Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de evaluare Tehnician

Fisa postului nr .

Numele si prenumele titularului .

Rezultatul evaluarii .

Perioada de evaluare '" ., , .

Puuctajul Cores-
Ev. Ev, Finala criteriului (de pondenta
Ev. Conduc. Comparti- Decizia evahaare "
Cemparti- mentului de sefului flnala 10p=1
Critetii de evaluarc Au toeva lu II rCII mcntului gesnunc a icrarhic inmultit cu 20p=2
resurselor superior penderea JOp=3
umane criteriilor) 40p=4
50p=5
1 2 3 4 5 6 7
1. Gradul de indeplioire a standardelor de
performanta 50 puncte, pondere 50%
• Cantitatea, 20 puncte, pondere 20% x
'x
- nr. documentatiilor si propunerilor pentru scoaterea din x
functiune a rnijloacelor fixe uzate din dotarea x
laboratoarelor/ateliere scoala si clasarea obiectelor de x
inventar; x
nr. procese verbale (de predare - prim ire) intocmite x
-
x
pentru eviderrta materialelor consumate; I
x
- nr. situatiilor de constatare a prejudiicilor aduse de x
catre elevi mobilierului laboratorului/atelierului scoala; x
- nr. referatelor de necesitate referitoare atat la instalatiile x
anexe ale laboratorului cat si 1a dotarea x
laboratorului/atelierului seoala cu mobilier adeevat x
x
tipului de lucrari / leetii experimentale I precesului de x
productie; x
~ nr. documente (rnateriale didactice) intrate I utilizate x
inregi strate; x
x
- nr. orelor de inventariere anuala efectuat la nivelul x
unitatii scolare; x
- nr. fiselor utilajelor actualzate; x
- volumul actiunii de verificare permanents a starii de x functionare a aparaturii din dotare si asigurarea utilizarii in bune conditiuni a acesteia;

volurnuI materialului didactic demonstativ pentru lectii, lucrari, si procesului de productie, potrivit indicatiilor profesorului de specialitate;

volumul materialelor didactice diverse necesare procesului instructiv - educativ;

volumul activitatii de gestiune a materialelor existente in laborator;

volumul activitatii de aprovizionare cu materiale didactice;

sprijinirea elevilor prin volumul organizarii si desfasurarii activitatii in cercuri;

volumul activitatii de identificare si casare a materialului didactic a carui utilizare este imposibila sau a carui utilizare prezinta pericoI pentru elevi si profesori;

volumul activitatii de asigurare in timpul orelor a asistentei tehnice pentru profesori;

volumul pregatirii procesului de productie prin documentatii tehniee, tipare, modele omologate, schite, norme de timp, norme de productie, norma interna finaIizata prin: fisa tehnico-analitica si caleulatia de pret;

volumul lansarii, desfasurarii si livrarii produselor; volumul livrarii ambalajelor si deseurilor rezultate;Calitatea, 10 puncte, pondere 10%

nr. lucrari, lectii, proeese de productie de laborator/atelier scoala efectuate complet si corect; respect area legalitatii / reglementarilor in vigoare; respect area regulilor de protectia muncii in laborator; nr. lucrari efectuate eronat I ilegal;

respectarea regularnentului de functionare a laboratoarelor I atelierelor scoala si a sarcinilor tehnicianu lui;

1(
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 • Costuri, 5 puncte, pondere 5% concordanta rezultate - obiective - costuri;

realizarea obiectivelor eu un volum cat mai mic posibil de cheltuieli: materiale (inclusiv consumabile), financiare, de energie fizica / psihica; .

relatia dintre volumul de activitate si costurile implicate;

nr. deplasari, acces Ia lucrarile, lectiile experimentale, procesele de produetie din laborator/atelierul scoala;

• Timpul,5 puncte, pondere 5%

durata executiei fiecarui tip de Iucrare/lectie/proces de productie de laborator/atelier de scoala in raport ell durata medie;

efectuarea lucrarilor/lectiilor/proceselor de productie de laborator/atelier scoala in timp util;

comunicarea in timp uti! a informatiilor solicitate 1a nivelul institutiei (intern), la niveluri ierarhic superioare acesteia;

• Modul de realizare a sarcinilor si de utilizare a resurselor, 10 puncte, pondere 10%

responsabil it ate;

con sti i nciozitate;

punctualitate;

operativitat e;

comunicare /cooperare;

originalitate / inovatie;

competenta / competitivitate

utilizarea maximala a resurselor puse la dispozitia postului

(sub stante si alte materiale didactice, materii prime si auxiliare, instalatii si mijloace fixe de laborator si de atelier scoala);

x x x x x x x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x

2. Asumarea respeusabilltatli, 25 punete, pondere 25%

Responsabilitatea pregatirii unor decizii:

• proiectarii 5 puncte;

• coordonarii 5 puncte;

• realizarii 5 punete

• evaluarii 5 puncte

• reglarii activitatii 5 puncte;

3. Dlfieultatea I complexltateaactiunilor I operatiilor, IS puncte, pondere 15%

Diversitatea actiunilor (2 puncte):

• mediu 1 punet

• foarte mare 2 puncte;

Complexitatea actiunilor (2punete):

• rnediu 1 punct

• foarte mare 2 puncte;

Efortul fizic I psihic (3 puncte):

• mica 1 punct

• mare 2 punete;

• foarte mare 3 puncte;

Durata necesara efectarii actiunilor (2 puncte):

• mediu 1 punet

• foarte mare 2 puncte;

T ehnici, proceduri speciale neeesare executarii (2 puncte):

• tehnici speciale 2 puncte

'I<
5p=1
IOp=2
I5p"")
2Op=4
x 25p=5
x
x
x
x
x
x
x
*
3p=1
6p=2
9p=J
12p=4
15p=5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4 • tehnici uzuale 1 punet

Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale Institutiei (2 punete):

• mic lpunct;

• mare 2 puncte;

GraduI de soli cit are din partea beneficiarilor:

• mie 1 punct;

• mare 2 puncte;

4. Initiativa si creativitate, 10 puncte, pondere 10%

Gradul de autonomie in executarea actiunilor (3 puncte):

Gradul de autonomie in anticiparea / efectuarea unor actiuni: 3 punete

Gradul de initiative in promovarea unor solutii alternativeeficiente si in alegerea eelor mai adecvate (4 puncte):

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
'"
2p=1
4p=2
6p=3
8p=4
lOp=5
x
x
x
x
x
x
x
x 5

Punctaj total

Sef de compartiment

Salariat

Punctaj total

Cornentarii

NOTA:

Pentru calculul coeficientului de salarizare se procedeaza conform exemplului de la evaluarea functiei de infonnatician.

"Punctajul de la 1 la 100 conform art. 52(2) din Legea 128/1997 ii corespunde punctajul de la 1 la 5 conform HG. 176/1999 si H.G.749/1998.

6