Sunteți pe pagina 1din 50

~.;/I' ;~r "' """' ,~ ~~...~''t.,~~. .-"" ~...~_.. ~,''''..~ -'''~'''"''- ""'.~~.,",.

.
,...

" colectia
:~ normativ~~i reglementariTnconstructii-instalatii

.. II
~.

Normativ " ".-.~ /"


..

~ENTRUEXPlOATAREA
INSTALA
TIILOR
, DEiNCALZIRE
CENTRALA

'INDIC,L\TIV
113/1-02

~
~.."
r fL"-" ~r:r:":RVIC......
'
..J SR ,
!=

Nil [I, II~ .:; ffJf


. r' /(7[> (vI 1J77 ~Ve-
. 'I a
--
BIaborat de: 70132 Bucure~ti, sector 2 NOTA DB PRBZBNTARB
IPCTSA str. T. Arghezi 21 "Normativ pentru loatarea instaIatiilor
tel.: 210.58.40; 212.28.36 de incI1zire~"- I 13/1-02

DIRECTOR GENERAL: Dr.ing. Dan Capat8na


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT: Ing. ~rban Smnescu 1. DOMBNIU DB APLICARB
DIRECTOR INST ALA TIT: Ing. Dan Berbecaru
~EF PROIECT: Ing. Gabriel IvAnescu Prevederile din normativ se aplicA la exploatarea instalapilor de lncalzire
COLECTIV ELABORARE: Ing. Gabriel Ivaoescu centrala din cladiri: sursele de producere sau transformare a agenplor termici (centrale
Ing. Dan Berbecaru termice ~ipoocte termice de imobil), instalapi interioare de incalzire centrala ~i retelele
de legatura dintre sursele termice ~i instalapile de lncalzire din cladiri.

2. UTILlZATOlU

Lucrarea se adreseaza: proiectantilor, unitatilor care realizeaza exploatarea


AvizIdde: instalapilor de lncalzire centrala, asociapilor de locatari etc.
Institupile statului cu competente in domeniu soot:
-DIRECTIA - Minsterului Lucrarilor Publice, Transportului ~iLocuintei
MLPTL GENERALA TEHNICA iN CONSTRUCTII
-
Ministerul Industriilor
DIRECTOR GENERAL: Ing. Ion StAnescu -
Unitiip care exploateaza instalapile de incalzire
RESPONSABIL DE LUCRARE: Ing. Ligia Forsea ' -
Ministerul Administrapei Publice
-
Primarii ~iConsilii Locale

3. NBCBSlTATB ~ SCOP
CoonIoaat de:
Lucrarea are ca obiectiv pooerea la dispozipa utilizatorilor a ooui normativ care sa
ASOCIATIA INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA - A.I.I.R. cuprinda date necesare intocmirii instrucpunilor de exploatare a instalapilor de lncalzire.

PRE~EDINTE: Prof. dr. ing. Liviu Dumitrescu 4. ARMONIZARB CUNOIlMRJ .RUB

Lucrarea se armonizeaza cu prevederi ~i standarde din Comooitatea Europeana:


EN ISO 9001 Sistemul calitiipi pentru proiectare, instalare ~iexploatare
Tc1moIecIactat de: 73266 Bucure~ti, sector 2 EN ISO 9002 Sistemul calitiipi pentru proiectare, instalare ~iexploatare
AR.TBCNO
BU~TI SRL ~os. M. Bravu 110, Bl. D2 EN ISO 9003 Sistemul pentru inspecpa finala ~iprobe
Sc. B, ap. 64
tel: 021-252.74.28,642.67.62 5. CON'fINUT

Tipar: Lllcrnrcn cuprinde probleme de cxploatare a instalapilor de incalzire centrala ~i


BCAS TRADE
.
1111 1111 I0 ~

uplonlnrcn c~ntrnlolor Icnnice;


Control teImic ~ c:orectutI. 70 132 Bucure~ti, sector 2 · ol1lonlnn.m J!lIlll'tl~lm \l'III1ICO do IIIIOhil,
IPCT INSTALA'fII Str. T. Arghezi, nr. 21 , r ~l1lunlllrt'n 1I1_lnlllliilnr Inh'rlolll'( III- 11Il~"I"lfl' c(1nlrulll;
tel: 212.38.36. 212.21U7 , I ,plOIlIlIlI'1I 1l11'1e'11I1 11'111111'1I" h'IIIIIIH
I IIlid 1\ n VI~'II\l1 "'IIIIIIIIIVIIIIIR'tr,'u"R 111111'11111I
lIorrnnlivullii I 13/1.
--
--- ----

Principal. capitolO ale IIODII8tivaIuiSUDt:


NORMATIVPBNT.R.U INDICATIV I 13/1~
I. OBJECT. DOMENIU DE APLICARE BXPLOATARBAINSTALA'fIILORDE
2. CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE A lNSTALATIILOR
tNcA1.zIRE CENTRALA ~ 11311-96
3. TERMICE
CONDITII GENERALE DE LlVRARE SI UTlLlZARE A ENERGIEI

4. VERlFICAIu, lNCERCARI, PROBE ~I RECEPTIA IN VEDEREA PUNERII 1. OBJECT. DOMENIU DB APUCARB


IN FUNCTIUNE A lNSTALATIILOR DE INcALZIRE
5. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA lNSTALATIILOR
6. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE (C.T.)
1.1. Obiectul normativului it constituie exploatarea instalafiilor de inciHzirecentraHi
7. EXPLOATAREA PUNCTELOR TERMICE DE !MOBIL (p.T.)
din cladiri: surse de producere SIiUtransformare a agenfilor termici (centrale termice ~i
8. CENTRALA
EXPLOA T AREA lNST ALA TIILOR lNTERIOARE DE INCALZIRE
puncte terrnice de imobiI), instalafii interioare de incalzire centrala ~iretelele de legatura
9. EXPLOATAREA RETELELOR TERMICE EXTERIOARE dintre sursele termice ~iinstalafiiIe de indilzire din cladiri.

1.2. Domeniul de aplicare al normativului este pentru:


Normativul confine in final anexe utile exploatiirii instalafiilor de inciilzire centrala.
- instalafii din cladiri noi;
-instalafii din cliidiri existente in care se monteaza, se modernizeazii sau se transfor-
mil instalafiile dupiicriterii funcfionale, de sigurantii, economice, energetice, ecologice ~i
altele, specifice.

1.3. Normativul se adreseazii proiectanfilor, unitiifilor care realizeazii exploatarea in-


stalafiilor de incalzire centrala, asociafiilor de locatari, in vederea elaborani instrucfiuni-
lor de exploatare ale instalapilor.

1.4. Exploatarea in conditii optime a instalafiilor de incalzire centralii se face in


scopul producerii, transportului ~i furnizarii agentilor termici, av1i.ndin vedere
urmiitoarele obiective:
- menfinerea in exploatare normalii a intregului sistem de incalzire centralii, inclusiv
realizarea de reparafii ~i interventii la aparifia unor incidente, avarii sau defecfiuni;
- asigurarea parametrilor de performantii proiectafi, in scopul realiziirii exigentelor
consumatorilor pe intreaga duratii a exploatiirii;
- functionarea instalapilor cu un consum minim de energie.

1.5. Prezenta lucrare este 0 reglementare cadru, generala care cuprinde principii de
exploatare, lara a limita posibilitatea completiirii cu prevederi specifice departamentale
sau locale.
in normativ se fac trimiteri la reglementiiri conexe privind exploatarea instalafiilor
sau prescrippi specifice, menfionate in anexe.

EIaborat do: Aprobat do:


MlNISTER.UL LuCRAluLoR
ID8dtuIu1 do proioctaro, cerceblao fi PUBUCB SI TRANSPORTURILOR
teImici do ca1ca1 fD COII8tI1IeIii ~ LOCUIN'fEI
IPCT-SA Co ordimJl Dr: 929/(yJ,.07.2(XQ,
- - - -- - --- -

1.6. La exploatarea, intretinerea ~i repararea instalapilor de inciilzire centralii se vor


respecta prevederile specifice din reglementiirile menponate in Anexa m.l. . 2. CONDl'fII GENERALB DE EXPLOATARE
A INSTALATIILOR
1.7. Nu fac obiectul prezentului normativ:
- centraleletermice echipate cu cazane de apii fierbinte avand puterea termicii unitarii
peste 6 MW ~i cele echipate cu cazane de abur la presiunea de peste 8 bar sau avand 2.1. Prin exploatarea instalapilor de inciilzire centralii trebuie sii se asigure cel putin
capacitatea termicii peste 6 t!h; IIlvc.llurileminime de performantii referitoare la cerlntele din Legea nr.1O/l995 privind
-punctele termice urbane; 1'lIhlllteain construcpi:
-depozitele exterioare de combustibil solid ~iinstalapile de alimentare cu combusti- rezistentii ~istabilitate;
bil solid aferente centralelor termice; sigurantii in exploatare;
-retelele de termoficare cu apii fierbinte sau abur. sigurantii la foc;
igienii, siiniitateaoamenilor, refacerea ~iproteepa mediului;
1.8. Normativul nu cuprinde prevederi specifice privind: izolarea termicii, hidrofugii ~i economia de energie;
- instalapilede inciilzire din sere ~i adiiposturi pentru animale; protecpe impotriva zgomotului.
-spapi deschise;
-instalapile de inciilzire din cliidiri cu intreruperi repetate de utilizare cu 0 duratiimai 2.2. Instalapile aflate in exploatare trebuie sii aibii avizele de funcponare conform
mare de 48 de ore ~i din construcpi cu caracter special (ex. adiiposturi); I"loIlementiirilor in vigoare.
- instalapi care utilizeazii energii neconvenponale;
-instalapi tehnologice; 2.3. Exploatarea instalapilor de inciilzire centralii se face pe baza documentelor
-instalapi de inciilzire cu aer cald (partea aferentii instalapilor de ventilare); ,,'1mice de exploatare (instrucpuni de exploatare, scheme funcponale, norme PSI, norme
-instalapi de inciilzire cu aparate cu focar propriu (radiatoare cu gaz etc.). lie-protectia muncii, grafice de intretinere ~i reparapi, diagrame de reglare etc.).

1.9. Termenii utilizap in normativ sunt conform STAS 4369 "Instalapi de inciilzire 2.4. Asigurarea nivelurilor minime de performantii este obligatorie pe toatii durata de
~i ventilare. Terminologie". 1'''Jlloatarea instalapilor de inciilzire centralii.

2.5. Exploatarea instalapilor de inciilzire centralii se realizeaza numai de ciitre socie-


1&\li(llgenpeconomiei)care au primitcertificareaprofesionaliide catreorganismeabili-
11110 de MLPTL ~i agreerea tehnica din partea beneficiarului sau distribuitorului de ener-
lolli'lermiciL Autorizarea instalatorilor ~i competentele lor privind exploatarea instalapilor
,h- incalzire centrala sunt conform normativului I 13.

2.6. Exploatarea instalapilor se face de ciitre personal calificat ~i specializat


"urespunzator tipurilor de instalapi.

2.7. Beneficiarul poate asigura exploatarea instalapilor cu personal propriu sau cu


p"lIlOna!din cadrul unor firme specializate.
Indiferent de varianta adoptatii, personalul de exploatare trebuie instruit ~i pregiitit
I'IIl'cspunzator.

2.8. Personalul de exploatare ~i intrepnere a instalapilor de incalzire trebuie sa


1'IIIcspundiicerintelor funcpei respective (stare fizica ~i de siinlitate) a normelor de
10hllicasecuritiipi muncii cat ~i a nivelului de pregiitire in raport cu complexitatea ~i
II1ftrimeainstalapilor.
Acesta va fi supus examenelor medicale periodice.

2.9. Pentru instalapile care cuprind utilaje specifice (cazane, arzatoare etc.) pregati-
"'11Jlcrsonalului se face cu participarea firmelor furnizoare de echipamente. Instruirea
PI'l'lIonaluluiprivind exploatarea ~i intrepnerea echipamentului se face cu participarea
2
3
'I
. --

finnelor furnizoare care vor certifica insu~irea cuno~tinte)orde ciitre personalul instruit.
-lCONDITJI GENERALE DB LIVRARB ~I UTILIZARB A
BNBRGIBI TERMICB
2.10. Intreg personalul de exploatare (incIusiv cel de decizie ~i execupe) va fi
.
verificat periodic privind cuno~tintelenecesare exploatiirii cuprinzand:
alciituirea instalapilor;
..
instrucpunile de exploatare ~iintrepnere ale instalapilor; \.1. Livrarea ~i utilizarea energiei tennice de catre furnizori de ciilduriise face con-
""11I"Regulamentului pentru furnizarea ~i utilizarea energiei termice" (11.0. 425/94) a
..nonnele de prevenirea ~i stingerea incendiilor;
nonnele de protecpa muncii;
drepturile ~i obligapile personalului la locul de muncii.
lIollnlltivelor~i a legislapei in vigoare (Anexa nr.!).

GeoaaJiIIP
2.11. Exploatarea instalapilor se realizeazii pe baza unor contracte incheiate intre
proprietarii instalapilor ~i finne sau persoane care realizeaza exploatarea. '-2. Condipile de Iivrare ~iutiIizare a energiei termice se face pe baza unui contract
11111l"
fumizorul ~iutilizatorul energiei tennice.
In contract se stipuleazii atiltactivitatea prestatii cat ~idrepturile ~iobIigapile piirplor,
sancpuni, penaIitiip, despiigubiri.
D. Contractul trebuie sii corespunda legislapei in vigoare ~i trebuie sa cuprindii
2.12. Instructajul tehnic al personalului de exploatare ~iintretinere se face prin: 1"I.yederiminime specifice:
- cursuri de pregiitire corespunzator speciaIizarii; obiectul contractului;
-instructaj practic la instalapile exploatate; dcfinirea agentului termic livrat ~iputerea tennicii contractatii;
culitatea agentului tennic livrat ~ireturnat la sursii;
-inliiturarea
executarea unor exercipi specifice privind intrepnerea, repararea instalapilor ~i
unor incidente, defecpuni, avarii etc.; rcgimul de presiune ~i temperaturii a agentului termic livrat ~ireturnat;
- cunoa~tereasculelor ~idispozitivelor de intervenpi ~ireparapi; -
prevederi precise privind durata reviziilor ~i reparapilor precum ~i penalitiiple
- familiarizarea cu aparatura de sigurantii, miisurii~icontrol a instalapilor. previizute in cazul dep~irii duratei de intrerupere a alimentiirii de ciilduriia consu-
matorilor;
prcvederea despiigubirilor ~i a penalitiiplor in cazul intreruperii furniziirii caldurii,
indiferent de cauzele intreruperii;
drepturile, obligapile consumatorilor ~ipenaIitiiple corespunziitoare;
drepturile ~iobligapile furnizorilor de energie ten'nicii;
mOOulde contorizare al energiei tennice;
tariful pentru energia tennicii livratii.

~ iJutaIs8iilor1amico fi mcordanIa COIIBIPQIdnn~1aIefea

1.4. Delimitarea instalapilor intre furnizorul ~i consumatorul de energie termicii sau


IlIlrc distribuitorul ~i consumatorul de energie termicii ~i racordarea consumatorilor la
II'\ClIllIItermica se face in confonnitate cu "Contractu! cadru de furnizarea ~i utilizarea
"IIl~rgicitermice" confonn deciziei ANRE nr.70/9.11.1999.

3.5. Delimitarea dintre instalapile interioare ~iretelele tennice se face in ciiminul de


II1I'urdsau la vanele de sectorizare generalii.

3.6. In cazul consumatorilor diferip care sunt alimentap de la 0 sursiitermicii comunii


,1o,11I1Iiturea
acestora se face prin vanele de sectorizare ale ramurilor principale care
lllimcnteaza cu energie termicii fiecare consumator.

1.7. Modalitiiple de utilizare a racordului la sursa sau reteaua termica, responsabili-


InlHc~irealizarea lucriirilor de intretinere a acestora se precizeaza in contract.

4 5
- ------

MIsararea,~ fi pJaIaCIIleIBiei
tamice

3.8. Masurarea, tarifarea ~iplata energiei termice se face in conformitate cu legislafia 4.~~~t~~~~~EPTIA
in vigoare pe baza unor contracte intre fumizorii ~iutilizatorii energiei termice. A INSTALATfiLORDifINCXi1tRE'4D
3.9. Masurarea energiei termice consumate se face cu aparate de masura, montate in
puncte de delimitare a instalafiilor. Cand aceste aparate sunt montate in alte puncte, se VerificIri, fDceR:iri, probe
aplica corecfii corespunzatoare pierderilor de caldura ~i de agent termic intre punctuI de
masurare ~i consumator, cu respectarea metodologiei ~i legislafiei in vigoare. ~ I Vcrificiirile, incerciirile ~iprobele prealabile punerii in funcfiune se fac atat la in-
1IIIInlllirdc inciHzirenoi sau modemizate, cat ~i la instalafiile la care s-au efectuat repa-
3.10. Echipamentele de masurare sunt omologate ~iatestate metrologic, agrementate I.tllllilpilule.
~i verificate conform normelor tehnice in vigoare. \nl8tca se pot efectua la intreaga instalafie sau pentru piiqi din instalafie.

3.11. inainte de punerea in funcfiune a instalafiilor de alimentare cu energie termica, ,1) Vcrificiirile, incerciirile ~i probele se executii conform ''Normativului pentru
se monteaza echipamente de miisurare a energiei termice. I",111'1'lnrca~i executarea instalafiilor de inciiIzire centralii" I 13 ~ia altor reglementiiri
Montarea echipamentuIui de miisurare a energiei termice se face pe baza unei ''I'''IUke.
documentafii avizate de fumizorul sau distribuitorul energiei termice.
1 I tllointea efectuiirii probelor se verifidl:
3.12. Echipamentele de masurare a consumului de caldura sunt exploatate, intrep,nu- . l'ollcordanta instalafiilor cu proiectul de execufie;
te, reparate ~iverificate de ciitre furnizorul energiei termice. Echipamentele se sigileazii . Ialrnctcristicileechipamentelor ~i concordanta acestora cu proiectuI;
in prezenta consumatorului.
. dtrllcnsiunilematerialelor,conductelor,fitingurilor,armaturiloretc.;
Citirea contoarelor se face de catre reprezentantuI distribuitorului. . pUi'.ifiile~i amplasamentuI aparatelor ~i echipamentelor;

3.13. Echipamentele de miisurare a consumului de abur trebuie sa asigure stabilirea:


. pll1:ifiile ~i caracteristicile elementelor de automatizare (masurii, comandii ~i
I'xl'cutie);
-cantitiifii de energie termicii livratii;
· ~lIporfii,pantele ~i pozifiile conductelor, corespunzator schemelor ~i planurilor de
-presiunii ~i temperaturii aburului livrat;
illitalatii;
- debitului ~i temperaturii condensatului retumat. .. prolcctia anticorosiva ~i termoizolafiile instalafiilor;
cunformarea ~i masurile antiseisrnice ale conductelor, accesoriilor, aparatelor ~i
3.14. in cazu1 consumatorilor de apa calda, echipamentul de masurare trebuie sa
asigure stabilirea:
- cantitiip.ide energie termicii livratii;
· "dlipamentelor;
l:nlltateasudurilor.
Vt'rificarile caracteristlcilor elementelor componente se fac pe baza certificatelor de
- cantitap.iapei de adaos;
, '1llInlo,\Iidupa caz, a agrementarelor tehnice, puse la dispozip.ede fumizori.
- temperaturilor ~ipresiunilor agentului termic, la ie~irea ~iintrarea in punctul termic
sau in centrala termica.
0\4 Probele la care se supun instalap.ile sunt:
proba la rece;
3.15. in situatii excepp.onalesau provizorii, se permite stabilirea cantitap.ide caldura proba la cald;
livrate pe baza de calcul, conform metodologiei legale in vigoare. proba de eficacitate;
Jll'obude funcp.onare a echipamentelor.
3.16. in toate cazurile masurarea cantitiip.ide ciildurii livrate consumatorului va fi
consemnatii in documente vizate de catre fumizor ~i consumatori. ,1~, Proba la rece se face in scopul verificiirii e~eitiip.i ~ia rezistentei mecanice a
11"1~llIlici
de incaIzire.

,I,(), Proba la cald are drept scop verificarea etan~eitiip.i, a modului de comportare la
,111111
nI'l' (Ii contractare a instalap.ei de incalzire ~i a circulafiei agentului termic la
"'lIlfll,rntUl"d nominala.

.17. Proba de eficacitate se face in scopul verificiirii realiziirii de ciitre instalap.e a


1'IIrlllllIJIriior
previizup.in proiectul instalap.ei.
6
7
l_
4.8. Proba de funcponare consta in verificiiri fiicute asupra utilajelor ~i aparatajelor
componente ale instalapilor de inclilzire, in timpul funcponiirii acestora. I III C'nrtea tehnicii a construcpei trebuie sii continii, de asemenea, planurile modifi-
, III "Ie instalatiei in cazul realiziirii acesteia cu ocazia modemiziirilor sau
Verificiirile se efectueazii asupra cazanelor, arziitoarelor,pompelor, schimbiitoarelor
" .llIh Mllor semnificative ale instalapei, precum ~i instrucpunile de exploatare ~i
de ciildurii, compresoarelor, vaselor de expansiune, sistemelor de reglare automata.
sistemelor de tratarea apei, automatiziirii. "lilli'll' nle echipamentelor fumizate impreunii cu acestea.
Proba de funcponare poate fi simultanii cu proba de eficacitate sau cu proba la cald.
conform specificapilor din normativul I 13.

Recepfia 1ucdri1or

4.9. Receppa reprezintii acpunea prin care investitorul acceptii ~i preia lucrarea.
aceasta putand fi data in folosintii, certificandu-se faptul cii executantul ~i-a indeplinit
obligapile conform prevederilor contractului ~ia documentapei de execupe.

4.10. Receppa lucriirilor instalapei de inciilzire ~ia construcpilor aferente se efectu-


eazii atiltla
extinderi lucriiri noi sau modemizate, cat ~ila lucriirilede reparapi capitale, modificiiri.
etc.

4.11. Receppa va fi f"acutaconform "Legii privind calitatea in construcpi" (Legea or.


10/95), "Regulamentului de receppe a lucriirilor de construcpi ~i instalapi aferente
acestora" (H.G. or. 273/94) ~i a altor reglementari specifice.

4.12. Etapele de realizare a receppei sunt:


- receppa la terminatea lucriirilor prevl1zutein contract;
-receppa finalii -dupii expirarea perioadei de garanpe prevazutii in contract.
Care.. amaici a COIIBImcIiei

4.13. Docurnentele tehnice privind executarea, receppa, exploatarea, intretinerea ~i


repararea, precurn ~i comportarea in timpul exploatarii a instalapilor ~i constructiilor
aferente, vor fi cuprinse in Cartea tehnicii a construcpei.

4.14. Cartea tehnicii a construcpei se intocme~te conform ''Normelor de intocmire a


ciirpi tehnice a construcpei" din "Regulamentul de receppe a lucriirilor de construcpi ~i
instalapi" ~i normativului C 56 (vezi anexa 1).

.
4.15. Docurnentatia privind exploatarea, intretinerea ~i repararea va cuprinde:
proiectul de bazii al instalapei;
.prescrippile proiectantului privind exploatarea ~i intrepnerea instalatiilor de
.proiectele
inciilzire centralii, inclusiv lista prescrippilor de bazii care se cer a fi respectate;
modificatoare ale proiectelor initiale;
.procesele-verbale de constatare ~i remediere a deficientelor apiirute dupii receppa
lucriirilor de instalapi;
.jurnalul evenimentelor;
..procesele-verbale de predare-primire in cazul schimbiirii proprietarului;
.registrul de exploatare.
referatele ~iconcluziile incerciirilor speciale;

8
9
s. PREVEDERI OENERALE PRIVIND BXPLOATAREA .. II' IIIImmic,in raportcu sarcinatermica.Dupa0 zi de funcponarese verificadaca
INSTALATDLOR .. "'I" 1IIIIIrileagentului termic soot conform graficului de reglare, iar debitul are valoarea
" ~'iliA[n proiect ~i apoi, daca este necesar, se face reglarea.
RegIIna iIurfJaI~ ,I) III cuzul sistemelor de incalzire automatizate se verifica functionarea corectii a
"" '"llIlIllIriiin diverse regimuri, alegandu-se curba de reglaj corespunzatoare instalapei
5.1. Reglarea instalapilor de inciiIzirese realizeaza conform prevederilor proiectului, , 'III',. Meefectueaza setiiri ale termostatelor.
in scopul asiguriirii in cIadiri a temperaturilor interioare corespunzator cerintelor
consumatorilor ~i a normelor in vigoare (Normativul I 13, SR 1907 etc.). III. I,llpunerea in funcpooe se procedeazii la reglarea sistemelor de sigurantii astfel
I. ~IIIINtllhl~ia
sa funcponeze in condipi de deplinii sigurantii.
5.2. Distribuirea corectii ~i continua a debitului de caldura necesar inciUziriise face
corespunzator conditiilor cIimatice (temperatura exterioara ~i viteza vantului) ~i II Se utilizeaza numai supape de sigurantii verificate ~i sigilate, de catre
temperaturilor interioare necesare in incaperile construcpilor, pnand seama de regimul ',' 111I1-.lIrubilitate in acest scop.
de utilizare
agentului (zi, noapte etc.), prin reglarea regimului hidraulic ~i de temperatura al
termic.
I' Reglarea pe diverse ramuri, coloane ~iaparate de incaIzire se face cu organe de
1,1111 t' Mpl~cifice(manual sau automat), efectul constatandu-se prin citirea manometrelor
5.3. Reglarea furnizarii caldurii se face prin: '" lI'IIIIOlTletrelor
previizute in acest scop. Temperatura de ducere a apei de la con-su-
-reglaj calitativ (variapa temperaturii agentului termic); ,"t". IIIMursanu trebuie sa fie mai mare decat cea previizutii in graficul de reglare.
-reglaj cantitativ (variapa debitului agentului termic);
-reglaj mixt (cantitativ ~i calitativ). Reghna In 1impaItba~ iDstaJatiei
Utilizarea metodelor de reglare se face in funcpe de sistemul de alimentare cu , 1\. Reglarea in timpul funcponiirii se face in scopul acordiirii permanente a
caldura, agentul termic utilizat, tipul instalapilor interioare, categoria construcpei
incalzite etc. 1'"llIlICllrlloragenplor termici cu cerintele consumatorilor, corespunzator condipilor
1IIIIIIItl~l'I,

SA. Reglarea poate fi efectuatii pe incaperi, pe grupuri de incaperi, pe cladiri sau '11, Reglarea parametrilor agenplor termici se face de regula central, la sursa de
grupuri de cIadiri.
1'"Idlll'l'/'Ca caldurii (centrala termica sau pooct termic), completatii cu reglajullocal, la
'"Nllllllltoriide caldwi.
5.5. Reglarea se realizeaza prin urmatoarele operapi:
-stabilirea parametrilor agenplor termici; " I~. Alegerea modalitapi ~ia sistemului de reglare se face pnand seama de regimul
- miisurarea parametrilor (debit, temperatura); ,t, I1lI1clionarea instalapei ~i a schemei tehnologice adoptate indicate prin proiect.
-compararea parametrilor masurap cu cei previizup in proiect; I "1I~lruclii\esau incaperile cu regimuri de funcponare diferite vor avea sistemele de
-comandarea ~iacponarea organelor de reglare. II,.'.'hulie a energiei astfel realizate incat sa fie grupate dupa regimuri asemanatoare.

