Sunteți pe pagina 1din 30

TOTUL DESPRE CONTRACTE

Ce este contractul?
Acordul dintre dou` sau mai multe persoane prin care î[i
CONTRACTUL manifest` voin]a de a crea, de a modifica sau de a stinge
un raport juridic.

Conven]ia prin care p`r]ile se oblig` reciproc s` \ncheie \n


ANTECONTRACTUL, viitor un contract ale c`rui clauze esen]iale sunt stabilite prin
PRECONTRACTUL, voin]a actual` cuprins` \n antecontract, fiecare parte avånd
al
er
lat

CONTRACTUL atåt calitatea de promitent cåt [i pe aceea de beneficiar.


Bi

PRELIMINAR sau
SAU PROVIZORIU, Conven]ia prin care una dintre p`r]i – promitentul – care se
U
ni
la
te

PROMISIUNEA oblig` fa]` de cealalt` parte (beneficiarul), s` încheie, la ce-


ra
l

DE CONTRACT rerea acestuia, un contract al c`rui con]inut este prestabilit.

OFERTA {I Manifest`ri unilaterale de voin]`, exprese sau tacite, în


ACCEPTAREA vederea încheierii unui contract.
OFERTEI
Conven]ia prin care promitentul se oblig` ca, în cazul în
PACTUL care urmeaz` s` vând` un bun, s`-l prefere la pre] egal, în
DE PREFERIN}~ calitate de cump`r`tor, pe beneficiarul promisiunii.

Conven]ie prin care o parte – promitentul se oblig` fa]` de


cealalt` parte – creditorul promisiunii s` depun` toate dili-
PROMISIUNEA DE
gen]ele pentru a determina o ter]` persoan` s`-[i asume un
PORTE-FORT angajament juridic fa]` de creditor – s` ratifice un nou con-
FAPTA ALTUIA tract \ncheiat de c`tre promitent f`r` \mputernicire preala-
bil`, s` \ncheie un contract cu creditorul sau s` efectueze
anumite presta]ii c`tre creditor.

Contractul prin care p`r]ile convin ca, în cazul realiz`rii


CONTRACTUL condi]iei suspensive, contractul s` se perfecteze cu efect
SUB CONDI}IE retroactiv, iar în cazul realiz`rii condi]iei rezolutorii, s`
se desfiin]eze cu efect retroactiv.
CONTRACTUL CU Contractul este perfectat, iar executarea lui este amânat`
TERMEN SUSPENSIV pân` când se împline[te termenul.
Clasificarea contractelor

BILATERALE CU TITLU ONEROS {I

}
Clasificare prev`zut` expres de
(SINALAGMATICE) {I 1 2 CU TITLU GRATUIT

Codul civil (art. 943-947)


UNILATERALE

CU TITLU CU TITLU
ONEROS GRATUIT

ACTE DEZIN-
ALEATORII

TERESATE
COMUTA-

LIBERA-
LIT~}I
TIVE

din dispozi]iile Codului civil


Clasificare rezultat` implicit
}
CONSENSUALE, NUMITE
SOLEMNE 3 4 {I
{I REALE CONTRACTE
NENUMITE
Clasificarea
are în vedere numai CU EXECUTARE
PRINCIPALE
contractele civile IMEDIAT~ SP{I
{I ACCESORII 5 6
CU EXECUTARE
SUCCESIV~
SIMPLE
{I 7

Clasificare rezultat` din coroborarea


COMPLEXE

dispozi]iilor Codului civil cu


legisla]ia civil` ulterioar`

}
NEGOCIABILE, CONSTITUTIVE,
DE ADEZIUNE {I 8 10 TRANSLATIVE {I
OBLIGATORII (IMPUSE) DECLARATIVE DE DREPTURI

TIPIZATE {I NETIPIZATE
Defini]ii

CONTRACTE
● BILATERALE (SINALAGMATICE) – care dau na[tere
la obliga]ii în sarcina ambelor p`r]i (fiecare parte are, con-
DUP~ CON}INUT
comitent, atât calitatea de creditor, cât [i pe cea de debitor.
1
● UNILATERALE – care dau na[tere la obliga]ii numai
în sarcina unei p`r]i (o parte este numai creditor, iar
cealalt` numai debitor).

DUP~ SCOPUL URM~RIT DE P~R}I

● CU TITLU ONEROS – în care în schimbul unui folos pa-


trimonial procurat de o parte celeilalte p`r]i se urm`re[te
ob]inerea altui folos patrimonial.

● COMUTATIV – con- ● ALEATORIU – contract cu titlu


tract cu titlu oneros în oneros în care p`r]ile nu cunosc
care p`r]ile cunosc sau existen]a [i întinderea exact` a
pot s` cunoasc`, din obliga]iilor, dar au în vedere
2 momentul încheierii lui, posibilitatea unui câ[tig [i riscul
existen]a [i întinderea unei pierderi, depinzånd de o
obliga]iilor ce le revin împrejurare viitoare [i incert`
(ex: contractul de vân- (ex: contractul de rent` viager`,
zare-cump`rare, con- contractul de între]inere, contrac-
tractul de antrepriz`). tul de joc [i prinsoare).
● CU TITLU ONEROS – acte juridice prin care o persoan`
dispune de un bun al s`u \n favoarea altei persoane, f`r`
a urm`ri primirea, \n schimb, a unui echivalent.

● LIBERALITATEA – ● ACTUL DEZINTERESAT –


contract cu titlu gratuit contract cu titlu gratuit prin care
prin care dispun`torul dispun`torul procur` un avantaj
î[i mic[oreaz` patri- patrimonial cuiva, f`r` s`-[i
moniul cu folosul pa- mic[oreze patrimoniul (ex.:
trimonial procurat gra- contractul de mandat gratuit,
tificatului (ex: con- contractul de comodat, contrac-
tractul de dona]ie). ▲ tul de depozit neremunerat).

DUP~ MODUL DE FORMARE

● CONSENSUALE – care se încheie prin simplul acord de voin]`


al p`r]ilor, simpla lor manifestare de voin]`, neînso]it` de nici un
fel de form`, fiind suficient` pentru validitatea contractului.
● SOLEMNE – pentru a c`ror încheiere valabil` se cere
3 respectarea unei anumite forme, care, de regul`, este forma
autentic` (ex.: contractul de dona]ie, contractul de ipotec`).

