Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłELE ALE EDUCAłIEI


Domeniul: Psihologie
Specializarea: PSIHOLOGIE – linia română APROBAT,
Forma de învăŃământ: la distanŃă RECTOR
Anul universitar: 2008/2009 prof.univ.dr. Andrei Marga

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
Domeniul: Psihologie
Specializarea: Psihologie
Titlul absolventului: LicenŃiat în Psihologie generală
Durata studiilor: 6 semestre; 3 ani
Forma de învăŃământ: la distanŃă

CERINłE PENTRU OBłINEREA DIPLOMEI DE LICENłĂ:

156 credite la disciplinele obligatorii


24 credite la disciplinele opŃionale
20 credite la examenul de licenŃă
5 credite suplimentare pentru o limbă străină (2 semestre)
10 credite suplimentare pentru practica de profil
Promovarea disciplinei EducaŃie fizică, fără credite (2 semestre)
Stagiu pentru elaborare lucrării de licenŃă în semestrul 6.

Pentru ocuparea unui post didactic (învăŃământ gimnazial, liceal şi superior) absolventul trebuie să cumuleze un număr adiŃional de 30
de credite prin parcurgerea modulului pedagogic I al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Definitivarea în
învăŃământ presupune parcurgerea celui de-al doilea modul oferit de DPPD (30 credite)

DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni):


Activitati Sesiuni de examene Practica Vacanta
didactice
Sem. I Sem. II iarna vara restante iarna primavara vara
Anul I 14 14 3 3 2 - 2+1 1 12
Anul II 14 14 3 3 2 3 2+1 1 12
Anul III 14 14 3 3 2 3 2+1 1 -

NUMĂRUL DE ORE PE SĂPTĂMÂNI:


Sem. I Sem. II
Anul I 22 21
Anul II 16 16
Anul III 17 17
Notă: Pentru anul I numărul total de ore include orele de EducaŃie fizică şi Limba străină.

V. MODUL DE ALEGERE AL DISCIPLINELOR OPłIONALE:


SEM. 1: Se alege 1 disciplină
SEM. 2: Se alege 1 disciplină
SEM. 3: Se alege 1 disciplină
SEM. 4: Se alege 1 disciplină
SEM. 5: Se alege 1 disciplină
SEM. 6: Se alege 1 disciplină

Notă: La întocmirea contractului individual de studii, studentul poate să aleagă cel puŃin două cursuri opŃionale
de la alte facultăŃi din cadrul universităŃii adiŃional faŃă de cele oferite de către facultate.

DECAN, DIRECTOR DE STUDII,


Prof.univ.dr. Calin Felezeu prof.univ.dr. Adrian Opre
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłELE ALE EDUCAłIEI
Domeniul: Psihologie
Specializarea: PSIHOLOGIE – linia română APROBAT,
Forma de învăŃământ: la distanŃă RECTOR
Anul universitar: 2008/2009 prof.univ.dr. Andrei Marga

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
Anul de studiu: I

Semestrul: 1 Semestrul: 2
disciplinei
Codul

Denumirea disciplinei Nr.ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.


Nr.crt.

AT TC AA AT TC AA

1. Introducere în psihologie I PSY 1011 4 10 - E 7 - - - - -


2. Introducere în neuropsihologie PSY 1021 4 10 14 E 7 - - - - -
3. Psihologie experimentală şi analiza PSY 1031 - - 28 E 7 - - - - -
datelor I
Disc. impuse

4. Psihologie biologică: ereditate şi PSY 1041 4 10 - E 5 - - - - -


mediu
5. Introducere în psihologie II PSY 1012 - - - - - 4 10 - E 7
6. Psihologie experimentală şi analiza PSY 1032 - - - - - - - 28 E 7
datelor II
7. Psihologie cognitivă PSY 1052 - - - - - 4 10 - E 7
8. Sociologie PSY 1062 - - - - - 4 10 - E 5
1. Epistemologie PSY 1211 4 10 - C 4 - - - - -
Disc. OpŃ.

2. Logică PSY 1221 4 10 - C 4 - - - - -


3. Antropologie culturală PSY 1232 - - - - - 4 10 - C 4
4. Psihologie animală PSY 1242 - - - - - 4 10 - C 4
1 NeuroştiinŃe cognitive aplicate PSY 1252 - - - - - 4 10 - C 4
Fac.

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total 16 40 42 5 30 16 40 28 5 30


credite pe semestru, la disciplinele impuse (DI) şi la 98 84
disciplinele opŃionale (DO)

DECAN, DIRECTOR DE STUDII,


Prof.univ.dr. Calin Felezeu prof.univ.dr. Adrian Opre
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłELE ALE EDUCAłIEI
Domeniul: Psihologie
Specializarea: PSIHOLOGIE – linia română APROBAT,
Forma de învăŃământ: la distanŃă RECTOR
Anul universitar: 2008/2009 prof.univ.dr. Andrei Marga

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
Anul de studiu: II

Semestrul: 1 Semestrul: 2
disciplinei
Codul

Denumirea disciplinei Nr.ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.