In acest scop, instalapile de incalzire vor fi dotate cu aparatele de masura, control ~i , ItJ,Sistemele de reglare automatii se programeaza in funcpe de cerintele consuma-
automatizare conform reglementiirilor specifice in vigoare ~i a prevederilor firmelor I.,,1101pcntru diverse regimuri de funcponare a instalapei.
producatoare de aparate termice.
\ J7. tn functie de mijloacele prin care se efectueaza, reglarea este:
RegIIna Ja pIIDel'ea In fimeJiune 111I\nuaHi;
..ulornata.
5.6. Inainte de efectuarea regliirii instalatiei se verifica daca au fost efectuate
operapile preliminare cuprinse in capA. , IH.tn cazul regliirii automate a parametrilor agenplor termici, sesizarea ~imasura-
I ~h'lIlperaturilor interioare ~iexterioare ~ivariapa parametrilor agentului termic se vor
5.7. Reglarea la punerea in funcpooe se face in scopul realiziirii parametrilor I ~I' lIutornat ~icontinuu, corespunzator graficelor de reglare.
proiectap ai instalapilor.
~ 19.Graficele de reglare permit reglarea temperaturii agentului termic pe conductele
5.8. Dupa umplerea instalapei se procedeaza la reglarea temperaturii ~i/saudebitului I, dlll~l~re~i pe conductele de intoarcere de la consumator la sursa, corespunzator

10
11
temperaturii exterioare (reglaj calitativ). Graficele de reglare se stabill~sc pentru fiecare tip II} Pnn dispecerizare se asigur/i distribuirea energiei termice corespunzator
de instalape deservitii, fiecare zona climatica determinatii de temperatura exterioar/i ~i tin
seama de efectul viintuIui asupra cIadirii.
, dt,
11111111 functionare a cIiidirilor deservite (in regim nominal, redus, sezonier etc.).

III III liccare sistem de alimentare centralizatii cu energie termica, in afara de


5.20. Graficele de reglare sunt utilizate pentru regimul permanent de furnizare u I t. "111l,oordonatori ai surselor de energie termica, este obligatorie infiintarea unui
energiei termice.
I I' "lllt Jlollirusubsistemul de transport ~idistribupe a energiei termice.

5.2I. tn cazul reglarii automate a funcpon/irii instalapei de incalzire curbele de regIa- I I I)illpccerizarea,in acest caz, se realizeaza pe doua niveluri:
re se cuprind in memoria regulatorului electronic. Curbele de reglare ~itemperaturile ex- III~JI('('crcoordonator;
terioare de referinta se seteaza corespunz/itor instalapei sau ramurilor servite. 11I_1"'ccl'isubordonap (dispecerat de zona sau dispecerat la nivelul punctului termic
"II /II ccntralelor termice de cartier).
5.22. Reglarea manuala a instalapei se face de catre personalul care exploateazii
instalapa de producere a energiei termice, utiliziind graficele de reglare specifice. 111'1,,'('orulcoordonator conduce operativ, tehnic ~i economic intreg sistemul
."I""ut
5.23. Reglarea manuala pe baza graflcelor de reglare se face prin acponare asupru III_pt'ccrulde zona conduce operativ funcponarea instalapilor, retelelor ~ipunctelor
organelor de reglare sau a termostatelor de lucru ale cazanelor, dupa citirea de catre ,.Ii. dill zona, primind valorile parametrilor mlisurati (debite, presiuni, temperaturi),
personalul de intrep.nere, la anumite intervale de timp, a temperaturilor exterioare. Pe I",,, 1I"""flJIIpompelor de circulape, pozipa organelor de reglaj ~iinchidere etc.
baza acestor temperaturi se citesc din graficul de reglare specific, temperaturile agenplor
termici ~i se efectueaza corectiile necesare. Intervalele de timp la care se efectueaza I) I)ispccerul coordonator are UI1I18toarele atribupi:
reglarea sunt conform instrucpunilor de exploatare. III(1~lIozcaz/i necesit/iple de consum de ciildura pentru perioada imediat urmatoare,
Manevrele efectuate se noteaza in registrul de inscriere a parametrilor. ( IIfcRpunzator cerintelor consumatorilor, buletinelor meteo etc.;
Pentru instalapile automatizate cuplate la sisteme de calcul antomat, parametrii sunt I1l1bale~te parametrii agentului termic in punctele principale, corespunziitor
consemnap in fi~ierele calculatorului.
t ulI8l1mului;
IlIh'rvinein situapile anormale de funcponare;
5.24. Valoarea efectiva a temperaturii de intoarcere a agentului termic nu trebuie sli I"tocmc~teplanuri de evitare a incidentelor ~ia funcpon/irii necorespunziitoare.
prezinte abateri mai mari de 2 °C fatii de valoarea indicatii in graficul de reglare; in caz
contrarse fac corecpilenecesarela agentuItermic_ ducere. '. II T II vederea realizarii conducerii operative a funcponiirii sistemului, dispecerul
,..lIonlllor prime~te urmiitoarele date:
5.25. tn cazul unor temperaturi exterioare mai ridicate, in perioada de tranzipe, se IlItl'llmctrii(temperatura, presiune) masurap la pleciirile ~i sosirile in centrale
poate realiza exploatarea instalapei de incalzire in regim intermitent de funcponare. h'f'lOlCC,puncte termice, stapi de pompare, puncte principale ale retelei termice;
Timpul de intrerupere a funcponarii instalapei se alege in funcpe de zona climaticli vlliurilcmasurate privind analiza chimicii a apei sau condensatului;
~i, eventual, de zona eoliana in care se atIa cladirea. pozilia vanelor, modul de funcponare a pompelor ~iprezenta apei din carnine;
pnrumctriiprivind combustibilul (presiune, debit);
Dispecaizan,a iaPbdll.f:iilordo IDcI1zire pnrumctrii sistemului de alimentare cu energie electrica;
u'mnalizari privind aparipa defecpunilor.
5.26. Dispecerizarea instalapilor se face conform "Regulamentului pentru furnizarea
~iutilizarea energiei termice" ~i a altor normative in vigoare. '. .14.Conducerea operativa de catre dispecer a sistemului de producere ~i Iivrare a
II.IlIlci Icrrnice se realizeaza prin:
5.27. Prin dispecerizare se urm/ire~teconducerea ~i gestionarea coordonatii a proce- .Inbilirea regimurilor optime de circulape a agentului termic in retelele termice;
selor din sistemele de alimentare cu caldur/i, in vederea realiz/irii parametrilor funcponali I(~Klllrca ~irepartizarea sarcinilor termice pe surse corespunzator consumului;
~i a celor mai favorabili indici tehnico-economici ~i de sigurantii pe ansamblul instala-
pilor. I"lnborareaplanurilor de reparapi ~irevizii curente la surse ~iretele termice;
Inrcgistrarea datelor de exploatare ~i evidenta lor;
8111tisticaincidentelor ~ianaliza acestora;
5.28. Menp.nereaparametrilor agenplor termici in condipile prescrise de funcponare rvidcnta echipamentelor din centrale ~ipuncte termice;
a instalapilor ~ia temperaturilor in ecartul de temperatura prev/izut in graficul de reglare lIIonitorizarea ~i contorizarea energiei termice primite de la furnizori ~i livrate
se face prin asigurarea efectu/irii manevrelor ~i intervenpilor operative. lalllsumatorilor de energie termica;
clliculul pierderilor de energie termica ~i de agent termic;

12 13
-evidenta ore]or de funcponare a utilajelor;
-Incadreaza
semnalareainpierderilor anormale de energie termica ~i a parametrilor care nu At'
limitele prestabilite;
i 111IIIstulapi]ecare uti1izeazaapa fierbinte ~iabur, tratarea apei este obligatorie
'" 1".,. IIIIII!cillitatea apei la sursa.
-Intocmirea de grafice ~i tabele privind starea sistemului (energia termica primit4 ,I
livrata, consumurile de apii, energie electrica ~i combustibili, pierderi de energir II 111Instalatiile care utilizeaza apa caldii cu temperaturi de max. 95°C se reco-
termica, calculu] pretului de cost al energiei ]ivrate etc.); ",." I IItlII711rcilapei tratate. Aceasta cerinta insa nu este obligatorie, dac/l nu este
-- facturarea.
pornirea automata a unor utilaje aflate in rezerva; "" "1"'"11111 Ilxpres de fabricantuI unuia dintre e]ementele componente ale ansamblu]ui
...,.1 ,.,"111I
dc incaIzire centra]a sau in instrucpunile de exploatare.

5.35. Se recomanda ca transmiterea datelor sa se faca automat. H ('IIJj(uteaapei din instalapile de inc/lIziretrebuie sa corespundii reg]ement4ri]or
". III 1IIIIIIapunerea in funcpune, cat ~ipe parcursul exploat4rii.
5.36. Transmiterea automata a parametrilor se face prin cablul telefonic, prin cabluri
speciale montate In acest scop (cabluri din fibre optice), prin radio etc. i. PC'parcursul exp]oat4rii insta1apilor se verifica periodic compozipa chimica a
.,,, I Itllhulu-scmasuri pentru incadrarea acesteia in parametrii normap.
5.37. Camera de comandii a dispecerului este previizut4 cu:
- sisteme de transmisie (radio, telefon etc.); TmIarea apei
- aparate indicatoare ale parametrilor ~i debitului agentului termic;

---panou sinoptic cu schema sistemului ~i cu indicarea comenzilor la distanta; 111 I'mtarea apei din circuitele instalapei de incalzire reprezinta tota]itatea opera-
graficele de reglare ale temperaturii agenplor termici; " " 11'II'II-chimice efectuate in scopul evit4rii depunerilor, coroziunii ~i dezvolt4rii mi-
graficele de repartizare a presiunilor; , .."/lIllIt.mdor.
- sisteme de calcul automat;
- sisteme de avertizare.
11 Prin tratarea apei se rea1izeazainscrierea parametri]or apei in limitele stabi1ite
I. " "It IIIcnt4rilein vigoare.
RegimaIchimica1apeifi onnd--.mi diniDBmJ~ do ~
.IH.Metodele prin care se trateaza apa asigura, in general, Indepiirturea:
5.38. Regimul chimic al apei din instalapile de Incalzire, trebuie astfel asigurat incat IIII(lurit4plorin suspensie;
sa nu conduca la avarierea sau reducerea eficientei in funcponare a instalapilor. IIIhMtllntclorsolide, lichide sau gazoase dizolvate.
Ilult.pilrtareaimpurit4plor in suspensie se face prin: decantare, coagulare, fi]trare,
careIncompun
principal, deficientele
instalapile se datoreazli depunerii de siiruri sau coroziunii e]ementelor
de IncaIzire. I '111111'11
grdsimilor.

Principalii indici de calitate ai apei, de care trebuie sa se fina seama, sunt: aspectul Itlllt'(lilrtareasubstantelor dizo]vate se face prin metode: fizice, chimice sau fizico-
.1'111111'
(limpede, incolora ~i tara suspensii), lipsa uleiului ~i a dioxidului de carbon din ap/l,
pentru
anumitepHva10rimaxime
~iduritate. atinse pentru oxigenul dizolvat sau alte substante, valori admise Itull'pilrtareagazelor dizolvate se face prin degazare fizica sau chimica.

· .jlJ.Trutarea apei corespunzator indicilor de ca1itatese face in instalapi de tratare ~i


J:ncIicide caJitIde ai apei fi cnn"-"\duIui ."oIlllullllrea apei ~itrebuie rea1izata conform reglement4rilor in vigoare ~iindicapilor
I'" ,llIl'nturilorde aparataje sau instrucpunilor de exploatare.
reglementiiri specifice.
5.39. Indicii de calitate ai apei trebuie sa indeplineasca anumite condipi stabilite prin
· 111,Exploatarea instalapilor de tratare a apei se face conform indicapilor furnizo-
1IIIIItilujelor~ia1epreciziirilor din proiectul insta1apei,In conformitate cu instrucpunile
" ',I,lullture.
5.40. Valorile in care trebuie sa se Inscrie indicii de calitate ai agentului termic pentru
anexe.
diverse categorii de insta]api sunt stabilite In normativele ~i standardele menponate in
,1'I. tn timpul exp]oat4rii se face analiza periodica a caracteristicilor apei atat ]a
III"1111'11 cllt ~i la ie~irea din stapa de tratare, reg]area instalapei de tratare ~i in]ocuirea
Caracteristicile de ca1itateale apei utilizate ca agent termic trebuie sa se inscrie in
,..Ii',llIn!elor active conform prescrippilor furnizorului de utilaj.
limite]e indicate de producatorii de echipamente (cazane, schimbiitoare de ciHduraetc.).
atare. · 1,1,Instalapile complexe de tratare sunt dotate cu dispozitive automate de dozare a
5.41. Indicii de calitate ai agentului termic se menponeaza In instrucpunile de explo-
,"llvllor ~i reg]are a temperaturii apei brute.

14
]5
AuaJiza &gcIIfiIorteanic.i
1"11'11111'miisuri organizatorice ~i tehnice pentru crearea condifiilor de securitate a
"IIIIU,II,
5.53. Controlul chimic al agenplor termici trebuie sii asigure:
.zipei
determinarea calitiiplor apei, stabilirea reactivilor ~ia raportului de dozare, compo
depunerilor;
,. .,11111'011
instructajului de protecpe a muncii a intregului personal de exploatare la
. 111I111130 de zile ~i consemnarea acestuia in fi~ele individuale sau aIte formulare
. punerea in evidentii
coroziunea a stiirii
~idepunerile de utilajelor
crustii; de tratare a apei ~i a echipamentelor privincl
-"~'"~Il1n' care urmeazii sii fie semnate individual;
., tllh'III'CIIcuno~tinfelor asupra normelor ~i miisurilor de protecpe a muncii;

. semnalarea nerespectiirii regimului chimic al apei rezultate din instaJapa de traUIfC


in scopul prevenirii depunerilor ~i a coroziunii;
'1IlIolul aplicarii ~i respectarii de ciitre intregul personal a normelor
II "1I1Il'\luniior specifice.
~i

. determinarea compozipei apei uzate evacuate la canalizare.


· ,." Ihllllizareainstructajelor specifice de protecpa muncii, verificarea cuno~tinfelor
t' "'M""IIIII'de la normele in vigoare, inclusiv sancpunile aplicate, sunt consemnate in
5.54. in
efectuate Controlul ~i supravegherea
laboratorul chimic. regimului chimic se face prin analize periodic" It,." ." IIINtructajindividuale.

",f! (Ipcrapile corespunziitoare exploatiirii se efectueazii numai de personalul de


aparatura
5.55. Laboratorul
necesarii. este incadrat cu personal de specialitate ~i dotat corespunzator CII ...,1 ".',11..

Dotiirile minime cu aparaturii ale laboratorului chimic sunt conform normativulul I , InRtlllapiletrebuie echipate cu dispozitivele de protecpe necesare.
C 18 ~ia altor normative ~istandarde specifice in vigoare.
,,," I.oncle cu instalapi in probe sau zonele periculoase se ingriidesc ~i se
5.56. Laboranpi sunt autorizafi ISCIR conform prescrippilor CR 5.
..~"',. 11.ft.intcrzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.

5.57. in vederea creiirii posibilitiiplor de control, se instaleazii prize de probii, ill III/ Pcrsoanele care schimbii zona de lucru (locul de muncii), se instruiesc
punctele semnificative ale instalapei, stabilite de ciitre proiectant.
,. tl'lllllfttornoilor condipi de lucru.

5.58. Frecvenfa minimii a analizelor este normatii in instrucfiunile specifice (C 18). ,II) Illstructajul de protecpa muncii se face ~i in cazul efectuiirii probelor
.",..111\11101'
In comun de catre top factorii interesap (beneficiar, proiectant ~i executant)
5.59. Valoarea
consemnate intr-un determiniirilor
registru special.~i a indicafiilor aparatelor industriale de analiza sunl ","11111I'ctlponsabil unic.

" ! I Illstructajul are in vedere ~i miisurile ce se impun pentru manevre urgente in


5.60. Pe baza determiniirilor efectuate se iau miisuri pentru preintampinarea fenomc- '1'111rvltllrii producerii unor accidente.
nelor de coroziune sau de depuneri de piatrii.

'. " Milsurilede protecpa muncii indicate in prezentul normativ nu sunt limitative,
5.61. in cazul in care este necesarii curiifarea chimicii, tehnologia de curiifare se sta- .. , .,10IIIInnftoda fi completate de cei ce exploateaza instaJapile cu instrucpuni specifice,
bile~te in urma incerciirilor de laborator ~i a preciziirilor furnizorilor de echipamente. .. llti~caziila locul de mundi.
'1/1lurile se menponeaza in instrucpunile de exploatare.
Pmtecfia fi sisanmJa II11DIcii
1'nMIIiIea fi stiDgerea inoondb1nrpo cIunda cmp1nAf1rii iJUIta1...1nr de tnciIzire
5.62: in toate etapele cuprinse in operapile de exploatare ale instalapilor de inciilzire
centralii (inclusiv
referitoare revizii,
la protecpa reparapi, muncii.
~isiguranfa inlocuiri, dezafectiiri) se respectii cerinfele esenpale . 11 Respectarea reglementiirilor de prevenire ~i stingere a incendiilor, precum ~i
1t1(1I1I1'1Icu mijloace ~i echipamente de prevenire ~i stingere a incendiilor este
1.1i~ I1hll'lC
in toate etapele de exploatare a instalapilor de inciilzire centralii, inclusiv in
5.63. Verificiirile,probele ~i incerciirile echipamentelor componente ale instalapilor ""'l'lilopcrapiior de revizii, reparapi, inlocuiri ~i dezafectiiri.
de inciiIzire centralii, se efectueazii respectandu-se instrucpunile specifice de protecpe a
muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.
, 74 to exploatarea instalapilor de inc3lzi.re centralii se vor respecta prevederile
I" ,1111'0din "Normele generale de prevenire ~i stingere a incendiilor" (Ord. MI
5.64. Conduciitorii de intreprinderi, regii autonome, sectoare care exploateazii ,. , !;l1998), a normativului C 300 (Normativul de prevenire ~i stingere a incendiilor pe
instalapi de inciilzire centrala, au obligapa sa asigure:
11111"" cxecutiirii lucriirilor de construcpi ~i instaJapi aferente acestora), precum ~i
16
17
r
n0l1na~
'Ivele specifice.

de eXPloatare.
l.!4sunle de prevenire ~i de stingere a incendiiIor vor fi precizate ~i in instrucpunile
6. BXPLOATARBA CENTRALELOR TERMICE (C.T.)

ben S.7~.ObIiga~ile ~i riispunderile privind prevenirea ~i stingerea incendiilor revin atat PIeveckd genera1e
ce ete
a S6:larilorinstaIapiIor
tnstalapi. in funcpune cat ~i unitaplor ~i personalului care exploateazii
6.1. Prevederile din prezentul capitol se referii la centralele termice folosite pentru
nlimentarea cu ciilduriia instaIapiIor de inciiIzire centralii ~i de preparare centralizata a
npei calde de consum' Exceppile Ia care nu se aplicii aceste prevederi sunt cele inscrise
tin:?~' .Personalul de exploatare va fi instruit corespunziitor in domeniul prevenirii ~i Inart. 1.7.
~onfoerillJ)c~ndiilor.~i a .r~spectarii ma~uriI?r de prevenire' ~i stingere a incendiiIo~
OM
. .Inn.cermtelor dispoZIpllor generale m V1goare aprobate cu a.M.1. Dr.I 080/2000 ~l
'1Jr.1023/2000. 6.2. Exploatarea centralelor termice mici (cu capacitatea panii la 0,3 MW) se
rcalizeaza conform "Ghidului de proiectare, execupe ~i exploatare a centralelor termice
PUD~.7?1n timpul reviziiIor, reparatiilor, inlocuirilor ~i dezafectarilor instaIatiiIor, riis- mici", GP 051.
efiectuCtile
e~>. .. ~i stingerea incendiiIor revin unitaplor ~i persoanelor care
privind prevenirea
"""aceste operapl. 6.3. Cazanele se exploateazii ~i se verificii dupii urmiitoarele prescrippi ISCIR:
- C 31 -pentru cazanele de apa cald/i ~i pentru cazanele de abur de joasa presiune;
~78.i\ctivitatea de prevenire ~i s~gere a incendiilor este permanenta ~i consta in -C I -pentru cazanele de apii fierbinte ~i pentru cazanele de abur cu presiune de
peste 0,7 bar;
?rgalzire~aacesteia atat Ia nivelul central al unitapi care exploateaza instalapile de
;nc i Cat ~i local Ia unitaple specifice (centrale termice, puncte ,termice, retele
-C 30 -pentru cazanele mici de abur (presiune peste 0,7 bar ~i capacitate sub 100 I).
enn ~~~obile etc.), in conformitate cu prevederile Dispozipilor generale privind
organ-..caactivitiipide apiirareimpotrivaincendiilor_ D.G.P.S.I. _ 005. Va:ificiIri tbDqioDaIe P dclliguraajl. Probe

1~:9.Jlersonalul care exploateazii instaIapile va fi instruit atat inaintea d3rii in 6.4. Verific3rile ~iprobele pfealabile punerii in funcpune a centralelor termice sunt
msu~i""~a instalapiIor,
:xp . cat ~iperiodic, in timpul exploatarii instalapilor, verificandu-se cele previizute la art.4.1 ... 4.8 din prezentul normativ, in conformitate cu "Normativul
CUno~tintelor.
pentru proiectarea ~i executarea instalapilor de inciiIzire centralii" I 13.
5.80I.
I
i
..
arcun. e ll1amtede executarea unor operatll cu fioc d esch IS
' ' , . _
( sud urn-IIplre cu flacara sau
. in afarii de acestea, se mai previid verific3ri funcponale ~i de sigurantii specifice
pentru elementele componente ale centralelor termice.
I '
!
Cc!rice,
persona IIlll
I'. de materiale hidroizolante
topire ..
care rea lZeaza aceste operatil.
etc.) se va face un instructaj special
6.5. Rezultatele verific3rilor ~i probelor se consemneazii in registrul centralei termice.

