P. 1
c_107_3_1997

c_107_3_1997

|Views: 32|Likes:
Published by ooopsye

More info:

Published by: ooopsye on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2012

pdf

text

original

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI ORDIN Nr. 24/N din: 19.02.1997 Având învedere: Avizele Consiliului Tehnicoªtiinþific nr.

156/96; 205/96; 206/96 În temeiul H.G. nr.456/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, În conformitate cu Hotãrârea Parlamentului nr. 12/1996 ºi a Decretului nr.591/1996, Ministrul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului emite urmãtorul ORDIN Art. 1 Se aprobã: "Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termicã la clãdiri de locuit" Indicativ C 107/197, "Normativ pentru calculul coeficientului global

de izolare termicã la clãdiri cu altã destinaþie decât cele de locuit" Indicativ C 107/297. "Normativ privind calculul termotehnic al dementelor de construcþie ale clãdirilor" Indicativ C 107/397, "Ghid pentru calculul performanþelor termotehnice ale clãdirilor de locuit" indicativ C 107/497, "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcþii în contact cu solul" Indicativ C 107/597. Art.2 Reglementãrile de la art.l intrã în vigoare la data publicãrii in Buletinul Construcþiilor. Art.3 Direcþia Programe de Cercetare ºi Reglementãri Tehnice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

MINISTRU NICOLAE NOICÃ

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI DIRECÞIA COORDONARE, CERCETARE ªTIINÞIFICÃ ªI REGLEMENTÃRI TEHNICE PENTRU CONSTRUCÞII NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE ALE CLÃDIRILOR Indicativ C 107/31997 Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE, CERCETARE ªI TEHNICÃ DE CALCUL ÎN CONSTRUCÞII S. A Director general: ing.ªERBAN STÃNESCU Responsabil lucrare: ing.MIHAELA GEORGESCU Elaboratori: ing.MOSES DRIMER ing.MIHÃELÃ GEORGESCU ing.NICOLETÃ CRISTIAN Avizat de : DIRECÞIA PROGRAME DE CERCETARE ªI REGLEMENTÃRI II UNICE

Director:ing.DOROTEIA COCHECI .OCTAVIÃN MÃNOIU Raponiabil de lucrareMLPAT:arh.

pentru timpul iernii. al tuturor elementelor de construcþie ale clãdirilor.3. Termotehnica. Prezentul normativ se referã la calculul termotehnic. Prevederile prezentului normativ se aplicã la elementele de construcþie care delimiteazã spaþiile încãlzite ale clãdirilor de locuit.2. Calculul termotehnic al elementelor deconstrucþie ale clãdirilor". 1. 1. Prezentul normativ înlocuieºte în totalitate STAS 6472/389 "Fizica construcþiilor. socialculturale ºi industriale.1. Prevederile normativului se utilizeazã ºi la elementele .Indicativ: NORMATIV PRIVIND CALCULUL TERMOTEHNIC AL C 107/3 1997 ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE ALE CLÃDIRILOR 1. cu excepþia elementelor de construcþie în contact cu solul.

Izolareatermicãaelementelor deconstrucþie care delimiteazã încãperileîncãlzite. º. în scopul determinãrii temperaturii interioare a acestor spaþii.de construcþie care delimiteazã spaþiile neîncãlzite. în .4. precum ºi pentru reducerea. cele cu mediu agresiv.a. 1. Prevederile prezentului normativ nu se aplicã la elementele de construcþie aferente clãdirilor ºi încãperilor la care se impun cerinþe speciale ale regimului de temperaturi ºi de umiditate. de condiþiile necesare desfãºurãrii muncii ºi procesului tehnologic la clãdirile industriale. cum sunt: spaþiile frigorifice. se realizeazã în vederea asigurãrii climatului interior impus de exigenþele igienicosanitare ºi de confort la clãdirile de locuit ºi socialculturale. 1. pe baza unui calcul de bilanþ termic.5.

Prevederileprezentului normativ seutilizeazã atâtdecãtre proiectanþi.6. cât ºi pentru elementele de construcþie interioare care despart spaþii între care existã o diferenþã de temperaturã mai mare de 5K. Prevederile normativului se utilizeazã deasemenea la determinarea necesarului de cãldurã de calcul. în scopul dimensionãrii instalaþiei de încãlzire.Prevederile prezentului normativ se aplicã atât pentru elementele de construcþie perimetrale. atât a clãdirilor noi. cât ºi a . 1. a consumului de energie ºi de combustibil în exploatare.7. 1. 1. Între modelul de calcul folosit pentru verificãrile termotehnice ºi cel adoptat pentru calculul instalaþiilor trebuie sã existe o riguroasã corespondenþã.Prevederile normativului se aplicã la verificareatermotehnica.8. pentru determinarea ºi pentru verificarea caracteristicilor termotehnice ale elementelor de construcþie. cât ºi de factorii abilitaþi pentru verificarea proiectelor de clãdiri.cât mai mare mãsurã.

1. în principal. atât la clãdirile având sisteme centrale de încãlzire. rezistenþa la permeabilitate la vapori. pentru limitarea fluxului termic ºi pentru economisirea energiei înexploatarea clãdirilor.clãdirilor existente care urmeazã a fi supuse unor lucrãri de reabilitare ºi de modernizare. evitarea condensãrii vaporilor de apã pe suprafaþa interioarã a elementelor de construcþie. 1. din punct de vedere termotehnic.9.Prevederile prezentului normativ se aplicã. .urmãtoarele: rezistenþa termicã minimã necesarã pentru asigurarea climatului interior. pentru limitarea sau pentru împiedicarea condensãrii vaporilorde apã în interiorul elementelor de construcþie.10. cât ºi la cele cu încãlzire localã (inclusiv cu sobe). Alegerea modului de alcãtuire a elementelor de construcþie. se face astfel încât sã se realizeze.

pentru limitarea oscilaþiilor temperaturii aerului interior ºi pe suprafaþa interioarã a elementelor de construcþie.stabilitatea termicã necesarã. . cât ºi pe timp de varã. atât pe timp de iarnã.

stabilitã . cu rezistenþele termice minime. compararea acestor valori. cu rezistenþele termice minime necesare dinconsiderente igienicosanitare ºide confort.permiþând: compararea acestor valori. se potdetermina: Rezistenþele termice specifice corectate ale elementelor de OOMtructie. în scopul economisirii energiei în exploatare. normate. P ebazaprevederilordinprezentulnormativ.1 . 1 1 . calculate pentru ansamblul clãdirii. cu luarea în considerare a influenþei punþilor termice. calculate pentru fiecare încãpere în parte. determinarea coeficientului global de izolare termicã. în scopul stabilirii nivelului de performanþã termotehnicã de ansamblu a clãdirii ºi a comparãrii cu valoarea normatã.

12. utilizarea rezistenþelor termice specifice corectate la calculul necesarului de cãldurã.în vederea limitãrii consumului de energie pentru încãlzirea clãdirilor. verificarea condiþiilor de confort interior. prin compararea temperaturilor minime cu temperatura punctului de rouã. prin asigurarea indicilor globali de confort termic PMV ºi PPD. în funcþie de temperaturile medii de pe suprafeþele interioare ale elementelorde construcþie perimetrale. în vederea proiectãrii instalaþiilor de încãlzire. Verificarea comportãrii elementelor . 1. Temperaturile pe suprafaþa interioarã a elementelor de construcþie. permiþând: verificarea riscului de condens superficial. Calculul termotehnic al elementelor de construcþie în contact cu solul se face în conformitate cu [1].

14. 1. se referã la urmãtoarele elemente de construcþie perimetrale: pârlea opacã I pereþilor exteriori. pereþii vitraþi ºi luminatoarele). Normativul este întocmit înurmãtoarele ipoteze generale: transferul termicse face în regimstaþionar. Deasemeneasunttratateînactenormative speciale [ 12]ºi [13] aspectele referitoare la determinarea ºila verificarea coeficientului global de izolare termicã. toate caracteristicile termofizice ale materialelor sunt independente de temperaturã. aceste verificãri fãcând obiectulunor acte normative speciale [ 7] ºi respectiv[11]. . componentele transparente ºi translucide ale pereþilor exteriori ºi acoperiºurilor (tâmplãria exterioarã. inclusiv suprafaþa adiacentã rosturilordeschise. Calculele ºi verificãrile termotehnice prevãzute în cadrul prezentului normativ. 1.de construcþie la difuzia vaporilor de apã. principalele calcule termotehnice se bazeazã pe calculul numeric automat al câmpurilor de temperaturi. nu este tratatã în prezentul normativ.13. precum ºi verificarea stabilitãþii termice a elementelor de construcþie perimetrale ºi a încãperilor.

pe baza prevederilor din prezentul normativ se pot determina ºi reprezenta grafic: variaþia temperaturilorpe suprafeþeinterioare ale elementelorde construcþie. º. planºeele care delimiteazã clãdirea la partea inferioarã. de sub terase ºi poduri. bidimensional. curbele izoterme dininteriorulelementelor deconstrucþie. precum ºi de spaþiul rosturilor închise. faþã de mediul exterior (bowindouri.).a. 1. Pentru cazuri speciale ºi siudii termotehnice. prin efectuarea unui calcul numeric automat al câmpului plan. . planºeele de peste pivniþe ºi subsolurineîncãlzite. de temperaturi. ganguri de trecere.15. pereþii ºi planºeele care separã volumul clãdirii de spaþii adiacente neîncãlzite sau mult mai puþin încãlzite.planºeelede peste ultimulnivel.

[4] SR ISO7345:1994 Izolaþie termicã. [7] STAS 6472/489 Fizica .simboluri ºi unitãþi de mãsurã. Unitãþi ale mãrimilor caracteristice fenomenelor calorice. [2] C 107/497 Ghid pentru calculul performanþelor termotehnice ale clãdirilor de locuit. Terminologie. [6] STAS 737/1087 Sistemul internaþional de unitãþi (SI). [5] STAS 710986 Termotehnicã construcþiilor.2. ACTE NORMATIVE CONEXE Prezentul normativ se va utiliza împreunã cu urmãtoarele reglementãri tehnice: [l] C 107/597 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcþie în contact cu solul. Mãrimi fizice ºi definiþii. [3] Ghid pentru calculul necesarului de cãldurã de calcul ºi al necesarului de cãldurã ale clãdirilor.

[11] NP 20089 Instrucþiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termicã a elementelor de închidere ale clãdirilor. Termotehnicã. [10] STAS 13149 Fizica construcþiilor. [13] . Termotehnica. Calculul permeabilitãþii la aer a elementelor ºi materialelorde construcþie. Determinarea indicilor PMV ºi PPD ºi nivele de performanþã pentru ambianþe. [12] C 107/197 Normativ privind calculul coeficienþilor globali de izolare termicã la clãdirile de locuit. [8] STAS 6472/688 Fizica construcþiilor. (cu modificãrile dinanexa K). Prescripþii de calcul. Ambianþe termice moderate. Comportarea elementelor de construcþie la difuzia vaporilor de apã. [9] STAS 6472/7 Fizica construcþiilor. Proiectarea termotehnicã a elementelor de construcþie cu punþi termice.construcþiilor.

doors and shutters. Calculation method. în cadrul cãreia se considerã cã temperaturile nu variazã în timp. Regim (termic) staþionar: Ipotezã convenþionalã de calcul termotehnic. Calculation method. având caracteristici termotehnice uniforme sau care pot fi considerate uniforme. Thermal transmittance. [14] CEN/TC 89 N 351EBuilding components and building elements. Strat omogen: Strat de grosime constantã. DEFINIÞII ªI SIMBOLURI 3. Strat cvasiomogen: Strat alcãtuit din douã sau mai multe materiale.C 107/297 Normativ privind calculul coeficienþilor globali de izolare termicã la clãdiri cu altã destinaþie decât cea de locuit. Thermal resistancc and thermal transmittance. 3.1. Definiþii . . [15] CEN/TC 89 N 433E Windows. .

dar care poate fi considerat ca un strat omogen. este sensibil modificatã ca urmare a faptului cã izotermele nu sunt paralele cu suprafeþele elementelor de construcþie. .): Cantitatea de cãldurã transmisã la. raportatã la timp. cu o conductivitate termicã echivalentã. care delimiteazã volumul interior (încãlzit) al unei clãdiri. Punte termicã: Porþiune din anvelopa unei clãdiri. Flux termic (. sau de la un sistem. Densitatea fluxului termic (q): Fluxul termic . . de mediul exterior sau de spaþii neîncãlzite din exteriorul clãdirii. . altfel uniformã.având conductivitãþi termice diferite. Anvelopa clãdirii: Totalitatea suprafeþelor elementelor de construcþie perimetrale. în care rezistenþa termicã.

Suprafaþa adiabaticã: Suprafaþã prin care nu se produce nici un transfer termic. .raportat la aria prin care se face transferul cãldurii.

în regim staþionar. determinate pe baza unui calcul al câmpului plan. Coeficient de transfer termic (U): Fluxul termic în regim staþionar. Linii de flux: Linii perpendiculare pe izoterme. Izoterme: Linii sau suprafeþe care unesc punctele având aceleaºi temperaturi în elementele de construcþie. Rezistenþã termicã (R): Diferenþa de temperaturã raportatã la densitatea fluxului termic. reprezentând direcþia ºi sensul fluxului termic în clementele de construcþie. de temperaturi. raportat la aria de transfer termic ºi la diferenþa de temperaturã dintre temperaturile mediilor situate . .. . respectiv spaþial. .

Inversul rezistenþei termice.): Termen de corecþie care þine seama de iniluenþa unei punþi termice liniare. raportat la diferenþa de temperaturã între douã medii care sunt legate între ele din punct de vedere termic.): Termen de corecþie care þine seama de influenþa unei punþi termice punctuale. Coeficient punctual de transfer termic (. . . Coeficient liniar de transfer termic (. . faþã de un calcul unidirecþional al coeficientului de transfer termic. printrun element de construcþie.de o parte ºi de alta a unui sistem. Coeficient de cuplaj termic (L): Fluxul termic în regim staþionar. faþã de un .

în care se þine seama de influenþa punþilor termice liniare ºi care se bazeazã pe un calcul plan. . al câmpului de temperaturi. . în care se þine seama de influenþa tuturor punþilor termiceliniare ºi punctuale ºi care se bazeazã pe un calcul spaþial. Cacul bidimensional (2D): Model de calcul termotehnic. în care se considerã cã liniile de flux sunt perpendiculare pe elementul de construcþie. .calcul unidirecþional al coeficientului de transfer termic. Calcul tridimensional (3D): Model de calcul termotehnic. Calcul unidirecþional (1D): Model de calcul termotehnic simplificat. bidimensional. .

. . Simboluri ºi unitãþi de mãsurã Simbolurile ºi unitãþile de mãsurã ale principalilor termeni utilizaþi în prezentul normativ sunt date în tabelul I. 3. Coeficient de emisie (e): Fluxul radiant al unui corp în raport cu fluxul radiant al corpului negru în aceleaºi condiþii de temperaturã. Majoritatea simbolurilor folosite sunt în conformitate cu SR ISO 7345:1994 ºi STAS 737/1087.tridimensional.2. al câmpului de temperaturi. pentru unii termeni sau menþinut simbolurile prevãzute în STAS 710986.

r = .. = k s = sm R = Ros R nec = Ro nec A = S R = R os R m = Rom n = N U = k R min = Rom min e = .r . Se dã mai jos corespondenþa între simbolurileþutilizate în cadrul prezentului normativ ºi simbolurile folosite în prescripþiile tehnice elaborate anterior: . . ºi respectiv .= k c = cp q = q . .Observaþii: 1) Temperaturile ºi diferenþele de temperaturã se pot nota ºi cu simbolurile .. = Q . = .

.

Tabel I SIMBOLUL TERMENUL RELAÞIA DE DEFINIRE U. 1 2 3 4 Te Temperatura exterioarã de calcul ° C T. Raportul ecartului de temperaturã superficialã T TT ji D . interioarã de calcul Tu în spaþiile neîncãlzite TS1 pe suprafaþa interioarã Tse pe suprafaþa exterioarã punctului de rouã AT Diferenþa de temperaturã între Ti ºi Te TiTe KAT. între Ti ºi Tsi TiTsi ATe între Tse ºi Te T seTe .M. .

i Umiditatea relativã a aerului interior % n Viteza de ventilare naturalã (numãrul schimburilor de aer pe orã.Te . Densitatea aparentã Kg/m3 s Coeficientul de asimilare termicã W/(m2K) D Indicele inerþiei termice a unui element de construcþie ( )[ ]a sd /l .e exterior q/ .e .i Coeficientul de transfer termic superficial interior q/. Conductivitatea termicã de calcul a unui material de construcþie W/( mK) c Capacitatea caloricã masicã la presiune constantã J/(kgK) . rata schimburilor convenþionale de aer) .Factorulde corecþie a temperaturilor exterioare T TT ji D Rsi Rezistenþa termicã superficialã interioarã 1/ .i m2K/W Rse exterioarã 1/ .Ti W/(m2K) .

h1 e Coeficientul de emisie d Grosimea unui element de construcþie sau a unui strai al elementului de construcþie m b Lãþimea clãdirii. a unei zone. etc. .