Nr.crt.

AT TC AA AT TC AA

1. Psihologia dezvoltării PSY 2073 8 20 - E 6,5 - - - - -


2. Psihologie socială PSY 2083 4 10 - E 6,5 - - - - -
Disc. impuse

3. Psihodiagnostic PSY 2093 4 10 - E 6,5 - - - - -


4. Psihologia personalităŃii PSY 2103 4 10 - E 6,5 - - - - -
5. Psihologia dezvoltării PSY 2074 - - - - - 4 10 - E 6,5
6. Psihologie socială PSY 2084 - - - - - 4 10 - E 6,5
7. Psihodiagnostic PSY 2094 - - - - - 4 10 - E 6,5
8. Psihologia sănătăŃii PSY 2114 - - - - - 8 20 - E 6,5
9. Practica de profil PSY 2124 - - 56 Cal 2,5 - - 56 Cal 2,5
ific ific
1. Psihiatrie PSY 2253 4 10 - C 4 - - - - -
2. Psihopedagogia deficienŃilor PSY 2263 4 10 - C 4 - - - - -
mintali
Disc. OP’OpŃ.

3. Psihologie judiciară PSY 2273 4 10 - C 4 - - - - -


4. Psihologie evoluŃionistă PSY 2284 - - - - - 4 10 - C 4
5. Metode de cercetare în organizaŃii PSY 2294 - - - - - 4 10 - C 4
6. AplicaŃii computerizate în PSY 2304 - - - - - 4 10 - C 4
cercetarea psihologică
1 Psihobiologia sexualităŃii PSY 2283 - - - - - 4 10 - C 4
Fac
.

Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total 24 60 56 6 32,5 24 60 56 6 32,5


credite pe semestru, la disciplinele impuse (DI) şi la 140 140
disciplinele opŃionale (DO)

DECAN, DIRECTOR DE STUDII,


Prof.univ.dr. Calin Felezeu prof.univ.dr. Adrian Opre
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłELE ALE EDUCAłIEI
Domeniul: Psihologie
Specializarea: PSIHOLOGIE – linia română APROBAT,
Forma de învăŃământ: la distanŃă RECTOR
Anul universitar: 2008/2009 prof.univ.dr. Andrei Marga

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
Anul de studiu: III
Semestrul: 1 Semestrul: 2
disciplinei
Codul

Denumirea disciplinei Nr.ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.


Nr.crt.

AT TC AA AT TC AA

1. Psihologia muncii PSY 3135 4 10 - E 6,5 - - - - -


2. Psihologie clinică şi psihoterapie PSY 3145 8 20 - E 6,5 - - - - -
3. Psihologie şcolară PSY 3155 4 10 - E 6,5 - - - - -
4. Psihologie organizaŃională PSY 3165 8 20 - E 6,5 - - - - -
Disc. impuse

5. Psihologia personalului PSY3186 - - - - - 4 10 - E 6,5


6. Psihologie clinică şi psihoterapie PSY 3146 - - - - - 8 20 - E 6,5
7. Consiliere în carieră şi orientare PSY 3196 - - - - - 4 10 - E 6,5
în carieră
8. Modificări cognitiv- PSY 3206 - - - - - 8 20 - E 6,5
comportamentale
9. Practică de profil PSY 3126 - - 56 Cal 2,5 - - 56 Cal 2,5
ific ific
1. Profile atipice de dezvoltare I PSY 3315 4 10 - C 4 - - - - -
2. Logopedie PSY 3325 4 10 - C 4 - - - - -
3. Psihodiagnostic clinic şi PSY 3326 4 10 - C 4
intervenŃii la copii
Disc. OpŃ.

4. Psihocriminalistica PSY 3336 - - - - - 4 10 - C 4


5. Profile atipice de dezvoltare II PSY 3316 - - - - - 4 10 - C 4
Metode calitative de cercetare PSY 3346 4 10 - C 4 - - - - -
Metode cantitative de cercetare PSY 3346 - - - - - 4 10 - C 4
Fac.

NoŃiuni de ergonomie cognitivă PSY 3356 - - - - - 4 10 - C 4


Total ore pe semestru, total probe pe semestru şi total 28 60 56 6 32,5 28 60 56 6 32,5
credite pe semestru, la disciplinele impuse (DI) şi la 144 144
disciplinele opŃionale (DO)

DECAN, DIRECTOR DE STUDII,


Prof.univ.dr. Calin Felezeu prof.univ.dr. Adrian Opre