6.6. La cazane se verificii:


d 5~~~.111
V'ederea evitarii riscului producerii exploziilor ~i incendiiIor, generatoarele
e aCI d~ folosite Ia sudurii se amplaseazii in spapi ventilate situate Ia minim 10m de - tirajuI;
surse e ec<lIduriisau cabluri ~i minim 5 m fatii de butelia de oxigen. - consumul de combustibiI, randamentul, excesul de aer, temperatura ~i continutul
gazelor de ardere, conform metodologiei ISCIR sau instructiunilor produciitorului
../.8~. CCUtralele termice, punctele termice, imobilele etc. trebuie sii fie do tate cu (utilizand aparatura specific/i);
ml] ~act d~ prevenire ~i stingere a incendiilor intretinute in stare de funcponare, - funcponarea dispozitivelor de sigurantii ~i a Iimitatoarelor de temperatura ~i
~p. ~a eb~ locuri accesibile, in conformitate cu prevederile Dispozipilor generale presiune la atingerea valorilor Iimita;
amenaJa
pnvm. ;ce, pIl>area
> . x"':construcpilor, . instaIapilor
~i. dotarea . tehnologice ~i a platformelor - intrarea automata in funcpune ~i oprirea cazanelor, preventilarea focarului, iniperea
.ecum ~l preClZa.u1e prezentu IUl normativ. fliiciirii, reglarea focului, pe baza debitului de ciildurii, a temperaturii agentului
. termic ~i a aerului exterior;
5.83.toc .1 Id . ' .' .
ayero.zareCoun e cu penco . e mcendiu sau expIOZlese march eaza cu mdlcatoare de - pornirea ~i oprirea automata a pompei de circulape a apei din cazan.
IIformprevedenlor STAS 297/1, 2.
5.84.fu\led . . '. 6.7. La instalapile cu agent termic apa caldii se face controlul ~iverificarea miisurilor
te d . d. '" . . .
nib po erea m rvenpel m caz e mcen 1Use organlZeaza ech Ipe de mterventie de sigurantii prev/izute in STAS 7132. In funcpe de solupe, se verifica:
a ~; Or
acupOlDplen cOncrete~i
I11ilitari. se stabilesc miisuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri ~i
- la instaIapiIe cu vas deschis de expansiune - Iegarea conductelor la vas ~i
comportarea la dep~irea temperaturii Iimita;
- la instalapile cu vase inchise de expansiune - functionarea dispozitivelor de sigu-
18
19
'I!1'1'''l''''W''II!
"',,"'Wt"""I'"""'r"".'
."".''''' .'''.,..1 r ..~ 'If" _. . ~.
-- - - - -- - - --
--- ---

ranfAla atingerea presiunii maxime admise; la vasele de expansiune cu mClllhIA'. III"hlllll"lede combustibil gazos se verifica:
, , hilt II prevcderilor normativului I 6;
se adauga azot pana ce presiunea acestora este mai mare decat presiunea stulIl'.
instalapei; operapa se efectueaza cu instalapa rece; t" II. " ""Iomatii a arziitoarelor cazanelor in cazul intreruperii alimentarii cu gaze,
-la instalapile cu vase inchise de expansiune ~i rezervoare de descllrcare a UIII'I'
,,"" rr1l"r~ie clectrica;

-
exces funcponarea evacuarii excesului de apa dilatata, precum ~i functiollll I" II' II IIIlIollllltii a arzatoarelorin
"1'. IllINcntului termic;
cazul atingerii temperaturii sau presiunii maxim

automata a pompei de completare, intrarea in funcpune ~ioprirea pompei;


- la toate instalapile -legarea vaselor de expansiune ~i a pompelor de circulatie UI'
t I I. IIIII"IIIIliilc cu combustibillichid se verifica:
pentru asigurarea presiunii totale in instalape.
, ,," . tII"iI illc/I pantei conductelor de alimentare cu combustibil;
.."" I'"lIlIr('1Ipompelor de alimentare cu combustibil;
6.8. Pentru asigurarea circulapei agentuluftermic -apa, se verifica: ,.11111'
IIllIn'lI cu combustibil pe circuitul: rezervor principal, rezervor de zi, agregat
-realizarea de catre pompe a presiunii prevazute, prin masurarea presiunll ., .1I.k"
aspirape ~irefulare;
-realizarea presiunii totale in diferite puncte ale centralei termice; '1,011'" lIulomatii a alimentarii cu combustibil a cazanelor in cazul intreruperii
.11111'IIlnrll eu aer sau energie electrica;
-semnalizarea intreruperii funcponarii unei pompe ~imodul de intrare in funeliu", "I" II' ,. lIulomatiia alimentiirii in cazul atingerii temperaturii sau presiunii maxim
a pompei de rezerva.
,,1"11'" II ugcntului termic;
. ''I','IIIIIl'lIlrcceriide la un combustibilla altul, la agregatele mixte cu ardere: gaze
6.9. Echilibrarea instalapei se realizeaza dupa efectuarea masumtorilor de presiullt'''
,,,' I' 'lIIhustibillichid; decuplarea pompei la trecerea pe gaze.
a temperaturilor de intoarcere a agentului termic ~i se realizeaza cu ajutorul annaturll'1
de reglare.
. , IIIIlIlillllllpile de ardere a carbunelui se verifica:
,,,''' IIIIIIIIrellautomata a sistemelor de alimentare cu carbune ~i de evacuare a zgurii
6.10. Pentru asigurarea reglarii automate a instalapei se verifica:
. funcponarea instalapei de automatizare
distribuitoare, la ramificapi;
in toate punctele prevazute: la cazanc, 18
" , '1I1I.'i;
,. ,III'111\'"jlltcnsitiipi arderii in cazul intreruperii alimentiirii cu aer sau energie
, I, , 1111n~
. functionarea termostatelor;
. intrarea automata in funcpune a robinetelor de reglare cu mai multe cai 'I .
pompelor de circulape a apei, corespunzator diferitelor regirnuri de funcponarC'
"I" II'" lIulomatiia alimentarii in cazul atingerii temperaturii sau presiunii limitii a
'1"'"lUlIlllennic.

I '. ,.",II !:lIlcgoriilede combustibil, in spapile prevazute cu instalatii de ventilare, se


6.11. La instalapa de preparare a apei caIde de consum se verifica:
- funcponarea dispozitivelor de siguranfA ~i a limitatoarelor de temperatura, fum'li.
Htilio .1 ~1,1,,\lIltrCa debitelor de aer.

de temperatura apei caIde de consum;


.. I' I II",stlllapa de evacuare a gazelor de ardere se verificii:
-functionarea, conform proiectului, a ansamblului schimbatoare de caldmA. , 1,'"',I1l1l1lell canalelor ~i a co~ului de fum;
rezervoare de acumulare ~ipompe de circulape. , ,,"IIIIlIIlateacirculapei gazelor de ardere ~itirajul, temperatura ~iviteza gazelor in
, .'II.I\.In eo~ ~ila evacuarea in atmosfera;
6.12. Pentru asigurarea dezaerisirii ~igolirii instalapei se verifica:
. eficienta dezaerisirii instalapei in punctele cele mai de sus de pe traseul conduelclnr
~i la partea superioara a echipamentelor;
1IIIIIIhllll\rcaaccesoriilor pentru reglare ~isiguranfA-Ia canale ~ico~ul de fum.

. golirea instalatiei in punctele cele mai de jos ale conductelor ~i la partea inferiour4
a echipamentelor.
I IIIlIlIIlede punerea in funcpune propriu-zisii a centralei termice se face testarea
"I',Itic lucro a arzatoarelor conform preciziirilor producatorului.
I '1,","lrcII arzatorului trebuie sa aiM loc unnatoarele operapi succesive:
6.13. La instalapa de combustibil- depozitarea, alimentarea cazanelor - verificdril. 1","11"'11 motorului;
I, .1'"derca elapetei de aer de catre servomotor;
se fac (in funcpe de natura combustibilului) dupa cum urmeaza:
tnainte de pomirea arziltorului se verifica: 1'" v\'lIlIlurca focarului;
- legaturile electrice; I" IIIIIlUlreaclapetei de aer corespunzator sarcinii arzatorului;
I, 1\ '"derca ventilelor electromagnetice de admisie a combustibilului.
- sensul de rotape corect al motorului;
- mi~carea camelor servomotorul arziitorului;
-presiunea combustibilului.

21
20
--- -- - - - -- - --- -
-- --- --- -- -- --- - -- - - ---

PaDcnafI1~ a CCIdm1ei
tamico . controlul pozipei deschis a u~ilor de admisie a aerului secundar in focar, daca este
cnzul;
6.16. Punerea in funcpune a centralelor tennice noi sau la care s-au executat . llcschiderea armaturilor cazanelor ~i a pompelor care vor intra in funcpune.
reparapi, se face dupa efectuarea verificarilor ~iprobelor la lucrarile recepponate.
h.~6. Se verifica funcponarea sistemului care lintiteaza inferior temperatura de intra-
6.17. La punerea in funcpune se respecta precizarile fumizorilor de cazane \Ii I' .. IIpeiin cazane pentIu a se parcurge cat mai repede domeniul punctului de roua.
arzatoare.
(I,n. Se urmare~te ordinea operapilor de funcponare a arziltorului:
6.18. Punerea in funcpune se efectueaza dupa verificarea existentei tuturor
elementelor de sigurantii.inclusiv a reglarii acestora (presiunea de declan~area supapelor
. preventilarea foearului _ (timpul de preventilare este indicat ill cartea tehnicil a
nrzlitorului). La arziltoarele cu combustibil lichid preventilarea are loc dupa
~i setarile termostatelor). InciUzireaelectrica a capului duzei;

6.19. Se verifica sistemul de alimentare cu combustibil.


. ndmisia combustibilului (in lipsa combustibilului are loc oprirea de avarie ~i este
IIccesara repornirea manuala a arzatorului); daca tlaciira nu se aprinde (operape
sesizata de supravegherea de tlacara) arzatorul se o!>re~te~i necesita deblocarea
6.20. Punerea in funcpune cuprinde, in principal, operapunile de umplere, pornire ~i manuala.
reglare a instalapei.
h.~8. to timpul reglarii arzatorului se milsoara presiunea combustibilului.
UmpJerea --1~m
(1.29. Se stabile~te conpnutul de CO ill limitele prescrise prin reglarea pozipei
6.21. Umplerea instalapei se face cu apil tratata care indepline~econdipile de agent I IUfldeide aer,efectuiindu-semiisuratorila prlzade la canalulde gazede ardere.
tennic (cap. 5).
11.30.La instalapile cu combustibil gazos, neautomatizate, se executa urmatoarele
6.22. toainte de umplerea instalapei, in centrala termicil se face separarea legaturilor
la consumatori, prin inchiderea vanelor de la distribuitor ~i colector. Se deschid toate
vanele din circuitele interioare ale centralei termice, precum ~irobinetele de dezaerisire;
.
'11"!'IItii:
mtroducerea in focar, in zona arzatorului de gaz, a aprinzatorului cu tlacilril, pe
principiul gaz pe tlaciira;
se inchid robinetele de golire. ..
deschiderea progresiva a robinetului instalapei de gaz;
8coaterea din focar a aprinzatorului dupa ce gazele au luat foc;
6.23. PentIu umplere se folose~te direct presiunea apei tratate sau eventual se
folosesc pompele de adaus ale instalapei; apa este introdusa in conductele de intoarcere
.Sercglareadebituluide gaz.
va urmiiri ca tlaciira sa ardil tara finn.
ale agentului tennic.,
to cazul folosirii apei netratate direct de la reteaua de apa rece, umplerea se face prin b,31. Dupa aprinderea focului se executa urmatoarele operapi:
racord tlexibil ce se demonteaza dupa terminarea operatiei de umplere. . rcglarea accesului aerului secundar, astfel ca tlacilra sa aibillungimea
nrderea sa fie completa;
normala ~i

6.24. Robinetele de dezaerisire se inchid la aparipa apeL Dupil terminarea umplerii


se inchide vana pe conducta de alimentare cu apa, se ridica presiunea piinilla valoarea
..urmarirea cre~terii lente a temperaturii apei din cazan ~i limitarea acesteia la
pomirea pompelor de circulape;

nominalil, se verifica etan~eitatea instalapei ~i se pun in funcpune pompele de circulape valoarea prevazutii;
a apei. .urmarirea realizarii unui tiraj corect pentIu a asigura arderea completa a
combustibilului.
PomireaiDsM1~mfingbna ~
fJ.32. Dupa 0 perioadil mai mare de intrerupere sau la fiecare 2-3 zile. se verifica
6.25. Pomirea instalapei se face dupa verificarea umplerii, verificarea ilistalapei de ,\I ,lIerisirea instalapei la 0 temperatura a agentului termic de 50 ~ 60 °e. eomp~etarea
ardere ~i efectuarea operapilor pregatitoare:
.
controlul pozipei deschis a ~ibilrelorpe canalele de finn ale cazanelor (in situapa ill
care acestea exista);
. \I IIpll se face lent pentIu a da posibilitatea separarii ~i evacuarii aerului.

fJ.33. PentIu oprirea manuala a instalapei se executa:


.
controlul pozipei illchis a clapetei de explozie ~i a ~ii de curilpre de pe canalul de
finn',
."lingerea focurilor prin oprirea alimentarii cu combustibil;
.oprirea pompelor de circulape temporizat dupa oprirea focurilor sau ciind agentul
Icrmic are 0 temperatura de 25-30 °e;

22 23
- -- --- ----- -- . ---

..verificarea etan~eitapi robinetelor de inchidere a alimentarii cu combustibil;


scoaterea de sub tensiune a instalapilor de forp'i. ~ fi 1IIDIIriIea
f\mcIicmIrii

6.34.sau
Apaa pericolului
din instalape II II).Supravegherea funcponiirii centralei termice, in scopul realiziirii sigurantei in-
reparapi denu se gole~te decat dacii este absolut necesar (in cazul unei
inghef).
'11,11I'1(~1
~icorectarea regimului de funcponare, se face cu mijloace automate ~i de trans-
La golire se deschid organele de goIire ~i robinetele de aerisire aferente piirpi de '1IIh'HIn distanta sau prin acponare directa (mecanica sau manuala).
instalape care trebuie goIitA.Apa golita se evacueazii la canalizare dupii ce s-a racit.
,. 40. Tncentrala termicii, cu prioritate, se urmiire~te funcponarea elementelor care
ReaJana 14PIIDa'cafD ~ " ~1I:"nz/isiguranta instalapei, astfel:
· Incazane ~iarziitoare,realizarea secventei de lucm a arziitoarelor,oprirea focului ~i
6.35. Reglarea la punereadeinlafuncpune a instalapei de inciilzire din centrala termicii n nlimentarii cu combustibil, funcponarea dispozitivelor ~iarmiiturilor de sigurantii,
se face conform prevederilor art. 5.6+5.12. In enlOl dep~irii valorilor limita de temperaturii ~ipresiune ale agentului termic;
. I" sehimMtoarele -
de caldurii oprirea alimentarii cu agent termic primar ~i
RogiamI do CllpJoamn,CIIIeId . cadI8Iei tamico Ilinctionarea dispozitivelor ~i armiiturilor de sigurantii la depii~irea parametrilor

6.36. Exploatarea curentA a centralei termice trebuie sa asigure aIimentarea cu


·.
n"entului termic (temperatura ~ipresiunea);
In vusele de expansiune -funcponarea
-
dispozitivelor ~i a armiiturilor de sigurantii;
I" II1stalapileautomatizate funcponarea intregului ansamblu; la aparatele de
ciildurii, in condipile previizute in proiect, a ansamblului consumatorilor, corespunzator rn/lsurii,pe circuitele care reatizeaza siguranta funcponiirii, se marcheaza cu ro~u
in exploatare.
Programului de funcponare al acestora, parametrilor agenplor termici cerup ~i sigurantei villorile limita permise (la termometre, manometre).
"I" urmilre~tesemnalizarea corecta a deregliirilor care conduc la starile de avarie.
Exploatarea curenta se asigurii prin buna funcponare a centralei termice atat pe
ansamblul acesteia, oat ~ipentru fiecare din elementele componente ale centralei.
" " I. La ie~irea din centrala termicil, agentul termic trebuie sa aiM temperatura
6.37. Exploatarea curenta impune: I''''~ Al.llt/iin graficul de reglare.
-verificarea starii instalapilor; rl'mpcratura necesarii se asiguril automat sau manual.
-supravegherea ~i urm4rirea funcponiirii; (ilnca temperaturilor la instalapile automatizare se face ~i prin sondele de
-corectarea regimului de funcponare; h'lIlllt'naturiiprevilzute prin proiect.
-controlul caIitapi agentului termic; In oricare din cazuri, citirea valorii temperaturii se face prin termometrele prevazute
- intretinerea instalapilor din centrala termica. I ,,"Iorm proiectului.

exploatare. ('ontrolul temperaturilor reprezinta 0 operape permanenta in exploatarea centralei


Operapunile necesare unei corecte exploatari curente se detaIiaza in instrucpunile de 1.'lnlicc.

VeriScIna 8fIrJim..t.1B1iei h42. Presiunea totalil (presiune staticii ~i presiune dinamicii) previlzuta in proiect a
H'nlizuin centrala termica, se asigurii prin:
6.38. Verificarea instalapei se face permanent urmiirindu-se: IIlIlplereapanii la nivelul necesar at apei in vasul de expansiune deschis;
rcillizarea presiunii in vasul de expansiune inchis;
- reaIizarea sigurantei: armaturi de siguranP'i, elementele in mi~care (motoare, rl~lIlizareala pompele de circulape a presiunii diferenpale (diferenta de presiune
pompe, compresoare), protecpa contra electrocutarii;
- etan~eitatea eChipamentelor, armiiturilor ~i conductelor; 'ntre refularea ~i aspirapa pompei).
-depistarea ~i inliiturarea pierderilor de agent termic;
h.43. Pentru realizarea functioniirii corecte a instalapei se urmiire~te:
-miisurarea rezistentelor hidrauIice in punctele previizute in proiect;
-niveluI zgomotelor produse de echipamentele in mi~care; n) III cazane:
I,ozipa armiiturilor agentului termic: de sigurantii, de inchidere, de reglare, golire,
--starea
indicapile aparatelor de masurii; prin folosirea pentru control de aparate
izolapei termice a echipamentelor ~i conductelor;
etalonate; dczaerisire;
-inscrierea parametrilor (instaIapei) ~i transmiterea lor la dispecerat. pozitia organelor de inchidere a evacuiirii gazelor de ardere;
Mctareacorecta a termostatelor;
mdicatiile aparatelor de miisurii;

h) lu instalapa de alimentare cu combustibil ~ide ardere:


. pcntru combustibillichid ~i gazos:
24
25
-pozifiile organelor de inchidere;
-funcfionarea arzatoarelor corespunzator ciirfii tehnice; 'II /I ctan~eitapi fatii de acestea;
11nbilitatea suspnerii conductelor ~i a echipamentelor;
-arderea combustibilului prin masurarea componentei gazelor de ardere; III'ccsul u~or la elementele pozate in pardoseala (canale pentru conducte);
-depa~irea
evacuareanivelului
prin preaplin
maxim;a excesului de combustibil lichid din rezervoare la 1I11'lIlinereacuriiteniei echipamentelor ~i in interiorul centralei termice;

.--
aerisirea, umplerea ~igolirea rezervoarelor.
pentru combustibil solid: I) IImclionareainstalapilor electrice (iluminat, fortii, automatizare).
alimentarea cu combustibil;
~'* regimu1uido fimctioI»ae
--arderea
depozitarea in centrala termica a combustibilului;
combustibilului;
-evacuarea zgurii ~icenu~ii; (, .14. Reglarea furniziirii caIdurii se face in scopul stabilirii coreliirii acesteia cu
-depozitarea zgurii ~i cenu~ii; "'" 1'111ml de caldurii, folosind mijloace automate sau manuale. Se are in vedere variapa
, .11.1.11Ii fumizate de cazane (prin acponare asupra arzatorului sau prin pomirea-oprirea
c) la instalafia de preparare a apei calde de consum: '.111 .
'~Ivll u cazanelor "in cascada"), variapa temperaturii agenplor termici la cazane, in
. 1ltllll111ecentralei ~i pe ramurile de plecare la consumator.
-pozifia corecta a armaturilor agenfilor termici (primar ~isecundar);
-indicafiile aparatelor de masura ~i, in special, temperatura apei calde de consum. (, -1~.tn cazul regliirii automate, nu este necesara supravegherea continua; nefuncp-
d) la instalafia de alimentare cu apa: ""1"1'IIIIIstalapeide reglare automata este semnalata optic ~i/sau acustic.
- functionarea stafiei de tratare a apei (art.5.38+5.61);
(, -16.tn cazul regliirii manuale este necesara supravegherea continua a instalapei.
- exploatare;
pozipa organelor de inchidere la diferitele operafiuni, conform instrucfiunilor de
-indicafiile aparatelor de masura; (,47. Corectarea regimului de furnizare a caldurii se face, indiferent de sistemul de
-funcponarea instalafiei de alimentare cu apa de adaos; I' I'llIn,.corespunzatorgraficuluide reglare,regimuluide funcponareal instalapeiservi-
I, (1/1l~ondipinominale sau reduse), programului de funcponare al acesteia (orar, diurn,
'~I'II"nl\nul etc.), categoriile instalapilor servite (incalzire cu corpuri statice, prin pardo-
-e)alimentarea
la instaIafiilede
cu aeralimentare cu aer de combustie ~ide evacuare a gazelor de ardere:
de combustie; , ,.111,cu aer cald etc.).
-ventilarea salii cazanelor;
h41!. Corectarea regimurilor de furnizare a caldurii la instalapile automatizate se face
-tirajului;
pozifia clapetei de explozie, u~ii de.curafire ~i a organelor de inchidere ~ireglare a ,101111rl'rcgulatorul electronic al instalapei, prin acponarea corespunzatoare (manual sau
-etan~areainstalafiilor de aer ~igaze de ardere; 1'1111
programare numerica).
- starea izolatiei termice a canalelor de fum;
(J.'19.tn vederea furniziirii corecte a caldurii se prescrie corespunzator in memoria
f) la instalapile de automatizare, de sigurantii ~i funcponale: 1'lIlIlutoruluielectronic curba de reglaj adecvata instalapei deservite, pndnd seama de
I. IIIPl'ruturaexterioara"corespunzatoare zonei climatice in care se gase~te cladirea.
-respunzatoare
incadrarea parametrilor agenfilor
din graficul termici in limitele de sigurantii ~i a valorilor co-
de reglare;
- setarea corecta a termostatelor; (, ~O. Corectarea regimurilor de fumizare a caldurii la centralele termice
- funcponarea instalafiei de semnalizare ~i avertizare; "' 'Hlllllllutizatese face corespunzator curbei de reglaj, prin incadrarea temperaturii
'1llIlIllIlui termic - ducere in valorile rezultate, tinfu1d seama de regimul de funcponare.
g) asigurarea circulafiei apei in instalafie prin:
h.'>I. Variapa parametrilor se face manual prin acponare asupra arzatoarelor,
--golirea
dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor ~i echipamentelor;
conductelor ~i echipamentelor in punctele cele mai de jos;
'1IIIIIIIIInior etc.

-manevrarea u~oara a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire; Ccmtm1a1 ca1itiPi ageaIDIui trmIic

h) acestuia
menpnerea~i ain buneinstalafiei
stiirii condipi prin:
a izolafiei termice ~i a protecpei mecanice aferente
(t .,2. Asigurarea calitapi agentului termic (apa) se face conform condipilor prevazute
1"'111 5.38+5.61.
- etan~areala imbiniiri intre conducte ~iintre acestea ~i alte elemente ale instalafiei;
- asigurarea mi~ciiriide dilatare la trecerea conductelor prin elementele de construcfii
26
27
- . --- --- _.--- . -- - -
--- - - - -- .
-- - - . - - - - - --- -
--- - ----- -- -

fmRpncna iDstaIapilorctinocmnJa ter:mici instrucpuni;


_ spalarea periodica a lagarelor;
6.53. tntrefinerea instalapilor din centrala termica se face cu scopul asiguririi _ inlocuirea cuplajului elastic, daca este cazul;
_ verificarea dispozitivului de protecpe.
functionarii in vederea reaIizarii parametrilor din proiect, pnand seama de caqile tehnice
ale arzatomlui ~icazanului.
I
d) la schimblitoare de caldura:
6.54. Principalele operapi de intrefinere sunt: _ curatarea depunerilor de piatrli sau namol, periodic sau atunci cand diferenta de
a) la cazane ~i arzatoare: presiune intre intrare ~i ie~ire, dep~e~te valoarea admisibila prevazuti1 in
I
- se curiitil suprafetele de inciilzire, evacuare rum ~i tuburile de gaze de ardere
_
instrucpunile de exploatare;
verificarea ~ireetalonarea supapelor de sigurant!;
(conform specificatiilor producatomlui); la cazanele cu recircularea gazelor de
I
ardere se curiitil ventilatoml pentru recircularea gazelor de ardere ~i conducta de _ etan~area armaturilor ~ia placilor tubulare (la aparatele cu tevi);
_ refacerea izolapilor deteriorate.
legamra; .
- se scot ~ise curiitilelemente de turbulentil (virbulatorii) din caile de gaze de ardere;
- se verifica garniturile de e~are atat pe traseul gazelor de ardere, cat ~ipe traseele e) la aparatele de mlisura ~i control ~i contoare:
agenplor termici ~icombustibilului; _ gradul de colmatare aI filtrelor (la contoare);
- se verifica piesele de izolatie termica ale flan~ei arzatomlui, u~ii de curiipre, _ verificarea funcponarii ~i eventuala reetalonare (de catre unitlip specializate) sau
eventual inlocuirea acestora;
capacelor de curapce etc.;
- se curiitilvizoml de control al focarului cazanului; _ verificarea ~i completarea uleiului in tecile de imersie (termometre).
- se verifica racordurile ~i etan~ariletecilor de irnersie a termometrelor ~i traductoa-
relor; t) la armaturi:
- se verifica buna funcponare a dispozitivelor de sigurantil (supape de sigurantil, _ asigurarea etan~eitliplorla imbinari ~ipresetupe;
_ inlocuiride gamituri~i~uruburidefecte;
nivelul apei, Iimitatoml de presiune.
La arzator se curiitilduzele, tubul de flacara ~icapul de flacara.
Se verifica funcponarea suflantei ~i se ung lagarele ~imImenpi pieselor in mi~care. g) la organele de repnere ~i sigurant1i:
Cand arderea nu este completi1sau pomirea este cu detenti1se schimba duzele. _ curatareascaunelor;
Pentru curiiprea duzei nu se utilizeaza materiale metalice care 0 pot decalibra. _ verificareaetan~eitlipi~ischimbareagarniturilor;
_ reetalonareaorganelorde sigurant!(supape)pentrupresiuneastabilitli.
La curlitirese utilizeazii solvenp organici, scule din lemn sau plastic ~ise sufla cu aer
comprimat.
1 La intervalele recomandate de produclitor se schimba garnitura sistemului de h) la separatoarele de namol:
I
I pulverizare.
_ demontareacapacului ~i curatarea,elem~tului de filtrare, cand diferentelede
Demontarea sistemului de pulverizare se face dupa scoaterea de sub tensiune ~i presiune intre intrare ~i ie~ire depa~esc 30% din valoarea nominala a pierderii de
rlicirea acestuia, in urma inchiderii robinetelor de sectorizare. sarcina in separator;
La montare se inlocuiesc garniturile de etan~are. _ asigurarea etan~eiti1pi.
Se efectueaza reglarea sistemului de amestec al aemlui ~i combustibilului (de catre
fume agreate de furnizori). i) la conducte ~i izolapi:
\ Se curatil ~i poziponeaza corespunzator electrozii de aprindere, la distantele ~i un-
_ inlaturarea neetan~eitliplorla imbinari;
ghiurile indicate in cartea tehnica a arzatomlui. _ spalarea conductelor colmatate;
_ fixarea supoqilor slabiti;

_ completari de izolapi termice;


b) la vasele de expansiune inchise, cu membrana se verifica:
-presiunea azotului (care trebuie sa fie egala la lirnitli cu presiunea statica minima a _ repararea suprafetelor exterioare ale izolapilor termice deteriorate.

instalapei);
-etan~eitatea; Dla canale ~i co~ul de fum:
desfundarea ~icuratarea periodica, conform instrucpunilor de exploatare;
-racordarea vasului la instalape. _

_ controlul etan~arilor;

_ verificarea funcponarii elementelor de sigurant! ~i reglare (clapete de explozie,


c) la pompe ~iaIte echipamente cu piese in mi~care:
-reglarea pozipei ~i, dupa caz, inlocuirea presgarniturilor; ~ibare );
refacerea izolapei termice.
-schirnbarea uleiului de lagar, ungerea mlmenplor la intevale de timp prevlizute in _

29
28
--- ------- ------- --- -- -. -- - -- -.