B Lãþimea consideratã în calculul coeficientului liniar de transfer termic H Înãlþimea încãperii. Coeficientul liniar de transfer termic W/( mK) .Tabel I (continuare) 1 2 3 4 l Lungimea încãperii. Coeficientul punctualde transfer termic W/ K Rs Rezistenþa termicã (specificã) a unui strat omogen d/. buiandrugilor./A W/m2 . etc. nivelului sau a clãdirii P Perimetrul clãdirii sau al încãperii A Aria (de transfer termic) m2 V Volumul încãperii sau al clãdirii m3 Q Cantitatea de cãldurã J . Fluxul termic (puterea termicã) dQ/dt W q Densitatea fluxului termic . a clãdirii sau a punþilor termice liniare m h înãlþimea grinzilor. m2K/W Ra a unui strat de aer neventilat R unidirecþionalã a unui element de construcþie ( ) qTT kj /R .

urmãtorii indici: i interior r rouã. condens e exterior t timp si suprafaþã interioarã m mediu se suprafaþã exterioarã min minimum u spaþiu neîncãlzit max maximum .corectatã R m medie R nec necesarã max / ii TT DD a R min minimã U Coeficientul de transfer termic unidirecþional corectat al unui element de construcþie l/R W/(m2K) U l/R L Coeficient de cuplaj termic ( k )j TT -F/ W/K G Coeficientul global de izolare termicã a clãdirii W/( m3K) 3.3 Indici În prezentul normativse utilizeazã. în principal.

a aer nec necesar w apã ech echivalent .

860 kcal lkcal/h= 1. Caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor care se utilizeazã la alcãtuirea elementelorde construcþie. În anexa A se dau urmãtoarele caracteristici termotehnice.163 W 4. CARACTERISTICI TERMOTEHNICE 4.3. se vor considera în conformitate cu anexa A. [W/(mK)]. capacitatea caloricãmasicã lapresiuneconstantã c [J/(kgK)].1.163J/s = 1. .860kcal/h U = lWs = 2. în funcþie de felul materialului ºi de densitatea aparentã p (kg/m3): conductivitatea termicã de calcul . 4. Alte materiale decât cele din anexa A pot fi utilizate în elemente de construcþie numai cu avizul unui institut de specialitate.2.3. 4. Pentru unele transformãri se pot folosirelaþiile: 1W=1J/S=0. coeficientul de asimilare termicã s [W/(m2K)].39104kcal lWh= 3600J=0.4 Sistemul de unitãþi ºi mãsuri Se foloseºte sistemul internaþional de unitãþi de mãsurã (SI).

care va atesta ºi conductivitatea termicã de calcul a respectivului material. la plãciletermoizolante friabile. 4. Conductivitãþile termice de calcul din anexa A includ influenþa urmãtorilor factori. aferenþi condiþiilorde punere în operã a materialelor termoizolante: existenþarosturilordintre plãcile termoizolante.7. creºterea densitãþii aparente ca urmare a tasãrilor din timpul execuþiei ºi în decursul exploatãrii. Capacitatea caloricã volumicã se obþine prin multiplicarea capacitãþii calorice masic e cu densitatea aparentã a materialului.6. în stare uscatã: .5. în cazul unei umiditãþi sporite. miciledeteriorãri admise. Conductivitãþile termice echivalente ale straturilor cvasiomogene se calculeazã în conformitate cu prevederile . la materialele termoizolante tasabile. 4. Conductivitãþile termice de calcul din anexa A corespund unui regim normal de umiditate a materialelor în timpul exploatãrii.4. conductivitãþile termice trebuie sã fie majorate corespunzãtor..c [Ws/(m3K)] 4. 4.

= 1000 Kg/m3 c = 4180 J/(KgK)la o temperaturãde +10°C . Caracteristicile termotehnice de calcul ale straturilor de aer imobil la temperatura de + 10°C.23 Kg/m3 c =1000 J/(KgK) 4.58 W/(mK) 4. 7.9.8. Caracteristicile termotehnice de calcul ale apei sunt urmãtoarele: .din cap.2. =0. Rezistenþele termice specifice ale straturiloromogene se calculeazã cu3 zecimale. se pot considera astfel: .10. 4. = l. .

pentru perioada de iarnã.5. Temperaturile interioareale încãperilor încãlzite (Tj) Temperaturile interioare convenþionale de calcul ale încãperilor încãlzite. Dacã . Conform acestei hãrþi.2. teritoriul României se împarte în 4 zone climatice. din anexa D.1. care înlocuieºte harta din STAS 6472/283. se considerã aceleaºi cu temperaturile utilizate la proiectarea instalaþiilorde încãlzire ºi se iau din [3]. astfel: zona I Te =12° C zona II Te=15° C zona III Te=18° C zona IV Te = 21° C 5. Temperaturile exterioare (Te) Temperaturile exterioare convenþionale de calcul se considerã în conformitate cu harta de zonare climaticã a teritoriului României. TEMPERATURI DE CALCUL 5.

de exemplu. 5. în funcþie . temperatura interioarã convenþionalã de calcul se poate considera temperatura medie ponderatã a tuturor încãperilor încãlzite.încãperile au temperaturi de calcul diferite. Dacã nu existã o temperaturã predominantã.3 Temperaturile interioare alespaþiilor neîncãlzite (Tu) Temperaturile interioare ale spaþiilor ºi încãperilor neîncãlzite se determinã exclusiv pe bazã de bilanþ termic. în calcule se considerã aceastã temperaturã. de la acelaºi nivel: aTij Aj Ti = aAj în care: Aj aria încãperii j având temperatura interioarã Tij. dar existã o temperaturã predominantã. la clãdirile de locuit se considerã Ti = +20°C.

DIMENSIUNI DE CALCUL 6. 6. de ariile elementelor de construcþie care delimiteazã spaþiul neîncãlzit. precum ºi cele din balcoanele ºi logiile închise cu tâmplãrie exterioarã. Ca . precum ºi de rezistenþele termice ale acestor elemente. Tot pe bazã de bilanþ termic se vor determina temperaturile Tu din rosturile închise. podurile ºi etajele tehnice. În calcule se va þine seama în mod obligatoriu ºi de viteza de ventilare a spaþiului neîncãlzit. 8din prezentul normativ. Determinarea temperaturilor Tu ale spaþiilor ºi încãperilor neîncãlzite se face în conformitate cu prevederile cap.1.de temperaturile de calcul ale încãperilor adiacente.

principiu general. aria orizontalã este delimitatã exclusiv prin conturul interior al pereþilor exteriori (fig.a.) se delimiteazã prin axele geometrice ale pereþilor interiori structurali ºi nestructurali ºi princonturul interior alpereþilor exteriori (fig. suprafeþele se delimiteazã prin axele geometrice ale elementelor de construcþie interioare ºi prin feþele interioare ale elementelor de construcþie perimetrale. Pe ansamblul clãdirii. planºeul de peste subsolul neîncãlzit º. 6. Suprafeþele orizontale ale elementelorde construcþie exterioare(planºeul de la te rasã sau de la pod.l). .2.3).

aria verticalã exterioarã totalã.l). Suprafeþele verticale exterioare (pereþii) se delimiteazã pe orizontalã prin axele geometrice ale pereþilor interiori structurali ºi nestructurali. este: A = H ×al j = H ×P în care P este perimetrul clãdirii.4. suprafeþele se delimiteazã prin axele geometrice ale plãcii planºeelor intermediare. 6. 6.l ºi 2). Pe ansamblul clãdirii. mãsurat peconturul interior al pereþilorde faþadã. ale feþelor interioare ale pereþilor exteriori (fig. 6.3. Ariile tâmplãriei exterioare se determinã pe baza dimensiunilor nominale ale golurilor corespunzãtoare din pereþi (fig. intrânde sau ieºinde.5. inclusiv aria vitratã. Lungimile "1" alepunþilor termice lineare se stabilesc.6. . prin faþa inferioarã a plãcii ultimului planºeu. Suprafeþele înclinate se calculeazã pe baza dimensiunilordin planul lor. precum ºi prin faþa superioarã a pardoselii primului nivel încãlzit (fig. precum ºi prin colþurile.6.2). Pe verticalã.

4. 6. în consecinþã ele sunt delimitate. 6. cuurmãtoarele precizãri: lungimile se mãsoarã în cadrul ariilor A determinate conform pct. la extremitãþi. intersecþiile punþilor orizontale cu cele verticale se includ atât în lungimile punþilor orizontale. nu se includ lãþimile golurilordeuºi.2 .6.8. în funcþie de lungimile reale pe care se prevãd detaliile respective. Aria anvelopei clãdirii se calculeazã ca suma tuturor ariilor elementelor de construcþie perimetrale ale clãdirii prin care au loc transferuri termice. înlungimile "1" ale punþilor termice create prin întreruperea stratului termoizolant (amplasat peste planºeu) în dreptul pereþilor interiori structurali ºi nestructurali.6..în principiu. ºi a înãlþimilor Hj considerate ca în fig. Volumul încãperilor se calculeazã pe baza ariilor orizontale determinate conform pct.2. 6. de conturul suprafeþelor respective. la planºeul depeste spaþii neîncãlzite.7. cât ºi înlungimile punþilor verticale.2: ...

. lipsiþi de o termoizolaþie semnificativã. cât ºi încãperile încãlzite indirect (fãrã elemente de încãlzire).. în acest sens se considerã ca fãcând parte din volumul clãdirii: cãmãri. debarale. casa scãrii.9. verandele. vestibuluri. +Vn Volumul V include atât încãperile încãlzite direct (cu elemente de încãlzire). ºi alte spaþii comune. dar la care cãldura pãtrunde prin pereþi adiacenþi. Nu se includ în volumul clãdirii: camerele de pubele. de feþele interioare ale elementelorde construcþie perimetrale: V =aVj =V1 +V2 +. pe contur. holuri de intrare. precum ºi . puþul liftului.V = j jj A H 6. Volumul clãdirii V reprezintã volumul delimitat.

chiar în situaþia în care ele sunt închise cu tâmplãrie exterioarã. .balcoanele ºi logiile.

conductivitatea termicã de calcul a materialului.7. Întrun model geometric este admisibil ca. în cazurile în care abaterea negativã admisã la grosimea straturilor este semnificativã. în calcule se considerã grosimea finalã (dupã tasare). este mai micã decât grosimea iniþialã. Rezistentatermicãspecificãaunui stratomogen Rezistenþa termicã specificã a unui strat omogen al elementului de construcþie se determinã cu relaþia: Rs = l în care: d grosimea de calcul a stratului. 7. în anumite condiþii sã se înlocuiascã materiale d [m2K/W](l) . dupãpunerea în operã. grosimea de calcul a stratului se va considera egalã cu grosimea minimã admisã. La straturile la care grosimea finalã.2.1. DETERMINAREA REZISTENÞELOR TERMICE SPECIFICE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE OPACE 7. Rezistenþele termice ale straturilor omogene se calculeazã cu 3 zecimale.1. Rezistenþatermicãspecificãaunui strat cvasiomogen 7. .2. conform anexei A.

Rezistenþa termicã a unuistrat cvasiomogense calculeazã cu relaþia(1).2. dispuse uniform pe suprafaþa elementului de construcþie. 7. precum ºi straturile termoizolante din cadrul elementelor de construcþie tristrat.2.cu conductivitãþi termice diferite cu un material având o conductivitate unicã. prin care trec ancore din oþel inoxidabil de diametre reduse. echivalentã.3. Stratul respectiv este denumit strat cvasiomogen. se introduce valoarea conductivitãþii echivalente . în locul conductivitãþii termice X. 7. în care. Ca exemple de straturi cvasiomogene se pot da zidãriile (alcãtuite din cãrãmizi sau blocuri + mortar). Conductivitatea termicã echivalentã a straturilor cvasiomogene de tipul zidãriilor se poate calcula cu relaþia: a(ljAj ) lech = aAj [W/(mK)](2) . ech.2.

conductivitatea termicã echivalentã se poate determina cu relaþia: lech =l+d ´n ´c [W/(mK)](3) .4. 7. Aj ariile materialelor componente din cadrul stratului cvasiomogen. La straturile cvasiomogene alcãtuite dintrun strat termoizolant + ancore metalice de legãturã.j conductivitãþile termiceale materialelor componente. mãsurate în planul stratului.în care: .2.

conductivitatea termicã a materialului termoizolant [W/(mK)]. În spaþiile neîncãlzite. valoarea coeficientului de transfer termic superficial interior .1.i=. ºi Rse) se considerã în calcule în conformitate cu tabelul II.e = 8W/(m2K). pct.i . indiferent de sensul fluxului termic. Rezistenþele termice superficiale 7.în care: .3.6. La calculul câmpului de temperaturi pentru verificarea temperaturilor superficiale conform cap. coeficientul punctual de transfer termic. nnumãrul de ancore metalice pe metru pãtrat. pe ambele suprafeþe ale elementului se considerã valori. 7.3. 10.i = .[W/K]. Rezistenþele termice superficiale (Rs.3.3. în funcþie de direcþia ºi sensul fluxului termic. conf. se considerã . La determinarea rezistenþelor termice ale elementelor de construcþie interioare. 7. d grosimea stratului termoizolant [m]. aferent unei ancore dinoþel inoxidabil. . care se determinã pe bazaunui calcul tridimensional al câmpului de temperaturi.e = 12W/(m2K).2. 7.

7. iar cele aferente suprafeþelor orizontale sunt valabile ºi pentru suprafeþele înclinate cu un unghi de cel mult 30° faþã de orizontalã.3. sunt valabile ºi pentru suprafeþele înclinate cu un unghi de cel mult 30° faþã de verticalã. aferente colþului intrând. pe suprafeþele verticale ºi orizontale interioare ale încãperilor. în metri. se considerã: . . dar cel mult 0. pe lungimea x.3.25m.în colþurile interioare intrânde. Între valoarea astfel determinatã ºi valoarea .i=8(lx) [W/(m2K)](4) în care: x distanþa. între colþul intrând ºi cel mai apropiat colþ ieºind. Valorile din tabelul II aferente suprafeþelor verticale.i= 8W/(m2K) se considerã o variaþie liniarã.

netratate (cu uncoeficient de emisie e = 0. pentru alte viteze ale vântului se poate considera.5.04 7 0.042 m2K/W din tabelul II corespunde urmãtoarelor condiþii: suprafaþa exterioarã netratatã.06 3 0. cuun coeficient de emisiee =0. Valoarea rezistenþei termice superficiale exterioare Rse = 0.orientativ: v Rse [m/s] m2K/W 1 0.3. temperaturaexterioarã Te =0°C viteza vântului adiacent suprafeþei exterioare v=4m/s.02 .3. valorile din tabel au fost determinate pentru o temperaturã interioarãde+20°C.9.05 5 0.9).03 10 0.7.08 2 0. 7.4. În studii. Valorile rezistenþelor termice superficiale interioare din tabelul II sunt valabile pentru suprafeþele interioare obiºnuite.

COEFICIENÞI DE TRANSFER TERMIC SUPERFICIAL [W/m 2K)] ªI REZISTENÞE TERMICE SUPERFICIALE [m 2K/W] .

