Sunteți pe pagina 1din 2

Agenţie imobiliară

Septembrie 2002

Piaţa
În oraşele mari, piaţa imobiliară este extrem de bine tranzacţii). Cu cât o firmă de dimensiune mică este capabilă
reprezentată, deşi este una tânără, începuturile sale datând să ofere asistenţă în toate etapele derulării unei tranzacţii
din 1994 -1995. (Administraţie Financiară, Cadastru, Notariat etc.), cu atât
În prezent, pe piaţă se regăsesc două categorii principale de şansele acesteia de a câştiga teren în faţa concurenţei cresc.
operatori: Marile companii în domeniul imobiliar oferă, pe lângă
- firme de renume, cunoscute (un număr relativ redus) – aceste facilităţi, numeroase alte servicii, dintre care putem
reprezentând fie sucursale ale unor companii străine, fie enumera: studii de fezabilitate, măsurători topo, expertize
locale - cu cifre de afaceri anuale de sute de mii de tehnice, consultanţă imobiliară, realizarea de construcţii şi
dolari, care acoperă un segment semnificativ de clienţi amenajări interioare.
(în special din mediul de afaceri – companii
multinaţionale); Promovarea
- firme/agenţii de dimseniuni medii şi mici (un număr Promovarea serviciilor imobiliare constă în principal în
extrem de mare), care îşi dispută cota de piaţă rămasă – anunţuri inserate în ziarele centrale/locale, în reviste
în special orientate către o piaţă de “cartier”. sau în broşurile adresate oamenilor de afaceri (de
De curând s-a introdus taxa pe valoarea adaugată pentru genul celor distribuite gratuit în aeroporturi sau
construcţiile noi, măsură care a dus la o oarecare confuzie hoteluri), alte apariţii în presa scrisă.
pe piaţa imobiliară.
De multe ori însă, în România “publicitatea” în sfera
Clienţii intermedierilor imobiliare – în special în cazul
În funcţie de dimensiuni şi reputaţie, agenţiile imobiliare se agenţiilor relativ mici – se rezumă la “fluturaşii”
adresează unor segmente diferite de clienţi: răspândiţi în cutiile poştale, pe stâlpi sau pe
- Cele mari îşi împart o piaţă în care principalii clienţi sunt: panourile publicitare. O astfel de promovare are
firmele multinaţionale, băncile sau persoanele fizice cu avantajul că este foarte ieftină, dar pe de altă parte
venituri foarte mari. Această piaţă este în creştere începând are un efect restrâns şi de multe ori creează o
din anul 2000, datorită creşterii investiţiilor în economie. anumită reticenţă în rândul multora dintre
- Cele medii şi mici luptă pentru o cotă cât mai bună în “destinatari”.
cadrul segmentului de piaţă reprezentat de firmele mici şi
mijlocii şi de persoanele fizice. Această piaţă are o evoluţie Costurile de început
oscilantă, în funcţie de zone, iar previziunile pentru viitor Costurile de start pentru o afacere imobiliară sunt extrem de
prevăd o tendinţă ascendentă a cererii, mai ales în contextul reduse.
dezvoltării lanţurilor de supermarketuri, mall-uri şi Activitatea poate fi desfăşurată de acasă, cumpărarea sau
hypermarketuri, care atrag după sine o frenezie deosebită a închirierea unui spaţiu pentru a fi folosit drept sediu fiind
pieţei imobiliare. opţională.
Costurile se rezumă practic la realizarea materialelor
Concurenţa promoţionale specifice procesului intermedierii imobiliare -
O agenţie imobiliară nou-înfiinţată nu are posibilitatea de a foarte ieftine în prima fază – şi la achiziţionarea
concura cu marile forţe în domeniu, pe proiecte de mare echipamentelor de birou necesare (telefon, fax, computer,
anvergură. De aceea competitorii vor fi firmele mici, vizând imprimantă, copiator).
segmentul de clienţi descris mai sus. Se estimează că, pentru a începe o asemenea afacere, ar fi
Pentru a avea succes într-o afacere nouă pe această piaţă, suficientă o sumă de aproximativ 2000 – 3000 EURO,
trebuie luate în considerare aspecte legate de diversificarea incluzând aici costurile de înfiinţare a societăţii.
ofertei faţă de concurenţă – tocmai de aceea, firmele de
dimensiuni relativ mici au început să ofere produse integrate
(de la tranzacţia imobiliară propriu-zisă până la asistenţa
necesară la perfectarea tuturor documentelor aferente unei

Profiluri de afaceri / Agenţie imobiliară


Pregătire şi calificare
Desfăşurarea activităţii profesionale de intermediere
imobiliară, respectiv obţinerea calităţii de agent imobiliar,
se poate realiza în două situaţii:

1. Dacă la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Guvern Informaţii suplimentare


(anul 2000) îşi desfăşura activitatea în domeniul
intermedierilor imobiliare, face dovada acestui lucru, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
depune cerere de înscriere în Registrul Agenţilor Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Bucureşti
Imobiliari, respectiv în UNAI (Uniunea Naţională a Tel/Fax: (021) 212.61.00
Agenţilor Imobiliari), şi trebuie îndeplinite condiţiile www.mt.ro
impuse de Ordonanţa de Guvern cât şi promovarea
examenului de atestare în maximum un an; Uniunea Naţională a Agenţilor Imobiliari (UNAI)
2. Dacă dobândeşte calitatea de agent imobiliar în urma www.unai.ro
unor cursuri şi după promovarea examenului de atestare
profesională, în situaţia în care la data intrării în Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare (ARAI)
vigoare a Ordonanţei de Guvern nu îşi desfăşura Str. I. Câmpineanu nr. 26, Bl. 8, Sc. A, ap. 3, sector 1,
activitatea în domeniul afacerilor imobiliare sau nu Bucureşti
poate face această dovadă, sau nu depune cerere de Tel: (021) 313.68.69 Tel/Fax: (021) 638.13.82.
înscriere în termen de trei luni de la data de 26.02.2000. www.arai.ro

Cursuri pentru agenţi sunt organizate şi de unele agenţii


imobiliare importante, sau de agenţii specializate în formare
profesională, eventual împreună cu autorităţile locale, şi
vizează aspecte cum sunt arhitectura, urbanism, tehnici de
vânzare etc. La încheierea acestor cursuri se acordă diverse
diplome sau certificate.
Există şi unele facultăţi (chiar în cadrul Academiei de
Studii Economice) în care se organizează cursuri de agenţi
imobiliari, recunoscute de Ministerul Învăţământului.

Calităţile absolut obligatorii pe care trebuie să le aibă un


agent imobiliar de succes sunt: cunoaşterea foarte bună a
zonei pe care o acoperă, cunoaşterea psihologiei
vânzătorului şi a cumpărătorului, puterea de convingere,
perseverenţa, promptitudinea.

Cadrul legal
Pentru a avea dreptul legal de a intermedia tranzacţii în
domeniul imobiliar, o agenţie trebuie să deţină licenţa de
funcţionare eliberată de UNAI.

Profiluri de afaceri / Agenţie imobiliară

S-ar putea să vă placă și