I
I
etichete
6.55.pePentru
circuitele functionale:
~oara identificare a circuitelor in ansamblul instalapei se prevad - etan~eitatea;
numere;
-controlul depunerilor de piatra in interior.
-la distribuitoare ~i colectoare (pe robinete), la ramificapi, identificarea se face prin
I e) conductelor ~i armaturilor:
-caldura)
etichete ~ivalorile
cu caracteristicile echipamentului
care trebuie controlate; (cazane, pompe, schimbatoare de - etan~eitateaimbinarilor (filet, garnituri) ~ia conductelor;
-funcponarea armaturilor -manevra ~oara ~ieficacitatea inchiderii;
-control;
indicatoare de avertizare a accesului oprit, a direcpilor circuitelor ~i locurile de -funcponarea armiiturilor de sigurantii la presiunea de evacuare;
j - uzura conductelor.
-etichete cu inscrippa inchis - deschis (pentru identificarea pozipei instalapei).
f) starii ~i funcponarea instalapei de tratare a apei:
Rmzti fI RJNII88ii
- starea elementelor instalapei;
- calitatea apei tratate;
6.56. Revizia este operapa de verificare ~i restabilire a starii inipale a instalatiei in - calitatea substantelor de tratare.
vederea funcponarii in condipi normale ~isigure. Aceasta se face obligatoriu in perioada
de Yam,cu toate operapile care necesita intreruperea funcponani, inclusiv golirea. Se au g) starii izolapei termice ~i a protecpei acesteia.
in vedere rezultatele constatarilor personalului de exploatare ~iintretinere in perioada de
funcponare din timpul iemii menponate in registrul de control precum ~i cele ale unei 6.57. Verificarea recipientelor sub presiune ~i a armiiturilor de sigurantii se face in
probe hidraulice care se face la s~itul perioadei de incalzire.
conformitatecu prevederileISCIRpentruechipamentelecare intrasubacestcontrol. J
Modul de verificare a instalapei in cadrul reviziei se detaliaza in instrucpunile de
exploatare, pentru cazul specific al centralei termice respective.
6.58. Verificarea cazanelor, aparatelor ~iconductelor supuse la presiune mai mare de
6.57. Operapile de revizie constau in verificarea: 0,7 bar ~i0 temperatura mai mare de 115°C se face in conformitate cu prevederile ISCIR
C31.
de ardere:
a) starii fizice a cazanelor, funcponani lor precum ~i a cailor de evacuare a gazelor
-etan~eitateacazanelor; 6.59. Aparatele de masurii, inclusiv contoarele, se verifica prin confiuntarea valorilor
-etan~eitatea canalelor ~ia co~ului de fum. indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon mobile, respectdnd perioadele stabilite
pentru reetalonare. tntretinerea ~i remedierea aparatelor de masurii se face conform
instrucpunilor producatorului de catre 0 unitate autorizata, care apreciaza ~inecesitatea
funcponarea ei: eventualei lor inlocuiri.
b) starii instalapei de depozitare, alimentare ~i ardere a combustibilului ~i
-etan~eitateaconductelor, armaturilor ~irezervoarelor;
pompele; -
6.60.Instalapade automatizare- de sigurantii sau reglare a parametrilor se intrepne,
- arzatoarelor.
verifica ~i revizuie~te de catre 0 unitate specializata, conform prevederilor producii-
torului.
La arzatoarele cu sutlanta se fac revizii asupra duzelor, sutlantei, electrozilor de
aprindere (stabilindu-se distantele ~i unghiurile indicate in cartea tehnicii), 6.61. Rezultatul verificanlor fiicute la revizie se consemneaza intr-un proces-verbal
supraveghetorul de tlacara, sistemul de reglaj al raportului aer-combustibil. care stau la baza reparatiei instalapei ~ia receppei lucriirilor de reparape.

compresoare -
c) starii ~iinclusiv
funcponarea echipamentelor
electromotoarele cu piese in mi~care: pompe, ventilatoare,
acestora: 6.62. Reparapa este operapa de remediere prin care se asigurii funcponarea centralei
- masurarea parametrilor; termice la parametrii prevazup in proiect. Dupa amploarea ~i cauzele care conduc la
- etan~eitatea; necesitatea efectuarii reparapei se disting:
- funcponarea silenpoasa; . reparapi curente:
-masurarea prizei de pamdnt; - pe baza constatarilor fiicute la revizii;
-masurarea curentului ~i tensiunii de alimentare; - preventive - pentru elementele la care se intrevede ca vor putea apare disfuncpuni
in urmatorul sezon de inciilzire;
-refacerea legiiturilor electrice ~i inlocuirea cablurilor defecte.
- accidentale, in urma unor defecpuni, deterioran, avarii.
. reparatii capitale (care pot fi insopte ~i de lucriiri de modernizare).
-d)asigurarea
starii ~ifuncponani schimbatoarelor de caldura:
parametrilor necesari;

30
31
6.63. Reparapile cUrente se fac la elementele care pot afecta buna functionare a
I
I centralei tennice. Seoexecutii,in general, tara scoaterea din funcpune a intregii centrale -
inlocuirea garniturilor; curatarea depunerilor la 3 ani;
sau cu 0 intrerupere de scurtii duratii, atunci ciind acestea se fac in perioada de incalzire.
-
inlocuire a armiiturilor la 5 ani.
I poniiriiprovizorii.
Ciind nu se intrerupe funcponarea intregii centrale, se iau masuri de asigurare a func-
0

d) conducte ~i izo latii:


I -
curiifarea de depuneri la 2 ani;
I
I 6.64. Reparapile capitale se fac cu scopul de a asigura funcponarea centralei tennice -
refacerea izolafiei, vopsirea la 6 ani.

I -
la parametrii previizuti in proiect prin inlocuirea unor elemente ale instalapei sau parp
e) pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare:
I din aceasta. Ciclurile perioadei de timp intre doua reparapi capitale sunt reglementate in
I funcpe de durata nonnatii de serviciu a instalapei ~i de catre furnizorii de echipamente. - golire, spiilare - anual;
Perioada ~i data reparapei se stabilesc in funcfie de constatiirile fiicute cu ocazia - refacerea protecfiei anticorosive -la 4 ani;
in vedere:
verificiirilor ~i reviziilor fiicute in decursul exploatiirii sau prin expertiza tehnica. Se au - inlocuirea lagarelor sau cuplajelor la aparifia zgomotelor.

- gradul de uzura a elementelor instalapei ~i influenfa in exploatare; ~. incide.ate,


awrii
-ftecvenfa aparipei defecpunilor ~i starea remedierilor fiicute;
-gradul de corodare (exterioara ~i interioara) ~i depunerile in interiorul instalafiei. 6.68. In vederea prevenirii producerii accidentelorla centraleletennice se iau
unnatoarelemiisuri:
6.65. Cu ocazia reparapilor capitale se fac inlocuiri de echipamente sau de conducte ..executarea
elaborarea ~i afi~area schemelor operative de intervenfie pentru incidente ~i avarii;
instructajelor ~iexercifiilor de prevenire a incidentelor;
exploatiirii
prin altele in
cucondipile cerute
caracteristici in proiect.
similare (noi sau reconditionate), care trebuie sa faca fafii
.reglarea ~iintrepnerea in perfectii stare de funcfionare a ventilelor de siguranfii~i a
aparatelor de masura ~icontrol;
I
1ncazul ciindun echipament nu mai este necesar datoritiiunor modificiiri funcponale
sau tehnologice ale instalapei, atunci se procedeaza la dezafectarea lui. Se are in vedere
in funcpune.
.utilajelor,
piistrarea documentelor de certificare a calitiifii echipamentelor, ciirfile tehnice ale
procesele-verbale de autorizare ~ifuncfionare; menpnerea intactii a placii
ca odatii cu dezafectarea sa, sa nu se produca deregliiri in funcponarea instalatiei ramase
de timbru pe echipamentele respective;
I
.rece
efectuarea probelor la echipamente, conducte ~i armaturi la presiunea necesara, la
~i la cald.
6.66. Reparatiile capitale se planifica a fi efectuate in perioada de intrerupere a
funcponarii instalapei (de regula, vara), impreuna cu alte lucriiri care ar conduce la
I 6.69. La aparipa de defecpuni se executii nnediat reparapile necesare, menpnand in
intreruperea in funcponare (refele exterioare, instalatii interioare, partea de constructii).
Probele ~ireceppa instalapei se fac confonn specificafiilor din nonnativul I 13. pennanentii siguranfa funcponarea instalafiilor. Se iau masuri imediate pentru prevenirea
distrugerii echipamentelor, conductelor ii armiiturilor.
6.67. La alegerea perioadelor dintre doua reparapi capitale se fine seama ~i de
intervalele recomandate de producator. Valorile intervalelor recomandate maijos nu sunt 6.70.1n cazuI avariei parfiale sau totale a unor echipamente, se separa echipamentul
expertiza
limitative,tehnica,
ele pot astfel:
fi reduse sau prelungite in funcpe de condipile specifice locale sau avariat de restul instalafiilor, astfel:
. la cazane se inchide alimentarea cu combustibil ~idupiiriicirea cazanului, se inchid
a) cazane: ~ivane1e agentului tennic;
.secundar;
la schimbiitoare de ciildura se inchid vanele agentului tennic primar ~i apoi ale celui
-inlocuirea elementelor, repararea sau inlocuirea mantalei ~i izolatiei la 10 ani;
-curafarea interioara pentru indepiirtarea depunerilor,
inlocuiresau sudare,inlocuireagamiturilor_ anual. repararea parpi mecanice
_
prin .la aspirapa ~i refularea pompei.
la pompe, dupa riicirea cazanului, se opre~te electromotorul ~i apoi se inchid vanele

b) schimbatoare de caldura:
6.71. In vederea reparani, utilajul se gole~te de apa. Dupii reparare ~i verificare,
--cur4farea
schimbarea gamiturilor
interioara - la 2 ani;
(eliminarea crustei) sau eventuala inlocuire a elementelor -Ia 2 ani; punerea in functiune se face inversand ordinea operatiilor.
-- vopsire
refacerea izolatiei - la 6 ani;
- la 4 ani.
Echipamentele cu defecpuni se spala, se cur4fa ~ise repara; in caz de uzurii inaintatii,
se inlocuiesc.

c) armaturi de inchidere ~ireglaje: 6.72.1n cazul in care incidentul din centrala tennicii necesitiiintreruperea alimentiirii
cu ciildura, timpul de intrerupere se limiteaza la strictul necesar cuprinzand: depistarea ~i
localizarea incidentului, golirea, repararea, umplerea instalafiei ~irepunerea in funcpune.
32
33
------- --- -. -- .
- -- --

Dad temperatura exterioara este sub +5 °C se recomandii limitarea timpului la 4 ore.


.
Pentruinchiderea
avarii care necesitainstalapilor;
~igolirea un timp mai indelungat se iau miisuri speciale:
· 0rlaDe

I ReroecJb1o
.surse.
asigurarea alimentarii provizorii cu agent termic sau apii calda de consum din alte
rtlCidOlde CamIoJo
.Cazanul functioneaza dar --circuite hidraulice parazitar -se verificii circuitele
temperatura nu cre~te presiuneacombustibilului instalatiei
corespunziitor este mica I -se verificii presiunea.
6.73.1n vederea efectuarii reparapilor dupa un incident este recomandat ca unitatea
anume: - cazanul este murdar se curiitii fitrul de
-elementede cazan;
de exploatare sa dispunii de rezerve de echipament de tipul celor aflate in exploatare ~i -termostatul de reglare combustibil
-electropompe; nu functioneazii sau este seta - se curiitA
-pliici de schimbiitoare de caIdura;
. .la temperatura prea scazuta -se schimbii sau se se-
. L teaza corect termostatul
-organe de inchidere, sigurantii ~ireglare; .u~orprin
-seturi de aparaturii de masunl ~i control. Caziinul se murdiire~te -
depuneri - reglarea arzatorului inco-=- I : seregleazaarzatOrul-
recta;aer insuficient ' - se asigurii aerisirea
tabl4 etc. de funingine incaperii C.T.
De asemenea, trebuie s4 dispunii de rezervii de materiale: tevi, fl~e, termoizolape,
.Corpurile de incalzire l -senzori de temperatura t -- sesecuriitii
_. ___ .._ - duz~e!!rl'undate __ duzele
I

inlocuiesc senzorii
6.74. ~i
cazanelor Incidentele, defecpunile
arziitoarelor ~i remediile~irecomandate
avariile care pot apare in timpul funcponani
sunt:
suntreci defecti
- pompele de circulatie
I electrica
-severificalegatura
blocate I' - se verificii motoarele
I
~i pompele

· AIZitoare 1imcJioa8ad cu gaze

Jttcidcmtelo Caazo1o PecnodHlo


Motorul arzatorului nu pome~te Nu este sub tensiune Legare la retea
sigW-antaeste defectii I Se iii1ocuie~ie
Motorul este a~fe~t -=--- Se in1ocu"ie~te_-u --
Circuitul electric este Se cautii locul de
intrerupt intrerupere, se por-
f ne~te, respectiv se rese
I teaza regulatorul sau
__ _pres~ta_tul _
S-a oprit alimentarea Se deschide robinetul
cu gaz (robinetul de gaz
inchis) -+
Aparatul de comandA -
este defect I Se Tnlocuie~te
-Nuse asigurii debitul- ' SeasigumdebituJdeapa
I
minim de apa prin cazan I

34
35
.:u,. aendai
de~
Jnm~ DupI fonDareat1Wrii, arzimru180opIefte
Cauze.1c I R~ IncicIePte1e Cauzelo Jlemed"'e
Motorul arzatorului pome~te,
dupa inceperea perioadei de Presostatul de aer este defect Se inlocuie~te
' Se inipaza flaciira de aprindere. Filtrul este murdar Se curatii filtrul
preventilare pentru sarcina Tubul de presiune de l Se curata La cre~terea sarcinii, Regulatorul de gaz Se controleaza duza
dinaintea presostatului este arzatorul se opre~te lucreaza prea mcet de aerisire
mare apare semnal de avarie infundat Contorul este defect sau Se anuntii furnizorul
Contactul presostatului nu Se regleaza-- - s-a adunat apa in conduc-
tele plasate sub nivelul
de gaz
comutiipe POzipade lucru, corespunzator preso-
se deschide circuitul arzatorului
electric statuI eventual
NulbJoCap.; ~ ~_ se schimbii
-- - ---- Nu se asigura debitu0~e
I de gaz.necesar
amgurii
I debitul de [~_
Motorul arziitoruluipome~te, Distanta intre electrozii ~seDZOmlui~~ioDizareaftlclrii. .
I Se regleaza distantele
este prezentii tensiune pe de aprindere este prea mare I dintre electrozi Motorul arzatorului pome~te, Curentul de ionizare Se modifica pozipa
I
[

b()ma aparatului de comandii, confonn carpi tehnice aprinderea se constatii sonor, este instabiI sau prea mic electrozilor de ionizare
nu are loc aprinderea ~i , a arzatorului. se fonneaza 0 flacara nonnala Raportul de amestecare Se regleaza raportul
dupa scurt timp apare Electrozii de'ap"rindere- EliminareaJegdn1 lii-- dar apoi se da semnal de avarie ga:zJaernu este corect gaz/aer
semnal de avarie sau conductorii electrici pamant, se schimba Scanteia de aprindere Se schimbii intre ele
influenteaza negativ ! faza ~inulul pe prima-
sunt legap la pamant sau electrozii defecp sau
curentul de ionizare
I
I rul transformatorului
sc1!rtcircuitati~rin de~un_~~ndu~ri~ electrici
Transfonnatorul de aprin- I'Se inlocuie~te
Nu~hmeaZi fl.cw
Motorul arzatorului pome~te,
dere e~c~ __
Nu se deschide ventilul
1_ ____ · AIZItoae fiaIqimI8Dd ell combustibillidJid

aprinderea fhnctioneaza, Se mlocuie~te ventilul


dupa scurt timp apare
electro-magnetic,deoarece
bobinaeste defectii electromagnetic, BernccJii1.,
semnal de avarie respectiv se remediaza
sau cablul este intrerupt
intreruperea cablului; Electrozii de aprindere sunt . Reglarea pozipilor
se controleaza existenta scurtcircuitap sau sunt prea \
acestora sau inlocuire
PreSiUneSCdZUia
gaZ- -.~ji PI?bom~__
Se asigura presiunea
departe unul fatii de aItul I ____.
Electrozii de apridere sunt rcuratare electrozi
Neasigurarea debitului necesara de&.az_ murdari sau umezi I
minim de agent tennic Izolatorul este deteriorat tLllocuire electrozi
Transformatorul de aprindere -t Inlocuire tranSfortna tor
.
MotoiUi--arzatoruluipom~~te,
.Lipsaapa in instalape I ~e completeazacu apa este defect
Cablul de legatura care ali-
~ .
. I iDiocuire;
.
secautii~i
.

Sciiderea-
bruscaa~iC'~;::~
aprinderea funcponeaza, dupa gazului la deschiderea
filtIuIsau--. menteaza aprinderea este to{!it -!-se elimina cauza
I se schimbii
scurt timp arderea se opre~te ventilului electromagnetic, Senz.orulde flacara este,j~~~~ inlocuie~te____
datoritii filtrului
I
Automatul de ardere
Siguranta fuzibilii esteeste
arsadefect~ Se in1ocuie~te
inlocuie~te __

36
37
---- -- - -------- - -- -- - -- - - - - - - - -- - - --- --- -- .. .
-.
- - ----

JDm~
IMoc.i ~ R~ TndMntll'!1.. JI~~
Cauzo1o
"Jifuporne~te
Condensatorul
-£!~Mect
_____
motoruIui
1)e inlocuie~te
----
Pulverizare neunifonna OrificiuIestepartialinfun~! I Se inlocuie*
Filtrul duze i_~!e foarte m'!!'cW Inl~u~re/cu!.li~ e
duza _
Tennostatul din capuI duzei
nu ciasemnalla atingerea
temperaturii de funcponare
Se inIocuie~te
Prin duZanu curge
Quzaesteuz~
Duza este infundatii
. __ ~_
n!ocuire cluz4/ctJ!!~_,
Wocuire duzli/curatare
..

I
~rmostat defect)
Rezistenta de incaIzire arsIi
_ -- --
combustibil
- --- - _. -- - - ----
Pulverizarea combustibi- Ventilul electromagnetic al
-----
Se verificli sau se curaj:4
Se inIocuie~te lului imediat dupli pompei ~iventiluI cu inchide (eventual se inlocuie~te)
COlJlutatoruIfinal (cwna) --
din servomotor nu inchide Se iDiocuie~te- pornirea motorului rapicladin capul de duzli sunt
c1apetade aer servomotorul neetan~e, datorita existentei
Lagllrele mOiOIUiUf sunt impuritiiplor pe suprafetele
gripate de etan~are
Amomat de de fIacIri
Motoru! este detecT..,--
~eJ!1TocUie!te-= ~- Nu se sesizeaza flaclira Supraveghetorul de flacliril Se cur.lj:4
Sigurantadep~ - este murdar
din consola este arsa Se inlocuie~te
Pompa de combustIoiI
siguranta lluminare prea slabii (curent Se modifiCApozipa
este blocatii Se inIocule~te- de supraveghere < 65j.tA) supraveghetorului de

j
flacarli, pt. 0 mai bunli
iIuminare
~ Uiirerupereacablului t S-e1D1ocuie~tecablul --
.Remedii1"" electric de la supraveghetor I
Pompa defectii la automatul de ardere I
Se inIocuie~te Capu1de ardcn
Neetan~eitiitI pe aspiraf1e
Aer in cOnducta de asp1fa~e
Se asigUi-de~arci - Depunere de funingine Duza ~ste defe.£ta_ __ I Se iI!locuie§te ___
Se elimin"Iaerul prin - Reglareaestegre~itii TSe corecteazlipozipa
~tufulde legaturli al ma- I capuluide ardere
nometrului de pe pompa. Debitolde aer de ardereeste - e regleaz! alz~tOrur--
Se completeaz4 cu neco!:.ese.unz!t~_ __ _ ---
combustibiI
Lipsa combustibiIului in
conducta de aspirape r Se inIocuie~te sorbuI-
sau clapeta de repnere
- '.
INuse asigura debituI necesar
de ardere de combustie
(cameracazanuluieste insu-
~
I
Aerisirea camerei cazanu-
lui trebuie sa aibii loc
continuu
om.l?!.c!e~_orsatii) a acestuia ficient aerisitii)
Ventilul de inchidere este Se deS-chide
inchis
FiItrul este colmatat 6.75. Incidentele, avariiIe ~idefecpunile care pot apare la schimblitoarele de ciildurli,
-Se curatK conducte, armaturi etc.
Filtrul este neetan~
Se ln1C>CUle~te
kdere ne~atoare Pom{>aesteblocatii ~ _ IDcicfaItolo -""-"'-
Cauzo1o I RanccIiiJo
Presiunea de pulverizare este
prea sclizutii
~einIocuieite
Se miire~te presiunea .apeiScaderea temperaturii
calde de consum sub
Senzorii de ciilduriisunt
defecp Se inlocuiesc
pompei sau se schimbii I

Zgomot mecanic PUternic ~~trul p~mEei es~ Jn1!!ndat cea nonnalii -Tennostatuf<ie reglare nu -SesChimbiisau se--
Pompa aspirli aer §e~fi~l ---=--
Se strang ~uruburiIe funcponeaza sau este setat Iseteazii corect
racordurilor ~i se eliminii
neetan~eitiiple Depuneri de piatrli Se curiij:4schimblitorul
\rid avansat iiiconducte - - DebItinic de agent termic Se verifica debitul pompei
Se cUriflifiIirul,se verm:-
ca dimensiunea corectii a primar sau circuitul agentului
conductelor _'at.."I""'......... "I_ termic
n .. ----
I

38
39
."' ' 1'..,.''', 'w'It ,..'II .""." ., .,.. ,.'~ .. II' '. . . , .
---- - . - ...- - -- -....
~..-- -- -

I
PmvdIircafi stiDgc:ftIa
~nr
mm~10 ~___ Caoze1e Jlf'lllll!dii1o
. Depuneri rapide de Agentul termic de impuritap Se filtreaza apa, sau se 6.76. Pe langi'i masurile de prevenire ~i stingere a incendiilor menponate la
___
.
nAmol ~i pia!rli
Corodareil instalapei
__.~au co~~~trapi. de siiruri _ ~~aza, d!l.l!a_caz __
Prezenta oxigenului in apa
Substante corosive conpnute
Tratarea ~idegazarea apei
IIrt.5.75+5.84,a celor specifice, centralele termice vor fi echipate ~i dotate cu mijtoace
de stingere a incendiilor conform normativului I 13 ~i altor normative in vigoare.

.sudate
Rupereaimbinarllor-
in apa
~-Ca1itatea necorespliDZatoarej Se refac-sudurile
I

--
6.77. Masurile specifice de stingerea incendiilor pentru centrale termice mici vor fi
executate conform OP 051.
a ~uduril~_ _ _ _ +-__. _ _ _
.caIzireabrusca! ~sf!!lap~i.!-Seevi.!Aj~1J!iI~~~~e_ 6.78. tn centralele termice alimentate cu combustibil lichid sau gazos se prevad
Blocarea mi~ciiriiconductelo Se a sigurii mi~care a liberii
'

!ltingatoare cu pulbere ~i C02 de minimum 6 kg sau similare, cel putin dom pentru
intre reazemele fixe
~
a conductelor
. .

