamentul/angajamentele asumat(e). alin. Dacă s-a întârziat anunţarea decesului. Deşi transferul se poate realiza oricând până la momentul emiterii deciziilor de plată. acesta din urmă trebuie să returneze suma acordată în anul/anii precedenţi conform art.

PAJIŞTE PERMANENTĂ – PP PĂŞUNI NATURALE FÂNEŢE NATURALE PĂŞUNI COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN III. fermierul A depune formularul M3 şi fermierul B formularul M2 (pe formularul M2.. apia.) Pentru mai multe informaţii. Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea de sprijin 2010-retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare / numelui societăţii. nu vor fi penalizate formularele M1 depuse în perioada 1-11 iunie 2010 dacă. In situaţia în care fermierii au suprafeţe pe care le utilizează mai mari faţă de solicitarea din campania anterioară trebuie să prezinte la depunerea cererii de plată pe suprafaţă documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţa solicitata în anul 2010 (contract prin care a arendat suprafaţa suplimentară. până în data de 11 iunie 2010. alin.. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin.ro sau la centrele judeţene/locale APIA... prin care solicită plată şi pentru PNDC şi/sau /Schema de plată pentru tomatele destinate procesării/ Schema de plată separată la zahăr. 1 Denumire cultură I.. fermierul B va înscrie:. Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare.. 1122/2009.CP POMI FRUCTIFERI MERI PERI PRUNI CAIŞI ŞI ZARZĂRI PIERSICI CIREŞI ŞI VIŞINI GUTUI DUZI ALTI POMI FRUCTIFERI CASTANI... CULTURĂ PERMANENTĂ.. pe parcela.. TEREN ARABIL – TA CĂPŞUN CICOARE FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale. 6. fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli pe toate sau o parte a parcelelor selectate. solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile/modificarile din cerere. 2 din Regulamentul CE nr.Am luat la cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin/decurg din preluarea exploataţiei de la fermierul...... TEREN ARABIL – TA CEREALE PENTRU BOABE GRÂU COMUN GRÂU DUR TRITICALE SECARĂ ORZ ORZOAICĂ OVĂZ PORUMB PORUMB ZAHARAT SORG OREZ MEI HRIŞCA ALTE CEREALE PENTRU BOABE PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE) MAZĂRE PENTRU BOABE FASOLE PENTRU BOABE LINTE BOB LUPIN ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE FLOAREA SOARELUI RAPIŢĂ SOIA IN PENTRU ULEI ALTE OLEAGINOASE IN PENTRU FIBRĂ CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ TUTUN FENICUL LEVĂNŢICA MENTA ANASON ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE ALTE PLANTE INDUSTRIALE ARAHIDE MAC RICIN SUSAN ŞOFRĂNELUL PLANTE TUBERCULIFERE Cod Denumire cultură I. NUCI.. 4. ANEXĂ la Instrucţiuni Tabel nr. Poate fi depus de către fermier fără penalităţi la orice moment. şi mă oblig să respect angajamentul aferent pachetului/pachetelor de agromediu. vă puteţi adresa specialiştilor APIA şi puteţi accesa ghidul Informaţii generale pentru fermieri privind plăţile directe pe suprafaţă în anul 2010 afişat pe site-ul www.. În acest caz.RO. pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care fermierul a semnat confirmarea de primire. fermierii nu solicită o plată suplimentară (pe un grup de plată superior) faţă de cea solicitată iniţial. Din iniţiativa autorităţii.. arendare...până pe data de 11 iunie 2010. Incepand cu 12 iunie 2010..... Cu toate acestea... Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe)-M3 conform art..”. mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin. trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin.org.. fără i a se modifica CUI-ul.. 25 din Regulamentul CE nr..... concesionare. 3. (o parte sau toate parcelele cu pachete de agro-mediu) fermierului B.. 1122/2009... prin acestea. mai puţin în situaţiile: APIA a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cererea de sprijin. fermierul A cedează o parte din explotaţie prin vânzare. 5. b. atrage o penalizare de 1% (penalizarea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen) conform art... etc. etc. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE CASTANI NUCI ŞI ALUNI ALTE SPECII HAMEI ARBUŞTI FRUCTIFERI ZMEUR COACĂZ ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI PEPINIERE PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI PEPINIERE POMICOLE PEPINIERE FORESTIERE ALTE PEPINIERE ALTE CULTURI PERMANENTE TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE Cod 803 805 400 450 451 500 550 970 971 972 601 602 603 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 151 152 153 154 155 156 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 651 652 653 654 655 656 657 658 659 701 702 703 750 801 802 804 901 902 903 904 950 951 952 13 . 23. însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) PLANTE DE NUTREŢ LOT SEMINCER ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL TEREN NECULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-CULTIVAT TEREN SUB SERE ŞI SOLARII-NECULTIVAT II.. a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.. Dacă în timpul campaniei. cele două formulare menţionate anterior sunt considerate inadmisibile fiind excluse de la plată pentru anul 2010.. (se va specifica clar motivul retragerii). dar sunt primite şi înregistrate. Solicitarea este luată în considerare oricând. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2010..

