Sunteți pe pagina 1din 7

FIȘA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei Istoria Bisericească Universală

Anul de studiu I Semestrul* 1 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E


Regimul disciplinei - Ob-obligatorie Ob Numărul de credite 4
Total ore din planul de Total ore studiu Total ore pe
invatamant 42 28 70
individual semestru
Titularul disciplinei Preot Conf. Dr. Daniel BENGA
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o
fişă pentru fiecare semestru

Numărul total de ore (pe


Facultatea de Teologie Ortodoxă
semestru) din planul de
invatamant
Catedra de Teologie Istorică

Teologie Tota
Profilul C** S L P
l

Specializare Teologie Pastorală 42 28 14


a
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)


Competen 1. Cunoaşterea şi înţelegerea unor noţiuni privind cel de-al doilea
te mileniu creștin. Perioada cruciadelor. Istoria Bisericilor Apusene.
specifice Istoria catolicismului, anglicanismului și a protestantismului de-a
disciplinei lungul ultimilor o mie de ani. Ereziile medievale, istoria
monahismului apusean.

 pondere : 40%

2. Explicarea si interpretarea unor îndrumări metodice de lucru pentru


studenţi, realizarea unor referate şi lucrări de seminar pe problematica
ordinelor monahale apusene;

(explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)

 pondere : 20%

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)

 pondere : 20%

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
 pondere : 20%

Ponderea in notare,
La stabilirea notei finale se iau în considerare exprimata in %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea 70%


finala)

- răspunsurile finale la lucrările practice de -


laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 15%

- testarea continuă pe parcursul semestrului -

- activităţile gen teme / referate / eseuri / 15%


traduceri / proiecte etc

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.............
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare
scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu
bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Probă scrisă

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
La cerinţele minimale se adaugă
1. Frecvenţa satisfăcătoare la următoarele:
curs/sem. 1. Idei şi intrepretări originale.
2. Participarea la seminar 2. Capacitatea de a analiza şi
3. Susţinerea de referate, teme, interpreta nuanţat, diferenţiat
eseuri, prezentarea orală, traduceri. problematica cursului.
4. Nota la lucrarea de control 3. Stăpînirea unor tehnici, metode
5. Nivel minim de cunoaştere a de analiză şi sinteză şi capacitatea de
conceptelor de bază şi de utilizare a face conexiuni între concepte,
practică domenii sau discipline.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual


pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 8. Pregătire prezentări
4 2
curs orale
9. Pregatire examinare
2. Studiu dupa manual, suport de curs 4 4
finală
3. Studiul bibliografiei minimale
2 10. Consultaţii 1
indicate
4. Documentare suplimentară în 11. Documentare pe
4 -
bibliotecă teren
5. Activitate specifică de pregătire 12. Documentare pe
2 1
SEMINAR şi/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri,
2 13. Alte activităţi …
traduceri etc.
7. Pregatire lucrări de control 2 14. Alte activităţi …
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 28

Data completării: _____________ Semnătura titularului: ____________________

FIȘA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei Istoria Bisericească Universală

Anul de studiu I Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E


Regimul disciplinei - Ob-obligatorie Ob Numărul de credite 4
Total ore din planul de Total ore studiu Total ore pe
invatamant 42 28 70
individual semestru
Titularul disciplinei Preot Conf. Dr. Daniel BENGA
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o
fişă pentru fiecare semestru

Numărul total de ore (pe


Facultatea de Teologie Ortodoxă
semestru) din planul de
invatamant
Catedra de Teologie Istorică

Teologie Tota
Profilul C** S L P
l

Specializare Teologie Pastorală 42 28 14


a
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Competente generale (competentele generale sunt mentionate in fisa specializarii)


Competen 1. Cunoaşterea şi înţelegerea unor noţiuni privind cel de-al doilea
te mileniu creștin. Istoria bisericilor ortodoxe naționale. Situația
specifice creștinilor în Imperiul Otoman. Mișcarea ecumenică. Diaspora
disciplinei ortodoxă. Situația crețtinismului în lume în zilele noastre. Bisericile
Ortodoxe sub dictatura comunista.

 pondere : 40%

2. Explicarea si interpretarea unor îndrumări metodice de lucru pentru


studenţi, realizarea unor referate şi lucrări de seminar pe problematica
Bisericilor Ortodoxe sub dictatura comunista;

(explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a


conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei)

 pondere : 20%

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea


activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)

 pondere : 20%

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii
democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice /
valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor
ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu
responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala)
 pondere : 20%

Ponderea in notare,
La stabilirea notei finale se iau în considerare exprimata in %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea 70%


finala)

- răspunsurile finale la lucrările practice de -


laborator

- testarea periodică prin lucrări de control 15%

- testarea continuă pe parcursul semestrului -

- activităţile gen teme / referate / eseuri / 15%


traduceri / proiecte etc

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


.............
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare
scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu
bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Probă scrisă

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)
La cerinţele minimale se adaugă
6. Frecvenţa satisfăcătoare la următoarele:
curs/sem. 4. Idei şi intrepretări originale.
7. Participarea la seminar 5. Capacitatea de a analiza şi
8. Susţinerea de referate, teme, interpreta nuanţat, diferenţiat
eseuri, prezentarea orală, traduceri. problematica cursului.
9. Nota la lucrarea de control 6. Stăpînirea unor tehnici, metode
10. Nivel minim de cunoaştere a de analiză şi sinteză şi capacitatea de
conceptelor de bază şi de utilizare a face conexiuni între concepte,
practică domenii sau discipline.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual


pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de 8. Pregătire prezentări
4 2
curs orale
9. Pregatire examinare
2. Studiu dupa manual, suport de curs 4 4
finală
3. Studiul bibliografiei minimale
2 10. Consultaţii 1
indicate
4. Documentare suplimentară în 11. Documentare pe
4 -
bibliotecă teren
5. Activitate specifică de pregătire 12. Documentare pe
2 1
SEMINAR şi/sau LABORATOR INTERNET
6. Realizare teme, referate, eseuri,
2 13. Alte activităţi …
traduceri etc.
7. Pregatire lucrări de control 2 14. Alte activităţi …
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 28

Data completării: _____________ Semnătura titularului: ____________________