Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Care este definiţia contractului:


a) manifestarea de voinţa făcută cu intenţia de a produce efecte juridice;
b) acordul unei persoane pentru a naşte, modifica sau stinge un raport juridic;
c) acordul intre două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dânşii un raport juridic.
ANS:C
2.Cum se clasifica contractele după modul de formare:
a) contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b) contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte obligatorii
c) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit
ANS: A
3.Cum se clasifica contractele după conţinutul lor:
a) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit;
b) contracte unilaterale si contracte bilaterale;
c) contracte comutative si contracte aleatorii.
ANS:B
4.Cum se clasifica contractele după scopul urmărit de părţi:
a) contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b) contracte negociate, contracte de adeziune, contracte obligatorii;
c) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.
ANS:C
5. Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros:
a) liberalităţi şi acte dezinteresate;
b) contracte comutative şi contracte aleatorii;
c) contracte consensuale şi contracte reale.
ANS:B
6. Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit:
a) contracte unilaterale si contracte bilaterale;
b) liberalităţi si acte dezinteresate;
c) contracte comutative si contracte aleatorii.
ANS:B
7. Cum se clasifica contractele după efectele produse:
a) contracte constitutive de drepturi;
b) contracte translative de drepturi;
c) contracte declarative de drepturi.
ANS:C
8. Cum se clasifica contractele după durata (modul) lor de executare:
a) contracte cu executare imediata şi contracte cu executare succesiva;
b) contracte negociate, contracte de adeziune şi contracte obligatorii;
c) contracte constitutive sau translative de drepturi.
ANS:A
9.Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor in legislaţie:
a) contracte de adeziune şi contracte obligatorii;
b) contracte numite şi contracte nenumite;
c) contracte consensuale şi contracte solemne.
ANS:B
10. Cum se clasifica contractele după corelaţia dintre ele:
a) contracte numite şi contracte nenumite;
b) contracte negociate şi contracte obligatorii;
c) contracte principale şi contracte accesorii.
ANS:C
11.Cum se clasifica contractele după modul în care se exprima voinţa părţilor:
a) contracte consensuale şi contracte solemne;
b) contracte negociate şi contracte obligatorii;
c) contracte reale şi contracte de adeziune.
ANS:B
12..Care sunt condiţiile cerute pentru validitatea contractelor:
a) capacitatea de a contracta;
b) bunul sa se afle in circuitul civil;
c) in toate cazurile, forma autentica.
ANS:A
13 Ce este capacitatea de a contracta:
a) condiţie pentru validitatea unei convenţii;
b) capacitatea de folosinţă;
c) capacitatea de exerciţiu.
ANS:A
14. Care sunt incapacităţile generale in materia capacităţii de a contracta:
a) situaţia minorilor;
b) interzişii judecătoreşti;
c) minorii care nu au împlinit vârsta de 16 ani.
ANS:B
15. Care sunt incapacităţile parţiale sau speciale in materia capacităţii de a contracta:
a) vânzarea intre soţi;
b) persoanele solvabile nu pot cumpăra bunurile care se vând prin licitaţie publica;
c) tutorii nu pot cumpăra bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.
ANS:A
16. Care sunt condiţiile consimţământului:
a) sa fie exprimat;
b) sa fie interiorizat;
c) sa fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice.
ANS:C
17. Ce este oferta de a contracta (policitaţiunea):
a) este o propunere făcută unei anumite persoane sau publicului de a încheia un contract în anumite
condiţii;
b) este o propunere făcută unei anumite persoane sau publicului de a încheia un contract in anumite
condiţii care trebuie sa fie făcută numai in forma scrisa;
c) este o propunere făcută unei anumite persoane sau publicului de a încheia un contract in anumite
condiţii care trebuie sa fie numai expresa.
ANS:A
18. Care este momentul încheierii contractului:
a) cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaraţiunii);
b) cel stabilit conform sistemului expedierii acceptării;
c) cel stabilit conform sistemului recepţiei acceptării de către ofertant (sistemul primirii acceptării).
ANS:C
19. Care este importanta determinării momentului încheierii contractului:
a) determina locul încheierii contractului;
b)când apare un conflict de legi in spaţiu, in raport de acest moment se stabileşte legea aplicabila;
c) in cazul contractelor translative de proprietate având ca obiect bunuri generic determinate,
transmiterea dreptului de proprietate are loc in momentul încheierii contractului, iar riscul pieirii bunurilor se
suporta de cumpărător.
