Sunteți pe pagina 1din 2

RO TABEL CU PROGRAME

A. Indicatorul “Uşã deschisã” H E. Selectorul de programe


F. Butonul “Start/Pauzã”
Aceastã maşinã de spãlat este dotatã
cu funcþii automate de siguranþã care C A G. Selectorul vitezei de centrifugare
detecteazã şi diagnosticheazã defecþiunile D B K
într-o fazã timpurie şi vã permit sã H. Indicatorul de succesiune a
reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu: I programului
I. Butonul “Reset”
B. Indicatorul “Service” E J. Butonul Pornire cu întârziere”
C. Indicatorul “Robinet de apã închis” F J G
D. Indicatorul “Curăţaţi pompa” K. Afişajul orei

Detergenþii şi aditivii Opþiuni speciale Viteza de


Simbol Incãr- Tip de spãlare / Note Pre- Spãlare Lichid Pornire Clean+ Pre- Uºor de Clãtire Oprire Centri- centrifu-
spãlare cãtura spãlare principalã emolient cu spãlare cãlcat intensivã clătire fugare gare
Programul maximã - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile întârziere variabilã maximã
producãtorului de pe etichetã rpm
kg
Articole normal sau foarte murdare: cearşafuri, feţe de masã, lenjerie intimã,
prosoape, cãmãşi etc. din bumbac şi in.
Bumbac/Antibacterii 5.0 Prin selectarea „Bumbac 95”, acest program elimină bacteriile, asigurând Da Max.
40 - 60 - 95 °C i i i i i i i i i
40-60-95 °C ingienizarea rufelor dvs. Eficienţa înlăturării bacteriilor a fost testată urmând o
metodologie similară standardului NF EN 13697 din noiembrie 2001.
Articole puþin sau normal murdare: cearşafuri, feţe de masã, lenjerie intimã,
prosoape, cãmãşi etc. din bumbac şi in.
Se economiseşte cel mai mult, consumând puţină energie şi prelungind durata de
SuperEco 5.0 spălare. Ideal a se utiliza noaptea pentru a profita mai mult de pe urma preţului mai – Da – – – Max.
60 °C i i i i i
60 °C convenabil al energiei electrice. Pentru a evita zgomotele centrifugii, setaţi viteza
de rotaţie la „0” şi declanşaţi programul centrifugii dimineaţa sau definiţi demararea
programului cu „Pornire cu întârziere” după caz.

Sintetice 2.5 Articole normal murdare: bluze, cãmãşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira),
Da 1000 1)
30 - 40 - 60 °C poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac. i i i i i i i i i
30-40-60 °C

Delicate 1.5 Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cãmãşi şi bluze. Da – – – 1000 1)
30 - 40 °C i i i i i i
30 - 40 °C

Articole de fiecare zi 3.0 Articole puþin sau normal murdare, din bumbac şi/sau sintetice. – Da – – Max.
40 °C i i i i i i
40 °C

Spãlare rapidã 3.0 Articole de exterior puþin murdare din bumbac, poliester, poliamidã şi amestecuri
– Da – – – – Max.
30 °C cu bumbac. i i i i
30 °C
Numai articole din lânã cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole
Lânã 1.0 din lânã care pot fi spãlare în maşina de spălat rufe.
– Da – – – – 1000 1)
Rece - 40 °C Acest program (40°C) este testat ºi aprobat pentru spãlarea cu maºina a lânii de i i i i
- 40 °C “The Woolmark Company”.
Tesãturile din in, mãtase, lânã şi viscozã marcate cu eticheta “spãlare de mânã”.
Spãlare manualã 1.0 Acest program (40°C) este testat ºi aprobat pentru spãlarea cu manualã a lânii de – Da – – – – 400 1)
40 °C i i i i
40 °C “The Woolmark Company”