Compensarea incorectAa-- I Se recalcuIe8Zd-~fse - -


.
fiecare incapere.

dilatiirilor I reface compensatorul de 6.79. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevad hidranP interi-
dilatare. Se verifica pozi- ori de incendiu (conform I 9).
.lor imbiniirilorcu fl~e
-- '
Strapungerea gamituri-
- - -,_.-
Montarea dezaxata a con-
ductelor t
pa punctel,:>!fixe.__
Se monteaza axial con-
ductele ~i flan~eleparalel
6.80. Sub arzatoare cu combustibillichid se prevad tavi cu nisip.
Neparalelismul fl~elor 6.81. incaperile in care sunt amplasate rezervoarele de combustibillichid se echipea-
OamitUrl necoresPUDiatoare Se inlocuiesc
.ScurgerilapresgamituriT~~eriaiTnadecvat_
Material de etan~are
~ ' S~tnlocuiejte~teria~u~
t Se completeaza materialul
zii cu mijloace de sernnalizare a incendiilor.

6.82. Evacuarea zgurii ~icen~ii se face in locuri amenajate utilizand mijloace reali-
insuficient
zate din materiale incombustibile. Cenu~a ~izgura se stropesc cu apa.

.Fisurareaconductelor - I~:~~:~~~~etiat8ti-
Strfulgere iDsUficiootr - - r Sestrfutgpreietupele
-
6.83. Utilizatorii centralelor termice trebuie sa respecte Dispozipile generale de or-
-~e conducte .~
- t fnlocuirea dine interioara pentru prevenirea ~i stingerea incendiilor DO PSI 001/1999 cu OMI
. .

Ruperea imbin~lor su--


.

-
. . ,

Corozitme-- - - ~tratarea .
ape1 .
Se fitiocuiescpoIjiunile
nr.l023/1999, la efectuarea lucrarilor cu foc deschis, fumatul, asigurarea cailor de acces,
evacuare ~i intervenpe, colectarea de~eurilor, distrugerea acestora etc.
date sau fisurarea tevilor I Suduri necorespunzatoare corodate ~i se refac sudu-
rile eliminandu-se cauzele
I
6.84. La centralele termice cu gaze se interzice controlul etan~eitapi la gaze cu
_____ ___ _
Tensiuni care apar datorita
1care!e-auprovocat _ flacara.
Se asigura deplasarea tncaperile centralelor termice vor avea planuri de evacuare in caz de incendiu.
impiedicarii dilatiirii conductelor pe suporP
conductelor
.Fisur8reavanclOr-1 Montareadescentrat!a
1
, Se monteaza coaXial
6.85. tn timpul execupei lucranlor de reparapi, revizuiri etc., se respecta toate masu-
rile specifice de prevenire ~i stingere a incendiilor, conform normativului C 300.
vanelor _ _ _ 1 val!.ele~i~o~d.!!.c~~
Aparipa de tensiuni datorate ' Se elimina tensiunile prin 6.86. Lucranle de sudum se executa astfel incat sa se evite riscul producerii de in-
strfu1geriigre~ite a prezoa- I strfu1gerea
co~e~ a cendii sau explozii; ele necesita permis de lucru cu foc deschis.
nelor flan~elor sau ' prezoanelor ~1as1gurarea Nu se executa concomitent sudura electrica ~itaierea cu flacara oxiacetilenica.
neparalismelor flan~elor I paralelismului flan~elor. Spapile in care se realizeaza sudurile se imprejmuiesc cu panouri rezistente la foc
Vanele defecte se
evacuandu-se materialele combustibile ~i interzicandu-se accesul altor persoane decat
inlocuiesc.
cele care efectueaza lucrarile.

Pentru defecpunile, incidentele, avariile specifice schimbatoarelor de caldura se 6.87. Spapile in care se executa lucrari de vopsitorie sau decapan se ventileaza co-
consulta art.7.79. respunzator, tara recircularea aerului.
Toate defectiunile, incidentele ~i avariile precum ~i remedierea acestora se Se interzice prezenta oriciirei surse de foc la distan? de minimum 25 m de zona de
consemneaza in procese-verbale (model in anexii). vopsire.
41
40

j
--- -----
--- ---- - --- -- - .

Zonele sunt imprejmuite cu panouri de protecpe.


7. EXPLOATARBA PUNCI'ELOR TERMICE
sau j'n spapile
unelte caredepotIucru este interzisii
produce scantei. aprinderea focului, fumatuI, utilizarea de dispozitive
DE IMOBR. (p.T.)
se Iimiteaza
CantitateaIa de
strictuI necesar.
Vopsea, diluanp sau alte Iichide inflamabile aflate ]a IocuI operapunii
PIevederi geaaale
6.88. Umiditatea prafului de ciirbune pulverizat, utiIizat Ia ardere nu trebuie sa depa-
in focarele 7.1. Prevederile din prezentuJ capitol se'aplica pooctelor termice utilizate la transfor-
~easca 15%cazanelor.
pentru Iignit sau alte sorturi de ciirbune, in vederea preintfunpiniirii exploziei
marea ~i reglarea parametrilor agenplor termici In scopul acoperirii necesarului de cM-
dud pentru Incalzirea cladirilor ~ipentru prepararea centralizata a apei calde de consum.
6.89. Fluidizarea prin incaIzire a combustibilului se face numai cu abur de joasa
presiune sau apa caldii, interzicandu-se utilizarea focuJui deschis. 7.2. Domeniul de aplicare al normativului este cel al punctelor termice de imobil sau
cele aferente intreprinderilor industriale, cu agent termic apa caldii, apa fierbinte sau
abur.

VdkIri ftmqicmaIo fi de IIigamDIi.Pmbo

-
7.3. Verificiirile ~i probele prealabile pooerii in funcpooe la darea in folosinfA a
pooctelor termice noi sau asupra ciirora s-au fOOut reparapi capitale -
soot cele
previizute la art. 4.1. ... 4.8. din prezentul normativ.

7.4. Verificiirile funcponale ~i de siguranfAspecifice elementelor componente ale


pooctelor termice se refera la:

-sistemele de siguranfA ale instalatiilor cu agent termic apa caldii (conform


STAS 7132);
-circulapa agentului termic apa caldii ~i echilibrarea circuitelor din instalape;
-reglarea automata a instaIapei;
-instaIapa de preparare a apei calde de consum;
-asigurarea dezaerisirilor ~i golirilor instaIapei.
7.5. in timpul probei, instaIapiIe pooctuJui termic se separii de refelele de agent
primar sau secundar prin flan~e oarbe sau prin doua vane montate in serie ~icare au intre
ele un robinet de golire deschis.
Se verifica dacii toate celelalte robinete ale instalapei probate, soot deschise.

Pancna fb ~ apIIIIdeJorielmico

7.6. Punerea In funcpune a pooctelor termice noi sau la care s-au executat reparapi,
modernizari etc., se face dupa efectuarea verificiirilor ~i a probelor la lucriirile receppo-
nate.
Punerea In funcpooe se face de ciitre executant impreunii cu personalul care
exploateaza instalapile respective.

7.7. Dupa punerea in funcpooe se efectueazii 0 exploatare de proM in condipile


racordiirii consumatorilor prin intermediul retelelor termice secundare.
in perioada exploatiirii de proM se efectueazii verificiiri privind:
-etan~eitatea instalapei;
42
43
- -- -- -- --.
---

--reglarea
funcponarea la parametrii nominali;
instalapei);
instalapei.
. se inregistreazii indicapile aparatelor de miisurii~i control.

Paacreato ~ a]JlDK:tclortm:mfcoco &gait temdc 7.18. Alimentarea cu abur ~idrenarea condensului se asigurii prin deschiderea lentii
-
primar apI ~ II8UapI caIdI ,I continua a robinetelor de sectorizare, in vederea evitlirii loviturilor de berbec ~i a
,ocurilor termice.
tratata,
7.8.laUmplerea
temperatura
instalapilor
de 20-70 ce
0C.funcponeaza cu apa fierbinte se face numai cu apa Drenarea se realizeaza cu robinetele de drenare deschise, pana caud la acestea nu
11111
i apare apa.

Pentru fumizorului
indicapile instalapile de
en utilaje.
apa calda, acest lucru este faenltativ Pnaud seama ~i de Dupa drenare se face incaIzirea instalapei paua la parametrii nominali, urmiirindu-se
CIIace~tia sa nu depa~eascavalorile admise.

7.9. Umplerea cu agent termic se face prin conducta de intoarcere, utilizaudu-se 7.19. Condensatul rezultat este colectat ~ireturnat in instalape numai daca corespun-
instalapa de tratare a apei, proprie sau pe cea a sursei termice. Umplerea se face direct de calitativ.
sau prin pornirea pompelor de adaos.
Se verifica funcponarea separatoarelor de condensat ~ipompelor de condensat .

7.10. Dupa terminarea umplerii, se inchid robinetele de dezaerisire a instalapei ~i se Rcghaa Japmcrcafb~
ridica presiunea paua la valoarea nominala, urmiirindu-se ca presiunea totalii sii nu
depa~easca presiunea admisii in instalape. Se verifica etan~eitatea instalapei, avaud 7.20. Reglarea la punerea in funcpune a instalapilor punctelor termice se realizeazii
inchise vanele de racord la reteaua de agent termic primar. conform prevederilor art. 5.6 ... 5.12.
Scaderea de presiune admisii dupa 15 minute este de maximum 0,2 bar.
Regima1 do Cllp10atam
cmadI a pIIIIdeb tamic:e do imobn
dupa7.11. Introducerea
separarea acestoraazotului in vasele de expansiune inchise cu membrana se face
de instalape.
7.21. Explodtarea curentii a punctelor termice implica asigurarea permanentii a
parametrilor agenplor termici livrap, corespunziitor cerintelor consumatorilor, prin

..
7.12. Dupa umplerea ~i verificarea etan~eitapi se executa urmatoarele operapi: supravegherea ~iurmanrea funcponarii, manevre de corectare a regimului de funcponare
se pun in funcpune pompele de circulape;
se evacueazii aerul riimas in instalape. a instalapilor, revizii ~ireparapi, analiza chimicii a agenplor termici ~icorectarea calitiipi
acestora.

7.13. Debitul de apa ~itemperatura apei din circuitul secundar, se verifica dupii 0 zi 7.22. tn incaperea punctului termic nu este permis accesul persoanelor neautorizate.
de functionare; temperatura trebuie sa aiM valorile corespunzatoare graficului de reglare.
7.23. Punctele termice de imobil complet automatizare nu necesitii supravegherea
7.14. Ciiderile de presiune, corespunzatoare debitelor nominale pe diverse ramuri, se' permanentii. inciiperea punctului termic se prevede cu instalatie de semnalizare
controleazii astfel incat sa corespundii indicatiiIor din proiect.
antiefracpe.
7.15. in timpul funcponiirii de proM se verificii:
. presiunile minima
se inscrie in ~imaximii
limitele admise; in circuitele secundar ~iprimar, pentru ca acestea sa
VerificareasIIdi iDsCaIajiei.
SupIaY~ fi 1IDIIiriIeaf\mctiODIrii

· debitele agentului termic, tinaud cont ~ide temperaturile agentului termic secundar.
7.24. Verificarea stlirii instalapei ~i supravegherea comportiirii in timpul funcponiirii
echipamentelor punctelor termice se face astfel incat sa se indeplineascii eel puPn
criteriile de performantii conform cerintelor esenpale de calitate (art.2.1).
Pauaea to 6mqiaae a ~ tamice co &gaittemdcpimar _ &bur

7.16. Alimentarea cu abur se face de la 0 sursa termica. 7.25. Se verifica dacii pierderea de sarcina in diaftagme este cea inscrisa in proiect
sau instrucpunile de exploatare, urmanndu-se prevederile programelor de reechilibrare
periodica a retelei.
7.17. La punerea in funcpune se fac urmatoarele operapi:
.se alimenteazii cu abur conform schemei de funcponare a instalapei;
se verifica parametrii aburului; 7.26. Se verificii permanent etan~eitatea armiiturilor, imbiniirilor, f1an~elor etc.

.se evacueaza condensul format in primele 15-30 min. (in funcpe de miirimea 7.27. Se supravegheazii ~i se verificii dispozitivele ~i supapele de sigurantii,
44
-- 45
--- --- - -- ""
- -----

elementele in mi~care ale utilajelor (motoare, pompe, compresoare), elementele de . Sistemele de reglare utilizate depind de schema instalatiei depreparare a apei calde
protecpe impotriva electrocutarii. de consum, diversitatea ~icategoriile consumatorilor, agentul tennic primar etc.

7.28. Se controleaza aparatele de masura. 7.41. Prin reglarea instalapei se asigura nedepa~irea teJ1lperaturiiapei calde de
consum peste 60°C.
7.29. Se verifieil starea schimbatoarelor d~ caldura, a filtrelor de impuritap, gradul de Se admite dep~irea acestei temperaturi la instalapile interioare numai pentru
colmatare, prin citirea indicapilor manometrelor montate la racordurile de intrare ~iie~ire distrugerea Legionellei.
ale acestora.
7.42. Reglarea parametrilor aburului livrat consumatorilof cu sarcina constanta se
7.30. Se verifica starea izolapei termice a schimbatoarelor de caIdura, conductelor, realizeaza prin diafragme de laminare. .
distribuitoarelor etc. La consumatorii cu sarcina variabila reglarea se realizeaza eUreductoare automate de
presiune ~i temperatura.
7.31. Se controleaza permanent indicapile ~i iuregistrarile aparatelor de masurare a
CoIdIo1a1ca1itIIii apdDbd ~
debitului ~i energiei termice, in vederea semnalarii pierderilor, prin comparare cu
consumurile normale.
7.43. Agentul termic _ primar ~i secundar - utilizat in puJlctele termice trebuie sa
7.32. Se verifica pompele, compresoarele ~ialte echipamente cu piese in mi~care ~i corespundii indicilor de calitate din normativ C 18 ~idin alte nonnative specifice.
se inlaturii cauzele care duc la producerea zgomotelor peste limita admisibila.
7.44. Controlul calitatii agentului termic se realizeaza prin laboratoarele specializate.
7.33. Se urmare~te funcponarea elementelor care realizeaza siguranta instalapilor, In locurile semnificative ale instalapilor punctelor term1.cesunt prevazute prize
inclusiv elementele de semnalizare a aparipei unor defecpuni sau avarii. pentru prelevarea agentului termic.
Se controleaza daeil agentul termic care se intoarce la puncttll termic este impurificat,
7.34. In cazul dep~irii parametrilor nominali, la echipamentele sub presiune determinandu-se cauzele impurificarii.
(schimbatoare de caldura, vase de expansiune) se iau masuri de inlaturare a cauzelor care
au condus la dep~irea acestora. 7.45. Se verifica ~ise curatii periodic separatoarele de namOI. Curiitarea separatoare-
lor se efectueaza cand se constata diferenta de presiune intre racordurile de intrare ~i
7.35. Aparatele de masura au marcate pe scala valorile limita permise. ie~ire din separator mai mare cu 30% fatii de pierderea de sarOinanominala a separato-
mlui.
7.36. Presiunea din instalape se realizeaza conform indicatiilor din art. 6.42.
Asigurarea circulapei apei in conducte se asiguril conform indicapilor art.6.43.g. 7.46. Condensatul impurificat se evacueaza la canalizare, <faeilnu poate fi utilizat in
alte scopuri; evacuarea se face dupa ricirea acestuia.
7.37. Supravegherea funcponarii punctelor termice ~i corectarea regimurilor de
funcponare a acestora se face prin mijloace automate ~i de transmitere la distantii a t I_ iDsIaJa1iilor ~
diDpuDdelo
datelor ~i comenzilor sau prin acponare directa (mecanica sau manuala), dandu-se
prioritate primei solupi. 7.47. in scopul asiguriirii unei bune funcponari a elen;1entelor componente ale
instalapilor in condipi de sigurantii, avand in vedere realizaree parametrilor necesari ai
CoI~oa tegimu1uido6Intfooare agenplor termici, sunt necesare operapi de intrepnere a instalafiilor.

7.38. Corectarea regimului de funcponare al punctelor termice, corespunzator 7.48. Operapile de intrepnere ale aparaturii ~ielementelor ~omponente ale punctelor
cerintelor consumatorilor, se face conform art. 5.1... 5.25. termice se efectueaza conform prevederilor din art. 6.54 (b, c, d, e, f, g, h, i).

7.39. Reglarea parametrilor agenplor termici din instalatiile de incalzire se face pe 7.49. Intrepnerea punctelor termice revine personalului de exploatare.
baza graficelor de reglare.
Bevizti ;. teparajii
7.40. Reglarea parametrilor agenplor termici ai punctelor termice pentru prepararea
apei calde de consum se executa corespunzator cerintelor consumatorilor ~ia condipilor 7.50. Reviziile instalapilor punctelor termice se efectueaza in scopul asigurarii bunei
proiectului. funcponiiri a elementelor componente.

47
46
--

7.62. Dupa efectuarea reparap.iIorse executa probe conform prevederilor art. 4.1 ...
Efectuarea anuala a reviziilor este obligatorie (de regula, vara), 'prin personalul de 4.8, rezultatele prob.elorconsemnandu-se intr-un registru.
intretinere al unitap.ide exploatare al punctelor termice.
. 7.63. Curatarea schimbatoarelor de depunerile de pia.trase efectueaza prin procedee
7.51. La recipientele sub presiune ~i armaturile aferente supuse normelor ISCIR, re- chimice sau prin procedee mecanice, iar curlitarea de namol pe cale hidraulica.
viziile se executa conform instrucp.unilorin vigoare specifice.
7.64. Aplicarea metodei de curlitare mecanica depinde de tipul schimbiitorului de
7.52. Reviziile constau in verificarea: caldura.
- starii schimbatoarelor de caldurii, a pompelor de circulap.e;
- etan~eitap.i schimbatoarelor de caldurli, robinetelor etc., precum ~i ungerea ~i 7.65. La ~urlitareachimica a schimbatoarelor de caldura se tine seama de indicap.ile
gresarea elementelor mobile ale pompelor, vanelor, supapelor de sigurantii etc.; producatorului aparatajului.
- recipientelor sub presiune, a armaturilor de sigurantii ~i a aparatelor de masura ~i In .!ipsa precizArilor furnizorilor de echipamente privind evitarea coroziunii se
control, conform prevederilor ISCIR. utilizeaza 0 solup.ede acid clorhidric cu concentrap.ede 2-5% cu inhibitor.
Curlitarea poate fi efectuata cu 0 instalap.emobila care funcp.oneazain circuit inchis.
7.53. Reviziile se efectueaza conform prevederilor art. 6.57. (c - g) din prezentul
normativ ~i indicap.iIorfirmelor producatoare. 7.66. La curatarea schimbatoarelor cu pliici se evita substantele care pot ataca
garniturile (hidrocarburi, cetone, esteri) sau substante care pot ataca placile (substantele
7.54. Reparap.ile constau in lucriiri efectuate asupra instalap.ilor punctelor termice, in indicate de producator).
vederea aducerii acestora la starea de funcp.onare inip.ala.
Reparap.iIe sunt capitale ~i curente.
7.67. Dupa curatare, se executii 0 neutralizare cu 0 solup.ede soda, cu concentrape
de 1% sau aItiisolupe indicata de producator, urmatiide 0 spalare cu apa.
7.55. Reparap.iIe curente se realizeaza prin inlocuirea unor elemente ale instalap.ei,
care pot afecta buna funcp.onare a punctelor termice. Se executa rara scoaterea din
Supnwcghaea apamteJor de mIsmi, comrol fi zeg1aro
funcp.unea instalap.eisau cu 0 intrerupere de scurtii duratii,atunci cand se fae in perioada
de vara.
7.68. Aparatele de masurli se verifica ~i se etaloneaza periodic de organele de
metrologie. Dupa verificare, acestea se sigileaza.
7.56. Reparap.ile curente pot avea un caracter preventiv, fiind efectuate in vederea
evitiirii avariilor ~idefectiirii instalap.iIor.
7.69. In timpul exploatiirii se are in vedere ca:
7.57. Reparap.iIe capitale constau in inlocuirea parpala sau total a a unor elemente ale
.la manometrele diferenp.ale cu mercur sa nu existe aer in tuburile de racord ~i sa nu
apara pierderile de mercur;
instalap.iIor punctului termic.
.racordurile pentru termometre imersate sau manometre sa fie etan~e, iar tuburile sa
fie imersate corect ~iumplute cu ulei.
7.58. Reparap.iIe capitale sunt, in general, planificate p.nand seama de constatarile
tacute cu ocazia verificiirilor ~ireviziilor efectuate la instalap.iIepunctului termic.
7.70. Aparatele de masurli,control ~ireglare cu funcp.onaredefectuoasa se inlocuiesc.
7.59. Planificarea reparatiilor capitale la punctele termice se coreleaza cu reparap.iIe
7.71. tnregistrarea datelor contoarelor ~i debitmetrelor se controleaza periodic, in
capitale ale altor elemente ale sistemului de instalap.i de incalzire (retele termice,
instalap.iinterioare etc.). vederea asiguriirii funcp.oniiriineintrempte ale acestora.

7.72. Reparap.ile ~i reviziile aparatelor de masura, control ~i reglare se efectueaza


7.60. Dupa executarea reparap.iIor capitale se executii spalarea instalap.ilor inclusiv a
numai de catre unitiip.sau personal specializat.
schimbiitoarelor de ciildura in vederea eliminiirii impuritatilor (namolului).
Spalarea se face cu apa rece sau caldii folosind pompele de circulap.e din punctul
7.73. Toate modificiirile efectuate in cursul reparap.ei capitale se consemneaza in
termic, protejate cu separatoare de namo!.
documentele tehnice de exploatare ~i in cartea tehnica a construcp.ei(art. 4.13 ... 4.16).
7.61. Se recomanda ca spalarea instalatiilor din punctul termic sa se faca impreuna
lllcideote, cJefecIimd,avadi
cu spalarea instalap.iIorintregului sistem de incalzire (retele termice, instalapi interioare
etc.); in caz contrar, acestea vor impurifica din nou agentul termic din instalap.e.
7.74. Asigurarea funcp.oniiriitara incidente a punctelor termice se realizeaza prin

49
48
-- ------ ---

respectarea masurilor precizate la art.6.68 ~i6.69.

7.75. Echipamentele avariate paqial sau total se separa de restul instalapei prin vane
8. EXPLOAfi~~~;~~OARE
de sectorizare, dupa care se golesc. La separare se are in vedere:
-la schimbatoarele de caldurii, sa se inchidii vanele de pe circuitul prlmar ~i
Prevcderi gencn10
secundar;
-pompele de circulape sa se separe de instalape prln inchiderea vanelor de pe
aspirape ~irefulare. 8.1. Prevederile prezentului capitol se aplica instalapilor de inciilzire din interiorul
unei construcpi, instalapa de distribupe ~ialimentare cu agent termic.
7.76. Executarea reparapilor se realizeaza in funcpe de defecpunile apiirote prln
inlocuirea totala a echipamentului sau a elementelor avariate ale acestuia. 8.2. Pentru sistemul de inciilzire cu aer cald, prezentul capitol se refera la aparatele
de incalzire ~ila distribupa agentului termic la acestea. Circulapa aerului in canalele de
7.77. Pentru instalatiile la care este necesarii oprirea pentru 0 duratii mai mare de 4 aer ~i in incaperile inciilzite ~i asigurarea parametrilor de confort necesari se face
ore la 0 temperatura exterioara negativa se vor lua miisuri de golire a instalapilor sau de conform prevederilor din "Normativul privind proiectarea ~i executarea instalapilor de
asigurare a alimentiirii cu agent termic din alte surse. ventilare ~iclimatizare" 1 5.

7.78. Unitatea de exploatare trebuie sa. dispuna de piese de schimb de echipamente ~i 8.3. Conductele prin care circulii un agent termic, abur cu presiunea mai mare de
materiale de rezerva pentru reparapi (tevi, tlan~e, vatii minerala, tablii zincatii etc.). 1 bar ~iapa cu temperatura mai mare de 120°C, sunt supuse prevederilor prescrippilor
tehnice ISCIR CIS.
7.79. Incidentele, avariile ~i defecpunile cele mai frecvente care pot apare in timpul
funcponiirii elementelor componente ale punctelor termice ~i remediile recomandate sunt: ()rgaDiz8Icacxp10atiIriiblst81~()I' intcrioere de tIdJziIe cadr81I
IIIcicJeIdeler ---- CauzeJe J--m10
. Cre~teri (sau scaderi) al
temperaturii agentului
~etare gre~ita a termostatelor ~e ~gle~a tert110~~tele
Senzori de temperatura Se inlocuiesc
8.4. in construcpile cu una sau mai multe destinapi se prevede 0 organizare unitara
a exploatiirii, care sa pnii seama de specificul fiecareia dintre destinapi, precum ~i de
modul de gestionare a cheltuielilor.
termic
~;;~e-~idebit
--- ---
Depuneri de piatra
sCazUt-
Ii
t
Se veriflCam:esiunea--
-.- J___
I Se curiitiischimbiitoarele
8.5. Organizarea exploatiirii instalapilor interioare se face coordonat cu exploatarea
sursei de aliinentare cu ciildurii(centrala sau punct termic).
de ciildura
Debite de apii iiiadecvate I
.Severific1idebitel~ ~i 8.6. in cazul alimentiirii locale cu calduriide la 0 centrala termica atlatii in cliidire, se
presiunile agentului ter- prevede 0 exploatare comunii pentru centrala termicii ~ipentru instalapile interioare.
mic secundar
---;-ReduCerea debJ.tUlur ~i Depuneri de piatra sau se cur~~ schim~toarele - 8.7. Responsabilitatea exploatiiriirevine proprietarului sau administratorului cliidirii,
presiunii agentului termic colmatarea schimbiitoarelor de caldura care asigurii exploatarea intregii instalapi. Se stabilesc atribupile ce revin locatarilor ~i
de caldura .----- - _. .---- cele care revin responsabilului ~ intreaga instalatie, acesta realiziind ~i exploatarea
Colmatarea separatoarelor Se curiitii separatoarele
de namol de namol directii a piirtilor comune.
BlOcarea -vanelo~-- . Se inlocu1esc sau se
8.8. tn constructiile industriale, exploatarea instalapei interioare de inciilzire se poate
, deblocheaza face pe unitiiti sau secpi, dar se prevede 0 organizare unitarii a exploatiirii pe intreaga
Prevaairea fi 88iDgcna incaDdiiJor construcpe, care tine seama de specificul diferiplor utilizatori.