3 4 5 6 14 . zonele de protecţie ecologică. Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor. CONSILII MUNICIPALE Tabel nr.2 LANIUS MINOR şi FALCO VESPERTINUS CULTURI VERZI Tabel nr. 2 PACHETELE DE AGROMEDIU PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3. Îngrăşămîntele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca îngredient pur pe 1 ha de teren agricol.) 12 ALTE FORME DE ORGANIZARE 04 INSTITUTE. 11 obşti răzeşeşti nedivizate. De asemenea.2 P4 CO D 05 06 TIP DE ORGANIZARE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL UNITĂŢI DE CULT CO D 09 10 TIP DE ORGANIZARE ALTE INSTITUŢII PUBLICE ASOCIAŢII şi FUNDAŢII 03 SOCIETĂŢI AGRICOLE 07 PENITENCIARE FORME ASOCIATIVE DE ADMINISTRARE/PROPRIETATE ÎN COMUN (obşti de moşneni în devãlmãşie. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având “toxicitate ridicată” sau ca “toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate.1 P3. VIE VII PE ROD CU STRUGURI NOBILI PENTRU VIN VII PE ROD CU STRUGURI DE MASĂ VII TINERE NEINTRATE PE ROD VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 961 962 963 964 Tabel nr. cooperative. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate doar conform instrucţiunilor de utilizare. conform Anexei 4B1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 Cod cerinţă 1 2 Cerinţa minimă Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională). în zonele de protecţie sanitară. 4 CO CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ D TEREN ARABIL TA PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FĂNEAŢĂ) PP CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI CP PERMANENTE) VIE VI GRĂDINĂ G COD TA n PP n CP n VI n Gn CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ pentru parcelele agricole pentru care NU se solicită sprijin TEREN ARABIL PAJIŞTE PERMANENTĂ (PĂŞUNE ŞI FÂNEAŢĂ) CULTURĂ PERMANENTĂ (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) VIE GRĂDINĂ Anexă la III. etc. PEPENI LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării) PEPENI VERZI ŞI GALBENI TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 251 252 253 254 301 302 351 352 353 IV. obşti de cumpãrare.1 CREX CREX PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET PILOT) 3.2 P3. CENTRE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE 08 CONSILII LOCALE.2 Angajamente şi declaratii – Măsuri de Agromediu Cerinţele minime relevante pentru măsurile de agromediu care trebuie respectate la nivel de fermă. 3 CO TIP DE ORGANIZARE D REGII AUTONOME ŞI COMPANII 01 NAŢIONALE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL 02 AGRICOL COD P1 P1. trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii. în zonele protejate.CARTOFI TIMPURII CARTOFI SEMITIMPURII CARTOFI TÂRZII ALTE CULTURI DE CARTOFI PLANTE RADĂCINOASE SFECLĂ DE ZAHĂR SFECLĂ FURAJERĂ LEGUME PROASPETE. composesorate. precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

. b..... Prin propria activitate agricolă ne angajăm că: 1..... Declarăm că pe suprafeţele pentru care solictăm sprijin prin cererea unică de plată pe suprafaţă 2010...... Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă............ închiriere*.. da nu 2.......... . declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca domnul/doamna .... Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare..2..... în numele Consiliului.......... c.. Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare........... Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă....... chiar în condiţiile în care pentru aceste terenuri nu 15 ...... nu au fost încheiate contracte de arendă.... nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.......... am consultat crescătorii de animale pentru stabilirea modului de gospodarire a pasunii – conform alineatul 2... îndeplinim simultan următoarele condiţii: a................ 18 din Legea 72/2002...........1 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pajiste permanentă utilizate de către consiliile locale Consiliul local/municipal ......... 6 până la nr... Respectarea GAEC pe pajiştile care nu sunt utilizate pentru producţie reprezintă condiţii de eligibilitate – conform lit... c....... Anexa Nr.. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămîntelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice....... pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngeţate....... 2 din Regulamentul (CE) nr.... 2 şi 3 trebuie respectate toate cerinţele minime prezentate în Anexa III. vom utiliza pajiştea în scopuri agricole productive (păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valorificării fânului).. vom respecta Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu pe toate suprafeţele de teren agricol deţinute/utilizate de către Consiliul Local... art.7 8 Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă................ Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform...... nu se încasează taxe de păşunat şi că vom desfăşura propria activitate agricolă.. suprafetele pentru care solicitam plata NU sunt utilizate de către alţi fermieri...... 73/2009.. 13...... sau în cazul neutilizării în scopuri productive. art. 9 10 11 12 13 Pentru solicitantii pachetelor 1....... 4 sunt obligatorii cerinţele minime începând cu nr............. concesiune.. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile.. Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele îndicaţii: Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă.... iar pentru pachetul nr.. Utilizarea păşunilor comunale de către alţi fermieri.... să depună la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă în campania 2010...

