Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti


Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune

Precizări privind elaborarea de proiecte


prevăzute în Planurile de învăŃământ ale anului terminal

În anul terminal, pentru promoŃia 2007-2010, în anul III, în semestrul 5,


redactarea proiectelor se realizează în cadrul disciplinei Proiecte de contabilitate
şi informatică.
Pe parcursul semestrului 5 va fi elaborată o lucrare (un proiect) pe o temă
din domeniul dumneavoastră de preocupări.
Pentru consultaŃii la sediul FacultăŃii studenŃii vor urmări programările
afişate la Avizierul FacultăŃii (sau pe site-ul FacultăŃii, secŃiunea Orar şi anunŃuri
– disciplina Proiecte de contabilitate şi informatică) şi adresele de e-mail
prezentate mai jos.
Evaluarea lucrării (proiectului) de către cadrul didactic îndrumător se
poate face în timpul orelor de seminar pe parcursul semestrului 5 (modalitate de
bază recomandată pentru studenŃii de la forma de învăŃământ zi) sau ulterior
prin trimiterea lucrării la una din adresele de e-mail prezentate mai jos, în
funcŃie de grupele arondate.
StudenŃii care au elaborat şi susŃinut lucrarea pe parcursul semestrului 5
(modalitate de bază recomandată pentru studenŃii de la forma de învăŃământ zi)
NU vor mai trimite lucrarea la adresele de e-mail prezentate mai jos.

1
Lucrarea poate fi trimisă pe adresele de e-mail
menŃionate mai jos până la data de
15 martie 2010.

EVALUAREA ACTIVITĂłII DIN ANII TERMINALI


La evaluarea activităŃilor privind elaborarea proiectelor sunt
avute în vedere următoarele criterii:
1. documentarea (Bibliografia, anexele etc.);
2. modul de structurare;
3. conŃinutul şi caracterul aplicativ al lucrării pe baza datelor
culese de la societate (instituŃie);
4. contribuŃia personală a autorului, fiind punctate interpretarea,
autonomia şi originalitatea stilului, profunzimea analizei,
eficienŃa sistematizării sintezei şi aplicabilitatea în viaŃa
economico-socială.

Accentul se va pune pe capacitatea studentului de a interpreta şi


valorifica informaŃiile financiar-contabile în beneficiul
managementului entităŃii.

2
Pe parcursul elaborării lucrării (referatului) studenŃii pot consulta
următoarele cadre didactice la adresele de e-mail de mai jos:

Anul III ZI

Grupa Cadrul didactic îndrumător Adresa e-mail


301 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
302 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
303 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
304 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
305 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
306 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
307 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
308 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
309 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
310 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
311 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
312 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
313 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
314 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
315 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
316 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
317 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
318 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
319 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
320 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
321 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
322 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
323 Asist. univ. drd. Radu Bucea Manea łoniş radumanea.mk@spiruharet.ro
324 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
325 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
326 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
327 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
328 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com
329 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
330 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
331 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
332 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
333 Asist. univ. drd. Alexandru Dumitru alex_dumitru@gmx.co.uk
334 Lect. univ. dr. Lucian IlincuŃă ilincuta.lucian@ymail.com

3
Recomandări privind elaborarea lucrărilor
la disciplina
Proiecte de contabilitate şi informatică
La evaluarea lucrării se vor avea în vedere stadiul cunoaşterii, rezultatele şi interpretările
cercetării – concluzii şi propuneri ale autorului – efectuate pe baza unui studiu de caz la o entitate
economică sau instituŃie publică ori teoretic, după caz, actualitatea bibliografiei consultate, schiŃele,
schemele, tabelele, graficele şi anexele prezentate.

Lucrarea va avea următoarea structură orientativă:


• pagini de gardă (vezi pag. 8 şi 9 din acest anunŃ);
• cuprins (planul lucrării);
• introducere, 1–2 pag.
• stadiul cunoaşterii, contribuŃii proprii – concluzii şi propuneri, bibliografia consultată,
anexe:
I. capitol introductiv;
II. două – trei capitole privind studiul de caz practic şi/sau teoretic;
III. concluzii şi propuneri ale autorului;
IV. bibliografie;
V. anexe.

ConŃinutul lucrării:
I. Capitolul introductiv va conŃine:
1. MotivaŃie şi metode ştiinŃifice de cercetare folosite
2. Elemente teoretice fundamentale - referitoare la temă (Economie politică).
3. Probleme teoretice specifice domeniului financiar-contabil – referitoare la temă.
4. Sinteză privind cadrul legislativ referitor la temă – politici economice în domeniu.
II. Capitolele privind studiul de caz vor cuprinde:
1. Prezentarea entităŃii economice/publice (firmei sau instituŃiei) care constituie
obiectul studiului de caz: sistemul de informaŃii-documente şi evidenŃă tehnic-operativă
şi contabilă inclusiv în condiŃiile folosirii sistemelor informatice financiar-contabile;
2. Cercetarea temei - studiul de caz propriu-zis - avându-se în vedere:
a. evaluarea elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii în sistemul de
documente şi evidenŃe al temei cercetate;
b. valorificarea informaŃiei contabile în managementul financiar-contabil;
c. analiza economico-financiară a activităŃii conform temei cercetate;
d. utilizarea informaŃiei contabile pentru efectuarea controlului managerial, a
auditului intern şi expertizei contabile.
e. aplicaŃie informatică care rezolvă una sau mai multe probleme de
contabilitate abordate în lucrare.
f. rezultatul unei cercetări directe (sondaj, chestionar, informaŃii interne)
privind adoptarea şi adaptarea la acquis-ul comunitar în domeniul analizat.
III. Concluzii: performanŃe şi deficienŃe; opinii şi propuneri concrete.
IV. Bibliografia va fi redactată în ordine alfabetică, conform standardelor:
Exemplu :
1. …
2. …
3. Boulescu Mircea, Audit intern, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
4. Fusaru D., Gherasim Z., Andronie M., Bâra A., Stroe M., AplicaŃii economice în Visual
Basic şi Access, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

4
Norme metodologice de alegere şi redactare a lucrării
Lucrarea va sintetiza elementele studiate la disciplinele parcurse conform planului de
învăŃământ al FacultăŃii, prin corelarea interdisciplinară a problemelor la nivelul
specializării Contabilitate şi informatică de gestiune.
Stilul de redactare şi prezentarea au în vedere eliminarea, pe cât posibil, a
caracterului descriptiv, extinderea analizei şi sintezei punând accent pe caracterul de
cercetare ştiinŃifică de specialitate în domeniul financiar-contabil.
Lucrările din domeniul Contabilitate vor cuprinde obligatoriu un capitol de
Informatică de gestiune.
Lucrările din domeniul Informatică de gestiune vor trata obligatoriu aplicaŃii din
domeniul Contabilitate şi Analiză economico-financiară.

Precizări privind redactarea lucrării:

a. Lucrarea trebuie să reflecte în mod evident contribuŃia autorului la cercetarea


ştiinŃifică privind tema abordată;
b. Tabelele, diagramele, graficele vor avea: titlu, număr şi Surse;
c. Preluarea unor idei, informaŃii, date statistice din diferite surse se va face cu
menŃionarea exactă a sursei în Note de subsol;
d. Redactarea lucrării:
- Font: Times New Roman
- Mărime corp literă: 12
- SpaŃiere: 1,5 rânduri
e. Lucrarea va avea un număr de 25-35 pagini.

DOCUMENTARE ŞI ELABORARE
STUDIU DE CAZ - MONOGRAFIE

Pe parcursul penultimului semestru activitatea se va axa pe documentarea şi culegerea


informaŃiilor de natură aplicativă în vederea identificării unor soluŃii adecvate temei alese, cu
caracter de cercetare.

1 Probleme de bază privind organizarea şi funcŃionarea unităŃii luate în studiu.


1.1. Obiectul de activitate al unităŃii.
1.2. Structura organizatorică a unităŃii.
2 Exemple de teme pentru documentare şi cercetare:
2.1. Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli la o societate comercială sau regie
autonomă (o instituŃie publică).
2.2. Întocmirea unui plan de trezorerie, a unui plan de producŃie şi al costurilor sau de
finanŃare a investiŃiilor la o unitate economică.
2.3. Întocmirea unui plan de credite la o bancă.
2.4. Întocmirea unui plan de finanŃare a investiŃiilor la unitatea economică.
2.5. Monografia contabilă la o unitate economică sau instituŃie publică care se va încheia
cu bilanŃ şi analiza principalilor indicatori.
2.6. Contabilitatea cheltuielilor şi calculaŃia costurilor.
2.7. Întocmirea unui proiect informatic pe o secŃiune a contabilităŃii, cum ar fi: contabilitatea
activelor imobilizate, stocurilor, salariilor etc..
2.8. Contabilitatea şi analiza capitalurilor proprii şi împrumutate, creditelor pe termen
scurt şi lung, impozitelor, profitului şi repartizării lui, inclusiv în condiŃii de inflaŃie.
5
2.9. Metode moderne de calculaŃie, evaluarea, contabilitatea şi analiza exportului sau
importului de bunuri, cooperării sau a serviciilor internaŃionale.
2.10. Lichidarea unei societăŃi comerciale (procedura, evaluări, valorificarea patrimoniului,
despăgubirea creditorilor şi acŃionarilor).
2.11. Proceduri, evaluări, contabilitatea şi analiza fuziunii sau divizării unor societăŃi
comerciale.
2.12 Modul de exercitare a controlului economico-financiar la o unitate economică sau
instituŃie publică.

Lucrarea poate să vizeze următoarele tipuri de entităŃi: societăŃi comerciale, instituŃii


publice, societăŃi de asigurări, societăŃi bancare, organe de control financiar. Studentul poate
opta pentru o altă temă care se integrează în problematica financiar-contabilă.

BIBLIOGRAFIE

Proiectul final va cuprinde o listă a lucrărilor de specialitate şi reglementărilor


contabile, financiare, precum şi a standardelor în domeniul temei în care s-a efectuat
documentarea şi cercetarea.

Bibliografie minimală recomandată.


Manuale şi cărŃi:

1. Ionescu Cicilia - Sisteme contabile moderne, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti,
2005.
2. Ionescu Cicilia - Contabilitate – baze şi proceduri, Ed. FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti, 2007.
3. Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăŃilor comerciale, vol. I şi II, Editura
Universitară, Bucureşti, 2009 sau ediŃiile anterioare.
4. IlincuŃă Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gâdău Liana, Contabilitatea financiară.
AplicaŃii practice şi teste grilă pentru autoevaluare, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti, 2008.
5. Coman Florin, Contabilitatea financiară a societăŃilor comerciale, Editura FundaŃiei
România de Mâine, Bucureşti, 2007.
6. Feleagă Niculae, Feleagă (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară – o abordare
europeană şi internaŃională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008.
7. Belverd E. Needles, Jr., Henry R. Anderson, James C. Coldwel, Principiile de bază ale
contabilităŃii, EdiŃia a cincea, Editura Arc, Chişinău, 2001.
8. IASB, Standardele InternaŃionale de Raportare Financiară, traducere din limba engleză,
Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.
9. Popescu Lucian, BăluŃă Aurelian-Virgil, Metode şi procedee de calculaŃie a costurilor,
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
10. Ionescu LuminiŃa – Reforma bugetului public şi a contabilităŃii publice în
România, Editura Economică, Bucureşti, 2005.
11. BăluŃă Aurelian-Virgil, – Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti, 2007.
12. Ionescu LuminiŃa – Contabilitatea aprofundată a societăŃilor comerciale, Ed. a III-a
revizuită şi adăugită, Editura FRM, Bucureşti, 2007 sau ediŃiile următoare.
6
13. Fusaru Doina, Gherasim Zenovic şi colab., AplicaŃii economice în Visual Basic şi Access,
Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.
14. Andronie Maria, Analiza şi proiectarea sistemelor informatice, Ed. FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti, 2008.
15. Gherasim Zenovic, Fusaru Doina, Andronie Maria, Sisteme informatice pentru asistarea
deciziei economice, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Reglementări contabile şi fiscale:

1. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor


contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009,
va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010.
2. Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările
şi completările ulterioare.
3. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.
4. Ordinul Ministerului Economiei şi FinanŃelor nr. 3512/2008, privind documentele
financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008.
5. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare
financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991,
M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.
6. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 2264/2001, pentru aprobarea modelelor
formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor
privind întocmirea şi utilizarea acestora, M. Of. nr. 136 din 21 februarie 2002.
7. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1.376/2004, pentru aprobarea normelor
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaŃiuni de fuziune,
divizare, dizolvare şi lichidare a societăŃilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea
unor asociaŃi din cadrul societăŃilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora, M. Of. nr.
1.012 bis din 3 noiembrie 2004.
8. Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, Planul de
conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia, M. Of. nr. 1.186 din
29 decembrie 2005.
9. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
10. OrdonanŃa Guvernului României 92/2003 privind Codul de procedură fiscală M.Of. nr. 94
din 29 decembrie 2003, republicată în M. Of. nr. 560 din 24 iunie 2004.
11. Hotărârea Guvernului României 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
12. B.N.R. Ordinul guvernatorului B.N.R. nr.13/2008, pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituŃiilor de credit, instituŃiilor
financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, M. Of. nr. 879
din 24 decembrie 2008.
13. Legea contabilităŃii nr. 82/1991 (r4). Republicată în M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008.
14. Legea nr. 31/1990 a societăŃilor comerciale. Republicată în M.Of. nr. 1066 din 17 noiembrie
2004, cu modificările şi completările ulterioare.

7
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

Cadrul didactic îndrumător:


Gradul didactic, numele şi prenumele

Student:
Numele şi prenumele, seria şi grupa

BUCUREŞTI
2009 – 2010

8
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Aici se va scrie tema proiectului – exemplu:

CONTABILITATEA PRIMARĂ ŞI RAPORTAREA FINANCIARĂ


A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

Cadrul didactic îndrumător:


Gradul didactic, numele şi prenumele

Student:
Numele şi prenumele, seria şi grupa

BUCUREŞTI
2009 – 2010

9
Lucrarea poate fi trimisă pe adresele de e-mail
menŃionate până la data de 15 martie 2010.

Fişierul va fi salvat cu o denumire având următoarea formă şi următorul


conŃinut (FĂRĂ SEMNE DIACRITICE):

An de studiu_(Seria unde e cazul)_Forma de învăŃământ_(Centrul Teritorial, pentru I.D.)_


Numele_prenumele studentului

Exemple de denumire a fişierului conŃinând lucrarea trimisă:

An_3_ID_Bucuresti_Numele_prenumele studentului

alte exemple:

An_3_ID_Botosani_Niculescu_Bogdan
An_3_ZI_Seria_A_Andrei_Gheorghe
An_3_ZI_Seria_B_Filip_Valentin

Doamnele vor mentiona numele dinaintea casatoriei_numele actual_prenumele


exemplu
An_3_FR_Nicolae_Marin_Liliana

Fişierele salvate în alt mod nu vor fi luate în considerare!

Notă:

NesusŃinerea sau nedepunerea lucrării până la termenul menŃionat ori


respingerea acesteia, după caz, determină nepromovarea colocviului la
disciplina Proiecte de contabilitate şi informatică, studentul rămânând cu situaŃia
neîncheiată în anul terminal; în cazul respingerii lucrării, absolventul nu
îndeplineşte condiŃiile de a se înscrie la examenul de licenŃă.

DECAN,
Conf. univ. dr. Eugen GhiorghiŃă

10
ANUL III ZI

COMPONENłA GRUPELOR

SERIA A

Grupa 301: ACHIM F BOGDAN - BĂNĂRESCU E DANIELA CRISTINA


Grupa 302: BĂNĂłEANU V ANDRADA ELENA - BURDAN G GHEORGHE EMILIAN
Grupa 303: BURTEA F CRISTINA GEANINA - CLAPON L ANA MARIA
Grupa 304: CLOŞCĂ I. CEZARA MIHAELA - CRISTEA M SORINA GEORGIANA
Grupa 305: CRISTEA(RADU) F MARIANA - ENE A. GEORGE CLAUDIU
Grupa 306: ENE D FLORINA CRISTINA - GONGOROI M. IONUł ADRIAN
Grupa 307: GRECU M ANA MARIA - IVAN G MARINELA

ACHIM F BOGDAN
ADAM A LOREDANA MIHAELA
AMITRULUI V. ROBERT ŞTEFAN
ANDONI V OCTAVIAN
ANDREI C ANCA
ANDREI D NICOLAE
ANDREI GH. ISABELA ANA
ANGHEL M. FLORENTIN ADRIAN
ANGHELACHE M IULIANA
ANIłĂ D DANIELA
ANTON F ELENA TEODORA
ANTON V CRISTINA
AVRAM V GABRIELA
AXINIEI M. IOLANDA NICOLETA
BACIU G GEORGIANA
BACIU GH MARIANA
BADEA C EMILIA ELENA
BADEA G ALEXANDRA DANIELA
BALABAN V IONUł BOGDAN
BANU D ALIN
BARBU(ROMAN) I VIORICA ELENA
BAŞNO S LAVINIA FLORENTINA
BAZAVAN GH IULIAN TEODOR
BĂDĂRĂU GH. MARIA DANA
BĂDESCU GHE BOGDAN ALEXANDRU
BĂDINU GH. PAULA ROXANA
BĂLAN L MARIANA
BĂLAN N VICTORIA
BĂLAŞA (IANCU) C ELENA
BĂLEANU P MIRCEA ADRIAN
BĂLUłĂ A.V. ADRIAN CRISTIAN
BĂNĂRESCU E DANIELA CRISTINA
BĂNĂłEANU V ANDRADA ELENA
BĂNICĂ (CÎLłEA) V CAMELIA
BĂNICĂ M. ELENA ANDREEA
BĂRDAŞU D IOANA
BENEA N. DANIELA
BERCUCI C MARIAN MARIUS
BÎRSAN V. ELENA
11
BÎZU M. BOGDAN EMANUEL
BLĂNARU C. CRISTINA
BLEJAN V IOAN
BLEOJU GHE ROXANA
BOJAN M. LIVIU
BOLBOREA Ş IONUł
BOLDEA I MIHAELA ALINA
BORŞ V ŞTEFAN
BOTEZ D. RALUCA VIOLETA
BRADU GH PETRU CIPRIAN
BRATANOV D. ION
BRATU I CAMELIA
BRATU I. ADRIAN MARIUS
BRATU S ANCUłA
BRATU V ALEXANDRU GEORGE
BRIŞAN C.D. CONSTANTIN DRAGOŞ
BRÎNZEA C CONSTANTIN ANDREI
BUCUR I FLORENTINA
BUCUR ŞT CORINA GABRIELA
BUIBĂR I MARILENA ANGELICA
BULGĂREA S ADINA
BULIGA GHE I NICOLAE ALEXANDRU
BUNESCU T. DIANA EMILIA
BURCIOIU M MARIAN DOREL
BURDAN G GHEORGHE EMILIAN
BURTEA F CRISTINA GEANINA
BUŞOI T TOMA LAURENłIU
BUTOI M IONUł
CALAPOD IONUł BOGDĂNEL
CARAŞ GH. OANA DORINELA
CĂLINOIU R ADI
CĂLINOIU(FRIłU) R IULIANA CRISTINA
CĂPĂłÎNA F FLORIN CIPRIAN
CĂPRARU E. LAVINIA
CĂRCEANU D MIHAELA
CĂRUłAŞU (POPA) P VICTORIłA
CĂłOI GH SILVIA DANIELA
CEAUŞ N ADRIAN CRISTIAN
CEBOTARI V NATALIA
CERNOUłAN V GALINA
CHERPEC Z ALEXANDRU
CHICU GH. MIRELA
CHIRIAC I. ANDREEA
CHIRIłĂ A MIHAELA
CHIRIłĂ N. MARIUS AUREL
CHIRIłĂ T CĂTĂLIN
CHIVU D VASILICA
CIMBRU(MOFIDI) V ANA MARGARETA
CIOBANU C GABRIELA
CIOBANU M. MIHAELA DANA
CIOBĂNICĂ C. ROXANA ALEXANDRA
CIŞMAŞU N NICOLETA VALENTINA

12
CIUBOTARIU C GEORGE
CIUBOTĂRESCU C.M. CĂLIN DECEBAL
CIULBEA V. NICOLETA MARIA
CLAPĂU (OPREA) GH. VALENTINA
CLAPON L ANA MARIA
CLOŞCĂ I. CEZARA MIHAELA
COBZARU R ANCA RODICA
COICEA (TĂTARU ) A. CRISTINA MARIANA
COJOCARU N GINA MIHAELA
COJOCARU V CRISTINA MARIA
COLMAN A EDUARD GABRIEL
COMAN I ION CLAUDIU
CONDRUZ N VALENTIN
CONDURACHE G LARISA
CONSTANDACHE M MARIUS
CONSTANTIN C. GHEORGHIANA VASILICA
CONSTANTIN S MARIANA
CONSTANTIN ST. FLORENTINA CLAUDIA
CONSTANTIN(STÎNGĂ) I MIRELA
COSTACHE D DARIUS ŞTEFAN
COSTACHE D FLORENTIN
COSTACHE M ANA MARIA
COSTACHE M. IULIANA
COSTACHE V. MIRELA
COSTESCU F. DANIEL
COSTIŞ C OLEG
COTENEANU V RALUCA MIRELA
COłOFANĂ V NATALIA
COVEI C CONSTANTIN GABRIEL
CRACAN A VIOREL ALEXANDRU
CRAICIU F CRISTINA RAMONA
CRAITA E SORINA ELENA
CRÂNGAŞU (BĂRBUłĂ) M IOANA
CRĂCIUN (MANEA) ELENA GABRIELA
CREłU D NICOLETA RAMONA
CRISTACHE (PĂDURARU) G. EMILIA
CRISTEA M SORINA GEORGIANA
CRISTEA(RADU) F MARIANA
CRISTESCU GH. ALEXANDRA MONICA
DAMIAN AL GABRIELA
DAMIAN M. DANIEL
DANEłEANU F. LAURENłIU COSTIN
DANłIŞ V MIRELA
DATCU I DANIELA ŞTEFANIA
DAVID M M MARIANA
DĂNGĂLAŞ R ALICE RALUCA
DĂSAGĂ E LOREDANA CRISTINA
DEDIU (CONSTANTINESCU) GH DANIELA ROXANA
DIMA (IONESCU) V CONSTANłA
DINCĂ D IULIA
DOBRE C MARIANA AURELIA
DONCEA C. VIRGINIA

13
DRAGOMIR (PENCEA) C MIHAELA
DRAGU M CRISTIAN EUGEN
DRĂGAN P PAUL MIHĂIłĂ
DRĂGAN V GABRIELA
DRĂGUŞIN T VIOLETA
DUMINICĂ P ADRIAN PAUL
DUMITRACHE D ALEXANDRINA
DUMITRAŞ V OLGA
DUMITRESCU (DOROBANłU) M. MARIANA
DUMITRESCU C RAMONA ELENA
DUMITRU C ANDREEA NICOLETA
DUMITRU C. GINA CORINA
DUMITRU F MARINELA IOANA
DUMITRU I. LAVINIA CRISTINA
DUMITRU M MARINEL FLORIAN
ENACHE E SIMONA
ENE A. GEORGE CLAUDIU
ENE D FLORINA CRISTINA
ENE IONELA IZABELA
ENE T MARIAN
ENGLEZEANU(ZIDARU) D CRISTINA
ERMĂLĂI V. GABRIELA
FANITA I ANDREEA
FERICEAN C LUIZA MIHAELA
FILIP I. ANA MARIA
FLOREA I ANDRA GABRIELA
FLORESCU F ŞTEFANIA LIVIA
FLOROIU F VERONICA IULIANA RENATA
FODOR I MIHAELA
FRĂłILĂ (MIHAI) L ELENA CAMELIA
GACIU A MARIA CRISTINA
GALERIU I. MARIA
GANCIU M ALEXANDRA RALUCA
GĂITAN (TOBĂ) C. DOINA
GĂITAN G GEORGETA
GĂITAN J IONEL SORIN
GĂMAN M DORA CRISTINA
GEALĂ GH ANA MARIA
GHELASE N ALEXANDRU
GHENCEA Ş IONUł ADRIAN
GHEORGHE C BOGDAN
GHEORGHE M ADRIANA
GHERGHINA N ALEXANDRU DĂNUł
GHIBUŞI A VALENTIN IONUł
GHIDU N NECULAI
GHIłUICĂ I LAURA GEORGETA
GÎTMAN I PAULA MARIA
GOGEA G VALERIA
GONGOROI M. IONUł ADRIAN
GRECU M ANA MARIA
GRIGORAŞ (OPREA) GH LENUłA
GRIGORE I NICOLETA ANDREEA