● REALE – care se formeaz` valabil numai dac` manifestarea


de voin]` este înso]it` de remiterea (predarea) bunului (ex:
contractul de depozit, contractul de comodat).

DUP~ CUM SUNT SAU NU SUNT


NOMINALIZATE ÎN LEGISLA}IA CIVIL~

● NUMITE – care au denumire dat` de legea civil`, precum [i o


reglementare proprie (ex.: contractul de vånzare-cump`rare).
4
● NENUMITE – care nu se bucur` de o denumire legal` [i
de o reglementare proprie (ex.: contractul de între]inere).

DUP~ CORELA}IILE EXISTENTE ÎNTRE ELE

● PRINCIPALE – care au o existen]` de sine st`t`toare,


regimul lor juridic nedepinzånd de cel al altui contract.
5
● ACCESORII – care nu au o existen]` de sine st`t`toare, soar-
ta lor juridic` depinzând de soarta unui alt contract, principal
(ex.: contractul de gaj, contractul de ipotec`).

DUP~ MODUL DE EXCUTARE

● CU EXECUTARE IMEDIAT~ – a c`ror executare pre-


supune o singur` presta]ie din partea debitorului.
6
● CU EXECUTARE SUCCESIV~ – a c`ror executare pre-
supune mai multe presta]ii e[alonate în timp (ex.: contractul
de loca]iune, contractul de arendare, contractul de furnizare).

DUP~ OBIECT ● SIMPLE – prin care se realizeaz` o singur` opera]iune juridic`


(ex.: contractul de vânzare-cump`rare, contractul de dona]ie).

7 ● COMPLEXE (MIXTE) – prin care se realizeaz` dou` sau mai


multe opera]iuni juridice (ex: contractul de hotel`rie care pre-
supune închirierea camerei sau a apartamentului, depozitarea de
bagaje, p`strarea obiectelor de valoare, prestarea unor servicii).

DUP~ MODUL ÎN CARE SE EXPRIM~ VOIN}A P~R}ILOR


● NEGOCIABILE – în care toate condi]iile, clauzele, natura [i
întinderea presta]iilor la care se oblig` p`r]ile contractante
sunt rezultatul negocierilor libere.
● DE ADEZIUNE – ale c`ror con]inut [i clauze sunt presta-
bilite, în întregime, de c`tre una din p`r]i, cealalt` parte
8
neavând posibilitatea de a le modifica, fiind liber` s` le
accepte sau s` nu le accepte (ex.: contractul de furnizare a
apei, gazului [i a electricit`]ii, abonamentul telefonic).
● OBLIGATORII (IMPUSE) – în care con]inutul [i condi]iile
încheierii lor sunt delimitate, impuse de lege (ex.: contractul
de asigurare obligatorie).

DUP~ FORMA LOR


● TIPIZATE – care datorit` frecven]ei cu care este încheiat de
c`tre o anumit` entitate, având de multe ori exclusivitatea
presta]iilor pe care le contracteaz`, sau datorit` num`rului
9 mare de cocontractan]i cu care se încheie în mod distinct este
prezentat acestora sub forma unui înscris imprimat.
● NETIPIZATE – f`r` particularit`]i proprii unui anumit tip.

DUP~ EFECTELE PRODUSE

● CONSTITUTIVE – care dau na[tere unui drept civil subiectiv ce


nu a existat anterior (ex.: contractul de gaj, contractul de ipotec`).
● TRANSLATIVE – care au ca efect str`mutarea unui drept
10 civil subiectiv dintr-un patrimoniu în alt patrimoniu (ex.:
contractul de vânzare-cump`rare, contractul de dona]ie).
● DECLARATIVE – care au ca efect consolidarea, definiti-
varea unui drept civil subiectiv preexistent (ex.: contractul de
tranzac]ie, contractul de împ`r]eal`).
Condi]ii generale de validitate a contractului

CONDI}II

1 CAPACITATEA DE A CONTRACTA

2 CONSIM}~MÂNTUL P~R}ILOR

DE FOND

3 OBIECTUL CONTRACTULUI

4 CAUZA

AD VALIDITATEM
5
(Pentru validitate)

DE FORM~ AD PROBATIONEM
6
(Pentru a face dovada)

7 PENTRU OPOZABILITATE FA}~ DE TER}I


Capacitatea de a contracta

Orice persoan` are dreptul de a contracta, cu


CAPACITATEA DE A
excep]ia celor care au fost declarate incapabile de
CONTRACTA
lege.
PERSOANE FIZICE

CAPACITATEA Aptitudinea general` de a dobândi drepturi [i


DE obliga]ii, adic` de a deveni subiect de drept în
FOLOSIN}~ cadrul unor raporturi juridice.

● Se dobânde[te, de regul`, de la data na[terii, iar – ca excep]ie în ceea


ce prive[te drepturile – de la concep]ie.
● Înceteaz` la data mor]ii constatat` fizic sau ca urmare a declar`rii
judec`tore[ti a mor]ii.

Incapacit`]i, îngr`diri:
● cu caracter de protec]ie a persoanei prev`zute expres de Codul civil
[i de legisla]ia civil`;
● cu caracter de sanc]iune:
– civil`, prev`zute în mod expres de Codul civil;
– penal`, ca pedepse complementare [i accesorii, precum [i
m`suri de siguran]`, prev`zute în mod expres de Codul penal.

CAPACITATEA Aptitudinea persoanei fizice de a-[i exercita


DE drepturile [i de a-[i asuma obliga]ii, prin
EXERCI}IU încheierea de acte juridice.

Forme:
● Lipsa capacit`]ii de exerci]iu:
– minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
– persoanele puse sub interdic]ie judec`toreasc`
● Capacitate de exerci]iu restrâns`:
– minorii cu vârsta de 14-18 ani
● Capacitate de exerci]iu deplin`:
– persoanele majore, de la împlinirea vârstei de 18 ani, cu
excep]ia celor puse sub interdic]ie
– femeia minor`, prin încheierea c`s`toriei înainte de împlinirea
vârstei de 18 ani (de la 16 sau chiar de la 15 ani).

Persoanele lipsite de capacitatea de exerci]iu sau având capacitate de


exerci]iu restrâns` pot încheia contracte prin reprezentan]ii lor legali
(p`rin]i [i tutori), iar cele cu capacitate de exerci]iu deplin` pot încheia
contracte în nume propriu.
Capacitatea de exerci]iu înceteaz`:
● prin moartea sau declararea judec`toreasc` a mor]ii;
● prin punerea sub interdic]ie judec`toreasc`;
● prin declararea nulit`]ii sau anularea c`s`toriei înainte ca femeia s`
fi împlinit 18 ani, dac` a fost de rea-credin]` la încheierea c`s`toriei
(a cunoscut cauza de nulitate sau de anulabilitate a c`s`toriei).