7.4. Rezistenþele termice alestraturilor deaer 7.4.1. Rezistenþele termice ale straturilor de aer neventilate (Ra) se iau din tabelul III, în funcþie de direcþia ºi sensul fluxului termic ºi de grosimea stratului de aer. 7.4.2. Valorile din tabel, din coloana "flux termic orizontal" sunt valabile ºi pentru fluxuri termice înclinate cu cel mult 30° faþã de orizontalã, iar cele din coloanele "flux termic vertical" suni valabile ºi pentru fluxuri termice înclinate cu cel mult 30° faþã deverticalã. REZISTENÞELE TERMICE ALE STRATURILOR DE AER NEVENTILATE Ra[m 2K/W] TABELUL III Grosimea stratuluide aer (mm) Direcþia ºi sensul fluxului termic Orizontal Vertical ascendent descendent 0 0,00 0,00 0,00 5 0,11 0,11 0,11 7 0,13 0,13 0,13

10 0,15 0,15 0,15 15 0,17 0,16 0,17 25 0,18 0,16 0,19 50 0,18 0,16 0,21 100 0,18 0,16 0,22 300 0,18 0,16 0,23 OBSERVAÞIE: Pentru valori intermediare se interpoleazã liniar. 7.4.3. Valorile din tabelul III sunt valabile pentru toate elementele de construcþie, cu excepþia geamurilor, pentru care se poate consulta anexa I. 7.4.4. Valoriledin tabel sunt valabile în urmãtoarele condiþii: stratul de aer este mãrginit de suprafeþe paralele, perpendiculare pe direcþia fluxului termic, toate suprafeþele fiind suprafeþe obiºnuite, netratate, cu un coeficient de emisie ridicat (e>0,8); stratulde aerare grosimea (pe direcþia fluxului termic) de celmult 10% din oricare din celelalte

douã dimensiuni, ºinu mai mult de 0,3m; nu are loc nici un schimb de aer semnificativ, atât cu mediul interior, cât ºi cu cel exterior. 7.4.5. Pentru modul în care se pot considera în calculele termotehnice straturile de aer în care existã un oarecare grad de ventilare a spaþiului de aer, deci o comunicare cu mediul exterior, se poate consulta anexa E.

7.5. Rezistenþa termicã specificã unidirecþionalã 7.5.1. Rezistenta termicã specificã unidirecþionalã a unui element de construcþie alcãtuit din unul sau mai multe straturi din materiale omogene sau cvasiomogene, fãrã punþi termice, inclusivdineventuale straturide aerneventilat, toate dispuseperpendicularpe direcþia fluxului termic, se calculeazã cu relaþia: R = Rsi +aRs +aRa + Rse [m2K/W](5) Relaþia (5) se utilizeazã ºi pentru determinarea rezistenþei termice specifice în câmp curent, a elementelorde construcþie neomogene (cu punþi termice). În calculul unidirecþional, suprafeþele izoterme sunt paralele cu suprafaþa elementului de construcþie. 7.5.2. La elementele de construcþie cu straturi de grosime variabilã (de ex. la planºeele de la terase), rezistenþele termice se pot determina pe baza grosimilor medii ale acestor straturi, aferente suprafeþelor care se calculeazã. În

Rezistenþa termicã specificã corectatã se determinã la elementele de construcþie cu alcãtuire neomogenã.5. ele pot fi rotunjite la 3 cifre semnificative (2 zecimale). Coeficientul de transfer termic unidirecþional se determinã cu relaþia: U = 1 [W/(m2K)](6) R 7. ea þine seama de influenþa punþilor termice asupra valorii rezistenþei termice . Rezistenþa termicã specificã corectatã 7. 7.6. se recomandã utilizarea prevederilordinanexa F.5. La elementele de construcþie cu permeabilitate la aer ridicatã. pentru o mai mare exactitate.cazul în care conductivitatea termicã a stratului cu grosime variabilã este redusã.5. 7. Dacã valorile R ºi U reprezintã rezultate finale ale calculelor termotehnice.5. determinarea rezistenþei termice specifice unidirecþionale se va face cu luarea în consideraþie a prevederilor STAS 6472/785[ 9]. 7.3.4.1.6.

2. Rezistenþa termicã specificã corectatã R' ºi respectiv coeficientul de transfer termic corectat U' se calculeazã cu relaþia generalã: 1 1 a(Y×l) ac U '== + + [W/(m2K)](7) R' R A A încare: R rezistenþa termicã specificã unidirecþionalã aferentã ariei A. .specifice determinate pe baza unui calcul unidirecþional în câmp curent. l lungimea punþilor termice liniare de acelaºi fel.6. respectiv în zona cu alcãtuirea predominantã.din cadrul suprafeþei A. 7.

de regulã. se neglijeazã în calcule. Coeficienþii specifici liniari (.Rezistenþa termicã specificã corectatã R' se mai poate exprima prin relaþia: R' = rR [W/(m2K)](8) în care: rreprezintã coeficientul de reducere a rezistenþei termiceunidirecþionale: 1 r = 9) []( 1+ R[a(y×l)+ac] A 7.6. cât ºi de comportarea realã.3. Punþile termice punctuale rezultate la intersecþia unor punþi termice liniare. bidimensionalã.) de transfer termic aduc o corecþie a calculului unidirecþional. Coeficienþii . respectiv tridimensionalã» a fluxului termic. þinând seama atât de prezenþa punþilor termice constructive.) ºi punctuali (. . în zonele de neomogenitate a elementelorde construcþie.

7. Semnul ( + ) reprezintã o reducere a rezistenþei termice corectate R' faþã de rezistenþa termicã unidirecþionalã R. ei se pot determina pe baza indicaþiilordin anexa J.4.ºi . În cazul în care aceºti coeficienþi nu pot fi extraºi din tabele. 7. ei se determinã pe baza calculului numeric automat al câmpurilorde temperaturi. Coeficienþii .6. semnul () are o frecvenþã mai redusã ºi semnificã o mãrire a valorii R' faþã de valoarea R.. au valori pozitive sau negative ºiei se introduc în relaþiile (7) ºi (9) cu semnele lor algebrice.6. ºi . Înanexa G se prezintã o clasificare a punþilor termice liniare ºi punctuale precum ºi o clasificare a tipurilorde coeficienþi liniari de transfer termic . În .5. nu diferã în funcþie de zonele climatice.

ºi .7. Coeficienþii liniari de transfer termic aferenþi pereþilor exteriori din zona de intersecþie cu placa pe sol se iau din tabelele 1 .6... 7.tabelele 1 .7. 10din[1]. 7. rezistenþa termicã specificã corectatã a elementelor de construcþie neomogene. Rezistenþa termicã specificã medie 7. pentru o serie de detalii curent utilizate. valorile R' ºi U' pot fi rotunjite la trei cifre semnificative (2 zecimale).7. poate fi determinatã cu metoda aproximativã din anexa H. 7.1. Pentru calcule la faze preliminare de proiectare...6. Rezistenþa termicã specificã medie a unui element de construcþie se calculeazã cu relaþia: 1 aAj R' . 73 se dau coeficienþii . Dupã finalizarea calculelor termotehnice.6.

m == [m2K/W](10) U ' m a(AjU ' j ) în care: U jcoeficienþii de transfer termic corectat [W/(m2K)J aferenþi suprafeþelor Aj. .

7. În cazul rezistenþei termice medii pe un nivel sau pe ansamblul clãdirii. Rezistenþele termice medii R'm se pot calcula: pentru o încãpere având mai multe suprafeþe aferente unui aceluiaºi element de construcþie.2. pentruunnivel al clãdirii. (8) ºi (9). pentru ansamblul unei clãdiri. precum ºi numãrul de punþi termice punctuale. Relaþia (10) este valabilã ºi pentru determinarea rezistenþelor termice specifice medii ale unor elemente de construcþie . valorile Aj ºi U'j sunt aferente diferitelor încãperi. în care valorile A ºi 1.7.de exemplu pereþii exteriori la o încãpere decolþ. sunt cele corespunzãtoare unui nivel sau unei clãdiri în întregime.7.3. Valorile R'm ºi U'm pe ansamblul unui nivel sau al unei clãdiri se pot determina ºi direct. cu relaþiile (7). 7.

în care la numitor termenul S(AjU ' j ) se înlocuieºte cu termenul S(AjU ' j tj ). Rezistenþa termicã specificã medie a mai multor sau a tuturor elementelor de construcþie aferente unei încãperi.4.j. 7. este factorulde corecþie a temperaturii exterioare. se calculeazã cu relaþia (10). unui nivel sau întregii clãdiri. obþinânduse rezistenþa termicã specifica medie Rm= 1/Um. corespunzãtor suprafeþei j.7. în care . în aceastã situaþie în relaþia (10) în loc de U'j se introduce coeficientul de transfer termic unidirecþional Uj. Relaþia (10) astfel modificatã este valabilã ºi la calculul rezistenþei termice medii a .alcãtuite din douã sau din mai multe zone cu alcãtuire omogenã.

8.7. Pentru ansamblul mai multor elemente de construcþie.8. unui nivel sau întregii clãdiri. 7.8.2.1. aferent unui element de construcþie. În cazul . având temperaturi Te ºiTudiferite. Alte caracteristici termotehnice 7.). se calculeazã cu relaþia generalã: F= Lj ×DT în care indicele j are aceeaºi semnificaþie ca la pct.8. aferentã unei încãperi.unui singur element de construcþie care separã mediul interiorde douã sau mai multe medii exterioare. Coeficientul de cuplaj termic (L). 7.1. aferent unui element de construcþie. valorile L se pot însuma. Fluxul termic (. se calculeazã cu relaþia generalã: A Lj = AjU ' j = j [W/K](11) R' j în care indicele j se referã la o suprafaþã a elementului de construcþie.

3. conform cap. în locul valorii .elementelor de construcþie care separã spaþiul interior încãlzit de un spaþiu neîncãlzit.8. valorile F se pot însuma.34 ×n [W/(m3K)](13) V . se calculeazã cu relaþia generalã: a(L ×t ) G = jj +0. determinatã pe baza unui calcul de bilanþ termic.T = TiTese utilizeazã diferenþa de temperaturã (TiTu) în care Tu reprezintã temperatura din spaþiul neîncãlzit. Pentru ansamblul mai multor elemente de construcþie. Coeficientul global de izolare termicã (G). 7. aferent unei clãdiri în ansamblu.8.

aferent suprafeþei j a elementului de construcþie. se face uncalcul de bilanþ termic. Vvolumul clãdirii [m3].1.j factorul de corecþie a temperaturii exterioare. DETERMINAREA TEMPERATURII DINTRUN SPAÞIU NEÎNCÃLZIT 8. respectiv numãrul mediu al schimburilor de aerpe orã aferent tuturor încãperilor încãlzite ºi neîncãlzite din cadrul volumului clãdirii [h1]. Pentru determinarea temperaturii convenþionale de calcul dintrun spaþiu neîncãlzit. utilizânduse relaþia generalã: a(T ×Lj )+0.34 ×V ×a(n ×T ) Tu = jj . Calculul coeficientului global de izolare termicã este tratat în detaliu în normativele [12] ºi[13]. 8. n viteza de ventilare naturalã a spaþiului interior al clãdirii.în care: .

în . luminatoare º. Tj temperaturileconvenþionale de calculale mediilor adiacente:Te sauTj[°C]. dacã încãperea neîncãlzitã este prevãzutã cu uºi. Vvolumul interioralspaþiuluineîncãlzit [m3]. Pentruutilizareacorectã a relaþiei (14)..[0C](14) aLj +0. ferestre.2. se fac urmãtoarele precizãri: la determinarea valorilor L.34 ×V ×an în care: Lj coeficienþii de cuplaj termic aferenþi tuturor elementelor de construcþie orizontale ºi verticale care delimiteazã spaþiul neîncãlzit de mediile adiacente: aer exterior sau încãperi încãlzite [W/K]. 8.a. aferente elementelor de construcþie interioare se pot utiliza rezistenþele termice specifice unidirecþionale (R). n viteza de ventilare naturalã a spaþiului neîncãlzit. respectiv numãrul de schimburi de aer pe orã [h1].

temperaturile Tj seintroduc în relaþiade calcul cu valorilelor algebrice.relaþia de calcul se introduc ºiaceste elemente de construcþie. .

dar cu uºi sau ferestre etanºe 0. dar cu uºi sau ferestre obiºnuite 0. dar fãrã orificii de ventilare 0.2 3 Ca la 1).0 7 Elemente de construcþie cu etanºeitate redusã 5.RATA SCHIMBURILOR CONVENÞIONALE DE AER TABELUL IV Nr. crt. dar cu mici orificii de ventilare 1. uºi sau ferestre 0 2 Ca la 1).0 8 Elemente de construcþie evident neetanºe 10.5 Între spaþiul neîncãlzit (u) ºi exterior (e) 4 Elemente de construcþie fãrã goluri sau orificii de ventilare 0 5 Elemente de construcþie cu goluri închise (cu uºi sau ferestre).0 . Tipul de etanºare la aer n (h1) Între spaþiul neîncãlzit (u) ºi încãlzit (i) 1 Pereþi ºi planºee fãrã goluri.5 6 Ca la 5).

precumºi între spaþiul neîncãlzit ºi mediul exterior.4. precum ºi în funcþie de gradul de etanºeitate a elementelor de construcþie perimetrale. Spaþiile neîncãlzite pentru care se face calculul cu relaþia (14)pot fi: . Viteza de ventilare a spaþiului neîncãlzit.3. se stabileºte în funcþie de existenþa uºilor j a ferestrelor. respectiv rata schimburilor convenþionale de aer. Valorile n se vor stabili ºi în funcþie de necesitãþile de aerisire a încãperii neîncãlzite. etc. în funcþie de destinaþia acesteia (de exemplu cerinþe mai mari de ventilare la cãmãrile de alimente de la locuinþe. se pot utiliza valorile din tabelulIV. Pentru numãrul de schimburi de aer pe orã între spaþiul neîncãlzit ºi spaþiul încãlzit. de existenþa unor eventuale goluri sau orificii de ventilare.8.) 8.

garaje.încãperi interioare de dimensiuni reduse ºi înconjurate în mare parte de încãperi încãlzite (cãmãri.5.a. .). rezolvând un sistem de douã ecuaþii cu douã necunoscute. interioare sau adiacente clãdirii (casa scãrii neîncãlzitã. rosturi închise. fie cu relaþia (14) prin încercãri succesive. temperaturile Tu se pot determina.a. spaþii de dimensiuni mai mari.). Temperaturile în subsolurile neîncãlzite se determinã în conformitate cu prevederile din [1]. debarale. º. degajamente º. poduri sau etaje tehnice neîncãlzite. În situaþia în care douã spaþii neîncãlzite sunt adiacente. fie pe baza unui calcul de bilanþ termic. vestibuluri. 8. windfanguri neîncãlzite.

nu vor fi utilizate decât dupã atestarea caracteristicilor lor termotehnice de cãtre un institut de spacialitate.2.1. a luminatoarelor ºi a pereþilor exteriorivitraþise considerã conform tabelului V. Nu se recomandã folosirea tâmplãriilor din aluminiu la care nu se realizeazã ruperea punþilor termice pe o adâncime de cel puþin12 mm. Rezistenþa termicã a tâmplãriei exterioare (ferestre ºi uºi vitrate) din lemn. rezistenþele termice specifice vor fi determinate prin încercãri de cãtre un institut de specialitate. necuprinse in tabelul V. realizate din profile . 9. Pentru tâmplãriile metalice simple. 9. 9. 9.3. Tâmplãriile exterioare cu tocuri ºi cercevele din mase plastice sau din aluminiu. Pentru alte tipuri de elemente de construcþie vitrate.5.9. DETERMINAREA REZISTENÞELOR TERMICE ALE SUPRAFEÞELOR VITRATE 9. produse în þarã pe baza unor licenþe strãine sau importate. produse de firme din þarã.4.

rezistenþele termice ale tuturor tipurilorde tâmplarii se pot determina pebaza prevederilordin anexa I. Calculele se vor efectua pe baza indicaþiilordin anexa I.19 simplã. REZISTENÞE TERMICE SPECIFICE PENTRU ELEMENTE DE CONSTRUCÞIE VITRATE TABELUL V ELEMENTUL DE CONSTRUCÞIE VITRAT R' m2K/W TÂMPLÃRIE EXTERIOARÃ DIN LEMN simplã.28 m2K/W 9. 9. rezistenþele termice pot fi determinate prin calcul.7. cu . opace sau vitrate. de alcãtuirea ºi grosimea acestora ºi de valorile Rsi ºi Rse corespunzãtoare poziþiei uºilor.6. Pentru uºile interioare. cu o foaie de geam 0. Pentru calcule în fazele preliminare de proiectare. în funcþie de materialele utilizate la tocuri ºi foi.din oþel se vor considera urmãtoarele rezistenþe termice: cuo foaie degeam simplu R' =0.17 m2K/W cuun geam termoizolant R'=0.

cu o foaie de geam ºi un geam termoizolant la distanþã de 2 ..43 dublã. cu trei foi de geam 0. cu douã foi de geam la distanþã de 2 .33 simplã.57 triplã.55 triplã. 4 cm 0. 4 cm 0.39 cuplatã.51 dublã..un geam termoizolant 0.. 12 cm 0.69 LUMINATOARE cu o foaie de geam 0... 12 cm 0...29 cu douã foi de geam la distanþã de1.. cu o foaie de geam ºi un geam termoizolant la distanþã de 2 . 4 cm 0. cu o foaie de geam ºi un geam termoizolant la distanþã de 8 .. 4 cm 0..44 cuplatã... cu douã foi de geam la distanþã de 2 . cu douã foide geam ºi un geam termoizolant 0. cu douã foi de geam la distanþã de 8 .3 cm .18 cu un geam termoizolant 0.31 simplã...

din plãci PAS 0.18 duble 0.34 .27 simple 0.

cu o foaie de geam 0.17 0. montat simplu geam profilit tip U.30 0.18 10.22 0. Temperatura pe suprafaþa interioarã a elementelor de construcþie fãrã punþi termice (sau în câmpul curent al elementelorde construcþie cupunþi termice) se determinã cu relaþia: .27 0. de 80 mm grosime vitrine cu rame metalice. DETERMINAREA TEMPERATURILOR PE SUPRAFAÞA INTERIOARÃ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE 10. montat dublu geam profilit tubular plãci PAS.TABELUL V (continuare) ELEMENTUL DE CONSTRUCÞIE VITRAT R' m2K/W PEREÞI EXTERIORI VITRAÞI geam profilit tip U. montate simplu plãci presate din sticlã. tip S (Nevada): pereþi simpli pereþi dubli cãrãmizi presate din sticlã cu goluri.31 0.18 0.1.42 0.