14
GRIGORE I VALENTINA
GROSU GH ALEXANDRU GEORGIAN
GULICA M SERGIU
GURĂU M ANA
HAIDUCU (łICU) M LAURA
HALFON(PILĂ) L FLORENTINA ROXANA
HURJUI I ALEXANDRU
HUZUM(MUCLEA) D VIRGINICA
ILIE C OANA LAVINIA
ILIE GH ELENA GEORGIANA
ILIE L AMALIA
ILIESCU N TATIANA IRINA
ION (NAE) M. MIOARA
ION D. ANA MARIA
ION M ALINA MIHAELA
ION M CRISTIAN
ION N SILICA
ION T. VALENTINA
IONESCU M ANDRA MARILENA
IONESCU M FLORIN
IONIłĂ M NICOLETA ANCUłA
IONIłĂ V. MARGARETA ELIDA
IONIłĂ(CIORNEI) I VASILICA
IORDAN I DRAGOŞ GEORGE
IOVA (STELEA) IOANA RELIANA
IOVIłĂ V. GEORGIANA
ISBICEANU IRINA MIRELA
ISPAS(POPESCU) X ECATERINA
IVAN G MARINELA

15
ANUL III ZI

COMPONENłA GRUPELOR

SERIA B

Grupa 308: JARLAIANU N DANIEL - MERLUŞCĂ D DORU BOGDAN


Grupa 309: MICU L. ANDREEA CRISTINA - NICOLAE (PREDA) OANA MARIA
Grupa 310: NICULAE D MARIN VALENTIN - PETREA I. ALINA MARIA
Grupa 311: PETRESCU A.G GABRIELA - RICIU M STELIAN
Grupa 312: RIZEA V GEORGIANA - STAVRI I VALENTINA
Grupa 313: STĂNCULEł I. BOGDAN MIHAI - TOMA D. ALEXANDRA OANA
Grupa 314: TOMA D. ANDREEA - ZIVIDEANU I ELENA MIHAELA

JARLAIANU N DANIEL
JECU GH CARMEN MIHAELA
JIPA C IOANA
JORA CORINA MIHAELA
LALĂ P GEORGIANA
LAZĂR I. ADRIAN
LĂCĂTUŞ D BIANCA
LĂZĂRESCU T. ADRIAN
LICU(RĂDULESCU) A CORNELIA ANA
LIVINSCHI GH CRISTIAN
LUCA I LAURENłIU MARIAN
LUCACI P IOSIF ANDREI
LUNGULESCU B. OANA ALEXANDRA
LUPU C ANDREEA MAGDALENA
MACOVEI D ADI CONSTANTIN
MAFTEI A ADRIAN
MANEA GH. SILVIU IONUł
MANOILĂ I. ANA MARIA
MANOLE V. LUCIAN
MARDALE J ELENA MONICA
MARICA GH.P. ALEXANDRA CLAUDIA
MARICA GH.P. ANDREI FLORIAN
MARINACHE M VALENTIN
MARINESCU D.V. ANA MARIA
MATACHE F. NICOLETA
MATEESCU V ALEXANDRU MIHAI
MATEI C DANIEL
MATEI I IOANA MIRUNA
MĂCĂNEAłĂ C ILEANA ALEXANDRA
MĂNDICĂ D MIHAELA
MĂRGINEAN G.D. GRUIA BOGDAN
MERLUŞCĂ D DORU BOGDAN
MICU L. ANDREEA CRISTINA
MIHAI P CRISTIAN PETRICĂ
MIHALACHE I. IULIANA CORINA
MIHĂILĂ V ANGELICA MARIA
MINEA D FLORIN BOGDAN
MINEA GH GABRIELA
MIRCEA (CRISTACHE) T. LUCREłIA
16
MITITELU M MĂDĂLIN
MITRACHE A ŞTEFAN
MITREA V.G. VALENTINA FLORENTINA
MIU I ILEANA
MÎRLOGEANU E MADALINA RUXANDRA
MLISA I CORINA ELENA
MLISA N CORINA
MOAŞA S. OANA MIHAELA
MOCANU A. TATIANA
MOISE C CRISTIAN CONSTANTIN
MOISE D NICULINA MIHAELA
MOISE M RALUCA MARIANA
MORARU I CĂTĂLINA IONELA
MOVILEANU I MARGARETA
MURESAN V ALEXANDRA MIHAELA
MUłIS C MIRELA DANIELA
NĂCHILĂ I CARMEN IOANA
NĂSTASE V.A MARIUS DAN
NEAGOE V DANIELA IULIANA
NEAGU T GEORGE CIPRIAN
NEGOIłĂ (OLTEANU) C SIMONA
NEGREA (STAN) D. DANA CRISTINA
NEGRU M ELENA MARIA
NEGURIłĂ P VADIM
NICOLAE (PREDA) OANA MARIA
NICULAE D MARIN VALENTIN
NICULESCU D. ION CRISTIAN
NICULESCU I BOGDAN NICOLAE
NISTORESCU A RAZVAN
NIłĂ C LAURENłIU MIHAIL
NIłĂ C. GEORGIANA
NIłĂ I VIOREL
NIłU I. RODICA GABRIELA
NOVAC M ALINA ELENA
NUłĂ I ELENA ALINA
OLTEANU T CLEOPATRA
OLTEANU T GABRIELA LAURA MARIA
ONOFREI(SCORłA) D MARIA AURELIA
PAMFILE B MARIUS
PANAIT M. ALEXANDRA
PANAITE M ANGEL BOGDAN
PANĂ G CRISTINA NICOLETA
PANłIRU M. MIHAELA
PAPALEA I BOGDAN
PARASCHIV I ELENA GABRIELA
PARU C ALEXANDRU
PAVEL Ş GABRIELA
PĂCĂLICI (MATEI) P CRISTIAN VASILE
PĂDURARU T. MĂDĂLINA
PĂTRUłĂ (ZAMFIR) T. MIRELA
PĂUN N CRISTINA
PĂUNAŞ D COSTINEL

17
PESTROIU D MARIA DANIELA
PEŞA I OANA
PETRACHE M ROXANA
PETRE ŞT IRINA
PETREA I. ALINA MARIA
PETRESCU A.G GABRIELA
PIETRĂREANU C MARIUS ADRIAN
PIETREANU I ŞTEFAN MIREL
PINTILEI C AUREL
PINTILEI C GEORGETA
PÎRVULEł M EDUARD COSTIN
PLUGARU N ALEXANDRU OVIDIU
POP(BĂJENARU) G CRISTINA CARMEN
POPA (COICEA) A. ELENA
POPA D CLAUDIU IONUł
POPA G. ROXANA
POPA I. BOGDAN
POPA M ELENA
POPA ŞT MĂDĂLIN FLORIN
POPA(TUDOR) P FERMINA IULIANA
POPESCU (CONSTANTINESCU) H. ELENA
POPESCU I ELENA JIANINA
POPESCU I. MARIANA
PREDA R TIBERIU
PRUNDEANU CTIN GABRIEL CĂTĂLIN
PUIU M. ALEXANDRA MIHAELA
PUŞCAŞU D LOREDANA ELENA
RACHERU D VLAD ALEXANDRU
RADU C ADRIANA
RADU M. OVIDIU IONUł
RADU V RĂZVAN MUGUREL
RADU V. ALEXANDRA ANA
RAINEA (łAGA) I DANIELA LUMINIłA
RĂDULESCU N RODICA ELENA
RĂDUłĂ N IULIANA GEANINA
RĂILEANU P DENISA
RICIU M STELIAN
RIZEA V GEORGIANA
ROŞCA (PETRE) V MARIANA
ROŞCA R. PETRUłA ANDREEA
ROŞU GH. ALINA
RUBEA MIHAI ADRIAN
RUSCĂU GHE LENUłA MARIANA
RUSCU I. FLORII LILIANA
RUSE I IONELA DANIELA
RUSOAIA V VASILE SAVU
RUSU V ROBERT EDUARD
SAIOC I MARIANA
SANDU N NADIA
SAVIN C VALENTINA FLORINA
SĂVESCU A ROZE ELENA
SDROBIS V IRINA ANDREEA

18
SILIŞTE L VIRGIL MARIAN
SIMA (BOERU) T ŞTEFANA
SIMA (POPA) T. LUCIA
SIMION G SIMONA MĂDĂLINA
SINDIILE I MARIUS VIOREL
SLAVE D ADRIAN
SOCIVOI A NICOLAE
SOFONEA A RAMONA CLAUDIA
SOLOMON I MARIAN NICOLAE
SPATARU T ALINA
SPĂTĂCEANU M MĂDĂLIN GABRIEL
STAMATIE I MARIA
STANA E GELU MIHAI
STANCA G DIANA GABRIELA
STANCIU N RODICA MIHAELA
STANCU M GEORGIANA ELENA
STAVRI I VALENTINA
STĂNCULEł I. BOGDAN MIHAI
STĂNESCU N. CORINA ELENA
STELEA M. GABRIEL
STOENICĂ N. DANIEL IONUł
STOIAN D MARIA MIHAELA
STOICA GHE GEORGE SILVIU
STOICA M NICOLETA
STOICA M. IONUł GEORGIAN
STOICA R ROXANA
STOICA T CRISTINA
STOICA( CALCAN) P ELENA
SURUCEANU P RADU
ŞERBAN A VLADIMIR
ŞINDRILARU C. DUMITRU CRISTINEL
ŞOANGHER I CĂTĂLINA RODICA
ŞOFAN V. VASILICA ROXANDRA
ŞTEFAN A ANETA SIMONA
ŞTEFAN I IULIA
ŞTEFAN N MĂDĂLINA MARIA
ŞTEFAN S EUGENIA
ŞTEFĂNESCU T. MARIA ANTOANETA BEATRICE
ŞUłĂ M CLAUDIA IONELA
TACHE I. CRISTIAN
TACHE T DRAGOŞ ŞTEFAN
TATOMIR I SAMUEL
TATU GH ANGELA
TĂBÎRCĂ(MOGOŞ) N VIORICA
TĂNASE I CRISTINA
TĂNASE N MIHAELA DIANA
TĂTARU V LAURENłIU
TELENCHE GH ELENA LOREDANA
TEMCIUC A.F. RALUCA
TOMA D. ALEXANDRA OANA
TOMA D. ANDREEA
TONTIŞ N LOREDANA GEORGIANA

19
TRANDAFIR C MIRELA ALEXANDRA
TRĂNCĂU P. DANIELA ŞTEFANIA
TRIFAN N IULIA ANDREEA
TUDORACHE C ADRIAN
TUHAN I MONA ALLIS
łEPURU GH ALIN OVIDIU
łIBU V IONUł RĂZVAN
łONEŞ M ANDRA
łOROPOC I VALENTINA
UNGHEANU GHE MĂDĂLINA
URLAN P ADRIANA
URLOIU P. ANA MARIA
URSU G RODICA
VASIAN V VICTORIA
VASILE C IULIANA SIMONA
VERBUłĂ C. CARMEN IRINA
VERDE G ALINA VERGINICA
VEVERIłA I IRINA
VEZEANU M MARIUS BOGDAN
VIZIR N DIANA
VLAD D ELENA
VLAD GH GABRIELA ELENA
VLĂDESCU I DANIELA MARIA
VOICU C MIHAELA
VOLCENCU D OANA CĂTĂLINA
VRABIE(AXENTE) E MARIA
ZAHARIA M. NELA
ZAMFIR (PĂLII) M. GEORGIANA DANIELA
ZINCA I MIOARA GABRIELA
ZIVIDEANU I ELENA MIHAELA

20
ANUL III ZI

COMPONENłA GRUPELOR

SERIA C

Grupa 315: ACĂLFOAIE I GABRIELA - BOULEAN N ADRIANA MĂDĂLINA


Grupa 316: BREBU (TUFAN) GHE CARMEN CRISTINA - CONU M FLORENTINA ALINA
Grupa 317: COPĂCIANU (CĂLIN) A CRISTIANA CAMELIA - DUMITRU D MARIA
Grupa 318: DUMITRU GH. ELENA ADRIANA - GUłESCU (PÎRVU) I MARIANA
Grupa 319: GYORFI (GORGONEłU) A EMILIA - LUPAŞCU A CORINA GRAłIELA
Grupa 320: LUPAŞCU (BOLOCA) ŞT. GABRIELA - MUSTĂłEA (IMAN) N IOANA
Grupa 321: MUZICĂ N MARILENA SIMONA - PETRE (BERCEANU) N SIMONA FLORICA
Grupa 322: PETRE (NAE) GH ORTANSA - ŞARGAN N VALI EMANUEL
Grupa 323: SAVA C LAURA MIRELA - TOMA GHE ŞTEFAN COSTIN
Grupa 324: TOMA M DANIELA - ZLOTA (RADU) N ILEANA

ACĂLFOAIE I GABRIELA
ACHIM (GRECU) V ELENA
AFILIPOAEI C ANIŞOAREA
AGIU (COSTEA) D MARIA ELISABETA
ALBU (BUREŞIN) R ELENA
ALBU (EREMIA) T MARIA FLORENłA
ALDEA D MARIA
ALEXANDRESCU C.M SANDA VICTORIA
ALEXANDRESCU(COJANU) GH MIOARA
ALEXANDRU I RALUCA
ALEXANDRU (ALEXANDRU CUNGURłEV) I. SILVIA
ALEXANDRU (DOBRE) A LORENA LUMINIłA
ALEXANDRU (MATEI) M IRINA MIRELA
ALEXE M. VERONICA
ALTINIŞIK D EMEL
ANDREI C DANIELA
ANDREI C. ANA MARIA
ANDREI Ş ANGELICA
ANDREI (SPÎNU) GHE MARIA ELVIRA
ANDREI (VOINEA) GHE EUGENIA
ANDRIESCU CTIN CONSTANTIN VIOREL
ANDRONE M MARIA MAGDALENA
ANGHEL (DUMITRU) I GINA
ANGHEL (BELENCO) A DORINA ALINA
ANGHEL(CHIRIAC) I CULICA
ANGHELOIU FL. GHEORGHE
ANGHELUłĂ I LILIANA
ANGHERU (FLUTURE) M SOFI LILIANA
ANICULĂESĂ (TUDORACHE) A ELENA CLAUDIA
ANICULĂESEI V LENUłA ANCA
ANIN (VOICILĂ) N MARIANA
ANTOFE (GĂŞPĂREL) M MIHAELA
ANTON (JIANU) I CARMEN GABRIELA
APETROAEI M MARIANA
APOSTOL (ION) A DANIELA
21
APOSTOLACHE (MURINEANU) A GABRIELA
ARDELEAN N DRAGOŞ MIHAIL
ARDELIANU I GEORGETA LAURA
ARVA L ELENA
ASAFTEI G ANDREEA
ATANASIU (MIHALACHI) G.C. MIHAELA
AVRAM (TĂNASE) AL CRISTINA
BACINSCHI F MIHAI
BĂDESCU (ANGHEL) C DOINA
BĂDILĂ T ILEANA
BADIU S ROBERT FLORIAN
BADIU (MUŞAT) A. DOINIłA
BAHRIM V ANDREEA FLORENTINA
BAICU C DORINA
BALABAN (DAIA) V MARIANA GABI
BALAŞ F ANA MARIA
BALASA C CRISTINA
BĂLAŞEA(MIHALACHE) V MARIA
BĂLOSU I. FLORIN
BĂNICĂ GHE ANDREEA
BĂNICI (MARINESCU) A MIHAELA CLEMENTINA
BĂNUłOIU N. ALINA
BĂRĂGAU (COMAN) P ŞTEFANIA MELANIA
BARBU D. CRISTINA ALEXANDRA
BARBU GH. MĂDĂLINA RUXANDRA
BARBU GHE VASILICA
BARBU M RADU PETRICĂ
BARBU V LILIANA MARIA
BARCAN M MARIAN
BÂRDAN M CRISTINEL
BARTO ( OPREA) E. CAMELIA
BĂRAN NICOLETA
BEJAN (ZDRU) T ADINA MARIA
BELDIMAN D ELENA
BELOIU C ANA CRISTINA
BENING (TOMESCU) G ANA MARIA
BIDAŞCU N CRISTINA
BIRIŞ R ALEXANDRU
BISTRICEANU (PĂLĂDOIU) N. DANIELA
BIZDADEA (CIOBANU) GH DANIELA ALEXANDRA
BÎZÎC (RASLAN) GH. ILEANA GEORGIANA
BLĂNARU E LIVIU BRUMĂREL
BLEJAN L ANCUłA ANDREEA
BLIDARU GH LUCREłIA
BOANCĂ N EMANUELA GEORGIANA
BOBOC (MIHAI) C. DANIELA MARIANA
BODORIN (EROL) P. ALEXANDRA GEORGIANA
BOGATU C MIRABELA ANAMARIA
BOGATU GHE MIHAELA ANETA
BOGATU (AMĂRĂZEANU) A GABRIELA
BOIAN C MARIA DANIELA
BOIANGIU (MUDAOAR) C CARMEN MARIA

22
BOLDA Ş MARIANA ROZALIA
BORDEI I SERGIU CRISTIAN
BOSNEANU (VÎLCU) M VIORICA
BOTEZ A DANA FLORINA
BOULEAN N ADRIANA MĂDĂLINA
BREBU (TUFAN) GHE CARMEN CRISTINA
BUBOIU (NĂSTASE) ŞT ANGELICA
BUBURUZAN (DINU) D MARIANA MIHAELA
BUGA (CĂLIN) I MARIANA
BUGANU C DANIELA
BUHĂESCU C VASILE
BUHĂESCU (GĂLĂłEANU) C VASILICA
BUICIUC M MIHAELA CORINA
BUJOR (GRIGORE) I MICHAELA
BUJOR (NICULAE) N DORINA
BULEANDRĂ A FLORIN DANIEL
BULUMAC ŞT. MARINELA
BUNEA T ANDREI COSMIN
BURCEA(CRIVINEANU) N. FLORINA
BURLUŞANU(DRĂGAN) I ELENA CĂTĂLINA
BURNEA (ILC) M MARIANA
BUZDEA (CHIRILA) I ALINA ELENA
BUZOIANU (NIłĂ) M LILIANA
CĂIłATU AL. ELENA
CĂLĂRAŞU I ALEXANDRU BOGDAN
CĂLIN(DIłA) A GEORGETA
CANDIN (BĂLAN) GH MONICA MARIANA
CĂPĂłÎNĂ C ANDREEA ELENA
CĂPĂłÎNĂ (CAZACU) I DIANA FILOFTEIA
CAPOTĂ (MÎł) T MARIANA CARMEN
CĂPRIłĂ P GEORGETA MĂDĂLINA
CĂSINEANU C LOREDANA ELENA
CAUCOŞ M FLORICA
CAZACU C FLORIN
CAZACU V FLORINA LUCIANA
CAZAN (PĂTRANA) ŞT. GINUłA
CERCEL I MARIA SIMONA
CEREMOVICI (JOGHIU) I. NICOLETA CAMELIA
CEREMOVICI (VELICU) I. MIHAELA SANDA
CERNAT C ANA MARIA
CHELARU G MARIUS CONSTANTIN
CHETRUŞCA (NĂSTASE) M CĂTĂLINA ANDREEA
CHILIPIREA (FILIP) F FLORICA
CHIPĂILĂ X RADU MIHAI
CHIRAN I. GEORGETA
CHIRIAC ŞT. MARIANA DANIELA
CHIRILĂ ŞT ELENA
CHIRILĂ (DAMASCHIN) E MARIANA
CHIłU GHE ALEXANDRU
CHIVU M EUGENIA MARIA
CHIVULESCU (DRĂGAN) D ANAMARIA
CIAUŞU P MARIANA

23
CÎLMAC (BĂDESCU) P AURELIA
CIOACĂ (CELEA) D MARIANA
CIOBANU G ALEXANDRU MIHAI
CIOBANU N ANGELA ANCA
CIOBANU (BOERESCU) I NICULINA ANGELICA
CIOCAN (MARIN) M GEORGETA
CIOCAN (MIHAI) M LUCICA
CIOCĂNEALĂ M RAHELA MIHAELA
CIOCEANU (ALEXANDRESCU) F SILVIA
CIOFLAN I. OANA EUGENIA
CIOLCĂ (SCARLAT) E CORINA ELENA
CIORγà (IANCU) C CARMEN
CIOTCA(KSHIRSAGAR) V ANDREEA
CIOTEA (MULłESCU) C GHEORGHIłA
CIOTOIANU (PREDA) D FLORENTINA VERONICA
CIRJAN(CRACIUN) I NICULINA
CÎRLOMETE (VIERU) I IULIANA MARIANA
CIUBUC N CRISTINA
CIUCAŞ (PANA) I RAVECA
CIUREA C STELUłA
CIURLA D ALINA MIHAELA
CIUŞE (COJOCARU) A LUMINIłA MIHAELA
CLIMOV T MELANIA
COCEA(CARAMAN) N DORINA
COCIOBEI M IULIANA
COCORU (CAZAMIROVICI) P ELENA
COCORU (SAVA) P IOANA
CODREANU E SILVIA GABRIELA
COJOCARU C ALINA MIHAELA
COJOCARU(VLAD) GHE ANA GEORGETA
COJOCEA I ALINA
COLł N ALEXANDRU
COLłUNEAC (BACIU) I DOINA
COMĂNEANU (AXINTE) G CLAUDIA MARILENA
COMANOIU M ALINA MIHAELA
COMORAŞU (GHEłU) GHE MARIOARA
CONCIU (TEIANU) D. DANIELA
CONDICARU (MIRA) D MARIA DANIELA
CONDRUC (ISTRATE) M ANDRA
CONSTANTIN C GEORGIANA
CONSTANTIN C RALUCA
CONSTANTIN F ALINA GEORGIANA
CONSTANTIN (BARBU) C ARINA ŞTEFANIA
CONSTANTIN (FLOREA) I LORICA
CONSTANTIN (PANĂ) N AMELIA
CONU M FLORENTINA ALINA
COPĂCIANU (CĂLIN) A CRISTIANA CAMELIA
COSTACHE I TEODOR VALENTIN
COSTACHE (CROITORU) V LILIANA
COSTEA (STROE) M ELLY
COSTEA(MERIŞOIU) D CONSTANłA
COŞTEANU P ALEXANDRA

24
COVAŞĂ (łUGUI) GH ALINA ELENA
COVASAN (STOICA) T MARIANA
COVRIG C CORINA ELENA
COZMA M FLORIN
COZMA(OPREA) G MIHAELA
CRĂCIUN GH LAURA
CRĂCIUN (ANGHEL) I MARINELA
CRĂCIUN I CRISTINA VENERA
CRĂCIUN (POPESCU) I ELENA
CREłU A NELY ADRIANA
CREłU D FLORENTINA
CREłU (STANCIU) I. MARIA
CRIŞAN T MARIA MĂDĂLINA
CRISTEA GH DOINA ANI DIANA
CRISTEA I DANIELA GEORGETA
CRISTEA P MARIANA
CRISTEA V ELENA CORINA
CRISTEA V SIMONA ALEXANDRA
CRISTEA (PETRUł) GHE FLORENTINA
CROITORU (LULEA) GH CONSTANłA
CROITORU (TICULESCU) I GEORGETA
CRUCEANU (MOCANU) I IULIANA
CULICOV Ş GABRIELA
CURCAN (DIMITRIEV) A MARIANA
CUSA V ELENA
CUłENCO (OPREA) G MARIA
DAN GHE FLORENTINA CLAUDIA
DAN (MAREŞ) D CORNELIA CORINA
DĂNESCU H DANIELA GABRIELA
DASCĂLU (PREDA) V. DANIELA ANA
DAVID V ELENA CLAUDIA
DAVID (BUCUR) V.M DIDONA RALUCA
DAVIDA GHE CĂTĂLIN
DEACONU (ION) V OLGUłA
DECU N ANDRIANA
DEDU D VIORICA
DEGHELUłĂ (VASILE) GH. MIHAELA
DELIVASILE I IONUł LUCIAN
DIACONEASA B. MONICA
DICU C FLORINA
DIMA (RISTOSCU) N. VIORICA
DINCĂ (MARINESCU) M MIOARA
DINCU GH. ŞTEFANIA NICOLETA
DINU M DANIELA
DINU S DOINA
DINU (ALUPEI) GHE ANDREEA TEODORA
DINU (COSTACHE) GHE IOANA DOMNICA
DINU (SANDU) M ELENA
DINUł (DINICĂ) I IOANA DANIELA
DOBOŞ I FLORIN
DOBRE (NEGULESCU) I MARIANA
DOBRE (RĂDUCANU) I CLAUDIA MIHAELA

