Sunteți pe pagina 1din 8

Accize

Unitatea de învăţare Nr. 6

ACCIZE

Cuprins Pagina
Obiectivele unităŃii de învăŃare nr.6 88
6.1 GeneralităŃi 89
6.2 Faptul generator 90
6.3 Modalitatea de calcul a accizelor 91
Întrebări recapitulative 94

OBIECTIVELE unităŃii de invăŃare nr. 6


Principalele obiective ale unităŃii de invăŃare Nr. 6 sunt:

• înŃelegerea conceptului referitor la aplicarea accizelor


• însuşirea metodologiei de calcul, declarare si plată
• familiarizarea, prin studiu individual, cu regulile privind circulaŃia
produselor accizabile şi documentele specifice acesteia.

Fiscalitate 88
Accize

6 ACCIZE

În prezentul capitol se vor trata aspectele principale privind conceptele referitoare la


aplicarea accizelor, nivelul acestora, metodologia de calcul, declarare şi plată. Regulile
privitoare la regimul de antrepozitare, deplasarea în România şi intracomunitară a
produselor accizabile, marcarea acestora, se regăsesc în Codul fiscal, de unde pot fi
studiate.

6.1. GENERALITĂłI

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum datorate bugetului de stat pentru
următoarele produse fabricate sau importate:
- bere;
- vinuri;
- băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri;
- alcool etilic;
- tutun prelucrat;
- energie electrică şi produse energetice;
- alte produse accizabile: cafea, băuturi, articole din cristal, bijuterii de aur şi/sau
platină, cu excepŃia verighetelor, arme, iahturi etc.

Orice operaŃiune de fabricare, procesare, modificare a acestor produse reprezintă


producŃia de produse accizabile.

Produse accizabile se pot fabrica, transforma, procesa, deŃine, primi sau expedia, în regim
suspensiv, dintr-un loc aflat sub controlul autorităŃii fiscale, denumit antrepozit fiscal.

Persoana fizică sau juridică autorizată, de autoritatea fiscală competentă, să producă,


transforme, să primească, deŃină şi expedieze produse accizabile este denumită
antrepozitar autorizat.

Plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, deŃinerii şi


deplasării produselor. Această perioadă este cunoscută sub denumirea de regim
suspensiv.

Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv are loc pe baza documentului


administrativ de însoŃire a mărfii (DAI).

Pot primi, în vederea exercitării activităŃii economice, produse accizabile în regim


suspensiv, din state membre UE, persoanele fizice sau juridice denumite operatori
înregistraŃi.

Fiscalitate 89
Accize

În mod ocazional, pot primi produse accizabile în regim suspensiv din alte state UE, dar
nu pot deŃine şi expedia, operatorii neînregistraŃi.

6.2. FAPTUL GENERATOR

Faptul generator al accizelor este momentul producerii sau importului pe teritoriul


comunitar al produselor accizabile.

Exigibilitatea accizelor intervine în momentul eliberării lor pentru consum sau al


constatării de lipsuri sau pierderi de produse accizabile.
Prin eliberare pentru consum se înŃelege:
- ieşirea produselor accizabile din regimul suspensiv, fie şi ocazională;
- producŃia de produse accizabile în afara regimului suspensiv;
- importul de produse accizabile, cu excepŃia energiei, gazului natural, cărbunelui şi
cocsului. Gazul natural este supus accizei, iar aceasta devine exigibilă la livrarea
gazului de către furnizorii autorizaŃi. Energia electrică este supusă accizelor, iar
acestea devin exigibile la momentul facturării ei către consumatorii finali.
- utilizarea produselor accizabile în antrepozitul fiscal în alte scopuri, decât ca
materie primă, etc.

Nu reprezintă eliberare în consum:


- transferul de produse accizabile dintr-un antrepozit fiscal în altul din România sau
din alt stat UE;
- transferul de produse accizabile către un comerciant înregistrat în alt stat membru,
către un operator neînregistrat în alt stat membru sau către o Ńară din afara UE.
- distrugerea produselor accizabile din cazuri de forŃă majoră.

Prin Codul fiscal se interzice fabricarea de produse accizabile în afara antrepozitului


fiscal.

