Sunteți pe pagina 1din 243

MUNTEANU, Radu-Bogdan. F.: Fac.

calcul ştiinţific: interacţiune fluid-


Chim., Univ. Buc. radubog@hotmail.com structură, cuplaj fluid-mediu poros,
probleme cu frontieră liberă, elemente
MURĂRESCU, Gheorghe, I. (1938-). finite mixte-hibride; optimizare: control
N. Oţeleni, jud. Iaşi. St.: Col. Naţ. optimal, controlabilitate, optimizare neli-
„Roman Vodă”, Roman (1956), Fac. Mat. niară; sisteme de exploatare a reţelelor:
-Fiz., (1961). F.: prof., Fac. Mat. şi Info., administrare de reţea. C&s: matematică
UCv. Dr. (1970): Geometria diferenţială aplicată, metoda elementului finit, analiză
a spaţiilor fibrate cu grup structural numerică, teoremele fundamentale ale
proiectiv, UAIC Iaşi, cond. şt. Gheorghe analizei şi rudimente de algebră, calcul
Gheorghiev. D.c.: geometrie diferenţială, ştiinţific şi formal, ecuaţii cu derivate
topologie algebrică. C&s: geometrie parţiale şi simulare, rezoluţie numerică,
analitică şi diferenţială, topologie alge- elemente finite, optimizare, optimizare şi
brică, algebră, fundamentele geometriei, C++, cercetări operaţionale, instrumente
complemente de geometrie, matematici matematice, coduri de calcul pentru
speciale, matematici aplicate în biologie. fluide, instrumente matematice, suport
Op.pr.: Fibrate proiective în geometria matematic, sprijin matematic. Art.şt.: 8:
diferenţială. Teoria conexiunilor proiecti- The BFGS algorithm for a nonlinear least
ve (2002); Geometrie (1976); Matematici squares problem arising from blood flow
speciale (1983); Curs de algebră liniară in arteries, Comput. Math. Appl., 49
şi geometrie analitică (1991); Geometrie (2005) 171-186; Domain decomposition
diferenţială (1998); Art.şt.: 47. Rec.: method for a flow through two porous
MR. Part.conf.: 105. media, Bull. Math. Soc. Sci. Math.
Roum., 41 (89), 4 (1998), 257-265.
MUREA, Cornel Marius. St.: Fac. Mat., Rap.int. şi contr.: 2 Grant.: 4. Bursă
Univ. Buc. (1992), masterat: info, Univ. postdoc.: Univ. Paris Sud, Orsay (1996,
Franche-Comte, Besançon (1992), drd., 1997), Éc. d'été CEMARCS, CIRM,
Lab. de Calcul Sci. (1992-1995). F.: prep. Luminy (1996, 1997, 1998). Prof.inv.:
(1993-1996), asist. (1996-1999), Fac. Univ. La Coruña, Spania, (1998).
Mat., Univ. Buc.; ing. de cercetare (1999- Part.conf.: 49. c.murea@uha.fr
2000), Univ. de Franche-Comté; conf.
(2000-), Univ. de Haute-Alsace. Dr. MUREA, Silvia-Ruxandra. F.: asist.,
(1995): Modélisation mathématique et Fac. Mat. Info, Univ. Buc. Dr. (1999):
numérique d'un problème tridimensionnel Fibrate topologice nearhimedeene. Repre-
d'interaction entre un fluide zentări sectionale de C*-algebre locale,
incompressible et une structure élastique, Univ. Buc., cond. şt. Ion Colojoară. D.c.:
Univ. de Franche-Comté, cond. şt. J. M. fibrate topologice nearhimediene, repre-
Crolet. D.c.: modelare matematică şi zentări secţionale de C*-algebre locale.

220
MUREŞAN, Adrian Cristian G. (1967- UBB Cluj. Dr. (1976): Principii de
). N. Dej. St.: Lic. „Andrei Mureşanu”, maxim pentru sisteme de ecuaţii cu
Dej. (1985), Fac. Mat., UBB Cluj (1991; derivate parţiale, UBB Cluj, cond. şt.
masterat, 1992). F.: c. (1991-1992), Gheorghe Călugăreanu. M. SSMR, AMS.
c.p.III (1992-), ICTP, Cluj-Napoca, c. M.col.red. Studia (Cluj) D.c.: ecuaţii
(2003-), CENAERO Res. Center, Belgia. diferenţiale ordinare şi cu derivate
Dr. (2001): Metode numerice de parţiale, teoria punctului fix, modelare
aproximare a soluţiilor problemelor la matematică, matematici financiare, teoria
limită relative la ecuaţii diferenţiale şi cu jocurilor. C&s. : matematici superioare,
derivate parţiale, UBB Cluj., cond. şt. matematici aplicate în economie,
Gheorghe Micula. M. GAMM. D.c.: cercetări operaţionale, matematici
analiză numerică, algebră numerică financiare, modelare matematică, ecuaţii
liniară, metode numerice pentru cu derivate parţiale, teoria jocurilor.
rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare Op.pr.: 30 cărţi: Optimizarea operaţiilor
şi cu diferenţe parţiale, diferenţe finite, financiare, Cluj-Napoca (1975) ;
element finit, undişoare, metode fără Matematici aplicate în economie, 2 vol.,
reţele, metode pentru accelerarea Cluj-Napoca (1976, cu P. Blaga);
convergenţei şirurilor. Art.şt.: 10: Matematici aplicate, 2 vol., Cluj-Napoca
Remarks concerning a method for (1999, în colab.) ; Matematici aplicate în
acelerating the convergence of finanţe, bănci şi burse, Cluj-Napoca
sequences, Rev. d’Analyse Num. et Th. (2000) ; Matematici pentru economişti, 2
de l’Approx., 23, 1 (1994), 79-87; vol., Cluj-Napoca (2000, în colab.),
Generalized transformation on ratios of Matematici financiare şi actuariale, Sibiu
Fibonacci and Lucas numbers (cu I. (2001, în colab.), Matematici aplicate în
Lazar), Rev. d’Analyse Num. et Th. de finanţe, bănci şi burse, 2 vol. (2001-2003,
l’Approx., 24, 1-2 (1995), 169-179. cu M. Abdel Rahman) ; Non-cooperative
Rap.int. şi contr.: 3. Grant.: 5. Cursuri games, Cluj-Napoca (2003) ; Elemente de
postdoc., Univ. Libres de Bruxelles algebră liniară şi analiză matematică
(2001-2003). Prof.inv.: . Part.conf.: 6. pentru economişti, Cluj-Napoca (2003,
în colab.). Art. şt. : 41. Alte lucr.: 22.
MUREŞAN, Anton-Silviu, Gh. (1947-). Rap.int. şi contr.: 11. Rec. MR, ZB.
N. Baia Mare (Ferneziu), jud. Part. conf.: 27.
Maramureş. St. : Lic. nr. 2, Baia Mare asmuresan@Econ.UBBCluj.ro
(1965); Fac. Mat.-Mec.,UBB Cluj (1970;
spec.: utilizarea calculatorului electronic, MUREŞAN, Marian. F.: prof. dr., Fac.
1972). F.: asist. (1970-1976), lect. Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: control
(1976-1990), conf. (1990-1994), prof. optimal, analiză nenetedă. Op.pr.:
(1994-), Fac. St. Ec., Fac. Mat.-Info., Introducere în control optimal, Cluj-
Napoca (1999). mmarian@ubbcluj.ro
221
MUREŞAN, Traian Augustin. Dr. MURGESCU (n. ZELMER), Violeta.
(1984): Contribuţii în analiza numerică Dr. (1962): Pseudogrupuri şi
globală, UBB Cluj, cond. şt. Dimitrie D. pseudoinele, UAIC Iaşi, cond. şt. Ion
Stancu. Creangă.

MUREŞAN (n. CRIŞAN), Viorica I. MURGESCU, Viorel Camil. Dr.


(1948-). N. Cigmău, jud. Hunedoara. St.: (1969): Contribuţii la studiul spaţiilor cu
Lic. „Aurel Vlaicu”, Orăştie (1965); Fac. torsiune, UAIC Iaşi, cond. şt. Gheorghe
Mat.-Mec., UBB Cluj (1970; spec.: Gheorghiev.
utilizarea calculatorului electronic,
1972). F.: mat., CC „Clujana” (1970- MURGULESCU, Elena (1911-), [m].
1972); prof., Lic. Ind. MIU, Cluj-Napoca
(1972-1978); asist. (1978-1991), lect. MUSCALU, Camil.
(1991-1997), conf. (1997-2003), prof.
(2003-), Cat. Mat. UTCluj. Dr. (1997): MUSTA, Ştefan (1903-), [b].
Ecuaţii diferenţiale cu modificare liniară
a argumentului, UBB Cluj, cond. şt. Ioan MUSTAFA, Octavian G. St.: Col. Naţ.
A. Rus. M. SSMR. D.c.: ecuaţii „Fraţii Buzeşti”, Cv. (1991), Fac. Mat.-
diferenţiale, ecuaţii diferenţial- Info, UCv (1996; masterat: mat. apl.,
funcţionale. C&s: analiză matematică, 1997). F.: prof. mat. (1997-1998), Lic.
ecuaţii diferenţiale, matematici speciale, Teoretic „Traian Vuia”, Cv.; prep. (1998-
matematici aplicate. Op.pr.: Analiza 2000), asist. (2000-2003), lect. (2003-),
matematică, Cluj-Napoca (1983, în Fac. Mat.-Info, UCv. Dr. (2000): Spaţii
colab.); Matematici speciale, Cluj- Banach de funcţii şi studiul
Napoca (1986, cu I. Indolean); Algebră, comportamentului asimptotic al soluţiilor
geometrie, ecuaţii diferenţiale, Cluj- unor clase de ecuaţii diferenţiale de ordin
Napoca (1995, în colab.); Ecuaţii arbitrar, UCv, cond. şt. Constantin P.
diferenţiale cu modificarea afină a Niculescu. D.c.: analiză neliniară a
argumentului, Cluj-Napoca (1997); ecuaţiilor diferenţiale; sisteme dinamice
Analiză matematică, Cluj-Napoca (2000); continue; analiză funcţională aplicată;
Clacul integral, Cluj-Napoca (2000, în mecanică. C&s: mecanica punctului
colab.); Analiză matematică. Calcul material şi a solidului rigid, ecuaţii
integral, Cluj-Napoca (2002); diferenţiale ordinare, ecuaţii integrale,
Functional-integral equations, Cluj- teoria stabilităţii. Op.pr.: Mecanica, Cv.
Napoca (2003). Art. şt.: 30. Alte lucr.: (2003), Ecuaţii diferenţiale şi sisteme
15. Rap.int. şi contr.: 7. Part. conf.: 24. dinamice, Cv., (1999, cu C. Avramescu).
vmuresan@math.utcluj.ro Art.şt.: 15. Part.conf.: 3.
Octawian@yahoo.com,
http://inf.UCv.ro/~octavian/
222
MUSTAŢĂ, Mircea Immanuel (1971-). metode numerice în analiza liniară şi
N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1995; neliniară, metode de aproximare a
master, 1996). F. c. viz. (2001), Univ. funcţiilor, cea mai bună aproximare în
„Sophia Antipolis” Nisa, Long Term spaţii abstracte. C&s: matematici pentru
Prize Fellow (2002-), Clay Math. Inst.; c. economişti, algebră liniară, analiză
vizitator, (2002); Isaac Newton Inst. funcţională, ecuaţiile fizicii matematice.
Math. Sci. Dr. (2001): Singularities and Op.pr.: Elemente de algebră liniară şi
jet scheme, UC Berkeley, cond. şt. David calcul tensorial, Cluj-Napoca (2000, în
Eisenbud. D.c.: geometrie algebrică, colab.). Art.şt.: 51: Best approximation
algebră comutativă: algebră omologică, and unique extension of Lipschitz
rezoluţii libere, ideale monomiale si functions, J. Approx. Th., 19, 3 (1977),
binomiale. C&s.: varietăţi torice. Grant: 222-230; Selections associated to
7. Conf. inv. sem.: Oberwolfach (2000, McShane's extension theorem for
2002); Cambridge (2002); Warwick Lipschitz functions, Rev. d’Analyse Num.
(2002); Harvard-MIT; Columbia Univ.; et Th. de l’Approx., 21, 2 (1992), 135-
Princeton Univ.; Univ. of Illinois, 145. Grant.: 7. Part.conf.: 32.
Chicago; Univ. of Michigan, Ann Arbor; cmustata@ictp.acad.ro
Univ. Oregon, Eugene. Part. conf.inv.: 9.
mircea mustaţă@umich.edu MUSTĂŢEA, Radu. F.: lect., Fac. Şt.,
UNBM. D.c.: analiză numerică, ecuaţii
MUSTAŢĂ, Paul. (-2006) F.: c.p.I diferenţiale.
(1965-1975, 1979-1998), IMAR; dir.adj.
(1973-1974), conf. şi şef de Cat. (1976- MYLLER Alexandru (1879-1965), [b],
1979), UGAL. Dr. (1969): Operatori [e], [k], [h].
liniari de ordinul 2 de tip parabolic.
Spaţii armonice asociate, Univ. Buc. MYLLER-LEBEDEV, Vera (1880-
1970), [k], [b], [h].
MUSTĂŢA, Costică M. (1942-). N.

N
Băileşti, jud. Dolj. St.: Lic. Teoretic,
Băileşti (1960); Fac. Mat.-Mec., UBB
Cluj (1968). F.: c. stag. (1968-1971), c.
(1971-1979), c.p.III (1979-1990), c.p.II
(1990-1994), c.p.I (1994-), ICTP. Dr. NADIU, Gheorghe (1941-1998). N.
(1977): Cea mai bună aproximare a Comlăuş-Sântana, jud. Arad. St.: Lic.
funcţiilor supuse la condiţii de alură date, „Moise Nicoară”, Arad. (1959); Fac.
UBB Cluj, cond. şt. Elena Popoviciu. M. Mat.-Fiz, UBB Cluj (1964). F.: asist.
AMS. M.col.red. Mathematica; Bul. Şt. (1964-1969), lect. (1973-1978), conf.
UNBM; Creativitate Mat., Baia Mare; (1980-1990), Inst. Ped. Oradea; prof.
Southwest J. Pure Appl. Math. D.c.: (1991-1998), UO. Dr. (1972): Cercetări
223
asupra logicilor necryssipiene, IMAR, coeficienţii unui sistem parabolic,
cond. şt. Grigore C. Mosil. D.c.: logici Moscova (1989); On optimal control of
(polivalente, algoritmi, maşini Turing), heat apportionment systems, Chişinău
algebră, teoria categoriilor. Op.pr.: o (1994); Energy saving in agro-food
complex, Chişinău (1994);
carte, Buc. Art.şt.: 50: Asupra metodelor
Macroeconomic model of national
de construcţie a algebrelor Lukasiewicz economy development, Chişinău (1999, în
trivalente, St. Cerc. Mat. (1967), citat în colab.), Modelul interramural de
cartea Algebre cilindrice, de P. Monk, I. prognoză a dezvoltării economiei
Henkin, A. Tarski. Burse: IMAR (1969- naţionale, Chişinău (1999, în colab.);
1972). Impactul taxei vamale de import asupra
principalilor indicatori macroeconomici,
NADOLSCHI, Victor (1911-1996), [m]. Chişinău (2001); Sustainable
development in the framework of
financial programming, Buc. (2004).
NAGY, Gabriel. F.: asist., Dept. Math.,
Art.şt.:. 77. nvelvira@math.md
Kansas State Univ., Manhattan. Dr.
(1992): A framework for deformation
NAVAL, Ion (1940-2005). N. Satul Nou,
T

quantization, UCLA., cond. şt. Marc


r-ul Sărata, reg. Odessa, Ucraina. St.: Şc.
T

Rieffel. D.c.: algebre de operatori.


nagy@math.ksu.edu
Medie, Satul Nou (1958); USM Chişinău
(1963). F. prof. mat. (1963), Şc. Medie
NAVAL, Elvira (1945-). N. sat Vadul- Slobozia Mare, r-ul Vulcăneşti; serv. mil.
lui-Vodă, r-ul Criuleni. St.: Şc. Medie (1963-1965), drd, şef lab., colab. şt. sup.
Vadul-lui-Vodă (1963); USM, Chişinău (1965-2005), IMAM Dr. fiz.-mat. (1975):
(1967). F. lab., drd, ing.-progr., colab. şt., Mecanica corpului solid deformabil,
colab. şt. sup., şef col. de creaţie Univ. de Stat, Odessa, cond. şt. P.F.
„Simularea macroeconomică”, colab. şt. Saboldaş. Cond.dr. (1978). M. SMM.
coord. (1967-), IMAM. Dr. info. (1991): D.c.: analiza numerică în mecanica
Modelarea matematică, metode
corpului solid deformabil, elaborarea
matematice, produse program, Univ. de
algoritmilor numerici pentru rezolvarea
Stat, Kiev, cond. şt. A. I. Egorov. M.
SMM. D.c.: controlul optimal al problemelor dinamicii undelor. Op. pr.:
regimului de temperaturi ale sistemelor Metode numerice pentru soluţionarea
cu degajare de căldură, elaborarea problemelor teoriei elasticităţii dinamice,
modelelor şi algoritmilor pentru Chişinău (1976, în colab); Unde
rezolvarea problemelor macroeconomice. nestaţionare în mediu deformabil,
Op. pr.: Asupra problemei controlului Chişinău (1986, în colab.); Modelarea
optimal al regimului termic al sistemelor matematică a proceselor ecologice
cu degajare de căldură, Chişinău (1974); nestaţionare în mediu deformabil,
Cu privire la repartizarea raţională a
Chişinău (1986, în colab.). Art.şt.: 127.
ţevilor de răcire în corpul digului,
Chişinău (1988); Controlul optimal cu Part.conf.: 3.
224
NĂDĂBAN, Sorin-Florin (1968-). N. prof. (1990-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
Arad. St.: Lic. Teoretic „Ioan Slavici”; (1970): Inele semi-artiniene, Univ. Buc.,
Arad (1986), Fac. Mat., UVT (1991; cond. şt. Ionel Bucur. Premiul „Simion
spec. info., 1993); spec. drd. Univ. Stoilow” al Acad. Rom. (1975).
Bordeaux I. F.: prep. (1991-1993), Fac. M.coresp. al Acad. Rom. (1993).
Mat. UVT; prep. (1993-1994), asist. Cond.dr. D.c.: algebră necomutativă.
(1994-1997), lect (1997-2003), Fac. C&s: algebră şi programare liniară, teoria
Marketing, Management-Info, Univ. de categoriilor, algebră omologică, teoria
Vest „Vasile Goldiş”, Arad; conf. (2003- mulţimilor, inele graduate, algebre Hopf.
), Dep. Mat.-Info, UAV. Dr. (2000): Op.pr.: Logică şi teoria mulţimilor,
Teorie spectrală pe spaţii Hilbert factor, manual cl. IX, clase speciale, Buc.
UVT., cond. şt. Dumitru Gaşpar. M. (1972, în colab.); Introducere în teoria
SSMR. M. col. red. An. UAV. D.c.: mulţimilor, Buc. (1975); Teoria della
analiză funcţională, teoria operatorilor, torsione, Roma (1974); Inele, module,
procese stochastice, inteligenţă artificială, categorii, Buc. (1976); Algebra, manual
sisteme fuzzy, analiza stabilităţii cl. IX, Buc. (în colab.); Teoria calitativă a
sistemelor dinamice. C&s: analiză ecuaţiilor algebrice, Buc. (1979, cu C.
matematică, statistică matematică, teoria Niţă); Algebră, manual cl. X, Buc. (în
grafurilor, matematică aplicată în colab.); Algebră, manual cl. XI, Buc. (în
economie, matematică şi statistică, colab.); Exerciţii şi probleme de algebră,
matematică superioară, arhitectura cl. IX şi XI, Buc. (1981, în colab.);
calculatoarelor, sisteme fuzzy, reţele Graded and filtered modules, Berlin (cu
neuronale. Op.pr.: Spectral theory on F. Van Oystaeyen); Graded ring theory,
quotient spaces, Tim. (2001); MathEco – Amsterdam (1982, cu F. Van Oystaeyen);
Analizǎ matematicǎ, Tim. (2001) Art.şt.: Relative finiteness in module theory, NY
16. Conf.inv.sem.: Bordeaux (2000). (1984, cu T. Albu); Capitole speciale de
Rec.: IEEE Trans. on Fuzzy Syst. algebră, Buc. (1982, cu S. Dăncescu);
Part.conf.: 19. snadaban@gmail.com Teoria dimensiunii în algebra
necomutativă, Buc. (1983); Complemente
NĂSLĂU, Pavel. Dr. (1985): Asupra de algebră, Buc. (1984, în colab.); Bazele
unor probleme cu perturbaţii singulare algebrei, Buc., I (1986), II (în colab.);
cu aplicaţii în tehnică, UPT, cond. şt. Aritmetica şi algebra, Buc. (1986, în
Borislav Crstici. colab.); Dimensions in algebra,
Amsterdam (1987, cu F. Van Oystaeyen);
NĂSTĂSESCU, Constantin (1943-). N. C.d.p. de structuri algebrice pentru liceu,
Pucioasa, jud. Dâmboviţa. St.: Fac. Mat., Buc. (1988, în colab.); Aritmetica şi
Univ. Buc. (1966). F.: asist. (1967-1972), algebra, Buc. (1993, în colab.); Algebre
lect. (1972-1980), conf. (1980-1990), Hopf, Buc. (1998, în colab.);

225
Semigrupuri, aplicaţii, Buc. (1995, cu I. NEAGU, Vasile Ignat (1945-). N.
Otărăşanu); Probleme de algebră, Vărzăreşti, r-ul Nisporeni. St.: Şc. Medie
rezolvarea problemelor din manualul de Vărzăreşti. (1963), Fac. Fiz.-Mat., USM
cl. IX, Buc. (în colab.); Probleme de (1971). F.: soldat (1964-1966), în Armata
algebră, rezolvarea problemelor din Sovietică; conf. (1983-1987), Univ. Oran
manualul de cl. X, Buc. (în colab.); (Algeria); prof. (2004-), USM. Dr.
Probleme de algebră, rezolvarea prob- (1974): Asupra unor probleme ale
lemelor din manualul de cl. XI, Buc. (în operatorilor integrali singulari în cazul
colab.); Hopf algebras, an introduction, conturului neted pe porţiuni, USM., cond.
NY (2000, în colab.). Art.şt.: 112. Alte şt. N. Krupnik. Dr. hab. (2003): Condiţii
lucr.: 10. Rec.: MR, ZB. noetheriene şi simbolurile operatorilor
integrali singulari în cazul conturului
NEAGU, Alexandru. F.: prof., Cat. Liapunov pe porţiuni şi nemărginit,
Mat., UTIaşi. Dr. (1976): Distribuţii USM. Cond.dr. (2003). D.c.: ecuaţii
structurale, UAIC Iaşi, cond. şt. integrale singulare, algebre Banach
Gheorghe Gheorghiev. generate de operatori integrali singulari,
factorizarea funcţiilor. C&s: analiză
NEAGU, Gheorghe. F.: lect., Fac. Mat.- matematică, analiză funcţională, analiză
Fiz.-Info, Univ. Bacău. D.c.: algebră complexă, operatori de tip Fredholm şi
liniară, geometrie analitică. Op.pr.: aplicaţiile lor. Op.pr. 3 cărţi. Art. şt.:
Algebră liniară şi geometrie analitică în 87: The symbol of singular integral
plan şi în spaţiu: (cu 10 „subiecte de operators with conjugation in the case of
teză” rezolvate), Bacău (1996, cu I. Pop); a picewise Lyapunov contour, Bull.
Matematica: variante de subiecte AMS, 27, 1 (1983), 173-176; Some
propuse la bacalaureat (1993-2001), general questions of singular operator
definitivat şi gradul II (2001): licee theory in the case of a picewise and
pedagogice, colegii universitare, insti- unbounded Lyapunov contour, Rev.
tutori-învăţători, Pit. (2002, în colab.). d’Analyse Num. et Th. de l’App., Cluj-
Napoca, XXIX, I (2000), 57-73.
NEAGU, Mariana. Dr. Metode şi teh- neagu@mail.ru
HT TH

nici computaţionale în studiul sistemelor


stocastice generative. Proprietăţi de in- NEAMŢU, Nicolae. Dr. (1983):
varianţă, cond. şt. Gabriel Orman, UTBv. Contribuţii la transformata Laplace
discretă şi aplicaţii, UPT, cond. şt. D.
NEAGU, Mihai. Dr. (1978): Asupra Crstici.
transformărilor generale ale familiilor
compozabile cu aplicaţii, UVT, cond. şt. NECHITA, Elena (1964-). N. com.
Ioan Bîtea. Cumpăna, jud. Constanţa. St.: Lic. Mat.-
Fiz., nr. 1, Constanţa (1983); Fac. Mat.,
226
UAIC Iaşi (1987). F.: progr., PETROM NEDIŢĂ, Neculai I. Dr. (1975):
S.A., Bacău; asist. (1992-1995), lect. Subvarietăţi dintr-un spaţiu euclidian sau
(1995-), Fac. Mat-Fiz.-Info, Univ. Bacău. lorenzian înzestrate cu câmpuri
Dr. (2000): UAIC Iaşi. D.c.: informatică, vectoriale recurente, cuasi-recurente sau
teoria probabilităţilor. C&s: programarea cuasi-concirculare, Univ. Buc., cond. şt.
calculatorelor, medii de programare, Nicolae N. Mihăileanu.
bazele informaticii, birotică, baze de date.
Op.pr.: PC pentru toţi : aplicaţii curente NEGOESCU, Nicolae (1919-), [b], [h].
: descriere şi utilizare, Iaşi (2003, cu G.
C. Crişan); Teoria probabilităţilor şi NEGOESCU, Nicolae C. Dr. (1984):
elemente de statistică matematică, Bacău Generalizări ale teoremei de inversiune a
(1996 cu G. Puiu); Bazele informaticii lui Mobius, UVT, cond. şt. Octavian Em.
(curs pentru studenţii de la ID Marketing, Gheorghiu.
elaborat în tehnologia invăţământului la
distanţă), Bacău; Medii de programare NEGOESCU, Nicoleta N. F.: prof., Cat.
(curs pentru studenţii de la ID Marketing, Mat., UTIaşi. Dr. (1983): Puncte fixe,
elaborat în tehnologia învaţământului la comune pentru perechi ϕ contractive de
distanţă), Bacău. Part.conf.: 9. operatori şi multifuncţii cu aplicaţii la
energyts@yahoo.com spaţii metrice probabiliste, UAIC Iaşi,
cond. şt. Ion Creangă.
NECHITA, Veronica Oana. F.:
UBBCluj NEGREA, Mihaela.
vero@math.ubbcluj.ro mihaela.negrea@selgros.ro

NECULAESCU, Cristian. Dr. (2002): NEGREA, Romeo. F.: UVT.


Condiţii de optimalitate pentru probleme negrea@math.uvt.ro
de control optimal definite de incluziuni
diferenţiale, Univ. Buc., cond. şt. Ştefan NEGREANU, Dimitrie (1858-1908), [e].
Mirică. D.c.: control optimal, incluziuni
diferenţiale. NEGRU, Ion (1941-). N. Vălcineţ, r-ul
Călăraşi. St.: Şc. Medie Călăraşi (1957);
NEDELCU, Mariana. vezi: COROI (n. Col. Ped., Călăraşi (1959); Fac. Fiz.-Mat.,
NEDELCU), Mariana. USM (1967). F.: labor. sup., c. inf.,
(1967-1983), c. sup. (1984-2000),
NEDELCU, Ştefan. Dr. (1979): IMAM; conf. (2000-), USM. Dr. fiz.-mat.
Cercetări asupra teoriei lubrificaţiei, (1979): IMAM. M. Comisia republicană
Univ. Buc., cond. şt. Caius Iacob. pentru decernarea Premiilor de Stat ale R.
Mold. în domeniul ştiinţei şi al tehnicii
(1994-1998). M.col.red. Scripta. D.c.:
227
logică matematică, algebră. Art.şt.: 3: On (1999); Rényi Inst. Math., Budapesta
algebraic properties of a totality of (1999-2000). Conf.inv.sem.: Warwick
propositional logics, Dokl. AN SSSR, (1994); Liverpool (1996); Sao Carlos
218, 6 (1974); Unele rezultate, din teoria (2002); Toronto (1991, 1993, 1995,
laticelor, obţinute cu ajutorul logicilor 1997); Montreal (2002); Banff (2004);
propoziţionale, Scripta, 1 (1998). Oberwolfach (1992, 1996, 1998 2000,
2002, 2003); Bonn (1994); Konstanz,
NEMETH, Alexandru. F.: prof., Fac. (1994); Münster (2000); Anger (1994,
Mat.-Info., UBB Cluj. Dr. (1971): 1996); Nisa (1993, 1997); Marseille
Transformări ale sistemelor lui Cebîşev, (1997); Nantes (1998); Bordeaux (1999);
ICTP Cluj., cond. şt. Tiberiu Popoviciu. Nijmegen (1990); Utreht (1990); Leiden
D.c.: analiză complexă, analiză reală. (1994); Varşovia (1993); Gdansk (1989);
nemab@math.ubbcluj.ro Buc. (1988); Iaşi (1988); Mangalia
(1989); Cluj-Napoca (1989); Edinbourgh
NEMETHI, Andras. St.: Fac. Mat., (2003); Eger (1996); Budapesta (1990,
Univ. Buc. (1983; masterat, 1984). F.: c. 1993, 1996, 1996, 1998, 1999, 1999-
(1985-1990), INCREST, instructor 2000, 2000, 2003); Baltimore (1991);
(1991-1995), asist. (1995-1998), conf. Santa Cruz, CA (1995); San Antonio, TX
(1998-2002), prof. (2002-), Dept. Math., (1999); Annapolis (2001); Baton Rouge,
OSU. Dr. (1990): IMAR. M.col.red.
T T

Louisinia (2003); NY (2003) (2000),


Periodica Mathematica Hungarica. D.c.: Berkeley (1993); Salt Lake City (1993,
geometrie algebrică, topologie algebrică, 1994); Boston (1996); West Lafayette
teoria singularităţiilor, structuri Hodge (1997); Chicago (1999, 2003); Princeton
mixte. Art.şt.: 53: Asupra geometriilor (2001); Notre Dame, IN (2000, 2002).
euclidiană şi neeuclidiene plane, St. Part.conf.: 8.
Cerc. Mat., 35, 1, (1983); The topology of
HT nemethi@math.ohio-state.edu,
algebraic varieties, I: The generalized http://www.math.ohio-state.edu/~nemethi
Leray cycles, (cu F. Elzein), Ann. della
TH

Scuola Norm. Sup. di Pisa, 1 (2002), 869- NEMETI, Ladislau. Dr. (1971):
903; On the monodromy representation of
HT
Programarea în timp a fabricaţiei, UPB.
polynomial maps in n variables, (cu I.
Sigray), Studia Sci. Math. Hungarica, 39,
TH
NENCIU, Adriana. St.: Fac. Mat., Univ.
(2002). Prof.inv.: Math. Inst., Hungarian Buc. (1997; masterat, 1998). F.: c. (1997-
Acad. of Sci., Budapesta (1990); Univ. of ), IMAR. D.c.: algebră necomutativă
Utrecht şi Nijmegen (1990, 1994); Univ. (algebră Hopf, grupuri cuantice). C&s:
of Toronto (1991); MSRI, Berkeley algebră. Rap.int. şi contr.: 1.
anenciu@linux.imar.ro
(1993); Univ. de Nice (1993, 1997); Éc
Polytech., Palaiseau (1996); Univ. de
Nantes (1998); Univ. de Bordeaux
228
NENCIU, Elena. Dr. (1976): Procese analiză funcţională, probabilitate
aleatoare în timp aleator, Univ. Buc., necomutativă, probabilitate şi
cond. şt. Octav Onicescu. combinatorică, probabilitate liberă.
Op.pr.: Free random variables,
NENCIU, Gheorghe. F.: c.p.I, IMAR; Providence (1992, în colab.), Lecture
prof., Cat. Fiz. Statistică şi Mec. notes on R-transforms, Paris (1999),
Cuantică, Fac. Fizică, Univ. Buc. Dr. fiz. Basic structure of von Neumann algebras
(1974). D.c.: teoria interacţiunilor tari, (cap. 14 din Lectures on operator theory),
teoria cuantică a solidelor, teorie Providence (1999). Art.şt.: 27. Premii şi
spectrală pentru operatori Schrödinger şi burse: The Regents of the UC
Dirac, invarianţi adiabatici în mecanica Fellowship (1993-1994); Canada Int.
clasică şi cuantică, mecanică statistică. Felowship (1995-1996); Israel Halperin
Art.şt.: 70. Gheorghe.Nenciu@imar.ro Prize (2000); Premier’s Res. Excelence
Award (PREA) (2000). Conf.inv.sem.:
NEUMANN, Maria. Dr. (1968): Asupra Henri Poincaré Inst., Paris (1999),
unui model algebric al geometriei College de France, Paris (1999), Orléans
hiperbolice plane, UVT. (1999), Viena (1999), Austin (1997),
Detroit (1996), Oberwolfach (1996),
NEY, Andrei. Dr. (1966): Studiul London, Canada (2000), Toronto (1999),
seriilor în spaţii liniare, UBB Cluj, cond. Kinston (1998), Montréal (1998), Ottawa
şt. Tiberiu Popoviciu. (1998). Part.conf.inv.: 17.
anica@math.uwaterloo.ca
NICA, Alexandru (alias NICA Andu).
St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1985; NICA, Vasile Teodor. Dr. (1983):
masterat, 1986). F.: c. (1986-1990), Contribuţii la teoria spaţiilor algebrice:
INCREST; c. viz. (1990) Univ. Paris VII (studiul proprietăţilor de aproximare ale
(1991), Centre des Rech. Math., morfismelor formal netede), Univ. Buc.,
Montréal; (1995-1996), c. viz., The cond. şt. Nicolae Radu.
Queen's Univ., Kingston; T.H.
Hildebrandt c. asist. (1994, 1996, 1997), NICHIFOR, Emanoil I. (sec. XIX), [b].
Dept. Math., Univ. of Michigan, Ann
Arbor; c. viz. (1999), Henri Poincaré NICHIFOR, Gheorghe (1886-1946),
Inst., Paris; conf. (1997-) Pure Math. [b], [k], [h].
Dep. Univ. Waterloo, Canada. Dr.
(1994): Operator algebra free products, NICHITA, Florin Felix. St.: Lic. „Mihai
linearization of convolution, and Viteazul”, Ploieşti (1988); Fac. Mat.,
crossings of partitions, UC Berkeley, Univ. Buc. (1994). Dr., cond. şt. Samuel
cond. şt. Dan-Virgil Voiculescu. D.c.: D. Schack. D.c.: algebre Hopf, Art. şt.:
23, Rap. int. şi contr.: 6; Alte lucr.: 1;
229
Prof.inv.: Buffalo (1994), Trondheim Ouyou, Algeria. Dr. (1972): Contribuţii
(1994). Part. conf.: 15. la studiul mişcărilor compresibile plane
uniform subsonice, cu linii libere, Univ.
NICOARĂ, Remus (1976-). N. Buc. St.: Buc., cond. şt. Caius Iacob.
Fac. Mat., Univ. Buc. (1999). F.: c. alexnic@utcb.hidro.ro
(1998-), IMAR; asist. (2004-2007),
Vanderbilt Univ. Dr. (2004) Some NICOLAU, Constantin I. (1873-1942),
finiteness results for commuting squares, [b], [k], [h].
UCLA, cond. şt. Sorin Popa. Premii: II,
ONM (1991, 1992), I, ONM (1993, NICOLAU, Pompiliu (1891-1973), [a],
1995), II, OBM (1994); I, Gala [m].
Laureaţilor participanţilor la competiţiile
de matematică din România (1995); I, NICOLAESCU, Liviu (1964-). N. Iaşi.
concursul „Traian Lalescu” (1997). M. St.: Fac. Mat., UAIC Iaşi (1987). F.:
AMS. M.col.red. GM. D.c.: teoria asist. (1990-1994), (1994-1997),
subfactorilor, acţiunea grupurilor asupra Michigan State Univ., asist. (1998-2002),
algebrelor von Neuman, algebre de conf. (2002-), Univ. of Notre Dame. Dr.
operatori. C&s: analiza vieţii ştiinţifice a (1994): The spectral flow, the Maslov
studenţilor, analiză matematică şi index and decompositions of manifolds,
geometrie analitică, serii infinite şi ecuaţii Michigan State Univ., cond. şt. Thomas
diferenţiale, algebră liniară, geometrie H. Parker. Premiul „Gheorghe Ţiţeica” al
diferenţială, analiză reală, analiză Acad. Rom. (1996). D.c.: analiză globală,
complexă graduală. Burse: UCLA ecuaţii eliptice, teorie gauge, geometrie
Graduate Division Edwin Pauley simplectică, teoria indexării pentru
Fellowship (suport total pentru 5 ani, operatori Dirac. Op.pr.: The
1998-2003), Regents’ Registration Fee Reidemeister torsion of 3-manifolds,
Grant (1998-2004). Prof.inv.: Berlin (2003). Art.şt.: 50. Bursă:
conducătorul elevilor români la OIM Postdoc. Fellow, McMaster Univ.,
(2004-2005). Conf.inv.sem.: UCLA Ontario (1997-1998), NSF Grant (2000-
(1999, 2000, 2001, 2002, 2003). 2003), (2003-2006). Conf.inv.sem.:
Part.conf.: 20. Athens (1995), Austin, TX (1994,1999),
http://www.math.vanderbilt.edu/~rnicoara/ Ohio (2000, 2001, 2002), Orlando, FL
(1996), Ann Arbor, Michigan (1996,
NICOLAU, Alexandru (1934-). N. Buc. 1998, 2003), Pasadena, CA, (1996),
St.: Fac. Mat.-Fiz., Secţ.: Mecanică, Northwestern Univ. (1997), London,
Univ. Buc. (1959). F.: prof. liceu (1959- Ontario (1997), Pennsylvania (1997),
1961); c. (1961-1963); asist. (1963-1968), IUPUI (1998, 2000, 2001, 2003), South
lect. (1968-1973), conf. (1973-1990), Bend, IN (1998), Charlotte, NC (1999),
UTCB; conf. (1983-1985), Univ. Tizi- Madison (2001), New Orleans (2001),
230
McMaster Univ. (2002), Lubbock TX (1964-1978), lect. (1978-1991), conf.,
(2002), Bloomington, IN (2003), Tulane prof. (1991-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
Univ. (2003); Montreal (1997), Toronto (1977): Spaţii cu caracteristici drepte,
(1997, 2002), Vancouver (1998); Berlin, Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe
Augsburg (1994), Oberwolfach (1998); Vrănceanu. Premii: „Gheorghe Ţiţeica”
Roskilde, Danemarca (1999), Copenhaga al Acad. Rom. (1985); Lect. evidenţiat
(1999); Franţa (2003). Rec.: MR, ZB. (1981). D.c.: geometrie diferenţială,
Liviu.Nicolaescu.1@nd.edu grupuri Lie. C&s: geometrie, geometrie
diferenţială, grupuri Lie, teoria curbelor şi
NICOLESCU, Alexandru V. (1904-), suprafeţelor, istoria matematicii. Op.pr.:
[b], [h]. Conexiuni pe varietăţi diferenţibile, Buc.
(1980, în colab.); Capitole speciale de
NICOLESCU, Bogdan-Nicuşor geometrie diferenţială, Buc. (1981, în
(1953-). N. Pit. St.: Lic. „Nicolae colab.); Algebre şi grupuri Lie. Exemple.
Bălcescu”, Pit. (1972); Fac. Mat., Univ. Aplicaţii geometrice, Buc. (1982, în
Buc. (1976; spec.: mecanica fluidelor şi colab.); Geometrie diferenţială. C.d.p.,
astronomie, 1977). F.: c. (1977-1991), Buc. (1982); Geometria algebrelor de
Inst. de Cerc. şi Proiectare Navală Galaţi; deformare, Buc. (1983, în colab.); Lecţii
lect. (1991-2000), conf. (2000-), Fac. de de grupuri Lie, Buc. (1984); Geometrie.
Mat.-Info., UPit. Dr. (1998): Contribuţii Curbe şi hipersuprafeţe în spaţii
la studiul matematic al mişcărilor fluide euclidiene, Buc. (1985); C.d.p. de
cavitante, Univ. Buc. şi IMAR, cond. şt. geometrie. Capitole speciale de varietăţi
Adelina Georgescu. Op.pr.: Calculul diferenţiabile şi topologie algebrică, Buc.
elicei, Buc. (1990, în colab.) ; Modelări (1986, în colab.); Teoreme şi probleme de
matematice în teoria lubrificaţiei aplicate geometrie elementară, Buc. (1986, cu V.
la etanşările frontale, Pit. (1999, în Boskoff); C.d.p. de grupuri Lie, Buc.
colab.) ; Mişcări ale fluidelor cavitante. (1987, în colab.); C.d.p. de geometrie
Modelare şi soluţii, Pit. (1999, în colab.) ; diferenţială, Buc. (1987, în colab.);
Ecuaţii diferenţiale. Teorie şi aplicaţii, Grupuri şi algebre Lie, Buc. (1988, 1990,
Pit. (2000) ; Mecanică generală, Pit. 1993, 1994 - Grupuri Lie); Curs de
(2001, în colab.). geometrie, Buc. (1989, 1990, 1996,
bogdan.n@linux.math.upit.ro 1998); Probleme practice de geometrie,
Buc. (1990, în colab.); Geometrie
NICOLESCU, Lilly Jeanne (1931-), [b], diferenţială, Buc. (1992, 1994, în colab.);
[h]. Metode de rezolvare a problemelor de
geometrie, Buc. (1993, 1998, în colab.);
NICOLESCU, Liviu (1940-). N. Sălişte, Teoreme şi probleme de grupuri Lie, Buc.
jud. Sibiu. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1996, în colab.); Geometrie diferenţială
(1963). F.: prep. (1963-1964), asist.
231
(Probleme, aplicaţii), Buc. (1999, în Introducere în teoria spaţiilor Banach,
colab.). Art.şt.: 92. Alte lucr.: 12. Buc. (1978, în colab.); Fundamentele
analizei matematice, Buc., I (1996);
NICOLESCU, Miron (1903-1975), [b], Analiză matematică pe dreapta reală, Cv.
[e], [h]. (2001). Art.şt.: 80 . Rec.: MR, ZB.
cniculescu@central.ucv.ro
NICOLESCU, Radu. Dr. (1985):
Limbaje formale şi limbaje de NICULESCU, Cristian (1969-). N.
programare, Univ. Buc., cond. şt. Potcoava, jud. Olt. St.: Fac. Mat., Univ.
Solomon Marcus. Buc. (1993). F.: prep. supl. (1993-1994),
Div. of Sci. and Tech., Univ. of Auckland, prep. (1994-1997), asist. (1997-), Fac.
Tamaki Campus, P.B. 92019, Auckland, New Mat., Univ. Buc. Dr.: Contribuţii privind
Zealand anumite clase de probleme de optimizare,
Univ. Buc., cond. şt. Ioan Cuculescu.
NICULA, Virgil. Dr. (1981): Aspecte D.c.: optimizare, jocuri, multifuncţii.
ale cercetării operaţionale cu aplicaţii în C&s: cercetări operaţionale, teoria
domeniul militar, Univ. Buc., cond. şt. optimalităţii, optimizare, decizii
Nicolae Teodorescu. multicriteriale, optimizare liniară, teoria
deciziilor, capitole speciale de
NICULESCU, Ana, vezi: URSESCU, Ana. optimizare. Art.şt.: 7.
crnicul@pro.math.unibuc.ro
NICULESCU, Constantin (1947-). N.
Târgovişte, jud. Dâmboviţa. St.: Fac. NICULESCU, Florentina Rodica
Mat., Univ. Buc. (1970). F.: c. (1970- (1949-). N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ.
1975), IMAR; c. (1975-1976), Inst. de Buc. (1972). F.: progr. (1972-1976), ICI,
Cerc. şi Proiect. pt. TCM; asist. (1975- Buc.; progr. (1976-1991), a.p.III (1991-
1976), c.d. univ. (1970-1976), conf. 1994), a.p.II (1994-1996), CCUB, lect.
(1981-1990), prof. (1990-), Fac. Mat., (1996-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
Univ. Buc. Dr. (1974): Probleme de (1996): Asupra unor procese de înnoire şi
sumalitate în laticele Banach, Univ. Buc. aplicaţii, Univ. Buc. D.c.: analiză
Premii : „Gheorghe Lazăr” al Acad. numerică, statistică computaţională,
Rom. (1980); „Simion Stoilow” al Acad. sisteme informatice, limbaje de
Rom. (1998); titlul „ Profesor Emerit” programare şi sisteme de operare,
(1997). Cond.dr. (1993). M. AMS, birotică. C&s: informatică, tehnică de
SSMR, Math. Asoc. of Amer. Res. Group calcul, birotică, statistică. Op.pr.:
on Math. Inequalities. M.col.red. Pan Programarea calculatoarelor. Probleme
Amer. J., J. of Inequalites in Pure and rezolvate în Pascal, Buc. (1992, în
Appl. Math, Math. Reports. D.c.: analiză colab.). Art.şt.: 9. Alte lucr.: 6.
matematică, analiză funcţională. Op.pr.: Prof.inv.: Patras.
232
NICULESCU, Gheorghe. Dr. (1979): „Johannes Kepler” Univ. of Linz (2000,
Continuitatea proceselor aleatoare şi 2003), CEPUS, „Eötvös Loránd”,
teoreme limită, cond. şt. Gavril Sâmboan. Budapesta (2002), CEPUS, Univ of
Kosice, Slovacia. Conf.inv.sem.: Iaşi
NICULESCU, Stelian. Dr. (1980): (1994), Oradea (2001), Cluj-Napoca
Drumuri în grafuri. Aspecte (2003-2004), Padeborn (2002), Darmstadt
computaţionale, Univ. Buc., cond. şt. (2003), Las Vegas, Nevada (2001);
Solomon Marcus. Budapesta (1999, 2001). Trad.: 1.
Part.conf.: 11.
NICULESCU, Ştefan. Dr. (1976): vniculescu@cs.ubbcluj.ro
Asupra unor clase de procese stocastice
în semicâmpuri topologice, CSMBuc., NICULIŢĂ, Angela (1969-). N.
cond. şt. Gavril Sâmboan. Chişinău St.: Şc. Medie nr. 5, Chişinău
(1986); Fac. Mat.-Cib., USM (1991).
NICULESCU (n. PLOHOD), Virginia Spec.: stag., Inst. de Algebră, Univ.
(1970-). N. Sibiu. St.: Lic. Teoretic Tehn., Dresda (1998-1999). F.: lect.
„Gheorghe Lazăr”, Sibiu (1989), Fac. (1991-1995), Col. Rep. de Info, Chişinău;
Mat.-Info, UBB Cluj (1994). F.: progr. colab. şt. inf. (1996-1998), conf. (1999-),
(1994-1995), Rom Telecom, Sibiu; prof. USM. Dr. fiz.-mat. (2001): USM. D.c.:
info. (1995-1998), Lic. „Tiberiu teoria grafurilor şi a hipergrafurilor,
Popoviciu” Cluj-Napoca; asist. (1998- optimizare discretă. C&s: logică
2002), lect. (2002-), Fac. Mat.-Info, UBB matematică, structuri discrete. Art.şt.:
Cluj. Dr. (2002): Design models for 13: About uniquely colorable mixed
parallel algorithms, UBB Cluj., cond. şt. hypertrees, Discussiones Math. Graph
Gheorghe Coman. Premiul „Traian Theory, 20 (2000), 81-91 (în colab.); A
Lalescu” al Acad. Rom. (1994). D.c.: characterization of uniquely colorable
calcul paralel, derivarea formală a mixed hypergraphs of order n with upper
programelor, programe orientate pe chromatic numbers n-1 and n-2,
obiect, proiectare orientată pe obiect. Australian J. of Combinatorics, 21
C&s: metode pentru dezvoltarea (2000), 167-177 (în colab).
programelor paralele, programare
orientată pe obiecte, metode algoritmice, NIMINET, Valer (1971-). N. Bacău. St.:
limbajul Pascal, compilatoare. Op.pr.: Lic. Mat.-Fiz. „George Bacovia” (azi Col.
C.d.p. de algoritmică, Buc. (1998, în Naţ. „Ferdinand I”, Bacău); Fac. Mat.-
colab.); Object oriented programming in Fiz., Univ. Bacău. F.: prof. mat. (1995-
Java, Tg. Mureş (1999, în colab.). 1997), Col. Naţ. „Ferdinand I”, Bacău;
Art.şt.: 8. Burse: TEMPUS, Univ. of Col. Naţ. „Gh. Vrănceanu” Bacău; prep.
Ireland, Galway (1999), CEPUS, (1997-1998), asist. (1998-2001), lect.
(2001-), Cat. Mat.-Fiz.-Info, Univ. Bacău.
233
Dr. (2001): Sisteme diferenţiale algebras and the homology of certain p-
exterioare. Aplicaţii la teoria controlului, adic and adelic dynamical systems, K-
UAIC Iaşi. D.c.: didactica matematicii, theory, 21 (2000), 1-23 (cu E.
teoria punctelor fixe pentru multifuncţii, Leichtnam); On the geometry of
teoria controlului în geometria diferen- Riemannian manifolds with a Lie
ţială. C&s: analiză matematică, ecuaţii structure at infinity, Int. J. Math. and
diferenţiale, astronomie şi astrofizică, Math. Sci., 4 (2004), 161-193 (cu B.
matematici pentru institutori, matematici Ammann, R. Lauter). Rap.int. şi contr.:
pentru economişti. Op.pr.: Analiză 2. Grant.: 8. Prof.inv.: Luminy (1994),
matematică (cu V. Postolică), Matema- Heidelberg (1997), Orsay (1998),
tică pentru ingineri, economişti şi Grenoble (1999), Lyon (1999), Toulouse
manageri, (cu V. Postolică). Art.şt.: 8. (2001), Inst. Max Plank (2001).
Part.conf.: 6. nistor@math.psu.edu

NISIPEANU, Maria. Dr. (1983): NIŢĂ, Ana (1949-). St.: Fac. Mat., Univ.
Operatori în spaţii de funcţii, UCv, cond. Buc. (1973). F.: conf. (1992-), UPB. Dr.
şt. Eugen V. Dobrescu. (1987): Aplicaţii ale ultraproduselor în
studiul inelelor şi modulelor, Fac.Mat.,
NISTOR, Ion. F.: conf., Cat. Mat., Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Radu. C&s:
UTIaşi. Dr. (1982): Metode de integrare algebră liniară, ecuaţii diferenţiale,
a ecuaţiei elasticităţii neliniare, UAIC analiză matematică, matematici
Iaşi, cond. şt. Mendel Haimovici şi superioare. Rec.: MR.
Constantin I. Borş. anita@sony.math.pub.ro

NISTOR, Victor. St.: Univ. Buc. (1985; NIŢĂ, Constantin (1943-). N. Vârfuri,
masterat, 1986). F.: c. (1986-1991), jud. Dâmboviţa. St.: Fac. Mat., Univ.
IMAR; asist. (1991-1995), Univ. Buc. (1966). F.: asist. (1967-1974), lect.
Harvard; asist. (1993-1994), prof. asoc. (1974-1990), conf. (1990-1996), prof.
(1994-1997), prof. (1994-1997), PSU. (1996-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
Dr. (1991): A bivariant Chern character, (1971): S-inele şi inele N-regulate, Univ.
UC Berkeley. Premii: I, OIM; Premiul Buc., cond. şt. Gheorghe Galbură.
Naţ. al Tânărului Cercetător (1994, Cond.dr. D.c.: teoria inelelor şi
1999). Ed.: 1. M. în comit. şt. şi comit. modulelor, algebră necomutativă, teoria
de org. de conferinţe. D.c.: teoria categoriilor. C&s: algebră, aritmetică şi
operatorilor, K-teorie, C*-algebre. algebră, algebră omologică, algebră
Art.şt.: 46: The index of operators on comutativă, algebră locală, capitole
foliated bundles, J. Funct. Anal., 141 speciale de algebră, algebră
(1996), 421-434; Crossed product necomutativă, teoria grupurilor. Op.pr.:
Probleme de structuri algebrice, Buc.
234
(1974, cu T. Spircu); C.d.p. de algebră, cl. X (pentru programa M1), Buc. (2000,
B B

Buc. (1974, în colab.); Probleme de în colab.); Matematică, manual cl. X


algebră, Buc. (1976, în colab.); Elemente (pentru programa M2), Buc. (2000, în
B B

de aritmetică cu aplicaţii în tehnici de colab.). Art.şt.: 33. Alte lucr.: 4. Rec.: MR.
calcul, Buc. (1978, cu I. D. Ion); Algebră,
manual cl. IX, Buc. (1978, 1984, 1989, NIŢĂ, Sorin Cristian. Dr. (1979): Unele
1995, în colab.); Algebră, manual cl. X, probleme de clasificare şi reprezentare a
Buc. (1979, 1984, 1989, 1995, în colab.); unor obiecte depinzând de mai mulţi
Teoria calitativă a ecuaţiilor algebrice, parametri, Univ. Buc., cond. şt. Solomon
Buc. (1979, cu C. Năstăsescu); Algebră, Marcus.
manual cl. XI, Buc. (1980, 1985, 1990,
1995, în colab.); Probleme de algebră, NIŢCHI (n. AVRAM), Rodica. Dr.
Buc. (1981, în colab.); Exerciţii şi (1990): Programarea parametrică şi
probleme de algebră, cl. IX-XII, Buc. programarea liniară cu condiţii
(1981, 1983, 1992, în colab.); Algebră suplimentare, UBB Cluj, cond. şt. Elena
pentru perfecţionarea profesorilor, Buc. Popoviciu.
(1983, în colab.); Complemente de
algebră, Buc. (1984, în colab.); Capitole NIŢCHI, Ştefan Ioan. Dr. (1990):
speciale de algebră modernă, Buc. (1984, Contribuţii la conceperea, proiectarea şi
în colab.); Aritmetică şi algebră, Buc. implementarea bazelor de date, UBB
(1986, în colab.); Bazele algebrei, Buc., I Cluj, cond. şt. Emil Munteanu.
(1986), II (în colab.); Aritmetică şi
algebră, Buc. (1993, în colab.); C.d.p. NIŢESCU, Cătălina S. (1941-). N.
pentru liceu, algebră, clasele IX-XII, Buc. Brăila. St.: Lic. „N. Iorga”, Brăila (1959),
(1996, în colab.); Algebră, rezolvarea Fac. Mat.-Mec., Secţ. Mat.-Fiz., UAIC
problemelor din manual, clasa XI, Buc. Iaşi. (1964). F.: conf., Cat. Mat., UTIaşi.
(1997, în colab.); Algebră, rezolvarea Dr. (1979): Spaţii cu conexiune metrică,
problemelor din manual, clasa X, Buc. UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Th.
(1998, în colab.); Algebră, rezolvarea Gheorghiu, Petru Mocanu. M. BSG, TS.
problemelor din manual, clasa IX, Buc. D.c.: geometrie diferenţială, matematici
(1998, în colab.); Teste de matematică – aplicate în economie. C&s: algebră linia-
tehnici: grilă, alegere duală, pereche, ră, geometrie analitică şi diferenţială,
răspuns deschis, Buc. (1998, în colab.); matematici speciale, analiză matematică.
Algebră, Buc. (1998, în colab.); Ghid de Op.pr.: Curs de matematică pentru
evaluare la matematică, Bv. (1999, secţia de Arhitectură, (1980); Algèbre
coord.); Matematică, manual cl. IX linéaire, Buc. (2000). Fonctions de
(pentru programele M1 şi M2), Buc.
B B B B variable complexe, (2005). Capitole de
(1999, în colab.); Matematică, manual matematici speciale, Buc. (2005). Art.şt.:

235
O
20. Rap. int. şi contr.: 15. Grant.: 20.
Burse: Erasmus, Univ. du Littoral Côte
d’Opale, Dunkerque, Franţa (2001). Prof.
invitat: Kinshasa (1974-1976); Casablan-
ca, (2000); Dunkerque (2001). Part.
conf.: 29. eftimienitescu@yahoo.com OBĂDEANU, Virgil (1934-). N. Ictar,
jud. Timiş. St.: Fac. Mat., UVT (1958).
NIŢICǍ, Viorel. St.: Fac. Mat., Univ. F.: instructor (1959-1965), asist. (1965-
Buc. (1985; masterat, 1986). F.: c.p. 1969), conf. (1969-1981), prof., (1981-),
(1988-), IMAR Buc., asist. (1990-1995), Fac. Mat., UVT ; prof. cooperativ (1971-
PSU; asist. viz. (1995-1997), IN Univ., 1976), Univ. of Oran, Algeria. Dr.
Bloomington; instructor (1997-1998), (1968): Relaţia de conjugare şi forme
PSU; asist. viz. (1998-2001) Notre Dame diferenţiale fundamentale, UVT, cond. şt.
Univ.; asist. (2001-), West Chester Univ. Gheorghe Th. Gheorghiu. D.c.: geometrie
Dr. (1995): Rigidity of partially
T
diferenţială, sisteme dinamice
hyperbolic actions, PSU, cond. şt.
T
diferenţiabile, teoria varietăţilor. Op.pr.:
Anatole Katok. D.c.: sisteme dinamice, 17: Elemente de algebră liniară şi
teoria ergodicǎ, analizǎ funcţionalǎ. C&s: geometrie analitică, Tim. (1972, 1981);
introducere în matematică, analiză III, Categorii şi fibrate, Tim. (1979);
analiză numerică. Art.şt.: 23: On the Fundamente de matematică, I: Elemente
cohomology of Anosov actions, în de algebră liniară, II: Geometrie
Rigidity and Geometry in Dynamics, analitică, Tim. (1980); Introducere în
Berlin (2002 cu A. Török), Nonabelian analiza varietăţilor, I, II, Tim. (1981,
cohomology of abelian Anosov actions, 1985); Aplicaţii ale formelor diferenţiale
Erg. Th. Dyn. Syst. , 20 (2000), 259-288 externe la mecanică şi electrodinamică,
(în colab.). vnitica@wcupa.edu, Tim. (1981); Elemente de mecanică
http://math.wcupa.edu/~nitica hamiltoniană şi quantizare geometrică
(1982, cu M. Puta); Geometrie pentru
NIŢULESCU, Florin. Dr. (1977): perfecţionarea profesorilor, Buc. (1983,
Asupra unei măsuri Paul-Levy pe spaţiul în colab); Mecanică, I: Formalismul
funcţiilor de repartiţie inverse, CSMBuc., newtonian. Formalismul lagrangian, II:
cond. şt. Gavril Sâmboan. Formalismul hamiltonian, formalismul
birkhoffian, Tim. (1987, 1989);
NOAGHI, Traian. Dr. (1972): Aplicaţii Introducere în biodinamica analitică
ale teoriei distribuţiilor în geometrie şi Tim. (1992); Problema inversă în
mecanică, UCv, cond. şt. Eugen Dobrescu. mecanica analitică, Tim. (1992, cu V.
Marinca), Sisteme dinamice cu aplicaţii
NOJE, D. dnoje@uoradea.ro în biologie şi economie, Tim. (1996 cu I.

236
Groşanu); Sisteme dinamice diferen- Neumann algebras, Univ. of Warwick,
ţiabile. Geometrie diferenţială, Tim. cond. şt. Ciprian Foiaş, Şerban Strătilă.
(1998). Art.şt.: 75. Rap.int. 46. Premiul „Clay Math Inst. Prize
Obadeanu@math.uvt.ro Fellowships”, Clay Math. Inst. (2000).
D.c.: algebre von Neuman, grupuri
OBERTH, Hermann (1894-1989), [a]. discrete, matematică aplicată în sculptură,
teoria câmpurilor cuantice, ce-a de-a
OBRADOVICI, Grigore (sec. XVIII), patra dimensiune a spaţiului, analiză
[b]. substandard, fizică matematică.
ocneanu@math.psu.edu axo2@psu.edu
OBREANU, Phillip Enric (1919-). St.: http://www.personal.psu.edu/axo2
Fac. Mat., Univ. Buc. F.: prof. emeritus
de matematică şi statistică, Fac. of Arts, OLARIU, Valter Vasile A. (1932-). N.
Queen’s Univ. Op.pr.: Introducción a la Volcineţ, jud. Rădăuţi. St.: Lic. „Eudoxiu
matemática superior, México (1972, în Hurmuzachi”, Rădăuţi (1950); Fac. Mat.-
colab.), Basic concepts of mathematics, Fiz., Secţ.: Matematică, Univ. Buc.
NY (1965, în colab.), Romanian-English (1954). F.: prof., UPB, Univ.
dictionary, and grammar for the
T T
„Hyperion”, Fac. Mat.-Info., Fac. de
mathematical sciences, Providence, (1967 Fiz., Buc. Dr. (1963): Teoreme de medie
cu S. H. Gould; 1968). pentru ecuaţii cu derivate parţiale de
ordinul doi , liniare, cu coeficienţi
OBREJA, Georgică (1938-1996). N. constanţi , cond. şt. Nicolae Teodorescu.
Huşi. St.: Fac. Mat.-Fiz., Secţ. Astr. Premii: MEN (1965). M. SSM. C&s:
(1960). F.: prof. mat. (1960-1964), com. analiză matematică; matematici speci-
Mihai Bravu, r-ul Giurgiu; c. (1964- ale; ecuaţiile fizicii matematice; ecuaţii
1996), CSMBuc. Dr. (1980): Contribuţii diferenţiale; ecuaţii cu derivate parţiale;
la studiul testelor secvenţiale para- ecuaţii integrale; calculul variaţional.
metrice, CSMBuc., cond. şt. Tiberiu Op.pr.: Analiză matematică, Buc., I, II
Postelnicu. D.c.: statistică secvenţială, (1981, 1992, 2003); Matematici speciale,
control statistic. Op.pr.: 3: Teste Buc., I, II (1983, 1984); Ecuaţiile fizicii
statistice pentru selecţii de volum mic (n matematice, Buc., I-IV (1970 , 1976,
< 50 ), Pit. (1999, cu F. C. Gheorghe); 2000); Ecuaţii diferenţiale şi cu
Curs de statistică matematică, Pit. (1999, derivate parţiale, Buc., I-IV (1978-
cu F. C. Gheorghe). Art.şt.: 6. Part. 1981); Funcţii trigonometrice şi
conf.: 13. aplicaţii , Buc. (2000, 2002). Art. şt.: 50.
Prof.inv.: Graz (1963), Moscova (1966),
OCNEANU, Adrian. F.: prof., Dept. Oberwolfach (1968), Reterimnon (1972),
Math., PSU. Dr. (1983): Actions of Varna (1971), Sofia (1978), Belgrad
discrete amenable groups on von (1980). Rec.: ZB, MR.
237
OLARU, Elefterie. Dr. (1972): OLTEANU, Octav Cristian P. (1950-).
Contribuţii la teoria grafurilor perfecte. N. Pit., jud. Argeş. St.: Lic. „Gh. Lazăr”,
Buc. (1969); Fac. Mat., Univ. Buc.
OLTEAN, Mihai-Nicolae N. (1976-). N. (1974). F.: prof., UPB. Dr. (1982):
Cugir. St.: Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Teoreme de prelungire a unor operatori
(1999; masterat, 2000). F.: lect., (2004-), liniari, cond. şt. Ion Colojoară. D.c.:
Fac. Mat., UBB Cluj. Dr. info. (2004): analiză funcţională, analiză clasică,
Noi modele de algoritmi evolutivi: aplicaţii ale analizei în algebră şi
aplicaţiile lor în maşini instruibile, UBB aritmetică. C&s: analiză matematică,
Cluj, cond. şt. Dumitru Dumitrescu. algebră liniară, geometrie analitică şi
Premiul II ONM (1995). C&s: diferenţială. Op.pr.: Analiză matematică,
inteligenţă artificială. Op.pr.: Progra- Buc. (1998, 1999, cu V. Olariu); Calcul
mare in C++ Builder, Cluj-Napoca, diferenţial. Analiză matematică. I, Buc.
(2001, cu C. Grosan.), Programarea (1999, cu M. Niculescu); Funcţii
avansata in Delphi, ed. a 2-a, Cluj- trigonometrice. Teorie şi aplicaţii, Buc.
Napoca, (2000; ed. 1, 1999), Progra- (2001, cu V. Olariu). Art. şt.: 42. Rap.
marea jocurilor matematice, Cluj-Napoca int. şi contr.: 13. Alte lucr.: 7. Prof.inv.:
(1996), Probleme rezolvate în Pascal, Copenhaga, Paris Rec. : Math. Rep., UPB
Cluj-Napoca, (1995), Rezolvarea proble- Sci. Bull. Part. conf.: 25.
melor folosind Turbo Pascal, Cluj- oolteanu@mathem.pub.ro.
Napoca, (1996), C++Builder: aplicaţii,
Cluj-Napoca, (1998), Algoritmi, design şi ONCIULESCU, Ion. F.: conf., Cat.
implementare, Cluj-Napoca (2000), Mat., UTIaşi. Dr. (1981): Aproximarea
Delphi 7: cu 200 applicaţii, Cluj-Napoca soluţiilor unor ecuaţii prin soluţiile unor
(2004). Art.şt.: 17. Bursă CEEPUS, Linz ecuaţii aproximante: ecuaţii diferenţiale
(2001), Budapesta (2002). Part.conf.: 10. analitice în spaţii Banach , UAIC Iaşi,
moltean@cs.ubbcluj.ro cond. şt. Adolf Haimovici.
www.cs.ubbcluj.ro/~moltean
ONEŢ, Adrian Constantin. Dr. (2005):
OLTEANU, Mircea (1958-). St.: Fac. Natural language query for deductive
Mat., Univ. Buc. (1982). F.: conf. (1995- databases, UBB Cluj., cond. şt. Leon
), UPB. Dr. (1995). M. BGS, SMR. D.c.: Ţâmbulea. D.c.: informatică, limbaje
teoria operatorilor, analiză armonică, naturale pentru baze de date deductive.
teoria sistemelor şi reprezentări de
grupuri. C&s: analiză funcţională, ONICESCU, Octav (1892-1983), [a],
matematică discretă, teoria semnalelor [b], [e], [k], [h].
discrete, teoria sistemelor. Op.pr.: 5
cărţi. Art.şt.: 15.
molteanu@starnets.ro
238
ONOI, Vasile (1934-). N. Baccealia, r-ul fluidelor, ecuaţii diferenţiale, modele
Căuşeni. St.: Şc. Medie Moldovenească, matematice în sisteme continue, teoria
Căuşeni (1952); Fac. Fiz.-Mat., UST vibraţiilor. Op.pr.: Bifurcation theory
(1957). F.: labor. sup. (1966-), IMAM. from applications viewpoint, Tim. (1994,
Dr. fiz.-mat. (1973): Quasigrupuri cu A. Georgescu); Teoria bifurcaţiei,
distributive la stânga şi buclele izotope principii şi aplicaţii, Pit. (1999, în colab.).
cu ele, IMAM, cond. şt. Valentin Art.şt.: 45. Prof.inv.: Tempe (1998-
Belousov. D.c.: algebră liniară, geometrie 1999), Fort Collins (1999-2006). Rec.:
analitică. Op.pr.: 28 cărţi şi art. şt.: MR, ZB.
Algebră liniară şi geometrie analitică,
Chişinău (2001). OPREA, Miron I. Dr. (1978): Aspecte
stocastice în diagnosticul medical,
OPREA, Ana Gabriela. Dr. (1989): CSMBuc., cond. şt. Tudor Postelnicu.
Familii spectrale în studiul ecuaţiilor m_oprea@yahoo.com
integrale stocastice, Univ. Buc., cond. şt.
Ioan Cuculescu. OPRICĂ, Mihai Horia. Dr. (1981):
Cercetări asupra mişcării fluidelor
OPREA, Ioan. Dr. (1984): Aplicaţii ale vâscoase în regim laminar, Univ. Buc.,
diferenţelor divizate şi proprietăţi ale cond. şt. Caius Iacob.
mulţimilor convexe, UBB Cluj, cond. şt.
Dumitru V. Ionescu. OPRIŞ, Dumitru, F.: prof. Fac.
Mat.-Info., Dep. Info., UVT. Dr.
OPREA, Iuliana (1956-). N. Piatra (1973): Contribuţii la studiul pere-
Neamţ. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1979). chilor de conexiuni, UBB Cluj, cond.
F.: mat. , UPB (1983-1989); asist. (1989- şt. Gheorghe Th. Gheorghiu D.c.:
1995), lect. (1995-2005), conf. (2005-), geometrie diferenţială; cercetări ope-
Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1994): raţionale; modelarea proceselor reale,
Bifurcation of stationary and time- teoria categoriilor. C&s: cercetări ope-
dependent dynamos, Univ. Nisa, cond. şt. raţionale; ciclul afacerilor; modelare
Pascal Chossat, Lazăr Dragoş. M. AMS, şi simulare. Op.pr.: Economic geome-
APS, GAMM, EUROMECH, SIAM, tric dynamics, Buc. (2004, în colab.);
SSMR, SRMA. M. în comit. de org. de Higher-order lagrangian and ha-
conferinţe. D.c.: teoria stabilităţii şi miltonian mechanics, Tim. (1990);
bifurcaţiei hidrodinamice, metode Contributii la studiul perechilor de
numerice în analiza neliniară cu aplicaţii conexiuni, Cluj-Napoca (1973, cu E.
la modele matematice ale mecanicii. Boros). opris@math.uvt.ro
C&s: magnetohidrodinamică, mecanică
raţională, mecanică analitică, mecanica

239
OPRIŞ, Gheorghe. Dr. (1977): Soluţii OPROIU, Tiberiu P (1939-). N. sat
discontinui ale unor ecuaţii funcţionale, Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara. St.:
UBB Cluj, cond. şt. Petru Mocanu. Lic. Teoretic, Petroşani (1958); Fac.
Mat.-Mec., Secţ. Maşini de Calcul, UBB
OPRIŞ, Ioan. Dr. (1982): Prognoza Cluj. Spec.: (bursier UNESCO) la Obs.
structurii costurilor de producţie, Astr., Univ.Varşovia (1971 - 1972). F.: c.
CSMBuc., cond. şt. Marius Iosifescu. (1964-1977), Obs. Astr. Cluj-Napoca;
(1977-1990), Centrul de Astr. şi Şt.
OPRIŞAN Gheorghe Dǎnuţ (1944-). Spaţiale Buc. (1990-), Inst. Astr. al Acad.
N. Pit. St.: Col. „Vlaicu Vodǎ”, Curtea Rom., Filiala Cluj-Napoca; conf. (1999-),
de Argeş (1962); Fac. Mat., Secţ.: Teoria Dep. Mat., ULB Sibiu. Dr. (1975):
Probabilitǎţilor, Univ. Buc. (1967). F.: Contribuţii la teoria mişcării sateliţilor
c.a., ISPE, Buc. (1968-1971); c., artificiali în mediul rezistent, UBB Cluj,
CSMBuc.; (1971-1976), lect., conf., cond. şt. Arpad Pál. Premiul II MEI
prof., UPB (1976-). Dr. (1975): Teoreme (1969), Certificate of Appreciation, Obs.
limitǎ pentru procese semi-Markov, Astrofizică Smithsonian, Cambridge, MA
CSMBuc., cond. şt. Gavril Sâmboan. M. (1975). Cond.dr. (1990). M.fond. EAS,
SMR, Soc. de Statisticǎ, AMS. D.c.: SRGRG. M. UAI, CNRA, SEAV. D.c.:
procese stocastice şi aplicaţii, teoria mecanică cerească, cercetări spaţiale,
fiabilitǎţii. Op.pr.: 25 manuale şi astrofizică relativistă, învăţământul şi
monografii: Semi-Markov systems and istoria astronomiei. Op.pr.: 4. Art.şt.: 120.
reliability, Boston, (2001, cu N. toproiu@email.ro
Limnios). C&s: analiză matematicǎ,
algebrǎ şi ecuaţii diferenţiale, teoria OPROIU, Vasile, I. (1942-). N. Vulcana
probabilitǎţilor, procese stocastice, Pandele, jud. Dâmboviţa. St.: Şc. Medie
matematici avansate, metode numerice. Pucioasa (1959); Fac. Mat., Secţ.:
Art.şt.: 36: Limit theorems for J-X Geometrie, UAIC Iaşi (1964). F.: c.
Processes, Z. Wachrscheinlichkeits- (1964-1970), IMAR Iaşi; lect. (1970-
theorie, 35 (1976), 65-73 (cu S. 1976), conf. (1976-1990), prof. (1990-),
Grigorescu); An unified approach for Fac. Mat., UAIC Iaşi. Dr. (1969):
reliability and performability, Appl. Conexiuni compatibile cu diverse G-
Stochastic Models in Business and structuri şi structuri de ordin superior,
Industry, 15, 4. (2000) 353-368 (cu N. UAIC Iaşi, cond. şt. Gheorghe
Limnios). Rec.: ZB, MR. Prof.inv.: Italia Gheorghiev. Premiul „Gheorghe Ţiţeica”
(1972), Polonia (1974). al Acad. Rom., (1976). M. AMS, ESM,
oprisan@math.pub.ro, oprisan@fx.ro UMI, SSMR, TS. M.col.red. An. UAIC
Iaşi, Rev. Roum. de Math. Pures Appl.,
Italian J. of Pure Appl. Math., Udine.
Cond. dr. (1990). D.c.: geometria
240
varietăţilor diferenţiabile înzestrate cu suprafaţa liberă şi umedă), Univ. Buc.,
structuri geometrice remarcabile, conexi- cond. şt. Caius Iacob.
uni pe varietăţi, G-structuri, geometrie
riemanniană, varietăţi riemanniene ORBAN, Adalbert. Dr. (1971): Pre-
speciale (Einstein, Kähler, Sasaki, hiper- lungirea coliniaţiilor definite pe o parte a
Kähler, Kähler quaternionice), subvarie- spaţiului proiectiv, UBB Cluj, cond. şt.
tăţi, varietăţi (aproape) simplectice, George Călugăreanu.
aproape complexe, CR-varietăţi, spaţii
Finsler şi generalizări în contextual ORMAN, Gabriel V. (1933-). N. Bălţi.
geometriei fibratului tangent, lifturi St.: Lic. „Dinicu Golescu”, Câmpulung
verticale, complete, orizontale, naturale Muscel (1952); Fac. Mat.-Fiz., UBB Cluj
etc., topologia diferenţială (aplicaţii (1957). Spec.: Univ. Buc., (1964); Univ.
armonice). C&s: geometrie, geometrie Bratislava, (1972). F.: prof., Lic. Predeal
diferenţială, geometrie computaţională, (1957-1962); asist. (1962-1968), Fac. de
varietăţi complexe, G-structuri şi Mat., Inst. Ped. Bv. şi Inst. Pol. Bv; lect.
integrabilitate, teorie spectrală şi aplicatii (1968-1974), conf. (1974-1990), prof.
armonice, teoria relativităţii, matematici (1990-), Fac. de Mat.-Info., UTBv. Dr.
speciale applicate în economie, matema- (1973): Clasificări ale limbajelor liniare,
tici generale pentru geologi. Op.pr.: Univ. Buc., cond. şt. Solomon Marcus.
Varietăţi diferenţiabile finit şi infinit Cond. dr. (1990). Cond. al seminarului
dimensionale, 2 vol., Buc. (1976, 1979, „Probabilităţi, procese stocastice şi
cu Gh. Gheorghiev); Geometrie diferen- aplicaţii” (din 1993). Coord. al
ţială, Buc. (1977, cu Gh. Gheorghiev), laboratorului „Probabilităţi, Sisteme,
Geometrie, I, Iaşi, (1981, 1983); Comp. Science”. M. NYAS, EMS, ORS,
Geometrie diferenţială, Iaşi (2002); CSLSC, AOŞ, SSMR, SRInf, SPSR.
Geometria computaţională a curbelor şi M.col.red. Bul. UTBv, Proc. Balkan
suprafeţelor, Iaşi (2003). Prof.inv.: Italia Conf. OR. M. în comit. şt. şi comit. de
(1985, 1987, 1990, 1992, 1995), Polonia org. de conferinţe. Ed. vol. conf.: 8. D.c.:
(1977), Germania (1987). Art. şt.: 80. limbaje formale, teoria automatelor şi
Rec. MR, ZB. Bursa CNR, Univ. Napoli studiul sistemelor aleatoare, complexita-
(1972). Part.conf.: câteva zeci. tea calculului, proprietăţile extremale ale
voproiu@uaic.ro secvenţelor de variabile aleatoare i.i.d. şi
ale proceselor aleatoare cu aplicaţii în
ORĂSCU, Alexandru (1817-1894), [b], teoria sistemelor. C&s: teoria
[k], [h] probabilităţilor şi statistică matematică,
teoria măsurii, ecuaţii diferenţiale şi cu
ORĂŞANU, Mircea. Dr. (1981): derivate parţiale, limbaje formale,
Mişcări în masive permeabile (contribuţii algebră liniară şi geometrie, aproximare
la studiul mişcărilor plane staţionare cu
241
stocastică, fiabilitatea sistemelor. Op.pr.: (1991-1995), lect. (1995-), conf., Fac.
Elemente de algebră liniară, Bv. (1974); Mat., Univ. Buc. Dr. (1992): Structuri
Limbaje formale. Probleme de decizie geometrice pe varietăţi complexe.
asupra limbajelor independente de Structuri local conforme Kähler, Univ.
context, Bv. (1977); Teoria Buc. Premiul „Gheorghe Ţiţeica” al
probabilităţilor, Bv. (1977); Metode de Acad. Rom. (1998). M. AMS, SMR,
calcul numeric în algebra liniară, Bv. SSMR. D.c.: geometrie diferenţială.
(1980); Limbaje formale, Buc. (1982); C&s: geometrie, geometrie diferenţială,
Elemente de calculul probabilităţilor şi complemente de geometrie riemanniană,
statistică matematică, Bv. (1982, în calcul variaţional şi aplicaţii armonice,
colab.); Matematica pentru economişti, spaţii simetrice. Op.pr.: Curbe şi
Bv. (1992, în colab.); Capitole de suprafeţe regulate (C.d.p.), Buc. (1995);
matematici aplicate, Cluj - Napoca Locally conformal Kähler geometry,
(1999); Măsură şi procese aleatoare, Bv. Basel (1998, cu S. Dragomir); O
(2000); Lectures on stocastic introducere în geometrie. Curs pentru
approximation methods and related anul I, Buc. (2000, cu A. Turtoi). Art.şt.:
topics, Duisburg (2001); Limbaje formale 29. Prof.inv. sau conf.inv.sem: Roma,
şi acceptori, Cluj - Napoca (2002); Bruxelles, Leuven, Lecce, Potenza,
Handbook of limit theorems, stocastic Palermo, Debrecen, Cagliari, Paris VII,
approximation and applications, Bv. Nice, Tours, Angers, Mulhouse, Bonn,
(2003). Contribuţii la cărţi publicate în Tokyo, Trieste, Viena. Rec.: MR, ZB.
străinătate: 4. Bursă Fullbright, Part. conf.: 5. ornea@masg1.epfl.ch
Philadelphia (1974). Prof.inv.: Haifa lornea@gta.math.unibuc.ro
(1991), Illinois (1992), Salonic (1993,
1995, 1996, 1997, 1998), Wroclaw OROS, Gheorghe F. (1950-) N. Ciuhoiu,
(1995), Roma (1998), Tenerife (1998), jud. Bihor. St.: Lic. „Emanoil Gojdu”,
Bordeaux (2000), Compiègne (2001), Oradea (1969); Inst. Ped., Oradea (1972);
Duisburg (2001), Trondheim (2002), UBB Cluj (1975). F.: prof. mat.. (1972-
South Carolina (2003). Art. şt.: 192. Alte 1994); lect. (1994-1999), conf. (1999-
lucr.: 45. Contr.: 6. Alte contr.: 10. 2001), prof. (2001-), UO. Dr. (1998):
Rec.: ZB, MR, J. OR, Bul. Şt., J. Syst. Contribuţii la teoria geometrică a
Sc. Part. conf.: 110. funcţiilor analitice, UBB Cluj, cond. şt.
ogabriel @ unitbv.ro Petru T. Mocanu. M. ROMAI, SSMR,
SMR, ARA. Premiul I la Cea de a XI-a
ORNEA, Liviu Z. (1960-). N. Buc. St.: Conf, Naţ. a Cercurilor Şt. Stud. (1971).
Fac. Mat., Spec.: Algebră-Geometrie, D.c.: teoria geometrică a funcţiilor
Univ. Buc. (1985). F.: prof. (1985-1987), analitice, funcţii univalente. C&s: analiză
Lic. nr. 6, Târgovişte; mat. (1987-1990), matematică, matematici speciale, analiză
ITC, Buc.; asist. (1990-1991), UPB; asist. numerică, funcţii complexe, matematică
242
şi statistică aplicată în biologie, şt. şi comit. de org. de conferinţe. D.c.:
matematici superioare. Op.pr.: topologie generală, funcţii reale. C&s:
Matematici superioare, 2 vol., Oradea geometrie analitică şi funcţii reale.
(1999, cu G. I. Oros); Funcţii complexe,
Oradea (2001, cu P. T. Mocanu); OTESCU, Ioan (1859-1932), [b].
Matematici aplicate în agronomie, 2 vol.,

P
Oradea (2001, cu G. I. Oros); C.d.p.
Matematici superioare, Oradea (2001, în
colab.); C.d.p. Funcţii complexe, Oradea
(2003, în colab.); Capitole speciale de
teoria geometrică a funcţiilor analitice, PÁL, Árpad. F.: prof., UBB Cluj. Dr.
Oradea (1999); Convexity and (1970): Teoria analitică de interpolare a
starlikeness in geometric function theory, mişcării micii planete Astraea. Cond. dr.
Budapest (2001); Integral operator and (UBB Cluj). D.c.: astronomie.
starlike functions (2002); A sufficient
condition for stralikness of order alfa PALADI (Palade), V. (sec. XIX-XX),
(2001). Art.şt.: 47. Alte lucr.: 6. Part. [b].
conf.: 17. gh_oros@yahoo.com
PALISTRAT, Aleksandr. F.: prof. dr.
OROVEANU, Teodor D. (1920-2005), hab., USM. C&s: geometrie analitică,
[m]. algebră superioară, teoria grupurilor
discrete de simetrie, teoria antisimetriei şi
OSMATESCU, Petru (1925-2000). N. a generalizărilor ei. Lucrări: 144.
Vădeni, jud. Cetatea Albă. St.: Inst. Ped.
Chişinău (1947); Fac. Fiz.-Mat., USM PAMBUCCIAN, Varujan (1959-). N.
(1951). F.: prof. lic. (1951-1956), Şc. Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1984).
Medie nr. 2, Orhei; UST (1956-1965); F.: c. (1984-1990), ITC; asist. (1990-
conf. (1965-1979), prof. (1979-), UTM. 2000), lect. (2000-), Fac. Mat., Univ.
Dr. (1962): Fac. Mec.-Mat., USLM, Buc. Dr. (2000): Modelarea
cond. şt. L. Keldîş. Dr. hab. (1964): magnetohidrodinamică a fenomenelor din
IMA, Georgia, URSS. M.fond., preş. al zona petelor solare, Univ. Buc., cond. şt.
SMM. M. ROMAI. M.. organizator al Ieronim Mihăilă. M.fond., preş. al
Simpozionului de Topologie generală şi Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei
aplicaţiile ei, Tiraspol. Contribuie la şi Comunicaţii din Camera Deputatilor.
recunoaşterea oficială, de către URSS, a D.c.: câmpul magnetic solar, cosmologie,
limbii române, din Basarabia, ca fiind de teoria câmpului. C&s: cosmologie,
origine latină (1956), şi la introducerea astronomie. Art.şt.: A mathematical
alfabetului latin în R. Mold. M. în comit. model for the sunspots like eruptive

243
phenomena, Top. Astroph., Astr., 2 PANAIT, Liviu. St.: Fac. Mat., Univ.
(1986), 69-85; Convection in the Buc. (1999), masterat, George Mason
presence of sunspots, Romanian Astr. J., Univ., Fairfax, VA. (2002). F.: c. viz.
3 1 (1993), 37-44. (1999-2000), c. (2000-), Dept. Comp.
varujan@math.math.unibuc.ro Sci., George Mason Univ. Dr. George
Mason Univ. Premiul I, ONM (1987),
PAMBUCCIAN, Victor Vasken, K. St.: Best Paper Award in Genetic
Lic. German, Buc. (1978); Fac. Mat., Programming Track (2002). D.c.:
Univ. Buc. (1981; masterat, 1982). Dr. informatică, inteligenţă artificială.
(1993): Axiomatica geometriilor Art.şt.: 12: A pheromone-based utility
euclidiene, Univ. Michigan, cond. şt. model for collaborative foraging (cu S.
Andreas Blass. Premii: I (1975), II Luke), AAMAS (2004), 36-43; A
(1976), „GM”; III (1976), I (1977), II sensitivity analysis of a cooperative
(1977), I (1978), II (1978), coevolutionary algorithm Biased for
„Bundeswettbewerb Mathematik”; II optimization (în colab.), GECCO (1)
(1978), III (1979), „Prindle, Weber & (2004), 573-584. Burse: PhD Res.
Schmidt Undergraduate Math. Fellowship, School of IT&E George
Competition”. D.c.: axioamtica Mason Univ. (2003-2004).
geometriilor euclidiene, hiperbolice, lpanait@cs.gm.edu
Möbius, afine; probleme logice în
geometrie. Art.şt.: 46: Zum Stufenaufbau PANAITE, Florin. (1970-). N. Buc. St.:
des Parallelenaxioms (1994); Ternary Fac. Mat., Univ. Buc. (1995; masterat,
operations as primitive notions for 1996). F.: c., IMAR. Dr. (1999): Univ.
constructive plane geometry (1995); Zur Buc., cond. şt. Constantin Năstăsescu.
Existenz gleichseitiger Dreiecke in H- D.c.: algebră cuantică (algebre Hopf,
Ebenen (1998); A logical look at grupuri cuantice);. Art.şt.: 15. Grant.: 1.
characterizations of mappings under mild Prof.inv.: UIA (1998). Part.conf.: 3.
hypotheses (2000); Fragments of fpanaite@stoilow.imar.ro
Euclidian and hyperbolic geometry
(2001); Sphere tangency as single PANAITOPOL, Laurenţiu-Mircea
primitive notion for hyberbolic and (1940-). N. Balcic. St.: Fac. Mat.-Fiz.,
Euclidian geometry (2003). Alte lucr.: 2. Secţ.: Analiză matematică, Univ. Buc.
Burse: Univ. Michigan, (1989-1991, (1964). F.: prof. de liceu (1964-1970);
1993). Part.conf.: 9. asist. (1970-1983), lect. (1983-1991),
pamb@math.west.asu.edu. conf. (1991-2001), prof. (2001-), Fac.
Mat., Univ. Buc. Dr. (1979): Contribuţii
PANAIT, Andreea. F.: Univ. „Valahia”, la studiul funcţiilor aritmetice, Univ.
Târgovişte. augustandre@yahoo.com Buc., cond. şt. Constantin P. Popovici. M.
RGMIA. M. AMS. D.c.: teoria
244
numerelor, metodica predării matematicii. funcţii sumabile , Univ. „Minsk”, cond.
C&s: metode analitice în teoria şt. Edmund Zverovici. M. SMM. D.c.:
numerelor, metodica predării matematicii, teoria operatorilor integrali singulari şi
teoria numerelor, teoria analitică a probleme la limită pe suprafeţe
numerelor, algebră şi geometrie, funcţii riemaniene. Op.pr.: Asupra normelor
complexe. Op.pr.: Manual de algebră, unor operatori de proiecţie, Chişinău
cl. IX, Buc. (1973, în colab.); Probleme (2003), Cu privire la problema lui
date la olimpiadele de matematică, 1968- Riemann în caz excepţional, Chişinău
1974, Buc. (1976, în colab.); Probleme (2005). Art.şt.: 16: Problema Riemann
pentru concursurile de matematică, Buc. pe suprafaţa riemaniană pentru contur
(1977, coord. N. Teodorescu); Polinoame compus in spaţiul Lp ( Γ ), Sibirschii Mat.
B B

şi ecuaţii algebrice, Buc. (1980, în J. Novosibirsk (1977); Ecuaţii integrale


colab.); Probleme de geometrie rezolvate singulare pe suprafeţe riemaniene
trigonometric (1994, în colab.); Probleme compacte in spaţii Lp ( Γ ), Simpoz.
B B

calitative de geometrie plană (1996, în Unional Topologic, Tiraspol (1979).


colab.); Inegalităţi (1996, în colab.);
Inducţia matematică (1996, în colab.); PANDELI, Ioan (†1824), [b].
Subiecte posibile pentru admiterea în
învăţământul superior, Pit. (1997, în PANGRATI, Ermil A. (1864-1931), [b],
colab.); Teoreme celebre de teoria nume- [k], [h].
relor, Buc. (1998, în colab.); Manual de
matematică, cl. IX (1999, în colab.); PANGRATI, (PANCRATE) Ion (sec,
Manual de matematică, cl. X (2000, în XIX), [b], [k].
colab.), Aritmetica şi teoria numerelor,
Buc. (în colab.), Probleme de teoria PANTAZI, Alexandru (1896-1948), [b],
numerelor şi combinatorică (în colab.). [e], [k], [h].
Art.şt.: 60. Alte lucr.: 42. Rec.: MR.
PANTAZI, Simona. Dr. (1976): Grupuri
PANCENCO, Ion (1940-). N. sat Lie măsurabile, IMAR, cond. şt.
Ciobruciu, r-ul Slobozia, R. Mold. St.: Gheorghe Vrănceanu.
Şc. Medie nr. 2, Ciobruciu (1958); UST
(1963). F.: lect. asist. (1965-1967), lect. PAPADIMA, Ştefan. (1953-). N. Buc.
sup. (1967-1979), drd (1972-1975), conf. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1975;
(1982-), prodecan (1983-1987), decan masterat, 1976). F.: mat., Lic. „Vulcan”,
(1987-1992), prorector (1992-1997), Buc. (1976-1980); c.stag. (1980-1982), c.
UST. Dr. fiz.-mat. (1980): Operatori (1982-1984), c.p.I (1984-1990),
integrali singulari şi probleme la limită INCREST; c.p.I (1990-) IMAR. Dr.
pe suprafeţe riemaniene in spaţii de (1982): Tipuri de omotopie raţională ale