25
DOBRESCU I IONUł MIHAI
DOBRIN (GHIMPU) C MARIOARA
DODU (BLOGOŞ) R LILIEANA
DONICA M ANA CRISTINA
DORILĂ (IONIłĂ) I ANAMARIA MIHAELA
DOROBANłU GHE SORINA
DOROBANłU I TEODORA ANA MARIA
DOROBANłU I. GEORGIANA NICOLETA
DOSPINA M MARIA
DRĂGAN (DONEA) S MIHAELA
DRĂGHICI F GEORGE
DRAGNE (CREłU) N ELENA
DRAGNEA V MARIUS VALENTIN
DRAGNEA (BARNEA) I GEORGETA
DRĂGOI I. ADINA SIMONA
DRAGOMIR V LUCIANA
DRAGOMIR V VERONICA
DRAGOMIR (DAMIAN) T ANA MARIA
DRAGOMIR (CIOBĂNESCU) M. GEORGIA
DRAGOMIR (PĂDURARU) M MARIA
DRAGOMIR (TOADER) G ANCA RALUCA ANDREEA
DRAGU I GEORGETA
DRĂGULĂNESCU (DRAGU) D MONICA GABRIELA
DRĂGULESCU (SAVU) I CRISTINA
DRAICA (CĂRBUNEANU) I. EMANUELA CLAUDIA
DRUGAN (POPESCU) M MARIEA
DUMANGIU (POPA) D DESDEMONA MIOARA
DUMITRACHE M IOANA
DUMITRACHE M MARIA
DUMITRAŞCU(MĂNDREANU) E MONICA NINA
DUMITRESCU AL. FLORINA SIMONA
DUMITRU C ANDREI CRISTIAN
DUMITRU C DRAGOŞ MIHAI
DUMITRU D MARIA
DUMITRU GH. ELENA ADRIANA
DUMITRU V LENUłA LUMINIłA
DUMITRU V VIRGINIA
DUMITRU (CRĂCIUN) C LUMINIłA
DUMITRU (PREOTOŞOIU) P MARIANA
ECHIMESCU I DANIELA
EFTIMIE I. SIMONA
EFTIMIE (VASILIU) P NICOLETA ALEXANDRA
ELIAD (TUDOSE) C MIHAELA
ENACHE L CONSTANłA
ENACHE T LILI
ENACHE (FOFIRCĂ) P EUGENIA
ENACHE (HOROTAN) I MIHAELA
ENACHE(POPESCU) O NICOLETA
ENE M LUIZA
ENE (AGAPIE) I IOANA
ENE (VĂDUVA) L ANAMARIA
EPURE O LUMINITA MIHAELA

26
EPURE (STAN) C FLORENTINA
FAHMI N MARWA
FELIE D ALIN GHEORGHE
FIERARU G ANIŞOARA
FINCĂ C CAMELIA
FLOREA D CLAUDIU CRISTIAN
FLOREA N OCTAVIA MANUELA
FLOREA N STANCA
FLOREA (CAZAN) GHE LILIANA
FLOREA (TUDOR) M LIDIA
FLORESCU I BEATRICE ECATERINA
FLORESCU (MURĂREł) I CRISTINA
FLORESCU (POPA) N MIHAELA
FLORESCU(AVASILOAIE) I FLORENTINA
FLORIGANłĂ (ANGHELI) I VIRGINIA MARIANA
FORTINE V ALINA
FRÎNCU M MARIO SANTILIANA COSMIN
FRUNZĂ (COMŞA) M MIHAELA
FRUTH (CĂPRIłĂ) A MAGDALENA
FURTUNĂ (SPÎNU) GHE ELENA IULIANA
GAFIłĂ (GURĂU) C MARIANA
GAIŞTEANU (OPREA) N MARIANA
GĂVĂNEANU (LINGURARIU) GHE ZENOVIA
GAVRIL M OVIDIU
GAVRILĂ (BUSUIOC) D CONSTANłA CERASELA
GAVRILĂ G GEORGE
GAVRILĂ GH. ONUł CĂTĂLIN
GAVRILĂ M MIHAELA
GEICU (NAIE) X FLORINA SORINA
GEMENE D DANIELA
GEMENE G MIHAELA
GEORGESCU (DOBRIN) GHE MARIANA
GEORGESCU (HARALAMB) A MARIANA DANIELA
GEORGESCU (NICULAE) V ANA ALINA
GHEARA(BUJDUVEANU) C LENUłA
GHENEA (PANAIT) M ADRIANA
GHEORGHE I. MIOARA NONA
GHEORGHE M CONSTANłA
GHEORGHE M. AURELIA
GHEORGHE (BEJENARU) M CRISTINA
GHEORGHE (ENESCU) A ANCA MARIA
GHERASIM (IONIłĂ) T RUXANDRA
GHERGAN A MARIUS CONSTANTIN
GHEłU (CIOTEA) T IONELA GABRIELA
GHEłU (ŞTEFAN) V GEORGIANA
GHICA D OANA RALUCA
GHICA S BOGDAN
GHIGEANU (JEGA) N MARIANA
GHINEA (RADU) P FLORENTINA
GHIOCEA D. DANIELA IOANA
GHIłA GHE IONEL MARIAN
GHIłĂ M. STELUłA

27
GHIłĂ (MANU) M. ELENA
GIRIP C FLORIAN GHEORGHE
GIUCĂ V ELENA MIHAELA
GOGU (CUTURELA) AL. ELENA
GOIA (NEGOIłĂ) V ANA MARIA
GOLOGAN C MIRELA
GOłA (TOFILI) V DANIELA
GOTTFERT M MONICA
GRĂDINARU M. ELENA
GREACA (ENACHE) GHE FLORENTINA ALEXANDRA
GREBLEA S GEORGIANA CĂTĂLINA
GRIGORAŞ V MARIETA ALINA
GRIGORE (BĂLĂCEANU) A SIMONA NICULINA
GRIGORE (COMAN) N GEORGIANA SILVIA
GRIGORE (PARASCHIV) M MARIANA
GRIGORE( VÎLCELEANU) I VERONICA ANTOANETA
GRIGORESCU (ANDREI) GHE GEORGETA
GROSU M IULIAN
GROSU (OPRICAN) I CARMEN
GROZAVU M DUMITRA CRISTINA
GUłĂ V VIORICA ADRIANA
GUłESCU (PÎRVU) I MARIANA
GYORFI (GORGONEłU) A EMILIA
HĂIDĂUTU C. EMANUELA ESTERA
HAIDER (ARTENIE) C FLORINA
HANGANU (CHIREA) M VIRGINIA
HANGIU (POPESCU) C MARIA MEDINA
HAPA (ŞAPERA) M STELA
HARAGA D DANIELA
HELIŞAN O ANCA MARIA
HNATEC (DOROFTEI) I ANA
HOINARU V PETRUłA ROXANA
HRINCESCU(OANĂ) I CLAUDIA
HRISCU T LUMINIłA CRISTINA
HUHULEA M NICOLETA ROXANA
HUIBAN M ALEXANDRINA
HUREZEANU (MIRCEA ) I OLIMPIA
HUZUM (ISTRATE) I VASILICA
IACOB V OVIDIU
IAMANDI N MARIA MIRELA
IANC P GABRIELA ELENA
IANCU (MOTOC) V MARIANA
IAURUM F ANGELICA
IFRIM (MOLDOVEANU) S GAROFIłA
IFRIM (SIMA) C ANUłA
IFTODE C CONSTANTINA GABRIELA
ILIE V RODICA
ILIE (DUMITRU) GH. LILIANA
ILIE (GHEORGHE) C MARIA DOINA
ILIE (GHEORGHILĂ) I MAGDALENA
ILIE (ŞERBAN) GHE MARINELA
ILIESCU M MIHAELA

28
ILINCA M RAISA ELENA
ILYES (CSORTAN) A SAROLTA
IOAN (CRISTESCU) V GEORGETA MIHAELA
IOANID (DRĂGHICESCU) A VALENTINA
IOJA (FARTINESCU) N ELENA MARIANA
ION GHE DOINIłA
ION(FLUERAŞ) T MIRELA
IONAŞ N IULIAN LAURENłIU
IONESCU M. CARMEN IOANA
IONESCU M. MĂDĂLINA MARIA
IONESCU N NARCIS NICOLAE
IONESCU (DINU) N MARIANA
IONESCU (GHEORGHE) I. NICULINA DOINA
IONIłA A DOINA VIRGINICA
IONIłĂ I. NICOLAE DRAGOŞ
IONIłĂ S FLORENTINA DANIELA
IONIłĂ S IONEL
IONIłĂ V MIHAI IONUł
IONIłĂ(VÎRBAN) G RODICA
IORDACHE I MIHAELA
IORDACHE (GEANTĂ) V. ADRIANA
IORDAN (PETRE) I MARIANA
IORGA E EMI MIHAELA MARINELA
IOSUP (MUNTEANU) G EUGENIA
IRIMESCU G. GEANI VIOREL
IRIMESCU G. REMUS
IRIMIA C RODICA MIHAELA
IRIMIOAIA (MICLEUŞESCU) G MIRELA NICOLETA
IRIZOIU (COROIANU) I MIHAELA GABRIELA
ISCRU (BEGE) N NICOLETA
ISPAS (DRULĂ) A FĂNUłA
ISPAS (GOIA) D MARIA MIHAELA
ISPAS (TIIREI) P MARINELA
ISTRATI N EUGENIA LELIA
IVAN D LILIANA
IVAN F MIHAI DANIEL
IVAN N MIHAELA
IVAN N. ANCA MARIA
IVAN V IONUł
IVĂNESCU A VALENTINA
JINARIU (FIRICEL) V. LUCIA FELICIA
JUGANARU (YOUSIF) M DANIELA
KORODI (NICHITARU) E.I. ELISABETA
LĂCĂTUŞ M. SILVIA IONELA
LĂTEA (OPREA) GH TATIANA
LAZĂR (NEAGU) M GEORGIANA
LAZĂR (ZAHARIA) M GABRIELA CRISTINA
LĂZĂROIU (CATANĂ) P CARMEN
LEONTE GH CLAUDIA GHEORGHITA
LÎLĂ C MIHAIL COSMIN
LINłEANU(DOBRE) GH GABRIELA
LIłĂ (STOIAN) M CRISTINA ANDREEA

29
LIXANDRA I ANA MARIA
LIXANDRU (IRIMESCU) I. ELENA ROXANA
LIXANDRU (VĂDUVA) GHE ANA
LIXANDRU(CARAGIU) A ELENA
LUCA M ŞTEFANIA
LUCA V ELENA
LUCA(UDROIU) N MARIA
LUNGU M. MARICICA
LUNGU (IACOB) A VIORICA
LUPAŞCU A CORINA GRAłIELA
LUPAŞCU (BOLOCA) ŞT. GABRIELA
LUPU(CONSTANTIN) N NICOLETA ALINA
MĂCĂRESCU D PETRICĂ TUDOREL
MĂDESCU (MOISE) GHE ALINA GEORGIANA
MAFTEI(MĂRUNłELU) V MARIA
MAGHERU (DINU) GHE ELENA
MAICAN (DAVID) C. MIHAELA CORNELIA
MANACHE N FLOAREA
MANEA I ADRIAN
MĂNESCU (NEDELEA) N MIHAELA
MARANCA (MARICA) GH MIHAELA
MĂRCHIDANU N PETRE
MARDALE (MIHAI) I MARIANA
MARDALE(DELIVASILE) I GIGICA
MARDARE F IOANA
MARDARE (DINU) C LILIANA
MARDARE(NIłU) D CARMEN ELENA
MAREŞ (BARON) GHE MIHAELA DANIELA
MĂRGĂRIT (PANĂ) T FLORENłA CLAUDIA
MARIN C CARMEN CRISTINA
MARIN GHE NICOLETA LILIANA
MARIN M IONELA MIRELA
MARIN N MARIUS
MARIN V DOINIłA
MARIN (NICOLAE) N CORINA ANGELA
MARINACHE M GHEORGHE
MARINCEA (PARPALEA) F LENUłA
MARINESCU (MINEA) GHE MARGARINA
MARINUŞ (ŞTEFAN) I ELENA
MARIOARA N MIRELA
MARIŞ (OPREA) C ALEXANDRA RALUCA
MARTA (TRANDAFIR) M FLORICA MIHAELA
MĂRZĂ (GHEORGHE) P SANDA
MATEI GHE ELENA VIORICA
MATEI M. ELENA
MATEI N LUMINIłA IULIA
MATEI (BELDIMAN) R ELENA IULIANA
MATEI (ISTRATE) C ELENA CRISTINA
MELCESCU GH ALEXANDRU MARIAN
MELINTE G MIRABELA
MEREANU I. MARINA
MEREANU (PETRACHE) I. IULIANA

30
MEREMZOI A IONUł ALEXANDRU
MEREU V CARMEN GEORGETA
METELEANU GHE MONICA CRISTINA
MIHAI D NICOLAE VOICU
MIHAI GHE NICOLETTE RUXANDRA
MIHAI N CARMEN TATIANA
MIHAI N MIOARA
MIHAI (BELEA) T GETA
MIHAI (ISTRĂTOIU) I NICULINA ANCA
MIHAI (MANOLI) M FLORINA IRINA
MIHAI (MEREMZOI) S SIMONA GABRIELA
MIHAI (PANAIT) I AURELIA
MIHĂILĂ C SIMONA ANDREEA
MIHĂILĂ P MANUELA
MIHĂILĂ V MIHAELA ANDREEA
MIHĂILESCU C GABRIELA
MIHALACHE A TEODORA
MIHALACHE (MATEI) N IRINA MARIANA
MILEA N. AURELIA ROXANA
MILITARU I ADELA ILEANA
MINEA (UNGUREANU) A MARIANA
MIRCEA(BARBUR) T CAMELIA
MIRCEA(ŞTEFAN) V GEORGETA
MIREA (CHIVU) C MARIA
MIRICĂ N MIHAELA
MIRICĂ(BELET) ST FLORINA
MIRICESCU (ANGHELINA) N MIHAELA FLORENTINA
MIROŞANU (POPESCU) P. AURELIA
MIŞCOI (DUMITRU) A VALERIA RALUCA
MITITELU (BUNGEłEANU) V DANIELA
MITRICĂ(BĂDECI) M TATIANA
MITROI (PÎRVĂNESCU) M. DENISA ROXANA
MIU (STAN) I MARGARETA
MOGOŞ (STOICA) C MARIANA
MOISE ŞT. CONSTANłA
MOISE T ANASTASIA FLORINA
MOISE (ATANASIU) F PETRUłA
MOISINI (ZLOTEA) O MIHAELA BEATRICE
MOLDOVEANU (OLTEANU) GH. ŞTEFANIA IRINA
MORARU (CAZACU) P ADRIANA
MORARU (ERIMIA) GH ILEANA REBECCA
MORARU (IACOBESCU) N MIłA
MORCOV (STĂNICĂ) M ALINA
MUNCESCU (POPA) C RODICA
MUNCILEANU GH MIRELA
MUNTEANU (PĂLĂRIE) P ARISTIłA
MURARIU C FLORIN ADRIAN
MUŞAT C ELENA CRISTINA
MUŞAT (STAN) T. IOANA
MUSTĂłEA (IMAN) N IOANA
MUZICĂ N MARILENA SIMONA
NAE C MARIA

31
NAE (VECERDEA) R. CĂTĂLINA ELENA
NAE (MIRON) V VALENTINA
NĂSTASE (GLAVAN) C MARINA
NĂSTASE(BONCEA) I ADRIANA
NEACŞU GHE. CRISTINA
NEACŞU T NICOLAE FLORIN
NEAGU GHE MIHAELA LUCIA
NEAGU I MARIAN
NEAGU S ALICE GINA
NEAłĂ C EMILIA ROXANA
NECŞUł I GABRIELA
NECULAE I. ELISABETA ALINA
NECULAU C GABRIELA RODICA
NEDELCU C DOREL
NEDELCU D ELENA CRISTINA
NEDELCU M SORINA MIHAELA
NEDELCU N GEORGE
NEDELCU (ANTON) GHE VICTORIA
NEDELCU (MILOIU) M. MIRELA
NEGOIłĂ D MARIUS IONUł
NEGOIłĂ(POPADIUC) P MARIOARA
NEGREANU (DUMITRESCU) F ANDREIA MILENA
NEGRESCU (VONCILĂ) M. IONELA MARIANA
NICA (TURCU) S ALINA GEORGIANA
NICA (CHIłOIU) GH. EUGENIA
NICHITA C DRAGOŞ IONEL
NICOARĂ (COSTEA) N NICOLETA CORINA
NICOLAE I GEORGIANA
NICOLAE (GHIOCEL) M MIHAELA MARIOARA
NICOLAE (RUSA) GHE DOINA
NICOLAE (STAN) F CARMEN GEORGETA
NICOLAU C DIANA IOANA
NICULAE N NICOLAE ADRIAN
NICULAE (MARIN) D ŞTEFANIA
NICULAE (MATEIUC) I CAMELIA
NICULAE (TUDOSIE) D ANA HORTENZIA
NICULAE(STAN) G CARMEN
NICULESCU (BOGHEANU) N IULIANA MARIANA
NICULESCU(SIMION) N MIRELA
NIDELEA T. CONSTANłA
NIłĂ (INDOLEAN) M. ECATERINA
NIłOAICĂ GHE ANCA LUMINIłA
NITU GH MARIAN
NIłU GHE EUGEN
NIłU V DORELA CĂTĂLINA
NIłULESCU I CONSTANTIN ROBERT
NOVAC (MÎTÎCĂ) V MARIANA
NUłU GHE IULIANA
OANĂ I NICUŞOR
OJAR ŞT GABRIEL IULIAN
OLARU (MINCU) A ELENA OLIMPIA
OMOCEA(NICULAE) V OANA ANDREEA

32
ONIłĂ (OPREA) GH. GEORGETA
OPREA S CĂTĂLINA
OPREA (HÂNCU) V CRISTINA
OPREA (BREGA) I IZABELA
OPREA (LIłĂ) Ş FLORI MANUELA
OPREA (NEAGA) D AURA
OPREA (VIŞAN) D ELENA
OPRIŞAN F DENISA MARIA
ORODEL (PAŞOL) GH. FLOAREA
OSIAC (GRUDINSCHI) A ELENA
OTEA (CÎRTICIOIU) P.D VERONICA
PĂDURARU V MARIA OANA
PĂDURARU (GHENOV) I ELENA
PANAIT GHE DRAGOŞ RADU
PANDELE (IVAN) F GABRIELA MARIANA
PANTAZI I ADRIAN CONSTANTIN
PANTILIMON M IONELA
PAPALEł E. VIOREL DĂNUł
PARASCHIV M GEORGETA VICTORIłA
PARASCHIV (DRAGOMIR) I MIRELA
PASCU (DUMITRU) D DOINA ALEXANDRA
PASTRAMĂ P MARIA CRISTINA
PĂUN A IONELA AURELIA
PĂUN V DOINIłA
PĂUN (BARBIR) V ELENA VIOLETA
PAVEL (OPREA) Z SIMONA LILIANA
PAVEL (VOINIłCHI) I CATERINA
PAVELESCU P VIORICA MIHAELA
PEDOLU Ş VASILICA ALINA
PENE (POPESCU GEORGEVICI) FL. MARIA
PETCU I MIHAELA DANIELA
PETCU S. ELENA MIHAELA
PETCU (VOICU) V DELIA TEODORA
PETRACHE I. CRISTINA
PETRACHE N NICOLETA
PETRACHE (NEAGU) C ELENA
PETRE C. IONICA
PETRE (BERCEANU) N SIMONA FLORICA
PETRE (NAE) GH ORTANSA
PETRE (PAVEL) A MARILENA
PETRESCU (PREDA) P MARIANA HORTENSIA
PETRESCU (REVENCO) GHE CRISTINA
PETRESCU (RUSU) M OLIMPIA VIORICA
PETRESCU (ŞTEFAN) D MARGARETA
PETRIŞOR D FLORINA ROXANA
PETRIUC (SCHMAUS) C EUGENIA
PÎNDARU V.A. AURELIAN FLORIAN
PINłĂ I ANDREI TEODOR
PINTEA M MARIA ANTOANETA
PINTEALĂ (NECULĂESEI) F LĂCRĂMIOARA
PÎRVU A CARMEN ELENA
PÎRVU GHE CARMEN ALINA

33
PÎRVU (TOTU) C ELISABETA
PÎRVULESCU (VASILE) S. ELENA
PIŞLEA (MIHAI) I GHEORGHIłA
PISTOL A ELENA
PLĂCINTĂ (PÎRVU) V RODICA
PLETEA (STĂNILĂ) V CRISTINA
PODEANU (PETRACHE) C FLORENłA
PODGOREANU(ROMAN) I GABRIELA
POIANĂ (GHIłĂ) GH DISPINA
POPA D CECILIA
POPA I EDUARD CRISTIAN
POPA P GEORGETA
POPA T. AURORA TEODORA
POPA (MAREŞ) I CONSTANłA
POPA (PREDA) D MANUELA IONICA
POPA (STANCU) V. ANGELA
POPA(STOIAN) Ş LILIANA VIORICA
POPESCU N LUCIAN LEONARD
POPESCU (CĂLDARE) A. SIMONA PAULA
POPESCU (CHELAN) I IONELA
POPESCU (CRISTIAN) C VIORICA RODICA
POPESCU (RUGINĂ) I NICOLETA
POPOVICI (MOSTEANU) C ŞTEFANIA ADRIANA
PORTARU D. MARINELA IONELA
POSMAGIU I DĂNUł GEORGE
POTRA (BADEA) I. ELENA IOANA
PREDA C EMIL
PREDA C LAURA MARINA
PREDA E DUMITRA VALENTINA
PREDESCU S RĂZVAN ION
PREDESCU - GROSU S MONICA ALEXANDRA
PREDESCU (PÎRVU) GHE MARIANA
PREDESCU (STANCIU) I IULIANA CARMEN
PREOTEASA (MĂLNĂŞANU) GHE MIA
PREOTOŞOIU (BADEA) A ANDA GABRIELA
PRIVITĂ (BĂLESCU) I MARIANA
PROCOP (PETCU) F. MARIA
PRODEA(POPPER) G GEORGIANA MIHAELA
PUIU (SIGMUND) I MAGDALENA
PURGHEL(MANOLACHE) C MARILENA
RACOVIłĂ (BUICĂ) N MARIA
RADA (ALEXIE) C MARINELA
RADU A AURA MARIA
RADU D RALUCA VIOLETA
RADU GHE CARMEN MIHAELA
RADU I AURELIA
RADU I IONICA
RADU I MIHAI NICOLAE
RADU M IONELA
RADU (PĂTULEA) M MIHAELA
RADU (PĂUN) C ILEANA
RADU (PINTILIE) M. SIMONA ELENA

34
RADU(NECULA) GHE MARIA
RADU(PANĂ) D SILVIA
RĂDULESCU D CONSTANTIN
RĂDULESCU G.GHE ANTONIA SIMONA
RĂDULESCU I LIA MARA
RĂDULESCU (BĂLAN) V DANIELA
RĂDULESCU (CONSTANTIN) M BIANCA MIHAELA
RĂDULESCU(NIłU) T MITRANA HARALAMBIA
RĂDUłĂ GHE MARIA STELUłA
RENłA (DIMANCEA) I LILIANA
RÎPEANU C ELENA ATENA
ROMAN I ADRIAN
ROMAN I GEORGE GABRIEL
ROMANOV (APOSTOL) A. CORNELIA
ROTARIU (MIHALACHE) V. SIMONA
RUGET (BURCEA) V ANGELA
RUSU(VOICU) I NELI
SAITOC (CUBIłCHI) M MARIANA
SANDU R ROXANA GABRIELA
SANDU (BONGHEZ) I NICOLETA
SANDU (CONSTANTIN) N GEORGETA
SANDU (DOROBANłU) X PETRUłA
SANDU (MANEA) S. NICOLETA
SANDU (TOCACIU) M PETRONELA
SANDU(RADU) N ANCA LUIZA
ŞARGAN N VALI EMANUEL
SAVA C LAURA MIRELA
SAVA (CIOCOIU) I ELENA DANIELA
SAVU GH. BOGDAN CONSTANTIN
SĂVULESCU(NICULESCU) G MIHAELA LILIANA
ŞEICARU (RADU) V DIANA ISABELA
ŞERBAN M CRISTIANA
ŞERBAN M ILIEANA CRISTINA
ŞERBAN (ALBU) D ELENA
SIBECHI (CROITORU) GHE GEORGETA
SILION (BĂDĂNOIU) E GEANINA
SIMA (MANEA) I MIHAELA
SIMION C AURELIA
SIMION (OPREA) M FLORENTINA
SIMIONESCU N ION
SINCĂ M LILIANA DIANA
SÎRBU I ELENA CRISTINA
SÎRBU(SÎRBU) GHE MARILENA
SLAVIC (SĂLĂGEANU) B ELIDA
SNAGOVEANU A VIORICA
SOARE A DAN
SOARE (MOCANU) I GEORGETA
SOARE TUDORICĂ V SEBASTIAN IULIAN
SOLOMONESCU (MANOLACHI) A GHEORGHIłA
SPĂTĂRELU I. SIMONA GRAłIELA
SPĂTARU M MIHAELA RAMONA
SPIRACHE (LOTFI) I IOANA GINA