Subiect de drepturi [i obliga]ii care se înfiin]eaz`, orga-


PERSOANE
nizeaz` [i particip` la raporturile juridice, cu respectarea
JURIDICE
cerin]elor de fond [i form` prev`zute de lege.

Scopul persoanelor juridice se realizeaz` prin apti-


tudinea acestora de a avea drepturi [i obliga]ii [i de a
participa la via]a juridic` în nume propriu, adic` prin
personalitatea juridic` dobândit` în condi]iile legii.

CAPACITATEA Aptitudinea de a avea drepturi [i obliga]ii civile.


DE
FOLOSIN}~ ● Este subordonat` principiului specialit`]ii capacit`]ii
de folosin]`, însemnând c` persoana juridic` nu poate
avea decât acele drepturi care corespund scopului sta-
bilit prin lege, prin actul de înfiin]are sau prin statut.
● Contractele încheiate de persoana juridic`, prin care
nu se urm`re[te realizarea scopului legal sunt nule.
● Începutul capacit`]ii de folosin]`:
– de la data \nregistr`rii la organul competent: aso-
cia]iile de proprietari; organiza]iile me[te[u-
g`re[ti; organiza]iile economice str`ine care
func]ioneaz` \n Romånia;
– de la data \nscrierii \n registrele speciale ]inute
de instan]ele judec`tore[ti: societ`]ile agricole;
asocia]iile [i funda]iile; composesoratele; ob[tile
de mo[neni; ob[tile de r`ze[i la p`duri gr`ni-
cere[ti [i alte forme asociative;
– de la data \nmatricul`rii \n Registrul Comer]ului:
▲ regiile autonome; societ`]ile comerciale; coo-

perativele de consum; organiza]iile cooperatiste


de credit; grupurile de interes economic;
– de la data actului de dispozi]ie care le \nfiin]eaz`:
organele de stat (legislative, executive [i judec`to-
re[ti), institu]iile de stat, unit`]ile administrativ-
teritoriale, persoanele juridice \nfiin]ate de
autorit`]ile administra]iei publice locale;
– de la data autoriz`rii \nfiin]`rii (de la data r`måne-
rii definitive [i irevocabile a hot`rårii instan]ei
privind admiterea cererii de \nregistrare) partidele
politice;
– de la data recunoa[terii \nfiin]`rii de c`tre Guvern:
camerele de comer] [i industrie.
● Persoanele juridice au o capacitate juridic` restrâns`
sau anticipat` chiar de la data actului de înfiin]are,
în privin]a drepturilor constituite în favoarea lor [i al
îndeplinirii oric`ror obliga]ii necesare pentru ca ele
s` ia fiin]` în mod valabil.

● Încetarea capacit`]ii de folosin]`:


– capacitatea de folosin]` anticipat` încetea-
z` la data dobândirii capacit`]ii de
folosin]` depline;
– capacitatea de folosin]` deplin` ia sfâr[it
prin încetarea persoanei juridice ca urmare
a reorganiz`rii, dizolv`rii, transform`rii.
CAPACITATEA Aptitudinea persoanei juridice de a-[i exercita drep-
DE turile [i de a-[i îndeplini obliga]iile prin încheierea de
EXERCI}IU acte juridice civile de c`tre organele de conducere.
● Începutul capacit`]ii de exerci]iu coincide cu mo-
mentul dobândirii capacit`]ii de folosin]` [i este
operant` de la data desemn`rii organelor de con-
ducere.
● Încetarea capacit`]ii de exerci]iu corespunde cu
momentul în care înceteaz` capacitatea de folo-
sin]`, deci odat` cu îns`[i încetarea persoanei
juridice prin reorganizare, dizolvare, transfor-
▲ mare.

● Reorganizarea persoanei juridice – proces de


contopire sau de divizare, în care sunt antrenate
cel pu]in dou` persoane juridice existente sau
care iau astfel fiin]` – moduri:
– comasare – const` în încorporarea (înglo-
barea) de c`tre o persoan` juridic` existent`
[i care î[i men]ine fiin]a, a uneia sau mai
multor persoane juridice, care înceteaz` ast-
fel s` mai fiin]eze;
– fuziune – const` în unirea (contopirea) a
dou` sau mai multe persoane juridice care
înceteaz` s` mai existe [i alc`tuirea unei noi
persoane juridice;
– divizare – const` în împ`r]irea patrimoniu-
lui unei persoane juridice [i transmiterea
frac]iunilor patrimoniale astfel ob]inute
c`tre una sau mai multe astfel de persoane
existente sau care iau fiin]` cu aceast`
ocazie [i este:
– total` – atunci când întregul patri-
moniu al persoanei supuse diviz`rii
se împarte [i se transmite în frac]iuni
c`tre dou` sau mai multe alte per-
soane;
– par]ial` – în cazul în care are loc
numai desprinderea unei p`r]i din
patrimoniul persoanei supuse divi-
z`rii, care se transmite c`tre una sau
mai multe alte persoane juridice;
– dizolvare – care are ca efect, în cazurile [i în
condi]iile prev`zute de lege, încetarea unei
persoane juridice;
– transformare – intervine în cazurile [i în
condi]iile special reglementate de lege, prin
care o persoan` juridic` î[i înceteaz` exis-
ten]a concomitent cu înfiin]area, în locul ei,
a altei persoane juridice.
Consim]`mântul

Manifestarea voin]ei juridice (a hot`rårii) unei


CONSIM}~MÂNTUL persoane de a \ncheia un act juridic.

Contractul se încheie prin acordul de voin]e (de


consim]`minte) al p`r]ilor.

FORMAREA CONSIM}~MÂNTULUI:
 Voin]a juridic` înseamn`:
– motivul determinant al ac]iunii persoanei – scopul concret, cauza – format [i
selectat sub influen]a trebuin]elor economico-materiale [i spirituale;
– hot`rârea exteriorizat` de a încheia contractul = consim]`mântul.
 Voin]a juridic` este guvernat` de:
– principiul libert`]ii încheierii contractului sau al libert`]ii de voin]`;
– principiul voin]ei interne (reale).