ANS:A
20. Care este locul încheierii contractului:
a) se determina în acelaşi mod, indiferent dacă încheierea contractului s-a realizat între prezenţi, prin
telefon sau prin corespondenţă;
b) daca încheierea contractului se realizează prin telefon, locul încheierii contractului este acela unde
se afla acceptantul;
c) daca încheierea contractului se realizează prin telefon, locul încheierii contractului este acela unde
se afla ofertantul.
ANS:C
21. Care este importanta determinării locului încheierii contractului:
a) determina momentul încheierii contractului;
b) în cadrul relaţiilor de drept internaţional privat, când apare un conflict de legi in spaţiu, locul
încheierii contractului stabileşte legea aplicabila;
c) în cadrul relaţiilor de drept internaţional privat, când apare un conflict de legi în timp, locul
încheierii contractului stabileşte legea aplicabilă.
ANS:B
22. Care sunt principiile care guvernează efectele contractului:
a) pacta sunt servanda;
b) simulaţia;
c)stipulaţia pentru altul.
ANS:A
23. Ce înseamnă interpretarea contractului:
a) a determina înţelesul exact al clauzelor unui contract, prin cercetarea manifestării de voinţă a
părţilor, în strânsă corelaţie cu voinţa lor internă;
b) a stabili regulile generale de interpretare a contractului;
c) a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.
ANS:A
24. Ce este principiul relativităţii efectelor contractului:
a) regula de drept conform căreia convenţiile legal făcute au putere de lege intre părţile contractante;
b) reprezintă modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu terţii;
c) regula de drept conform căreia contractul produce efecte numai fata de părţile contractante.
ANS:C
25. Care sunt excepţii de la principiul relativităţii efectelor contractului:
a) denunţarea unilaterală a contractului;
b) promisiunea faptei altuia;
c) stipulaţia pentru altul.
ANS:C
26. Ce este acţiunea directa prin invocarea contractului de către terţ:
a) posibilitatea recunoscuta de lege unor persoane străine de un contract de a acţiona împotriva uneia
din părţile contractante, invocând contractul la a cărui încheiere nu au participat;
b) este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terţa persoana sa-si
asume un angajament juridic in folosul creditorului din contract;
c) este un contract prin care o parte dispune ca cealaltă parte sa dea, să facă sau să nu facă ceva în
folosul unei terţe persoane care nu participa la încheierea contractului.
ANS:A
27. Care este noţiunea excepţiei de neexecutare:
a) o consecinţa a neexecutării contractului ca urmare a unei imposibilităţi fortuite;
b) o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;
c) un mijloc de apărare aflat la dispoziţia uneia din părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care
i se pretinde executarea obligaţiei ce-i incumba, fără ca partea care pretinde aceasta executare să-şi execute
propria obligaţii
ANS:C
28. Care sunt cazurile practice ale excepţiei de neexecutare:
a) în materia contractului de schimb;
b) în materia contractului de locaţiune;
c) în materia contractului de mandat.
ANS:A
29. Care este temeiul juridic al excepţiei de neexecutare a contractului:
a) reciprocitatea obligaţiilor născute din contractul sinalagmatic;
b) interdependenta obligaţiilor născute din contractul sinalagmatic;
c) reciprocitatea si interdependenta obligaţiilor născute din contractul sinalagmatic.
ANS: C
30. Care sunt condiţiile excepţiei de neexecutare:
a) obligaţiile reciproce ale părţilor să-şi aibă temeiul în acelaşi contract;
b) debitorul sa fi fost pus în întârziere;
c) părţile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce.
ANS:A
31. Ce este rezoluţiunea contractului:
a) o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;
b) o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata;
c) o consecinţa a neexecutării contractului ca urmare a unei imposibilităţi fortuite.
ANS:B
32. Prin ce se deosebeşte rezoluţiunea contractului de nulitatea contractului:
a) cauzele nulităţii sunt posterioare momentului încheierii contractului;
b) cauza rezoluţiunii este întotdeauna posterioara încheierii contractului;
c) cauza rezoluţiunii este concomitenta încheierii contractului..
ANS:B
33. Care este temeiul juridic al rezoluţiunii contractului:
a) reciprocitatea si interdependenţa obligaţiilor născute din contractul sinalagmatic, împrejurarea ca
fiecare dintre obligaţiile reciproce este cauza juridica a celeilalte;
b) efectul specific al unui contract sinalagmatic;
c) nerespectarea unei condiţii de validitate la momentul încheierii contractului.