35
STAN GHE MARIUS ALEXANDRU
STAN N GABRIELA
STAN T. LILIANA
STAN V GABRIEL
STAN (GIUREA) I CORINA ADELA
STAN (HALDAN) P MARIANA OFELIA
STAN (SGÎNCĂ) I TEODORA VICTORIA
STANCIU (DUMITRAŞCU) I RALUCA RAMONA
STANCIU (ROSU) C CLAUDIA CATALINA
STANCIU (TRANDAFIR) I CARMEN LILIANA
STANCIU( ROBU) GHI ELENA
STANCU M RADU CĂTĂLIN
STĂNCULEANU (ROMAN) D. EUGENIA
STĂNCULESCU (IVĂNESCU) T GEORGIANA
STĂNUCEL (MIHĂILĂ) V MARIANA MIRELA
ŞTEFAN D GEORGIANA
ŞTEFAN D VASILICA VALENTINA
ŞTEFAN GH. ELENA
ŞTEFAN (CIOCOI) V VALENTINA
ŞTEFAN (DATCU) N. MARIANA
ŞTEFAN (NIłESCU) GH. VALENTINA CAMELIA
STEFAN(MATEI) M PETRICA
ŞTEFĂNESCU (GHEORGHE) P ELENA
ŞTEFURIAC P. MARILENA FLORENTINA
STELEA (MATEI) AL ELENA
STOIAN GH. DANIELA
STOIAN I MARIA
STOIAN (MULLER) I GEORGETA
STOIAN(DINU) I IOANA
STOICA D MARIA
STOICA (TĂNASE) M ANA MARIA
STOICA V SIMONA NICOLETA
STOICA (MARINESCU) C IULIANA
STOICA (MORARU) C VALENTINA CRISTINA
STOICA (NEAGU) I NICOLETA CARMEN
STOICA (STOIAN) P MARIANA
STOICA (TIłA) T STELIANA
STROE I VALENTINA GEORGIANA
STUPARU P CRISTINA
SUCIU N NICOLETA
SUCIU (DINU) D ADRIANA ALINA
SUGU (IONESCU) CTIN. MIHAELA
ŞUłOIU(VRÎNCEANU) GHE DANIELA MARIANA
TACHE(JELEA) GHE ELENA
TAMAŞ(SIMOIU) P LUCIA
TĂNASĂ( DIłĂ) C IONELA ŞTEFANIA
TĂNASE R MĂDĂLINA MARIA
TĂNASE( PASCIUC) F CEZARINA
łÂNłU (CIULINARU) P NICOLETA
łĂPESCU (BARBU) F. LUMINIłA
TĂPOI (SCHAFER) D MIHAELA
łÂRDEA (IORDAN) J NICULINA VERONICA

36
TĂRTĂSEANU (NICOLAE) C. VASILICA SILVIA
TASE N. ANDREEA
TĂTARU I ALEXANDRA ALINA
TCHADYE(NZOUNZ) C FLORA CAROLA
TEODORESCU C ADRIANA
TEŞA V.N ALEXANDRA
TEŞCAN I CRISTIAN
łÎNCU (TACHE) M CONSTANłA TATIANA
TOADER F ALINA CLAUDIA
TOADER (IACOB) V. NICOLETA
TOADER (IRIMESCU) D. CAMELIA ADRIANA
TODICĂ (IVĂNCUł) A MIHAELA
TOMA A DANIEL
TOMA F ADRIANA
TOMA GHE ŞTEFAN COSTIN
TOMA M DANIELA
TOMA N CRISTIAN NELU
TOMA N NICOLETA
TOMA (UDREA) I MARIANA
TOMA( CĂCIULĂ) S ANA MARIA
TOMA(BĂLUłĂ) E EMILIA
łONE P IRINEL FLORIN
TOPUZARU M CORNEL IULIAN
TORTOCAN GH ALEXANDRU MARIAN
TRĂŞCAN (NOHAI) X MONICA
TRIFU I SIMONA MIHAELA
TRONARU D CRISTINA MIHAELA
TROSCOT (COŞE) GHE TUDORIłA
TRUFIN (GHEORGHE) P ANCA
TRUFIN(IFRIM) I MARIA MAGDALENA
TUDOR I ADINA GEORGETA
TUDOR I ELENA EMILIA
TUDOR I GEORGE CRISTIAN
TUDOR( POPESCU) N CAMELIA ANCA
TUDOR( RUSEN) A ALEXANDRINA
TUDOR(CHIROABĂ) M BIANCA ADRIANA
TUDOR(SIGMUND) M VALENTINA
TUDORICĂ (CĂPĂłÎNĂ) F ELENA
TULPAN A DENISA GABRIELA
łUNCAN Ş MARCELA GEANINA
TURCU N FLORENTINA ALINA
TUREA (VARDU) I AURELIA
TURMAC M MIHAELA
TUłU N OLIMPIA CAMELIA
TUTULUŞ (IUBITU) P MARIANA LILIANA
TUTUNARU M PARASCHIVA
TUTUNARU (NASTASE) M IONICA
ULMEANU N AURELIA VIVIAN
UNGUREANU GHE BOGDAN
UNGUREANU GHE MARIUS GEORGIAN
UNGUREANU( MILITARU) P MANUELA
URCON( GRIGORE) GHE GABRIELA

37
URLEANU H CONSTANTIN
URSULESCU M MARIA CLAUDIA
VĂDUVA I FLORIN DANIEL
VĂDUVA N. ELENA
VĂLVĂROIU(BRÎNZĂ) C GHERGHINA
VÂRCOLICI (BĂNICĂ) V. ELENA IULIA
VĂRZARU (SCÎNTEI) V ELENA
VASILACHE V MĂDĂLINA
VASILE I MARIANA LUMINIłA
VASILE V CRISTIAN DANIEL
VASILE V GEORGIANA MIRELA
VASILE (COCÎRLEA) I GINA
VASILESCU (GÎRBACIU) G ADRIANA
VECHIU (HOZA) GHE OANA CONSTANłA
VELIU (CĂRUNTU) V GEORGETA
VIDESCU V SILVIA VENERA
VILĂU (LUNGU) M MĂDĂLINA
VÎLSAN E CORNEL
VÎRTOPEANU M IONUł CĂTĂLIN
VINTILĂ (ION) V STELUłA CRISTINA
VINTILA(SOTIR) I IONICA NORICA
VÎRŞAN N OANA IRINA
VIŞAN V ANA MARIA ALEXANDRA
VIŞAN (CIOBÎRCĂ) P MIHAELA
VIŞAN (OPREA) D ELENA
VLAD I ANCA CRISTINA
VLAD I ELENA LILIANA
VLAD (BODO) A CARMEN
VLAD (GANE) D ELENA MIHAELA
VLĂDUłESCU (PANAIłOAIA) GHE ALEXANDRINA
VLĂSCEANU (POPA) D IONELA
VLASE(FLORINCA) V MARIA
VODĂ STAN I ŞTEFANIA LAURA
VOICU C ALEXANDRU
VOICU C GEORGE DANIEL
VOICU GHE PAULA
VOICU I NICOLAE EMANUEL
VOICU (GHEłIA) A LUMINIłA
VOINEA C DANIELA FLORENTINA
VOINEA V MARIA MIRELA
VORVOREANU (STROIA) N CARMEN MARIA
ZAHARIA (ILIE) M MIHAELA
ZAINEA (POPÎRLAN) C TATIANA
ZĂIłUC V. ANCA ROXANA
ZAMFIR S ELENA VALERIA
ZAMFIR(RADU) AL GEORGETA
ZAMFIRESCU (RADU) M ROXANA ANDREEA
ZĂVOIANU T RODICA
ZLATAN I MARIANA
ZLATAN (DUMITRU) I IULIANA
ZLOTA (RADU) N ILEANA

38
ANUL III ZI

COMPONENłA GRUPELOR

SERIA D

Grupa 325: ACHIM (OLARU) I. ANA - BOGDAN (BĂDICĂ) ŞT. GABRIELA ŞTEFANIA
Grupa 326: BOGDAN (MARIN) I. DORINA - COJOCEA S. TUDOREL
Grupa 327: COLłATU (BUGA) L. ANCA - DUMITRANA M. ILIE
Grupa 328: DUMITRASCU (STRATULAT) LUCICA - HÎNZU (COSTESCU) M. MIHAELA INGRID
Grupa 329: HÎRLEŞTEANU F. SILVIA MARIANA - MANOLE D. NICOLETA
Grupa 330: MANOLESCU (GĂINESCU) GH. IOANA MIHAELA - NĂSTASE (PENU) I. MIHAELA
Grupa 331: NĂSTASE (STĂNESCU) M. MIHAELA - PETCU N. MIRCEA
Grupa 332: PETECILĂ GH. MIOARA MĂDĂLINA - SCARLAT V. SINICA
Grupa 333: SCĂRLĂTESCU E. IULIAN MIREL - TILICĂ N. MARIANA
Grupa 334: TIMIŞAN (ILIE) L. DANIELA - ZUICĂ (LEAOTĂ) GH. MARINA

ACHIM (OLARU) I. ANA


ACHIłEI (CRĂCIUN) D. ANA ALINA
ADASCALITEI(CIOPEI) MARIANA
AFREM M. IRINA
AGAVRILOAE (PÎRVAN) P. VALENTINA
AIOJOAEI (ENESCU) P. ANIŞOARA
ALBIłĂ V. AUREL
ALBU (DINESCU) N. CORNELIA
ALBU (STOIAN) CTIN. TANłA
ALDULESCU (OANCEA) N. MARIA
ALECU (DULĂ) I. ELISABETA GABRIELA
ALECU (ROŞU) GH SOSILICA
ALECU S. GABRIEL
ALEXANDRESCU D. ADRIAN
ALEXANDRU ( STROIE) ILEANA
ALEXANDRU (DIMA) E. MARIANA
ALEXANDRU D. MARIAN
ALEXANDRU F. MARIANA
ALEXANDRU GH GEORGE
ALEXANDRU NICOLETA ANDREEA
ALEXANDRU(PARASCHIV) MIRELA
ALEXANDRU(ROTARU) RODICA
ALEXE V. VIOREL
ALEXESCU M. SIMONA ELENA
ALIONTE I. ILEANA
ALISTAR (MOISE) A. NICOLETA
ALPIDA (APOSTOLACHE) S. MIHAELA MARIANA
ALUPOAIE I. VICTOR BOGDAN
AMARIEI(ASCHIOPOAEI) LIVIA
AMBROZIE ŞT. CONSTANTIN
AMUZA (DOGARU) I. ANA
ANASTASOV (ATANASIU) C. VALENTINA NICOLETA
ANCA (COMAN) M. TEODORA
ANCA SORIN AURELIAN
ANCUCIOIU A.M. MIHAELA
39
ANCUłA (DĂRĂBAN) M MARIANA
ANDREESCU (VLAD) ŞT. DANIELA FLORENTINA
ANDREI (NIłĂ) GH. IRINA
ANDREI N. GEORGIANA
ANDREI V. MARIUS CĂTĂLIN
ANDRESCU(GHERGHE) ANCA MARTA
ANDRESEVICI (RADU) A. AURELIANA
ANDRIEŞ I SERGIU MITICĂ
ANDRONACHE ( POPA) MARIA
ANDRONACHE (VEŞTEMAN) I. DANIELA
ANDRONE (GHEłA) I. VIORICA
ANDRONIC (CRĂIłĂ) V. GIORGETA
ANEI ( ANGELESCU) VIOLETA
ANGELESCU FLORIN
ANGHEL ( ZAHARIA) GABRIELA
ANGHEL (ACHIREI) GH. MIHAELA
ANGHEL (BOTEZ) I. IULIANA GEORGIANA
ANGHEL (BUSTEA) CTIN. CARMEN LENUłA
ANGHEL (GHEłU) I. ANIŞOARA
ANGHEL (NEDELCU) I. LUCICA
ANGHEL (NICHITA) GH. GHERGHINA
ANGHEL A. BOGDAN
ANGHEL A. VICTOR OCTAVIAN
ANGHEL ALEXANDRA
ANGHEL GH. COSMIN
ANGHEL I. CARMEN DELIA
ANGHEL I. ONIŞOR
ANGHEL I.M. PREDA
ANGHEL V. DANIELA MARIANA
ANGHELE ( STOIAN) GEORGETA
ANGHELESCU (NEACŞU) A. MARIANA
ANGHELINA (PURIA) GH. AIZA
ANISII CTIN. LUCIAN
ANTIMIU (BORZA) I. ANDREEA IULIANA
ANTOCHE(FRUMUSANU) VALERICA
ANTOFE (NUłĂ) GH. DANIELA
ANTON ( RĂDULESCU) MARIANA
ANTON (RELIłCHI) M. GHEORGHIłA
ANTON (STĂNCIUGEL) A. MARINELA GINA
ANTON M. MIRCEA EMILIAN
ANTON ŞT. COSMIN
ANTON T.GH. VIOREL
ANTONACHE (OLARU) D. MIHAELA IULIA
ANTONESCU (ANGHEL) G. NICOLETA
ANTONIE (HÎNCERIU) I. IOANA
ANTONIE I. SOFIA
APESCARITEI(SOHOREANU) CAMELIA
APOSTOL (BREZAE) M. LUCIA IOANA
APOSTOL A. MARIN
ARDELEANU (CAINAMISIR) V. LILIANA CRISTINA
ARDELEANU P. TATIANA
ARGEŞEANU (CRAICIU) P. PAULINA

40
ARGHIR(STANCIU) IOANA
ARHIRE G. DOINA
ARON I. IONUł
AROTĂRIłEI (GHEORGHE) M MARIANA
ARPĂŞANU (łAPOREA) C. MIHAELA
ARSENE (COJOCARIU) N. IOANA
ARSENE (PEREANU) C. DANIELA
ARSENE (RADU) ŞT. MARILENA
ARSENE N. ILEANA MONICA
ARSENIE (IVANCIU) I. RODICA
ARSENIE A. ELENA CRISTINA
ASAVEI I. CRISTIAN IONUł
AVĂDANEI GH. FLORENTINA
AVGANłI GH. ENACHE CEZAR
AVRAM MARIA
AVRĂMESCU (BIOLAN) CT. NICULINA
AVRAMESCU M. MONICA
AXENE(ENOH) PUIU
BABA ( DINU) ANDRA RODICA
BABOI (ŞANDRU) GH. NINA
BĂBUŞ V. IULIANA
BACANU(BASALIC) MADALINA
BACANU(LUPASCU) LILIANA DOINA
BACIU I. CONSTANTIN LUCIAN
BĂDĂLAN (TUDOR) ŞT. LILIANA
BĂDĂLĂU (PETRE) I. IONELA CARMEN
BADEA (ALEXANDRESCU) N. NICOLETA LAURA
BADEA (CELEBI) P. CAMELIA
BADEA (COMAN) C.TIN GEORGETA
BADEA (DEACONU) V. MARIA
BADEA (MIHĂILESCU) I. GEORGIANA
BADEA (RACOVIłĂ) A. OANA GABRIELA
BADEA A. VALERICA
BADEA C. FLORENTIN ALIN
BADEA E. GEORGETA
BADEA F. BOGDĂNEL IULIAN
BADEA M. FLORIN
BADEA M. LARISA NICOLETA
BĂDESCU ( BĂDOIU) EUGENIA
BĂDIC D. MARIANA
BĂDILĂ (DUMITRU) CTIN. ILEANA COSTINELA
BĂDILĂ (IORDACHE) CTIN. IOANA CARMEN
BADIU F. GIORGIANA
BĂDOI T IONICA
BĂDULESCU G. GABRIEL LAURENłIU
BAGEACU S. DAN AURELIAN
BAHNARU (SMARANDACHE) I. ANETA KARINA
BAICU G. MIRCEA
BĂJĂNARU I. VALENTINA VIORELA
BĂJENARU (PETRE) D. MARIANA
BÂLĂ (RĂŞINĂ) E. LILIANA
BALA V CRISTIAN GEORGE

41
BALACCIU T. STELIAN
BĂLAN ( PETRESCU) C. CAMELIA MARIANA
BĂLAN (IONIłĂ) N. OPRICA GABRIELA
BALAN D. ADINA LĂCRĂMIOARA
BĂLAN I. GICĂ
BĂLAN T. GABRIELA
BĂLĂNESCU (RAICU) F. ANGELICA
BĂLĂNESCU (ŞTEFĂNESCU) V. MIHAELA CANDIDA
BALANICA NICU
BĂLAŞA ( FLOREA) GEORGIANA
BĂLAŞA N. ELENA
BĂLĂUłĂ (TUDORACHE) I. ANCA
BALCAN V. ANA ALINA
BALINT (COłOFANĂ) F. IULIANA
BALINT V. EMILIA
BĂLTĂNEANU D. STELA DANIELA IZABELA
BĂLTĂREłU (DOROBANłU) S. NECULIłA
BANĂ ( PĂDURARU) LUCIA
BANCEANU(ENE) GINA
BĂNICĂ (DRĂGHICI) P. GETA
BANU CTIN. OLGA
BANU I. MIHAELA ŞTEFANIA
BANU(SERBAN) IONICA
BĂNULESCU (CURTASU) P AURELIA
BARAITARU (MLADINOIU) R. MARIEA
BÂRAN (NEAGU) CTIN. CARMEN
BARBU (DUMITRESCU) N. GINA
BARBU (LASCU) I. PETRUłA
BARBU C. LILIANA
BARBU I. MIGOIANA CONSTANłA
BARBU M. ŞTEFAN ALEXANDRU
BARBU NICOLAE VALENTINA
BARBU P. FLORIAN
BĂRBUł (DADILOVEANU) A. FLORICA
BĂRCEANU P. SVETLANA GEOVANA
BARNEA (DRAGOMIR) D. ILEANA FLORINA
BARON (IVANOF) M. IOANA VIORICA
BARONCEA L. IOANA
BARŞON (TĂNĂSESCU) A. BEATRIX
BĂRZĂIANU GH. ŞTEFAN
BĂRZOI ( BOGDAN) ALEXANDRU
BĂRZOI A. OANA
BATOG M. CRISTIAN GEORGE
BEBEŞELEA (BĂLĂOI) M. VERGINIA
BECHERAN C.TIN DIANA IOANA
BECHERU (BĂJENARU) T ELENA
BECHIR (BADEA) GHE STĂNICA
BEJAN V. ANA DANIELA
BEJENARU (PARASCHIVA) M GEORGETA MIRELA
BELCIN (MĂGLAŞU) GH. CORNELIA
BELDEA (SAVU) C. MIHAELA LAURA
BELDIMAN GH. ILEANA RODICA

42
BELEA V. IONUł CRISTIAN
BENGA (ILINCA) V. DANA MONICA
BERBECARU (CHICAN) A FLORICA
BERBECARU F DENISA LOREDANA
BEREA (MILIłĂ) D. GABRIELA NICOLETA
BEŞTEA (GINESCU) V. IOANA
BEZDADEA E. GABRIEL LEONARD
BICĂ CARMEN MARINA
BÎCÎIN VIOLETA
BICU P. EMILIA
BIDIREAN (ANDREESCU) D. FLORINA
BIDOAIE (FLOREA) GH. ELENA DOINIłA
BIJICĂ E. MARIA CRISTINA
BIOLAN (BĂTRÎNEłU) I NICOLETA
BIOLAN(CHIRIłĂ) IULIANA
BÎRSAN (TUDOR) I. ELENA
BISCEANU(MOISE) CORNELIA
BLEGU (CUSA) D. RODICA
BLEOTU (DRĂGHICI) GH. MARIA LUIZA
BOARłĂ (CREłU) D. VERONICA
BOAłĂ N. RADU ŞTEFAN
BOAłĂ N. RADU ŞTEFAN
BOBE (BOBOC) ŞT. INA
BOBESCU ( SAFIN) GEORGETA
BOBOC (IVAN) GH. MIHAELA MIRELA
BOBOC(RAGALIE) DORINA
BOCAI S. MARIUS HARALAMBIE
BOCANCIA M. LAURENłIU CRISTIAN
BODAN (STATE) F. ZANFIRA
BODEA D. CIPRIAN
BOGATU (DRĂGUł) M. EMILIA
BOGDAN (BĂDICĂ) ŞT. GABRIELA ŞTEFANIA
BOGDAN (MARIN) I. DORINA
BOGHIU (PODARIU) V. IULIANA
BOGHIU (TRIFU) I. LICA
BOIłEANU I. SORINA NICULINA
BOJIN ( GROZONI) ELENA LUMINIłA
BOLD (IABRAŞU) M. ANGELA
BOLEA (RADU) M. AURELIA
BORCEA GH. DUMITRU FLORIAN
BORDUŞELU (APOSTOL) V. VALENTINA
BORTAŞ I DANIELA VALENTIN A
BOŞCAN M. MARIUS DANIEL
BOSNEA I. MARIAN
BOŞTINARU (PREDA) GH. DOINA GEORGETA
BOTEA (STOICULESCU) C. VIORICA
BOTEZATU (VÂNTURUŞ) M. IUSTINA PETRUŞA
BOTEZATU(SANDA) VICTORITA
BOTOFEI I. GEORGETA
BOULEAN P. MARIAN
BOUREANU (GĂNCIULESCU) P. VIVIANA
BOZDOC GH. DORINA

43
BOZIANU V. CORNELIA MONICA
BRÂNDUŞA (BĂRBULESCU) M. GEORGIANA SIMONA
BRĂTILĂ (DUMITRIU) CTIN. MĂDĂLINA ALINA
BRATU (GHEORGHE) M. FLORICA
BRATU (ROTARU) M. IOANA
BRATU I. ELENA CLAUDIA
BRĂTULEANU P. ANDREEA ELENA
BRICEAG I. IONELA GABRIELA
BRICEANU M. GABRIELA
BRIHAC (MĂRGĂRIT) I. ANIŞOARA
BRÎNDUŞĂ CONSTANłA
BRÎNZOI (BIDILICĂ) I. CRISTINA LAURA
BROŞBAN (POPESCU) P. STELIANA ROXANA
BROŞTIC M. CORINA
BROTAC (BOALĂ) N. IOANA
BRUMARU F. NICULINA
BRUMUŞESCU (MIHAI) I. ELENA
BUCĂU F. ALEXANDRU RĂZVAN
BUCOS (ZAMFIR) C. ANA
BUCUR (BOLOCAN) O. ANDREEA CRISTINA
BUCUR (DOLHESCU) I. MITICA
BUCUR (NEACŞU) N. FILOFTEIA
BUCUR (STOICA) O. STELA
BUCUR D. FLORIAN
BUCURICĂ ( CRĂCIUN) ELENA VIORICA
BUDĂU ROŞU M. IOSIF
BUDESCU(PETRACHE) JENICA
BUDILEANU (NEGOIłĂ) GH MARIA
BUDUIANU CTIN. NORICA
BUICĂ I. LIVIU
BUICĂ I. MARIAN
BUJOR (RĂDUłĂ) D. ANA MARIA CRISTINA
BUJOR V. FLORENTINA
BULBOACĂ ( CALOTĂ) NICOLETA
BULEANDRĂ (BISOCEANU) P. VASILICA
BULGĂREAN B. CĂTĂLINA MARIANA
BULGARIU V. ANDREEA ANTOANETA
BUNBĂNAC ( PETCU) IOANA DIANA
BUNEA THEODOR
BUNU P HORATIU IONUT
BURCEA (BĂBAN) V. MARIA VIORICA
BURCESCU VIORICA
BURCIU T.V. MIHAELA TEODORA
BURLĂCIOIU (NONEA) D. CARMEN NICOLETA
BURLACU (BOGDAN) M. FRUSINA
BURLACU GH. GEORGE
BURLACU(BANU) DOINITA
BURLACU(BANU0 DOINA
BURTEA (GEORGESCU) S. ADRIANA
BURTESCU (IORDACHE) G LOREDANA
BURULEANU (IORDACHE) ŞT. ELENA
BUŞTEAN (SIMION) D. MARIA