CONDI}II DE VALIDITATE:
 s` emane de la o persoan` cu discern`mânt;
 s` fie f`cut cu inten]ia de a produce efecte juridice (angajare juridic`);
 s` fie serios, [i nu f`cut în glum` (jocandi causa) sau cu rezerv` mental` (reservatio
mentalis) cunoscut` de cealalt` parte ori sub condi]ie potestativ` pur` (eveniment
viitor a c`rui realizare depinde de voin]a exclusiv` a uneia dintre p`r]i;
 s` fie precis;
 s` fie exteriorizat – în scris, oral, prin gesturi, prin simboluri, prin orice fapt concludent;
 s` nu fie alterat de viciile de consim]`mânt (eroarea, dolul, violen]a sau leziunea).

Falsa reprezentare a realit`]ii cu privire la încheierea unui


EROAREA
act juridic.
CLASIFICARE
 Eroarea – obstacol
– viciu de consim]`mânt
– indiferen]`
 Eroarea – de fapt
– de drept

STRUCTUR~
Element psihologic – falsa reprezentare a realit`]ii

CONDI}II:
● elementul asupra c`ruia cade eroarea s` fie determinant pentru încheierea
actului juridic;
● cealalt` parte s` fi [tiut c` elementul asupra c`ruia cade eroarea este
determinant.
EFECTE:
● nulitatea – absolut`
– relativ`
● diminuarea contrapresta]iei

PROBA: fiind alc`tuit` dintr-un element psihologic, eroarea este greu de


probat

Inducere în eroare a unei persoane prin mijloace dolosive


DOLUL
(viclene) pentru a o determina s` \ncheie un act juridic.

CLASIFICARE
● Dolul – principal
– secundar

STRUCTUR~:
● element obiectiv – folosirea de mijloace viclene
● element subiectiv – inten]ia de a induce în eroare

CONDI}II:
● dolul s` fie determinant pentru încheierea actului
● dolul s` provin` de la cealalt` parte sau de la un ter] cu [tiin]a cocontrac-
tantului (complicitate la dol)

EFECTE:
● nulitatea relativ`
● ac]iunea în desp`gubire

PROBA:
● fiind un fapt juridic, poate fi probat prin orice mijloc legal de prob`.


Amenin]area persoanei cu un r`u de natur` a-i provoca o


VIOLEN}A
temere care s` o determine s` \ncheie un act juridic pe
care nu l-ar fi \ncheiat, \n lipsa acestei temeri.
CLASIFICARE
● violen]` – fizic` (vis – for]`, silire)
– moral` (metus – temere)
● amenin]are – legitim`
– nelegitim`
STRUCTURA
● element obiectiv – amenin]area cu un r`u de natur` fizic`, patrimonial`
[i moral`
● element subiectiv – temerea insuflat` persoanei amenin]ate c` r`ul se va
\ndeplini [i datorit` c`reia persoana \ncheie actul juridic
CONDI}II
 temerea s` fie determinant`
 amenin]area s` fie nelegitim`

EFECTE
 nulitatea relativ`
 ac]iunea în desp`gubire

PROBA: fiind un fapt juridic, poate fi probat prin orice mijloc legal de prob`.
Paguba suferit` de o parte, rezultat` din v`dita dispro-
LEZIUNEA
por]ie dintre contrapresta]ii.
STRUCTUR~
 element obiectiv: dispropor]ia de valoare a presta]iilor reciproce
 element subiectiv: profitarea unei p`r]i de starea de nevoie a celeilalte

CONDI}II DE INVOCARE
 minor 14-18 ani
 actul juridic s` fie încheiat f`r` încuviin]area p`r]ilor sau a tutorelui
 act juridic de administrare
 act cu titlu oneros, comutativ (p`r]ile cunosc întinderea presta]iilor la
care se oblig` [i pot aprecia valoarea acestora ca fiind echivalent`)

EFECTE: nulitatea relativ` cerut` prin ac]iunea de resciziune (anularea


unui contract pentru leziune)

PROBA: ceea ce se probeaz` este v`dita dispropor]ie dintre contrapresta]ii.


Obiectul contractului
Ac]iunile [i inac]iunile la care sunt îndrept`]ite
OBIECTUL CONTRACTULUI sau sunt obligate p`r]ile, adic` presta]iile con-
crete pe care [i le-au asumat prin contract.

Conduita p`r]ilor – presta]ia concret` – poate s`


se refere la un lucru (bun) [i, în acest caz, lucrul
este considerat ca fiind obiectul derivat (exte-
rior) al contractului.

CONDI}IILE OBIECTULUI:
● s` existe la încheierea contractului;
● s` fie în circuitul civil (numai lucrurile care sunt în comer] pot
face obiectul unui contract);
● s` fie:
– determinat – atunci când în contract se precizeaz` ele-
mentele care îl individualizeaz`;
– determinabil – în cazul în care în contract se înscriu ele-
mentele necesare pentru individualizarea sa în viitor;
● s` fie posibil;
● s` fie licit [i moral (este lovit de nulitate orice act juridic care
afecteaz` normele juridice privind ordinea public` sau bunele
moravuri);
● s` fie un fapt personal al celui care se oblig`;
● cel care se oblig` s` fie titularul dreptului – în contractele consti-
tutive sau translative de drepturi reale.
Cauza contractului
Motivul determinant al hot`rårii de a \ncheia actul
CAUZA CONTRACTULUI juridic, adic` reprezentarea scopului concret în vederea
realiz`rii c`ruia se consimte la asumarea obliga]iei.

Element abstract, obiectiv [i invariabil la aceea[i ca-


STRUCTURA CAUZEI
tegorie de contracte.

În contractele sinalagmatice – considerarea mutual` a


SCOPUL contrapresta]iei celeilalte p`r]i.
IMEDIAT
(CAUSA În contractele cu titlu gratuit – inten]ia liberal` a dis-
OPTIMA) pun`torului fa]` de gratificat.
SCOPUL CON-
TRACTULUI În contractele reale – prefigurarea [ansei de câ[tig sau
riscul unei pierderi.

Motivul principal al contractului, determinat de


însu[irile persoanei sau de calit`]ile presta]iei.
SCOPUL
MEDIAT Element concret, subiectiv, variabil – difer` de la un
contract la altul.