ANS:A
34. Care sunt condiţiile cerute pentru admiterea rezoluţiunii judiciare:
a) niciuna dintre părţi să nu-şi fi executat obligaţiile sale;
b) neexecutarea să fi fost imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia;
c) debitorul obligaţiei neexecutate să nu fi fost pus în întârziere
ANS:B
35. Ce sunt pactele comisorii:
a) sunt clauze contractuale exprese prin care părţile prevăd rezoluţiunea contractului pentru
neexecutarea obligaţiilor uneia din ele;
b) se confundă cu condiţia rezolutorie expresă;
c) intenţia părţilor de a stipula un pact comisoriu poate sa rezulte implicit.
ANS:A
36. Care sunt efectele rezoluţiunii contractului:
a) faţă de părţi, rezolutiunea contractului are ca efect desfiinţarea tuturor drepturilor consfinţite în
favoarea lor de către dobânditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvat;
b) faţă de terţi, rezoluţiunea contractului are ca efect desfiinţarea tuturor drepturilor consfinţite în
favoarea lor de către dobânditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvat;
c) faţă de părţi, rezoluţiunea are ca efect desfiinţarea contractului pentru viitor.
ANS:B
37. Ce este rezilierea contractului:
a) este sancţiunea care se aplica în cazul neexecutării culpabile a unui contract cu executare
succesivă;
b) este sancţiunea care are ca efect desfiinţarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de
neexecutare, numai pentru trecut;
c) este sancţiunea care are ca efect desfiinţarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de
neexecutare, atât pentru trecut cât şi pentru viitor.
ANS:A
38. Ce este riscul contractului:
a) un efect specific al contractelor sinalagmatice;
b) un efect al tuturor contractelor;
c) o excepţie de la principiul obligativităţii contractul
ANS:A
39. Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori:
a) in materie de mandat;
b) in materia contractului de antrepriza;
c) in materia contractului de schimb.
ANS:B
40. Cine suporta riscul in contractele sinalagmatice translative de proprietate:
a) vânzător, în cazul unui bun cert, daca înainte de pieirea lucrului, vânzătorul fusese pus în
întârziere întrucât nu-si executase la termenul prevăzut obligaţia de predare;
b) vânzător, numai daca vânzarea s-a făcut sub condiţie rezolutorie;
c) vânzător, daca vânzarea s-a făcut sub condiţie rezolutorie sau suspensiv
ANS:A
41. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare:
a) întotdeauna, contract consensual;
b) în principiu, contract consensual;
c) contract aleatoriu.
ANS:B
42. Care sunt incapacităţile speciale de a vinde şi a cumpăra:
a) vânzarea între soţi interzisă
b) executorii judecătoreşti nu pot cumpăra bunurile statului sau unităţilor adminitrativ teritoriale;
c) tutorii nu pot cumpăra bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primit
ANS:A
43. Ce este promisiunea de vânzare:
a) este un antecontract din care se naşte un drept de creanţă;
b) este numai unilaterala;
c) ca si oferta de a contracta este un act juridic unilateral.
ANS:A
44. Ce este pactul de preferinţă:
a) este un act juridic unilateral prin care o persoană primeşte promisiunea proprietarului de vinde un
bun, rezervându-şi dreptul de a-si manifesta ulterior consimţământul de a cumpăra bunul;
b) este un contract unilateral;
c) este o varianta a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca în cazul când
îl va vinde să acorde preferinţa unei anumite persoane, la preţ egal.
ANS:C
45. Ce este dreptul de preemţiune:
a) este o varianta a promisiunii de vânzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul când
îl va vinde să acorde preferinţa unei anumite persoane, la preţ egal;
b) este dreptul prioritar la cumpărare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept ce reprezintă o
derogare de la principiul liberei circulaţii a bunurilor şi de la principiul conform căruia proprietarul dispune
liber de bunul sau;
c) o varianta a pactului de preferinţa.
ANS:B
46. Ce este promisiunea unilaterala de vanzare:
a) un act juridic unilateral;
b) un antecontract sinalagmatic atunci când beneficiarul promisiunii se obliga sa plătească în
schimbul opţiunii ce i se conferă, o suma de bani;
c) o vânzare afectata de un termen sau o condiţie.
ANS:B
47. Care sunt condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească lucrul vândut:
a) sa fie in comerţ (sa fie in circuitul civil);
b) sa existe întotdeauna in momentul încheierii contractului;
c) sa fie in posesia vânzătorului.