44
BUTCĂ (STEFAN) I MARIA
BUTNARU D. CLAUDIU ADRIAN
BUTNARU(HARDULEA) ANDA GINUTA
BUTURUGĂ (POPESCU) CTIN. MIOARA
BUZATU (APOSTOL) I. NICOLETA LOREDANA
BUZATU (PODARU) P. MIOARA
BUZATU I. OANA MARINELA
BUZE (GROZA) I CODRUłA CARMEN
BUZNICEA (PETRE) T. IONICA
CAFES (CONSTANTIN) V. MIHAELA
CÂINARU (BULBOREA) P. ANDREEA CRISTINA
CĂLDĂRARU (STOICA) ŞT. MARIA
CĂLDĂRARU P. ANA FLORENTINA
CALEŞU (PIŞTALU) D. MARIA
CĂLIMOCEANU D. MIRELA
CĂLIN ( CODESCU) ELENA LUMINIłA
CĂLIN ( MODRIŞAN) DANIELA
CĂLIN (DRĂGOESCU) D. MARIANA
CĂLIN (DRAGOMIR) A. ŞTEFANIA
CĂLIN (LUPU) N. EMILIA MARIANA
CĂLIN (MANEA) GH. FLOAREA
CĂLIN (PASCALE) D. NICULINA
CĂLIN (PETRESCU) GH. CRISTINA
CĂLIN (SANDA) I. ANCA IONELA
CĂLIN (SIMA) M. ELENA
CĂLIN (TUDOSE) F. LAURA DANIELA
CĂLINEłĂ(CÎRJARIU) STELUłA
CALINOVSCHI (ŞESTAC) A. DIANA
CALUIAN VETUTA
CANĂ GH. FLORINA DANA
CANTARAGIU A. MARIANA
CAPRARU(NECULAIDIS) MONICA DANIELA
CARAIMAN V MIHAIELA MIRELA
CARAMALĂU DANIELA
CARAMAN A DANIELA
CARAMAN GABRIEL
CARAŞ V. CONSTANTIN STELU
CÂRJILĂ (NIłĂ) D. GHERGHINA
CARP (STOICA) V. FLORICA MIHAELA
CARŞOTE I. MARIUS FLORINEL
CÂRSTOIU (PĂUN) GH. ALINA MAGDALENA
CĂTĂLIN (BADEA) ŞT. FLORICA
CATALINA (LINCAN) GH. STELA
CATANĂ (BADEA) V.D. LAURA MIHAELA
CATARGIU (TĂNASE) M. CONSTANłA
CĂłELU (FUDULU) T. NICOLETA
CATRINA (STROE) D. SIMONA NINA
CAZACU ( DAN) ANGELICA MIHAELA
CAZACU (VOINEA) T. MĂNDICA
CAZAN ( GIUREA) CRISTINA CARMEN
CEDICĂ (CRISTEA) M. DANIELA MARINA
CENUŞĂ CTIN. NICOLETA

45
CEOBANU V. MARIUS VALERIU
CEPTUREANU (SOLCAN) A. DOINA
CERCEL ( GEORGESCU) ELENA
CERCEL L. GEORGIANA
CERCEL V. LIVIA GABRIELA
CERIPAC) VIORICA
CHELARU (CRISTEA) S. CARMEN
CHELEA (TUDORACHE) V. MARIA
CHELSOI D. ADAM
CHELU (COSTAN LUPAŞCU) GH. CRISTINA
CHERCIU (ZDANOVSCHI) GH. FLORENłA
CHERECHES(VOICU) IOANA
CHIRA (RĂDULESCU) P. PETRONELA
CHIRCULEANU D. OIłA
CHIREA (ALECU) V. VIORICA
CHIREA GH. ADRIAN IONUł
CHIRIAC CARMEN
CHIRIAC P. LEANCA
CHIRIAC VICTOR
CHIRILĂ S. SILVIA
CHIRIłĂ (DUMBRAVĂ) M. FLORENTINA
CHIRIłĂ (GANCI) GH. CRISTINA TEODORA
CHIRIłĂ N. MIHAELA
CHIROBOCEA (MITU) P. ELENA
CHIRTIC(PROTOPOPESCU) ANGELICA
CHIłĂ (NICA) CTIN. VALENTINA IOANA
CHIłANU GH. AUREL GEORGE
CHIłU ( PĂUNESCU) ELENA
CHIłU (CUCU) GH. GEORGIANA ELENA
CHIłU I. LENUłA
CHIVU (BALOG) GH. DOMNICA
CHIVU V. ALEXANDRU PETRIŞOR
CIHANOVSCHI (FILIMON) M. HELENA GABRIELA
CÎLłEA V. CRISTIAN
CIMPOIASU(TARBUC) ADRIANA MARIANA
CÎNDREA AL. MARIANA
CIOACĂ MIC (CRĂCIUN) V. FLORINA GEANINA
CIOBANU (BĂNCIULESCU) GH. IULIANA
CIOBANU (CIOBANU) GH. VALENTINA
CIOBANU (DRĂGUł) S. MARIA
CIOBANU (GHEłA) R. CARMEN
CIOBANU (IVANOVICI) I. CORNELIA
CIOBANU (MIHAI) R. GEORGETA
CIOBANU (ORĂŞANU) C.TIN CAMELIA
CIOBANU (STATE) M. DANIELA IULIANA
CIOBANU A. RAMONA ANDREEA
CIOBANU C. EMILIA LĂCRĂMIOARA
CIOBANU I. AURELIAN
CIOC (CORNEA) I. SILVIA FLORENTINA
CIOCAN (RÎŞITARIU) N. GHEORGHIłA
CIOCÎRLIE M. ANA MARIA
CIOCIU T ELIZA FLORENTINA

46
CIOCODEICĂ P. IONELA CRISTINA
CIOCOIU (CĂPRAN) S. AURELIA
CIOCOIU (MATEI) Z. ILEANA GABRIELA
CIOCOVÎRNĂ P. MARINELA
CIOFICĂ (VLAD) CTIN. ILEANA
CIOLACU F. ANGELA CRISTINA
CIORÎCĂ OANA GEORGIANA
CIOSU (SPORICI) J. PAULINA
CîRSTEA D. VASILE
CîRSTEA D. VERONICA
CîRSTEA D. VERONICA
CÎRSTIAN A. VERONICA
CISMARU (DAMIAN) M. FLORICICA
CIUBOTARU (TĂNASE) GH. MIOARA
CIUBOTARU GH. LĂCRĂMIOARA
CIUCĂ (ANDREEANA) I. ELENA LUMINIłA
CIUCA IANCU
CIUCĂ T. TONI
CIUCIOI I. MARIA
CIULINARU GH. LEONTIN
CIUREA I. NICOLETA
CIURIA C. EUGENIA
CLAUS (IONESCU) A MIHAELA
CLIM (IONESCU) GH. ELENA IRINA
COADĂ (BURCEA) D. VASILICA
COARCĂ (COCIOTĂ) V NICOLETA
COARCĂ GH ANDREEA MIOARA
COBZARU N. VALENTIN
COCA(GHERGHEVICI) VALERICA DUMITRA
COCIŞ G. GABRIELA GALIA
COCOR (MORARU) GH. MARIA
CODAU(BOGDAN) SIMONA
CODE (SANDU) P. MIRELA ARGENTINA
COJA I. IONUł CĂTĂLIN
COJANU (CRUłU) V. MARIANA
COJOCARU (COMOREANU) R. MARIANA
COJOCARU (GHIłĂ) GH. ELENA LUMINIłA
COJOCARU (MORARU) GH. MARIANA
COJOCARU (ŞURPANU) S. CARMEN
COJOCARU (ZAHARIA) C.TIN GINA
COJOCARU ANIŞOARA
COJOCARU D. DIANA CORINA
COJOCARU I. LORENA GEORGIANA
COJOCARU I. LUIZA ELENA
COJOCARU TH. FLORENTINA
COJOCEA S. IONEL
COJOCEA S. TUDOREL
COLłATU (BUGA) L. ANCA
COMAN ( HACHI) ELENA DANIELA
COMAN (ALEXANDRESCU) M. ANDREEA SIMONA
COMAN (BUTUC) F. MARILENA LUIZA
COMAN (ENACHE) N. MIRELA DANIELA

47
COMAN (ENE) I. SOFICA
COMNEA (MĂICAN) GH. FLORICA
COMNEA GH. SABINA IOANA
COMŞA V. MARIANA
CONE M. ION
CONSTANTIN (ALEXE) V. ANGELICA ZOICA
CONSTANTIN (AMARANDEI) I. CONSTANTINA
CONSTANTIN (CĂTĂNEANU) V. CARMEN
CONSTANTIN (MĂRCHIDAN) CTIN. DOINIłA
CONSTANTIN (NEAGU) P. NICOLETA ELENA
CONSTANTIN (PETRE) M. EMILIA LILIANA
CONSTANTIN (RANETE) N. MIHAELA CRISTINA
CONSTANTIN (RUSU) T. MARGARETA
CONSTANTIN (ŞORICESCU) N. MARIA
CONSTANTIN GH. ALEXANDRU IONUł
CONSTANTIN GH. VASILICA
CONSTANTINESCU (PRIOTEASA) F. CARMEN MIRELA
CONSTANTINESCU(OANCA) MARINELA
CONSTANTINESCU(SERBAN) MARIA
CONSTANTINOVICI LOREDANA COSMINA
COPĂCEANU L. LUMINIłA
COPILU (PARTENIE) ŞT. CORNELIA
COPOIU (LAZĂR) N. LILIANA
COPORAN (DINU) V. ELENA
CORCHI(COSTIN) ECATERINA
CORNEA A. CRISTINA MIHAELA
CORNEANU ( CZARVA) MIHAELA EMILIA
CORODI GH. VASILICA
COSMEI D. DANIELA
COSTACHE (ANGHEL) GH. MIHAELA FLORENTINA
COSTACHE (BURUIANĂ) GH. MARIA MAGDALENA
COSTACHE (ENACHE) P. MARIANA ROXANA
COSTACHE (LUNGU) M. GEANINA
COSTACHE (STOICA) A. ADRIANA
COSTACHE I. IRINA VICTORIłA
COSTACHE M. RODICA
COSTĂCHESCU ( BĂDICIOIU) VIORICA
COSTANDACHE(GOGOASA) ANISOARA
COSTEA (COSOSCHI) ŞT. MONA
COSTEA (MUTULESCU) A. SANDA
COSTEA (SIMION) I. BEATRICE SIMONA
COSTEA D. GEORGE EMIL
COSTEA I. ANDREEA IULIANA
COTET( MIHAI) GEORGETA
COTINEANU M.N. ANCUłA PETRONELA
COTOROGEA (BRIAHNĂ) I. ALINA NICOLETA
COVACIU (PAP) I. VIORICA
COZARIUC (BIRIŞ) N. EDICA
CRĂCIUN (DRĂGUŞIN) N. FLORENTINA
CRĂCIUN (IONIłĂ) D. MIHAELA MONICA
CRĂCIUN (PĂUN) F. FLORI IONELA
CRĂCIUN (łULUCA) GH. GEORGIANA

48
CRĂCIUN D. CARMEN MANUELA
CRĂCIUN I. ELENA LOREDANA
CRACIUN(CONDURACHE) ANGELICA
CRACIUN(ISTRATE) MARIUTA
CRĂCIUNESCU O. DOINA FLORENTINA
CRĂCIUNICĂ ( CHELU ) MARIA MAGDALENA
CRAIU (BUCUR) A. ANNA MONICA
CRALEVICI T. GABRIELA FELICIA
CRÂNGAŞU (OANCEA) N. VIORICA ŞTEFANIA
CREłU GH. MIRELA GABRIELA
CREłU NICOLETA
CRIHANA(ENACHE) CONSTANTINA
CRISTACHE ( TUDOSE) SANDALĂ IULIANA
CRISTEA (CORCODEL) CTIN. ELENA
CRISTEA (PREDA) CTIN. MIHAELA
CRISTEA D. LAURENłIU
CRISTEA F DIANA IOANA
CRISTEA P. ILEANA
CRISTEA(CRACIUN) MARIANA
CUCU ( LABEŞ) ANA DORINA
CUCU (DONCIU) CTIN. JULIETA
CUCU G. CONSTANTIN
CULCUŞICĂ A. STELIAN
CULEA (RĂDUłĂ) N. ELENA GABRIELA
CULEA (SYULEYMANOVA) M. MIRELA CARMEN
CULEA D. MIHAELA ŞTEFANIA
CULITA(TAPEANU) ANISOARA
CURCAN (BORDEIANU) CTIN. MIHAELA
CUSTURĂ M. IONICA ANGELICA
DAE (STERE) N. IRINA
DAFINA I. MARIA
DĂIłEANU (VELCEA) I. PAULA
DAMIAN (CONSTANTIN) I. ELENA
DAMIAN (MUŞETESCU) D. ANIŞOARA LĂCRĂMIOARA
DAN (CRISTACHE DAN) A. ELENA
DĂNĂLACHE ( JERCAN) MIHAELA
DANCĂ A. LIDIA
DANCIU (NICULA) I. TONIA
DANILOVICI(AVASILCAI) DOMNILIA
DĂRÂNGĂ ( CRĂCIUN) ADINA GEORGETA
DAROGA (PÎSLARIU DAROGA) I. VASILICA
DAVID (DRAGOMIR) M MARIA
DAVID GH. MARIUS CĂTĂLIN
DAVID M. ION
DAVIDEANU (BĂNĂU) M. VIORICA
DEDU V. ADRIAN ROBERT
DEGERATU (SIMION) T. GEORGETA
DEGERATU (TATU) V MARIANA VALENTINA
DEGERATU M. MARIA
DELCEA G. ŞTEFĂNUł
DELEA (ILIESCU) I. SIMONA GABRIELA
DEM WACYKIEWICZ V. FLORIN

49
DIACONU (BOGHEAN) I. IULIANA NICULINA
DIACONU (TRICĂ) V. VIORICA
DIACONU C. LIGIA
DIACONU M. CORNEL
DIACONU(MIRON) ANA MARIA
DIAN I. DIANA
DIANCU ( DINU) CONSTANłA
DICHISEANU (DINU) P. GEORGETA
DICU ( NIłU) CAMELIA
DICU I. CĂTĂLINA FLORINA
DIMA (MIRICĂ) I. CONSTANTINA
DIMA (PETRE) GH. ELENA
DIMA (TRANCĂU) GH. MARIA
DIMULESCU (KOVACS) V. VIRGINIA
DINACHE(POTOLEA) NICOLETA
DINCĂ (GRIGORE) I. VIRGINIA
DINCĂ F. DUMITRA
DINESCU (TUDOR) M. RODICA
DINICĂ F. MARIETA PETRONIłA
DINICU (COSTACHE) I. STELIANA
DINISOAE (SURDU) I. DANIELA
DINIłĂ ( MIRICESCU) ELENA
DINIłĂ (IOAN) I ANTOANETA VIORICA
DINU ( BABA DINU) GABRIELA GEORGETA
DINU (BALAŞ) I. MARIANA
DINU (CIUPITU) O. NICOLETA CARMEN
DINU (CONSTANTIN) V. PAULINA
DINU (CRISTEA) I. ANA LUIZA
DINU (FILIP) D. STANA ILEANA
DINU (MAVRODIN) ŞT. MIHAELA
DINU (PANDELE) ŞT. VIORICA
DINU (PREDA) I. MARIA
DINU (RĂDULESCU) S. NICULINA
DINU (RĂŞOIU) T. MARIANA
DINU (SFETCOVICI) A. ADRIANA
DINU (TĂNĂSOIU) CTIN. ANA CARMEN
DINU (VASILE) I. LUCIEA
DINU (ZMARANDA) ŞT. MIRELA PERSIDA
DINU I. DUMITRU
DINU M. MARINA
DINU SORIN GEORGE
DINUłĂ ( MATEESCU) CECILIA OANA
DOBRE (DAVID) D. SANDA
DOBRE (GHENEA) CTIN. IOANA FLORENłA
DOBRE (MARCU) M. ALEXANDRA LUIZA
DOBRE (PREDA) C. IONELA
DOBRE ANDREI VALENTIN
DOBRE C. CARMEN
DOBRE D. LILICA
DOBRE M. MIHAELA FLORENTINA
DOBRE N. CORNELIU ANDREI
DOBREA (POPESCU) V. ANCA ALEXANDRA

50
DOBRESCU (ŞTEFĂNESCU) GH. CARMEN ELENA
DOBRESCU GH. LUMINIłA
DOBRICĂ CTIN. SANDA
DOBRIN V. LUCIAN VALENTIN
DOBRINOIU ( NICOLAU) CARMEN MIRELA
DOBRIŞ (COCIORAN) M. GEORGETA
DOBROIU (ZAHARIA) N. FLORENTINA VIOLETA
DOCEA (GHIłĂ) V. ŞTEFANIA
DOCHIOIU A. CAMELIA
DOCUZ R. MARIAN
DOGARIU O. DANIELA
DOMU (POPA) CTIN. GEORGETA
DONłU (BASTOREANU) F. AURELIA
DOROBANłU (ION) I. MIHAELA
DOROBANłU I. CRISTIAN
DOROJAN (MARINESCU) I. VASILICA
DOSEANU D. ADINA VALENTINA
DOSPINA (BORDEI) C.TIN LENUłA
DRĂGAN (BOSNEA) V. GEORGIANA
DRĂGAN (FICLEANU) GH. GEORGETA
DRĂGAN (IACOB) I. MARIANA
DRĂGAN (POP) F. CARMEN DANIELA
DRĂGAN F. OVIDIU GEORGE
DRĂGAN I. FLORIN
DRĂGAN P. MARIUS CRISTIAN
DRĂGĂNOIU (BUCUR) C. ELENA
DRĂGĂNOIU A. ELENA
DRĂGHICI (NEDELCU) I. STELIANA
DRĂGHICI (RADU) N. MIOARA DANIELA
DRĂGHICI A. LYDIA
DRĂGHICI CTIN. MARIA
DRĂGHICI P NICOLAE
DRAGNE (MIHAI) D. MARIANA
DRĂGOI ( PANĂ) VIORICA
DRAGOMIR ( BARBU) LILIANA
DRAGOMIR (ALECU) D. MARIA
DRAGOMIR (DUMITRU) V. STELUTA
DRAGOMIR (NISTOR) S GABRIELA
DRAGOMIR (PETCU) S VASILICA LUMINITA
DRAGOMIR (PETRE) GH. ADRIANA
DRAGOMIR S. FLORENTINA
DRAGOMIR(ZAHARIA) MARGARETA
DRAGOMIRESCU (SIMION) M. CONSTANłA SIMONA
DRAGOMIRESCU M. DAN OCTAVIAN
DRAGOMIROIU I. ANA MARIA
DRĂGULIN (IOSIF) I. MIHAELA
DRĂGUŞIN D. NATALICA
DRĂGUł (COMAN) GH. LUCIA
DRĂJNEANU ( APOSTOL) LILIANA
DROBU G. MIHAI
DRUGĂ (CURELARU) M. CORINA ŞTEFANIA
DUDĂU GH. ALIN

51
DUMINICĂ I. NINA VALENTINA
DUMITRA I. MARIAN GABRIEL
DUMITRACHE ION
DUMITRACHE ( MATECIUC) VIOLETA
DUMITRACHE ( UTEA) MIRABELA ELENA
DUMITRACHE (BUłOI) A. PETRUłA STELIANA
DUMITRACHE (DAVID) I. ELENA
DUMITRACHE (MACAŞOI) I. MARIANA LETIłIA
DUMITRACHE ION
DUMITRANA M. ILIE
DUMITRASCU (STRATULAT) LUCICA
DUMITRAŞCU P. MARIA CRISTINA
DUMITRAŞCU P. NICOLETA
DUMITRAŞCU T. GEORGIANA DIANA
DUMITRESCU (DRAGOMIR) V. CRISTINA MIHAELA
DUMITRESCU (DUłĂ) I. SABINA
DUMITRESCU (IVĂNOIU) T. LUCICA DUMITRA
DUMITRESCU (SEZCIUC) D. RODICA
DUMITRESCU (VOINEA) A. DANIELA
DUMITRESCU F. FLORIN LAURENłIU
DUMITRESCU ŞT. CORNELIA
DUMITRU ( GEAMBAŞU) CRISTINA
DUMITRU ( TEŞCAN) MARIANA
DUMITRU (ALBU) I. LENUłA MIHAELA
DUMITRU (ALEXANDRU) ŞT. RĂDIłA
DUMITRU (FLORESCU) A. LUCICA
DUMITRU (HÎRłAN) GH. ECATERINA
DUMITRU (IANCU) M. GEORGICA
DUMITRU (MIHAI) GH. MARIANA
DUMITRU (NĂSTASE) A. ADRIANA MARGA
DUMITRU (POPESCU) V. NICOLETA CAMELIA
DUMITRU (STROE) R ERICA
DUMITRU (URSULEASA) I. BIANCA MARIA
DUMITRU F DARIUS
DUMITRU GH. ELENA ANDREEA
DUMITRU GH. ION GEORGE
DUMITRU GH. VALENTIN TONI
DUMITRU M. ROXANA LOREDANA
DUMITRU S. OVIDIU
DUMITRU V. COSTEL
DUMITRU V.C. EMIL ILIE
DUŞCA (NIłU) D. ANA MARIA
DUłĂ (CIVITU) I NINA
DUłĂ (LUNGU) D. ARTEMIZA ANGELA
DUłESCU ( CĂTĂNESCU) IRINA
DUłU (BOITAN) I. MARIANA
EANACHE (MÂNEA) I. MIHAELA IVANCA
EFTENE (NICOLAE) A. VALENTINA STELUłA
EFTIMIE (DRAGNEA) S. AMINA ISABELLE
EFTIMIE (SIMION) I.P. ADRIANA
EFTIMIE M. ALEXANDRU ANTON
EFTIMIE V. CIPRIAN VICTOR

52
ELISEI I. ANGELICA FLORINA
ENACHE ( CERCEL) DOINA
ENACHE (MITROI) I. MIHAELA
ENACHE D. IOANA GABRIELA
ENACHE EUGEN
ENACHE M. ALICE
ENACHE M. MARIAN SORIN
ENACHE N. ILIUłĂ
ENCULESCU V. ALICE NICOLETA
ENE (BĂłICĂ) I. MIRELA
ENE (DEDU) N. MIRELA LAURA
ENE (DOBRESCU) F. EUGENIA
ENE (FÂNARU) F. GHERGHINA
ENE (ILIE) GH. MARIANA
ENE (NEDELCU) V. FLORINA
ENE (STANCU) N. MARIA
ENE (STĂNESCU) F. FLORICA
ENE (TOADER) V. VICTORIA
ENE D. MIHAIL
ENE S. IONUł
ENE(HIRSINA) MARICICA
ENOIU(GÎLEA) ANTONETA
EPURE (CARACOSTEA) M. TINCUłA
EPURE CÎRSTEA CTIN. ANDREEA
EPURE I. ELIODOR VIOREL
ERCIULESCU D. GABRIEL
EREMIA (IORDAN) P. STELIANA
EREMIA (SANDU) GH. VALENTINA
FĂRCAŞ (CATANA) I. CRISTINA
FARCAŞ (GHERBALI) I. GABRIELA
FĂTU N. ELENA CRISTINA
FEIL (PAłURCĂ) N. AURELIA FINETA
FEKHETE E. ISABELLA
FELDIOREANU (BURLACU) P. MARIA MIOARA
FERARU I. MARIAN
FIERARU GH. VIORICA IOANA
FIERARU M. MIHAELA
FIFIALĂ (DRAGNE) I VICTORIłA CARMEN
FILDAN (ŞERBĂNESCU) N. MARIANA
FILIP S. OANA MARIA
FÎNARU (ROTARU) GH. NICULINA
FITZEK (CLIVEł) V. JOSEFINA OANA
FLEŞIERU ( OPREA) MIHAELA ANCA
FLOCA CTIN. IONUł VASILE
FLOREA ( PALFI) DANIELA
FLOREA (DUNCA) M. OTILIA MARIA
FLOREA (GROSU) I. DANIELA
FLOREA (HUDICOVSCHI) CTIN. ELENA MARIA
FLOREA (IONIłĂ) I. MIHAELA
FLOREA (IOSIF FLOREA) CTIN. ZOICA
FLOREA (PANDELE) P. MIOARA
FLOREA (PANTILIE) N. AURELIA