245
varietăţilor diferenţiabile, Univ. Buc., Neamţ (1940-1941); Lic. Internat „C.
cond. şt. Kostache Teleman. Premiul Negruzzi”, Iaşi (1941-1946), (1947-
„Gheorghe Ţiţeica” al Acad. Rom. 1948); Lic. „Papiu Ilarian”, Tg. Mureş
(1987). D.c.: topologie, teoria grupurilor, (1946-1947); Fac. Mat.-Fiz., Secţ.: Mat.,
geometrie euclidiană şi proiectivă, UAIC Iaşi (1953). F.: prof. consultant,
analiză, statistică, simetria şi geodezicele UVT. Dr. (1957): Geometria diferenţială
spaţiilor omogene compacte. C&s: teoria a spaţiului axial, UAIC Iaşi, cond. şt.
elementară a grupurilor, topologie Octav Mayer. Cond.dr. M. SSMR.
diferenţială, introducere în topologie M.col.red. An. UVT, Rev. Roum. Math.
combinatorică, geometrie euclidiană şi Pures Appl., Bull. Math. de la Soc. Math.
proiectivă, omologie singulară şi de Roum. D.c.: geometrie diferenţială
dualitate, topologie algebrică, topologia şi globală, fundamentele matematicii,
geometria spaţiilor omogene, clasificarea topologie algebrică, geometria fibratelor
tipurilor omotopice şi teoria deformării. vectoriale prevăzute cu câmpuri de
Art.şt.: 30. Alte lucr.: 8. Prof.inv.: Ohio conuri, geometria varietăţilor cu structură
(1991-1992), Lille (1993, 1994), Sydney discretă, geometria fibratelor locale
(1994-1995), Nantes (1995, 1996, 1997, triviale, geometria varietăţilor prevăzute
1998). Rec.: MR, ZB. Part.conf.: 9. cu conexiuni liniare şi infinitezimale,
Stefan.Papadima@imar.ro T geometria subvarietăţilor unor spaţii
omogene. C&s: geometrie diferenţială
PAPADOPOL, Petru. Dr. (1980): globală; topologie algebrică; grupuri Lie;
Geometria diferenţială a varietăţilor teoria relativităţii, introducere în
Nash, Univ. Buc., cond. şt. Kostache cibernetică, istoria matematicii;
Teleman. geometrie sintetică, analitică şi
Dept. of Math., Grand Canyon Univ. 3300 W. diferenţială ale spaţiilor euclidiene şi
Camelback Rd. Phoenix, AZ 85017, SUA proiective etc. Op.pr.: Geometrie
analitică şi diferenţială, I, II (1969, în
PAPAGHIUC, Neculai. F.: prof., Cat. colab.); Lecţii de geometrie diferenţială,
Mat., UTIaşi Dr. (1977): Calculul I, II, Tim. (1978, 1979); Lecţii de
diferenţial în spaţiile local convexe şi geometrie, Buc. (1968, în colab.);
aplicaţii la geometria diferenţială Elemente de geometrie diferenţială
globală, UAIC Iaşi, cond. şt. Gheorghe globală, (1973, în colab.); Geometrie
Gheorghiev. diferenţială, Buc. (1982); Universul
npapag@math.tuiasi.ro
matematic al civilizaţiei umane, Tim.
(2003). Art.şt.: 65. Grant.: 1. Prof.inv.:
PÁPAI, Páriz Ferenz (1649-1716), [b].
Mulhouse (1990-1991), Quebec (1994).
Rec.: MR, ZB.
PAPUC, Dan I. (1930-). N. Pipirig, jud. danpapuc@math.uvt.ro
Neamţ. St.: Lic. „Petru Rareş”, Piatra Alte detalii se găsesc în [b], [h].
246
PARASCHIV, Iuliana, vezi: variaţionale în analiza neliniară, grad
MUNTEANU, Iuliana. topologic, analiză funcţională numerică.
Op.pr.: Operatori neliniari, Buc. (1974),
PAROVICENKO, Ivan I. (1930-1999). Nonlinear mappings of monotone type,
N. Odesa. St.: Şc. Serală pentru Tineretul Alphen aan Rijn (1978, cu S. Sburlan).
Muncitoresc (1947); Fac. Mat., USM Ed.: 2. Art.şt.: 56. Rap.int. şi contr.
(1953). F.: lect. (1953-1973), USM; part. conf.: 32. Grant.: 1. Burse
colab. şt. sup. (1973-1992), IMAM; conf. Humboldt: Darmstadt (1981-1983).
(1961-1999), USM. Dr. fiz.-mat. (1958): Prof.inv.: Uppsala (1979), Roma (1980-
USM. Dr. hab. fiz.-mat. (1989): USLM, 1981, 1975, 1987, 1989), Delaware,
cond. şt. P. S. Alexandrov. Cond.dr. Maddison (1983-1984), Los Alamos
(1989). D.c.: topologie generală, teoria (1984-1985), NY, New Brunswick
descriptivă a mulţimilor. Op.pr.: Teoria (1986), Waterloo (1993). Conf.inv. sem.
operaţiilor cu mulţimi, Chişinău (1981). 51. Rec.: MR, ZB, CR, Rev. Roum.
Art.şt.: 40 Echivalenţi topologici ai Math. Pures Appl., St. Cerc. Mat. Trad.: 1.
ipotezei bifurcaţiei, DAN SSSR, 1968 (l. Dp39@nyu.edu
rusă); Ipoteza bifurcaţiei şi corelaţia
dintre ponderea locală şi cardinalitatea PASCU, Anca Cristineta. Dr. (1976):
bifurcaţiei, DAN SSSR, 1967. Contribuţii la studiul sistemelor de
rescriere reglată şi al automatelor
PASCAL, Herman (1927-), [m]. ataşate, Univ. Buc., cond. şt. Constantin
P. Popovici.
PASCAL (n. MUNTEANU), Florica.
Dr. (1969): Rezolvarea aproximativă a PASCU, Eugen. Dr. (1983): Proprietăţi
unor probleme la limită referitoare la ale fascicolelor coerente pe varietăţi
ecuaţii parabolice. Metoda dreptelor. real-analitice şi mixte, Univ. Buc., cond.
Scurt istoric al metodei dreptelor, UBB şt. Martin Jurchescu.
Cluj.
PASCU, Mihai. F.: c.p., IMAR. Dr.
PASCALI, Dan Dumitru. St.: Fac. (1991). D.c.: ecuaţii cu derivate parţiale
Mat.-Fiz., Univ. Buc. (1958). F.: c., c.p. şi aplicaţii în mecanica cuantică. Art.şt.:
(1958-1980), IMAR; prof. (1994-), UOC. 8. Part. conf.: 1.
Dr. (1964): Univ. Buc. Premiul „Simion Mihai.Pascu@imar.ro
Stoilow” al Acad. Rom. (1974). Cond.dr.
M. AMS, SIAM. D.c.: analiză PASCU, Nicolae N. (1942-2004). N.
funcţională neliniară, teoria bifurcaţiei, Codlea, jud. Bv. . St.: Fac. Mat.-Mec.,
ecuaţii cu derivate parţiale, calcul UBB Cluj (1966). F.: prof. în învăţ.
variaţional. C&s: metode topologice şi preuniv. (1966-1975); asist., lect. (1975-
1990), conf. (1990-1995), prof. (1995-),
247
Fac. Mat., UTBv. Dr. (1979): Contribuţii H. Ene). Art.şt.: 29. Alte lucr.: 7. Burse:
la teoria reprezentărilor conforme, UBB Franţa (1996). Prof.inv.: Moscova
Cluj, cond. şt. Petru T. Mocanu. M. (1982), Novosibirsk (1990), Franţa (1996,
GAMM, SSMR. D.c.: teoria geometrică a 1997-1999). Rec.: Rev. Roum. Sci.
funcţiilor analitice. Op.pr.: Curs de Tech.-Méc. Appl., St. Cerc. Mec. Apl.
matematici speciale, Bv. (1983); Funcţii gpasa@stoilow.imar.ro
complexe, Bv. Art.şt.: 91.
PAŞCA, Daniel. F.: UO.
PASCU, Radu Nicolae N. F.: UTBv. dpasca@wpi.edu
Dr. (2001): Funcţii analitice în semiplan,
UBB Cluj, cond. şt. Petru Mocanu. D.c.: PATAKY, Samuel (sec. XVIII), [b].
funcţii analitice. Part.conf.: 1.
pascu@info.unitbv.ro PATER, Zoltan. Dr. (1969): Algebre de
funcţii, Univ. Buc., cond. şt. Grigore C.
PASNICU, Cornel. Dr. (1987): Studiul Moisil.
unor clase speciale de algebre de
operatori, Univ. Buc., cond. şt. Ion PATRAULEA, Nicolae N. (1916-), [m].
Colojoară. F.: prof., Univ. of Puerto
Rico. D.c.: analiză funcţională, algebre de PAŢIUC, Vladimir Ilie. (1952-). N.
operatori. cpasnic@upracd.upr.clu.edu Chişinău. St.: Şc. Medie nr. 19, Chişinău
(1969); Fac. Mat. Cib., USM (1975). F.:
PAŞA, Gelu. (1950-). N. Buc. St.: Fac. ing. progr., ing. progr. sup. (1975-1988),
Mat., Univ. Buc. (1974; masterat, 1975). CC USM; conf. (1992-), Fac. Mat.-Info.,
F.: a., CC (1975-1978); mat., IMF (1978- USM. Dr. fiz.-mat. (1983): CC,
1979); c.stag., INCREST (1979-1990); Sucursala Siberiană a Acad. de Şt. a
c.p.II, IMAR. Dr. (1983): Contribuţii la URSS, Novosibirsk. D.c.: metode
studiul mediilor continue periodice, numerice pentru rezolvarea problemelor
folosind teoria omogenizării, INCREST, din mecanica corpurilor solide
cond. şt. Horia Ene. Premiul „Gheorghe deformabile. C&s: analiză numerică,
Lazăr” al Acad. Rom. (1990). D.c.: metode numerice de rezolvare a
metode de omogenizare, mecanica problemelor de mecanica corpului solid.
mediilor continue. C&s: mecanică, Op.pr.: Unde nestaţionare în medii
mecanica fluidelor, analiză matematică, deformabile, Chişinău (1986, în colab.)
matematici speciale, matematică (în l. rusă). Art.şt. Dinamica neliniară a
economică, analiză convexă şi construcţiilor cu pereţi subţiri cu defecte
optimizare, ecuaţii diferenţiale cu locale, Izv. AN URSS, MTT, 5(1988),
derivate parţiale. Op.pr.: Metoda 139-145 (în l. rusă).
omogenizării. Aplicaţii asupra
materialelor compozite, Buc. (1987, cu PAVEL, Dorin (1900-1979), [a].
248
PAVEL, Garofiţa. Dr. (1975): Contri- Dept. Math., Ohio Univ., Athens. Dr.
buţii la integrarea numerică a ecuaţiilor (1972): Probleme de existenţă şi
diferenţiale, UBB Cluj, cond. şt. Dumitru comportament asimptotic pentru
V. Ionescu. soluţionarea unor ecuaţii diferenţiale
abstracte, UAIC Iaşi, cond. şt. Constantin
PAVEL, Liliana (1955-). N. Buc. St.: Corduneanu, Viorel Barbu. Premiul
Lic. „Mihai Viteazul”, Buc. (1974), Fac. „Simion Stoilow” al Acad. Rom. (1974).
Mat., Univ. Buc. (1979). F.: asist. (1986- Cond.dr. (1998). M. AMS, SSMR,
1991), lect. (1991-2001), conf. (2001-), Acad. of Arts, Lit. & Sci, Oradea.
Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1985): M.col.red. Comm. in Appl. Analysis,
Reprezentări induse de grupuri local Atlanta, Georgia; An. Şt. UOC, Pan-
compacte, Univ. Buc., cond. şt. Ion Amer. Math. J., Orlando, FL., Adv. Math.
Colojoară. Premiul „Simion Stoilow” al Sci. Appl., Tokyo, Int. J. Diff. Eq. Appl.,
Acad. Rom. (2000). M. AMS. D.c.: Atlanta, Georgia, An. UAIC Iaşi;
reprezentări de grupuri local compacte, Nonlinear Funct. An. Appl., Masan,
semigrupuri topologice, hipergrupuri, Korea; Int. J. Appl. Math., Int. J. Pure
analiză armonică abstractă, analiză Appl. Math. Ed.vol.conf.: 2. D.c.: analiză
funcţională. C&s: analiză matematică, funcţională neliniară, ecuaţii diferenţiale
analiză funcţională. Op.pr.: Analiză ordinare, control optimal, mişcare
funcţională – Exerciţii şi probleme, Buc. orbitală. Op.pr.: Nonlinear evolution
(1994, în colab.); An introduction to eauations associated with accretive
functional analysis, Buc. (2000); operators on generalized Banach spaces,
Hipergrupuri, Buc. (2000), Elemente de Iaşi (1974), Ecuaţii diferenţiale asociate
analiză funcţională şi analiză numerică, unor operatori neliniari pe spaţii Banach,
Buc. (2002, cu I. Rizzoli). Art.şt.: 26. Buc. (1977), Analysis of some nonlinear
Burse postdoc.: Univ. Oslo (1994-1995). problems in Banach spaces and
Prof.inv.: Oslo (1996, 1997, 2001), applications, I-II, Iaşi (1982), Programe
Roma (2003). Rec.: MR, ZB. Part. COBOL pentru systemul personal, Iaşi
conf.: 20. lpavel@lan.unibuc.ro (1981, în colab.), Differential equations,
flow invariance and applications, Boston,
PAVEL, Monica I. Dr. (1956): Asupra (1984), Operators and semigroups:
noţiunii de retractă şi a unor teoreme de applications to partial differential
prelungire şi inversare, IMAR, cond. şt. equations, NY (1987). Prof.viz.: ICTPh
Simion Stoilow. (1986), OSU (1987), Univ. Texas,
Arlington (1987-1988). Art.şt.: 14.
PAVEL, Nicolae H. St.: Fac. Mat., Granturi: ICTPh (1986), NSF (1991),
UAIC Iaşi. (1967) F.: c. (1973-1986), Koreean Res. Found. (1995, 1997-1999).
IMAR Iaşi; UAIC Iaşi; prof. (1988-),

249
PAVEL, Paraschiva. Dr. (1967): Op.pr.: 5: Elemente de teoria
Formule de cuadratură de tip Gauss, aproximării funcţiilor continue, Buc.
UBB Cluj, cond. şt. Dumitru V. Ionescu. (1982); Teoreme de caracterizare de tip
laticial a simplexelor Choquet , Buc.
(1989); Interpolating ideals in locally
PAVLID, Dimitrie. [m].
convex lattices (1996); A generalization
of the Bishop's theorem (1998). Art.şt.:
PAVLOV, Elena A. (1928-). N. Tighina. 42. Rec.: MR. gpalt@hidro.utcb.ro
St.: Şc. Medie nr. 1, Chişinău (1949);
Fac. Mat.-Fiz, USM (1954). F.: colab. şt. PĂSĂRESCU, Maria-Angela. F.:
inf. (1960-1963), colab. şt. (1963-1964), lect.dr. UPB. ampasar@mathem.pub.ro
IMAM; conf. (1965-1986), UTM. Dr.
fiz.-mat. (1963): Asupra densităţii PĂSĂRESCU, Ovidiu Florin. F.:
mulţimii numerelor naturale, Inst. Ped. de IMAR. Ovidiu.Pasarescu@imar.ro
Stat, Moscova. M. în comit. şt. şi comit.
de org. conferinţe. D.c.: logică PĂSĂRICĂ, Florea (1904-1984), [b].
matematică, teoria algoritmică a
mulţimilor. Art.şt.: Asupra densităţii PĂTRĂŞCOIU, Constantin C. (1950-).
numerelor hiperimune, DAN SSSR 139, N. Podeni, jud. Mehedinţi. St.: Lic. nr. 3,
4 (1961), 814-817 (în l. rusă); Asupra Drobeta Tr. Severin (1967); Fac. Mat.-
densităţii mulţimilor de mulţimi dense ale Mec., UVT (1972). F.: prof. mat. în înv.
numerelor naturale, Izv. AN MSSR 10 preuniv. (1972-1996); lect. (1996-), UCv,
(1961), 10-15, (în l. rusă). Col. din Drobeta Tr. Severin. Dr. (1996):
Teoria obiectelor geometrice, UVT,
PĂLTĂNEA, Eugen. Dr. Proprietăţi de cond. şt. Dan I. Papuc. M. BSG, SSMR.
extrem ale proceselor aleatoare, cond. şt. D.c.: geometrie. C&s: matematică
Gabriel Orman, UTBv. aplicată în economie, statistică
matematică. Op.pr.: Teoria
PĂLTĂNEA, Radu. F.: UTBv. probabilităţilor şi statistică matematică
r.paltanea@info.unitbv.ro
(1994); Elemente de probabilităţi, teoria
jocurilor şi statistică, Drobeta Tr. Severin
PĂLTINEANU, Gavriil (1942-). N.
(2000); Teoria obiectelor geometrice,
Curtea de Argeş. St.: Fac. Mat.-Mec.,
Univ. Buc. (1965). F.: asist. (1966-1972), Drobeta Tr. Severin (1999); Matematici
lect. (1972-1990), conf. (1990-1992), aplicabile în economie (2000). Art.şt.: 3.
prof. (1992-), UTCB. Dr. (1976):
Teoreme de densitate în spaţii de funcţii PĂTRÂNGENARU, Victor. St.: Fac.
continue, Univ. Buc., cond. şt. Romulus Mat., Univ. Buc. (1975; masterer, 1976).
Cristescu. M.col.red. Math. Reports. F.: prof. mat. (1976-1979), Lic. Mat.-Fiz.
D.c.: aproximarea funcţiilor, latice, nr. 4, Buc.; asist. (1980-1988), Fac. Mat.,
simplexe Choquet, teorema Bishop.
250
Univ. Buc.; asist., c. (1990-1992), Univ. introducere în probabilităţi şi statistică,
Haifa; instructor de mat. ( 1992-1997), IN comunicarea cu statistica, metode
Univ.; conf. (1998-2003), Georgia State statistice elementare, algebră, analiză
Univ.; conf. (2003-), Texas Tech. Univ. matematică pentru afaceri şi economişti,
Dr. (1998): Asymptotic statistics on matematică finită, funcţii trigonometrice,
manifolds and their applications, IN matematică de preanaliză, geometrie,
Univ., cond. şt. R. N. Bhattacharya; geometrie diferenţială, geometria
(1994): Locally homogeneous curbelor şi suprafeţelor, topologie
Riemannian and pseudoriemanian diferenţială elementară, cursuri de
manifolds, Univ. of Haifa, cond. şt. Izu geometrie pentru profesorii de şcoală
Vaisman. Premiul I, OIM (1971), III, generală şi liceu. Art.şt.: 28: Five
Concurs studenţesc „Traian Lalescu” dimensional strictly locally homogeneous
(1973), Morris Pulver Thesis Award Riemannian manifolds, Periodica Math.
Canada-Israel (1992), David Rothrock Hungarica, 45 (1) (2002), 87-93; Locally
Teaching Award, IN Univ. (1997). M. homogeneous Riemannian manifolds and
AMS, BS, IMS. Ed.: Appl. Sci., Diff. Cartan triples, Geometriae Dedicata, 50
Geometry – Dyn. Syst., e-revistă. Org. (1994), 143-164. Rap.int. şi contr.: 4.
conf. şi sem. 1. Org. de sesiuni: 3. D.c.: Grant.: 1. Prof.inv.: IN Purdue Univ.,
teoria alegerilor mari şi bootstrap Fort Wayne (1997-1998). Rec.: MR, ZB.
neparametric pe varietăţi, aplicaţii ale Part.conf.: 14. vpatrang@IN.edu
statisticii şi geometriei diferenţiale la victor.patrangenaru@ttu.edu
imagistica medicală, bioinformatica şi matvnp@geomstat.cs.gsu.edu
recunoaşterea formelor, geometria
spaţiilor (pseudo-) Riemann cu curbură PĂTRUŢ, Bogdan. F.: lect., Univ.
omogenă. C&s: analiză statistică Bacău. Drd. Univ. Bacău. D.c.:
multivariată, analiza regresiei, statistică informatică, limbaje de programare.
pentru ingineri şi cercetători, statistică Op.pr.: Aplicaţii în C şi C++, Buc.
matematică-nivel mediu, statistică (1998), Aplicaţii în Visual Basic, Buc.
multivariată aplicată, analiza statistică a (2003), Învăţaţi limbajul Pascal în 12
formelor cu direcţii şi a imaginilor, lecţii, Buc., (1997), Manual de infor-
statistică matematică, introducere în matică pentru clasa a 9-a, Buc. (1998).
metode statistice, metode de regresie şi
ANOVA, introducere în geometrie PĂUN, George. gpaun@us.es
diferenţială şi aplicaţii, metode statistice,
teoria relativităţii, analiză matematică, PĂUN, Gheorghe (1950-). N. Cicăneşti,
elemente de statistică, statistică jud. Argeş. St.: Fac. Mat., Secţ.: Info.,
elementară, algebră (nivel de col.), Univ. Buc. (1974). F.: mat. (1974-1978),
analiză (trecere în revistă), preanaliză, CCUB; c.p.II (1978-1987), Secţ.: Studiul
Sistemelor, Univ. Buc.; (1987-1990),
251
CCUB; (1990-1994), c.p.I (1994-), Art.şt.: 347. Grant.: 43. Burse Hum-
IMAR. Dr. (1977): Simularea unor boldt: Univ. Magdeburg. Part. conf.: 70.
procese economice cu ajutorul teoriei George.paun@imar.ro
H H

limbajelor formale, Univ. Buc., cond. şt.


Solomon Marcus. Premii: „Gheorghe PĂUN, Marius. F.: conf., Fac. Mat.-
Lazăr” al Acad. Rom. (1981); "Best Info, UTBv. Dr. (2000): Geometrie
paper" award at the 12th Europ. Meeting
P P
Lagrange de ordinul al doilea în repere
on Cybernetic and Syst. Res., Viena invariante, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe
(1994). M.coresp. al Acad. Rom. M. Atanasiu. D.c.: matematică aplicată,
onorific al Acad. Int. de Info., Chişinău geometrie Lagrange, sisteme de operare.
(1998). M.col.red. Anal. Univ. Buc., Op.pr.: Sisteme de operare : îndrumar
Acta Cybernetica, Comp. and Artificial de laborator : culegere de programe C
Intelligence, Comp. Sci. J. of Moldova, (pentru uzul studenţilor), Bv, (1995, în
Fundamenta Informaticae, Grammars, J. colab.). m.paun@utbv.ro
of Automata, Languages and
Cobinatorics, Inter. J. of Comp. Math., PĂUN, Mihai. F.: Univ. Strasbourg.
Int.. J. of Foundations of Comp. Sci., J. of
Universal Comp. Sci., Millenium III. PĂUN, Udrea M. (1961-). N. Crevedia
D.c.: teoria limbajelor formale, Mare, jud. Giurgiu. St.: Lic. Ind. nr. 16,
combinatorică, semiotică, cercetări Buc. (1980); Fac. Mat., Univ. Buc.
operaţionale, calculul DNA-ului, calculul (1985). F.: prof. mat., învăţ. preuniv.,
membranelor. Op.pr.: Gramatici pentru Călăraşi şi jud. Giurgiu, Bolintin Vale
procese economice, Buc. (1980); (1985-1994), Giurgiu (1999-2000); asist,
Gramatici matriciale, Buc. (1981); lect. (1994-2000), Fac. Mat., Univ. Buc.;
Gramatici contextuale, Buc. (1982); c.p.III (1999-), CSMBuc. Dr. (1998):
Rezultate recente şi probleme în teoria Rezultate privind clasificarea stărilor
limbajelor formale, Buc. (1984); lanţurilor Markov finite neomogene, Fac.
Paradoxurile ierarhiilor, Buc. (1987); Mat., Univ. Buc., cond. şt. Ioan
Regulated rewriting in formal language Cuculescu. D.c.: lanţuri Markov finite şi
theory, Berlin (1989, în colab.); aplicaţiile lor. Art. şt.: 13: New classes
Grammar systems. A grammatical of ergodicity coefficients and
approach to distribution and cooperation, applications, Math. Rep., 6(56), 2 (2004),
London (1994, în colab.); Marcus Weak and uniform ∆-ergodicity for [∆]-
contextual grammars, Dordrecht (1997); groupable finite Markov chains, Math.
DNA computing. Heidelberg (1998, în Rep., 6 (56), 3 (2004). H paun@csm.ro
H

colab.); New computing paradigms. H www.csm.ro H

Computing with cells and ana atoms,


London (2000, în colab.). Ed.: 11. PĂUNESCU, Laurenţiu G. (1952-) N.
Buc. St.: Lic. „Dr. Petru Groza” (1972);
252
Fac. Mat.-Mec., Spec.: Ecuaţii Vladimirescu”, Tg. Jiu (1956); Fac. Mat.,
Funcţionale, Univ. Buc. (1976). F.: prof. UBB Cluj (1962). F.: c.stag. (1962-
mat. (1976-1982), Lic. nr. 20, Buc.; asist. 1966), c. (1966-1970), c.p.III (1970-
(1982-1987), Fac. Mat.-Mec., Univ. Buc.; 1990), c.p.II (1990-1991), c.p.I (1991-),
lect. (1988-), Sydney Univ., Australia. ICTP. Dr. (1971): Contribuţii la studiul
Dr.: (1991): A weighted version of the metodelor iterative rapid convergente
Kuo-Kuiper-Bochnak-Lojasiewicz care se aplică la rezolvarea ecuaţiilor
theorem Tzee-Char Kuo, Sydney, operaţionale, ICTP, cond. şt. Tiberiu
Australia. Premii: T.G. Room medal. M. Popoviciu. Premiul „Gheorghe Lazăr” al
AMS, Australian Math. Soc. Cond. al Acad. Rom. (1970). Cond.dr. (2000). M.
sem. „Singularităţi şi topologie” la AMS, AOŞ. M.col.red. Rev. d'Analyse
Sydney Univ. D.c. singularităţi, Num. et Th. de l'Approx., Mathematica,
geometrie algebrică reală şi complexă, Bul. Şt. UNBM, Creativitate Matematică
topologie diferenţială. C&s. singularităţi UNBM, Southwest J. of Pure and Appl.
şi topologie. Math., Res. on Numerical Methods of
laurent@maths.usyd.edu.au Analysis and Optimization. M. în
consiliul editorial al Seriei Mat. Apl. Ind.,
PĂUNESCU, Marin-Doru M. (1956-). Pit.. D.c. metode numerice în analiza
N. Tim. St.: Lic. „ C.D. Loga”, Tim. liniară şi neliniară, metode de aproximare
(1975); Fac. de Şt., Spec.: Matematică, a funcţiilor, complexitatea calculului.
UVT; Spec.: analiză matematică, UVT C&s: analiză matematică, algebră,
(1981). F.: conf., UPT. Dr. (1999): geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii
Reprezentări operatoriale şi probleme de diferenţiale şi cu derivate parţiale,
tip momente, cond. şt. Dumitru Gaşpar. matematici speciale, matematici generale,
M. AMS. D.c.: teoria operatorilor, metode numerice în analiză, rezolvarea
matematici aplicate-computer algebra ecuaţiilor prin interpolare, analiză
systems. C&s: analiză matematică, numerică. Op.pr. Introducere în teoria
algebră liniară. Op.pr.: A survey of Scott aproximării soluţiilor ecuaţiilor, Cluj-
Brown’s technique (1983); Probleme de Napoca (1976); Rezolvarea ecuaţiilor
algebră, geometrie, trigonometrie şi prin interpolare, Cluj-Napoca (1981);
analiză matematică (1996); Seminarul de Capitole speciale de analiză matematică,
analiză matematică (2000); Maşini Cluj-Napoca (1994). Art.şt.: 90:
electrice-analiza matematică a Approximation of the roots of equations
regimurilor tranzitorii (2001); Lecţii de by Aitken-Steffensen-type monotonic
algebră liniară (2002). Art. şt.: 42. Rec.: sequences, CALCOLO, 32, 1-2 (1995),
MR. Part. conf.: 36. 69-82; Optimal problems concerning
interpolation methods of solution of
PĂVĂLOIU, Ion C. (1939-). N. equations, Publications de l'Inst. Math.
Drăguţeşti, jud. Gorj. St.: Lic. „Tudor
253
(seria nouă) Beograd, 52, 66 (1992), 113- Construcţii de multialgebre, UBB Cluj,
126; Optimal Efficiency indexes for cond. şt. Ioan Purdea. D.c.: grupuri
iterative methods of interpolatory-type, abeliene, multialgebre.
Comp. Sci. J. of Moldova, 5, 1(13) cpelea@math.ubbcluj.ro
(1997), 2. Granturi: 7. Rap.int. şi
contr.: 15. Part.conf.: 50. PELECUDI, Cristian (1922-), [m].
pavaloiu@ictp-acad.math.ubbcluj.ro
PELIGRAD, Costel Paul. F.: Dept. of
PÂRŢACHI, Ion (1955-). St.: USM Math., Univ. of Cincinnati, OH. Dr.
(1977). F.: conf. Cat. Statist. şi (1979): Asupra determinării
Previziune Ec., Fac. Cib., Statist. şi Info. reprezentărilor din cunoaşterea lor
Ec., ASEM. Dr. (1990): Analiza parţială (subspaţii invariante pentru
ritmurilor şi proporţiilor de dezvoltare a algebre de operatori), Univ. Buc., cond.
economiei naţionale a Republicii şt. Ion Colojoară.
Moldova pe baza modelelor dinamice Costel.Peligrad@Math.UC.Edu
interramurale, USLM. D.c.: metode
economico-matematice. Op.pr.: 23. PELIGRAD, Magda. Dr. (1980):
Art.şt.: 89. Part.conf.: 30. Teoreme limită pentru martingale
generalizate, CSMBuc., cond. şt. Gavril
PÂRV, Bazil (1953-). N. Petreştii de Jos, Sâmboan.
jud. Cluj. St.: Fac. Mat., UBB Cluj
(1976; spec.: info., 1977). F.: progr., CC PERJAN, Andrei. F.: conf. dr., USM.
Electronic al Combinatului Minier Valea C&s: ecuaţiile fizicii matematice,
Jiului, Petroşani (1977-1979), CC distribuţii şi aplicaţiile lor, metode
Electronic al UBB Cluj (1979-1990); lect. variaţionale în teoria ecuaţiilor fizicii
(1990-1993), conf. (1993-1998), prof. matematice.
(1998-), Fac. Mat., UBB Cluj. Dr. perjan@usm.md
(1990). M. SSMR, Uniunea Astr. Int.
D.c.: astronomie, informatică, PERJERIU, Emil. Dr. (1984): Teoria
programare bazată pe componente. câmpurilor în relativitatea generală,
Op.pr.: 7 cărţi. Art.şt.: 86. Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Mihăileanu.
bparv@cs.ubbcluj.ro
PERNEA, Rodica N., vezi: CURTU,
PÂRVULESCU, Constantin (1890- Rodica N.
1945), [e], [m].
PERTEA, Mihaela. St.: Fac. Mat.-Info.,
Univ. Buc. (1994; masterat, 1995), Fac.
PELEA, Cosmin Răzvan. F.: lect., Fac. Psihologie, Univ. Buc. (1995), masterat:
Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (2004): info, John Hopkins Univ. (1998). F.:
254
prep. (1995-), Fac. Mat.-Info, Univ. Buc.; Buc. (1986, în colab.); Analiză
c., Center for Bioinformatics & Comp. matematică, Ploieşti (1994); Analiză
Biology, Univ. of Maryland. Dr. info. numerică, Ploieşti (2001).
(2001): John Hopkins Univ. D.c.:
informatică. Art.şt.: 22: GeneSplicer: a PETCU, Mădălina-Elena. F.: IMAR.
new computational method for splice site Madalina.Petcu@imar.ro
prediction (în colab.), Nucleic Acids Res.
H

29(5) 1 (2001), 1185-1190, Computatio- PETCU, Valeriu (1929-), [m].


nal gene prediction using multiple
sources of evidence (în colab.), Genome PETEANU, Vasile. Dr. (1970):
Res. 14 (1) (2004), 142-148, Efficient Contribuţii la o algebră a drumurilor
decoding algorithms for generalized optimale în grafe, ICTP Cluj.
hidden Markov model gene finders (în
colab.), BMC Bioinformatics, 6(1) PETER, Ioan-Radu I. Dr. (2002):
(2005), 16. Generalization from Riemannian
mpertea@umiacs.umd.edu geometry to Finsler geometry, UBB Cluj,
cond. şt. Mocanu Petru. D.c.: grometrie
PESCAR, Virgil. Dr. (1990): Criterii de riemanniana, geometrie Finsler.
univalenţă cu aplicaţii în mecanica
fluidelor, UBB Cluj, cond. şt. Petru T. PETRACOVICI (n. COROIAN), Lia
Mocanu. Carmen (1966-). N. Baia Mare. St.: Lic.
„Gheorghe Şincai”, Baia Mare (1984);
PESCARU, Ioan Victor. Dr. (1978): Fac. Mat., UBB Cluj (1989), masterat:
Metode numerice pentru ecuaţii cu Urbana-Champain (1996). F.: prof. mat.
derivate parţiale de tip eliptic cu aplicaţii (1989-1991), Lic. Şt. Nat., Baia Mare;
la un sistem informatic meteorologic, asist. (1992-1994), lect. (1994-), UNBM.
Univ. Buc., cond. şt. Ion Văduva. Dr. (2003): Cremer points and critical
points in complex dynamics, Univ.
PETCU, Alexandru (1933-). N. Oradea. Urbana-Champain, cond. şt. A.
St.: Lic. „M. Viteazul” (1953); Fac. Mat., Hinkkanen. M. AMS. D.c.: sisteme
Univ. Buc. (1958). F.: asist. (1959-1970), dinamice complexe. C&s: analiză
lect. (1970-1990), conf. (1990-1994), matematică, algebră liniară, ecuaţii
prof. (1994-), Fac. de Litere şi Şt., UPG diferenţiale, analiză funcţională. Art.şt.:
Ploieşti. Dr. (1983): Clase de spaţii 8. Burse: de masterat, M.A. Truman
liniare ordonate axiate, Univ.Buc., cond. Statate Univ., Kirksville (1984), de
şt. Romulus Cristescu. D.c.: analiză doctorat, Univ. of Illinois at Urbana -
matematică, analiză numerică, Champain (1997). Prof.inv.: Urbana
matematică aplicată. Op.pr.: Metode Champain, SUA (2003-).
numerice aplicate în ingineria chimică, petracvc@math.uiuc.edu
255
PETRE, Augustin (1923-), [m]. PETRE, Izvercian Nicolae. Dr. (1978):
Funcţii primare şi funcţii intrinseci pe
PETRE, Ion (1974-). St.: Fac. Mat., algebre speciale, UVT, cond. şt.
Univ. Buc. (1996; masterat, 1997); drd., Octavian E. Gheorghiu.
Turku Centre for Comp. Sci, Dept. Math.,
Univ. of Turku, Finlanda (1992-1997). PETRE, Luigia. St.: Fac. Mat., Univ.
F.: c. (2002-), asist. sup. (2002-2007), Buc. (1997). F.: asist., Dept. Math., Åbo
Dept. of Comp. Sci., Åbo Akad. Univ., Akad. Univ. Dr. (2005): Modelling with
Finlanda. Dr. (2002): Commutation action systems, Turku Centre for Comp.
problems on sets of words and formal Sci., cond. şt. Nina Kivinen. D.c.:
power series, Univ. of Turku, cond. şt. metamodelare, metode de integrare
Juhani Karhumäki. Distincţia „Apple of formală. C&s: protocoale de comunicare,
the year” Dept. Comp. Sci., Åbo Akad. reţele locale, programare. Art.şt.: Mobile
Univ., Turku (2003). Cond.dr. (2004). ambients and P-systems (cu I. Petre), J.
M. în comit. şt şi comit. de org. de UCS 5 (9), (1999), 588-598; A
conferinţe: 5. M.col.red. Cellular Comp. topological approach to distributed
D.c.: bioinformatică, combinatorica computing (în colab.), Theor. Comput.
DNA-ului, analiză combinatorică, teoria Sci. 28 (1999); Continuous action
automatelor, algebră combinatorială. systems as a model for hybrid systems (în
C&s: bioinformatică, procese informaţio- colab.), Nord. J. Comput. 8 (1) (2001), 2-
nale în organismele vii, informatică 21. luigia.petre@abo.NOJUNK.fi
moleculară, teorie şi aplicaţii, criptografie
şi securitatea reţelelor. Op.pr.:
Computational processes in living cell: PETREHUŞ, Viorel F.: lect., UTCB.
gene assembly in ciliates: molecular Dr. (2004): Geometrie şi mecanică
operations, Berlin (2003, în colab.). multisimplectice, Univ. Buc., cond. şt.
Art.şt.: 14. Rap.int. şi contr.: 6. Grant.: Lazăr Dragoş. Op.pr.: Caiete de
17. Alte lucr.: 11. Burse: „Marie-Curie” topologie, Buc. (1974, în colab.).
postdoc. Fellow of the UE., (2002-2004), vpetrehus@yahoo.com, petrehus@pcnet.ro
Res. Grant, Acad. of Finland. Prof.inv.:
Leiden (1999, 2000, 2003, 2004), PETRESCU, Adrian Ioan. Dr. (1979):
Budapesta, (2004). Conf.inv.sem.: Viena Contribuţii la teoria omotopiei în algebre
(2003), Geneva, Marne-la-Valle, Aachen universale, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe
(1999), Dresda (2002), Berlin (2003), Pic.
Palermo (2001), Milano (2004), Roma
(2004), Iaşi, Barcelona (2002), Tampa, PETRESCU, Dimitrie (1831-1896), [b],
FL (2001), Budapesta (2002). Rec.: [h]
Molecular Comp. Part.conf.: 12.
ipetre@abo.fi http://www.abo.fi/~ipetre/
256
PETRESCU, Gheorghe S. (1905-1965), Algebră. C.d.p. pentru clasa a XI-a, Pit.
[e], [m]. (1994, în colab.).

PETRESCU, Gheorghe D. (1935-1997). PETRESCU, Gheorghe Gh. (1948-). N.


N. Glodeni, jud. Dâmboviţa. St.: Lic. Bălileşti, jud. Argeş. St.: Lic. Teoretic nr.
„Ienăchiţă Văcărescu”, Târgovişte 2, Câmpulung Muscel (1966); Fac. Mat.,
(1954), Fac. Mat., Univ. Buc. (1958). Univ. Buc. (1972; spec.: info, 1973). F.:
Spec.: Univ. „Taras Sevcenco”, Kiev a.progr. (1973-1990), CCUB; conf., Fac.
(1972). F.: prof., Lic. „Aurel Vlaicu”, Şt., UPit (1990-1995), Fac. Şt. ale
Breaza (1958-1961), Lic. „Nicolae Comunicării, Acad. Naţ. de Informaţii
Bălcescu”, Pit. (1961-1963); asist. (1963- (1995-), conf. Fac. Mat.-Info., UPit. Dr.
1969), lect. (1969-1974), conf. (1974- (1988): Modele stocastice în informatică,
1976), Fac. Mat., Inst. Pedagogic, Pit.; (aplicaţii la optimizarea scurgerii
conf. (1976-1989), Inst. de Învăţ. traficului), Univ. Buc., cond. şt. Ion
Superior, Pit.; conf. (1990-1991), prof. Văduva. D.c.: informatică. Op.pr.:
(1991-1997), Fac. Şt., UPit. Dr. (1973): Culegere de exerciţii şi probleme în
Contribuţii la studiul metodei de simulare, Buc. (1986, în colab.); Spaţii
reprezentare prin sumare şi la aplicarea afine, Pit. (1994) ; PC – bazele
ei în teoria filtraţiei, Univ. Buc., cond. şt. tehnoredactării computerizate, Buc.
Ştefan I. Gheorghiţă. Fond. al Cat. de (2000). Art.şt.: 15.
Mat. a UPit. M. SSMR. M.col.red. GM.
M. în comit. şt. şi comit. de org. de PETRESCU, Ioana Maria. Dr. (1977):
conferinţe. Op.pr.: Mecanică teoretică, Logica Lewis (metode categoriale în
Pit. (1970); Astronomie, Pit. (1976); istoria modelelor), Univ. Buc., cond. şt.
Algebră liniară, geometrie analitică şi Octav Onicescu.
geometrie diferenţială, Pit., I (1979), II
(1981) (în colab.); Matematici PETRESCU, Iulian (1922-), [b], [h].
superioare, Pit. (1979, în colab.);
Programare în limbajul Fortran, Pit. PETRESCU, Ştefan (1913-), [b], [h].
(1981, în colab.); Algebră liniară,
geometrie analitică şi programare. PETRICĂ, Ion. Dr. (1976): Consideraţii
C.d.p., I, II, Pit. (1982, 1986, în colab.); asupra teoriei estimaţiei pentru variabile
Algebră liniară, geometrie analitică şi dependente, Univ. Buc., cond. şt.
ecuaţii diferenţiale, I, II, Pit. (1986, 1988, Gheorghe Mihoc. D.c.: teoria estimaţiei,
în colab.); Ecuaţii diferenţiale, I, Pit. variabile dependente, teoria informaţiei.
(1990); Algebră liniară şi geometrie, Pit. Op.pr.: Probleme de matematică pentru
(1993); Algebră. Manual alternativ treapta I de liceu, Buc. (1976, cu I.
pentru clasa a XI-a, Pit. (1993, în colab.); Rusu); Teste de matematică pentru

257
treapta I şi a II-a de liceu, Buc. (1981 cu derivate parţiale şi ecuaţii integrale etc.
I. Lazăr); Aspecte noi ale teoriei Op.pr.: Lecţii de mecanica mediilor
informaţiei, Buc. (1982, cu V. continue, Cluj (1980); Modele
Ştefănescu); Probleme de aritmetică matematice în hidrodinamica planǎ, Buc.
pentru clasele 1-4, Buc. (1990, cu V. (1981); Metode element finit şi aplicaţii,
Ştefănescu); Probleme de geometrie Buc. (1987, în colab.); Metode numerice
pentru gimnaziu, Buc. (1985, 1990, în şi computaţionale în dinamica fluidelor,
colab.); Teste de matematică pentru Cluj (2002, în colab.); Mathematical
concursul de admitere în liceu, Buc. model for the air flow induced by a
(1990); Matematica: manual pentru clasa vertical wind turbine, Ballarat (2002);
a 9-a: (destinat elevilor din clasele în Ştiinţe ale naturii computaţioanale şi
care matematica se studiază 3-4 ore pe studii interdisciplinare (2003, în colab.).
săptamană), Buc. (2000, în colab.). Basics of fluid mechanics and
introduction to computational fluid
PETRILA, Titus I. (1943-). N. Arad. dynamics, Berlin (2005, cu D. Trif) Art.
St.: Lic. „I. Slavici” („Moise Nicoară”), şt.: 82. Grant:3. Burse: Praga (1971),
Arad (1960); Fac. Mat.- Mec., Secţ.: Troinheim (1975), Darmstadt (1990).
Maşini de Calcul, UBB Cluj (1965). F.: Prof.inv.: Besançon (1972), Constantine
prep (1965-1968), asist. (1968-1971), (1972-1974), Tel Aviv (1988), Keele
lect. (1971-1990), conf. (1990-1993), (1990), Davis (1991, 1995), Tsukuba
prof. (1993 - ), Fac. Mat., UBB Cluj. Dr. (1993), Darmstadt (1993), Bangkok
(1971): Asupra influenţei pereţilor (1996-1997, 2000), Columbia (1998),
nelimitaţi în mişcarea fluidelor ideale, Sydney (2000), Columbus (2001),
Univ. Buc., cond. şt. Caius Iacob. Ballarat (2002) etc. Rec.: Z.B., Rev.
Premiul „Simion Stoilow” al Acad. Rom. Roum. Anal. Num. Th. Approx. Part.
(1987). Cond. dr. (1992). M. AMS, conf.: 50. tpetrila@cs.ubbcluj.ro
GAMM, EUROMECH, IMS, SSMR. M.
col.red.: Rev. d’Analyse Num. et Th. de PETRIŞOR Emilia I. (1951-). N. Sintea
l’Approx. M. în comit. şt. şi comit. de Mică, jud. Arad. St.: Lic. Teoretic
org. de conferinţe. D.c.: mecanica Sîntana (1970); Fac. Mat, UVT (1975).
fluidelor, modele matematice pentru Spec.: School on dynamical systems,
aerohidrodinamică, metode numerice, ICTPh (1991, 1992). F.: a.progr. (1975-
dinamica fluidelor computaţională. C&s: 1978); Oficiul de Calcul IT Tim.; asist.
mecanica fluidelor, metode numerice în (1978-1985), lect. (1985-1994), conf.
mecanica fluidelor, mecanică teoretică, (1994-2003), prof. (2003-), UPT. Dr.
mecanică analitică, matematici speciale, (1986): Varietăţi riemanniene aleatoare,
analiză matematică, teoria funcţiilor UVT, cond. şt. Dan I. Papuc. M. AMS,
complexe, capitole speciale de ecuaţii cu EWM, ROMAI, BSG. M.col.red. Bul. Şt.

258
UPT, ROMAI J.. Dc.: sisteme dinamice PETRUŞEL, Adrian Olimpiu. F.: prof,
neliniare / haotice, geometria fractalilor, Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: analiza
geometrie riemanniană. C&s: algebră operatorilor multivoci, economii
liniară, geometrie analitică şi diferentială, matematice. Op.pr.: Fixed point theory:
ecuaţii diferenţiale, probabilităţi şi 1950-2000. Romanian contributions,
statistică, tehnici de generare a fractalilor, Cluj-Napoca (2002, în colab.),
modelare geometrică algoritmică, calcul Multivalued analysis and mathematical
ştiinţific. Op.pr.: Algebră, geometrie şi economics, Cluj-Napoca (2004, cu G.
ecuaţii diferenţiale, Tim., I, II (1992, în Moţ). petrusel@math.ubbcluj.ro
colab.); Probabilităţi şi
statistică. Aplicaţii în economie şi PETRUŞIN, Petru (1924-). St.: UPM
inginerie, Tim. (2001); Introduction to (1949). F.: conf., Fac. Tehn., Fiz.-Mat.,
random Riemannian geometry (1986); USB. Dr. (1969): Metodica cunoaşterii
Sisteme dinamice haotice (1992), elevilor cu noţiuni teoretic ansambliste la
Modelare geometrică algoritmică, Buc. lecţiile de geometrie, Inst. Ped. de Stat.,
(2001). Art. şt.: 40. Grant.:10. Moscova. D.c.: teoria şi metodica
Prof.inv.: Franţa (2001, 2002), Belgia instruirii pe obiecte. Op.pr.: 4. Art.şt.:
(2002). Part. conf.:7. 38. Part. conf. 8.
epetrisor@math.uvt.ro.
PICIOROGA, Gabriel. F.: Inst. for
PETRIŞOR, Petru A. Dr. (1972): Matematik og Datalogi Syddansk, Univ.
Contribuţii la teoria spaţiilor de Campusvej. Dr. (2005): Amenability
T

interpolare, ICTP Cluj, cond. şt. Tiberiu properties of the Von Neumann algebras
Popoviciu. associated with the generalized Thompson
groups, Univ. of Iowa, cond. şt. Florin
T

PETRONIU, Doina Maria Raina. Dr. Rădulescu. gpicioro@imada.sdu.dk


(1982): Modele statistice multiplicative
liniarizabile cu aplicaţii la simularea PIC (Pick), Gheorghe (1907-1984), [b],
unor fenomene economice, Univ. Buc., [h].
cond. şt. Ion Văduva.
PIMSNER, Mihai Victor. F.: prof.,
PETROVANU, Dan. Dr. (1963): Studiul Dep. Math., Univ. Penn., Philadelphia.
calitativ al legăturilor diferenţiale ale Dr. (1984): Metode topologice în studiul
unui sistem mecanic, formând un sistem C*-algebrelor, Univ. Buc., cond. şt. Dan
P P

complet integrabil. Comportarea V. Voiculescu. D.c.: analiză matematică


asimptotică şi stabilitatea soluţiilor pentru avansaţi. pimsner@math.upenn.edu
sistemelor generale Pfaff complet
integrabile, UAIC Iaşi, cond. şt. Mendel PICIU, Dana. danap@central.ucv.ro
Haimovici.
259
PICOL, Gheorghe. F.: UTCB. geometrie Finsler. Op.pr.: Matematici
gpicol@hidro.utcb.ro superioare-c.d.p., Cluj-Napoca (2001).
Art.şt.: 6. Prof.inv.: Lisabona (2001,
PINTEA, Cornel-Sebastian (1967-). N. 2002, 2003). Part.conf.: 3.
Tg. Lăpuş. St.: Fac. Mat., UBB Cluj
(1991). F.: prof. mat. (1991), Lic. Vişeul PITICU, Maria Elena. Dr. (1976):
de Sus, jud. Maramureş; asist. (1991- Contribuţii la studiul singularităţilor
1994), lect. (1994-2002), conf. (2002-), imaginare în problema restrânsă a celor
Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (1996): trei corpuri, Univ. Buc., cond. şt.
Contributions to the theory of critical Constantin Drîmbă.
point of differentiable mappings, UVT,
cond. şt. Mircea Craioveanu. M. SSMR. PITIŞ, Gheorghe (1948-). N. Bv. St.:
D.c.: geometrie, teoria omotopiei. Fac. de Şt., Univ. Şt. şi Medicală,
Op.pr.: Elemente de teoria omotopiei cu Grenoble. (1972). F.: asist. (1972-1980),
aplicaţii la studiul punctelor critice, Tim. lect. (1980-1990), conf. (1990-1994),
(2002, cu D. Andrica), Geometrie. prof. (1994-), Fac. de Şt., UTBv. Dr.
Elemente de geometrie analitică. (1981): Coomologia structurilor
Elemente de geometrie diferenţială a geometrice integrabile, UAIC Iaşi, cond.
curbelor şi suprafeţelor, Cluj-Napoca şt. Radu Miron. Premii: „Gheorghe
(2001). Art.şt.: 22. Burse postdoc.: Ţiţeica” al Acad. Rom. (1990), "Lect.
Univ. „Paul Sabatier”, Toulouse (2000- Universitar Evidenţiat", MEC (1983);.
2001), Inst. Mat. al Acad. Şt. a Poloniei Cond.dr. (1997). M.fond. BSG. M.
(2001, 2002, 2003). Part.conf.: 44. AMS, SSMR. Op.pr.: 6 (3, în colab.).
cpintea@math.ubbcluj.ro Art.şt.: 49.
gh.pitis@info.uitvb.ro
PIPOŞ, Petru (1859-1913), [b], [h].
PLATON, Valeriu Petru. N. Toceni, r-
PIŞCOREAN, Laurian-Ioan (1976-). ul Cantemir. St.: Şc. Medie nr. 2, Leova;
N. Satu-Mare. St.: Lic. „Mihai Fac. Mat., USM. F.: asist. (1965-1980),
Eminescu”, Satu Mare (1995), Fac. Mat.- conf. (1981-), Cat. Mat.-Mec., Univ.
Info., UBB Cluj. (1999; masterat: Agrară de Stat Mold. Dr. şt. tehn. (1979).
geometrie şi funcţii complexe, 2000). F.: D.c.: metode matematice în tehnică,
prep. (2001-2003), asist. (2003-), UNBM. pedagogie universitară. Op.pr.: 5:
Dr. (2005): Researches on Finsler Referinţe la crearea pompelor
geometry and noncomutative differential electrohidrodinamice ale lichidelor
geometry with applications, UBB Cluj, ideale, Chişinău (1994, în colab.);
cond. şt. Gheorghe Atanasiu. M. SSMR. Matematică superioară, Chişinău (1992);
D.c.: geometrie diferenţială, geometrie Probleme ale modelării analitice,
necomutativă, geometrie riemanniană, Chişinău (1975, în colab.); În ajutorul
260
abiturientului pentru susţinerea POLEXE, Raluca Alexandra. Dr.
examenului de admitere, Chişinău (1983). (1976): Măsuri vectoriale regulate.
cplaton@ic.soros.md Criterii şi aplicaţii, UAIC Iaşi, cond. şt.
Ilie Popa.
PLĂCINŢEANU, Ion I. (1893-1960),
[a], [b]. POLIŞEVSCHI, Dan A. (1953-). N.
Buc. St.: Lic. „D. Cantemir” (1972), Fac.
PLĂMĂDEALĂ, Lidia Elena I., vezi: Mat., Secţ.: Mecanica fluidelor, Univ.
KOZMA, Lidia Elena. Buc. (1977). F.: mat. (1977-1979), IMF;
c. (1979-1990), INCREST; c.p.III (1990-
PLEMELJ, Joseph (1873-1963), [b]. 1993), c.p.II (1993-1997), c.p.I (1997-),
IMAR; prof. asoc. (1994-1997) la Univ.
PLETEA, Ariadna Lucia. F.: conf., Cat. „J. Monnet”, Saint-Etienne. Dr. (1983):
Mat., UTIaşi. Dr. (1990): Integrarea Contribuţii la studiul problemelor
numerică a ecuaţiilor diferenţiale, termice în medii poroase, Inst. Central
metoda elementului finit, UAIC Iaşi, Mat., cond. şt. Horia Ene. Premiul
cond. şt. Adolf Haimovici. „Simion Stoilow” al Acad. Rom. (1985).
apletea@cs.tuiasi.ro M.: AMS. D.c.: teoria omogenizării,
transportul de masă şi căldură în medii
PLOHOD, Virginia, vezi: NICULES- poroase, optimizarea structurilor
CU, Virginia. microperiodice, convecţie. C&s: mişcări
prin medii poroase, omogenizare,
PODARU, Vasile. Dr. (1981): Modele mecanica fluidelor vâscoase, ecuaţiile
ale teoriei grafurilor utilizate în fizicii matematice. Op.pr.: Thermal flows
probabilităţi şi optimizarea unor procese in porous media, Amsterdam (1987, cu
economice, Univ. Buc., cond. şt. George H. I. Ene). Art. şt.: 31. Prof.inv.:
Ciucu. Lisabona (1991), Metz (1993, 2003),
Saint-Etienne (1994). Rec.: MR, ZB.
POENARU, Petrache (1799-1875), [b], Part.conf.: 50.
[e], [h], [k].
POMOHACI, Cristian Mihai (1964-).
POENARU, Valentin (1932-), [b], [h]. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1989; Secţ.:
Info. F.: prof. mat. ( 1989 –1990), Lic.
POESINA, Nicoleta Elena Eugenia, nr.6, Buc; prof. mat. (1990–1994) Lic.
vezi: DIMCEVICI-POESINA, Nicoleta „N.Tonitza”; asist. (1994–1998) Univ.
Elena Eugenia. Şt. Agronomice, Buc.; lect. (1998–
2000), USAMV, Buc.; asist. manager
POGAN, Alin. F.: asist., Fac.Mat.- (2000), S.C. RECO S.A; lect. (2000),
Info, UVT. apogan@math.uvt.ro
261
Fac. Mat.-Info, USH Buc. Dr.: Procese Bazele matematice ale sistemelor de
aleatoare şi aplicaţii, cond. şt. Gabriel V. calcul, Cluj-Napoca, (2001, cu M.
Orman. M. Royal Stat. Soc. D.c.: Cocan). Art.şt.: 12. Rec.: Fuzzy Sets and
biostatistică, instruire asistată de Systems, Int. J. of Uncertainty, Fuzziness
calculator, statistică aplicată, alometrie. and Knowledge-Based Systems. Part.
C&s: biostatistică, instruire asistată de conf.: 12. bpop@lycos.com
calculator, informatică. Op.pr.: bogdana@info.unitbv.ro
Biostatistica, Buc., (1998, cu D. Lica),
Informatică şi instruire pentru calculator, POP, Ciprian. F.: prep. (1994-1995),
Buc., (2001, cu E. Vasilescu). Art.şt.: 2. UVT; c., IMAR (1995-). M.col.red.
Rap.int. şi contr.: 2. Burse: TEMPUS, Operator Algebra. D.c.: algebre de
I.U.T. „Paul Sabatiers”, Auch, Franţa operatori, module şi spaţii de operatori.
(program (1995); TEMPUS, stagiu de Rap.int. şi contr.: Bimodules représen-
formare-perfecţionare pe probleme de tables, Univ. d'Orleans, (1998) (prima
statistică aplicată în agricultură, parte a dizertaţiei). cipop@stoilow.imar.ro
management agricol la Wye Col., Univ.
of London (1996). Part.conf.: 2. POP, Florentina Simona. Dr. (1959):
prsp2000@rol.ro Cercetări asupra determinării corecţiilor
de compresibilitate la mişcări plane în
POMPEIU, Dimitrie D. (1873-1954), regim subsonic, Univ. Buc., cond. şt.
[a], [b], [e], [k], [h]. Caius Iacob.

POMPILIAN-ZOSSIMA, Constanţa POP, Horia Călin. Dr. (1983):


(1870-1936), [b],[m]. Determinarea structurii unei clase de
inele artiniene şi aplicaţii, IMAR, cond.
POP, Bogdana (1972). N. Oradea. St.: şt. Nicolae Popescu.
Lic. de Mat.-Fiz. „Emanuil Gojdu”, 16750 S. Herman Way #222, Van Nuys, CA
Oradea (1990), Fac. Şt. UTBv (1995; 91406, SUA. hpop@mtnac.edu
spec.: probab., statistică şi fiabilitatea
sistemelor, 1996). F.: prep. (1995-1998), POP, Horia Florin (1968-). N. Cluj-
asist. (1998-2001), lect. (2001-), Cat. Napoca . St.: Lic. „Emil Racoviţă”, Cluj-
Info., Fac. Şt., UTBv. Dr. (2003). D.c.: Napoca (1986), Fac. Mat., UBB Cluj
cercetări operaţionale, bazele matematice (1991). F.: a. (1991), CC, Muz. Ist. a
ale sistemelor de calcul, teoria codurilor Transilvaniei, Cluj-Napoca; asist. (1991-
bazele calculatoarelor. C&s: cercetări 1996), lect. (1996-19998), conf. (1998-
operaţionale, bazele matematice ale 2004), prof. (2004-), Fac. Mat.-Info, UBB
sistemelor de calcul, algebre booleene, Cluj. Dr. (1995): Sisteme inteligente în
bazele utilizării calculatoarelor, teoria probleme de clasificare, UBB Cluj. D.c.:
codurilor corectoare de erori. Op.pr.: inteligenţă artificială, soft, programare în
262
Windows şi Internet. C&s: reţele de mecanică teoretică, mecanica fluidelor,
calculatoare, informatică. Op.pr.: 11: teoria stratului limită, dinamica gazelor,
Comunicare în Internet Cluj-Napoca analiză matematică, matematici speciale,
(1998, în colab.); LaTeX 2, Buc. (1999, în hidrodinamică, transfer de căldură,
colab.); Programare în inteligenţa magnetohidrodinamică. Op. pr.: 4
artificială: Lisp si Prolog, Cluj-Napoca cursuri univ., 2 c.d.p., 1 monogr.: Teoria
(2003, cu G. Şerban). Art.şt.: 43. stratului limită nestaţionar. Rezultate şi
Rap.int.şi contr.: 6. Part.conf.: 26. metode, Buc. (1983); Coed.: Transport
phenomena in porous media: I-III,
POP, Ioan. Dr. (1971): Teoreme de Londra (1998, 2002, 2005); Convective
clasificare pentru fibrări şi cvasi fibrări, heat transfer: mathematical and
Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe Galbură. computational modelling of viscous fluid
and porous media, Londra (2001);
POP, Ioan M (1937-). N. Reghin, jud. Emerging technologies and techniques in
Mureş. St.: Fac. Mat.-fiz., UBB Cluj. porous media, Dordrecht (2004). Art.şt.:
(1962). F. prep. (1962-1965), asist. 320. Rap.int. şi contr.: 2. Grant: 1.
(1965-1970), lect. (1970-1990), conf. Bursă Humboldt: (1972-1974), Univ.
(1990-1992), prof. (1992-) Fac. Mat.- Hannover, Univ. Freiburg. Prof.inv. şi
Info, UBB Cluj. Dr. (1969): Contribuţii conf.inv.sem.: Duke Univ. (1988), Univ.
la studiul stratului limită incompresibil, of Chicago-Illinois, Univ. of Hawaii,
nestaţionar, plan şi axial-simetric, Univ. Colorado Stat Univ., Univ. of Leeds,
Buc., cond. şt. Caius Iacob. Premiul (1992-2000), Univ. of Manchester, Univ.
pentru „Activitate în Cercetare” al Min. of East Anglia, Iwate Univ., Inst. Naţ. de
Înv. (1983), „Gheorghe Lazăr” al Acad. Cerc. Ind., Sendari (1992), Shizuoka
Rom.; Opera Omina (2002) al UBB Cluj, Univ., Japonia, Univ. of Bochum (1990),
Diploma de Excelenţă pentru activitatea München (1985), Cottbus (2002); Indian
ştiinţifică (2002). Cond.dr. (1992). M. Inst. of Tech.; Tehn. Univ. of Malaysia,
col red. J. Theoret. Appl. Fluid „Johor Bahru” (2000-2005). Rec.: Acta
Mechanics, Int. J. Heat & Mass Transfer, Mech., ZAMM, ZAMP, Transport in
Int. Commun. Heat & Mass Transfer, Porous Media, Int. J. Engr. Sci., Ind.
Hybrid Meth. in Engr, Int. J. Appl. Mech. Engr. Chem. Res., Comput. Math.
& Engr., J. Pure Appl. Phys., J. Porous Model., Physica Scripta, Int. J. Exp.
Media, Int. J. Num. Meth. Heat & Fluid Theor. Phys., Mech. Res. Comm., Int. J.
Flow. M. în comit. şt. şi comit. de org. de Thermal Sci., Appl. Mech. Rev., ZB.
conferinţe. D.c.: matematici aplicate: Part.conf.: 30. papi@math.ubbcluj.ro
mecanica fluidelor vâscoase, teoria
stratului limită, teoria transferului de POP, Ioana-Delia I. F.: lect. mat.-info,
căldură, magnetohidrodinamică. C&s: Fac. Horticultură, USAMV, Cluj-Napoca.

263
Dr. (2004): Aproximarea funcţiilor de „Ruprecht-Karls”, Heidelberg, (1993-
mai multe variabile de operatori de 1996). Conf.inv.sem.: Stuttgart (1999,
interpolare, UBB Cluj, cond. şt. 2005), Amsterdam (1999), Paris (2002),
Gheorghe Coman. D.c.: funcţii de mai Erlangen (2002), Ghent, (2002). Rec.:
multe variabile, operatori de interpolare. MR. Part.conf.: 23. ipop@win.tue.nl
http://www.win.tue.nl/~pop/
POP, Iuliu Sorin I. (1969-). N. Baia
Mare. St.: Lic. Mat.-Fiz. „Gheorghe POP (n. MAN), Maria Sânziana S.
Lazăr”, Baia Mare. (1987); Fac. Mat.- (1940-). N. Baia Mare. St: Col. Naţ. „Gh.
Info., UBB Cluj. (1992). F.: prep. (1992- Şincai”, Baia Mare (1956); Fac. Mat.,
1995), asist. (1995-1998), lect. (1998- UBB Cluj (1961). F.: prof. mat. (1961-
2002), UBB Cluj; lect. (2002-2004), Fac. 1967), Col. „Gh. Şincai”, Baia Mare;
Şt. UNBM; c. (1993-1998), IWR, Univ. asist. (1968-1969), Inst Ped. de 3 ani,
„Ruprecht-Karls”, Heidelberg,; c. (2000), Baia Mare; lect., Inst. Subing., Baia
Centrul pentru Mat. Info. (CWI), Mare, Inst. Înv. Sup., Baia Mare (1969-
Amsterdam; c. postoc. (2000-2004), lect. 1990); conf. (1990-), Dep Mat.- Info.,
(2004-), Fac. Mat. Info., Univ. Tehn. UNBM. Dr. (1979): Contribuţii la teoria
Eindhoven, Olanda. Dr. (1998): n-semigrupurilor, UBB Cluj, cond. şt.
Regularization methods in the numerical Gheorghe Pic. M. SSMR, AMS.
analysis of some degenerate parabolic M.col.red. Bul Şt. UNBM, Seria Mat-
equations, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Info. D.c.: structuri algebrice n-are,
Coman, Willi Jäger. D.c.: analiză teoreme de medie, aplicaţii ale
numerică, analiză aplicată, ecuaţii matematicii în minerit. Op.pr.: Algebră
diferenţiale, ecuaţii cu derivate parţiale, liniară, geometrie analitică şi
medii poroase, omogenizare. C&s: diferenţială, 2 vol. (1998); Probabilităţi
analiză matematică, analiză numerică, şi statistică, teorie şi aplicaţii, Arad
ecuaţii de evoluţie, introducere în ecuaţii (1996, în colab.); Matematici aplicate,
diferenţiale şi sisteme dinamice. Art.şt.: curs şi c.d.p. pentru tehnicieni de
23: Order of convergence estimates for mediu, I: Complemente de algebră şi
an Euler implicit, mixed finite element analiză matematică, (1998, în. colab.);
discretization of Richards' equation, Matematici cu aplicaţii în economie, Baia
SIAM J. Numer. Anal., 42, 4 (2004), Mare (2001, în. colab.); Capitole de
1452-1478, (cu P. Knabner); Crystal matematici manageriale, Cluj-Napoca,
dissolution and precipitation in porous (2001, 2003); Aritmetica şi elemente de
media: pore scale analysis, J. Reine teoria numerelor, Cluj-Napoca (2002).
Angew. Math., 577 (2004), 171-211, (cu Ed.: 1. Art.şt.: 59. Rap. int. şi contr.:
C. J. van Duijn). Rap.int. şi contr.: 10. 24. Rec.: ZB, MR. Part. conf. 8.
Alte lucr.: 6. Bursă DAAD, Univ. mspop@ubm.ro
maria_sanziana@yahoo.com
264
POP, Nicolae I. (1950-). N. Rodina, întregi, programare liniară.
com. Ariniş, jud. Maramureş. St.: Lic. pop_petrica@yahoo.com
Teoretic Cehu-Silvaniei, jud. Sălaj
(1969); Fac. Mat.-Mec., Secţ.: Mat., POP, Vasile I. (1940-). N. com. Bârsana,
Univ. Tim. (1973). F.: a.progr. (1973- jud. Maramureş. St.: Lic., „Dragoş
1976), CTCE Baia Mare; c.p.III, c.p.II Vodă”, Sighetu Marmaţiei. (1957); Fac.
(1976-1993), ICSIT-Titan Buc., ICEM Mat., UBB Cluj. (1963). Spec.: OAAR.
Buc., IMSAR, Buc.; lect. (1994-1998), Buc. (1969), Obs. Astr. Ondrejov, Acad.
conf. (1998-), Fac. Şt., UNBM. Dr. Sci. a Cehloslovaciei (1971), Obs. Astr.
(1997): Metode numerice de rezolvare a din Sankta Pleso, al Acad. de Şt. a
problemelor de contact cu frecare în Slovaciei (1974), Konkoly Obs.
elasticitate, UBB Cluj, cond. şt. Busdapesta (1977). F. prep., asist. (1963-
Gheorghe Micula. M. SSMR, AMS, 1967), Inst. Ped. de 3ani, Baia Mare; c.
EMS. M.col.red. Bul. Şt. UNBM, Seria (1967-1978), Obs. Astr., Cluj-Napoca;
Mat.-Info. D.c.: metode numerice în lect. (1978-1990), conf. (1990-1995),
rezolvarea ecuaţiilor cu derivate parţiale, prof. (1995-2000), Fac. Mat. Info. UBB
elasticitate liniară, mecanică analitică. Cluj; dir. (2000-) Obs. Astr. Cluj-Napoca.
C&s. mecanică teoretică, metode M. SSMR, Comitetul Naţ. de Astr.,
numerice pentru rezolvarea ecuaţiilor cu European Astr. Soc., Int.. Astr. Union
derivate parţiale, matematici speciale şi (IAU). Dr. (1978): Studiul efectelor
matematici generale, capitole speciale de secundare la stele variabile de tip RR
teoria algoritmilor, calcul numeric, Lyrae, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe
modelare şi simulare. Op.pr.: Aplicaţii Chiş. M.fond.: ESA, SRGRG. M.
ale inecuaţiilor variaţionale în probleme SSMR, Comit. Naţ. de Astr., IAU.
de contact elastic, Baia Mare (1998); M.col.red. Studia (Cluj), Romanian Astr.
Metode numerice de calcul, Cluj-Napoca J. D.c.: studiul stelelor pulsante de tip
(2002); Metode numerice în rezolvarea Lyrae şi al binarelor fotometrice, modele
ecuaţiilor diferenţiale cu derivate matematice pentru stele neutronice,
parţiale, Baia Mare (1998). Art. şt.: 20. tehnici matematice pentru prelucrarea
Rec.: MR, ZB. Part. conf.: 25. datelor observaţionale şi pentru
nic_pop2002@yahoo.com modelarea fenomenelor din astronomie,
didactica matematicii, probabilităţi,
POP, Petrică. F.: lect., Fac. Şt., UNBM. statistică, trigonometrie plană şi sferică,
Dr. (2002): The generalized minimum astronomie. C&s: structura şi evoluţia
spanning tree problem, Univ. Twente, stelară, matematici pentru geologi,
Olanda, cond. şt. Ulrich Faigle, Gerhard matematici pentru chimişti, trigonometrie
Woeginger D.c.: teoria grafurilor, plană şi sferică pentru cartografi,
combinatorică şi programare în numere astronomie şi astrofizică, astronomie
265
observaţională, astronomie. Op. pr.: 10 de ecuaţii şi inecuaţii liniare, probleme
cărţi: Probabilităţi şi statistică. Teorie şi inverse-tehnici de regularizare şi
aplicaţii (1996); Trigonometrie plană şi aproximare numerică. C&s: analiză
sferică (1997); Astronomie. C.d.p. (1998, numerică liniară, metode iterative,
în colab). Art.şt.: 68. Rap.int. şi contr.: metode multigrid, metode variaţionale şi
26 Grant: 5. Prof.inv. şi conf.inv.sem.: proiective, metode numerice pentru
Praga (1967), Moscova (1974), Brno probleme de optimizare. Op.pr.:
(1974), Budapesta (1977), Davos (1990), Introducere în metoda multigrid, Buc.
Salonic (1995). (1991, cu Gh. Juncu); Analiza numerică.
vpop@math.ubbcluj.ro Exerciţii, Constanţa (1996, în colab.);
Introduction to numerical analysis, Tim.
POPA, Anca. (1971-). St.: Fac. Mat., (1996); Preconditioning techniques for
Univ. Buc. (1994; masterat, 1995). F.: c., linear and nonlinear problems,
IMAR (1995-). D.c.: convexitate anali- Budapesta (1997), Introducere în teoria
tică, analiză complexă. Part.conf.: 2. claselor de convergenţă şi spaţii
apopa@stoilow.imar.ro uniforme, Constanţa (2000); Iterative
methods for linear least-square problems,
POPA, Constantin Gh. Dr. (1972): Tim. (2003),. Art.şt.: 40. Rap.int. şi
Morfisme de structuri şi ecuaţii contr.: 20. Grant.: 2. Alte lucr.: 30.
funcţionale, UBB Cluj, cond. şt. Tiberiu Burse: Trieste (1991), Kiel (1992),
Popoviciu. Heidelberg (1993), Karlsruhe (1994),
WIS (1996-1997), Augsburg (1998),
POPA, Constantin V. (1956-). N. Buc. Aalborg, Danemarca (1999), Erlangen
St.: Lic. „Ion Neculce”, Buc. (1975); Fac. (2000, 2001-2003). Prof.inv.: Linkoping,
Mat., (1980; masterat: analiză mat., Suedia (2001), Erlangen (2002-2003).
1981). F.: prof. mat. (1981-1984); mat. Rec.: ZB. Part.conf.: 40.
(1984-1987), INCREST Buc.; mat.
(1987-1990), ICPE Buc.; lect. (1990- POPA, Dumitru. F.: prof. (2003-), Fac.
1996), conf. (1996-2000), prof. (2000-), Mat., UOC. C&s: analiză matematică,
Fac. Mat. şi Info., UOC. Dr. (1995): analiză convexă, funcţii reale. Op.pr.:
Metode de tip multigrid şi tehnici de Exercises in functional analysis,
precondiţionare pentru sisteme liniare, Dordrecht (2003, cu C. Costara);
Univ. Buc., cond. şt. Dorel Berkeley preliminary exams – c.d.p.,
Homentcovschi. M.fond. al ROMAI. M. Constanţa (2000, cu C. Costara);
GAMM, SSMR. M. în comit. şt. şi Operatori pe spaţii de funcţii, Constanţa
comit. de org. de conferinţe. D.c.: analiză (2001). Art.şt.: 22.
numerică; tehnici multigrid şi metode de
precondiţionare pentru probleme la
limită, metode de proiecţie pentru sisteme
266
POPA, Emil Marin (1951-). N. Aiud. sistemul software, programarea
St.: Fac. Mat.-Info, UBB Cluj (1974; proiectării translatorului, programare în
spec.: analiză matematică, 1975; mediile avansate, tehnici moderne de
informatică-limbaje de programare, 1980; proiectare software. Op.pr.: Analiza şi
informatică-baze de date, 1982; sinteza algoritmilor, Sibiu (1995);
informatică- tehnici moderne de Structuri de date, Sibiu (1995), C/C++
proiectare software, 1992; informatică- Language. Problems Review, Sibiu
genetică şi programe evolutive. F.: a. (1995), Bazele proiectării sistemelor de
progr. (1975-1982), CC al I. M. Aiud; operare, Sibiu (1995); Bazele
instructor II (1982-1990), Centrul informaticii. Algoritmi fundamentali.
Teritorial de Calcul Electronic, Sibiu; Analiza şi sinteză, Sibiu (1997); Metode
prof. (1991-), Fac. de Şt., Dep. Info., computaţionale formale, Sibiu, (2000);
ULB Sibiu. Dr. (1994): UBB Cluj, cond. Analiza şi sinteza algoritmilor, Sibiu
şt. Petru T. Mocanu. Cond.dr. (2000). (2001); Limbaje formale. Bazele
D.c.: informatică, informatică economică, limbajelor de programare, Sibiu (2003);
matematică. C&s: algebră liniară, Modele formale computaţionale.
geometrie analitică şi diferenţială, funcţii Mecanisme generative ale proceselor
complexe, teoria matematică a economice, Sibiu (2003); Sisteme
informaţiei şi a codurilor, analiză deschise, Procesare paralelă şi
combinatorică şi teoria grafurilor, distribuită, Sibiu (2003); The system
limbajul C, programare informatizată software and the software system (2003);
didactică, tehnici de programare, structuri Programare genetică şi evaluativă, Sibiu
de date, analiza şi sinteza algoritmilor, (2003); Tehnologii moderne pentru
bazele proiectării sistemelor de operare, procesarea informaţiei, 2 vol. Sibiu
sisteme de operare, limbaje formale şi (2003); Mecanisme generative pentru
compileri, matematică aplicată în procese economice, 2 vol. Sibiu (2003);
economie, bazele informaticii, Inginerie software, 2 vol. ( 2003); Sintaxă
programare pe calculator, sisteme formală şi semantica limbajelor de
informatice si managementul serviciilor, programare, Sibiu (2004); The macro
modelarea matematică a proceselor language : pentru uzul studenţilor, Sibiu
economice, introducere în informatica (1989); Limbajul de programare C.
economică, tehnici de proiectare şi Aplicaţii : pentru uzul studenţilor, Sibiu
producere a compilerilor, metodologii (1993); Structuri de date. Aplicaţii: note
algebrice pentru rezolvarea tehnicilor de curs, Sibiu (1994); Metode şi tehnici
software, abordări moderne în teoria pentru elaborarea algoritmilor : note de
limbajelor de programare, modele curs, Sibiu (1994); Limbajul C : caiet de
formale şi computaţionale, programare laborator, Sibiu (1994); Structuri de date
evaluativă şi genetică, softul sistemului şi şi tehnici de programare : ghid de

267
laborator, Sibiu (1994); Microprocesorul matematică pentru clasele XI-XII, Iaşi
80286. Arhitectura internă. Set de (1994); Introducere în teoria funcţiilor de
instrucţiuni. Aplicaţii : pentru uzul o variabilă complexă, Iaşi (1997, 2001).
studenţilor, Sibiu (1995); Analiza şi Art. şt.: 40. Grant.: 24. Burse: Paris VI
sinteza algoritmilor : ghid de laborator, (1976-1972, 1996); IHES (1985); Praga
Sibiu (1995); Structuri de date : ghid de (1987); Freiburg (1989), Eichstätt (1993);
laborator, Sibiu (1995); Fundamental München (1998); Beijing (2002).
algorithms, Lab. Res. Papers, Sibiu Prof.inv.: Athens (USA) (2001). Rec.:
(1997); Sisteme de operare, Lab. Res. MR. Part. conf.: 20.
Papers, Sibiu (1997); Compiler Design, epopa@uaic.ro
Lab. Res. Papers, Sibiu (1998); Limbaje
formale : caiet de laborator, Sibiu POPA, Ilie (1907-), [b], [h].
(1998). Art.şt.: 50. Rap.int. şi contr.:
10. Grant.: 1. Alte lucr.: 70. Prof.inv.: POPA, Irina. Dr. (1979): O (E, E')
Iowa Univ. (2002). Part.conf.: 100. compacitate în spaţii Banach reticulare,
stiinte@ulbsibiu.ro Univ. Buc., cond. şt. Romulus Cristescu.

POPA, Eugen I. (1948-). N. Iaşi; St.: POPA, Liana, vezi: BURCĂ-


Lic. „C. Negruzzi”, Iaşi (1967); Fac. SCHWARTZ, Liana.
Mat., Univ. Paris VI (1971). F. asist.
(1972-1976), lect. (1976-1990), conf. POPA, Liliana. F.: conf., Cat. Mat.,
(1990-1992), prof. (1992-), Fac. Mat., UTIaşi. Dr. (1985): Integrala Dirichlet
UAIC Iaşi; Dr. (1978): Conuri de pe H-conuri standard autoduale, Univ.
superarmonice şi produse de spaţii Buc., cond. şt. Nicu Boboc.
armonice, Univ. Buc., cond. şt. Nicu lpopa@uaic.ro
Boboc. Premiul „Simion Stoilow” al
Acad. Rom. (1983). Cond.dr. (1998); M. POPA, Marin (1945-). N. Cocu, jud.
AMS; M.col.red. An. UAIC Iaşi; D.c.: Argeş. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1971).
teoria axiomatică a potenţialului; C&s.: F.: asist.stag. (1971-1975), asist. (1975-
analiză funcţională, funcţii complexe, 1990), lect., conf., prof. (1990-), Fac.
teoria axiomatică a potenţialului; Op.pr.: Mat., Univ. Buc. Dr. (1988): Aplicaţii ale
C.d.p. de analiză funcţională, Iaşi (1979), teoriei grafurilor şi reţelelor în
Buc. (1981); Compendiu de matematici informatică. Reţele Petri, Univ. Buc.,
generale, Iaşi (1982); Probleme de cond. şt. Ion Văduva. D.c.: bazele
algebră pentru liceu, Iaşi (1982); informaticii, reţele de calculatoare, reţele
Matematica - pentru studenţi străini, Petri, calcul paralel şi distribuit, sisteme
Buc., I (1983, în colab.); Elemente de de operare, matematică aplicată în
teoria funcţiilor de mai multe variabile economie, sisteme informatice. C&s:
complexe, Iaşi (1985); C.d.p. de analiză informatică pentru birotică, sisteme
268
informatice, reţele Petri, reţele de Mold. (2002), SACS (2004). Cond.dr.
calculatoare, informatică, informatică şi (1992). M. ROMAI, SACS, SMM.
management, sisteme de operare, M.col.red. Bul. AŞM, Ser. Mat., ROMAI
introducere în informatica economică, J. D.c.: teoria calitativă a ecuaţiilor
informatică şi instruire asistată de diferenţiale, reprezentări liniare de
calculator, noţiuni de algebră şi grupuri clasice în spaţiul coeficienţilor
geometrie, aritmetică şi teoria numerelor, ecuaţiilor diferenţiale polinomiale,
matematici financiare, matematici algebre graduate ale invarianţilor şi
manageriale, matematici în economie, comitanţilor, algebre Lie, teoria orbitelor.
metodica predării aritmeticii, limbaje de Op.pr.: Metode cu algebre la sisteme
programare şi grafică pe calculator, teoria diferenţiale, Pit. (2004); Aplicaţiile
grafurilor şi a reţelelor. Op.pr.: algebrelor la sisteme diferenţiale,
Organizarea producţiei. COBOL, Buc. Chişinău (2001). Art.şt.: 60: Funcţiile
(1973); Exerciţii de programarea generatoare pentru comitanţii sistemelor
calculatoarelor, Buc. (1974); C.d.p. de diferenţiale. Bul. AŞM, Ser. Mat., 15 2,
structuri de date şi sisteme de operare, (1994), 90-95, Application of invariant
Buc. (1976); Limbajul COBOL şi processes to the study of homogeneous
aplicaţii, Buc. (1978); Sisteme linear particular integrals of a
informatice, Buc. (1981); C.d.p. de differential system, DAN SSSR, 317
sisteme informatice, Buc. (1988). Art.şt.: (1991), 550-555. Prof.inv.: Limoges,
9. Rec.: ACM, IEEE Comp. Soc., PGI - Franţa (2001).
CINOR. popam@math.md

POPA, Mihail, N. (1948-). N. Vălcineţ, POPA, Mihnea (1973-). N. Buc. St.:


r-ul Călăraşi. St.: Şc. Medie nr. 1, Fac. Mat., Univ. Buc. (1996). Spec.:
Călăraşi, R. Mold. (1966); USM, UCLA (1996-1997), Univ. of Michigan,
Chişinău (1971). F.: prof. mat. (1971- Ann Arbor (1997-2001). F. asist. (2001-
1975), Şc. Medie Zâmbăreni, r-ul Anenii 2005), Dept. Math., Harvard Univ., asist.
Noi; lab. sup. (1975-1977), colab. şt. inf. (2005-), Univ. of Chicago. Premiul
(1977-1980), secr.şt. (1980-1999), dir. Summer Meyer Award, Univ. of
adj. (1999-2005), dir. (2005), IMAM; Michigan, (2002). Dr. (2001): Linear
prof. (1999-), UST. Dr. fiz.-mat. (1979): series on moduli spaces of vector bundles
Clasificarea afină a sistemului diferenţial on curves Univ. Michigan, cond. şt.
cu neliniarităţi pătratice, Univ. „Gorki”, Robert Lazarsfeld. D.c.: analiză
Rusia, cond. şt. Constantin Sibirschi. Dr. complexă, analiză convexă, metode
hab. fiz.-mat. (1992): Procese invariante asimptotice, varietăţi abeliene, analiză
la sisteme diferenţiale şi aplicaţiile lor în matematică, geometrie algebrică,
teoria calitativă, Kiev. Premiul Acad. geometrie la dimensiuni mici, ecuaţii
diferenţiale, calcul variaţional. C&s:
269
analiză complexă, algebră liniară, metode Columbia Univ. (2000), Northwestern
asimptotice în geometrie la dimensiuni Univ. (2000).
mari, varietăţi abeliene, analiză mpopa@math.uchicago.edu
matematică, geometrie algebrică şi mpopa@math.harvard.edu
module de fibrate vectoriale, curs avansat
de analiză, ecuaţii diferenţiale. Art.şt.: POPA, Nicolae. F. c.p.I, IMAR; prof.,
17: Effective divisors on M_g, curves on Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1970).
K3 surfaces, and the slope conjecture, J. Produse tensoriale topologice ordonate,
Algebraic Geom., 14 (2005), 241-267 (în Univ. Buc., cond. şt. Romulus Cristescu.
colab.); Effective very ampleness for Premiul „Simion Stoilow” al Acad. Rom.
generalized theta divisors, Duke Math. J., (1976). M. Commission of European
123 (2004), 429-444 (în colab.); Divisors Communities at Univ. of Paris, SMR.
on M_{g,g+1} and the minimal resolution M.col.red. Rev. Roum. Math. Pures
conjecture for points on canonical curves Appl. D.c.: spaţii de funcţii, ideale de
Ann. Sci. ENS, 36, 4 (2003), 553-581, operatori, analiză armonică, spaţii Hardy,
(în colab.). Grant: 2. Burse: Chancellor's spaţii invariante la rearanjare, metode de
Fellowship, UCLA (1996-1997), interpolare. Op.pr.: Produse tensoriale
Rackham Predoctoral Fellowship, Univ. topologice şi bornologice, Buc. (1976);
of Michigan, Ann Arbor (2000-2001), Elemente de teoria spaţiilor Banach, Buc.
Liftoff Fellowship, Clay Math. Inst., (1981, cu C. Nicolescu); p-spaţii
(2001), AMS Centenial Felowship (2005- invariante de rearanjări de funcţii,
2007). Prof.inv. şi conf.inv.sem.: 0<p ≤ 1, I, II; Spaţii Hardy diadice
Cambridge (2002), Brazil (2003), IMAR, generate de spaţii X invariante de
Buc. (1999), Univ. of Roma 3 (2000), rearanjări: proprietăţi ale spaţiilor
Salamanca (1999), Univ. of Roma 1 vectoriale topologice, în Seria de
(2001), Trieste (2000), Pavia (2001), structuri de ordine în analiza funcţională,
Toronto (2000), Seul (2003), Chicago Buc., I, II, III (1987, 1989, 1993). Bursă
(2000), Univ. of Illinois, Univ. of Humboldt (1974, 1979, 1982, 1990).
Michigan, Univ. of Boston, Univ. of Prof.inv.: Bordeaux (1993). Part.conf.: 3.
Nicolae.Popa@imar.ro
Minnesota, Columbia Univ. (2001, 2002,
2003, 2004), Seattle (2005), Taipei,
POPA, Sorin Teodor. F.: c.p. (1977-
(2004), Bad Honef (2000), Bayreuth
1987), INCREST Buc.; prof. (1987-),
(1999, 2001), Oberwolfach (2002, 2003,
prof. (1996-1998), Univ. Geneva; Dept.
2004, 2005), Paris (2004), Luminy,
of Math., UCLA. St.: Fac. Mat.-Mec.,
(2002, 2003, 2005), Princeton Univ.,
Univ. Buc. (1976; masterat, 1977). Dr.
Harvard Univ., John Hopkins Univ.
(1983): Studiul unor clase de subalgebre
(2000, 2004), Cambridge, UK (2002,
ale C* - algebrelor, IMAR, cond. şt. Dan
2003), Univ. of Michigan (2000),
P P

V. Voiculescu. Art.şt.: 9: Some prime


270
factorization results for type II_1 factors, rings of continuous endomorphisms, Bul
(cu N. Ozawa), Invent. Math., 156 AŞM, Ser. Mat., 1(32) (2000),17-83.
(2004), 3-234; An uncounable family of
nonorbit equivalent actions of Fn, (cu D.
B B POPA, Valeriu N. (1937-). N. Griviţa,
Gaboriau), J. of the AMS, 18 (2005), jud. Galaţi. St.: Lic. „Vasile Alecsandri”,
547-559. Prof.inv.: College de France şi Galaţi (1954); Fac. Mat.-Fiz., Secţ.: Mat.,
CNRS, (2004-2005), MSRI (2000-2001), UAIC Iaşi, (1959). F.: prof. mat. (1959-
Univ. Paris VI şi VII (1992, 1995-1996, 1967), jud. Neamţ; lect. (1967-1990),
2001), Schrödinger Inst., Viena (1994) conf. (1990-1993), prof. (1993-), Univ.
IHES (1989, 1990, 1991-1992). Burse: Bacău. Dr. (1979): Forme slabe de
NSF Grant (1995-1996; 1996-1998; continuitate pentru multifuncţii şi
1998-2001; 2001-2006). Conf.inv.sem.: aplicaţii, UAIC Iaşi, cond. şt. Neculai
Geneva (1994), Ottawa (1994), Roma Negoescu. M.: SSM. M.col.red. St. Cerc.
(1996), Noregia (1997), Cargese, Franţa Şt., Seria Mat., Univ. Bacău. D.c.: forme
(1999), Cortona, Italia (1999, 2004), slabe de continuitate, teoria punctelor
Sienna, Italia (2000), New Hampshire fixe, spaţii topologice, didactica
(2001), Gaeta, Italia (2003), Baltimore matematicii. Art.şt.: 230: Weakly
(2003), UCLA, (2004), Marseille, (2004), continuous multi-functions, Boll. U.M.I
Vanderbilt (2004, 2005), Texas (2005), 15-A, 5 (1978), 379-388; On the
Philadelphia (2005), Tor Vergata (2005), definitions of some generalized forms of
Oberwolfach (2005), Banff, Canada continuity under minimal conditions,
(2005), Madrid (2006). Mem. Fac. Sci. Kochi Univ., Ser. Math.
popa@math.ucla.edu 22 (2001), 9-18 (cu T. Noiri). Rec.: ZB;
Demonstr. Math.; Arab J. Math. Sci;
POPA, Valeriu (1956-). N. Cucioaia, Proc. Math. Phys. Soc. Egypt.
jud. Bălţi. St.: Şc. Internat nr. 1, Chişinău vpopa@ub.ro
(1973); Fac. Mat.-Cib., USM. (1979). F.:
ing.-mat., colab. şt. (1992-1999), colab. POPA, Viorel. Dr. (1978): Contribuţii la
şt. (1999-), IMAM; conf. (2002-), USM. studiul mişcării cu suprafaţa liberă în
Dr. fiz.-mat. (1999): IMAM. D.c.: medii poroase, Univ. Buc., cond. şt.
algebră topologică. C&s: algebră, Ştefan I. Gheorghiţă.
matematică generală, teoria numerelor,
teoria grupurilor, grupuri topologice, POPA-FISCHER, Anca. Dr. (2000):
inele topologice, modele local compacte, Generalized Kähler metrics on complex
geometrie. Art.şt.: 25: On the connected spaces and a supplement to a Theorem of
component of automomorphism group, Fornæss and Narasimhan, Bergische
Math, Cluj-Napoca, 41(64), 1, (1999), Univ. Gesamthochschule Wuppertal,
69-83; On LCA groups with compact cond.şt. Klas Diederich, Mihnea Colţoiu.