ANS:A
48. Care sunt condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească preîul:
a) sa existe in momentul încheierii contractului sau sa poată exista in viitor;
b) sa fie sincer si serios;
c) sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil.
ANS:B
49. Cum trebuie sa fie preţul, obiectul prestaţiei cumpărătorului:
a) fixat in bani, deoarece acest lucru tine de natura contractului;
b) un preţ real, pe care părţile să nu-l fi stabilit în mod fictiv, ci cu scopul de a fi cerut şi plătit în
realitate;
c) determinabil, când cuantumul lui este hotărât de părţi în momentul încheierii contractului.
ANS:B
50. Ce este predarea lucrului vândut:
a) consta in punerea lucrului vândut la dispoziţia cumpărătorului;
b) este obligaţie de a da;
c) este obligaţia cumpărătorului
ANS:A
51. Ce este obligaţia de garanţie contra evicţiunii:
a) obligaţia vânzătorului să-l garanteze pe cumpărător de evicţiunea totală sau parţială a lucrului
vândut;
b) obligaţia vânzătorului de a-l garanta pe cumpărător in caz de pierdere, în tot sau în parte, a
proprietăţii lucrului sau în caz de tulburare a cumpărătorului in exercitarea prerogativelor de proprietar,
numai daca evicţiunea provine din fapta unui terţ;
c) vânzătorul are obligaţia de garanţie contra evicţiunii, numai dacă este vorba de o tulburare de
drept.
ANS:A
52. Ce reprezinta evictiunea:
a) pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului;
b) tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;
c) tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.
ANS:A
53. Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultand din fapta unui tert:
a) sa existe o tulburare de fapt;
b) cauza tulburarii sa fie concomitenta vanzarii;
c) cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii.
ANS:C
54. Care sunt efectele garantiei in caz de evictiune consumata:
a) vanzatorul este obligat sa restituie o parte din pretul primit;
b) cumparatorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului
evingator;
c) vanzatorul este indreptatit sa solicite cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat
evictiunea.
ANS:B
55. Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului
vandut:
a) viciul sa fie posterior vanzarii;
b) viciul sa nu fie grav;
c) viciul trebuie sa fie ascuns.
ANS:C
56. Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii:
a) cumparatorul poate sa ceara nulitatea contractului;
b) cumparatorul poate sa ceara rezilierea vanzarii;
c) cumparatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.
ANS:C
57. Cand datoreaza cumparatorul dobanda pretului:
a) daca lucrul vandut si predat este producator de fructe;
b) in toate cazurile in care a intarziat sa faca plata;
c) indiferent daca lucrul vandut si predat este sau nu producator de fructe.
ANS:A
58. Care este sanctiunea neplatii pretului:
a) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei printr-o
actiune avand ca obiect plata pretului, care este imprescriptibila;
b) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, printr-o
actiune avand ca obiect plata pretului, care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani;
c) vanzatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.
ANS:B
59. Ce este luarea in primire a lucrului vandut:
a) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul
este obligat sa-l predea;
b) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul
este obligat sa-l predea, numai daca are autorizarea instantei sa-l depuna in alt loc, daca are nevoie de locul
unde se gaseste;
c) obligatia vanzatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care cumparatorul
este obligat sa-l predea
ANS:A
60. Cine suporta cheltuielile vanzarii:
a) vanzatorul;
b) atat vanzatorul cat si cumparatorul;
c) cumparatorul.
ANS:C
61. Care sunt varietatile de vanzare:
a) vanzarea unei succesiuni nedeschise;
b) vanzarea pe incercate;
c) vanzarea sub conditie rezolutorie.
ANS:B
62. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie:
a) contract consensual;
b) contract cu titlu oneros;
c) contract translativ de proprietate.
ANS:C
63. Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii:
a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili relativ de a dispune prin donatii;
b) numai persoanle puse sub interdictie sunt incapabile absolut de a dispune prin donatii;
c) a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili absolut de a dispune prin donatii.
ANS:C
64. Care sunt incapacitatile de a primi donatii:
a) medicii si farmacistii nu pot primi donatii;
b) minorii si interzisii nu pot primi donatii;
c) organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica sunt incapabile absolut de a primi donatii.