7.80. Prevenirea ~istingerea incendiilor se asigurii conform art. 5.75 ... 5.84. Verificid ftmc1i0llllle. Probe
Fiecare punct termic va fi dotat cu un stingator portabil cu spuma ~iunul cu dioxid
de carbon sau pulbere. 8.9. Verificiirile ~iprobele prealabile punerii in funcpune a instalapilor interioare noi
Pentru lucriirilede reparapi, revizuiri, vopsitorii, izolatii, suduri etc., vor fi respectate sau la care s-au fii.cutreparapi sunt cele previizute la art. 4.1+4.8 din prezentul normativ,
prevederile art.6.87, precum ~i cele cuprlnse in normativul C 300 ~i alte normative in conformitate cu "Normativul pentru proiectarea ~iexecutarea instalapilor de incalzire
specifice. centrala" I 13.
tn afara de acestea se mai previid verificiiri funcponale specifice pentru elementele
50 51
-- -- - -----
---

componente ale instalapilor de incalzire centrala. prin p'.IIlctele cele mai de jos.

8.10. La corpurile de inciilzire se verifica: 8.16. La echipamentele cu piese in mi~care (pompe, ventilatoarele agregatelor de aer
- realizarea temperaturii corpurilor in functie de temperatura agentului termic ~i de cald ~iale aerotermelor) se verifica:
modul de racordare al acestora, conform prevederilor din proiectele de execupe; - nivelul zgomotelor ~itrepidapilor ~iincadrarea lor in limitele admisibile;
-realizarea unei temperaturi uniforme la toate corpurile de incalzire aflate in condipi - eficacitatea miisurilor previizute pentru impiedicarea transmiterii trepidatiilor la
similare; elementele de construcpi.
- efectul acpunii organelor de reglare la corpurile de inciilzire; se verifica modul de
funcponare al acestora. 8.17. La instalapile cu agent termic abur se verifica:
- dezaerisirea corpurilor de incalzire. -separarea aburului de condensat (cu ajutorul separatoarelor, oalelor sau sifoanelor
de condensat);
8.11. La agregatele de incalzire cu aer cald ~iaeroterme se verifica: -colectarea ~ievacuarea condensatului la centrala termica;
- realizarea temperaturii agentului termic conform prevederilor documentapei - aerisirea instalapei.
tehnice ~i instrucpunilor de exploatare;
- modul de funcponare al organelor de reglare; 8.18. La aparatele cu focar propriu se verifica:
- dezaerisirea ~igolirea instalapei. -alimentarea cu combustibil conform normativului I 6-1;
- sistemul de evacuare a gazelor de ardere de la aparatele de incalzire cu ardere locala
8.12. La instalaPile de incalzire prin rad~ape se verificii: a combustibilului- conform normativului I 6-1;
- realizarea temperaturilor supf'dfetelor~i panourilor radiante in funcpe de tempera- - incadrarea compozipei gazelor de ardere in limitele de nocivitap admise;
tura agentului termic, conform documentapei tehnice; - tirajul;
- modul de funcponare al organelor de reglare ale aparatelor de incaIzire; - realizarea parametrilor de temperatura previizup in documentapa tehnica;
- dezaerisirea ~i golirea. - alimentare cu energie electrica.
8.13. La reteaua de conducte de distribupe se verifica: 8.19. Verificarile celorlalte instalaPi (electrice, sanitare, gaze etc.) se fac conform
- echilibrarea ramurilor la distribuitoare ~inoduri de distribupe; normativelor specifice in vigoare.
- echilibrarea hidraulica automata intre coloane, la diverse incarciiri ale acestora
(pentru instalatiile prevazute cu aceste sisteme); Punerea tD. tUIM:d1me a iDstaJaIiei iIderioaIe
- efectul insumarii presiunii date de pompe cu cea gravitationaIa la coloane, astfel
incat sa nu se perturbe distribupa in legaturile racordate la coloane - echilibrarea 8.20. Punerea in funcpune a instalapei interioare de incalzire centrala noi sau la care
ramurilor de distribupe ~i a coloanelor se verifica prin efectul termic asupra s-au executat reparatii se face dupa efectuarea verificarilor ~i probelor la lucrarile
aparatelor de incalzire; recepponate. La punerea in funcpune se verifica echilibrarea hidraulica a instalapei
- efectul de separare hidraulica a ramurilor ~i aparatelor de incalzire de restul conform prevederilor din proiect, reechilibrarea fiicdndu-se cu ajutorul organelor de
instalatiei; reglare previizute.
- realizarea paramt:trilor de debit ~i temperatura pe racordul instalapei interioare de Punerea in funcpune cuprinde operapuni de umplere, pomire ~ireglarea instalapei.
la reteaua exterioara.
Ump1erca fi pomkea iDstaJaIieiiDterioare
8.14. In instalapile cu reglare automata se verifica:
-funcponarea instalapei de automatizare, in toate punctele prevazute in proiect, in 8.21. Umplerea ~i pomirea instalapei interioare se face cu apa tratata care
funcpe de temperatura agentului termic ~i temperatura exterioara ~iinterioara; indepline~te condipile de agent termic (cap.5).
-la agregatele de aer cald, reglarea temperaturii agentului termic in funcpe de In instalaPile la care centrala termica sau punctul termic de imobil sunt in cladire ~i
temperatura interioara. exploatarea centralei termice ~i a instalapei interioare se asigura de catre acel~i
personal, se prevede ca umplerea ~ipomirea instalapei sa se faca in comun, pndnd seama
8.15. Se verifica: ~ide art.6.21 - 6.24.
- funcponarea aparatelor de masura; La umplere in instalapa interioara toate organele de inchidere (cu exceppa celor de
- funcponarea contoarelor de caldurii (pentru intreaga construcpe, 0 parte de golire) sunt deschise; pe miisura umplerii ~i dezaerisirii instalapei se inchid organele de
construcpe sau la consumatorii de caldurii); dezaerisire.
- eficie,ntadezaerisirii instalapei in punctele cele mai de sus ale instalapei ~igolirea

52 53
- --- - --- - ---- ---

8.22. La instalatiile de inciilzire cu abur se umple cu apii numai cazanul (nivel corpurile de inciilzire.
controlat cu sticla de nivel a acestuia):
Dupa pornirea cazanului, se urmiire~te ca presiunea aburului sii atinga valoarea de 8.33. Reglarea instalatiei interioare se face piistrand constantii presiunea ~itempera-
regim ~i sii se mentina constantii. tura agentului termic furnizat de sursa.

8.23. Se efectueazii controlul intregii instalapi de incalzire (distributie, coloane, cor- 8.34. Reglarea se face dupa stabilizarea temperaturii interioare in incaperi.
puri ~i aparate de incalzire) urmiirindu-se:
- modul de dilatare ~i functionarea elementelor de compensare a dilatiirilor; 8.35. Reglarea coloanelor sau a ramurilor ce alimenteaza consumatori distincti se
- etan~eitatea instalatiei; face dupa deschiderea la maximum a robinetelor corpurilor de incalzire.
- inciilzirea conductelor ~i corpurilor de inciilzire.
8.36. Reglarea sistemului de echilibrare automata de la baza coloanei sau ramurile
8.24. Controlul inciilzirii se face dupa un interval de timp necesar ca instalapa siiintre (reglarea presiunii diferentiale) in cazul instalatiilor previizute cu robinete termostatate
in regim (functie de marimea instalatiei ~i agentul termic utilizat: minim 1 ora pentru pentru corpurile de incalzire se face la conditiile nominale de functionare a instalapei.
instalatii cu abur ~i2 ore pentru instalatii cu apa).
8.37. Coloanele sau ramurile care alimenteaza corpurile de incalzire previizute cu
8.25. Corpurile de incalzire trebuie sa se incalzeascii uniform, tara zone reci ~i tara robinete termostate se previid cu sisteme care limiteaza presiunea diferenpala intre
diferente de temperatura intre ramuri sau coloanele ce alimenteazii acela~ tip de conductele de ducere ~iintoarcere.
consumatori.
8.38. Reglarea instalapilor de incalzire cu abur de joasa presiune se face, in principal,
8.26. Pentru evitarea pericolului de inghet la instalatiile cu agent termic apii, dupii individual pe fiecare corp de incalzire; prin actionarea asupra ventilelor de sectorizare se
umplerea instalatiei, se pun imediat in functiune pompele de circulatie, iar ferestrele ~i realizeaza un echilibru intre cantitatea de abur admisa in corp ~i cea condensatii ~i
u~ile inciiperilor cliidirii se inchid. Totodatii se porne~te sursa termica sau se deschid eliminata. .
vanele bran~amentului in cazul alimentarii de la 0 retea exterioarii.
Regimu1 do aqdoIdanI OID'CIJIIa iDsC8J.p~ iD8erioaro
8.27. In vederea evitiirii ~ocurilor termice ~i hidraulice, la punerea in functiune a
instalatiilor de inciilzire cu abur de joasii presiune se deschid toate ventilele de inchidere 8.39. Exploatarea curentii a instalatiei interioare trebuie sa asigure realizarea
pe conductele de legiitura, coloane, corpurile de incalzire, separatoarele de condensat, parametrilor previizuti in proiect atat pentru ansamblul instalatiilor cat ~i pentru
robinetele de aerisire ~i robinetele de pe conductele de condensat. elementele componente. Instalapa in functiune, avand racordati top consumatorii,
trebuie sa asigure in toate incaperile cladirii temperaturile interioare previizute.
8.28. La instalatia de incalzire cu abur se urmiire~teeliminarea corecta a aerului din Masurarea temperaturilor se face conform prevederilor din normativul I 13 ~i SR 1907.
instalatie ~idrenarea condensatului.
Cand instalatia s-a incalzit suficient se inchid conductele ocolitoare ale separatoare-
lor de condensat, astfel incat condensatul sa circule numai prin acestea. .8.40. Exploatarea constii in:
verificarea stiirii instalatiei;

Rcg1area ]a puncrea tn f1:mcJiaDc


..corectarea regimului de exploatare;
supravegherea ~i urmiirirea functionarii;

8.29. Dupa umplerea instalatiei, efectuarea probelor ~i repornirea acesteia, se


.intrepnerea instalatiei.
Detalierea in amanunt a tuturor operatiunilor necesare ~irepartizarea atributiunilor ~i
efectueazii reglarea instalatiei. responsabilitiiplor se realizeaza prin instructiuni de exploatare, specifice fieciirei
" instalapi interioare de incalzire.
8.30. Reglarea instalatiei se face in scopul realiziirii parametrilor proiectati ~i se
efectueazii dupa 0 zi de functionare. Verificalea stIaii instaJaIiei

8.31. Reglarea instalatiei la punerea in functiune se face corespimzator miirimii 8.41. Verificarea stiirii instalatiei se face Pnand seama de prevederile art.6.38.
acesteia (pe ramuri sau pentru intreaga instalatie) ~i pentru cliidiri cu acela~ regim de
functionare. Sapmvesherea p UDDIriIea fiIIIcIicmIrii

8.32. Echilibrarea hidraulica generala a instalatiei se completeazii cu reglajul local la 8.42. Supravegherea ~i urmiirirea functioniirii instalatiei interioare are scopul de a

54 55
asigura realizarea corecta a parametrilor necesari, prin mijloace automate ~ide transmi- ~i a etan~eitapi fap! de acestea;
tere la distanp! sau prin mijloace de acponare directa (mecanice sau manuale), dlindu-se -stabilitatea susfinerii conductelor ~i echipamentelor;
prioritate primei solupi. Instrucpunile de exploatare vor prevedea solupa aleasii. -posibilitatea de control a elementelor de instalapi inglobate sau mascate prin
elemente de construcpe; semnalarea lipsei de e~are, accesul u~or la elementele
8.43. Supravegherea ~i urmiirirea funcponiirii se face de ciitre personalul avlind mascate;
atribupi in acest scop ~i asigurii exploatarea generalii a instalatiilor din cIiidire. - curatenia echipamentelor ~i a conductelor;
j) buna funcponare ~i protecpa instalapei electrice corespunziitor normativelor
8.44. in cazul unor abateri ale temperaturii fap! de graficul de reglare sau al specifice privind:
nerealiziirii presiunii necesare se semnaleaza situapa la sursa de caldura (centrala sau - instalapa de forpl, automatizare ~iiluminat, aferenta instalapei de incalzire;
punct termic), in vederea corectarii parametrilor ~i aducerii lor la valoarea necesara. - instalapa de alimentare cu energie electrica a unor aparate de incalzire;
k) evacuarea gazelor de ardere la aparatele de incalzire cu ardere directa;
8.45. Clind centrala termicii este aferenta cladirii - parametrii de temperatura ~i 1)funcponarea separatoarelor de condensat la instalapile de abur;
presiune se urmaresc in centrala termica pe ramurile de plecare spre consumatori. m) identificarea u~oara ~icorecta a echipamentelor ~iconductelor (denumirea consu-
Diferentele de temperatura intre ramuri se corecteaza prin acpuni directe sau matorilor), precum ~iindicatii pentru circulapa personalului.
automatizat.
Deficientele constatate se semnaleaza ~i se remediaza; cele tara urman imediate se
8.46. Urmarirea parametrilor agentului termic in instalapa interioara se asigura prin inscriu in programul de controale ~iverificari periodice ale instalapei.
citirea valorilor la aparatele de masura ale fiecarei raniuri, la distribuitor, respectiv
colector, sau la punctele de ramificape ale sistemului de distribupe. Acolo unde nu sunt ~.ca mgimD1uide axploamre
montate aparate de masura permanente se racordeaza aparate mobile in vederea citirii.
8.49. Corectarea regimului de exploatare se face in vederea realizani parametrilor
8.47. in interiorullocuintelor sau spapilor cu alte activitap, urmmrea exploatarii se prevazup in proiect ~iimplicit, asigurarea temperaturilor respective in incaperi.
realizeazii de catre personalul de exploatare al instalapei din cIadire.
8.50. Operatia de reglare se face local, la aparatele de inca!zire, pe grupuri de
8.48. Supravegherea ~i urmiirirea funcponani instalapei interioare se face in scopul consumatori (Ia baza coloanelor), pe ramuri etc.
realizmi:
a) sigurantei instalapei; 8.51. Urmanrea funcponiirii sistemului de reglare automata se face periodic.
-
b) parametrilor agentului termic temperatura conform graficului de reglare;
c) eficacitapi termice a corpurilor ~i aparatelor de incalzire; 8.52. Exploatarea se realizeaza conform cu programul de exploatare al instalapei
d) funcponarea corecta a elementelor de reglare automata, funcpe de temperaturile interioare, care se intocme~te de ciitre beneficiarul (administratorul) cladirii in care se
interioare ~i exterioare sau ale agentului termic; functionarea robinetelor afla instalatia interioara de incalzire, pnlind searna de prevederile proiectului ~i de
termostate sau a sistemelor de reglare pe ramuri; cerintele consumatorilor.
e) funcponarea corecta a aparatelor de masura ~i a contoarelor de caldura, prevazute
conform proiectului; 8.53. In instalapile in care consumatorii au programe de funcponare diferite, se
f) functionarea silentioasa a echipamentelor cu piese in mi~care (pompe, prevede exploatarea corespunzator acestor programe. Ca urmare, distribupa debitelor de
ventilatoare); caldur1l este diferita in timpul zilei. Problema este similara ~i pentru instalapile cu
g) regimul hidraulic necesar in instalape, asigurlind: incalzire de garda a unui anumit spapu.
- presiunea ~inivelul de apa la umplerea instalapei;
- presiunea necesara la pompe pentru circulapa apei in conducte; 8.54. Pentru instalapile cu intreruperi pe 0 perioada mai mare de timp, se previid
- dezaerisirea in punctele cele mai de sus ale conductelor ~iaparatelor; armiituri de separare a n:telelor de alimentare a corpurilor de incalzire.
- goliri, in punctele cele mai de jos ale conductelor ~i aparatelor; Se asigura ca, in lipsa incalzirii de garda, in perioada de intrerupere a funcponiirii,
- manevrarea u~oara a organelor de inchidere, reglare, dezaerisire, golire; instalatia sa fie golita de apii, in cazul cii se poate separa ramura respectiva. Este necesar
h) menpnerea izolapei termice ~ia protecpei acesteia in bune condipuni; a se urmiiri atent instalapa pentru a se evita inghetul, in cazul clind agentul termic este
i) buna funcponare a conductelor ~i echipamentului prin: apa.
- etan~areala imbiniirile intre conducte ~iintre acestea ~iaIte elemente ale instalapei;
- preluarea dilatarilor ~iasigurarea mi~carii libere a conductelor;
- asigurarea mi~ciiriide dilatare la trecerea conductelor prin elementele de construcpi

56 57
---- --
,'I

"

I
~ iDstaIaJieiiDtedoaIe furnizorilor. Este indicat ca toate operapunile sa fie efectuate numai de catre personal
specializat.
8.55. intrepnerea instalapei interioare de incalzire se face cu scopul de a asigura
funcponarea instalatiei, realizand parametrii prevazuti in proiect tara a se face 8.60. Ca urmare a verificarilor ~i reviziilor fiicute asupra instalapilor interioare
modifican, inlocuiri sau refaceri care necesita golirea instalapei. rezulta ca unele elemente ale instalatiei prezinta 0 fiabilitate redusa ~i este necesara
Se efectueaza:
repararea lor.
- curatarea elementelor montate aparent sau pentru care este necesara demontarea
u~oara a unor elemente de protecpe (ma~ti); 8.61. Reparapile curente se fac la unele e1emente ale instalapei care pot afecta buna
- ungerea agregatelor ~i organelor de inchidere ce au piese in mi~care, conform funcponare a intregii instalapi. Repararea se executa, in general, tara scoaterea din
instrucpunilor de folosire; funcpune a instalapei sau cu 0 intrerupere pe 0 scurta perioada de timp (sub 0 zi), atunci
-diverse operapuni prevazute de instrucpunile de folosire ale element~lor instalapei ciind se face in perioada de incalzire. Daca este posibila amiinarea lor, ele se programeaza
(de reglare automatii); pentru perioada de vara.
-desfundari de conducte.
8.62. in cazul ciind este necesar, se face inlocuirea unui element al instalatiei,
8.56. Controalele ~iverificiirile instalapei interioare de incalzire se asigura periodic, obi~nuit un aparat de incalzire sau un agregat, cu altul similar care nu este montat ca
pe baza unui program cu personalul de exploatare. Programul se intocme~te de catre rezerva in instalape. in sezonul de incalzire 'inlocuirea se organizeaza astfel incat sa se
beneficiarul (administratorul) instalapei, tiniind seama de prevederile proiectului ~i ale faca in mai putin de 0 zi.
instructiunilor de exploatare a echipamentelor. Programul cuprinde intreaga instalape pe
categorii de elemente ale instalapei ~i operapuni functionale. Cu acest prilej se fac ~i 8.63. Dupa 0 reparape curenta sau 0 inlocuire, pentru partea din instalapa aferenta se
operapuni de intrepnere, de reglare a instalapei, precum ~i controlul calitiipi apei din face proba la cald inainte de a fi repusa in functiune intreaga instalape.
instalape.
8.64. in situapile in care, ca urmare a unor modificiiri, 0 parte din instalape nu mai
Rmzii, rcpaI'8iii este necesara, se prevede dezafectarea acesteia. Operapunea se face pe baza unei
documentapi tehnice care trebuie sa prevada operapunile noi de reglare care sunt
8.57. Revizia instalatiei interioare de incalzire se face anual, in perioada de necesare ca urmare a noii situapi.
nefuncponare a instalapei -vara.
. La revizii se pne seama de rezultateleobservapilormenponatein registrelede 8.65. Reparapile capitale se fac in scopul inlocuirii unor elemente de instalapi, care
exploatare, controalelor ~i verificiirilor periodice fiicute instalapei ~i se executa acele sa asigure functionarea intregii ~stalapi interioare de incalzire la parametrii prevazup in
operapuni care nu au putut fi realizate in timpul funcponiirii instalatiei. proiect. Ciclurile perioadelor de timp intre doua reparapi capitale sunt fixate prin
reglementari, in functie de durata normata de serviciu a instalape.i.
Se au in vedere operapunile de:
-etan~are a elementelor instalatiei ~i a intregului ansamblu; 8.66. Perioada ~i data reparapei se stabilesc in funcpe de starea instalapei af.a cum
-funcponare a robinetelor de reglare ale aparatelor de incalzire; rezulta din verificiirile ~i reviziile fiicute in decursul exploatarii. Se au in vedere, in
- funcponare a instalatiei de reglare automata; special:
-functionare silentioasa a agregatelor cu piese in mi~care; _ gradulde uzuriia elementelorinstalapei~iinfluentaacesteiain exploatare;
- funcponare a aparatelor de masura; -aparipa defecpunilor ~i starea remedierilor iacute; -
-umplere ~iasigurare a presiunilor instalapei; dezaerisire; _ gradul de corodare (exterioara ~iinterioara) a instalapei ~ide depunere in interiorul
-manevrarea u~oara a armaturilor; instalapei;
- completarea izolapei termice ~i a protecpei acesteia. - aspectul fizic al instalapei.

Actiunea de revizuire a instalapei se incheie cu probele prevazute la art. 8.10 ~i ~~.avarli


punerea in funcpune a instalapei.
8.67. Incidentele sau avariile care pot apare in timpul exploatarii instalapilor
8.58. Aparatele de masura inclusiv contoarele se verifica prin confruntarea valorilor interioare se rezolva de catre personalul de exploatare sau dupa caz de firme speeializate.
indicate de acestea cu cele ale unor aparate etalon.
8.68. Pentru cazul in care este necesara oprirea instalatiei aceasta se face de la
8.59. Sistemele de reglare automata se verifica ~i intrepn conform instructiunilor armaturile de inchidere ale racordurilor, dupa caz, ale parpi de instalape avariate.

58 59
- - - --- --- - - -- --- -- -- --- --- --- --- - -

8.69. Oolireli se face in punctele care permit evacuarea la canalizare, avand grija ca, 8.73. Organizareaprevenirii ~i stingerii incendiilorprovenite de la instaIapile
in acest timp, sa se faca legatura cu atmosfera pentru intrarea aerului in instalape. interioare va fi tacutii conform specificului c1iidirilorrespective, respectdndu-se
normativelein vigoare.
IDcidealelo 1)OBibBo Qme10 I Bemodfi1o
. Instalapa nu se incaIzes-
te suficient
Sursa termica nu furnizeazii
agent termic la parametrii I
Vezi cap.6 ~i 7 8.74. Responsabilitatea masurilor de prevenire a incendiilor revine proprietaru1ui
(administratorului) cladirii ~i celor care exploateaza instalatiile aferente.
ceru~ide instalape (debite, I

presiuni, temperaturi) I 8.75. in cazul existen~i in imobil a unor centrale termice ~i a depozitelor de
:~~ndu~tele sun.!..neiijifsi~__ - e_aerise~te!!tstalatta- _ combustibil aferente sa~ a unor puncte termice de imobil, in timpul exploatarii vor fi
Conductele sunt infundate Se desfundii instalapa
Corpurile de incalzire sunt
colmatate
~
j
luate masurile de prevenire ~i stingere a incendiilor ~i de asigurare a dotarilor cu
mijloacele de stingere a incendiilor conform art. 5.75+5.84 ~i 6.76+6.89.

Roblnetele-termostate
sunt rSe inlocuiesc ---
defecte
-_. -- -
I
--- ... i" - - --
; Coloaneie saU consuma- Ramurile sunt dezechilibrate ISe efectueaza echilibrarea
torii sunt incii~P iIegal hidraulic sau infundate hidraulica
Conductele sau corpurile de l Se aense~te mstalapa
I

aerisire sunt neaerisite


--
.Instala~ia se distruge da- intreruperea iiiimentirii cu
t
Golirea instala~iei -
torita ingb*hJi I!~ttermic_ __ __ _ ___ ~_
Neasigurarea temperaturii de Se asigurii temperatura de
gardi1in perioada de intre- garda ~icirculapa agentu-
~re_a funcJ!.o~i1rii I!!!termic__ _ _ _
Probarea instaIapei in Se evitii probarea instaIa-
perioade cu temperaturi pei la temperaturi
exterioare negative I negative
.Fisurarea conductelor Coroziune - Se elimina cauza ~1se -
sau corpurilor de incalzire efectueazii protectia la
- coroziune
!' - -
Presiunea apei depa~e~te Se limiteazii presiunea
valoarea nominala
ingbet I
.

8.70. Dupa remedierea ~iefectuarea probelor de presiune, insta1atiase ump1e cu apa


prin deschiderea robinete1or de separare sau, dupa caz, se umple cu apa tratata,
corespunztitor cerintelor insta1apei.La umplere, se acordi1atenpe operatiei de dezaerisire
in punctele cele roai de sus ale instalapei ~i la partea superioara a aparatelor de incalzire
~i a agregatelor. Se urmare~te ca toate punctele de golire sa fie inchise.