Lenjerie 1.0 Acest ciclu este potrivit în special pentru tratarea lenjeriei delicate (se recomandã
– Da – – – – 400 1)
30°C utilizarea unei plase pentru rufe). i i i i
30 °C

Clãtire & centrifugare – 5.0 Acelaşi ca ultimul ciclu de clãtire şi centrifugare finală de la programul “Bumbac”. – – i i – – – i i i Max.
Acest program prevede o centrifugare intensivă. Acelaşi ca ciclul de centrifugare
Centrifugare – 5.0 de la programul pentru “Bumbac”. – – – i – – – – – i Max.
Doar evacuare - fãrã centrifugare.
Evacuare – – Metodă alternativă pentru terminarea programului după “Oprire clătire”. – – – – – – – – – – –

i: opþiune / Da : dozaj necesar Ciclurile pentru lânã ºi spãlare manualã ale acestei maºini au fost testate ºi aprobate de “The Woolmark Company” pentru
1) Pentru o protecþie sporitã a articolelor de îmbrãcãminte, viteza de centrifugare limitatã spãlarea articolelor de îmbrãcãminte din lânã etichetate pentru “spãlare cu maºina” sau “spãlare manualã” cu condiþia ca
la aceste programe. acestea sã fie spãlate în conformitate cu instrucþiunile de pe etichetã ºi cu cele oferite în acest tabel cu programe. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
M0512
5019 301 01040
DATE DESPRE CONSUM • Dacă selectaþi “Oprire clătire” nu lăsaþi rufele în INDICATORUL “UŞÃ DESCHISÔ
apă timp îndelungat.
Notã: programul se opreşte la “Oprire clãtire” în Înainte de începere şi dupã terminarea unui program,
Temperatura Încãrcãtura Apa Energia Durata aproximativã lampa se aprinde şi indicã faptul cã uşa poate fi
Programul a programului momentul în care lumina “Oprire clãtire” în
secvenþa de desfãşurare a programului este deschişa. Atâta timp cât un program de spãlare
(°C) (kg) (l) (kWh) (ore : minute)* funcþioneazã, uşa rãmâne blocatã şi nu trebuie forţatã
aprinsã. Lumina indicatoare de lângã butonul sub nici o formã. În cazul în care trebuie deschisã
Bumbac / Antibacterii 95 5.0 49** 1.90 2:00
“Start/Pauzã” clipeşte. urgent pe durata unui program în desfãşurare,
Bumbac *** 60 5.0 44 0,85 2:20 Terminarea opþiunii “Oprire clãtire”: consultaţi “Anularea (Resetarea) unui program în
Bumbac 40 5.0 44 0.60 2:00 • Apãsaþi butonul “Start/Pauză”; programul se va desfãşurare înainte de terminare”.
SuperEco 60 5.0 47 0,60 4:00
termina automat cu ciclul de centrifugare finală
al programului de spălare în curs. INDICATORII ROŞII
Sintetice 60 2.5 50** 0.70 1:30 • Dacã nu doriþi sã centrifugaþi rufele, rotiþi butonul “Service”
Sintetice 40 2.5 45 0.55 1:15 selector de programe pe poziþia “Evacuare” şi Aprinderea indicatorului “Service” poate fi cauzatã de
Delicate 30 1.5 50 0.50 0:45 apãsaþi butonul “Start/Pauză”. o defecþiune a unei compomente electrice. Consultaþi
Butomul “Centrifugare variabila” “Ghidul de detectare a defecþiunilor” din Instrucþiunile
Articole de fiecare zi 40 3.0 45 0.45 1:00 • Fiecare program are o vitezã automatã maximã de utilizare; dacã defecþiunea persistã, contactaþi
Spãlare rapidã 30 3.0 40 0.40 0:30 de centrifugare predeterminatã. Service-ul autorizat.
Lânã 40 1.0 55 0.60 0:45 • Apãsaþi pe buton pentru a fixa o altã vitezã de “Robinetul de apã închis”
centrifugare. Aparatul nu este alimentat cu apã, sau este alimentat
Spãlare manualã 40 1.0 45 0.60 0:40 • Dacã este selectatã viteza de centrifugare “0”, cu insuficientã apã. Deschideţi robinetul; dacă