271
POPESCU, Alexandru. Dr. (1981): cryptography, Oradea (2001); Introduc-
Modele discrete de decizie cu legături tion to Informatics, Oradea (1999, cu D.
complete, CSMBuc., cond. şt. Marius Noje); Operating Systems, Oradea, (1999,
Iosifescu. cu A. Stepan); Turbo C programs, Ora-
dea (1995); Logical schemes and Pascal
POPESCU, Andrei. F.: prep., Fac. Mat., programs, Oradea (1994). Art.şt.: 26.
Univ. Buc. Dr. (2005): Many-valued Grant.: 4. Prof.inv.: Comp. Sci. Dept.
relation algebras, Univ. Buc., cond. şt. (BRICS), Univ. of Aarhus (2000), Centre
George Georgescu. D.c.: domeniu. for Quantifiable Quality of Service in
Art.şt.: Non-dual fuzzy connections (cu Comm. Syst. (Q2S), NTNU, Trondheim,
G. Georgescu), Arch. Math. Log. 43 (8) Norvegia (2003-2004). Part.conf.: 18.
(2004), 1009-1039; Behavioral Rec.: J. Syst. and Software, IEEE Comm.
extensions of institutions, (cu Gr. Roşu) Magazine, St. Info. and Control J., J.
CALCO, (2005), 331-347.
H H Zhejiang Univ. Sci.
popescu@uoradea.ro
POPESCU, Angel-Sever. F.: UTCB.
apopescu@hidro.utcb.ro POPESCU, Cristian D. (1964 -). N.
Novaci, jud. Gorj. St.: Lic. Ind. Novaci
POPESCU, Constantin N. (1967-). (1983); Fac. Mat., Univ. Buc. (1988;
N. Dăneşti, jud. Gorj. St.: Fac. Mat.- masterat: teoria numerelor-geometrie
Info., spec., info., UVT (1992). F.: asist. algebrică, 1989). F: prof. stag. (1989-
(1992-1994), Dep. Mat., lect. (1998- 1990), Lic. Ec., Tg-Jiu; c.p.III (1990),
2003), conf. (2003-2005), prof. (2005-), INCREST, Buc.; drd. (1990-1996), Dept.
Dep. Info., UO. M. ROMAI. D.c.: crip- of Math., OSU; conf. (2000-2003), Dept.
tografie, protocoale de securitate, proto- of Math., John Hopkins Univ., Baltimore,
coale de chei de acord, anonimitate, sem- MD; assist. prof. IV (2003 -), Dept. of
nături digitale, semnături de grup, sisteme Math., UC San Diego. Dr. (1996): On a
electronice de plată, curbe eliptice, infor- refined Stark conjecture for function
matică, protecţia informaţiei în sistemele fields, OSU, Columbus, cond. şt. Karl
distribuite. C&s: introducere în cripto- Rubin. Cond.dr. (2000). Premii:
logie, securitatea reţelelor, sisteme de Professor of the Year Award (2002), John
operare, programare in limbajul C. Hopkins Univ.; Graduate Res./Teaching
Op.pr.: Network security, Oradea (2004, Associate Award (1993), OSU. M. AMS,
cu H. Oros); Programming in the C MAA, SIMCA Inst., John Hopkins Univ.
language Oradea, (2002, în colab.); M. în comit. şt. şi comit. de org. de
Digital signatures and security protocols, conferinţe. Ed. vol. conf.: 1 (în colab.).
Oradea (2002); Programming and D.c.: teoria algebrică a numerelor,
distributed operating systems, Oradea geometrie aritmetico-algebrică, valori
(2001, cu A. Stepan); Introduction to speciale de L-funcţii globale motivice;
272
sisteme Euler-Kolyvagin, structura „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Buzău
modulelor Galois multiplicative; L-funcţii (1964); Fac. Mat., Univ. Buc. (1969). F.:
p-adice, teorie Iwasawa motivică şi asist. (1969-1979), Fac. Mat., Univ. Buc.,
echivariantă; coomologia etală, cristalină c.p.III (1979-1990), Secţia Mat.,
şi Weil-etală a varietăţilor abeliene si 1- INCREST, c.p.II (1990-1991), IMAR,
motivelor în caracteristica p, în relaţie cu conf. (1991-1993), prof. (1993-), Fac.
valori speciale de L-funcţii. C&s teoria Mat., Univ. Buc. Dr. (1974): Teoreme de
algebrică a numerelor, teorie Iwasawa, aproximare forte pentru inele excelente
sisteme Euler-Kolyvagin, algebră, de evaluare discretă, Univ. Buc., cond.
combinatorică, analiză matematică. şt. Ionel Bucur. Premiul Acad. Rom.
Art.Şt.: 12: Base change for Stark-type (1979). D.c.: aproximarea Artin şi inele
Conjectures “over Z”, J. Reine und henseliene, desingularizarea Neron,
Angew. Math., 2002; Stark’s question module proiective peste inele de
and a strong form of Brumer’s polinoame cu coeficienţi într-un inel
Conjecture extrapolated to function regulat, module maximale Cohen-
fields, Compositio Math., 2003. Grant. si Macaulay, module quai-Buchsbaum şi
Contr.: 5. Alte lucr.: 15. Burse Cohen-Macaulay generalizate, funcţii
postdoc.: (1996-1997), Math. Sci. Res. Hilbert asociate algebrelor graduate.
Inst., Berkeley; (1997-2000), Dept. of C&s: algebră, reprezentări de grupuri cu
Math., Univ. of Texas, Austin. Prof.inv. aplicaţii în fizică şi chimie, capitole
şi conf.inv.sem.: Bonn (2003), Seul speciale de algebră, combinatorică în
(2003), Taipei (2003), Tokyo (2003), San algebră, clase speciale de inele, module şi
Diego (2003), NY (2002, 2003), Paris morfisme, teoria singularităţilor. Op.pr.:
(2002), Oberwolfach (2002), Madison Die Approximationseigenschaft lokaler
(2001, 2002), Boston (2002), Lille Ringe, Berlin (1978, în colab.); Inele
(2001), Princeton (1995, 2001), Berkeley henseliene şi proprietatea de aproximare,
(1997, 2001), Amherst (1999, 2000, Buc. (1979, cu V. Nica); Elemente de
2002), Montreal (2000, 2002), Toronto teoria grupurilor finite şi aplicaţii, Buc.
(2001, 2004), Michigan (1996), Vermont (1986, cu C. Vraciu); Artin
(1995, 1997). Rec.: Compositio Math., J. approximation, Dordrecht (2000);
of Number Theory, Bull. of the AMS, Bounds for Betti numbers, Constanţa
The Amer. J. of Math. Part. Conf.: 50. (1998); F-rational and F-rational rings,
cpopescu@math.jhu.edu Constanţa (2000); Inele Cohen-
www.math.jhu.edu/~cpopescu Macaulay, Iaşi (1986); Module Cohen-
Dept. of Math., John Hopkins Univ., 216 Macaulay şi conjecturi omologice, Buc.
Krieger Hall, Baltimore, MD 21218, SUA (1992). Art.şt.: 67. Rap.int. şi contr.: 4.
Grant: NSF, DFG, EPSRC, CNCSIS.
POPESCU, Dorin-Mihail (1947-). N. Burse Humboldt: (1990-1991, 1992,
Pătârlagele, jud. Buzău. St.: Lic.
273
1997, 1999). Prof.inv.: Princeton (1980- Elaborarea sistemelor informatice în
1981), Rec.: MR, ZB. Part. conf.: 22. contextul informatic actual, Constanţa
Dorin.Popescu@imar.ro. (2001, cu Gh. Popescu); Sisteme
informatice. Proiectare şi programare în
POPESCU, Dragoş-Radu (1951-). N. ACCESS, Constanţa (2003, cu Gh.
Giurgiu. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. Popescu). Art.şt.: 15.
(1975). F.: a. (1975-1981), CC Electronic epopescu@univ-ovidius.ro
CIMUMFS, c. (1981-1991), SIMTEX
S.A.; c. (1991-1992), lect. (1992-), Fac. POPESCU, Elena Liliana (1948-). N.
Mat., Univ. Buc. Dr. (1990): Cicluri în Turnu Măgurele. St.: Fac. Mat., Univ.
grafuri semnate, Univ. Buc., cond. şt. Buc. (1970). F.: prof. (1990-), Fac. Mat.,
Constantin P. Popovici. M. AMS, SSMR. Univ. Buc. Dr. (1981): Studiul unor clase
D.c.: combinatorică şi teoria grafurilor. de inele şi module. Contribuţii la studiul
C&s: combinatorică şi teoria grafurilor, algebrei grupale peste un inel absolut
combinatorică enumerativă, capitole plat comutativ, UBB Cluj, cond. şt.
speciale de combinatorică şi teoria Gheorghe Pic. D.c.: reprezentări de
grafurilor. Op.pr.: Exerciţii şi probleme grupuri peste anumite clase de inele,
de algebră, combinatorică şi teoria teoria valuării, logică matematică, teoria
grafurilor, Buc. (1979, cu G. algoritmilor. C&s: logică matematică,
Oboroceanu). Art.şt.: 12. maşini de calcul, bazele informaticii,
elemente de calcul numeric şi de
POPESCU, Elena (1953-). N. Bucşani, programare, geoinformatică, algoritmi
jud. Dâmboviţa. St.: Fac. Mat., Univ. fundamentali. Op.pr.: Culegere de
Buc. (1976). F.: c.p.III (1986-1990), exerciţii de programe, Buc. (1971, în
c.p.II (1990-1991), CC Şt. pentru Tehnică colab.); Theory of categories, Olanda
de Marină ; lect. (1991-2001), conf. (1979, cu N. Popescu); Exerciţii de
(2001-), Fac. Mat., UOC; c. (1999-2004), programare în limbajul FORTRAN, Buc.
CSMBuc. Dr. (1999): Structuri liniare şi (în colab.); Programare în limbajul
aplicaţii. Metode de corectare a PASCAL. Aplicaţii, Buc.; L’informatique,
sistemelor inconsistente şi de rezolvare a Buc.; Introducere în informatică, Buc.
sistemelor de inecuaţii liniare, IMAR, Art.şt.: 16.
cond. şt. Mirela Ştefănescu. M. SSMR.
D.c.: cercetări operaţionale, matematici POPESCU, Emil. F.: ATM. Dr. (1974):
discrete, modelare matematică. C&s: Contribuţii la modelarea algebrică a
analiză numerică, metode iterative, categoriilor morfologice şi a operatorilor
cercetări operaţionale, algebră liniară, contextuali, Univ. Buc., cond. şt.
matematici discrete, modelare Solomon Marcus.
matematică. Op.pr.: Cercetări emilpopescu@yahoo.com
operaţionale, Constanţa (1998, în colab.); epopescu@mta.ro
274
POPESCU, Gelu. St.: Fac. Mat., UVT sisteme de gestiune a bazelor de date,
(1982; masterat, 1983). F.: c., IMAR baze de date distribuite, tehnici avansate
(1983-1991); prep. (1991-1993), asist. de modelare a informaţiei. Op.pr.:
(1993-1994), lect. (1994-1997), conf. Culegere de exerciţii pentru seminarul de
(1997-2000), prof. (2000-), Univ. Texas, bazele programării calculatoarelor, Buc.
San Antonio. Dr. (1993), Texas A&M (1971, în colab.); Exerciţii de
Univ. Premiul Acad. Rom. (1989). D.c.: programarea calculatoarelor, Buc.
teoria operatorilor şi algebre de operatori, (1973, în colab.); Îndrumar pentru
teoria dilatărilor necomutative, analiză utilizarea eficientă a sistemelor FELIX şi
armonică necomutativă pe spaţii Fock, şi IBM, Buc. (1980, în colab.); Caiet de
interpolare. Art.şt.: 49. Grant.: NSF laborator de analiză numerică, Buc.
(1994, 1995, 1996 - 2000, 2001 - 2004), (1981, în colab.); Probleme de analiză
NRC & COBASE (2000 - 2001). numerică rezolvate cu calculatorul, Buc.
Part.conf.:3. gpopescu@math.utsa.edu (1983, în colab.); C.d.p. şi exerciţii de
http://www.math.utsa.edu/sphere/gpopescu simulare, Buc. (1983, în colab.);
Probleme de analiză numerică rezolvate
POPESCU, George. F.: UCv, Dep. Mat. cu calculatorul, Buc. (1987, în colab.);
Apl. Sisteme de operare, Buc. (1987, în
colab.); Metode probabiliste în
POPESCU, Gheorghe. Dr. (1974): inteligenţa artificială, Buc. (1987, în
Comportament asimptotic pentru sisteme colab.); Sisteme de programe pentru
aleatoare cu legături complete, minicalculatoare, Buc. (1989, în colab.);
CSMBuc., cond. şt. Gavril Sâmboan. Baze de date relaţionale, Buc. (1996);
Prelucrarea avansată a informaţiei
POPESCU, Ileana (1947-). N. Orăştie. ORACLE 8, Buc. (1999); Modelarea
St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1970). F.: bazelor de date, Buc. (2001). Art.şt.: 39.
asist. (1970-1977), Fac. Mat., Univ. Buc.;
cooperant univ. (1977-1980), Univ. din POPESCU, Ilie. Dr. (1967): Cercetări
Constantine (Algeria); asist. (1980-1984), asupra teoriei hidrodinamice a reţelelor,
lect. (1984-1991), conf. (1991-2001), Univ. Buc., cond. şt. Caius Iacob.
prof. (2001-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. Dept. d’Info., Univ. du Quebec a Hull, C.P.
(1976): Metoda Monte Carlo pentru 1250 Succ. B, Hull P.O. J8X 3X7, Canada
rezolvarea unor clase de ecuaţii integrale
şi aplicaţii, Univ. Buc., cond. şt. Ion POPESCU, Ilie L. (1828-). Dr. (1976):
Văduva. M. ACM. D.c.: simulare, Condiţii iniţiale pentru soluţii periodice
metoda Monte Carlo, capitole speciale de de categoria a treia în problema celor
informatică aplicată. C&s: bazele trei corpuri, Univ. Buc., cond. şt.
informaticii, sisteme de operare, Constantin Drâmbă.
proiectarea bazelor de date, baze de date,
275
POPESCU, Ion. Dr. (1972): Contribuţii vectoriale, UAIC Iaşi, cond. şt. Vasile
la studiul spaţiilor fibrate cu grup Cruceanu. M. BSG, SSMR. D.c.:
structural de tip axial, UBB Cluj, cond. geometrie diferenţială, spaţii Finsler şi
şt. Gheorghe Th. Gheorghiu. Lagrange. C&s: algebră liniară şi
geometrie analitică şi diferenţială,
POPESCU, Laura-Elena, vezi: UNGU- combinatorică computaţională, grupuri şi
REANU, Laura-Elena. algebre Lie, teoria foliaţiilor, matematici
aplicate în economie. Op.pr.: Geometrie
POPESCU, Liviu Octavian L. (1973-). diferenţială-note de curs, Cv. (1990, în
N. Daneţi, jud. Dolj. St.: Col. Naţ. „Carol colab); Geometrie diferenţială, Cv.
I” (fost „N. Bălcescu”), Cv. (1992); Fac. (1998, 1999 în colab.); Algebră liniară şi
Mat.-Info., Secţ.: Mat., UCv (1997; spec.: geometrie analitică-C.d.p., Cv. (2002, în
geometrie-algebră, 1998). F.: asist., UCv. colab.); Algebră liniară şi geometrie
Dr. (2002): Aplicaţii ale teoriei fibratelor analitică, Cv. (2002, în colab.). Ed.: 7.
în geometrizarea black holes, cond. şt. Art.şt.: 24. Grant.: 3. Conf.inv. sem.: 5.
Petre Stavre. M. SSMR. D.c.: geometrie Rec.: ZB. Part.conf.:24.
Riemann, Finsler, Lagrange şi aplicaţii; mpopescu@pcnet.ro
fibate vectoriale; cercetări operaţionale.
C&s: algebră şi geometrie analitică, POPESCU, Luminiţa (2002-). Dr.
geometrie Riemann, teoria relativităţii, (2002): Probleme parabolice cu condiţii
fibrate vectoriale, spaţii Lagrange şi dinamice pe frontieră, UCv, cond. şt.
Hamilton, cercetări operaţionale, Constantin P. Niculescu. D.c.: sisteme
probabilităţi şi statistică. Op.pr.: dinamice, teoria ergodică, convexitate.
Probleme de algebră şi analiză
matematică (2000); Culegere tematică de POPESCU, Mariana (1944-). N.
matematici aplicate (2000); Matematică Gvardeniţa, jud. Mehedinţi. St.: Lic.
şi statistică (2000); Programare liniară „Elena Cuza”, Cv. (1962); Fac. Mat.-
cu variabile mărginite superior. Mec., Secţ.: Geometrie, Univ. Buc. F.:
Programări generale (2003). Art.şt.: 8. prep. (1967-1968), asist. (1968-1972),
Part.conf.: 7. lect. (1972-1982), conf. (1990-), Fac.
liviupopescu@central.ucv.ro Mat.-Info., UCv. Dr. (1976): Distribuţii
liviunew@yahoo.com de codimensiune unu normal-izotrope,
Univ. Buc, cond. şt. Nicolae N.
POPESCU, Marcela C. (1959-). N. Mihăileanu. M. SSMR. D.c.: geometrie
Pleniţa, jud. Dolj. St.: Lic. „Carol I”, Cv. diferenţială riemanniană, sisteme
(1978); Fac. Şt. Nat., Secţ. Mat., UCv dinamice pe varietăţi. C&s: geometrie
(1982), spec.: curs postuniv., Coimbra diferenţială, geometrie analitică,
Univ., Portugalia (1990). F.: lect., UCv. fundamentele geometriei, istoria
Dr. (1997): Geometria subfibratelor matematicii, grupuri şi geometrii,
276
matematici speciale, mecanică, logică elementului finit în mecanica mediilor
matematică. Op.pr.: Probleme de fluide, Pit. (2001); Metoda elementului
geometria varietăţilor diferenţiabile, Buc. finit, Pit. (2002); Matematici speciale, Pit.
(1978, cu V. Boju); Algebră liniară şi (2002); C.d.p. de analiză matematică, Pit.
geometrie analitică (teorie şi aplicaţii), (2003). Art.şt.: 3. Part.conf.: 1.
Cv. (1994, cu I. Vladimirescu); Algebră
liniară şi geometrie n-dimensională, Cv. POPESCU, Mihai Florin. Dr. (1984):
(1996, în colab.); C.d.p. de geometrie Contribuţii la studiul eficienţei
diferenţială, Cv. (1973, în colab.); Curs algoritmilor de enumerare implicită,
de geometrie (1976, cu Gh. Murărescu); CSMBuc., cond. şt. Marius Iosifescu.
Concursul “Traian Lalescu”-probleme mpop@gheorghita.ima.ro
de geometrie, Cv. (1985); Concursul de
matematică “Gh. Ţiţeica” 1979-1998, POPESCU, Mihail Emilian (1946-). N.
Zalău (1999, în colab.) Concursul de Slatina. St.: Lic. „Radu Greceanu”,
matematică “Gh. Ţiţeica” 1999-2001, Slatina (1964); Fac. Mat.-Mec., Univ.
Cv. (2001, în colab.). Geometria Buc. (1969). F.: c. (1969-1978), c.p.III
diferenţială a curbelor şi suprafeţelor. (1978-1990), INCREST-Inst. Aviaţie-
Teorie şi aplicaţii, Cv. (2003, în colab.); Buc., c.p.II (1990-1995), c.p.I (1995-),
Probleme de geometrie afină şi IMA. Dr. (1978): Contribuţii la
euclidiană, Cv. (2003, în colab.). Art.şt.: optimizarea reintrării vehiculelor
27. Alte lucr.: 30. Part. conf.: 24. spaţiale în atmosferă, Univ. Buc., cond.
şt. Caius Iacob. Premii: „Spiru Haret” al
POPESCU, Marin Nicolae M. (1964-). Acad. Rom. (1990); Min. Şt. şi Tehn.
N. Costeşti, jud. Argeş. St.: Lic. „Dinicu (1981); „D. Prunariu” al Ag. Spaţiale
Golescu”, Câmpulung Muscel (1983), Române (2001). M. IAF, GAMM, IFNA.
Fac. Mat.-Mec., Secţ.: Mecanica D.c.: control optimal, analiză neliniară,
fluidelor, Univ. Buc. (1989). F.: lect., teoria stabilităţii. Op.pr.: Control
UPit. Dr. (1998): Metode numerice în singular optimal pentru sisteme dinamice
mecanica mediilor fluide, Univ. Buc., comandate, Buc. (2002) Art.şt.: 100.
cond. şt. Lazăr Dragoş. D.c.: mecanica Grant&contr.şt: 15. Alte lucr.: 20.
fluidelor, ecuaţii cu derivate parţiale, Prof. invitat şi conf. inv.sem.: Roma
teoria distribuţiilor, analiză funcţională, (1991), Trieste (1994, 1995, 1998),
metode numerice. C&s: analiză Leida (1997), Chambery (1997-2002).
matematică, teoria măsurii, analiză Part. conf.: 16.
funcţională, metoda elementului finit,
matematici speciale. Op.pr.: Analiză POPESCU, Nicolae (1937-). N. Strehaia.
funcţională, Pit. (2000); C.d.p. de analiză St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1964). F.: c.,
funcţională, Pit. (2000); Metoda c.p.III, c.p.II, c.p.I (1964-), IMAR. Dr.

277
(1967): Teorema Krull-Remack-Smiedt şi cuaternionice la studiul deplasărilor
teoria descompunerilor, Univ. Buc., finite ale sistemelor materiale invariabile,
cond. şt. Gheorghe Galbură. Dr.doc.: UTC Iaşi, cond. şt. Dumitru I. Mangeron.
(1972): Univ. Buc. Cond. dr. (1972). M.
al Acad. Rom. D.c.: teoria categoriilor, POPESCU, Paul P. (1957-). N.
categorii abeliene cu aplicaţii la inele şi Braniştea-Daneţi, Dolj. St.: Lic. „Carol I”
module, teoria inelelor, câmpuri şi (fost „Nicolae Bălcescu”), Cv. (1976);
polinoame, teoria evaluării, topologie Fac. Şt. Nat., Secţ.: Mat., UCv (1981).
algebrică, geometrie algebrică, algebră Spec.: bursă TEMPUS, Saint Etienne,
comutativă, K-teorie, teoria funcţiilor Franţa (1992). F.: asist., lect., conf.
algebrice. C&s.: algebră. Op.pr.: (1981-), UCv. Dr. (1995): Structuri
Elemente de teoria algebrică a geometrice pe fibrate vectoriale, UAIC
numerelor, Buc. (1968); Teoria Iaşi, cond. şt. Vasile Cruceanu. M. AMS,
categoriilor şi teoria fascicolelor, Buc. BSG. M.col.red. BJGA. D.c.: geometrie
(1971, cu A. Radu); Categorii abeliene, diferenţială, teoria geometrică a
Buc. (1971); Abelian categories with foliaţiilor, algebră geometrică, spaţii
applications to rings and modules, Finsler, spaţii Lagrange. C&s: algebră şi
London (1973); Theory of categories, geometrie, geometrie analitică şi
Buc. (1979). Art. şt.: 64. Prof.inv. şi diferenţială, topologie algebrică,
conf.inv.sem.: Belgia, Elveţia, Franţa, fundamentele matematicii, complemente
Italia, Rusia, Germania, Kuwait. de geometrie, analiză pe varietăţi,
combinatorică computaţională, infor-
POPESCU, Nicolae Gh. Dr. (1957): matică şi calcul ştiinţific, teoria foliaţiilor,
Metode de aerotriangulaţie, ATM, cond. module şi fibrate vectoriale cu
şt. Gheorghe Nicolau. diferenţiale, matematici aplicate în
economie. Op.pr.: Geometrie diferen-
POPESCU, Nicolae N. Dr. (1982): ţială-note de curs, Cv. (1990, în colab.);
Proprietăţi de optimalitate şi stabilitate Geometrie diferenţială, Cv. (1998, 1999,
pentru sisteme liniare în spaţii Hilbert, în colab.); Algebră liniară şi geometrie
UVT, cond. şt. Mircea Reghiş. analitică. C.d.p., Cv. (2002, în colab.).
Ed.: 7. Art.şt.: 25. Grant.: 3. Bursă
POPESCU, Octavian. Dr. (1971): postdoc.: Portugalia (1999). Conf.
Contribuţii la studiul variabilelor inv.sem.: 4. Rec.: ZB. Part.conf.: 5.
aleatoare simetric dependente şi aplicaţii, ppaul@pcnet.ro
H H

Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe Mihoc.


POPESCU, Radu. F.: Inst. Astr.
POPESCU, Paul D. Dr. (1971): pradu@aira.astro.ro
Utilizarea algebrei numerelor dual

278
POPESCU, Sorin. F.: Dept. Math., POPOVICI, Andrei (1914-1964), [b],
SUNY, Stony Brook. Dr.: (1993): On T [e].
smooth surfaces of degree q11 in P4, Univ.
P P P P T

des Saarlandes, cond. şt. Wolfram POPOVICI, Călin (1910-1977), [b], [e],
Decker, Frank-Olaf Schreyer. D.c.: [m].
geometrie algebrică, algebră comutativă,
analiză combinatorică, metode computa- POPOVICI, Constantin C. (1878-
ţionale. C&s: algebră, geometrie, analiză 1956), [a], [b], [e] , [k], [h].
matematică, geometrie algebrică, fizică.
Art.şt.: 27: Gale duality and free POPOVICI, Constantin P. (1830-), [b],
resolutions of ideals of points, Inv. Math., [h].
136 2 (1999), 419-449; Exterior algebra
methods for the minimal resolution POPOVICI, Dan F. asist., Warwick
conjecture, (în colab.), Duke Math, J., Math. Inst.; UVT. D.c.: analiză
112 2 (2002), 379-395; Hyperplane complexă, geometrie algebrică.
arrangement cohomology and monomials popovici@maths.warwick.ac.uk
in the exterior algebra (în colab), J. popovici@math.uvt.ro
Trans. AMS, 355 (2003), 4365-4383.
Part.conf.: 26. sorin@math.sunysb.edu
POPOVICI, Florin. F.: Lic. Teor. „N.
POPESCU, Sever Angel. Dr. (1986): Titulescu”, Bv.
Corespondenţe Galois pentru extinderi mihaela.negrea@delgros.ro
algebrice de corpuri, IMAR, cond. şt.
Nicolae Popescu. POPOVICI, Ioan-Mircea (1947-). N.
apopescu@hidro.utcb.ro Arad. St.: Fac. Mat.-Mec., UVT (1971).
F.: prof. (1971-1973), Lic. „Ovidius”,
POPESCU, Ştefan D. (sec. XIX), [b]. Constanţa; asist., lect. (1974-1985),
ANMB, Constanţa; prof. (1985-1989),
POPESCU, Vasile. Dr. (1971): Teoreme Lic. „Mircea cel Bătrân”, Constanţa;
de existenţă şi comportare pentru ecuaţii conf. (1992-1997), prof. (1997-), UMC.
de evoluţie în spaţii Banach şi probleme Dr. (1987): Clase de spaţii liniare
de control, UAIC Iaşi., cond. şt. Adolf dirijate topologice, Univ. Buc., cond. şt.
Haimovici. Romulus Cristescu. Premii: „Pentru
Lumină şi Adevăr” AMR (2000). M.
POPOV, Vasile Mihai (1928-), [b]. AMS, Asoc. AMR - Arad. D.c. analiză
funcţională, semiotică, matematică
POPOVICI, Adriana Florica (1982-). aplicată, topologie, informatică aplicată
St.: Mat.-Info, UVT. F.: asist. UVT. în economie. Op.pr.: Tehnici de
apopovici@info.uvt.ro programare avansată; Tehnologia
279
orientată pe obiecte; Buc.; Factoring Jordan şi Lie conside-rate în geometria
compact operators and approximable diferenţială, Buc. (1971, în colab.); Some
operators dual of locally convex spaces basic properties of rotation and Lorentz
of type; Spaţii liniare ordonate topologic; groups, Buc. (1977, cu R. Iordanescu).
Modele ordonate de economii; Art.şt.: 39. Rap. int. şi contr.: 1. Grant.:
Econometrie; Teoria formelor; Semiotica; 1. Part. conf.: 12.
Gramatici picturale.
impopovici@imc.ro POPOVICI, Paraschiva P. (1947-). N.
Poplaca, jud. Sibiu. St. : Lic. nr. 3, Sibiu
POPOVICI, Irina. St.: UAIC Iaşi (1966); Fac. Mat.-Mec., Secţ.: Analiză,
(1991). F.: prep. (1992-1998), Michigan Tim. (1971). Spec.: info., Tim. (1971-
State Univ.; asist. (1998-2002), UCLA. 1972); baze de date, ICI, Buc. (1993),
Dr. (1998): Rigidity and dimension of the curs mentori, UVT (1999), metodica
harmonic measure on Julia sets, predării, MEC, Buc. (2000). F.: conf.,
Michigan State Univ., cond. şt. Alexander UVT. Dr. (1985): Ecuaţii operatoriale
Volberg. D.c.: analiză complexă, mulţimi neliniare şi aplicaţii, UVT, cond. şt. Bo-
Julia. C&s: analiză complexă. rislav Crstici. D.c. : analiză numerică,
popovici@usna.edu structuri de date, baze de date, logică
computaţională, teoria codurilor, limbaje
POPOVICI, Iulian (1938-1981). N. de programare. C&s: structuri şi bănci de
Turcheş (azi Săcele). St.: Lic. „I. L. date, structuri de date, logică computa-
Caragiale”, Ploieşti.; Fac. Mat.-Fiz., ţională, logică matematică, metodica pre-
Secţ.: Mat., Univ. Buc. (1962). F.: c. dării informaticii, bazele informaticii, ele-
(1962-1981), IMAR. Dr. (1969): mente de informatică şi analiză numerică,
Proprietăţi afine şi riemanniene ale unei informatică, bazele matematice ale calcu-
teorii gene-ralizate a spinorilor, IMAR, latoarelor, capitole speciale de teoria gra-
cond. şt. Gheorghe Vrănceanu. Premiul furilor, analiză numerică, calcul numeric
„Gh. Ţi-ţeica” al Acad. Rom. (1976). şi algoritmi, limbaje de progra-mare (For-
D.c.: alge-bre Clifford generalizate, teoria tran, Cobol, Basic, Pascal, Assiris), prac-
spinori-lor, relativitatea tahionilor, teoria tică de cercetare, practică pedagogică
pentadi-mensională a gravitaţiei şi a (matematică, informatică). Op.pr.: Pa-
electromag-netismului. Op.pr.: Analiză chete de programe pentru sistemul FELIX
numerică, curs pentru ingineri, Buc. C-256 (1978); Bazele informaticii (1986);
(1968, cu Al. Teodorescu); Capitole Proiectarea şi utilizarea bazelor de date
speciale de geo-metrie diferenţială, Buc. folosind SGBD SOCRATE (1988); Rezol-
(1981); Conexi-uni pe varietăţi varea numerică a ecuaţiilor neliniare
diferenţiabile, Buc. (1980, în colab.); (1992); Grafuri şi aplicaţiile lor (1995);
Elemente de geometrie euclidiană plană, Informatică pentru definitivare şi grad
Buc. (1981, în colab.); Gradulări simple
280
(1998) ; GraphSearch. Tehnici de traver- POPP, Constantin (1940-). N. Işalniţa,
sare a grafurilor neorientate (1998) ; Al- jud. Dolj. St.: Fac. Mat.-Mec., Spec.:
goritmi şi complexitate (1999); Structuri Mat-Fiz., UVT (1980). F.: prof., Şc. Gen.
de date liniare şi arborescente (2000, Doman (1963-1966), Şc. Gen. Nr. 5,
2002); Birotică (2002); Structura de date Reşiţa (1966-1971); asist., lect. (1971-
de tip graf (2003). Art. şt.: 24. Grant.: 1990), UPT, Inst. de Subing. Reşiţa; conf.
26. Grant.: 1. Prof. invitat : Bordeaux. (1990-1992), Fac. de Inginerie Reşiţa;
Part. conf.: 10. conf., prof (1992-), Univ. „Eftimie
Murgu”, Reşiţa. Dr. (1980): Contribuţii
POPOVICIU (n. MOLDOVANU), la prelucrarea numerică a funcţiilor
Elena (1924-). N. Cluj-Napoca. St.: Fac. semnal în domeniul frecvenţei, UVT,
Mat., UBB Cluj. F.: prof. consult, Fac. cond. şt. Octavian Em. Gheorghiu.
Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. doc.: UAIC Premii: titlul „Profesor evidenţiat”
Iaşi. Premiul Acad. Rom. (1974). (1970); D.c.: analiză matematică, teoria
Cond.dr. M. SSMR. M.col.red. Rev. de probabilităţilor, statistică matematică.
l'Analyse Num. et Th. de l'Approx. D.c.: Op.pr.: 18 cărţi: Introducere în analiza
analiză matematică, analiză numerică, spectrală şi de corelaţie, Tim. (1982);
teoria aproximării. Cond. seminarii de Matematici superioare, 2 vol. (1982);
cercet. (1960, 1967, 1972-). Op.pr.: Matematici speciale-elemente de analiză
Teoreme de medie din analiza Fourier (1993); Matematici pentru
matematică şi legătura lor cu teoria economişti, 3 vol. (1994-1995); Elemente
interpolării. Ed.: 27 vol. de lucr. şt. de teoria probabilităţilor şi statistică
prezentate la seminarii; mai multe vol. de matematică (1998). Art.şt.:145.
lucrări ale laboratoarelor de cercet. Part.conf.: 7.
interdisciplinare. Art.şt.: 150.
elenap@math.ubbcluj.ro POPP, Gheorghe (Grigore Slujerul sec.
Alte detalii de găsesc în [b] şi [h]. XIX), [b].

POPOVICIU, Nicolae. Dr. (1976): POPP, Ioan (1829-1865), [b], [k], [h].
Modele de programare matematică cu
aplicaţii la studiul unor probleme POPP, Simona (1920-), [m].
markoviene de decizie cu timp discret şi
cu timp continuu, Univ. Buc., cond. şt. POPP, Teodor (sec. XIX), [b].
Ion Văduva. npopoviciu@mail.abt.ro
POPP, Vasile Ladislau (1819-1875), [b].
POPOVICIU, Tiberiu (1906-1975), [b],
[e], [h]. POPU, Ştefan (1845-1892), [b].

281
POPUTA, Vasile (1951-). N. Santana, POROSNIUC, Dumitru Daniel D. Dr.
jud. Arad. St.: Fac. Mat., UVT (1974). F. (2004): Matematica structurii geometrice
prof. mat. (1974-1976), Lic. nr. 6, Bv; remarcabile pe fibratul cotangent, UAIC
prep. (1976-1977), UTBv; prof. mat. Iaşi, cond. şt. Vasile Oproiu. D.c.:
(1977-1980), Col. „Ibn Rochd”, Rabat, geometrie diferenţială. Art.şt.: A locally
Maroc; prof. mat. (1980), Lic. „Moulay symmetric Kähler-Einstein structure on
Yousseff”, Rabat; prof. mat. (1980-1991), the cotangent bundle of a space form,
Lic. nr. 6, Bv; prep. (1991-1992), UTT; BJGA, 9 (1) (2004), 87-95; A class of
(1992-1995), asist. (1995-) UVT. Dr. Kähler Einstein structure on the
(1995): UVT. D.c.: structuri Jordan, cotangent bundle (cu V. Oproiu),
teoria lui Galois, didactică matematică. Publicationes Math., Debrecen, (2004).
C&s: algebră liniară, teoria algebrică
Galois, geometrie afină, ecuaţii PORT, Sergiu (1972-). N. sat Popeasca,
diferenţiale, didactică matematică. r-ul Şt.-Vodă. St.: Şc. Medie Popeasca
Op.pr.: Probleme de algebră, geometrie (1989); UST Chişinău (1994). F.: lect.,
şi matematici avansate, Tim. (1985, în asist. (1994-198), UST, lect., (1998-
colab.); Probleme de matematică pentru 2002), lect. sup. (2002-), şef Cat. (2005-),
participanţii la concursul „Traian UPS. Dr. fiz.-mat. (2002): Operatori Lie
Lalescu”, Tim. (1985, în colab.); Teste şi şi algebrele comitanţilor în studiul unor
probleme comentategidea, pentru sisteme de ecuaţii diferenţiale, USM.,
concursul interjudeţean „Traian cond. şt. Mihail Popa. Premiul Tânărului
Lalescu”, Tim. (1988, în colab.); cercetător, ROMAI (2002). M. ROMAI,
Probleme de algebră, geometrie şi ecuaţii SACS, SMM. D.c.: teoria calitativă a
diferenţiale, Tim. (1990, în colab.); ecuaţiilor diferenţiale, reprezentări liniare
Algebră şi analiză matematică. Teste de grupuri clasice în spaţiul coeficienţilor
pentru admiterea în învăţământul ecuaţiilor diferenţiale polinomiale,
superior, Tim. (1991, în colab.); algebre graduate ale invarianţilor şi
Geometrie şi trigonometrie. Teste pentru comitanţilor, algebre Lie. Art.şt.:. 11 :
admiterea în învăţământul superior, Tim. Infinitesimal operators of rotation and
(1991, în colab.); Algebră. Introducere Lorentz for differential equations and
elementară în structurile de bază, Tim. their applications, Bul. AŞM, Ser. Mat.,
(1998, în colab.). Art.şt.: 18. Prof.inv.: 1 (29) (1999), 23-30, The Krull
Franţa (1993-1995). dimensions for algebra of comitants
poputa@tim1.math.uvt.ro quatratic-cubic differential systems, The
Int. Conf. „Diff. Integr. Eq.”, Odessa
PORICEL, Marina Ileana, vezi: DINU, (2000), 12-14. serghport@yahoo.com
Marina Ileana.

282
POSTARU, Andrei. F.: conf. dr., USM. POSTOLACHE, M. Dr. (1994): Noi
C&s: teoria probabilităţilor şi statistică cercetări în calculul operaţional cu
matematică, optimizare discretă, capitole aplicaţii în matematică şi fizică, Fac.
suplimentare ale teoriei probabilităţilor. Mat.-Info, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe
Lucrări: 30. Atanasiu. D.c.: calcul operaţional,
matematică aplicată. Op.pr.: Calcul
POSTELNICU, Tiberiu. F.: c.p.I, CSM diferenţial cu elemente de analiză
Buc. Dr. (1957): Proprietăţi globale ale numerică: exerciţii şi probleme
spaţiilor A2 cu conexiune liniară, Univ.
B B rezolvate: exemple ilustrative, Buc.
Buc., cond. şt. Gheorghe Vrănceanu. (1999, în colab.), Algebră liniară,
Cond.dr. D.c.: statistică matematică, geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii
matematică aplicată în economie, diferenţiale: c.d.p., ed. a 2-a, Buc. (1998,
matematică aplicată în biologie. Op.pr.: în colab.)
C.d.p. de geometrie analitică şi
diferenţială, ed. a 2-a, Buc. (1970, în POSTOLICĂ, Vasile (1955-). N.
colab.); C.d.p. de geometrie analitică şi Păstrăveni, jud. Neamţ. St.: Lic. „Petru
proiectivă, Buc. (1962, în colab.); Rareş”, Piatra Neamţ; Fac. Mat.-Info.,
Matematici speciale aplicate în UAIC Iaşi (1980). F.: prof. mat. (1980-
economie: programări matematice şi 1991), Lic. Ped. „Gh. Asachi”, Piatra
grafuri,Buc. (1977, în colab.); Metode Neamţ; expert consultant (1991), CDD
matematice în medicină şi biologie, Buc. Neamţ; conf. (1995), prof. (1996-), Fac.
(1971, cu P. Tăutu). tposteln@k.ro de Şt. şi Litere, Univ. de Stat, Bacău. Dr.
(1987): Contribuţii la teoria aproximării
POSTELNICU, Viorica Maria. Dr. în spaţii local-convexe, UAIC Iaşi, cond.
(1973): Contribuţii la studiul modelului şt. Nicolae Negoescu. M. AOŞR, SSMR,
general al teorie siguranţei, CSMBuc., AMS, Soc. Int. de Inginerie Optică
cond. şt. Gheorghe Mihoc. (Washinghton), The Int. Multicriteria
Decision Making Soc. (Univ. Georgia,
POSTOLACHE, Marin D. (1943-). N. SUA), The Planetary Soc. (Pasadena,
Baiuş, r-ul Leova. St.: Şc. Medie, SUA). D.c.: teoria aproximării. Op.pr.:
Iargova, r-ul Leova (1959); Fac. Fiz.- 12 cărţi. Rec.: MR, ZB, J. Mat. Anal.
Mat., USM (1964). F.: prof. fiz., prof. Appl. Part.conf.: 88.
mat. (1965–1967), Şc. Medie Iargora, r-ul vpostolica@ub.ro
Leova; lect. (1967–1979), USM; lect.
sup. (1979–), ASEM. Dr. (1980): Univ. POTCOVARU, Gheorghe. F.: conf.,
Buc., IMAM. D.c.: ecuaţii diferenţiale. Fac. Chimie, Univ. Buc. D.c.: teoria
calitativă a sistemelor dinamice
deterministe şi cu parametri aleatori,
ecuaţii funcţionale, ecuaţii diferenţiale,
283
analiză globală, fundamentele funcţională aplicată, algoritmi numerici
matematicii. Op.pr.: Matematici pentru calculatoare paralele,
superioare. Algebră, Buc. (2000); bioinformatică. C&s: algoritmi de calcul
Matematici superioare. Ecuaţii ştiinţific paralel şi vectorial, analiză reală,
diferenţiale, Buc. (2000); Manual de analiză complexă, metode numerice ale
matematici superioare: pentru facultăţile ecuaţiilor cu derivate parţiale, tehnici de
de chimie. I-III. Buc. (1979-1980, în optimizare, analiză numerică: ecuaţii
colab.). Art.şt.: 10. neliniare şi teoria aproximaţiei, analiză
potco@chem.unibuc.ro numerică: ecuaţii diferenţiale şi algebră
liniară, proiectarea şi analiza algoritmilor,
POTECA, Eufrosin (1786-1859), [b], programare neliniară, optimizarea
[h]. algoritmilor, analiza numerică a ecuaţiilor
neliniare parametrizate, soluţii numerice
POTRA, Florian A. (1950-). N. Cluj. ale ecuaţiilor stiff diferenţiale ordinare şi
St.: Fac. Mat., UBBCluj, (1973; spec.: ale ecuaţiilor mixte diferenţial–algebrice,
analiză matematică, 1974). F.: a. (1974- metode de punct interior pentru
1978), CC Inst. Prospectări Geologice şi programarea semidefinită şi aplicaţii,
Geofizice pentru Hidrocarburi (IPGGH), Op.pr.: Nondiscrete induction and
Buc.; c. (1978-1982), INCREST; c. iterative processes, Boston (1984) (cu V.
(1982-1983), asist. (1983-1984), Univ. Pták). Art.şt.: 101: Equivalence between
Pittsburgh; conf. (1984-1990), prof. different formulations of the linear
(1990-1997), Univ. Iowa; prof. (1998-) complementarity problem, Optimization
UMBC, SUA; (2003-), Inst. Naţ. pt. Methods & Software, 7, 3 (1997), 265-
Standarde şi Tehnologie. Consultant: 290 (în colab.); Q-superlinear
Sandia National Labs, United convergence of the iterates in primal-dual
Technologies Res. Center. Dr. (1980): interior-point methods, Mat.
Univ. Buc., INCREST, cond. şt. Ciprian Programming, Ser. A, 91 (2001), 99-115;
Foiaş, Constantin Apostol. Cond.dr. M. A Rosenbrock-Nystrom state space
ACM, INFORMS, Math. Programming implicit approach for the dynamic
Soc., NY Acad. Sci., SIAM. M.col.red. analysis of mechanical systems: I:
SIAM J. on Optimization, J. of Theoretical formulation, II: The method
Optimization Theory and Applications, and numerical examples, J. of Multi-body
Optimization Methods and Software, Dynamics, 217, 4 (2003), 263-271 (pt. I),
Numerical Functional Analysis and 273-281 (pt. II) (în colab). Rap.int. şi
Optimization, Optimization and Engr. contr.: 17. Grant.: 20. Alte lucr.: 7.
D.c.: robotică, optimizare numerică, Prof. inv. şi conf.inv.sem.: Roma (1996,
soluţii numerice ale ecuaţiilor diferenţiale 2002), Berlin (2000), Hong Kong (1999),
neliniare şi integrale, modelare Sydney (1996), Florenţa (1996),
matematică în ştiinţele aplicate, analiză
284
Rocquencourt (1996), Geneva (1993), Bethlehem (1984), San Diego (1984),
Argonne (1991), Lawrence Livermore Phoenix (1984, 1993), Arlington (1984),
National Lab. (1990), Houston (1990), Argonne (1985, 1991, 1993, 1995, 2000),
Catania (1990), Berlin (1990), Darmstadt Madison (1985, 1995), Lawrence (1984,
(1990), Karlsruhe (1987). Conf.inv.: Cluj 1986, 1991, 1995), Iowa (1986),
(1973), Tim. (1977-1982), Karlsruhe (1987, 1988, 1993, 1994, 1995,
Czechoslovakia (1979, 1980, 1981), 1996, 2000), Oldenburg (1987, 1990),
Varşovia (1980), Oberwolfach Stuttgart (1988, 1990, 1993, 1994),
(1982,2002), Pittsburgh (1985, 1988), Hamburg (1988, 1990), Freiburg (1988),
Arlington (1986), Houston (1987), Paris Düsseldorf (1988), Darmstadt (1988,
(1987), Denver (1987), Boston (1989), 1990, 1993), Berlin (1988, 1990),
San Diego (1989), Snowbird (Utah) Colorado (1988) Lawrence Livermore
(1989), Sherwood Hills Resort (Utah) National Lab. (1990), Houston (1990,
(1989), Basel (1989), Vienna (1990), 1994, 1995, 1999), Catania (1990),
Helsinki (1990), Washington Valencia (1990, 1996), Bordeaux (1990),
(1991,2000), Raleigh (1991), Trier Würzburg (1990, 1994), Wuppertahl
(1991), Oldenburg (1991), Chicago (1990, 1993), Geneva (1991, 1993, 1996,
(1992), Los Angeles (1992), Schloss 2001), Augsburg (1991), Innsbruck
Dagstuhl (1992), Raleigh (1992), Dresda (1991), Univ. Maryland (Col. Park)
(1993), Oberwolfach (1993), San Diego (1991, 1994), Baltimore County (1991,
(1994), Ann Arbor (1994), Stanford 1994), George Mason Univ. (1991, 1994,
(1995), Londra (1995), Hamburg (1995), 1997, 1998), Pittsburgh (1992), Troy
Oldenburg (1995), Park City (1995), (1992), Heidelberg (1993, 1994, 1995,
Baltimore (1995), Atena (1996), Atlanta 1996, 2002), Bergamo (1993, 2001),
(1996), Harburg (1997), Lausanne Zürich (1993), Kaiserslautern (1993),
(1997), Princeton (1999), Rio de Janeiro Rocquencourt (1993, 1994, 1995, 1996,
(1999), Philadelphia (1999), Sydney 2004), Ithaca (1994), Minneapolis (1994),
(1999), Salt Lake City (2000), Samos Louvain-la-Neuve (1994), Paris (1995,
(2000), Budapesta (2000), Atlanta (2000), 1996, 1997), Canberra (1996), Sydney
Matsuyama (2001), Miami Beach (2001), (1996), Melbourne (1996), Roma (1996,
Toronto (2002), Montreal (2003). 2000), Trieste (1996), Florenţa (1996,
Colloquium talks: Praga (1979, 1981, 2000), Valladolid (1996), Delft (1996),
1982), Plzen (1980), Varşovia (1981), Amsterdam (1996), Nat. Inst. for
Dresda (1981, 1991, 1994), München Standards and Tech. (1997), Rutgers
(1982, 1990), Berkeley (1982), Univ. (1997, 2000), New Mexico (1998),
Philadelphia (1982), Stony Brook (1982), Hong Kong (1999), Carnegie Mellon
Ann Arbor (1983), Bloomington (1983, Univ. (1999), Houston (1999),
1990), Syracuse (1983), Lincoln (1983), Florianopolisl (2000), Univ. of Louisiana,

285
(Lafayette) (2000), Haifa (2000), Iowa
City (2000), Singapore (2001), New PRECUPANU (n. COSTINESCU),
Jersey Inst. of Tech. (2001), Morgantown Anca-Maria N. (1940-). N. Iaşi. St.:
(2001), Princeton (2001), Santa Barbara Notre Dames (1947-1948), Lic. „M.
(2001), Hamilton (2001), Tokyo (2001), Eminescu”, Iaşi (1957); Fac. Mat., UAIC
Albuquerque (2001), Baltimore (2001), Iaşi (1962). F.: asist. (1962-1968), lect.
Philadelphia (2002), Padova (2002), Buc. (1968-1979), conf. (1979-1990), prof.
(2003), Grenoble (2004). (1990-), Fac. Mat., UAIC Iaşi. Dr.
potra@math.umbc.edu; potra1@comcast.net
H H

(1971): Contribuţii la studiul funcţiilor


www.math.umbc.edu
H H

aproape periodice pe diferite spaţii,


UAIC Iaşi, cond. şt. Ilie Popa. Premii:
POTRA, Stelian Alexandru. Dr. (1980): „Conf. Univ. Evidenţiat”, MEC (1984).
Asupra rezolvării ecuaţiilor operaţionale, M. AMS, SSMR, GMOOR. M.col.red.
Univ. Buc., cond. şt. Constantin Apostol. An. UAIC Iaşi. Cond.dr. (1993). D.c.:
teoria funcţiilor de o variabilă reală,
POTRA, Teodor. Dr. (1984): Aplicarea teoria măsurii, analiză multivocă. C&s:
metodei elementului finit la rezolvarea analiză matematică, teoria funcţiilor de o
unor probleme ce apar în mecanica variabilă reală, teoria măsurii, topologie,
corpului deformabil, UBB Cluj, cond. şt. capitole speciale de teoria măsurii,
Dumitru V. Ionescu. capitole speciale de analiză funcţională,
analiză abstractă, măsuri vectoriale.
PRAJU, I. V. (sec. XIX), [b]. Op.pr.: Funcţii reale şi teoria măsurii,
Iaşi (1972); Analiză matematică-Funcţii
PRAPORGESCU, Nicolae (sec. XX), [b]. reale, Buc. (1976); Analiză matematică, 2
vol., Iaşi (1982); Bazele analizei
PRECUP, Radu. F.: prof., Fac. Mat.- matematice, Iaşi (1993, 1995, 1998).
Info, UBB Cluj. Dr. (1985): Proprietăţi C.d.p. Analiză matematică-Funcţii reale,
de alură şi unele aplicaţii ale lor, UBB 2 vol. Iaşi (1982), Spaţii metrice-
Cluj, cond. şt. Elena Popoviciu. probleme, Iaşi (1990). Art.şt.: 36.,
M.col.red. JIPAM. D.c.: ecuaţii cu Grant.: 11. Prof.inv.: Univ. Brest
derivate parţiale, metode topologice în (1998,1999, 2000, 2001,2002), Univ.
teoria ecuaţiilor diferenţiale ordinare. Stockholm (1993), Univ. Clermont-
C&s: ecuaţii diferenţiale, ecuaţii cu Ferrand. Rec.: MR, ZB, An. UAIC Iaşi
derivate parţiale. Op.pr.: Theorems of Part. conf.: 6.
Leray-Schauder type and applications, aprecup@uaic.ro
Amsterdam (2001, cu D. O'Regan);
Methods in nonlinear integral equations, PRECUPANU, Teodor (1941-). N.
Dordrecht (2002). Păstrăveni, jud. Neamţ. St.: Lic. „Ştefan
r.precup@math.ubbcluj.ro cel Mare”, Tg. Neamţ (1957); Fac. Mat.-
286
Fiz., UAIC, Iaşi. (1962). F.: asist. (1962- (1974-1978), lect. (1978-1990), conf.
1968), lect. (1968-1977), conf. (1977- (1990-1995), prof. (1995-), Fac. Mat.,
1990), prof. (1990-), Fac. Mat., UAIC, Univ. Buc. Dr. (1977): Contribuţii la
Iaşi. Dr. (1971): Ortogonalitate în spaţii teoria deciziilor statistice, Univ. Buc,
local-convexe, UAIC Iaşi, cond. şt. Ilie cond. şt. Silviu Guiaşu. Premiul
Popa. Cond.dr. (1990). M. AMS, „Gheorghe Lazăr” al Acad. Rom. (1992).
GMOOR. M.col.red. Anal. UAIC Iaşi, J. Cond.dr. D.c.: statistică matematică,
Convex Analysis. D.c.: analiză decizii statistice, optimizare matematică,
funcţională, analiză convexă, optimizare teoria informaţiei. C&s: cercetări
pe spaţii infinit-dimensionale. C&s: operaţionale, modele statistice,
analiză matematică, analiză funcţională, optimizare, teoria deciziilor, optimizare
funcţii complexe, teoria distribuţiilor, matematică, inferenţă bayesiană. Op.pr.:
analiză convexă, cercetări operaţionale. C.d.p. de cercetări operaţionale, Buc., I
Op.pr.: Analiză matematică (cu N. (1978, cu M. Dumitrescu); Probleme de
Gheorghiu), Iaşi (1973) şi Buc. (1975), decizie multiplă, Buc. (1980, cu V.
Capitole speciale de analiză funcţională, Craiu); Verificarea normalităţii datelor,
Iaşi (1986), Convexity and optimization Buc. (1981, cu V. Craiu); Inferenţa
in Banach spaces, (cu V. Barbu), Buc. statistică pentru medii condiţionate, Buc.
(1975, ed. rom.) şi (1978, prima ed. engl., (1992); Probleme de statistică
1986, a doua ed. engl.), Spaţii liniare, matematică. Estimări, Buc. (1992);
Buc. (1992). Art.şt.: 35. Prof.inv.: Teoria deciziilor statistice, Buc. (1992);
Clermont-Ferrand (1994, 1996), Pau Statistică matematică, Buc. (1993);
(1994), Limoges (1999), Brest (2000, Topics in optimization, Buc. (1994).
2002). Rec.: MR, ZB, Rev. Roum. Math. Art.şt.: 86. preda@math.math.unibuc.ro
Pures Appl., JOTA, JCA, Glasnik Mat.
Part.conf.: 8. Grant: 22. PREDEANU, Irina. Dr. (1982):
tprecup@uaic.ro Determinarea unor parametri geofizici şi
a variaţiilor lor din mişcarea sateliţilor
PREDA, Petre. Dr. (1980): Contribuţii artificiali şi interpretarea astrofizică a
la studiul stabilităţii condiţionale rezultatelor, UBB Cluj, cond. şt. Árpad
neuniforme a soluţiilor sistemelor Pál.
diferenţiale liniare în spaţii Banach,
UVT, cond. şt. Mircea Reghiş. D.c.: PREDELEANU, Mircea. F. (1929).
funcţii reale, semigrupuri de operatori Lab. de Méc. et Tech., ENS-Cachan,
liniari. Univ. Paris VI. Dr. (1961): Contribuţii la
studiul matematic al unei clase de
PREDA, Vasile (1948-). N. Bradu de corpuri cu proprietăţi reologice, IMAR,
Jos, jud. Argeş. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. cond. şt. Grigore. C. Moisil.
(1971). F.: asist. supl. (1971-1974), asist.
287
Lab. de Méc. et Tech., ENS-Cachan, Univ. comandă. Sisteme liniare cu mai mulţi
Paris VI, 61 Avenue du Président Wilson, indici, cond. şt. Aristide Halanay.
94235, Cachan, France.
Premii: „Conf. univ. evidenţiat“, MEN
Alte detalii se găsesc în [m].
(1987). M. SSMR . M.col.red. Bul. Şt.,
UPB. D.c.: teoria sistemelor de
PREDOI, Maria M. (1949-). N.
comandă , algebră liniară şi multiliniară,
Slavuta, jud. Gorj. St.: Lic. „Elena
teoria matricelor, ecuaţii diferenţiale,
Cuza”, Cv. (1966) ; Fac. Mat., UCv
transformări integrale, calcul operaţional,
(1971). F.: conf., Dep. Mat. Apl., UCv.
cercetări operaţionale, programare
Dr. (1977): Şiruri de funcţii, UCv, cond.
matematică. C&s: matematici speciale,
şt. Eugen V. Dobrescu. M. SSM. D.c.:
analiză matematică, algebră, geometrie
analiză matematică, convergenţa în spaţii
analitică şi diferenţială, matematici
de funcţii, sisteme dinamice. C&s:
superioare, ecuaţii diferenţiale, calculul
analiză matematică, optimizarea
probabilităţilor, statistică matematică şi
sistemelor. Op.pr.: Analiza matematică
elemente de teoria aşteptării, metode
pentru ingineri, Cv. (1994); Capitole de
numerice, programare matematică, teoria
matematici aplicate-Optimizarea sisteme-
codurilor, algebră liniară, teoria
lor, Cv. (1999); Teme de calcul
controlului şi automate, sisteme de
diferenţial, Cv. (2000, în colab.); Teme de
comandă, cercetări operaţionale şi
calcul integral, Cv. (2000, cu D.
matematici financiare. Op.pr.: Manual
Constantinescu, M. Răcilă). Art. şt.: 35.
de matematici superioare (1974);
Rap. int. şi contr.: 17. Part. conf.: 19.
Capitole de analiză numerică (1975);
Culegere de exerciţii şi probleme de
PREJMEREAN, Vasile. F.: lect., Fac.
analiză matematică (1981); Matematici
Mat.-Info., UBB Cluj. D.c.: algoritmi de
speciale (1985); Teoria distribuţiilor,
programare, prelucrarea imaginilor. C&s:
funcţii complexe şi aplicaţii (1986);
fundamentele programării.
per@cs.ubbcluj.ro Analiza asistată de calculator a
sistemelor bidimensionale (1987);
PREOTEASA, Viorel. Automatismes (1996); Control theory
viorel.preoteasa@abo.fi (1997); Matematici speciale. Teorie şi
aplicaţii (2002). Art. şt.: 51. Rap. int.şi
PREPELIŢĂ, Valeriu A. (1941-). N. I. contr.: 24. Grant.: 1. Prof.inv.:
Gh. Duca, jud. Cetatea Albă. St.: Kingston, Canada (2000). Rec.: MR, ZB.
Lic. „Mircea cel Bătrân” , Constanţa Part. conf.: 19.
(1959); Fac. Mat.-Mec., Secţ. Maşini vprepelita@mathem.pub.ro
electronice de calcul, Univ. Buc. (1964).
F.: prof., UPB. Dr. (1974): Contribuţii PRIPOAE, Cristina Liana. F.: lect.,
la teoria algebrică a sistemelor de ASE Buc. Dr. (2003): Optimizare
matematică pe varietăţi diferenţiabile,
288
Univ. Buc., cond. şt. Vasile Preda. D.c.: PROCOPIUC, Gheorghe E. (1945-). N.
varietăţi diferenţiabilele, optimizare com. Fundu Moldovei, jud. Suceava. St.:
matematică. Art.şt.: Generalized
H Lic. „Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldo-
convexity on differentiable manifolds, (cu
H venesc (1962), Fac. Mat.-Mec, UAIC Iaşi
G. Pripoae), BJGA, 10, 1 (2005). (1967). F.: conf., Cat. Mat., UTIaşi. Dr.
(1981): Studiul unor probleme speciale
PRIPOAE, Gabriel (1958-). N. Buc. St.: de dinamica mediilor continue. Dinamica
Fac. Mat., Univ. Buc. (1983). F.: asist. relativistă a fluidelor radiante, UAIC
(1988-1994), lect. (1994-1997), conf. Iaşi, Mendel Haimovici, Gheorghe
(1997-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. Gheorghiev. M. AMS. M.col.red. Bul.
(1991): Sisteme diferenţiale pe varietăţi Inst. Politehnic, Iaşi. D.c.: mecanica
Lorentz, UVT, cond. şt. Dan I. Papuc. fluidelor, magnetohidrodinamică relati-
D.c.: geometrie diferenţială. C&s: vistă, transfer radiativ, fluide radiative
geometrie diferenţială, grupuri Lie, clasice şi relativiste. C&s: mecanică
geometrie riemanniană, geometrie cu teoretică, astronomie, matematici aplicate
aplicaţii în fizică, geometrie, geometrie în economie, algebră liniară, geometrie
Lorentz, teoria relativităţii. Op.pr.: analitică şi diferenţială, analiză
Elemente de analiză matematică (C.d.p.), matematică şi ecuaţii diferenţiale.
Buc. (1981, în colab.); C.d.p. de Op.pr.: Algebră liniară, geometrie
geometrie (capitole speciale de geometrie analitică şi diferenţială şi programare, I,
diferenţială şi topologie algebrică), Buc. II, (l984); Geometrie analitică (l995);
(1986, în colab.); C.d.p. de grupuri Lie, Matematică (1999); Teste grilă de
Buc. (1987, în colab.); C.d.p. de matematică (2001, 2002); Matematică:
geometrie diferenţială, Buc. (1987, în teorie şi aplicaţii (2001); Fluide
colab.); Geometrie diferenţială (curs), radiative: clasice şi relativiste (2001);
Buc. (1992, 1994, în colab.); Teoreme şi Algebră liniară şi geometrie (2002);
probleme de grupuri Lie (monografie), Probleme de algebră liniară şi geometrie
Buc. (1996, în colab.); Geometrie (2002, 2005); Analiză matematică (2002);
diferenţială (Probleme, aplicaţii), Buc. Probleme de analiză matematică (2002);
(1999, în colab.). Art.şt.: 38. Alte lucr.: Algebră şi geometrie, (2004); Analiză
4. Rec.: MR, ZB. matematică şi ecuaţii diferenţiale, I, II.
(2005, 2006); Probleme de analiză
PRISĂCARU, Violeta. F.: lect. sup. dr., matematică şi ecuaţii diferenţiale, (I,
USM. C&s: logică matematică, 2005, II, 2006). Art.şt.:26. Rap.int. şi
matematică discretă, informatică. contr.: 12. Grant.: 1. Rec.: MR.
Lucrări: 8. Part.conf.: 21. ghproco@yahoo.com
gprocopi@tuiasi.ro
PROCA, Alexandru (1897-1955), [b].

289
PRODAN, Augustin Gh. (1945). N. Cluj-Napoca (2001, cu F. Gorunescu);
Var, Jibou, jud. Sălaj. St.: Lic. Real, Microsoft Office XP pas cu pas,
Jibou (1963); Fac. Mat.-Mec., Secţ.: Cluj-Napoca (2002, cu M. Prodan);
Maşini de Calcul (1968), UBB Cluj. F.: Matematici superioare, biostatistică şi
c. stag. (1968-1971), c. (1971-1976), informatică, Cluj-Napoca, I (2002), II
c.p.III (1976-1989), c.p.II (1989-1991), (2003) (în colab.). Art.şt.: 30. Rap.int.:
c.p.I (1991-1995), ITC, fil. Cluj-Napoca; 300. Contr.: 100. Alte lucr.: 10 manuale
prof. (1995-), Univ. „Iuliu Haţieganu”, de programare şi operare pentru limbajele
Cluj-Napoca. Dr. (1988): Implementarea Cobol şi Pascal. Part.conf.: 70.
limbajelor de nivel superior pe aprodan@umfcluj.ro
minicalculatoare, UBB Cluj, cond. şt.
Emil Muntean. M. DECUS. M. în comit. PRODAN, Nicolae. F.: conf. dr.,
şt. şi comit. de org. de conferinţe. D.c.: USM. C&s: teoria probabilităţilor şi
limbaje de programare, compilatoare, statistică matematică, teoria jocurilor.
depanatoare software, baze de date, Lucrări: 30.
inteligenţă artificială, tehnologii Java,
învăţare electronică, inteligenţă PRODAN, Nicolae. F.: conf. dr., USM.
artificială, agenţi inteligenţi, inferenţă C&s: algebră, teoria numerelor,
Bayesiană, software aplicativ în medicină fundamentele algebrice ale informaticii,
şi farmacie, informatică medicală, matematică superioară, teoria
biomatematică şi bioinformatică, data cvasigrupurilor, algebre universale.
mining, modelare stocastică şi simulare, Lucrări: 46.
baze de date Web, semantică Web, XML.
C&s: cursuri de instruire pentru PROFIR, Amelia. F.: Inst. de Fiz. Apl.,
utilizatori români şi străini ai ASMoldovei, str Academiei 5, Chişinău,
compilatoarelor Cobol şi Pascal (Cluj- MD 2028.
Napoca, CEPECA Buc.). C&asistenţă amelia@ac.acad.md
tehn. software: China, Cehia, Germania,
Rusia. Op.pr.: Microsoft Office 95, Cluj- PRUNARU, Bebe. St.: Fac. Mat., Univ.
Napoca (1996, cu M. Prodan); Mediul Buc. (1983). Dr. (1998), cond. şt. Hari
Java pentru Internet, Cluj-Napoca (1997, Bercovici. D.c.: subspaţii invariante şi
cu M. Prodan); Microsoft Office 97, reflexivitatea operatorilor lineari în spaţii
Cluj-Napoca (1998, cu M. Prodan); Hilbert şi în spaţii Banach, structuri de
Microsoft Office 97 pas cu pas, algebre generate de anumite clase de
Cluj-Napoca (1999, cu M. Prodan); operatori (e.g. subnormali, hiponormali).
Microsoft Office 2000 pas cu pas, Art.şt.: 19. Part.conf.: 7.
Cluj-Napoca, 2001 (cu M. Prodan); Bebe.Prunaru@imar.ro
www.imar.ro
Modelare stocastică şi simulare,

290
PUIU, Gabriel. F..: prof., Fac. Mat.-Fiz.- earthquakes, Trans. Amer. Geophysical
Info, Univ. Bacău. Dr. (1975): Union 84, 46 (2003).
Contribuţii la studiul spaţiilor pseudo- purcaru@geophysik.uni-frankfurt.de
euclidiene, IMAR, cond. şt. Gheorghe
Vrănceanu. D.c.: geometrie, spaţii PURCARU, Ion (1947-). N. Bâlta, jud.
pseudo-euclidiene, calculul probabili- Gorj. St.: Lic. nr. 2, Tg. Jiu (1965); Fac.
tăţilor, statistică matematică. Op.pr.: Mat., Univ. Buc. (1970). F.: asist. (1970-
Calculul probabilităţilor şi elemente de 1978), lect. (1978-1982, 1985-1990),
statistică matematică: note de curs conf. (1990-1993), prof. (1993-), Cat.
pentru uzul studenţilor, Bacău. (1996, cu Mat., ASE Buc; lect. (1982-1985), Univ.
E. Nechita). Setif, Algeria. Dr. (1978): Contribuţii la
măsurarea dependenţei probabilistice,
PURCARU, George (1939-). St.: Fac. Univ. Buc., cond. şt. Silviu Guiaşu. D.c.:
Mat.-Fiz., Secţ.: Seismologie, Univ. Buc. algebră, matematică aplicată în economie,
(1960). F.: c. (1960-1976), Obs. Astr. şi istoria matematicii. Op.pr.: Elemente de
Centrul de Fizica Pământului al Acad. algebră şi programare liniară, Buc.
Rom., Buc.; c., prof. (1976-), Inst. of (1982); Informaţie şi corelaţie, Buc.
Meteorology and Geophysics, Univ. of (1988); Matematici financiare, Buc.
Frankfurt. Dr. seismologie (1976): Univ. (1992, 1996, 1998, 2000); Matematică şi
Oulu, Finlanda. M. Seismological Soc. of asigurări, Buc. (1994); Oameni, idei şi
Amer., Amer. Geophys. Union, fapte din istoria matematicii, Buc.
Seismological Soc. of Japan, Asian (1996); Asigurări de bunuri şi persoane,
Seismological Soc. D.c.: seismicitate şi Buc. (1998). ionpurcaru@yahoo.com
fizica cutremurelor de pământ, predicţia
cutremurelor, risc şi hazard seismic, PURCARU, Monica Ana Paraschiva.
teoria probabilistică a predicţiei timpului F.: Fac. Mat.-Info, UTBv. Dr. (2000):
bazată pe precursori, modele stocastice şi Structuri geometrice remarcabile în
statistice ale izbucnirii cutremurelor, geometria Lagrange de ordinul al doilea,
automate celulare şi simulări, modele de UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Atanasiu.
predicţie pe timp lung ale cutremurelor D.c.: geometrie Finsler, geometrie
mari, seismotectonica şi cutremure Lagrange, geometrie Hamilton. C&s:
istorice, scări de magnitudine şi aplicaţii ale geometriei, geometrie
cuantificarea cutremurelor. Op.pr.: 100 diferenţială, geometrie, algebră liniară,
cărţi, art. şt., participări la conferinţe: The geometrie analitică şi diferenţială, algebră
forecasing of large earthquakes: the liniară şi geometrie analitică, metodica
model of connected seismic cycles, predării matematicii. Op.pr.: C.d.p. de
Seismological Res. Letters, 72, 2 (2002), geometrie diferenţială, Bv. (1994, în
274; The magnitude and energy of large colab.). Art.şt.: 11.
mpurcaru@unitbv.ro
291
PURDEA, Ioan Gh. (1938-). N. Casei, PURICE (n. DOBRESCU), Lucia. Dr.
Sat Leorda, jud. Cluj. St.: Lic. „Gh. (1959): Propagarea undelor de formă
Bariţiu” Cluj (1956), Fac. Mat., UBB dată pentru ecuaţii cu conexiune
Cluj. (1961), spec.: Univ. Buc. (1964), riemanniană, Univ. Buc.
USLM (1966). F.: şef cabinet (1961-
1964), prep. (1964-1966), asist. (1966- PURICE, Radu. F.: c.p.I, IMAR. Dr.
1970), lect. (1970-1979), conf. (1979- fiz. (1990): Rezultate riguroase în teoria
1990), prof. (1990-), Fac. Mat.-Info., câmpurilor, Univ. Buc, cond. şt. A.
UBB Cluj. Dr. (1969): Contribuţii la Corciovei. D.c.: mecanică cuantică,
studiul relaţiilor şi algebrelor universale, perturbaţii singulare, teoria împrăştierii,
UBB Cluj, cond. şt. Grigore C. Moisil, teorie spectrală. Art.şt.: 26.
Gheorghe Pic. Cond.dr. (1991). M. Radu.Purice@imar.ro
SSMR. M.col.red. Mathematica, Studia
(Cluj), Carpatian J. Math. (fost Bul. Şt. PUŞCAŞ, Elena. Dr. (1980): Studiul
UNBM). D.c.: algebre universale, teoria unor obiecte geometrice de clasa 3 pe
categoriilor. C&s: structuri algebrice de varietăţi diferenţiabile, UVT, cond. şt.
bază, algebră liniară, inele şi corpuri, Dan I. Papuc.
algebre universale şi teoria lui Galois,
teoria categoriilor, capitole speciale de PUTA, Mircea. N. Pecica. St.: Lic.
algebre universale. Op.pr.: 12: Algebra, Teoretic Chişinău Criş (1969); Fac. Mat.-
Cluj (1973, cu Gh. Pic); Elemente de Mec., UVT (1973), masterat: algebră şi
teoria categoriilor, Cluj, (1975); Tratat geometrie, Univ. Buc. (1973). F.: prof.
de algebră modernă, 2 vol., Buc. (I, (1974-1978), Lic. Agricol Tim.; asist.
1977, cu Gh. Pic, II, 1982); Algebra (1980-1990), conf. (1990-1993), prof.
pentru examenele de definitivat şi (1993-), UVT. Dr. (1978): Contribuţii la
perfecţionare, Cluj, 1981, Algebra pentru teoria curenţilor şi aplicaţii ale lor, UVT,
perfecţionarea profesorilor, Buc., (1983, cond. şt. Dan I. Papuc. Premiul „Simion
în colab.); Matematica şi aplicaţiile sale, Stoilow” al Acad. Rom. (1983). M. AMS,
Buc. (1995, în colab.); Algebra, Buc. SMR, TS, GAMM. D.c.: algebră,
(1998, în colab.), Matematica de bază, geometrie, mecanica fluidelor. Op.pr.:
Cluj (2002, în colab.); Matematica, 28. Art.şt.:101.
manual pt. cl.a XI-a, Zalău (2001, în puta@geometrz.urt.ro
colab.); Matematica, manual pt. cl.a XII-
a, Zalău (2001, în colab.); Algebra, Zalău PUTINAR, Ioan Mihail. Dr. (1983):
(2003, cu I. Pop); 5 c.d.p. Art.şt.: 50. Metode ale teoriei funcţiilor de mai multe
Burse: Univ. Buc. (1964), USLM (1966). variabile complexe în teoria operatorilor,
Rap.int. şi contr.: 4. Part. conf.: 43. IMAR, cond. şt. Constantin Bănică.
Dept. Math., UC Riverside, CA 92521, SUA
purdea@math.ubbcluj.ro

292
R
RADOVICI-MĂRCULESCU,
Corneliu-Paul (1945-). N. Buc. St.: Lic.
„Sfântul Sava”, Buc. (1963); Fac. Mat.,
Univ. Buc. (1968). F.: a. de modele
RACLIŞ, Rudolphe Niculai (1896- (1968-1972), Centrul de Organizare şi
1966), [b] , [k], [h]. Cibernetică, Buc.; a.progr.III (1972-
1991), CCUB; conf. (1991-), Fac. de
RACZ, Andrei. Dr. (1972): Dilatări Mat.-Info., UPit. Dr. (1978): Aplicaţiile
unitare strâmbe, Univ. Buc., cond. şt. calculatoarelor în teoria numerelor şi în
Ciprian Foiaş. aproximarea numerelor iraţionale, Univ.
Buc., cond. şt. Nicolae Teodorescu. M.
RADIAN, Eugen. Dr. (1986): Pro- SSMR. Op.pr.: Probleme din Gazeta
prietăţi de convergenţă a proceselor cu Matematică, Buc. (1984, în colab.) ;
traiectorii fără discontinuităţi de speţa a Teme şi probleme pentru pregătirea
doua, Univ. Buc., cond. şt. George Ciucu. olimpiadelor de matematică, Piatra
Neamţ (1984, în colab.) ; Elemente de
RADIVOIOVICI, Monica Silvia A. Dr. informatică şi calcul numeric, Buc., I, II
(1990): Geometria Finsler a fibraţiilor (1986, în colab.) ; Probleme de teoria
vectoriale. Aplicaţii în relativitate, UAIC elementară a numerelor, Buc. (1986);
Iaşi, cond. şt. Radu Miron. Algebră, Pit., I, II (1994, 1995); C.d.p. de
algebră, Pit. (1994, în colab.); Analiză
RADO, Anita. Dr. (1998): Mathematical
T
numerică, Pit., I (1998, în colab.).
models of ionic diffusion in olfactory
glomeruli, Univ. of Arizona, cond. şt.
T
RADU, Adrian Florin (1970-). N.
Timothy Secomb, Leslie Tolbert.
H H H H
Constanţa. St.: Lic. „Mircea cel Bătrân”,
Constanţa (1989); Fac. Mat., Secţ. Cerc.,
RADÓ, Ferencz I. (-)[b], [h]. Univ. Buc. (1995; masterat, 1996). F.:
serv. militar (1989 - 1990), Bacău; prof.
RADO, Francisc. Dr. (1959): Ecuaţii mat. (1996-1997), Lic. „Decebal”,
funcţionale în legătură cu nomografia, Constanţa; c. (1997-), Inst. Mat. Appl.
UBB Cluj, cond. şt. Tiberiu Popoviciu. Univ. Friedrich-Alexander, Erlangen-
Nürenberg. Dr. (2004): Mixed finite
RADOMIR, Irinel. Dr. (1986): Metode element discretization of Richards'
ale teoriei geometrice a funcţiilor equation: error analysis and application
analitice în mecanica fluidelor, UBB to realistic infiltration problems, Inst.
Cluj, cond. şt. Petru T. Mocanu. Mat. Apl., Univ. Friedrich-Alexander,
Erlangen-Nürenberg, cond. şt. Peter
Knabner. D.c: metoda elementului finit,

293
ecuaţia lui Richards, proceduri de RADU, Eugenia. Dr. (1982): Asupra
liniarizare. Art.şt.: 5: Order of mişcării sateliţilor artificiali ai
convergence estimates for an Euler pământului sub influenţa radiaţiei solare.
implicit, mixed finite element Aplicaţii la sateliţi-balon, UBB Cluj,
discretization of Richards' equation, cond. şt. Árpad Pál.
SIAM J. of Numerical Analysis, 42, 4
(2004), 1452-1478) (în colab.). Part. RADU, Gheorghe Gh. Dr. (1969):
conf.: 6. raduf@am.uni-erlangen.de Contribuţii la studiul câmpurilor peste
situri, UAIC Iaşi, cond. şt. Ion Creangă.
RADU, Alexandru Gh. Dr. (1968):
Contribuţii la teoria fascicolelor aditive, RADU, Lucian. Dr. (2005): Teoria de T

Univ. Buc., cond. şt. Grigore. C. Moisil. dimensão de sistemas dinâmicos:


Ponte de St. Julien 8, 1227 Carouge, medidas invariantes e análise
Switzerland. multifractal, Inst. Sup. Técnico, cond. şt.
T

Luis Barreira. D.c.: sisteme dinamice,


H H

RADU, Anton. Dr. (1966): Sistemele teorie ergodică.


elastice antiplane neomogene, UAIC Iaşi,
cond. şt. Mendel Haimovici. RADU, Luminiţa Doina, vezi: STATE,
Luminiţa Doina.
RADU, Constantin (1941-). N. Bascov,
jud. Argeş. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. RADU, Mircea. Dr. (2000): Nineteenth
T

(1964). F.: asist. (1964-1974), lect. century contributions to the


(1974-1990), conf. (1990-1992), prof. axiomatization of arithmetic, Univ. T

(1992-), Cat. Mat. I, UPB. Dr. (1982): Bielefeld, cond. şt. Michael Otte, Gert
H H H

Asupra proprietăţilor mecanice ale Schubring H

polimerilor înalţi (materiale sintetice


armate), Univ. Buc., cond. şt. Caius RADU, Nicolae (1931-2001). N. Petreşti,
Iacob. M. TS, Soc. Balcanică de Mat. jud. Alba. St.: Fac. Mat.-Fiz., Secţ.: Mat.,
D.c.: mecanică. Op.pr.: 10 cărţi. Art.şt.: Univ. Buc. (1955). F.: asist. (1957-1963),
80. Rec.: MR. lect. (1963-1969), conf. (1969-1980),
prof. (1980-2001), Fac. Mat., Univ. Buc.
RADU, Cristian. Dr. (1997): Analysis
T Dr. (1965): Proprietăţi ale unor clase de
and design of off-line electronic payment inele, Univ. Buc., cond. şt. Grigore C.
systems, Katholieke Univ., Leuven, cond.
T Moisil. Premiul „Simion Stoilow” al
şt. René Govaerts.
H H Acad. Rom. (1977). D.c.: algebră
comutativă, morfisme formal netede.
RADU, Eugen. Dr. (1971): Cercetări de C&s: algebră, programare liniară, algebră
logică intuiţionistă, Univ. Buc. locală, algebră comutativă, teoria

294
numerelor. Op.pr.: Inele locale, Buc., I RAIANU, Şerban (1956-). N. Buc. St.:
(1968), II (1970) (în colab.); Algebră, Fac. de Mat., Univ. Buc. (1981). F.: asist.
Buc. (1970, 1981, 1991, în colab.); Lecţii (1988-1992), lect. (1992-1995), conf.
de algebră, Buc. (I, 1973; II, 1975; III, (1995-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
1981; IV, 1982) (în colab.); C.d.p. de (1991): Noi rezultate privind structura
algebră, Buc. (1974, în colab.); Probleme inelelor şi modulelor graduate, Univ.
de algebră, Buc. (1976, în colab.); Buc., cond. şt. Constantin Năstăsescu. M.
Probleme de algebră, Buc. (1981, în AMS. D.c.: algebre Hopf, teoria inelelor,
colab.); Algebră pentru perfecţionarea grupuri cuantice. C&s: inele şi module
profesorilor, Buc. (1983, în colab.); Local graduate, algebră. Op.pr.: Structuri
algebras, Buc. (1993, în colab.); Algebre algebrice, Buc. (1981, în colab.); Lecţii
locale, Buc. (1998, în colab.); Algebra, de algebră comutativă, Buc. (1984, cu T.
Zalău (1998, în colab.). Art.şt.: 46. Rec.: Albu); Algebre Hopf, Buc. (1998, în
ZB. colab.); Hopf algebras: an introduction,
NY (2000, în colab.). Art.şt.: 31.
RADU, Viorel (1947-). N. Godineşti, Prof.inv. şi conf.inv.sem.: Bruxelles
jud. Gorj. St.: Lic. Baia de Aramă (1965); (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,
Fac. Mat.-Mec., UVT (1970). F.: asist. 1996, 1998), Antwerp (1990, 1991, 1992,
(1970-1978), lect. (1978-1990), conf. 1993, 1994, 1995, 1996, 1998), Hasselt
(1991-1993), prof. (1993-), Fac. (1994, 1996, 1998), Beer Sheva (1992),
Mat.,UVT. Dr. (1976): Contribuţii la Ferrara (1997), Padova (1997), Murcia
studiul unor probleme de analiză (1998), Bressanone (1990), Ramat Gan
funcţională pe spaţii normate aleatoare, (1991), Chicago (1992), Saint John’s
UVT, cond. şt. Ioan Bîtea. Premii: I, (1997), Berkeley (1999), Syracuse. Rec.:
Concursul Tinerilor Matematicieni din ZB, MR.
Balcani, 1977 (Belgrad). M. SPSR.
M.col.red. An. UVT. D.c.: probabilităţi, RAISCHI, Consantin T. Dr. (1974):
statistică matematică. Op.pr.: 12: Contribuţii la modelarea algebrică a
Lectures on probabilistic analysis, Tim. categoriilor gramaticale, Univ. Buc.,
(1994); Lecţii de matematici elementare, cond. şt. Solomon Marcus.
2 vol., Tim. (1996, 2000); Elemente de
teoria probabilităţilor, Tim. (1997); RALESCU, Anca Luminiţa (1949-). N.
Lecţii de teoria puntelor fixe, Tim. Făgăraş. St.: Lic. „Doamna Stanca”,
(1998); Teme şi probleme de matematică, Făgăraş (1967), Fac. Mat., Univ. Buc.
Tim. (1999). (1972); masterat, IN Univ. Bloomington
radu@hilbert.math.uvt.ro (1981). F.: c. (1972-1976), ICI; CSM;
asist. (1983-1989), conf. (1989-1998),
prof. (1998-), Dept. Comp. Sci., Univ. of

295
Cincinnati; prof. (1990-), Fac. Mat., problems related to admissibility of
Univ. Buc. Dr. (1983): General rates of
T estimators in one parameter exponential
decay for weighted empirical processes, T families and in multivariate location
IN Univ., cond. şt. Victor Goodman. M. problems, IN Univ., cond. şt. Madan Puri.
T

SOFT. D.c.: învăţarea din calcul D.c.: mulţimi vagi, statistică. Op.pr.:
independent de context cu date Mulţimi vagi şi aplicaţiile lor, Buc.
neechilibrate, învăţare supervizată şi (1974, cu C.V. Negoiţă), Simulation,
nesupervizată, selecţia calităţilor, maşini knowledge-based computing, and fuzzy
vectoriale cu suport, calcul şi învăţare statistics, NY (1987, cu C.V. Negoiţă).
cuantice. Art.şt.: 24: Probability and dan.ralescu@UC.Edu
fuzziness, (cu D. Ralescu),. Info. Sci. 34
(1984), 85-92; Perceptual organization RALESCU, Ştefan S., F.: Dept. Math.,
for inferring object boundaries (cu J. G. Quins Coll., Flushing, NY. Dr. (1981):
T T

Shanahan), Pattern recognition, 32 11 Asymptotic theory of signed rank


T

(1999), 1923-1933. Burse: Univ. of statistics and the problem of the rate of
Cincinnati, Fac. Achieve, Award for convergence in the central limit theorem, T

Excellence in Res., Scholarship for IN Univ., Bloomington., cond. şt. Madan


Service (1995), The Fac. Summer Res., Puri. D.c.: statistică şi probabilităţi, teoria
Univ. of Cincinnati (1984), The ASEE deciziei, admisibilitate, maximitate,
Stanford-NASA Fac. Summer metode Robust şi estimare Stein,
Fellowship, (1988-1989); Dept. Comp. inferenţă neparametrică, aproximaţii
Intell., Tokyo Inst. of Tech., Japanese asimptotice în statistică, procese empirice
Soc. for the Promotion of Sci. Senior Res. şi cuantile. C&s: teoria deciziei,
Fellowship (1997); RIKEN, Japonia admisibilitate, maximitate, metode
(2001, 2002, 2003, 2004), Visiting Robust şi estimare Stein, inferenţă
Scholar Lab. for Int. Fuzzy Engr. (1991- neparametrică, aproximaţii asimptotice în
1995). Prof.inv.: Bristol (1986-1987), statistică, procese empirice şi cuantile
Tokyo (1990-1991), Inst. „Blaise Pascal” perturbate. Art.şt.: Necessary and
(1995). Conf.inv.sem.: Japonia (2001), sufficient conditions for the asymptotic
La Valleta, Malta (2005), Nicosia (2005), normality of perturbed sample quantiles
RIKEN (1995), Paris (1995, 2001, 2005), (cu S. Sun), J. Statist. Plann. Inference,
Granada (1996), Bonn (1996), Aachen 35 (1993), 55-64; On solutions for global
(1996), San Francisco (1996), Berkeley Stein optimization problems with
(2005). Part.conf.: 92. applications (în colab.), J. Statist. Plann.
anca.ralescu@uc.edu Inference, 103, 1-2 (2002), 391-400.
ralescu@forbin.qc.edu
RALESCU, Dan Andrei. F.: mat. progr.
(1972-1975), ICI; prof., Dept. Math., RALLET, Ion D. (1851-1916), [b], [k],
Univ. Cincinnati. Dr. (1980): Some T [h].
296
RAMAZAN, Birant, (1964-). N. M.fond., preş. al Comisiei de Experţi pe
Constanţa. St.: Lic. „Mircea cel Bătrân”, Mat. a Comisiei de Atestare a Cons. Naţ.
Constanţa (1984), Fac. Mat., Univ. Buc. pentru Acreditare şi Atestare din R.
(1988). F.: prof. mat., Lic. „Mircea cel Mold. (1995). M.col.red.: Bul. AŞM,
Bătrân”, Constanţa (1989-1990); c., Ser. Mat., ROMAI J. M. ROMAI. D.c.:
CSMBuc. (1990-1998); c., IMAR (1998- logică matematică, probleme de
). Dr. (1998): Univ. Orléans, cond. şt. expresibilitate, matematică discretă,
Jean Renault. algebră modernă, teoria algoritmilor,
cibernetică matematică, teoria claselor
RAŞA, Ioan. F. prof., Dep. Mat., iterative în lanţ de funcţii pseudo-
UTCluj. Dr. (1982): Funcţionale de booleene. C&s: logică matematică,
formă simplă în sensul lui Tiberiu algebră aplicată. Op.pr.: Clase iterative
Popoviciu, UBB Cluj, cond. şt. Elena în lanţ de funcţii pseudo-booleene,
Popoviciu. D.c.: analiză funcţională, Chişinău (1990); Expresibilitate în
teoria aproximării. calculele propoziţiilor, Chişinău (1991);
Ioan.Rasa@math.utcluj.ro Inexistenţa algoritmilor de recunoaştere
a expresibilităţii sintactice în calcule
RAŢĂ, Mefodie T. (1935-). N. Sipoteni, logice, Pit. (2004). Art.şt.: 100:
jud. Lăpuşna. St.: Şc. Medie din Lozova Particularităţile completitu-dinii
(1954); Fac. Fiz.-Mat., Secţ.: Mat., UPM funcţionale în calcule logice, Bul. AŞM,
(1960). F.: prof. mat. (1952-1962), Şc. Ser. Mat., 21, 2 (1996), 73-103; The
Medie, Bravicea; labor., colab. şt. inf., problems of expressibility of modal and
colab. şt. sup., coord.princ., secr.şt. predicate formulae, 8th Intern. Congress
P P

(1962-1991), IMAM; prof. (1991-), of Logic, Methodology and Phil. of Sci.,


USM. Dr. (1968): Probleme de Moscova, 1987, 1, 317-320; Conditions
completitudine funcţională în logica for functional completeness in the
corespunzătoare primei matrice simplist extensions of dual intuitionnistic
Jaskowski, Inst. Mat. Akad. Şt. URSS, fil. logic, 5th Congress of Roumanian Mathe-
P P

Novosibirsk. Dr. hab. (1986): Probleme maticians, Pit. (2003), Abs.,120-121.


de bază ale expresibilităţii formulelor ratsa@math.md
logicilor propoziţionale, USLM. Premii:
de Stat, al R. Mold. (1994); Ordinul RAŢIU (alias RATỲU), Andrei
„Gloria Muncii”, R. Mold. (1999); Valentin. St.: Fac. Mat., Univ. Buc.
Medalia şi Premiul SACS (2002), (1988; spec.: geometrie şi algebră, 1989).
Diploma de Recunoştinţă şi premii ale F.: prof. mat. (1989-1990), Lic. de
Prezidiului Acad. Mold. M. coresp. al Chimie, Giurgiu; c. (1990-), IMAR; drd
Acad. Mold. (2000), al Consiliului Şt. (1991-1996), Univ. Paris VII; asist.
Specializat de Conferire a titlurilor de dr. (1987-1988), Instanbul Bigli Univ.;
şi dr. hab., R. Mold. Cond.dr. (1986). (1990-1996), Fac. Mat. Univ. Buc.;
297
(1995-1997) Univ. Paris VII; (1998- colab.); Fundamentele mecanicii, NY
2001), Anadolu Univ., Eskişeir. Dr. (1978); Manifolds, tensor analysis, and
(1996): The Jones-Witten invariants of aplications, NY (1983; 1989, în colab.);
tree manifolds, Univ. Paris VII, cond. şt. Introduction to mechanics and symmetry
Pierre Vogel. D.c.: teoria nodurilor. C&s: : a basic exposition of classical
analiză pe varietăţi diferenţiabile, curbe mechanical systems, NY (1994, 1999, cu
algebrice, curbe şi suprafeţe, topologie J. E. Marsden). Ed. Art.şt.: 92. Alte
diferenţială (teoria lui Morse), topologie lucr.: 10. Burse: Fulbright, Sloan,
algebrică, topologie generală, geometrie Humboldt. Prof.inv.: la mai multe inst.
diferenţială, teoria măsurii, matematică de cerc. şi facultăţi de matematică.
discretă. Art.şt.: 4: Les invariants des Bursă postdoc., Amer. NSF; bursă
espaces lenticulaires, Bull. Soc. Math. Fundaţia A.P. Sloan, Berkeley; bursă
France, 123 (1995), 225-241. Conf.inv. Fulbright. Tudor.Ratiu@epfl.ch
sem.: Univ. Bosphorus, Grenoble,
Nantes, Rennes. Part.conf.: 6. RĂBÂIA, Aurel-Adrian.