CONDI}II CUMULATIVE DE VALIDITATE:


● s` existe
● s` fie real`
● s` fie licit` [i moral`

PROBA CAUZEI: Se consider` c` toate contractele, pân` la


proba contrarie, au cauz` valabil` care poate fi dovedit` cu
orice mijloc legal de prob`.
Forma contractului

FORMA CONTRACTULUI

PRINCIPIUL CONSENSUALISMULUI – guverneaz`


forma contractului, ceea ce înseamn` c` simpla manifestare
de voin]` a p`r]ilor este, în principiu, [i necesar`, [i sufi-
cient` pentru validarea contractului.
EXCEP}II DE LA
Presupun un anumit formalism
PRINCIPIUL
impus de lege.
CONSENSUALISMULUI
FORMA AD VALIDITATEM (pentru validitate) –
face necesar` îndeplinirea unor condi]ii de form`
(solemne sau formale); în lipsa lor, contractul fiind lovit
de nulitate absolut`
Exemple:
● contractul de dona]ie
● contractul de ipotec`
● contractul de înstr`inare a unui teren.

FORMA AD PROBATIONEM – este cerut` forma


scris`, numai în scopul de a dovedi existen]a contractu-
lui, lipsa formei nu afecteaz` existen]a contractului, dar
face imposibil` dovedirea lui.
Exemple:
● contractul de loca]iune
● contractul de depozit voluntar
● contractul de tranzac]ie
● contractul de închiriere a locuin]elor
● contractul de asigurare

OPOZABILITATEA FA}~ DE TER}I – se cer anu-


mite formalit`]i de publicitate pentru protejarea intere-
selor ter]ilor, în lipsa lor contractul nefiindu-le opozabil.
Exemple:
● publicitatea imobiliar` prin cartea funciar`
● publicitatea constituirii gajului
● notificarea cesiunii de crean]`
● înregistrarea societ`]ilor comerciale
● înscrierea asocia]iilor [i funda]iilor în registrele de la
instan]ele judec`tore[ti
Mecanismul [i momentul \ncheierii contractului

OFERTA DE A CONTRACTA ACCEPTAREA OFERTEI

– CONTRAOFERTA –
Dac` acceptarea ofertei condi]io-
CONSIM}~MÂNTUL – neaz` [i limiteaz` cuprinsul ei,
ACT UNILATERAL oferta se consider` refuzat`, iar
acceptarea are valoarea unei
contraoferte.

ACORDUL DE VOIN}~

MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI


Momentul realiz`rii acordului de voin]e
Întâlnirea ofertei cu acceptarea

SISTEMUL SISTEMUL SISTEMUL SISTEMUL


EMISIUNII EXPEDIERII RECEP}IUNII INFORMA}IUNII
(Accept`rii) (Accept`rii) (Accept`rii)
Contractul \ncheiat
Contractul s-a înche- Contractul s-a înche- Contractul s-a înche- \n momentul \n care
iat în momentul în iat în momentul în iat în momentul în ofertantul a luat cu-
care destinatarul [i-a care acceptantul a care acceptarea a no[tin]` efectiv de
manifestat acordul expediat acordul de ajuns la ofertant (la con]inutul accept`rii
cu oferta primit`, voin]` prin po[t`, registratur`, secreta- consacrat de Codul
chiar dac` nu a co- chiar dac` acesta nu riat), indiferent dac` comercial (art. 35) [i
municat acceptarea a ajuns la cuno[tin]a ofertantul a luat sau aplicabil prin analo-
sa ofertantului. ofertantului. nu cuno[tin]` de cu- gie [i contractelor ci-
prinsul ei. vile.
OFERTA Propunerea f`cut` de o persoan` unei alte persoane
(POLICITA}IUNE) de a încheia un contract în condi]ii determinate.

Oferta trebuie s` fie:


● cert`, real`, serioas`, neviciat` [i cu
inten]ia încheierii contractului;
● ferm`, exprimând o propunere neîn-
doielnic` pentru un angajament juridic;
● neechivoc`;
CONDI}II ● precis` [i complet`, cuprinzând toate
elementele viitorului contract.

● Nu se cere nici o condi]ie de form` pentru


validitatea ei.
● Poate fi adresat` unei persoane determinate
sau publicului.
● Poate fi f`cut` cu termen sau f`r` termen.

● REVOCABIL~ – atât timp cât nu a ajuns la


destinatar.

EFECTE ● CADUC~ – dac` termenul a expirat, ofertan-


JURIDICE tul devine incapabil sau a decedat.

● ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI – dac`


este acceptat` pur [i simplu sau expres,
în`untrul termenului, înainte de a fi fost revo-
cat` ori a fi devenit caduc`.
Manifestare a voin]ei juridice a unei persoane de a
ACCEPTAREA încheia un contract în condi]iile prev`zute în ofer-
ta ce i-a fost adresat` în acest scop.

Acceptarea trebuie:
● s` concorde cu oferta;
● s` fie neîndoielnic`;
● s` fie acceptat` de persoana (persoane-
le) c`reia i-a fost adresat`;
● s` intervin` înainte ca oferta s` fi fost
revocat` sau s` fi devenit caduc`.

● Nu necesit` condi]ii speciale de form` (poate


CONDI}II fi f`cut` în scris sau verbal).
● Este necesar s` exprime în mod neîndoielnic
voin]a de a încheia contractul în condi]iile
prev`zute de ofert`.
● Poate fi expres` ori tacit` (s` rezulte din îm-
prejur`ri, gesturi, atitudini ale acceptantului).
● Dac` acceptarea ofertei condi]ioneaz` [i li-
miteaz` cuprinsul accept`rii, oferta se consi-
der` refuzat`, iar acceptarea are valoarea unei
contraoferte.
Efectele contractului

EFECTE Prin efectele contractului se în]elege drepturile [i obliga]iile n`scute


în urma încheierii lui.

PRINCIPIUL
FOR}EI OBLIGATORII
PRINCIPIILE
CARE PRINCIPIUL
GUVERNEAZ~ IREVOCABILIT~}II
EFECTELE
PRINCIPIUL RELATIVIT~}II
EFECTELOR

EXCEP}IA DE NEEXECUTARE
EFECTE
SPECIFICE ÎN REZOLU}IUNEA
CONTRACTELE
SINALAG- REZILIEREA
MATICE
RISCUL CONTRACTULUI

PRINCIPIILE
EFECTELOR
CONTRACTULUI

PRINCIPIUL FOR}EI Conven]iile legal f`cute au putere de lege


OBLIGATORII între p`r]ile contractante.
(Pacta sunt servanda)
EXCEP}II:
● cazuri de restrângere
● cazuri de extindere. Atunci când efectele
actului nu se produc a[a cum au prev`zut
p`r]ile contractante.