53
FLOREA (SCRIMINłI) M. EUGENIA
FLOREA (STAN) I. MARIANA CARMEN
FLOREA (STANCU) S. DACIANA SIMONA
FLOREA (łÎRLE) C. MIRELA
FLOREA I. IOANA GABRIELA
FLOREA I. VIOREL
FLOREA M. VIOREL
FLOREA V. TONEL AUREL
FLORESCU (BOJIN) V. RUHLA RODICA FELICIA
FLORESCU (DIłĂ) O.M. ADINA GABRIELA
FLORESCU (PUIU) P. LUCIA
FLORESCU A. EUGEN ANDREI
FLORICAN GH. ADRIANA
FLORICIOIU M. MIHAI FLORENTIN
FLOROIU (AGIU) I. MIHAELA
FOCŞANEANU (ŞOŞEA) C.TIN VASILICA
FOMETICI (RONDAK) F. LUIZA SIMONA
FORIKA Z. HELGA
FRATEA (NICULESCU) CT. IONELA SIMONA
FRĂłILĂ (MIHAI) L. ELENA CAMELIA
FRĂTIŞTEANU P. MARIANA CONSTANłA
FRUNZĂ M. IONEL
FUDULU (DOGARU) A. PETRONELA
FUDULU A. NICUŞOR
FUGULIN ( DAVID) ELENA
FUIOR (TOADER) P. GABRIELA
GAGOF A. IULIANA
GĂINĂ (IONIłĂ) T. MIHAELA NELA
GĂINĂ I. SIMONA FLORINELA
GAJE (LĂZĂU) F. ANA NICOLETA
GAMULEA I. GEORGE ADRIAN
GANCIU (ILIE) D. CAMELIA
GANEA M. CRISTINA VALENTINA
GANEA(TOFAN GANEA) AURORA
GÂREA (łINCU) V. FLORENTINA
GÂTAN (BUFI) D. IOANA
GEAGULEA T.M. IONUł CĂTĂLIN
GEANTĂ (TIłĂ) CTIN. DAIANA RAMONA
GEOGLOVAN I. GINA
GEORGESCU (APOSTOL) G. MIHAELA
GEORGESCU (MĂCINIC) V. DANIELA MARIANA
GHENU FLORENTINA
GHEORGHE (ANCU) I. DANIELA
GHEORGHE (BOZIAN) GH. IULIANA SIMONA
GHEORGHE (BUMBAC) A. DANIELA
GHEORGHE (CONSTANTIN) M. MARIA
GHEORGHE (DAMIAN) T. ECATERINA
GHEORGHE (NAE) GH. ADRIANA ROXANA
GHEORGHE (SANDU) V. FLORICA ADRIANA
GHEORGHE (SĂPĂCEANU) ŞT. LIVIA
GHEORGHE (STAN) N. RODICA
GHEORGHE (STANCU) ŞT. ADRIANA

54
GHEORGHE I. CRISTINA
GHEORGHIŞOR (MUSCALU) O. ADRIANA FELICIA
GHEORGHIłĂ (ŞTEFĂNESCU) A. POLIXENIA
GHEORGHITA IONELA
GHERASIM O ANA MARIA
GHERGHESCU (CIOARĂ) V. GEORGETA
GHERGHINA A. DAN MARIUS
GHERMAN A. CRISTIAN
GHEłĂU N. IOANA
GHICA GH. CONSTANTIN
GHIGEAN I. ALEXANDRU CĂTĂLIN
GHILĂCIOAIA (GHILĂCIOAIA-łUGLEA) M. MARIAN
GHINCEA IONUł ROMEO
GHINEA (TOTU) N. IULIANA
GHINESCU V. MARIOARA
GHIOC ( IONESCU) CRISTINA
GHIONOIU (MANEA) I. NICOLETA
GHIRNIC (REVNIC) C. MAGDA CARMEN GRAłIELA
GHIłĂ (SĂNDULESCU) I. STELIANA TATIANA
GHIłĂ (SARIVAN) N. MIHAELA
GHIłĂ (TUDOR) CTIN. ADRIANA NELA
GHIłĂ GH. SIMONA LILIANA
GHIłĂ GH. SIMONA LILIANA
GHIłĂ M. FĂNICA
GHIłĂ M. TUDOR FLORIAN
GÎNGEA (MUŞAT) I. VALERICA
GÎNGEA (STAN) I. MARIANA DACIANA
Gγà M. RODICA
GIUHAT (POPESCU) N. SORINA ŞTEFANIA
GIULICĂ (MIHAI) I. LUMINIłA ELENA
GIURCĂ (SIMA) GH. ELENA
GIURCĂ D. CONSTANTIN
GIUREA CTIN. MIHAI MARIAN
GIUSCA(CARAMAN) LUCICA
GLIGA (ION) DOINA
GLODEA (KOZLOVSKY) GH. ALEXANDRA MARIA
GOGIU (HAGIOLU) D. IOANA LILIANA
GORGOTEANU V CRINA
GRĂDILĂ (COLEAŞĂ) F. MARIOARA
GRASU (DUłĂ) I. MIRELA
GRAUR (GHEORGHE) AL. ELENA LUMINIłA
GRECU (VÂRLAN) CTIN. ANGELICA TANłA
GRECU NICU GABRIEL
GRECU ŞT. MARIA GRAłIELA
GRIGORE (MITEA) N. MARIANA
GRIGORE (POP) I. GEORGETA CARMEN
GRIGORE C. ELENA ANCUłA
GRIGORE GH. CARMEN
GRIGORE I. ELENA
GRIGORE I. GEORGIANA
GRIGORE MARIANA
GRIGORE N. NICULINA

55
GRIGORE T. SILVIA
GRIGORE(GRAUR) LENUTA
GRIGORITA(BORDEI) NICOLETA
GRIGORIU (NEACŞU) V. VICTORIA ELENA
GRIGORIU C. CAMELIA
GRIGORIU(CHIPAILA) LAURA TANIA
GRIVESCU S. MANUELA DOINA
GROAPĂ (PRISECARIU) M. CAMELIA
GROSU GH. AURELIA
GROSU I. DAN ŞTEFAN
GROZEA (CIHODARU) D. ECATERINA
GRUIA (TODI) M. DANIELA
GRUIA N. EMANUEL GABRIEL
GRUIA V. VERONICA GEORGIANA
GUłĂ (CĂPĂłÎNĂ) M. CRISTINA GEORGIANA
GUłĂ (CATRINA) T. MARIANA
GUłĂ (PLAINO) A. GABRIELA
GUTU LUCICA
GYONGYOSY (CIOCAN) E. IDA ZSUZSANNA
HABENICHT (łIGĂNILĂ) P. ADINA MAGDALENA
HAITĂ E. IONICA
HAPCA V. SAVA
HERĂSCU (COBÎRLIE) M. FLORUŞ
HERGHELEGIU(GHEłĂU) MARIANA
HÎNZU (COSTESCU) M. MIHAELA INGRID
HÎRLEŞTEANU F. SILVIA MARIANA
HOARCĂ (MORCOV) I. NINETA
HODEA(STAN) DANIELA LUMINITA
HONCERIU (LEULESCU) I. ELENA
HORIA (TATU) ŞT. AURELIA
HOROMEI (MOISE) CTIN. ELENA
HORTOLOMEI (ARITON) N. ELENA
HRENIUC (BĂDICUł) N. NICOLETTA
HRENIUC (ŞOLEA) N. VERONICA
HRINCĂ (UNGUREANU) CTIN ELENA
HRISTU (FUNDALI) A. DORINA
HUDICOVSCHI V. CĂTĂLIN VIOREL
HURU (MĂRGUłOIU) CTIN. CLAUDIA
HUSTIU BEATICE RODICA
HUZUM(APETREI) DESPINA
IACOB (CHITICARIU) T. ALEXANDRINA
IACOB ŞT. LIVIU
IACOB(BUTUC) RODICA
IACOVACHE IULIAN
IACOVACHE M. GEORGIANA
IACOVICI (TĂMĂUANU) I. MIHAELA
IANCU (AMBROSĂ) I. MARIANA
IANCU (PETRE) T. ANTOANETA
IANCU CTIN. SPERANłA MIRELA
IANCU GABRIELA BRÎNDUŞA
IANCU N. DORIAN
IANCU T. COSTICĂ

56
IANCU T. MARIANA
IANCULESCU ( RĂTESCU) ANTOANELA MIRELA
IANOVICI (MISTREANU) A. MARINA
IATAN (POPESCU) M. DANIELA ŞTEFANIA
ICHIM (BANGALĂ) R. MARIANA
ILEANA (PETCU) C. TATIANA
ILIE ( TOBOŞ) MARIANA FLORENTINA
ILIE (COMŞA) I. GEORGETA
ILIE (MATACĂ) N. MARIANA MIHAELA
ILIE (PETCU) A. GEORGETA
ILIE (TARłĂ) N. FLORINA
ILIE (ZAMFIR) S. CONSTANłA
ILIE C. OANA LAVINIA
ILIE I CRISTINA
ILIE N. OANA MĂDĂLINA
ILIE O. ALEXANDRU DANIEL
ILIEŞ (DIEA) S. LORIEDANA MIHAIELA
ILIESCU (ALEXANDRU) I. CARMEN SIMONA
ILIESCU I. NICULINA
ILIESCU M. MIHAELA
ILIESCU V. ELISABETA MONICA
ILINCA M. CĂTĂLIN SORIN
ÎMBUCĂTURĂ SEGĂRCEANU D. MIHAI LUCIAN
IOAN C.M. ALINA
IOAN C.M. MONICA ELENA
IOAN D. GEORGETA
IOAN(ULEA) LILIANA
ION (BĂLAN) L. IOANA
ION (BREAOTĂ) F. RODICA
ION (CEAUŞI) D. MARIA
ION (DOBRE) I. IULIANA ENUłA
ION (DUMITRU) C.TIN MIHAELA GEORGETA
ION (FLOREA) I. GABRIELA
ION (NĂSTASE) I AURELIA
ION (STOIANOVICI) N. DOINA
ION D. CEZAR ALEXANDRU
ION I. VALENTINA
IONECI (MIHĂEŞ) ST NICULINA
IONESCU (BROSCARU) A. GABRIELA
IONESCU (CĂLIN) V. ELIANA
IONESCU (IORDACHE) ŞT. MĂDĂLINA FLORENTINA
IONESCU (PĂCUREłU) CTIN. MIHAELA BEATRICE
IONESCU (PĂDURARU) M. LUMINIłA
IONESCU (VRÂNCEANU) I. VIOLETA
IONESCU A. DANIEL
IONESCU A.D. SIMONA ALEXANDRA
IONESCU CTIN. MARIA
IONESCU D. CRISTIAN IULIAN
IONESCU GH. RADU GEORGE
IONESCU M. VALENTIN VIOREL
IONESCU T. CRISTIAN
IONESCU V. LAURENłIU EMIL

57
IONICĂ V. NICOLETA
IONIłA ( POPA) MARILENA
IONIłĂ (ANDREESCU) GH. DANIELA
IONIłĂ (CRISTEA) M. RODICA
IONIłĂ (DAN) GH. MIHAELA
IONIłĂ (ENE) M. LILIANA
IONIłĂ (IONESCU) G. ALICE FLORENłA
IONIłĂ (MAREŞ) V. ANA
IONIłĂ (PĂUN) I. COSTELA
IONIłĂ (TOMA) CTIN. DUMITRA DANIELA
IONIłĂ A. IRINA MARIA
IONIłĂ CTIN. ROXANA
IONIłĂ D. ION AUREL
IONIłĂ GH. MARCEL
IONIłĂ S. ELENA ROXANA
IONITA(BAHUDU) GEORGETA
IONITESCU NICOLETA
IORDACHE (GRECU) I. ELENA
IORDACHE (HELTIANU) I. GEORGIANA
IORDACHE (MARIA) D. RAMONA
IORDACHE (MIU) V. AURELIA
IORDACHE (MORCOV) D. TUDORA
IORDACHE (SĂNDOIU) GH FLORICA VERONICA
IORDACHE (SPIRACHE) S. VICTORIA VIORICA
IORDACHE (VINTILĂ) CTIN. ALINA NICOLETA
IORDACHE GH. EUGEN ALIN
IORDACHE N. NICOLETA ILEANA
IORDĂCHESCU (CRISTEA) I. RALUCA MONICA
IORDAN ( MIHAI) MONICA CARLLA
IORDAN (COZOS) V. CORNELIA
IORDAN MIHAELA LILIANA
IORDAN V. ALEXANDRU EUGEN
IORGA(PECHIANU) ROXANA
IOSIF (FERARU) M. LUMINIłA
IOSIF (POPA) GH. FIRICA
IOSIF M. PETRICĂ
IRIMIA G. AURA ANDREEA
IRIMIA I. IOANA
IROFTE(MOCANU) MIRELA
IŞFAN T. IULIAN CRISTIAN
ISMANA(CHIRICA) LAURA
ISPAS (CÂINARU) I. MONICA
ISPAS (GRIGORE) M. GRAłIELA PETRUłA
ISPAS A. MIHAELA
ISPAS I. DANIELA
ISTRATE (CHIłU) I. GABRIELA
ISTRATE I. IONUł DANIEL
IVAN ( VOICILAŞ) NICOLETA MĂDĂLINA
IVAN (ANGHEL) M. ANISOARA
IVAN (DOBROTĂ) M. IRINA
IVAN (DUMITRU) D LUCIA
IVAN (EFTIMIE) A. GHEORGHIłA

58
IVAN (GHEORGHE) IOANA CLAUDIA
IVAN (LAZĂR) GH. GEORGIANA
IVAN (VLAD) C. LILIANA
IVAN C. MAGDALENA
IVAN D. ROBERT GABRIEL
IVAN F. CRISTIAN IOAN
IVAN P. IOANA
IVAN T. DANIELA
IVANCIU (LAZĂR) I. ELENA
IVANCIU (MUŞAT) A. ANIŞOARA
IVĂNUŞ (EFTENE) M. ELENA
IVAŞCU (SAVA) N. LUMINIłA IONELA
IVAŞCU (STANCIU) M. MARIA
JALBĂ I. GEORGETA
JECU(IRIMIA) DUMITRITA ADINA
JIANU (BURTEA) GH. MAGDALENA LILIANA
JIANU (TĂNASE) I. NELA
JIBURA L. MARIN
JILAVU D. DORIN
JINGA (SMADEA) A. DIANA
JIPA N. IOANA
JOIłA E. ADRIANA NICOLETA
KELEMEN (TOTH) B. MARIA EDINA
KINCSES A. CONSTANTIN
LACIU (GROSU) G. LILIANA
LAMBĂ M. ALEXANDRINA MĂNDIłA
LĂMOTEŞTI (CRISTEA) F. MARINA PETRUłA
LANG (OPRIŞAN) A. NICOLETA
LASCU V. VALERICA
LASSEL (RĂDULESCU) GH. FLORENTINA
LAVRO (NAE) A. ARGENTINA
LAZĂR (ZAHARIA) N. ELENA VICTORIA
LAZAR (ZĂPĂRłAN) A. ELENA VIOLETA
LAZĂR D. IOANA
LAZĂR M. FLORIN MARIAN
LAZĂR SIMONA
LAZĂR V. VETUłA
LĂZĂRESCU (VOICU) N. ADRIANA
LĂZĂRESCU F. ELENA
LĂZĂRESCU G. GINA OANA
LEPĂDATU (BURLACU) E. VICTORIA
LEUŞTEAN LIDIA
LINTE (DINESCU) E. GEORGETA
LIłĂ (DAN) GH. FLOAREA
LIXANDRU ( CHIŞCAN) MIHAELA VALENTINA
LIXANDRU MARIA
LIXANDRU RELU DORIN
LOGIGAN (VOINESCU) CTIN. GABRIELA
LOVIN COSTICA
LUICAN (BĂDAE) A. ELENA
LUMEZEANU (OBROCEA) D. STELA
LUNGU ( ANGHEL) GABRIELA

59
LUNGU (ŞERBAN) V. ANDREEA TEODORA
LUNGU CTIN. DANIELA
LUNGU I. CARMEN
LUPEA (BĂRĂSCU) V. GEORGETA
LUPOAIE (STROE) ŞT. IONICA
LUPU (BARBU) CTIN. ANGELA
LUPU (CĂLIN) V. VASILICA
LUPU (TOMA) P. RAMONA BEATRICE
LUPU G. IONUł ADRIAN
LUPU I FLORENTINA IULIA
LUPU(MANIA) MARIA
MACAVEI D. VLAD FLORIAN
MACHIDAN (MIHAI) L. ELENA
MĂCINIC N. ANCUłA RALUCA
MĂCIUCĂ GH ADRIAN FLORENTIN
MACOVEANU (NĂSTASE) N. IRINA
MACOVEI ( DOBRE) DORINA
MAFTEI I. DANIELA GRETA
MAGDER D. GABRIELA
MAGHIAR (ZUZU) I. NICOLETA
MĂGLAŞU (BODÎRLĂU) T. GEORGETA DANIELA
MĂIANU (RADU) P. FELICIA LILIANA
MAIORU (BURLACU) C. MIRELA CRISTINA
MĂLĂNCIOIU GH. MIHAELA
MAMULAT BEATRICE
MANCIU (OPREA) G. CAROLINA SILVIA
MANDACHE I. DUMITRA CONSTANłA
MANDEA (DUMITRU) GH. FLORENTINA
MANEA (CHIRIłOIU) V. VASILICA LUMINIłA
MANEA (MĂIANU) N. MARIANA
MANEA (SIN) L.P. MAGDALENA
MANEA (VLĂDILĂ) A. ADRIANA
MANEA I. VALENTINA IONELA
MANEA(IFRIM) GABRIELA
MANEA(MIREA) MARIUCA INGRID
MANGEAC CT. ANDREEA ELENA
MANOLACHE GH. ZOICA
MANOLE (NEAGU) GH. FLOAREA
MANOLE (STĂNICĂ) M. GABRIELA
MANOLE D. NICOLETA
MANOLESCU (GĂINESCU) GH. IOANA MIHAELA
MĂNTĂRĂU M. LIDIA ADRIANA
MANU E. NICOLETA
MĂRCHIDANU (DUFALA) F. VICTORIA
MARCU ( MARINESCU) VIORICA
MARCU (DRĂGĂNOIU) I. ELENA
MARCU (GRIGOROPOL) CTIN. NICOLETA
MARCU (POPESCU) GH. ŞTEFANIA
MARCU (RĂDUłĂ) I. MIHAELA
MARCU A. GINA
MĂRCUŞ (CRAUCIUC) V. HORTANSA
MĂRCUłI (CĂLIN) V. MARIA CRISTINA

60
MARE A NICOLETA IRINA
MAREŞ ( BĂJAN) MIHAELA
MĂRGINEANU (ANGHEL) V. IULIANA
MARIA A. IONELA FLORENTINA
MARIAN (GRIGORE) I. LENUłA OLGUłA
MARIN ( GAUCĂ) GEANINA
MARIN ( STAN) RAMONA
MARIN (ANGHEL) I. DUMITRA
MARIN (BĂCEANU) O. NELA
MARIN (BOAłĂ) A. ANCA
MARIN (BOAłĂ) A. ANCA
MARIN (BRÎNZARU) A. ALEXANDRINA ELENA
MARIN (COMNEA) D. ALINA
MARIN (ISRAIL) A. MIHAELA PAULA
MARIN (LĂDARU) N. ADRIANA IULIANA
MARIN (MANDIŞ) V. IRINA
MARIN (PÎRVAN) M. CORNELIA
MARIN (SOARE) P. RODICA
MARIN (STĂNESCU) M. PENA
MARIN (TĂTARU) V. IONICA
MARIN AL. IONEL
MARIN GH. MIRELA MARIANA
MARIN IULIANA
MARIN L. CLAUDIA ADELINA
MARINEI (MICU) N. ELENA
MARIOARA (TARĂU) A. MONICA EMANUELA
MARIOARA M. NICOLETA
MARIłA I. PAULA
MARIUTA(CHICULITA ANCA
MARKUS (BARABAS) I. EVA
MARTAC (TRĂISTARU) C. CONSTANłA
MARTIN (ION) C.TIN MARIANA
MARTIN I. ANDREEA ŞTEFANIA
MARTIN J. MIHAELA FLORENłA
MATAC A. MIHAI
MATACHE (BUCUR) D. DANIELA
MATACHE (ISPAS) T. LUMINIłA
MATCAS(CIUCA) RODICA
MATEESCU N. ALINA
MATEI ( POPESCU) IOANA
MATEI (BANłA) CTIN. MARTA GABRIELA
MATEI (BORCEA) I CORNELIA
MATEI (COMAN) A. MIHAELA
MATEI (GÂDEI) CTIN. ELENA
MATEI (LISCĂ) I. MIRELA OANA
MATEI (MIHALCEA) I. CĂTĂLINA
MATEI (OPREA) I. FLORICA
MATEI (PĂUN) CTIN. IOANA ROXANA
MATEI (RIEDEL) GH. MARIA
MATEI (SANDU) GH. ELENA GABRIELA
MATEI (URSĂCHESCU) GH. AURELIA -MARILENA
MATEI A ADRIAN

61
MATEI M. DANIELA
MATEI ROXANA GABRIELA
MATEIU ( RADU) MANUELA CAMELIA
MĂTURARU (PETRE) GH. VIORICA
MATUS OUALLE STAN (CIOPONEA) L. NELDA ALINA
MAVRIG (ALECU) S. LILIANA ELENA
MAYER (MOLDOVAN) T. DANA MIHAELA
MAZILU T LAURA
MAZILU(TIRDEA) VASILICA
MECHENICI CTIN.I. IULIANA CRISTINA
MELCESCU (MARCU) GH. DORINA
MELINTE I. MARCELA AMALIA
MELINTE N. GHEORGHE
MEREŞESCU (łARłAVULEA) GH. ANA
MEREZEANU ( DINU) DORINA ALEXANDRA
MERMEZE I. FLORICA STELUłA
MICU (CIUFU) D. LIDIA
MICU (ZAMFIRESCU) N. MIHAELA
MICU LOREDANA ŞTEFANIA
MICU( STAMATE) DANIELA
MIERLOIU E. MARIUS
MIHAI ( PETENCIUC) ILEANA MIA
MIHAI ( ZIDARU) ELENA
MIHAI (BRICEAG) F. MARIANA
MIHAI (CIOBANU) M. FLORINA MAGDALENA
MIHAI (DĂIłEANU) N. ADRIANA ILONA
MIHAI (DUMITRU) D. CARMEN
MIHAI (MIHAI) M. IOANA
MIHAI (MOCANU) ŞT. MARIANA MONICA
MIHAI (MOLDOVAN) GH. MARINELA
MIHAI (RENłA) AL. EUGENIA
MIHAI ŞT. GEANINA ANIŞOARA
MIHAI V MIHAELA
MIHAI VIOREL
MIHAIL I. IOAN BOGDAN
MIHĂILĂ (BĂLTEANU) GH. MARIANA CRISTINA
MIHĂILĂ (GEORGESCU) D. CRISTINA
MIHĂILĂ (IONIłĂ) GH. ILEANA
MIHĂILESCU (BADEA) N. CONSTANłA
MIHĂILESCU (BRIA) N. IOANA ELENA
MIHĂILESCU (łUGUI) S. RALUCA ANDA
MIHĂILESCU D OANA IRINA
MIHĂILESCU GABRIELA IULIANA
MIHALACHE ( PETRE) GEORGETA
MIHALACHE (MĂRCULEŞTEANU) GH. GABRIELA
MIHALACHE (PARASCHIV) M. MIRELA DOINA
MIHALACHE (PETRUŞ) CTIN. IOANA
MIHALACHE M. IRINA MIHAELA
MIHALACHE M. SILVIA
MIHALACHE M. SIMONA ANCUłA
MIHALACHE V. VALENTINA
MIHALCEA ( VEZETEU) DOINA

62
MIHALCEA (NIłU) M. CARMEN IULIANA
MIHALCEA M. MARICEL
MIHALCEA(ION) AIDA
MIHĂLCESCU (MUŞAT) V.I. RALUCA MIHAELA
MIHALE (BUNEA) F. ELENA LIZICA
MIHALłU (ŞERBAN) N. LAVINIA MARIANA
MIHUłA (VRACIU) T. MARIOARA
MILEA (SOCOL) A. MARIANA GABRIELA
MILEA D. VICTORIA
MILITARU (BADEA) I. NICOLETA IONELA
MILITARU (IORDACHE) I. FLORINA
MILITARU (TUTUNARU) GH. AURELIA
MILOIU (POPA) CTIN. CLAUDIA MONICA
MILOŞESCU E.S. BOGDAN MIHAI
MINEA I MARIANA
MINEA M. GABRIELA MIHAELA
MINOIU M. DĂNUł MARINICĂ
MIOARĂ CTIN. VALERIA
MIRCEA (DĂNĂILĂ) D. GHERGHINA
MIRCEA (PLETEA) S. RICA
MIRCEA (ŞERBAN) I MIHAELA
MIRCEA (TEICU) M. IUSTINA
MIRCESCU ( PANAIT) CAMELIA FELICIA
MIRCESCU MIHAELA
MIREA CTIN. MARIAN
MIREA I. STELIAN
MIRENIUC GH. DANIELA
MIRICĂ (BRATU) I. VALENTINA
MIRICĂ (DOROBANłU) I. GHEORGHIłA
MIRICĂ (SPULBER) I. MARIANA
MIRICĂ I. ION CRISTIAN
MIRIłĂ S. IONUł ADRIAN
MIROIU ( ION) BIANCA
MIROIU ( TĂTULESCU) MIHAELA GABRIELA
MITA(POPOIU) MONICA GABRIELA
MIłAN N. NICOLETA DANIELA
MITICĂ (CORCĂU) M. MIHAELA VICTORIłA
MITITELU (BADEA) I. NELA MARIANA
MITOCARU ( DUłĂ) MIHAELA
MITRAN (LOGOFĂTU) A. CONSTANłA
MITRAŞCA I. MARIA DANIELA
MITREA (TĂNASE) GH. OANA ANDREIA
MITROI (TARABEGA) F. MIHAELA
MITROI CTIN. MIHAELA
MITROI CTIN. VALERICA
MITROI D. MARIAN
MITU (RADU) V. IONELA
MITU I. GABRIELA
MIU ( CÎMPEAN) MARIA
MIU (AMZARU) T. NINA
MIU CTIN. MARIANA
MIZDRESCU LUCIAN FLORIAN