RAŢIU, Tudor Ştefan (1950-). N. Tim. RĂBÂNCĂ, Nicolae (1947-). St.:, Fac.
St.: Fac. Mat., UVT (1973; masterat: mat. Mat., Univ. Buc. (1970). F.: lect. (1992-)
apl., 1974), UVT. F.: asist. (1980-1983), UPB. Dr. (1995). D.c.: algebră comu-
Univ. Michigan, Ann Arbor; conf. (1983- tativă, matematică discretă. Art.şt.: 3.
1987), Univ. Arizona, Tucson; conf.
(1987), prof., Dept. Math, UC Santa Cruz RĂCILĂ, Mihaela. F.: Ucv.
(1988-1997), Dept. Math., Éc. Polytech. mracila@yahoo.com
Fédérale, Lausanne (1998-). Dr. mec. racila@mecanica.ucv.ro
geometrică (1980): Euler-Poisson
T

equations on Lie algebras, UC Berkeley,


T RĂDESCU, Nicolae. Dr. (1984):
cond. şt. Jerold Marsden. Premiul Contribuţii în algoritmizarea problemei
„Ferran Sunyer i Balaguer” al EMS fluxului într-un graf, UAIC Iaşi, cond. şt.
(2000), Premiul A. von Humboldt. D.c.: Ion Creangă.
analiză globală, mecanica fluidelor şi a
plasmei, dinamică hamiltoniană, RĂDOI, Ion. Dr. (1980): Independenţă,
mecanică geometrică, geometrie stabilitate şi nuclee în grafuri, Univ.
simplectică şi Poisson, teoria bifurcaţiei Buc., cond. şt. Solomon Marcus.
şi studiul sistemelor complet integrabile,
stabilitate. Op.pr.: Acţiuni ale grupurilor RĂDOIU, Dumitru. F.: conf., Fac. Şt. şi
Lie compacte, Tim. (1975, cu D. Litere, Univ. „Petru Maior”, Tg. Mureş.
Burghelea şi A. Albu); Elemente de Dr. info. (2000): Vizualizarea ştiinţifică a
analiză locală, 2 vol., Tim. (1976, în datelor experimentale pentru explorare

298
multidimensională şi predicţia Foundation of Comp. Mechanics Assoc.,
fenomenelor, UBB Cluj, cond. şt. Leon expert pentru Asoc MACSI-net, ROMAI
Ţâmbulea. M. IEEE, SRF. D.c.: D.c.: elemente finite generalizate (X-
informatică, vizualizarea ştiinţifică a FEM), elemente finite non-conforme,
datelor experimentale, predicţia metode fără reţele, mecanica ruperii,
fenomenelor. Op.pr.: HTML Publicaţii mecanică computaţională, programare
Web (1996); Introducere în ştiinţa orientată pe obiecte, analiza datelor ECG.
sistemelor de calcul, Tg. Mureş, (1998, C&s: mecanică analitică, mecanică
T

cu G. D. Popescu); Programare Java, raţională, mecanica fluidelor, matematici


(1998, cu I. Iacob); Scientific financiare, matematici pentru chimişti,
visualization, Cluj-Napoca, (2004); algebră liniară numerică, C, C++,
Vizualizarea ştiinţifică a datelor programare Windows, sisteme de operare
T T

experimentale, Tg. Mureş (2000, cu G. (Linux), programare MATLAB,


D. Popescu); Elemente de procesare programare MAPLE, baze de date,
digitală a informaţiei, Cluj-Napoca procesare texte, didactica informaticii,
(2000, cu G. D. Popescu); Programare în programare windows. T Op.pr.:
Java, (2000, cu I. Iacob); Introducere în Prolegomene la metoda elementelor
ştiinţa sistemelor de calcul-curs, finite, Iaşi (2003); Probleme actuale în
laborator, format CBT, Tg. Mureş mecanica ruperii, Iaşi (2003); Mecanică
(2001); Software engineering, curs, computaţională, Iaşi (2004). Art.şt.: 19.
laborator, bibliografie, format CBT, Tg. Rec.: ZB. Part.conf.: 7. Rap.int. şi
Mureş, (2003); Scientific data contr.: 8.
visualization, curs, laborator, rrazvan@uaic.ro
bibliografie, Tg. Mureş (2003). Art.şt.: http://users.pcnet.ro
14. Rap.int. şi contr.: 8. Part.conf.: 1.
dradoiu@uttgm.ro
RĂDUICĂ, Mihaela. Dr. (1984):
Aspecte metrice în teoria algebrică a
RĂDUCANU, Răzvan M. D. (1975-). codurilor corectoare de erori, UBB Cluj,
N. Iaşi. St.: Lic. de Mat.-Fiz. „C. cond. şt. Gheorghe Pic, Nicolae
Negruzzi”, Iaşi (1993); Fac. Mat., Spec.: Teodorescu.
Mecanică Teoretică, UAIC Iaşi (1997,
masterat: sisteme dinamice şi mecanică RĂDULESCU-BANU, Andrei. Dr.
teoretică, 2000). F.: prep. (1998-2001), (1998): Cofibrance and completion, cond.
asist. (2001-2003), lect. (2003-), Fac. şt. Haynes Miller, MIT.
Mat., UAIC Iaşi. Dr. (2003): Metode de
studiu al fisurilor fără reţele, Univ. Buc., RĂDULESCU, Ion Eliade vezi:
cond. şt. Petre P. Teodorescu. M. Asoc. HELIADE RĂDULESCU, Ion(1802-
Română de Mecanica Ruperii, 1872), [h].

299
RĂDULESCU, Florin (1960-). St.: Fac. Math. Congr., Kyoto (1990), Travel
Mat., Univ. Buc. (1983), UCLA (1990- Grant for Young Mathematicians of the
1991). F.: c. (1987-1990), IMAR; conf. Int. Math. Union to attend the Int. Math.
(1994-1996), prof. (1996-) Univ. of Iowa. Congr., Zürich (1994), NSERC-NATO
Dr. (1991): Fundamental group for Von
T Res. grant, Toronto (1994). Prof.inv.: St.
Neumann algebras associated to free Petersburg (1988), Japonia (1990), IHES
groups, UCLA, cond. şt. Sorin Popa.
T (1990), Univ. of Copenhaga (1992),
Premiul „Simion Stoilow” al Acad. Rom. Univ. Roma 2 (1994, 1996), Univ. Paris
(1994), al „Serghie Brothers” Founda- VI (1994), Toronto (1994), R.I.M.S.
tions, for graduating students at Univ. of (1993), Univ. of Tokyo (1995).
Buc. (1983); I „Traian Lalescu” (1980). Conf.inv.sem.: Buc. (1995), Tim.
Cond.dr. (1996). M. AMS. D.c.: teoria (1989), Cv. (1989), St. Petersburg
operatorilor, mecanică cuantică, ecuaţii (1988), Univ. d’Orleans (1990, 1992,
cu derivate parţiale. C&s: algebră 1994), Univ. Paris (1992, 1994), College
matriceală, analiză matematică, algebră de France (1991), Berkeley (1991, 1992,
liniară, analiză reală, analiză de una sau 1993), Boulder, Colorado (1993), Univ.
mai multe variabile complexe, of Reno, Odense Univ. (1992), Eugene
probabilităţi şi subfactori, analiză Univ., Oregon (1993), Univ. of
funcţională, operatori subnormali, spectre Indianopolis (1993), UC, Santa Barbara
ale operatorilor în spaţii Banach, (1994), UCLA (1994), Univ of Texas,
operatori algebrici, algebre de operatori Austin (1995), Mount Holyook, (1996),
în coomologia ciclică a lui Conne. Copenhaga (1992), Kyoto (1993), Tokyo,
Art.şt.: A new invariant for subfactors of (1995, 1996), Univ. Montreal (1994),
free group vs of finite groups, J. of Funct. Toronto (1994), Ottawa (1994),
Analysis 93 (1992), 138-159; The weak Oberwolfach (1994, 1996), Geneva
closure of the group algebras associated (1994), Univ. Aarhus (1995), York Univ.
to free groups are stably isomorphic, (1995). Rec.: MR., J. Oper. Theory,
Comm. Math. Phys., 156 (1993), 17-36; Pacific J. Math., Proc. of AMS, Proc.
On the frontier operator, Bull. Math. Soc. London Math. Soc., Int. Math. J., Indiana
Acad. Roum. 24 (1980), 401-406. Univ. Math. J., NSF Proposals in
Grant.: 1. Burse: Graduate Division Modern Analysis.
Fellowship, UCLA (1990-1991), fradules@yahoo.com
Combined Postoc. Res. Fellowship, from radulesc@math.uiowa.edu
UCLA and IHES, (1991-1992),
Fellowship at the Miller Inst. for Basic RĂDULESCU, M. Dr. (1968): O
Res. Sci., UC Berkeley (1992-1994), generalizare a integralei, UBB Cluj,
Travel Grant for Young Mathematicians cond. şt. George Călugăreanu.
of the Int. Math. Union to attend the Int.

300
RĂDULESCU, Marius Octavian RĂDULESCU, Vicenţiu D. (1958-). N.
(1953-). N. Bucureşti. St.: Lic. (1972), Caracal. St.: Lic. „Ioniţă Asan”, Caracal
Fac. Mat., Univ. Buc.(1977). Dr. (1985): (1977) ; Fac. Mat., Cv. (1982). HdR,
Fenomenul Müntz, CSMBuc., cond. şt. Univ. Paris VI (2003). F.: Fac. Mat.-
Marius Iosifescu. F.: c. (1977-1985), Info., UCv. Dr. (1993): Aplicaţii ale
Central Inst. for Management and Info.; teoriei operatorilor în analiza neliniară,
(1985-1987), ICI; c.p.II (1987-), UCv, cond. şt. Constantin Niculescu ;
CSMBuc. Premiul Acad. Rom. (1991). (1995): Analyse de quelques problèmes
M. SPSR, ARIES. M. col. red. Int. J. liés à l'équation de Ginzburg-Landau,
Appl. Sci. D.c.: analiză funcţională Univ. Paris VI, cond. şt. Haïm Brézis.
neliniară şi aplicaţiile ei la probleme la Premiul „Simion Stoilow” al Acad. Rom.
limită pentru ecuaţii diferenţiale, analiză (1999). M. SSMR, AMS, ESM, SMAI.
reală, analiză numerică, teoria M.col.red. An. UCv. Cond. dr. (2000).
optimizării, teoria aproximării, modelare D.c.: ecuaţii cu derivate parţiale, analiză
matematică (cercetări operaţionale). neliniară, calcul variaţional. C&s: ecuaţii
Op.pr.: Teoreme şi probleme de analiză cu derivate parţiale, capitole speciale de
matematică, Buc. (1982, cu S. analiză funcţională, ecuaţii eliptice
Rădulescu); Teoreme şi probleme de neliniare. Op.pr.: Variational and
analiză matematică, I, ed.a 2-a, Pit. nonvariational methods in nonlinear
(2002, cu S. Rădulescu). Conf.inv.sem.: analysis and boundary value problems,
Viena (1991,1992), Budapesta nonconvex optimization and its
(1995,1997), Sofia (1996, 1998, 1999, applications, Dordrecht (2003, cu D.
2002), Paris (2000), Praga (1995). Motreanu). Art. şt.:75. Rec. : MR, YB,
Part.conf.: 4. mradulescu@csm.ro Appl. Mech. Rev. Trad.: 2. Prof.inv. şi
conf.inv.sem.: Madison (1991), Paris
RĂDULESCU, Mihaela. Dr. (1996): (1998-2001), Uppsala (1995), Berlin
Methodes de l'analyse non lisse pour les
T (1996), Leiden (1996), Salonic (1996,
inclusions differentielles dans des 1997), Louvain (1998, 2000), Milano
espaces de dimensions infinie, Univ.T (1996), Brescia (1998), Perugia (1999),
Montréal, cond. şt. Francis Clarke.
H H Brighton (1997), Oxford (1998), Amiens
(2002, 2003), Chambery (2002), Nancy
RĂDULESCU, Sorin Adrian. Dr. (2003), Perpignan (2003), Basel (2003).
(1984): Teoreme de inversiune globală şi radulescu@inf.ucv.ro
aplicaţii, CSMBuc., cond. şt. Marius
Iosifescu. RĂŞCANU, Aurel. Dr. (1982):
Dept. of Math., Univ. of Iowa, Iowa City, IA Probleme calitative pentru ecuaţii
52242, SUA diferenţiale stocastice în spaţii Hilbert,
UAIC Iaşi, cond. şt. Viorel Barbu.
arascanu@uaic.ro
301
RĂUŢU, Gheorghe G. (1952-). N. Buc. informatică: teoria relaţiilor, logică
St.: Lic. „Mihai Viteazul”, Buc. (1971); algebrică, analiză matematică (fractală),
Fac. Mat., Spec.: Teoria probabilităţilor, teoria mulţimilor; logică matematică.
Univ. Buc. (1976). F.: prof. mat. (1976- C&s: algebră liniară, matematică,
1977), Buc.; a. stag. (1977-1980), matematici speciale, complemente de
Ploieşti; mat. (1980-1985), mat. pr. matematici, programare. Op.pr.: Analiză
(1985-1988), Buc.; c. (1988-1990), c.p.III matematică (abstractă reală, complexă):
(1990-1997), c.p.II (1997-), CSMBuc. note de curs, 2 vol. Buc., (2001); C.d.p.
Dr. (1988): Studiul traiectoriilor unor de analiză matematică, Buc. (1993, în
clase de procese Markov, Univ. Buc., colab.). Art.şt.: 7. Part.conf.: 7.
cond. şt. Ioan Cuculescu. M.fond. al
SPSR. D.c.: teoria probabilităţilor, REGHIŞ, Mircea Sandu I. (1930 ). N.
procese stocastice, procese Markov, Arad. St.: Lic. „Constantin Diaconovici
măsuri aleatoare Poisson, teoria măsurii Logan” (1949); Fac. Mat.-Mec., Univ. de
şi a integralei. C&s: teoria Stat din Sverdlovsk (1954). F.: asist.
probabilităţilor, procese Markov, aplicaţii (1954-1955), UCB; asist. (1955-1962),
ale proceselor Markov, aplicaţii ale lect. (1962-1969), conf. (1969-1971),
proceselor stocastice. Op.pr.: A course in prof. (1971-), UVT. Dr. (1967):
probability theory, Buc. (1996). Art.şt.: Contribuţii la studiul comportărilor
24: A dichotomic result on some random asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor
sheets and symmetric diffusions, diferenţiale liniare şi cvasiliniare în
Stochastics and Stochastics Reports, 42 spaţii Banach, Univ. Buc., cond. şt.
(1993), 151-166; Relative entropy under Miron Nicolescu. Iniţiatorul (1960) şi
mappings by stochastic matrices, Linear conducătorul Seminarului de ecuaţii
Algebra and its Applications, 179 (1993), diferenţiale, UVT. Fond. al Seriei de
211-235. Rap.int. şi contr.: 29. Bursă preprinturi ale Seminarului de ecuaţii
postdoc. Saint Flour (1991). Part.conf.: 8. diferenţiale, UVT. M. AMS, SSMR.
grautu52@yahoo.com; grautu@csm.ro M.col.red. An. UVT, Bul. Şt. UTV.
www.csm.ro; Cond.dr. (1969). D.c.: teoria calitativă a
ecuaţiilor diferenţiale, teoria stabilităţii
REBENCIUC, Mihai (1952-). N. Liapunov, control optimal, logică
Câmpulung-Moldovenesc. St.: Lic. matematică, teoria mulţimilor. C&s:
Teoretic, Gura-Humorului (1971), Fac. analiză matematică, analiză funcţională,
Mat.-Info, UVT (1975). Spec.: CEPECA funcţii complexe, logică şi teoria
(1978). F.: progr. (1976-1980), V.I.C. mulţimilor, algebră, ecuaţii diferenţiale.
M.A.I.A.; asist. (1980-1990), lect. (1990- Op.pr.: Sistemul formal al logicii
), Cat. Mat. III, UPB. Dr. (1999): Relaţii matematice, Tim. (1974); Elemente de
în categorii, logici neclasice, Univ. Buc., teoria mulţimilor şi logică matematică,
cond. şt. Solomon Marcus. D.c.:
302
Tim. (1991); Operatori diferenţiali cu o formǎ diferenţialǎ exterioarǎ, cond.
liniari, Tim. (1980); Ecuaţii diferenţiale şt. Dan I. Papuc. D.c.: topologie
liniare de ordinul doi în spaţii Banach, diferenţialǎ, varietǎţi diferenţiabile.
Buc. (1998, cu Gh. Băbescu); Ecuaţii Op.pr.: Calcul diferenţial. C.d.p., Tim.
diferenţiale ordinare, Tim. (2000, cu P. (1974, în colab.); Matematici speciale,
Topuzu); Classical and fuzzy concepts in algebră liniară şi programare liniară,
mathematical logics and applications, Tim. (1975, în colab.); Calcul integral.
Bocca Raton (1998, în colab.); C.d.p., Tim. (1977, în colab.); Matematici
Qualitative problems for differential speciale, Tim. (1977, 1978, în colab.);
equations, Singapore (1995, în colab.). Calcul diferenţial. C.d.p., Tim. (1978, în
Art.şt. 66: Criterii de stabilitate după colab.); Matematici speciale, Buc. (1981,
prima aproximaţie PMM (1963) (conţine în colab.); C.d.p. pentru concursurile
un rezultat generalizând, printre altele, pe profesional ştiinţifice „Traian Lalescu”,
cel al lui Liapunov, Malkin, citat de Tim. (1981); Matematici speciale, C.d.p.,
Massera şi Schaffer în monografia lor din Tim. (1982, în colab.); Matematici
Functional analysis and differential speciale, Tim., I, II (1983, în colab.);
equations, NY (1966)); Equations Matematici speciale. C.d.p., Tim., I, II
fonctionnelles itératives, Publicationes (1985, în colab.); C.d.p. de algebră,
Matematika, Szeged., (1966), citat în geometrie şi matematici speciale, Tim.
monografia lui Marek Kuczma, (1985, în colab.); C.d.p. de algebră,
Functional Equations. Bursa UNESCO geometrie şi ecuaţii diferenţiale, Tim.
(1968). Prof.inv.: Liège (1968), Québec (1989, în colab.); Algebră şi analiză
(1974), Ottawa (1993), Heidelberg matematică. C.d.p. pentru admitere în
(1994). Part. conf. 10. Rec. ZB, MR. învăţământul superior, Tim. (1991);
reghis@yahoo.com, reghis@math.uvt.ro Geometrie, trigonometrie. Culegere de
teste pentru admitere în învăţământul
REISCHER, Corina, vezi: HAIMOVI- superior, Tim. (1991); Capitole de
CI, Corina. matematici speciale. Teoria grafurilor şi
elemente de teoria automatelor finite,
RENDI, Bela. Dr. (1972): Contribuţii la Tim. (1994); Probleme de matematică
studiul algebrelor universale, UBB Cluj, pentru pregătirea concursului de
cond. şt. Gheorghe Pic. admitere în învăţământul superior, Tim.,
I, II (1997, în colab.); Probleme de
RENDI, Dorina-Marieta P. (1941-). N. matematică pentru absolvenţii de liceu,
Reşiţa, jud. Caraş-Severin. St.: Lic. Mixt, Tim. (1999, 2000, în colab.); Matematică.
Reşiţa (1959); Fac. Mat.-Mec., UVT Teste grilă pentru examenele de
(1967). Spec.: Cat. de Analiză, UBB Cluj bacalaureat şi admitere în învăţământul
(1970). F.: conf., UPT. Dr. (1982): superior, Tim. (2001, în colab.);
Studiul varietǎţilor diferenţiabile dotate
303
Matematici superioare pentru ingineri. RIMER, David. Dr. (1976): Geometrie
C.d.p., Tim. (1999, 2000 – 2002, în diferenţială a varietăţilor de cuadrice în
colab.); Algebră liniară, geometrie P3 , A3 , E3 , UVT, cond. şt. Dan. I. Papuc.
B B B B B B

analitică şi diferenţială, Tim. (2001,


2002, în colab.); Matematică modernă în RINGACI, Valentin. F.: conf. dr., USM.
medicina contemporană, Arad (2001, în C&s: informatică şi programare,
colab.); Teste grilă de matematică pentru programarea orientată pe obiect,
examenul de bacalaureat şi admitere în tehnologii de instruire asistată de
învăţământul superior, Tim. (2002, în calculator. Lucrări: 60.
colab.); Metode ale cercetării
operaţionale. Programare liniară. Teoria RIPIANU, Andrei (1919-), [m].
jocurilor. Teoria grafurilor, Tim. (2002).
Art. şt.: 65. Rap. int. şi contr.: 14. RIPIANU, Dumitru (1917-), [b], [h].

RESMERIŢĂ, Elena (1972-). N. Iaşi. RIZZOLI, Irina (1948-). N. Buc. . St.:


St.: Fac. Mat., UAIC Iaşi (1996, 1997 Fac. Mat., Univ. Buc. (1971). F.: asist.
masterat). F.: prep. (1996-1998), UAIC (1971-1992), lect. (1992-), Fac. Mat.,
Iaşi; asist. (1999-2003), Univ. of Haifa; Univ. Buc. Dr. (1978): Geometrie
c.p. (2004-), RICAM. Dr. (2003): Fixed diferenţială pe varietăţi, Univ. Buc.,
point and optimization methods in cond. şt. Kostache Teleman. D.c.:
infinite-dimensional Banach spaces, structuri analitice complexe, analiză
Univ. of Haifa, cond. şt. Dan Butnariu. numerică. C&s: analiză complexă,
D.c.: probleme inverse, analiză convexă, analiză numerică, analiză matematică.
metode iterative pentru probleme Op.pr.: Probleme de analiză numerică,
convexe de fezabilitate. Art.şt.: Averaged Buc. (1978, în colab.); Caiet de laborator
subgradient methods for constrained de analiză numerică, Buc. (1981, în
convex optimization and Nash equilibria colab.); Probleme de analiză numerică
computation (cu D. Butnariu), rezolvate cu calculatorul, Buc. (1983, în
Optimization 51 (6) (2002), 863-888; On colab.); Probleme de analiză numerică
total convexity, Bregman projections and rezolvate cu calculatorul, Buc. (1987, în
stability in Banach spaces, J. of Convex colab.); Introducere în teoria funcţiilor de
Analysis, 11, (1) (2004) 1-16. Alte lucr.: o variabilă complexă, Buc. (1999).
3. Cerc.inv.: (2003), IPAM. Conf.inv. Art.şt.: 4.
sem.: Linz (2003, 2004), Oberburgl
(2005), Cottbus, (2002), Haifa (2000, RÎBACHIN, Boris (1949-). N.
2003); Arrowhead, CA (2004, 2005). Ecaterinburg, Rusia. St.: Şc. Medie nr.1
elena.resmerita@oeaw.ac.at Chişinău; USLM (1974). F. ing. (1974-
www.ricam.oeaw.ac.at/people/page/resmerita 1977), IMAM, col. şt. inf. (1981-1987),

304
col. şt. sup. (1987-1993), conf. (1994- „Ady-Şincai”, Cluj-Napoca; asist. (1990-
2001), Cat. Info., colab. şt. coord., şef. 1993), lect. (1993-), Fac. Mat.-Info, UBB
Cat. (2000-), Şc.Antropologică Sup. Dr. Cluj. Dr. (2002): Geometry proving in
fiz.-mat. (1987): Propagarea undelor de the frame of the theorem project, Inst. für
şoc în medii elastoplastice neomogene, Symbolisches Rechnen, Linz, cond. şt.
USLM, cond. şt. H. A. Rahmatulin. Dr. Bruno Buchberger. D.c.: informatică,
hab. fiz.-mat. (2002): Modelarea demonstrarea automată a teoremelor de
matematică a proceselor nestaţionare, geometrie, sisteme de operare.
IMAM. Cond.dr. (2001). M. SACS, robu@cs.ubbcluj.ro
SMM. M.col.red. Comp.. Sci. J. of Mold.
D.c.: elaborarea algoritmilor şi schemei ROCŞOREANU, Carmen F. (1962-) N.
cu diferenţe finite pentru cercetarea Calafat, jud. Dolj. St.: Lic. „ Fraţii
frontierelor libere şi de contact, Buzeşti”, Cv. (1981); Fac. Mat, UCv
construirea algoritmului paralel şi a (1985, şef de promoţie). F.: prof. stag.,
programelor de calcul pentru probleme Lic. Segarcea (1985-1988); prof. (1988-
dinamice ale mecanicii mediilor continue. 1990), Lic. Energetic Cv; asist. (1990-
Ed.vol.conf. Op. pr.: Modelarea 1998), lect. (1998-2001), Fac. Mat., UCv;
matematică a proceselor ecologice, conf. (2001-), Fac. Şt. Ec., UCv. Dr:
H

Chişinău. (1998, în colab.). Art.şt.: 50: (1997) Dinamică şi bifurcaţie în ecuaţia


Propagarea undelor de şoc într-un mediu FitzHugh-Nagumo, IMAR, cond. şt.
stratificat, la ciocniri cu viteză mare, Izv. Adelina Georgescu. Premiul ROMAI
AN MSSR, Mat., 3 (1985), 59-61; (1997). M: SSMR, ROMAI. D.c.:
Mathematical model of biochemical sisteme dinamice şi teoria bifurcaţiei;
decomposition of organic in landfil, programare liniară şi convexă. C&s:
CSJM, 11, 3 (33) (2003), 347-359. matematici aplicate în economie,
rybakin@math.md cercetări operaţionale, algebră liniară şi
geometrie analitică, analiză matematică.
RÎBACOVA, Galina. F.: conf. dr., Op. pr.: The FitzHugh-Nagumo model.
USM. C&s: analiză numerică, metode Bifurcation and Dynamics, Dordrecht,
numerice de rezolvare a problemelor de 2000 (în colab.); Programări liniare şi
mecanică a corpului solid. Lucrări: 19. elemente de teoria grafurilor, Cv. (2002);
Matematici aplicate în economie, Cv.
ROBU (n. SZILÁGYI), Judit (1957-). (2001); Matematici aplicate.
N. Cluj-Napoca. St.: Fac. Mat., spec. Probabilităţi şi statistică, Cv. (1998, în
info., UBB Cluj (1980). F.: a. (1980- colab.); Optimizări şi aplicaţii în
1990), Oficiul Mic de Calcul la Direcţia economie, Cv. (1995, în colab.). Art. şt.
Apelor Someş, Cluj-Napoca; prof. supl. 22. Part. conf. 26.
mat. (1980-1982), Lic. Mat.-Fiz. Nr. 3, carmenr@central.ucv.ro.
Lic. Ind. Nr. 6 şi Lic. de Ist.-Filologie
305
ROGAI, Eliferie (1927-). N. Tanatari, ROGOZHIN, Y. (1949-). N. Berdicev,
jud. Tighina. St.: Fac. Mat.-Fizică, Univ. Ucraina. St.: Şc. Medie nr. 6, Bălţi.
Buc. F.: asist., Fac. Mat., Univ. Buc. (1967); Univ. de Stat din Cubani,
D.c.: ecuaţii diferenţiale. C&s: ecuaţii Krasnodar, Rusia. (1971). F. prof. mat.
diferenţiale. Op.pr.: Exerciţii şi probleme (1971-1975); Univ. de Stat, Cubani, drd.
de ecuaţii diferenţiale şi integrale, Buc. (1975-1978); colab. şt. inf. (1978-1981),
(1963); Probleme de matematică pentru şef lab. PNILMO (1981-1994) IMAM;
examenele de bacalaureat şi admitere în secr.şt. (1995-1997), Secţ. Şt. Tehn. al
învaţămîntul superior, Buc. (1972); Acad. Mold.; col. şt. coord. (1997-),
Tabele matematice uzuale, ed. a 6-a rev. IMAM. Dr. fiz.-mat. (1981): Maşini
şi îmb., Buc. (1972, cu C. Teodorescu); universale Türing,, CC, Acad. Şt. URSS,
Tabele matematice uzuale, ed. a 7-a, Buc. Moscova , cond. şt. Mark Buşco-Juc. Dr.
(1973, cu C. Teodorescu); Tabele hab.: fiz.-mat. (1999), Despre modele
matematice uzuale, ed. a 8-a rev. şi formale ale calculului, USLM. Cond.dr.
îmb., Buc. (1975, cu C. Teodorescu); (2001). M. EATCS, EMCC, SMM. D.c.:
Dicţionar poliglot de matematică, informatica teoretică, modele formale de
mecanică şi astronomie: engleză, calcul, calcul bimolecular. Art.şt.: 80:
română, germană, franceză, rusă, Buc. Small universal Türing machines, Theor.
(1978, în colab.); Tabele si formule Comp. Sci., Elsevier, 168, 2 (1996), 215-
matematice, Buc. (1983); Ecuaţii 240; A universal Türing machine with 22
diferenţiale: exerciţii şi probleme, I, Buc. states and 2 symbols, Rom J. of Info. Sci.
(1984); C.d.p. de mecanică pentru and Tech., 1, 3 (1998), 259-265;
studenţii de la secţia matematică-fizică, Context-free insertion-deletion systems,
Buc. (1987); Probleme de matematică Theor. Comp. Sci., Elsevier, 330 (2005),
pentru admiterea în învaţământul 339-348 (în colab.). Prof.inv.: Metz
superior: conţinând 24 seturi (1997, 2001-2003).
retrospective ale concursurilor din 1993 rogozhin@math.md
şi 1994, 24 seturi propuse pentru
autoverificare, Buc. (1995; cu L. ROMAN, Adrian. Dr. (1974):
Modan); 871 probleme de matematică: Contribuţii la studiul unor subvarietăţi
(date la admiterea în Facultatea de din spaţii riemannene, UAIC Iaşi, cond.
Matematică din Buc. între 1947-1978; şt. Gheorghe Gheorghiev.
1979-1985), 2 vol., Buc. (1996, cu L.
Modan); Formule şi tabele matematice: ROMAN, Cosmin S. N. Buc. St.: Lic.
aide-memoire matematic = Mathematical „Gheorghe Şincai ”, Baia Mare; Fac.
formulae and tables = mathematical Mat., Univ. Buc. (1996), masterat în mat.,
aide-memoire, Buc. (1996 cu M. Rogai). OSU, Columbus, (2001), drd., OSU,
Columbus (2001-2004). F.: asist., Math.
Dept., OSU-Lima. Dr. (2004): Baer and
306
quasi-Baer modules, OSU, cond. şt. Tariq ROSINGER, Elemer E. F.: Dept. of
Rizvi. Premii: Excellence in Teaching Math., Univ. of Pretoria, South Africa.
Awards, for Outstanding teaching at the Dr. (1972): Structuri pseudotopo- logice.
OSU, Dept. Math., Columbus (2000); Scufundarea uniform continuă a
1
Summer Felowship, OSU, Dept. Math., distribuţiilor D în algebre pseudo-
P P

Columbus (2002); Preparing Future topologice, Univ. Buc, cond. şt.


Faculty Fellow, OSU, Columbus (2003- Gheorghe Marinescu.
2004). M. AMS, MAA. D.c.: algebră,
teoria inelelor şi modulelor, teoria ROŞCA (n. CĂTINAŞ), Daniela
categoriilor, algebră omologică. C&s: Dorina T. F.: asist., Dep. Mat., UTCluj.
analiză matematică, analiză matematică Dr. (2004): Aproximare cu ajutorul
pentru afaceri, geometrie analitică, funcţiilor wavelets, UBB Cluj, cond. şt.
algebră şi trigonometrie şi aplicaţiile lor. Gheorghe Coman. D.c.: analiză
Art.şt.: Baer and quasi-Baer modules (cu numerică, undişoare.
S. T. Rizvi), Comm. in Algebra, 32, 1 Daniela.Catinas@math.utcluj.ro
(2004), 103-123. Conf.inv.sem.:
Binghamptom, NY (2003), Florida ROŞCA, Ioan (1947-). N. Sarmaş, jud.
Atlantic Univ, Boca Raton (2003), Soc. Harghita. St.: Fac. Mat., Univ. Buc.
Mat. Mexicana, Huston, TX (2004), (1970). F.: asist. (1970-1971), Fac. Mat.,
Granville, OH (2002), OSU, Columbus, Univ. Buc., a. (1971-1979), a.p.III (1979-
OH (2004). 1980), CCUB; lect. (1980-1991), conf.
cosmin@math.ohio-state.edu (1991-2001), prof. (2001-), Fac. Mat.,
Univ. Buc. Dr. (1978): Metode funcţional
ROMAN, Rodica I. F.: lect., Fac. Mat., numerice pentru ecuaţii operatoriale,
UBB Cluj. Dr. (2002): Geometria Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Teodorescu.
modelului Roche şi transferul de masă în M. SIAC. M.col.red. An. Univ. Buc.
sisteme stelare binare strânse, UBB (seriile Info., Mat.), Bul. Şt. UPit. D.c.:
Cluj., cond. şt. Vasile Ureche D.c.: ecuaţii cu derivate parţiale, metode
geometria modelului Roche, transfer de numerice pentru ecuaţii diferenţiale şi cu
masă. rroman@math.ubbcluj.ro derivate parţiale, metode de element finit,
metode variaţionale, modelare
ROMANO, Dionisie (1806-1872), [b]. matematică, metoda elementului finit
pentru aproximarea numerică a ecuaţiilor
ROMANOF, Nicolae. Dr. (1987): variaţionale. C&s: ecuaţii cu derivate
Aplicaţii ale teoriei proceselor aleatoare parţiale, metode numerice în mecanică,
în teoria turbulenţei: contribuţii la studiul metoda elementului finit. Op.pr.:
stocastic al difuziei turbulente, CSMBuc., Exerciţii pentru programarea
cond. şt. Marius Iosifescu. calculatoarelor, Buc. (1974); Ecuaţii cu
derivate parţiale, Buc. (1997); Metode
307
funcţional numerice pentru ecuaţii comportamentală; algebră universală;
operatoriale, Buc. (1999); Analiză logică şi teoria categoriilor. C&s:
numerică, Buc. (1999); Lecţii de ecuaţii algoritmi şi structuri de date; principiile
diferenţiale şi cu derivate parţiale, Buc. limbajelor de programare; structuri de
(2000). Art.şt.: 39. Brevete de invenţie: date în Jawa; proiectarea şi analiza
Sistem informaţional pentru evidenţa, algoritmilor; teoria calculabilităţii; logică
mişcarea şi utilizarea personalului în informatică şi tipuri de date abstracte;
(1978). Prof.inv.: Toulouse, Clermont- specificaţii algebrice. Op.pr.: An
Ferrand II (1991-1992). overview of the Tatami Project,
Amsterdam (2000, în colab.). Art.şt.: 18.
ROŞCA, Radu (1908-2005), [b], [h]. Burse postdoc.: Int. Summer School
Marktoberdorf (1999). Rec.: TCS, Math.
ROŞCULEŢ, Marcel (1919-), [b], [h]. Structures in Comp. Sci., J. of Comp. and
System Sci., Ann. of Math and Artificial
ROŞIU, Gheorghe I. (1839-1897), [b], Intelligence. www.cse.ucsd.edu
[h].
ROŞU, Mihail Radu. Dr. (1983):
ROŞU, Grigore (1971-). N. Buc. St.: Formule de inversiune nelocale în
Fac. Mat., Univ. Buc. (1995; masterat: geometria integrală şi probleme de tip
informatică teoretică, 1996). F.: Cauchy asociate, IMAR, cond. şt.
consultant (1994-1996), IPA; prep. Nicolae Teodorescu. mrr@email.unc.edu
(1996-1998), asist. (1998-), Fac. Mat., Dept. of Math., PSU, Univ. Park, PA 16802,
Univ. Buc.; drd. (1996-2000), UC San SUA
Diego; c. (2000-), NASA, San Francisco.
Dr. (2000): Hidden logic, UC, San ROTARU, Mihai M. Dr. (2002):
Diego, cond. şt. Joseph Goguen. Premii: Semantica proceselor concurente
„Irina Gorun Bercovici” al SSMR (1997); asincrone, UBB Cluj, cond. şt. Grigor
II (1993) I (1995), Simpozionul Naţ. Moldovan. D.c.: informatică, procese
„Info-Junior”, Iaşi. D.c.: metode formale concurente asincrone.
în proiectarea şi analiza sistemelor;
inginerie software; proiectarea şi ROVENŢA, Eugen. F.: prof. York
semantica limbajelor de programare şi Univ., Toronto. Dr. (1978): Asupra unor
specificare; demonstrarea automată a probleme de structuri topologice şi teoria
proprietăţilor sistemelor de calcul; măsurii pentru mulţimi fuzzy şi aplicaţii,
demonstrarea automată a teoremelor; UVT, cond. şt. Ioan Bîtea. Premiul de
specificarea şi verificarea sistemelor excelenţă al Fac. Glendon, York Univ.
distribuite; aplicaţii ale logicii în D.c.: inteligenţă artificială, reprezentarea
informatică; logica ecuaţională şi cunoştinţelor, logică clasică şi fuzzy,

308
teoria probabilităţilor şi măsuri clasice şi latici şi algebră universală, teoria
neclasice, tehnologia informaţiei, automatelor. Op.pr.: Axiomele laticilor şi
dezvoltarea programelor portabile în ale algebrelor booleene, Buc. (1963);
Prolog care permit generarea sistemelor Pseudo-boolean methods for bivalent
expert fuzzy. C&s: construirea sistemelor programming, Berlin (1966, cu P. L.
eficiente cu ajutorul calculatorului. Hammer); Boolean methods in operations
Op.pr.: Éléments de logique pour research and related areas, Berlin
l’informatique; Exercises corrigés de (1968), Paris (1970) (cu P. L. Hammer);
logique pour l’informatique. Algebră liniară, Buc. (1968); Logică
roventa@glendon.yorku.ca matematică şi teoria mulţimilor, Buc.
http://glendon.yorku.ca/eugenroventa (1972, în colab.); Elemente de teoria
Comp. Sci. Program, Glendon Col., York
Univ., 2275 Bayview Avenue, Toronto, mulţimilor, Buc. (1973); Boolean
Canada functions and equations, Amsterdam
(1974), Tokyo (1984); Éléments
ROZENBLAT-ROT, M. C. . Dr. d’algèbre linéaire, Oran (1976); Curs de
(1956): Noţiunea de entropie în teoria bazele informaticii. Logică matematică.
probabilităţii şi folosirea acesteia în I: Elemente de algebră universală, II:
teoria transmiterii informaţiei pe canale Calculul propoziţiilor, Buc. (1977); Curs
de legătură, USLM, cond. şt. Andrei M. de bazele informaticii. Latici şi algebre
Kolmogorov. booleene, Buc. (1982); Lukasiewicz-
School of Business, Seton Hall, Univ. South Moisil algebras, Amsterdam (1991, în
Orange, NJ 07079, SUA colab.); Curs de bazele informaticii, Buc.,
II (1991, în colab.); Lecţii de calculul
RUDEANU, Sergiu (1935-). N. Iaşi. St.: predicatelor şi calculul propoziţiilor,
Fac. Mat., Univ. Buc. (1957). F.: conf. Buc. (1997). Art.şt.: 85. Rec.: MR, ZB.
(1968-1990), prof. (1990-), Fac. Mat., Alte detalii se găsesc în [b], [h].
Univ. Buc. Dr. (1964): Ecuaţiile rud@funinfo.cs.unibuc.ro
booleene şi aplicaţiile lor, Univ. Buc.,
cond. şt. Grigore C. Moisil. Premiul RUGINĂ, Andrei. Dr. (1982): Module
„Gheorghe Ţiţeica” al Acad. Rom. necomutative, aplicaţii în informatică,
(1968). Cond.dr. (1970). D.c.: teoria UAIC Iaşi, cond. şt. Radu Miron.
laticilor, algebra logicii, algebră
universală, algebre booleene, programare RUS, Ioan A. (1936-). N. Ianoşda, jud.
pseudo-booleană, teoria grafurilor. C&s: Bihor. St.: Lic. „Emanuil Gojdu”, Oradea
logică şi teoria mulţimilor, logică şi (1955); Fac. Mat., Secţ. Mat., UBB Cluj
calculatoare, bazele informaticii, (1960). Spec.: postuniv., Univ. Lund,
fundamentele algebrice ale informaticii, Suedia (1966-1967). F.: asist. (1960-
informatică algebrică, teoria algebrică a 1967), lect. (1967-1972), conf. (1972-
mecanismelor automate, teoria grafurilor, 1977), prof. (1977-), Fac. Mat.-Info.,
309
UBB Cluj. Dr. (1967): Contribuţii la (1979); Generalized contractions and
studiul unicităţii soluţiei problemei lui applications, Cluj-Napoca (2001); Fixed
Dirichlet relativ la sisteme tari eliptice de point theory (1950-2000). Romanian
ordinul al doilea, UBB Cluj, cond. şt. contributions, Cluj-Napoca (2002);
Dumitru V. Ionescu. Cond. dr. (1990). Matematica şi Informatica. Trecut,
Premii: Ordinul „Meritul ştiinţific” cl. a prezent şi viitor, Cluj-Napoca (1998, cu
III-a (1979); Brevet şi „Medalia Jubiliară E. Muntean). Matematica şi aplicaţiile
Argintată”, cu prilejul împlinirii a 100 de sale, Buc., (1995, în colab.). Ed.: 1.
ani de apariţie neîntreruptă a rev. „GM” Art.şt.: 108. Grant.: 10. Rec. MR, ZM.
(1995). M. SSMR, ROMAI, AMS, Part.conf.: 28. iarus@math.ubbcluj.ro
Japanesse Assoc. of Math. Sci., Int.
Federation of Nonlinear Analist, Soc. RUS, Teodor. Dr. (1965): Folosirea
Math. de France, SIAM, EMS. teoriei arborilor la rezolvarea unor
M.col.red. Studia (Cluj); Fixed Point probleme nearitmetice cu ajutorul
Theory; Mathematica; Bull. Şt. UNBM; maşinilor cifrice de calcul, ICTP Cluj,
Gazette des Mathématiciens (Paris); Pure cond. şt. Tiberiu Popoviciu.
Math. Manuscripts (Calcutta). D.c.: Dept. of Comp. Sci., Univ. of Iowa, Iowa
operatori neliniari, ecuaţii diferenţiale, City, Iowa 52242, SUA
modelare matematică. C&s: ecuaţii
diferenţiale şi integrale, ecuaţii cu RUS, Vasile. St.: UTCluj (1997), master:
derivate parţiale, teoria punctului fix, info., Southern Methodist Univ., Dallas,
operatori neliniari, modelare matematică, TX. F.: asist., Dept. Comp. Sci. and Info.,
biomatematică, sisteme dinamice. Indiana Univ., South Bend. Dr. (2002):
Op.pr.: Ecuaţii diferenţiale şi integrale, Logic form for WordNet glosses,
Buc., (1975, cu P. Pavel); Ecuaţii Southern Methodist Univ. D.c.: informa-
diferenţiale, Buc., (1982, cu P. Pavel); tică, procesarea limbajelor naturale, regă-
Ecuaţii diferenţiale, ecuaţii integrale şi sirea informaţiilor, tehnologii inginereşti
sisteme dinamice, Cluj-Napoca, (1996); de căutare, sisteme inteligente, ingineria
Modelare matematică, Cluj-Napoca software, inteligenţă artificială,
(2000, cu C. Iancu); Teoria punctului fix reprezentarea cunoştinţelor bazată pe
în structuri algebrice, Cluj-Napoca limbajul natural, răspunsul la întrebări,
(1971); Teoria punctului fix în analiza software de sisteme, analiza şi proiectarea
funcţională, Cluj-Napoca (1973); sistemelor software, managementul
Introducere în teoria ecuaţiilor configuraţiei. Art.şt.: High precision
operatoriale, Cluj-Napoca (1976, în logic form transformation (cu D. I.
colab.), Metrical fixed point theorems, Moldovan), Int. J. for Tools with
Cluj-Napoca (1979); Principii şi aplicaţii Artificial Intelligence Tools, 11, 3,
ale teoriei punctului fix, Cluj-Napoca (2002), 437-454. Part.conf.: 13.
vasile@cs.iusb.edu, vrus @ memphis.edu
310
RUSSU, Eugen (1910-1983), [b]. USM, cond. şt. Petre Osmatescu. Premii:
„Tânărul cercetător al ROMAI” (2002);
RUSU, Andrei (1968-). N. Cimiseni, r-ul al Senatului UTM, pentru „Cel mai bun
Criuleni, jud. Chişinău. St.: Şc. Medie nr. cadru didactic tânăr” (2002). M. ROMAI,
11, Chişinău (1985); Fac. Mat.- SMM. D.c.: analiză complexă (aplicaţiile
Cibernetică, USM (1990). F.: ing.-mat. cvasiconforme şi cvasiregulate).
(1990-1992), colab. şt. (1995-1987), elenarusu@mail.md
IMAM; lect. sup. (1997-2001), Univ.
Liberă Int. din Mold.; lect. sup. (2001- RUSU, Elisabeta. Dr. F.: prof., Cat. de
2002 ), conf. (2002-), USM. Dr. (1997): Mec. Teor., Fac.de Construcţii de Maşini.
Cercetări funcţionale în logici (1980): Analiza unor procese de
demonstraţionale, IMAM, cond. şt. deformare pe baza principiilor
Mefodie Raţă. Premii: pentru Tinerii termodinamicii, UAIC Iaşi, cond. şt.
Cercetători, al IMAM (1996); al ROMAI Mendel Haimovici, Constantin I. Borş.
(1995). M. ROMAI, SMM. D.c.: logică
matematică, algebră universală, probleme RUSU, Gheorghe (1942-). N. Tîrnova, r-
de matematică discretă în logica ul Edineţ. St.: Şc. Medie, Hîncăuţi
matematică. C&s: logica matematică, (1958); Fac. Fiz.-Mat., USM (1964). F.:
modelarea matematică a proceselor labor. sup., colab. şt. info., colab. şt. sup.
economice. Art.şt.: Criteriul de (1964-1982), IMAM; conf. (1982-),
completitudine la expresibilitate în USM. Dr. fiz.-mat. (1970), USM. D.c.:
extensia 4-valentă a logicii teoria spectrală a operatorilor liniari şi a
demonstraţionale, Bul. AŞM, Ser. Mat., fascicolelor de operatori, geometria
1(20) (1996), 82-96. spaţiilor Banach, teoria idealelor de
agrusu@univ-ovidius.ro operatori. C&s: analiză matematică,
agrusu@moldova.md analiză funcţională, teoria funcţiilor de
variabilă complexă, teoria măsurii,
RUSU, Adrian. russu@pcnet.ro integrală Lebesgue, spaţii Banach, ideale
normate simetric, ideale de operatori,
RUSU, Elena. (1958-). N. Târnova, r-ul spaţii simetrice. Art.şt.: On certain
Donduşeni, jud. Edineţ. St.: Şc. Medie subspaces of a class of Banach spaces,
Târnova (1985); Fac. Mat. şi Cibernetică, Bul. AŞM, Ser. Mat. 33, 2 (2000), 85-91;
USM (1990). F.: prof. mat. şi info. Asupra spectrului operatorilor în două
(1990-1995), licee şi colegii, Chişinău; spaţii Banach, Izv. VUZ SSSR, Ser.
lect. (1998-2003), lect. sup. (2000-3003), Mat., 11 (1988), 42-49 (în l. rusă).
conf. (2003-), UTM, Chişinău. Dr.
(2000): Cvasiregularitate pe modele RUSU, Gheorghe. Dr. (1986):
locale de varietăţi mixte Jurchescu, Univ. Contribuţii la studiul ecuaţiilor
Buc., cond. şt. Cabiria Andreian Cazacu;
311
elasticităţii neliniare, UAIC Iaşi, cond. şt. SAGAIDAC, Maria. F.: conf. dr., USM.
Adolf Haimovici. C&s: metode de optimizare, calcul
variaţional şi control optimal, cercetări
RUSU, Ioan. Dr. (1976): Contribuţii la operaţonale, optimizarea sistemelor
programarea matematică, Univ. Buc., dinamice, metode variaţionale de
cond. şt. Octav Onicescu. regularizare a problemelor incorecte.
Lucrări: 32.
RUSU, Ion. Dr. (1972): Studiul efectelor
de flexiune asupra părţilor mobile ale SALIGNY, Anghel (1854-1925), [a].
marelui instrument meridian de la
Observatorul din Bucureşti şi influenţa SAMUEL, Judita. Dr. (1988): Modele
lor în determinările preciziei de poziţii stocastice de creştere economică,
solare, UBB Cluj, cond. şt. Constantin CSMBuc., cond. şt. Marius Iosifescu.
Drîmbă. jsamuel@csm.ro

RUŞCIOR, Ştefania (1919-). Dr. SAMUEL Micu Klein (1745-1806), [b].


(1959): Corespondenţe prin varietăţi
liniare tangente paralele între varietăţi SANDI, Ana Maria. Dr. (1983):
riglate, UTIaşi, cond. şt. Ion Creangă. Contribuţii la modelarea matematică a
Alte detalii se găsesc în [b], [h]. proceselor de învăţare, Univ. Buc., cond.
şt. George Ciucu.

S SANDIC, Mihail (1938-). N. Şipca, r-ul


Şoldăneşti. St.: Şc. Medie Orhei (1955);
Fac. Mat.-Fiz., USM (1960). F.: labor.
SABADIŞ, Alexandru. Dr. (1983): sup., colab. şt. sup., secr.şt. (1963-1969),
Contribuţii la teoria analitică a IMAM; conf. (1974-1989), USM; (1971-
multifuncţiilor, UCv, cond. şt. Eugen V. 1974) UTM. Dr. fiz.-mat. (1966): Univ.
Dobrescu. Harkov, Ucraina. Premii: Medalia
„Veteran al muncii” (1983). M. în comit.
SACALIUC, Constantin. F.: conf. dr., şt. şi comit. de org. conferinţe. D.c.:
USM. C&s: teoria măsurii, analiză algebră, teoria cvasigrupurilor n-are.
funcţională, analiză matematică, Art.şt.: 17: Cvasigrupuri şi bucle n-are,
probleme la limită pentru funcţii Sibirski Mat. Ž, 7, 1 (1966), 31-54 (cu V.
analitice, ecuaţii integrale singulare. Belousov); n-Cvasigrupuri total
Lucrări: 24. simetrice, Mat. Issl., Chişinău, III, 2
(1968), 170-182 (în colab.).

312
SÁNDOR, József (1956-). N. Forţeni, înzestrate cu legi de derivare, UAIC Iaşi,
jud. Harghita. St.: Lic. Odorheiul cond. şt. Gheorghe Gheorghiev.
Secuiesc (1974), Fac. Mat., UBB Cluj
(1980). F.: serv. militar (1975), Ineu; SANDU, Nicolae Ion (1950-). N.
prof. mat (1980-1983), Lic. Sibiu; (1983- Dănceni, r-ul Ialoveni. St.: Şc. Medie
1990), Odorheiul Secuiesc; lect. (1997- (1967); Fac. Mat., USM (1972). F.: labor.
1999), conf. (1999-2003), prof. (2003-), sup., colab. şt.inf., IMAM (1975-1979);
Fac. Mat., UBB Cluj. Dr. (1997). M. activează la Inst. Planif. al Comit. de Stat
AMS, EMS, „János Bolyai” Math. Soc., de Planif. a RSSM (1980-1986); c.d.
SSMR, „Radó Ferenc” Math. Soc., (1986-1991), Univ. Agrară de Stat din
RGMIA, WGGC, „Farkas Gyula” Assoc. Mold.; conf. (1991-), UST. Dr. fiz.-mat.
for Math. and Comp. Sci. D.c.: analiză (1979): IMAM. D.c.: teoria buclelor.
matematică, teoria numerelor, geometrie, Art.şt.: 50: Comutative Moufang loops
istoria matematicii. C&s: analiză with finite conjugate classes of subloops,
matematică, analiză funcţională, funcţii Mat. Zametki, 73(2) (2003), 269 - 280;
convexe, teoria numerelor, complemente Infinite independent systems of identities
de matematică. Op.pr.: Inegalităţi of an associative algebra over an infinite
geometrice, Cluj-Napoca (1988, în l. field of characteristic two, Mat. Zametki,
maghiară), Cîteva ecuaţii diofantice 74(4) (2003), 603-611 (în l. rusă). Part.
pentru funcţii aritmetice particulare, conf. 1. HCaseg@usm.md H

Tim. (1989); On Dedekind's arithmetical


function, Tim. (1988); Handbook of SANIELEVICI, Maximilian. [b].
number theory, Dordrecht (1996, în
colab.); Geometric theorems and SANIELEVICI, Simion (1870-1963),
arithmetic functions, Rehoboth (2002), [a], [b], [e] , [k] ], [h].
(e-book); Geometric theorems,
diophantine equations and arithmetic SASS, Istvan Huba Atilla (1945-). N.
functions Rehoboth (2002); Handbook of Valea lui Mihai, jud. Bihor. St.: Lic.
number theory, I, II, Berlin (2004, in
T T „Nicolae Bălcescu” Călăraşi (1964), Fac.
colab.). Rec. MR, ZB. Mat., Univ. Buc. (1969). F.: prof. mat.
jsandor@math.ubbcluj.ro (1969), Şc. Gen. nr. 13, Baia Mare (1969-
1971), Lic. „Gh. Şincai”, Baia Mare
SANDOVICI, Adrian. Dept. Math., (1971-1972), Lic. Ec. Baia Mare (1972-
Univ. of Groningen, Olanda. 1974); Centrul Şc. de Constr.-Arhit., Baia
adrian@math.rug.nl Mare (1974-1978), Lic. Electrotehnică,
Baia Mare; lect. (1998-), UNBM. Dr.
SANDOVICI, Profira. Dr. (1977): (1986): Stadii târzii în evoluţia stelelor,
Secţiuni recurente în fibrate vectoriale UBB Cluj., cond. şt. Arpad Pal. M.

313
SSMR. M.col.red. Şt. UNBM, Lucr. tice, Tim. (1997, în colab.); Lecţii de ana-
Sem. de Creativitate Mat. D.c.: liză matematică. Primitive (2002, în
astronomie astrofizică, astrofizică colab.); Calcul diferenţial în R prin exer-
relativistă, metrici simetrice, metrici ciţii şi probleme (2003, în colab.); Calcul
relativiste, clase de soluţii algebrice integral în R prin exerciţii şi probleme
speciale, găuri negre, structuri galactice şi (2003, în colab.). Art. şt.: 29. Grant.: 5.
stelare, mecanică cerească. C&s: Rec.: An. UVT. Part. conf.: 11.
astronomie şi astrofizică, algebră şi
geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii SASU, Bogdan A. (1971-). N. Ineu, jud.
diferenţiale, metodica predării Arad. St.: Lic. „Mihai Viteazu”, Ineu
matematicii, matematică pentru (1990); Fac. Mat., UVT (1995). Spec.:
institutori, matematică, chimie Univ. Tehn. Viena, Dep. Analiză
alimentară, practică pedagogică. Op.pr.: Funcţională (1999) ; Lab. „J. A.
Late stages in stellar evolution, Dieudonné”, Univ. Nisa (2000, 2001). F.:
Budapesta (2002); Astronomie şi lect., Fac. Mat., UVT. Dr. (2002):
astrofizica, ştiinţele universului?, Cluj- Comportări asimptotice ale familiilor de
Napoca (2002). Art.şt.: 23. Part.conf.: 9. evoluţie, cond. şt. Mihail Megan.
M.col.red. Anal. UVT. D.c.: comportarea
SASU, Adina Luminiţa I. (1976-). N. asimptotică a ecuaţiilor de evoluţie în
Reşiţa, jud. Caraş-Severin. St.: Lic. spaţii infinit dimensionale şi
„Traian Lalescu “, Reşiţa (1994); Fac. controlabilitatea acestora. C&s: analiză
Mat., UVT (1998). Spec.: Univ. Tehn. convexă, teoria calitativă a sistemelor
Viena, Dep. Analiză Funcţională (1999); liniare cu control, analiză matematică,
Lab. „J. A. Dieudonné”, Univ. Nisa funcţii reale, sisteme liniare cu control,
(2000, 2001). F.: asist., Fac. Mat., UVT. teoria semigrupurilor. Op. pr.: Bazele
Dr. (2002): Comportări asimptotice ale analizei matematice prin exerciţii şi
cociclilor peste fluxuri, cond. şt. Mihail probleme, (1996, în colab.); Lecţii de
Megan. M. SMR. M.col.red. An. UVT analiză matematică. Primitive (2002, în
D.c. : comportarea asimptotică a colab.); Calcul diferenţial în R prin
ecuaţiilor de evoluţie în spaţii infinit exerciţii şi probleme (2003, în colab.);
dimensionale şi controlabilitatea The asymptotic behaviour of evolution
sistemelor asociate acestora. C&s: families (2003, în colab.); Calcul integral
analiză matematică, funcţii reale, analiză în prin exerciţii şi probleme (2003, în
complexă, topologie. Op.pr.: The colab.). Art.şt.: 29. Grant.: 5. Rec.: An.
asymptotic behaviour of evolution UVT Part. conf.: 11.
families (2003, în colab.); Caracteristici
numerice, valori medii condiţionate, SAVA, Valeriu Al. (1942-). N. Tomeşti,
funcţii generatoare şi funcţii caracteris- jud. Iaşi. St.: Lic. Naţ. „M. Sadoveanu”,

314
Iaşi (1962); Fac. Mat.-Mec., Secţ.: Appl. 48, 4 (2003); Sur la stabilité du
Elasticitate, UAIC Iaşi (1968). Spec.: la fibré de Picard, C.R. Acad. Sci. Paris,
Varşovia (1972-1973). F.: prof., Cat. Ser. I, 334 (2002), 885-888.
Mat., UTIaşi. Dr. (1976): Studiul Valentin.Savin@imar.ro; http://www.imar.ro
ecuaţiilor constitutive şi de mişcare ale
unor materiale simple cu directori, UAIC SĂCĂREA, Cristian. F.: lect. dr., Fac.
Iaşi, cond. şt. Gheorghe Gheorghiev. M. Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: analiza
ESM. M.col.red. Iranian J. of Science conceptelor formale. C&s: algebră, inele
and Tech. D.c.: mecanica fluidelor cu şi corpuri, matematică-informatică,
microstructură, mecanica fluidelor ne- logică, teoria mulţimilor, aritmetică.
Csecarea@math.ubbcluj.ro
Newtoniene. Op.pr.: Lectures on
H H

micropolar fluid mechanics, Buc. (2000);


SĂCUIU, Ion (1932-). N. Cărpiniştea,
Introducere matematică în studiul
jud. Buzău. St.: Lic. „B. P. Haşdeu”,
fiabilităţii sistemelor, Chişinău (1997, în
Buzău; Fac. Mat., Univ. Buc. (1960). F
colab.); Matematici speciale, Iaşi (1981,
asist. (1960-1963), Univ. Buc.; c. (1963),
în colab.); Capitole de matematici
conf., prof., Cat. Mat., ASE Buc. Dr.
speciale, Iaşi (1998, în colab.); Calitate,
(1970): Contribuţii la teoria corelaţiei,
fiabilitate, mentenabilitate. Îndrumar de
CSMBuc., cond. şt. Gheorghe Mihoc. M.
laborator, Iaşi (1999, în colab.). Art.şt.:
SPSR, SSMR. D.c.: statistică matematică.
55. Prof.inv.: Univ. of Plymouth, Univ.
Op.pr.: 16 cărţi.
of Strathclyde (1990). Rec.: ZB. săcuiu@xnet.ro, ion.sacuiu@ie.ase.ro
Part.conf.: 30. avas@math.tuiasi.ro
valsava@mail.dntis.ro
SĂLĂGEAN, Ana-Maria, vezi:
MANDACHE, Ana-Maria.
SAVIN, Valentin. St.: Fac. Mat., Univ.
Buc. (1996); masterat, J. Fourier Inst.,
SĂLĂGEAN, Grigore Ştefan. F.: prof.,
Univ. Grenoble 1 (1997); ENS, Lyon
Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (1982):
(1998). F.: c., Univ. Lille 3 (2000-2002);
Probleme extremale în teoria geometrică
IMAR (2002-). Dr. (2001): Propriétés de
a funcţiilor analitice, UBB Cluj, cond. şt.
bidualité des espaces de modules en
Petru T. Mocanu. D.c.: analiză complexă,
termes de cohomologie de groupes, J.
teoria geometrică a funcţiilor. Op.pr.:
Fourier Inst. (Grenoble 1), cond. şt.
Geometrie, I-II, Buc. (1983, în colab.),
Siegmund Kosarew. D.c.: deformări ale
Teoria geometrică a funcţiilor univalente,
structurilor algebrice/anali-tice, simetrie
Cluj-Napoca (1999, în colab.).
în oglindă, dualitate neabe-liană, salagean@math.ubbcluj.ro
coomologie de grupuri, deformări de grigorestefan@yahoo.com
grupuri, spaţii de module/stacks fibrate
vectoriale, Art.şt.: Déformation du fibré
de Poincaré, Rev. Roum. Math. Pures
315
SĂVULESCU, Benone Matei. Dr. cvasigrupurilor n-are. C&s: algebră,
(1981): Asupra unor probleme de decizii aritmetica teoretică, teoria
bazate pe teoria reţelelor, Univ. Buc., cvasigrupurilor, utilizarea cvasigrupurilor
cond. şt. Ion Văduva la construirea codurilor. Op.pr.:
Extinderi de corpuri şi teoria Galois,
SĂVULESCU, Ştefan N. (1927-), [m]. Chişinău (2001, în colab.). Art.şt. 38.
Grant: 1.
SÂMBOAN (n. CREANGĂ), Anca. Dr. psyrbu@mail.md
H H

(1973): Mulţimi aleatoare şi funcţii


aleatoare de mulţime, CSMBuc., cond. şt. SBURLAN, Dragoş Florin (1976-). Buc.
Gheorghe Mihoc. St.: Fac. Mat.-Info, UOC. (1999;
masterat: info., 2000-2002). Spec. info şi
SÂNGEORZAN, Livia. F.: conf., limbaje formale, UOC (1999-2000); info
UTBv. Dr. (1988): Utilizarea şi limbaje formale şi apl., Rovira i Virgili
funcţionării echipamentelor industriale Univ., Taragona, Spania (2002-2003);
prin metode statistico-probabilistice, logică, informatică, inteligenţă artif.,
CSMBuc., cond. şt. Marius Iosifescu. Univ. Sevilla, (2003-2004), drd. Univ.
D.c.: teoria fractalilor, statistică, tehnici din Sevilla (2004-2005). F.: prep. (2000-
multimedia, sisteme dinamice. C&s: 2002, asist. (2002-), UOC; asist., Univ.
grafică pe calculator, statistică aplicată, Sevilla. D.c.: informatică, limbaje forma-
algoritmică şi programare, tehnici le, bioinformatică, inginerie software.
multimedia. l.sangeorzan@info.unitbv.ro Art.şt.: Time and synchronization in
livia.sangeorzan@web.de, membrane systems, (cu M. Cavaliere),
Fundamenta Info., 64, 1-4 (2005), 65-77.
SÂRBU, Boris, vezi: SÎRBU, Boris.
SBURLAN, Silviu–Florin, (1943-). N.
SÂRBU, Parascovia (alias SÎRBU, Buzău. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1976).
Parascovia). (1959-). N. Iurceni, jud. F.: mat. (1966-1967), CC al Chimiei,
Ungheni. St.: Şc. Internat nr.1, Chişinău Buc.; c. (1967-1975), c.p.I (1975-1977),
(1977); Fac. Mat.-Cib., USM (1982). F.: CSMBuc.; conf. (1977-1990), prof.
ing.-mat. (1982-1984), C. Cerc. Şt. Tehn. (1990-), Fac. Mat., UOC. Dr. (1970):
Electronică de Calcul, Chişinău; ing.-mat. Univ. Buc. Premiul „Gheorghe Lazăr” al
(1984-1986), colab. şt .inf. (1989-1991), Acad. Rom. (1975). Cond.dr. (1990). M.
colab. şt. (1992-1993), colab. şt. sup. SSMR, AOŞ, AMS D.c.: ecuaţii
(1994-1999), IMAM; conf. (1999-), diferenţiale şi integrale, ecuaţiile fizicii
USM. Dr. (1990): IMAM. Premiul matematice. C&s: ecuaţii diferenţiale şi
tinerilor savanţi ai IMAM (1989). M. integrale, ecuaţiile fizicii matematice,
SMM, ROMAI. M. în comit. şt. şi comit. analiză numerică, cercetări operaţionale.
de org. conferinţe. D.c.: algebră, teoria Op.pr.: Probleme de cercetare
316
operaţională. Programare matematică, SCHECHTER, Ervin. Dr. (1957):
Buc. (1971, în colab.); Metode Studiul erorilor în procedeele de tip
funcţionale în rezolvarea ecuaţiilor Runge-Kutta pentru integrarea numerică
teoriei elasticităţii, Buc. (1973, în colab.); a ecuaţiilor diferenţiale ordinare, UBB
Nonlinear mappings of monotone type, Cluj, cond. şt. Tiberiu Popoviciu.
Buc. (1978, în colab.); Gradul topologic. Konrad Adenauer Str. 39, D-6570
Lecţii asupra ecuaţiilor neliniare, Buc. Kaiserslautern, Germania
(1983); Principiile fundamentale ale
matematicii moderne. Lecţii de analiză SCHECHTER, Marie-Micheline. Dr.
matematică, Buc. (1991); Topological (1972): Contribuţii la studiul algebrico-
and functional methods for partial logic al structurilor relaţionale, Univ.
differential equations, Buc. (1995); Buc., cond. şt. Grigore C. Moisil.
Ecuaţii diferenţiale, integrale şi sisteme
dinamice, Buc. (1999, în colab.); SCHEIBER, Ernest I.. (1950-). N. Bv.
Monotonicity methods for partial St.: Lic. „Dr. I. Meşotă”, Bv. (1969); Fac.
differential equations, Budapesta (1999, Mat.-Mec., UBB Cluj (1974). F.: progr.
în colab.); Teste grilă pentru admiterea la (1974-1978), Centrul Terit. de Calcul,
Facultatea de Ştiinţe Economice, Bv; asist. (1978-1991), lect. (1991-1997),
Constanţa (2000, în colab.); Algebră conf. (1997-2000), prof. (2000-), Fac.
liniară şi geometrie analitică (1977); Mat.-Info., UTBv. Dr. (1987): Aplicaţii
Calcul diferenţial şi integral pentru numerice în teoria controlului optimal,
funcţii de o variabilă reală (1978), UBB Cluj, cond. şt. Ioan Muntean. M.:
Analiză finit-dimensională şi aplicaţii AMS. D.c.: metode numerice, calcul
(1979); Dicţionar englez-român, român- paralel şi distribuit. C&s: analiză
englez de ştiinţe matematice (1981); numerică, calcul paralel, tehnologii
Mecanica sistemelor continue şi discrete, distribuite în Java, matematici speciale.
(1989). Ed.: 3. Art.şt.: 45. Prof.inv.: Op.pr.: Rezolvarea asistată de calculator
Granada (1993, 1995), Ohio (2000, a problemelor de matematică, Buc.
2002). Rec.: MR, ZB. (2003, cu M. Lupu), Matematici speciale.
Rezolvarea problemelor asistată de
SCĂRLĂTESCU, Silvia (1969-). N. calculator cu exemplificări în Derive,
Murea, jud. Sibiu. St.: Fac. Mat., Univ. Mathcad, Maple, Mathematica, Buc.
Buc. (1993). F.: asist. (1996-), Fac. Mat., (1998, cu M. Lupu); Mathcad. Prezentare
Univ. Buc. D.c.: K-teorie, reprezentarea şi probleme rezolvate, Buc. (1994, cu D.
modulelor c-Hilbert. C&s: analiză Lixăndroiu). Art. şt.: 10. Part.conf.: 5.
matematică, analiză complexă, analiză Rec.: MR.
funcţională. Art.şt.: 2. scheiber@unitbv.ro

317
SCHLOMIUK (n. TĂUTU), Dana Soc. of Edinburgh, J. of Nonlinear
(1937-). N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Analysis, Japan J. of Industrial and Appl.
Buc. (1958). F.: lect. (1964-1966), Math., SIAM Review, Tohoku Math. J.,
McGill Univ., Montreal; c. asoc. (1968- J. of Symbolic Computation, Duke Math
1969), asist. (1969-1975), conf. (1975- J., Pacific J. of Math., Nonlinearity, J. of
1989), prof. (1989-), Univ. Montreal. Dr. Diff. Eqs. Rec.: Natural Sci. and Engr.
(1967): Gill Univ., Montreal. Cond. dr. Council of Canada, NSF (SUA), Int. Sci.
(1987). Premii: Diploma de merit, Fac. Foundation, Washington, National Res.
Mat., Univ. Buc. (1958); D.W. Ambridge Council of Chile, Springer, FCAR,
Award, McGill Univ., Montreal (1967). Quebec, MR. Part. conf.: 43.
Preş. al Publications Committee of the dasch@dms.umontreal.ca
Canadian Math. Soc. (2003-205),
Selection Committee for the Gold Medal SCHLOMIUK, Norbert. F.: prof., Univ.
of Natural Sci. and Engr. Council of of Montreal, Canada.
Canada (1999), Selection Committee of dash@DMS.UMontreal.CA
the Doctoral Prize of the Canadian Math.
Soc. (1997-1999), Winter Meeting of the SCHÖNBERG, Issac J. (1901-1990), [b].
Canadian Math. Soc. (1994). M.
Canadian Math. Soc., AMS., Natural Sci. SCHWAB, Emil. F. prof., Fac. Mat.-
and Engr. Council of Canada. M.col.red. Info., UVT. Dr. (1975): Contribuţii la
Bul. AŞM, Ser. Mat., Math., Phys. and studiul categoriilor regulate, UBB Cluj,
Engr. Sci. (The Royal Soc.), J. of the cond. şt. Gheorghe Pic. D.c.: teoria
London Math. Soc., CR Acad. Paris, numerelor, algebra omologică.
schwab@math.uvt.ro
Comp. and Math., Aequationes
Mathematicae, Memoirs of the Amer.
SCLIFOS, Petru Ion. (1938-). N.
Math Soc, Advances of Appl. Math. M.
Răculeşti, jud. Orhei. St.: Şc. Medie
în comit. şt. şi comit. de org. de
(1955); Fac. Fiz.-Mat., UTM (1960). F.:
conferinţe. D.c.: sisteme dinamice,
prof. fiz.-mat. (1960-1966), lic.; asist.,
ecuaţii diferenţiale, geometrie algebrică.
conf. (1966-), UTM. Dr. fiz.-mat. (1971):
Op.pr.: Logique des topos, Montreal
UTM. D.c.: logică. Art.şt.: Asupra
(1976, trad. în l. italiană, 1982); capitole
buclelor ordonate, Algebra i logika, 9
în 2 cărţi. Burse: (1964-1966), Mc
(1970); Sisteme de subgrupuri convexe
Connel Memorial Fellow, NSERC Fellow
ale unei bucle liniar ordonate, Algebra i
(1967-1968). Art.şt.: 24. Rap.int. şi
logika, 10 (1971).
contr.: 7. Alte lucrări: 9. Prof.inv.:
E.T.H. Zürich (1972), Roma (1973-
SCORPAN, Alexandru. F.: Univ. of
1975), Tokyo (1986), Univ. Paris VI
Florida, Gainesville SUA. Dr. (2003):
(2001). Rec.: AMS, Proc. of the Royal
Existence of foliations on 4-manifolds,
318
UC, Berkeley cond.şt. Robion Kirby. Liapunov, Univ. de Stat, Kazani, Rusia.
Op.p.: The wild world of 4-manifolds, M. SSMR. M. col. red. Studii în Metode
AMS, Providence, 2005. de Analiză Numerică şi Optimizare. D.c.:
analiză matematică. Op.pr.: 8. Art.şt.:
SCUTELNICIUC, Ion M. (1945-). N. 31. Part.conf.: 70.
Costeşti, jud. Bălţi. St.: Şc. Medie Tel. 3732338225 Fax: 3732274229
(1962); Fac. Fiz.-Mat., USB (1968). F.:
ing., c. (1968-1971), Inst. Union. Cerc. SELEACU, Vasile. Dr. (1976): Inferenţa
Şt., în domeniul surselor de curent statistică pentru procese Markov cu o
Moscova, fil. Mold.; lect. (1971-1976), mulţime finită de stări, CSMBuc., cond.
USM; prof., Univ. Liberă Int. Mold. şi şt. Marius Iosifescu.
Univ. Modernă Umanistă, fil. Mold.;
MEN Mold. (2000-). Dr. ped. (1979): SELINGER, Valeria Mariana. Dr.
cond. şt. Valentin Belousov. Cond.dr. (1988): Studiul unor clase de funcţii
D.c.: metodica predării matematicii, univalente, Univ. Buc., cond. şt. Petru T.
probabilităţi şi statistică matematică. Mocanu.
Op.pr.: Elemente de teoria
probabilităţilor şi statistică matematică SEMENŢUL, Arcadie (1941-). N.
(1992); Curs începător de matematică Cobasna, sector Rîbniţa. St.: Şc. Medie,
pentru studenţii străini (1997) (în l. rusă). Vărăncău, sector Rîbniţa (1957); Fac.
Art.şt.: 65. Part. Conf. 30. Fiz.-Mat., USM (1962). F.: labor. sup.,
colab. şt.inf., colab. şt. sup. (1966-1977),
SEBE, Gabriela. F.: conf., UPB. IMAM; (1977-1993), conf. (1993-) USM.
gisebe@mathem.pub.ro Dr. fiz.-mat. (1973): IMAM. M.col.red.
Mat. Issl. D.c.: analiză funcţională, teoria
SECRIERU, Ion (alias Ivan). F.: conf. operatorilor liniari, ecuaţii integrale
dr., USM. C&s: analiză numerică, teoria singulare, formule de inversare pentru
generală a analizei numerice. matrice Toeplitz finite şi secţiunile finite
isecrier@usm.md de operatori integrali Wiener-Hopf,
operatori de perturbare slabă a spectrului
SEGĂRCEANU, Nicolae D. (1908- în spaţiul lp; generalizarea teoremei
B B

1928), [b] Bochner-Fillips-Allan. C&s: analiză


matematică, teoria măsurii, teoria
SEICIUC, Vladislav (1952-). St.: USM funcţiilor de variabilă complexă, serii în
(1974). F.: conf., Cat. Mat. şi Şt. Fiz.- spaţiile Banach, teoria operatorilor
Tehn., Fac. Contabilitate şi Info. Ec., Fredholm. Art.şt.: Asupra operatorilor
Univ. Cooperatist-Comercială, Chişinău. cu spectrul slab perturbat, Sibirski Mat.
Dr. (1987): Metode directe de rezolvare a Z., 19, 3 (1978), 646-653, cu A. Marcus;
ecuaţiilor integrale singulare pe contur O variantă a teoremei Bochner-Philips-
319
Allan, Izv. AN MSSR, ser. Fiz.-Teh. şi Chişinău (1970, în l. rusă, trad. engl.,
Mat. 2 (1989), 14-18 (în colab). 1975), Invarianţii algebrici ai ecuaţiilor
diferenţiale şi matricelor, Chişinău
SERGESCU, Petru (1893-1954), [b], (1976, în l. rusă); Introducere în teoria
[e], [k], [h] algebrică a invarianţilor ecuaţiilor
diferenţiale, Chişinău (1982, în l. rusă,
SIBIRSCHI, Constantin (1928-1990). 1988).
N. Chişinău. St.: Şc. Medie nr. 4,
Chişinău (1945); USM (1950). F.: lect. SIBIRSCHI, Tamara. F.: conf. dr.,
sup. (1954-1955), docent (1955-1961), USM. C&s: algoritmică şi programare,
USM;. secr.şt. (1961-1962), colab. sup. reţele de calculatoare, softul în reţele de
(1962-1964); şef secţie (1964-1990), calculatoare. Lucrări: 26.
IMAM; membru eliberat al Prezidiului
Acad. Mold. (1984-1990); (1962), conf. SILAŞ, Gheorghe (1914-2001), [m].
(1958), prof. (1971), Moscova. Dr. fiz.-
mat (1955), Cazani, Rusia. Dr. hab. SIMIAN, Dana I. F.: prep. lect., ULB
(1970), Minsk, Belorusia. Cond.dr. Sibiu. Dr. (2001): Contribuţii la teoria
(1970). Premii: de Stat al R. Mold. în interpolării funcţiilor de mai multe
domeniul Şt. şi Tehn. (1979); Om emerit variabile, UBB Cluj, cond. şt. Alexandru
în şt. (1984); Ordinul „Insigna de Lupaş. D.c.: bazele informaticii,
Onoare” (1971); Diploma de Onoare a interpolarea funcţiilor de mai multe
Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM variabile. C&s: bazele informaticii.
(1978); Medalia „Pentru distincţie în
muncă” (1970); medalia “Veteran al SIMION, Anca Veronica, vezi: ION,
muncii” (1985). M. coresp.: Acad. Mold. Anca Veronica.
(1972). M. Acad. Mold. (1981).
M.col.red. Diferenţialnîe Uravneniia, SIMION, Gheorghe. F.: UPB.
Minsk, Bul. AŞM. D.c.: ecuaţii
diferenţiale şi sisteme dinamice şi SIMION, Maghiar (sec. XVIII), [b].
semidinamice, problema clasică a
centrului şi focarului, utilizarea SIMION, Rodica-Eugenia (1955-2000).
invarianţilor algebrici în teoria ecuaţiilor Dr. (1981): On compositions of multisets,
diferenţiale, aproximarea uniformă a PSU, cond. şt. Herbert Wilf. D.c.: analiză
mulţimilor teoriei topologice a sistemelor combinatorică. Ed. 2. Art.şt.: 34: Flag-
dinamice. Op.pr.: Metoda invarianţilor symmetry of the poset of shuffles and a
în teoria calitativă a ecuaţiilor local action of the symmetric group (cu
diferenţiale, Chişinău (1968, în l. rusă); R. P. Stanley), Discrete Math. 204, 1-3
Introducere în dinamica topologică, (1999), 369-396; Octabasic Laguerre

320
polynomials and permutation statistics Prof.inv.: AEMES, Univ. of Florida
(cu D. Stanton), J. Comput. Appl. Math. (2001). Part.conf.: 30.
68, 1-2 (1996), 297-329. Combinatorial osimion@math.math.unibuc.ro
statistics on noncrossing partitions, J.
Combin. Theory Ser. A 66, 2 (1994), SIMIRAD, Constantin (1941-). N.
270-301. Part.conf.: 9. Coţuşca, jud. Botoşani. St. Fac. Mat.,
UAIC Iaşi (1965). F.: conf., UTIaşi; prof.
SIMIONESCU, Claudia Lidia. Dr. (1973-1975), Fac. Mat., Oran, Algeria.
(1972): Relaţii de dominare şi operatori Dr. (1979): Studiul oscilaţiilor unor clase
cvasieliptici , Univ. Buc., cond. şt. de sisteme diferenţiale ordinare, UAIC
Nicolae Teodorescu. Iaşi, cond. şt. Viorel Barbu. D.c.: ecuaţii
Guellenplatz 6-3-1-1, 1100 Vienna, Austria diferenţiale. Op.pr.: Ecuaţii diferenţiale
pentru studenţi.
SIMIONESCU, Cornel. Dr. (1969): csimi@cityhall.cccis.ro
Tensori armonici şi forme spaţiale ale
grupurilor Lie, Univ. Buc., cond. şt. SIMOVICI, Dan. Dr. (1974):
Gheorghe Vrănceanu. Contribuţii la teoria algebrică a
automatelor, Univ. Buc., cond. şt. Sergiu
SIMIONESCU, Gheorghe D. (1907- Rudeanu. dsim@cs.umb.edu
1986), [b]. Dept. of Math., Univ. of Massachussetts,
Boston, MA 02125, SUA

SIMIONESCU-PANAIT, Robin
SINGER, Boris. Dr. (1988): Construcţii
Olivian (1958-). N. Focşani. St.: Lic.
de procese ca limită proiectivă, Univ.
„Mihai Viteazul”, Buc. (1977), Fac. Mat.,
Buc., cond. şt. Ioan Cuculescu.
Univ. Buc. (1982). F.: asist. (1986-1995),
lect. (1995-2002), conf. (2002-), Fac.
SINGER, Ivan M., Dr. (1955):
Mat., Univ. Buc. Dr. (1994): Univ. Buc.,
Rezolvarea problemei unicităţii
cond. şt. Nicolae Cristescu. D.c.: teoria
polinomului de cea mai bună aproximare
elasticităţii, teoria termoplasticităţii,
pentru spaţii Banach oarecare, IMAR,
teoria piezoelasticităţii. C&s: mecanică
cond. şt. Octav Mayer. M. Acad. Rom.
teoretică, macanică analitică şi teoria
Op.pr.: Cea mai bună aproximare în
relativităţii, propagarea undelor elastice,
spaţii vectoriale normate prin elemente
teoria stărilor limită, calcul variaţional.
din subspaţii vectoriale, Buc. (1967);
Op.pr.: Metode matematice în
Bases in Banach Spaces. I: Grundlehren
termomecanica structurilor subterane,
Math. Wissenschaften 154, Berlin (1970),
Buc. (1999). Art.şt.: 30. Grant.: 3. Alte
Best approximation in normed linear
lucr.: 2. Burse: Éc. Polytech., Paris
spaces by elements of linear subspaces,
(1992), Univ. of Glasgow, U.K. (1993).
Grundlehren Math. Wissenschaften 171,
Burse postdoc.: ENTPE, Lyon (1996).
321
Berlin şi Buc. (1970); The theory of best topologie generală. Op.pr.: Exerciţii
approximation and functional analysis, rezolvate de analiză matematică, Buc.
Philadelphia (1974), Bases in Banach (1974); Noţiuni şi exerciţii de analiză
spaces, Berlin şi Buc. (1981); Abstract matematică, Buc. (1975-1978, 3 ed.);
convex analysis, NY, (1997). Art.şt.:202. Topologie generală, Buc. (1981);
Ivan.Singer@imar.ro, www.imar.ro Exerciţii avansate de analiză matematică,
Alte detalii se găsesc în [b], [h]. Buc. (1982); Analiză funcţională, I, Buc.
(1982); Spaţii concrete în analiza
SIPOS, Pál (Paul) (1759-1816), [b]. funcţională, II, Buc. (1982); Calcul
diferenţial (real şi abstract), Buc. (1983);
SIRETEANU, Tudor (1943-). N. Buc. Elemente de teoria mulţimilor. Serii de
St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1966). Spec.: numere, Buc. (1984); Calcul diferenţial şi
Caltech. (1971-1972). F.: c. (1967-), integral. I: Teorie, II: Exerciţii, Buc.
IMSAR Dr. (1981): Sisteme mecanice (1985); Calcul cu integrale multiple, Buc.
oscilante neliniare supuse la excitaţii (1986); Analiză matematică, materiale
aleatoare, Inst.de Fiz. Buc., cond. şt. pentru perfecţionarea profesorilor de
Cristian Teodosiu. Premiul „Aurel liceu, Buc., I-III (1983-1989); Funcţii cu
Vlaicu” al Acad. Rom. (1991). Cond.dr. proprietatea Darboux, Buc. (1993);
(1997). M. Comisia de Acustică a Acad. Capitole de analiză matematică (funcţii
Rom. D.c.: matematică aplicată. Op.pr.: cu variaţie mărginită, integrala Riemann
Vibraţiile aleatoare ale automobilelor, - Stieltjes), Buc. (2001); Teoria măsurii şi
Buc. (1981). Art.şt.: 35. Alte lucr.: 2 integralei. I: Teorie, II: Exerciţii,
brevete de invenţie. complemente, Buc. (2002); Sur la
siret@imsar.bu.edu.ro compactification d'un espace
topologique, Rev. Roum. Math. Pures
SIREŢCHI, Gheorghe (1932-). N. com. Appl. (1962, cu N. Boboc); Ensembles
Frătăuţii Noi, jud. Suceava. St.: Lic. précompacts et ensembles équicontinus
„Eudoxiu Hurmuzachi” (1952), Fac. dans les espaces d’applications, Rev.
Mat., Univ. Buc. (1958). F.: asist. (1958- Roum. Math. Pures Appl. (1980); Sur la
1980), lect. (1980-1991), conf. (1991-), mesure de non précompacité dans
Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1983): Studiul ensembles, Actes du VI Congres de Math.
unor clase de spaţii vectoriale topologice, d'Expession Latine (1982). Art.şt.: 12.
Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe Alte lucr.: 5.
Marinescu. M.col.red. GM. D.c.:
topologie, analiză funcţională. C&s: SÎMBOAN, Gavril (1924-), [b], [h].
analiză matematică, funcţii complexe,
analiză funcţională, teoria distribuţiilor, SÎNTĂMĂRIAN, Alina I. F.: UTCluj
metoda elementului finit, teoria măsurii, Dr. (2001): Contribuţii la studiul
spaţii concrete în analiza funcţională,
322
structurilor de punct fix pentru operatori Tempe, Dept. of Math. (1991);
multivoci, UBB Cluj, cond. şt. Ioan A. Education at Pima Community Coll.,
Rus. D.c.: operatori multivoci. Tucson, Arizona, SUA (1995); Univ. of
Phoenix, Tucson, Arizona, (1996); Math
SÎRBU, Boris. Dr. (2001): Unele Education Inst., New Mexico State Univ.,
probleme de optimizare în baze de date Las Cruces, (1998); NSF Chautauqua
distribuite, UBB Cluj, cond. şt. Grigor Short Courses for Coll. Teachers,
Moldovan. D.c.: informatică, baze de Creating Course Material for the World
date distribuite. Wide Web, Univ. of Texas at Field
Center (1999); Univ. of New Mexico,
SÎRBU, Parascovia, vezi: SÂRBU, Gallup, SUA, Photo Course (1998),
Parascovia. Spanish Course (1999); Office 2000
PowerPoint Course (2002); Univ. of New
SLESAR, Vladimir. F.: UCv. Mexico, Albuquerque, SUA, WebCT
vslesar@hotmail.com Training Class (2001). F.: conf., Univ. of
New Mexico, Gallup Campus, New
SLIMAC, Octavian. Dr. (1977): Mexico State, USA. Dr. (1997): Noi
Estimarea probabilităţilor endogene la funcţii în teoria numerelor, USM, cond.
modelele markoviene în demografie, şt. I. Goian. M. SSMR, MAA, AMS,
CSMBuc., cond. şt. Gheorghe Mihoc. AOŞ, ARA. M.col.red. Math Power,
Octogon (Bv), Caiet de Informare
SMADICI, Constantin. Dr. (1977): Matematică (Câmpina), Revista de
Contribuţii la studiul jocurilor Informare Matematică (Bv), Năzuinţe
bimatriciale, UAIC Iaşi, cond. şt. Irinel (Cv), MxM / Revistă de matematică
Drăgan. pentru completarea manualelor şcolare
(Slatina). M. în comit. şt. şi comit. de org.
SMARANDA, Dumitru. Dr. (1971): de conferinţe. D.c.: teoria numerelor,
Asupra scufundării spaţiilor de tip geometrie neeuclideană, logică,
relativist, Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe fundamentele geometriei, structuri
Vrănceanu. algebrice. Ed.vol.conf.: 1. Op.pr.:
Problèmes avec et sans ... problèmes!
SMARANDACHE, Florentin Gh. (1983); Généralisations et généralités
(1954). N. Bălceşti, jud. Vâlcea. St.: Lic. (1984); Whole number algorithms to
Ped. din Cv. (1969-1972) şi din Rm. solve linear equations and systems
Vâlcea (1972-1974); Fac. de Şt. ale (1984); Only problems, not solutions!
Naturii, Secţ. Info., UCv (1979, şef de (1991, 1993); Metode de calcul în analiza
promoţie). Spec.: Secţia Mat. - Info., matematică / Teorie şi probleme (1995,
UCv (1975-1979); Secţia Didactică, UCv cu C. Dumitrescu); Proposed problems of
(1977-1979); Arizona State Univ.,
323
mathematics, II (1997); Collected geometrie euclidiană plană, Buc. (1981,
papers, I (1996), II (1997), III (2000); în colab.); Probleme de geometrie şi
Probleme compilate şi rezolvate de trigomometrie, Buc. (1983, în colab.);
geometrie şi trigonometrie (1998); Matematică pentru studenţii străini. II:
Subiecte posibile pentru examenul de Geometrie, Buc. (1983, în colab.); Curs
admitere în liceu şi examenul de de geometrie, Buc. (1986); Transformări
capacitate (1998, în colab.); geometrice, Buc. (1986, cu D.
Neutrosophy. / Neutrosophic probability, Smaranda); Clase de puncte în triunghi,
set, and logic (1998); Noi funcţii în teoria Buc. (1994, în colab.); Elemente de
numerelor (1999); Asupra unor noi geometrie, Buc. (1995, în colab.);
funcţii în teoria numerelor (1999); Geometrie, Buc., I (1996); Matematică,
Algebra în exerciţii şi probleme de liceu / manual pentru cl. X, Buc. (2000, în
Mulţimi, operaţii cu mulţimi. Relaţii, colab.). Art.şt.: 34.
funcţii. Elemente de combinatorică
(2000, în colab.); Definitions, solved and SOCOLESCU, Dan. ( -2005) F.: fost
unsolved problems, conjectures, and prof. la Univ Kaiserslautern. Dr. (1973):
theorems in number theory and The existence and uniqueness of the
elementary geometry (2000); interac-tion of sets, Univ. Fridericiana,
Randomness and optimal estimation in Karls-ruhe, cond. şt. Johannes Wissinger.
data sampling, SUA (2002, în colab.).
Art.şt.: 78. Alte lucr.: câteva sute. SOCOLL, Nicolae-Costel. Dr. (1983):
Prof.inv.: New Mexico (1997 - ), Tucson Utilizarea proceselor stocastice în
(1995 - 1997), Arizona (1997), Phoenix asigurări, CSMBuc., cond. şt. Tudor
(1990 - 1995). Rec.: ZB; ZBL . Postelnicu.
Part.conf.: 10.
smarand@unm.edu; www.gallup.unm.edu SOFONEA, Daniel Florin G. Dr.
(2004): Evaluări ale restului în
SOARE, Mircea V. (1927-), [m] aproximarea prin operatori liniari, UBB
Cluj, cond. şt. Alexandru Lupaş. D.c.:
SOARE, Nicolae (1949-). N. com. operatori liniari, teoria aproximării.
Dobra, jud. Dâmboviţa. St.: Fac. Mat.,
Univ. Buc. (1972). F.: asist. (1972-1993), SOFONEA, Liviu I. N. Drăguş, jud. Bv.
lect. (1993-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. F.: asist, lect.,
(1983): Contribuţii la studiul conf., prof., Fac. Mat., Fac. Chimie,
conexiunilor de ordinul doi (compuse), Univ. Buc. D.c.: limbaje formale,
Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe Galbură. definiţia limbajelor de programare şi
D.c.: geometrie. C&s: geometrie, implementare, modelare orientată pe
geometrie diferenţială afină, istoria obiect. Dr. Univ. Buc. Op.pr.: Elemente
matematicii. Op.pr.: Elemente de
324
de programare automată. FORTRAN IV, sis matematico y numérico de un prob-
Buc. (1970;1972 -ed. a 2-a cu A.Botea); lema de contacto en viscoelasticidad con
Programarea în limbajele Pascal şi memoria (2003), Analysis and
Turbo Pascal, 2 vol., Buc. (1992, în Approximation of Contact Problems with
colab.); Concepte moderne de Adhesion or Damage, Boca Raton (2005).
programare în limbajul Pascal, Buc. Art. şt.: 140. Rap. int. şi contr.: 9.
(1988, în colab.). Art.şt.: 9. Prof. inv. şi conf. inv. sem.: Chambéry,
sofonea@chem.unibuc.ro
H H

Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble,


Limoges, Nancy, Orléans, Saint-Etienne,
SOFONEA, Mircea V. (1957-). N. Ilia, Toulouse (1990-1998), Sétif, Algeria
jud. Hunedoara. St.: Lic. “Coriolan (1992, 1993), Santiago de Compostela,
Brediceanu”, Lugoj (1976); Fac. Mat., Spania (1997, 2000), Athens, Detroit,
Secţ. Mat., Univ. Buc. (1981). F.: prof., Iowa City, Worcester (1996-2001),
Univ. Perpignan, Franţa. Dr. (1988): Varşovia (2001). Rec.: MR. Part.conf.: 32.
Metode funcţionale în termo-elasto-vîsco-
plasticitate, Univ. Buc., cond. şt. Nicolae SOLIAN, Alexandru (1931-), [b], [h].
Cristescu. HdR, Univ. „Blaise Pascal”,
Clermont-Ferrand, France (1993). SOLOI, Anton. F.: ATM.
Premiul UBM (1984). M. SMAI. Ed. asoloi@yahoo.com
vol.conf.: 2. Ed.: 1. D.c.: fluide
vîscoplastice, operatori multivoci, metode SOLOMON, Liviu Edmond (1927-),
variaţionale, mecanica solidelor [m].
deformabile, probleme de contact cu
frecare, inegalităţi variaţionale, ecuaţii de SOLOMON (n. BOARIU), Monica-
evoluţie, metode numerice pentru ecuaţii Milena I. F.: lect., A.I.S.T.E.D.A, Alba
cu derivate parţiale. C&s: mecanică Iulia Dr. (2002): Formule de cubatură
generală, mecanica mediilor continue, optimale, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe
mecanică analitică, analiză funcţională, Coman. D.c.: formulă de cubatură
ecuaţii neliniare, metode variaţionale şi optimale.
numerice. Op.pr.: Problèmes
mathématiques en élasticité et SOLOMON, Petru (1829-1891), [b].
viscoplasticité (1991); Functional and
numerical methods in viscoplasticity SOLOMON, Sender. Dr. (1970):
(1993); Problèmes non-linéaires dans la Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii integrale
théorie de l'élasticité (1995); Analisis pentru funcţii de mulţime, UAIC Iaşi,
variacional de algunos problemas de cond. şt. Adolf Haimovici.
contacto en viscoplasticidad (1997); Tel Aviv Univ., Adv Nahar Hazarden 4/6,
Quasistatic contact problems in viscoe- Israel;
lasticity and viscoplasticity (2002); Anali-
325
SOLOVEI, Lidia. F.: lect. sup. dr., mulţimi convexe, Chişinău (1978, în
USIM. C&s: geometrie analitică, colab.); Probleme extremale pe mulţimi
matematică superioară. Lucrări: 7. convexe, Chişinău (1976); Convexitatea
generalizată şi aplicaţiile ei, Lucrările
SOLTAN, Petru (1931-). N. Coşniţa. Conferinţei pregătitoare pentru Congresul
St.: Inst. Învăţătoresc, Tiraspol. (1950); Matematicienilor Români de
Inst. Ped., Chişinău (1952). F.: prof. mat. Pretutindeni, I., Buc. (1993), 145-154 (în
(1952-1953), Şc. Medie nr. 1, Hînceşti; colab.). Alte lucr.: 100. Prof.inv.: Buc.,
asist. (1958-1962), conf. (1962-1972), Iaşi, Cluj-Napoca, Moscova, Minsk,
prof. (1972-1973), USM; colab. şt. sup. Novosibirsk, Tbilisi, Erevan, Taskent,
(1965-1970), IMAM; dir. (1973-1986), Varşovia, Budapesta, Berlin, Drezda,
Inst. Cerc. în Domeniul Planificării, Jena, Halle, Kemnitz, Illmenau, Varna,
Chişinău; prof. (1987-1990), colab. şt. Marsilia. H soltan@usm.mdH

(1994-), USM. Dr. fiz.-mat. (1961): IMS.