DT Tsi =Ti . În mod curent. 10. bidimensional de temperaturi. Înzona punþilortermice.[oC](15) ai ×R La elementele de construcþie adiacente spaþiilor neîncãlzite. în locul valorii . Pentru cazurile ºi detaliile curente. 10. temperaturileTsi se determinã printrun calcul automat al câmpului de temperaturi. temperaturile superficiale minime Tsi min se dau în tabelele 1 . Calculul câmpurilor de temperaturi se face pe baza precizãrilor din anexa J...T = TiTe.3. în relaþia de calcul (15) se introduce diferenþa de temperaturã (TiTu). Valorile din tabele sunt valabile pentru zona II . pentru determinarea temperaturilor minime Tsi min este suficient a se face calculul câmpuluiplan.2. 73.

climaticã ºi pentru o temperaturã interioarã Ti = +20°C. temperatura minimã (T'si min) se poate determina cu realaþia: min ' si T '' ' ei ei i TT TTT -= ( min )si T.[oC](16) în care: Ti = +20°C Te = 15° C Ti Te = 35K iT 10. La colþurile intrânde de la intersecþia a doi pereþi exteriori cu un planºeu (la tavan sau la pardosealã). temperatura minimã se poate determina numai pe . Pentru alte condiþii de temperaturã (T'e ºi T'i).4.

tridimensional. . detemperaturi.baza unui calcul automat al câmpului spaþial.

cu relaþia: T -T . determinatã pe baza câmpului plan de temperaturi.7.5. 10.[°C](18) sim i ai ×R' în care: R' rezistenþa termicã specificã corectatã. sepoate determina cu relaþia: DT T =T . se poate considera valoarea aproximativã: Tsicolt =1. sepoate calcula valoarea maximã a raportului ecartului de temperaturã superficialã. Temperatura superficialã medie.3Tsi min -0.3Ti [°C](17) în care: Tsi mln temperatura superficialã minimã.În cazul în care nu se face unastfel de calcul. 10.6. fie unei încãperi. aferentã suprafeþei interioare a unui element de construcþie. determinatã conform cap. aferentã. dupã necesitãþi. Pe baza temperaturii superficiale minime Tsi min. fie ansamblului clãdirii.

1. 11. se introducediferenþa de temperaturã (TiTu). Comportarea elementelor de construcþie la difuzia vaporilor de apã se determinã în conformitate cu prevederile STAS 6472/489[ 7] ºi cu modificãrile dinanexa K.2.i si min zmax= 19) DT []( Pe baza temperaturii superficiale medii Tsi m. se poate reprezenta grafic variaþia temperaturilor Tsi.COMPORTAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE LA DIFUZIA VAPORILOR DE APÃ 11. La elementele de construcþie adiacente spaþiilor neîncãlzite.(19).7.8. ll. 10.T din relaþiile (18). Calculele se fac în ipoteza cã .(20). se poate determina valoarea medie a raportului ecartului de temperaturã superficialã. folosind relaþia: Ti -Tsi m R zm == si []( 20) DTR' 10. în locul valorii . Pentru efectuarea unui calcul numeric automat al câmpului plan de temperaturi (2D) conform indicaþiilor din anexa J.

pe baza relaþiei (15). În aceastã ipotezã se potdetermina urmãtoarele temperaturi: pe suprafaþa interioarã a elementului deconstrucþie. pe suprafaþa exterioarãaelementului de construcþie: DT Tse =Te + [°C](21) ae ×R .elementul de construcþie este alcãtuit din straturi omogene perpendiculare pe fluxul termic.

Rsj suma rezistenþelor termice specifice ale straturilor amplasate între suprafaþa interioarã relaþia (22). Determinarea stabilitãþii termice a elementelor de construcþie perimetrale ale clãdirilor se face . Pe baza temperaturilor astfel determinate. cu unadin relaþiile: DT Tn =Ti . se pot reprezenta grafic curbele izoterme din interiorul elementelor de construcþie.(Rsi +aRsj ) [°C](22) R sau T =T DT (R +aR ) ne se sj R în care: .3.întrun plan n din interiorulelementului de construcþie.1. 11. respectiv exterioarã relaþia (23). 12. Temperaturile din interiorul elementelor de construcþie neomogene se pot determina printrun calcul numeric automat al câmpuluibidimensional de temperaturi. ºi planul n. STABILITATEA TERMICÃ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE 12.

înconformitate cu prevederile Instrucþiunilor tehnice NP 2001989[ 11]. coeficientul de asimilare termicã se calculeazã cu relaþia: s =8. 12. 12. Pentru materiale necuprinse în anexa A. [W/(m2K)].2. Coeficienþii de asimilare termicã s se iau din anexa A. Indicele inerþiei termice D a unui element de construcþie plan. În cazul elementelor de construcþie neomogene.5×10 -3 l×c ×r [W/(m2K)](25) în care: c capacitatea caloricã masicã la presiune constantã [J/(kgK)] conform anexei A. indicele inerþiei termice se calculeazã cu relaþia: S(Aj ×Dj . se calculeazã cu relaþia: D =S(Rs ×s) în care: s coeficientul de asimilare termicã. densitatea aparentã a materialului [kg/m3].3. 12. Elementele de construcþie care se verificã la exigenþa de stabilitate termicã sunt urmãtoarele: partea opacã apereþilor exteriori supraterani ai încãperilorîncãlzite. alcãtuit din mai multe straturidispuse perpendicular pe fluxul termic. 12. pentru perioada oscilaþiilor densitãþii fluxului termic de 24 de ore. planºeele de peste ultimul nivelîncãlzit.4. de sub terase ºi poduri.5. .

) D = 26) aAj []( .

în funcþie de destinaþia clãdirii ºi de tipul elementului de construcþie. în loc de valoarea . Valorile . max se dau în tabelul VI. înrelaþia (27) se introduce .1.Timax = (TiTsirn). se calculeazã cu relaþia: R' nac = DT [m2K/W](27) ai ×DTi max în care: . Rezistenþa termicã necesarã din considerente igienicosanitare.Tmax diferenþa maximã de temperaturã.T. Dj indicii inerþiei termice corespunzãtori zonelorcu arii Aj. admisã între temperatura interioarã ºi temperatura medie a suprafeþei interioare:.în care: Aj ariile zonelordistincte de pe suprafaþa elementuluide construcþie [m2].T = TiTe. La elementele de construcþie care separã încãperea consideratã de un spaþiu neîncãlzit. REZISTENÞE TERMICE NORMATE 13. 13.

13.3. calculate pentru fiecare încãpere în parte.T. încare Tu reprezintã temperatura în spaþiul neîncãlzit.2. Condiþia (28) se aplicã ºi la elementele de . în relaþia (27) se introduce diferenþa dintre cele douã temperaturi interioare convenþionale de calcul. determinatã pebazaunui calcul de bilanþ termi La elementele de construcþie care separã încãperea consideratã de un spaþiu mai puþin încãlzit. Rezistenþele termice specifice corectate R' ale tuturor elementelor de construcþie ale clãdirilor.diferenþa de temperaturã (TiTu). trebuie sã fie mai mari decât rezistenþele termice necesare: R'3 R' nec [m2K/W](28) 13. Relaþia (27) nu se aplicã la suprafeþele vitrate. în loc de valoarea . având valori conform [3].

13.construcþie adiacente rosturilor închise. 13. izolate faþã de mediul exterior. valorile normate Ti ºi ATj max. precum ºi la clãdirile încãlzite cu sobe. pot ºi trebuie sa fie stabilite de proiectant. la verificarea termotehnicã a elementelor de construcþie interioare. Pentru destinaþii ºi funcþiuni specifice.Timax din tabelulVIse mãresc cu 1K. La elementele de construcþie ale încãperilor în care staþionarea oamenilor este de scurtã duratã (de exemplu casa scãrii.4. spre încãperile neîncãlzite sau mai puþin încãlzite.) valorile .5. º.a. holurile de intrare în clãdirile de locuit. chiar dacã ele diferã de valorile Tj din [3] .

Pentru încãperile clãdirilor de producþie cu degajãri importante de cãldurã.Timax nu se normeazã.dacã este îndeplinitã una din urmãtoarele condiþii: degajãrile decãldurãdepãºesccu cel puþin 50% necesarulde cãldurã de calcul.ºi de valorile .6. valoarea . 13.7. densitatea fluxului termic degajat estede cel puþin 23 W/m 2deelement de construcþie . Rezistenþele termice specifice ale elementelor de construcþie vitrate trebuie sã fie mai mari decât valorile R'nec din tabelul VII.Timax din tabelulVI. . 13. suprafaþa interioarã a elementului de construcþie este supusã unui flux radiant permanent sau este spãlatã de aer uscat ºi cald.

se comparã curezistenþele termice minime prescrise de actele normative în vigoare. medie peclãdire.13. În scopul reducerii consumului de energie în exploatare.Ti max TABELUL VI Grupa clãdirii Destinaþia clãdirii (%) .60 m2K/W 13. a fiecãrui element de construcþie. prinrezistente termice specifice sporite: pentru20 kg/m2 R'nec = 2.8. prin care se urmreºte a se compensa inerþia (exprimatã prin greutate) redusã.80 m2K/W pentru150kg/m2 R'nec =1.Trebuie sã fie îndeplinitã condiþia: R' 3 R' [m2K/W](29) m min VALORI NORMATE .Timax . rezistenþa termicã corectatã.50m2K/W pentru50 kg/m2 R'nec = 2.00m2K/W pentru100kg/m2 R'nec =1. Pentru elementele de construcþie uºoare cu excepþia suprafeþelor vitrate sunt valabile valorile R'nec de mai jos.9.

internate Spitale.8. grãdiniþe ªcoli. licee.75 .5 2. cu regim normal de umiditate 50 4.Tr 3. 60 4.0 3.5 3. cãmine.0 II Alte clãdiri socialculturale.a.0 4.5 *) DT =T -q r ir REZISTENÞE TERMICE SPECIFICE NECESARE PENTRU ELEMENTELE DE CONSTRUCÞIE VITRATE .[K] Pereþi Tavane Pardoseli I Clãdiri de locuit. º.Tr 0.0 IV Clãdiri de producþie cu regim ridicat de umiditate *) .5 III Clãdiri sociale cu regim normal de umiditate Clãdiri de producþie cu regim normal de umiditate 60 6. policlinici º.0 2.5 3.a. Creºe.

27 IV 0.39 0.31 0.22 0.25 0.24 .27 0.28 0.35 0.30 III 0.TABELUL VII Grupa clãdirii R'nec [m2K/W] Tâmplãria exterioarã Luminatoare Pereþi exteriori vitraþi I 0.33 II 0.31 0.

TEMPERATURISUPERFICIALE NORMATE 14. Tsi colþ).1. Temperatura punctului de rouã se poate determina din anexa B.r [°C](30) 14. atât în câmp curent.27 m2K/W 2)La tâmplãria exterioarã de la vitrine se admite R'nec =0. . trebuie sã fie mai mari decât temperatura punctuluide rouã . cât ºi în dreptul tuturor punþilor termice.22 m2K/W 14. Temperaturile de la suprafeþele interioare ale elementelor de construcþie.OBSERVAÞII: 1) La tâmplãria exterioarã de la casa scãrii ºi de la alte spaþii de circulaþie.r: Tsi(Tsi min. indiferent de grupa clãdirii. în funcþie de temperatura interioarã convenþionalã de calcul Ti ºi de umiditatea relativã a aerului interior .2. se admite R'nec =0.

Cu ajutorul .i decât cele din anexa B. devine presiune de saturaþie.i pot fi ºi trebuie sã fie stabilite de proiectant. aproximativ. calculatã cu relaþia (31). curelaþia: p ×j p = si [Pa](31) vi 100 în care: Ps presiunea de saturaþie corespunzãtoare temperaturii aerului interior. din anexa Cse determinã temperatura pentru care presiunea parþialã avaporilor de apã.4.. 14.i umiditatea relativã a aerului umed interior [%]. chiar dacã ele diferã de valorile . aceastã valoare a temperaturii este temperaturapunctului derouã0T.idintabelul VI. valorile . Pentru destinaþii ºi funcþiuni specifice. prin interpolare liniarã.3. Pentru alte valori T ºi . 14. . temperatura punctului de rouã se calculeazã astfel: sedeterminã presiunea parþialã avaporilorde apã lainterior. Mai exact.i consideratã conform tabelului VI. conform anexei C [Pa]. temperatura punctului de rouã poate fi determinatã.

în conformitate cu[10]. precum ºi indicatorii specifici disconfortului local: temperatura suprafeþei pardoselii. variaþia pe verticalã a temperaturii aerului ºi asimetria temperaturii radiante. .temperaturilor superficiale medii determinate cu relaþia (18) se pot calcula ºi verifica indicii globali de confort termic PMV si PPD.

ANEXE A Caracteristicile termotehnice ale materialelorde construcþie B Temperatura punctului de rouã pentru diferite temperaturi ºi umiditãþi relative ale aerului interior C Presiunea de saturaþie a vaporilordeapã pentru diferite temperaturi ale aerului. D Zonarea climaticã a României, pentru perioada de iarnã E Considerarea în calcule a straturilor de aer ventilat F Determinarea rezistenþelor termice ale elementelor de construcþie având straturi de grosime variabilã G Clasificarea punþilor termice ºi a coeficienþilorde transfer termic H Metodã aproximativã de calcul pentru determinarea rezistenþelor termice specifice corectate ale elementelor de construcþie neomogene I Metodã simplificatã de calcul pentru determinarea coeficienþilor de transfer termic ai

tâmplãriei exterioare JCalculul numeric automat K Modificãri la STAS 6472/489 "Comportarea elementelor de construcþie la difuzia vaporilor de apã"

ANEXA A CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCÞIE Nr. crt. Denumirea materialului Densitatea aparentã . kg/m3 Conductivitatea termicã de calcul . W/(mK) Coeficientul de asimilare termicã s W/(m2K) Factorul rezistenþei la permeabilitate la vapori 1/KD 0 1 2 3 4 5 I. Produse pe bazã de azbest Capacitate caloricã masicã c = 840 J/(kgK) 1 Plãci ºi foi de azbociment 1900 0,35 6,35 24,3 2 Plãci termoizolante de azbest 500 300 0,13 0,09 1,99 1,28 1,6 1,6

II. Materiale asfaltice ºi bituminoase Capacitate caloricã masicã c = 840 J/(kgK) 3 Mortar asfaltic 1800 0,75 9,05 85,0 4 Beton asfaltic 2100 1,04 11,51 85,0 5 Bitum 1100 0,17 3,37 *) III. Betoane Capacitate caloricã masicã c = 840 J/(kgK) 6 Beton armat 2600 2500 2400 2,03 1,74 1,62 17,90 16,25 15,36 24,3 21,3 21,3 7 Beton simplu cu agregate naturale de naturã sedimentarã sau amorfã (pietriº, tuf calcaros, diatomit). 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 1,62 1,39 1,16 0,93 0,75 0,58 0,46 0,37 15,36

5 7.1 4.7 7.99 8.1 8.9 12.65 5.53 7.3 14.1 .6 6.75 8.87 0.86 10.1 4.64 0.50 6.79 4.58 0.46 8.62 11.75 0.15 4.52 0.02 5.5 7.08 8.52 0.1 6.53 7.37 6.13.41 9.9 8 Beton cu zgurã de cazan 1800 1600 1400 1200 1000 0.36 7.79 7.1 6.7 4.3 3.74 21.7 7.64 0.7 9 Beton cu zgurã granulatã 1800 1600 1400 1200 0.