ANS:C
65. Care este obiectul contractului de donatie:
a) un bun aflat in circuitul civil;
b) un bun, indiferent daca este determinat sau determinabil;
c) bunul sa fie posibil, licit, chiar daca nu exista sau nu poate exista in viitor.
ANS:A
66. Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie:
a) daca donatia se incheie prin mandatar, pentru imputernicire nu se cere forma autentica;
b) toate donatiile se fac prin act autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 813 Cod
civil;
c) in situatia in care contractul de donatie se incheie prin acte separate, intre absenti, numai oferta de
a contracta trebuie sa fie facuta in forma autentica
ANS:B
67. Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor:
a) irevocabilitatea priveste numai efectele contractului de donatie;
b) partile pot insera in contractul de donatie clauze care sa contravina irevocabilitatii donatiei;
c) irevocabilitatea donatiilor priveste nu numai efectele contractului, ci insasi esenta contractului,
fiind o conditie de validitate pentru formarea lui (irevocabilitate de gradul II).
ANS:C
68. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:
a) plata datoriilor viitoare nedeterminate;
b) donatia poate fi afectata de un termen;
c) donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta.
ANS:A
69. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor:
a) reintoarcearea conventionala a bunurilor donate pentru cazul in care donatarul ar muri inainte de
donator, precum si in situatia in care atat donatarul cat si descendentii acestuia ar deceda inaintea sa;
b) dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat;
c) conditiile potestative.
ANS:A
70. Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti:
a) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila;
b) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este irevocabila;
c) sotul donator are posibilitatea de a renunta la dreptul de a revoca donatia.
ANS:A
71. Ce forma imbraca donatiile simulate:
a) donatie deghizata;
b) donatie indirecta;
c) dar manual.
ANS:A
72. Ce sunt donatiile deghizate:
a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de
contractul de donatie;
b) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat,
in baza acordului de vointa al partilor contractante;
c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui
contract secret.
ANS:C
73. Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane:
a) donatia simulata care vizeaza natura gratuita a contractului;
b) donatia simulata care vizeaza persoana adevaratului donatar;
c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui
contract secret.
ANS:B
74. Ce sunt donatiile indirecte:
a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de
contractul de donatie;
b) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui
contract secret
c) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat,
in baza acordului de vointa al partilor contractante.
ANS:A
75. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiile conform art. 829 Cod civil:
a) donatiile intre soti;
b) donatiile de bunuri viitoare;
c) revocarea pentru neexecutarea sarcinii.
ANS:C
76. Cand se revoca donatia pentru ingratitudine:
a) cand donatorul a atentat la viata donatarului;
b) cand s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru atentatul la viata donatorului
savarsit de donatar;
c) in cazul refuzului donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.
ANS:C
77. Ce caracteristici prezinta actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a) trebuie introdusa in termen de 3 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua
cand donatorul l-a cunoscut;
b) este o actiune reala, astfel ca poate fi introdusa atat de donator, cat si de mostenitorii acestuia;
c) trebuie introdusa in termen de 1 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua
cand donatorul l-a cunoscut.
ANS:C
78Cind se revoca donatia pentru survenienta de copil:
a) cand donatorul adopta un copil dupa incheierea contractului de donatie;
b) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se
naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, dar numai din casatorie,
c) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se
naste ulterior, chiar si postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.
ANS:C
79. Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii:
a) de succesorii in drepturi ai donatorului;
b) numai de donator;
c) de creditorii chirografari ai donatarului.
ANS:A
80. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept:
a) revocarea pentru neexecutarea sarcinii;
b) revocarea pentru survenienta de copil;
c) revocarea pentru ingratitudine.
ANS:B
81. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune:
a) contract translativ de proprietate;
b) contract consensual;
c) contract cu titlu oneros, aleatoriu.
ANS:B
82. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune:
a) in toate cazurile, locatorul si locatarul trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare;
b) locatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului;
c) daca obiectul locatiunii este un bun imobil, iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani,
partile trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de dispozitie.
ANS:C
83. Ce reguli se aplica in cazul in care contractul de locatiune se incheie de un coindivizar:
a) regulile care guverneaza vanzarea de catre unul dintre coproprietari;
b) regulile care guverneaza imbogatirea fara justa cauza;
c) regulile care guverneaza raspunderea contractuala.
ANS:A
84. Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune:
a) orice bunuri proprietate privata sau proprietate publica, in mod egal
b) orice bun prezent sau viitor;
c) bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ – teritoriale pot fi
inchiriate numai in conditiile legii speciale.