Dr. hab.: fiz.-mat. (1971): CC AOŞ SOLTAN, Valeriu P. (1951-). N. Puhoi.
URSS. Cond.dr. (1971). Dr. Honoris St.: Şc. Medie nr. 34, Chişinău (1968);
Causa: UBB Cluj (1992), ASEM (1998), Fac. Fiz.-Mat., USM (1973). F.: c. (1973-
UST (2000). Premii: Medalia „S. A. 1983), colab. şt. sup. (1983-1995), colab.
Vavilov” (1991), Moscova; Om emerit al şt. pr. (1995-), IMAM; prof. (1992-)
R. Mold. (1994); Medalia „Meritul Civic” Univ. George Mason, SUA. Dr. mat.
(1996); Medalia „Mihai Eminescu” (1975): Moscova. Dr. hab. fiz.-mat.
(2000); Medalia „Dimitrie Cantemir” a (1985): Kiev. Cond.dr. (1985). Premiul
Acad Mold. (2001); Prof. onorif. al Univ. Naţ. pentru Şt. R. Mold (2004). M.
„Petre Andrei”, Iaşi (2001); Premiul Naţ. Acad. Info., Ucraina. D.c.: topologie,
în Domeniul Şt. şi Tehn. (2004). geometrie, matematică discretă. Op.pr.:
M.coresp. al Acad. Mold. (1972). M. Introducere în teoria axiomatică a
onorif., Acad. Rom. (2003). M. Acad. convexităţii, Chişinău (1982); Geometric
Mold. (1992). M. Cons. Şt. „Fundaţia methods and optimization problems,
Univ. Marea Neagră” (1992-). D.c.: Dordrecht (1999, cu V. Boltyanski şi H.
geometrie, convexitate, matematică Martini). Art.şt.: 86. Alte lucr.: 4.
aplicată. C&s: prelegeri selectate în
teoria grafelor, probleme extremale pe SOOS (n. VAS), Anna. F.: lect., Fac.
structuri discrete. Op.pr.: 100, cărţi şi art. Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: statistică
şt.: Excursion into geometry matematică, teoria probabilităţilor.
combinatorial, Berlin (1997); Geometric asoos@math.ubbcluj.ro
methods and optimization problems,
Dordrecht (1999, în colab.); Geometria SOÓS, Eugen. (1937-2001). Dr. (1972):
combinatorică a diferitelor clase de Unele modele discrete cuasi-continue şi
continue ale solidelor deformabile şi
326
polarizabile, Univ. Buc., cond. şt. Caius STAIC, Mihai Doru. St.: Fac. Mat.,
Iacob. Univ. Buc. (1997; masterat: algebră,
1998). F.: c. (1998-), IMAR. D.c.:
SOTNICU, Boris (1928-). St.: UPM algebră necomutativă, algebre Hopf,
(1955). F.: conf., Fac. Tehn., Fiz.-Mat., teoria reprezentării, teoria nodurilor.
USB. Dr. (1970): Inst. Ped. „N. C&s: algebră. Art.şt.: Pseudo -
Crupscaia”, Moscova. Titlul: Eminent al quasitriangular subbialgebras of
Învăţământului Public din Moldova. D.c.: quantum systems, Comm. in Algebra, 30,
fizică, matematică. Op.pr.: 2. Art.şt. 7. 5 (2002); On the dimension of the
Part.conf. 3. Tel. 823138009 irreducible module over a semisimple
Hopf algebra, Comm. in Algebra, 30, 1
SPĂTARU, Aurel. F.: CSMBuc. Dr. (2002), 437-442. Rap.int.şi contr.: 2.
(1976): Independenţa stocastică a mstaic@linux.imar.ro; mdstaic@buffalo.edu
cifrelor unei f. expansiuni, CSMBuc.,
cond. şt. Marius Iosifescu. STAMATE, Elena-Cristina. F.: mat.
aspataru@pcnet.ro Univ de Limoges, Franţa. Dr. (1999):
Sous-différentiabilité vectorielle, l’Univ
SPIRCU, Tiberiu. Dr. (1979): Studiul de Limoges. D.c.: optimizări vectoriale,
unor clase de inele, IMAR, cond. şt. puncte eficiente, şei, subdiferenţială
Nicolae Popescu. vectorială, aplicaţie multivocă.
stamate@unilim.fr; estamate@uaic.ro
SPÎRCU, Liliana. Dr. (1981): Metode
aleatoare de optimizare, Univ. Buc., STAMATE, Ionel I. Dr. (1972): Ecuaţii
cond. şt. Ion Văduva. funcţionale conţinând mai multe funcţii
necunoscute, Univ. Belgrad.
SPORIS, Ligia-Adriana. F.: ANMB.
ligiasporis@xnet.ro STAMATI, Ionel I. (1916-1983), [b].

SPULBER, Dorian. Dr. (1972): Inele STAMATI, Teodor (1812-1852), [b].


total plate, UAIC Iaşi, cond. şt. Ion
Creangă STAN, Aurel Iulian. St.: Fac. Mat.,
Univ. Buc. (1993), masterat, 1996, LSU.
STAHI, Alexandru. F.: conf. dr., USM. F.: prep. (1993-1994), Fac. Mat., Univ.
C&s: ecuaţii diferenţiale ordinare, Buc.; asist. (1990-2001), Northwestern
analiză matematică, teoria topologică a Univ., Evanston (2001-2004), Univ. of
sistemelor dinamice. Lucrări: 50. Rochester, NY; prof. (2005-), Dept.
Math., OSU. Dr. (1999): On harmonic
analysis for white noise distribution
theory, LSU, cond. şt. Nikholson, Hui-H

327
Hsiung Kuo. D.c.: analiză armonică.
H Buc. (1967). F.: c. (1967 - 1978), c.p.III
Art.şt.: 10: Paley-Wiener theorem for (1978 -1990), ASE, Buc.; c.p.III (1990-
white noise analysis, J. of Functional
T 1991), c.p.II (1991-1995), c.p.I (1995-
Analysis, 173 (2000), 308-327; A new
T 2002), c.p.I (2002-), CSMBuc. Dr.
Heisenberg inequality for white noise (1976): Criterii multiple în programarea
analysis, Contemporary Math., 317
T T T T stocastică, CSMBuc, cond. şt. Marius
(2003), 215-224. Grant.: 1. Iosifescu. Premiul „Gheorghe Lazăr” al
stan.7@osu.edu Acad. Rom. (1987). M. fond. Soc. Rom.
de Cerc. Oper., SPSR. M. MCDM,
STAN, Emil. Dr. (1982): Modele European Working Group “Multicriteria
dinamice în sisteme informatice, Univ. aid for decisions”, Association of Balkan
Buc., cond. şt. Paul Constantinescu. Statisticians, WGGC, AMS, SPSR.
M.col.red. Rev. Roum. Math. Pures
STAN, Gabriel. F.: IMAR. Appl., Appl. Medical Informatics,
Advanced Modeling and Optimization,
STAN, Ilie. Dr. (1988): Aplicarea Pure and Appl. Mathematika Science
metodelor de interpolare în studiul unor (India). Cond. dr. (în cibernetică) (1990-
spaţii liniare topologice, UVT, cond. şt. 1994). Cond. dr. (1995-). D.c.:
Mircea Reghiş. D.c.: metode numerice, programare matematică, convexitate
metode numerice în mecanica fluidelor. generalizată. C&s: analiză matematică,
stan@math.uvt.ro metode de calcul numeric, teoria grafelor,
cercetare operaţională. Op.pr.: Metode
STAN, Ioan. Dr. (1971): Contribuţii la ale cercetării operaţionale în gestiunea
studiul stratului limită cu reacţii chimice, întreprinderilor, Buc. (1972, în colab.);
IMAR, cond. şt. Caius Iacob. Programarea stocastică cu mai multe
funcţii-obiectiv, Buc. (1980); Exerciţii şi
STANCIU, Victoria (1953-). St.: Fac. probleme de analiză matematică pentru
Mat., Univ. Buc. (1974). F.: conf. (1998-), clasele a XI-a şi a XII-a, Buc. (1981, în
UPB. Dr. (1994). D.c.: analiză colab.); Stocastic programming with
matematică, analiză complexă, multiple objective functions, Dordrecht
homeomorfisme cvasiconforme între (1984); Metode de rezolvare a
suprafeţe Riemann, distorsiunea liniilor problemelor de programare fracţionară,
de nivel ale funcţiilor modul. Art.şt.: 10. Buc. (1992); Fractional programming.
Rec.: MR. Theory, methods and applications,
vstanciu@sony.math.pub.ro
Dordrecht (1997); C.d.p. de matematică
pentru admiterea în învăţământul
STANCU-MINASIAN, Ioan M. (1944-).
superior, Constanţa (2002, în colab.).
N. Prundu, jud. Argeş. St.: Lic. „Nicolae
Art. şt.: 122. Rap. int. şi contr.: 37.
Bălcescu”, Pit. (1962); Fac. Mat., Univ.
328
Grant.: 5. Prof.inv.: Mons (1992), Pisa 1974). F.: asist. (1970-1979), lect.
(1994), Madrid (1997, 1998, 2001). Rec. (1979-1991), conf. (1991-1999), Fac.
MR. Part. conf.: 11. Mat., Univ. Buc; prof. (1999-), Fac. de
stancum@csm.ro Mat.-Info., UPit. Dr. (1977): Contribuţii
la teoria recunoaşterii automate a
STANCU, Dimitrie Timotei (1927-). N. formelor din punctul de vedere al teoriei
Călcica, jud. Timiş. St.: Fac. Mat., UBB estimaţiei statistice, Univ. Buc., cond. şt.
Cluj (1951). Spec.: analiză numerică şi Silviu Guiaşu. Premiul I la ce-a de-a
programarea calculatoarelor, SUA (1961- VII-a Balcaniadă pentru tinerii
1962). F.: prep. (1950-), prof., Fac. Mat.- cercetători, Belgrad (1977). Cond.dr.
Info., UBB Cluj. Dr. (1956): Studiu (2002). M. ACM. D.c.: inteligenţă
asupra interpolării polinominale a artificială, logică matematică, teoria
funcţiilor de mai multe variabile- cu informaţiei, recunoaşterea formelor,
aplicaţii la derivarea şi integrarea calcul neuronal, metode statistice în
numerică. Studiul restului, UBB Cluj. M. prelucrarea semnalelor digitale. C&s:
de Onoare al Acad. Rom. (1999). maşini de calcul, bazele informaticii,
Cond.dr. (1965). M. SSMR, AMS, informatică teoretică, metodica predării
GAMM. D.c.: analiză numerică, teoria informaticii, sisteme expert şi programare
aproximării, calculul probabilităţilor. funcţională, logica pentru informatică,
ddstancu@math.ubbcluj.ro inteligenţă artificială, sisteme neuronale
Alte detalii se găsesc în [b], [h]. şi teoria învăţării, programare logică şi
demonstrarea automată a teoremelor,
STANCU, Felicia. Dr. (1981): aplicaţii ale sistemelor neurale în
Aproximarea funcţiilor de 2 şi mai multe procesarea semnalelor, recunoaşterea
variabile cu ajutorul operatorilor liniari statistică a formelor, modelarea
pozitivi, UBB Cluj, cond. şt. Dumitru V. incertitudinii în sistemele bazate pe
Ionescu. cunoştinţe, metode statistice în procesarea
semnalelor, sisteme neuronale cu aplicaţii
STANCU, Mihai. Dr. (1980): Principii în recunoaşterea formelor, recunoaşterea
variaţionale pentru sinteza fluxului de automată a vorbirii, modelarea
neutroni în ecuaţia de transport a matematică cu aplicaţii în informatică,
neutronilor, Univ. Buc., cond. şt. Nicolae modele matematice în biologie, modelare
Teodorescu. şi metode în probabiliăţi şi statistică,
teoria probabilistă a transmiterii
STATE (n. RADU), Luminiţa Doina informaţiei, modele matematice în
(1948-). N. Pătroaia, jud. Dâmboviţa. St.: prelucrarea semnalelor digitale, reţele
Lic. „Central”, Buc. (1965); Fac. Mat., neuronale şi sisteme instruibile,
Univ. Buc. (1970). Spec.: teoria statistică fundamentele logice ale informaticii,
a instruirii, Brown Univ., SUA (1973-
329
programare logică, logică matematică. „Profesor Universitar Evidenţiat” (1989),
Op.pr.: Curs de bazele informaticii, "Profesor Universitar Emerit" (1997),
Buc., I (1988, în colab.); Limbajul BASIC diplome şi medalii SSMR, 50 şi 100 ani
pentru minicalculatoare, Buc. (1988); de la înfiinţarea GM (1995), Diploma
Elemente de logică matematică şi Fac. Şt. Ec. Cond.dr. (1996). M. AMS,
demonstrarea automată a teoremelor, BSG, TS, SSMR. M.col.red. An. Univ.
Buc. (1989); Hello Basic (1992); Modele Cv. D.c.: geometrie Riemann, Finsler,
probabiliste în inteligenţa artificială, Lagrange şi aplicaţii, fibrate vectoriale,
Buc. (1987); Manual de bazele cercetări operaţionale. C&s: geometrie
informaticii, pentru clasa a XI-a, Buc. diferenţială, logică, astronomie, algebră şi
(1999, în colab.); Manual de bazele geometrie analitică, fibrate vectoriale,
informaticii, pentru clasa a X-a, Buc. spaţii Lagrange şi Hamilton, cercetări
(2000, în colab.); Introducere în operaţionale, probabilităţi şi statistică.
programarea logică, Buc. (2004). Op.pr.: Teoria curbelor şi suprafeţelor
Art.şt.: 72. Rap.int. şi contr.: 24. Alte (1968), Curs de geometrie diferenţială
lucr.: 2. Bursă Fulbright: Brown Univ., (1970), Calcul economic (1970),
Providence, RI (1973-1974). Burse Statistică matematică cu aplicaţii în
TEMPUS: 7. Prof.inv.: Bulgaria (1978), producţie (1973), Metode economico-
Austria (1979), Grecia (1993, 2002), matematice (1975), Matematici speciale,
Marea Britanie (1995), Germania (1997), I-II (1978; 1979), Matematici aplicate în
Canada (1995, 2001), Elveţia, (1992, economie. Programări liniare (1980),
1994), USA (1996, 1998, 2001, 2002), Matematici aplicate în economie.
Venezuela (1997), China (2001). Rec.: Grafuri. Programări generale (1981),
Comp. Rev., ZB. Part.conf.: 38. Matematici speciale cu aplicaţii în
radus@sunu.rnc.ro
H H

economie (1982), Culegere de probleme


(1987; 1989), Matematici speciale, I-II
STAVINSCHI, Magda. F.: Inst. Astr. (1992), Fibrate vectoriale. Spaţii
magda@aira.astro.ro Lagrange-Hamilton (1994), Optimizări şi
aplicaţii în economie (1995), Matematici
STAVRE, Petre (1934-). N. Plopii aplicate. Probabilităţi şi statistică (1998),
Slăviteşti, jud. Teleorman. St.: Lic. Programare liniară (1998), Rezolvarea
Teoretic Corabia. (1953), Fac. Mat.-Mec., sistemelor liniare în numere întregi
Univ. Buc., Secţ. Mat. (1958), spec.: (1999), Matematici aplicate, I-II (2000),
UAIC Iaşi (1963), Univ. Buc. 1968). F.: Probleme de algebră şi analiză
asist. (1961-1965), lect. (1965-1970); matematică (2000), Capitole speciale de
conf. (1970-1974), prof. (1975-), UCv. matematici aplicate (2001), Capitole
Dr. (1973): Curbe pe varietăţi cu speciale de geometrie diferenţială.
conexiune liniară Lm din Ln, UVT, cond.
P P P P

Varietăţi pseudo-riemanienne (2001),


şt. Gheorghe Th. Gheorghiu. Premiul
330
Matematici aplicate în economie (2002), Buc. (1960). F.: asist. (1960-1964), UPB;
Programare liniară cu variabile c.p. (1964-1972), IMAR; conf. (1972-
mărginite superior. Programări generale 1977), prof. (1977-), UPB. Dr. (1968):
(2003), Imersii. Teoria subvarietăţilor Algebre analitice şi algebre
(2003). Art.şt.: 103. Burse postdoc. cvasianalitice, IMAR, cond. şt. Miron
Bruxelles (1992) Prof.inv.: . Rec.: MR, Nicolescu. Premiul „Gheorghe Lazăr” al
ZB. Part.conf.: 41. Acad. Rom. (1974). Cond.dr. (1993). M.
stavre@central.ucv.ro coresp.: ARA. M. AMS, SMR. Math.
Balkanika, M.col.red. St. Cerc. Mat.,
STAVRE (n. STĂNCESCU), Bul. UPB. D.c.: analiză complexă,
Ruxandra - Marina F. C. (1958-). N. matematică discretă, transferul căldurii.
Buc. St.: Lic. Teoretic „G. Coşbuc”, C&s: analiză reală, matematică discretă,
Buc., (1973-1977); Fac. Mat.-Mec., Univ. matematici speciale. Op.pr.: 20 cărţi:
Buc. (1982; masterat, 1983). F.: prof. Méthodes algébriques en espaces
(1982-1983), Şc. Gen. 238, Şindriliţa, complexes, NY (1976), Paris (1978).
Secţ. Agr. Ilfov; mat. (1983-1988), c. Art.şt.: 45. Alte lucr.:17 brevete (în co-
(1988-1990), INCREST; c.p.III (1990- lab.). Prof.inv.: Pisa (1971), Rosenburg
1997), c.p.II (1997-2001), c.p.I (2002-), (1971), Roma (1990, 1993, 1996),
IMAR. Dr. (1990): Probleme de frontieră Bologna (1993), Boston (MIT, 1998).
liberă în mecanica fluidelor, IMAR, ostanasila@hotmail.com;
cond. şt. Horia Ene. M. AMS, SMR. D. ostanasila@totalnet.ro
c.: probleme cu frontieră liberă în
mecanica fluidelor şi în teoria filtraţiei, STĂNĂŞILĂ, Tatiana. F.: conf., UPB.
probleme de control optimal pentru Dr. (1977): Statistici neparametrice.
mecanica fluidelor, metode variaţionale Estimări legate de polinoame aleatoare,
în mecanica mediilor continue, analiză CSMBuc., cond. şt. Gavril Sâmboan.
numerică, analiza asimptotică a mişcării
fluidelor micropolare. C&s: mecanică STĂNCESCU, Ruxandra-Marina, vezi:
raţională, mecanica mediilor continue, STAVRE, Ruxandra-Marina,
mecanică analitică, fluide vâscoase,
hidrogazodinamica subterană. Cerc. inv.: STĂNESCU, Christian (1930-), [m].
Saint Etienne (1995, 2001, 2003). Art.
şt.: 27. Rap. int. şi contr.: 10. Rec.: MR, STĂNESCU, Marius Marinel I. (1967-).
ZB. Part. conf.: 30. N. Cv. St.: Lic. Mat.-Fiz. „Nicolae
Ruxandra.Stavre@imar.ro. Bălcescu”, Cv. (1985), Fac. Şt. Nat.,
UCv. (1991), spec. USM (1991-1997).
STĂNĂŞILĂ, Octavian Nicolae (1939- F.: prof. mat. (1991-1999), Grupul Şc.
). N. Stoeneşti, jud. Olt. St.: Lic. „Aurel Agricol, Caracal; lect. (1999-2001), Fac.
Vlaicu”, Buc. (1955); Fac. Mat., Univ. Mat.-Info., lect. (2001-), Dep. Mat. Apl.,
331
UCv. Dr. fiz.-mat. (1997): Spectrul unor (1998): Chromos, Boolean functions and
operatori integro-diferenţiali, USM, avalanche characteristics, IMAR, cond.
cond. şt. Petre Cojocaru. D.c.: teoria şt. Nicolae Popescu, Thomas W. Cusick,
operatorilor, teoria spectrală, probleme de SUNY, Buffalo. Premii & granturi:
perturbaţii. C&s: algebră liniară, Junior Faculty Award (2001-2002),
geometrie analitică, geometrie Dean’s Award (2002) & Res. Award
diferenţială, cercetări operaţionale. (2002-2003), Auburn Univ. M. AMS,
Op.pr.: Caiet de seminar pentru algebră MAA, AFTICA - Inst. Combin. &
liniară, geometrie analitică şi geometrie Applic., SSMR. D.c.: algebră, teoria
diferenţială, Cv. (2000); Algebră liniară, numerelor, combinatorică, criptografie,
geometrie analitică şi geometrie ma-tematică discretă; C&s: teoria
diferenţială, Cv. (2001, în colab.); numerelor, matematică discretă, algebră,
Probleme de algebră liniară, geometrie criptografie. Art.şt.: 20: Fast evaluation,
analitică şi diferenţială, Cv. (2001, în weights and nonlinearity of rotation-
colab.), Cercetări operaţionale, Cv. symmetric functi-ons (cu T.W. Cusick),
(2004, în colab.), Elemente de teoria Discrete Mathema-tics–Elsevier (2003);
spaţiilor vectoriale, Cv. (2005). Art.şt.: pq -Catalan num-bers and squarefree
18. Part.conf.: 7.
binomial coefficients, J. of Number
mamas@mail.md
Theory (2003). Rap.int. şi contr.: 9. Alte
lucr.: 2. Prof.inv. şi conf.inv.sem.:
STĂNICĂ, Daniel Constantin. (1969-).
Syracuse (1997), Waterloo (1997),
N. Călineşti, jud. Argeş. St.: Lic. de
Montgomery (1999), Blacksburg (2000),
Chimie Industrială nr. 3, Câmpulung;
Wichita (2000), Birmingham (2000),
Fac. Mat., Univ. Buc. (1994). F.: prep.
New Orleans (2001), Minneapolis (2001),
(1995-1999), asist. (1999-), Fac. Mat.,
Las Vegas (2001), Asilomar (2001),
Univ. Buc. Dr. (2005): Operatori liniari
Mobile (2002), Arizona (2002), San
de aproximare în spaţii normate, Univ.
Francisco (2002), Greensboro (2003).
Buc., cond. şt. Romulus Cristescu. D.c.:
Rec.: MR, ZB. Part. conf.: 27.
analiză funcţională. C&s: calcul numeric,
pstanica@mail.aum.edu
analiză funcţională, analiză numerică.
Art.şt.: 2. STĂNILĂ, Gheorghe. Dr. (1957):
Orbita definitivă a cometei 1951 I
STĂNICĂ, Pantelimon (1967-). N.
(Minkovschi)=1950 b, OAAR Buc., cond.
Novaci, jud. Gorj. St.: Lic. „Tudor şt. Gheorghe Demetrescu.
Vladimirescu”, Tg. Jiu (1986), Fac. Mat.,
spec.: Algebră, Univ. Buc. (1992). F.:
STĂRUŞ, Elena (1980-). N. Chişinău.
asist. (1992-1993), Univ. Buc.; c. (1993-), St.: Lic. Teor. „Acad. C. Sibirschi”
IMAR; asist. (1999-2003), conf. (2003-),
(1996), UST (2001). F. lect., (2001-
Auburn Univ. Montgomery, SUA. Dr.
332
2004), UST; lect. sup. (2004), Şc. Antrop. cond. şt. Adelina Georgescu. M. SSMR,
Supremă, Chişinău; c. (2005-), IMAM, ROMAI. M. în comit. şt. şi comit. de org.
Chişinău. Dr. fiz.-mat. (2004): Algebrele de conferinţe. D.c.: sisteme dinamice,
Lie şi algebrele invarianţilor în studiul teoria bifurcaţiei, dinamică biologică şi
sistemelor polinomiale diferenţiale s(Γ), economică, geometrie computaţională.
Γ⊆{0,1,2,3}, IMAM, cond. şt. Mihail C&s: algebră liniară şi geometrie
Popa. Premiul Tinerilor Savanţi ai analitică, geometrie diferen-ţială,
IMAM (2004). M. ROMAI, SACS, geometria diferenţială a curbelor şi
SMM. D.c.: teoria calitativă a ecuaţiilor suprafeţelor, CAGD, modelare geome-
diferenţiale, reprezentări liniare de trică, geometrie computaţională şi grafi-
grupuri clasice în spaţiul coeficienţilor că, analiza de imagini şi recunoaşterea
ecuaţiilor diferenţiale polinomiale, formelor. Op.pr.: Dinamică şi bifurcaţii
algebre graduate ale invarianţilor şi pentru două modele Van der Pol
comitaţilor, algebre Lie, teoria orbitelor. generalizate, Pit. (2001); Geometria
Art.şt.:. 10: The classification of the diferenţială a curbelor şi suprafeţelor.
GL(2,R)-orbit's dimensions for the system Teorie şi aplicaţii, Cv. (2003, în colab.);
s(0,2) and a factor system s(0,1,2) Probleme de geometrie afină şi
GL(2,R), Bul. AŞM, Ser. Mat., 1(44), euclidiană, Cv. (2003, în colab.). Art. şt.:
(2004) 120-123. helen@from.md 20. Part. conf.: 18.
mihaelas@central.ucv.ro, www.info.ucv.ro
STEPAN, Aurel. Dr. (1987): Contribuţii
la analiza stabilităţii controlabilităţii STIHI, Teodor (1946-). St.: Fac. Mat.,
sistemelor diferenţiale care descriu Univ. Buc. (1967). F.: conf. (1992-),
procesele de distilare în coloane de UPB. Dr. (1975): Forcing şi aritmetica
rectificare cu talere, UVT, cond. şt. lui Péano, CSMBuc, cond. şt. Octav Oni-
Mircea Reghiş. cescu. Premiul Acad. Rom. (1975). M.
AMS. D.c.: logică matematică, teoria a-
STERPU (n. BALCÂZA), Mihaela C. ritmetica a modelelor, geometrie diferen-
(1965-). N. Dragalina, jud. Vaslui. St.: ţială aplicată, metode numerice, mecani-
Lic. „Gh. Roşca Codreanu”, Bârlad că. Op.pr.: The many-valued logic.
(1983); Fac. Mat., Univ. Buc. (1987;
masterat, 1988) F.: prof. mat. (1988- STOENESCU, Alexandru Ion (1905-
1990), Lic. Ind. Filiaşi; prof. info. (1990- 1968), [a], [b], [m].
1992), Lic. „Şt. Odobleja”, Cv; asist.
(1992-2002), lect. (2002-), Fac. Mat. - STOIAN, George (1823-1871), [b].
Info., UCv. Dr. (2001): Contribuţii la
studiul codimensiunii bifurcaţiilor unor STOIAN, Ioan (1835-1865), [b].
sisteme dinamice tridimensionale, IMAR,

333
STOIA, Manuela. ( † ) Dr. (1976): ecuaţii diferenţiale ordinare neliniare,
Varietăţi abeliane - mulţimile singulare ecuaţii cu derivate parţiale neliniare,
ale unui fascicol, IMAR, cond. şt. teoria bifurcaţiei pentru ecuaţii autonome
Gheorghe Galbură. şi neautonome, mecanică raţională şi
aplicaţii, sisteme dinamice şi aplicaţii,
STOIAN, Sorin Mirel. Dr. (2005): sisteme mecanice cu simetrie, mecanică
Teorie spectrală în spaţii local convexe, geometrică, mecanică lagrangeană şi
Fac. Mat. Univ. Buc., cond. şt. Ion hamiltoniană şi aplicaţii. C&s: sisteme
Colojoară. D.c.: teorie spectrală, spaţii dinamice, introducere în dinamică
local-convexe. Art.şt.: Spectral radius of hamiltoniană, scurt curs de Maple,
quotient bounded operator, Studia (Cluj), matematică discretă şi combinatorică,
49 (2004), 115-126. ecuaţii diferenţile ordinare pentru
informatică, mecanică clasică, teoria
STOIAN, Zaharia I. (1938-). St.: Fac. câmpurilor de vectori, analiză
n
Mat., Univ. Buc. (1962). F.: conf. (1991- matematică, analiză în R , introducere în
P P

), UPB. Dr. (1973): Contribuţii la studiul ecuaţii diferenţiale, analiză matematică


funcţiilor sumă, Fac. Mat.-Mec., Univ. pentru biologi. Art.şt.: 19: Branch
Buc., cond. şt. Octav Onicescu. D.c.: regularization of quasihomogeneous
logică matematică, teoria modelelor functions, Rev. Roum. Math. Pures Appl.
aritmetice, geometrie diferenţială 45, 5 (2000), 897-905 (în colab.);
aplicată, metode numerice, mecanică. Relative equilibria in systems with
C&s: analiză matematică, algebra, ecuaţii configuration space isotropy, J. Geom.
diferenţiale. Phys., 56, 5 (2006), 762-779 (în colab.)
Conf.inv.sem.: 4. Cerc.inv. (2002),
STOICA, Cristina. St.: Fac. Mat.-Mec., Texas, Tech. Univ. Burse: (2002–2006),
Univ. Buc. (1991), Dept. of Math. and NSERC Grant; (2004), Macquarie Univ.,
Statistics, Univ. Victoria, Canada (2000). Australia; (2000), Univ. of Victoria
Spec.: OAAR. (1997). F.: mat. (1993- Teaching Assistant Award „Excellence in
1995), c. (1995-1997) Inst. of Space Sci; Teaching Recognition”; (1997-2000),
c. (1997-2000), c.p. (2000-2002), Dept. Univ. of Victoria Graduate Fellowship.
of Math. and Statist., Univ. of Victoria, Burse postdoc. (2003-2004), Univ. of
asist. (2005-), Wilfrid Laurier, Univ. Surrey; (2004-2005), Imperial Coll.
Canada. Dr. astr. (1997), Inst. Astr. Acad. London. Part.conf.: 9.
Rom., Dr. mat. apl. (2000): Univ. of cstoica@Math.UVic.CA
Victoria. D.c.: teorie cinetică generalizată
cu aplicaţii în matematica industrială (e.g. STOICA, Doina. Dr. (1983): Contribuţii
modelul de trafic, modele pentru curgeri la studiul unor metode neclasice de
granulare, probleme la limită cinetice, analiză dispersională, Univ. Buc., cond.
şt. George Ciucu.
334
STOICA, Lucreţiu Ion. F.: c.p., IMAR;
STOICA, Emil G. Dr. (1986): Structuri conf., Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1978):
de tip Finsler, UAIC Iaşi, cond. şt. Radu Spaţii cvasiarmonice şi procese Markov,
Miron. IMAR, cond. şt. Aurel Cornea. D.c.: teo-
ria probabilităţilor, calculul probabilită-
STOICA, Gheorghe (alias STOICA, ţilor, teoria măsurii. C&s: lanţuri Markov
George). St.: master, Fac. Mat., Univ. discrete şi aplicaţii. Op.pr.: Elemente de
T

Buc. F.: conf., Fac. Mat.-Info, Univ. varietăţi diferenţiabile, Buc. (1998); In-
T

Buc., Univ. Paris, Univ. Columbia, prof. troducere în calculul probabilităţilor:


(2000-), Dept. Math. Sci., Univ. of New (modele elementare şi o invitaţie la teoria
Brunswick. Dr.: Paris. M. SSMR, EMS, măsurii), Buc. (2004); Local operators
T

AMS, Canadian Math. Soc. D.c.: and Markov processes, Berlin, (1980).
T

probabilităţi, procese stocastice, calcul Art.şt.: 21. Part.conf. 4.


Malliavin, deviaţii mari, mişcare Lucretiu.Stoica@imar.ro
browniană. Op.pr.: Analiză stocastică :
calcul Malliavin, Buc. (1995); Calculul STOICA, Petre. Dr. (1978): Contribuţii
Malliavin şi teoria deviaţiilor mari, Buc. la identificarea sistemelor utilizând
(1997); Deviaţii mari, Buc. (1995); metode statistice, UPB, cond. şt. Nicolae
Introducere în studiul mişcării browniene Racoveanu.
Buc. (1999). Art.şt.: 49. Granturi din:
Canada, UK, Franţa, Suedia, Spania, UE. STOICESCU, Vasile Gh. Dr. (1978):
Rap.int. şi contr.: 1. Conf.inv.sem.: Contribuţii la teoria selecţiei din
Amsterdam, Athens, Barcelona, Berlin, populaţii finite, Univ. Buc., cond. şt.
Boston, Buc., Budapesta, Cambridge, Gheorghe Mihoc.
Chicago, Copenhaga, Edinburgh,
Florenţa, Istanbul, Lisabona, Londra, Los STOILOW, Simion (1887-1961), [b],
Angeles, Madrid, Miami, Monte Carlo, [e], [k], [h].
Montreal, NY, Oxford, Paris, Praga, Rio
de Janeiro, Roma, San Francisco, STOKA, Marius I. (1934-), [b], [h].
Stockholm, Strasbourg, Toronto,
Vancouver, Veneţia, Viena, Washington. STOLERU, Anca, vezi: CĂPĂŢÂNĂ,
Rec.: J. Math. Anal. & Appl., Statistics & Anca.
Probability Letters.
stoica@unbsj.ca STRĂTILĂ, Şerban Valentin(1943-).
N. Pit. St.: Lic. „Ion Brătianu” (fost „N.
STOICA, Liliana. Dr. (1980): Ideale de Bălcescu”), Pit. (1961); Fac. Mat., Univ.
funcţii diferenţiabile, UCv, cond. şt. Buc. (1966). Spec.: CNRS, Paris (1971-
Eugen V. Dobrescu. 1972). F. c.-c.p.I (1966-), IMAR, prof.
(1997-), Fac. Mat. Info., Univ. Buc. Dr.
335
(1973): Teorie spectrală relativ la centru Oslo. Burse: CNRS (1971-1972), Paris;
în W* algebre şi aplicaţii, Univ. Buc.,
P P Humbold, UT München.
cond. şt. Nicolae Dinculeanu. Premiul I, Serban.Stratila@imar.ro
ONM (1960), OIM, Bv. (1960), Tihany,
Ungaria (1961), „Simion Stoilow” al STREINU, Ileana. St.: Fac. Mat.-Info,
Acad. Rom (1975). M.col.red.: J. of Univ. Buc., masterat: mat.-info. (1977).
Operator Th., Rev. Roum. Math. Pures F.: progr. (1977-1988), c.. (1981-1988),
Appl. Fond. seminarului de algebre de lect., conf. (-1990), Inst. Naţ. pt. Manag.
operatori (1968-), IMAR. D.c.: teorie şi Info.; c. asoc., Fac. de Ing. Electică,
spectrală, algebre de operatori, algebre UPB; asist., instr. (1989-1994), Sci.
Neumann, analiză armonică. C&s: Dept., Rutgers Univ., N.J.; asist. (1994-
analiză armonică pe grupuri Lie, algebre 2000), şef. dep. (2000-2002), conf.
de operatori Op. pr.: Lecţii de algebre (2000-2003), prof. (2003-), Comp. Sci.
von Neumann, Buc., (1975, cu L. Zsido; Dept., Smith Coll., Northampton, MA.
ed. a 2-a în l. engl. 1979, Kent); Modular Dr. (1994): Grammatical inference,
theory in operator algebras, Buc.-Kent UnivBuc., cond. şt. Cristian Calude,
(1981); Operator algebras, Tim. (1995, Solomon Marcus; Some positive and
cu L. Zsido). Art.şt.: Ensembles de negative results in computational
Kronecker dans la théorie ergodique, geometry, Rutgers Univ., New
C.R. Acad. Sci. Paris (1968), inclus Brunswick, cond. şt. William Steiger.
integral în Ergodic Theory (eds. I. M.col.red. Discrete and Comp.
Cornfeld, Ya. G. Sinai, V.S. Fomin). Geometry, Contributions to Discrete
Prof.inv.: Univ. Orleans (1990, 1994- Math. D.c.: geometrie combinatorială şi
1997), Univ. Lille I (1999), Univ. Tulane, computaţională cu aplicaţii. C&s:
New Orleans (1992-1993), UC Berkeley robotică, sisteme de operare, structuri de
(1991), Univ. Nevada, Reno (1991-1992), date şi programare orientată pe obiecte,
Univ. Iowa (2001-2002), Univ. baze de date, algoritmi, tehnici avansate
Cincinnati (2002/2003). Conf.inv. sem.: de programare, geometrie computaţională
OSU (2002), Gainsville (1993, 2002), şi aplicaţii, limbaje formale şi automate,
Omaha (2001), Berkeley (2000), matematică discretă, probleme avansate
Cincinnati (2001, 2002), Texas (2002), în geometrie computaţională: teoria
Wabash (2002), York Univ. (2005), rigidităţii şi aplicaţii, limbaje de
IBMRes (2005), New Hampshine (2005), programare şi compilatori, matroizi
Bordeaux, Geneva, IHES, Cardiff, orientaţi, introducere în inginerie:
Glasgow, Orleans, Trodheim, Copenhaga, proiectarea roboţilor inteligenţi, cultura
Saarbrücken, Paris, Leuven (1999), computerului, sisteme de operare, baze de
Heidelberg, Leipzig, Tubingen, Roma, date. Op.pr LISP limbajul de programare
Moscova, Varsovia, Budapesta, Szeged, al inteligenţei artificiale, Buc. (1986).
Art.şt.: 16. Rap.int. şi contr.: 9. Burse:
336
DIMACS Fellowship, Rutgers Univ., (1995), Premiul I al GM (1995). D.c.:
(1992, 1993, 1994), NFS Grant (1995- teoria categoriilor şi a functorilor,
1997, 2000, 2001, 2002-2004, 2001- probleme nerezolvate de algebră.
2004, 2002-2003, 2003-2006, 2004- strungar@pompeiu.imar.ro
2007), Picker Fellowship, Smith Coll.
(1998). Prof.inv.: Univ. Polit. de STUPARIU, Mihai-Sorin (1968-). N.
Catalunya, Barcelona (1998), Rutgers Sibiu. St.: Lic. „Gh. Lazăr”, Buc., (1987);
Univ. (2001, 2002), Univ. Stanford Fac. Mat., Univ. Buc. (1993). F.: prep.
(2002), ENS, Paris şi LORIA, Univ. of (1993-1996), Fac. Mat., Univ. Buc; asist.
Nancy (2003), Kyoto Univ. (2005). drd. (1996-1999), Inst. Mat, Univ.
Conf.inv.sem.: NYU (1996, 2001, 2002, Zürich; asist. (1999-2001), Fac. Mat.,
2004), Montreal (1996, 2004), Carnegie- Univ. Buc.; asist. postdoc. (2001-2002,
Mellon Univ. (2001), Amherst (2001, 2003-2004), Inst. Mat., Univ. Zürich;
2002, 2003), Athens, GA (2002), asist. (2004-2005), lect. (2005-), Fac.
Rockville, MD (2002), Cornell (2002), Mat., Univ. Buc. Dr. (1998):
Rutgers Univ., NJ (2001, 2002, 2005), Corespondenţa Kobayashi-Hitchin pentru
Stanford Univ. (2002, 2003), Dallas ecuaţii de tip vortex cuplate cu câmpuri
(2004), Medford, MA (2003), Yale Higgs, Univ. Zürich, cond. şt. Ch.
(2004), Arizona (2005), Worcester (2004, Okonek, Andrei Teleman D.c.: geometrie
2005), Alberta (2004), Toronto (2000), diferenţială, geometrie complexă,
Paris (2003), Berlin (2001, 2003, 2005), didactică matematică. C&s: introducere
Darmstadt (1998, 2003), Hamburg în teoria gauge matematică, geometrie,
(2005), Oberwolfach (2005), Barcelona fundamentele geometriei, geometrie
(1998, 2002), Santander, Spania (1998), diferenţială, geometria spaţiilor fibrate,
Madrid (1999), York Univ. (2005), IBM geometrie algebrică, grupuri Lie,
Res. (2005), New Hampshire (2005). topologie algebrică, curbe şi suprafeţe,
Part.conf.: 69 (29 inv. sau/şi în plen). algebră, algebră liniară, analiză pe
streinu@cs.smith.edu varietăţi, teoria curbelor şi suprafeţelor.
Art.şt.: 9: Sur les courbes
STROESCU, Elena. Dr. (1971): caractéristiques associées a l'algèbre de
Dilatări spectrale de operatori pe spaţii déformation des deux connexions
Banach, IMAR, cond. şt. Miron linéaires, St. Cerc. Mat., 49, 5-6 (1997)
Nicolescu. 423-427; Dimensional reduction of
monopole equations, Math. Reports, 3
STRUNGARU, Nicolae (1977-). N. Buc. (53) (2001), 293-303. Alte lucr.: 1.
St.: Lic. "Mihai Viteazul", Buc. (1995), Bursă postdoc. EAGER, Inst. Mat.,
Fac. Mat., Univ. Buc. (1999), F.: c. Univ. Zürich (2001), Inst. Mat., Univ.
(1998-), IMAR Buc. Premiul II "Traian Leiden (2002-2003). Part. conf.: 3.
Lalescu" 1996, 1997), Premiul II la ONI stupariu@fmi.unibuc.ro
337
SUCEAVĂ, Dragoş-Bogdan (1969-). N. UBB Cluj, cond. şt. Grigor Moldovan.
Curtea de Argeş. St.: Fac. Mat., Univ. D.c.: analiză concurentă orientată pe
Buc. (1994). F.: prep. (1995-), Fac. Mat., obiect şi proiectare, instrumente CASE,
Univ. Buc. Dr. Michigan State Univ. generarea codurilor, inginerie inversă,
D.c.: geometrie riemanniană şi käh- proiectare grafică utilizator-interfaţă,
leriană, teoria subvarietăţilor. Art.şt.: 4. programare concurentă orientată pe
Burse de doctorat: Michigan State Univ. obiect, programare palm, sisteme Sale
suceava@yahoo.com; bsuceava@cox.net Force Automation. C&s: algoritmi,
metode de programare avansate, analiză
SUCEVEANU, Vasile Gheorghe (1944- numerică, baze de date, programare
). N. Suceveni, jud. Storojineţ, reg. Windows, programare, arhitecturi client-
Cernăuţi. St.: Şc. Medie, Carapciu, r-ul server, designul si managementul
Gluboca, reg. Cernăuţi (1961); Fac. Mat., sistemelor de informare complexe.
USC (1969). F.: colab. (1969-1970), Art.şt.: 5: Using scalable statecharts for
H H H

USC; ing. sup., colab. şt.inf., colab. şt. active objects internal concurrency
sup. (1973-1986), IMAM; conf. (1986-), modeling, Studia (Cluj), 45, 2 (2000), 67-
H

IPCD, Chişinău. Dr. fiz.-mat. (1977). 76. Rap.int. şi contr.: 6. Grant.: 2.


M.fond. Foaie matematică (1993). Part.conf.: 1.
M.col.red. Foaie matematică. D.c.: teoria tzutzu@cs.ubbcluj.ro
numerelor, algebră. Op.pr.: 7 cărţi:
Metodica rezolvării ecuaţiilor şi SUCIU, Gheorghe. Dr. (1979): Studiul
inecuaţiilor (1991); Funcţii exponenţiale numerelor caracteristice asociate unui
şi logaritmice (1993), C.d.p. nestandard graf şi extensiuni, UAIC Iaşi, cond. şt.
(1996). Art.şt.: 153. Alte lucr.: 10. Irinel Drăgan.

SUCIU, A. F.: SUA. SUCIU, Ion, (1939-2002). N. Ciuguzel,


jud. Alba. St.: Lic. „Avram Iancu”, Aiud,
SUCIU, Alina. F.: lect. dr., UPB. jud. Alba (1956); Fac. Mat., Univ. Buc.
asuciu@mathem.pub.ro (1961). F.: c. stagiar (1961-1963), c.
(1963-1968), c.p. (1968-1975), IMAR;
SUCIU, Dan-Mircea I. M. (1972-). N. c.p.III (1975-1977), IFA; c.p.II (1977-
Sighişoara. St.: Lic. „Mircea Eliade”, 1986), INCREST; c.p.II (1986-1990),
Sighişoara (1990), Fac. Mat., UBB Cluj INMT; c.p.I (1990-2002), IMAR. Dr.
(1995; master: sisteme distribuite şi baze (1968): Elemente de teorie spectrală a
de date, 1996), drd. (1996-2000) UBB reprezentării operatorilor de funcţii
Cluj. F.: asist. (1995-1999), lect. (2000-), algebrice, IMAR, cond. şt. Miron
Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (2001): Nicolescu, D.c.: analiză reală şi
Technics for implementing concurrency complexă, analiză armonică, analiză
in object-oriented analysis and design, funcţională, teoria operatorilor, analiză
338
multivariată, teoria proiecţiei şi a filtrării, termodinamice, modelare continuă a
teoria matematică a sistemelor şi sistemelor corpusculare, modelare
reţelelor, teoria necomutativă a stocastică şi numerică a proceselor de
probabilităţilor, aplicaţii ale teoriei transport în medii dezordonate. Op.pr.:
calitative în analiza funcţională şi în Asupra relaţiei între modelarea
teoria operatorilor. Op.pr.: Algebre de microscopică şi macroscopică a
funcţii, Buc. (1969); Function algebras, proceselor termodinamice, Pit. (2001).
Buc. (1973, în colab.); Teoria Art.şt.: 20: Generalized random walk
operatorilor şi algebrelor de operatori algorithm for the numerical modeling of
(în colab.), Buc. (1973); Function complex diffusion processes, J. Comp.
algebras, Buc. şi Leyden (1975); Special Phys., 186, 2 (2003), 527-544 (în colab.),
topics in modern analysis.), Tim. (1991, Balance equations for physical systems
în colab.). Art.şt.: 51. Grant.: 10. with corpuscular structure, Physica A
www.imar.ro 227 (1996), 81-92, (în colab.). Rap.int. şi
contr.: 16. Grant.: 10. Alte lucr.: 22.
SUCIU, Liviu Dr. (1997): The SU(3) Cerc. invitat: Forschungszentrum Jülich
wire model, PSU, cond. şt. Adrian -ICG4 şi ICG -IV: Agrosphäre (1994-
Ocneanu. 2003), Univ. Erlangen (2005-). Rec.:
suciul@deshaw.com, suciu@earthlink.net Transport in Porous Media (Elsevier),
Rom. J. of Hydr. & Water Resour.
SUCIU, Nicolae I. (1955-). N. Part.conf.: 40. nsuciu@ictp.acad.ro;
Sighişoara, jud. Mureş. St.: Lic. nr. 1, n.suciu@fz-juelich.de
Sighişoara (1974); Fac. Fiz., Univ. Buc.
(1980). F.: prof. fiz. (1980-1984), Lic. nr. SUCIU, Nicolae Petru. Dr. (1979):
1, Sighişoara; hidrolog (1984-1985), Aplicaţii ale analizei armonice în teoria
Staţia hidro. Mediaş; c. (1985-1988), operatorilor, UVT, cond. şt. Ioan Bîtea.
c.p.III (1988-1991), IMH Buc.; c.p.III D.c.: analiză complexă, analiză
(1991-1996), IMA; c.p.III (1996-1999), funcţională, analiză armonică, algebre
c.p.II (1999-), ICTP Cluj. Dr. (1998): uniforme. suciu@math.uvt.ro
Asupra relaţiei între modelarea
microscopică şi macroscopică a SUCIU, Palerin (1871-1929), [b].
proceselor termodinamice, IMAR, cond.
şt. Adelina Georgescu. M.fond. al SUDAN, Gabriel (1899-1977), [b], [k],
ROMAI. M. GAMM, European Physical [h].
Soc., European Geophysical Soc.
(transformată în European Geo-sciences SULARIA, Mircea N. (1950-). St.: Fac.
Union, începând cu 2003). M.col.red.: Mat., UBB Cluj (1974). F.: conf. (1998),
ROMAI J. D.c.: mecanică statistică, UPB. Dr. (1986): Contribuţii la studiul
teoria ergodică a ireversibilităţii unor sisteme formale din punctul de
339
vedere al logicii algebrice, UBB Cluj, SULICIU (n. MIHĂILESCU), Mihaela
cond. şt. Petru Mocanu. M. Rom. (1941). N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ.
Simulation Soc. D.c.: logică matematică, Buc. (1962). F.: c. (1962-1975), IMAR;
mulţimi fuzzy, matematică aplicată. c. (1975-1977), ICEMENERG; c.p. (1977
C&s: analiză matematică, algebră liniară, -1990), INCREST; c.p. (1990-), IMAR.
ecuaţii diferenţiale. Art.şt.: 25. Rap.int. Dr. (1974): Contribuţii la studiul miş-
şi contr.: 15. Prof.inv.: Franţa. cărilor cu discontinuităţi în solide defor-
mabile, Univ. Buc., cond. şt. Nicolae
SULICIU, Ion (1938-1999). N. Bi- Cristescu. M. NY, Acad. of Sci. (1995).
diu, jud. Bistriţa Năsăud. St.: Fac. D.c.: teoria propagării undelor, metode
Mat.-Mec., Univ. Buc. (1962). F asist. numerice pentru rezolvarea ecuaţiilor
(1962-1966), Fac. Mat.-Mec., Univ. hiperbolice, ecuaţii constitutive în vâsco-
Buc.; c., c.p.III, II, I (1962-1999), elasticitate şi vâscoplasticitate; C&s.:
IMAR. Dr. (1972): Mişcări cu discon- metode numerice pentru ecuaţii hiper-
tinuităţi în solide. Modele neliniare, bolice. Art.şt.: 30. Alte lucr. 1; Grant.:
Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Cristes- 1. Prof.inv.: Polonia (1968-1969), Italia
cu. Premiul „Gheorghe Lazăr” al (1970, 1992), SUA (1991), Franţa (1995).
Acad. Rom. (1977). M. EURO- Part.conf. 2. msuliciu@imar.ro
MECH, AMS. M.col.red. Int. J. of msuliciu@stoilow.imar.ro
Plasticity. Ed.vol. 1. D.c.: mecanica
solidelor, modele neliniare, vâscoplas- SURAN, Marian Doru. F.: Inst. Astr.
ticitate. C&s: teoria plasticităţii, ecua-
ţii cu derivate parţiale, termodinamică SZANTO, Csaba Lehel. F.: lect.dr., Fac.
Op.pr.: Viscoplasticitate, Buc. (1976, Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: teoria
cu N. Cristescu); Viscoplasticity, Alp- reprezentării algebrelor finit
hen aan den Rijn, Rockville (1981, cu dimensionale. szanto@math.ubbcluj.ro
N. Cristescu). Art.şt.: 55. Prof. inv.:
Univ. of Florida, Gainesville; Univ. of SZASZ, Robert S. Dr. (2004): Tehnici
Iowa; Carnegie Mellon Univ., Pit- de convexitate, convoluţii şi subordonări
tsburgh; Georgia Inst. of Tech.; John diferenţiale în analiza complexă, UBB
Hopkins Univ.; MIT; IPPT Varşovia; Cluj, cond. şt. Petru Mocanu. D.c.:
Univ. of Pisa; Univ. Roma 2; Catholic analiză complexă.
Univ., Rio de Janeiro; TU Berlin;
Hermann-Foettinger Inst. fur Thermo- SZEKELYNE KIRKOVITS, Maria
und-Fluid-dynamik, Germany; Univ. Magdalena. Dr. (1988): Calculul
Paris VI, Osaka Prefecture Univ., Inst. radiaţiilor şi spaţii Lagrange, UAIC Iaşi,
of Mech., Beijing. Part.conf.: 9. cond. şt. Radu Miron

340
SZENKOVITS, Ferenc E. (1959-). N. ordinul al doilea de tip eliptic, UBB Cluj,
Tg. Mureş. St.: Lic. Ind., Sovata (1978); cond. şt. Dumitru V. Ionescu.
Fac. Mat.-Info, Secţ. Mat., UBB Cluj
(1983). F.: prof. mat., Lic. Ind. nr. 2, SZILÁGYI, Miklós (1940-). N. Tăşnad,
Odorheiu-Secuiesc (1983-1990), Lic. jud. Satu Mare. St.: Lic. „Brassai
Teor. „Tamási Áron”, Odorhiu-Secuiesc Sámuel”, Cluj (1957); Fac. Mat.-Fiz.,
(1990-1995); lect. (1995-), Fac. Mat.- UBB Cluj (1962). F.: prep. (1962-1965),
Info, UBB Cluj. Dr. (1999): Contribuţii asist. (1965-1969), lect. (1969-1977),
la studiul metodelor topologice în conf. (1977-1984), Inst. Ped., Tg. Mureş;
problema celor două şi n (n ≥ 3) corpuri, prof. mat. (1984-1990), Lic. Teor.
UBB Cluj, cond. şt. Árpád Pál. M. "Bolyai Farkaş", Tg. Mureş; conf. (1990-
European Astr. Soc., Consiliul Naţ. 1992), prof. (1992-), Fac. Şt. şi Litere,
Român de Astr., SSMR. M.col.red. Univ "Petru Maior", Tg. Mureş. Dr.
Studia (Cluj). D.c.: metode topologice şi (1971): Contribuţii la topologizarea
metode numerice în mecanica cerească. structurilor algebrice, UBB Cluj, cond.
C&s: mecanica teoretică, mecanica şt. Gheorghe Pic. D.c.: algebre
analitică, mecanica mediilor continue, universale, algebre topologice. Op.pr.:
astronomie, capitole speciale de Fundamentele matematicii, Tg.Mureş
astronomie, mecanica cerească, mecanica (1997, în colab.).
computaţională. Op.pr.: Ghidul eclipsei mszilagyi@uttgm.ro
totale de Soare, 11 august 1999, Cluj
(1999, în colab.); Metode topologice în

Ş
mecanica cerească, Cluj (2002);
Modelarea sistemelor mecanice cu
ajutorul calculatorului, Cluj (2002, în
colab.). Ed. 1. Art.şt.: 15. Rap.int. şi
contr.: 10. Grant.: 4. Alte lucr.: 40. ŞABAC, Florin M. St.: Fac. Mat., Univ.
Burse: Univ. ELTE, Budapesta (1998, Buc. (1988, masterat). F.: asist., School
2000, 2002, 2004), Univ. Szeged (2002, of Business, Univ. of Alberta. Dr. (1995):
2003). Rec.: Rom. Astr. J., Cel. Mech & Hyperbolic nonlinear conservation laws,
Space Dyn., Studia (Cluj). Part.conf.: 20. Univ. of South Carolina, cond. şt. Ronald
fszenko@yahoo.com; fszenko@personal.ro
H H
de Vore. D.c.: legea conservării,
management contabil. C&s: introducere
SZILÁGYI, Judit, vezi: ROBU, Judit. în managemetul contabil.
florin.sabac@ualberta.ca
SZILAGYI, Paul. Dr. (1962): Despre
rezolvabilitatea problemei lui Dirichlet la ŞABAC, Mihai (1941-). N. com.
sisteme de ecuaţii cu derivate parţiale de Moviliţa, jud. Ilfov. St.: Fac. Mat., Univ.
Buc. (1962). F.: asist. (1962-1974), lect.
341
(1974-1991), conf. (1991-), Fac. Mat., (1961-1974), lect. (1974-1990), conf.
Univ. Buc. Dr. (1974): Variante infinit- (1990-1995), prof. (1995-), Fac. Mat.,
dimensionale ale teoremei lui Lie pentru Univ. Buc. Dr. (1972): Asupra unor
algebre Lie rezolubile, Univ. Buc., cond. probleme de elasticitate micropolară
şt. Gheorghe Marinescu. M.col.red. Bull. liniară, Univ. Buc., cond. şt. Caius Iacob.
Math. Soc. Sci. Math. Roum. D.c.: Premiul „Gheorghe Lazăr” al Acad.
reprezentări şi teorie spectrală Rom. (1975). M. GAMM. M. perm.
necomutativă, analiza funcţiilor cu valori Consiliul Şt. Specializat de Acordare a
măsuri şi soluţii discontinue pentru legi Titlurilor Şt. al Univ. Tehnice din
de conservare. C&s: teoria măsurii, teoria Chişinău. M.col.red. An. Univ. Buc.,
operatorilor, teoreme de dualitate, teorie Rev. Roum. Phys. D.c.: teoria
spectrală necomutativă. Op.pr.: Lecţii de elasticităţii, teoria termoelasticităţii,
analiză reală (Capitole de teoria măsurii teoria mecanicii generalizate a solidelor,
şi integralei), Buc. (1993); An teoria vâscoplasticităţii cu aplicaţii la
introduction to duality of locally compact prelucrarea metalelor. C&s: mecanică
groups, Buc. (2001); Lie algebras of teoretică, teoria elasticităţii,
bounded operators, Boston (2001, cu D. termoelasticitate şi metode experimentale
Beltiţă); Teorie spectrală elementară, în mecanica solidelor, mecanica
Buc. (2001). Art.şt.: 27. Prof.inv.: Roma generalizată a continuumului,
(1995), Nisa (1997), Paris VI (1998). termodinamica şi fizica solidului,
Rec.: ZB. Part.conf.: 8. rezistenţa materialelor, mecanică analitică
şi teoria relativităţii, efecte termice şi
ŞAMSODAN, Iuliu. Dr. (1986): Studiul mecanica continuumului. Op.pr.: Unele
mişcării sateliţilor artificiali probleme la limită în elasticitatea
geostaţionari, Univ. Buc., cond. şt. Árpad micropolară liniară, în Probleme actuale
Pál. în mecanica solidelor. I, Buc. (1975);
Modele matematice în prelucrarea
ŞANDRU, I. F.: UTBv. Dr. (1996): metalelor, Buc. (2003). Art.şt.: 45.
Câmpul gravitaţional şi câmpul Prof.inv.: Sankt - Petesburg (1968), Kiev
electromagnetic. Modele geometrice, (1968), Udine (1970), Praga (1970),
UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Atanasiu. Princeton (1974 - 1975), Berlin (vest)
D.c.: matematică aplicată, câmp (1985), Düsseeldorf (1985), München
gravitaţional, câmp electromagnetic, (1985), Hamburg (1995), Cambridge
modele geometrice. (Marea Britanie) (1998). Rec.: ZB.
sandru_nicolae@yahoo.com
ŞANDRU, Nicolae (1937-). N. Arad. St.:
Lic. Făgăraş (1954); Fac. Mat., Univ. ŞANDRU, Ovidiu-Ilie. St.: Fac. Şt. Nat.,
Buc. (1959). F.: prep. (1959-1961), asist. Secţ. Mat., UCv (1979). F.: conf., Cat.
Mat. II, UPB. Dr. (1994): UAIC Iaşi.
342
Diploma şi Medalia Jubiliară cu Brevet a ŞCERBAKOV, Boris. F.: prof. dr. hab.,
SSMR (1995). M. SSMR, TS. D.c.: USM. C&s: matematică superioară,
geometrie diferenţială, ecuaţii cu derivate ecuaţii diferenţiale, sisteme dinamice,
parţiale, analiză funcţională, algebră, teoria stabilităţii după Liapunov.
analiză numerică, probabilităţi şi statistică Lucrări: 80.
matematică, informatică: tehnologie
Internet, administrarea reţelelor de ŞCERBACOV, Victor (1956). N. Jalin,
calculatoare, proiectare soft educaţional, r-ul Derajnea, Rovno, Ucraina. St.: Şc.
proiectare pagini WEB, proiectare baze Medie nr. 8, Viniţa, Ucraina (1973); Fac.
de date; fizică: optică geometrică, Fiz.-Mat, Inst. Ped. de Stat, Viniţa
mecanică clasică şi relativistă, teoria (1977). F.: prof. mat. (1977-1981), Şc.
câmpurilor. C&s: algebră liniară şi Jigalovca, r-ul Kalinovka, Viniţa; drd.
geometrie analitică, geometrie (1981-1982), (1984-1986), colab. şt. inf.
diferenţială şi ecuaţii diferenţiale, calcul (1986-1991), colab şt. (1991-1993),
variaţional şi teoria optimizării, statistică colab. şt. sup. (1993-), IMAM. Dr. mat.-
şi probabilităţi, analiză numerică, fiz. (1991): Despre grupurile
complemente de matematici. Op.pr.: automorfismelor şi congruenţele
Noneuclidean convexity. Applications in cuasigrupurilor, IMAM, cond. şt.
the programming theory, Buc. (1998, în Valentin Belousov. Premiul IMAM
colab.); Structuri Hamilton-Lagrange (1989). M.: SACS, SMM. M.col.red.
asociate unor sisteme de ecuaţii cu Bul. AŞM, Ser. Mat, Quasigroups and
derivate parţiale, Buc. (1994); Lecţii de Related Systems (Polonia). D.c.: algebră,
calculul probabilităţilor şi statistică teoria cuasigrupurilor (teoria generală a
matematică, Buc. (1998, cu B. Ionescu); cuasigrupurilor binare si n-are, aplicaţii
Metode numerice de calcul cu programe ale teoriei cuasigrupurilor în teoria
Turbo-Pascal, Buc. (1993, în colab.); codurilor). Art.şt.: 58: Properties of
Calculul probabilităţilor şi statistică codes with one check symbol of a
matematică, Buc. (1994, cu I. Sebe); quasigroup point of view, Bul. AŞM, Ser.
Bazele probabiliste ale statisticii Mat., 3 (15) (2002), 71-86 (în colab.);
matematice, Buc. (1995); Programe Construction and properties of (r,s,t) -
client de utilizare a reţelei INTERNET, inverse quasigroups, I, II, Discrete
Buc. (2003, în colab.), Algebră liniară şi Math., 266, 1-3 (2003), 275-291, 288
geometrie analitică, e-carte, Buc. (2004);
H H (2004), 61-71. M. în comit. şt. şi comit.
Ecuaţii diferenţiale, e-carte, Buc. (2005).
H H de org. conferinţe. Grant.: 4. Prof.inv.:
Art.şt.: 21. Alte lucr.: 2. Londra (2001), Praga.
oisandru@yahoo.com scerb@math.md

343
ŞCERBAŢCHI, Ion Cozma (1941-). N. inv.sem.: Columbia (2002), Toronto
Jora de Mijloc, jud. Orhei. St.: Şc. Medie, (2002), Lincoln (2002), Lawrence (2001),
Jora de Jos (1958); Fac. Fiz.-Mat., UST Ithaca (2000). Rec.: Comm. in Algebra.
(1963). F.: labor., c. şt. info. (1963- J. Math., Homology Homotopy Appl.,
1971), lect. sup. (1971-1978), conf. MR, Illinois J. Math.
(1978-), UTM.; prof., Univ. Bumerdes lsega@math.msu.edu, segal@umkc.edu
(1974-1978), Sidi Abbes, Algeria (1985-
1988). Dr. fiz.-mat. (1970): UST, cond.
şt. Vladimir A. Andrunachievici, Iuri M. ŞEGA, Lucian. Dr. (2005): Heinzer
Riabuhin. D.c.: analiză matematică, ideal class semigroups of integral
teoria aditivă în diverse structuri domains, Purdue Univ., cond. şt. W.
algebrice. Op.pr.: Curs de analiză Heinzer. lfsega@math.purdue.edu
matematică, 2 vol., Chişinău (2000,
2002); Analiză matematică (probleme), 2 ŞERB, Ioan Valeriu F.: conf., Fac.
vol., Chişinău (1998). Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (1983):
Teoremele de medie şi derivate
ŞCHIOP, Alexandru (1941-). St.: Fac. generalizate, UBB Cluj, cond. şt.
Mat., Univ. Buc. (1965). F.: conf. (1990- Dimitrie D. Stancu. D.c.: clase de funcţii
), UPB. Dr. (1970): Cercetări asupra convexe şi spaţii Orlicz, geometria
convergenţei şi stabilităţii proceselor spaţiilor Banach.
Ritz-Galerkin, pentru o clasă de ivserb@math.ubbcluj.ro
probleme la limită, IMAR, cond. şt.
Grigore C. Moisil. Premiul Acad. Rom. ŞERBAN, Gabriela (1969-). N. Mediaş.
(1972). D.c.: analiză funcţională, analiză St.: Lic., de Mat.-Fiz. „Axente Sever”,
numerică. Op.pr.: 2 cărţi. Art.şt.: 10. Mediaş (1987); Fac. Mat., UBB Cluj
(1992). Drd. (1998-2003), UBB Cluj. F.
ŞEGA, Liana St.: Fac. Mat., Univ. Buc. prof. info. (1992-1998), Şc. Naţ. de Gaz,
(1997). F.: asist., Dept. Math.-Statist., Mediaş; info. (1998), S.C. Sport Ancada
Univ. of Missouri, Kansas City; asist. Prodimpex, Cluj-Napoca; asist. (1998-
(2003-2005), Dept. Math., Michigan 2002), lect. (2002-2005), conf. (2005-),
State Univ., East Lansing. Dr. (2002): Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. info.
Cohomology of finite module over local (2003): Tehnici de realizare a siste-melor
rings, Purdue Univ., cond. şt. L. Avra- inteligente, Univ., UBB Cluj cond. şt.
mov. D.c.: algebră comutativă, algebră Milton Frenţiu. Premiul II, OIM; I, III,
omologică. C&s: algebră, trigonometrie, ONM. D.c.: ingineria programării
analiză financiară, analiză matematică. (programarea imperativă, programarea
Art.şt.: 8. Grant.: 8. Bursă postdoc: orientată pe obiecte, programarea logică
Math. Sci. Res. Inst., (2002-2003). Conf. şi funcţională), inteligenţă artificială
(agenţi inteligenţi, sisteme multi agent,
344
învăţare automată). C&s: algoritmică şi ŞERBAN, Radu. Dr. (1986): Metode şi
programare, programarea calculatoarelor, tehnici de optimizare, Univ. Buc., cond.
programare orientată pe obiect, funda- şt. Ion Văduva.
mentele programării, metode avansate de
programare, programare logică şi funcţi- ŞERBĂNESCU, Cristina Mirela (1958-
onală, inteligenţă artificială, birotică, ). N. Galaţi. St.: Lic. Teoretic nr. 27, Buc.
structuri de date, agenţi inteligenţi co- (1975); Fac. Mat., Univ. Buc. (1980,
operativi, tehnici de realizare a sistemelor probabilităţi). F.: prof. (1980-1986), Şc.
inteligente. Op.pr.: Inteligenţa artificială Gen. nr. 194; prof. mat. (1986-1987), Lic.
note de curs, Cluj-Napoca. (2000 (ed. a Teoretic nr. 27, Buc.; asist. (1987-1997),
2-a), 2001, 2002, 2003, 2005 (ed. a 5-a), lect. (1997-), UPB. Dr. (1997):
în colab.); Programare în inteligenţa Generalizări ale proceselor Markov.
artificială: limbajele LISP şi PROLOG, Procese Markov necomutative, Univ.
Cluj-Napoca (2003); Tehnici de Buc., cond. şt. Ioan Cuculescu. D.c.:
inteligenţă artificială. Abordări bazate pe probabilităţi necomutative şi spaţii Fock
agenţi inteligenţi, Cluj-Napoca (2004). antisimetrice. C&s: algebră şi ecuaţii
Art.şt.: 35. Grant: 4. Part.conf.: 15. diferenţiale, analiză matematică,
matematici speciale. Op.pr.: Stochastic
ŞERBAN, Marcel-Adrian (1972-). N. differential equations and unitary
Brăila. St.: Fac. Mat.-Info, Secţ.: Mat. processes (1998). Art.şt.: 8.
Apl., UBB Cluj (1995; masterat, 1996). mserbanescu@yahoo.com
F. drd. (1996-2000), asist. (2000-2002),
lect. (2002-), Cat. Ec. Dif., UBB Cluj. ŞESON, Anton (1916-1969), [m].
Dr. (2000): Teoria punctului fix pentru
operatori definiţi pe produs cartezian, ŞIADBEI, Vintilă (1898-1944), [e], [m].
UBB Cluj, cond. şt. Ioan Rus. M. SSMR.
M. Studia (Cluj), Fixed Point Theory. ŞICLOVAN, Crăciun Ioan. Dr. (1973):
D.c.: teoria punctului fix, operatori Metode iterative de rezolvare a ecuaţiilor
definiţi pe produs cartezian, stabilitate operaţionale neliniare definite în spaţii
asimptotică, operatori Picard, ecuaţii pseudometrice, metrice şi supermetrice,
diferenţiale şi integrale, element finit şi Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Teodorescu.
de frontieră. C&s: ecuaţii diferenţiale şi
integrale, ecuaţiile fizicii matematice, ŞINCAI, Gheorghe (1754-1816), [a], [b].
matematici speciale, element finit şi de
frontieră. Op. pr.: Teoria punctului fix ŞOLTUZ, Ştefan-Mircea M. Dr.
pentru operatori definiţi pe produs (2004): Contributions to the theory of
cartezian, Cluj-Napoca, (2002). Mann and Ishikawa iterations, UBB Cluj,
Art.şt.:10. Conf. inv.: 1. cond. şt. Iosif Kolumban. D.c.: sisteme
mserban@math.ubbcluj.ro
345
dinamice, teoria lui Mann, iteraţii Greceanu”, Slatina. (1994), Fac. Mat.-
Ishikawa. Info, Univ. Buc. (1998; masterat: info.,
stefansoltuz@personal.ro 2000). F.: asist. (1999-2000), Fac. Mat.,
Univ. Buc; c. (2003-), Software
ŞTEFAN, Cristina (1948-). N. Reliability and Security Group, Inst. for
Târgovişte. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. Formal Methods in Comp. Sci., Univ.
(1971). F.: asist. (1971-), Fac. Mat., Stuttgart Dr. (2006): Automatic synthesis
Univ. Buc. D.c.: analiză matematică. of distributed transition systems, Univ.
C&s: analiză matematică, analiză Stuttgart. Premiul ONM (1990-1994).
complexă. Op.pr.: Probleme de analiză D.c.: informatică. C&s: tehnici de
numerică, Buc. (1978, în colab.); Caiet programare şi structuri de date, algoritmi
de laborator de analiză numerică, Buc. eficienţi, sisteme de baze de date, bazele
(1981, în colab.); Probleme de analiză informaticii, logică, reţele şi procese.
numerică rezolvate cu calculatorul, Buc. Rap.int. şi contr.: 1. Alte lucr.: 1.
(1983, 1987, în colab.). Burse: München, Edinburgh, Paris
(2000-2003). Part.conf.: 3.
ŞTEFAN, Dragoş (1961-). N. Pucioasa, Alin.Stefanescu@informatik.uni-stuttgart.de
jud. Dâmboviţa. St.: Fac. Mat., Univ.
Buc. (1986). F.: asist. (1990-1996), lect. ŞTEFĂNESCU, Anton (1943-). N.
(1996-1999), conf. (1999-), Fac. Mat., Slatina. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1965).
Univ. Buc. Dr. (1994): Teoria inelelor F.: prep. (1965-1969), asist. (1969-1977),
graduate şi a algebrelor Hopf. Metode lect. (1977-1990), conf., prof. (1990-),
omologice, Univ. Buc. D.c.: algebră Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1973):
necomutativă (algebre Hopf, inele Strategii optime în jocurile ne-
graduate, algebră omologică). C&s: cooperative de n persoane, Univ. Buc.,
algebră, teoria reprezentărilor grupurilor, cond. şt. George Ciucu. Premii:
teoria algebrelor Hopf şi a algebrelor Lie, „Gheorghe Lazăr” al Acad. Rom. (1984);
teoria inelelor graduate, bazele geometriei UBM (1973). M. SPSR, SCOR. D.c.:
necomutative, algebre şi coalgebre. teoria jocurilor, analiză competitivă,
Art.şt.: 13. optimizare scalară şi vectorială. C&s:
teoria optimalităţii, jocuri şi modele
ŞTEFAN, Emilian (1819-1899), [b], [h]. competiţionale, modele matematice în
ştiinţele sociale, modele competitive cu
ŞTEFAN, Marius. F.: asist., Dept. Mat., aplicaţii în economie, teorema minimax şi
UCLA. D.c.: analiză matematică. C&s: problema echilibrului, calculul
analiză complexă. stefan@math.ucla.edu probabilităţilor şi statistică matematică.
Op.pr.: Programarea matematică, Buc.
ŞTEFĂNESCU, Alin (1975-). N. (1973, cu Gh. Mihoc); Statistică
Slatina. St.: Lic. de Info. „Radu matematică şi cercetări operaţionale,
346
Buc., I (1974), II (1978) (în colab.), III algebrice ale informaticii, scheme de
(1982, în colab.); Curs de cercetări programe, programarea orientată pe
operaţionale. Teoria jocurilor, Buc. obiecte. Op.pr.: Algebra of flownomials,
(1977); Cercetări operaţionale, Buc. Munich (1994); Network algebra, Berlin
(1981, cu C. Zidăroiu); Curs de cercetări (2000). Art.şt.: 77: Automata, logic and
operaţionale, Buc. (1982, 1989); computability, J. of Universal Comp. Sci.,
Teorema min-max şi problema 6 (1) (2000). Alte lucr.: 2. Rec.: MR.
echilibrului, Buc. (1984); Competitive ghstef@funinfo.cs.unibuc.ro
models in game theory and economic
analysis, Buc. (1999). Art.şt.: 39. Rec.: ŞTEFĂNESCU, Maria Viorica. Dr.
ZB. anton@pro.math.unibuc.ro (1984): Contribuţii la teoria clasificării
ierarhice, Univ. Buc., cond. şt. Paul
ŞTEFĂNESCU, Doru. F.: lect., Cat. Constantinescu
Mat., Fac. Fiz., Univ. Buc. Dr. (1985):
Aplicaţii ale grupurilor de transformări ŞTEFĂNESCU, Mirela I. (1941-). N.
în teoria algebrelor, Univ. Buc., cond. şt. Ghirdoveni, Jud. Dâmboviţa. St.: Lic nr.
Nicolae Radu. 2 (de fete), Câmpulung Muscel şi Lic.
nr.2, Câmpina ( 1959) ; Fac. Mat., Secţ.
ŞTEFĂNESCU, Gheorghe (1955-). N. Mat., UAIC Iaşi (1964). F.: prof., UOC.
Valea Mare Pravăţ, jud. Argeş. St.: Fac. Dr. (1977): Corespondenţe între structuri
Mat., Univ. Buc. (1979; masterat, 1980). algebrice, UAIC Iaşi, cond. şt. Ion
F.: mat. (1980-1983), c. (1983-1990), Creangă. Medalia: Pentru merit în grad
c.p.III (1990-1995); conf. (1995-2000), de comandor. Cond.dr. M. SSMR,
prof. (2000-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. ROMAI, AMS, AOŞ, SMR, Romanian
(1991): Determinism şi nedeterminism în Soc. of Fuzzy Systems, ARA. M. fond.
teoria schemelor de programe; aspecte BSG, ANIRO, Fundaţia româno-elenă
algebrice, Univ. Buc., cond. şt. Sergiu pentru arte, ştiinţe, religie. M.col.red.
Rudeanu. M. AMS, EACSL, EATCS. An. St. Univ. „Ovidius”, Math. Rep.,
Ed.: 1. D.c.: calcul paralel şi distribuit, ROMAI J. Ed.vol.conf.: 5. Ed.: 1. D.c.:
algebra proceselor şi reţelelor, semantica teoria inelelor, generalizări ale inelelor,
limbajelor de programare, programarea coomologie în aproape inele. C&s:
orientată pe obiecte, logică algebrică şi algebră, algebră liniară, teoria grupurilor,
categorială, aplicaţii ale teoriei teoria numerelor, aritmetică, teoria
categoriilor în logică şi informatică. categoriilor, algebre universale, teoria
C&s: bazele informaticii, modele de laticelor, algebră comutativă, teoria
calcul paralel, metode formale în reprezentării grupurilor şi algebrelor,
dezvoltarea de soft, modele de calcul corpuri finite şi teoria codurilor, teoria
paralel şi concurenţă, fundamentele mulţimilor, algebra pentru perfecţionarea

347
profesorilor, metodica matematicii, istoria lect. (1992-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
matematicii, matematici aplicate în (1986): Funcţii recursive: Algoritmi
economie, algebră liniară şi geometrie , recurenţi pentru generarea şirurilor de
modele cibernetice în economie, idei valori aleatoare ce au anumite
fundamentale ale matematicii, proprietăţi statistice. Aplicaţii, Univ.
introducere în cibernetică, sisteme de Buc., cond. şt. Grigore C. Moisil,
control liniare, teoria grafurilor, cercetare Constantin Popovici. Premiul „Petre S.
operaţională, teoria automatelor, Aurelian” (1981). M. SPSR. D.c.: tehnici
programare convexă. Op.pr.: Jordan Monte Carlo, studiul statistic al reţelelor
algebras; An introduction, Buc. (2001, cu sociale, modele statistice, prelucrări de
E. Asadurian); Teoria lui Galois, date, limbaje de programare şi baze de
Constanţa (2002); Algebre Lie, o date, simulare stocastică, prognoză şi
introducere, Constanţa (2000, cu C. modele sociale, analiză numerică,
Ciobanu); Preradicals and torsion geostatistică. C&s: introducere în
theories, Iaşi (1986, în colab.); programare, matematici generale,
Introducere în teoria grupurilor, Iaşi programarea calculatoarelor, matematici
(1992); Correspondences between aplicate, analiză numerică, introducere în
algebraic systems, Iaşi (1977); Algebraic probabilităţi şi statistică, elemente de
hyperstructures and applications, Palm matematică, introducere în statistică,
Harbor (1994); Algebra pentru eşantionare, modelare şi simulare
perfecţionarea profesorilor, Buc. (1983, stocastică în prognoza socială, modele
în colab.); Probleme de algebră, Iaşi ( statistice, tehnici Monte Carlo, statistică
1979, cu I. Creangă); Probleme de aplicată. Op.pr.: Normarea consumurilor
algebră. Inele şi module, Iaşi (1984, cu în industria de prelucrare a lemnului,
M. Guţan); Algebră, Buc. (1998). Art. Buc. (1978, în colab.); Dezvoltarea
şt.: 48. Grant.: 15. Alte lucr.: 6. Burse: umană a întreprinderii, Buc. (1980, în
DAAD, Univ. Tűbingen (1985). colab.); C.d.p. şi exerciţii de simulare,
Prof.inv.: Udine, Tohoku, Sendai, Buc. (1983, în colab.); Indicatori şi surse
Tsukuba, Viena, Linz, Kiev, Chişinău, de variaţia calităţii vieţii, Buc. (1984, în
Debrecen. Rec.: ZB, MR, Acta colab.); Authority and reward in
Applicandae Math., An. Şt. UAIC Iaşi. organizations. An international research,
Part. conf.: 40. Cap. Romania, Michigan (1987, în
mirelast@univ-ovidius.ro colab.); Structura socială, diversificare,
diferenţiere, omogenizare, Buc. (1988, în
ŞTEFĂNESCU, Ştefan Corneliu (1948-). colab.); Structuri, strategii şi performanţe
N. Călăraşi. St.: Lic. „Nicolae Bălcescu”, în învăţământ, Buc. (1989, în colab.);
Călăraşi (1966); Fac. Mat., Univ. Buc. Analiză numerică, Buc. (2000). Art.şt.:
(1971). F.: mat. (1971-1980), c.p.III 69. Rap.int. şi contr.: 50. Grant.: 12.
(1980-1990), c.p.II (1990-1992), CCUB;
348
Alte lucr.: 50. Rec.: MR, ZB, CR. semidinamice fără unicitate, ecuaţii
Preprinturi: 41. diferenţiale. C&s: analiză matematică,
teoria centrului. Op.pr.: Sisteme
ŞTEFĂNESCU, Vasile. Dr. (1976): polidinamice. Teoria topologică,
Aplicaţii ale energiei şi corelaţiei Chişinău (1987, cu C.S. Sibirschi).
informaţionale, CSMBuc., cond. şt. Art.şt.: Solution of the problem of the
Octav Onicescu. centre for a cubic differential system with
three invariant straight lines, Qualit. Th.
ŞTEFĂNIŢĂ, Ion. (1944-). St.: USLM Dynamical Systems, 2, 1 (2001), 129-143
(1968). F.: conf., Fac. Tehn., Fiz.-Mat., (în colab); Centers of some cubic systems,
USB. Dr. (1973): Stabilitatea după Ann. Diff. Eqs. (China), 17, 4 (2001),
Poisson a soluţiilor ecuaţiilor în 363-376 (în colab.); Solutions of the
diferenţe finite, USM. D.c.: ecuaţii center problem for cubic systems with a
diferenţiale. Op.pr.: 5. Part.conf.: 5. bundle of three invariant straight lines,
Tel. 823175201 Bull, ASM, 41, 1 (2003), 91-101. Bursă
postdoc.: USM.
ŞTERBEŢI, Cătălin. St.: Fac. Mat.-
Info, Dep. Mat. Apl., UCv. F.: Fac. Mat.-
Info, UCv. Dr. (2004): Differentiable
operators on geometrical structures,
UCv., cond. şt. Petre Stavre. D.c.:
T
geometrie riemaniană globală, spaţii TACU, Valentin (1925-). N. Chişinău.
simetrice, structuri kähleriene şi St.: Şc. Medie nr. 1, Karaganda,
hermitiene. C&s: capitole speciale de Kazahstan. (1945); Inst. Ped., Uralsk
matematică, mecanică. Op.pr.: Analiză (1953). F. prof. mat. (1950-1958), Şc.
Fourier : elemente de teorie si probleme, Medie nr. 1, Akmolinsk; aspirant (1958-
Cv. (2001, cu T. T. Balan). Part.conf.: 2. 1961) IP Kalinin; lect. asist. (1961), lect.
sterbetiro@yahoo.com sup. (1961-1986), conf. (1986-), UST.
Dr. fiz.-mat. (1982): Invarianţii algebrici
ŞUBĂ, Alexandru Serafim (1953-). N. ai sistemelor diferenţiale
Dănceni, jud. Chişinău. St.: Şc. Medie de polidimensionale, Univ. Odessa, cond. şt.
10 ani, Ialoveni (1971); Fac. Mat.-Info., Constantin Sibirschi. M. SMM. D.c.:
USM (1976). F.: lab. inf., c. sup. (1976- teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.
1990), IMAM; conf. (1990-2001); prof. Op.pr.: Invarianţii cubici ai sistemelor
(2001-), USM. Dr. fiz.-mat. (1982): diferenţiale polidimensionale cu
Sankt-Petersburg, cond. şt. Constantin neliniarităţi pătratice, Chişinău (1978);
Sibirschi. Dr. hab. fiz.-mat. (1999): Comitanţii sistemelor diferenţiale
USM, Chişinău. D.c.: teoria sistemelor tridimensionale cu neliniarităţi pătratice,
dinamice, teoria sistematică a sistemelor
349
Chişinău (1979). Art.şt.:. 17: Comitanţii TATULEA, S. F.: IMAR.
sistemelor diferenţiale tridimensionale cu
neliniarităţi pătratice, Matem. Issled. TÄUBER, Iosef. Dr. (1972): Contribuţii
(Chişinău) 55 (1980); Planele de simetrie la soluţionarea unor ecuaţii tip Cauchy
ale sistemelor diferenţiale liniare pe o clasă specială de loopuri slabe,
tridimensionale, Matem. Issled., UVT, cond. şt. Octavian Em. Gheorghiu.
(Chişinău), 80 (1985).
TĂBÎRCĂ, Marius-Sabin (1965-). N.
TALPALARU, Pavel (1940-). N. Drăgăşani. St.: Lic. „Gib Mihăescu”,
Micleşti, jud. Vaslui. St.: Fac. Mat., Drăgăşani (1983); Fac. Mat.-Info, Univ.
UAIC Iaşi (1962). F.: asist. (1962-1970), Buc. (1988); drd. Brunel Univ., Anglia
lect. (1970-1974), UAIC Iaşi; conf. (1996-1998). F.: progr. (1988-1990),
(1980-1990), prof. (1990-), Cat. Mat., „IUCF” Rm. Vâlcea; prof. mat.-info.
UTIaşi. Dr. (1971): Contribuţii la studiul (1990-1991), Lic. „Ioan Mesota”, Bv;
comportării soluţiilor sistemelor lect. (1991-1999), Dep. Info., Fac. Şt.,
diferenţiale ordinare, UAIC Iaşi, cond. şt. UTBv; lect. (2000-), Dept. Comp. Sci.,
Adolf Haimovici. D.c.: analiză Univ. Col. Cork, Irlanda. Dr. (1998):
funcţională. Op.pr.: 3 cărţi. Art.şt.: 50. Algoritmi în teoria reţelelor şi aplicaţii,
Rec.: MR, ZB. pavel@math.tuiasi.ro UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Atanasiu.
M. SSMR. D.c.: algoritmi paraleli,
TAMAŞ, Vasile. Dr. (1972): Algebre procesarea imaginilor, teoria
Lie, extensiuni şi generalizări ale lor, computaţională a numerelor, optimizare
UAIC Iaşi, cond. şt. Ion Creangă. combinatorială. C&s. algoritmi şi
structuri de date, algoritmi în teoria
TANCO, Paul (1843-1916), [b], [h]. grafurilor şi combinatorică, optimizare
combinatorială, analiză numerică,
TARAGAN, Dumitru. F.: dr. mat. C&s: geometrie computaţională, algoritmi
analiză matematică, măsura şi integrala paraleli, grafică pe calculator în limbajul
Lebesgue, analiza complexă, fascicule de Java, procesarea imaginilor, limbaje de
operatori. Lucrări: 14. programare: C++, Fortran, Basic, V
Basic, Java. Op.pr.: Sisteme de operare:
TAŞCU-STAVRE GORDUZA, Ioana- îndrumar de laborator: culegere de
Marcela. vezi: GORDUZA TAŞCU- programe C: (pentru uzul studenţilor),
STAVRE, Ioana-Marcela. Bv, (1995, în colab.). Art.şt.: 68. Bursă
postdoc: Univ. of Manchester (2000).
TATOMIR, Emil. Dr. (1986): Faze s.tabirca@cs.ucc.ie
H H

finale în evoluţia stelelor, UBB Cluj,


cond. şt. Árpad Pál.