.

29 .41 7.26 0.1 12 Beton cu granulit 1800 1700 1600 1500 1400 1200 1000 800 600 400 0.46 0.81 0.33 0.25 5.55 2.46 0.64 0.46 7.5 6.3 3.41 0.4 2.49 4.76 0.17 5.47 3.58 0.58 0.35 0.50 6.70 0.4 2.0 11 Beton cu perlit 1200 1000 800 600 0.46 4.0 1 2 3 4 5 10 Beton cu zgurã expandatã 1600 1400 1200 0.1 6.

2 3.28 0.23 0.0.03 7.57 3.4 1.1 4.7 3.0 6.85 8.27 0.61 3.96 2.1 7.5 14 Produse rigide spumate din cenuºã de termocentralã .2 4.4 2.71 4.17 9.9 6.9 13 Beton celular autoclavizat (gazbeton): tip GBC 50 tip GBN 50 tip GBN 35 tip GBN T.39 2.8 6.75 2.5 6.79 4.63 7.41 8.7 3.22 3.02 5.89 2.24 0.24 7. GBC T 750 700 600 550 0.

Mortare Capacitate caloricã masicã c = 840 J/(kgK) 15 Mortar de ciment 1800 0.24 5. Vatã mineralã ºi produse din vatã mineralã Capacitate caloricã masicã c=750 J/(kgK) 19 Vatã mineralã: tip 60 tip 70 60 .3 18 Mortar de zgurã cu ciment 1400 1200 0.97 3.93 10.37 6.15 5.7 4.52 7.70 8.16 2.87 9.20 0.64 0.5 17 Mortar de var 1600 0.46 1.47 8.6 IV.7 V.liatã cu ciment 500 400 0.08 7.1 16 Mortar de ciment ºi var 1700 0.1 2.

SPS 60 tip SPS70 100..130 120.3 .040 0.1 20 Saltele din vatã mineralã tip SCI 60.045 0.41 1.50 0. SCO60.37 0...70 0.59 1.. 150 0.1 1.3 1.042 0.045 0.

0 1 2 3 4 5 21 Pâslã mineralã: tip P 40 tip P 60 tip P 90 40 60 90 0,043 0,040 0,040 0,31 0,36 0,44 1,1 1,6 2,0 22 Plãci din vatã mineralã: tip G 100 tip G 140 tip AP 140 100 140 120...140 0,048 0,040 0,044 0,51 0,55 0,56 2,1 2,4 2,4 23 Plãci rigide din fibre de bazalt tip

PB 160 160 0,050 0,66 2,5 VI Sticlã ºi produse pe bazã de sticlã Capacitate caloricã masicã c=840 J/(kgK) 24 Sticlã 2500 0,75 10,67 . 25 Sticlã spongioasã 400 300 140 0,14 0,12 0,075 1,84 1,48 0,80 28,3 28,3 28,3 26 Vatã de sticlã: cal. I cal. II 80 100 0,036 0,041 0,42 0,50 1,1 1,2 VII Produse pe bazã de ipsos, perlit, diatomit Capacitate caloricã masicã c=840 J/(kgK) 27 Plãci de ipsos 1100 1000 0,41 0,37 5,23 4,47 6,1

6,5 28 Plãci de ipsos cu umpluturã organicã 700 0,23 3,13 3,4 29 Ipsos celular 500 0,18 2,34 1,7 30 ªapãde ipsos 1600 1,03 10,00 11,2 31 Produse termoizolante din diatomit 600 500 0,22 0,19 2,83 2,40 32 Plãci termoizolante din perlit liate cu ciment 270 0,16 162 1,9 VIII Pãmânturi ºi umpluturi Capacitate caloricã masicã c=840 J/(kgK) 33 Pãmânt vegetal în stare umedã 1800 1,16 11,28 34 Umpluturã din nisip 1600 0,58 7,50 3,9 35

Umpluturã din pietriº 1800 0,70 8,74 2,4

4 2.35 4.91 10.23 0.78 7. Lemn ºi produse din lemn Capacitate caloricã masicã c=2510 J/(kgK) 36 Pin ºi brad perpendicular pe fibre în lungul fibrelor 550 550 0. tip STABILIT .30 28.0 1 2 3 4 5 IX.1 38 Placaj încleiat 600 0.71 11.02 2.17 4.3 39 Rumeguº 250 0.12 5.09 2.17 0.41 5.4 40 Plãci termoizolante din talaº.0 37 Stejar ºi fag perpendicular pe fibre în lungul fibrelor 800 800 0.3 2.

.14 0.17 5.3 2. tip PFL (plãci moi) plãci S plãci B ºi BA 220.7 .21 0.7 3.400 300 0.82 2.4 2.66 2.1 43 Plãci din fibre de lemn.216 0...42 2.38 5.0 42 Plãci termoizolante din coajã de rãºinoase tip PACOSIP tip IZOTER 750 350 270 0.350 230.08 2.094 2.32 2.13 3.3 5.52 4..1 41 Beton cu agregate vegetale (talaº.125 0.4 2.084 0.400 0.16 5. rumeguº.116 5.19 2.puzderie) 800 600 0.

90 3.53 1.101 .24 5.1 3.101 0.264 0.084 2.180 0. tip PAP 300 200 0.14 2. tip PAF 300 0. Produse termoizolante fibroase de naturã organicã Capacitate caloricã masicã c= 1670 J/(kgK) 46 Plãci aglomerate din puzderie.7 45 Plãci din aºchii de lemn.8 X.79 4.1 4.57 2.216 0.85 3.8 7.5 7.204 0.3 8. tip PAL: termoizolante stratificate omogene pline omogene cu goluri 350 650 550 700 600 500 450 0.90 4.156 2.4 2.44 Plãci aglomerate fibrolemnoase.168 0.

0.44 3.91 1.0 .5 3.086 1.

35 0.3 2.09 0.05 0.85 1.045 0.1 XI.32 3. tip vatã de tapiþerie 100 0. Umpluturi termoizolante Capacitate caloricã masicã c = 840 J/(kgK) 50 Zgurã de cazan 1000 700 0.0 1 2 3 4 5 47 Stufit presat manual presat cu maºina 250 400 0.9 51 Zgurã granulatã.4 48 Plãci din paie 250 120 0.74 1.14 0. .60 1.65 2.14 1.3 49 Saltele din Deºeuri textile sintetice.4 1.61 3.3 1.05 2.26 4.

36 0.16 57 .71 1.19 4.81 3.11 2.26 2.90 4.1 1.0 53 Granulit 900 500 300 0.9 55 Diatomit 700 500 0.4 3. Pietre naturale ºi zidãrie din piatrã naturalã Capacitate caloricã masicã c = 920 J/(kgK) 56 Scorie bazalticã 1000 0.25 0.31 0.7 54 Perlit 200 100 0.26 4.25 0.0 2.38 3.75 1.20 3.1 2.49 0.083 1.29 3.18 5.7 52 Cenuºã ºi zgurã de termocentralã 650 0.03 0.088 0.46 XII.7 0.17 2.40 3.zgurã expandatã 1100 900 500 0.

45 56.25 10.7 58 Gresie ºi cuarþite 2400 2.16 0. cu densitate aparentã a pietrei de: 2800 kg/m3 2000 kg/m3 1200 kg/m3 2680 1960 1260 3. bazalt 2800 3.89 12.70 4.4 9.13 0.3 61 Zidãrie din pietre de formã regulatã.9 .0 59 Pietre calcaroase 2000 1700 1.54 30.52 6.6 8.19 1.Marmurã. granit.03 17.48 25.93 12.99 17.51 23.13 6.5 60 Tuf calcaros 1300 0.42 10.9 4.

57 8. cu densitatea aparentã a pietrei de: 2800 kg/m3 2000 kg/m3 1200 kg/m3 1380 0. cu densitatea aparentã a cãrãmizilor de: 1675 kg/m3 1700 0.5 de formã 1900 1.7 neregulatã.55 20.3 XIII Zidãrie din cãrãmizi. tip GVP.0 1 2 3 4 5 62 Zidãrie din pietre 2420 2.60 7.75 . blocuri mici ºi produse din beton celular autoclavizat Capacitate caloricã masicã c = 87 (J/kgK) 63 Zidãrie din cãrãmizi pline 1800 0.30 15.42 5.51 6.06 11.1 64 Zidãrie din cãrãmizi cu gãuri verticale.80 9.

77 4.7 1200 kg/m3 1350 0.02 10. cu densitatea aparentã a cãrãmizilor de 1000 kg/m3 1200 0.64 7.58 7.1 65 Zidãrie din cãrãmizi de diatomit.57 4.55 6.6 .8.70 8.5 1075 kg/m3 1250 0.3 950 kg/m3 1150 0.46 5.02 4.95 5.26 3.52 6.4 66 Zidãrie din blocuri mici pline din beton cu agregate uºoare.16 12.26 5. cu densitatea aparentã a blocurilor de: 2000 kg/m3 1980 1.3 1475 kg/m3 1550 0.64 4.0 1325 kg/m3 1450 0.

34 3.93 10.75 8.61 7.42 5.5 1600 kg/m3 1620 0.26 8.1800 kg/m3 1800 0.50 6.29 4.9 67 Zidãrie din blocuri debeton celular autoclavizat: cu rosturi subþiri .7 1200 kg/m3 1260 0.43 4.1 1400 kg/m3 1440 0.72 7.3 1000 kg/m3 1080 0.

27 0.34 3.0 1 2 3 4 5 tip GBN 35 tip GBN 50 cu rosturi obiºnuite tip GBN 35 tip GBN 50 675 775 725 825 0. Metale Capacitate caloricã masicã c=480 J/(kgK) 69 Oþel de construcþii 7850 58 .13 3.30 0.20 3.9 4.4 68 Fâºii armate din beton celular autoclavizat tip GBN 35 tip GBN 50 625 725 0.82 3.38 3.30 0.70 4.28 3.25 0.7 4.3 3.8 4.2 XIV.57 3.

8 .0 73 Spumede policlorurã de vinii 70 30 0. Materiale în suluri Capacitate caloricã masicã c = 1460 J/(kgK) 75 Covor PVC fãrã suport textil cu suport textil 1800 1600 1600 1400 0.46 7.6 .00 . 71 Aluminiu 2600 220 140.30 30.38 0.0 XVI.05 0.23 8. XV.042 0.7 .40 3. 70 Fontã 7200 50 111.0 74 Poliuretan celular 30 0.61 0.29 0.36 30.49 7.33 0.0 3.125. Polimeri ºi spume depolimeri Capacitate caloricã masicã c = 1460 J/(kgK) 72 Polistiren celular 20 0.05 0.044 0.

5. 600 0. carton bitumat.17 3. etc.83 425 425 425 425 76 Pânzã bitumatã.28 *) *) Valoarea este conform S1 AS 6472/489 .

conductivitatea fiind raportatã la temperatura medie de 0°C. Pentru materialele care nu sunt cuprinse în anexa A. conform prevederilor din S TAS 6472/489. Conductivitãþile termice de calcul .23 W/(mK) 35% .OBSERVAÞII: 1.o = 0..odupã cum urmeazã: betoane uºoare având: .16 W/(mK) 60% . 0. Alte materiale decât cele din anexa A pot fi utilizate în elemente de construcþie numai cu avizul unui institut de specialitate. Conductivitãþile termice de calcul din anexa A sunt date la condiþiile unui regim normal de umiditate a materialelor în timpul exploatãrii. 3. 2..o . se obþin prin majoritatea valorilor determinate experimental.17. conductivitatea termicã se poate determina experimental. conform STAS 591289 (pentru materialul în stare uscatã).0.

Pentru materialele ...46 W/(mK) 25% .0..o = 0.0.0.. 5. conductivitatea termicã de calcul se poate determina prininterpolare.24.30 W/(mK) 30% .31.58 W/(mK) 20% produse dinvatã mineralã 10% produse dinlemn 20% produse fibroase de naturã organicã 20% masã ceramicã 20% polimeri ºi spume din polimeri cu pori închiºi 10% cu pori deschiºi 20% 4.. dar având alte densitãþi aparente. 6..o = 0. Densitatea aparentã datã în anexa A.o=0. se referã la materialele în stare uscatã pânã la masã constantã.47.. Pentru materiale cuprinse în anexa A.

Pentru materiale sub formã de vopsele.ºi densitãþile aparente necuprinse în anexa A. 12. 8.4 din prezentul normativ. precum ºi pentru alte materiale necuprinse în anexa A. Pentru materialele care nu au valori 1/KD în anexa A. 7. . pelicule sau folii. factorul rezistenþei la permeabilitate la vapori se va determina pe cale experimentalã de cãtre un institut de specialitate. valorile 1/KD se dau în STAS 6472/489. coeficientul de asimilare termicã s se calculeazã conform pct.

2 + 17.3 + 16.4 + 14.0 95 + 11.ANEXA B TEMPERATURA PUNCTULUI DE ROUÃ (.3 .0 + 16.0 + 18.0 + 14.3 + 20.2 + 13.i % Temperatura aerului interior.0 + 20.4 + 12.2 90 + 10.r) PENTRU DIFERITE TEMPERATURI ªI UMIDITÃÞI RELATIVE ALE AERULUI INTERIOR 0C Umiditatea relativã aaerului.2 + 21.2 + 19. Tj în °C 12 14 16 18 20 22 100 + 12.0 + 22.3 + 18.2 + 15.

7 + 10.5 + 18.1 60 + 4.5 + 15.6 + 10.6 + 13.4 75 + 7.5 + 16.4 80 + 8.85 + 9.2 +10.5 + 13.3 65 + 5.5 + 9.4 + 14.5 + 14.6 + 12.7 + 11.7 + 8.4 + 16.2 + 15.4 70 + 6.4 + 8.1 + .7 +7.4 + 11.6 + 11.4 + 17.4 + 17.7 + 9.4 + 19.5 + 12.5 + 15.5 + 6.3 + 13.

2 + 6.8 + 10.9 55 + 3.9 30 4.1 + 7.6 + 2.9 + 7.0 + 8.1 + 5.3 + 11.7 + 12.4 +9.3 +4.1 + 5.0 + 13.1 45 + 0.8 35 2.12.2 +5.0 + 0.7 + 9.4 + 4.0 + 7.9 .6 + 7.3 +4.4 +2.6 1.7 + 5.5 40 1.5 + 2.5 2.9 + 3.5 50 + 1.1 + 0.

0 0.0 3.5 2.1.6 5.5 + 1.9 + 3.1 .3 + 0.2 + 1.6 25 6.

6 0.7 0. Pentru domeniul de temperaturã de la 30 pânã la 0°C 30 4244 4269 4291 4319 4344 4369 4394 4419 4445 4469 29 4006 4030 4053 4077 4101 4124 4148 4172 .1 0.4 0.ANEXA C PRESIUNEA DE SATURAÞIE A VAPORILOR DE APA (Ps) PENTRU DIFERITE TEMPERATURI ALE AERULUI Pa Temperatura aerului T(°C) Fracþiuni de grade Celsius 0. în Pa I .9 Presiunea de saturaþie a vaporilor de apã.2 0.3 0.5 0.8 0.0 0. ps.

4196 4219 28 3781 3803 3826 3848 3871 3894 3916 3939 3961 3984 27 3566 3588 3609 3631 3652 3674 3695 3717 3793 3759 26 3362 3382 3403 3423 3443 3463 3484 3504 3525 3544 25 3169 3188 3208 3227 3246 3266 3284 3304 3324 3343 24 2985 3003 3021 3040 3059 3077 3095 3114 3132 3151 23 2810 2827 .

2845 2863 2880 2897 2915 2932 2950 2968 22 2645 2661 2678 2695 2711 2727 2744 2761 2777 2794 21 2487 2504 2518 2535 2551 2566 2582 2598 2613 2629 20 2340 2354 2369 2384 2399 2413 2428 2443 2457 2473 19 2197 2212 2227 2241 2254 2268 2283 2297 2310 2324 18 2065 2079 2091 2105 2119 2132 2145 .

2158 2172 2185 17 1937 1950 1963 1976 1988 2001 2014 2027 2039 2052 16 1818 1830 1841 1854 1866 1878 1889 1901 1914 1926 15 1706 1717 1729 1730 1750 1762 1773 1784 1795 1806 14 1599 1610 1621 1631 1642 1653 1663 1674 1684 1695 13 1498 1508 1518 1528 1538 1548 1559 1569 1578 1588 12 1403 .