ANS:C
85. Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune:
a) indiferent de durata contractului;
b) numai pe unitati de timp;
c) in mod global sau pe unitati de timp.
ANS:C
86. Ce conditii trebuie sa indeplineasca chiria in contractul de locatiune:
a) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii absolute;
b) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii relative;
c) sa fie fixata numai in bani.
ANS:A
87. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a
lucrului:
a) rezolutiunea contractului pentru neexecutare;
b) obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune – interese;
c) nulitatea contractului.
ANS:B
88. In ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile
lucrului:
a) numai daca este de rea – credinta;
b) indiferent daca este de buna sau de rea-credinta;
c) indiferent daca este de buna sau de rea credinta, dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului.
ANS:C
89. Care sunt obligatiile locatorului:
a) sa efectueze reparatile locative;
b) obligatia de a intretine lucrul;
c) obligatia de a efectua reparatiile capital
ANS:C
90. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul:
a) numai pentru cele provenind din propria fapta;
b) numai pentru cele provenind de la terti;
c) atat pentru cele provenind din propria fapta cat si pentru cele provenind de la terti.
ANS:C
91. Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul:
a) in toate cazurile, o actiune in revendicare;
b) in toate cazurile o actiune personala;
c) o actiune in revendicare, daca este proprietarul lucrului.
ANS:C
92. Ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul de sublocatiune:
a) sa fie permisa printr-o clauza expresa in contractul de locatiune;
b) sa nu contina dispozitii contrare contractului principal;
c) sa se incheie in forma autentica.
ANS:B
93. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune:
a) cesiunea contractului de locatiune este un nou contract de locatiune;
b) sublocatiunea constituie o vanzare a dreptului de folosinta;
c) cesiunea contractului de locatiune constituie o vanzare a dreptului de folosinta, respectiv o cesiune
de creanta cu titlu oneros.
ANS:C
94. Care sunt cauzele de incetare a contractului de locatiune:
a) in cazul pieirii totale a bunului;
b) daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nicio exceptie;
c) in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator.
ANS:A
95. Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului:
a) numai daca pieirea este culpabila;
b) numai daca bunul se strica in totalitate prin caz fortuit;
c) indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila.
ANS:B
96. Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului:
a) cel mult 1 an;
b) cel mult 3 ani;
c) cel mult 5 ani.
ANS:C
97. Ce presupune tacita relocatiune:
a) prelungirea efectelor vechiului contract de locatiune;
b) incheierea unui nou contract de locatiune;
c) o cesiune a contractului de locatiune.
ANS:B
98. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii:
a) prin lege;
b) prin conventia partilor;
c) prin hotarare judecatoreasc
ANS:B
99. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii:
a) forma autentica;
b) nu se cere o forma speciala, astfel ca poate fi facuta si tacit;
c) nu se cere o forma speciala, dar trebuie sa fie facuta in scris.
ANS:C
100. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului
de locatiune:
a) rezolutiunea;
b) rezilierea;
c) nulitatea.
ANS:B
101. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat:
a) de esenta contractului, contract cu titlu gratuit;
b) contract unilateral;
c) de natura contractului, contract cu titlu gratuit.
ANS:C
102. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat:
a) contract intuitu personae;
b) contract real;
c) solemn, cu exceptiile prevazute de lege.
ANS:C
103. Care este obiectul principal al contractului de mandat:
a) incheierea oricarui act juridic;
b) incheierea de fapte juridice;
c) incheierea de acte juridice, cu exceptia celor cu caracter strict personal.
ANS:C
104. Ce conditii se cer indeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, in cazul contractului de mandat:
a) in toate cazurile, atat mandantul cat si mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
b) mandatarul poate avea capacitate restransa de exercitiu;
c) mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, indiferent de natura actului pe care
urmeaza sa-l incheie.
ANS:C
105. Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generali:
a) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de conservare;
b) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de administrare;
c) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de dispoziti
ANS:B
106. Ce este manadatul in interes comun:
a) operatiunea juridica in care mandatarul actioneaza atat ca reprezentant al unei pesoane cat si
pentru sine;
b) contractul care se incheie de o persoana care actioneaza ca mandatar al ambelor parti contractante;
c) un contract prin care mandatarul are, pe langa dreptul la remuneratie, un interes propriu la
ancheierea actului pentru care a fost insarcinat de mandant.