350
TABÎRCĂ, Tatiana. F.: lect., UTBv; IMAM; conf. (2002-2003), UŞAM;
Drd. Dept. Comp. Sci., Univ. of şomer (2003-). Dr. (1977): Despre
Manchester. Dr. (1999): Aspecte laticea torsiunilor în categoria de
algoritmice ale codurilor liniare, UBB module. D.c.: algebră.
Cluj, cond. şt. Gheorghe Atanasiu D.c.:
procesare paralelă. Op.pr.: Sisteme de TĂRNĂUCEANU, MARIUS (1974-).
operare: îndrumar de laborator: culegere N. Bârlad. St.: Col. „Gh. R. Codreanu”,
de programe C: (pentru uzul studentilor), Bârlad. (1994), Fac. Mat., UAIC Iaşi
Bv, (1995, în colab.). Art.şt.: 4. (1999; masterat: mat., 2001) F.: prep.
Part.conf.: 7. tabircat@cs.man.ac.uk (2001-2003), asist. (2003-), Fac. Mat.,
UAIC Iaşi. Dr. (2003): UOC, cond. şt.
TĂNASĂ, Cristinca, vezi: FULGA Mirela Ştefănescu. Premiul I, Concursul
Cristinca. interjudeţean „Gh. Vrănceanu” (1989,
1990, 1991), Premiul ONM: II (1990),
TĂNASE (n. MOGA) I. Ileana. Dr. III (1998, 1994), Premiul special pentru
(2003): Modele matematice de originalitate (1988, 1990, 1993, 1994);
organizare a colecţiilor de date, Univ. III, Concursul studenţesc „Traian
Buc., cond. şt. Leon Ţâmbulea. Lalescu”, (1995); II, Sesiunea de
comunicări ale Cerc. Şt. Stud. (2000).
TĂNASE, Vasile V. Dr. (1973): Măsuri D.c.: teoria grupurilor, teoria laticelor,
staţionare pentru procese ramificate matematici aplicate. C&s: logică şi teoria
multidimensionale, Univ. Buc., cond. şt. mulţimilor, algebră liniară, limbaje
Octav Onicescu formale, complemente de matematică,
complemente de algebră. Op.pr.:
TĂNĂSESCU, Elena. F.: conf., UPB. Probleme de algebră, I, II, Iaşi, (2003,
Dr. (1975): Atmosfera solară negri. 2004), Actions of finite groups on lattices,
Aplicaţie la construirea şi calcularea în Seminar Series in Math, UOC. Art.şt.:
unui model de atmosferă pentru o stea de 17. Rec.: MR, ZB. Part.conf.: 7.
tip spectral B. Programarea şi calcularea tarnauc@uaic.ro
modelului în versiunea Fortran IV, Univ.
Buc., cond. şt. Călin Popovici. TĂTAR, Doina (1943-). N. Curtea de
Argeş . St.: Lic., Sibiu (1961), Fac. Mat.,
TĂPÂRŢĂ, Eugen. N. Zăicani, r-ul UBB Cluj (1966). F.: asist., (1966-1972),
Rîşcani. St.: Şc. Medie Zăicani (1961); lect. (1972-1990), conf. (1990-1991),
USM (1968). F.: soldat (1962-1964), UCv; conf., prof. (1991-), Fac. Mat.-Info,
Armata URSS; labor. sup. (1968-1970), UBB Cluj. Dr. (1974): Modele
asist., lect. sup., docent, conf. (1979- matematice şi algoritmice de optimizare a
2001), UTM; colab. sup. (2001-2002), proceselor economice la nivelul
întreprinderilor, Univ. Buc., cond. şt.
351
Paul Constantinescu. D.c.: prelucrarea type in domains with boundary, J. Math.
limbajului natural, limbaje formale, teoria Pure Appl, 73(1994), 255-387; Unique
automatelor, lingvistică computaţională, continuation for P.d.E.'s: between
logică şi teoria demonstraţiei automate. Holmgren'sem and Hormander's theorem,
C&s: informatică, sisteme inteligente, Comm. Part. Diff. Equations, 20 (1995),
prelucrarea limbajului natural, limbaje 855-884. Bursă postdoc. Univ.
formale, teoria atributelor, programare Princeton.
logică, sisteme de rescriere şi de Tataru@math.berkeley.edu
demonstrare automată a teoremelor.
Op.pr.: Inteligenţa artificială: TĂTARU, Grigore. Dr. (1985):
prelucrarea limbajului natural, Cluj- Aplicaţii ale teoriei distribuţiilor în
Napoca, (2001), Inteligenţa artificială, mecanică, UCv, cond. şt. Wilhelm Kecs.
aplicaţii în prelucrarea limbajului
natural, Cluj-Napoca (2003), Bazele TĂTĂRAN, Mircea Florin. Dr. (1981):
informaticii, Cv. (I, 1978; II, 1981), Aspecte statistice ale creşterii riscului în
Caiet de lucrări în limbajele Basic si asigurările cu mai multe căi de eliminare,
Fortran, Cv. (1979), Curs de bazele CSMBuc., cond. şt. Tiberiu Postelnicu.
informaticii, Cv. (1988), Bazele
matematice ale calculatoarelor, Cluj- TĂTĂRÂM, Monica (1952-). N. Buc.
Napoca (1993, 1999, 2004). Art.şt.: 62. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1975). F.:
dtatar@math.ubbcluj.ro a.progr. (1975-1981), CC al Sistemului
Financiar-Bancar; c. (1981-1987), Univ.
TĂTARU, Daniel Ioan I.C.G. (1967-). Buc.; a. (1987-1991), a.p.III (1991-1992),
N. Buhuşi, jud. Bacău. St.: Lic. „Petru CCUB; lect. (1992-2001), conf. (2001-),
Rareş”, Piatra Neamţ (1985); Fac. Mat., Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1984):
UAIC Iaşi (1990). F.: asist. (1992-) Logical, analytical and generative models
Nortwestern Univ., Fac. Mat., UC in the study of languages, Univ. Buc.,
Berkeley. Dr. (1992): Univ. Virginia. cond. şt. Solomon Marcus. D.c.:
Premii: I, OIM, 1984 (Praga), 1985 informatică teoretică, matematică
(Helsinki), Bochner (2002). D.c.: ecuaţii aplicată. C&s: complexitatea calculului,
cu derivate parţiale, analiză, analiză teoria algoritmilor, sisteme informatice,
armonică, structura atractorilor, clase de crearea aplicaţiilor cu MS Office şi VB,
atractori. Op.pr.: Carleman estimates metodica predării informaticii. Op.pr.:
and unique continuation for pde's; Lp Introducere în crearea aplicaţiilor cu MS
Carleman estimates and unique Office 97. I: MS Access, Buc. (1999).
continuation boundary value problems; Art.şt.: 28. Prof.inv.: Missouri (2000).
Nonlinear hyperbolic equations Navier- www.funinfo.math.unibuc.ro
Stokes; Pseudodifferential operators.
Art.şt.: A priori estimates of Carleman's
352
TĂTĂRÎM ŞERBU, Mihaela geometrie diferenţială, ecuaţii
Alexandra. Dr. (1979): Contribuţii la diferenţiale, statistică şi probabilităţi.
studiul erorilor dependente, Univ. Buc., Art.şt.: 4. Prof.inv.: Zürich.
cond. şt. Gheorghe Mihoc. teleman@geometry.math.unibuc.ro

TĂUTU, Dana, vezi: SCHLOMIUK, TELEMAN, Andrei Dumitru Anton K.


Dana. (1962-). N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ.
Buc. (1987). F.: asist. (1990-1992), lect.
TĂUTU, Petre (1998-2000), conf. (2000-), Fac. Mat.,
Erbprinzenstr 25, 69126 Heildelberg, Univ. Buc.; asist. (1992-1995), Ober-
Germania assistent (1995-), Inst. Mat., Univ.
Zürich. Dr. (1993, cu distincţie): Fibraţi
TÂRCOLEA, Constantin. Dr. (1974): stabili pe suprafeţe ne-Kähleriene, Univ.
Contribuţii la studiul funcţiilor Zürich. M. AMS, GAMM. D.c.:
caracteristice ale repartiţiilor uni şi geometrie diferenţială. C&s: topologie,
multidimensionale, Univ. Buc., cond. şt. topologie algebrică, geometrie, geometrie
George Ciucu. diferenţială, mecanică şi fizică
matematică, varietăţi complexe,
TÂRNOVEANU, Mirela. F.: UTBv. geometrie complexă, clase caracteristice,
mpurcaru@unitbv.ro teorie Seiberg-Witten. Op.pr.: The
Kobayashi-Hitchin correspondence,
TCACENCO, Alexandra. F.: conf. dr., (1995, cu M. Lübke). Art.şt.: 22.
USM. C&s: cercetări operaţionale,
modelarea matematică a proceselor TELEMAN, Kostache (1933-). N. Buc.
eronate. Lucrări: 30. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1955). F.:
prof. (1990-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
TELEMAN, Ana-Maria K. (1960-). N. (1964): Grupurile maxime de mişcări ale
Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1984). spaţiilor riemanniene Vn, Univ. Buc.
F.: asist. (1993-), Fac. Mat., Univ. Buc.
B B

Premiul „Gheorghe Ţiţeica” al Acad.


Dr. (2002). D.c.: geometrie diferenţială, Rom. (1963). Cond.dr. D.c.: aplicaţiile
spaţii Sobolev şi operatori diferenţiali, logicii matematice în geometrie,
topologie algebrică. C&s: geometrie, aplicaţiile geometriei în fizică. C&s:
teoria curbelor şi hipersuprafeţelor, geometrie diferenţială. Op.pr.: Elemente
geometrie diferenţială, topologie generală de topologie şi varietăţi diferenţiabile,
şi topologie algebrică, fizică matematică, Buc. (1964); Geometrie euclidiană,
spaţii Sobolev, operatori eliptici şi geometrii neeuclidiene, teoria
operatori pseudodiferenţiali, introducerea relativităţii, Buc. (1967, cu Gh.
în mânuirea matematică a ştiinţelor Vrănceanu); Geometrie elementară din
naturii: elemente de analiză matematică, punct de vedere modern, Buc. (1967, cu
353
Gh. Vrănceanu, Th. Hangan); Aplicaţii TEODORESCU, Constantin C. (1892-
ale teoriei grupurilor în topologie şi 1972), [m].
fizică, Buc. (1973, cu M. Teleman);
Geometrie diferenţială, Buc. (1975); TEODORESCU, Ion. Dr. (1963):
Aplicaţii ale topologiei în fizică, Buc. Studiul unor spaţii local euclidiene A2 (x,
B B

(1976, cu M. Teleman); Rezultate şi y) cu conexiune polinomială, Univ. Buc.,


metode în geometria diferenţială cond. şt. Gheorghe Vrănceanu.
modernă, Buc. (1979); Manual de
geometrie, cl. IX şi X, Buc. (1979-1981, 3 TEODORESCU, Nicolae N. Dr. (1972):
ed.). Art.şt.: 43. Alte detalii se găsesc în Proprietăţi locale ale varietăţilor
[b], [h]. riemanniene determinate de simbolurile
lui Cristoffel, Riemann şi Weil, Univ.
TELEMAN, Silviu F.: c. IMAR; prof., Buc., cond. şt. Nicolae N. Mihăileanu.
Dept. Math., Univ. of Puerto Rico. D.c.:
ecuaţii cu derivate parţiale, analiză TEODORESCU, Nicolae Victor (1908-
armonică abstractă, analiză funcţională, 2000), [b], [e], [h].
teoria operatorilor, algebră von Neuman
şi algebră C*, teoria măsurii, teoria lui TEODORESCU, Petre P. (1929-). St.:
Choquet. Alte detalii se găsesc în [b], [h]. Fac. Mat., Univ. Buc. (1952). F.: prof.
Silviu@bigplanet.com (1990-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
(1955): Calculul grinzilor pereţi cu o
TEMPEA, Iosif. Dr. (1971): Contribuţii singură deschidere în caz general de
la sinteza numerică şi structurală a rezemare şi încărcare, Univ. Buc., cond.
lanţurilor plane cu ajutorul teoriei şt. Ştefan Bălan. Premiul „Gheorghe
grafurilor, UPB, cond. şt. Nicolae I. Ţiţeica” al Acad. Rom. (1966). Cond.dr.
Manolescu. M. AMS, GAMM, UBM, Asoc. Rom. de
Tensometrie, SSMR. M.col.red.
TEODOR, Ioan D. (1879-1924), [b]. Mechanics Res. Communication,
Meccanica, Lettres in Appl. and Engr.
TEODOREANU, Vasile (1868-1949), Sci. D.c.: mecanică teoretică, elasticitate.
[b]. Op.pr.: Probleme plane în teoria
elasticităţii, Buc., I (1961), II (1966);
TEODORESCU, Alexandru. Probleme spaţiale în teoria elasticităţii,
alexandruteodorescu@yahoo.com Buc. (1970); Aplicaţii ale teoriei
distribuţiilor în mecanică, Buc. (1970, cu
TEODORESCU, Andrei (sec. XIX), W. Kecs); Dinamica corpurilor linear
[b], [h]. elastice, Buc. (1972); Applications of the
theory of distributions in mechanics, Kent

354
(1974, cu W. Kecs); Dynamics of linear TEODORU, Georgeta. F.: conf., Cat.
bodies, Kent (1974); Introducere în Mat., UTIaşi. Dr. (1984): Studiul
teoria distribuţiilor cu aplicaţii în soluţiilor unor ecuaţii cu derivate
tehnică, Buc. (1975, cu W. Kecs); Teoria parţiale de formă dată, UAIC Iaşi, cond.
elasticităţii şi introducere în mecanica şt. Adolf Haimovici.
solidelor deformabile, Cluj-Napoca, I teodoru@math.tuiasi.ro
(1976), II (1979), III (1980) (cu V. Ille);
Tehnici de calcul vectorial cu aplicaţii, TEODOSIU, Cristian. Dr. (1966):
Buc. (1976, cu I. Beju, E. Soós); Tehnici Contribuţii la teoria macroscopică a
de calcul tensorial euclidian cu aplicaţii, dislocaţiilor şi tensiunilor iniţiale, IMAR,
Buc. (1977, cu I. Beju, E. Soós); cond. şt. Grigore. C. Moisil.
Vvedenie v teoriiu obobşcionnih funcţii s
prilojeniiami v tehnike, Moscova (1978); TEOHARI, Maria (1885-1975), [b].
Tehnici de calcul spinorial şi tensorial
neeuclidian cu aplicaţii, Buc. (1979, cu I. TERESCENCO, Alexandru. Dr.
Beju, E. Soós); Euclidean tensor calculus (1988): Proprietăţi spectrale şi de
with applications, Kent (1983, cu I. Beju, structură ale unor clase de operatori pe
E. Soós); Spinor and non-Euclidean spaţii funcţionale, UVT, cond. şt. Mircea
tensor calculus with applications, Kent Reghiş. D.c.: funcţii reale şi complexe,
(1983, cu I. Beju, E. Soós); Sisteme funcţii cu mai multe variabile complexe,
mecanice. Modele clasice, Buc., I (1984), analiză hilbertiană, teoria interpolării.
II (1988), III (1997), IV (1998); Aplicaţii delu@math.uvt.ro.
ale teoriei grupurilor în mecanică şi
fizică, Buc. (1985, cu N. Nicorovici); TESALIOTUL, Ioan vezi: FORNEIU
Ecuaţii diferenţiale cu aplicaţii în din Agraf
mecanica construcţiilor, Buc. (1998, cu
M. Soare, I. Toma). Art.şt.: 233. TEŞAN, Dorin Şerban. Dr. (1969):
petre_teodorescu@hotmail.ro Contribuţii la studiul unor probleme la
Alte detalii se găsesc în [m]. limită pentru ecuaţiile termoelasticităţii,
UAIC Iaşi.
TEODORESCU, Radu Ion. Dr. (1975):
Asupra descompunerilor directe ale THEIL, Siegrid Dietlinde. Dr. (1982):
contracţiilor, Univ. Buc., cond. şt. Subspaţii în varietăţi complexe şi
Ciprian Foiaş aproape complexe, UBB Cluj, cond. şt.
Gheorghe Th. Gheorghiu.
TEODORIU, Georgeta, vezi:
TEODORU, Georgeta I. THEILER, George (1909-), [b], [h].

TEODORIU, Luca (1898-1973), [a].


355
THEODORESCU, Radu A.S. (1933-). colab.), Random processes and learning,
N. Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. NY, (1969, cu M. Iosifescu), Incertitude
(1954). F.: c. (1954-1957), c.p.I (1957- et information, Quebec (1971, cu S.
1964); IMAR Buc.; (1964-1968), CSM; Guiaşu), Concentrations functions, New
prof. (1968-1970), Fac. Mat., Univ. Buc.; Zoek (1973), Moscova (1980, cu W.
(1969-1973), Univ. Laval; (1973-1974), Hengartner), Einführung in der Monte-
Univ. Ottawa; (1974-1999), Univ. Laval, Carlo-Methode, Berlin (1978, cu W.
Prof. emerit (2000-), Univ. Laval. Dr. Hengartner), Unimodality of probability
(1967): Univ. Buc. Premiul Acad. Rom. measures, Dordrecht (1997, în colab.).
(1960). Cond.dr. M. AMS, Inst. Math. Art.şt.: 163. Alte lucr.: 15 Prof. inv. şi
Statistics, Amer. Soc. Quality, Canadian conf. inv. sem.: numeroase. Rec.: MR,
Math. Soc., Stat. Soc. of Canada, Int. ZB, Rec. J. Part.conf.: 16.
Stat. Inst. M.col.red. Optimization, Ann. Radutheo@mat.ulaval.ca
des Sci. Math. du Quebec, Statistics & www.mat.ulaval.ca
Decisions, Rev. Stat. D.c.: teoria Alte detalii se găsesc în [b], [h].
probabilităţilor, unimodalitate, statistică,
procese stocastice, programare, jocuri, TIBA, Dan (1953). N. Iaşi. St.: Fac.
sisteme de control, informaţie şi Mat., UAIC Iaşi (1977). F.: c.p.I, IMAR.
comunicare, teoria automatelor, analiză Dr. (1982): Criterii de optimalitate
numerică. C&s: analiză matematică, pentru probleme convexe de control.
analiză reală, analiză numerică, teoria Condiţii necesare în probleme cu ecuaţii
măsurii, probabilităţi, statistică, procese neliniare de stare, UAIC Iaşi, cond. şt.
stocastice, cercetări operaţionale, Viorel Barbu. Premiul „G. Ţiţeica” al
controlul calităţii, serii de timp şi Acad. Rom. (1984). D.c.: teoria
simulare, programare stocastică, teoria controlului optimal. Ed.: Optimization,
informaţiei, teoria jocurilor, programare, optimal control and partial differential
reliabilitate, teoria riscului. Op.pr.: equations, Zurich (1992, cu J.F.Bonnans,
Procese cu legături complete , Buc. V. Barbu). Op.pr.: Optimal control of
(1960, cu G. Ciucu), Funcţii sumă, Buc. nonsmooth distributed parameter
(1963, cu O. Onicescu), Matematică şi systems, Berlin (1990); Optimal control
informaţie Buc., (1965, cu S. Guiaşu), of nonlinear parabolic systems. Theory,
Teoria jocurilor, Buc. (1965, în colab.), algorithms and applications, NY (1994,
Probabilitate şi geometrie, Buc, (1966, cu P. Neittaanmaki); Lectures on the
cu M. Stoka), Teoria probabilităţilor şi optimal control of elliptic equations,
statistică matematică, Buc. (1966, în Finland (1995). Art.şt.: 50. Burse
colab.), Teoria matematică a informaţiei, Humboldt: Germania (1993, 1996-
Buc. (1966), Paris (1968, cu S. Guiaşu), 1997). Prof.inv.: Franţa (1991), Finlanda
Teoria probabilităţilor, Buc. (1967, în (1990-1996), Germania (1993, 1996-
1997), Anglia (1994).
356
TIBĂR, Mihai Marius. St.: Lic. „Dr. în teoria sistemelor. C&s: teoria
Ioan Meşota”, Bv.; Fac. Mat., Univ. Buc. operatorilor, analiză funcţională, analiză
F.: IMAR, Univ. Utrecht, Univ. Nice, matematică, teoria măsurii, algebră
Univ. d’Angers, Univ. de Lille. Dr. liniară. Op.pr.: Analiză matematică, 2
(1992): The Lefschetz number of a vol. (în. colab.), Buc. (1998, 1999).
monodromy transformation Univ. Art.şt.:33. Alte lucr.: 5. Prof.inv. şi
Utrecht, cond. şt. Dirk Siersma, Joseph conf.inv.: Praga (1979, 1984), Petersburg
Steenbrink. Ed. Trends in singularities, (1983, 1984, 1985), Williamsbourg
Berlin (2002, cu A. Libgober). Art.şt.: (1990), Bloomington (1990-1991),
18: Topological equivalence of complex Berkeley (1991), San Diego (1991),
polynomials, Adv. Math. 199, 1 (2006, în Montpellier (1992), Bordeaux (1992,
colab.), 133-150; Vanishing cycles of 1996, 2000), Atlanta (1994-1995, 1998,
pencils of hypersurfaces, Topology 43, 3 1999, 2001), Texas (1995, 1998), Lille
(2004), 619-633. Alte lucr: 1. (1996, 1998, 2000), Kansas (1998, 2001),
tibar@agat.univ-lille1.fr. San Antonio (1998), Caracas (1998),
Lyon (1998, 2000-2002), Cracovia
TIMOFTE, Claudia. F.: Fac. Fiz. Dep. (1999). Dan.Timotin@imar.ro
Mat. Claudiatimofte@hotmail.com dtimotin@theta.ro www.imar.ro

TIMOFTE, Vlad-Teodor (1963-). N. TINCU, Gheorghe. Dr. (1974): Unele


Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1988). metode noi de calcul în algebra liniară,
F.: asist., Fac. Mat., Univ. Buc. D.c.: UAIC Iaşi., cond. şt. Ion Creangă.
analiză funcţională, spaţii de funcţii,
calcul diferenţial. C&s: analiză TIPEI, Nicolae (1913-), [m].
matematică, analiză funcţională. Alte
lucr.: 3. TIRON, Marin I. Dr. (1958): Studiul
preciziei formulelor Stokes şi Venig -
TIMOTIN, Dan Grigore. F.: a.progr. Meinesz, USLM, cond. şt. N. P. Makarov.
(1976-1979), IPGGH, Buc.; c. (1979-
1990), c.p. (1990-1991), INCREST, Buc.; TIŢA, Nicolae I. (1935-). N. Dănciuleşti,
lect. asoc. (1991-), UPB; c.p.I, IMAR jud. Gorj. St.: Col. Naţ. „Carol I”, Cv.
(1990-). Dr. (1986): Modele operaţionale (1953); Fac. Mat., Univ. Buc. (1958). F.:
în probleme de propagare a undelor. prof. (1958-1962), Lic. Seral, Azuga;
Apartenenţa la clase Scoaten von asist. (1962-1969), lect. (1969-1971),
Neumann a unor operatori Hankel Inst. Pol. Bv; lect. (1971-1990), conf.
generalizaţi, cond. şt. Dan Voiculescu. (1990-1993), prof. (1993-), UTBv. Dr.
Coed.: 4 cărţi. D.c.: teoria operatorilor în (1977): Contribuţii la studiul unor clase
spaţii Hilbert, teoria dilatării, probleme de de operatori şi aplicaţii, Univ. Buc.,
completare, aplicaţii în teoria funcţiilor şi cond. şt. R. Cristescu. Cond. unui
357
seminar de analiză funcţională. M. AMS, TOADER, Ilie-Mihai (1940-). N. Sibiu.
Soc. Istoria şi Filosofia Şt. D.c.: analiză St.: Lic. „Gh. Lazăr”, Sibiu (1957). Fac.
funcţională şi teoria operatorilor, cu Mat., UBB Cluj (1963). F.: şef cabinet
înclinaţie spre studiul claselor Schatten de (1963-1964), prep. (1964-1966), asist.
operatori (în contextul funcţiilor simetrice (1966-1971), lect. (1971-1991), conf.
de normare şi a spaţiilor Banach), (1991-1993), prof. (1993-), UPT. Dr.
cvasinorme echivalente cu cele uzuale, cu (1983): Contribuţii la aplicarea analizei
aplicaţie la stabilitatea la produsele funcţionale în teoria oscilaţiilor
tensoriale. C&s: analiză matematică, neliniare, UPT, cond. şt. Borislav Crstici.
analiză funcţională, teoria operatorilor. M. Comisia de Acustică a Acad. Rom.,
Op.pr.: Ideale normate de operatori, Bv. Soc. Rom. de Acustică, Soc. Rom. de
(1979); Complemente de ideale de Mec. Teor. şi Apl., European Acoustic-
operatori, Bv. (1983); Numerele EAA. D.c.: mecanică, analiză
caracteristice ale operatorilor liniari, Bv. funcţională.Op.pr.: 4 cărţi: Mecanica.
(1997); Ideale de operatori generate de s- Dinamica, Tim., III (1994); Curs şi c.d.p.
numere, Bv. (1998); Cvasinorme de mecanică, Tim., I (1993); Efecte
echivalente pe spaţii de aproximare, Bv; dinamice produse de discontinuităţile căii
Analiză matematică, Bv. (1971), Analiză asupra roţii de autovehicule, Buc. (1997);
matematică, Bv. (2001, cu D. Tofan); A real-time estimation method for the
Analiză reală, Buc. (2002, cu D. Tofan). tire-road friction coefficient, Budapesta
Art.şt.: 50. Prof.inv.: Canada (2000). (2000). Bursă postdoc. PNUD, Univ.
Rec.: MR. Part.conf.: 30. Liberă Bruxelles (1971); spec. la Univ.
n.tita@info.unitbv.ro France Compté Besançon.
toader@mec.utt.ro
TÎRNOVEANU, Mircea (1921-). Dr.
(1972): Sisteme logice deontice şi modal- TOADERE, Teodor. F.: conf., Fac.
deontice transfinite de ordin O, Univ. Mat.-Info., UBB Cluj. Dr. (1990):
Buc., cond. şt. Grigore. C. Moisil. Contribuţii la metoda elipsoidului în
Alte detalii se găsesc în [b], [h]. rezolvarea problemelor de optimizare,
UBB Cluj, cond. şt. Ioan Maruşciac,
TKACENKO, Alexandru. F.: Univ. Dimitrie D. Stancu. D.c.: teoria grafelor.
Naţ. a Moldovei. Tkacenko@moldovacc.md C&s: algoritmica grafelor, structuri de
date. Op.pr.: Grafe : teorie, algoritmi şi
TOADER, Gheorghe. F.: prof., Dep. aplicaţii, ed. a 2-a. Cluj-Napoca. (2002),
Mat., UTCluj. Dr. (1979): Studiul unor Algebră şi analiză pt. liceu, Cluj-Napoca
sisteme dinamice speciale, UBB Cluj, (1998, cu M. E. Toadere).
cond. şt. Elena Popoviciu.D.c.: analiză toadere@cs.ubbcluj.ro
matematică, inegalităţi.
Gheorghe.Toader@math.utcluj.ro TODD, Ion (1908-), [b].
358
TODEA, Ioan Radu (1962-). N. Teoria Sistemelor, Univ. Buc.; (1976-
Câmpeni, jud. Alba. St.: Fac. Mat., UBB 1980, 1988), Univ. de Şt. şi Tehn., Alger;
Cluj (1985), studii postuniv., Fac. de Univ. Montreal. Dr. (1965): Univ. Buc.;
Business, UBB Cluj (2000). Spec.: (1983): Univ. Montreal. M. AFCET,
management şcolar, Marea Britanie AMS, ARA, ASLA, MAA. D.c.: analiză
(1994), curs pt. utilizarea matematică, analiză numerică, statistică,
microcalculatoarelor (1997), curs de modele econometrice, control stocastic
formare pentru inspectori şcolari (2002). C&s: analiză matematică. Art.şt.: On the
F.: prof.mat. (1985-1987), Răuşeni, procedure of the construction of sufficient
Botoşani; (1986), Şc. Bucea, jud.Cluj; statistics with application to the Darmois-
(1987-1988), Şc. Beliş,; (1988-1990), Koopman family distribution, Studia
Lic. Teor. „Octavian Goga”, Huedin; (Cluj) 37, 2 (1992, cu S. Dubuc), La règle
(1990-1995), Şc. Beliş; (1995), Şc. du trapèze optimale pour l’intégrale de
Ajutătoare, Huedin; (1996), Grup Şc. Riemann-Stieljes d’une fonction convexe
„Unirea”, Cluj-Napoca; dir. Bankoop, donnée, C.R. Acad. Sci. Ottawa, 9, 5
Cluj-Napoca; asoc. (1998-2000), UTCluj; (1987, cu S. Dubuc). Rap.int. şi contr.:
prof. mat. (1999), Lic. Teor. „Avram 6. Bursă postdoc.: „Prêt d’Honneur”,
Iancu”, Cluj-Napoca; (1999-2000) Grup Dép. de Math. et de Statistique, Univ.
Şc. Transporturi C.F. Cluj; (2000), Grup Montréal (1984-1985). Prof.inv.: UO
Şc. Telecomunicaţii; insp. pt. dezv. (2000), UOC (1994-2002), UTBv (1995),
instituţională (2001), insp. mat. (2002-), UNBM (1996), Univ. „Valahia”
insp. şcolar, jud. Cluj. Dr. (2004): Târgovişte (1998), Univ. „Petru Maior”
Aproximarea funcţiilor de mai multe Tg. Mureş. Conf.inv.sem.: 4. Part.conf.:
variabile, UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe 56.
Coman. D.c.: aproximarea funcţiilor, todor@dms.umontreal.ca;
funcţii de mai multe variabile. ftodor@hotmail.com

TODOR, Fabian (1932-). N., Bontida, TODOR, Liviu (1925-1973), [a].


Jud. Cluj. St.: Lic. Gherla (1952), Fac.
Mat.-Fiz., UBB Cluj. (1957); masterat: TODOR, Nicolae I. Dr. (2002): Modele
micro-economie şi macro-economie, de analiză matematică a proceselor din
Univ. Montréal (1993). F.: prof. mat.-fiz. biologie şi medicină, UBB Cluj, cond. şt.
(1958-1960), Lic. Huedin; mat.-statist. Elena Popoviciu. D.c.: analiză
(1960-1963); asist. (1961-1966), Fac. matematică, matematică aplicată în
Mat., IPBv; Dir. Reg. de Stat. , Bv; biologie şi medicină.
matem. princ. (1967-1970), Comit. de
Stat pentru Planificare, Buc.; lect. (1971- TODORAN, Ioan (1927-), [m].
1974), ASE Buc.; (1974-1975); Lab. de

359
TODOROI, Dumitru (1940-). N. St.: Nistor); Elemente de algebră, Iaşi,
USM (1961). F.: prof., Cat. Bazele (1998); Ipperstrutture, strutture fuzzy ed
informaticii economice, ASEM. Dr. applicazioni, Italia (2001, cu A. Maturo);
(1968): Realizarea Algol-60 şi crearea Capitole speciale de structuri algebrice,
bibliotecilor de program recursive, CC al Iaşi (2000), Introducere în algebră
Acad. Şt., Moscova. Dr. hab. (1982): omologică, Iaşi, (2000 în colab.);
Crearea mijloacelor de grafică pe Aritmetica, Iaşi, (2001 în colab.);
calculator prin metodele limbajelor şi Algebra: Inele. Module. Teorie Galois,
sistemelor extensibile, USM. M. ACM, Buc. (2001, cu A. C. Volf ); Lezioni di
AMS, BS, GAMM, EACSL, Soc. matematica, Teramo – Iaşi, (2001, în
Ecologie Informaţională, Soc. Info. din colab.). Art.şt.: 26. Prof.inv.: Udine,
Moldova. Op.pr.: 52. Art.şt.: 56. Alte (1995), Pescara (1999, 2002, 2003),
lucr.: 5. Part.conf.: 65. Chieti (2004), Teramo (2002, 2003).
Tel.: 37322452219 Conf.inv.sem.: Univ. Leon, Spania
(1994). Rec.: MR, ZB. Part.conf.: 18.
TOFAN, Doina. Dr. (1978): Operatori tofan@uaic.ro, ioantofan@yahoo.com
H H H H

pe spaţii liniare ordonate, Univ. Buc.,


cond. şt. Romulus Cristescu. TOMA, Aida. F.: Cat. Mat., ASE Buc.
Dr. (2005): Metode statistice robuste şi
TOFAN, Ioan I. (1952-). N. Bacău. St.: aplicaţii, Univ. Buc., cond. şt. Ion
Fac. Mat., UAIC Iaşi, (1974; masterat, Văduva. D.c.: statistică matematică,
1975). F.: prof. (1994-), Fac. Mat., UAIC metode statistice robuste.
Iaşi. Dr. (1982): Cercetări în teoria toma@yahoo.com
H H

toposurilor elementare, UAIC Iaşi, cond.


şt. Ion Creangă. M. AMS, SIGEF, TOMA, Antonela (1968-). N. Petroşani,
SSMR, SRS. M.col.red. Italian J. of Hunedoara. St.: Lic. Mat.-Fiz. (1986);
Pure and Appl. Math., Scripta Fac. Mat., Univ. Buc. (1991). F.: prep.,
Scientiarum Mathematicarum. M. în asist. (1991-1997), lect. (1997-), UPB.
comit. de org. de conferinţe. Ed. 2. Ed. Dr. (1997): Probleme cu discontinuităţi
Fuzzy Systems and A. I., Rom. Acad. în cazul corpurilor elastice şi
Coed.: 2. D.c.: algebră comutativă, teoria vâscoelastice, cond. şt. Petre P.
toposurilor, hiperstructuri, structuri fuzzy. Teodorescu. D.c.: analiză matematică,
C&s: algebra abstractă şi aplicaţii, teoria elasticităţii, teoria vâscoelasticităţii.
ecuaţii algebrice, structuri algebrice Op.pr.: Calcul diferenţial - funcţii de o
generalizate, didactică matematică. variabilă (2002, cu W. W. Kecs);
Op.pr.: Capitole speciale de algebră, Algebră liniară şi geometrie analitică
Iaşi, (1994), Introducere în teoria (1998, cu W.W.Kecs). Art.şt.: 16. C&s:
funcţiilor complexe, Iaşi, (1997 cu S. analiză mat., algebră liniară, geometrie

360
diferenţială, ecuaţii diferenţiale, Competition for Students and Young Res.
probabilităţi. Burse: TEMPUS, Univ. J. (1971); I, II, ONMS (1961, 1962). M.
Fourier, Grenoble (1993). coresp. al Acad. Rom. (1999). Cond.dr.
antonela2222@yahoo.com (1990). M. ACM, AMS, SSMR.
M.col.red. Romanian J. of Information
TOMA, Ileana Constanţa Valeria Sci. and Tech., Matematički Vesnik,
(1943-). N. Cernăuţi. St.: Fac. Mat., Rev. Roum. Math. Pures et Appl., An.
Univ. Buc. (1965). F.:c. (1965-1975), Univ. Buc., Bull. Math. Soc. Sci. Math.
IMAR, Buc.; c. (1975-1991), Inst. de Roum., GM. Rec.: editurile Academiei,
Cercet. pt. Elt., Buc.; conf. (1991-1996), Şt., Didactică şi Pedagogică, Tehnică.
prof. (1996-), Cat. Mat., UTCB. Dr. Rec. (ca evaluator extern): An. Univ.
(1980): O metodă de linearizare pentru Buc., Australian J. of Combinatorics,
operatori polinomiali, IMAR, cond. şt. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roum.,
Nicolae Teodorescu. M.fond. Soc. Naţ. Discrete Math., Discrete Appl. Math.,
de Electrostatică (1995). M. AMS, Electronic J. of Combinatorics, GM,
GAMM, ESM SSMR. D.c.: matematică Graphs and Combinatorics, J. of Graph
aplicată, ecuaţii diferenţiale. Op.pr.: 7 Theory, MATCH, Math Inequalities and
cărţi: Metoda echivalenţei liniare şi Applications, Random Structures and
aplicaţiile ei, Buc. (1995); Ecuaţii Algorithms, Rev. Roum. Math. Pures et
diferenţiale cu aplicaţii în mecanica Appl., St. Cerc. Mat. Rec.: Colocviul
construcţiilor (1999). Art.şt.: 60. Naţ. de Info. (1983, 1996), ROSYCS
Part.conf.: 80. (1996), CITTI (2000). M.: Comisia de
itoma@go.ro; ileanatoma@home.ro atestare a conducătorilor de doctorat,
Univ. Buc.; CNEAA a MEN;
TOMA, Matei. St.: Fac. Mat., Univ. Conducătorul echipei României la OIM
Buc. (1986). Dr. (1992): Univ. Buc. D.c.: (1983-1986, 1990-1994) şi la Balcaniada
spaţii de module. Art.şt.: 17. de Mat. (1990-1994). Preş. al Comisiei
matei@mathematik.uni-osnabrueck.de Naţ. de Mat., MEN (1983-1994); preş. al
juriului Balcaniadei de Mat. (1996); Preş.
TOMESCU, Ioan (1942-). N. Ploieşti. al juriului OIM (1999). M. SSMR. D.c.:
St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1965). F.: combinatorică şi teoria grafurilor,
prep. (1965-1968), asist. (1968-1972), informatică teoretică. C&s: structuri de
lect. (1972-1990), prof. (1990-), Fac. date, introducere în programare, algoritmi
Mat., Univ. Buc.; c. (1983), Dep. Mat., numerici şi nenumerici, programare
INCREST, Buc. Dr. (1971): Metode liniară, metode numerice în informatică,
combinatorii în teoria automatelor finite, calcul paralel, algoritmi combinatoriali,
Univ. Buc., cond. şt. Paul Constantinescu. combinatorică şi teoria grafurilor, teoria
Premii: „Gheorghe Ţiţeica” al Acad. grafurilor şi aplicaţii, teoria automatelor,
Rom. (1975); First Balkan Math
361
tehnici de programare numerică şi Grant.: 2. Alte lucr.: 26. Burse: Inst.
nenumerică, cercetări operaţionale şi d’Informatique d’Entreprise, CNAM,
teoria grafurilor, sortare şi căutare, Paris (1974-1975). Prof.inv.: Tirana
aplicaţii ale teoriei grafurilor în cercetări (1974), Budapesta (1990), Auckland
operaţionale. Op.pr.: Introduction to (1995), Singapore (2002). Rec.: MR, ZB.
combinatorics, Londra şi Wellingborough Part. conf.: 23. ioan@fmi.unibuc.ro;
(1975), Buc. (1972), Budapesta (1978); ioan@oroles.cs.unibuc.ro
Applications of graph theory to
operations research, Tirana (1974); TOMESCU, Marius L. St.: Fac. Mat.-
Grafuri şi programare liniară. O Info, UVT. (1993). F.: asist. (1995-1998),
introducere elementară, Buc. (1975); lect. (1999-2002), conf. (2003-), Cat.
Combinatorică şi teoria grafurilor, Buc. Mat., Fac. Şt. Exacte, UAV. Dr.:
(1976, ed. N. Teodorescu); Teoria Contribuţii la dezvoltarea sistemelor
grafurilor în Matematici clasice şi fuzzy cu aplicaţii în conducerea
moderne, I, Buc. (1978, ed. C. Iacob); proceselor. D.c.: inteligenţă artificială,
Combinatorică şi teoria grafurilor, Buc. sisteme fuzzy, analiza stablităţii
(1978); Graphs and operations research, sistemelor dinamice. C&s: arhitectura
Buc. (1978); Matematică aplicată în calculatoarelor, sisteme fuzzy, reţele
tehnica de calcul, Buc. (1980, cu A. Leu); neuronale. Op.pr.: Primii paşi în lumea
Problems in combinatorics and graph calculatoarelor, Cluj-Napoca. (2001,
theory, NY (1985), Buc. (1981); Ce este 2002); Tehnici de programare. Algoritmi,
teoria grafurilor ?, Buc. (1982); Arad (2001), Arhitectura calculatoarelor,
Probleme propuse la olimpiadele de Tim. (2004). Art.şt.: 8. Part.conf.: 19.
matematică pentru licee în România Rec. IEEE Trans. on Fuzzy Syst.
(1950-1990), Buc. (1992, în colab.); tom_uav@yahoo.com
Introducere în informatică, Buc. (1994);
Data structures, Buc. (1997); TOMESCU, Rodica (1939-). St.: Fac.
Matematică. Manual pentru cl. X, profilul Mat., Univ. Buc. (1961). F.: conf. (1991-
M1, Buc. (2000, în colab.); Matematică. ), UPB. Dr. (1983): Aplicarea
Manual pentru cl. X, profilul M2, Buc. dependenţei cu legături complete la
(2000, în colab.); Hypertrees and studiul automatelor Kalman, CSMBuc.,
Bonferroni inequalities, J. Combin. cond. şt. Gavril Sâmboan. M. EWM,
Theory (B) (1986); On Hamiltonian- SPSR, Scientist Soc. D.c.: teoria
connected regular graphs, J. Graph probabilităţilor, sisteme aleatoare cu
Theory (1983). Ed.: Lucrările ştiinţifice conexiuni complete, filtrare Kalman.
publicate de cadrele didactice din C&s: analiză matematică, analiză mate-
Facultatea de Matematică, Univ. Buc, matică superioară, teoria probabilităţilor
Buc. (1988, cu C. Calude). Art.şt.: 117. şi statistică. rtomescu@sony.math.pub.ro

362
TOMUŢĂ, Elena. Dr. (1999): An T TOTH, Emeric. Dr. (1968): Problema
architecture for combining provers and paralelelor în Corpus Aristotelicum,
its applications in the theorema system, T Univ. Buc., cond. şt. Mihail Neculcea.
„Johannes Kepler” Univ., Linz, cond. şt.
Bruno Buchberger, Jochen Pfalzgraf.
H H H H

TÖRÖK, Andrei Ştefan. St.: UVT


D.c.: informatică. (1985); masterat, Univ. Buc. (1986). F.:
prof. mat. (1986-1988), Lic. Târgovişte;
TOPALĂ, Anatolie. (1970-). N. Sadova, c. (1988-1990), INCREST; asist. (1990–
jud. Chişinău. St.: Şc. Medie Sadova 1995), PSU; instructor (1995-1999),
(1987); USM (1992). F.: ing.-mat. (1992- Princeton Univ; lect. (1999- 2003), conf.
1994), colab. şt. (1997-2000), IMAM. (2003-) Dept. Math. Univ. of Houston.
Dr. fiz.-mat. (1999): IMAM.; conf., Dr.: (1995): Cohomology and dynamical
USM. D.c.: algebră, algebră topologică. systems, PSU, cond. Şt. Anatole Katok.
C&s: algebră, aritmetică teoretică, D.c.: sisteme dinamice (rigiditatea
algebră aplicată, inele topologice. Art.şt.: acţiunilor netede de grupuri pe varietăţi,
7: On the greatest lower bound of groups coomologia acţiunilor hiperbolice,
topologies, Bul. AŞM, Ser. Mat., 2(27) sisteme cu simetrie, proprietăţi statistice
(1998), 124-127; An example of ring with ale sistemelor parţial hiperbolice), algebre
non-modular lattice of ring topologies, de operatori, teoria laticelor, teorie
Bul. AŞM, Ser. Mat., 2(27) (1998), 130- ergodică (transformări ergodice pe
131. varietăţi compacte). C&s. statistică,
topologie, analiză I, III, analiză
TOPALĂ, Oleg. F.: conf. dr., USM. funcţională II, algebră liniară, analiză
C&s: biometrie, teoria probabilităţilor şi funcţională, rezolvarea problemelor,
statistică matematică, teoria identificării probabilităţi, introducere în resursele de
imaginilor, teoria orarurilor. Lucrări: 25. calcul, teoria funcţiilor de variabilă reală,
geometrie diferenţială, geometrie
TOPUZU, Paul. Dr. (1986): diferenţială II, introducere în analiză
Problematica Perron-Massera pentru reală, instrumentele calculatorului pentru
ecuaţii Schauder decompozabile, UVT, cercetarea matematică. Art. şt.: 30:
cond. şt. Mircea Reghiş. D.c.: stabilitate Central limit theorems and invariance
şi control optimal. principles for time-one maps of
topuzu@math.uvt.ro. hyperbolic flows (cu I. Melbourne),
Commun. Math. Phys. 229 (2002), 57-71;
TOTH, Alexandru (1913-), [b]. Rigidity of volume preserving partially
hyperbolic actions of property (T)
groups, Discrete and Continuous Dyn.
Syst., 9 (2003), 193-208; Decay of
363
correlations, central limit theorems and TRENCHEA, Cătălin S. St.: Fac. Mat.,
approximation by brownian motion for UAIC Iaşi (1994; masterar: anal. numer.,
compact Lie group extensions, Ergodic 1995, ecuaţii de evoluţie, 1996). F.: asist.
Th. and Dyn. Syst., 23 (2003), 87-110. (1996-2000), Fac. Mat. UAIC Iaşi, c.
atorok@uh.edu; torok@uh.edu (1998-2000), IMAR Iaşi. Dr. (2001):
Optimal control of some periodic systems
TRANDAFIR, Camelia. F.: Univ. of with distributed parameter, UAIC Iaşi,
Salamanca, Fac. of Sci., Dept. of Math. cond. şt. Viorel Barbu. M. AMS, SIAM.
cami_tran@yahoo.com D.c.: analiză numerică, teoria controlului,
ecuaţii cu derivate parţiale. C&s: ecuaţii
TRANDAFIR-BĂRBAT, Rodica. F.: diferenţiale ordinare, ecuaţii cu derivate
prof., USH. Dr. (1969): Probleme de parţiale, analiză matematică. Art.şt.: 15:
geometrie integrală ale reţelelor dintr-un Analysis and discretization of an optimal
spaţiu omogen, Univ. Buc., cond. şt. control problem for the time-periodic
Octav Onicescu. Op.pr.: Analiză MHD equations (cu M. Gunzburger), J.
matematică: c.d.p., Buc. (1997, cu Gh. Math. Anal. Appl. 308 2 (2005), 440-466;
Duda); Clasic şi actual în calculul Optimal control of an elliptic equation
probabilităţilor. Cluj-Napoca (1974, cu under periodic conditions, Mem. Secţ. Şt.
A. Leonte); C.d.p. şi exerciţii de Acad. Române Ser. IV (2002), 25,
matematică, Iaşi (1975, cu Al. Leonte); (2005), 23–35; Periodic optimal control
Introducere în teoria probabilităţilor, of the Euler-Bernoulli equation,
Buc. (1979); Matematici pentru Commun. Appl. Anal. 7 1 (2003),115–
economişti, 2 vol., Buc. (2001, în colab.); 125. Grant.: 3. Burse postdoc.: (2001)
Matematici pentru ingineri: c.d.p., Buc. Dept. Mech. and Aerospace Engr., UC
(1969); Matematici superioare, Tim. San Diego, (2003), Dept. Math., Univ. of
(1976); Principii şi structuri Bretagne Occidentale, Brest; c. asoc.
fundamentale în matematica de liceu, 2 (2003-), School of Comp. Sci., Florida
vol., Buc. (1982-1986, cu Al. Leonte; State Univ. (2001). Part.conf.: 28.
Probabilităţi geometrice şi aplicaţii, trenchea@csit.fsu.edu, trenchea@uaic.ro
Cluj-Napoca (1981, în colab.).
TRIANDAFF.
TRAPEZUNTINUL, Theodor (1695),
[b]. TRIF, Damian V. (1948-). N. Cluj-
Napoca. St.: Lic. „N. Bălcescu”, Cluj-
TRĂISTARU, Grigore. Dr. (1966): Napoca; Fac. Mat.-Mec. UBB Cluj F.:
Contribuţii la studiul proiecţiei Gauss, asist. (1971-1990), lect. (1990-1992),
ATM. conf. (1992-1997), prof. (1997-), UBB
Cluj. Dr. (1983): Studierea existenţei
T

364
soluţiilor unor ecuaţii neliniare, UBB
T cond. şt. Adelina Georgescu. M. ROMAI.
Cluj, cond. şt. Dumitru V. Ionescu. M. D.c.: dinamică neliniară, bifurcaţie,
SSMR, GAMM. D.c.: metode numerice modele matematice în teoria cancerului.
pentru ecuaţii cu derivate parţiale şi C&s: matematici speciale. Op.pr.:
sisteme dinamice, CFD. C&s: ecuaţii cu Dinamică şi bifurcaţii în studiul
derivate parţiale, metoda elementului matematic al cancerului, Pit. (2006).
finit, sisteme dinamice. Op.pr.: EcuaţiiT Art.şt.: 6.. Trad.: 1. Part.conf.: 4.
cu derivate parţiale, Cluj-Napoca (1992),
T
mariana_trifan@yahoo.com
Metode
T numerice pentru ecuaţii
diferenţiale şi sisteme dinamice, Cluj-
T
TRIFU, Marian Gheorghe. Dr. (1983):
Napoca (1997), Metode numerice şi Contribuţii la studiul mişcării satelitului
computaţionale in dinamica fluidelor, artificial în câmpul gravitaţional
Cluj-Napoca (2002, cu T. Petrila); Basics necentral al Pământului, UBB Cluj,
of fluid mechanics and computational cond. şt. Árpad Pál.
fluid dynamics, Berlin (2005, cu T.
Petrila). Art.şt.: 42. Prof.inv.: Paris TRIFU, Mircea. F.: Col. Nat. „Gh.
(1992, 1994), Heidelberg (1992), Şincai”.
Columbus, OH (2002, 2003). Rec.: Int. J.
of Math. and Math. Sci. Part.conf.: 15. TRÎMBIŢAŞ, Maria Gabriela M.
dtrif@math.ubbcluj.ro, dtrif@pcnet.ro
H H (1954-). N. Cisnădie. St.: Fac. Mat.-Mec.,
UBB Cluj (1977). F.: c. (1982-1985),
TRIF, Tiberiu Vasile F.: lect., Fac. Oficiul de Calcul, ICP Farmec, Cluj-
Mat.-Info, UBB Cluj. D.c.: analiză Napoca; c.p. III (1990-1996), ITC Cluj-
funcţională, ecuaţii funcţionale, calcul Napoca; lect. (1998-), Fac. Mat.-Info,
diferenţial şi integral. Op.pr.: Probleme UBB Cluj. Dr. (2003): Baze de date
de calcul diferenţial şi integral in Rn, P P spaţiale, UBB Cluj, cond. şt. Leon
Cluj- Napoca (2003). Ţâmbulea. D.c.: baze de date. C&s:
ttrif@math.ubbcluj.ro
H H inteligenţă artificială, bazele informaticii,
algoritmică, programare, structuri de date,
TRIFAN, Mariana. (1977-). N. Străşeni, arhitectura calculatoarelor, sisteme de
R. Mold. St.: Fac. Mat., UST (1999); operare, baze de date, analiză
master (1999-2001), drd. (2001-2005) matematică. Op.pr.: Totul despre dBase,
Upit. F.: prof. mat. (1999), Lic. „N- 2 vol. Cluj-Napoca (1990, 1991, în
Dadiani”, Chişinău; lect. (2005-2006), colab), DBMS, Limbajul de descriere a
Indep. Int. Univ. of Mold., Chişinău; mat. datelor, Cluj-Napoca (1988, în colab.),
(2006-), Center of Spec. Telecomm., Sistem de gestiune a formelor FMS.
Chişinău. Dr. (2005): Contribuţii la Manual de utilizare şi operare, Cluj-
studiul dinamicii şi bifurcaţiei în unele Napoca (1986, în colab.). Art.şt.: 3.
modele matematice ale cancerului, UPit.,
365
Grant.: 2. Alte lucr.: 7. Bursă CEPUS, aplicaţii, Buc. (1983, cu G. Ciucu);
Linz (2001, 2002). Part.conf.: 8. Probleme de teoria probabilităţilor şi
http://www.cs.ubbcluj.ro/~gabitr/ statistică matematică. Probleme şi soluţii,
Buc. (1985, în colab.); Curs de teoria
TRÎMBIŢAŞ, Radu Tiberiu. D.c.: probabilităţilor, Buc. (1988); Procese
complexitatea calculului, statistică stocastice. Aportaciones matemáticas.
matematică. Textos 2, Mexic (1994, 1997); Stocastic
tradu@cs.ubbcluj.ro evolution equations. A Hilbert space
approach. Mathematical Research, Berlin
TUCSNAK, Marius. F.: Univ. of Nancy. (1995, cu W. Grecksch); Procese
stocastice cu aplicaţii în finanţe, Buc.
TUDOR, Constantin (1950-). N. (1998, în colab.). Art.şt.: 91. Burse:
Segarcea, jud. Dolj. St.: Fac. Mat., Univ. DAAD, Univ. Bremen (1990-1991).
Buc. (1972). F.: asist. (1972-1978), lect. Rec.: MR.
(1978-1990), conf. (1990-1992), prof.
(1992-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. TUDOR, Gheorghe. Dr. (1978):
(1975): Contribuţii la studiul proceselor Localizarea zerourilor unor clase de
de difuzie, Univ. Buc., cond. şt. George funcţii şi aplicaţii, UPT, cond. şt.
Ciucu. Premii: „Gheorghe Lazăr” al Borislav Crstici.
Acad. Rom. (1979); UBM (1975). M. ISI,
SPSR. M.col.red. St. Cerc. Mat. D.c.: TUDORACHE, Rodica, vezi: LUCA-
procese Markov, procese de difuzie, TUDORACHE, Rodica.
martingale şi integrale stocastice, ecuaţii
diferenţiale stocastice, mari deviaţii, TUDOSE, Geanina. F.: Dept. Math.,
calcul stocastic anticipant, control York Univ., North York, Ontario. Dr.
optimal stocastic. C&s: calcul stocastic, (2001): On the combinatorics of SL(n)-
procese de difuzie, procese gaussiene, fusion algebra, York Univ., cond. şt.
teoria probabilităţilor. Op.pr.: Nantel Bergeron. D.c.: combinatorică,
Probabilităţi şi procese stocastice, Buc., I algebră comutativă, teoria numerelor.
(1978), II (1979) (cu G. Ciucu); gtudose@mathstat.yorku.ca
Probleme de teoria probabilităţilor, Buc.,
I (1978, în colab.), II (1980, cu D. TUDOSIE, Constantin (1925-), [b].
Florea); Elemente de teoria
probabilităţilor, Buc. (1981, cu G. TUFESCU, Anghel (1801-1874), [b].
Ciucu); Procese stocastice. Probleme şi
soluţii, Buc. (1982, cu D. Florea); Teoria TUFOI, Veronica. Dr. (1973): Metode
probabilităţilor şi statistică matematică. de studiu teoretic al combinaţiilor
Probleme şi soluţii, Buc. (1983, în complexe, Univ. Buc., cond. şt. Margareta
colab.); Teoria probabilităţilor şi Giurgea.
366
TUPAN, Alexandru. F.: asist. Univ. of C.d.p., Buc. (1985, cu D. Ştefănescu);
Wisconsin-River Falls. Dr. (2001): Calcul diferenţial şi integral. C.d.p.. Buc.
Congruences for modular forms, John (1986, cu D. Ştefănescu). Art.şt.: 43.
Hopkins Univ., cond. şt. Victor Rap.int. şi contr.: 3. Burse: Univ.
Kolyvagin. Art.şt.: Positivity for some Karslruhe (1974, 1991). Prof.inv.: Univ.
Satake coefficients, Manuscripta Math., Karlsruhe (1992), Univ. Darmstadt
112, 2 (2003), 191-196. (1992). Part.conf.: 45.
Alexandru.Tupan@uwrf.edu
TURCU, Aurel (1928-), [b].
TURBATU, Stelian (1931-). N. com.
Boldeşti, jud. Prahova. St.: Fac. Mat., TURINICI, Gabriel F.: prof. mat. Lab.
Univ. Buc. (1958). F.: asist. (1958-1961), CEREMADE., Univ. de Paris Dauphine.
Fac. Mat.-Fiz., Univ. Buc.; drd. (1961- Dr. (2000): Analyse de methodes
1965), Fac. Mat. şi Şt. Nat., Dresda; lect. numériques de simulation et control en
(1965-1972), conf. (1972-1974), Fac. chimie quantique, Univ. Paris VI. Dr.
Mat.-Mec., Univ. Buc.; conf. (1974- hab. (HdR) (2004): Simulations
1990); prof. (1990-2000), Fac. Fiz., Univ. numériques et contrôl en chimie
Buc.; prof. (2000-), Fac. Mat.-Info., Univ. quantique, Univ. Paris VI. D.c.: analiză
Hyperion, Buc. Dr. (1965): Das numerică. Art.şt.: 29: A double epidemic
Geschwindligkeitspotential des model for SARS propagation (în colab.),
harmonisch schwingenden Tragflügels BMC Infectious Diseases, 3, 19 (2003),
bei schallnaher Strömung, Univ. Dresda, Optimal discrimination of multiple
cond. şt. K. Krienef, H. Schubert. quantum systems : controllability
Distincţii: Diplomă de Excelenţă a MEC, analysis (în colab.), J. Phys. A, 37 (2003),
40 ani de la Înfiinţarea Fac. de Fizică 273-282. Part.conf.: 11.
(2002), Diplomă Jubiliară, SSM (1995). turinici@dauphine.Fr
M. GAMM, EUROMECH, SSMR. D.c.: http://www.ceremade.dauphine..fr/~turinici/
matematică aplicată, mecanica fluidelor:
aerodinamică transonică, teoria stratului TURINICI, Mihai I. Dr. (1980): Studiul
limită, teoria difuziei şi transferului de unor sisteme diferenţiale cu aplicaţii în
căldură. C&s: analiză matematică, ecuaţii biologie, UAIC Iaşi, cond. şt. Viorel
diferenţiale, funcţii complexe, ecuaţiile Barbu.
fizicii matematice, teoria probabilităţilor.
Op.pr.: Calcul diferenţial şi integral, TURTOI, Adriana (1941-). N. Buc. St.:
Buc. (1974), Funcţii complexe de Fac. Mat., Univ. Buc. (1962). F.: asist.
variabilă complexă, Buc. (1980); Funcţii (1962-1973), lect. (1973-1992), conf.
analitice. Probleme, Buc. (1981, cu D. (1992-2003), prof. (2003-), Fac. Mat.,
Ştefănescu); Analiză matematică, Buc. Univ. Buc. Dr. (1972): Modele
(1983, în colab); Analiză matematică. geometrice ale teoriei relativităţii.
367
Ţ
Prelungirea structurilor spinoriale, Univ.
Buc., cond. şt. Gheorghe Vrănceanu.
D.c.: geometrie diferenţială. C&s:
geometrie, teoria curbelor şi suprafeţelor,
geometrie diferenţială, teoria spinorilor,
tehnică Bochner. Op.pr.: Graduări ŢARFULEA, Nicolae. St.: Fac. Mat.,
simple Jordan şi Lie considerate în UCv (1989); masterat, Fac. Mat., Univ.
geometria diferenţială, Buc. (1971, în Buc. (1990), PSU (2001). F.: asist, lect.
colab.); Elemente de geometrie (1990-1998), Fac. Mat., UCv; asist.
euclidiană plană, Buc. (1976, în colab.); (1999-2001), PSU; asist. (2001-2004),
Elemente de geometrie euclidiană plană, Univ. of Minnesota; asist. (2004-),
Buc. (1981, în colab.); Geometrie, Buc. Purdue Univ. Calumet. Dr. (1996):
(1982); Geometrie, Buc. (1985); Aplicaţii Aplicaţii ale teoriei operatorilor la
ale algebrei şi geometriei în teoria ecuaţiile fizicii matematice, UCv, cond.
spinorilor, Buc. (1989); Geometrie, Buc. şt. Constantin P. Niculescu. Dr. mat. apl.
(1996); O introducere în geometrie, Buc. (2004): Constraint preserving boundary
(2000, în. colab.), Tehnică Bochner pe conditions for Einstein’s equations, Univ.
varietăţi, Buc. (2002). Art.şt.: 45. of Minnesota, cond. şt. Douglas N.
Prof.inv.: Nancy, Mulhouse, Colmar. Arnold. M. AMS, SIAM. D.c.: analiză
matematică, ecuaţii cu derivate parţiale,
TUTUNEA, Ion. Dr. (1985): Studiul analiză neliniară, ecuaţii eliptice
unor fenomene discontinue din mecanică neliniare, condiţii la limită pentru
cu ajutorul analizei funcţionale, UCv, formulări hiperbolice ale ecuaţiilor lui
cond. şt. Wilhelm Kecs. Einstein, relativitate generală, teoria
punctelor critice, analiză numerică,
TUTUNARU, Sergiu (1962-). St.: USM. ecuaţii de reacţie-difuzie. C&s: analiză
(1984). F.: conf., Cat. Cib. şi Info. Ec., matematică, ecuaţii diferenţiale, ecuaţii
Fac. Cib., Statist. şi Info. Ec., ASEM. Dr. cu derivate parţiale, algebră, calcul de
mat. de calcul (1993): Metode directe de mai multe variabile, analiză matematică.
rezolvare a ecuaţiilor bisingulare Art.şt.: About some semilinear elliptic
integrale, USM. D.c.: matematică equations in a bounded convex domain
aplicată, matematica de calcul. Op.pr.: 2. with Dirichlet boundary conditions, St.
Art.şt.: 20. Rap.int. şi contr.: 1. Cerc. Mat. 48, 5-6 (1996), 393–407;
Part.conf. 5. Tel. 3732243149 Existence of the minimal positive solution
of some nonlinear elliptic systems when
TZAFRICI, Lior. the nonlinearity is the sum of a sublinear
and a superlinear terms, Appl. Math.
TZONY, Miltiade (1843-1898), [b], [h]. Mech., 21, 3 (2000), 283–290. Rap.int. şi

368
contr.: 5. Grant. 8. Alte lucr.: 2. Burse: ŢǍPOSU, Iosif G. (1946-). N.
Doctoral Dissertation Fellowship Award, Dâmbovicioara, jud. Argeş. St.: Lic.
Graduate School, Univ. of Minnesota, „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel
(2003–2004), TEMPUS, Univ. Roma (1964), Fac. Mat.-Mec., Univ. Buc.
(1992–1993); Res. Fellowship, Nat. Inst. (1969). Spec.: Mecanica fluidelor,
Math. „F. Severi”, Roma (1993–1994). Germania (1974). F.: c. (1969-1987),
Cerc.inv.: Roma (1992, 1993, 1994), INCREST, Buc.; c.p.II (1987-1992), c.p.I
Madrid (1997). Part.conf.: 75. (1992-), INAV, Buc. Dr. (1974): O
tarfulea@calumet.purdue.edu teorie neliniară a mişcărilor centrale în
mediu rezistent, Univ. Buc., cond. şt.
ŢARINĂ, Marian (1932-1992), [b]. Caius Iacob. M.: AGIR, GAMM, AIAA
D.c.: aerodinamica teoretică, dinamica
ŢĂNDĂREANU, Nicolae (1947-). N. zborului, mişcări centrale în mediu
Cîmpia Turzii, jud. Cluj. St.: Şc. Medie rezistent, teoria ciocnirilor oblice, sisteme
nr. 4, Cv. (1965); Fac. Mat.-Mec., Univ. de comenzi mecanice, teoria profilelor
Buc. (1970). F.: prof., Fac. Mat.-Info., delfin, ecuaţiile generalizate ale
UCv. Dr. (1975): Contribuţii la studiul mecanicii. Op. pr.: Teorie şi probleme de
automatelor probabiliste şi al limbajelor mecanică newtoniană, Buc. (1996);
generate de acestea, Univ. Buc., cond. şt. Mecanică analitică şi vibraţii-teorie şi
Constantin P. Popovici. M. AMS, IEEE probleme, Buc. (1998); Profilele delfin−
Comp. Soc. M.col.red. An. UCv. D.c.: un nou concept în aerodinamică, Buc.
teoria automatelor, funcţii şi algebre (2002). Art. şt.: 37. Rap.int. şi contr.:
Booleene, metode de reprezentare a 300. Alte lucrări: 1, invenţie profil
cunoştinţelor. C&s: bazele informaticii, aerodinamic (românesc, nr. 110221/1995;
teoria algoritmilor, baze de cunoştinţe, european, nr. 0772731/1003). Burse
fundamentele matematice ale inteligenţei postoc.: Franţa (1975), Filipine (1997).
artificiale, sisteme expert, coduri şi Part. conf.: 50. taposu@inav.ro
compresii de date, calculabilitate şi
deducţie în inteligenţa artificială, operare ŢÂMBULEA, Leon. F.: prof. Fac. Mat-
multiacces şi software evoluat, teoria Info, UBB Cluj. Dr. (1985): Modele
informaţiei. Op.pr.: Introducere in matematice de organizarea structurilor
programarea logică (1994); Sisteme de informaţie, UBB Cluj, cond. şt.
Expert. Reprezentarea cunoştintelor şi Dimitrie D. Stancu. D.c.: baze de date,
inferenţa (2001). Art. şt.: 45. Rap. int. şi grafică pe calculator. C&s: grafică pe
contr.: 4. Prof.inv.: Salonic (1972), calculator, baze de date, baze de date în
Lisabona (2003), Aveiro (2002, 2003). Internet. Op.pr.: Acces pentru
Rec.: MR, ZB. Part. conf.:3. programatori, Cluj-Napoca (1996).
leon@cs.ubbcluj.ro

369
ŢEVY, Ionel. F.: conf., Cat. Mat. I, ŢIGOIU, Victor (1950-). N. Buc. St.:
UPB. Dr. (1974): Fenomene de Fac. Mat., Univ. Buc. (1974). F.: c.stag.
continuitate în structura funcţiilor (1974-1977), IMH; c. (1978-1989), c.p.III
discontinue, Univ. Buc., cond. şt. (1991), Secţia de Mat., INCREST; lect.
Solomon Marcus. (1991-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
tevy@mathem.pub.ro (1986): Propagări de unde şi
termodinamică pentru fluide de gradul
ŢICUDI, Vlasa Elie (1815-1890), [b]. trei, Univ. Buc., cond. şt. Lazăr Dragoş.
Premiul „Spiru Haret” al Acad. Rom.
ŢIGAN, Iulius Ştefan. F:. UMF Cluj, (1995). M.col.red. Romanian J. of
Cat. Info. Med. şi Biostatistică. Dr. Meteorology. D.c.: mecanica fluidelor,
(1978): Contribuţii la teoria programării termodinamică, teoria cinetică a gazelor,
matematice şi aplicaţii ale ei, UBB Cluj, ecuaţii constitutive şi mişcări pentru
cond. şt. Tiberiu Popoviciu, Elena unele clase de fluide nenewtoniene, cu
Popoviciu. stigan@umfcluj.ro sau fără transfer de căldură. C&s: teoria
cinetică a gazelor, termodinamică,
ŢIGOIU (n. CLEJA), Sanda (1948-). N. mecanica fluidelor, dinamica atmosferei,
Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1971). mecanică, fluide newtoniene şi
F.: asist. (1971-1981), lect. (1981-1992), nenewtoniene. Op.pr.: Elemente de
conf. (1992-2000), prof. (2000-), Fac. termodinamică şi dinamica atmosferei,
Mat., Univ. Buc. Dr. (1976): Studiul Buc. (1997, cu V. I. Pescaru); Reologie şi
problemelor la limită pentru procese termodinamică. I: Reologie, Buc. (1998,
elastoplastice cu punct unghiular, cu S. Cleja-Ţigoiu). Art.şt.: 29. Rec.:
USLM, cond. şt. V. S. Lensky. ZB.
M.col.red. ROMAI J. D.c.: mecanica
solidelor deformabile: elasto-plasticitate ŢINO, Ovidiu N. (1881-1963), [b], [k],
cu deformaţii finite (modelări [h].
constitutive, stabilitate, bifurcaţii),
mecanica rocilor, procese de prelucrare a ŢIPLEA, Aurora. St. Fac. Mat., UAIC
metalelor. C&s: teoria plasticităţii, Iaşi (1986; masterat: info., 1986). Spec.:
stabilitate şi metode asimptotice în Public Adm. Romanian-Amer. Business
mecanică, mecanică, reologie şi Develop. Center, Iaşi (1984), Comp. Syst.
termodinamică. Op.pr.: Teoria for Public Adm. Res. Inst. for Info. & the
plasticităţii cu aplicaţii la prelucrarea Black Sea Univ. Found., Sinaia (1998).
metalelor, Buc. (1985, cu N. Cristescu); F.: progr. (1996-), Info. Tech. Office Iaşi
Reologie şi termodinamică. I: Reologie, ,County Council. Dr. (2004): Modular
Buc. (1998, cu V. Ţigoiu). Art.şt.: 46. analysis of Petri nets, UAIC Iaşi, cond.
Bursă (de doctorat): USLM (1973-1976). şt. Toader Jucan. D.c.:. software intranet
Rec.: ZB.
370
pentru a proiecta şi a circula bazele de 20. Rap.int. şi contr.: 13. Rec.: MR, ZB,
date repartizate, soluţii de modelare ale CR. Part.conf.: 20. tiplea@cs.ucf.edu
satelor care acoperă sisteme ambientale, fltiplea@infoIaşi.ro
economice şi sociale, pentru a furniza
scenarii realiste de susţinere, soft ŢIŢEICA, Gheorghe (1873-1939), [b],
specializat pentru instruire, urmărire şi [e], [k], [h].
administrare, planificarea salariului,
gestionarea bazelor de date, soft pentru ŢOCA, Aurelia Georgeta. Dr. (1981):
managementul documentelor, Contribuţii la studiul algebric al
management legislativ şi sisteme soft de automatelor, UBB Cluj, cond. şt.
urmărire constitutiv. Rap.int. şi contr.: Gheorghe Pic.
1. Part.conf. 6. atiplea@icc.ro
http://www.icc.ro/~atiplea ŢOPAN, Gheorghe. Dr. (1975):
Transformări canonice şi aplicaţii la
ŢIPLEA, Ferucio Laurentiu. St.: Fac. mecanica cerească, Univ. Buc., cond. şt.
Mat., UAIC Iaşi (1986). F.: info. progr. Constantin Drîmbă.
(1986-1989), CC Vaslui; mat. (1989-
1990), Inst. Cerc. Electronice Iaşi; asist. ŢOPAN, Liana Manuela V. F.: lect.,
(1991-1992), lect. (1992-1995), conf. UBB Cluj (2003): Mulţimi critice şi
(1995-1999), prof. (1999-), Fac. Info., vectorial critice, UBB Cluj, cond. şt.
UAIC Iaşi. Dr. (1993): Contributions to Gheorghe Atanasiu. D.c.: geometrie
the language theory of Petri nets, UAIC diferenţială, geometrie analitică. C&s:.
Iaşi. Cond.dr. (1999). M.fond. al Op.pr.: Analytic geometry, Cluj-Napoca
Romanian Assoc. for Cryptology. M. (2004, cu D. Andrica).
AMS, EATCS, FachGroup 0.0.1 of the ltopan@math.ubbcluj.ro
Gesselschaft für Informatik. M.col.red.
An. UAIC, Iaşi. D.c.: informatică, reţele ŢUGULEA, Aurora, vezi: BANCIU,
Petri, limbaje de programare, Aurora.
computabilitate şi complexitate,
decidabilitate, criptografie, limbaje
formale şi
calculatoarelor,
automate,
coduri.
securitatea
C&s:
fundamentele aglebrice ale informaticii,
U
decidabilitate şi complexitate, teoria UDREA, Corneliu (1951-). N. Izvoru,
codurilor şi criptografie, protocoale de jud. Argeş. St.: Lic. „Nicolae Bălcescu”,
securitate. Op.pr.: Reţele Petri, Iaşi Pit. (1970), Fac. Mat., Univ. Buc. (1974;
(1995), Reţele Petri : teorie şi aplicaţii, spec.: analiză matematică, 1975). F.:
Buc. (1998, cu T. Jucan), Introducere în asist. (1980-1986), lect. (1986-1997),
teoria mulţimilor, Iaşi. (1998) . Art.şt.:
371
ATM; conf. (1997-1998), UPit; conf. algebră liniară şi geometrie analitică,
(1998-2000), ATM; conf. (2000-), Fac. geometrie diferenţială şi ecuaţii
Mat.-Info., UPit. Dr. (1995): Contribuţii diferenţiale, analiză matematică,
la o teorie neliniară a potenţialului, matematici speciale, cercetări
Univ. Buc., cond. şt. Nicu Boboc. operaţionale, metode numerice, geometrie
Op.pr.: Integrarea funcţiilor de o diferenţială şi analiză pe varietăţi,
variabilă reală, Buc. (1987, în colab.) ; dinamică geometrică, funcţii convexe şi
Integrala Riemann pentru funcţia de metode de optimizare pe varietăţi
variabilă vectorială, Buc. (2001, în riemmaniene. Op.pr.: 28: Minime şi
colab.) ; Teoria operatorilor. Lecţii maxime ale funcţiilor reale de variabile
introductive, Pit. (2001). reale, Buc. (1980); Linii de câmp, Buc.
cudrea@linux.math.upit.ro (1988); Convex functions and
optimization methods on Riemannian
UDRIŞTE, Constantin N. (1940-). N. manifolds, Dordrecht (1994); Geometric
Turceni, jud. Gorj. St.: Lic. „Tudor dynamics, Dordrecht (2000); Magnetic
Vladimirescu”, Tg. Jiu (1957); Fac. Mat.- fields, Buc. (1999, în colab.); Atlas of
Mec., UVT (1963). F.: prof. mat. (1963- magnetic geometric dynamics, Buc.
1964), Lic. „Mihail Eminescu”, Buc.; (1999, în colab.); Extrema with
asist. (1964-1970), lect. (1970-1976), nonholonomic constrains, Buc. (2002, în
conf. (1976-1990), prof. (1990-), UPB. colab.); Vector fields and their
Dr. (1971): Structuri aproape applications, Buc. (2002, în colab.).
cocuaternionice, UBB Cluj, cond. şt. Art.şt.: 153. Rap.int., contr. şi grant.:
Gheorghe Th. Gheorghiu. Premii: 30. Rec.: MR, ZB. Part.conf.: 30.
„Dragomir Hurmuzescu” al Acad. Rom. udriste@mathem.pub.ro
(1985); pentru activitate didactică şi şt.
distinsă, MEN (1988); COPIRO - 2000, UFNAROVSKI, Victor (1955-). N.
pentru ştiinţe exacte; ANASILAOS Int., Chişinău. St.: Şc. Medie nr. 18, Moscova
Reggio Calabria (2002). M.coresp. al (1966); USML (1977). F. colab. şt. şi inf.,
Acad. Peloritana dei Pericolanti, Messina şef. lab. (1980-) Dr. fiz.-mat. (1980):
(1997). Cond.dr. (1992). M.fond. al IMS. Premiul Republican pentru Tineret
BSG. M. AMS, TS, SSMR. M.col.red. în Domeniul Şt. şi Tehn. (1985).
GM, Bul. Sci. UPB, Appl. Math. and Cond.dr. (1994). M. SACS, SMM. M.
Physics. M.fond şi ed. BJGA, Diff. col red. Comp. Sci. J. Mold. D.c.:
Geom. and Dynamical Syst., BSG -UPB algebră computatională, algebră
(1995-); Appl. Sci., BSG-UPB (1995). combinatorică, procesarea limbajului
Ed. al lucrărilor BSG. M. în comit. şt. şi natural. Op.pr.: Acvariu matematic,
comit. de org. conferinţe. D.c.: geometrie Chişinău. (1987, 1988, 2001), Cum vor
diferenţială, optimizări, sisteme dinamice. apărea pe „Samson” Pascal sau Oberon
C&s: geometrie analitică şi diferenţială, sau arta proiectării compilatoarelor,
372
Chişinău (1992) (în l. rusă). Art.şt.: dinamică economică, Cv. (2003). Art.şt.:
Combinatorial and asymptotic methods in 8. Alte lucr.: 14. Part. conf.: 16.
algebra, în: Encyclopedia of Math. Sci., ungureanu@lycos.com
57, algebra VI, (1995), 6-196. Prof.inv.:
Univ. Lund, Suedia (1995). UNGUREANU, Valeriu. F.: USM.
ufn@math.md C&s: metode de optimizare, calcul
variaţional şi control optimal, cercetări
UNGUREANU, Elena, vezi: DAVID, operaţionale, teoria jocurilor,
Elena. programarea liniară în numere întregi şi
optimizarea combinatorie, teoria jocurilor
UNGUREANU (n. POPESCU), Laura- şi luării deciziilor, optimizarea globală
Elena (1971). N. Cv, jud. Dolj. St.: Lic. multiextremală.
“Fraţii Buzeşti”, Cv. (1990); Fac. Mat.-
Info., Secţ. Mat., UCv. (1995). Spec.: UNGUREANU (n. LUPULEŢ), Viorica
gestiunea întreprinderii-cursuri post-univ., Mariela (1968-). N. Tg. Jiu . St.: Lic.
Inst. European de Adm. a Într., Cv. (1997 „Ecaterina Teodoroiu”, Tg. Jiu (1986),
- 1998). F.: prof. (1995-1997), Lic. Fac. Mat., Univ. Buc. (1990; masterat,
„Traian Vuia”, Cv; prep. (1997-1998), 1991). F.: prof. mat. (1990-1992), Lic.
asist. (1998-2003), lect. (2003-), Fac. „Ienăchiţă Văcărescu”, Târgovişte; prep.
Contabilitate şi Finanţe, Univ. „Spiru (1992-1993), Fac. de Şt., asist. (1993-
Haret”, Cv. Dr. (2002): Stabilitate 1996), Fac. Inginerie, Cat. Mec. Apl.,
structurală şi bifurcaţie în câteva modele lect. (1996-2005), Fac. Inginerie, Cat. de
matematice de dinamică economică, Energetică; conf. (2005-), Dep. Mat.,
IMAR şi UPit, cond. şt. Adelina UTGJ. Dr. (2002): Comportări
Georgescu. Premiul ROMAI (2002). M. asimptotice ale ecuaţiilor liniare
ROMAI, SSMR. D.c.: sisteme dinamice, stocastice în spaţii Hilbert, UVT, cond.
teoria bifurcaţiei, modelarea matematică, şt. Mihail Megan. D.c.: analiză
dinamica economică, previziunea matenatică, matematici speciale,
economică, management. C&s: comportament asimptotic, ecuaţii liniare
matematică aplicată în economie, stocastice, spaţii Hilbert, matematici
matematici superioare, biostatistică, aplicate în economie. C&s: algebră
previziune economică, preţuri şi liniară, matematici aplicate în economie,
concurenţă, Op.pr.: Elemente de geometrie analitică şi diferenţială, ecuaţii
dinamică economică, Pit. (2000 cu L. diferenţiale şi geometrie analitică,
Ungureanu); Previziunea-premisă a matematici speciale, sisteme informatice
dezvoltării durabile, Buc., I, II (2003, în în management, programarea şi utilizarea
colab.); Stabilitate structurală şi calculatoarelor. Op.pr.: Comportări
bifurcaţie în două modele matematice de asimptotice ale ecuaţiilor liniare
stocastice în spaţii Hilbert, Tim. (2003),
373
Algebră liniară: teorie şi aplicaţii, Tim., astronomie, mecanică teoretică,
(2004, cu M. R. Buneci), Matematici hidraulică, matematică, analiză
speciale, Tim. (2003), Analiză matematică, astrofizică, teoria cinetico-
matematică. Calcul integral, c.d.p., Tg. moleculară, magnetohidrodinamică,
Jiu (1993), Mate-matici aplicate în teoria relativităţii, gravitaţie stelară şi
economie, Tg. Jiu, (1993, cu V. cosmologie, structură şi evoluţie cosmică,
Lupulescu). Art.şt.: 14. Rap.int. şi structură şi evoluţie stelară, universul
contr.: 4. Part.conf.: 18. cosmologic. Fond. seminarului Structura
vio@utgjiu.ro şi evoluţia stelelor (1977-2001). Op.pr.:
Astronomie generală, Cluj-Napoca
URECHE, George Cristian. F.: UPB. (1975); Astrofizica-azi, Buc. (1978);
george.ureche@ro.pwc.com Universul; I: Astronomie, II: Astrofizica,
Cluj-Napoca, (1982, 1987); Astronomie,
URECHE, Vasile (1934-). N. Poiana Buc. (1983, cu A. Pal); Astronomie.
Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud. St.: Lic. Culegere de exerciţii, probleme şi
Teoretic „George Coşbuc”, Năsăud programe de calcul, Cluj-Napoca, (1985;
(1952), Fac. Mat.-Fiz., Secţ. Mat. Pură, ed. a 2-a, 1989, în colab.). Astronomie-
UBB Cluj (1959). F.: asist. (1960-1969), C.d.p. (cu soluţii), Cluj-Napoca, (1998, în
lect. (1969-1983), conf. (1983-1990), colab.). Art.şt.: 103. Rap.int. şi contr.:
prof. (1990-2001), prof. consultant (2001-) 30. Part.conf.: 15. Rec. ZB.
Fac. Mat., UBB Cluj. Spec.: astrofizică, vureche@math.ubbcluj.ro
USLM (1965-1966). Dr. astr. (1968):
Contribuţii la interpolarea curbelor de URECHEA, Nestor (1866-1931), [b].
lumină ale sistemelor binare strânse,
UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Chiş. UROŞU, Carmencita. Dr. (1982):
Premiul „Gheorghe Lazăr” al Acad. Rom Contribuţii la teoria congruenţelor şi a
(1990). Cond.dr. astr. (1990). M.fond. laticei subalgebrelor universale, UBB
Europ. Astr. Soc. M. AOŞR, Asoc. Rom. Cluj, cond. şt. Gheorghe Pic.
de Gravitaţie şi Relativitate Generală, Int.
Astr. Union, COSPAR, SPSR, SSMR. URSESCU (n. NICULESCU), Ana. N.
M.col.red.: Studia (Cluj), Romanian (1975), Câmpina, jud. Prahova. St.: Lic.,
Astr. J., Astr. Astrophys. Trans. Ed. 4 „Nicolae Grigorescu”, Câmpina (1994);
vol. Res. Seminar UBB Cluj, Fac. Math. Fac. Mat., Univ. Buc. (1998; masterat:
D.c.: astronomie; astrofizică; teoria mat. mec., 1998). F.: c. (2000-), IMA
sistemelor stelare binare strânse şi Buc. Dr. (2005): Channel flow of
interpretarea curbelor de lumină; teoria electrorheological fluids under an
relativităţii: modele de structură a stelelor inhomogeneous electric field, TU
relativiste; fotometrie stelară; stele Darmstadt, Fachbereich Mechanik, Dc.:
variabile şi teoria pulsaţiei. C&s: ecuaţii cu derivate parţiale cu condiţii la
374
limită mixte, fluide nenewtoniene, (1985, în colab.). Art.şt.: 21. Rec.
simulare numerică bazată pe metoda ZB. Part.conf. 17. eursianu@k.ro
elementului finit. Art.şt.: On the flow of
a second order fluid in an orthogonal URSIANU, Radu (1941-). N. Buc. St.:
rheometer (cu V. Tigoiu), Bul. Inst. Polit. Lic., Buc. (1959); Fac. Mat.-Mec. Univ.
Iaşi, 46 (L), Supliment (2000), Buc. (1965). F.: asist. (1965-1978), conf.
Inhomogeneous electric field generated (1978-), UPB. Dr. (1981): Clase de inele
by two long electrodes placed along şi module plate. (Platitudinea şi
parallel infinite walls separating different Laskerianeitatea unor inele şi module),
dielectric media, (în colab.), J. Engr. Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Radu. M.
Math. 49 (2004), 57-75. SSMR. D.c.: algebre locale şi analiză dis-
niculescu_ana@yahoo.com persională, algebră comutativă, inele
ana@mechanik.tu-darmstadt.de laskerianiene, statistică aplicată în tehni-
http://wegener.mechanik.tu-
darmstadt.de/~ana/biography.html că, fractali. C&s: matematici superioare,
algebră liniară, ecuaţii diferenţiale şi
URSESCU, Corneliu. F.: Inst. Mat. „O. sisteme, metode numerice, geometrie
Mayer”, UTIaşi. Dr. (1975): Probleme diferenţială. Op.pr.: 12: Capitole de ma-
extremale pentru sisteme diferenţiale; tematici avansate. Teorie şi probleme,
mulţimi tangente şi funcţii diferentiabile, (2005); Culegere de geometrie diferen-
UAIC Iaşi, cond. şt. Adolf Haimovici. ţială şi ecuaţii diferenţiale, Buc. (2004);
uc@academie.is.edu.ro Elemente de analiză funcţională, Buc.
(1995). Art.şt.: 65. Rec.: ZB.
URSIANU, Emiliana (1942-) N. Buc. eursianu@k.ro
St.: Lic. „Iulia Haşdeu” (1960); Fac.
Mat., Univ. Buc. (1965). F.: c.p.II, URSU, Ioan G. (1946-). N. Tartaria, jud.
CSMBuc. Dr. (1976): Metode de Alba. St.: Lic. „Aurel Vlaicu”, Orăştie
comparaţie multiplă în modele liniare, (1964); Fac. Mat., Secţ.: Mecanica
Univ. Buc., cond. şt. George Ciucu. M. fluidelor, Univ. Buc. (1969). Spec.: Fac.
GRO-IBS, SRPS. M. în comit. de org. de Automatică, UPB (1985-1986). F.: c.stag.
conferinţe. D.c.: statistică mat., analiză de (1969-1972), c. (1972-1977), c.p. (1977-
varianţă, testări de ipoteze, ecuaţii ), INCAS. Dr. (2000): Contribuţii privind
diferenţiale. C&s: teoria probabilităţilor modelarea matematică şi sinteza
şi statistică mat. Op.pr.: Econometrie- sistemelor de control activ şi semiactiv al
studii caz, Buc. (1997); Densitatea vibraţiilor, IMAR, cond. şt. Tudor
plantelor agricole, Buc. (1981, în Sireteanu. Premii: pentru excelenţă,
colab.); Modele de analiză statistică, pentru cel mai bun articol publicat în
Buc. (1982, în colab.); Mică AEAT, Londra (1998); „Aurel Vlaicu” al
enciclopedie de statistică , Buc. Acad. Rom. (1999); al ROMAI (2002).
M. GAMM, ROMAI. D.c.: analiza,
375
sinteza şi omologarea unor sisteme positive dimension. Cond.dr. (1991).
utilizate în aviaţie, control optimal, logică D.c.: algebră topologică, teoria inelelor
fuzzy, reţele neuronale. Op. pr.: Control compacte, inele liniar-compacte, grupuri
activ şi semiactiv, Buc. (2002, cu F. topologice abeliene. C&s: grupuri şi
Ursu). Art.şt.: 50: From robust control inele topologice. Op.pr.: Compact rings
to antiwindup compensation of electro- and their generalizations, Buc. (1991).
hydraulic servoactuators, AEAT, MCB Art.şt.: 76. Trad.: 1.
Univ. Press, (1998, în colab.); Some
aspects concerning η2 and η∞ analysis
B B B B

V
and design of active suspensions, ZAMM
(1998); Artificial intelligence based syn-
thesis of semiactive suspension systems,
The Shock and Vibration Digest, Sage
Publications, (2000, în colab.). Rap. int. VAIDA, Dragoş (1933-). N. Constanţa.
şi contr.: 200. Grant.: 3. Part.conf.: 40. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1957, diplomă
ursu@aero.incas.ro de merit). F.: c. (1957-1963), IFA, Buc.;
asist. (1959-1962), lect. (1962-1963),
URSU, Leonid Alexandru (1941-). N. UTCB; c., ASE, Buc.; conf. (1970-1991),
Baraboi, jud. Edineţ. St.: Şc. Medie prof. (1992-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
Baraboi (1958); USB (1963). F.: c.d. (1964): Some results concerning partially
(1967-2001), conf. (2001-), UTM. Dr. ordered algebraic structures, USLM,
fiz.-mat. (1993): cond. şt. Valentin cond. şt. A. G. Curoş. Cond.dr. M.
Belousov. D.c.: algebră universală, teoria ACM, UNESCO-Divizia “Învăţământul
n-cuasigrupurilor. Art.şt.: 35: n-Bucle Superior”. M.col.red. An. Univ. Buc.,
total simetrice, Bul. AŞM, 3 (1993), 15- Informatică şi Modele în Şt. Sociale,
25 (în l. rusă); Simmetric n-loops with the European J. of Education. D.c.: structuri
inverse property, Quasigroups and algebrice ordonate în sintaxă şi
Related Systems 5 (1998), 69-80. semantică, limbaje formale şi limbaje de
programare, limbaje formale şi algebra
URSUL, Mihail I. (1949-). N. constructivă, teoria semiinelelor cu
Tocmagiu, reg. Grigoriopol. St.: Şc. aplicaţii în informatica teoretică. C&s:
Medie (1966); UST (1971; masterat, modele matematice în sintaxă şi
1972). F.: c., c.p. (1971-1995), IMAM; semantică, programare şi tipuri de date,
prof (1995-), UO. Dr. fiz.-mat. (1977): semiinele şi aplicaţii în informatică,
The Wedderburn decomposition of structuri de ordine în informatică.
topological rings, IMAM. Dr. hab.: Op.pr.: Utilizări ale calculatoarelor
(1991): Compact and related rings. electronice de la IFA, Buc. (1961);
Nonconnected groups and fields of Întocmirea planurilor de formare a

376
trenurilor de marfă cu ajutorul maşinilor (1989, cu A. Mateescu). Art.şt.: 67.
electronice de calculat, Buc. (1963, în Rec.: MR, CR.
colab.); Programarea calculatoarelor dvaida@funinfo.cs.unibuc.ro
electronice cu aplicaţii la ECONOMIST Alte detalii se găsesc în [b], [h].
CIFA 102, Buc. (1966); Programarea în
ALGOL, Buc. (1967); Programarea VAISMAN, Izu. Dr. (1964): Studiul
calculatoarelor electronice, Buc. (1967); spaţiilor cu conexiune simplextică, UAIC
Descrierea proceselor de calcul pentru Iaşi, cond. şt. Gheorghe Gheorghiev.
calculatoarele electronice mici, Buc. Dept. of Math., Univ. of Haifa, Mt. Carmel,
(1967); Elemente de informatică aplicată, Haifa, Israel
Buc. (1968); Algoritmi de compilare,
Buc. (1971); Informatică în ştiinţele VÁLYI, Gyula (Iulius) (1855- ), [b].
sociale, Buc. (1971); Elemente de teoria
limbajelor de programare. Formalizarea VAMANU, Elena. Dr. (1971): Spaţii cu
sintaxei şi semanticii limbajelor, Buc. conexiuni liniare complet reductibile,
(1973); Special chapters on mathematical UAIC Iaşi, cond. şt. Gheorghe
modelling. Curs postuniversitar Gheorghiev.
UNESCO, Buc. (1975); Limbaje formale
şi tehnici de compilare, Buc. (1976); VANCEA, Alexandru. F: Fac. Mat.-
Special chapters on computers Info., UBB Cluj. D.c.: informatică,
programming, Buc. (1978); Special limbaje de programare. Op.pr.:
chapters on computers programming. Fundamentele limbajelor de programare,
Applications of lattice theory in Cluj-Napoca (1996). C&s: Fundamentele
informatics, Buc. (1978); Special limbajelor de programare.
chapters on computers programming.
Applications of language theory to VANCEA, Codruţa-Adriana I. F.:
compiler design, Buc. (1979); Limbaje conf., IETI, UO, prof. (1990-), Fac. Mat.,
formale şi tehnici de compilare. Aplicaţii Univ. Buc. Dr. (2003): Metode numerice
ale algebrelor multisortate în pentru rezolvarea unor probleme de
informatică, Buc. (1982); Limbaje mecanică, UBB Cluj, cond. şt. Ioan M.
formale şi tehnici de compilare. Capitole Pop. D.c.: mecanică, metode numerice.
speciale de limbaje formale, Buc. (1984, cvancea@uoradea.ro
cu A. Mateescu); Limbaje formale şi
tehnici de compilare. Capitole speciale VARDALLAH, Constantin (1775-
de limbaje formale. Caietul III, Buc. 1870), [b].
(1988, cu A. Mateescu); Structuri
matematice discrete. Aplicaţii, Buc.