Un produs accizabil nu poate fi deŃinut în afara antrepozitului fiscal dacă nu s-a plătit
acciza pentru el. Fac excepŃie, berea, vinul şi băuturile fermentate, altele decât berea şi
vinul, produse în gospodării individuale pentru consumul propriu (200.000 hl / an).

Codul fiscal defineşte fiecare produs accizabil şi îl încadrează în coduri NC (poziŃie sau
cod tarifar).

Accizele pentru bere, vinuri, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri, produse
intermediare, alcool etilic, produse de tutun şi uleiuri minerale se exprimă în euro pe
unitatea de măsură (aceasta este o acciză specifică).

La Ńigarete, acciza este combinată dintr-o acciză specifică exprimată în euro / 1.000
Ńigarete şi o acciză ad valorem aplicată asupra preŃului maxim de vânzare cu amănuntul.

Fiscalitate 90
Accize

Sumele datorate bugetului de stat drept accize se calculează în lei. Valoarea în lei a
accizelor se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului
stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.

6.3 Modalitatea de calcul a accizelor

Modalitatea de calcul este următoarea:

a) pentru bere:

A=C*K*R*Q

unde,

A – cuantumul accizei;
C – numărul de grade Plato;
K – acciza unitară prevăzută în Codul fiscal, în funcŃie de capacitatea de producŃie
anuală;
R – cursul de schimb lei – euro;
Q – cantitatea în hectolitri.

ConcentraŃia zaharametrică în grade Plato, în funcŃie de care se calculează acciza


este înscrisă în specificaŃia tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru
fiecare sortiment (identică cu cea înscrisă pe eticheta de comercializare a berii). Se
admite o abatere de ± 0,5 grade Plato.
De exemplu: pentru o sticlă de 0,5 l bere, cu o concentraŃie de 3%, cursul 3,62
lei/euro, acciza este:

A = 3 * 0,748 * 3,62 * 0,5/200 = 0,02 lei

b) pentru vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi produse intermediare:

A=K*R*Q

unde,

A – cunatumul accizei;
K – acciza unitară;
R – cursul de schimb lei/euro;
Q – cantitatea în hectolitri.

De exemplu: pentru o sticlă de vin de 1 litru, cu o cocnentraŃie de 11%, cursul


3,62 lei/euro, acciza este:

A = 34,05 * 3,62 * 1/100 = 1,23 lei

Fiscalitate 91
Accize

c) pentru alcool etilic:

A = C/100 * K * R * Q

unde,
A – cunatumul accizei;
C – cantitatea alcoolică exprimată în procente de volum;
K – acciza specifică, în funcŃie de capacitatea de producŃie anuală;
R – curusl de schimb lei/euro;
Q – cantitatea în hectolitri.

De exemplu, pentru o sticlă de 1 litru alcool etilic cu concentraŃia alcoolică 70%,


în condiŃia în care acciza unitară este 750 euro / hectolitru, iar cursul 3,62 lei/euro:

A = 70/100 * 750 * 3,62 * 0,5/100 = 9,50 lei

d) pentru Ńigarete

Total acciză = A1 + A2

unde,
A1 – acciza specifică
A2 – acciza ad valorem
A1 = K1 * R * Q1
A2 = K2 * PA * Q2

în care:
K1 – acciza specifică
K2 – acciza ad valorem
R – cursul de schimb lei/euro
P – preŃul maxim de vânzare cu amănuntul
Q1 – cantitatea exprimată în unităŃi de 1.000 bucăŃi Ńigarete
Q2 – numărul de pachete de Ńigarete aferente lui Q1

PreŃul maxim de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de Ńigarete se stabileşte de


către persoana care produce Ńigaretele în România sau care importă Ńigaretele şi se
notifică la autoritatea fiscală centrală. Aceasta înregistrează preŃul declarat al
antrepozitorului autorizat pentru producŃie, a operatorului înregistrat sau a importatorului
şi îl publică în două cotidiane de mare tiraj şi pe site-ul propriu.
De exemplu, pentru 100 pachete Ńigări la un preŃ cu amănuntul de 5 lei/pachet şi K1 = 4,5
iar A2 = 61,2%, R = 3,62 lei/euro.