PRINCIPIUL ● Contractului bilateral nu i se poate pune


IREVOCABILIT~}II cap`t numai prin voin]a unei p`r]i.
● Contractului unilateral nu i se poate pune
cap`t prin manifestarea de voin]` în sens
contrar din partea autorului s`u.

Contractul produce efecte numai între


p`r]ile contractante; el nu produce efecte
PRINCIPIUL
fa]` de ter]i c`rora nu le poate nici profita
RELATIVIT~}II
nici d`una (Res inter alios acta aliis neque
nocere, neque prodesse potest).

EXCEP}II:
● Reale – stipula]ia pentru altul – contract prin care o parte, numit`
stipulant, convine cu cealalt` parte, numit` promitent, ca acesta din
urm` s` execute o presta]ie în favoarea unei ter]e persoane, numit`
ter]-beneficiar, care nu particip` nici direct, nici prin reprezentant la
încheierea contractului.
● Aparente:
– reprezentarea – procedeu tehnico-juridic prin care o persoan`,
numit` reprezentant, încheie un contract în numele [i pe seama
altei persoane, numite reprezentat, astfel încât efectele contrac-
tului încheiat se produc direct în persoana celui reprezentat;
– simula]ia – opera]iunea juridic` constând în încheierea între
acelea[i p`r]i a dou` contracte: unul public, dar aparent (con-
tract simulat), prin care se creeaz` o aparen]` juridic` ce nu
corespunde realit`]ii [i un altul secret, dar adev`rat (contraîn-
scris), ce corespunde voin]ei reale;
– avânzi-cauza – categorie intermediar` de persoane între p`r]i [i
ter]i, care nu au participat – nici personal, nici prin reprezen-
tan]i – la încheierea contractului, dar totu[i efectele acestuia se
produc [i fa]` de ele, datorit` leg`turilor în care se afl` cu una
din p`r]ile contractului;
– ac]iunile directe în justi]ie conferite de lege ter]ilor – drepturi
acordate de lege unor anumite persoane ce constau în posibili-
tatea acestora de a invoca direct, în favoarea lor, un contract la
care nu au participat [i împotriva uneia din p`r]ile contractante.

PARTICULARIZATE PRIN:
● Reciprocitatea drepturilor [i a obliga]iunilor

EFECTE SPECIFICE (fiecare parte are, concomitent, fa]` de


ÎN CONTRACTELE cealalt` parte, atât calitatea de debitor, cât [i
SINALAGMATICE de creditor).
● Interdependen]a drepturilor [i obliga]iilor
(obliga]ia ce revine unei p`r]i are cauz` juri-
▲ dic` în obliga]ia reciproc` a celeilalte p`r]i).
EXCEP}IA DE Posibilitatea pe care fiecare parte contrac-
NEEXECUTARE A tant` o are de a refuza executarea obliga]iei
CONTRACTULUI sale cât timp cealalt` parte nu [i-a executat
propria obliga]ie.

● obliga]iile reciproce s`-[i aib` temeiul în acela[i con-


tract;
● din partea celuilalt contractant s` existe o neexecutare
chiar par]ial`;
CONDI}II
● p`r]ile s` nu fi convenit un termen de executare a uneia
dintre obliga]ii;
● nu se cere ca debitorul s` fie pus în întârziere;
● nu este necesar` sesizarea instan]ei.

Partea care invoc` aceast` excep]ie beneficiaz`, f`r` inter-


EFECTE ven]ia instan]ei, de o suspendare a execut`rii propriilor
obliga]ii.

REZOLU}IUNEA Desfiin]area cu efect retroactiv a unui con-


CONTRACTULUI tract sinalagmatic cu executare imediat`,
datorat` neexecut`rii culpabile a obliga]iei
de c`tre una dintre p`r]i.

● una dintre p`r]i s` nu-[i fi executat obliga]iile ce-i revin;


● neexecutarea s` fi fost imputabil` p`r]ii care nu [i-a
îndeplinit obliga]ia;
● debitorul obliga]iei neexecutate s` fi fost în întârziere:
CONDI}II ● este necesar` sesizarea instan]ei în cazul rezolu]iunii
judiciare; dac` p`r]ile stipuleaz` în contract anumite
clauze privind rezolu]iunea acestuia pentru neexecutare
(pact comisoriu), rezolu]iunea este conven]ional`, rolul
instan]ei fiind mult diminuat.

● desfiin]area retroactiv` a contractului;


● p`r]ile sunt puse în situa]ia anterioar` încheiereii con-
tractului, restituindu-[i una alteia tot ce [i-au prestat;
EFECTE
● partea care [i-a executat ori s-a declarat gata s`-[i exe-
cute obliga]ia este îndrept`]it` la desp`gubiri pentru
acoperirea prejudiciului.

REZILIEREA Desfacerea pentru viitor a unui contract


CONTRACTULUI sinalagmatic cu executare succesiv` ca
urmare a neexecut`rii culpabile de c`tre
una dintre p`r]i a obliga]iei sale.

Încetarea contractului pentru viitor, cu men]inerea pres-


EFECTE
ta]iilor succesive care au fost efectuate anterior rezilierii.

RISCUL Suportarea consecin]elor p`gubitoare ale


CONTRACTUAL încet`rii contractului pentru imposibilitate
fortuit` de executare a obliga]iei uneia din-
tre p`r]i.

Riscul contractual este suportat de debitorul obliga]iei


imposibil de executat, astfel încât acesta nu va putea cere
REGULA celeilalte p`r]i s`-[i execute obliga]ia corelativ` – res perit
debitori.

|n contractele translative de proprietate, riscul contractual


îl suport` acea parte care avea calitatea de proprietar al
EXCEP}IA lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia – res perit
domino.
Dovada contractului

DOVADA CONTRACTULUI

Libertatea preconstituirii de probe în vederea dovedirii con-


PRINCIPIU
tractelor.