377
VARGA, Csaba Gyorgy. F.: prof. dr., VASIU, Angela (1941-). N. Buciumi,
Fac. Mat., UBB Cluj. D.c.: analiză pe jud. Sălaj. St.: Fac. Mat.-Mec., UBB Cluj
varietăţi, geometrie. (1964). F.: prep., asist., lect., conf., prof.
csvarga@cs.ubbcluj.ro (1964-), Fac. Mat.-Info., UBB Cluj. Dr.
(1972): Fundamentarea geometriei
VARGA, Viorica. F.: lect., Fac. Mat.- absolute metrice a spaţiului în baza
Info, UBB Cluj. D.c.: informatică, baze proprietăţilor grupale, UBB Cluj, cond.
de date distribuite. C&s: informatică, şt. George Călugăreanu. Premii: la conc.
date semistructurale, baze de date. de mat. M. SSMR, Asoc. de Cerc.
Art.şt.: Solving stocastic optimization in Interdisciplinare şi Transdisciplinare.
distributed databases using genetic D.c.: geometrie interioară, fundamentele
algorithms (în colab.), ADBIS (2004),
H H

geometriei, matematică aplicată, cercetări


259-274. transdisciplinare prin matematică.
Op.pr.: 4 cărţi. Art.şt.: 89. Burse
VAS, Anna, vezi: SOOS, Anna. postdoc. Belgia (1973-1974), Helsinki
(1978), Bonn (1995), SUA (2000).
VASILACHE, Sergiu (1904-1986), [b], avasiu@math.ubbcluj.ro
[h].
VASS, Gheorghe. Dr. (1982):
VASILACHE, Tiberiu. F.: lect. dr., Contribuţii la studiul mişcării sateliţilor
UPB. tibi@mathem.pub.ro artificiali ai Pământului cu aplicaţii în
geodezie, UBB Cluj, cond. şt. Árpad Pál.
VASILESCU, Florin Const. (1897-
1958), [b], [h]. VATAVU, Alexandru I. (1950-). N.
Petroasa, jud. Bălţi. St.: Şc. Medie
VASILESCU, Florian-Horia. F.: UFR (1968); Fac. Fiz.-Mat., UPM (1972). F.:
de Math., Labo AGAT, Univ. de Lille I. prof. mat. (1972-1975), Şc. Medie,
Dr. (1968): Operatori reziduali Petroasa; lect. sup. (1975-1984), conf.
decompozabili în spaţii Fréchet, Univ. (1984-), UPM. Dr. ped. D.c.: geometrie
Buc., cond. şt. Ciprian Foiaş. descriptivă. Op.pr.: 30 cărţi şi art. şt.:
Florian.Vasilescu@agat.univ-lille1.fr Geometria descriptivă în probleme şi
exerciţii (1997).
VASILIU, Dan Petru. Dr. (1978):
Asupra teoremelor de diviziune în VĂCARU, Sergiu I. (1958-) N.
geometria diferenţială şi analitică, Univ. Corjeuţi, r-ul Briceni. St.: Şc. Medie
Buc., cond. şt. Kostache Teleman. (1975); Fac. Inginerie şi Fiz., Secţ.:
Fizică nucleară, UP Tomsk, Rusia (1982).
VASIU, Adrian. Spec.: masterat în relativitate generală şi

378
gravitaţie, Fac. Fiz. Teoretică, USLM matematică, programare matematică.
(1987); masterat în fizica Op.pr.: Interactions, strings and
superconductivităţii la temperaturi înalte, isotopies in higher order anisotropic
Fac. de Radiofizică, Univ. de Stat, Kiev superspaces. Palm Harbor, FL (1998);
(1989); masterat, UAIC Iaşi (1994). Dr. Spinors and space-time anisotropy, Atena
fiz.-mat. (1994): Application of nearly (2002, cu P. Stavrinos); Mathematical
autoparellel maps and twistor Gauge programming, lectures examples and
methods in gravitation and condensed exercises, computer methods with
states, UAIC Iaşi. F.: ing. (1982-1983), applications in economy, Chişinău
Obs. Astr. al USM, Chişinău; c. stag. (1997); contribuţie în Concise
(1982-1984), Inst. de Cerc. Nucleară, Encyclopedia of supersymmetry,
Dubna, Rusia; c. (1987-1995) ASM; lect. Dordrecht (2003). Art.şt.: 65. Rap.int.şi
(1992-1993), UST; conf. (1996-1997), contr.: 28. Grant: 5. Alte lucr. 3.
Univ. Int. Indep. a Mold. şi ASEM Burse: DAAD (2000); NATO, Lisabona
Chişinău; c.p.I (1996-2001), ASM; c. (2001, 2002, 2003). Prof.inv.: California
(2001-) Inst. de Şt. Spaţiale, Buc.; c. State Univ. (2001), Atena (2001). Rec.:
(2001-), Centro Multidisciplinar de ZB, MR, la reviste ale Inst. Phys. Publ.,
Astrofizica, Fac. Fiz., Lisabona. M. la Kluwer Acad. Publ. şi Foundation of
AMS, Soc. Rom. de Gravitaţie, Soc. Rusă Physics. Part.conf.: 34.
de Gravitaţie. D.c.: teoriile gravitaţiei şi vacaru@fisica.ist.utl.pt
stringuri, cosmologie şi geometrie Sergiu_vacaru@yahoo.com
H H

diferenţială, fizică nucleară, fizica


materiei condensate, stringuri şi gravitaţie VĂCĂREŢU, Daniel. F.: lect., Fac.
de dimensiuni suplimentare, gaură de Mat.-Info., UBB Cluj. D.c.: geometrie
vierme, găuri negre, cosmologie diferenţială, complemente de geometrie.
anizotropă, supergravitate şi C&s: geometrie analitică, complemente
superstringuri, spinori şi twistori, de geometrie.
vacaretu@math.ubbcluj.ro
gravitate gauge, superspaţii Finsler
generalizate, fizică şi stocastică în
VĂDUVA, Ion (1936-). N. com.
superspaţii local anisotrope, aplicaţii
Oteşani, jud. Vâlcea. St.: Fac. Mat.,
aproape autoparalele şi legi de conservare
Univ. Buc. (1960; masterat: calcul
pe spaţii curbe, mecanică cuantică,
automat, 1969), Univ. Manchester. F.: c.
metode geometrice în fizica materiei
(1960-1964), IMAR.; c.p. (1964-1970),
condensate, aplicaţii ale geometriei în
CSMBuc; conf. (1970-1991), prof.
fizică, geometrie necomutativă. C&s.:
(1991-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr.
astrofizică, ştiinţe spaţiale, matematică
(1968): Contribuţii la teoria estimaţiilor
superioară, modele matematice în
statistice ale densităţilor de repartiţie şi
economie, probabilităţi şi statistică
aplicaţii, Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe
379
Mihoc. Premiul „Simion Stoilow” al simulare, Buc. (1983, în colab.);
Acad. Rom. (1977). Cond.dr. (1971). M. Culegere de exerciţii de sisteme
ACM, AMS, Biometric Soc. M.col.red. informatice, Buc. (1984, cu M. Popa);
Statistics (Berlin), An. Univ. Buc. (Info). Îndrumar pentru lucrări de laborator la
D.c.: statistică matematică, statistică cursul de bazele informaticii anul I, Buc.
computaţională, simulare, metoda Monte (1986, cu E. Perjeriu); Pascal şi Turbo
Carlo, modelare stocastică, fiabilitate şi Pascal, I: Limbajul Pascal. Concepte
reînnoire, fiabilitatea programelor, fundamentale, II: Limbajul Turbo Pascal,
sisteme inteligente bazate pe cunoştinţe Buc. (1992, în colab.); Bazele
incerte şi imprecise, sisteme informatice informaticii, Buc. (1997, în colab.).
pentru management. C&s: analiza Art.şt.: 91. Alte lucr.: 3. Prof. sau c.
statistică multidimensională, simulare şi inv. şi/sau part.conf.: GMD, Bonn
metoda Monte Carlo, sisteme (1974, 1976), Sheffield, Hallam Univ.
informatice, modele stocastice de (1992), TH Darmstadt (1993), Berlin,
cercetare operaţională, bazele Leipzig, Rostok, Magdeburg, Dresda,
informaticii, informatică, modelare şi Bonn, Aachen, Karlsruhe, Hamburg,
simulare, modele stocastice Darmstadt (1963, 1964, 1966, 1971,
computerizate, fiabilitatea sistemelor 1974, 1976, 1981, 1990, 1993), Sofia
software. Op.pr.: Dicţionar statistic (1963, 1995), Budapesta, Debreţin,
economic, Buc. (1969, în colab.); Analiză Szeged (1967, 1978, 1979), Stockholm
dispersională, Buc. (1970); Introducere (1966), Cambridge, Sheffield (1969),
în programarea automată cu aplicaţii la Lancaster (1971), Bad Tanzmansdorf
cercetarea ştiinţifică, Buc. (1973, cu N. (1983), Praga (1984), Rusia (1971, 1988),
Popoviciu); Metode matematice de Varşovia (1984).
organizarea şi conducerea producţiei, vaduva@fmi.unibuc.ro
Buc., I (1973), II (1974, în colab );
Metode de simulare (cu Appendix VĂLCAN, Dumitru Teodor T. (1961-).
RAVAGE), Buc. (1976); Modele de F.: prep., asist. (1995-1997), lect. (1997-
simulare cu calculatorul, Buc. (1977); ), Fac. Mat.-Info, UBB Cluj. Dr. (2002):
Tehnici de analiza şi proiectarea Module cu proprietatea intersecţiei
sistemelor informatice. Tabele de decizie, sumanzilor direcţi, UBB Cluj., cond. şt.
Buc. (1978); Concepte moderne de Ioan Puredea. D.c.: algebră, didactica
programare în limbajul PASCAL, Buc. matematicii. C&s: matematică pentru
(1979, în colab.); Sisteme informatice, perfecţionarea profesorilor, practică
Buc. (1981); Limbajul SIMUB. Manual pedagogică-matematică, didactica
de referinţă, Buc. (1982, în colab.); matematicii. Op.pr.: 20: Probleme
Simularea proceselor economice, Buc. calitative în matematică de gimnaziu, ed.
(1983, în colab.); Exerciţii şi probleme de a 2-a, rev. şi compl., Zalău, (1998, în
colab.); Metodologia rezolvării
380
problemelor de aritmetică, Cluj-Napoca, Dicţionar explicativ de matematică,
(2005); Portofoliu pentru practica Chişinău (1999, în colab.); Schiţe de
didactică la matematică, ed. a 3-a, react., istorie a matematicii, Chişinău (2004);
Cluj-Napoca, (2005); Matematica în Calcule economice în modele de
examene şi concursuri. Formare planificare optimală, Chişinău (1970, în
continuă. Subiecte date la: examene colab); alte cărţi, de algebră. Prof.inv.:
licenţă, masterat, didactică, definitivat, USM, UST, Univ. Ped. Kuleab
gradul II, concursul pentru ocuparea (Tadjikistan), Univ. Modernă Umanistă,
posturilor vacante din învăţământul Moscova-Fil. Chişinău. valutse@mail.md
H H

preuniversitar, Cv. (2002); Exercices in


Abelian group theory, Dordrecht (2003, VĂLUŞESCU, Ilie. St.: Fac. Mat., Univ.
în colab.). Art.şt.: 14. Rap.int. şi contr.: Buc. (1970). F.: c.p.I, IMAR. Dr.
2. Grant.: 2. Part.conf.: 69. (1979): Metode operatoriale în teoria
predicţiei, CSMBuc, cond. şt. Marius
VĂLUŢĂ, Ion I. (1930-). N. Donduşeni, Iosifescu. Premiul „Simion Stoilow” al
jud. Soroca. St.: Lic. cu Internat „C. Acad. Rom. (1979). D.c.: analiză
Negruzzi”, Iaşi (1944); Şc. Medie funcţională, analiză armonică, teorie
Târnova, r-ul Donduşeni (1945); Fac. spectrală, teoria operatorilor, teoria
Mat.-Fiz., Inst. Ped. de Stat, Chişinău predicţiei şi filtrării, teoria matematică a
(1951). F.: prof. mat., Şc. Ped., Bălţi sistemelor şi reţelelor. Art.şt.: 19.
(1950-1951), Şc. Ped. Călăraşi (1951- Rap.int. şi contr.: 3. Grant.: 1. Alte
1952); c.d. (1952-1964), UST; şef catedră lucr.: 3. Part.conf.: 14. www.imar.ro
mat. sup. (1964-1965), conf. (1965- Ilie.Valusescu@imar.ro
1983), prof. (1983-), UTM. Dr. (1963):
Congruenţe şi endomorfisme în algebre VĂTĂMĂNELU, Ileana-Alice, F.:
universale, USLM, cond. şt. A.G. Kuroş. Univ. Buc. watamanelu@yahoo.com
Premii: Insigna „Eminent al
Învăţământului Public din RSSM” VÂLCOVICI, Victor (1885-1970), [a],
(1955), Ord. „Insigna de Onoare” (1967), [b], [e], [k], [h].
Ord. „Gloria Muncii” (2000) şi 3 medalii.
Cond.dr. M. SMM, ROMAI. M.col.red. VÂJÂITU, Marian (1962-). N. Colt. St.:
Foaie Matematică, (R. Mold.). M. Fac. Mat., Univ. Buc. (1987). Dr.:
Comisia de experţi (secţ. Mat.) a (1994): Estimations of the ideal
Comisiei Sup. de Stat de Atestare. D.c.: generated by the values of a polynomial
algebre universale, matematică aplicată, over a Dedekind ring. F.: prof. lic. (1987-
probleme didactice şi de predare, istoria 1990), Petroşani; c. (1990-), IMAR. D.c.:
matematicii. Op.pr.: Bazele teoriei teoria numerelor, teoria analitică a
algebrelor universale, Chişinău (1982); numerelor, funcţii şi numere algebrice,

381
numere transcendente, teoria câmpului de şiruri, serii şi analiză multivariabilă;
clase locale, ecuaţii diofantice. Art.şt.: geometrie; varietăţi complexe;
13: Graham's conjecture under Riemann introducere în structuri algebrice.
Hypothesis, J. of Number Theory, 31, 1 Conf.inv.sem.: Univ. of Notre Dame
(1989, în colab.); A finiteness theorem for (1966, 2000), Boston Univ. (1999), Univ.
a class of exponential congruences, Proc. Texas, Austin (1999, 2000, 2001), Univ.
Amer. Math. Soc. 127, 8 (1999, cu A. of Waltham (2000), OSU (2000), Univ.
Zaharescu), 2225-2232; The analytic of Wisconsin (2000), Oklahoma State
continuation problem of p-adic L- Univ., Stillwater (2000), Texas Univ.,
functions, Math. Reports 2 (51), 3 (2000, Coll. Station (2000).
cu A. Zaharescu). avajiac@math.utexas.edu

VÂJÂITU, Viorel. Premiul „Simion VÂJIAC, Mihaela B. (1971-). N.


Stoilow” al Acad. Rom.D.c.: funcţii de Târgovişte. St.: Lic. „Ienăchiţă
mai multe variabile complexe (geometrie Văcărescu” Târgovişte (1989), Fac. Mat.,
complexă analitică, spaţii Stein, Univ. Buc. (1994). F.: c. (1994-1999),
pseudoconvexitate, convexitate în analiză Boston Univ.; asist. (1996, 1997),
complexă, q-convexitate şi q- Harvard Univ.; lect. (2000-), Univ. of
concavitate). Art.şt.: 23. Alte lucr.: 7. Texas, Austin. Dr. (2000): Gauge theory
Viorel.Vajaitu@imar.ro; mvajaitu@imar.ro techniques in quantum cohomology,
Boston Univ., cond. şt. Steven
VÂJIAC, Adrian (1969-). N. Constanţa. Rosenberg. Premii ONM (1984-1989).
St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1991). F.: D.c.: geometrie diferenţială, topologie
prof. mat. (1991), Lic. „I. L. Caragiale”, algebrică, geometrie algebrică, geometrie
Buc.; asist. (1995-1996), lect. (1996- simplectică, teoria sistemelor integrabile.
1998), Boston Univ.; instructor (1999-) C&s: geometria curbelor şi suprafeţelor;
Dept. Math., Univ. of Texas, Austin. Dr. analiză; şiruri, serii şi calcul în \n ,
(1999): Localization techniques in matematică discretă, algebră liniară şi
topological quantum field theories, Univ. teoria matricelor, funcţii elmentare şi
Boston., cond. şt. Steven Rosenberg. geometria coordonatelor, matematică
Premii: ONM (1985-1989). M. AMS, aplicată pentru ştiinţe sociale şi de
MAA, Community of Sci. Inc. D.c.: management, ecuaţii diferenţiale, analiză
geometrie diferenţială, topologie pentru ştiinţe sociale şi ştiinţe ale vieţii.
algebrică, geometrie algebrică, geometrie Burse: (1994-1995), Boston Univ., bursă
simplectică, teoria câmpului cuantic, de masterat (1989); (1998), Boston Univ.,
teoria superstringurilor. C&s: algebră şi bursă de acces la cercetare; (1999), Univ.
trigonometrie; statistică elementară; of Texas, Austin, bursă de lect.; (1995;
ecuaţii diferenţiale; matematică discretă; 1998-1999), Boston Univ., bursă postdoc.

382
(2000), Clay Math. Inst.; NSF grant mutativă, algebră omologică, analiză can-
(2000, 2001). mbvajiac@math.utexas.edu titativă, analiză matematică. Grant.: 2.
oveliche@math.utah.edu
VÂNTU, Mircea. Dr. Modelare asistată
de calculator a fiabilităţii sistemelor com VELICHE, Răzvan. St.: Fac. Mat.,
plexe, cond. şt. Gabriel Orman, UTBv. Univ. Buc. (1996). F.: instructor, (1996-),
Dept. Math., Purdue Univ. Dr. (2004):
VÂRSAN, Constantin. F.: c.p.I, IMAR. Some results on fundamental groups of
Dr. (1969): Probleme abstracte de Kähler manifolds, Purdue Univ., cond. şt.
optimum condiţionat cu aplicaţii la Donu Arapura. D.c.: geometrie algebrică
sisteme de comandă, IMAR, cond. şt. complexă (teoria lui Hodge, grupurile
Miron Nicolescu. M.col.red. ROMAI J. fundamentale ale varietăţilor kähleriene).
D.c.: ecuaţii diferenţiale, teoria C&s: algebră liniară, analiză
controlului (metode geometrice), sisteme multivariată, geometrie analitică plană,
diferenţiale de ordinul I. Op.pr.: General analiză matematică, algebră şi analiză,
theory of extremum with applications to analiză reală, algebră liniară cu aplicaţii,
optimal control systems, Buc. (1974), teoria reprezentării grupurilor finite,
Introduction to optimal control and algebră şi trigonometrie, introducere în
applications, Buc., (1978), Applications analiză, geometrie analitică şi analiză I,
of Lie algebras to hyperbolic and analiză pentru tehnică. Burse şi
stocastic differential equations, granturi: NSF (1999, 2000, 2000-2001),
Dordrecht (1999). Art.şt.: 33. Preprint Purdue Res. Foundation (1998, 2001-
1. Grant.: 3. Rec.: Rev. Roum. Math. 2003), Puskas Fellowship (2000-2001).
Pures Appl. Part.conf.: 2. rveliche@math.purdue.edu
Constantin.Varsan@imar.ro
VERLAN, Igor. F.: conf. dr., USM.
VÂŢĂ, Petru. Dr. (1984): Teoreme de C&s: metode de optimizare, cercetări
existenţă pentru soluţiile unor ecuaţii operaţionale, modelarea proceselor
integrale neliniare şi aproximaţiile economice. Lucrări: 28.
numerice ale acestor soluţii, UAIC Iaşi,
cond. şt. Adolf Haimovici. VERNESCU, Andrei. F.: prof. mat.,
Lic. „Mihai Viteazul”, Lic. „Tudor
VELICHE, Oana. F.: asist., Dept. Vianu” Buc. F.: conf., Univ. Târgovişte.
Math., Univ. of Utah, Salt Lake City, UT. Dr. mat. D.c.: analiză matematică.
Dr. (2004): Homological dimensions for
T
Op.pr.: Analiză matematică. M1,
modules and complexes, Dept. Math.,
T
Manual pentru clasa a XI-a: şiruri de
Purdue Univ., cond. şt. Luchezar L. numere reale, limite de funcţii, funcţii
Avramov. D.c.: algebră comutativă, alge- continue (440 de probleme cu rezolvări),
bră omologică. C&s: algebră, algebră co- Buc. (2001); Matematica : manual pentru
383
clasa a X-a : M1 : pentru: matematică- omologice ale prestratificărilor, Univ.
informatică, ştiinte ale naturii, economic, Buc., cond. şt. Kostache Teleman.
electronică şi automatizări,
electrotehnic, telecomunicaţii, mecanic, VERTAN (n. GEANGĂLĂ), Cristina
textile-pielărie, lucrări publice- Ioana (1970-). St.: Fac. Mat., Univ. Buc.
construcţtii, Buc. (2000, în colab.); (1994). Masterat: statistică, Univ. Libre
Matematica : manual pentru clasa a X-a : de Bruxelles (1994); info., Univ. Buc.
M2 : pentru: ştiinte sociale, (1995). F.: prep. (1994-1997), asist.
arhitectură, administrativ, turism şi (1997-2001), lect. (2001-), Fac. Mat.,
alimentaţie publică, poştă, chimie Univ. Buc. Dr. (2000): Algoritmi cu
industrială, industrie alimentară, Buc. paralelism intrinsec, Univ. Buc., cond. şt.
(2001, în colab.). avernescu@pcnet.ro Ioan Tomescu. D.c.: algoritmi paraleli,
programare concurentă, algoritmi
VERNESCU, Bogdan. Dr. (1988): genetici. Op.pr.: Curs de calcul paralel,
Metode asimptotice în studiul mişcărilor Constanţa (1998, cu H. Georgescu).
în medii poroase , IMAR, cond. şt. Horia Art.şt.: 22.
Ene.
VESCAN, Robert T. Dr. (1981):
VERNIC, Raluca (1968-). N. Constanţa. Probleme variaţionale cu aplicaţii în
St.: Lic. „Ovidius”, Constanţa (1987), optimizarea infinit dimensională, UAIC
Fac. Mat., Univ. Buc. (1992). F.: prep. Iaşi, cond. şt. Viorel Barbu.
(1993-1996), asist. (1996-2000), lect.
(2000-), Fac. Mat., UOC. Dr. (2000): VINTAN, Lucian.
Contribuţii la matematicile actuariale, Lucian.VINTAN@ulbsibiu.ro
Univ. Buc. M. SPSR. D.c.: probabilităţi,
statistică, matematici actuariale. C&s: VIDRAŞCU, Cristian. St.: Fac. Mat.-
probabilităţi, statistică, matematici Info, UAIC Iaşi, (1996; master în calcul
actuariale. Op.pr.: Introducere în distribuit, 1997). F.: prep., asist., lect.
utilizarea calculatoarelor, Constanţa (1997-), Fac. Mat.-Info., UAIC, Iaşi. Dr.
(2002, în colab.); Matematici speciale - info. (2005): Proprietăţi structurale ale
c.d.p., Constanţa (2002, în colab.); reţelelor Petri, UAIC Iaşi, cond. şt.
Birotică, Constanţa (2003, în colab.); Toader Jucan. D.c.: modelarea şi
Statistică, Constanţa (2003). Art.şt.: 17. verificarea sistemelor concurente
Grant.: 1. Part.conf.: 7. distribuite, logică temporală, calcul
rvernic@univ-ovidius.ro paralel şi distribuit, limbaje formale,
reţele Petri. C&s: Linux, Pascal, sisteme
VERONA, Andrei. F.: Dept. of Math., de operare, limbaje formale şi automate,
UCLA. Dr. (1972): Proprietăţi reţele Petri, programarea calculatoarelor
C/C++, tehnici de compilare, baze de
384
date. Art.şt.: 7: Some applications of the Andrunachevici, Vladimir I. Arnautov.
minimal coverability, Sci. Ann. UAIC D.c.: algebră topologică.
Iaşi, 10: (2001), 55-77. Modelling a
sender-receiver system, Acta Cybern., 16 VIZMAN (n. GION), Cornelia E.,
(1) (2003); 147-154. Rap.int.: 4. (1968-) N. Moldova Nouă, jud. Caraş-
Part.conf.: 14. vidrascu@infoIaşi.ro Severin. St.: Lic. Info., Tim. (1986); Fac.
Mat., UVT (1991). F.: prep. (1991-1994),
VIRAG, Emeric. Dr. (1970): Sume asist. (1994-1999), lect. (1999-), Fac.
regulare de grupuri cu multioperatori, Mat., UVT. Dr. (1994): Coadjoint orbits
UBB Cluj, cond. şt. Gheorghe Pic. in infinite dimensions, Univ. Viena, cond.
şt. Peter Michor. D.c.: geometrie
VISARION, Viorel (1932-), [m]. diferenţială, grupuri de difeomorfisme.
C&s: geometrie pentru informaticieni,
VIŞAN, Monica (1979-). N. Drobeta Tr. grupuri Lie, grupuri de transformări,
Severin. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. geometrie diferenţială, curbe algebrice,
(2002). F.: Dept. Math., UCLA, Dr. varietăţi Poisson, geometrie spectrală.
(2006): UCLA, cond. şt. Terence Tao. Art.şt.: 9. Burse: DAAD, UT Darmstadt
Premii I, II, III, la unele ONM, OIM (2001); Bursă postdoc. EDGE, Univ. La
(1992-1998), III la Concursul Int. de Sapienza, Roma (2002). Prof.inv.:
Fizică „Schwartz”, Horn-Moez Prize for Erlangen (1999); Darmstadt (2000); Isaac
Excellence in First-Year Graduate Newton Inst., Cambridge (2000); Erwin
Studies, UCLA (2003). D.c.: ecuaţii cu Schrödinger Inst., Viena (2000, 2001,
derivate parţiale, analiză armonică. C&s: 2003). Part.conf.: 22.
analiză reală, analiză Fourier, analiză în vizman@math.uvt.ro
Rn. Burse: Pauly Fellowship UCLA
P P

(2002–06), Erasmus Fellowship, Rome VÎŢĂ, Luminiţa Simona P. (1966). N.


(1999–2000). Galaţi. St.: Lic. „Vasile Alecsandri“,
mvisan@math.ucla.edu Galaţi (1984); Fac. Mat., Univ. Buc.
(1988). Spec.: drd, Univ. Waikato şi
VIŞINESCU, Ecaterina, vezi: Canterbury, Noua Zeelandă (1997-2000);
GIONEA, Ecaterina. postdoc., Univ. Canterbury (2001-). F.:
prof. stag. (1988-1990), Şc. Gen. nr. 10,
VIZITIU, Victor N. (1948-). N. Oradea; Lic. Ind. nr. 9, Galaţi (1990-
Bravicea, r-ul Călăraşi. St.: Fac. Mat., 1991); asist. (1991-1997), lect. (1997-),
USM, Chişinău. F.: colab. şt. sup., Fac. de Şt., UGAL. Dr.: (2000): The
IMAM; conf. (1996), USM., ASEM. Dr. constructive theory of operator algebras,
(1978): IMAM, cond. şt. Vladimir A. Univ. Canterbury, cond. şt. Douglas
Bridges; (2002): Metode recursive în

385
algebră, Fac. Mat., Univ. Buc., cond. şt. VLADA, Marin C. F.: progr. (1978-
Cristian S. Calude. M.: AMS, New 1984), CINOR; c. (1984-1992), CCUB;
Zeeland Math. Soc. D.c.: analiză conf. (1992-), Fac. Chimie, Univ. Buc.
constructivă, spaţii cu proximitate, teoria Dr. info. D.c.: informatică.. Op.pr.: 10
constructivă a operatorilor, cărţi. Art.şt.: 35. Rap.int. şi contr.: 12.
calculabilitate. C&s: algebră liniară, Rec. Korean J. of Comp. of Appl. Math.
geometrie analitică şi diferenţială, analiză vlada53@yahoo.com
H

reală, algebră superioară, teoria vlada@fmi.unibuc.ro H

calculabilităţii, limbaje, automate, funcţii


recursive şi complexitatea calculului, VLADIMIRESCU, Cristian. St.: Fac.
analiză funcţională. Art.şt.: 30: The Mat.-Info, UCv (1997; masterat, 1998).
constructive extension of ultraweakly F.: lect., Fac. Mat.-Info, UCv. Dr.
continuous linear functionals (cu D. (2001): Comportamentul asimptotic al
Bridges), Functional Analysis (2000); unor probleme de evoluţie, Ucv., cond. şt.
Apartness spaces as a foundation for Constantin P. Niculescu. D.c.: ecuaţii
constructive topology (cu D. Bridges), diferenţiale şi analiză neliniară, analiză
Ann. of Pure and Appl. Logic (2003); A funcţională, inegalităţi hemivariaţionale.
proof technique in uniform space theory, C&s: calcul ştiinţific, ecuaţii diferenţiale.
(cu D. Bridges), J. of Symbolic Logic Op.pr.: Calcul ştiinţific pentru studenţii
(2003). Granturi: DAAD (2001); drd. de la informatică, Cv. (2002, cu C.
(1997-2000), postdoc. (2001-2002), Avramescu), Ecuaţii diferenţiale şi
Fundaţia Regală Marsden, Noua integrale pentru studenţii de la
Zeelandă; postdoc. (2002-2003), informatică, Cv. (2003, cu C.
Foundation for Res., Sci. and Tech., Noua Avramescu) Art.şt.: 21. Rap.int.,
Zeelandă. Prof.inv. şi/sau conf.inv.sem.: preprinturi şi contr.: 5. Bursă
Auckland (1997, 1999, 2000, 2002), TEMPUS, Salonic (1998), Besançon
Christchurch (1998 - 2003), München (1999).
(2000, 2001, 2002, 2003), Dagstuhl vladimirescucris@hotmail.com
H H

(2000, 2002), Ishikawa, (2001, 2002), http://inf.UCv.ro/~cvladi/


H H

Kyoto (2002). Part. conf: 32.


simona.vita@canterbury.ac.nz VLADIMIRESCU, Ion. St.: Fac. Mat.,
UCv. (1974). F asist. (1978-1990), lect.
VLAD, Nicolae. Dr. (1985): Contribuţii (1990-1991), conf. (1992-1995), prof.
la metodologia de predicţie a proceselor (1995-), Fac. Mat.-Info, UCv. Dr. (1982):
aleatoare cu aplicaţii în tehnică şi Contribuţii la teoria lanţurilor Markov
economie, Univ. Buc., cond. şt. Nicolae multiple şi aplicaţii, CSMBuc., cond. şt.
Teodorescu. Marius Iosifescu. M. SPSR, SSMR. D.c.:
procese stocastice, inferenţă statistică.
C&s: calculul probabilităţilor, statistică
386
matematică, algebră, geometrie analitică Chişinău (1981, în colab.) (în l. rusă);
şi diferenţială, ecuaţii diferenţiale. Construcţii de inelele şi modulele
Op.pr.: Statistică matematică-teorie şi topologice, Chişinău (1988, în colab.) (în
aplicaţii, Cv. (2001); Teoria probabi- l. rusă).
lităţilor şi statistică matematică: c.d.p.,
Cv. (2002). Art.şt.: (după 1998): 8. VODNEV, Vladimir T. Dr. (1965):
vladi@central.UCv.ro Unele clase de spaţii parţial proiective,
http://inf.ucv.ro/~vladi Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe
Vrănceanu, A. S. Fedenco.
VLADISLAU, Tiberiu. F.: conf., UPB.
Dr. (1986): Construirea şi studierea de VOICA, Cristian N. (1960-). N.
noi cubaturi numerice cu aplicaţii la Costeşti, jud. Argeş. St.: Lic. Mat.-Fiz.
estimarea rezervelor de minereuri, UBB „Unirea”, Turnu Măgurele (1979); Fac.
Cluj, cond. şt. Dimitrie D. Stancu. Mat., spec.: algebră-geometrie, Univ.
Buc. (1985). F.: prof. mat. (1985-1987),
VLADISLAV, Daniel Marius. Dr. Şc. Gen. nr. 1, Buftea; c. (1987-1991),
(2004): Cercetări asupra formulelor de IMAR; asist. (1991-2002), lect. (2002-),
cuadratură de tip Gauss-Christoffel şi Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1999):
Gauss-Konrod. Construcţia unor formule Probleme de clasificare a varietăţilor
de cubatură, UBB Cluj, cond. şt. Dimitrie proiective, cond. şt. Lucian Bădescu.
D. Stancu. D.c.: formule de cuadratură, Premiul II conc. „Traian Lalescu” (1982)
formule de cubatură. Menţiune OIM (1979). M. SSMR,
ROMAI, Soc. Profesorilor de Mat. din
VLAICU, Ştefania (1911-), [m]. Polonia. M.col.red. ROMAI Educational
J. M. al echipei de pregătire a lotului
VODĂ, Viorel Gh. Dr. (1977): Modelul naţional pentru OIM (1999). D.c.:
Rayleigh generalizat şi aplicaţii în geometria algebrică, algebra computa-
verificarea durabilităţii componentelor tională, didactica matematicii. C&s: teo-
tehnice, CSMBuc., cond. şt. Gavril ria schemelor, invarianţi numerici şi pro-
Sâmboan. bleme de clasificare, algebră şi geometrie
computatională, metodica predării mate-
VODINCIAR, Mihail (1944-). St.: USM maticii, proiectarea activităţilor didactice.
(1965). F.: c. (1967-1978), c.şt.sup. Op.pr.: Didactica ariilor curriculare
(1978-1982), dir.adj. (1982-1987), colab. matematică şi ştiinţe, tehnologii, Buc.
şt.sup. (1977-), IMAM. Dr. fiz.-mat. (2005, în colab.); Didactica algebrei,
(1970). D.c.: geometrie, topologie. Buc. (2005, cu M. Singer); Matematica.
Op.pr.: 18 cărţi şi art.: Introducere în Manual pentru clasa a VIII-a. Buc.
teoria inelelor şi a modulelor topologice, (2000, cu M.Singer); Matematica. Manu-

387
al pentru clasa a X-a, M3., Buc. (2000, VOICU, Nicoleta N. Dr. (2003):
cu M.Singer); C.d.p. de matematică, I, II. Deviaţii ale geodezicelor în geometria de
Buc. (2000, în colab.); Decupează, ordinul al doilea, UBB Cluj, cond. şt.
construieşte şi verifică! Carte resursă Gheorghe Atanasiu. D.c.: geometrie,
pentru clasa a VIII-a. Buc. (2001, în geodezice.
colab.); Ghid metodologic pentru
aplicarea programelor de matematică VOICULESCU, Dan Virgil (1949-). N.
primar-gimnaziu, Buc. (2001, în colab.); Buc. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1972).
Învăţarea matematicii. Elemente de F.: asist. (1972-1973), Univ. Buc.; c.
didactică aplicată pentru clasa a VIII-a. (1973-1975), IMAR; c. (1975-1986),
Ghidul profesorului, Buc. (2002, cu M. Secţ. Mat., INCREST; conf. viz. (1981,
Singer); Paşi în înţelegerea rezolvării 1986-1987), prof. UC Berkeley; Centre
problemelor. Caiet de exersare struc- de Recherches Math, Montreal (1991);
turată, Buc. (2003, cu M. Singer); prof. vizitator, Univ. Paris VI (1997),
Statistică şi probabilităţi. Curs intro- ETH Zűrich (1997), Guggenheim (1997);
ductiv pentru elevi, studenţi şi profesori, Miller prof. (1997-1998), Berkeley; prof.
Buc. (2003, în colab.); Cum demonstrăm? vizitator, ENS Paris, CNRS şi Inst. H.
De la intuiţie la rigoare, Buc. (2003, cu Poincaré (1999), Clay Math. Inst. (2000).
M. Singer); Statistică şi probabilităţi. Dr. (1977): Quasitriangularitatea în
Curs introductiv pentru elevi, studenţi şi teoria operatorilor, Univ. Buc., cond. şt.
profesori, Buc. (2003, în colab.). Art. şt.: Ciprian Foiaş. Cond.dr. D.c.: C*- P P

12. Grant.: 2. Alte lucr.: 1. Burse: algebră, von Neumann algebră, teoria
TEMPUS (1998). Prof.inv.: Univ. Paris probabilităţii libere, entropia liberă.
VI (1997, 2000), Esen, Oldenburg (2002). M.col.red. Advances in Math., Ann. of
Rec.: MR. Part. conf.: 14. Math., Integral Eqs. and Operator Theory,
voica@gta.math.unibuc.ro J. of Operator Theory, Int. Math. Res.
Notices, Pacific J. of Math., Infinite
VOICU, Florica. F.: conf, UTCB, Cat. Dimensional Analysis, Quantum
Mat. Dr. (1989): Teoreme de punct fix şi Probability and Related Topics, J. of
ecuaţii operaţionale în spaţii liniare Functional Analysis. M. în comit. şt. şi
ordonate, Univ. Buc., cond. şt. Romulus comit. de org. de conferinţe ale AMS.
Cristescu. fvoicu@hidro.utcb.ro Serii de conf.: Collège de France (1989);
Tel Aviv Univ. (1989); Fields Inst.,
VOICU, Mihai. F.: conf, UTCB, Cat. Waterloo (1995); Tulane Univ. (1996);
Mat. Dr. (1981): Familii rezolvante, Saint Flour, France (1998). Part. conf.
operatori disipativi şi codisipativi pe inv.: (90-min): AMS Summer Inst. On
spaţii local convexe, Univ. Buc., cond. şt. Operator algebras (1980); (1 oră): AMS
Romulus Cristescu. Regional Meeting, Lincoln, Nebraska
mvoicu@hidro.utcb.ro
388
(1987); Canadian Math. Soc. Winter Măsuri şi funcţii măsurabile pe spaţii
Meeting, Waterloo (1990); Int. Congress topologice, măsura naturală în \ p (http:
of Mathematicians, Zűrich (1994); AMS // mt. cs. unibuc. ro/ BTMCI/ index.html).
Meeting and Scandinavian Math Art.şt.: 4. Alte lucr.: a proiectat şi
Congress, Odense, Denmark (2000), întreţine pagina Web: “Measure theory
Canadian Math. Soc. Winter Meeting, home page” la http://mt.cs.unibuc.ro
Toronto (2001); (45-min): Int. Congress
of Mathematicians, Warsaw (1983); VOMIŞESCU, Romeo. Dr. (1983):
European Congress of Math, Paris Operatori diferenţiali şi integrali cu
(1992); (40-min): Congress of Int. Assoc. aplicaţii în analiza bidimensională, UCv,
for Math. Physics, Leipzig (1991); (30 cond. şt. Eugen Dobrescu.
min): Bernoulli Soc. Congress,
Guanajato, Mexico (2000). AMS Meeting VORNICESCU, Galina. Dr. (2004):
and Scandinavian Math Congress, Simbolurile unor algebre de operatori
Odense, Denmark (2000); Canadian integrali singulari şi probleme de
Math. Soc. Winter Meeting, Toronto regularizare, USM, cond. şt. Vasile
(2001). Neaga. D.c.: algebre de operatori
integrali singulari, probleme de
VOINEA, Radu (1923-), [a], [m]. singularizare.

VOLINTIRU, Constantin (1951-). N. VORNICESCU, Neculae. F.: prof.,


Truşeşti, jud. Botoşani. St.: Fac. Mat., Dep. Mat., UTCluj. Dr. (1978): Probleme
Univ. Buc. (1975). F.: asist. (1979-1992), de control optimal pentru ecuaţii
lect. (1992-), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. diferenţiale de ordinul 2, UAIC Iaşi,
(1991): Operatori complet continui în cond. şt. Adolf Haimovici şi Tiberiu
L1n(µ), Univ. Buc. D.c.: analiză
B PB P
Popoviciu. D.c.: ecuaţii diferenţiale,
funcţională (spaţii Banach), teoria măsurii optimizare, multifuncţii.
(teoria geometrică a măsurii, derivarea Neculae.Vornicescu@math.utcluj.ro
măsurilor), limbaje de programare
C/C++, Java, HTML, JavaScript, VRABIE, Ioan I. (1951). N. Iaşi, St.:
procesarea textelor folosind LATEX, B B
Lic. „M. Eminescu”, Iaşi (1970); Fac.
administrare de sistem Linux. C&s: Mat., UAIC Iaşi (1975). F.: asist. (1979-
analiză matematică, analiză funcţională, 1981), lect. (1981-1990), conf. (1990-
teoria măsurii. Op.pr.: Bazele teoriei 1992), prof. (1992-), Fac. Mat., UAIC
măsurii şi calculului integral, I: Spaţii cu Iaşi. Dr. (1980): Rezultate de existenţă
măsură, măsurabilitate şi integrabilitate, pentru ecuaţii perturbate de evoluţie,
II: µ-continuitate, produsul spaţiilor cu UAIC Iaşi, cond. şt. Viorel Barbu.
măsură şi spaţiile de funcţii Lp, III:
B B
Premii: I, al UBM (1980); „Gheorghe

389
Ţiţeica” al Acad. Rom. (1983). Cond. dr. algebră şi programare liniară, algebră şi
(1990). Op.pr.: C_0-semigroups and aritmetică, teoria grupurilor, aplicaţii ale
applications, Math Studies 191, North- teoriei grupurilor în fizică şi chimie,
Holland, Elsevier (2003). Art.şt.: 51. logică matematică şi teoria mulţimilor,
Rap. int. 7. Contr. 17. Prof.inv.: Trieste topologie algebrică, teoria categoriilor.
(1984), Madrid (1993), Jyvaskyla (1993), Op.pr.: Probleme de teoria grupurilor,
Athens, OH (1999). Rec. MR, ZB. Buc. (1982, în colab.); Aritmetică şi
Part.conf.: 9. ivrabie@uaic.ro algebră, Buc. (1986, în colab.); Elemente
de teoria grupurilor finite, Buc. (1986, în
VRACIU, Adela. St.: Fac. Mat., Univ. colab.); Bazele algebrei, Buc., I (1986), II
Buc. (1995). F.: instructor (1995-2000); (în colab.); Aritmetică şi algebră, Buc.
(2000), Univ. of Michigan; asist. (2000- (1993, în colab.); Elemente de aritmetică,
), Dept. Math., Univ. of Kansas. Dr. Zalău (în colab.). Art.şt.: 20.
(2000): Topics in tight closure, Univ. of
Michigan, cond. şt. Melvin Hochster.
H H VRACIU, George GH. (1931-). N.
D.c.: algebră comutativă, metode Faraoani, jud. Bacău. F.: Lic. Teoretic
caracteristice p; închiderea ermetică, „Ferdinand I”, Bacău, (1949); Fac. Mat.,
funcţii Hilbert-Kunz, îmbinări. C&s: UAIC Iaşi (1953). F.: prof., Fac. Mat.-
analiză matematică, introducere în ecuaţii Info., UCv. Dr. (1971): Reprezentarea
diferenţiale, algebră liniară şi analiză unor operatori liniari şi continui prin
multivariabilă. Art.şt.: 7: Boundedness of integrale Hellinger, cond. şt. Dobrescu
local cohomology of Frobenius images, J. Eugen. Prof. evidenţiat MEN (1987).
of Algebra , 228 (2000), 347-356; *- Prof. univ. de onoare UCv (1997). M.
Independence and special tight closure, J. SSMR. M.col.red. GM, Seria A. D.c.:
of Algebra, 249 (2002), 544-565. Bursă: analiză funcţională, analiză numerică.
Rackham Graduate School Predoctoral C&s: analiză numerică şi teoria
Fellowship, Univ. of Michigan (1999- aproximării; algebră; algebră liniară,
2000). geometrie analitică şi diferenţială;
vraciu@math.sc.edu matematici speciale. Op.pr.: Curs de
matematici superioare (1967); Elemente
VRACIU, Constantin (1948-). N. com. de calcul matricial (1975); Ghid de
Ulmeni, jud. Buzău. St.: Fac. Mat., Univ. pregătire la matematică pentru
Buc. (1971). F.: asist. (1971-1976), lect. concursuri de admitere în învăţământul
(1976-1991), conf., prof. (1991-), Fac. superior (1976); Metode numerice cu
Mat., Univ. Buc. Dr. (1974): Contribuţii aplicaţii în tehnica de calcul (1982);
la studiul structurii inelelor regulate (Von Concurs interjudeţean de Matematică
Neumann) comutative, IMAR, cond. şt. „Gh. Ţiţeica”, I (1993), II (1994),
Nicolae Popescu. D.c.: teoria inelelor, (2001); Algebră computaţională (1993);
teoria algebrică a numerelor. C&s:
390
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale Cazul fibraţilor olomorfi, Univ. Buc.,
(1993); Teste de algebră şi analiză cond. şt. Stere Ianuş. D.c.: varietăţi
matematică pentru admiterea în complexe compacte, fibraţi vectoriali
învăţământul tehnic şi economic (1994); olomorfi. C&s: geometrie, geometrie
Analiză numerică. Culegere de exerciţii diferenţială, fundamentele geometriei,
şi probleme, I, II (1996); Elemente de topologie generală şi algebrică, capitole
algebră liniară cu aplicaţii (2000); speciale de geometrie, teoria fascicolelor
Capitole speciale de matematică cu şi topologie algebrică. Art.şt.: 6. Burse
aplicaţii în economie (2000); Algebră postdoc.: Univ. Trieste (1997-1998).
liniară şi complemente de analiză Prof.inv.: Univ. Ruhr, Bochum (2002-
matematică (2001); Metode numerice, 2003). Conf. inv. sem.: Milano, Ferrara,
aplicaţii, programe (2002); Metode Catania, Essen, Kaiserslautern.
numerice-optimizări liniare (2002). vuli@gta.math.unibuc.ro
Art.şt.:70. Alte lucr.:16. Rap.int. şi
contr.: 20. Rec.: ZB. Part.conf.: 70. VULPE, Ion (1943-). St.: USLM (1965).
vraciu@central.ucv.ro F.: conf., Cat. Mat. şi Şt. Fiz.-Tehn., Fac.
Contabilitate şi Info. Ec., Univ.
VRACIU, Mariana Doina. F.: lect., Cat. Cooperatist-Comercială, Chişinău. Dr.
Mat., Fac. Fiz., Univ. Buc. Dr. (1979): (1970): Inst. Construcţii de Maşini
Module şi algebre peste inele regulate (in Electronice, Moscova. M. SSMR. M.
sens von Newmann) , Univ. Buc., cond. col. red. Studii în Metode de Analiză
şt. Nicolae Popescu Numerică şi Optimizare. D.c.: ecuaţii
diferenţiale. Op.pr.: 4. Art.şt.: 60.
VRĂNCEANU, Gheorghe Gh. (1929-), Part.conf.: 16.
[h]. Tel. 3732440920

VRĂNCEANU, Gheorghe (1900-1979), VULPE, Nicolae (1949-). N. Brînza, r-ul


[e], [k], [h]. Vulcăneşti. St.: Şc. Medie Internat nr.1,
Cahul (1966); Inst. Ped. de Stat, Tiraspol
VULETESCU, Victor (1963-). N. Buc. (1970). F. lab. sup. (1972-1975), colab.
St.: Lic. „Neagoe Basarab” (fost şt. inf. (1975-1976), colab. şt. sup. (1976-
„Al.Sahia”), Olteniţa (1981); Fac. Mat., 1984), şef Secţ. Ec. dif. (1984-1993),
Univ. Buc. (1987). F.: prof. liceu (1987- colab.şt.pr., cond. Colect. „Ec. Dif. ”,
1990); c. (1990-1991), Inst. Tehn. Calcul (1973-), prof (1968-), USM. Dr. fiz.-
şi Info.; asist. (1991-1995), lect. (1996-), mat. (1975): Comitanţii afini în studiul
Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1995): calitativ al sistemului diferenţial pătratic,
Submersii riemanniene şi hermitiene- IMAM, Chişinău, cond. şt. Constantin

391
Sibirschi. Dr. hab.: fiz.-mat. (1975): sistemelor de ecuaţii diferenţiale cu
Baze polinomiale ale comitanţilor impulsuri, Univ. Buc., cond. şt. Miron
sistemelor diferenţiale şi aplicarea lor în Nicolescu.
studiul calitativ, Kiev. Premiul Rep. Inst. de Math., 61 rue Bruxelles, 500 Namur,
pentru Tineri Cercetători (2002); al SACS Belgia
(2004). Cond.dr. (1987). M. SACS,
SMM. M. col red. Bul. AŞM, Ser. Mat. ZABOLOTNÎI, Pavel Andrei. (1947-).
D.c.: teoria calitativă a sistemelor de St.: Şc. Medie Orhei (1965); Fac. Mat.,
ecuaţii diferenţiale, teoria invarianţilor USM (1970). F.: conf. (1987-), USM.
algebrici, elaborarea de algoritmi şi Dr. fiz.-mat. (1977): USM., cond. şt.
programe pentru utilizarea polinoamelor Alexandru M. Zamorzaev. D.c.:
invariante. Op. pr.: Baze polinomiale ale geometria cristalografică, grupuri de
comitanţilor sistemelor diferenţiale şi transformări afine, cercetarea grupurilor
aplicarea lor în studiul calitativ, Chişinău finite pe calculator. C&s: algebră
(1986). Art.şt.: 65: Geometry of superioară şi geometrie analitică, bazele
quadratic differential systems in the geometriei, istoria şi metodologia
neighbourhood of the line at infinity, matematicii, geometria asistată de
JDE, 215 (2005, cu D. Schlomiuk), 357- calculator, cercetarea grupurilor
400; Total multiplicity of all finite critical cristalografice pe calculator, construcţii
points of the polynomial differential geometrice.
system, Diff. Eq. and Dyn. Syst., 5 , 3-4
(1997), 455-471 (cu V. Baltag). Prof.inv. WOINAROSKI, Rudolf (1910-1973),
şi conf.inv.sem.:, Barcelona (2002, [a], [e], [m].
2005), Montreal (1999, 2000 2001, 2002,
2003, 2004). nvulpe@mail.md

Z
W ZAHARESCU, Alexandru. St.: Fac.
Mat., Univ. Buc. (1986). Dr. (1991):
WESZELY, Tiberiu. Dr. (1971): Univ. Buc., cond. şt. Nicolae Popescu.
Câmpul de vectori pe varietăţi Dr. (1995): Princeton Univ., cond. şt.
diferenţiabile compacte, Univ. Buc., Peter Sarnak. F. prof. mat. (1986-1988),
cond. şt. Gheorghe Vrănceanu. Şc. nr. 1, Codlea; c. (1988-1990),
INCREST; (1990-1995), IMAR Buc.;
WEXLER, Dinu. Dr. (1966): Soluţii asist. (1995-1998), Dept. Math. MIT;
periodice şi aproape periodice ale (1999-), IMAR Buc. Art. şt.: 44: A T

392
theorem of characterization of residual abstracte, operatori pseudo-diferenţiali
transcendental extensions of a valuation, după Kohn şi Nirenberg. Art.şt.: Abstract
J. Math. Kyoto Univ., 28 (1989), 579-592 differential equations with almost-
(în colab.); Small values of n2α (mod 1),
P P periodic solutions, J. de Analiza
Invent. math., 121 (1995); 379-388, Matematica Aplicata, 107 (1985), 291-
Density of zeros of L( s,χ ) near s=1 and 299; Remarks on very weak solutions of
the smallest character nonresidue, C. R. operator-differential equations,
Math. Rep. Acad. Sci. Canada, 22, 1 Applicable Analysis, 22 (1986), 149-156;
(2000) 7-12. Bursă postdoc.: Dep. of Well-posed Cauchy problem and related
Math. and Statistics, McGill Univ. (1998- semigroups of operators for the equation
1999); IAS, (1999-2000). Bu’(t)=Au(T), t>0 in Banach spaces,
Libertas Mathematica, 12 (1992), 147-
ZAHARIA, Alexandru. St.: Fac. Mat., 159. Prof.inv.: CNR (1961-1964); Univ.
Univ. Buc. F.: c., INCREST (1986- Geneva (1966-1968); Univ. Padova
1990); c. (1990-1993), c.p. (1993-1996), (1979-1980). zaidmans@dms.umontreal.ca
IMAR. Dr.: Un studiu asupra
singularităţilor cu puncte critice ne- ZAINEA, Bucur (-2006). Dr. (1979):
izolate, Univ. Utrecht, cond. şt. Dirk Aplicaţiile metodelor variaţionale la
Siersma. D.c.: geometrie algebrică, teoria studiul vibraţiilor forţate pentru grinda
singularităţii a spaţiilor şi germenilor cu secţiune variabilă, UCv, cond. şt.
analitici, algebră multiliniară. C&s: Wilhelm Kecs.
algebră liniară, analiză, ecuaţii
diferenţiale ordinare, topologie ZAMBIŢCHI, Dumitru Ch. (1940-). N.
diferenţială, teoria singularităţilor. Cuconeştii-Vechi, r-ul Erdineţ. St.: Lic.
Art.şt.: 17. Alte lucr.: 3. Burse Râşcani, Inst. Ped. „Al. Russo”, Bălţi. F.:
postdoc.: Toronto (1997). C.inv.: Univ. c. inf., c. sup., c.p., şef lab. (1963-1995),
Utrecht (1991-1993), Univ. Nice (1993- IMAM; conf. (1995-), ASEM. Dr.
1994), Univ. Boredaux I (1994-1995). (1969). Op.pr.: 11 cărţi. Art.şt.: 101.

ZAIDMAN, Samuel (1933-). N. Buc. ZAMBIŢCHI, Marcel M. (1967-). N.


St.: Fac. Mat.-Fiz., Univ. Buc. (1955). F.: Chişinău. St.: USM, spec.: mat. apl.;
asist. (1955-1959), Fac. Mat., Univ. Buc.; ASEM, spec. management. F.: conf.
prof. (1968-), Dep. Mat. şi Statistică, (2003-), ASEM. Dr. (1996): ASE. Buc.,
Univ. Montréal. M. AMS. D.c.: ecuaţii cond. şt. Gheorghe Cenuşă. D.c.:
diferenţiale ordinare sau cu derivate probleme de optimizare cu aplicaţii în
parţiale, analiză abstractă, ecuaţii economie. Art.şt.:16 .

393
ZAMBIŢCHI, Mircea Ch. (1935-). N. mat. (1972): USM. Premii: de Stat al
Cuconeştii-Vechi, r-ul Edineţ. St.: Şc. RSSM în Domeniul Şt. şi Tehn. (1974);
Medie, Zăicani; Fac. Mat., Inst. Ped. „Al. „E.S. Fiodorov” al Acad. Şt. URSS
Russo”, Bălţi. F.: lect., USB; colab. inf., (1973); Om emerit în şt. şi tehn., R.
lect. sup., conf., UTM; conf., USM; conf. Mold. (1977). M.coresp. al Acad. Mold.
(1982-), ASEM. Dr. fiz.-mat. (1969): (1989). Cond.dr. (1972). M.fond. al
ASEM, cond. şt. I. Ţ. Gohberg. Dr. hab. Şcolii de Geometrie Discretă şi
(1993). D.c.: analiza funcţională, Cristalografie Matematică, Chişinău.
operatori liniari în spaţiu cu două norme, D.c.: geometrie discretă, cristalografie
algebră liniară, programare matematică. matematică. Op.pr.: Teoria antisimetriei
Op.pr.: Analiza funcţională. Operatori simple şi multiple; Simetria de coloraţie,
liniari în spaţiu cu două norme; Algebra generalizări şi aplicaţii ale ei; P-simetria
liniară şi programarea matematică- şi dezvoltarea ei ulterioară. Art.şt.: 102.
manual (lucrări metodice).
ZAMORZAEVA, Elizaveta (1954-). N.
ZAMFIRESCU, Tudor (1944-). St.: Chişinău. St.: Şc. Medie nr. 4, Chişinău
Lic. „Sf. Sava ” şi „Gh. Lazăr”, Buc. (1971); USM, (1976). F.: lab. sup. (1976-
(1961); Fac. Mat. (1966). Spec. : Şc. de 1995), colab. şt. sup. (1995-), IMAM. Dr.
vară de Geometrie Convexă, Buc. (1996). (1983): IMS. D.c.: geometrie discretă,
F.: prof., Univ. Dortmund. Dr. (1968): teoria descompunerilor spaţiilor de
Continuous families of curves, cond. şt. curbură constantă, grupuri de simetrie de
G. Ewald. Premiul „Gheorghe Ţiţeica” al asemănare, grupuri conice de asemănare,
Acad. Rom. (1997). D.c.: geometrie, descompuneri k-izoedrice. Art.şt.: 3: The
analiză neliniară, teoria grafurilor. Art. classification of 2-isohedral tilings of the
şt.: 160. Part. conf.: 96. plane, Geom. Dedicata, 42, 1 (1992), 43-
tudor.zamfirescu@mathematik.uni– 117; On tile-k-transitive tilings of the
dortmund.de. space. Geom. Dedicata, 59, 2 (1992),
Abteilung Mathematik, Univ. Dortmund.
127-135.
ZAMORZAEV, Alexandru Mihail
ZANFIR, Ştefan, N. (1942-). N.
(1927-1997). N. St. Petersburg. St.: Fac.
Brastavăţu, jud. Olt. St.: Lic. nr. 2,
Mat.-Mec., Univ. Stat, St. Petersburg
Făgăraş (1960); Fac. Mat.-Mec., Secţ.
(1950). F.: lect. sup. (1953-1960), conf.
Elasticitate, UAIC Iaşi (1970). F.: conf.,
(1961-1972), şef. Cat. geom. sup. (1973-
Fac. Şt. Ec., UCv. Dr. (1982): Aplicaţii
1992), prof. (1992-1997), USM. Dr. fiz.-
ale metodelor variaţionale în mecanica
mat. (1953): Univ. de Stat, St. Petersburg,
solidelor deformabile, Univ. Buc., cond.
cond. şt. A. D. Alexandrov. Dr. hab. fiz.-
şt. W. Kecs. M. ESM, SSMR. D.c.:

394
matematici aplicate în economie, ZBĂGANU, Gheorghiţă (1951-). N.
cercetări operaţionale C&s: matematici Lugoj. St.: Fac. Mat., Univ. Buc. (1974).
aplicate în economie, cercetări F.: a.progr. (1975-1978), Într. Pompe
operaţionale, mecanică. Op.pr.: „Aversa”, Buc., mat. (1978-1986), c.
Matematici speciale aplicate în economie (1986-1990), c.p.III (1990-1994),
(1998); Modele liniare şi aplicaţii în CSMBuc; lect. (1994-2000), conf. (2000-
economie (1998); Statistică matematică şi ), Fac. Mat., Univ. Buc. Dr. (1986):
aplicaţii (1999); Teoria probabilităţilor şi Proprietăţi de convergenţă şi structură
statistică matematică (2000); C.d.p. ale filtraţiilor cu indici dubli, Univ. Buc.,
pentru admitere în învăţământul superior cond. şt. Ioan Cuculescu. M. AMS,
(1998); Culegere de algebră şi analiză ESM, SSMR, SPSR. D.c.: teoria
matematică (1999); Capitole speciale de martingalelor, lanţuri Markov,
matematici aplicate (2000); Teste grilă probabilităţi geometrice, funcţii reale,
pentru admitere în învăţământul superior teoria informaţiei, teoria măsurii. C&s:
(2001); Matematici aplicate în economie teoria măsurii şi a probabilităţilor, teoria
(2002). Art.şt.: 30. Part.conf.: 15. probabilităţilor şi statistică, teoria
Rap.int. şi contr.: 15. Rec.: ZB. informaţiei, aplicaţii ale proceselor
zanfir@central.ucv.ro Markov. Op.pr.: Comparisons of
stocastic matrices with applications in
ZAPAN, Grigore (1896-1971), [b]. information theory, statistics, economics
and population sciences, Basel (1998, în
ZARĂ, Cătălin (1969-). N. Suceava. St.: colab.); Curs de teoria măsurii şi a
Fac. Mat., Univ. Buc. (1994). F.: prep. probabilităţilor, Buc. (1998). Art.şt.: 28.
(1994-), Fac. Mat., Univ. Buc.; prep. Rec.: MR, ZB.
(2000-), Yale Univ. Dr. (2000): MIT. zbagang@fmi.unibuc.ro
D.c.: geometrie, grupuri Lie. Op.pr.:
Teoreme şi probleme de grupuri Lie, Buc. ZELMER, Alexandru. Dr. (1986):
(1996, în colab.); Metode de rezolvare a Contribuţii la studiul axiomatic al unor
problemelor de geometrie, Buc. (1998, în probleme ale matematicii şi ştiinţelor
colab.). Art.şt.: 8. naturii, UBB Cluj, cond. şt. Petru T.
Mocanu.
ZAREA, Ştefan (1928-), [m].
ZELMER, Violeta, vezi: MURGESCU,
ZĂLINESCU, Constantin. Dr. (1982): Violeta.
Criterii de optimalitate în programarea
convexă infinit dimensională, UAIC Iaşi, ZEVEDEI, Valeriu A. (1942). N. Sat
cond. şt. Viorel Barbu. Costeşti-Vâlsan, com Stoeneşti (azi
Muşeteşti), Jud. Argeş. St.: Sc. Medie
Mixtă, Curtea de Argeş (1860), Fac.
395
Mat.-Mec., Secţ. Mec. Fluidelor (1965). Modele matematice ale sistemului
F.: mat. (1965-1966), Inst. Mec. Apl. educaţional, Buc. (1972, cu M. Maliţa);
„Traian Vuia”, asist., lect., conf. (1966-), Elemente de algebră liniară şi
Cat. Mat. UTCB, Dr. (1981): Metode programare liniară. Manual pentru
variaţionale în teoria filtraţiei (studiul clasele speciale de matematică, Buc.
unor clase de mişcări în medii poroase), (1972, în colab.); Mathematics of
Univ. Buc., cond. şt. Stefan I. organization, Kent (1974); Programare
Gheorghiţă, Caius Iacob. D.c.: dinamică discretă, Buc. (1975);
matematici aplicate. C&s: algebră, Matematici aplicate la tehnica de calcul.
geometrie analitică, geometrie I. Manual pentru clasa XI, licee de
diferenţială, matematici speciale, ecuaţii informatică, Buc. (1977, în colab.);
diferenţiale. Op.pr.: Curs de matematici Matematici aplicate la tehnica de calcul.
superioare pentru subingineri, (Buc., II. Manual pentru clasa XII, licee de
1972, în colab.), Metode numerice, Buc. informatică, Buc. (1977, în colab.); art. în
(1994), Matematici speciale, I, II, Buc. Matematici clasice şi moderne, Buc., I
(2000, 2005), Algebră liniară, geometrie (1978, coord. C. Iacob); Cercetare
analitică şi diferenţială, Buc. (2005), operaţională, Buc. (1978); Incertitudine
Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate şi decizie, Buc., I (1979, cu M. Maliţa);
parţiale, Buc. (2006, cu I. Oancea). Cercetări operaţionale, Buc. (1981, cu A.
vzeedei@pcnet.ro Ştefănescu); Programare liniară, Buc.
(1983); Decizii multicriteriale, Buc.
ZIDĂROIU, Corneliu (1936-). N. (1999). Art.şt.: 32.
Otetelişu, jud. Vâlcea. St.: Fac. Mat.,
Univ. Buc. (1959). F.: prof. (1959-1962), ZIMAND, Marius (1959-). St.: Fac.
Lic. Babadag, jud. Tulcea; prof. (1962- Mat., Univ. Buc. (1982). F.: asist. (1989-
1963), Lic. „Mihail Sadoveanu”, Buc.; c. 1992), lect. (1992-), Fac. Mat., Univ.
(1964-1970), CSMBuc; lect. (1971- Buc. Dr. (1991): Complexitate
1990), conf., prof. (1991-), Fac. Mat., structurală: relativizări pozitive şi
Univ. Buc. Dr. (1970): Sisteme reglabile clasificare Blaire, Univ. Buc., cond. şt.
cu legături complete, Univ. Buc., cond. Solomon Marcus, Cristian Calude. M.
şt. Gheorghe Mihoc. M. SCOR. ACM. M.col.red. J. of Universal Comp.
M.col.red. An. Univ. Buc., Secţ. Mat. Sci. D.c.: complexitatea calculului,
D.c.: teoria probabilităţilor, optimizare. criptografie, algoritmi, teoria funcţiilor
C&s: optimizare liniară, optimizare recursive. C&s: structuri de date,
neliniară şi dinamică, decizii algoritmi şi structuri de date, limbaje de
multicriteriale. Op.pr.: Probleme de programare, sisteme de operare
cercetare operaţională, Buc. (1971, în distribuite, criptografie, grafică pe
colab.); Matematica organizării, Buc. calculator, teoria calculabilităţii. Op.pr.:
(1971; ed. II, 1971, cu M. Maliţa);
396
Computational complexity. A qualitative ZORILESCU, Dan. Dr. (1980):
approach, Amsterdam (2001). Art.şt.: Contribuţii privind estimaţiile
54. Rec.: MR, ZB, CR. caracteristicelor aleatoare ale imaginilor
www.triton.towson.edu particulelor pe secţiuni subţiri şi modele
de simulare cu aplicaţii în cercetările
ZLĂTESCU, Anca. F.: lect. dr., UPB. geologice, Univ. Buc., cond. şt. Gheorghe
zlatescu@mathem.pub.ro Mihoc.

ZOLOTAREVSCHI, Vladimir Alexei. ZSIDÓ, László. Dr. (1973):


(1946-). N. Horbova, r-ul Herţa, reg. Descompuneri topologice ale W* - P

Cernăuţi. St.: Fac. Mat. Cib., Secţ. Mat.,


P

algebrelor, Univ. Buc., cond. şt. Ciprian


USM (1969). F.: c.d. (1972-1987), conf. Foiaş.
(1987-1993), prof. (1993-), Fac. Mat.- Ist. di Mat., Univ. di Roma 1, Roma.
Info., USM. Dr. (1974): USM. Dr. hab.
(1991): Metode direct-aproximative de
rezolvare a sistemelor de ecuaţii
integrale singulare pe contururi
arbitrare, Acad. Şt. URSS, Novosibirsk.
Cond.dr. (1991). D.c.: ecuaţii integrale
singulare, electrodinamică, aerodinamică.
Cond. seminarul „Probleme
contemporane ale analizei numerice”.
Op.pr.: 150 cărţi şi art. şt.: Metoda
colocaţiei de rezolvare a ecuaţiilor
integrale singulare cu indice nenul,
Moscova (1995); Interpolarea funcţiilor
pe nodurile Vandermonde. Aplicaţii la
rezolvarea aproximativă a ecuaţiilor
integrale, St. în Metode de Analiză Num.
şi Optimizare, 2 (4) (2000); Direct
methods for solving singular integral
equations with complex conjugation,
Comp. Sci. J. of Moldova, 6, 1(16),
(1998); Approximation of complex
variable functions and application for
solving singular integral equations, Rev.
d'Analys. Num. et de Th. de l'Approx.,
26,1-2 (1997).

397
Principalele grupări de matematicieni
români 2006

Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti


Str. Piaţa Romană nr. 6, Bucureşti, tel. 021-2112650, 021-2112655, fax 021-
3129549, http://www.ase.ro/
Facultatea de statistică şi informatică economică
Catedra de matematică
Agapie, Alexandru, lect. dr. Iftimie, Bogdan, lect. dr.
Atanasiu, Virginia, lect. dr. Manu Iosifescu, Liana, lect. dr.
Baz, Dragomira, conf. dr. Mircea, Iulian, lect. dr.
Baz, Sorin Dragos, lect. dr. Modan, Laurenţiu, conf. dr.
Beganu, Gabriela, conf. dr. Neculăescu, Cristian, lect. dr.
Burlacu, Veronica, prof. dr. Pripoae, Cristina, lect. dr.
Cenuşă, Gheorghe, prof. dr. Purcaru, Ion, prof. dr.
Ciurea, Grigore, lect. drd. Raischi, Constantin, conf. dr.
Coroi, Rodica, conf. dr. Şerban, Radu, prof. dr.
Filip, Argentina, conf. dr. Ştefănescu, Maria Viorica, conf. dr.
Fulga, Cristinca, lect. dr. Toma, Aida, lect. dr.
Giuclea, Marius, lect. dr. Tudor, Maria, conf. dr.

Catedra de informatică

Cocianu, lect. dr. Iorgulescu, Afrodita, prof. dr.


Dodescu, Gheorghe, prof. dr. Mihalcea, Rodica, prof. dr.

Catedra de cibernetică

Ciobanu, Gheorghe, prof. dr. Nica, Vasile, prof. dr.


Gramatovici, Sorina, lect. dr. Oprescu, Gheorghe, prof. dr.
Marin, Dumitru, prof. dr. Samuel T., prof, dr.
Mitruţ, conf. dr.
398
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa
Str. Fulgerului, nr. 1, 900218 Constanţa, tel. 0241-626200; fax 0241-643096,
http://www.anmb.ro/
Facultatea de Marină Civilă
Catedra de matematică, informatică şi ştiinţe tehnice fundamentale
Antonescu, Iulian, lect. dr. Lascu, Dan, prep.
Băutu, Andrei, prep. drd. Lupei, Traian, lect. drd.
Ciobanu, Camelia, conf. dr. Pazara, Tiberiu, asist. drd.
Coltescu, Ion, conf. dr. Popoviciu, Ioan, lect. dr.
Dogaru, Gheorghe, lect. dr. Sporiş, Ligia-Adriana, lect. dr.
Grozeanu, Silvestru-Adrian, lect. dr.

Academia Română
Centrul de Cercetări Avansate în Învăţare Automată,
Procesarea Limbajului Natural şi Modelare Conceptuală
Str. Calea 13 Septembrie, nr. 13, 050711 Bucureşti, 021-102953,
http://www.racai.ro

Barbu Mititelu, Verginica, c. Mihaila, Catalin, c. stag., mat.


Bozianu, Luigi, c. Popescu, Octavian, c.
Ceauşu, Alexandru, c. Ştefănescu, Dan, c.
Ion, Radu, c.

Centrul de Statistică Matematică


Str. Calea 13 Septembrie, Bucureşti,
http://www.csm.ro/members.php

Agapie, Alexandru Enăchescu, Cornelia


Andronescu, Călin Grădinaru, Adriana
Boscaiu Voicu, Radu Ionescu, Valentin
Buiculescu, Mioara Iorga, Fanoria
Drăguţ, Andreea Bogdana Iosifescu, Marius
Dumitrescu, Andreea Leahu, Haralambie
Enache, Adrian Păun, Udrea
399
Popescu, Florin Stancu, Andreea Mădălina
Popovici, Alexandru Stancu-Minasian, Ioan M.
Postelnicu, Tiberiu Stoian, Elena
Preda, Cristian Aristide Tătulescu, Niculae Gheorghe
Ramazan, Biran Ursianu, Emiliana
Rădulescu, Marius Vlad, Marcel
Răutu, Gheorghe Vodă, Rodica Cristina A.
Samuel, Judita Vodă, Viorel Gh.
Spătaru, Aurel Zbăganu, Gheorghiţă

Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” din Cluj


Str. Fântânele, nr. 57, bl.87, sc. 2, et. 5, ap. 67-68, 400110 Cluj-Napoca,
C.P. 68-1, Tel.0264 – 400320, Tel./fax. 0264 - 420942
http://www.ictp.acad.ro/
Analiză numerică şi teoria aproximării

Anisiu, Mira-Cristiana Mustăţa, Costică


Cătinaş, Emil Păvăloiu, Ion
Crăciun, Maria Şoltuz, Ştefan
Mureşan, Adrian

Matematică aplicată

Gheorghiu, Călin-Ioan Vamoş, Călin, fiz. dr.


Suciu, Nicolae

Institutul de Matematică „Octav Mayer” din Iaşi


Tel. 0232-211150, 0232-211150,
http://www.iit.tuiasi.ro/Institute/institut_personnel.php?cod_ic=13

Bejancu, Aurel, c.p. I dr. Stamate, Cristina, c.p. III dr.


Ghiba, Dumitrel, asist. c. stag. Trenchea, Catalin, c.p. III dr.
Ionesei, Gheorghe, c.p. II dr. Ursescu, Corneliu, c.p. I, dr.
Liţcanu, Gabrila, c.p. III

400
Institutul de Matematică „Simion Stoilow”
Str. Calea Griviţei, nr. 21, 010702 Bucureşti, tel. 021-3196506
Fax 021-3196505, CP. 1-764 RO 014700-Bucureşti
Secţia de analiză funcţională şi teoria operatorilor
www.imar.ro/prez/prez_teoroperhtml

Ambrozie, Călin-Grigore, dr. Popescu, Gelu, dr.


Cimpoeaş, Mircea Prunaru, Bebe, dr.
Constantinescu, Tiberiu, dr. Singer, Ivan, dr.
Gelca, Razvan, dr. Timotin, Dan, dr.
Gheondea, Aurelian, dr. Văluşescu, Ilie, dr.
Popa, Nicolae, dr. Vuza, Dan Tudor, dr.

Secţia de ecuaţii diferenţiale şi control optimal; fizică matematică şi


ecuaţii cu derivate parţiale
www.imar.ro/prez/prez_ecuatii.html

Arsu, Gruia, dr. Nenciu, Gheorghe, dr.


Beltiţă, Ingrid Alma, dr. Morozan, Toader, dr.
Cernea, Aurelian, dr. Muscalu, Camil, dr.
Cornean, Horia, dr. Mustaţă, Paul, dr.
Drăgan, Vasile, dr. Pascu, Mihai, dr.
Iftimie, Dragoş Purice, Radu, dr.
Mandache, Niculae, dr. Tiba, Dan, dr.
Mantoiu, Marius, dr. Varsan, Constantin, dr.
Minea, Gheorghe, dr.

Secţia de analiză complexă


www.imar.ro/prez/prez_ancompl.html

Băran, Andrei, dr. Mihăilescu, Eugen, dr.


Colţoiu, Mihnea, acad. Mihalache, Nicolae, dr.
Daia, Liviu, dr. Popa, Anca
Gussi, Gheorghe, dr. Toma, Matei, dr.
Joiţa, Cezar, dr. Vâjâitu, Viorel, dr.
Marinescu, George, dr.

401
Secţia de mecanica mediilor continue
www.imar.ro/prez/prez_mecanica.html

Badea, Lori, dr. Ionescu, Delia


Buliga, Marius, dr. Paşa, Gelu, dr.
Căpăţînă, Anca, dr. Polişevschi, Dan, dr.
Dinu, Liviu Florin, dr. Stavre, Ruxandra, dr.
Ene, Horia, dr. Suliciu, Mihaela, dr.
Făciu, Cristian, dr.

Secţia de algebre de operatori


www.imar.ro/prez/prez_algoper.html

Beltiţă, Daniel Costin, dr. Pop, Ciprian


Boca, Florin, dr. Rădulescu, Florin, dr.
Nichita, Florin, dr. Ramazan, Birant, dr.
Nicoară, Remus, dr.

Secţia de algebră
www.imar.ro/prez/prez_algebra.html

Anton, Marian, dr. Ionescu, Cristodor, dr.


Bărcănescu, Şerban, dr. Nenciu, Adriana, dr.
Basarab, Şerban, dr. Păun, Gheorghe, acad.
Bonciocat, Nicolae Ciprian, dr. Popescu, Dorin, dr.
Caragiu, Mihai, dr. Popescu, Nicolae, acad.
Chirică, Dragoş, dr. Staic, Mihai
Cimpoeaş, Mircea Stănică, Pantelimon, dr.
Cipu, Mihai, dr. Ştefănescu, Gheorghe, dr.
Cobeli, Cristian, dr. Vâjâitu, Marian, dr.
Diaconescu, Răzvan Zaharescu, Alexandru, dr.

Secţia de teoria potenţialului


www.imar.ro/prez/prez_teorpot.html

Beznea, Lucian, dr. Stoica, Lucreţiu, dr.


Grecea, Valentin, dr.

402
Secţia de geometrie algebrică
www.imar.ro/prez/prez_geomalg.html

Anghel, Cristian, dr. Constantinescu, Adrian, dr.


Aprodu, Marian, dr. Dan, Nicuşor, dr.
Badescu, Lucian, dr. Enescu, Florian, dr.
Barcău, Mugurel, dr. Mustaţă, Mircea, dr.
Brînzanescu, Vasile, dr. Păsărescu, Ovidiu, dr.
Buruiană, Nicolae, dr. Popa, Mihnea, drd.
Chiriacescu, Gabriel, dr. Savin, Valentin, dr.
Coandă, Iustin, dr. Strungaru, Nicolae

Secţia de topologie algebrică şi diferenţială


www.imar.ro/prez/prez_topolog.html
Bădiţoiu, Gabriel, dr. Matei, Daniel, dr.
Berceanu, Barbu, dr. Maxim, Laurentiu, dr.
Călinescu, Corina, dr. Moroianu, Sergiu, dr.
Cheptea, Dorin, dr. Panaite, Florin, dr.
Costeanu, Viorel, dr. Papadima, Stefan, dr.
Dan, Nicusor, dr. Popescu, Radu
Gologan, Radu, dr. Scorpan, Alexandru, dr.
Iordănescu, Radu, dr. Zaharia, Alexandru, dr.

Observatorul din Bucureşti


Str. Cuţitul de Argint, nr. 5, 040557 Bucureşti,
tel. 021+3356892, fax 021-3373389, http://www.astro.ro/

Bădescu, Octavian, c.p. III dr. Popescu, Adrian Sabin, c. stag.


Besliu, Diana, c. stag. Popescu, Miruna Daniela, c.
Bocsa, Gheorghe, c.p. III. Popescu, Nedelia, c.p. II, dr.
Dumitrache, Cristiana, c.p. II, dr. Popescu, Petre, c.p. I, dr.
Dumitrescu, Alexandru, c.p. I dr. Popescu, Radu, c.p. III, dr.
Mierla, Marilena, c. stag. Pricopi, Dumitru, c.
Maris, Georgeta, c.p. II Serbanescu, Liviu, c. stag.
Mioc, Vasile, c.p. I dr. Stavinschi, Magda, c.p. I, dr.
Nedelcu, Alin,.c. stag. Suran, Marian Doru, c.p. II, dr.
Oncica, Adrian, c.p. III Vass, Gheorghe, c.p. II, dr.

403
Observatorul din Cluj-Napoca
Str. Cireşilor nr. 19, Cluj-Napoca, tel. 0264-594592
htpp://www.astro.ro/staff.htm

Cristea, Ioan Adrian, c.p. III Pavel, Cosmin, c.stag


Csillik, Iharka, c.stag. dr. Pop, Alexandru, c.p. II dr.
Mircea, Liviu, c. Roman, Rodica, c.p. III dr.
Moldovan, Nelu Dan, c.p. III Turcu, Vlad, c.p. III
Oproiu, Tiberiu, c.p. I dr.

Observatorul din Timişoara


Str. Piaţa Axente Sever, nr. 1, Timişoara, tel. 0256-162838

Farkas, Ladislau, c. Gherega, Octavian, c.

Academia Tehnică Militară, Bucureşti


http://www.mta.ro/

Podaru, Vasile, prof. dr. Lambadarie, Dan, lect. dr.


Bătineţu-Giurgiu, Maria, prof. dr. Lupaş, Anca, lect. dr.
Dochiţoiu, Constantin, conf. dr. Sprintu, Iuliana, asist. dr.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi


Bld. Carol I, Nr. 11, 700506 Iaşi, tel. 0232-201000, fax 0232-201201,
http://www.uaic.ro/default.php
Facultatea de Matematică
Catedra de Matematici Fundamentale
Anastasiei, Mihai, prof. dr. Durea, Marius, asist.
Apetrii, Marius Ovidiu, prep. drd. Fotea, Violeta, conf. dr.
Branzei, Dan, prof. dr. Florescu, Constantin Liviu, prof. dr.
Botezat, Petru Sorin, asist. dr. Frunza, Monica, conf. dr.
Bucataru, Ioan, lect. dr. Frunza, Stefan, prof. dr.
Carja, Ovidiu, prof. dr. Gavrilut, Alina Cristiana, asist. drd.
Constantinescu, Oana, asist. Gontineac, Mihai, lect. dr.
Crâşmăreanu, Mircea Claudiu, lect. dr. Liţcanu, Razvan Dinu, conf. dr.
Croitoru, Anca, lect. dr. Mohorianu, Corina, lect. dr.

404
Munteanu, Marian Ioan, lect. dr. Spulber, Dorian, conf. dr.
Oniciuc, Cezar Dumitru, lect. dr. Tărnăuceanu, Marius, asist.
Oproiu, Vasile, prof. dr. Tofan, Ioan, prof. dr.
Popa, Eugen, prof. dr. Turinici, Mihai, prof. dr.
Precupanu, Teodor, prof. dr. Vaideanu, Cristian Mihai, asist.
Raileanu, Liliana, conf. dr. Volf, Aurelian Claudiu, conf. dr.
Rusu, Gavril Dãnut, lect. dr. Zalinescu, Constantin, prof. dr.

Catedra de matematici aplicate


Amihăesei, Constantin, conf. dr. Lefter, Ioana, prep. Drd.
Aniculaesei, Gheorghe, prof. dr. Morosanu, Costica, lect. dr.
Anita, Sebastian, prof. dr. Morosanu, Gheorghe, prof. dr.
Apreutesei, Gabriela, lect. dr. Moscovici, Julien, lect. dr.
Arnautu, Viorel, prof. dr. Moşneagu, Ana Maria, prep. Drd.
Barbu, Viorel, acad. prof. Necula, Mihai, lect. dr.
Barsan, Mircea, lect. dr. Nenciu, Elena, conf. dr.
Bucătaru, Ioan, lect. dr. Popa, Catalin George, conf. dr.
Chirita, Stan, prof. dr. Răducanu, Razvan, lect. dr.
Chiruta, Constantin, lect. dr. Răşcanu, Aurel, prof. dr.
Gales, Catalin, lect. dr. Rotenstein, Eduard Paul, prep.
Havârneanu, Theodor, conf. dr. Smadici, Constantin, conf. dr.
Iesan, Dorin, acad. prof. Stoleru, Iulian, lect. dr.
Ilioi, Constantin, prof. dr. Tanase, Gabriela, lect. dr.
Lefter, Catalin, conf. dr. Vrabie, Ioan, prof. dr.

Facultatea de Informatică
www.infoiaşi.ro
Departamentul de Sisteme de Software
www.infoiaşi.ro/fcs2/ss.php?e=0,18,22&activ=25&parent=18

Andrei, Oana,Maris,asist. cerc. Lucanu, Dorel, prof. dr.


Andrei, Ştefan, lect. dr. Matei, Codruţ, asist.
Baltă,Marian, asist. Negară, Gabriel, asist.
Ciupec, Diana, asist. cerc. Petrache, Norocel, asist. cerc.
Felea, Victor, prof. dr. Todoroi, Dumitru, prof. dr.
Filipescu, Constantin, lect. drd. Tudor, Vlad, lect. dr.
Grigoraş, Gheorghe, conf. dr.

405
Departamentul de Fundamentele Indormaticii şi Sisteme Distribuite
www.infoiaşi.ro/fcs2/fi.php?e=0,18,22&activ=25&parent=18

Bîroveanu, Cătălin, asist. cerc. Masalgiu, Cristian Dumitru, prof. dr.


Brut, Mihaela, lect. dr. Puşcaşu, Georgiana, asist. cerc.
Buraga, Sabin-Cornliu, lect. dr. Olga, Ioana, asist. cerc.
Ghirvu, Lucian Constantin, lect. dr. Tănasă, Ştefan, asist. cerc
Iftene, Sorin, asist. dr. Ţiplea, Ferucio Laurenţiu, prof. dr.
Jucan,Toader, prof. dr. Vidraşcu, Cristian, Traian,lect. dr.

Departamentul de Optimizare şi Inteligenţă Artificială


www.infoiaşi.ro/fcs2/oia.php?e=0,18,22&activ=25&parent=18

Ciortuz, Liviu, prof. dr. Iacob, Florin, lect. dr.


Clocotici, Valentin, lect. Ignat, Anca, lect. dr.
Cristea, Dan, prof. dr. Ignat, Călin, prof. dr.
Croitoru, Corneliu, prof. dr. Luchian, Henri, prof. dr.
Frăsinaru, Cristian, asist. Olariu, Emanuel Florentin, asist.
Gheorghieş, Ovidiu, asist. Tufiş, Dan, prof. dr.
Grumăzescu, Daniela, asist.

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad


Facultatea de Ştiinţe Exacte
Bulevardul Revoluţiei nr. 81
http://www.uav.ro/st?exacte/index.php?men?id=14

Catedra de Informatică
Bucerzan, Dominic, lect. dr. Nagy, Mariana, prof. dr.
Chiş, Violeta, lect. Negru, Viorel, prof.dr.
Cira,Octavian, prof. dr. Petcu, Marius, lect. dr.
Coroban, Laurenţiu, lect. dr. Santa, Atila, lect.

Catedra de Matematică

Cristescu, Gabriela, prof. dr. Nădăban, Sorin, conf. dr.


Halic, Eduard, lect. dr. Popa, Lorena, lect.
Halic, Gheorghe, prof. dr. Sida, Lavinia, lect.
Hoară, Sorin, asist. Stoica, Codruţa, lect.
Moţ, Ghiocel, prof, dr. Tomescu, Marius L., conf. dr.
406
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj - Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1B, Cluj-Napoca, tel. 0264-405300, fax 0264-
591906, http://www.math.ubbcluj.ro
Catedra de sisteme informatice
www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/32r.htm

Avornicului, Mihai Constantin, drd. Minier, Zsolt, drd.


Bodo, Zalan Peter, drd. Moldovan, Grigor, prof. dr.
Boian, Florian Mircea, prof. dr. Olah-Gal, Robert, lect. dr.
Boian, Rareş Florin, lect. dr. Oneţ, Adrian, lect. dr.
Bufnea, Darius Vasile, asist. Radovici, Mihai Mircea, drd.
Câmpan, Alina, asist. Robu, Judith, lect. dr.
Cobarzan, Claudiu, asist. Sabău, Andreea, asist.
Cojocar, Dan, drd. Sterca, Adrian Ioan, asist.
Costa, Ciprian, drd. Suciu, Dan Mircea, lect. dr.
Darabant, Sergiu, lect. dr. Toadere, Teodor, conf. dr.
Dragoş, Sanda Maria, asist. Tofan, Daniel Olivian, drd.
Egri, Edith, asist. Toth, Marius, drd.
Gog, Anca Mirela, asist. Trîmbiţaş, Gabriela, lect. dr.
Grebla, Horea Adrian, drd. Ţâmbulea, Leon, prof. dr.
Kasa, Zoltan, prof. dr. Vancea, Alexandru Ioan, lect. dr.
Kovacs, Lehel, lect. Varga, Viorica, lect. dr.
Lupşa, Radu, lect. dr. Zeng, Ioan, drd.

Catedra de analiză şi optimizare

Baricz, Arpad, drd. Kolumbán, Iosif, prof. consult. dr.


Berinde, Ştefan Gheorghe, lect. dr. Lupşa, Liana, conf. dr.
Breckner, Brigitte Erika, lect. dr. Moraru, Oana, drd.
Breckner, Wolfgang, prof. dr. Mureşan, Marian, prof. dr.
Cobzas, Stefan, prof. dr. Popoviciu, Elena, prof. consult. dr.
Diaconu, Adrian, conf. dr. Popovici, Nicolae, lect. dr.
Duca, Dorel, prof. dr. Sándor, Jozsef, conf. dr.
Dumitru, Anca, drd. Szasz (n. Bodisz), Tunde
Finta, Zoltan, lect. dr. Zsuzsanna, drd.
Jurge, Horea Adrian, drd. Szentmartoni, Orsolya, drd.
Kassay, Gabor, prof. dr. Trif, Tiberiu Vasile, lect. dr.

407
Catedra de geometrie
www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/13r.htm

Andrica, Dorin, prof. dr. Ţopan, Liana Manuela, lect. dr.


Blaga, Paul Aurel, conf. dr. Vacareţu, Daniel, lect. dr.
Mezei, Ildiko Ilonka, asist. Varga, Csaba Gyorgy, prof. dr.
Pintea, Cornel, conf. dr. Veteleanu, Mihaela Andreea,drd.

Catedra de limbaje şi metode de programare


www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/31r.htm

Chiorean, Ioan Dănuţ, lect. dr. Mihis, Andreea Diana, asist.