............... data......... pe termen mediu şi lung..3 UVM / ha păşune.................. ministrul administraţiei şi internelor nr.. pentru păşunatul acestora............. Ştampila................. da nu Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor mai sus prezentate este considerată solicitare de plăţi necuvenite şi supradeclarare a terenurilor agricole............................... voi asigura o încărcătură de păşunat de cel puţin 0....sunt încheiate contracte de arendă. de înregistrare/data Nume şi prenumele primarului Semnatură ......... închiriere sau nu se încasează taxe de păşunat. d. C.hadin care: suprafaţa arendată/concesionată/inchiriată -haDiferenţa de suprafaţă pentru care se solicită sprijin -ha- Pentru diferenţa de suprafaţă nu au fost depuse solicitări de arendare. aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii. pentru suprafeţele de păşune obţinute de la consiliile locale......... Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.................. nu este permisă depozitarea deşeurilor pe suprafeţele pentru care s-a solicitat sprijinul. Declar că.... nr.. 226/235/2003 sau Contractului de arenda/inchiriere nr......... 541/210/2009. 292 din Codul Penal republicat............şi anexat cererii unice de plată pe suprafaţă 2010............... alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. Dreptul de utilizare a păşunii pe parcelele nr.................. complete......... ..................................................................... acest lucru conducând la excluderea de la plată a acestora........ 541/210/2009) trebuie sa conţină informaţiile din anexa Ordinului MAPDR/MAI nr.............. pădurilor şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului... 16 ..... este obţinut în baza contractului de concesiune nr........... Ştampila...... am solicitat drept de utilizare în baza animalelor pe care le deţin............. de la Consiliul local........ în conformitate cu tabelul de mai jos........... Suprafaţa totală de pajişti permanente în administrarea Consiliilor Locale ..... 2 din Regulamentul (CE) nr. crt......2 la formularul de cerere unică de plată pe suprafaţă 2010 DECLARAŢIE de ELIGIBILITATE pentru suprafeţele de pasune concesionate/arendate/inchiriate* de la consiliile locale comunale/orasenesti/municipale Fermierul.......... nr............................. declar ca datele sunt reale..ha................. declar pe propria răspundere că pentru suprafeţele de păşune concesionate/arendate/inchiriate.... BF.............................. concesiune........... Avizat consiliul local Semnătura ........... art... Anexa Nr.............. 73/2009........................................................ 541/210/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional..... cu suprafaţa totală de .................... corecte.. concesiune.......data. Nr.................... inchiriere........ întocmit conform anexei la Ordinul ministrului agriculturii.. determină neeligibilitatea acestora – conform lit........................... de înregistrare/data *Contractele incheiate incepand cu 29 septembrie 2009 (data intrarii in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr...

541/210/2009). mă angajez să marchez limitele parcelei de păşune utilizate în comun conform art. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art.0 0. corecte. 7.4 Bovine de mai puţin de şase luni Ovine 0. Data: ……………………… Numele şi prenumele …………………………. Solicitarea la plată a suprafeţelor de păşuni comunale fără ca acestea să fie obţinute în baza animalelor deţinute determină neeligibilitatea acestora nefiind dovedit dreptul de utilizare în conformitate cu legislaţia naţională (Ordinul MAPDR/MAI nr. fermierii trebuie să prezinte şi dovada eliberată de consiliul local. complete.6 Bovine între şase luni şi doi ani 0.15 Total ** Pentru a calcula încărcătura de animale necesare pe hectar se va proceda astfel: se înmulţeşte numărul de animale cu care se păşunează cu coeficientul de conversie.0 Cabaline de peste şase luni 1. 541/210/2009 (29 septembrie 2009) si nu conţin informaţiile din anexa la Ordinul MAPDR/MAI nr. litera i) din OUG 125/2006. 292 din Codul Penal republicat. 541/210/2009. De asemenea. declar că datele sunt reale.15 Caprine 0. din care să reiasă utilizarea păşunii in baza UVM/ha. iar rezultatul se împarte la numărul de hectare de teren utilizat pentru păşunat. în care se calculeză şi raportul de suprafaţă păşunii / UVM.Tabel cu efectivul de animale pe specii si categorii si transformarea lor in UVM. vaci şi alte bovine de peste doi ani 1. Specie animale Numar de Coeficient Suprafaţa UVM animale Conversie (ha) / ha** UVM Tauri. Semnatură * În cazul in care contractele sunt încheiate anterior intrării in vigoare a Ordinului MAPDR/MAI nr.. 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful