Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL OEZVOLT ARn REGIONALE $1 LOCUINTEI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CON~TRUCTlJ

. '. " ': .,,..6"

·qA~l>

L Romania. _.~.

~AIj

......... :

.. :';", ' " "'", ,.", .':~",

I,L'I:":'; ::"'!: .":/",":

ANSAMBLURI DE PLACMU PENTRU PEHET' $lTAVANE ou PLACIIJIN

. GIPS-CARTON NORGIPS

ASSEMBLAGES DES PLACAGFS POUR DES MURS ET PLAFONDS AVEC DES PLAQUES EN PtA TRE - NORGIPS

PLA TINGS ASSEMBLINGS FOR WALLS AND CEI,LINGS OF GYPSUM BOARDS - NORGTPS BEPLATTUNGSAUFSTELLUNGS FlJR WANDE UNO DECKlJN AUS UlPSPLA'lTI:::N - N·URGTPS Cod: (1.55)

PRODUCATOR: NOR GIPS POLAND LTD -POLONIA 02-,S19 VW$J1lia, in. Pulavfska352 A

re.. 00482264807 9(JWlU 941 Fax: 004822643 MOo

TITULAR AGREMENT TEHNIC: sc. ARABESQUE SRL Ga[a,i Sir. Timisului. fir, 1. Tig/inal,

Telefan: Oi36-4'63063 Fax: 0236-460633

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: •

i\ '. U;ttJ Q

Institutu! National de Cereeuue-Dezvouare in Corutruc,n ~I Eeonomia ConslrJ4C{iilof

Membra in :

1\

.UPtll

141m

IJ",'At.c, Uniunea Europeatui peutru Agre71lenlai'e 'j'chhieti in

Constructii: ,- ,

, '

KOlA. Organiza{ia EUl"upmmJ. jwnb:u Agrertu'.nte Tehnice (membru

observator); .

El\'BRJ, Reieaua Europeana:« Institute/or de Cercetari in Constructii;

WFTAO, ()rgani~alia Monilia/a penlru Agrenienie Tehnice.

SUCURSALA CLUJ.NAPOCA. Calea Floresti nr. 117, TeL/Fax: +4.0264-42~.1,l,1l8; +4.0264-425.462

G'mpaspecinliznlii nr 2~· "EIe.11lI!nre de bt_chldere. compammemure; pe,~# m::1iml:itimlf, /{;mplii'i~,jlitfllj,jl

-------------------------------------------------

COMISM DE AGREMENT TEHNle IN CONSTRUCTH

Grupa Speciaiizata nr. 2 "Elemente de inchidere, compartimentare, tdmpliirie, vitraje "din cadrul INCERC Sucursala Cluj-Napoea, analizdnd documentatia de. solicitare de prelungirede agrement tehnic prezenuuii de S.c. ARABESQUE SRL Golai: ~'i lnregistralii cu nr. 8579 din 27.03.2009; nferitoare la produsul: "Ansambluri de placartde peretl si tavane cu pliici din gips-carton .f!lORGlPS" realizai de firma NORGIPS POLAND Ltd, Polonia, elaboru~zli prezentulAgrement Tehntc nr. 007~021551-2009. fn conformitate cu documentele tehnice romtinesti ofereme.domenlului de rejerinra, cu GAl' 06J-1995 "Ipsos (fi produse din ipsos" si GAT 007/1995, toate vaJabile la aceasta data.

1. Definirea s uccintii

1.1. Descrierea succilltii

Ansambluriie de placari pentru tavane sl peres! N{)RGJPS au :CQ elemente prineipale placile de gips-carton NORGIPS si profilele de tabla zincaui cu peret! stlbfih cu elementele speclfice defixare (suspendare). A. Pliicile NORG1PS sunt alciuuite dintr-un mies: de ipsos (densitate de em. 800 kglm3), lmbriicat intr-un car/Oil special.

Placile dingips-carton NORGIPS se fabrici: intr-o mare diversitate, in jitnctie de domeniile speciJice de utilizare. in gama de produse sunt §i tipurl de pliici speciale, impregnate cu salusii ell le coiiferii imbunata{ir£~a uno!' caracteristici (cnmportarea fa umiditate sau/si fa foe). Alegerea placilor in vederea utilizarii lor se face tn functie de rip, dimensiuni # forma marginilor.

Tipuriiede pldci NORGIPS sunt:

-pliic! de construciie GKB de grosimi uzuale 9,5/11,51105/18 mm - pliic i de ipsos ale: carer jeff? sunt tmbracate in carton special de culoare aiM, inscriptionate cu texte de culoare albastrii. Sunt realizate, de asemcnea, pliici flexibile de 6,5 mm grosime si pliici masive de 2_0 $; 25 mm.

-pliici de constructie impregnate GKBI de grosimi f2,5 mm # 15 mm - placi de ipsos imhriicate In carton special de culoare verde, inscriptionat cu text de culoare albastru.

Miezuleste special impregnat impotriva umezelii cu subsuuua hidrofugii (silicon, parafind).

-plod cu rezistenta la foe GKF de grosim! 12.5/15/18 mm~ plac! a ciiror miez de ipsos dIe armat dispers eu fibr-e de sticla de 3-30 mm, in: procent de min. 2% din greutate pentru fmbuniiti1Jfrea comportdrii la actiunea foeu/ui. Fetele .511n1 acoperite. cu carton alb r far textul tnscriptionat

.

Agrementul tehnic nr. 007-021551~2009·

este de culoare rosie.

-jJllid rezistente la fix: impri:gnatf! GKFI de grosimi 12,5 ii 15 mm- pldcia caror miez de ipsos esie arma; dispers cu fibre de sticla (la fel eli GKF), dar I~i tmpregnat cu S'ubsran{ti hidrofilga lmporriva absorbtiei de umiditate. Fetele sum acoperite cu carton verde, iar textul inscriptionai este de culoare rosie.

Simbolurile de identificare a pliicik»: in foncfle de modul de prelucrare a muchiilor longitudinale sl semn((icaUile lor, sunt wmutoctrele:

-JIRAK muchii longitudinale aplosizaie,

semirotunde;

-S - muchii longitudinale aplatizate, drepte;

-AK - muchll longitudinale drepte.

Liijimea placilor este de 1200 mm, iar lungimile pot ji de 2000 mm. 2600 mm ji JOOO mm functie de tipui acestora.

Placile NORGIPS Simi ambulate In jiJlii de polielilenii ~·i se transportii pe pa,leji astfel:

-placile de 6,5 mm - 60 bucii!i

-placile de 9,5 min - 80 buca{i

-pliicile de J 2,5 mm - 6.0 btICr:1!i

-pUicile de J 5 mm - 50 buciui

-placile de 18 mm - 30 bucaii

-phkile de 20 mm - 24 budili

-pliicile de 25 mm - 20 buciui

B. Elementele SUPQrt din fabliizincuta sunt En principal profilele metalice f'lbr.icate de SC FlERCI'C SlBt.L SRL Galati gi au Agrement Tebnic nr. (I(}7-02!548-2009. Elementele principale din tabiasincata C0I1StaU fit'

- profile verticale de fixare de tip CD (sectiune transversale in .furma de .C, tnaltime - 60 mm, latime talpi - 27 mm, grosime perete -O,{ 0,45; 0,5; 0,55: 0;6 mm),

- profile orizontale de [lxare de tip UD (sectlunea transversalis in forma de U, indltime - 60 mm, Nifime talpi. ~ 27 mm. grosime perete -0,5; 0,55; 0,6 mm).

Pag: nr. 1119

- profile orizontale de fixare de tip UW 50,75,100 (sectiune transversale informcl de U, cu nervuri de rigidizare, lafime talpi -40 mm si grosime perete - .0,4; .0;45; 0.5;0,55; O.6mm),

<profile verticale defixare de tipCW 50, 75, 100 (secttune transversald in formd.de Cell nervuri de rigidizare, Wiime talpi - 50 mm Ji grosimeperete de 0,4; 0..45; 0,5(1; 0,55; 0,6 mm).

- profile de rigidizare de tip VA 50. 75, 100 (sectiune transversalii in forma de U, cu aripa d.e40 mm).

.Alte produse auxiliare necesare in alcatuirea ansamblurilor de constructie din gips-carton NORGIPS suru:

-elemenie de [ixare directa pe suport a profilelor CD: tije, piese de prelungire, piese

de suspendare, de ancorare, de imbinare liniara si bride;

-produse de lipire ~·i chituire - adezivi. ipsos, grunduri;- produse de fixare (suruburi, dibiuri); -elemente auxiliare - benzi de imbinare, accesorti dinflbra de sttcia; profile de col], benzlde colt; -produse peniru. izolare termicasi lon-lea ~ vata minerala; valii bazaittca, plo9i din polistiren.

1.2. Ideniiflcarea produselor

Fiecare ambaiaj areeticheta pe care se specified,

in limba romdna : '

- denumireafabricantului $i adresa; ~ denumirea ;}i tipul produsului;

~ data si seria de fabricatie;

- dimensiuni placi;

- tltenfionafi, riscuri;

- conduit de transport, depoziiare ,}'i pun ere tn

dpera;

- viza organului de control tehnic al calltiitii.

2. Agrementul. tehnic

2;1. Domenli acceptate de utilizare in con:;ttuc!ii

Produsele SE. folosesc la placari sau/st compartimentari interioare, in interiorul constructillor noi sau existente (pentru tnsuiuitt. scoli, spitale, hoteluri, locuinte etc.).

Ansamblurile realizate cu plod din gipscarton ,VORGJPS se uiilizeazd fa:

A, Placari ale peretilor interiori - tencuiald uscatd, la pereti deja tencuiti sau direct pe zidiirie ~ pe suporturi stabileuscaie. normal absorbante, la pereti deja tencuiti sau direct pe zidarie sau prin intermediul unei structuri meta lice de s ustin ere

Pl/l; Pill - placari simple ,HlU duble pe

. . .

stru'ctu.r~ metalice de 30 mm, respectiv 50

mm (profile Un.'if CD, respectiv profile UW \~i CW)

B. Placari ate planseelor la partea inferioara, ea tavane suspendate, fixate pe planseul brut, pe astructura metalled de sustinere simpli: placLllii (TIll) sau dubli: placatd (Fill) formate din profile portante ~i de montaj independenie, decalate sau

_situate.la acelasi 'nivel: '

C. Placiiri ale mansardelor, prin fixarea placilor de elementele structurale ale sarpantei si de peretii lateral! prin intermediul unci structuri compuse din

Agrementul tehnle nr. 007~OZ/551-2009

profile metalice. Ji bride de ajustare.

Dr Placari in mascareainstulatiilor situate fa fata peretilor. mascarea grinzilor si suilpilo« metalici

sau/si din lemn. .

E. Pereti de co mparttmeruare, pe structurii metaltca sau din lemn.

PCllI - schelet metalic simplu cu un singur rand de pliici df! gips carton~ se foloseste ell perete despartitor intre camere de locuit, intre birouri sau intre birouri $i cortdoare.

PC II2 - scheiet metallc simpl» cu doua rdnduri de pldc: de gips car-Jon - se foloseste-ca perete despartitor fa locuinte, hoteluri;,i·col( spttale, s4lf de corferlme.

PC} 13 - schelet metalie simplu si trei randurl de pldci de gips carton - se folose!jteca perete despartitor fa Iocuinte, hoieluri, scoli, spitale, sali de conferin{e,

PC2!5 - schelet meta lie dublu st. cinci randuri de pliic! de gips carton - se foloseste c~ perete desparsitor inire locuinte. Se obtine o izolare fonicii bund.

PC212- schelet metalic dublu si doud rtinduri de plac! de gip,r; carton - se foloseste ca perete despartuor pentru instalatii.

Un caz particular sunt peretii de inchidere fa ghene. cdnd se realizeaza un perete din structure} metalica pentru a inchide golui, jar scheletul se placheaza doar pe Jata exterioara. lata dinspre gol riimdruind neplacata.

Pag. nr. 3119

F. Canale de ventilaiie (sou canale de trecere cabluri, etc). cure se realizeaza din pli'ici de.gips-carton NORGIPS.

Utilizarea pliicilor GKB, GKF se recomanda in incaperi cu umiditate relative a aerului sub 70%.

Plaeile impregnate impotriva umidilii/u (GKF], GBKI) se recomandii In inciiperi in care umiditatea relative a aerului pocae depiiJi 70%, dar nu mal mul: de 12 orepe zi (buc6.tariile $I' Mire locuintelor sau altor lncaperl cu uil(iziiri asemanatoare).

Placile NORG1P8 de 6,5 mm se utllizeazd pentru renovari §·i pentru realizarea unor suprafete curbe en raze mici de curbli,tii (min. 300 mm).

Produsul Sf ap/idi numai urmare a unui protect de execiqie intocmit cu respectarea Legit 1011995 privind calltatea in construes! i etl modificarile si completarile ulterioare si a regtementiirilor tehnice in vigoare. ,

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudbu:u de exploatare .fn constructii

Produsul indeplineste ceriruele din Legea nr. jOIJ995, modijicata cu Legea nr. 12312007, privindcalitatea in constructii in ceea ce priveste:

• Rezisten{ii IHecanica ~i stabilitate Produsele care alcatuiesc ansamblurile cu plod NORGIPS nu influerueaza reztstema si stabilitatea eonstructiei la care se utilizeazd.

• Secttritate La lncendtu

Clasa de reactie la foe a placilor de gipscarton este A2-sJ.. dO (el),

Rezistenta la joe a ansamblurilor realizatc CI1 placi "NORGIPS" (variahilif In functie de compunerea acestora ~·r anume 30 minute, 6Gc minute, 90 minute, 120 minute, , 180 minute) este redatd fn label 1 (fa cap.S Sinteza incercarilor) conform rapoartelor

In stitutului pentru Tehnologia

Constructiilor (Instytut Techniki

Budawlanej-Il'B), Varsovia.

• IgieJiif, sliniitat, Ii mediu

Produsul nu este toxic sau poluant, nu degaja noxe. nu este radloactiv Ji nu este cuprins in Iista materialelor cancerigene sau substantelor potential cancerigene, conform Ordinului Ministerului Sanarif{ii nr. 91120()2. Pus In operJ. produsul nu afecteazJ sdniitatea oamenilor.

Agrem:entuJ tehnic'nr. 007-02/551-2009

Produsul nu este poluant pentru mediu. • Siguran{ii in exploatare

Produsele ansamblurilor de placart mu prezinJa riscuri de accidentare pentru utilizatori in condi(iiJe respecuirii tnstructiunilor tehnice de punere iu opera.

• Protec{ieimpotriva zgomotului

Pere/ii alcaluifi din schelet metalic si/sau lemn si plact de gips-carton Norgips axigura un indice de atenuare acusticii cuprins inire 4 0 ~j 50 dB, funciie de grosimea peretelu; numaru! de plact pe fiecare lafa ~i ttpu! tsolasie! imerioare.

• Economle de energle # izolare iermicii Ansamblurile alciituite cu plifci NORGIPS nu inf!uenleaza semntficativ aceasta cerinid. Rezistema termica este: de 1.5 plmli la 4,3 m2KIW - la pereti, de 0,05 mlKIW - fa tencuieli uscate si de 0,91 pana la 2,56 m2KIW in cazul placajelor.

2.2.2 Durabititatea $i lntrettnerea

Avand in vedere caracteristicile fizico-mecanice ale ansamblurilor de pliici din gips carton NORGIP3, se estimeaza durabilitatea elementelor constructive aproximaiiv aceeasi cu dura/a de viaJii a constructiei. la care se aplica, de min 50 de ani, in eonditiile in Care se respectd instructiunile de montaj ale producdtorului, se afeg tipurile de placi corespumatoare domeniului de utilizare aceeptat, far exploatarea se efectueaza in conditiinormaie, Ansamblurile de placari cu pldci de gips-carton nu necesita intretinere.

Guruniiu lucrilrii este di; 2 ani in condiitil«

• )0. .••• 1

respectarii instructiuntlor de aplicare ~j utilizare ale productaoruiui .

2~2.3. Fabricatia # eontrolul.

Fabricareu pl(u:ilur din gij!~' carton S~ face dIS firma "NQRG[PS ", Polonia, PrJ 0 linie tehnologica ell utiiaje performante, care asiguri'i reullzureu lor la parametrii ceruti, conform standardului de produs. Procesul de fabricatie a placilor NORGIPS, complet automatizat. este conform procedurilor proprii producatorului.

Producatorui are implementat un sis/em de management al calitatii, conform ISO 900 1: 2000, certificat de Nemko Certification a.s. din Varsovia ~i lQNet (Certificat nr. 800223 din 29.10.2007). Procesut de [abricatie a profilelor mel alice (idierea benzilor in fdJii. desfasurarea $i iensionarea benziior, executarea gtiurilor de prindere, formarea, lndreptarea ~'i taierea profilelor) este de asemenea automatizas.

Fabrica producatoare de profile SC FIERCTC SIEEL SRi Gala(i are implementat un sistem de management (II califi'ifii, certificat conform

Pag. nr. 4/19

ISO 9001.' 2000 de catre TW Cert Rheinland (Certificat nr. 75 100 20165 110,06.2008),

Firmele produciitoare de pltiti $i profile metalice realizeaza un control curent intern al productiei, pe materia prima, pe flux $I pe produsele finite, conform procedurilor de control integrate in SMQ.

Controkd extern se efectueaza 'anuat de cture un laborator de Sper;ialilofe neutru, autorizat.

2.2.4. Punerea in opera

Ansamblurile e14 plac! de gips-carton NORGIPS sa pun in operdfara dificultCifi particulare intr-o lucrare de precizie normala, de catre personal specializat. cu respectarea il1sttUCfiunilor(/e punere in operti dale deproducdtor.

Temperatura incintei de lucru este de' min, +50C

Pregiltirea pldcilor. Gen-eralitati

Piacile se manipuleaza in pozut« verticala, iar colturile $1' muchttte=se prolejeata impotriva detertordrilor.

Pentru prelucrarea placilor, se traseaza cu un creion linia de tdiere pe fata pldcii. Se taie au 1:1'1 cutit sau cutter cartonul. in lungul liniei trasate. Placa se rupe pe tiiietura pe 0 margine de masa, dupii care se taie cartonul de pe spatele pliicii. Dupa separarea celor doua bucafi, se tndreapu: eu rtndeaua muchia placit, Pentru realizarea in condull bune a ./inis{irii imbinarilor, muchiile de carton ale placii se sanfreneaza cu 0 rindea sau ell un cuti I. A_ Placi'iride pereJi

Placarea peretilor cu pldei NOR G1PS, ca tencuialii uscata, se face pe suporturi normal absorbante, direct pI:: perete $QU prin iniermediul unei structuri meta lice de sustinere.

La placarea peretilor, se mascara fn{j[firnM peretelui, iar placile se taie cu 2- j em mai scurte.

Se traseaza $i executa strapungerile sau decuparile necesare instalaitilor electrice sou sanitare in placd.

Se apllcii simetric peplacii adezivul pe bazi:

• de ipsos, sub forma de bulgari, pe doua r/indurl. Bulgarii sunl situati la distanie de cca 30~35 em. De asemenea, se aplica adeziv si pe conturul pliicij_

Agrementu! tehnic nr. 007-021551-2Q09

Ulterior placile sum lipite. pe perete prin Iovituri usoare si repetate far in final se alin1az& cu dreptarul si nivela. Placile NORGIPS sf: G$t:aza pe perete imediat dupii aplicarea adezivului.

Muehiile exierioare rezultate se protejeazii cu profilele din aluminiu.

fn cazul placiirii peretilor pe struclurii metalica sun! necesare urmatoarele etape:

-se traseaza pe pardoseala. pla[on $i pc peretl! laterali locul de m o,n tare a profilelor UD sau U;

-Sf momeaza profilele C in profilele U, la dis tante de 600 mm;

-se rigidizeaza structura meialicd cu bride montate fa distarue de 1,5m sau prin dispunerea profilelor C fa distante de 400 mm;

-se prind panourile de structura metalieii cu suruburi rapide autofiletante fa dtstante de 2.50 mm (in cazul placiirilor multiple, dispunerea suruburilor este fa 750 mm, iar 14 stratul final la 250mm).

fmMnarile panourilor se decaleazd aid: pe verticalii (In cazul placarilor multiple), cd! ~'i pe ofizonlala au minim 400 mm. (pentru. a nu crea linii de minima rezistenta).

B. Pereti de c()mnartimentare

Se realizeaza pe structure metalica, in urmaioarele etape:

-se traseazii pe pardosealii, plafon $i pe peretii lateral! locul de montare a profilelor UD sau U;

-;\'i:' monteazti profilele C In profilele U, la distanie de 600 mm;

-se rigidizeazii structura metalica cu bride montaie. fa distante de 1,5m sau prin dispunerea profiielor C it: distaruede 400 mm;

-se prlnd panourile de structura metalica cu surubu»: rapide autofiletante fa distatuede 250 mn: (in cazul. placarilor multiple, dispunerea suruburllar este fa 750 mm. iar La stratul final la 250 mm).

imbinarile panourilor se decaleaza atdt pe verticala (fn cazul placdrilor multiple), eli! :sf pe orizontala cu minim 400 mm (pentru a nu crea linii de minima rezistenui).

jn cazul in care, fnfJlfimea structurii este mai mare deed! 0 lungime de placa. imbinarea de pladi se sanfreneaza, ambele capete ale celor doua pldci fiind prinse de un capat de profil montat in interiorul

peretelui.. .

incazul peretilor de compartimentare imbinarile pliicilor de pf cele douii fete ale peretelui sunt decalate intre ele eu 600 mm.

in cazul pere{ilor inal]! peniru mentinerea s{abilitJ/ii este necesar montaju: decalat de profile pe orizontata.

Pag. 11". 5119

in mareu majoritate a cazurilor, peretii despartaori sum previizuti cu ust de acces care pot solicita suplimentar peretele, impuni/:ndu-se rigidizanJ4 Cf::IOl· doua fete laterale ale golului cu ajutorul profilelor UA sau U ~i C.

C Tavane suspenddte

Pldcile NOR GIPS fixate pe profile metalice, se prind pe tavan prin intermediul unui sistem de suspendare cu posibilitate de reglaj pe Inalrime.

Aplicarea placiior se [ace transversal. pc profilele de montaj.

Pliicile se prindcu suruburi pe profllele de susiinere. Dispunerea profilelor, distaruele intre prinderi cu suruburi §i alte specificaui sum date de caire producator in iunetie de grosimea stratului de placi,

D. PlaclirE ale mansardelor

Se realizeazd pe 0 structurii compusa din profile meialice fi bride de aiustare pe inlilJime.

E. Mascal'e-a instalatiUor sanitare situate la Law peretilol'Jnascarea grinzi!ot si sld/vilor meldlici saulsi din lemn

Se realizeasd pe a structure metalica din profile ce se fixeaza pe elementele de construciie. Ulterior- se I1tonU:clzi1 pliicile pe aceastd structurii.

F Utilizarea pllicilor ca perea de fnchidr:ri la ghene

Se monteazdprofilele structurii meialice de sustinere pe elementele de constructie adiacente, dupd care se jixeazii de. acestea, placiie NORGIPS. Inaintea inceperii montdrii. pe talpa profilelor metalice la contactul cu elementele adiacente de constructie, se lipesc materiale de etansare. SO' incepe man/area placilorde gips-carton pe una din fere1e per etelui, prin fixare cu

suruburi. .

In cazul placiirii duble, al doilea rand de placi este insurubat dupa primul rand, prtn decalarea fmbin(;ri!or Dupii montarea eventualelor instalatii. in spatiul gol din perete se aseazd un strat de vata minerala. In continuare se placheaza a doua ii.lJll a peretelui.

Imbinartle froruale La plac! sa decaleaza (;11 min. 400 mm, dacii incaperea este mai tnalta dedit placa.

AgremeTltu'/ teknic 'nr. 007-02/551-2009

Peretii de inchidere fa ghene se reaiizeasii pe un schelet metalic de sus/in ere fixat de elementele adiaceme de constructie, dar se placheazii doar pe 0 !afaopusJ golului.

G. Realitatea de canale de vehtilatie sau/si a celor de trecere a cablurilor

Se realizeazd, de asemenea. pe structuri metalice de sussinere, pe=care 'se monieasd ulterior placile NORGIPS, similar cu punctul D.

Tratarea supra(etelor

Dupa fixarea placilor, rosturile se finiseaza cu mortare de spiicluire rosturi la pldci.

inainte de aplicarea unci vopsele sau acoperiri, pldcile de gips-carton NORGIPS $€ grunduiesc ell grunduri compatibile cu straturile de finisa}, dupa care se pot vopsi sau se pot aplica placari ceramice. 2.3. Caietu! de prescriptii tehniee

2.3.1. Condirii de conceptte

Ansamblurile de pladi,.i din gips carton NORGIPS sunt concepute in conformitate cu regiementarile tehnice romdnest! in. vigoare in vederea realiziirii de tencuielii uscate, mascari de conducie sau clemente de constructie, inchideri, pereti de compartimeniare etc.

Alegerea materialului termo-fonoiaolant a ansamblurilor Sit face in june/ie de c(Jndi!iiledc exploaiare (temperaturi ~i unidita(i relative).

La realizarea ansamblurilor cu pldei gip:s· carton NORGIPS se respectii documenuuia tehnicii a firmel §i prevederile reglemetarilor iehnice romdnesti In vigoare:

- SR EN 1991-/-!: 2004 .Eurocod J: A ctiunt asupra structurilor. Partea l-l: Actiuni gerlerale.Greutatf sped/ice, greutiifi proprii, incdrcar! utile pentru cladiri";

- NE 006-9?"Normativ privind postutilizarea ansambiurilor, subansamblurilor $i elememelor coinponenlecz!e clddirilor. lmerventii fa compartimentartle spattilor tnterioare ":

- STAS lOJOlIOA-87"Clasijicarea ~'igruparea aciiunilor peruru constructii civile ~i lndustriale"

- StAS lOlOl!1-89"Greutiifi tehnice ~i incarcdri permanente "

- STAs J{) JOIl2-&8 "fnciirdJri datoriili procesului de exploatare "

- P 118/99 "Normativ de siguranla fa foe a construe] i ilor ". .

- Gruptd de normative CI()? - privind cerintele termotehnice

2.3.2. Condi(ii de jabrtauie

Fabricarea ph'icilor din gip~· carton seface de firma "NORG1PS", far profilele metalice de' cafre SC FIERCTC SlBEL SRI Galati.

Pug. nr. 6119

Conditiile de [abricatie sunt cele corespunzatoare procedurilor interne ale producdt orilor.

Reaiizarea produselor, a'~'jguri1 constanta calitatii ansamblurilor de placari cu p/ii(:i de glp.N;arfon.

Produciitoriti efectueazaeontrolul calitiiJii a. procesului de fabriccute si a produselor

finite. '

Se executa anua: control la un laborator de specialitate, autorizat. neutru.

2.3.3" Condi(iide livrare

La livrare produsul este tnsotit de declaraiia de conformitate (,'1(, prezentul agrement tehnic conform prevederilor SR EN ISOICEl 17U50~J:2005 ~"i de instructiunile de transport, depozuare, punere {nopcrii; uulizare, redactate in limba for-rulnd. Instructiunile de punere in opera contin obligatoriu detaliile specifice de aplicare.

Pe timpul iransportului si fa depozitare plaetle se feresc de posibile degradarl sl de actiunea umidUJtii, prin acoperireacu folii din polietilenii: Se depoziteazd in sparit uscate (URA< 6(j%), pe suprafete perfect plane, de preferinrii pe paleti. Se evtttj depozitarea placilor direct pe sol. Transportui placilor se facepaletizat.

Conclutii Aprecierea globala

• Folosirea produselor, in domeniile de utilizare acceptate este apreciala f'pvorabil. in conditiile speciflce din Romdnia. dacd se respecta prevederile

prezentulul Agrement. .

Conditii

• Calitatea produ: .. elor a lost examinata si gasitii corespunzatoare, $i irebuie mentinutd la acest standard pe toatd duratade valabilitate a acestui agrement.

• Oriunde se face referire tn acest agrement la acte. legislative sail reglemeruiiri tehnice, trebuie avut In vedere cd aceste aete erau in vigoare la data elaboriirii acestul agrement.

• Acorddnd acest Agrement,

Consiliul Tehnic Permanent peniru Construe/if nu se implied in prezentasau

.

Agrementultehnic nr: 007-021551.20.09

Produeatoru! precizeaza canduiile de depotitare de scurta Sf lunga duratd, clasa de periculozitate, temperatura de depozitare etc. in documentele tnsoiitoare livrarii.

2.3.4. Condirii de punere in opera

Punerea in opera se lace in corformitate cu instruciiunile producatorului inscrise in fisele tehnice care insotesc produsele.

Conduti. de lucru:

-toaie operaiiile care lmplica procese umede trebuie finalizate anterior inceperii moniarii ansamblurilor ell plad de gips-carton, in in.diper'i trebuind sa .fIe URA<60%

-la inceperea lucrarilor de rostuire a placilor, temperatura minima din incdperi trebuie safie peste Hte

La punereq in opera a produselor se respecta normele de protectie a muncii, specifice acestui gen de lucriiri, 1M 006-1997 "Norme specifice de -protectia. muncii pentru lucrari de zidarie, moniu] prefabricate si finisuje In constructii ", Legea 319/2006 "Le gea securiuitii .~j sanlitlilii in munca" $i C. 300~ 1994 "Normativ. de prevenire ~i stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilorde constructii ~i instalatii aferenie acestora".

Receptia lucrdrilor se eJeclueaza in conformitate cu prevederile normativului C 56-1985 "Normativ pentru verificareacaltuuii s! receptia lucrarilor de constructti fi instalatii aferente ",

abserua drepturilor legale ale firmei de a comercioliza, manta sau iniretine produsele sau echipamentul.

• Orice recomandare relativ la folosirea in conduit de siguranta a acestor produse, care este continuta sou se refert: la 'acesr Agrement Tehnic, reprezinia cerinte minlmenecesare fa punerea sa in opera

• INCERC -Sucursala C!uj-Napoca

raspunde de exaetitatea datelor inscrise tn Agrementul Tehnic ~i de incercarile sau testele Care au stat [a baza acestor date. Agremeniele tehniee nu ll absolva pe fumizori si/sau pe iailizatori de responsabiltliilile ce le revin conform reglementdrilor legale in vigoare .

Pag. nr. 7119

• Yertftcarea metuinerii aptltudinii de utilizare a produselor va Ii realizata conform programului stabilit de fNCERC- Sucursala Cluj-Napoca (anual - se verified aspectul. dimensiunile, greutaiea/mp}; rezultatele vorfl prezentate in rapoarte deincercare).

• 4c.fiunile . euprinse in program si modul lor de realizare var respecta .actele normative si reglementiirile tehnice in vigoare.

• lNCERC - Sucursala Cluj-

Napoca va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre

Valabilitate: .15.06.2012

Prelungirea valabilitatii sau revizuirea prezeruului Agrement Tehn ic trebuie solicitata cu eel pu{in trei luni inainte de data expirarii.

in cazul neprelungirii valabilitiisti, agnfmentui tehnic se anuleaza de fa sine.

Pentru grupa spedulizuffi nr. 2

Pre~ed;nte

ing, Carol ENYEDI

rezultatul verificariior,iar data acestea flu dovedesc mentinereaaptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declansarea actiunii de suspendare fI agrementului tehnic.

" Suspendarea se dectanseaza si in cazul constatdrii. prin controale, de cafre organisms abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a eonditiilor de fabricaiie ji utilizare a produselor.

" in cazul in care titularul de agrement tehnic flU 5e eonformeaza acestor prevederi, se va deciansa procedura de retragere a agremeniului tehnic.

Agremente tehnice elaborate {Interim O0'7-021229~2004 O()7-021349-2006

i-Napoca

3. Remarci complementare ale Grupe! Specializate

- Pe perioada de valabilitate a agrementelor tehnice anterioare, s-au utilizat ansamburi de pl/ici din gipscarton NORGIPS la numeroose.obiective de constructli, prlntre care aminiim:

- in orasul Galati - magazine le BILLA si METRO, soeietatea Fl80GA L. Univerisitatea Danubius, Centrui Comerciai VOX CEl:.,rTE,R, Hotel ALEX, Inspectoratul in Constructii

- in Cont,ja.n{a - hotel Cleopatra, Saturn, Complex Bran. Bega Eforie Nord. Supermarket Kaufland, Hotel Comandor, Mamaia, Sec!iufCONNEJt: sediul DEPO DENT, sediul REGDvC~ Gara Maritima, Restauranie Z(]RILE $1 RAPSODIA

- in Bucuresti - Protect West Park. Amenajari birouri ConneclGHENCEA Business Center, Sediul ARABESQUE; Hotel CAPITOL, UNlREA Shopping Censer, Sediile Ocean Fish. SENTlA, STEILMAN~ a

tribunalului iff a editurii Rentrop & Straton .

- in Craiova - Clddirea administrativa aaeroportului, Pizzeria EL GRECO, Sediul Allianz '[iriae,

Policlinica Mi1nescu, Sediul Terrasat. Complex Comercial U}.lJREA .

- injudetul Hunedoara - Complex Comercial Hunedoara -Ii Complex Sportiv Jiul Petrosani

-In Brasov: ~ Hotel Ruia $1. Benzindrie PETROM

- in Cluj-Napoca - Sediul Bdncii Transilvania, Primarie Cartier Zorilor, ROMP ETROl Gilau. etc.

- Pentru a constata calitatea produselor puse In opiwj si comportarea lor in timp, raportorul grupei

specialaatea efectuat 0 viziui fa un obiectiv din Cluj-Napoca care are elemenie de construe-fie realizate ell pllid NORGJPS (show-roam-ul Renault/Dacia). S~a constatat comporiarea btutii. ttl limp a ansamblurilor cu plact din din gips carton NORGIPS

Agrementul tehnlc nr: 007-0J/S.H-2009 Pag. nr .. 8119

puse in opera (nu s-cm cantata! curburi, fisuri, sdgeti, etc) ,~iaspecttil deosebtt al lucrdrtlor.

Calitatea produselor a fost aprectatii si despecialisti! [irmelor care au pus In Opf!lI'tl ansamblurile-cu pji5,ci din gips carton NORGIPS, prlmindu-se recomandariln acest sens de fa urmatoarele firme de constructii; SC Trustul de Construcsii lndusiriale CG SA din Cluj Napoca. SC BRINCON SRL Draiila, SC ELYS DESIGN SRL Constanta.

_ Se recomandd 'lncozul utilizdrii vatei minerale fa interiorul peretilor despanitori, sortimennd eu 0

densitate de min 150 kg!mJ, peniru evitarea efectului de tobd:

- Pe perieada de valabihtaie a agrementului tehnic. beneficiarul acestuia. are obligatia de Q urmari

comportarea in exploatare a produselor, conform legislatiet in vigoare. .

SINTEZA INCERC4R[LOR DE L4BORATOR

- Placile din gips carton NORGfPS au fost testate. in vederea determinari! elasei de combustibilitate fa FMPA -- OUo Ora! Institut - Baden Wurttemberg ,~"i in vederea determinarii rezisteniei la foc in Polonia, fa lnstitutul pentrti Tehnologia Construetttior (Instytut Techniki Budowlanej-Tl'B), Var,Jovia, institut acredita! cu.Certiftcatui AB023 de cdtre peA-

Rezuitatele teste/or prezentate itt continuare simi insusite de cafre g1'UP(1 ,~p(!eia'hala din INCERC Sueursala CJuj-Napoca.

REZULTATE PRIVIND COMPORTAREA LA FOe A ANSA MBL URILOR DE ELEMENTE DIN GIPS-CA R TON NORGIPS

(Tabell)

CARACTERISTICA

El180

f---

Perete de inohidere ghene placat spre exterior '"II dvut, pliki de

glps-earton de GKF (Ie 1~~ mm-

(10 interior -\lata minerala)

-projileCW 75 $1 UW 75

-vata minerald de 50 lmng;ro,~.ime ell densitate de min. 150

I,!~/mj

R.:-zislenja lafoc cf. criteriilor El (mhlUt~) .,.s,upu:s actiunii focului din partea ~,I;lerioan;;;

EI60

-supus actiuniifoculu! din partes inlerioara:

E1120

Placare la mansarda din doui1 straturi de pliici GKF sau GKnde 11.5 mm -bride de,ft.-tare I profile CD60

- vatd minerala de min.l 00 ./tim gl'OSiti'i€

El60

Laboratoml/Raport de l'etifjr.-'are JTB-Val'~ovia Ra_pon /11'.

NP984.3!99 din I 2_.()7_2(j()2

Ruport nr.

}lP 760,8!OOIBWdin 22_ U6_1002

Placare fa mansarda din un stra: depliici GKF f(l.uGKFJ de 12,5 mm -bride defixare r pmjile CD60

oJlal(l minerald de min. 100 mm grosime

El3()

Rupon fir.

NP 760.41001BW din )2,06,2002

Peretedespartitor placai pe pecarefa,tti cu cdte douii pliiei de gips-canan de ·GKEdc 11,5 mm

-profile CW50 ~'i UW50

-vata mineraltt

EIlO

Perete 'desp/irfi,tor placat pe fiecare .Iafa cu dill? o piU(:ii de gips-carton de GKF de 11;5 mm~~prQ.file CW 50 ~'i UW50 sauCW 75 0$1 UW 75.mu CW 100 J'j UJYIOO

-perete umplut ell varCf minerala de 50 mm grosime

-perete golla interior, neumplut cu vata minerala

EI60 E130

Perete despal'titor placat pe jiecare.fafa eu cdte dQUlip/iici tie gip.'5:"cilfion ~e GKF de 12,5 mm-

-profile CW 75 }'i uw 75 sau CW 100$i UW 100

-vatu minerald de 50 mm grosime

Efl20

Perete despiirfitor piaeat pe fiecare jara cu cale trei pliiei de gips-~c(lrlon de GKF de 12,5 mm- .

-profile CW 100S1 UW 100

-vat« mtnerau: de xu mm grosimc, defrsiilJie da 50 kg/I1/:Htll

vata minerald de 60 mmgrostme, densitaie de 100 kglm3

Agrementul tehnic I1r. ·007~021551-2009

Raport nr.

NP 760_]IlWIIHV dir, l4,O1.2002

R apar r nr.

NT' 9821.4/98 din 25.06.1999

Rapon nr.

TV? 760100!BW din 14_12.2UOj

DIN4102-Tei14, Tabel 48- " Clusa de yezisren;ll lafoc, raportata la grosimea mirl1rna a pllu:ii!Jf UKf II) pl!rl!ti de$piir{itori cu profile din labIa dd orcl"

Pag. nt: 9/19

Tab!!l2

CARACTf<.'RIS'I'ICA Finis/en/a /(1 for: rf r,{lhnratnnJlJRapnrl lie
criteriilor EJ (minute) verificare -
Tavan suspendut; din doull ~'tratu,.i fie pUlei GKF 12,5 mnr E160 11'B- Varsovla
-profile CD 6() si UD 30 .Raport flr_ I
-vatd mineral/ide 50 111m grosime NP 984.3199 din
I UJR.1999 Nr.

Conform Rapoartelor de verificare elaborate de "Versuchs- und Forschungsanstalt" der Stadt Wien - Austria (MA 39 - V}"'A) (Instuuiul de Ver~ficare~'i Cereetarea Matertalelor de Constructii). caracteristieile fieioo-mecanice ale ph'ki/OF din gips-carton sum prezentate in tabelele de mai jos.

Raport nr, 19990904.03 din 7.07.J998-piiiciGKB de 9,5 mm grosime "11 HRAK

crt 1

t

2.

3.

4,

5.

Dimensiuni -grosime -Iliflme

-lungime

Y8fJ 241

Cerini« ill!! caliiut« cf," DIN 18]80

«s-o,s 1250 +n:- s 250010; -5

<9.5

:;0,3

c450 2-15()

Greutatespecifica

kg/nt'

- RapOI't nr.19990904.04 dill 7,07:1998- pluti GKlJ dfJ 12.5 mm ';;flJ51mr:; eM, IIRAK -.----,.----r---:::---:---;-----;-:--

Nr. Caracteristtca UM· Rezuhat« oilPI1Uu, C,,!1'II!l~ de calttare

err (valoarea medie) cf. DIN 1818,0

Caracteristica UM R"zl~{(qll( I)b/irmf'" (valoarea medic)

mm

9,5 1250,0 2500,0

1" jDili;etl.J"iwii -grosime mm 12,4 12,5 :ffJ.5

-Jlitime 1247.6 1150 10.: -5'

-lungime 2198,0 }500 +-0; -5

PerpendicularitCJlea laturtlor - abaierea

%

Dejorme/litl fa incovoiere: - transversal - IlJfl2itudj-m~1

mm

0,5 (),6

2. Greutate specifica. kg/fI[" 9. 0 ~:; 12,5

F orta.de rupere- m sells transversal

- in SetH longitudinal

IV

)- !DejormaJia fa incovoiere; - transversal mm 0; 7 :to,S

long uudinal 0,8 S. J, 0

4. !Farra de rupere- in sen» transversal N 651 ;;: 600

- III sens icmgitfldillai 30 I 2: IIiW

- Rapol"lllr..19990904_02 din 7.07: 1998- pNir:;f GKE] de 12,5 mm grosimecu JIRAK

5.

7, J

1- iDimen.l"iufli -grosime mm i lA 12;511),5

-li'iri';nt~ 1198, () 1200 +0, -5

-lungime 2600"0 260() +Oi -5

Nr Caracteristica UM Resultateobtinute Citrin, e de ('01il(1l e

crt (valoarca mcdie) cf DiN 18180

2_ Greutatespecijica kg/m" 8,3 s J 1.5

- Raport /11'.19990904. Of din. 7.07,1998- yUki GKF de 1},5 mm.grosime cu HRAK

Absorbtia de apa

%

<;10

f. !pimensiuni-grosime mm 12,4

-lti/fme 12JO,O

-lungime 25{)(),{J

Nr. Caraaerinica UM Retulrare ohritruce

crt (valoarea medie)

Cer-tnwde calf rare c( DIN18180

n.sso.s 1250 +0; -5 2500 +0; -5

10 - IJ

5:0.8 -:: 1,0

~·6()O 2180

3. fpei()rJlJalia.fa incovoiere; - transversal mm 0,7 :5'U,8

- longitudillal 0,9 :5I D

--~~-----+-------=~~----~

4. ~Furlu de rupere- in sens transversal N 608 2600

- in sens longitudinal UJ.2 1 (j()

3- ,ipe/ormalia 10 incovoiere: - transversol mm 0,5

- IOf!gitl4dinaJ 0,6

4.~Wla de rupere- in sens transversal

• in s.ens longitudinal

649 292

N

Agrementui tehnic nr. 007-02/551-2009

Pug. nr, 10119

Agreme

Rupor! nr.I s 73.02 dill 20.05.19988 -plllCi GKFI de 12.5 mill groslme cu HRAK
Conti",urre Tahel2
Caracieristica UM Rezultate obtinute Certme de caltuuc
(valoarea medie} cf, DIN 18180 -
)imensiuni -grosime mm 12,5 f 2,5:tfJ.5
-lalime 1199,0 1200 +0: 5
-lungime 2600,0 2600 +0;·5
Jreutate speeifica kg/m 10,3 10 - 13
)~forllJa'ia la incovoiere: - transversa! mm 0,6 :0:0,8
- longitudinal 0,6 s 1.0
Sorta de rupere- iii sens transversal N 661 2600
- in sen&' longitudinal 379 :::180
bsorbtia de apa % 5.4 :5/0
Raport II 92125 l-fO,07. 2000 pentru placa GKBI 12,5 - 2500 HRAK
Caracteristica Ui\f Rezultate obJ"inl1te Cerinle de ca/itate
(valoarea medie} cIDIN18180
Dimensiuni -grosime mm 12,1 12, J:tO, j
-li'ifime 1250.0 1250 10; ·5
-lungime 25()1,O 2500 +5;-0
Greutate specified kg/tn· IO',J < 12,5
-
Deformaita fa incovoiere: - transversal mm (),6 ;:;0)3
- long i tud inal (J,8 s I,a
For]a de: rupere- in sens transversal ,V 6JV ~6UU
- in sens longitudinal 258 >180
Absorbua de UP" % 8,8 :!, JO
Report 11921251-/0.07.2000 pentru placa GKF 12,5 - 2500HRAK '-
Caracteristica UM Rezultate uNin.ute Cerinte de calttatc
(valoare« me~Ji!!l__ d. DIN 18180
Dimensiuni -grosime mm 12,3 n5£O.5
-latime 1251,0 1250 +J;-O
-lungime 2J()(),O 2500 +0; -3
Greuuue s,Eecij1ca . kglm' io-n -
10,3
Perpendicularitatea laturilor . abaierea mm 0,5 :5.:0 .• 8 .
0,6 &:).0
Forta de rupere- in sells transversal N 714 .;-600
• in sens longitudinal 333 2180
Raport 1192/253-23. 1l.2000 pentru ptaca GKJj 1),5 - 2(J00 HRAK
Caracteristica UM Raw/tate obtinute Cerime de calitore
(valoarea medie) Gi l)lN 18180
Dimensiuni -grosime , mm 9,4 11,5'1fJ,5
-laitme 1248,0 1250 10,. ·5
-lungime . 2000,0 2000 +0' -5
Wale specifia: kg/In' 7.3 _5'9,~
Forta de rupere- i~ W'IlS transversa! N 637 ~4JO
- in s,ens longitudinal 22V ;; lSO
Report 11921254 ·lO07.J()Oa pentru placa GKB n5 - 2000 IfRAK
CamcteristiC(l UM Rezultate obtinuie Cerinle de calttase
{valoarea medic) o:;f. DIN 18180
Dimensiuni -grosime mm 12,7 U,5jf),5
-la.{imc 1250.0 1250 15; ·0
-lungime 200(),O 25()(1' +0; . J
utate specifica kglrn" 1),4 s u.s
Deformatia la incovoiere: - transversal mm 0,6 $0,8
- longtrudinal 1.0 <!()
J
»ort« de rupere- in sens transversal N 614 L600
- in Seils longitudinal 301 2 fNO
.
ntul tehnic nr. 007-02/551-2009 Pag. nr. 11119 Nr. r:rt

t,

2,

3.

4.

5.

Nr. crt

t

2,

3,

4,

5.,

Nr, crt f.

2.

3.

4.

iV,.. crt t.

2.

3.

Nr. crt ],

2,

J

4.

Raport 11921255-09,11.2000 pentru ptaca GKBI j 2,5 - 20()() AK

Cominuare Tabell

Nr_ Caracteristica UM RI.!Z1Iita11! obtinute Cerinte de calita;«
crt '(valourea medie) cf DIN 18180
}. Ipimensilmi -grosime mm 12,7 12,5:10,5
-tiuime 1249,0 1250+5, .0
-lungime 1999,0 2000 +0;-5
2, utate specifica kglm" 9,6 512,5
3. orbtia de apa % 6,3 <10
4, Deformatia fa incovoiere: - transversal mm JJ,5 £0,8
- fongitudf.nal 0,6 st,o
5. Foria de rtlpere. in sens transversal tr: - 607 ;::.600
- in sens longitudinal 217 >180
- Incercari efectuate la lNCERC Sucursala Cluj-Napoca

Aspectul pldcilor:

-./e}elesunf intacte, netede, curate, fora denivelari. fisuri zgdrleturi: pete' sau alte urme;

-marginile placilor sunt drepte, liira siirbituri la muchii sau colturi rupte.

,-
Nr. 'Carncteristica Rezultate obtinute Condo deadm. Laborator
crt. I UM CTKB 9,5 mm GKBll,5 mm
1. I Dimensiuni: mm tulerunte
-grosime 9,45 12,24 -grosimea I 0.6 mm
-Iungime 2595 1595 -lung. +0 mm;·j mm
-fa{illle 1197 1197 -IJfime+O 111m; -4 mm
2 Umiditatea la livrare, % O,J2 0,12 - INCERC-
3. Densiiate aparentii - placa uscat« kg!nr' 708 672 650H5% SULyrsal!JClrtj
la masti constantd -Napoco
4. Greutate Imp- placa useatii fa kg/m" 5,85 7,.2 - 512,5
mw;ii constanui
5. Forta fa intindere din lncovoiere: N 9,5 mm 12,5 mm
-tongitudino! 413 560 400 550
-transversal ln 226 16U 210
6. Clasa de reactie lafoc - A2-s1, .10 - - Placa GKB 9~5 milt st 12 5 mm - 1200 x 2600'

Tabel3

4 .. Anexe

EXEMPLE DE ALCATUJRI CONSTRUCTIVE DIN PLACI NORGIPS

I .Schelet metalic simplu ~i c:'ite LIlI slngu r rand J~ pHici de gips-carton( PClI1)

Agrement,li tehnic tiro (j07~Ol/55J~J009

cunsurn llnitati
clemente de rnontai specific
.J:llLlmJJ_ de masura
placa gips carton GKR12,S mill 2 mp
prom OW 0,7 ill
-----ptofil CW 1,8 ill
sumb cu diblu 6x40 1,6 buc,
sureb.autofiletant 2Smm 26 buc,
ipsos penrru imbin1r1 0,6 kg
banda ncntru rosturi 3,2 ill
bandaetansare 12 m
vatu minerals 1 n~ Pag. nr. 12119

---------------------------------- --------_

2.Schelet metalic si !llplU ~i doua ti1nduci de pliid (PGI2)

PromlJl\'

3. Sehelet meta lie simplu~i trei randuri de pliki (PC1!3)

\ .

\ "

1~1&:ci.I!i:ijls~~t:fn

elemente de m:oQ~aj

m

Gon:~\,llin $[)~(,jll~ i>e I mil

unit~ti

de :ma9t1r!l.

placfi gips carton GKBi2.5 rom

4

mp

profil UW

0,,7

ill

profi1 CW

lOt

T,b

bue.

surub cu diblu ~lt40

surub antofitetant 2S-mm

bue.

surub autofiletant l501nl

2H

buc,

lpSOS pentru imbinari

06

kg

-. bandap.ei:Jtru rosturi

band 11 etansa re

07

m

va~ minerals

lOp

mp

~OIl~UIll specific [I~ I mji-

utli.tlIli demililllra

bandapentru rosturi

3,2

clemente de montaj

- placdgips carton GKBI2.,5 mm

.6

mp

0,7

m

pm_filllW

1,8

prohlCW

m

1,6

~:urubi:u diblu 6x40

buc,

$urubiln!ofifetant 25)nm

13

hue.

suruo flUlOfile1an135mm

20

buc.

$urnb.autofiletant45mm

28

buc,

06

kg

07

m

4. Scheler metalic dublu ~j ciile dou~ rl1:l1dllri de plli(j de gip,~-carton (PC2/2)

r---------~-----------.~&~'n~~u~m~-------,

~P<ldfl" illIIIAti

pe 1 mp de masurii

Agrementul tehnie nr: 007~021551-2'009

elementede montej

mp

placa gips carton GKBI 12.,5 mrn

4 trip

profilUW

1,4 m

profit CW

3,6 m

surub cudiblu 6!l40

3,2 hue.

lillrubauto111etant 2Smm

13 buc,

sunib autofiletant 35m_m

6 buc,

0,6 Kg

ipsos pcntru imbinan

3,2 III

banda m::ntru rosturi

banda etansare 50mm

14 m

vat~ rninerala

Pag. nr. 13119

5. Sehelet metalic dublusi cinei r6m,luri de pUici cu placH mcdiHna (pelIS)

p_tli~J I)'P.1'Cllcten i

'\ i>rrnl):,

6. Plaearea pcrctilo'!' en pille! NORGIPS ca tencuiala uscata

SUat

loses a(joti'\l

consum specific od IllD

u.nidtti

de mAsura

elernentede morrraj

Iplacagips carton GKB1l2;5 mm

5

mp

1,4

prom uw

In

profit CW

3,6

surub C1"l diblu 6x40

1,2

buc,

buc,

surubantofiletant 3.Smm

26

bue ..

ipsos pentruimbinari

(I,6

kg

banda eentru rosturi

:1

3,2

m

1.4

m

vata mineJ'ala

mp

consurn speofio lie, mp

l.mJtlW

de m6sura

elemen~e de montaj

pl"d.gips carton GK812.5 rnm

1

mp

11.9

[PSOS imbinari

0,3

kg

7. Placareaperetilor pe.strueturf nietalid de 30' mm(ptofilc - CD ~i UD)- PI/I

Agrementul tehnic ;'r. 007-02/551-2009

clemente de montaj

j:iJ~di'grps carton GKBI2Smm I mp

profil UD30 0,7 m

profIlCllOO 1,8 111

izo latie VllW rmnera lili I rnp

ipsos pentru hnhinllri {1,3 kg

lxind~ pClltrn rosturi 1 ,(i 'ill

bandil etansare 30nnn 0,7 III

v~tti minerals I mp

folie protectie vapori _ ... _- 1 mp

Pag. UI'. 14119

------------------------------------------------------------ __ ---------------

8. Plaearea peretiloll' pes.tructura metalica de 50 UIDl {f.rofile- u\v~i CWJ PllljPln

C'()n~\I1li UM
Elemente de' monl3J specific
pe Imp
J'1;w& iip~ earton 01\:2.12,5 f mlJ
111 III
l'rotH II wsu U,7 m
fJ'rllfil cW!ln I K m
lzolat·ie vata mlnerala I mp
~\lrnb C IHlib!~1 t;i;>;AQ I ,IS buc,
$lllUb aurofllCUlllt 23mm 14 bile,
Ilnndll )'!",ntJ'l I'Mtii,'1 1.6 m
IIlWB uentru imbillilri 11,3 kg
Banda enmsure I,? m
.. _ .. l._ .. _,
ValA m!rl1:r.ilIla I mp
Folie prot:el.:ne: vapori I _!!!1!_ 9. Tavan fals schelet meta.Uc slmplu, ,phll:aTluimpl:. (TIll)

~mitilfi dem!leura

~\llfB'~m ~peo:;ifit .;., I rnn

uonaum .<pe.::ific 'n .. I non

COflO\II1il ~pc<:illo no. I mn

clemente de montaj

placa gips c;artonHKB I

-- profillfD 3;0 Il,! U,7 U,7 m

pro:fU en 60 2;7 7,;7 . 2,fiin

~unlb autofiletant25mm is 15 10 buc,

lljiicu ochi 1.2 I z I J, hue.

diblu eu inef 1,2 1 .2 1 1 nul',

ipilos. 'peiitt1i imbinliri 0,6 06 V •. 6 kg

blind!! pentru rosmrt 1,6 L.b !.~ h'!i(l

Agrementul tehnic nr; 007-1)11551-2009

mp

Pag. nr. 15119

Ansambiu de pl(J.care a maJi.l'ardel(lJ' ell ph:ici de gips-uurton NORGIPS prin tntermediul profilclor mctaltce ;i '1 bridelor de ajw:tare

IMlill1(l dimasud,

m-V--

jJlacH glp~ carton GKB

profLl CD60 1 X

~ cuusum , "'''''''ilk r~ 1 mj'l

I .

(.;'O~l~U.~~ '11""'['" !Ifll mp ." 2

HI

ipSQS pentru 1mbinAri 0 3 0,3 kg

PI<.'R I{'I'II' cus R

. Pr[)1ilc 11l,~wli('.e \l1)rlip(llr~ U

Ansambtu. de pnrete uurb relizat din. pllJci de renovare NORG1PS-CTKH 0,5 ;nm

IU!\it~!i .' "E'''''MUt~J

alaments de mdntaj

I"lacA glps-canon GKB Ii,S mm .2

m

Cr,r!I~"'!1 "p"I'!Itlr. fie' i'tIp

proW vertEfbr~ 30 0,1

pro1lJ OW SO 3,6

m

9Ul'lJb ell dibIUf]l(4IJ 2'

~url.lb autotlletant 25mm :2 6

surub Qutofilctarif2Si1iiTI---- -26-' --

bue,

que, buc.

ipso'S psnnu imbiniTi 0 6

vam de st.iel~f 1

Af(tementul tebnic nr. 007-021551-}009

m

mp

Pus. nr, 161'19

L2W:,~':)~: :':'r.:"_;:]

W

,

, ..

• '-~' <

VI

,

J,XIII .v ~'~

U$[ MONTATE J;t>,rpERETE

CONSUM SOLUHl!, j'ROFlLl!,' UA

, . ?

(consumurile sun! date peniru l m')
Profit UA o.: ml
R;!1!;lii de (~'!1'l. __ ~---. fj_;}ml
Element telescopictcoltar] .4 hut:
Surub leu dublu 0,6 hue
CO/far (pentru butandrug) 2buc
Perforante 9j 5 I buc CONSUMSOLUTIE PROFILE UW stew

. 2 '

[eonsumurile sunt date pentru lcm")
PrQ/i1 CW O.2ml
Profil UW 02ml
RiJ:,flii de lemn 0,2 ml
Perforante 9j5 1 bw Agremelttul tehnic nr. 007-01/55d-2009

An:mmbJ.u d~: placare din !'[{tef de gip};-.cartrm NOR-Uff'S a grinzilor metulice

Ansamblu' deplacare din ptac! de gips-carto« NORGlPS a stdlpilar mctalid

·2 .. So1uti9 tehnidi pelltrll 9xliCufia ell profillil-UA. - iJ(!,9 cu gr~uiEite tiS-to kg

- pereie cu placare simpla, inaljime <: a.rn

I',"MIIIW

___ Riglo IfOmn

ProfllllA

Vari'llt~,de execuiie.cu profile UA

L"'~tll~l. 'II!IM"!~. P,,!"I1rI,! .~~lJ1tl! ell prnyu. ~W. iJw - .~~ cu 'i1reullilt" <:; JO ~'iil

- perela loU Illi'HY'lre 1I1m1P1A, IMJtlme -( ;, m

11IgI0,",,-'111-- ~

P1tAil'CW

pf(~. nr. 17119

----------------------------------------------------------------------------------

~ ~

\C "" "'" 0} "j o::j'

g ~ ~

.<:l -0 -0 '0 "0 <Q

~ C'\J .r:o..J

1------11----1------;-,--1-- --

10 101,;-,10""10 O:'i N- N- ('.j" ~" N

'It- "t-"l-"_' "t-";

>( >(>(:>(:..:~

"-I C\I <'.J N (0) (')

o C\..

o C\..

-------------------------------------

Esarase din procesul verbal nT. 471 din 16. 04.2009al ~ediltfei de deuoerore a Grupel Specializate

Grupa specialtzaia nr. .2, compusd din Presedinte ing. Carol ENYEDLrapoP'tor ing. Carmen DICO, membri: dr. ing. Liana TEREe. dr. ing. Mircea PASTRAV, dr. ing. Henriette SZILAGYL a examinat Dosarul Tehnic prezentat de s. C. ARABESQUE SRI Galati, rezultatele incercarilor de laborator; rezultatele verificiirilorefectuate pe teren Ii proiectul de prelungire de agrement tehnic referitor fa produsul "ANSAMBLURl DE PLACAR! CU PUCl DIN GIPS CARTON - NORGIPS" §i a flicut urmdtoarele observatti:

- Studiu! documentatiei puse fa dispozitie de beneficiar demonstreaza eaiitatea pldcilor dlngips carton NORGIPS, produse de firma NORGIPS din. Polonia.

- in cadrul Agremen tului Tehnic sum prezentate 0 pane-din principalele ansamblurt realizate Cit pkic! din gips carton NORCl?;';,

- Din documentatia pusii la dispozitie de cafre firma NORGIPS (fise tehnice, pros ipecte, rapoarte de incercareagrementele tehnice elaborate anterior. re.ierinfC din partea. benettciaruor care auutiiizat produsele, raportul de constatare efectuat eu ocazia visitei Ia obiectivele din Cluj-Napoca undeaufost puse in opera plticide lip NORGJPS, rezulta pastrarea constaruei calittifii ~i buna comportare in timp a produselor puse inopera

- Rezultatele obtinute fa INCERC Sucursala Cluj-Napoca in urma verificarilor caracteristictlor fizicomecanice pe pliici NORGlP5: atesu: pastrarea califa{ii acestora.

Avdnd [tI. vedere cele de mai sus, ansamblurile de placiiri cu placi din gips-carton NORGlP5: se pot utiliza in domeniile specificate; cu respectarea tnstructtunilor de aplicare, puse Ia dispozitte de carre produciuor.

- Fiecare livrare de produs este inso.{itii d(! instructiunile specifics pentru transport, depozitare, manipulare §i punere in opera in limbo romanii§i de. declaratia de conformitate.

- Momarea produselor se face de personal calificas in acest gen de lucrari conform instructiunilor de punere in opera elaborate, de produciitor.

Ludnd in considerate cele meruionate mal SUS;. Grupa Specializi1lii propune aprobarea de cdtre CTPC a Agrementului Tehnic nr, 007-02/551-2009 "ANS'AMBLURI DE PLACARl CU PUCl DIN GIPS CARTON - NOR otrs- pe 0 perioada de (rei ani.

Dosaml tehnic at agrementului tebnic nr: 007-iJZI551-2009, con(inand ,85 pagini, face parte integralJta din prezental agrement tehnlc;

, Specializate nr. 2

• Membri» grupei speciallzate:

dr. ing. Liana TEREC

dr. ing. Mircea P1STRA V

dr. ing. Henriette SZILAGYI.

Agrementul tehnic nr, ,007-02/551-2009.

Pag. nr. 19119