● |n cazul în care contractul îmbrac` forma înscrisului au-


tentic, el are putere doveditoare deplin`, izvorât` din fap-
tul c` prin forma [i aparen]a sa (semn`tura func]ionarului,
sigiliul autorit`]ii) se bucur` de prezum]ia c` el eman`, în
realitate, de la semnatari.
● Contractele sinalagmatice încheiate sub forma înscrisului
sub semn`tur` privat` sunt supuse cerin]ei multiplului
exemplar (se întocme[te în atâtea exemplare originale
câte p`r]i cu interese contrare exist`).
● Contractele încheiate sub semn`tur` privat`, prin care se
asum` obliga]ii unilaterale privitoare la sume de bani sau
la alte bunuri de gen trebuie scrise în întregime de cel care
se oblig` sau cel pu]in acesta, înainte de a semna, s`
PARTICULARIT~}I adauge la final „bun [i aprobat“, men]ionând în litere
suma sau câtimea bunurilor.
● Nu se admite proba cu martori în contractele a c`ror va-
loare dep`[e[te suma de 250 lei [i nici împotriva sau peste
cuprinsul unui contract, chiar dac` acesta nu dep`[e[te, ca
valoare, suma de 250 lei.
● Prin excep]ie, este admis` proba cu martori a contractelor
de o valoare mai mare de 250 lei sau peste, ori împotriva
cuprinsului unui contract, dac`:
1) exist` un început de dovad` scris`;
2) partea s-a aflat în imposibilitate material` sau
moral` de a-[i preconstitui o dovad` scris`;
3) partea [i-a preconstituit o dovad` scris`, dar a fost
în imposibilitate de a evita pierderea acesteia.
Nulitatea contractului
Sanc]iunea de drept civil care intervine ca urmare a nerespect`rii dis-
NULITATEA pozi]iilor legale cu privire la condi]iile de validitate ale contractelor
[i care le lipse[te de efectele urm`rite de p`r]i la încheierea lor.

CATEGORII

RELATIV~
ABSOLUT~
Sanc]iune care intervine în cazul neres-
Sanc]iune care intervine în cazul nerespec-
pect`rii, cu prilejul încheierii contractului,
t`rii, cu prilejul încheierii contractului, a
a unei norme de drept, care ocrote[te un
unei norme de drept care ocrote[te un inte-
interes particular privat:
res general public:
● poate fi invocat` numai de persoana al
● poate fi invocat` de orice persoan` inte-
c`rei interes a fost nesocotit la încheierea
resat`;
contractului;
● poate fi invocat` oricând, fie pe cale de
● este prescriptibil` în termenul general de 3
ac]iune, fie pe cale de excep]ie;
ani;
● nu poate fi acoperit` prin confirmare.
● poate fi acoperit` prin confirmare.

CAUZE: CAUZE:
● nerespectarea unor incapacit`]i speciale ● când consim]`mântul exprimat în con-
de folosin]` prev`zute în scopul ocrotirii tract a fost viciat;
unor interese generale; ● când a lipsit discern`mântul unei p`r]i în
● lipsa total` a consim]`mântului;
momentul încheierii contractului;
● când obiectul contractului este ilicit [i
● contractul a fost încheiat de persoane lip-
imoral; site de capacitate de exerci]iu sau cu
● când cauza contractului este ilicit` [i
capacitate restrâns`, dar f`r` încuviin-
imoral`; ]`rile legale;
● când lipse[te forma cerut` ad validitatem;
● nerespectarea unor incapacit`]i speciale
● nerespectarea dreptului de preemp]iune
de folosin]` prev`zute în scopul ocrotirii
al statutului la înstr`inarea unei suprafe]e unor interese particulare.
de p`dure proprietate privat`.

EFECTE

EFECTUL GENERAL: EFECTE SPECIFICE


Desfiin]area total` sau par]ial` a contractu- ● Dac` contractul nu a fost executat pân`
lui încheiat cu nerespectarea dispozi]iilor în momentul anul`rii, acesta nu mai
legale privind condi]iile sale de validitate, poate fi executat;
potrivit regulii „quod nullum est, nullum ● Dac` contractul a fost executat total sau
producit effectum“. par]ial, acesta urmeaz` a fi desfiin]at
retroactiv, iar presta]iile efectuate de
p`r]i se restituie reciproc;
● Dac` contractul a fost executat, iar în baza
lui p`r]ile au încheiat alte contracte cu
ter]e persoane pân` în momentul anul`rii,
ca urmare a desfiin]`rii contractului se vor
desfiin]a [i actele juridice subsecvente.

PRINCIPIILE
EFECTELOR
NULIT~}II

PRINCIPIUL Men]inerea efectelor produse de un con-


RETROACTIVIT~}II tract cu executare succesiv`.
EXCEP}II
NULIT~}II P`strarea fructelor culese anterior anul`rii,
CONTRACTULUI de c`tre posesorul de bun` credin]`.
Incapabilul nu este ]inut s` restituie presta-
PRINCIPIUL ]iile primite, decât în m`sura îmbog`]irii sale.
REPUNERII ÎN
SITUA}IA Partea care invoc` propria imoralitate nu
EXCEP}II
ANTERIOAR~ poate cere restituirea presta]iei (nim`nui nu-i
(RESTITUTIO IN este \ng`duit s` se prevaleze de propria sa
INTEGRUM) imoralitate pentru a ob]ine \n justi]ie ocroti-
rea unui drept).
PRINCIPIUL
ANUL~RII ACTULUI Ipoteza subdobânditorului de bun` cre-
SUBSECVENT din]` [i cu titlu oneros al unui mobil.
EXCEP}II
(RESOLUTO IURE
DANTIS RESOLVITUR Ipoteza subdobânditorului de bun` credin-
JUS ACCIPIENTIS) ]` [i cu titlu oneros al unui imobil.
R`spunderea contractual`

Obliga]ia debitorului de a repara prejudiciul cauzat credi-


R~SPUNDEREA torului s`u prin neexecutarea, executarea necorespunz`-
CONTRACTUAL~ toare sau cu întârziere a obliga]iilor n`scute dintr-un con-
tract valabil încheiat.

CONDI}II
● existen]a prejudiciului în patrimoniul creditorului;
● fapta ilicit` constând în neexecutarea, executarea neco-
În concret, creditorul
respunz`toare sau cu întârziere a obliga]iilor contractuale
are dreptul s` pretind`
asumate de debitor;
debitorului:
● raportul de cauzalitate dintre prejudiciul cauzat credi-
torului [i fapta ilicit` a debitorului;
● culpa debitorului.