ANS:B sau C
107. Ce este autocontractul in materia contractului de mandat:
a) un mandat in interes comun;
b) este un act cu sine insusi;
c) este o dubla reprezentare.
ANS:C
108. Cum se produc efectele revocarii mandatului:
a) numai pentru viitor ( ex nunc);
b) numai pentru trecut (ex tunc);
c) atat pentru viitor cat si pentru trecut.
ANS:A
109. Care sunt cauzele speciale de incetare a mandatului:
a) renuntarea mandatarului;
b) punerea sub interdictie;
c) revocarea mandatului.
ANS:B
110. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare:
a) un caz de simulatie prin interpunere de persoane;
b) o stipulatie pentru altul;
c) o promisiune a faptei altuia.
ANS:A
111. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta in caz de nerespectare a pactului prin vanzarea
bunului unui tert:
a) sa ceara anularea contractului de vanzare;
b) sa solicite plata de daune - interese;
c) sa intenteze actiunea in revendicare.
ANS:B
112. Cand trebuie sa fie indeplinita conditia existentei obiectului contractului:
a) la momentul incheierii contractului;
b) ulterior incheierii contractului;
c) atat inainte cat si dupa incheierea contractului
ANS:A
113. Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea
cauzei contractului:
a) nulitatea relativa;
b) inopozabilitatea;
c) nulitatea absolut
ANS:C
114. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza:
a) lipsei formei autentice, in cazul contractelor solemne;
b) lipsei remiterii bunului in contractele reale;
c) elementului aleatoriu - riscul - in contractele aleatorii.
ANS:B
115. In ce cazuri se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare a ofertei:
a) numai in cazurile expres prevazute de lege;
b) in cazul ofertei fara termen;
c) daca partile au convenit, anterior, ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de
acceptare
ANS:C
116. Care sunt consecintele pe care le produce momentul incheierii contractului:
a) in raport de acest moment, in toate contractele translative de proprietate se transmite dreptul de
proprietate;
b) in raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare, precum si caducitatea ofertei;
c) in raport de acest moment cumparatorul suporta riscul pierii bunului, in toate cazurile.
ANS:B
117. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor:
a) prioritatea vointei reale a partilor;
b) clauzele indoielnice nu se interpreteaza deoarece nu produc niciun efect;
c) clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul care reiese din natura contractului.
ANS:C
118. Ce este denuntarea unilaterala a contractului:
a) exceptie de la principiul obligativitatii contractului;
b) cauza de nulitate a contractului;
c) exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului.
ANS:A
119. Ce este incetarea contractelor intuitu personae:

120. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:
121. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil:

122. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul:

123. Ce presupune simulatia prin incheierea unui contract fictiv:

124. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei:

125. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune:

126. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era
pierit in tot:

127.Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit in parte:


a) sa ceara executarea asupra partii ramase din lucru cu o reducere proportionala din pret;
b) sa ceara sa se constate nulitatea absoluta a contractului;
c) sa ceara plata unor daune –interese
ANS:A
128. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare – cumparare este un teren, iar la
predare, intinderea terenului este mai mica decat cea mentionata in contract:
a) invocarea exceptiei de neexecutare a contractului;
b) sa ceara desfiintarea contractului;
c) sa ceara o reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa.
ANS:C
129. În ce termen se prescrie actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantie pentru
evictiune:
a) actiunea este imprescriptibila;
b) actiunea se prescrie in termen de 1 an de la data producerii evictiunii;
c) actiunea se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii evictiunii.
ANS:C
130. In ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie:
a) in termen de 1 an;
b) in termen de 6 luni;
c) actiunea este imprescriptibila.
ANS:B
131. In ce termen se poate intenta actiunea vanzatorului avand ca obiect plata pretului:
a) in termenul general de prescriptie de 3 ani;
b) actiunea este imprescriptibila;
c) in termen de 1 an.
ANS:A
132. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual:
a) numai bunuri mobile corporale, susceptibile de traditiune;
b) orice bun mobil;
c) bunuri mobile si imobile
ANS:A
133. In ce termen trebuie introdusa actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a) in termen de 1 an;
b) in termenul general de prescriptie de 3 ani;
c) actiunea este imprescriptibila.
ANS:A
134. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul:
a) in toate cazurile o actiune in revendicare;
b) o actiune personala care isi are izvorul in contractul de locatiune;
c) o actiune avand ca obiect plata de despagubiri pentru prejudiciul cauzat.
ANS:B