1413 1422 1431 1441 1451 1460 1470 1479 1488 11 1312 1321 1330 1340 1349 1358 1367 1375 1385 1394 10 1228 1237 1245 1254 1262 1270 1270 1287 1295 1304 9 1148 1156 1163 1171 1179 1187 1195 1203 1211 1218 8 1073 1081 1088 1096 1103 1110 1117 1125 1133 1140 7 1002 1008 1016 1023 1030 1038 .

1045 1052 1059 1066 6 935 942 949 955 961 968 975 982 988 995 .

Pentru domeniul de temperaturã de la 30 pânã la0°C 5 872 878 884 890 896 902 907 913 919 925 4 813 819 825 831 837 843 849 854 861 866 3 759 765 770 776 781 787 793 798 803 808 2 705 710 716 721 727 732 737 743 748 753 1 657 662 667 672 677 682 687 691 696 .I .

Pentru domeniul de temperaturã de la 0 pânã la 20 °C 0 1 2 611 562 517 605 557 514 600 552 509 595 547 505 592 543 501 587 538 496 582 534 492 577 531 489 572 527 484 567 522 480 3 4 5 476 437 401 472 433 .700 0 611 616 621 626 630 635 640 645 648 653 II.

398 468 430 395 464 426 391 461 423 388 456 419 385 452 415 382 448 412 379 444 408 375 440 405 372 6 368 365 362 359 356 353 350 347 343 340 7 337 336 333 330 327 324 321 318 315 312 8 310 306 304 301 298 296 294 291 288 286 9 284 .

281 279~ 276 274 272 269 267 264 262 10 260 258 255 253 251 249 246 244 242 239 11 237 235 233 231 229 228 226 224 221 219 12 217 215 213 211 209 208 206 204 202 200 13 198 197 195 193 191 190 188 186 184 182 14 181 180 178 177 175 173 .

172 170 168 167 15 165 164 162 161 159 158 157 155 153 152 16 150 149 148 146 145 144 142 142 139 138 17 137 136 135 133 132 131 129 128 127 126 18 125 124 123 122 121 120 118 117 116 115 19 114 113 112 111 110 109 107 106 105 104 20 .

103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 .

1. stratul de . 500mm2/metrupãtrat Trebuie sã se respecte de asemenea urmãtoarele condiþii: între stratul de aer ºi mediul exterior sã nu existe nici un strat termoizolant.Strat de aer foarte slab ventilat În aceastã categorie intrã straturile de aer care au legãturã cu mediul exterior prin intermediul unor gãuri de dimensiuni foarte reduse ºi anume: pentru straturi verticale max. 500mm2/metruliniar pentru straturiorizontale max. În aceste condiþii.ANEXA E CONSIDERAREA ÎNCALCULEASTRATURILOR DEAERVENTILATE Prezenta anexã este întocmitã pe baza prevederilordin CEN/TC 89 N351E[14]. gãurile prevãzute sã fie astfel dispuse încât sã nu se poatã naºte un curent de aer prin stratul de aer considerat.

aer se poate considera în calcule ca un strat de aer neventilat. .15 m2K/W. În aceste condiþii. Strat de aer slab ventilat În aceastã categorie intrã straturile de aer care au legãturã cu mediul exterior prin intermediul unor gãuri având urmãtoarele dimensiuni: pentru straturi verticale între 500 ºi1500 mm2/metru liniar pentru straturiorizontale între 500ºi 1500mm2/metrupãtrat Trebuie sã se respecte de asemenea condiþia ca gãurile sã nu fie dispuse astfel încât sã favorizeze un curent de aer prin stratul de aer considerat. rezistenþa termicã a stratului de aer slab ventilat se considerã în calcule cu jumãtate din valorile prevãzute în tabelul III. rezistenþa termicã a acestor straturi. 2. Dacã rezistenþa termicã Rs a straturilor amplasate între stratul de aer ºi mediul exterior depãºeºte 0.

15 m2K/W. Strat de aer bine ventilat Din aceastã categorie fac parte straturile de aer care au legãturã cu mediul exterior prin intermediul unor gãuri care depãºesc: pentru straturi verticale 1500mm2/metru liniar pentru straturiorizontale 1500 mm2/metru pãtrat în aceste condiþii rezistenþa termicã se calculeazã atât fãrã aportul Untului de aer. corespunzãtoare. cât ºi fãrã cel al straturilor amplasate între stratul de aer ºimediul exterior. . 3. în aceastã situaþie. se limiteazã la valoarea de 0.care se considerã în calcule. pentru rezistenþa termicã superficialã Rse se adoptã " valoare egalã cu rezistenþa termicã superficialã Rsi.

rezistenþa termicã specificã medie pe ansamblul elementului de construcþie. Relaþiile de calculdemai jos sunt valabile în cazulîn care pantele nu depãºesc 5 %. 3)Suprafeþe triunghiulare cu vârful mai puþin înalt. În aceastã situaþie rezistenþa termicã este diferitã de la zonã la zonã.Fl). . este în funcþie de rezistenþele termice aferente acestor zone. de asemenea.F2): 1)Suprafeþe dreptunghiulare. 2)Suprafeþe triunghiulare cu vârful mai înalt. de exemplu planºeul terasã (fig.ANEXA F DETERMINAREA REZISTENÞELOR TERMICE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE AVÂND STRATURI DE GROSIME VARIABILà Prezenta anexã este întocmitã pe baza prevederilor dinCEN/TC89 N351E [14]. Se definesc 3 tipuri de zone (fig. Prezenta anexã se referã la elementele de construcþie în alcãtuirea cãrora intrã un strat de grosime variabilã.

corespunzãtori celor 3 tipuri de suprafeþe.Coeficienþii de transfer termic U. se calculeazã cu relaþiile: 1 lad1 +l×Ro ö 1) U == çç ÷÷ [W/(m2K)] R d l×R 1 e o o 12×léd +l×R ad +l×R ö u 1 o 1 o 2) U == e ln çç ÷÷ -1ú [W/(m2K)] R d1 d1 e l×Ro o ë u 12×lé d +l×R ad +l×R öu 1 o 1 o 3) U .

== e1. Ro rezistenþa termicã a celorlalte straturi. conductivitatea termicã de calcul a stratului cu grosime variabilã (având grosimea egalã cu zero la o margine). ln logaritmi naturali (lnx = 2. cu excepþia . d1 grosimea maximã a straturilor de grosime variabilã.ln çç ÷÷ ú [W/(m2K)] R d1 ë d1 e l×Ro ou în care: . Calcululse conduce astfel: 1)Se calculeazã Ro ca o rezistenþã termicã totalã a tuturor straturilor. inclusiv ambele rezistenþe termice superficiale(Rsi ºi Rse).3026 log x).

. 2)Se subîmparte aria totalã în arii de tipurile 1). 3).Fl 3)Se calculeazã valorile Uj aferente fiecãrei arii Aj. 2). ca în exemplul din fig.stratului de grosime variabilã.

relaþiile din aceastã anexã permit a se calcula ºi rezistenþele termice corespunzãtoare unor încãperi sau unui ansamblu dedouã sau mai multe încãperi. Cu un grad mai mic de exactitate. cu un grad sporit de exactitate. 2)În situaþia în care straturile cu .4)Se calculeazã coeficientul de transfer termic total. rezistenþa termicã aferentã întregului element de construcþie. cu relaþia: a(U j ×Aj ) U = aAj [W/(m2K)] 5)Se calculeazã rezistenþa termicã specificã pentru ansamblul elementului de construcþie cu relaþia: R = 1 [m 2K/W] U Observaþii 1)Relaþiile din aceastã anexã permit sã sedetermine.

. în loc de rezistenþa termicã unidirecþionalã Ro. în relaþiile de calcul se introducerezistenþa termicã specificã corectatã Ro.grosime constantã conþin punþi termice.

Din punctul de vedere al . 2. cu materiale având o conductivitate diferitã. Puntea termicã reprezintã o zonã a anvelopei unei clãdiri. precum ºi la cele dintre pereþi ºi planºee. în care fluxul termic altfel unidirecþional este sensibil modificat prin: penetrarea parþialã sau totalã a elementelor de construcþie perimetrale.ANEXA G CLASIFICAREA PUNÞILOR TERMICE ªI A COEFICIENÞILOR DE TRANSFER TERMIC 1. aºa cum se întâmplã la colþurile dintre pereþi. o schimbare a grosimii elementului deconstrucþieºi/sau o diferenþã între ariile suprafeþelor interioare ºi exterioare.

punþile termice se clasificã (fig. 4. acestea din urmã au consecinþe în urmãtoarele direcþii: se modificã cuantumulfluxului termic.G1) în: punþi termice liniare. Punþile termice constructive pot fi cu incluziuni totale sau parþiale. º. se modificã alura izotermelor ºialiniilor de flux termic. schimbãri ale grosimilor. punþi termice geometrice.G1) astfel: punþi termice constructive. Punþile termice punctuale pot fi independente (agrafe sau ploturi de legãturã) sau provenind din intersecþia unor punþi termice liniare. punþile termice se clasificã(fig. realizate ca urmare a unor forme geometrice specifice (colþuri. În comparaþie cu elementele de construcþie fãrã punþi termice.). punþi termice punctuale. . realizate prin incluziuni locale din materiale având o conductivitate diferitã. având ambele caracteristici de mai sus. punþi termice mixte.a. 3.lungimii lor. Din punctul de vedere al alcãtuirii lor.

de exemplu la unele colþuri ºi la secþiunile verticale. neîncãlzit. 5. c)doi coeficienþi inegali. de exemplu un spaþiu exterior ºi unspaþiu interior. b)doi coeficienþi simetrici (la detaliile cu un axde simetrie). de exemplu la un gol de fereastrã. e)coeficienþi aferenþi la douã spaþii din exteriorul elemetului de construcþie. În figura G2. . amplasat lângã o intersecþie de pereþi. se prezintã câteva tipuri caracteristice de coeficienþi liniari de transfer termic. d)coeficienþi care cumuleazã efectul a douã sau a mai multor punþi termice.se modificã temperaturile superficialeinterioare. astfel: a)un singur coeficient aferent unei punþi termice amplasate întro unicã încãpere.

. Straturile se denumesc "j"(j =1. pentru determinarea rezistenþelor termice specifice corectate aferente elementelor de construcþie cu alcãtuire neomogenã.c.3) iar zonele se denumesc "m"(m=a.d). aºa cumse aratãîn figura H1. 1. Metoda aproximativã de mai jos se poate utiliza la fazele preliminare de proiectare.ANEXA H METODÃ APROXIMATIVÃ DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA REZISTENÞELOR TERMICE SPECIFICE CORECTATE ALE ELEMENTELOR DE CONSTRUCÞIE NEOMOGENE Prezenta anexã este întocmitã pe baza prevederilor din CEN/TC 89 N351E [14].b. Se împarte elementul de construcþie în straturi paralele cu suprafaþa elementului în în zone perpendiculare pe suprafaþa acestuia.2.

a3. iar zonele au arii "Am". 2.b1.Ad) ºiponderea acestora "fm" faþã de aria totalã A = . elementul de construcþie a fost împãrþit în fragmente "mj".. care sunt omogene din punct de vedere termic.mj". folosind relaþia de calcul: 1 f f f f abc d =+ + + [W/(m2K)] R R R R R max abc d . o grosime "dj".Straturile au grosimi "dj".Ac. Se calculeazã ariile zonelor "Am"(Aa. o pondere "fm" ºi o rezistenþã termicã "Rmj". Fiecare fragment "m" (de ex.Ac..b2.Am: A A A A abc d f = a bc d A A A A f + f + f + f =1 abc d f = f = f = În acest fel.a2.. Se determinã valoarea maximã a rezistenþei termice (Rmax).) are o conductivitate termicã ". a1.

învariantã. Se determinã rezistenþeletermice echivalente (Rj) alefiecãrui strat neomogenînparte: f f f f abc d 1 =+ + + [W/(m2K)] R R R R R j abc d în care: dddd jjjj R = = = = aj bj cjdj llll aj bj cj dj Rezistenþele termice echivalente (Rj) se pot calcula.Rb.Rc.Rd reprezintã rezistenþele termice R. calculate cu relaþia (5) 3. cu relaþia: Rj = dj [m2K/W] l' R R R .în care: Ra.

care se calculeazã curelaþia: l' j =laj × fa +lbj × fb +lcj × fc +ldj × fd [W/(mK)] În aceastã variantã de calcul.j conductivitatea termicã echivalentã a stratului "j".j în care: . straturile de aer neventilat trebuie sã fie înlocuite cu straturi de aceleaºi dimensiuni. realizate dintrun material având o conductivitate termicã echivalentã: l" = dj [W/(mK)] j Ra în care: Ra rezistenþa termicã a stratuluide aer .

Eroarea relativã maximã posibilã. în procente. eroarea maximã este de 20%. iar pentru Rmax = 2Rmin. este: R -R max min 100 [%] 2R' De exemplu. pentru un raport Rmax/Rmjn = 1. Valoarea minimã a rezistentei termice (Rmin) se calculeazã cu relaþia: R = R +R +R +R +R [m2K/W] min si 123 se 5.4. Rezistenta termicã specificã corectatã se calculeazã ca medie aritmeticã a valorilor Rmax ºi Rmin: R +R max min R'= 2 6. pentru un raport Rmax/Rmin = l.25. eroarea maximã este de 33%. [m2K/W] .5. eroarea maximã este de 11%.

.

1.ANEXA I METODà SIMPLIFICATà DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA COEFICIENÞILOR DE TRANSFER TERMIC AI TÂMPLÃRIEI EXTERIOARE Prezenta anexã este întocmitã pe baza prevederilordin CEN /TC 89 N433E [15]. Valorile obþinute pot fi utilizate la calculele termotehnice din primelefaze de proiectare. Notaþii fereastrã F uºã U tâmplãrie exterioarãfereastrã sau uºã T . Pentru ultima fazã de proiectare se vor utiliza valori atestate ale coeficienþilor de transfer termic. Relaþiile de calcul din prezenta anexã permit determinarea aproximativã a coeficienþilor de transfer termic pentru tâmplãria exterioarã. în conformitate cu actele normative în vigoare.

Aria tocului + cercevelelor (Af) cea mai mare dintre ariile (proiectate pe un plan paralel cu geamurile) vizibile dinspre cele douãfeþe ale tâmplãriei. Aria panoului (Ap) idem ca Ag.toc partea fixã a tâmplãriei t cercevele pãrþile mobile ale tâmplãriei c toc + cercevele f geamuri g panouri (opace) p 2. Dimensiuni Aria geamului (Ag) cea mai micã dintre ariile vizibile dinspre cele douã feþe ale tâmplãriei. Aria ferestrei (AF) ºi a uºii (AU) sumaAf+ Ag+Ap Perimetrul geamului (lg) cea mai mare dintre .

Conductivitãþiletermice ale tocurilor ºi cercevelelor din lemn (cu o umiditate de 12%) se considerã astfel: lemn de esenþã moale (brad) (rL600 kg/m3) .= l. cât ºi pentru geamuri. =0. 3.25 W/(mK) 3.1. Conductivitatea termicã a geamurilor se considerã . Caracteristici termotehnice 3.2. 3. se considerã astfel: Rsi = 1 =0. atât pentru toc ºi cercevele.3.19 W/(mK) lemn de esenþã tare (stejar) (rL900 kg/m3) . Perimetrul panoului (lp) idem ca (lg).0 W/(mK). =0.sumele perimetrelor panourilor de geam termoizolant.125 Rse = 1 =0.042 [m2K/W] 8 24 . vizibile dinspre cele douã feþe ale tâmplãriei. Rezistenþele termice superficiale.

.

4.g coeficientul liniar de transfer termic care reflectã în principal influenþa negativã a distanþierilor metalici de pe conturul geamurilor termoizolante.1. Relaþii de calcul 4.1. 1.1) 4.Valorile de mai sus sunt valabile pentru tâmplarii exterioare verticale sau înclinate cu cel mult 30° faþã de verticalã.1. la geamurile obiºnuite (simple) se considerã .g=0 În cazul în care pe lângã geamuri se prevãd ºi panouri opace. se utilizeazã relaþia: . Ferestre (fig. Ferestre simple: 1 Ag ×U g + Af ×U f +lg ×Yg UF == [W/(m2K)](l) R A + A F gf în care: .