Chisalita-Cretu, Maria Camelia, asist. Mihaila, Cristina Aneta, asist.
Cioban, Vasile, lect. dr. Moldovan, Grigoreta Sofia, asist.
Ciubotariu-Boer, Vladiela, asist. Motogna, Simona Claudia, lect. dr.
Csato, Lehel, lect. dr. Niculescu, Virginia, lect. dr.
Darvay, Zsolt, lect. dr. Oltean, Mihai, lect. dr.
Dumitrescu, Dan Dumitru, prof. dr. Pârv, Bazil, prof. dr.
Frentiu, Militon, prof. dr. Petraşcu, Dragoş, asist.
Groşan, Crina Daniela, asist. dr. Pop, Horia Florin, prof. dr.
Ionescu, Clara, lect. dr. Prejmerean, Vasile, lect. dr. Şerban,
Lazăr, Ioan, lect. dr. Gabriela, conf. dr.
Lupea, Mihaiela, lect. dr. Tarta, Adriana Mihaela, asist.
Lupşa, Dana, lect. dr. Tătar, Doina, prof. dr.

Catedra de calcul numeric şi statistică


www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/22r.htm

Agratini, Octavian, prof. dr. Maierean, Ana Marina Ioana, drd.


Birou, Marius Mihai, drd. Micula, Sanda, lect. dr.
Blaga, Petru, prof. dr. Oşan, Cristina Olimpia, drd.
Buzoganyi, Kinga, asist. Oprişan, Alexandra, drd.
Cătinaş, Teodora Maria, asist. Otrcol, Diana Ioana, drd.
Chiorean, Ioana Rodica, conf. dr. Roşca, Natalia Carmen, asist.
Coman, Gheorghe, prof. dr. Simon (căs.Stoianovici), Monica, drd
Cseke, Botend, drd. Somogyi, Ildiko Mihaela, asist.
Gozman, Florin Leonhad, drd. Soos, Anna, conf. dr.
Iacoban, Silvia, drd. Stancu, Dimitrie, acad. dr.
Lisei, Hannelore-Inge, lect. dr. Trîmbiţaş, Radu Tiberiu, conf. dr.

408
Catedra de ecuaţii diferenţiale
www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/21r.htm

Andras, Szilard Karolly, asist. Muzsi, Dezideriu, drd.


Bege, Antal, conf. dr. Petrusel, Adrian Olimpiu, prof. dr.
Boriceanu, Monica Felicia, drd. Precup, Radu, prof. dr.
Buica, Adriana, lect. dr. Rus, Ioan, prof. dr.
Chis, Voicu, drd. Şerban, Marcel Adrian, lect. dr.
Ilea, Veronica Ana, asist. Trif, Damian, prof. dr.

Catedra de mecanică şi astronomie

Bărbosu, Mihai, conf. dr. Petrila, Titus, prof. dr.


Bercea, Cornelia Teofila, drd. Pop, Ioan, prof. consult. dr.
Blaga, Cristina Olivia, lect. dr. Szasz, Cristina, drd.
Groşan, Teodor, asist. dr. Szenkovits, Ferenc, conf. dr.
Kohr, Mirela, prof. dr. Ureche, Vasile, prof. consult. dr.
Mako, Zoltan, lect. dr. Zapotinschi, Radu, asist.
Pál, Arpád , prof. consult. dr.

Catedra de teoria funcţiilor


www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/14r.htm

Anca, Dan, drd. Kohr, Gabriela, prof. dr.


Anisiu, Valeriu, conf.dr. Mocanu, Petru, acad. dr.
Bulboaca, Teodor, prof. dr. Nechita, Veronica Oana, asist.
Curt, Claudia Paula, conf. dr. Salagean, Grigoare Ştefan, prof. dr.
Farkas, Violeta, drd. Şerb, Ioan Valeriu, conf. dr.

Catedra de algebra
www.cs.ubbcluj.ro/~leon/catedre/11r.htm
Bonta, Iluska, asist. Modoi, Gheorghe Ciprian, lect. dr.
Breaz, Simion Sorin, lect. dr. Pelea, Cosmin Răzvan, lect. dr.
Călugăreanu, Grigore, prof. dr. Pop, Flavius Vasile, prep. drd.
Covaci, Rodica, conf. dr. Purdea, Ioan, prof. dr.
Crivei, Septimiu, lect. dr., Sacarea, Cristian, lect. dr.
Dicu, Camelia, prep. Sălăjan, Dan Titus, drd.
Marcus, Andrei, prof. dr. Szanto, Csaba Lehel, lect. dr.

409
Universitatea „Bogdan Vodă” Cluj-Napoca
www.ubv.ro
Catedra de informatică-matematică
Braicu, Ana, asist. Mocuţa, Gheorghe, conf.
Braicu, Florin, conf. Oprean, Victoria, prof. dr.
Ilieş, Simona, asist. Racoviţan, Dan, prof. dr.
Jordat, Mihaela, conf. Sitar-Tăut, Adela, asist.
Kun, Oana, conf. Tulai, Ioana, conf.
Kun, Sorin, asist.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu


Departamentul de Matematică
Buneci, Mădălina, conf.dr. Iovanov, Miodrag, prof.dr.
Chiriac, Ion, conf.dr. Lupulescu, Vasile, conf. de.
Dogaru, Octavian, prof.dr. Ungureanu, Viorica, conf.dr.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion


Mincu”, Bucureşti
Facultatea de Arhitectură de Interior
Catedra ştiinţe tehnice
str. Academiei nr. 18-20, 010014, Tel: 0040 21 315 54 82, 0040 21 307 71 33
Fax: 0040 21 312 39 54, http://www.iaim.ro/
Găină, Stelian, prof. dr.

Universitatea de Medicină şi Farmacie


Cluj-Napoca
Facultatea de Farmacie
Catedra ştiinţe matematice şi informatică
Câmpean, Remus, lect. drd. Rusu Mădălina, asist. drd.
Prodan, Augustin, prof. dr.

410
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologie
Oprea, Ioan, lect. dr.

Universitatea de Nord din Baia Mare


Str. Victoriei, nr.76, 430072 Baia Mare, tel. 0262-427466, fax 0262-275368,
http://www.ubm.ro/dmi/index.html
Catedra de algebră, analiză şi geometrie
http://www.ubm.ro/ro/index.php?fuseaction=catedre.afiseaza&id=1

Bancos, Marin, lect. drd. Mustatea, Costica, conf. dr. Mustatea,


Berinde, Vasile, prof. dr. Radu, lect. dr.
Coroian, Iulian, prof. dr. Olteanu, Gabriela, asist. drd.
Horvath, Marc Andrei, asist. drd. Piscorean, Laurian, asist. dr.
Iancu, Lacramioara, lect. dr. Pop, Adina, lect. drd.
Kovacs, Gabriella, lect. drd. Pop, Maria, conf. dr.
Kozma, Lidia Elena, conf. dr. Miclaus, Pop, Petrica, lect. dr.
Gheorghe, lect. dr. Tascu, Ioana, lect. drd.

Catedra de informatică şi matematici aplicate


http://www.ubm.ro/ro/index.php?fuseaction=catedre.afiseaza&id=2

Ardelean, Gheorghe, lect. drd. Lupse, Vasile, lect. drd.


Balazs, Ileana, asist. drd. Pop, Nicolae, conf. dr.
Balog, Laszlo, lect. drd. Pop, Iuliu Sorin, lect. dr.
Bărbosu, Dan, conf. dr. Pop, Cristina, asist.
Botis, Radu, asist. drd. Sass, Huba, conf. dr.
Buie, Anca, prep. Zelina, Ioana, lect. drd

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină


Veterinară, Cluj-Napoca
Facultatea de Horticulturã
Catedra ştiinţe exacte

Aldea, Florica, lect. dr. Pop, Ioana-Delia, conf. dr.


Micula, Maria, prof. dr. Sobolu, Rodica, asist. dr.
Oprea, Ioan, lect. dr.
411
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
Facultatea de Horticulturã
Str. Aleea Sadoveanu, nr. 3, Iaşi,
http://www.univagro-iasi.ro/horti

Burdujan, Ilie, prof. dr. Clim (Daniliuc), Carmen, asist.drd

Universitatea de Vest din Timişoara,


Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Matematică
Catedra de analiză matematică
http://www.math.uvt.ro/rom/depts/mathan.html

Buliga, Larisa, prep. drd. Pogan, Alin, asist.


Buşe, Constantin, prof. dr. Popovici, Dan, conf. dr.
Ceauşu, Traian, conf. dr. Preda, Petre, prof. dr.
Crăciunescu, Aurelian, lect. dr. Sasu, Adina Luminiţa, lect. dr.
Eckstein, Gheorghe, conf. Sasu, Bogdan, lect. dr.
Gaşpar, Dumitru, prof. dr. Suciu, Laurian, prep.
Gaşpar, Păstorel, lect. dr. Suciu, Nicolae, prof. dr.
Latcu, Radu Dan, lect. dr. Terescenco, Alexandru, conf. dr.
Megan, Mihail, prof. dr. Turcu, Flavius, asist.

Catedra de algebră
http://www.math.uvt.ro/rom/depts/algebra.html

Chiş, Mihai-Buiga, lect. drd. Opriş, Dumitru, prof. dr.


Ivan, Gheorghe, prof. dr. Popuţa, Vasile, lect. dr.
Mihalas, Stelian, asist. Schwab, Emil, prof. dr.
Mihet, Dorel, lect. Silberberg, Gheorghe, lect.
Moleriu, Radu, asist. drd Tudoran, Răzvan, prep.

412
Catedra de geometrie
http://www.math.uvt.ro/rom/depts/geometry.html

Albu, Adrian, prof. Obădeanu, Virgil, prof. dr.


Albu, Ion D., prof. dr. Papuc, Dan I., prof. dr.
Birtea, Petru, prep. Puta, Mircea, prof. dr.
Craioveanu, Mircea, prof. dr. Gligor, Titirez, Adara, prep.
Lucian, lect. Vizman, Cornelia, lect. dr.

Catedra de teoria probabilităţilor


http://www.math.uvt.ro/rom/depts/prob.html

Barbu, Dorel, lect. Maris, Simina, prep.


Benoaga, Laurenţiu, prep. Opriş, Dumitru, prof.
Bocsan, Gheorghe, prof. dr. Părău, Emilian, asist.
Bonchis, Nadia, prep. Radu, Viorel, prof. dr.
Constantin, Gheorghe, prof. dr. Stan, Ilie, conf. dr.
Jebelean, Petru, conf. dr.

Catedra de ecuaţii diferenţiale


http://www.math.uvt.ro/rom/depts/diffeq.html

Balint, Ştefan, prof. dr. Eckstein, Andrei, asist.


Benoaga, Laurenţiu, asist. Hiriş, Viorel, conf. dr.
Birauas, Silviu, lect. Ksilka, Eva, prep.
Casu, Ioan, asist. drd. Reghiş, Mircea, prof. dr.
Comănescu, Dan, lect. dr. Szabo, Robert, prep.
Despi, Ioan, conf. dr. Topuzu, Paul, conf. dr.

Departamentul de Informatică
Bld. V. Pârvan, nr.4, 300223 Timişoara, tel. 0256-494002,
http://www.uvt.ro/uvt/index.php
Catedra de informatică fundamentală
http://www.uvt.ro/rom/depts/theocs.html

Cucu, Lucian, lect. Mancu, Dorin, lect.


Drăgan, Mircea, conf. dr. Măruşter, Ştefan, prof. dr.
Dubu, Diana, prep. Negru, Viorel, conf. dr.
Izbaşa, Cornel, prep. Petcu, Dana, prof. dr.

413
Pop, Daniel, prep. Rotaru, Mihai, prep.
Popovici, Adriana, lect. Tandau, Ioan, prep.
Popovici, Paraschiva, conf. dr. Tepeneu, Dorin, prep.

Catedra de sisteme de calcul


http://www.uvt.ro/rom/depts/compsys.html

Boldea, Costin, prep. Jichici, Ciprian, prep.


Cicortaş, Alexandru, prof. dr. Petrov, Gheorghe, lect.
Dogaru, Roxana, prep. Popa, Horia, asist.
Fortis, Florin, lect. Reisz, Robert, lect.
Ionica, Alexandru, lect. Rusu, Bogdan, asist.
Iordan, Victoria, conf. dr. Zaharie, Daniela, conf. dr.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad


Facultatea de Informatică
http://bb.uvvg.ro/uvvg/index.php?id=3&st=1&fac=7&inf=2

Bonchis, Cosmin, asist. drd. Milancovici, Ovidiu, prep.


Cicortaş, Alexandru, prof. dr. Ploscar, Adina, asist. drd.
Ciobanu, Monica, lect. dr. Popovici, Paraschiva, conf. dr.
Cucu, Lucian, lect. dr. Stoica, Cristina, prep.
Lacrama, Dan, conf. dr. Zaharie, Daniela, conf. dr.
Mihailescu, Florin. Lect. dr.

Universitatea din Bacău


545753, http://www.ub.ro/
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de matematică-fizică-informatică
Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, 600115 Bacău, tel. 0234-542411, fax 0234-
http://www.ub.ro/ub/?par=stiinte&sec=structura&pag=mfi
Berceanu, Cornel, lect. dr. Girtu, Manuela, lect. dr.
Blanuta, Victor, prof. dr. Lungu, Otilia, asist. drd.
Burca, Genoveva, asist. drd Mocanu, Marcelina, lect. dr.
Crisan, Cerasela, lect. drd. Muraru, Carmen, prep drd.
Furdu, Iulian, asist. Neagu, Gheorghe, lect. dr.

414
Nechita, Elena, lect. dr. Popa, Valeriu, prof. dr.
Niminet, Valer, lect.drd. Postolica, Vasile, prof. dr.
Patriciu, Alina, prep Puiu, Gabriel, prof. dr.
Pătruţ, Bogdan, lect.dr. Sgarcea, Roxana, prep
Popa, Dan, lect.drd. Talmaciu, Mihai, lect. dr.

Universitatea din Bucureşti


Facultatea de Matematică şi Informatică
Str. Academiei 14, 010014 Bucureşti, tel. 021-3143508, fax: 021-3156990,
http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro
Catedra de algebră
http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_malgb_ro

Alexandru, Victor, conf. dr. Militaru, Gigel, conf. dr.


Băeţică, Cornel Claudiu, lect. dr. Moldovan, Romulus Vasile, asist.
Bulacu, Ion Daniel, lect. dr. Năstăsescu, Constantin, prof. dr.
Dăscălescu, Sorin, prof. dr. Niţă, Constantin, prof. dr.
Dragoş, Ştefan, conf. dr. Panaitopol, Laurentiu M., prof. dr.
Dumitrescu, Tiberiu, lect. dr. Patron, Maria Cristina, prep.
Gica, Alexandru, lect. dr. Raianu, Şerban, conf. dr.
Ion, Ion D., prof. dr. Stoica, Constantin, asist.
Iovanov, Miodrag Cristia, prep. Vraciu, Constantin, conf. dr.

Catedra de analiză matematică


http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_manmt_ro

Boboc Nicu, prof. dr. Pavel, Liliana, conf. dr.


Bucur, Gheorghe, prof. dr. Popa, Niculae, prof. dr.
Câmpu, Eugen, conf. dr. Rizzoli, Irina, lect. dr.
Chiţescu, Ion, prof. dr. Şabac, Mihai, prof. dr.
Cristea, Mihai Constantin, prof. dr. Sîrbu, Elena Speranţa, prep.
Farkaş, Walter Erich, lect. dr. Sireţchi, Gheorghe, conf. dr.
Gâdea, Marian, asist. dr. Stănică, Daniel Constantin, asist.
Grigore, Gheorghe, conf. dr. Ştefan, Cristina, asist.
Mihail, Iancu Alexandru, asist. Strătilă, Şerban Valentin, prof. dr.
Ilias, Petre Sorin, prep. Timofte, Vlad Teodor, asist. dr.
Miculescu, Radu, lect. dr. Volintiru, Constantin, lect. dr.
Murea, Silvia, asist.

415
Catedra de informatică
http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_mcinf_ro
Adam, Mircea, asist. Panaite, Victorina, asist.
Balcan Popa, Maria Florina, prep. Pertea, Mihaela, prep.
Balcan, Doru Cristian, prep. Popa, Marin, lect. dr.
Barbulescu, Mircea, asist. Popescu, Dragoş Radu, lect. dr.
Butucaru, Dumitru Potop, prep. Popescu, Elena Liliana, conf. dr.
Cidota, Mariana Anca, prep. Popescu, Ileana, prof. dr.
Cucerzan, Silviu Petru, prep. Popescu, Marius Nicolae, asist.
Domocos, Virgil, lect. dr. Popovici, Constantin, prof. dr.
Enăchescu, Denis Melvin, conf. dr. State, Radu Valentin, prep.
Florian, Radu, prep. Ştefanescu, Cătălina, prep.
Gavrilă, Şerban Ilie, asist. Suter, Florentina, asist.
Grozea, Cristian, asist. Tomescu, Ioan, prof. dr.
Guta, Petrisor, asist. Văduva, Ion, prof. dr.
Hristea, Florentina, lect. dr. Vasile, Daniela, asist. dr.
Maliţa, Mihaela, lect. dr. Velcescu, Letitia Ana, prep.
Mandoiu, Ion, prep. Vertan Geangălă, Cristina Ioana, lect.
Mihalache, Valeria, asist. dr.
Niculescu, Florentina Rodica, lect. dr.

Catedra de fundamentele informaticii


http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_mafni_ro

Atanasiu, Adrian Constantin, prof. dr. Gramatovici, Radu Valer, lect. dr.
Baranga, Andrei Şerban, lect. dr. Ilie, Lucian, asist. dr.
Câmpeanu, Cezar, lect. dr. Leuştean, Gabriela Ioana, asist.dr.
Căzănescu, Virgil Emil, prof. dr. Mandache-Sălăgean, Ana Maria, asist.
Ceterchi, Rodica, lect. dr. dr.
Cheptea, Daniela, prep. Mateescu, Alexandru, prof. dr.
Cherciu, Mihai Bogdan, lect. dr. Mitrana, Victor, prof. dr.
Dima, Catalin, asist. Popescu, Andrei, prep.
Dinu, Petrisor Liviu, asist. Roşu, Grigore, asist.
Dragulici, Daniel Dumitru, asist. Rudeanu, Sergiu Alexandru, prof. dr.
Georgescu, George, prof. dr. Ştefănescu, Gheorghe, prof. dr.
Georgescu, Gianina, lect. dr. Tătărâm, Sanda Monica, conf. dr.
Gheorghita, Irina Mariuca, prep. Vaida, Dragoş Alexandru, prof. dr.

416
Catedra de geometrie
http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_mgeom_ro

Ghisoiu, Petre Valentin, prep. Simionescu Panait, Olivian, conf. dr.


Hirică, Iulia Elena, lect. dr. Soare, Niculae, lect. dr.
Mihai, Adela Gabriela, asist. dr. Stupariu, Mihai Sorin, asist. dr.
Mihai, Ion, conf. dr. Suceavă, Dragoş Bogdan, prep.
Nicolescu, Liviu Constantin, prof. dr. Teleman, Ana Maria, asist. dr.
Oprea, Vasile Teodor, asist. Teleman, Andrei, conf. dr.
Osnaga, Silvia Monica, prep. Teleman, Kostache, prof. dr.
Pripoaie, Gabriel, conf. dr. Zară, Cătălin, prep.

Catedra de geometrie complexă, topologie şi algebră computaţională


http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_megtac_ro
Albu, Toma Lazăr, prof. dr. Iosif, Mihai, asist.
Bădescu, Lucian Silvestru, prof. dr. Ornea, Liviu, conf. dr.
Becheanu, Mircea Ioan, conf. dr. Popescu, Dorin Mihail, prof. dr.
Ianuş, Stere, prof. dr. Voica, Cristian, lect. dr.

Catedra de mecanică şi ecuaţii


http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_meme_ro

Banţă, Valeriu, lect. dr. Munteanu (n. Paraschiv), Iuliana, lect.


Camenschi, Galina, prof. dr. dr.
Carabineanu, Adrian, conf. dr. Oprea, Iuliana, lect. dr.
Cernea, Aurelian, conf. dr. Pambuccian, Varujan, lect. dr.
Dincă, Ioan Gheorghe, prof. dr. Pop, Gabriela, asist. dr.
Draga, Ana, lect. dr. Roşca, Ioan, prof. dr.
Iftimie, Viorel, prof. dr. Şandru, Nicolae, prof. dr.
Marcov, Nicolae, prof. dr. Ţigoiu, Sanda, prof. dr.
Massier, Doina Ileana, lect. dr. Ţigoiu, Victor, conf. dr.
Mihăilă, Ieronim, prof. dr. Todor, Radu Alexandru, prep.
Mirică, Ştefan, prof. dr.

417
Catedra de teoria probabilităţilor, statistică şi cercetări operaţionale
http://www.unibuc.ro/ro/fac_fmat_ro/catd_mctpsco_ro

Bătătorescu, Anton, lect. dr. Preda, Vasile, prof. dr.


Crainiceanu, Ciprian, prep. Stanciulescu, Nicolae Vasile, prep.
Cuculescu, Ioan, prof. dr. Ştefănescu, Anton, prof. dr.
Dobra, Adrian, prep. Ştefănescu, Ştefan Corneliu, conf. dr.
Dumitrescu, Monica, prof. dr. Stoica, Gheorghe, conf. dr.
Florea, Dorel Marin, lect. dr. Stoica, Ion Lucretiu, conf. dr.
Licea, Gabriela, conf. dr. Tudor, Constantin, prof. dr.
Murea, Cornel Marius, asist. dr. Zbăganu, Gheorghiţă, conf. dr.
Niculescu, Cristian, lect. dr. Zidăroiu, Corneliu, conf. dr.

Facultatea de Chimie
Catedra de matematici aplicate şi informatică
http:www.unibuc.ro/ro/catd _ cmap_ro

Balea, Paraschiv, prof.dr. Neacşu, Gabriel, asist.


Colojoară, Alexandra, conf. dr. Potcovaru, Gheorghe, conf. dr.
Joiţa, Maria, lect. dr. Sofonea, Liviu, lect. dr
Munteanu, Radu Bogdan, asist. Vlada, Marin, conf. dr.

Facultatea de Fizică
Com. Măgurele, SAI
Catedra de matematici
http:www.unibuc.ro/ro/catd_zcmat_ro

Armeanu, Ion, prof. dr. Slobodeanu, Radu, asist. dr.


Blideanu, Dan, asist. Stoica, Adrian,asist.
Boboc-Dascalescu, Crina,asist. dr. Şandru, Ion, Lect. dr.
Cotfas, Nicolae, prof.dr. Ştefănescu, Doru, prof. dr.
Paicu, Marius, prep. Timofte, Claudia, lect. dr.
Pavel, Gabriel,asist. Vraciu, Mariana, lect. dr.

418
Universitatea din Craiova
Str. A. I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova, tel. 0251-414398,
http://www.central.ucv.ro
Facultatea de Matematică-Informatică
Departamentul de Matematică
htpp://inf.central.ucv.ro/math
Catedra de analiză şi calcul ştiinţific
Duma, Adrian, lect. dr. Mustafa, Octavian, lect. dr.
Gorunescu, Marina, lect. dr. Niculescu, Constantin P., prof. dr.
Kessler, Peter, prof. dr. Rădulescu, Vicenţiu, prof. dr.
Leonte, Alexandru, conf. dr. Roşiu, Monica, lect. dr.
Matei, Andaluzia, asist. dr. Vladimirescu, Cristian, lect. dr.
Mihăilescu, Mihai, prep. drd.

Catedra de algebră şi geometrie

Buşneag, Dumitru, prof. dr. Micu, Sorin, conf. dr.


Chirtes, Florentina, asist. drd. Piciu, Dana, asist. dr.
Dan, Christina, lect. dr. Popescu, Mariana, conf. dr.
Dincă, Alexandru, prof. dr. Slesar, Claudiu Vladimir, lect.. dr.
Efrem, Raluca, lect. dr. Sterpu, Mihaela, lect. dr.
Iasinschi, Adrian, prep. Ţăndăreanu, Claudiu, asist. drd.
Ignat, Liviu, prep.drd.

Departamentul de Informatică
htpp://inf.central.ucv.ro/cs

Andrei, Mirela, asist. drd. Kevorchian, C., conf. dr.


Băzăvan, Petre, lect. dr. Lupsoiu, C., conf. dr.
Bereanu, Corneliu, lect. dr. Moga, Rodica, asist. drd.
Boboila, Cristea, lect. dr. Popirlean, Claudiu Ionuţ, prep.
Constantinescu, N., asist. drd. Popirlean, Cristina, prep.
Cosulschi, Mirel, asist. drd. Preda, Mircea, lect. drd.
Ebâncă, Dumitru, conf. dr. Ruxanda, Magda, asist. drd.
Gabroveanu, Mihai, asist. drd. Sandita, Adrian, lect. drd.
Ghindeanu, Mihaela, asist. Savulea, Dorel, lect. dr.
Giurca, Adrian, lect. dr. Slabu, Florin, asist. drd.
Iancu, Ion, D., prof. dr. Stancu, Mihai, prep. drd.
419
Stoean, Catalin, prep. Ţăndăreanu, N., prof. dr.
Stoean (n. Gorunescu), Tutunea, I., conf. dr.
Ruxandra, prep. drd. Vladimirescu, I., prof. dr.
Stoian, Gabriel, lect. drd.

Departamentul de Matematici Aplicate


Bălan, Trandafir, prof. dr. Popa, Marinela, asist.
Bălan Virgil, lect. dr. Popescu, George, lect. dr.
Bucur, Liliana, lect. dr. Popescu, Marcela, conf. dr.
Constantinescu, Constanţa Dana, conf. dr. Popescu, Paul, prof. dr.
Dăneţ, Cristian, asist. drd. Predoi, Maria, conf. dr.,
Diamandescu, Aurel, lect. dr. Seleacu, Vasile, conf. dr.
Ivanovici, Marian, lect. dr. Turcitu, George, lect.dr.
Jitianu, Oprea, lect. dr. Stănescu, Marius, lect. dr.
Militaru, Romulus, lect. dr. Şterbeţi, Cătălin, lect. dr.
Munteanu, Florian, lect. dr. Racilă, Mihaela, asist. dr.
Nicolescu, Leontin, asist. Şurtea, Traian, asist.
Nisipeanu, Marin, lect. dr.

Facultatea de ştiinţe economice


Catedra de analiză, statistică şi matematică
Bolnăvescu, Lucian, lect. dr. Rocşoreanu, Carmen, conf. dr.
Popescu, Liviu Octavian, lect. dr. Zanfir, Ştefan, conf. dr.
Stavre Petre, prof. consult dr.

Universitatea din Oradea


Departamentul de Matematică şi Informatică
Str. Armatei Romane, nr. 5, Oradea, tel. 0259-408257, fax 0259-406461,
http://www.uoradea.ro/ro/mate_cadre.htm

Alb (Lupas), Alina D., lect. dr.


Andrei (Popa), Loriana, lect. Ban, Adrian Ioan, prof. dr.
Ardelean, Aurel, lect. Bică, Alexandru, lect. dr.
Bălaj, Mircea, prof. dr. Borsa, Emilia, lect. dr.
Bede, Barnabas, lect. dr. Cătaş, Adriana, lect. dr.
420
Căuş, Aurel, lect. dr. Merca, Adriana, prep.
Cicortas, Gratiela, lect. dr. Muresan, Sorin, lect. dr.
Degeratu, Marian, lect. Noje, Dan, lect.
Dragan, Mircea, lect. dr. Oros, Gheorghe, prof. dr.
Dragan, Simona, lect. Oros, Horea, asist.
Dragos, Petru, conf. dr. Paşca, Daniel, conf. dr.
Erzse, Daniel, asist. Popescu, Constantin, prof. dr.
Fechete, Dorina, lect. Popescu, Liviu, lect.
Fechete, Ioan, lect. Scurtu, Sorin, lect.
Gal, Sorin G., prof. dr. Seremi (Ghergheles), Liana, asist.
Galea, Loredana, asist. Ţibu, Valerian, lect. dr.
Ion, Vasile, asist. Tripe, Adela, lect. dr.
Ionac, Doina, conf. dr. Turcanu, Radu, lect.
Kos, Victor, asist. Ursul, Mihail, prof. dr.
Laslo, Eugen, asist.

Universitatea din Petroşani


Facultatea de Ştiinţe
Catedra de matematică-informatică
Str. Universităţi, nr. 20, jud. Hunedoara

Andronache, Nadia, prep. Mitran, Ilie, conf.dr.


Baleti, Camelia, prep. Noaghi, Sorin, conf. dr.
Ciobanu, Dumitru, asist. Preda, Mircea, lect. dr.
Dioane, Dorel, asist. Stoian,Mirel, lect.
Dobriţoiu, Maria, lect. Tătaru, Grigore, conf. dr.
Heljiu, Marius, asist. Tomescu, Mihaela, asist.
Kecs, Wilhelm W., prof. dr. Vladislav, Daniel, lect. univ.
Matei, Ion, conf. dr. Zăvoianu, Constantin, lect. dr.
Mitran, Cătălin, lect.

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi


Mecanică - Colegiul Universitar
Catedra de automatică, informatică aplicată şi calculatoare

Pop, Emil, prof. dr.

421
Universitatea din Piteşti
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti, http://www.upit.ro
Facultatea de Matematică şi Informatică
Catedra de informatică
Tel. 4024821804, Fax +40248216448

Bălănescu Tudor, prof. dr. Ferenţ, Cristina, prep. drd.


Barbu, Gheorghe, prof. dr. Gheorghe Marian, prof. dr.
Boloşteanu, Mircea, lect. drd. Gugui, Claudia, prep. drd.
Constantin Doru, asist. drd. Miroiu Maria, lect. drd.
David Dumitru, lect. dr. Păun Viorel, lect. drd.
Diaconescu Cătălin, lect. drd. State Luminiţa, prof. dr.
Dincă Ionuţ, prep. drd. Tingire Mihaela, asist.

Catedra de matematică

Andronescu, Corneliu-Stelian, lect. dr. Moldoveanu, Emil, lect. dr.


Arsene, Mihaela, prep. drd. Nartea, Cristina-Simona, asist. drd.
Asadurian, Eduard, lect. dr. Nicolescu, Bogdan Nicuşor, conf. dr.
Balcău, Costel, lect. dr. Nistor, Gheorghe, lect. drd.
Bereanu, Dana, asist. drd. Nuică, Antonio, asist. drd.
Deaconu, Laurenţiu, lect. dr. Nuică, Filofteia, lect. drd.
Georgescu, Adelina, prof. dr. Petrescu, Gheorghe, conf. dr.
Georgescu, Constantin, lect. dr. Popescu, Marin-Nicolae, lect. dr.
Georgescu, Raluca, asist. drd. Radovici-Mărculescu, Paul, conf. dr.
Gheldiu, Camelia, asist. Smaranda, Loredana, asist. drd.
Ion, Anca Veronica, lect. dr. Udrea, Corneliu, prof. dr.
Macarie, Marius-Vasile, prep.drd.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi


Str. Domnească nr. 111, 800201 Galaţi, tel. 0236-460780,
http://www.ugal.ro/

Aprodu, Monica, lect. dr. Frigioiu, Camelia, lect. dr.


Baroni, Mihaela, lect. dr. Mirică, Ion, conf. dr.
Chifan, Nicolae, lect. dr. Vâţă, Luminiţa , conf. dr.
Crânganu, Jenică, conf. dr.

422
Universitatea „Hyperion” din Bucureşti
Calea Călăraşilor, nr.169, sect. 3
www.hyperion.ro

Turbatu, Stelian, prof. dr.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu


Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, 550012 Sibiu, tel. 0269-216642, fax 0269-216617,
http://www.ulbsibiu.ro/ro/
Departamentul de Matematică
depmath@ulsibiu.ro
Catedra (1) de matematică pură
htpp://depmath.ulbsibiu.ro/chair1/catedra1.html

Blezu, Dorin, conf. dr. Lupaş, Luciana, conf. dr.


Bucur, Amelia, lect. dr. Popa, Emil C., prof. dr.
Constantinescu, Eugen, lect. dr. Totoi, Alina, asist. drd.
Drăghici, Eugen, prof. dr. Secelean, Nicolae, conf. dr.
Gîrjoabă, Adrian, lect. dr. Vinerean, Mirela, asist. drd
Lupaş, Alexandru, prof. dr., Vomişescu, Romeo, conf. dr

Catedra (2) de matematică aplicată


htpp://depmath.ulbsibiu.ro/chair2/catedra2.html

Acu, Ana Maria, asist. drd. Dicu, Petrică, lect.


Acu, Dumitru, prof. dr. Hossu, Monica, asist. drd.
Acu, Mugur, lect. dr. Olaru, Marian, asist. drd.
Barac, Dumitru, asist. Oproiu, Tiberiu, prof. dr.
Boncut, Mioara, conf. dr. Sofonea, Florin, lect. dr.
Branga, Adrian, lect. dr. Tincu, Ioan, lect. ded.
Crăciunaş, Silviu, conf. dr.

423
Universitatea Româno-Americană
Bd. Magheru 1-3, 010321 Bucuresti. Bd. Expozitiei 1, 012101 Bucuresti. Telefon. Tel: 021/313
1501. Tel/Fax: 021/224 2394. Fax: 021/312 2575.
Facultatea de Informatică Managerială
Catedra de informatică-matematică

Voicu, Vasilica, conf.dr. Pomohaci, Cristian Mihai, lect. dr.


Samuel, Judita, conf.dr.

Universitatea „Ovidius” Constanţa


Bd. Mamaia 124 , 900527 Constanţa, tel. 0241-618070, fax 0241-619040
http://www.univ-ovidius.ro/math/index.php
Facultatea de Matematică şi Informatică
Catedra de matematică
Bărbulescu, Alina, conf. dr. Ghinea, Cătălin-Alexandru, asist.
Bobe, Alexandru, asist. drd. Homentcovschi, Laurenţiu, lect. dr.
Boskoff, Wladimir-Georges, prof. dr. Ibadula, Denis, lect. drd.
Ciucă, Marian-George, asist. drd. Iorgulescu, Gabriel, lect. drd.
Cîrlig, George Valentin, prep. drd. Panait, Anghel, lect. dr.
Cosma, Luminiţa Elena, conf. dr. Popa, Dumitru, prof. dr.
Costara, Constantin, lect. dr. Popescu, Elena, conf. dr.
Crăciun, Marius, prof. dr. Savin, Diana, lect. dr.
Ene, Viviana, conf. dr. Sburlan, Cristina, lect. drd.
Flaut, Cristina-Elena, lect. dr. Ştefănescu, Mirela, prof. dr.

Catedra de informatică şi metode numerice


Alexandrescu, Adrian, lect. drd. Petac, Eugen, conf. dr.
Băutu, Elena, prep. drd. Popa, Constantin, prof. dr.
Bogdan, Crenguţa, lect. drd. Popovici, Mircea-Dorin, lect. dr.
Chelai, Ozten, lect. dr. Răbâea, Adrian, lect. dr.
Dinu, Marius, asist. drd. Rusu, Andrei, lect. dr.
Leahu, Alexei, prof. dr. Sburlan, Dragoş, asist. drd.
Mancaş, Christian, conf. dr. Udrescu, Tudor, prep. drd.
Mîndruţă, Cristina, conf. dr. Vernic, Raluca, conf. dr.
Nicola, Aurelian, asist. dr. Zaharescu, Eugen, conf. dr.
Pelican, Elena, lect. drd.
424
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
Bld. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, tel. 0244-573171, fax 0244-575847,
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Catedra de matematică

Pascu, Mihai, conf. dr. Oprea, Miron, prof. dr.

Catedra de informatică
Mrinoiu, Cristian, conf. dr.

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş


Str. Nicolae Iorga, nr. 1, Târgu Mureş, tel. 0265-219034,
http://www.uttgm.ro

Petrescu, Adrian, conf. dr. Ispas, Ioan, lect.


Crainicu, Bogdan, lect. Cozac, Ion, lect.
Enăchescu, Călin, conf. dr. Bogdan, Marcel, lect.
Rădoiu, Dumitru, conf. dr. Cristescu, Mona, lect.
Finta, Bela, conf. dr. Cioată, Monica, lect.
Laslo, Graţiela, lect. dr. Miklos, Szilagyi, prof. dr.
Iantovics, Barna, asist.

Universitatea Politehnică Bucureşti


Str. Splaiul Independenţei, nr. 313, Bucureşti, tel.021-4029100
Catedra matematici I
Tel.021.4029489 - http://www.mathem.pub.ro/
Balan, Vladimir, prof. dr. Cristescu, Aurel, lect. dr.
Bodnariu, Mircea, lect. dr. Dănescu, Adrian
Bontaş, Silvia, lect. dr. Degeratu, Laurenţia, lect. dr.
Brânzănescu, Ligia, conf. dr. Dinu, Simona, asist.
Câslaru, Cornel, conf. dr. Dogaru, Oltin, conf. dr.
Catană, Viorel, lect. dr. Doroftei, Mona, lect. dr.
Cioară, Ecaterina, conf. dr. Drăgulete, Oana, prep.
Constantinescu (n. Măneanu), Mădălina, Dumitrescu, Cristian, lect. dr.
asist. Dumitru, Petre, conf. dr.
Corbu, Sergiu, conf. dr. Filipoiu, Alexandru, prof. dr.

425
Geanău, Mircea, conf. dr. Păsărescu, Angela, lect. dr.
Georgescu, Dobra, lect. Petroşanu, Dana, lect.
Halanay, Andrei, prof. dr. Pitea, Ariana, prep.
Iftode, Vasile, prof. dr. Postolache, Mihai, prof. dr.
Martin, Olga, conf.dr. Prepeliţă, Valeriu, prof. dr.
Matei, Laura, prep. Radu, Constantin, prof. dr.
Mocică, Gheorghe, prof. dr. Sebe, Gabriela, conf. dr.
Moldoveanu, Gilda, asist. Stănăşilă,Tatiana,conf.dr.
Morariu, Wanda Liana, lect. dr. Suciu, Alina, lect. dr.
Mustăţea, Alexandru, prep. Tănăsescu, Elena, conf. dr.
Necula, Lavinia, prep. Târcolea, Constantin, prof. dr.
Olteanu, Octav, prof. dr. Tevy, Ionel, conf. dr.
Pârvan, Monica, asist. Zlătescu, Anca, lect. dr.

Catedra de matematici II
http://www.dep2.pub.ro

Bacalu, Ioan, conf. dr. Niţă, Alina Claudia, asist.


Balan (Steleanu), Adriana Ioana, asist. Niţă, Ana, conf. dr.
Balea, Silvia Antonia, lect. dr. Olteanu, Mircea, conf. dr.
Bercia, Cristina, lect. Oprişan, Gheorghe, prof. dr.
Bucur, Constantin M., conf. dr. Plăviţu, Anca, asist.
Budianu, Gheorghe, conf. dr. Popa, Aurelia, lect.
Caragiu, Florin, asist. Rabanca, Nicolae, lect. dr.
Constantin, Radu, conf. dr. Radu, Constantin F., conf. dr.
Costache, Luminiţa, prep. Radu, Dan, lect.
Dincă, Ştefan, lect. Şandru, Ovidiu Ilie, conf. dr.
Dobrescu, Adina, asist. Schiop, Alexandru, conf. dr.
Duca, Iulian, lect. Şerbănescu, Cristina, lect. dr.
Flondor, Paul, prof. dr. Simion, Gheorghe, lect.
Georgescu, C., prep. Stănăşilă, Octavian, prof. dr.,
Gologan, Radu-Nicolae, prof. dr. Stanciu, Victoria, conf. dr.
Lemnete Ninulescu, Luminiţa Anca, Stihi, Teodor, conf. dr.
conf. dr. Stoian, Zaharia, conf. dr.
Luca, Ioana, lect. dr. Sularia, Mircea, lect. dr.
Mateescu, Marius, lect. Teodor, Raluca, asist.
Meghea, Irina, lect. dr. Toma, Antonela, lect. dr.
Minculescu, Arina Iulia, asist. Topală, Anton, lect.
Morărescu, Constantin, asist. Ursianu, Radu, conf. dr.
Morărescu, Irinel, asist. Vidican, Roxana, asist.
Moroianu, Mihnea Petru Radu, conf. dr.
426
Catedra de matematici III
http://www.dep3.pub.ro

Bercia, Romeo, lect. Jude, Lucian, conf, dr.


Beznea, Camelia, lect.dr. Boicescu, Larionescu, Dan, prof. dr.
Vlad, conf. dr. Lincă, Gheorghe, conf. dr.
Brăileanu, Emilian, lect. Masgras, Vasile, conf. dr.
Bucurescu, Irina, conf. dr. Măgureanu, Manuela, lect. dr.
Cârnu, Mircea. Prof. dr. Nicoriesteanu, Felicia, lect.
Cipu, Corina, lect. dr. Oprică, Horia, conf. dr.
Constantinescu, Cristian, asist. Pânzar, Laura, prep.
Craiu, Mariana, prof.dr. Rădoi, Justina, lect.
Dinu, Maria, conf. dr. Rebenciuc, Mihai, lect. dr.
Grosu, Corina,conf. dr. Stihi, Monica, lect.
Grosu, Martha, conf. dr. Surcel, Maria, asist.
Homentcovschi, Dorel, prof. dr. Târcolea, Adina, prep.
Ionescu, Adrian, asist. Vatamaniuc, Magdalena, lect. dr.
Ioniţă, Cătălin, conf. dr.

Universitatea Politehnică din Timişoara


Str. Piaţa Regina Maria, nr. 1 , 300006 Timişoara, tel: 0256-403000, fax: 0256-
403021, http://www.utt.ro/indexro.shtml
Departamentul de Matematică
Anghelescu Rodica, asist. Dragomirescu, Ioana-Florica, asist. dr.
Arieşanu, Camelia-Octavia, lect. dr. Ene, Remus-Daniel, asist.
Băbescu, Gheorghe, prof. dr. Găvruţă, Paşc, prof. dr.
Boja, Nicolae, prof. dr. Gârban, Anania, asist.
Bânzar Tudor, lect. dr. Goleţ, Ioan, conf. dr.
Bota, Constantin, lect. dr. Hedrea, Ioan-Ciprian, asist.
Brăiloiu, Georgeta, asist. Jivulescu, Maria-Anastasia, asist.
Bundău, Olivia Mihaela, asist. Juratoni, Adina, asist.
Cădariu, Liviu, asist. Kovacs Adalbert, prof. dr.
Căruntu, Bogdan, asist. Lăzureanu, Cristian, lect. dr.
Ciurdariu, Loredana, asist. Lipovan, Octavian, prof. dr.
Cofan, Nicolae, lect. dr. Lugojan, Sorin, lect. dr.
Cristea, Ligia-Loreta, asist. Mihailov, Dobrinca, conf. dr.
Crstici, Borislav, prof. consult. Mihuţ, Iosefina, conf. dr.
Crivăţ, Nicolae, lect. dr. Milici, Constantin, asist.
Dăianu, Dan Marceliu, conf. dr. Năslău, Pavel, conf. dr.
427
Neagu, Mihai, prof. dr. Petrişor, Emilia, prof. dr.
Negrea, Romeo-Iosif, lect. dr. Popescu, Dan Vasile, asist.
Nitoiu, Radu Nicolae, asist. Rendi, Dorina, conf. dr.
Pater. Flavius, asist. Ţigan, Gheorghe, asist.
Păunescu, Doru-Marin, conf. dr. Vasii, Cătălin-Claudiu, asist.

Universitatea „Sapientia”
Facultatea de Ştiinte din Miercurea Ciuc
www.sapientia.siculorum.ro
Catedra de matematică şi informatică

Bogozi, Mihaly, asist. Mate, Szilard, asist.


Csapo, Hajnalka, asist. Matyas, Edit, asist.
Farkas, Imre, asist. Olah-Gal, Robert, dr.
Gyorfi, Jeno, prof. dr. Pall, Laszlo, asist.
Illyes, Laszlo, asist. Salamon, Julia, prep.
Mako, Zoltan, dr.

Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti


Facultatea de Matematică Informatică
Strada Ion Ghica, Sector 3, Bucuresti Telefon: 3140075 / 3140076
E-mail: ushmi@spiruharet.ro

Drăghia, Dumitru D., lect. dr. Ioan Rodica, lect. dr.


Duda, Gheorghe Iordan, prof. dr. Trandafir, Rodica, prof. dr.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava


Str. Universităţii, nr. 9, 720225 Suceava, tel. 0230-522978, 0230-216147,
http://www.usv.ro/
Facultatea de Ştiinţe
Brumar, Bogdan, prep. drd. Neamtu, Mircea, lect. drd.
Craciunas, Maria, asist Nistor, Ovidiu, prep. drd.
Hunyadi, Daniel, prep. drd. Olteanu, Alexadru Ioan, lect. dr.
Luca, Dan, lect. drd. Pingulescu, Cristina, prep. drd.
Marian, Cristescu, lect. dr. Pop, Ioan, lect. drd.
Mocan, Ionela, prep. drd. Popa, Emil M., prof. dr.
Musan, Mircea, prep. drd. Raulea, Cristina, lect. drd.

428
Rosca, Valer, prof. dr. Sofonea, Gabriel, prep. drd.
Simian, Dana, lect. dr. Stoica, Florin, lect. drd.
Slavu, Mira, lect. drd.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie


Publică
Catedra informatică
http://www.seap.usv.ro/ro/index.php?pag=info

Colomeischi, Tudor, asist. Macovei, Ana Maria, asist.


Iancu, Eugenia, asist. Morariu, Nicolae, lect. dr.
Iurescu, Leonard, lect. dr. Ostafe, Dumitru, lect. dr.
Jeder, Sorin, lect. dr. Vlad, Sorin, asist.
Lupu, Valeriu, conf. dr.

Universitatea Tehnică Cluj – Napoca


Str. C-tin Daicoviciu, nr 15, 400020 Cluj – Napoca, tel. 0264-401200, fax
0264-592055, http://www.utcluj.ro/
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Departamentul de matematică
Blaga, Lucia Rodica, conf. dr. Lung, Nicolae, prof. dr.
Câmpian, Maria, conf. dr. Mihesan, Vasile, conf. dr.
Câmpian, Vasile, prof. dr. Mitrea, Alexandru Ioan, prof. dr.
Chis, Adela Carmen, asist. Moldovan, Melania, prep.
Ciupa, Alexandra Ana, conf. dr. Muresan, Viorica, prof. dr.
Corovei, Ilie, prof. dr. Peter, Ioan Radu, lect. dr.
Crivei, Iuliu, prof. dr. Pop, Vasile, lect. dr.
Dincutã, Vasile, asist. Popa, Vasile Dorian, conf. dr.
Duca, Eugenia, conf. dr. Potra, Teodor, conf. dr.
Dumitraş, Daria Elena, lect. dr. Rasa, Ioan, prof. dr.
Faiciuc, Iulian Cãlin, asist. Rosca, Daniela Dorina, lect.dr.
Gavrea, Ioan, prof. dr. Rus, Mircea Dan, prep.
Gurzau, Mircia Octavian, lect. dr. Sântãmãrian, Alina, asist.
Haiduc, Radu, prep. Selinger, Valeria, conf. dr.
Ile, Horea Vasile, lect. dr. Toader, Gheorghe, prof. dr.
Inoan, Daniela, asist. Toader, Silvia, conf. dr.
Ivan, Dumitru Mircea, prof. dr. Vancea, Adrian, prep.
Jalobeanu, Ciresica, conf. dr. Vornicescu, Neculae, prof. dr.

429
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
Bld. Lacul Tei, nr.124, 020396 Bucureşti, tel: 021-2421208, fax 021-2420781,
http://www.utcb.ro/
Catedra de matematică şi informatică
www.civile.utcb.ro/cmat/cmat.hm

Ariciuc, Mircea, conf. dr. Matei, Pavel, conf. dr.


Bârză, Ioana, conf. dr. Mierluş-Mazilu, Ion, lect. drd.
Bena, Dorin, conf. dr. Mititelu, Ştefan, prof. dr.
Bucur, Ileana, conf. dr. Nicolae, Simion, conf. dr.
Carabineanu, Luciana, asist.drd. Niţă, Lucian, lect. drd.
Caragheorgheopol, Dan, asist. drd. Păltineanu, Gavril, prof.dr.
Ciuiu, Daniel, lect. dr. Petrehuş, Viorel, lect. dr.
Coman, Adriana, asist. drd. Popa, Irina, conf. dr.
Costinescu, Cristian, conf. dr. Popescu, Angel Sever, prof. dr.
Cristea, Victoria, conf. dr. Popescu, Emil, conf. dr.
Dăneţ, Nicolae, conf. dr. Popescu, Iuliana, asist.
Dăneţ, Rodica Mihaela, prof. dr. Roateşi, Simona Ionica, conf. dr.
Dăuş, Leonard, lect.dr. Sebacher, Bogdan, asist.
Dilimot-Niţă, Silviu, prep. Teodorescu, Narcisa, asist. drd.
Donescu, Ştefania, lect. Toma, Ileana Constanţa Valeria,
Drăguţ, Maria, conf. dr. prof. dr.
Gavrilă, Marinică, conf. dr. Trandafir, Romică, conf. dr.
Gheorghe, Picol, lect. drd. Tudor, Daniel, asist.
Groza, Ghiocel, prof. dr. Tutuianu, Alina, asist. drd.
Holban, Gabriela Roxana, asist. drd. Voicu, Florica, conf.dr.
Iatan, Iuliana, lect. dr. Voicu, Mihai, prof. dr.
Ionescu, Crişan, conf. dr. Zamfir, Mariana, asist. drd.
Jianu, Marinela, asist. drd. Zevedei, Ionela, asist.
Marcoci, Anca Nicoleta, asist. drd Zevedei, Valeriu, conf. dr.
Marcoci, Liviu Gabriel, asist. drd.
Mateescu, George-Daniel, conf. dr.
Matei, Alina Daniela, asist. drd.

430
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Bld. D. Mangeron, nr. 61, 700050 Iaşi, tel. 0232-232337, fax 0232-232337
http://www.tuiasi.ro
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Catedra de matematică

Beceanu, Maria, lect. dr. Maticiuc, Lucian, prep. drd.


Bejan, Cornelia-Livia, prof. dr. Neagu, Alexandru, prof. dr.
Borcea, Veronica-Teodora, conf. dr. Negoescu, Nicoleta, prof. dr.
Burlica, Monica-Dana, asist. drd. Nistor, Ion, conf. dr.
Calin, Constantin, conf. dr. Nistor, Silviu-Catalin, lect.
Caraman, Sânziana, lect. drd. Niţescu, Cătălina, conf. dr.
Cărăuşu, Alexandru, conf. dr. Onciulescu, Ion, conf. dr.
Chiorescu, Gheorghe, conf. dr. Papaghiuc, Neculai, prof. dr.
Corduneanu, Mihai-Adrian, prof. dr. Paşa, Marius, asist. drd.
Corduneanu, Silvia-Otilia, lect. dr. Pletea, Ariadna-Lucia, conf. dr.
Crăciun, Ion, prof. dr. Popa, Liliana, conf. dr.
Davideanu, Cătălina-Ileana, conf. dr. Popovici, Constantin, conf. dr.
Dumitriu (Apreutesei), Narcisa, conf. dr. Popovici, Emilia, lect.
Fetcu, Dorel, asist. drd. Procopiuc, Gheorghe, conf. dr.
Fetecău, Constantin, prof. dr. Roman, Marcel-Romică, lect. dr.
Forascu, Corina, asist. drd. Roşu, Daniela, asist.
Georgescu, Paul Valeriu,lect. dr. Sava, Valeriu, prof. dr.
Ghius, Viorel-Mihai, lect. Sârbu, Elena, lect.
Grădinaru, Neculai, conf. dr. Slabu, Gheorghe, lect. dr.
Grosu, Gabriela, asist. drd. Sufaru, Gheorghe, asist.
Iorga, Emilia, asist. Ştefan, Romulus-Viorel, lect.
Ispas, Mihai, lect. Ştefanovici, Mircea, lect.
Lepădatu, Dumitru, lect. dr. Teodoru, Georgeta, conf. dr.
Lovinescu, Cătălina-Dorulia, lect. Tudorache (Luca), Rodica, conf. dr.
Lupan, Mircea, asist. drd. Vieru, Alina-Ilinca, prep.
Manole, Dumitru, lect.

Facultatea de Automatică şi Calculatoare


Catedra de calculatoare
Craus, Mitică,prof.dr.

431
Facultatea de Textile-Pielărie
Catedra de management şi ingineria sistemelor de producţie
Brudaru, Octavian, prof. dr.

Facultatea de Construcţii de Maşini


Catedra de mecanică teoretică
Rusu, Elisabeta, prof.dr. Vieru, Dumitru, conf. dr.
Ibănescu, Ioan, prof. dr.

Institutul de Informatică Teoretică


Bld. Carol I, nr. 22a, Iaşi, tel. 0232-241708, fax 0232-211150,
http://www.iit.tuiasi.ro/Institute/institut.php?cod_ic=8

Alboaie, Sinica, Ciobanu, Gabriel, prof. dr.


Barbu, Tudor, drd. Cornacel, Laura
Bejinariu, Silviu, drd. Curteanu, Neculai, conf. dr.
Bolea, Cecilia Dornescu, Iustin
Brudaru, Octav, prof. Moruz, Alex Mihai
Buzatu, Octav, drd. Păvăloi, Ion
Butnariu, Cristina Trandabăţ, Diana

Universitatea „Transilvania” din Braşov


Str. Iuliu Maniu, nr. 50, tel. 0268-412776, 0268-414016
http://www.unitbv.ro/
Facultatea de Matematică şi Informatică
Catedra de informatică aplicată
http://cs.unitbv.ro/index.php/index.php?secţiune116&IDCatedra=1

Aldea, Constantin, lect. drd. Sângeorzan, Livia, conf. dr.


Bocu, Dorin, prof. dr. Tăbîrcă, Sabin, conf. dr.
Dumitrescu, Silviu, lect. drd. Tăbârcă, Tatiana, lect. dr.
Florea, Ion, lect. dr. Tibrea, Elena, prep.
Neagu, Mariana, conf. dr.

432
Catedra de informatică teoretică
http://cs.unitbv.ro/index.php/index.php?secţiune116&IDCatedra=5

Antonescu, Cristina, prep. dr. Iacob, Paul, lect. dr.


Ciupală, Laura, lect. drd. Marinescu, Daniela Maria, conf. dr.
Ciurea, Eleonor, prof. dr. Monescu, Vlad, asist. drd.
Cocan, Moise, prof. dr. Pop, Bogdana, lect. dr.
Deaconu, Adrian, lect. drd. Scheiber, Ernest, prof. dr.
Dobre, Cristian, asist. dr. Vasilescu, Anca, lect. drd.

Catedra de analiză matematică şi probabilităţi


http://cs.unitbv.ro/index.php/index.php?secţiune116&IDCatedra=4

Beutel, Laura, asist. dr. Pascu, Mihai, lect. dr.


Cismasiu, Cristina, conf. dr. Pascu, Radu, asist. dr.
Curtu, Rodica, lect. dr. Popescu, Emil, prof. dr.
Fulga, Andreea, lect. dr. Popescu, Ovidiu, lect. dr.
Moldoveanu, Silvia, conf. dr. Radomir, Irinel, prof. dr.
Nepotu, Gabriel, lect. drd. Răducanu, Dorina, conf. dr.
Orman, Gabriel, prof. dr. Szasz, Irmgard, lect. dr.
Păltănea, Eugen, conf. dr. Tiţa, Nicolae, prof. dr.
Păltănea, Radu, prof. dr. Tofan, Doina, conf. dr.
Pârvulescu, Carmen, lect. dr.

Catedra de algebră şi geometrie


http://cs.unitbv.ro/index.php/index.php?secţiune116&IDCatedra=3

Alexandru, Oana, asist. drd. Purcaru, Monica Ana-Paraschiva, conf.


Atanasiu, Gheorghe, prof. dr. dr.
Brânzei, Nicoleta, lect. dr. Salvan, Mihaela, conf. dr.
Grosaru, Corina, asist. drd. Sasu, Octavian, lect.
Grosaru, Virgil, lect. Stoica, Emil, prof. dr.
Neagu, Mircea, lect. dr. Târnoveanu, Mirela, lect. drd.
Păun, Marius, conf. dr. Tatomir, Emil, conf. dr.
Pescar, Virgil, prof. dr.

433
Catedra de ecuaţii
http://cs.unitbv.ro/index.php/index.php?secţiune116&IDCatedra=2

Banea, Horea, prof. dr. Marinescu, Constantin, prof. dr.


Florea, Olivia, prep. Mihail, Mircea, prof. dr.
Ida, Cristian, prep. Munteanu, Gheorghe, prof. dr.
Isaia, Florin, lect. Munteanu, Ovdiu, asist.
Lazăr, Vasile, lect. dr. Pitiş, Gheorghe, prof. dr.
Lupu, Mircea, prof. dr. Stan, Ion Gabriel, asist.
Manea, Adelina, lect. drd. Szasz, Carol, lect. dr.
Marin, Marin, prof. dr.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte


Bld. Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte, tel. 0245-206101, fax 0245-217692,
http://www.valahia.ro/
Facultatea de Ştiinţe
Catedra de matematică

Bejan, Camelia,asist. Lungu, Emil, asist. drd.


Catana, Aurelia, lect. Lungu, Valentina, asist.
Constantinescu, Alina, asist. drd. Nastasia, Ingrid, prep.
Georgescu, Mihaela, prep. Năstase, Ioana, asist. drd.
Gheorghe, Florin, prof. dr. Pohoata, Alin, asist. drd.
Ghiţă, Constantin, conf. dr. Popescu, Florin, lect. drd.
Iuga, Marina, lect. drd. Radulescu, Marius, asist. drd.

434
Academia de Studii Economice a Republicii
Moldova
Str. Calea Griviţei, nr. 21, 010702 Bucureşti, tel. 021-2125648
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică
Economică
http://science.mrda.md/?subdivision_id=4
Catedra de bazele ciberneticii economice
http//ase.md/-cie/

Bordeianu, Anatolie Vasile, conf. dr. Lasai, Leonid Gheorghe, conf. dr.
Bologan, Anton Nicolae, conf. Moraru, Maria Ştefan, conf. dr.
Căpăţînă, Valentina Gheorghe, conf. Prisacaru, Anatol Vladimir, conf. dr.
dr. ped. fiz.-mat.
Coandă, Ilie Ion,dr. fiz.-mat. Satiro, Elvira Andrei, conf. dr.
Creţu, Sergiu Ambrosie, conf. Tapcov Varvara, Gheorghe, conf.
Gheorghişteanu, Ion Alexandru, conf. Todică, Victoria Constantin, conf. dr.
dr. Todoroi, Dumitru Nicolae, prof. dr. hab.

Catedra de cibernetică şi informatică economică


http://cie.ase.md/

Albu, Vasile, conf.dr. Gametchi, Andrei, prof.dr.


Berzan, Ştefan, conf. dr. Godonoagă, Anatol, conf. dr. fiz.-mat.
Brăila, Alexandru, conf.dr. Toacă, Zinaida, lect. dr.
Cotelea, Vitalie, conf.dr. Tutunaru, Serghei, conf.dr.

Catedra de matematici şi econometrie


http://ase.md/-cmatec/

Albul, Ion, conf. dr. Cracilov, Constantin, conf. dr.


Balcan, Vladimir, conf. dr. Diligul, Grigorie, conf.
Berzan, Rodica, conf. dr. Morcov, Boris, conf. dr.
Bunu, Ion, prof. dr. hab. Postolache, Marin, conf. dr.
Buzurniuc, Ştefan, conf. dr. Vizitiu, Victor, conf.
Chircu, Pavel, conf. dr. Zambiţchi, Dumitru, prof. dr.
Coban, Margareta, conf. dr. Zambiţchi, Marcel, conf. dr.
Cotrobai, Mariana, lect.dr. Zambiţchi, Mircea, conf. dr.

435
Academia de Ştiinte din Moldova
Institutul de Matematică şi Informatică
www.math.md, imam@math.md
Laboratorul de ecuaţii diferenţiale

Baltag, Valeriu, dr., c. şt. sup. Naidenova, Elena, dr. c. şt.


Calin, Iurie, dr., c. şt. sup. Popa, Mihail, prof. dr. hab., c. şt. p.
Driuma, Valeriu, dr., c. şt. coord. Vulpe, Nicolae, prof. dr. hab., c. şt.
Copanschi, Alexandru, dr., c. şt. sup. p.
Dovbus, Piotr, dr. hab., c. şt. coord.

Laboratorul de algebră şi logică matematică

Beliavscaia, Galina, dr., c.şt.coord Raţă, Mefodie, m. coresp., prof. dr.


Cebotari, Vadim, dr., c. şt. hab., c. şt. p.
Cuznetov, Eugeniu, dr., c. şt. sup. Reabuhin, Iuri, acad. prof. dr. hab., c.
Izbaş, Vladimir, dr., c. şt. sup. şt. p.
Şcerbacov, Victor, dr., c. şt. sup.

Laboratorul de topologie şi geometrie

Arnăutov, Vladimir, m. coresp., prof. Filipov, Kirill, dr., c. şt. sup.


dr. hab., c. şt. p., Guţul, Ion, dr., c. şt. coord.
Caşu, Alexei, prof. dr. hab., c. şt. p. Popa, Valeriu, dr. c. şt. sup.
Damian, Florin, dr. c. şt. sup. Zamorzaeva-Orleanskaia,
Elizaveta, dr. c. şt. sup.

Laboratorul de analiză numerică şi probabilitate

Ceban, Vasile, prof. dr. hab., c. şt. p. Mişcoi, Gheorghe, m. coresp., prof. dr.
Geru, Vitalie, dr., c. şt. hab., c. şt. p.
Grama, Ion, dr., c. şt. sup. Rîbakin, Boris, dr. hab., c. şt. coord.
Kolesnic, Alexander, dr., c. şt. sup. Sviridov, Iurie, dr. c. şt. coord.

436
Laboratorul de modelarea matematică
şi optimizare
Boliac, Rodica, dr., c. şt. Lozovanu, Dimitrii, prof. dr. hab., c. şt. p.
Cojuhari, Petru, prof. dr. hab., c. şt. p. Naval, Elvira, dr., c. şt. coord.
Culicovski, Anatol, c. şt. Soltan, Valeriu, prof. dr. hab., c. şt. p.
Drucioc, Dorian, dr., c. şt. sup. Voloşin, Vitalie, dr., c. şt. coord.

Laboratorul de sisteme de programare


Boian, Elena, dr., c. şt. sup. Magariu, Galina, dr., c. şt. coord.
Burţeva, Ludmila, dr., c. şt. sup. Malahov, Ludmila, c. şt.
Ciubotaru, Constantin, conf. dr., c. şt. Rogojin, Iurie, dr. hab., c. şt. coord.
coord. Svet, Natalia, dr., c. şt. sup.
Cojocaru, Svetlana, dr. c. şt. coord. Ufnarovschi, Victor, dr., c. şt. coord.
Colesnicov, Alexandru, dr., c. şt. sup. Verlan, Serghei, dr., c. şt. stag.
Demidova, Valentina, c. şt. Verlan, Tatiana, c. şt. stag.

Laboratorul de sisteme informatice


Burlaca, Oleg, dr. c. şt. Levcenko, Vladimir, dr., c. şt. coord
Gaindric, Constantin, prof. dr. hab., c. Savinov, Alexandru, dr., c. şt. sup
şt. p. Secrieru, Iulian, c. şt. stag.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare


Tehnologică
Centrul de Tehnologii Informaţionale
Bogatencov, Petru, dr. c. şt. sup. Secrieru, Grigore, conf. dr.

Catedra de informatică şi tehnică de calcul


http://science.mrda.md/?division_id=295&person_id
Frunză, Valentin, conf. dr. Puia, Raisa, conf. dr.

437
Universitatea Cooperatist-Comercială
Str. Nicolae Iorga, Chişinău
Facultatea de Contabilitate şi Informatică Economică
Catedra de matematică şi ştiinţe fizico-tehnice
http://science.mrda.md/?subdivision_id=92
Chirilov, Pavel, conf. dr. Seiciuc, Vladislav, conf. dr.
Marin, Vasile, conf. dr. Vulpe Ion, conf. dr.

Universitatea de Stat a Moldovei


www.usm.md
Catedra de tehnologii de programare

Andrieş, Ion Gritco, Igor, lect.


Bercu, Igor, lect. Gutuleac, Emilian, conf. dr.
Boian, Elena, conf. dr. Hanbecov, Natalia
Bordei, Alexei, lect. Latu, Gheorghe, lect.
Canter, Nicolae, gr. did. Magariu, Galina, conf. dr.
Capatina, Gheorghe, conf. dr. Magariu, Nicolae, conf. dr.
Cirhana, Vitalie, lect. Seiciuc, Eleonora, ing.
Ciubotaru, Constantin, dr. Pereteatcu, Sergiu, dr. ing.
Costas, Ilie, conf. dr. Ringaci, Valentin, conf. dr.
Cotelea, Vitalie, dr. Sturza, Greta, ing.
Gladei, Anatol, lect. Socol, Valentina, lect. sup.

Catedra de informatică aplicată


Andros, Irina, lect. Lasai, Simion, conf. dr.
Arnaut, Vsevolod, conf. dr. Nicorici, Natalia, lect.
Avros, Renata, lect. Putina, Vasile, lect.
Bodrug, Svetlana, lect. Rusu, Carolina, lect.
Bragaru, Tudor, conf. dr Sibirschi, Tamara, conf. dr.
Bulgari, Natalia, lect. Siminel, Victoria, lect.
Caraus, Iuri, conf. dr. Valentir, Angela, lect.
Clemenco, Elena, lect. Vrabie, Valeriu, lect.
Craciun, Ion, lect. Zelinschi, Cleopatra, lect.
Gorbaticov, Veniamin, conf.

438
Catedra de matematică aplicată

Albu, Arsene, conf. dr. Ribacova, Galina, conf. dr.


Capcelea, Maria Sagaidac, Maria, conf. dr.
Capcelea, Titu Secrieru, Ion, conf. dr.
Cioina, Alexei Tcacenco, Alexandra, conf. dr.
Lozovanu, Dumitru, prof. dr. hab. Ungureanu, Valeriu, conf. dr.
Patiuc, Vladimir, conf. dr. Verlan, Igor, conf. dr.
Racu, Vladimir

Catedra de algebră şi geometrie


Alexei, Stefan, conf. dr Lungu, Alexandru, conf. dr. hab.
Banari, Valentina, conf. dr. Lupu, Ilie, prof. dr. hab.
Casu, Alexei, prof. dr. hab. Palistrat, Aleksandr, prof. dr. hab.
Ciocanu, Gheorghe, prof. dr. hab. Popa, Valeriu, conf. dr.
Cojuhari, Elena, lect. sup. dr Prodan, Nicolae, conf. dr.
Damian, Florin, lect., sup. Sirbu, Parascovia, conf. dr.
Efros, Petru, conf. dr. Solovei, Lidia, lect. sup. dr.
Garit, Valentin, conf. dr. Tarita, Igor, lect.
Garstea, Ala, lect. Topala, Anatol, lect. sup. dr.
Goian, Ion, conf. dr. Zabolotnii, Pavel, conf. dr..

Catedra de analiză matematică si ecuaţii diferenţiale


Ceban, David, prof. dr. hab. Neagu, Vasile, conf. dr.
Cialenco, Igor, lect. sup. dr. conf. Rusu, Gheorghe, conf. dr.
Ciobanu, Vasile, conf. dr. Perjan, Andrei, conf. dr.
Corlat, Andrei, conf. dr. Sacaliuc, Constantin, conf. dr.
Corsac, Sergiu, lect. sup. dr. conf. Semenţul, Arcadie, conf. dr.
Gherko, Anatol, conf. dr. Scerbakov, Boris, prof. dr. hab.
Glăvan, Vasile, prof. dr. hab. Stahi, Alexandru, conf. dr.
Guţu, Valeriu, conf. dr. Şuba, Alexandru, conf. dr. hab.
Jităraşu, Nicolae, prof. dr. hab. Taragan, Dumitru, dr.
Matveiev, Olga

Catedra de informatică şi optimizare discretă


Bat, Ion, lect. Niculita, Angela, lect. sup. dr.
Benderschi, Olga, lect. Postaru, Andrei, conf. dr.
Cataranciuc, Sergiu, conf. dr. Prisacaru, Violeta, lect. sup. dr.
Hancu, Boris, conf. dr. Prodan, Nicolae, conf. dr.
439
Rusu, Andrei, lect. sup. dr. Topală, Oleg, conf. dr.
Soltan, Petru, acad. prof. dr. hab.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


Facultatea Tehnică, Fizică şi Matematică
Cabac, Valeriu, conf. dr. Sotnicu, Boris
Petruşin, Petru, conf. Ştefăniţă, Ion, conf. dr.

Universitatea de Stat din Tiraspol


Facultatea de Fizică şi Matematică
http://science.mrda.md/?subdivision_id
Catedra de algebră superioară şi analiză matematică

Basarab, Alexandru Gorincioi, Pavel


Bordan, Valeriu Mereuţă, Ilie
Ciobanu, Nicolae Pancenco, Ion
Cozma, Dumitru Tacu, Valentin

Catedra de geometrie şi metodica predării matematice


Afanas, Dorin Hariton, Andrei
Calmuţchi, Laurenţiu Pascari, Alexandru
Ciobanu, Mitrofan, acad., prof. dr. hab.

Catedra de informatică şi matematică aplicativă


Boboc, Vasile Marcov, Iulian

Universitatea Liberă Internaţională


Departamentul de Ştiinţe Economice
Catedra de matematică în economie

Alexandru, Ion, conf. dr. Miscoi, Gheorghe, prof. dr.


Filip, Iurie, conf.
440
Universitatea Tehnică a Moldovei
http://www.utm.md/en/
Str. Studenţilor, mr. 9 Chişinău
Facultatea de Inginerie şi Management în Mecanică
Catedra de matematică
http://www.utm.md/en/4-1-3-fimm-mat.html

Avornic, Ana, lect. sup. Moloşniuc, Alexandru, prof. asoc. dr.


Băeş, Elena, lect. inf. Mustea, Felicia, lect. inf.
Bercov, Vladimir, lect. sup., dr. Nagonenco, Valentina, lect. sup., dr.
Bivol, Leon, prof. asoc. dr. Negru, Ion. Prof. asoc. dr.
Blanaru, Galina, prof. asocd. Nojac, Gheorghe, prof. asoc. dr.
Botea, Tudor. Lect. sup. dr. Odobescu, Ştefan. Lect. sup.
Botnaru, Dumitru, prof. dr. hab. Olaru, Dina, lect. inf.
Bulat, Natalia, lect. sup. Ouş, Petru, prof. asoc. dr.
Cernii, Victor, prof. asoc. dr. Panici, Ion, prof. asoc. dr.
Ciumac, Liuba, lect. inf. Parasciuc, Silvia, lect. inf.
Ciumac, Pavel, lect. sup. Popa, Eugenia, lect. asoc.
Costaş, Ana, prof. asoc., dr. Popescu, Aurelia, lect. sup.
Costaş, Svetalana, lect. sup. Robu, Rodica, lect. sup.
Dohotaru, Leonid, prof. asoc. dr. Rusu, Elena, prof. asoc. dr.
Drăgan, Vladinir, prof. asoc. dr. Sclifos, Petru, prof. asoc., dr.
Eni, Vladimir, prof. asoc. dr. Spinei, Angela, lect. sup. Dr.
Goriuc, Ion, prof. asoc. dr. Stratan, Constantin, lect. sup.
Grigor, Raisa, prof. asoc., dr. Scerbatchi, Ion, prof. asoc. dr.
Izman, Vladimir, prof. asoc., dr. Ursu, Leonid, prof. asoc. dr.
Izman, Maria, prof. asoc., dr. Ursu, Vasile, prof., dr. DSc
Jardan, Ion, lect. inf. Văluţă, Ion, prof. dr.
Leah, Ion. Prof. asoc. dr. Vustean, Lilia, lect. sup.
Maftea, Sergiu, lect. sup., dr.

Facultatea de Calculatoare, Informatică şi


Microelectronică
Moraru, Vasile, dr. fiz.-mat.

441
CENAERO Research Center, Belgia
Mureşan, Adrian-Cristian G.

Cinvestav, IPN, Ciudad de Mexico


Cârsteanu, Alin Andrei

Clay Mathematical Institute


Voiculescu, Dan Virgil

CNRS - Ecole Polytechnique, Paris


Moroianu, Andrei

Collège Militaire Royal du Canada


Isac, Gheorghe
Darmouth College
Ionescu, Marius

Ecole Centrale de Lyon


Dănescu, Alexandru

Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne


Raţiu, Tudor Ştefan

ETH-Zentrum, Zürich
Constantinescu, Corneliu

Institut Fourier, Grenoble


Funar, Louis Mihai, Ioan Alexandru
442
Isaac Newton Institute
Mustaţă, Mircea

Johann Radon Intitute for Computational and


Applied Mathematics
Resmeriţă, Elena

LRZ, München
Apostolescu, Victor

Merck Laboratory, Philadelphia


Ianuş, Iuliana

Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM


Istrail, Sorin
Smith College, MA
Streinu, Ileana

Technical University Eindhoven


Drăguţ, Andreea Bogdana Pop, Iuliu Sorin

Technische Hochschule Darmstadt


Leuştean, Laurenţiu, Mazilu, Petrişor

Warwick Mathematical Institut


Popovici, Dan
UMBC, SUA
Potra, Florian

443
UNAM, Morelia, Mexico
Luca, Florian

University of Aalborg
Cornean Horia-Decebal

Åbo Akad. University


Petre, Ion Petre, Luigia
University of Alberta
Hrimiuc, Dragoş Şabac, Florin M.
Hrimiuc, Venera Tcaciuc, Adi
Strungaru, Nicolae

Anadolu University, Eskişeir


Raţiu, Andrei Valentin

Auckland University, Noua Zeelanda


Calude, Cristian Sorin Nicolescu, Radu

Baker University, Baldwin City, KS


Martin, Mircea

Università della Basilicata


Dragomir, Sorin

Università di Bologna
Liess, Otto

444
California Institute of Technology
Crăciun, Bogdan

University of California, Berkeley


Dumitriu, Ioana Tătaru, Daniel Ioan
Floricel, Remus C. Voiculescu, Dan
Geba, Dan-Andrei

University of California, Los Angeles


Bejenaru, Ion Popovici, Irina
Caibăr, Mirel Port, Sergiu
Costin, Ovidiu Preda, Ciprian
Ioana, Adrian Ştefan, Marius
Munteanu, Dragoş Alexandru Verona, Andrei
Popa, Mihai Vese, Luminita
Popa, Sorin Teodor Vişan, Monica

University of California, San Diego


Marcus, Monica Popescu, Cristian D.

University Campusvej
Picioroga, Gabriel

Central European University, Budapesta


Moroşanu, Gheorghe I

University of Chamberry
Ionescu, Ioan Romeo

University of Chicago
Constantin, Peter Popa Mihnea
445
University Cincinnati
Peligrad, Costel Paul Ralescu, Dan Andrei
Ralescu, Anca

Université Claude Bernard, Lyon 1


Iftimie, Dragoş

Coastal Carolina University, SC


Mihăilă, Ioana Crenguţa

University College Cork, Irlanda


Tăbîrcă, Marius

Colorado University, Colorado Spring


Caşcaval, Radu C.

Columbia University
Manolescu, Ciprian Sîrbu, Mihai

University of Connecticut
Măndoiu, Ion I.

Cornell University, Ithaca, NY


Berstein, Israel Dan Ciubotariu
Camuil Muscalu Haiduc, Radu
Dan Barbash

University of Delaware
Băcuţa, Constantin
446
Universität Dortmund
Zamfirescu, Tudor

Université d’Evry Val d’Essonne


Bănică, Manuela Valeria

Università di Ferrara
Lascu, Alexandru

Florida A&M University


Lauric, Vasile

Florida Atlantic University


Rădulescu, Dan

Florida International University


Drăghici, Tedi

Florida State University, Tallahassee


Croicu, Ana-Maria T. Mihalcea, Leonardo

University of Florida, Gainsville


Cristescu, Nicolaie Dan Scorpan, Alexandru
Dinculeanu, Nicolae

Universität Friedrich-Alexander, Erlangen


Radu, Florin Adrian

447
George Mason University, Fairfax
Panait, Liviu

University of Glasgow
Pascu, E.

Grand Canyon University


Papadopol, Petru
University of Groningen
Iftime, Orest V. Sandovici, Adrian

University of Haifa
Butnariu, Dan

Université de Haute Alsace


Murea, Cornel Marius

Harvard University
Popa Mihnea

University Huari Bumedien of Algeria


Cracilov, Constantin

University of Houston
Török, Andrei Stefan

University of Illinois, Urbana-Champaign


Boca, Florin Petre Zaharescu, Alexandru

448
Université de Nancy
Tucsnak, Marius

Northeastern Illinois University


Gâdea, Marian

Indiana University, Bloomington


Foiaş, Ciprian Ilie

Indiana University, South Bend


Rus, Vasile

University of Iowa
Bejan, Alina Roxana Rădulescu, Florin
Caragea, Doina Rădulescu, Sorin Adrian

University of Kansas
Nagy, Gabriel Vraciu, Adela

Universität Karlstad, Suedia


Bârză, Ilie

Kent State University


Mocioalcă, Oana

University of Kuwait
Deaconescu, Marian

Kyoto University, Res. Inst. Math. Sci.


Ambro, Florin
449
Université de Laval
Theodorescu, Radu A. Todor, Fabian

University of Leeds
Lesnic, Daniel

Universität Leipzig
Belgun, Florin Alexandru

Université de Lille
Badea, Catalin Tibăr, Mihai Marius
Druţu-Badea, Cornelia Vasilescu, Florian-Horia

Université de Limoges, Franţa


Stamate, Elena-Cristina

University of Manchester
Tabîrcă, Tatiana

University of Maryland
Pertea, Mihaela

Massachussetts Institute of Technology


Ciubotariu, Dan Salcianu, Alexandru
Ghitză, Alexandru Edgar Simovici, Dan
Lusztig, George A. Zamfirescu John

University of Melbourne
Cohn, Harry

450
University of Michigan
Dabija, Marius Viorel Mihalcea Leonardo
Gelca, Răzvan Şega, Liana

University of Minnesota
Ciocan-Fontaine, Ionuţ

University of Missouri, Columbia


Mitrea, Dorina Mitrea, Marius

University Montgomery, Auburn


Stănică, Pantelimon

Université de Montréal
Cornea, Octavian Schlomiuk, Norbert
Schlomiuk, Dana Zaidman, Samuel

University of Nebraska, Lincoln


Radu, Petronela

University of New Brunswick


Stoica, George

University of New England, Armidale


Despi, Ioan

University of New Mexico, Albuquerque


Buium, Alexandru

451
University of New Mexico, Gallup Campus
Smarandache, Florentin

State University of New York, Cortland


Băcuţă, Cristina

New York University, Stony Brook


Buraga, Sabin-Corneliu Popescu, Sorin

University Nôtre Dame


Anton, Marian Florin Nicolaescu, Liviu

Ohio State University


Alexandridis Roxanna Antoanela Mihalcea, Leonardo Constantin
Anghel Nicolae Moscovici Henri
Burghelea, Dan Nemethi Andras
Caibăr, Mirel Pavel, Nicolae
Constantin, Ovidiu Roman, Cosmin
Marin, Ofelia Stan, Aurel Iulian

Universität Osnabrück
Ichim, Bogdan

Universität Padeborn
Mihăilescu, Preda
Université Paris VI
Ciorănescu, Doina N. Predeleanu, Mircea
Iordan, Andrei

452
Université de Paris Dauphine
Turinici, Gabriel

Université Paul Sabatier, Toulouse


Bănică, Teodor

Pennsylvania State University


Chirică, Dragoş Ocneanu, Adrian
Nistor, Victor Pimsner, Mihai Victor

Université de Perpignan
Motreanu, Dumitru Sofonea, Mircea

Université de Poitiers
Bădulescu, Alexandru Ioan

Portland State University


Dăescu, Dacian

University of Pretoria, South Africa


Rosinger, Elemer E.

Priceton University
Klainerman, Sergiu

University of Puerto Rico


Pasnicu, Cornel Teleman, Silviu

453
University of Purdue
Coroian, Iuliu Dan Tătaru, Grigore
Dădărlat, Marius Ţarfulea, Nicolae

Université de Quebec
Haimovici, Corina

Quins College, Flushing, N. Y.


Ralescu Ştefan S.
Reader University, SUA
Borcea, Ciprian Sorin

Rochester Institute of Technology


Felea, Raluca Minuţ, Aurelia

Università di Roma 1
Zsidó, László

University of Salamanca
Trandafir, Camelia

University Sedliţe, Polonia


Grebenicov, Eugeniu I.

University Shefield
Gheorghe, Marian

454
Simon Frase University
Fetecău, Răzvan

Université Sophia-Antipolis, Nice


Dimca, Alexandru

University of South Dakota


Georgescu, Cătălin

University of South Carolina


Vraciu, Adela

University South Orange, Seton Hall


Rozenblat-Rot, M. C.

Stanford University
Caragiu, Mihai

University of Strathclyde, Glasgow


Constanda, Cristian

Universität Stuttgart
Coclici, Cristian-Aurelian Ştefănescu, Alin

Sydney University
Păunescu, Laurenţiu G.

455
Syracuse University
Coman, Ioana Lavinia

University of Texas, Arlington


Corduneanu, Constantin C. Drăgan, Irinel

University of Texas, Austin


Castraveţ, Ana Maria Vâjiac, Adrian
Farkas, Gavril Vâjiac, Mihaela B

University of Texas, San Antonio


Popescu, Gelu
University of North Texas
Anghel, Nicolae

Texas Technical University


Gelca, Răzvan Pătrângenaru, Victor

University of Utah
Bocea, Marian Veliche, Oana

University of Utrecht, Olanda


Crainic Marius

Vanderbilt University
Nicoară, Remus

456
University of Victoria, Canada
Diacu, Florin Stoica, Cristina

Virginia Technical University


Farkaş, Dan Iliescu, Traian

University of Virginia
Mitrea, Irina

University of Waterloo, Canada


Nica, Alexandru

Wayne State University, Detroit


Drăghici, Sorin

West Chester University


Niţicǎ, Viorel

University of Wisconsin, Madison


Ionescu, Dan Alexandru

University of Wisconsin, Whitewater


Baica, Malvina Tupan, Alexandru
Ionel, Eleny

Yale University
Aslan, Mihaela Zară, Cătălin

457
York University, Toronto
Ghişa, Dorin Rovenţa, Eugen
Guiaşu, Ileana Tudose, Geanina
Guiaşu, Silviu

University of Toronto
Craiu, Radu Virgil

Universität Zürich
Teleman, Andrei-Dumitru Anton

Adrese
CIUMAŞU, Dorin I. - Gartenstrasse 2, 7332 Einslingen-Fils, Germania

DEDIU, Mihai - 230 North Street, Tewsburry, MA 01875, SUA

ISTRĂŢESCU, Vasile - Westring 331, 2300 Kiel, Germania

LEWIN, Marica - Leon Blum Str nr. 46, #30, 33855 Haifa, Israel

LUPAŞ, Laurenţiu - 1401 S. Harbor Bolvd La Habra, CA 90631, SUA

POP, Horia Călin - 16750 S. Herman Way #222, Van Nuys, CA 91406, SUA

SCHECHTER, Ervin - Konrad Adenauer Str. 39, D-6570 Kaiserslautern

SOLOMON, Sender - Tel Aviv Univ., Adv Nahar Hazarden 4/6, Israel

TĂUTU, Petre - Erbprinzenstr 25, 69126 Heildelberg, Germania

458
Cercetătorii din Institutul de
Matematică al Academiei Române, puţin
înainte de reorganizarea din 1975

SECTORUL I

1. Singer, Ivan c.p. I (şef sector) 17. Vintilescu, Doina Livia mat.
2. Teleman, Silviu c.p. III 18. Ceauşescu, Zoia Elena mat.
3. Suciu, Ion c.p. III 19. Dinescu, Gabriela mat.
4. Apostol, Constantin c.p. III 20. Valuşescu, Ilie mat.
5. Vasilescu, Horia Florin c.p. III 21. Popescu, Valentin c.
6. Ciorănescu, Ioana c.p. III 22. Tevy, Ionel c.
7. Godini, Gliceria c.p. III 23. Istrăţescu, Vasile c.p. III
8. Stroescu, Elena c.p. III 24. Voiculescu, Dan mat.
9. Popa, Nicolae c.p. III _____________________________
10. Arsene, Grigore c.
11. Zsido, Laszlo c. 1. Marinescu, Gheorghe
12. Strătilă, Şerban c. 2. Dinculeanu, Nicolae
13. Cîrnu, Mircea c. 3. Foiaş, Ciprian
14. Peligrad, Costel c. 4. Colojoară, Ion
15. Păltineanu, Gavril c. 5. Găină, Stelian
16. Niculescu, Constantin c. 6. Cristescu, Romulus

SECTORUL II

1. Cornea, Aurel c.p. II (şef sector) 7. Dobrescu, Mihai mat.


2. Gussi, Gheorghe c.p.III 8. Manolache, Nicolae mat.
3. Bucur, Gheorghe c.p.III 9. Brînzănescu, Vasile c.
4. Meghea, Constantin c.p.III 10. Bănică, Constantin c.p.III
5. Ivaşcu, Dumitru c. 11. Şabac, Mihaela c.
6. Stoian, Gheorghe mat. 12. Moroianu, Mihnea c.
459
13. Flondor, Paul Cătălin c. __________________________
14. Farkaş, Petru mat.
15. Stoica, Lucreţiu Cristodor mat. 1. Acad. Nicolescu, Miron
16. Verona, Andrei c. 2. Andreian Cazacu, Cabiria
17. Moscovici, Hary c. 3. Jurchescu, Martin
18. Burghelea , Dan c.p.III 4. Boboc, Nicu
19. Stoia, Manuela c. 5. Stănăşilă, Octavian

SECTORUL III
18. Licoiu, Dorian Dorel c.
1. Roşca, Radu c.p. I (şef sector) 19. Spircu, Tiberiu c.
2. Iordănescu, Radu c.p.III 20. Georgescu, Gheorghe c.
3. Popovici, Iulian c.p.III 21. Filipoiu, Alexandru c.
4. Dediu, Mihai c.
5. Giuculescu, Alexandru mat.
6. Dogaru, Oltin Horia c. 1. Gheorghiu, Gheorghe T.
7. Iacob, Andrei mat. 2. Galbură, Gheorghe
8. Bărcănescu, Şerban mat. 3. Marcus, Solomon
9. Radu, Eugen c.p.III 4. Bucur, Ionel
10. Popescu, Nicolae c.p.III 5. Teleman, Kostache
11. Radu, Alexandru c.p.III 6. Hangan, Theodor
12. Basarab, Şerban c. 7. Solian, Alexandru
13. Brezuleanu, Alexandru c. 8. Rudeanu, Sergiu
14. Corban, Adrian c.p.III 9. Popovici, Constantin
15. Udrescu, Valeriu c.p.III 10. Radu, Nicolae
16. Petrescu, Ioana c. 11. Vrănceanu, Gheorghe
17. Constantinescu, Adrian c.

SECTORUL IV

1. Morozan, Toader c.p.III 3. Vîrsan, Constantin c.p.III


(şef sector) 4. David, Elena c.p.III
2. Ene, Horia c.p.III 5. Georgescu, Adelina c.p.III
460
6. Giurgiu, Maria c. 22. Zaharia, Elena c.
7. Dinu, Marina c. 23. Şchiop, Alexandru c.p.III
8. Pascali, Dan c.p.III _____________________________
9. Berechet, Oprea c.p.III 1. Acad. Teodorescu, Nicolae
10. Dinu, Liviu Florin c. 2. Acad. Iacob, Caius
11. Toma, Ileana c. 3. Roşculeţ, Marcel
12. Liess, Otto c. 4. Cristescu, Nicolae
13. Barsony, Nagy Andrei c. 5. Nicolescu, L. J.
14. Roşu, Mihai Radu mat. 6. Gheorghiţă, Ştefan
15. Drăghicescu, Dimitrie c.p.III 7. Halanay, Aristide
16. Soos, Eugen c.p.III 8. Predeleanu, M.
17. Mazilu, Petrişor c.p.III 9. Teodorescu, Petre P.
18. Suliciu, Ion c. 10. Livovschi,Leon
19. Mihăilescu, Mihaela c. 11. Gogonea, Sorin
20. Rădulescu, Silvia c. 12. Coroi, Mariana
21. Ariciuc, Mircea c.

461
BIBLIOGRAFIE
[a] Iacob, C., Şt. I., Gheorghiţă, M. Soare, L. Dragoş, Dicţionar de mecanică, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.
[b] Deac, I., Dicţionar enciclopedic al matematicienilor. 2 vol., Seria de Matematică
Aplicată şi Industrială 9, 12, Ed. Univ. din Piteşti, Piteşti, 2001, 2002.
[c] Andonie, G. Şt., Istoria Ştiinţelor în România, Matematica. Mecanica. Astronomia.
Comitetul Român de Istoria şi Filozofia Şt., Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti,1981.
[d] Who's Who in România 2002. Bucureşti, 2002.
[e] Albescu, E. I., C. Albu, G. Adonie ş.a., Personalităţi româneşti ale ştiinţelor
naturii şi tehnicii - Dicţionar, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1982.
[f] Albeanu, Gr. (ed.), Lista lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice din Facultatea
de Matematică, Universitatea din Buc., Facultatea de Matematică, Bucureşti, 2000.
[g] Popa, P. (coord.), Medalioane universitare. Dicţionar. Ed. Univ. din Piteşti, Piteşti,
2002.
[h] Andonie, G. Şt., Istoria matematicii în România. 3 vol., Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1965, 1966, 1967.
[i] Corduneanu, C., Mathematicians and computer scientists of Romanian extraction
residing outside Romania, Libertas Mathematica, 21 (2001), 192-209.

[imi] File de istorie, Institutul de Matematică şi Informatică, Chişinău, 2004.


[j] Mihăileanu, N., Istoria matematicii, 2 vol., Ed. Enciclopedică Română, Buc., 1974.
[k] Purcaru, I., O. Bâscă, Oameni, idei, fapte din istoria matematicii, Ed. Ec., 1996.
[l] Băncilă, Ileana (coord.), S. Măruţă (şi colectiv.), Teze de doctorat. Lucrări
susţinute în ţară de autori români şi străini şi lucrări susţinute în străinătate de
autori români. 1948-1970; 1971-1973; 1974-1976; 1977-1979; 1980-1983; 1984-
1987; 1988-1991. Bucureşti, Biblioteca Centrală Universitară, 1973; 1975; 1979;
1982; 1996.
[m] Andonie, G. Şt., Istoria matematicilor aplicate clasice din România. Mecanică şi
astronomie., Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1971.
[n] Bălan, Şt., N. Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România în date
cronologice, Ed. Acad. R.S.R, Bucureşti, 1985.

462