63
MOALE GH. ANA
MOCANU (MATEI) N NICOLETA MARIA
MOCANU C.I. FLORIAN
MOCANU GHEORGHITA
MOCANU I. CRISTIAN FLORIN
MOCANU I. CRISTIAN FLORIN
MOCANU(PITARIU) MARIA
MODRANGU (MICU) V. OLGA
MOGA ŞT. LUCICA ELENA
MOHORA (STOICESCU) M. MARIANA
MOISĂ(BOGDAN) ANA MARIA
MOISE (FILIPESCU) D. IRINA TEODORA
MOISE (HERA) C. RODICA CRISTINA
MOISE M. DANIELA SIMONA
MOLDOVAN I. VALENTINA
MOLDOVEANU (CORODI) M. GABRIELA
MOLDOVEANU M. ALINA MIRELA
MOLDOVEANU S. IULIANA
MORARU (CĂLIN) M. ALINA MIHAELA
MORARU (STOICA) GH. CARMEN ELENA
MORARU (TOMA) A. ANIŞOARA
MOROCA(BALAN) MIRELA
MOROIANU I. GEORGETA
MOSESCU(VASILACHE) ADRIANA
MOŞULEł (VEREŞ) A. MARIA
MOŞULEł D. DAN FLORIAN
MOłAN GH. GINA
MOVILARU (CHIRIAC) C.TIN LUCIANA
MUNTEANU (BUTISEACĂ) G. DOINIłA
MUNTEANU (LUNGAN) I. CORNELIA
MUNTEANU (POPA) E. MARIANA
MUNTEANU I. ANGELICA
MUNTEANU I. RICĂ
MUNTEANU M. MIHAI
MUNTEANU(ANGHELUTA) ANISOARA
MURAR (OPRIŞOR) I. MIHAELA ELENA
MURARU (BUDICĂ) I. DANIELA LĂCRĂMIOARA
MUREŞAN (IŞOVEANU) E. EMILIA ADRIANA
MUŞAT (RĂVĂŞILĂ) P. MARIANA DANIELA
MUŞAT (STAN) V. SANDA
MUŞAT (STĂNESCU) ŞT. MARIANA
MUSCALU ( IONIłĂ) ELENA
MUŞINĂ (HOJBOTĂ) N. MARIANA
MUSTAłĂ (HUDA) ŞT. OANA AGNANA
MUSTAłĂ N. MIHAELA MARIA
NAE ( LAZĂR) NICOLETA
NAE (CONSTANTIN) M. ELEONORA LILIANA
NAE (DUMAN) N. VIORICA
NAE (TOADER) CTIN. AURELIA
NAGÎł I. LĂCRĂMIOARA
NAHOI (COJOCARU) GH. MARIA
NANU (DAVID) N. GHERGHINA

64
NĂPRUI GH. GEORGE STELIAN
NĂSTASE (PENU) I. MIHAELA
NĂSTASE (STĂNESCU) M. MIHAELA
NĂSTASE (VASILE) I. IOANA
NĂSTASE G. RAMONA ANIELA
NĂSTASE I. ŞTEFAN ROMEO
NĂSTASE M. CONSTANTIN
NĂSTASE M. NICOLETA
NĂSTASE N. ŞTEFANIA
NĂSTĂSOIU (PRICOP) GH. MIHAELA
NAUM N. LENUłA
NEACŞU (LEŞIE) I. MARGARETA
NEACŞU (OPRESCU) P. GABRIELA
NEACŞU (TONCA) CTIN. FLORICA DOINA
NEACŞU (ZAMFIR) I. ELENA
NEACŞU S. SIMONA MARILENA
NEACŞU V. ALEXANDRA PAULA
NEAGA M. IONELA SILVIA
NEAGOE (MARTAC) L. GHEORGHIłA
NEAGU (HĂBUC) I. FLORINA
NEAGU (NEDELCU) I. MIOARA
NEAGU (SANDU) ŞT. VASILICA
NEAGU (UŞURELU) GH. MARIANA
NEAGU A. SILVIU ADRIAN
NEAGU ADINA MARIA
NEAGU C. EUGEN OCTAVIAN
NEAGU F. DANIELA
NEAGU ŞT. VIRGINIA MIHAELA
NEAMU (IANCU) N. AURELIA IONELA
NECULA ( COMAN) ELENA MARIANA
NECULA (PREDA) M. OANA MAGDALENA
NECULA (TOPALĂ) CTIN. MARIA
NECULA T. IULIA
NECULA(ORGHIDAN) TATIEANA
NECULAE (FLOAREA) CTIN. MARGARETA
NECULAI (KOZOR) GH. LILIANA CORNELIA
NEDELCIU (ŞTEFĂNUł) D. STELUłA
NEDELCU (MARIN) I. ELENA
NEDELCU (MIREA) V. ELENA VIORICA
NEDELCU (MREJARIU) I. MARIANA
NEDELCU (ŞETREANU) M. NICOLETA
NEDELCU (łUłUIANU) I. STELIANA
NEDELCU A. ADRIAN
NEDELCU CTIN. GEORGE COSTIN
NEDELCU GH. ANA MARIA FLORENTINA
NEDELCU S. GEORGE
NEDELCU(CALIN) MARGARETA
NEFERU I. MONICA
NEG N. FRANCISCA MONICA
NEGOE T. GEORGE
NEGOI M. DANIELA DUMITRA
NEGOIłĂ (COMAN) N. IULIANA RALUCA

65
NEGOIłĂ (NIłU) C.TIN STELA
NEGOIłĂ I. LILIANA
NEGREANU C. CARMEN ELENA
NEGRU(MOCANU) LILIANA
NEGULESCU (MUHLBACHER) N. GEORGIANA DANA
NEGUł (PETCU) F. CORNELIA
NEGUł I CIPRIAN
NEICU (GIOL) C.TIN NICOLETA
NEICU I. OLGUłA
NENCIU (CÎRSTEA) F. NICOLETA GEORGIANA
NICA (CRISTEA) GH. ELENA
NICA R. DANIELA
NICHITĂ (CIOCODEICĂ) S. VIORICA
NICOARĂ (STĂNESCU) A. ECATERINA
NICODIM (DĂNOIU) R. MARGARETA
NICOLA T. LAVINIA MIRELA
NICOLAE ( VIERU) ALEXANDRA IOANA
NICOLAE (ROŞU) GH. ELENA COSTINA
NICOLAE (VINTILĂ) D. MIHAELA
NICOLAE ANA MARIA
NICOLAE GH. FLORENTIN PAUL
NICOLAE I. ALEXANDRU GABRIEL
NICOLAESCU (MITRAN) CT. MARIA LUMINIłA
NICOLAESCU (MITRAN) CT. MARIA LUMINIłA
NICOLĂESCU (PAICU) N. LUMINIłA
NICOLĂIłĂ (DANCIU) I. DANIELA
NICOLAU(LUPU) GABRIELA
NICOLICEA V. ANCA
NICULAE (ANDREI) CTIN. EUGENIA
NICULAE (COPĂCIANU) A. GETA
NICULAE (IVAN) GH. FLORENTINA
NICULAE (MARIN) V. GABRIELA
NICULAE (MATEI) A. BEATRICE MONICA
NICULAE (VĂRZARU) CTIN. MARIANA
NICULAE GH. BEATRICE IULIANA
NICULAE GH. GHEORGHE
NICULAE GH. IULIANA ELIS
NICULAIE I. VALI
NICULAIE P. ANGELICA
NICULESCU CTIN. LILIANA
NICULESCU L. RUXANDRA MIHAELA
NIŞCOVEANU R. CĂTĂLINA IONELA
NIłĂ (HEGHEDUŞ) M. CARMEN DANIELA
NIłĂ (ILIE) CTIN. GIANINA MARIA
NIłĂ (LUPU) R. MARIANA
NIłĂ (OLTEANU) I. JENICA
NIłĂ (STAN) R. GEORGETA
NIłĂ (ZELINCĂ) GH. CRISTINA
NIłĂ GH. ALEXANDRU CONSTANTIN
NIłĂ I. NICOLETA
NIłĂ STERE (BĂLĂIANU) GH. MIRELA
NIłU (BORDEI) GH. NINA

66
NIłU (CĂLIN) GH. MIHAELA SILVICA
NIłU (CHICAN) I. RODICA
NIłU (REGEA) CTIN. MARILENA
NIłU D. MIRELA
NIłU N. MIOARA MIHAELA
NIłU V. FLORINEL
NIłU V. VERONICA AURELIA
NITU(MANU) MANUELA
NOAGHIU (POPA) C. GH GEORGETA LAURA
OAIE (STROE) N. GEORGETA
OANCA(COVRIG) AURELIA
OANCEA M. LUIZA MARIA
OANCEA T. LUCIANA
OANE P. MARIOARA
OANIA (DOBRE) GH. GEORGETA
OANłĂ (ABOU JAOUDE) C. GEORGETA
OANłĂ (DUłĂ) M. SORINA
OGREANU GH. VASILE
OIłĂ (GHIłĂ) L. VIORICA RODICA
OIłĂ N. RADU CONSTANTIN
OLARU (MIROIU) GH. SIMONA
OLTEANU (COJOCARU) M. DANIELA
OLTEANU GH. COSTEL
OLTEANU GH. FLORINA
OLTEANU I. ELENA
OLTENICEANU (IFTODE) N. LIANA
ONICA (POPA) I. ELENA
OPREA (ARUXANDEI) V. CRISTINA ADINA
OPREA (BIDEA) P. ELENA
OPREA (DENU) V. VALENTINA
OPREA (GAMULEA) I. ELENA
OPREA (IFRIM) ŞT. FLORENTINA
OPREA (IVĂNUŞ) GH. ELENA
OPREA (PEłANCA) M. GEORGETA
OPREA (STOICA) S CRISTINA
OPREA (VOICU) GH. VALERICA
OPREA CTIN. PETRE
OPREA GH. ANDRA
OPREA GH. DORINA MĂDĂLINA
OPREA(LUPEA) TEODORINA
OPRESCU (POPESCU) S. LILIANA
OPRIŞ GIORGIANA MAURA
OPRIŞAN (OLTEANU) ŞT. FĂNUłA
ORBEŞTEANU (ŞERBAN) M. FLORINA
ORIłĂ (DIMITRIU) P. MARICELA
OSIEVSCHI G. ANCA IRINA
OSNEA A. GABRIEL
PĂDURARU (COMAN) CTIN. ROXANA
PADURARU(LEFTERACHE) GABRIELA
PALANGEAN (MITRAN) P. CARMEN
PALOŞ (CORNEA) N. NICULINA
PAMFIR (LUNCAŞU) C. OLIMPIA

67
PANĂ (CIORCHINĂ) I. IOANA
PANĂ (NICOLAE) GH. ILEANA
PANĂ (RISTEA) GH. MARIANA
PANĂ (URSEI) I. ADRIANA
PANĂ D. ANA MARIA
PANĂ GABRIELA
PANAIT (MATEI) V. ANA RAMONA
PANAIT C.TIN EUGEN
PANAIT MIHAI
PANAIT P. FLORIAN
PANAIT(DIACONU) T ANTONINA RALUCA
PANCHE S. AUREL
PANDEA (DOBRICĂ) C.TIN VASILICA SILVIA
PANDELE (VLAD) GH. DOINIłA
PANEA (FERARU) CTIN. DOINA FELICIA
PANTALE (LAZĂR) V. IOANA
PĂNUłĂ (GKIOULMPAXIOTIS) A. CĂTĂLINA
PAPA I. MARIA CRISTIANA
PAPACOSTEA (CIOBANU) D. GABRIELA
PĂPĂLĂU (GHIURLUC) GH. NELA
PAPUC (MARCU) CTIN. SIMONA MELANIA
PAPUC (MATEI) E. TAMARA NICOLETA
PAPUC I. GABRIELA
PARACIUC CTIN. IONUł GABRIEL
PARASCHIV (ISPRĂMNICELU) GH. VALENTINA PETRUłA
PARASCHIV (LUPOIU) V. ELISABETA
PARASCHIV (PRISĂCARU) I. MIRELA
PARASCHIV (ŞTEF) V. IOANA LUMINIłA
PARASCHIV N. GHERGHINA
PARASCHIV V. NICUŞOR
PÂRLEA D. EMIL
PÂRLOG I. NICOLETA CRISTINA
PARŞIN (FLOREA) D. FLORENTINA
PARTENIE (BENE) V. ELENA
PASĂRE (STOICA) V. MARIANA
PASCU ( VOINEA) NELI
PĂŞESCU CTIN. MARIANA ROXANA
PĂTRAŞCU ( ANEGROAEI) ROXANA
PĂTRAŞCU (DUMITRACHE) GH. ANA MARIA
PĂTRAŞCU GH. COSTEL
PĂTRAŞCU GH. CRISTINA GEORGIANA
PATRASCU(SERBAN) NICOLETA MARICELA
PĂTRU (DUMITRA) N. DANIELA
PĂTULEA GH ELENA
PĂUN (ARABOLIA) I. VIORICA
PĂUN (GAVRILĂ) GH. DANIELA
PĂUN (PARASCHIV) S. ALEXANDRA CRISTINA
PĂUN (SINDIE) I. MARIANA FLORINA
PĂUN ŞT. MARIANA
PAVALASC ALINA MONICA
PAVALASC PETRU ANDREI
PAVALASC( PETCU) MARIANA

68
PAVEL ( SCARLAT) ANTONETA
PAVEL CTIN. GEORGIANA IULIANA
PAVELIUC (COTÎRLA) M. DANIELA
PECHEANU(HOTNOG) MIHAELA
PEIA (ILIUłĂ) N. CONSTANłA
PEKMEZIAN A. MELANIA BEATRIS
PENA (ENACHE) M. VICTORIłA MARIANA
PENA (OANCEA) I. ANETA
PENCEA (BALACCIU) GH. ELENA
PENU (GHEŞU) GH. FLOAREA
PENU (JERNOIU) M. NATALIA
PERLEA (BANCU) S. VICTORIA
PERłEA (KIFOR) I. SIMONA
PETCU (DEGERATU) I. GICUłA
PETCU (GHEORGHE) M. CAMELIA TEODORA
PETCU N. MIRCEA
PETECILĂ GH. MIOARA MĂDĂLINA
PETRACHE (ANGHEL) I IONELA LUMINIłA
PETRACHE (COJOCARU) I. MARIANA
PETRĂRESCU (ASCHENBRENNER) CTIN. MARIANA
PETRE ( MATEOIU) MARIA
PETRE ( MOVILĂ) GEORGETA
PETRE (BONTEAN) I. ŞTEFANIA
PETRE (DOROŞ) N. VALENTINA
PETRE (MARTAC) I. ELENA LUMINIłA
PETRE (ROTARU) CTIN. CRISTINA
PETRE (SOARE) D. DANIELA
PETRE I. OANA MARIA
PETRE M. ADRIANA
PETRE NELA CRISTINA
PETREA D. DANA
PETREA(ENACHE) GINA LILIANA
PETREA(GILCANU) ANTONETA
PETRESCU ( BUNESCU) LOREDANA ALINA
PETRESCU (RÎJOVEANU) G. GABRIELA
PETROIU C. MIHAELA ALEXANDRA
PICHIU (MINGOTE) D. ELENA VERONICA
PIELE (AGA) A. ELEONORA
PIELEANU (STĂNICĂ) M. LUMINIłA ŞTEFANIA
PILAF (MILOIU) GH. IORDANA
PINTILIE(GHEORGHE) DOINITA
PÎNZARU (CÎMPEANU) M. MIHAELA
PIPILNIU (MARINESCU) S. STELUłA
PÎRÎESCU GH. IONEL
PÎRLECI F. GEORGETA
PIRON E. MIHAI IULIAN
PÎRVAN (TIANU) M. MARIOARA
PÎRVAN P. NICOLAE
PÎRVESCU (ZÎRNĂ) T. LILIANA
PÎRVU CTIN. BOGDAN CORNEL
PIłIGOI GH. LUMINIłA
PLATON (PETRESCU) N. IRINA VALENTINA

69
PLEŞA E. LILIANA ISABELA
PLEŞA GH. AURORA
PLEŞEA (CONSTANTINESCU) S. ANGELICA
PLETEA M. MĂDĂLIN COSTIN
PLETEA N. ANDREEA CLAUDIA
PLOEŞTEANU V. LUCIAN
POGAN ( MITUCĂ) MARINELA
POGAN V. GABRIEL
POP (IONICEL) N. DANIELA NICOLETA
POP V. VALER AUREL
POPA ( ION) ELENA
POPA (BĂLOI) M. SABINA
POPA (BRÎNDUŞ) M. MIHAELA VALENTINA
POPA (LEPĂDATU) I. CONSTANłA
POPA (ZAHARIA) I. MIRELA
POPA B. CRISTINA LOREDANA
POPA CARMEN
POPA GH. ANTOANETA
POPA GH. CIPRIAN COSTEL
POPA GH. CRISTINA
POPA T. SORINA MARIA
POPA(PÎSU) CORINA
POPESCU ( RADU) MARIANA
POPESCU ( TUDOR) MIHAELA IULIA
POPESCU (BORDEIU) GH. MARIA
POPESCU (CEOBANU) I. ANGELICA
POPESCU (CONSTANTIN) GH. ANCA VIRGINIA
POPESCU (CRĂCIUN) I. ANTUZA
POPESCU (CRISTESCU) F. MARIA ALINA
POPESCU (DRĂGAN) C. DANIELA CRISTINA
POPESCU (DRĂGHICI) CTIN. MIRELA NUłI
POPESCU (KURTUHUZ) M ANDREEA MARIA
POPESCU (MEDIANU) GH. LIANA
POPESCU (NICA) GH. MIHAELA
POPESCU (OUATU) S.F. SIMONA CRISTINA
POPESCU (PUŞCAŞU) I. ANIŞOARA
POPESCU (STAN) E. MARGARETA
POPESCU C.L. ADRIANA VIOLETA
POPESCU M. RALUCA
POPESCU SÂRBU (NICOLA) E. MIRELA
POPESCU SORIN ROMULUS
POPESCU T. DIANA
POPESCU T.A. ALEXANDRA
POPESCU T.A. DIANA MIHAELA
POPICA (ROMANESCU) GH. ELENA
POPOVICI V. MIHAELA
POROJANU D. ANA MARIA
PORUMBĂ(MIZDRESCU) NICOLETA
POŞEA C. ADRIAN MIHAI
POSTELNICU (DRĂGHICI STINGHIE) F. ANA
POSTELNICU (FUGACIU MIHĂILESCU) N. GIORGETA
POSTELNICU (ODĂIAŞU) M. MIRELA

70
POSTELNICU ELENA
POSTOVARU GH. CONSTANTINA
PRAHOVEANU (MARIN) AL. OLGUłA
PRAPAGIC (MOłEI) I. LAURA FLORINA
PREDA (MARIN) M. DANIELA
PREDA (MITULEł) V. MARIANA
PREDA (NEAGA) I NICULINA
PREDA (NIłU) I. SIMONA GABRIELA
PREDA (OPREA) GH. VIOLETA
PREDA (OPRESCU) C DOINIłA
PREDA (TOMESCU) CT. FLORINA
PREDA CTIN. DANIELA
PREDA M. LUCIAN
PRESADA (MARIN) P. ADINA
PRISĂCAR M. MARILENA
PRISCEANU I. SORIN IONUł
PRISECARU (COSTIN) S. MARGARETA
PRISNEANU (ILIE) I. MARCELA
PROCA (PETRESCU) M. DANIELA
PRODEA I. VALENTIN
PRUNĂ (BILCU) N. ADELUłA
PRUNĂ (ŞERBAN) S. CLAUDIA
PRUNĂ (VASILE) C. JENI MĂDĂLINA
PRUNARU F. ANTILICA ANGELICA
PUIU GH. DANIELA
RAC V. VASILE FLORIN
RĂCEANU (ŞTEFAN) M. IOANA
RADA (DINICĂ) I CARMEN
RĂDĂCINĂ (łUłUEANU) GH. NICOLETA
RĂDINCIUC (IONESCU) D. ALINA MANUELA
RADIVOIU A. AURELIA
RĂDOI (DUMITRU) I. MARIANA VIOLETA
RĂDOI (URUCU) D. ELENA DANIELA
RADU (ALECU) I. VALERICA
RADU (ANDREESCU) CRISTINA
RADU (BURICESCU) ŞT LUXA
RADU (COLIłĂ) I. MARCELA DANIELA
RADU (DUMITRESCU) I. CRISTINA ALEXANDRA
RADU (GHEORGHE) I. DORINA
RADU (MARCU) P. IOANA
RADU (MIROŞ) N. MARIANA
RADU (NICULAE) I. FLORINA
RADU (ONEL) A. ADRIANA MIHAELA
RADU (PĂCURARU) G. GEORGETA
RADU (ŞERBAN) CTIN. IOANA LUMINIłA
RADU (STROE) GH. VALERICA LUIZI
RADU (STROE) T. IRICA
RADU ANA
RADU DANIELA
RADU M. AURELIA
RADU M. CARMEN ELENA
RADU M. CRISTIANA

71
RADU Ş. IONEL
RADU ŞT. GABRIELA FLORENTINA
RADU ŞT. PETRONELA MARIANA
RADU V. ATENA VICTORIA
RADU V. MĂDĂLINA MARIA
RĂDUCAN (TOMESCU) C. MĂDĂLINA
RĂDUCANU GH. SABINA
RĂDUCANU I. MARIA GEORGETA
RĂDUCU (PIETRUŞEL) GH. STELA
RĂDUINEA (DOBRE) L. NINA
RĂDULESCU (BUłĂ) T. ADINA SIMONA
RĂDULESCU (COSTEA) I. IULIANA
RADULESCU I CATALIN
RĂDUł A. MARIA AMALIA
RĂILEANU (MOISE) GH. DUMITRA
RANTEŞ R. FLORINA CARMEN CLEOPATRA
RĂSCOL (GHEORGHE) I. FLORENTINA
RĂŞINĂ I. VALENTIN GABRIEL
RASOL V. ALIN LAURENłIU
RAŞU F. MIOARA
RAłĂ (PETRUŞ) V. VALERICA
RAVDAN(REBEGA) ADRIANA
REBEGA CASIAN MIHAIL
REBENCIUC (IONESCU) V. ELISABETA VASILICA
RECEA A. IULIAN
RICIU (SEIZU) V. ANCA NICOLETA
RIEDEL (ZĂMAN) I. DANIELA
RÎŞNOVEANU (BANCU) I. CHIVUłA
RISTACHE (MUSCALU) S. IOANA LUMINIłA
RIZEA (ROTARU) GH MARIA
RIZEA CTIN. BIANCA GEORGIANA
ROMAN (ALEXANDRESCU) N. ANGELICA
ROMAN (NICULAE) V. MARICICA DANIELA
ROMILĂ (ŞERBAN) V. ANGELICA GABRIELA
RONCIŞ N. MIHAELA
ROŞCA I. AUREL
ROŞCA IOANA
ROSCA(MOMOIU) ELENA
ROŞU (DUMITRU) N. LUMINIłA
ROŞU (HUDAC) I. DOINA
ROTARU (MALIŞ) C. DANIELA MIHAELA
ROTARU (RANETE) N. MARGARETA VERONICA
ROTARU N. EMANUEL MIHAI
RUNCEANU (MIHĂILESCU) GH. CLAUDIA
RUS (CĂPRARIU) V. ANTONELA
RUSU ( MIREA) IOANA MONICA
RUSU (ALEXANDRESCU) CTIN. FLORINA ANDREEA
RUSU (ŞERBAN) GH. EUGENIA
RUSU (VÎNOCEA) E. ELISABETA
RUSU L. IONELA
RUSU R.H. RUXANDRA
SACALĂ (CONSTANTIN) P. ALINA MARIA