1 A ×U + A ×U + A ×U +l ×Y gg pp f fggpp UF == [W/(m2K)](2) R A + A + A F gpf în care: +l ×Y .p coeficientul liniar de transfer termic care reflectã în principal influenþa negativã a reducerii rezistenþei termice a panoului opacpe contur. .

Geamuri . ç÷ eU g1 U g 2 o în care: Ug1 coeficientul de transfer termic al geamului interior. încare Ugse determinã cu relaþia: Ug = 1 [W/(m2K)](4) a 1 1 . RF1 rezistenþa termicã a tâmplãriei interioare. calculatã cu relaþia (1). 4. 4. RF2 idem RF1.2.4. ç+ +Ra -Rsi -Rse .1. Ug2 idem Ugl. dar al geamului exterior.dar atâmplãriei exterioare.3. calculat cu relaþia (5) sau (6).2. Ferestreduble UF = 1 = 1 [W/(m2K)](3) R R + R +R -R -R FF1 F 2 a si se în care: Ra rezistenþa termicã a stratului de aerdintre cercevele (tabelul12). Ferestre cuplate Calculul se face cu relaþia (1).1.

în m. se . ç÷ e o j în care: dj . çRsi +al j +aRaj +Rse .2. înW/(mK). 4.j conductivitatea termicã a geamului sau a stratului de material j.2. çR + j + R . În cazul în care spaþiul dintre foile de geam este umplut cu aer. se poate calcula cu relaþia: U = 1 [W/(m2K)](6) g a d .1. Geamuri obiºnuite (simple): U = 1 [W/(m2K)](5) g a d . . Geamuri termoizolante duble sau triple Coeficientul de transfer termic se poate lua din tabelul 13.4. çsi al e .2. j în care: dj grosimea panoului de geam sau a stratului dematerial j.

care se iadin tabelul 12.j ca în relaþia (5). dintre foile geamuri. .ºi . Raj rezistenþa termicã a stratului de aer. j.

pare aceeaºi semnificaþie ca în relaþia (2). 5.1. .4.gare aceeaºi semnificaþie ca in relaþia (1). 4.2. întrecele douã geamuri obiºnuite esteaer. II) 4.3. temperaturamedieageamurilorîn perioada rece aanului este de +10°C. Uºi complet vitrate 1 Ag ×U g + Af ×U f +lp ×Yg UU == [W/(m2K)](7) R A + A + A U gpf în care: . Valorile dintabel sunt valabile în urmãtoarele condiþii: ferestrele suntverticale sau înclinate cucel mult 30° faþã de verticalã. Rezistentele termice ale straturilor de aer neventilate pentru ferestre cuplate ºi duble (Ra) se dau în tabelul12. Uºi cu geamuri si cupanouri opace 1 Ag ×U g + ApU p + Af ×U f +lg ×Yg +lp ×YpUU == [W/(m2K)](8) RU Ag + Ap + Af în care: . Uºi (fig.3.3.

1 0.179 100 0.186 50 0.276 0.260 0.376 0.173 15 0.211 0.4 0.197 0.190 0.163 0.247 0.diferenþa de temperaturã între feþele exterioare ale geamurilor estede15K.316 0.247 0.182 0.406 0.333 0.446 0.189 0. REZISTENÞELE TERMICE ALE STRATURILOR DE AER NEVENTILAT PENTRU FERESTRE CUPLATE ªI DUBLE (Ra) [m 2K/W] TABELUL 12 Grosimea stratului de aer (mm) O SUPRAFAÞÃ TRATATÃ AMBELE SUPRAFEÞE NETRATATE coeficient de emisie (e) 0.211 0.335 0.173 300 0.298 0.8 6 0.132 0.376 0.162 0.259 0.154 12 0.182 0.315 0.363 0.2 0.284 .127 9 0.

163 .228 0.171 0.0.

bidimensional. Coeficienþii de transfer termic pentru geamuri duble si triple (Ug). În lipsa acestor posibilitãþi se pot folosi datele din tabelele ºi graficele care se dau în aceastã anexã. de temperaturi sau prin mãsurãtori înjaborator. Valorile din tabel sunt valabile pentru gaze cuo concentraþie mai mare de 90%. Coeficienþii de transfer termic aferenþi tocului ºi cercevelelor (Uf) se pot determina printrun calcul numeric automat al câmpului plan. COEFICIENÞI DE TRANSFER TERMIC PENTRU GEAMURI TERMOIZOLANTE DUBLEªI TRIPLE (U g) [W/m 2K)] TABELUL 13 TIPUL GEAMURI COEF. DE EMISIE e DIMENSIUNI (mm) Spaþiul dintre foile . se dau întabelul 13. 7.6. umplute cu aer sau cu diferite gaze (argon sau cripton).

0.0 .6 4154 2.7 2.9 2.7 2.2 2.8 494 3.4 2.0.3 3.3 2.0 2.6 2.7 2.0 4204 2.6 O SUPRAFAÞÃ TRATATA .7 2.89 464 3.40 464 2.9 2.6 4124 2.6 2.0 4124 2.0 2.de geam este umplut cu: AER ARGON CRIPTON GEAMURI DUBLE GEAM NORMAL NETRATAT 0.0 2.8 2.1 2.2 494 2.3 1.0 2.20 464 2.0 4154 2.6 4204 2.6 2.9 494 .2 2.6 2.

5 1.8 1.2 .8 1.2 1.0.1 4204 1.7 1.6 4204 1.2 1.3 4154 1.3 1.0 1.3 4124 1.3 2.0 1.3 .9 1.0.10 464 2.2 1.8 1.4 1.5 1.3 4204 1.7 1.6 1.5 4154 1.7 1.6 1.6 4124 1.05 464 2.6 .1 1.5 2.7 1.5 494 2.2.3 4124 1.6 1.5 1.6 2.7 494 2.4 1.1 4154 1.1 1.6 1.

7 1.2 1.7 4124124 1.TABELUL 13 (continuare) TIPUL GEAMURI COEF.89 46464 2.8 1.9 4124124 1.4 49494 1.3 1.0 .5 1.5 1.9 1.9 1.1 1.5 1.0 1.0 1.6 O SUPRAFAÞÃ TRATATÃ . DE EMISIE e DIMENSIUNI (mm) Spaþiul dintre foile de geam este umplut cu: AER ARGON CRIPTON GEAMURI TRIPLE GEAM NORMAL NETRATAT 0.7 1.4 1.8 1.3 2.2 4124124 1.0.40 46464 2.1 .0.8 49494 2.2 0.20 46464 1.1 49494 1.

3 1.3 1.05 46464 1. obþinânduse valori Ut.0 0.0.1 0.9 0.5 7.8 0.8 .7 1.8 4124124 1.0.2 0.10 46464 1.6 1. grosime definitã .6 .3 0.9 49494 1.7 4124124 1. în funcþie de grosimea convenþionalã a tocului d prin schemele ºi relaþiile de calcul din cadrul aceleiaºi figuri.0 49494 1. Tocuri ºi cercevele din lemn Se utilizeazã graficul din figura 14.9 0.1.0.0 0.

în funcþie de materialul din care sunt realizate tocurile ºi cercevelele (poliuretan sau PVC). din tabelul I5.Tocuri ºi cercevele dinmase plastice Se utilizeazã valorile Ut. .

0 7. grosimea PUR .3. Valorile din tabelul 15 sunt valabile in condiþiile în care distantele (luminile) dintre feþele interioare ale camerelor sunt de cel puþin5 mm.I6): . realizate din profile de aluminiu. de urmãtoarele caracteristici constructive (fig. în principal. Tocuri si cercevele metalice Coeficienþii de transfer termic aferenþi tocurilor ºi cercevelelor metalice.8 PVC (profile cu goluri) douã camere 2.5mm 2. tocurile din PVC pot fi prevãzute cu 2 sau 3 camere (goluriumplute cu aer).Toate tocurile ºi cercevelele sunt prevãzute cu profile metalice de ranforsare. sunt influenþate. VALORI UfPENTRU TOCURI ªI CERCEVELE DIN MASE PLASTICE CU RANFORSÃRI METALICE TABELUL 15 MATERIALUL TIPUL TOCULUI Ut [W/(m2K)] POLIURETAN cu miez metalic.2 trei camere 2. cu întreruperea punþilor termice.

înfigura 16 sunt arãtate douã tipuri de secþiuni caracteristice: tip 1 conductivitatea termicã a tampoanelor termoizolante este cuprinsã între 0. .1 ºi 0.distanþa "d" dintre profilele de aluminiu.bj)/bf.2 ºi 0.). lãþimea "bj" a tampoanelor termoizolante.bj)/bf. conductivitatea termicã a tampoanelor termoizolante (. raportul dintre lãþimea tampoanelor termoizolante ºi lãþimea totalã a tocului ºia cercevelei (. iar raportul (.2 W/(mK). tip 2 conductivitatea termicã a tampoanelor termoizolante este cuprinsã între 0.3W/(mK).2. iar raportul (.0.bj)/bf.0.3.

din grafic sunt valabile numai dacã se respectã condiþiile prevãzute în fig.16 referitoare la conductivitatea termicã ºi la lãþimea tampoanelor termoizolante. se considerã: Ut =5. Valorile Ut. În cazul când nu existã date obþinute prin calcul sau prin încercãri de laborator. Interacþiunea termicã între .I7.9 W/(m2K) 8. Pentru tocurile ºi cercevelele din aluminiu tarã mãsuri de întrerupere a punþilor termice. maxime ºi minime în funcþie de distanþele minime dintre profilele de aluminiu. opuse. se pot adopta valorile maxime din fig.În figura 17 se dau valorile Ut.

Coeficientul de transfer termic aferent geamului (Ug) este aplicabil suprafeþei centrale a acestuia ºi nu include efectul distanþierilorde peconturul geamurilor termoizolante. Pe de altã parte coeficientul de transfer termic al tocului ºi cercevelelor (Ut) este valabil în condiþiile absenþei geamului.gvalabile încazul distanþierilor metalici. În tabelul 18 se dau câteva valori. Coeficientul liniar de transfer termic .cercevele ºi geamurile termoizolante. geamul termoizolant ºi distanþierii de pe conturul acestuia.g sunt în funcþie. . de conductivitatea materialului din care sunt realizaþi distanþierii. în special. Coeficienþii .g reprezintã transferul termic suplimentar datorat interacþiunii între cercevea .

06 0.02 .04 0.g PENTRU GEAMURI TERMOIZOLANTE CU DISTANÞIERI METALICI [W/(mK)] TABELUL 18 FELUL TAMPLARIEI Geamuri duble ºi triple Geamuri netratate Aer sau gaz Geamuri duble cu o suprafaþã tratatã Geamuri triple cu douã suprafeþe tratate Aer sau gaz DIN LEMN ªI DIN PVC 0.08 fãrã întreruperea punþilor termice 0 0.COEFICIENÞI LINIARIDE TRANSFER TERMIC .06 DIN METAL cu întreruperea punþilor termice 0.

). 2 calcul spaþial. bidimensional (2D).6. care permite determinarea directã a rezistenþei . pe baza unui: 1 calcul plan..7.). care furnizeazã coeficienþi liniari sau punctuali de transer termic.ANEXA J CALCULUL NUMERIC AUTOMAT 1. fie ca ometodã alternativã. tridimensional (3D).6. al câmpului de temperaturi. astfel: a) Metoda utilizatã în cap. fie pe baza metodei de calcul datã de capitolul7. al câmpului de temperaturi. Generalitãþi Metodele de calcul numeric automat pot fi utilizate pentru determinarea rezistenþelor termice specifice corectate ale elementelor de construcþie. b) Metoda alternativã. care permite determinarea coeficienþilorpunctuali de transfer termic (. care permite determinarea coeficienþilor liniari de transfer termic (.

sã se adopte urmãtoarele dimensiuni minime (fig. 2.3). este necesar ca la stabilirea modelului g eometric pentru calculul câmpului plan de temperaturi. Calculul numeric automat este indispensabil pentru determinarea temperaturilor minime Tsi min pe suprafeþele interioare ale elementelorde construcþie. La calculul câmpului spaþial de temperaturi. mãsurate de la suprafeþele pardoselilorde peste spaþiile neîncãlzite minimum1. J2 ºiJ3): distenþele b. necesardeterminãrii coeficienþilor x aferenþi ancorelor metalice ºiploturilor de betonarmat. Indicaþiile cuprinse in aceastã anexã se referã exclusiv la metoda a)demai sus. Agrafele. bidimensional (2D).8 m(fig. de . latura pãtratului aferent unui elemen t va fi minimum1.2). distanþelef.2 m. pe bazaunui: 1 calculplan. al câmpuluidetemperaturi: 2 calcul spaþial.în toate direcþiile minimum1. distanþele u.J2. mai exact. mãsuratede la colþurile suprafeþelorinterioare. precumºi ploturile circulare pot fi considerate în calcul fie de forma unui pãtrat circumscris. al câmpului de temperaturi.0 m (fig. fie. mãsuratede la conturul exterior al tâmplãriei minimum0.Jl.J2.2 m. Modelul geometric Pentru obþinerea unor rezultate corecte. tridimensional (3D).termice aferente unei zone din elementul de construcþie.

pot fi considerate ca un s ingur strat având grosimea egalã cu distanþa dintre feþele exterioare ale geamurilor extreme. La tâmplãriile exterioare. exterioare cercului. ansamblul geamurilor ºi al straturilorde aerdintre ele. sau cu lãþimea stilizatã a tocului ºi a cercevelelor. .forma unei suprafeþe cu conturul în trepte mici. se admit urmãtoarele simplificãri: tocul + cercevelele pot fistilizatesubforma unuia saumai multor dreptunghiuri.

la câmpul plan de temperaturi aceste distanþe nu trebuie sã depãºeascã: 25mm îninteriorulelementului de construcþie. Se vordispune întotdeauna planuri auxiliare în planurile care separã straturi din materiale diferite. formând reþeaua de calcul a câmpului de temperaturi. l00mm urmãtoarele 3distanþe. Fiecare strat alcãtuit dintrun . distanþele dintre planurile auxiliare vor avea o creºtere gradatã spre planurile de decupaj. 200mm restul distanþelor. Subdiviziunile modelului geometric Modelul geometric. se vor respecta ºi urmãtoarele distanþe maxime: 25mm primele 6 distanþe de la conturulplotului sau agrafei. cuprins între planurile de decupaj orizontale ºi verticale se subîmparte cuplanuri auxiliare. La calculul câmpului spaþial de temperaturi. agrafele vor fi împãrþite în 4 sau6paºiiar ploturile inminimum8 paºi. 50mm restul distanþelor. precum ºi înaxul geometric al punþilor termice liniare sau punctuale. În mod normal.3. 50mm primele 6distanþe de la feþele interioare ºi exterioare ale elementelorde construcþie.

terase ºi tâmplãriiic exterioare. vor fi . + 3 °C la planºee peste subsolurineîncãlzite. inclusiv de ordinul milimetrilor. Pentru calcule uzuale.material se va împãrþi în cel puþindouã distanþe. Temperaturile de calcul Calculul câmpurilor de temperaturi se va face pe baza temperaturilorde la cap. cu urmãtoarele precizãri: straturile de aer neventilate înglobate în elementele de construcþie. conform cap. de regulã.4 ºianexei A din prezentul normativ.distanþele dintre planurile auxili are vor fi mult mai mici. Tu =12 °C la planºeele de pod. 4. 5. la determinarea coeficienþilor liniari ºi punctuali de transfer termic se pot considera urmãtoarele temperaturi convenþionale: Ti= +20 °C Tc =15 °C la pereþi exrteriori. La calculul câmpurilordetemperaturiutilizate pentrudeterminarea rezistenþelor termic e ale tocurilor ºi cercevelelor tâmplãriilor exterioare.5. temperaturaîninteriorul spaþiilor neîncãlziteva fi egalã cutemperatura Turezultatã dintrun calcul de bilanþ termic. cu urmãtoarele precizãri: planurileorizontale ºi verticale de decupaj sunt suprafeþe adiabatice. Caracteristici termotehnice de calcul Conductivitãþile termice de calcul ale materialelor de construcþie se vor lua.

7.introduse în calculul câmpurilor de temperaturi cu grosimea lor realã ºi cu o conductivitate termicã echivalentã . conform cap.4 . da grosimea stratului de aer. în metri. Ra rezistenþa termicã a stratuluide aer.a: d la = a [W/(mK)] Ra în care.