8.71. Incidentele ~iavariile care pot apare mai uecvent sunt:

~.. stiDgerea
iaceDdiiJor
8.72. Prevederile specifice privind prevenirea ~i stingerea incendiilor pentru centrale
termice mici vor fi conform reglementi1rii OP 051 "Ohid de proiectare, execupe ~i
exploatare a centrale10rtermice mici".
II
I
60 61
II
9. EXPLOATAREA REfELELOR TERMICE EXTBRIOARE 9.8. Probele de etan~eitate (la rece ~i la cald) se efectueazii inainte de realizarea
tennoizolapei ~i a izolafiilor locale ale conductelor preizolate.

PIevederi10gencnlo 9.9. Probele se efectueaza pe tronsoane.

9.1. Prevederile generale din prezentul capitol se aplica retelelor tennice exterioare 9.10. Proba la cald poate sa coincidii cu exploatarea de proM a retelei tennice.
utilizate la transportul agenplor tennici de la sursele de ciilducl la consumatori.
9.11. Dupa umplerea conductelor cu apa tratatii ~i dedurizatii se realizeaza circulatia
9.2. Domeniul de aplicare al nonnativului este cel al retelelor cu agent tennic apii agentului tennic in conductele de ducere ~ide intoarcere.
calda, montate aerian sau subteran, pozate in canale tennice sau direct in sol.
9.12. Realizarea circulafiei se face:
. cu racordurile la consumatori intrerupte;
VCII'i1iciri fbncJicmaJo fi do sigIJnmtI. Probe
.prin deschiderea lentii ~i succesiva a vanelor de sectorizare ale conductelor
magistrale de ducere -intoarcere;
9.3. Pentru retelele tennice noi ~ipentru cele la care au fost Iacute reparapi capitale,
se executii probe prealabile punerii in funcpune. .derivafie.
prin deschiderea Ientii ~i succesiva a vanelor de legatura ale conductelor de

9.4. Inainte de efectuarea probelor se fac verificiiri ale retelei tennice pentru intreaga
retea sau pentru porpuni ale retelei. 9.13. Se controleaza evacuarea aerului din conducte prin robinetele de dezaerisire.

9.5. Verificiirile ~i probele sunt cele previizute la cap.4 din prezentUlnormativ, in 9.14. Cre~tereatemperaturii apei se face treptat ~iunifonn (30°C pe ora).
confonnitate cu "Nonnativul pentru proiectarea ~i executarea instalapilor de incalzire
centrala" I 13 ~i "Nonnativul de proiectare ~iexecupe pentru retele tennice cu conducte 9.15. Durata probei este detenninatii de timpul necesar de ajungere Ia temperatura
preizolate montate in sol, utilizate la transportul agentului tennic de inciilzire ~i a apei maxima a apei din retea ~i de timpul necesar controliirii retelei care se probeaza.
calde de consum" - NP 029. Temperatura maxima este piistratiiminimum 30 de minute.

9.6. VerificaIi specifice care se efectueazii: Bxp10atarca do probI


- controlul dimensiunilor ~i calitatilor materialelor, fitingurilor, annaturilor,
tennoizolapei, aparatelor de masurii ~i control, canalelor tennice, ciiminelor de 9.16. In timpul exploatarli de proM se verifica funcponarea compensatoarelor de
vizitare, pe baza certificatelor de calitate sau agrementiirilor prezentate de catre dilatare ~i funcponarea instalapei de golire.
furnizori; Totodatii se fac miisuriiri pentru detenninarea pierderilor de ciilducl ~i a pierderilor
-verificarea montajelor conductelor, a pantelor, supoqilor, pozitia montarii de sarcina.
elementelor de compensare a dilatiirilor ~ipretensionarea conductelor;
- verificarea calitiipi sudurilor, inclusiv prin gamagrafiere, confonn indicapilor din 9.17. Verificarea funcponiirii compensatoarelor de dilatare se face prin compararea
proiect; deplasiirilor efective cu cele calculate pentru acele~i temperaturi.
-verificarea protecpei anticorosive; Verificarea se efectueaza amt pentru temperatura maxima, cat ~ipentru temperatura
-verificarea construcpilor anexe aferente retelelor: canale tennice, camine de
I
minima de lucru a conductei ~i se face dupa stabilizarea temperaturii agentului temic.
vizitare, camine de golire etc.; Daca in urma miisuriirii deplasiirile nu coincid cu valorile calculate (~i indicate in
- verificarea izolatiei hidrofuge a canalelor tennice, a etan~iirii contra patrunderii proiect), se detenninii locul unde este impiedicatii deplasarea conductei ~i se inlaturii
apei de infiltrapi ~ia sistemelor de evacuare a apei din canale; cauza blociirii.
- verificarea pozipilor robinetelor de golire ~iaerisire. . I

La conductele preizolate se executii in plus: 9.18. Verificarea instalapei de golire ~ievacuare la canalizare se face prin miisurarea
- verificarea continuitiipi firului de controlla zonele de imbinare; timpului de golire ~ia capacitiipi de preluare a apei golite de catre instalafia de canalizare.
- verificarea etan~iirilorman~oanelor de protecpe in zonele izolapilor locale;
- pozipa punctelor fixe. I 9.19. Pentru detenninarea pierderilor de caldurii se miisoara temperatura apei pe
conductele de ducere ~iintoarcere, debitul de agent tennic ~idebitul apei de adaos.
9.7. Probele la care sunt supuse conductele se fac inaintea acoperirii canalului tennic
sau ~antului. 9.20. Determinarea pierderilor de sarcina se executii prin miisurarea presiunii,

62
63
.-- ----

9.29. La conductele montate in canale termice se efectueaza controlul coroziunii


debitului ~i temperaturii agentului termic la capetele retelei ~i in pooctele caracteristice
ale acestora. exterioare a conductelor, armaturilor, suporturilor ~i altor elemente metalice, controlul
Aceasta se compara cu pierderile de sarcina din proiect ~i se efectueaza reglarile ~i starii termoizolapei ~ia protecpei acesteia.
e<;hilibrarilehidraulice.
9.30. Evitarea corodarii elementelor metalice ale retelei termice se asigura prin:
9.21. Verificarea execupei termoizolapei la conductele montate in canale termice se -protectia electrica a conductelor contra electrocoroziunii;
face vizual. -menpnerea confinutului de oxigen din apa in limitele prescrise in normativul C 18;
Termoizolapa trebuie sa fie ooiforma ~i sa nu prezinte deformapi; protecpa -menfinerea apei tratate in conducte, in perioadele de nefuncponare a retelelor
termoizolapei trebuie sa fie continua. termice;
-protejarea anticorosiva a suprafetelor metalice ale retelelor;
9.22. La canalele, carninele ~iconstrucpile aferente retelei termice se verifica: -pastrarea in stare uscatii a canalelor termice.
-panta radierului canalului termic conform proiectului de executie;
- calitatea hidroizolapei canalului termic; 9.31. La constatarea pierderilor de agent termic se verifica traseul retelei, incepand
-suporturile ~iconsolele; cu zonele de acces (carnine de vizitare, guri de acces etc.).
-etan~eitateaplacilor de acoperire ale canalelor; La conductele preizolate pierderile de agent termic sunt depistate automat,
-funcpoanarea instalapilor auxiliare. determinandu-se ~i locul avariei.

Rcgimu1 cIocmp1oal8le emadI a IeJelelot 1mmice 9.32. Dupa depistarea locului avariei se procedeaza la intreruperea porfiooii de retea,
desfacerea canalului termic sau a ~antului ~iremedierea defecpooii.
9.23. Regimul de exploatare curenta a retelelor termice consta in:
. supravegherea funcponiirii retelei; Verificareati ~ fNmnim1adei
.efectuarea manevrelor de corectare a regimului hidraulic ~i de temperatura,
corespunzator consumatorilor; 9.33. Verificarea consta in controlul vizual al protecpei termoizolapei.
.verificarea starii ~i intrepnerea retelei termice. Se masoara grosimea termoizolapei ~i se compara cu grosimea initiala a acesteia.

9.24. Supravegherea funcponiirii retelei ~iefectuarea manevrelor de corectare a regi- 9.34. Yntrefinereatermoizolapei constii, in principal, in evitarea deteriorarii sau pier-
mului de functionare se asiguri prin mijloace automate sau prin mijloace de actionare di- derii capacitapi termoizolante a acesteia, datorita apei sau distrugerii protecpei hidrofuge.
recta. Termoizolapa ~iprotecpa hidrofuga deteriorata se inlocuiesc.

9.25. Sistemele de supraveghere automata a parametrilor agentilor termici constau in 9.35. La conductele preizolate se evitii cre~terea temperaturii agentului termic peste
aparate de masura ~i control in pooctele semnificative ale retelei sisteme de transmitere valorile indicate de producator, pentru a nu se reduce durata de viatii a termoizolapei.
a datelor ~isisteme de avertizare a avariilor.
Verificareati M~ cpaJetor 1mmiceti a nImiNoJ'O"
cIovizimre
9.26. Verificarea starii ~iintrefinerea retelei termice se asigura prin control periodic.
Controlul periodic se executii planificat ~i consta in verificarea atat a starii fizice a 9.36. Verificarea constii, in principal, in analizarea starii canalelor termice ~ia carni-
elementelor componente ale retelei termice, cat ~ia calitapi apei ~ia pierderilor de agent nelor de vizitare sau in constatarea prezentei apei ~i a modului de evacuare a acesteia.
termic.
9.37. Se verifica periodic continutul de gaze infiltrate in camine ~iin canale termice,
9.27. La retelele din conducte preizolate, verificarile privind integritatea retelei soot cu ajutorul detectoarelor de gaze ~i se iau masuri de evacuare a gazelor infiltrate,
permanente, prin utilizarea firelor de control inglobate in termoizolapa conductelor ~i asigurandu-se aerisirea ~i inlaturarea cauzelor; se avertizeaza intreprinderea de
aparaturii specifice de detectare a avariilor. distribupe a gazelor.

9.28. Verificarea starii conductelor din canale termice se asiguri prin caminele de 9.38. Se verifica starea elementelor constructive care impiedica patrunderea gazelor
vizitare, iar pentru conductele preizolate prin poocte de masura prevazute cu prize de din canale termice in subsolul imobilelor, gurilor de aerisire montate pe canalele termice,
racordare a aparaturii. menfinerea etan~iiriigolului de patrundere a conductelor in subsol precum ~ioricare alte
Punctele de masurii soot amplasate in carnine speciale sau in subsolul cladirilor. masuri luate in conformitate cu normativele I 13 ~iI 6.
Capacele carninelor cu pericol se marcheaza cu culoare galbena.

64 65
-- ---- --------

Rcvizii P ftJP8I1IPi
IDcicJc:ila1e Cauze1e leIDedtiJe
9.39. Reviziile constau in operapi de verificare ~i detectare a starii instalapilor in
vederea asigurarii funcponarii acestora. Se fac ungeri ~i gresari ale elementelor mobile
. Ruperea imbinarilor
sudate
Suduri necorespunzlitoare Executarea sudurilor
corecte (dupa eliminarea
ale vanelor, ale suporplor mobili ~ipompelor; se efectueaza revizia aparatelor de mlisura
~i control ~ireetalonarea acestora etc. cauzelor care Ie-auprodus)
Necompensarea dilatlirilor Asigurarea deplasarii
9040. Reparatiile constau in lucrari efectuate asupra retelelor termice in vederea conductelor pe suporp
aducerii acestora in starea de funcponare inipala. Tasarea suporturllor Se efectueaza repararea
acestora
Reparapile sunt:
- curente;
- capitale.
. Fisurarea conductelor
lncalziri-raciri bi:ute
Coroziune
Se evita ocurile termice--
Se elimina cauza, se
inlocuiete porpunea
defectli i se efectueazli
Rep&r:88ii cunIIde
protectia la coroziune
Depirea presiunii de Limitarea presiunii
9AI. Reparapile curente pot fi lacute ~ilara intreruperea funcponarii retelei termice, serviciu
daca acest lucru este posibil. --- -- ---
Inghet Se asigura circulapa
9042. Toate modificarile efectuate se consemneaza in documentele tehnice de continua a apei
Se golesc conductele in
exploatare ~i in cartea tehnica a retelei.

9043. Dupa reparape se executa probele precizate in capA sau in alte norme specifice.
.Fisurarea vanelor Montarea descentratli
perioadele de nefunare
Montarea coaxialaa
vanelor cu conductele
--
Stmngereagreitli a Prezoanele se strang cu 0
Rep&r:88ii capita1e cheie dinamometricacu
prezoanelor
limitareapresiuniide
9.44. Reparapile capitate constau in inlocuirea paqiala sau totala a unor paqi din strangere
retea sau a intregii retele termice.

9.45. Reparapile capitale sunt realizate conform unor grafice cuprinse in contractele
.Scurgeride fluid FIe aralele ;;=hse asigurliparalelismul
Distrugereamaterialuluide
eare
Seinlocwescgarmturile
incheiate intre furnizori ~ibeneficiarii energiei termice. Sllibirea burilorla f1 Se strang corect Uruburile
presetupe
9.46. Toate modificarile aparute in urma reparatiilor capitale ~i curente se inscriu in
Cartea construcpei.
.Distrugereacompensatoa- Calculul greit al acestuia
relor de dilatare
Se refuce i se verificii cal-
culul
Infepenirea conductelor i Asigurarea deplaslirilor
Tllddmdll, avarii
compensatoarelor I conductel___
Ruperea suporplor fici Repararea,inlocuirea
9.47. Evitarea aparitiei incidentelor sau a avariilor retelelor termice se realizeazli prin: acestora
- menfinerea regimului hidraulic ~i termic de funcponare proiectat; Creterea presiunii i Se limiteaza presiun
- supravegherea echipamentului in funcpune; temperaturli agentului termic temperatura
- executarea calitativa a reviziilor ~i reparapilor capitale ~i curente conform peste valoarea nominala
planificarilor; Montarea descentratli a Asigurarea coaxialitlip1-
- controlul periodic al retelei. conductelor

9048.Incidentele, avariile ftecvente ~imodullor de rezolvare sunt:


. Distrugerea sau degrada- Patrunderea apei in canalul
rea termoizolapei i termic
Se realizeaza izolapa
hidrofuga a canalului
-

a protecpei Scrugeri de agent termic Se elimina cauzele


Material necorespunzator Se inlocuiete
termoizolapa

66 67
ANEXA1

R'BGLBMBNTAIuDEREPBRINTA

Tndi-mr Tidu1
I 6/1-98 Nonnativ pentm exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.
I 9/1-96 Nonnativ pentm exploatarea instalapilor sanitare.
I 13-02 Nonnativ pentm proiectarea ~iexecutarea instalapilor
de incaIzire centraIii
114-76 Nonnativ pentru protecpa contra coroziunii constmcpilor metalice
I 33-99 Nonnativ pentm exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
lichefiate (GPL).
I 35-82 Instmcpuni tehnice pentm proiectarea ~i exploatarea instalapilor
cu incaIzire cu mdiatoare din tabla de otel -ROTERM.
I 36-93 Instmcpuni tehnice pentm proiectarea automatiziirii instalapilor
din centrale ~ipuncte tennice.
137-81 Instrucpuni tehnice pentru echilibrarea hidmulica prin
ANEXE I 43-89
diafragme a instalapilor ~i retelelor tennice cu apa caldii ~ifierbinte.
Instmcpuni tehnice privind autorizarea intreprinderilor care executa,
verifica ~ipredau la beneficiari instalapi electrice de automatizare,
inca1zire ~iventilape in medii cu pericol de explozie.
C 139-87 Instmcpuni tehnice pentm protecpa anticoroziva a elementelor
de constmcpi metalice.
P 118-99 Nonnativ de sigurantii la foc a construcpilor.
GT 020-98 Ghidul criteriilor de perfonnantii pentm instalapi din cladiri.
GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcponare
~i comportarii in exploatare a vaselor de expansiune inchise.
GP 041-98 Ghid pentm alegerea, proiectarea, intrepnerea ~i exploatarea sistemelor
~i echipamentelor de sigumntii din dotarea instalapilor de incalzire
cu apa cu tempemtura maxima de 115 cC.
Regulament privind protecpa ~i igiena muncii in construcpi.
C 300-94 Nonnativ de prevenire ~istingere a incendiilor pe durata
executiirii lucriirilor de construcpi ~iinstalapi aferente acestom.
CE 1-95 Nonnativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere
al cerintei de sigumntii in exploatare.

2. ~ priviDdproieetaIea fi cxecatIna CODStracJiiIor

P 7-2000 Nonnativ privind fundarea constmcpilor pe pamiinturi


sensibile la umezire (proiectare, execupe, exploatare).
P 100-92 Nonnativ pentm proiectarea antiseismica a construcpilor
de locuinte social-culturale, agrozootehnice ~iindustriale.

68 69
,
--

C 142-85 Instrucpuni tehnice pentru executarea ~irecepponarea tennoizolapilor ANEXA2


la elemente de instalapi.
C 300-94 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucranlor
de construcpi ~iinstalapi aferente acestora. PRESClUP'fII TBBNICB JSCJll
C 56-85 Nonnativ pentru verificarea calitapi ~ireceppa lucrarilor de
construcpi ~i instalapi aferente 'Fndi-mr Tidal
GP 051-2000 Ghid de proiectare, execupe ~iexploatare a centralelor tennice mici
C1 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, execupa, montarea, repararea,
3. PIescripJii 1diJoIa cmploatazea inatJIJ..,;.1or do fIdIzire ceoII8II instalarea, exploatarea ~iverificarea cazanelor de apl1fierbinte.
C4 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, execupa, instalarea,
GT 014-97 Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de funcponare exploatarea, repararea ~iverificarea recipientelor metalice stabile sub
~i comportarii in exploatare a aerotennelor de perete ~itavan. presiune
CI0 Prescrippi tehnice privind incercarile in vederea omologl1rii
NP 031-99 Nonnativ pentru proiectarea, execupa ~iexploatarea instalapilor
de incalzire prin radiape de pardoseala. cazanelor de abur ~i a 9aZaneiorde apl1fierbinte
GP 041-98 Ghid pentru alegerea, proiectarea, intrepnerea ~i exploatarea sistemelor Cll Prescrippi tehnice privmd incercarile in vederea omologl1rii
~i echipamentelor de siguranfAdin dotarea instalapilor de incalzire arzl1toarelorcu funcponare independentl1de combustibillichid
cu apa avdnd temperatura maximd de 115°C. ~i gaze combustibile
GT 017-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcponare ~i C15 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, montarea, repararea,
a comportarii in exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil exploatarea ~iverificarea conductelor de abur ~i apl1fierbinte
lichid sau gazos. sub presiune
NP 029-02 Normativ de proiectare, execupe ~i exploatare pentru retele termice C18 Prescrippi tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur
cu conducte preizolate. ~i apl1fierbinte
SC 002-98 Solupi cadru de contorizare a consurnurilor de apl1,gaze ~i C30 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, execupa, montarea, instalarea,
energie termicl1aferente instalapilor din blocurile de locuinte. repararea ~iverificarea cazanelor mici de abur
ME 002-97 Manual de specificapi privind instalarea, exploatarea ~imentenanta C31 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, execupa, montarea, instalarea,
schimbatoarelor de caldurl1din instalapi. exploatarea, reparearea ~i verificarea cazanelor de abur de joasl1
ME 005-2000 Manual pentru intocmirea instrucpunilor de exploatare presiune ~ia cazanelor de apl1caldll
privind instalatiile aferente construcpilor. C37 Prescrippi tehnice pentru proiectarea, execupa ~iincercarea
NP 059-02 Nonnativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare in vederea omologarii supapelor de siguranfAdestinate echiparii
cu energie termica (retele ~ipuncte termice). cazanelor ~irecipientelor sub presiune
C38 Prescrippi tehnice privind proiectarea ~iexecupa instalapilor
NP 048-2000 Nonnativ pentru expertizarea tennicl1~i ellergeticl1a cll1dirilor
existente ~i a instalapilor de incalzire ~ipreparare a apei calde de automatizare care echipeaza cazanele de abur
de consurn aferente acestora. C39 Prescrippi tehnice pentru echiparea arziitoarelor de combustibillichid
NP 047-2000 Nonnativ pentru realizarea auditului energetic al cliidirii existente ~i arziitoarelor de gaze. Instalapi de automatizare
CR9 Prescrippi pentru autorizarea sudorilor care executa lucran de sudare
~i al instalatiilor de incl11zire~ipreparare a apei calde de consurn
aferente acestora. la construirea, montarea ~irepararea instalatiilor mecanice
sub presiune ~i a instalatiilor de ridicat

70 71
- -- - - - --------

ANEXA3 ANEXA4

INVBSTITOR
LIBTASTANDARDm.oRPlUVIND
RBOIMULCBIMICAL APBI ~ ABURULUI P1lOCBS-VBRBAL DB RBCBP'fIB LA
1'BRMINARBA WCRARn..oR
ST AS 6996-74 Ape ~i abur din instalapile de cazane. Luarea probelor.
ST AS 7313-82 Idem. Determinarea duritiipi, alcalinitiipi ~iaciditiipi. Nr din ...
STAS 7566-93 Idem. Determinarea continutului de silice.
Metoda spectrofoto-metrica. privind lucrarea ........
STAS 7688-84 Idem. Determinarea oxigenului dizolvat. executatii in cadrul contractului nr. ... din
STAS 7222-84 Idem. Determinarea conductivitatii electrice. , incheiat intre pentru
STAS 7961-80 Idem. Determinarea clorurilor. lucriirile de .........................................................
ST AS 8220-68 Idem. Determinarea materiilor in suspensii. 1. Lucriirile au fost executate in baza autorizapei nr. elibemta de ...................
ST AS 8286-69 Idem. Determinarea oxidabilitiitii. la , cu valabilitate pfu1ala .........................
ST AS 8549-70 Idem. Determinarea fosfaplor. 2. Comisia de receppe ~i-a desta~urat activitatea in intervalul ................
STAS 8612-78 Idem. Determinarea aluminiului. , fiind formatii din: ..........
ST AS 8860-1193 Idem. Determinarea continutului de sodiu ~ipotasiu. (nume ~ipren~e)
Metoda spectrofotometrica cu flacara. 3. Au mai participat la receppe: .................................................................................
ST AS 8860-2/93 Idem. Metoda electrochimica. ................................................................................................
STAS 8996-71 Idem. Determinarea fierului. ............................................................................
STAS 8997-79 Idem. Determinarea hidrazinei.
(nume ~iprenume) (calitatea)
STAS 9151-72 Idem. Determinarea ionului de amoniu.
4. Constatarile comisiei de receppe:
STAS 10556-76 Idem. Determinarea reziduuiui.
4.1. Din documentapa scrisa ~i desenata necesara a fi prezentatii au lipsit sau sunt
STAS 11197-79 Idem. Determinarea activitapi ionilor de hidrogen in ape incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr.l.
cu conductivitate electrica redusl1.
4.2. Cantitiiple de lucriiri cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate.
ST AS 8965-1195 Determinarea conpnutului de cupru. 4.3. Lucriirile cuprinse in lista anexl1nr.3 nu respecta prevederile proiectului.
Metoda spectrofotometrica cu neocuproina. 5. Comisia d,ereceppe, in urma constatiirilor Iacute, propune:
STAS 8965-2/95 Idem. Metoda spetrometricl1de absorbtie atomica. ......................................................................................................................................
STAS 8965-3/95 Idem. Metoda electrochimica. .....................................................................
6. Comisia de receppe motiveazl1 propunerea tacutii prin:
............................................................................
......................................................................................................................................
7. Comisia de receppe recomanda urmatoarele:
..........................................................................
..........................................................................
8. Prezentul proces-verbal, continfu1d file ~i anexe numerotate, cu un
total de file, a fost incheiat astiizi la in exemplare.

Comisia de receppe Speciali~ti


Pre~edinte .............. ..................
Membri: ................ .................

72 73
-- - - -- ----

ANBXA.5
ANBXA
6

INVBS1lTOll
CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTJEI
CBNTRAL1ZA.TOllUL
PROCBS-VERBAL DB RBCBP'J1B FINALl
pieso1or c:updaso ID.oarCea teImicI a COII8tIucpei

Nr. din .....

privind lucrarea aitorizatAcu nr. din , cu valabilitate plina la de I. Fi~a de date sintetice.
catre .............. 2. Capitolul A*: Documentapa privind proiectarea.
I. Comisia de receppe finala ~i-a des~urat .activitateain intervalul 3. Capitolul B*: Documentapa privind execupa.
, fiind formam din: ..................................................... 4. Capitolul C*: Documentapa privind receppa.
(nume ~iprenume) 5. Capitolul D*: Documentapa privind exploatarea, repararea, intretinerea ~iurmiiri-
2. Au mai participat la receptie: ...................... rea comportAriiin timp.
, .................................... 6. Jumalul evenimentelor.
I
I (nume ~iprenume) (calitatea)
3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii lucrlirii ~i a documentelor cuprinse Capitolul A *: Documentapa privind proiectarea
'I.
I in cartea tehnica a construcpei, a constatat urmatoarele: . ...................................
......................................
3.1. Lucrarile pe specialitApau fost executate ~irecepponate conform listei nr.l.
...................................
3.2. Lucrlirile au fost complet terminate la data de: .......
...................................
3.3. Observapile tacute de comisia de receptie finaIli soot prezentate in lista anexii
nr.2. Capitolul B*: Documentapa privind execupa
...................................
3.4. Cartea tehnica a construcpei ~i fi~a sintetica a obiectului au fost (nu au fost)
...................................
completate.
...................................
3.5. Instrucpunile de exploatare ~i urmiirire a comportAriiin timp a obiectului (nu)
...................................
soot in posesia utilizatorului.
3.6. ConstrucPa s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzlitor in perioada de la Capitolul B*: Documentapa privind receppa
...................................
terminarea ei la data de panli in prezent, respectiv pe 0 duratAde ...luni, constatiirile
comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ...................................
3.7. Valoarea obiectului este de lei, conform listei anexii nr.l. ...................................
...................................
4. in baza constatiirilor Iacute, comisia de receppe finala propune:
................................... Capitolul D*: Documentapa privind exploatarea, repararea, intrePnerea ~iurmanrea
5. Comisia de receppe motiveazli propunerea tacutA prin: comportAriiin timp
................................... ...................................
6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: ...................................
...................................... ...................................
...................................
7. Prezentul proces-verbal, continlind file ~i anexe numerotate, cu un total de
file, a fost incheiat astAzi la in exemplare.