72
SĂCEANU GH. NICOLETA
SAFTA GH ELENA ALINA
SANDA (FLORESCU) I. ALINA NICOLETA
ŞANDRU (DRĂGUŞIN) GH. RAMONA MARIANA
SANDU (BUDUŞANU) I. MARIA
SANDU (DOMNIłEI) I. ELENA
SANDU (IONIłĂ) A. GABRIELA
SANDU (OLTEANU) V. DANIELA
SANDU (PEłA) CTIN. EMMA MARIANA
SANDU CRISTINA
SANDU D. GICUłA CRISTINA
SANDU GH. VALENTIN
SANDU N NADIA
SANDU P. MIHAELA CORINA
SANDU ROMEO
SĂNDULESCU (VĂTAFU) GH. GEORGETA LILIANA
SĂNDULESCU (VĂTAFU) GH. GEORGETA LILIANA
ŞAPOVALOV P. CORNELIA ELENA
SÂRBEA (GRUIANU) I. ALEXANDRINA
SÂRBEA (VOCHIN) I. ANA MARIA
SÂRBU M. ANDREEA
SÂRBU O. MARIA
ŞARPE (MĂDAN) GH. ALEXANDRINA MARIA
SAVA (IONIłĂ) GH. GEORGETA
SAVU (ILIE) N. FELICIA NICOLETA
SAVU E. MARIA
SĂVULESCU (BOROIU) M. MIOARA
SCARACÎRJĂ T. IULIANA SORINA
SCARLAT ( łINTEANU) ILEANA MARA
SCARLAT V. SINICA
SCĂRLĂTESCU E. IULIAN MIREL
SCHVERIN (DUMINICĂ) CTIN. IRINA
SECUIU (LUNGU) I. CRISTINA
SELIM (POPESCU) P. DIłA
ŞERB GABRIELA CARMEN
ŞERBAN ( FULGA) MIHAELA MIRANDA
ŞERBAN (BERINłAN) E. CRISTINA
ŞERBAN (NECULA) S. GINA
ŞERBAN D. GEORGE DANIEL
ŞERBAN ION (TOMA) V. MARIANA
ŞERBAN N. ANGELA LILIANA
ŞERBAN N. CARMEN SIMONA
ŞERBAN N. CRISTIAN VALENTIN
ŞERBAN V. SIMONA VIOLETA
ŞERBAN VICTORIA ANGELICA
SERBAN(PASCU) IRINELA
ŞERBĂNESCU (ASLAN) I. IULIA ROXANA
ŞERBĂNESCU (BÎRLEANU) I. RODICA MIHAELA
ŞERBĂNESCU M.R. MIHAI COSMIN
ŞERBĂNESCU ŞT. EMILIAN
SERCIU (TISTU) V. LUMINIłA
SEREA CLAUDIA ANCA

73
SERSEA (ŞERBAN) N. ANA
SGURĂ (LALU) ŞT. FLORICA
SIBIU IULIA DIANA
SILION V. SANDU
SIMA (BOERU) T. ŞTEFANA
SIMA (PĂSTĂERU) GH. MARIANA
SIMA (VLASIE) G. MONICA GEORGIANA
SIMA D. IONELA
SIMA GABRIELA MIHAELA
SIMA M.E. ELENA CLAUDIA
SIMA N. GABRIEL
SIMEDRE (ŞIU) T. STELIANA
SIMEDRE(ŞIU) STELIANA
SIMIOANA (SABĂU) A. SANDA MARCELA
SIMION (VÎRJAN) A. GABRIELA
SIMION (VIŞINESCU) T. PETRUłA
SIMION I. ADRIAN MARINEL
SIMION V. SANDU
SIMIONESCU (STANCIU) GH ADRIANA ANUŞA
SIMUł (STANCIU) F. DENISA MAGDALENA
SINCU M. FELICIA DANIELA
SINDIE (NEGREANU) I. MARINELA CECILIA
SINDIE I. VALENTIN FLORIN
SÎNGEORZAN (DUMITRESCU) A. IULIANA
SINKIEVICI (SCHUSTER) I ELENA PUŞA
SÎRBU N. ELISABETA
SÎRGHE (LUCA) GH. ELENA
SÎRGHE CTIN. IULIAN
ŞIŞU (MAREŞ) T. ELENA
ŞIŞU (ŞTEFAN) E. MONICA
SIU (LEPĂDATU) D. CRISTINA ELENA
SOARE ( GOICEA) LUMINIłA FELICIA
SOARE (CODREA) N. FLORINA ALINA
SOARE (ILIE) I. CERASELA MARIETA
SOARE (MANTESCU) E. ILEANA MELANIA
SOARE (NIłĂ) I. ELENA
SOARE E. FLORINA
SOFIAN (PODOCEA) GH.I. FELICIA MARINA
SOFRONIE A. MONICA ALEXANDRA
ŞOGLU (COJOCARU) CTIN. GEORGETA
ŞOIMU (OPRIŞA) GH. IONICA
SOLOMON (MAICAN) V. DANIELA
ŞOMOIAG D. MARINELA
ŞORICESCU (NICA) I. ANIŞOARA
ŞORICI (POPA) D. TATIANA
SPĂTARU (JILAVU) S. ROXANA
SPERIATU (MUŞAT) I. VIOLETA
SPERIATU (VASILE) GH. CAMELIA
SPÎNU (DILANCEA) I. TĂNłICA
SPÎNU A. ALINA MIHAELA
SPÎNU I. IULIANA
SPIRIDON (MOISESCU) V. CATI

74
SPIRIDONESCU NICOLETA
SPURCACIU ELENA CORINA
STAICU (MARIN) C LILIANA
STAMATE (LAZĂR) AL. GEORGETA
STAN ( DRAGNEA) MELTI MARIA
STAN ( TĂNASE) ELENA
STAN (IVAN) D. RODICA
STAN (OPREA) ŞT. MIRELA NICOLETA
STAN G. ŞTEFAN CRISTIAN
STAN GH. LUCIA COSTINA
STAN I. DUMITRU
STAN M. ELISABETA LILIANA
STAN MIHAIL
STAN R.F. IONUłA
STAN T. MIRELA ALINA
STĂNCILĂ (PARASCHIV) I. VIRGINIA
STANCIU (BURCIN) I. DOINA
STANCIU (DAN) GH. RODICA
STANCIU (DIACONU) M. SILVIA CONSTANłA
STANCIU (LUPU) Ş. VIORICA
STANCIU (MARIN) N. MIHAELA
STANCIU (POPA) R. VERGINICA
STANCIU (ŞCHIOPU) I. RAMONA GEORGETA
STANCIU CTIN. ELENA
STANCIU G. LUMINIłA CARMEN
STANCIU GH. MARIAN IONUł
STANCIU I. ANTON
STANCIU NECULA DANIELA
STANCU (RADU) D. NARCELA
STANCU ( PANĂ) MIHAELA
STANCU (ROTAR) M. GABRIELA
STANCU (VĂCARU) I. NICOLETA
STANCU I. FLORENTINA
STĂNCULESCU (GAZIBARA) N. VIORICA
STĂNCULESCU (MICLESCU) M. ROXANA FLORENTINA
STĂNESCU (PREDA) V. CARMEN
STĂNESCU CTIN. AUREL
STĂNICĂ (CSORTAN) N. ALEXANDRINA SIMONA
STĂNICĂ (MLADEN) F. VASILICA
STĂNILĂ (BOIANGIU) N. MIHAELA
STĂRICĂ (BUDEANU) N MIHAELA CAMELIA
STATE (COTOBAN) T. LENUłA LUMINIłA
STATE FLORENTIN
ŞTEFAN ( NICOLAU) MIHAIELA
ŞTEFAN (BĂDAN) GH. DANIELA VIOLETA
ŞTEFAN (BARAGOANĂ) E. LAURA CRISTINA
ŞTEFAN (MIREA) GH. ILEANA
ŞTEFAN (RĂDAN) Z. MARIANA
ŞTEFAN (STANCU) V. TEODORA
ŞTEFAN I. BOGDAN CĂTĂLIN
STEFAN VALERIAN GHEORGHE
ŞTEFĂNESCU ( NICOLAE) CERASELA MILETA

75
ŞTEFĂNESCU (ANDREI) I. IOSEFINA AUGUSTINA
STEFANESCU(BACANU) ROXANA MARIA
ŞTEFANOV SEBASTIAN ALEXANDRU
ŞTEFU T. DANIELA
STEGĂRESCU G. VENERA ROMANIłA
STERE (DIANCOF) C. IOANA
STERE D. ALEXANDRU
STERIOIU (PETRE) A. MIHAELA IOANA
ŞTIRBU (HARABAGIU) N. STELUłA
STOCHECI (SOARE) GH. ELENA
STOENAŞI (GHERGHINA) S. ELENA
STOENEL (TRICĂ) A. CRISTINA
STOIAN (BARBU) C.TIN OLGUłA
STOIAN (CRISTEA) V. IONUłA
STOIAN (EFTIMIE) T. DORINA
STOIAN (NIłĂ) N. OLGA
STOIAN (STANCU) C.TIN IONICA
STOIAN (TUDOR) M. NICOLETA
STOIAN (TUDORACHE) M. GEORGETA
STOIAN D. NICOLETA FLORINA
STOIAN M. CĂTĂLINA
STOIAN V. ALEXANDRINA
STOIAN V. NETA CARMEN
STOICA ( STATE) STELUłA
STOICA (BURCEA) I. LAURA MARIA
STOICA (DUMITRACHE) P. MARIA
STOICA (MĂLIN) GH. COCA
STOICA (MATECIUC) I. VIOLETA
STOICA (MINCU) V. NICULINA
STOICA (MUNTEANU) D. CARMEN
STOICA (ŞTEFĂNESCU) I. FLOAREA
STOICA (TRAŞCU) T. ELENA
STOICA ANA
STOICA F. GABRIEL
STOICA I. DANIELA CRISTINA
STOICA I. ELENA SIMONA
STOICA I. MARIANA
STOICA I. NICOLETA
STOICA N. ANDREEA
STOICA P. STELIANA ANGELA
STOICA S CĂTĂLIN GABRIEL
STOICA S. COSTEL
STOICA(DUMITRACHE) MARIA
STOICAN (VASILACHE) T. CARMEN DIANA
STOICAN (ZĂPODEANU) D. IOANA
STOICESCU I. MIHAI
STRAT G. ADRIAN
STREINU D. VALENTIN CONSTANTIN
STROE (PÎRVESCU) N. NICOLETA VERONICA
ŞTUCAN (DUMITRESCU) A. TUDORA
SUCIU (DUMITRESCU) E. CRISTINA GABRIELA
SUCIU I. GEORGETA

76
SURLĂ (ENACHE) I. SIMONA MONICA
ŞUŞCĂ (COSTEA) N. ŞTEFANIA
SZATMARI (łICU) I. VETUłA VIOLETA
TACHE (ROMAN) D. CRISTINA
TACLIT (POPA) R. GEORGIANA
TAFUNIE (CRISTEA) A. VIORICA
TAIFAS M. LIDIA
TAITIŞ (STOIAN) P. MARIANA
łALĂ (RAFTU) I. MARIANA
TALABACU (BELU) T. VALENTINA
TALPAS(CUCOANES) GABRIELA
TĂLPIGĂ (TRIłESCU) N. MIHAELA IOANA
TĂNASĂ J. DOREL
TĂNASE (BĂLUłĂ) N. FLORENTINA
TĂNASE (CÎŞLOIU) I. LUCICA
TĂNASE (DOBRE) GH. JANINA IULIANA
TĂNASE (GHEORGHE) N. MARINELA
TĂNASE (GHICA) N. ALEXANDRINA
TĂNASE (SPĂTARU) N. CORNELIA
TANASE ADELAIDA
TĂNASE CTIN. AURA MARIA
TĂNASE M. CLAUDIA CRISTIANA
TANASE(BENEA) SOLTANA
TANASE(MANOLACHE) NICOLETA
TĂNĂSESCU (POPESCU) E. CRISTINA
TĂNĂSESCU P. LAURENłIU
TĂNĂSUICĂ ( POPA) GEORGETA
łANE (FOAIE) P. MARIA
łĂRANU (KREUłZER) GH. PAULA
TÂRPAN M. LUMINIłA
TASCA(MUNTEANU) OFELIA
TĂTARU C. CRISTINA MARIA
TĂTARU I. FLORENTINA CRISTINA
TĂTULESCU EMILIAN
TAUNE IULIAN
TECUCEANU (COJOACĂ) I.C. FLORENTINA
TENE (CÎRLIG) A. ZAMFIRA
TEODORESCU (RADU) Z. ZORINA
łEPEŞ D. CRISTINA ECATERINA
łEPURU (TRÎNCĂ) ŞT. CLAUDIA ŞTEFANIA
TERCHILĂ (SINCA) E. ELENA
TEUŞANU (OLTEANU) N ARTIMIłA
THEODOR (CONSTANTIN) D. ELENA ADINA
TILICĂ N. MARIANA
TIMIŞAN (ILIE) L. DANIELA
TINCABA(TINCABA TIRON) IONEL
łÎRLESCU S. PAULINA
TIRON TEODOR
TITICHI I. CRISTINA FLORINA
TITICHI N. ION
łÎłÎIALĂ V. GEORGIANA LUCIA
TIU ŞT. MARILENA ALINA

77
TOADER ( ALDEA) BEATRIS TIBERAŞ
TOADER (DUMITRU) GH. FLORICA
TOADER GH. LOREDANA
TOCILEANU (MAJARU) CT. VIOLETA
TOLEA GH. VASILICA DANIELA
TOMA ( BRATU) ROXANA CARMEN
TOMA ( DĂNILĂ) AURELIA ELENA
TOMA (CRISTEA) I. MIHAELA
TOMA (GAVRILĂ) CTIN. GABRIELA
TOMA (IONIłĂ) V. MIHAELA
TOMA (ISPAS) I. DORINA FILOFTEIA
TOMA (VLAD) I. NICOLETA
TOMA D. CONSTANTIN FLORIAN
TOMA I. FLORENTINA
TOMA IONELA
TOMESCU (PĂUN) I. DANIELA
TOMESCU (ŞULł) S. MIHAELA GLORIA
TOMULESCU C. LUISA ISABELA
TONCIU (PRETORIAN) C.TIN LENUłA
TONITA IULIAN
TÓTH Ş. NICOLAE ŞTEFAN
TRĂNCUłĂ (BUICĂ) GH. MARIA
TRANDAFIR (POPESCU) I MARIANA MARIA
TRANDAFIR I.S. ANDREEA NICOLETA
TRANDAFIRA (BURLACU) N. ILIEANA
TRAŞCĂ M. VIRGINIA
TRIFAN (CANGHELARE) D. MIHAELA CRISTINA
TRIFAN(DRAGHICI) MYMY
TRIFĂNESCU (ION) P. DESPINA
TRIFU ( HABEEB) MIHAELA
TRIFU M. ALINA DANIELA
TRINCU ( ŞUBA) JANA
TRIłESCU GH. ŞTEFAN
TRONARU (RICA) N. MIRELA
TRUŞCĂ I. DANIELA
TRUłĂ (UNGUREANU) GH. GABRIELA EUGENIA
TUDOR ( BUCUR) ALBERTINA ELENA
TUDOR (BARBU) I ECATERINA
TUDOR (DRAGOMIR) GH NICULINA STELIANA
TUDOR (MANACHE) ŞT. NICOLETA VASILICA
TUDOR (NEGOIłĂ) D. ELENA
TUDOR (NICOLAE) ŞT. MARIANA
TUDOR (ZBÂRLEA) CTIN. MARIA CRISTINA
TUDOR M. IULIANA MARINELA
TUDOR M. OTILIA CONSTANłA
TUDOR N. CRISTINA IONELA
TUDOR N. GEORGETA
TUDOR N. MIHAELA
TUDORACHE ( PANAIT) NICOLETA
TUDORACHE (PASCU) R. DANIELA MARIANA
TUDORACHE (PETRE) V. VIORICA
TUDORACHE (VOTS) V. DANIELA MIHAELA

78
TUDORACHE(GAFTON) ARGENTINA
TUDORICĂ M. GEORGIANA
TUDORIE (FUEREA) C. VIOLETA
TUDOSE ANA
TUDOSIE (DRĂGAN) N. GEORGETA
TUFA IULIA MADALINA
TUFA(GOLASANU) MIRELA
łUGUI (FLOREA) GH. LIVIA DANA NICOLETA
łUGULEA ( LASCU) MĂDĂLINA
TULOI (STĂNESCU) C.TIN MARIANA
TULPAN (PUCHIANU) GH. GEORGIANA MIHAELA
TURCANU(MEHEDINTI) VIRGINICA
TURCU (ANDREI) CTIN. VIORICA
TURIANU I. IULIAN
TURTICĂ (DRĂGHICI) GH. MARIA
TURTURICĂ ( MILEA) CRISTINA GABRIELA
TUTULAN (DAMIAN) N. ELENA
UDREA ( DOBRESCU) CRISTINA
UDREA (POPESCU) I. FLORENTINA
UDREA I. GEORGE ADRIAN
ULEI B. ELISABETA
ULICI GH. CĂTĂLINA ELENA
ULMEANU S. GEORGETA IONELIA
UNGUREANU (CARABET) M. GEORGETA VALENTINA
UNGUREANU (DIACONU) N. MIRELA
UNGUREANU (POPIŞTEANU) D. CRISTINA
UNGUREANU (SIMION) D. TUDORIłA
UNGUREANU (VOCHIłA) D. LUXA
URI L TUNDE
URSESCU (MANOLACHIE) CTIN. IULIANA
URSU C. AURA IONELA
URSU R.D. MIHAELA
UłĂ (MIHĂILĂ) D MARIA SIMONA
UłIU (LĂZĂRESCU) S. MARIA
VĂCARU GH. MIRELA ELENA
VĂCĂRUŞ (MIREA) A. DORINA
VĂDUVA (ANDREI) N MIRELA
VĂDUVA (SECRIERU) CTIN. FLORENTINA
VĂDUVA (VASILICĂ) CTIN. MARIANA
VAMANU E. CIPRIAN NICOLAE
VANZĂ D. GINUłA CRISTIANA
VARTIC (GĂNĂU) A. MIHAELA
VASCAN (BUCĂ) G GABRIELA
VĂSI ( CÎLłAN) CARMEN LILIANA
VĂSI MARIA MIHAELA
VASILACHE(BACCELA) CORNELIA
VASILACHE(DAUCEANU) ELENA CARMEN
VASILACHI(GHEORGHITA) DUMITRA
VASILCOIU GH. ANDREI ŞTEFAN
VASILE ( FURTUNĂ) GEANINA MARIA
VASILE ( NIłESCU) VIORICA
VASILE ( VASILE) CORNELIA

79
VASILE (CRĂIłĂ) C.TIN MARGARETA
VASILE (GIULICĂ) A. ELENA
VASILE (NEAGU) M. ALEXANDRA
VASILE (TUDOR) CTIN. ŞTEFANIA GEORGIANA
VASILE (VASILE ŞTEFAN) P. ŞTEFANIA
VASILE A. ANINA
VASILE COSMIN LUCIAN
VASILE D. CRISTINA
VASILE D. NICOLETA CRISTINA
VASILE GH. MARIANA ALINA
VASILE I. MIHAELA
VASILE I. MONICA GEORGETA
VASILE I. RADU MIHAI
VASILE S. CAMELIA PETRUłA
VASILE S. DUMITRU
VASILE V. FLORIN
VASILE(MAXIM) IONICA
VASILESCU (BRONCEA) T. VERGINIA
VASILESCU (DINCĂ) CTIN. MANDA
VASILESCU MIHAELA
VASILICENCO ( STOICA) ELENA LIDIA
VĂTAFU (DELEA) V. CARMEN
VĂTAFU ŞT. ELENA MAURA
VĂTĂŞOIU ( GURGU) DIANA MARIA
VECHILU I.C. ANA CLAUDIA
VELICOVICI M. ŞTEFANIA IONELA
VELIŞCU (łENE) M. AURELIA
VERDEŞ (MUŞOIU) ŞT. NICOLETA CRISTINA
VERGU (SÂRBU) V. DANIELA
VERONA P. MIHAELA
VESMAN (GRIGORESCU) A. PARASCHIVA
VICAŞ (IANCU) M. TANłI DOLORES
VIERIU C. STELUłA
VIERU CTIN. ANA MARIA
VÎLCEANU (GEAGEAC) T. ANA
VÎLCU (MUNTEANU) I. DANIELA CRISTINA
VINTILĂ (MANEA) T. DANIELA
VINTILĂ (SÎRBU) I.A. DANIELA
VINTILĂ V. ELENA
VINTILĂ V. MARIUłA
VIRLAN V. NICOLAE
VIŞA N. EMILIAN MARIAN
VIŞA V. TUDOREL
VIŞAN (BULUMAC) GH. DOINA ROXANA
VIŞAN (DRĂGĂNETE) I. LUMINIłA
VIŞAN (VLAD) M. IONICA JENI
VIŞAN I. CLAUDIU
VIŞAN N. EUGENIA MIHAELA
VIŞINESCU (IANCU) E.P. MARIANA ALINA
VIZIRU ŞT. MAGDALENA FLORINA
VLAD ( VRĂBIOIU) MARIA
VLAD (GIGIU) M. IOANA DANIELA

80
VLAD (PARASCHIV) V. CARMEN
VLAD (PETRE) A. IONICA
VLAD (POPA) I. MIOARA LENUłA
VLAD CTIN. ADRIANA
VLĂDESCU A. ELLA MONICA
VLĂDILĂ B. GHERGHINA
VLAICU ( CONSTANTIN) LILIANA
VLĂSCEANU ( NEAGU) ADRIANA LUMINIłA
VOICA ( DOBRIŞOR) CRISTINELA FRANCELA
VOICU ( CIUCIU) LILIANA ROXANA
VOICU (CERNAT) M. GABRIELA
VOICU (CULCEA) N. CAINA
VOICU (GHEORGHIU) T. VERONICA
VOICU (MARIN) I. LUCICA
VOICU (POPESCU) V. DOINIłA GEORGIANA
VOICU I. FLORIN VALENTIN
VOICU P. MONICA ADRIANA
VOICULESCU GH. BOGDAN CRISTIAN
VOINEA (BÎLBIE) S. JENICA
VOINEA (LAZĂR) M. DANIELA
VOINEA (TĂNASE) P ELENA
VOINEA L. MIHAELA
VORNICU (URSU) C. ALEXANDRA MIHAELA
VRABIE(VOICU) GENA
VULCAN M. DANIELA
ZAHARIA ( VOINEA) VASILICA
ZAHARIA (MURGU) I. VERONICA
ZAHARIA (OLTEANU) G. MONICA GABRIELA
ZAHARIA (OPREA) S. LENUłA
ZAHARIA (PETRICAN) D. MIOARA
ZAHARIA T. CĂTĂLINA
ZAHEU (TEODORESCU) F. SILICA
ZAIBEL (ANGELESCU) M MIOARA
ZAIZON (PĂSĂRICĂ) C.V. MIOARA
ZAMFIR (DONEANU) D. VIORICA
ZAMFIR (NEAGU) N. ELENA LUMINIłA
ZAMFIR (PANĂ) L. MELANIA
ZAMFIR (VIŞAN) P. FLORENTINA
ZAMFIR E. MIHAIL EMILIAN
ZAMFIR F. MIHAELA SILVIA
ZAMFIR GH. GABRIELA
ZAMFIR GH. LONGIN
ZAMFIR P. VALENTINA
ZAMFIR S. MONICA LUMINIłA
ZANFIR (FRĂłILĂ) T. MARIANA
ZANFIR ANDRA COSMINA
ZÂRNĂ (MACAVEI) CTIN. ANGELA
ZĂRNOIANU (DRĂGUŞIN) I. EMILIA
ZĂRNOIANU (ION) P. IONELA
ZĂVADA C. IONELA
ZIDARU ( DIACONU) NATALIA
ZIDARU (CIOARĂ) M. FLORICA

81
ZIDARU I. IONELA GABRIELA
ZLĂTAN (CODREANU) GH. ALEXANDRINA
ZORILĂ (NEDELCU) D. FLORENłA STELUłA
ZOTESCU (CHERĂSCU) N. RALUCA
ZOTESCU D. MIRCEA
ZUICĂ (LEAOTĂ) GH. MARINA

82