Debitorul este obligat la executarea în natur` a obliga]iei, iar


OBLIGAREA LA
dac` va refuza s` o execute, creditorul va fi autorizat s` o exe-
„A FACE“
cute pe cheltuiala debitorului.

Debitorul este obligat la a desfiin]a sau a distruge ceea ce a f`cut


OBLIGAREA LA sau a construit, înc`lcându-[i obliga]ia asumat` de a „nu face“,
„A NU FACE“ iar în caz de refuz, creditorul poate fi autorizat s` distrug` el
însu[i, pe cheltuiala debitorului.

Desp`gubiri în bani ce se pl`tesc cre-


ditorului pentru a-i repara prejudiciul
COMPENSATORII ce i-a fost cauzat prin neexecutarea
sau executarea necorespunz`toare a
obliga]iilor de c`tre debitor.

Desp`gubiri în bani ce reprezint`


DAUNE – echivalentul prejudiciului provocat
INTERESE MORATORII
creditorului prin întârzierea execut`rii
obliga]iei de c`tre creditor.
Desp`gubiri constând în plata unei
COMINATORII sume de bani de c`tre debitor, pentru
fiecare zi de întârziere, s`pt`mân`,
▲ lun` în executarea obliga]iei.

Conven]ie accesorie prin care p`r]ile determin` anticipat cuantu-


CLAUZA mul daunelor – interese compensatorii sau moratorii ce se vor pl`-
PENAL~ ti de partea \n culp` ca urmare a neexecut`rii, execut`rii necores-
punz`toare sau cu întârziere a obliga]iei de c`tre debitor, creditorul
nu este obligat s` fac` dovada cuantumului prejudiciului suferit.
Conven]ie accesorie unui contract de vânzare-cump`rare sau
antecontract prin care una dintre p`r]i, de regul` cump`r`torul o
ARVUNA d` celeilalte p`r]i urmånd ca \n caz de nerealizare a contractu-
lui/antecontractului din vina uneia dintre p`r]i, pl`titorul pierde
suma dat` iar primitorul restituie dublul sumei.
Este necesar` manifestarea de voin]` a p`r]ilor în sensul c` au
în]eles s` dea acest caracter sumei de bani primite la încheierea
contractului.
În lipsa unei asemenea preciz`ri, suma trebuie considerat` ca acon-
to – parte din pre], care în caz de neexecutare a contractului trebuie
CONVEN}II DE MODI- restituit`.
FICARE A R~SPUN-
DERII CONTRACTUALE
● marea majoritate a normelor juridice aplicabile acestei materii
sunt supletive, prin urmare pot fi modificate prin acordul expres
al p`r]ilor;
● \n]elegerile de modificare trebuie încheiate înainte de neexe-
cutarea presta]iilor [i de producerea prejudiciului;
● nu se pot stipula în contract clauze prin care debitorul este exone-
rat de orice r`spundere sau clauze prin care debitorul este exone-
rat de r`spundere pentru culpa grav`, dol sau culp` general`.

prin care debitorul este exonerat de r`spundere \n anumite


CLAUZE VALABILE
cazuri expres prev`zute pe care p`r]ile le consider` \ntre
CARE EXONEREAZ~
ele o for]` major` sau pentru anumite culpe determinate
DE R~SPUNDERE
(neglijen]`).
prin care p`r]ile stabilesc o limit` maxim` a desp`gubi-
CLAUZE DE
rilor la plata c`rora debitorul este obligat pentru neexe-
LIMITARE A
cutarea presta]iilor, chiar dac` prejudiciul suferit de cre-
R~SPUNDERII
ditor dep`[e[te aceast` limit`.
prin care debitorul î[i asum` r`spunderea [i în ipoteza în
CLAUZE DE
care neexecutarea presta]iilor la care s-a obligat se va
AGRAVARE A
datora unor cauze de for]` major` determinate (renun]`
R~SPUNDERII
la cazul pentru care legea îl exonera de r`spundere).
Reduceţi timpul petrecut în faţa unui contract!

Folosiţi contracte corect întocmite, cu clauze bine


formulate şi în baza legislaţiei în vigoare!

Descoperiţi şi utilizaţi cu încredere pentru activitatea dvs. noua lucrare


Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte Civile şi Comerciale.
NOU!
Contractele Mileniului III reprezintă un ghid practic ce conţine cele mai
utilizate modele de contracte, gândite şi create special pentru a fi utilizate
ca nişte instrumente de lucru. Acestea sunt însoţite de explicaţii teoretice
şi practice necesare, ce vă oferă garanţia ca
imediat ce veţi începe să le utilizaţi:
Î fiecare contract pe care îl veţi semna nu va mai afecta financiar compania
în care activaţi;
Î fiecare semnatură pe care o veţi da nu va mai aduce pierderi companiei,
ci câştiguri;
Î grija privind corectitudinea contractului ce urmează a fi semnat este
eliminată din start.

Contractele Mileniului III -


O lucrare extrem de utilă oricărei activităţi!
Lucrarea vi se adresează dvs., specialiştilor - practicieni ai dreptului, dintre aceştia: avocaţi -
cabinete de avocatură, avocaţi stagiari, notari - cabinete notariale, consilieri juridici (ce
activează pentru firme private). Contractele Mileniului III este însă un bun sprijin şi pentru
cei care nu au o pregătire specifică în acest vast domeniu. Astfel, este utilă inclusiv
societăţilor comerciale, ale căror directori generali, foarte prinşi cu activitatea lor zilnică nu
mai au timp sa fie atenţi la detalii ce uneori pot reprezenta o afacere profitabilă pentru firmă.

De asemenea, lucrarea, fiind esenţialmente un îndrumar practic, vine chiar şi în ajutorul


tuturor acelor dintre dvs. care doresc să pună bazele unei afaceri proprii, pentru a se
descurca în haţişurile birocratice, aducându-vă în atenţie tipurile de contracte de care aveţi
nevoie.

Obţineţi beneficii imediate!

9 Economie de timp şi bani;


9 Prestigiu profesional;
9 Timp liber;
9 Certitudinea că orice act pe care îl veţi semna va fi 100% corect.

Doar cu ajutorul lucrării Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte Civile şi
Comerciale acum sunteţi pe deplin convins că nimic din contractul dvs. nu este vag redactat
ori insuficient de explicit.

* Pentru mai multe informaţii legate de lucrarea Contractele Mileniului III - 142 Modele de Contracte
Civile şi Comerciale accesaţi http://www.e-juridic.ro/?pag=show_prod&pid=53