Comisia de receppe Speciali~ti


Pre~edinte .......
Membri: ........
* Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentapei de
bazii ~i copiile borderourilor cu cuprinsul fieciirui dosar in parte.
74
75
ANEXA7 ANEXA8

CARmA TEHNICAA CONSTRUCTJEI


~DEDATB SJNTBTICB CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTJEI
JURNALULEVBNIMBNTELOIl
1. Obiectul de constrocpe (denumire, localizare) ..............
2. Investitorul (denumirea ~isediul unitapi) ..................
3. Delegapi investitorului cu sarcini de verificare a calitapi constrocpei numele, ~. obieeta1Di
do CODStracIio:

prenumele, funcpa, atribupa ......... ..........................................


.............................................................. ..........................................
4. Proiectantullucriirii:
a) Denumirea ~i sediul sau adresa unitapi proiectant general ~i a unitaplor
subproiectante NrJData eveni1Categoria evenifP;ezentarea evenitNumele ~iprenumele[ Semnatura
............................................ crtl mentului ~i unitatea persoanei 'responsabilului
mentului mentului date
efectelor ~i a care inscrie eveni-
I
cu cartea
b) Numele ~iprenumele ~efului de proiect ................. I

I asupra construc- I
mentul ~i semna- tehnica a
\ " c) Numele ~i prenumele proiectanplor de specialitate, denumirea ~i sediul unitaplor I

de care aparpn ............................ pei cu trimiteri ,I tura sa I construcpei


I la actele din
5. Verificatorul (verificatorul de proiecte atestat), numele, prenumele, numiirul
certificatului de atestare documentapa
........................................................
de baza

t1
6. Executantul constrocpei:
1. -t- - ---- --- -
2. -- - -
a) Denumirea ~i sediul sau adresa unitapi executante (antreprenor general) ~i, daca
'---- - - , '~ .-- ._-
este cazul, a unitatilor executante pentro instalatiile aferente constructiilor
...................................... ~~- -- - r=- ~-~~ - -- - .-
- -- -- - -
b) Numele ~iprenumele ~efului de ~antier ................. 5. -- - -t - - - ---
c) Numele ~iprenumele conducatorului direct allucriirilor (~efulpunctului de lucru ~--~
al obiectivului) .............................. ~~_- -1 '-- - ~- .- -=--+--
-- =
-
~

~- --- ---
7. Modificari intervenite in datele de la punctele 1-6 (data modificarii ~imodificarea)
................................ 9.
10 -
-
1
' --
- - -
-- .-.+-
-
8. Experpi tehnici atestap care au verificat calitatea ~i comportarea constrocpei
(numele, prenumele, numlirul certificatului de atestare) ;.........
9. Comisia de receppe la terminarea lucriirilor (numele, prenumele ~iunitatea de care
g
13-
=~ t -~~~-~
- + -
- '~

._--
>--

-
aparpn) ............................... ,

--- +,- -- --.


~-
, ...

10. Comisia de receppe finala (numele, prenumele ~i unitatea de care aparpn)


..................................... -~ --='=1-~~ - -- '--- - .

..................................
11. Data inceperii execupei .......................
12. Data aprobiirii receppei la terminarea lucriirilor ..............
16 - ---i--
17__-:::.:_
18
- t
--r-
-
------
-.-----
.
. ,

t ,
. -- - ._.-

,-

~
13. Data aprobarii receppei finale ...................... -- --- -- ---.--
14. Gradul de seismicitate luat in calculla proiectarea constrocpei ...........
.~~
.................................. 21 -, .--- .1____
='--'--
IS. Alte date ............................................................................................................... 22 ---- ~
...............................

76 77
JI8L_ ---

ANBXA9 ANBXA 10

PROCES-VERBAL tip PROCES-VERBAL tip

incheiat in ziua de , cu ocazia controlului dimensional inainte / in timpul ~i


incheiat in ziua de cu ocazia verificarilor caracteristicilor tehnice ale dupa montarea instalapei: .................
din centrala: ..............
urmatoarelor utilaje ~i identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia
controlului dimensional al urmatoarelor echipamente ce urmeaza sa fie montate): Subsemnapi:
........................................ din partea intreprinderii beneficiare
............................................................................................................................................. din partea intreprinderii funizoare
.......................... din partea ~antierului de montaj
din instalapa: din centrala: intrunip in comisie pentru controlul dimensional inainte / in timpul ~idupa montarea
............................................................................................ instalapei: ................................
din centrala: ...................................
Subsemnapi:
constatam urmatoarele:
din partea intreprinderii beneficiare
din partea intreprinderii funizoare I. Constatari privind montarea ramelor ~i placilor de fundape, a elementelor
din partea ~antierului de montaj incastrate, a buloanelor de fundape etc.:
............................................................................
intruni~i in comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice ~i identificarea cu
..................................
prevederile proiectului (pentru controlul dimensional ale utilajelor sus-menponate,
..................................
constatam ca: prezinm / nu prezinm urmatoarele defecpuni: ...........
............................................ 2. Constatari privind montarea agregatelor rotative lagare, presgarnituri, semicuple
................................... etc.(centraje, ajustaje,jocuri) etc.: ...............................
.................................
Urmare a celor constatate mai sus se hotara~te:
.................................
1. Utilajul se poate / nu se poate prelua la montaj.
2. Remedierile se vor executa in uzina / pe ~antier de catre furnizor / montor, 3. Constatari privind verificarea suporturilor de conducte : .........
.................................
in contul furnizorului, dupa care se va face 0 noua verificare (control dimensional, cu
.................................
prevederile proiectului). .................................
Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in exemplare.
4. Constatari privind execupa ~imontarea conductelor: ...........
.................................
.................................
.................................
5. Alte constatari:
a) existen~ unor p~apoarte (formulare) de montaj completate ......
.................................
.................................

Din partea Din partea Din partea b) remedieri executate cu ocazia montajului in baza solu~iiIordate de proiectant sau
beneficiarului furnizorului furnizor:
~antierului
.................................
de montaj
.................................
.....
Urmare a celor constatate mai sus se considera acest control ca fiind reu~it,instalafia
fiind corect montam.
Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in exemplare.

78 79
I' .1
---- --- -----

Din partea Din partea Din partea ANBXA 12


beneficiarului furnizorului ~antierului
de montaj

PR.OCES-VERBAL Up
ANBXA 11
incheiat in ziua de cu ocazia verificiirii (probei) functionarii
a: *) din
PR.OCES-VERBAL Up instalapa: ..
din centrala: ................................
Subsemnapi:
incheiat in ziua de cu ocazia probei de presiune (etan~eitate) (de umplere ~i
din partea intreprinderii beneficiare
evacuare a apei din circuit): aferente instalatiei: din centrala: ............
din partea intreprinderii funizoare
Subsemnapi:
din partea ~antierului de montaj
din partea intreprinderii beneficiare din partea ~antierului de construcpi
din partea intreprinderii funizoare
intruniti in comisie pentru verificarea (proba) funcponiirii a: .............
din partea ~antierului de montaj ..................................
din partea ~antierului de constructii
din instalapa centrala ...............
intruniti in comisie cu ocazia probei de presiune (etan~eitate)(de umplere ~ievacuare constatam urmatoarele*"'):
a apei din circuit): ........................... Urmare a celor constatate mai sus se considera aceasta verificare (proba) ca fiind
..................................
constatam urmatoarele: reu~ita.
Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in exemplare.
1. Constatiiri privind schema probei (natura fluidului, presiune, temperatura, durata
etc.) : ..................................

.................................

2. Constatiiriprivind des~urarea ~irezultatele probei, inclusiv cumteania circuitului


(instalapei)~icontrolulvizualal sudurilor:................
.................................

Urmare a celor de mai sus se considerii aceasta proba de presiune (etan~eitate) (de
umplere ~i evacuare a apei din circuit) ca fiind reu~ita.
Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in exemplare.

Din partea Din partea Din partea


beneficiarului furnizorului ~antieru1ui
de montaj

Din partea Din partea Din partea


beneficiarului furnizorului ~antierului
de montaj
"') Se completeazii denumirea probei, verificiirii, incerciirii.
) Se completeaza principalii indicatori tehnici care caracterizeaza proba,
verificarea, incercare: presiune, temperatura, duratii, tensiune intensitate, debit etc.
De asemenea, se completeazii eventualele aspecte importante care nu infirmiireu~ita
probei, verificiirii, incercarii intrucat in caz de nereu~itanu se incheie proces-verbal.

80 81
ANBXA.13 9. Constatari privind organizarea turelor de exploatare: ..........
.................................
10. Urmare a celor constatate mai sus, comisia declarii ca se poate incepe spalarea
mecanica ~i chimica a instalapei de termoficare.
PROCBS-VBRBAL tip

incheiat in ziua de cu ocazia inceperii operapilor de spiHare mecanica ~i Drept pentru care se incheie prezentul proces-verbal in exemplare.
chimica a instalatiei de termoficare: .
din centrala: ................................
Subsemnapi: Din partea
din partea intreprinderii beneficiare Din partea Din partea
beneficiarului fumizorului ~antierului
din partea intreprinderii funizoare
din partea ~antierului de montaj de montaj
din partea ~antierului de construcpi
din partea comisiei de punere in funcpune: numita in baza Ordinului nr.:.....
intrunip in comisie pentru inceperea operapilor de spalare mecanica ~i chimica a
instalapei de termoficare: ...... ...
din centrala: ... ... ... ... ...................
constatam urmatoarele:
1. Constatari privind terminarea lucriirilor de construcpi care conditioneaza
inceperea operapilor de spaIare: ........................................................................................
...................................
2. Constatiiri privind terminarea lucrarilor de montaj care conditioneaza inceperea
operapilor de spalare: .......................
.................................
3. Constatiiri privinrl existenta documentelor: par~apoarte (formulare) de montaj,
procese-verbale de efectuare a verificarilor, controalelor ~i probelor, care sa ateste
execupa corecta a lucrarllor de montaj: ..................
.................................
4. Constatari privind schema ~i succesiunea fazelor operatiilor de spalare: ...
.................................
5. Constatari privind luarea unor masuri generale de protecpe a muncii: evacuarea
tuturor materialelor ~i echipamentelor nemontate, curatarea zonei, ingradirea zonei,
interzicerea accesului personalului strain (cu exceppa personalului intreprinderii de
exploatare sau a echipei de interventie de pe ~antierul de montaj) etc.:
....................................
6. Constatari privind luarea unor masuri de prevenire ~i stingere a incendiilor:
evacuarea tuturor materialelor inflamabile, sectionarea (blindarea) conductelor de gaze
naturale, oxigen, acetilena, aferente organizarii de ~antier,demontarea (scoaterea de sub
tensiune) a tablourilor electrice provizorii, evacuarea agregatelor de sudura etc.:
................................................
7. Constatiiri privind necesarul de dotare cu mijloace PSI in timpul spaIarli mecanice
~i chimice a instalapei de termoficare: .................
.................................
8. Constatiiri privind necesitatea unor instructaje speciale de protecpe a muncii
impuse de substantele ~iprocesele chimice aferente spalarii: ........
.................................

83
82
- 11'I

+--+-- t

-+-

on
00
-+--+--+
I

o...

-- I ------4- I I --+--- +--- -+-_.+ I !----I-


-- i I , I - I -- --+ , -+- - I :-1----'
I I I , - -------+- - --+'-- --;-- ._-;......- ;--,- -+------+-!"-...... ------ - --
-- , , -+-- I - I --- I I I - -
- ----+-- - - --+--- - - :
-r-- ----f ,
--,--- I --+---+---+- --+-- ---
-- j - I ----+-
I --.,--r' --+--
I
+-- --
I - -+-- -j--+---+- - - >--
I - I - ---. --t ----T- I . I ---+--+---;-----' - ---
-.-. ---+--- - - , --r- +-+- ---i- - -f-- - +- I - --

t ----+----
--
--
---
-J-.--------.- I
I
I
,

I
-I---
I

I
I
I

I
-
-
I

!
---t-----
I
I
r--
--
-;------+----
I
I
---+-- - --+-- - -+----i
-+----'- -----t--
I
. a:>:u
-+-
, I
-+---'-.--+-
I
-------t- --+-
I

-+-
+-
I ---
--1-t--+--
-+--
- --
-
---
---
m JPf8:>
¥UW:!S aIawnN tUO --ea -eae -eae "H 81;) L[;) l;) I;)
(1-e:>mo:>
-e-s !11:» (m-e.mp ! IRI I ;) U!p plio
I
(apwnuald! aIawnu) 'I al1!}-eoIdxa ":>aI°:> :Intnlze:> U!P !lxa
I -aJ) al1!}-e°Id I JPI-e:> I
-ea9:>aJap 1-e!pamal II! !A! 9 -xa II! !A! Jae ! "l1S!P :U-e:>aId -eI tU
-e am:> -ed!q:>tl -:>aJap -ea.rn!unuy 9:>aJaa "dma -eI aun!sald -erdma I tUadma dma

Inu-e ..".. -eunI .. -en!Z


JOIUIIQJ 1I[8IPD;)

lI:O'IDJ.I.HJ'W1IVd
Y mmnt:>SNIHU mu.sIDIDI

t! VXBNV
.~ L...J ----- .- ----

ANHXA 16 PllOCBS-VBRBAL
Schimbul II~ Contor incheiat azi........
Orele ... Ielectric Subsemnatul fochist schimbul
I orele menponez cii instalapile din CT au funcponat:
PROCBS-VERBAL DB PRBDARB-PRIMIRB
Contor astfel:
gaze - Cazanele 1,2 pompele de circulape....................
CadraJI UImU:i care riimlinin pozipa (deschis sau inchis dupii caz) au
Cons'um.
comb lichid
I funcponatpentrucaldurii\Iiapiicaldiimenajeriiconform
programului diagramei de reglaj.
PROCBS-VERBAL
Schimbul I Contor incheiat azi........ 1- Sta~iade hidrofor a funcponat normal cu grupurile ..........
Orele ... I electric I Subsemnatul fochlst schtmbul Apometru 1 (daciiestevreunuldefectse menponeazii).
... I orele menponezca instalapiledin CT au func~ionat: apa caldii I- Aparatele de miisurii\Iicontrol ...sunt in stare de
Contor
'
astfel: . I funcponare.
gaze
I

-Cazanele1,2 pompelede circulape.................... Apometru I -Astiizi a lucrat echipa de revizie ...........................

... care ramlinin pozipa(deschissau inchisdupacaz)au apa adaos I


compusa din ... oameni.
Consum.
1

1_Nu au funcponat cazanele nr. ...la care se giisesc


funcponat pentru caldurii \Iiapa calda menajerii conform
comb lichid programului diagramei de reglaj. ,. I inchise\lubiirele,clapetelede aer,dar \Iiramelede la colector.
AMPREDAT, AMPRIMIT
- Stapa de hidrofor a func~ionatnormal cu grupurile ..........
I

Apometru (daca este vreunul defect se menponeazii).


apii calda - Aparatele de miisurii\Iicontrol ...sunt in stare de
I

funcponare.
Apometru - Astiizi a lucrat echipa de revizie ...........................
apii adaos compusa din ... oameni.
-
I

... I Nu au funcponat cazanele nr. ...la care se gasesc


inchise \lubiirele, c1apetele de aer, dar \Ii ramele de la
colector.
AM PREDAT, AM PRIMIT

PROCES-VERBAL
Schimbul II Contor incheiat azi........
Orele ... I electric I Subsemnatul fochist schimbul
... I orele menponez cii instalapile din CT au funcponat:
Contor astfel:
gaze -
Cazanele 1,2 pompele de circula~ie....................
.., care ramlin in pozipa (deschis sau inchis dupa caz) au
Consum . funcponat pentru ciildura ~i apa calda menajera conform
comb lichid programului diagramei de reglaj.
- Stapa de hidrofor a funcponat normal cu grupurile ..........
Apometru (dacii este vreunul defect se menponeazii).
apii calda - Aparatele de miisurii~icontrol ...sunt in stare de
funcponare.
Apometru - Astiizi a lucrat echipa de revizie ...........................
apii adaos compusii din ... oameni.
... - Nu au funcponat cazanele nr. ...la care se gasesc
inchise \lubiirele, clapetele de aer, dar \Iiramele de la colector.
AM PREDAT, AM PRIMIT '

86 87
----

ANBXA 17 ANBXA 18

RBGISTRUDB EVIDBN'fAA WCRA1m..oIlDB RBPARA'J'IIALE


INSTALA'fJILOilDB INcALzIRB

RBGISTRU DB EVIDBN'fA A ACl'lVITA'J'ILOil


DB CONTROL, VBRIF.ICARB ~ lUMZIB
A INSTALA'fJILOil DB INCALmm

1. Data

Data Cine completeaza datele Executant Perioada de executie

2. Cine a efectuat controlul (revizia) I. Descrierea lucranlor de reparapi executate:

3. Perioada de efectuare a controlului (reviziei)

4. Constatari ~ipropuneri de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate 2. Cine a verificat lucranle executate
Data: Numele ~isemnatura:
5. Executant ~iperioada de executie propusa

6. Observapi
3. Cine a luat in primire lucriirile executate:
Data: Numele ~i semnatura:

Semnatura celor care


au efectuat controlul:

88 89
III.
-- --- -- --- ----

JWa ~ -------- -- --- -- ---

ANBXA 19 ANBXA
20

REZULTATBLB VBRIFIcA1uLoR. PBRIODICB DB IN'.rRB'pN:BRB

REZULTATBCONSTATATBLA PVNBRBAIN FUNCfIVNB

1. Cazanul model, tip .......


2. Arzatorul model, tip ......
1. Cazanul (model, tip) ........... 3. Combustibil
2. Arzator (model, tip) ............
3. Combustibil ................
4.
5.
6.
Temperatura fumului eC) ..........
Temperatura ambianta (0C) ..........
Emisii C02 (%) ..............
Data
-- - --
Temyeratur..! fum eCl.
,-
.
~-
~
+
7. Emisii CO (%) ............... Tempenltur~ ambianta (OC2 t-
_ _ +
8.
9.
Consum de combustibilla incarcarea nominalA...........
Funcponarea elementelor de siguranfA..............
Emisii COJ%)
Consum de combustibil 1- t- - - -
10. Alte constatari ............... ~a putere nEminalA
§tarea co~ului de fum ·
-Starea canalului
- de fum ·
Starea dispozitivelor de
u t _
J--1-- rt t - -

!.eglare~i control..
f-- I r---
Persoane sau firma care
r-
Data ......
a efectuat verificiirile
(semnAturaautorizata) r
Constatator
Nume.......
AdresA..... · Se indica: bunii, mediocrii, necorespunzatoare
Tel. ....... .. Se indicA: conectat, deconectat sau in funcponare manualA
Calitate (montator, instalator, proprietar, etc.)
Firma .......

90 91
~--- i.8
- Intrepnerea instalapilor din centrala termica
CUPRINS . Revizii ~ireparapi
. Defecpuni, incidente, avarii
. Prevenirea ~i stingerea incendiilor

pag.
1. OBJECT. DOMENIU DE APLICARE 1 .7.Prevederi
EXPLOATAREA PUNCTELOR TERMICE DE IMOBIL (p.T.)
generale
43

2. CONDITII GENERALE DE EXPLOATARE A INSTALATIILOR . . . . . . .3


..Verificiiri funcponale ~i de sigurantii. Probe
Punerea in funcpune a punctelor termice
-Punerea in funcpune a punctelor termice cu agent termic primar -apa fierbinte sau
3. CONDITII GENERALE DE LIVRARE ~I UTILIZARE apa calda
A ENERGIE TERMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 - Punerea in funcpune a puncelor tennice cu agent termic primar - abur
..Delimitareainstalapilortennice~iracordareaconsumatorilorla retea
Generalitati .Reglarea la punerea in funcpune
.-Regimul de exploatare curenta a punctelor termice de imobil
. Masurarea,
tarifarea~iplataenergieitennice . Verificarea starii instalapei. Supragherea ~iurmiirirea funcponiirii
- Corectarea regimului de funcponare
4. VERIFICARI,INCERCARI,PROBE~I RECEPTIAIN VEDEREAPUNERII - Controlul calitapi agentului termic
IN FUNCTIUNEA INSTALATIILORDE INcALZIRE 7 - Intrepnerea instalapilor din punctele termice
. Verificari, incerciiri, probe
. Receppa lucriirilor
..Revizii ~i reparapi
Supravegherea aparatelor de masura, control ~ireglaj
. Cartea tehnica a construcpei . Incidente, defecpuni, avarii
. Prevenirea ~istingerea incendiilor
5. PREVEDERI GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA .10
INSTALATIILOR 8. EXPLOATAREA INSTALATIILOR INTERIOARE
. Reglarea instalapilor DE INcALZIRE GENERAL}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
- Reglarea la punerea in funcpune
-
.Prevederi generale
Reglarea in timpul funcponiirii instalapei -Organizarea exploatarii instalapilor interioare de incalzire centrala
.
.
Dispecerizarea instalatiilor de incalzire
Regimul chimic al apei ~icondensatului la instalapile de incalzire
..Verificiiri funcponale. Probe .
Punerea in funcpune a instalapei interioare
- Indici de calitate ai apei ~i condensatului -Umplerea ~ipomirea instalapei interioare
- Tratarea apei - Reglarea la punerea in funcpune
-
..Analiza agenplor tennici
Protectia ~isiguranta muncii
.-Regimul de exploatare curenta a instalapei interioare
Verificarea starii instalapei
Prevenirea ~i stingerea incendiilor pe durata exploatarii instalatiilor de incalzire - SupravegheJ;"ea~iurmiirirea funcponiirii
- Corectarea reg~ului de exploatare
6. EXPLOATAREA CENTRAl.ELOR TERMICE (C.T.) .19 - Intretinerea instalapei interioare
. Prevederi generale . Revizii, reparapi
. Verificiiri funcponale ~i de sigurantii. Probe . Defecpuni, incidente, avarii
. Punerea in funcpune a centralei termice. . Prevenirea ~i stingerea incendiilor
- Umplerea instalapei
- Pomirea instalapei ~i reglarea arzatoarelor
-
.-Reglarea la punerea in funcpune
Regimul de exploatare curenta a centralei termice
..
9. EXPLOATAREA RETELELOR TERMICE EXTERIOARE
Prevederi generale
Verificari funcponale ~ide sigurantii. Probe
.62

-
Verificarea starii instalatiei
Supravegherea ~i urmarirea funcponiirii
..
Exploatarea de proM
Regimul de exploatare curenta a retelelor temice
-Corectarea regimului de funcponare .Verificarea ~i intretinerea tennoizolapei
-Controlul calitapi agentului termic .Verificarea ~iintretinerea canalelor tennice ~ia cammelor de vizitare

92 93
--- --
----..---

.-Reparapi
Revizii \Iireparapi
curente
- Repara~iicapitale
. Incidente, avarii

ANEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

..Anexa l.a. Reglementiri de referinti


Anexa l.b. Lista standardelor privind regimul chimic al apei \Iiaburului
. Anexa I.e. Legi, ordonan~e,hotMari ale Guvemului
. Anexa 2. Proce-verbal de recep~iela terminarea lucr8rilor
I
..
Anexa 3. Proces-verbal de receppe finaUi
Anexa 4.a. Cartea tehnica a construc~iei.Centralizatorul pieselor cuprinse in cartea ~I

tehnicii a construcpei
..
Anexa 4.b. Cartea tehnicii a construcpei. Fi\la de date sintetice
Anexa 4.c. Cartea tehnica a construcpei. Jumalul evenimentelor
.
Anexa 5. Proces-verbal tip - Verificarea caracteristicilor tehnice ale utilajelor
conform proiectului
.
Anexa 6. Proces-verbal tip - Controlul dimensional inainte (in timpul) \Ii dupa
montarea instalapei
.
Anexa 7. Proces-verbal tip - Proba de presiune a instalapei
..
Anexa 8. Proces-verbal tip - Verificarea funcponiirii instalapei
Anexa 9. Proces-verbal tip -Inceperea opera~iilorde spaJare mecanica \Iichimica a
instalapei
..Anexa 10. Registru de inscriere a parametrilor agentului termic. Punct termic
Anexa 1La. Registru de inscriere a parametrilor agentului termic. Centrala termic/i
. Anexa 1Lb. Registru de inscriere a parametrilor agentului termic - Proces-verbal

· de predare-primire - Central/i termicii


Anexa 12. Registru de eviden~ activit/iplor de control, verificare \Ii revizie a
instalapilor de inc/ilzire.
.
·.Anexa 13. Registru de eviden~ lucr8rllor de reparapi ale instalapilor de incalzire.
Anexa 14. Rezultate constatate la punerea in funcpune.
Anexa 15. Rezultatele verific/irilor periodice de incalzire.
~I

. TipIriro2003 .
Fati de edipa oficialii aprobat/i prin Ord. MLPTL m. 929/02.07.2007
s-au operat modific8ri in text referitoare la:
- indreptarea unor gre\leli de limbli \Iiortografie.

94 95