Sunteți pe pagina 1din 4

Marfuri livrate in afara comunitatii. TVA.

Documente justificative

Intrebare: Ce conditii si documente trebuie intocmite pentru o livrare de


produse in Elvetia, beneficiarul fiind o persoana fizica? Care este regimul TVA
aplicabil, si in sarcina cui intra taxele vamale?

Raspuns: Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 126 alin. (1) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare
de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in
Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila,
astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile
economice prevazute la art. 127 alin. (2);

Art. 132 alin. (1) prevede urmatoarele:


„Se considera a fi locul livrarii de bunuri:
a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul,
in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau
de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara
teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari
ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se
considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre
alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari
sau unui montaj;
c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in
cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
(......)”
In cazul prezentat societatea efectueaza o livrare de bunuri catre persoana fizica din
Elvetia, bunuri ce nu sunt transportate din Romania. Locul acestei livrari de bunuri este
in Romania.

Prin urmare, intrucat sunt indeplinite cele 4 conditii prevazute de art. 126 alin. (1),
aceasta operatiune este impozabila in Romania fiind aplicabile cotele de taxa prevazute
la art. 140 din Codul fiscal, sau, dupa caz, scutirile de taxa prevazute la art. 141, 143,
144, 1441 si 152 din Codul fiscal.

Art. 143 alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca sunt scutite
de TVA livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Comunitatii de catre
furnizor sau de alta persoana in contul sau.

In conformitate cu prevederile art. 126 alin. (9) lit. b) aceste operatiuni sunt scutite de
taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este permisa
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.

Pentru aplicarea acestei scutiri au fost emise Instructiunile de aplicare a scutirii de TVA
pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441
din Codul fiscal aprobate prin OMFP 2222/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Potrivit art. (2) al acestor instructiuni, sunt scutite de TVA, in conformitate cu


prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate sau
transportate in afara Comunitatii de furnizor sau de alta persoana in contul sau. Prin
persoana care expediaza sau transporta bunuri in afara Comunitatii in contul

furnizorului se intelege orice persoana care face transportul. Scutirea se aplica

numai in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor si


cumparator, transportul bunurilor in afara Comunitatii este in sarcina
furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela
la o alta persoana pentru efectuarea transportului.
Scutirea de taxa prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal se justifica de
catre exportator cu urmatoarele documente:
a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din
Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele
solicitate de autoritatea vamala pentru intocmirea declaratiei vamale de export;
b) unul dintre urmatoarele documente:
1. declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul
comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea
vamala; sau
2. documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din
spatiul comunitar, si/sau, dupa caz, sa fie certificat liberul de vama acordat de
autoritatea vamala; sau
3. confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul
vamal;
c) documente din care sa rezulte ca transportul este realizat de furnizor sau in
numele sau, cum sunt: documentul de transport, comanda de cumparare, de vanzare
sau contractul, documentele de asigurare.

Astfel, pentru aceasta livrare societatea dvs. poate aplica scutirea prevazuta la art. 143
alin. (1) lit. a) in situatia in care, potrivit prevederilor contractuale, transportul bunurilor
in Elvetia este in sarcina acesteia. Scutirea trebuie justificata cu documentele
mentionate.

In aceste conditii factura se va emite fara TVA, cu mentiunea „Scutit cu drept de


deducere conform art. 143 alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal” si se
va raporta la Randul 13 al Formularului (300) "Decont de TVA", aprobat prin OMFP
2245/2010.

In situatia in care, in calitate de exportator, nu puteti justifica scutirea de TVA


prevazuta la art. 143 alin.(1) lit.a) cu documentele mentionate, factura se va emite cu
TVA colectata si se va raporta la Randul 9 al Formularului (300).
Potrivit art. 181 si 182 din Codul vamal al Romaniei, regimul de export permite
scoaterea marfurilor romanesti in afara teritoriului vamal al Romaniei. Regimul de
export atrage aplicarea masurilor de politica comerciala, indeplinirea formalitatilor
vamale prevazute pentru exportul marfurilor, precum si, dupa caz, incasarea oricaror
drepturi legal datorate.

Cu exceptia marfurilor plasate sub regimul de perfectionare pasiva, toate marfurile


romanesti destinate a fi exportate trebuie sa fie plasate sub regimul de export.

Cazurile si conditiile in care marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei nu fac
obiectul unei declaratii de export se stabilesc in regulamentul vamal.

Declaratia de export se depune la biroul vamal in a carui raza de competenta se afla


sediul exportatorului sau locul in care marfurile sunt ambalate sau incarcate in vederea
exportului.
Liberul de vama pentru export se acorda cu conditia ca marfurile in cauza sa
paraseasca teritoriul vamal al Romaniei in aceeasi stare in care acestea se aflau in
momentul acceptarii declaratiei de export.

Art. 6 din Norma tehnica de utilizare a Sistemului de control al exportului stabileste ca


declararea marfurilor pentru export se realizeaza prin completarea de catre
declarant/reprezentant, in aplicatia ECS-RO, a Documentului Electronic de Export
(declaratie vamala de export sub forma electronica, intocmita in aplicatia ECS-RO).

Obligatiile societatii dvs. in calitate de vanzator precum si cele ale cumparatorului


privind derularea contractului de vanzare internationala referitor la livrarea marfurilor,
repartitia cheltuielilor, transferul riscurilor si formalitatile documentare privind trecerea
marfurilor de la vanzator la cumparator sunt cele stabilite prin clauzele contractului
incheiat.