Lenierje 30 1.0 45 0.50 0:36 centrifugarea finalã este anulatã, dar nu centrifugãrile indicatorul încã mai este aprins, consultaþi “Ghidul de
intermediare pe durata clãtirii. Se evacueazã doar detectare a defecþiunilor” din Instrucþiunile de utilizare.
Datele de consum au fost mãsurate în condiþii specifice şi în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum apa.
din fiecare locuinþã pot varia faþã de valorile date în tabel în funcþie de presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de “Curãþaþi pompa”
tipul de rufe. PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE Apa murdară nu este evacuatã. Verificaþi dacã furtunul
* Afişajul cu timpul rămas poate diferi de valorile date în tabel, pentru că depinde de condiþiile de utilizare de acasă. de evacuare este îndoit sau dacã filtrul trebuie curãþat;
** Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca Opþiunea “Pornire cu întârziere” permite pornirea în cazul din urmã consultaþi Instrucþiunile de utilizare
pompa sã evacueze apa afarã. maşinii după placul consumatorului, de exemplu (“Scoaterea filtrului”).
*** Program de referinþã pentru coloana energie. noaptea când electricitatea este mai ieftinã.
Nu utilizaþi detergenþi lichizi în cazul activãrii funcþiei TERMINAREA PROGRAMULUI
• Prelungiţi durata programului cu aproximativ
ADÃUGAÞI DETERGENÞII, ÎNCHIDEÞI UŞA, 10 - 15 minute.
“Pornire cu întârziere”.
SELECTAŢI PROGRAMUL • Selectaþi programul, temperatura şi opþiunile. • Toate luminile indicatoare ale secvenþei programului
• Adecvat în utilizarea aditivilor pentru îndepărtarea • Apăsaþi butonul “Pornire cu întârziere” pentru a sunt stinse şi indicatorul “Uşa deschisã” se aprinde.
Adăugaţi detergentul după cum este indicat în capitolul petelor şi a înălbitorilor pe bază de oxigen. Este selecta întârzierea de la 1 la 23 de ore.
interzis a se folosi clor sau perboraţi. 1. Rotiþi butonul selector de programe pe poziþia
“Detergenþi şi aditivi” din instrucţiunile de utilizare. • Apăsaţi butonul “Start/Pauză”. “Oprit/O”.
1. Rotiţi selectorul de programe până la programul şi Butonul “Prespãlare” Numărătoarea inversă a timpului de întârziere
temperatura dorită. • Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, 2. Închideþi robinetul da apã.
începe; lumina indicatoare “Pornire cu întârziere”
2. Afişajul timpului indică durata programului dorit murdãrie granularã). Durata ciclului sporeşte cu şi punctul de pe afiaj vor continua să clipească 3. Deschideþi uşa şi descãrcaþi maşina.
(în ore şi minute), şi lampa indicatoare “Start/ aproximativ 15 min. până când programul porneşte. 4. Lãsaþi uşa întredeschisã pentru a permite
Pauză” clipeşte. • Nu utilizaţi detergenþi lichizi pentru programul • Indicaþia timpului de întârziere dispare când tamburului sã se usuce.
3. Lampa indicatoare a vitezei de centrifugare principal de spălare în cazul activãri opţiuni programul porneşte şi este înclocuită de timpul
predefinite se aprinde. “Prespălare”. rămas. SCHIMBAREA PROGRAMULUI ŞI/SAU
Butomul “Uşor de călcat” • După ce butonul “Start/Pauzã” a fost apãsat, OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI
SELECTAÞI ORICE OPŢIUNE DORITÃ • Poate fi folosit împreună cu programele pentru numãrul de ore preselectate poate fi redus prin
apãsarea din nou a butonului “Pornire cu 1. Apãsaþi butonul “Start/Pauză” pentru a întrerupe