A1 = 4,5 * 3,62 * 2 = 32,58 lei


A2 = 61,2% * 5 * 100 = 306 lei
A = A1 + A2 = 33 + 306 = 339 lei

Fiscalitate 92
Accize

e) pentru Ńigări şi Ńigări de foi

A=Q*K*R

unde,
A – cuantumul accizei
Q – cantitatea în kg
K – acciza unitară
R – cursul de schimb lei/euro

f) pentru tutun destinat fumatului

A=Q*K*R

Q, fiind exprimat în kg.

g) pentru uleiuri minerale

A=Q*K*R

Q se exprimă în tone sau litri (1tonă = 1.300 litri). De exemplu, pentru 10 tone benzină
fără plumb:

A = 10 * 425,06 * 3,62 = 15.387 lei.

Un antrepozit fiscal funcŃionează numai pe baza autorizaŃiei valabile emise de autoritatea


fiscală competentă (solicitată şi emisă conform normelor din Codul fiscal şi la
îndeplinirea unor condiŃii).

Totodată antrepozitarul are anumite obligaŃii pe perioada autorizată, pevăzute în cod.

Accizele se plătesc la buget până la data de 25 a lunii următoare celei în care acciza
devine exigibilă.

La import, ea devine exigibilă la data DVI, iar la achiziŃia intracomunitară, la recepŃia


mărfurilor. Lunar se depune şi o declaraŃie privind accizele.

Antrepozitarul are obligaŃia Ńinerii de registre contabile precise, care să conŃină suficiente
informaŃii pentru ca autorităŃile fiscale să poată verifica respectarea reglementărilor
legale.

Scutiri de la plata accizelor


Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor, când sunt destinate pentru:
i. livrarea în contextul relaŃiilor consulare sau diplomatice;

Fiscalitate 93
Accize

ii. organizaŃiile internaŃionale recunoscute de către autorităŃile publice ale


României;
iii. forŃele armate aparŃinând statelor-parte la Tratatul Altanticului de Nord, cu
excepŃia ForŃelor Armate ale României;
iv. rezerva de stat.

Se scutesc de la plata accizelor alcoolul etilic şi alte produse alcoolice utilizate pentru:
- producerea oŃetului;
- producerea de medicamente;
- producerea de arome alimentare;
- industria cosmetică, etc.

Se scutesc şi uleiurile minerale utilizate:


- drept carburant pentru aeronave,altele decât aviaŃia turistică în scop privat;
- drept carburant pentru navigaŃia maritimă internaŃională, alta decât cea de
agrement în scop privat;
- drept carburant folosit de persoanele fizice pentru încalzirea locuinŃelor;
- drept combustibil în scop tehnologic, industrial, etc.

Modalitatea şi condiŃiile de acordare a scutirilor sunt prevăzute prin norme.

Produsele alcoolice şi cele din tutun supuse accizelor trebuiesc marcate, de antrepozitar
sau importator (prin timbre, banderole sau etichete).

Marcajele se eliberează de către autoritatea fiscală. Plata tipăririi se face în cazul


Ńigaretelor şi produselor de tutun, de către bugetul de stat, din valoarea accizelor.

Produsele accizabile sunt supuse unui sistem de supraveghere fiscală.

.
Întrebări recapitulative la Unitatea de învăŃare nr. 6

1. Ce produse accizabile cunoaşteŃi?


2. Cum se defineşte antrepozitul autorizat?
3. Când se suspendă plata accizelor?
4. Care este faptul generator al accizelor?
5. Când intervine exigibilitatea accizelor?
6. Ce operaŃiuni nu reprezinta eliberare în consum?
7. Cum se calculează acciza pentru:
-bere
-vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi produse intermediare
-alcool etilic
-Ńigarete
-tutun destinat fumatului
-uleiuri minerale

Fiscalitate 94
Accize

8. Când se plătesc şi declară accizele?


9. Cât este acciza pentru 5 sticle de şampanie de 0,75 litri ştiind că acciza unitară
este 34,05 EUR/u.m., iar cursul EUR 4,20 lei/EUR.
10. Cât este acciza pentru 1 litru de alcool etilic, concentraŃie alcoolică 90%, ştiind că
acciza specifică este 750 EUR/u.m., iar cursul 4,20 lei/EUR.

Răspunsurile se vor înscrie în caietul pentru teme de casă

Fiscalitate 95