Apãsaþi butonul (butoanele) oricãrei opþiuni dorite “Bumbac”, “Sintetice” şi “Articole de fiecare zi”, programul. Indicatorul clipeşte.
- indicatorul respectiv se aprinde. pentru a uşura călcatul. întârziere”.
Pentru anularea opþiunii de“Pornire cu întârziere” 2. Selectaþi noul program (cu temperatura), toate
În situaţia în care combinaþia de program şi opţiuni • Sporeşte cantitatea de apă şi rufele sunt centrifugate opþiunile şi o altã vitezã de centrifugare dacã doriþi.
suplimentare nu este posibilã, luminile indicatoare se în mod delicat. ..înainte de a apãsa butonul “Start/Pauzã”:
• Rotiþi butonul selector de programe la altã 3. Apãsaþi butonul “Start/Pauză” din nou.
sting automat. combinaþiile cu opþiuni neadecvate vor fi Butonul “Clătire intensivă” Noul program continuã din acelaşi punct în care
anulate automat. poziþie sau apăsaþi butonul “Reset”.
• Mai multă apă şi un timp mai lung de clătire este ..dupã ce aþi apãsat butonul “Start/Pauzã”: programul precedent a fost întrerupt.
Butomul “Clean+” adăugat. Nu adăugaþi detergent pentru acest program.
• Alegeţi această opţiune dacă utilizaţi aditivi pentru • Apãsaþi butonul “Reset” timp de cel puþin 3
• Această opþiune este potrivitã în special pentru secunde - timpul de pornire cu întârziere dispare
îndepărtarea petelor (detergent praf, de pildă,
“Vanish”) – aceasta va optimiza eficienţa aditivului zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei de pe afişaj. ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN
pentru o mai bună spălare şi pentru îndepărtarea nou născuþilor şi pentru a ajuta persoanele care DESFÃŞURANTE ÎNAINTE DE TERMINARE
petelor. suferă de alergii. PORNIRE PROGRAM
• Se poate selecta pentru programele „Bumbac” şi Butonul “Oprire clãtire” Deschideþi robinetul şi apãsaþi butonul “Start/Pauză”. Butonul “Reset” anulează un program înainte de
“Sintetice”; alegeţi temperaturi de 30 sau 40°C • Rufele rãmân în ultima apã de clãtire fãrã sã mai Lumina indicatoare de lângã butonul “Start/Pauză” se terminare.
şi utilizaţi această opţiune, maşina fiind umplută continue cu ciclul de centrifugare final pentru a aprinde. Indicatorul secvenþei programului indicã faza • Apăsaţi butonul “Reset” cel puţin 3 secunde; pe
la maxim. împiedica mototolirea şi pentru a preveni schimbarea programului curent, trecând de la stânga la dreapta afişaj apare “rES”. Apa existentã este evacuatã
• Adăugaţi o cantitate adecvată de aditivi pentru culorilor. prin Spãlare, Clãtire, Centrifugare/Evacuare. înainte ca uşa sã poatã fi deschisã.
îndepărtarea petelor (detergent praf) în compar- • Aceastã opþiune este recomandatã în mod special Afişajul orei indică timpul rămas al programului.
timentul pentru spălare, împreună cu detergentul pentru programul “Sintetice”, “Articole de fiecare zi” şi Datorită variaþiilor în ceea ce priveşte încărcarea şi
(folosiţi numai detergent praf pentru această “Delicate”. temperatura apei de alimentare, timpul rămas este
opţiune). Respectaţi instrucţiunile producătorului • Această funcþie este foarte utilã dacã doriþi sã amânaþi calculatdin nou în anumite faze ale programului. În
referitoare la dozaj! centrifugarea sau dacã doriþi sã evacuaþi doar apa. aceasta situaþie, apare o animaþie pe afişajul orei.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01040