La calculul câmpurilordetemperaturi în scopul determinãrii temperaturilor superficiale Tsi. d distanþa dintre feþele extetrioare ale geamurilorextreme (sau orice altã lãþime consideratã înmodelul geomoetric.3 ºi cu tabelul IIdinprezentul normativ. câmpurile de temperaturi se pot calcula considerând valoarea Rsi constantã.7. Pentru determinarea fluxurilor termice. ç÷ ç÷ U -R -R e si se o g [W/(mK)] 1 în care: Ugcoeficientul de transfer termic al ansamblului de geamuri ºi de straturi de aer.la tâmplãriile exterioare.de regulã. în conformitate cu cap.înlocul ansamblului de geamuri ºistraturi deaer se va introduce în calculul câmpuluide temperaturi o conductivitate termicã echivalentã Xg: d l= g a . . se va considera variaþia valorilor Rsi la colþurile intrânde. Rezistentele termice superficiale se vor considera. care se poate determina conform anexei I.

aferente oricãrorporþiuni din suprafeþele interioare. pot furniza fluxurile termice. aunei variaþii a rezistenþei termice superficiale. pot furniza temperaturileTsi pe suprafeþele interioare aleelementelorde construcþie. a exigenþei referitoare la absenþa fenomenului de condens superficial. care dispun deurmãtoarele facilitãþi: permit alcãtuirea unei reþele de calcul cu un numãr mare depaºipe ambeledirecþii. se pot calcula câmpuride temperaturi considerând urmãtoarele valori .i= 3W/(m2K) 6.Pentru verificarea.i constante: în jumãtateasuperioarã a încãperilor încãlzite: . se recomandã ca una din verificãri sã fie compararea temperaturilor Tsi ºi Tse în dreptul planurilor de decupaj. cu cele rezultate dintruncalcul unidirecþional (1D). de regulã peste 200de paºi. 7. permit considerareaa3 mediicu temperaturi diferite. Relaþii de calcul Coeficientul specific liniar de transfer termic.. se calculeazã cu relaþia: F B . în condiþiile considerãrii la colþurile interioare intrânde. rezultate din calculul automat. Programele de calcul automat Se vor folosi exclusivprograme de calcul atestate. Pentru a verifica corectitudinea datelor de intrare.i =4 W/( m2K) în jumãtateainferioarã a încãperilor încãlzite: . cuun grad sporit de siguranþã.

[W/(mK)] DTR .Y= .

În cazul coeficienþilor . ºi lãþimile b ºi B se considerã conform figurilorJl.T ºi R au semnificaþiile din tabelulI. J2.i. aferenþi fiecãrui . Fluxurile termice .b ºi lungimea lm [W/m]. diferenþele de temperaturã (TiTu) ºi respectiv coeficienþii de transfer termic superficial interior.T. Fluxurile termice . pe baza relaþiei: F =(aai ×l j ×DT ) în care lj.în care: . ºi . . aferent unei suprafeþe având lãþimea . sunt determinate prin calculul automat (2D). J3. fluxul termic rezultat dincalculul automat (2D). în locul termenului . reprezintã lungimile. . aferenþi elementelor de construcþie care separã mediul interior încãlzit de un mediu neîncãlzit.T=(TiTe) se introduce diferenþa de temperaturã (Ti Tu).

fluxul termic rezultat din calculul automat (3D).[W/R] . R rezistenþa termicã unidirecþionalã [m2K/W]. Coeficientul specific punctual de transfer termic yaferent unei intersecþii de punþi termice liniare se calculeazã cu relaþia: [W/R] F A =aa(Aj . pe bazarelaþiei: F DTi ) i în care Af sunt ariile aferente fiecãrui punct din reþeaua de calcul. pentru agrafe ºi ploturi. aferent suprafeþei A [W]. Coeficientul specific punctual de transfer termic . . se calculeazã cu relaþia: F A c= DTR în care: A aria adoptatã pentru calculul automatal câmpului de temperaturi [m2].punct din reþeaua de calcul. sunt determinate princalculul automat (3D). Fluxurile termice .

lj ºi . . .j reprezintã lungimea ºi respectiv coeficientul specific liniar de transfer termic al punþilorde tip jdin cadrul ariei A. ºi R au semnificaþiile de mai sus.c= -a(Yj ×l j )Dt R în care: A.

1. Pct. Cap. Pag.1. Pag. penultimulrând:". care se va lua dinanexa D a prezentuliu normativ).2. Se ..1.3.1. În loc de STAS6472/389.1. STAS 6472/283 (cu excepþia hãrþii de zonare climaticã a teritoriului României. 7: a) Se stabilesc rezistenþele termice specifice Rs ale straturilor componente ale elementului de construcþie.ANEXA K MODIFICÃRI LA STAS 6472/489 "Comportarea elementelor de construcþiela difuzia vaporilor deapã" Pct.2. b)în loc de R05.3.2. se prevede R. Pag.2. pentru perioada deiarnã. sau anexei A din prezentul normativ". 3. Cap. calculat conformnormativului de faþã. 6. trebuie sã se facã trimitere la normativul defaþã ºi la [1].. rândul al doilea de la "Observaþii": în loc de STAS 6472/389 se va face trimitere la normativul de faþã. Idem ca la pct.2. conformprezentului normativ.1. STAS 1907/280trebuieînlocuit cu[3].

2.pentru cele patru zone..2. se adaugã: "Clãdireaeste amplasatã în zona IIclimaticã" La tabelul5se înlocuieºte "b.. Tem =6." h)Se înlocuieºte Tie cu Ti Rândul 9 de jos: "Umiditatea relativã. Se scrie Ti în loc deTie Exemplu de calcul înloc deTie se prevede Ti înloc deRos se prevedeR La pct. ..3. 7.2.3.."cu ". . 9: e) Se înlocuieºte Tie cuTi Rândul 6de jos:".B..1..calculat conform normativului de faþã. Pag.pentrucele patru zone.1. conform [3].... g) Se adaugã la relaþia (6): pentru zonaIV aceeaºi relaþie.conformprezentuluinormativ" Fig. j).înlocuieºte Tec cuTe Se adaugã la Tem: pentru zonaIV (Te =21° C).. înloc deTie se prevede Ti.2. Pag.5° C Rs( jl.3.." Pct."...conform tabelului VIdin prezentul normativ" Pct. 8: g)Se adaugã la relaþia (7): pentru zona IVpse cor =psem+132 Rândul 9de sus:". cuvaloarea132 Rândul 2de jos:".

6.EXEMPLE DE CALCUL I. din normativ II.7. Determinarea rezistenþei termice corectate pe baza metodei aproximative de calcul dinanexa H. Determinarea temperaturii interioare de calcul întro încãpere neîncãlzitã . Determinarea rezistenþei termice corectate pe baza prevederilor cap. III.

din lemn... Se utilizeazã zidãrie din cãrãmizi cu gãuri verticale tip G. amplasate la ultimul nivel al unei clãdiri de locuit. care se dauîn fig.73. având .. de 84mm grosime.6 DIN NORMATIV Sã se calculeze rezistenþa termicã specificã corectatã R' pentru peretele exterior al unei încãperi. Dimensiunile ºi alcãtuirea peretelui exterior rezultã din secþiunea orizontalã ºi cea verticalã.. = 0. care este dublã.V.60W/(mK). În figuri nu sunt reprezentate tencuielile (3cm la exterior ºi 2cm la interior) ºi nici tâmplãria exterioarã. folosind coeficienþii specifici liniari ºipunctuali de transfer termic din tabelele 1.7. .P.EXEMPLE DE CALCUL EXEMPLUL I DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE CORECTATE PE BAZA PREVEDERILOR CAP. de dimensiuni 240x115x88 mm ºi termoizolaþie din polistiren celular.l ºi 2.

având în vedere abaterea admisã (+4mm) faþã de grosimea nominalã de 84mm d=844 = 80mm .Se prevãd agrafe de legãturã realizate din bare dinoþel inoxidabil4O6/m2.044W/(mK) 3 Mortarde ciment (poziþia 15) .60W/(mK) 2 Polistiren celular (poziþia 72) .= 0. =1800kg/m3 A=0.93W/(mK) Pentru stratul de polistiren celular se considerã în calcul grosimea minimã posibilã. Termoizolaþia terasei este realizatã din polistiren celular de l0cm grosime. 1)Determinarea rezistenþei termice unidirecþionale (R) Materiale conform anexei A: 1 zidãrie din cãrãmizi cu gãuri verticale tip GVP (poziþia 64) p=1380kg/m3= 0. = 20kg/m3 .

080 0.e =24 W/(m2K) 0.05 1 1 R = m2K/W 0.l ºi 2.Se aplicã relaþia (5).93 8 24 2.1= 8W/(m2K) . se dau în tabelul1.. în care coeficienþii de transfer termic superficial se iau din tabelul II: .630 .355 0. pentru grosimea peretelui d = 45cm ºi pentru conductivitatea termicã a zidãriei . = 0.60W/(mK). din tabelele 1. Coeficienþii . Determinarea coeficienþilor specifici liniari ºipunctuali de transfer termic Pe baza detaliilor din fig.044 0..60 0. Tabelul 1 + + + + =2.73 se extrag coeficienþii liniari de transfer termic.

14 e tavan 31 a= l0cm d'= 10cm 0.01 b Colþ pereþi 4 0.26 f glaf fereastrã inferior 53 a=9cm 0.10 Pentru detaliile d ºie sau considerat valorile . având în vedere cã determinantã din punct de vedere termotehnic nu este grosimea planºeului. ci grosimea consolei din beton armat. Coeficientul punctual de transfer .Secþiuni Detaliul Tabelul % W/(mK) Orizontale a Intersecþie pereþi 2 cu stâlpiºor 0. corespunzãtoare grosimii a=10cm.16 g superior 54 h=20cm 0.09 c Glaf lateral fereastrã 52 cu nervuri 0.15 Verticale d Intersecþie perete cu pardosealã 23 a=10cm 0.

=0. pentru d=45cm ºi.366x4=37 buc.20= 9.80m Numãrul de agrafe este: 9.20=2.825m lc=2xl.40m ld=le=4.=0.(4buc/m2) .366 m2 la=lb=2. Determinarea ariei ºi a lungimilor Din figurile 1 ºi 2 rezultã: A=4.8251.0039 W/K 3.60W/(mK): .08x2.80x1.termic aferent agrafelor metalice O6mm se extrage din tabelul 71.08m lf= lg=l.

63 1 .40 ´0.743 +0.26 )+1.80 (0.10 ) Y a( )Yl = 2.825 (0.688 W/(m2K) R' 2.08 (0.45 r == = 0.01 +0.743 W/K ac=37 ´0.144 U '== + =0.380 +0.14 +0.630 9.55 R 2.4) Determinarea rezistentei termice specifice corectate (R') Se utilizeazã relaþia (7): () 11 a Y U '= l c +a = + R' R A a( ) l = 2.09 )+2.45 m2K/W 0.16 +0.0039 =0.366 R'= =1.688 Coeficientul de reducere a rezistenþei termice unidirecþionale: R' 1.308 +0.15 +4.144 W/K 1 1 2.

.

având în vedere cã amplasamentul clãdirii este în zona II climaticã din România. conform prevederilor prezentului Normativ. Peretele este realizat dintrunpanoumare prefabricat ºi are alcãtuirea din figura 3.EXEMPLUL II DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE CORECTATE PE BAZA METODEI APROXIMATIVE DE CALCUL DIN ANEXA H Sã se determine. rezistenþa termicã specificã corectatã ºi indicele inerþiei termice pentru peretele exterior al unei încãperi dintro clãdire de locuit. Sã se verifice dacã peretele îndeplineºte cerinþele termotehnice. .

pe zone. În tabelul 2 se calculeazã. astfe l: a zona de nervuri (punþi termice) din beton armat. c zona de îmbinare orizontalã.4). între axele geometrice ale pereþilor ºi planºeelorparalele cu fluxul termic. valorile .1)Determinarea rezistentei termice specifice corectate Dimensiunile panoului sunt egale cu dimensiunile peretelui exterior. calculul se face conform anexei H. cu termoizolaþia din plãci de vatã mineralã G100. b zona de câmp. d zona de îmbinare verticalã. Se împarte panoul (peretele) în zone distincte dinpunct de vedere termic (fig. alcãtuitã din mai multe straturi. Peretele are o structurã neomogenã pe ambele direcþii ºi punþi termice.Rs .

ZONA DE NERVURI (PUNÞI TERMICE) 1 Beton armat 2400 0.Rs = 1.167 ZONA a. ZONA DE ÎMBINARE VERTICALÃ 1 . Denumirea stratului Densitatea aparentã p kg/m3 Grosimea stratului d m Conductivitatea termicã de calcul X W/(mK) Rd m2K/W a.62 0.048 1.044 0.19 1. ZONA DE CÂMP 1 Beton armat 2400 0.Rs = 0.697 d.152 2 Polistiren celular 20 0.167 b.117 2 Vatã mineralã G100 100 0.Rs = 0. ZONA DE ÎMBINARE ORIZONTALÃ 1 Beton armat 2400 0.62 0.Nr.545 ZONA c.62 0.08 0.27 1.667 ZONA b.024 0.784 c. crt.246 1.

130 2 Polistiren celular 20 0.Beton armat 2400 0.62 0.Rs= 1. .06 0.364 ZONA d.044 1.21 1.494 Caracteristicile termotehnice ale materialelor se iaudin anexa A. Pentru stratulde mozaic se iau aceleaºi valori ca pentru betonarmat.

05=0.02 = 7.69m 2 Zona c (îmbinare orizontalã) 3.55=1.31m 2 Zona b (câmp) 2x0.38 Ab=5.60 x2.20x2.70 1.56m2 Suprafaþa opacã a peretelui: A =3.54+1.55=3.02m 2 Aa + Ab+ Ac + Ad=0.54m 2 Zona d (îmbinare verticalã) 2x0.25x1.20 = 7.80x0.56m2 Verificare:A = Aa +Ab + Ac + Ad Se calculeazã rezistenþele termice specifice unidirecþionale: .31 1.60x0.15=0.13 Aa=0.05=0.80 x 1.69 + 0.Se calculeazã ariile corespunzãtoare fiecãrei zone: Zona a (nervuri) 2x1.30x0.69x2.31+ 5.54 Ac=0.02 Ad = 1.90=2.18 2x1.

56 1..54 fc ==0.167 m2K/W R=2Rs + (Rsi + Rse) Zona a.31 fa ==0.864 m2K/W Zona d.167= 1.661 m2K/W Se calculeazã ponderea zonelor (fig.5): 0.Rsi + Rse =0..784 + 0..167= 1.02 .697+ 0.334 m2K/W Zona b.951 m2K/W Zona c..56 0.167 + 0.Ra =0..167 = 0.041 7.Rb=1.167 = 0.56 5.Rc =0.69 fb ==0....Rd= 1.125 + 0.071 7.494 +0.042 = 0.753 7.

fd ==0.56 .135 7.

048 0..206 =+ + =4.000 ==13.753 0.62 0.672 W/(m2K) R R R R R 0.024 R2 1.041 0.62 1 0..071 0.672 Se calculeazã rezistenþele termice ale straturilor1.fa + fb+ fc + fd=1.024 0.135 = + + + = + + + = 0.651 W/(m2K) 0.661 max abc d Rmax = 1 =1.864 1.500 W/(m2K) R1 0.5 (fig.753 0.024 0.334 0.135 .488 m2K/W0.000 Valoarea maximã a rezistenþei termice: 1 fa fb fc fd 0.044 1 0.951 0.041 0.112 0.5) 1 1.753 0.1.12 1.

706 m2K/W 13.=+ + =6.488 +0.753 =+ =21.209 W/(m2K) R3 0.044 1 0.036 1.814 W/(m2K) 0.651 6.209 21.07 1.02 0.143 W/(m2K) R5 0.62 Valoarea minimã a rezistenþei termice: 1111 1 Rmin =0.247 0.706 m '= max .036 0.036 0.167 + + + + + =0.814 23.02 R4 1.500 4.048 0.62 0.62 0.000 == 23.048 1 1.143 RR + Rmin 1.

097 .= =1.488 -0.097 2K/W2 2 Eroarea relativã maximã posibilã: Rmax -Rmin 1.6% 2´R'2´1.706 = ´100 =35.

30 = 2..545 x 0.51W/(nrK) polistiren celular.565 Db=0... cu relaþia (24).36 = 2.117 x15..........167 x 15.51 =2..647 Dc =0.30 W/(m2K) Se calculeazã indicele inerþiei termice D pentru fiecare zonã în parte.........s = 0.s =0. au urmãtoarele valori: beton armatp =2400 kg/m3...........36 +0. conform anexei A....667 x 0..s = 15...36 W/(m2K) vatã mineralã G100. astfel: Da =0..152 x 15.498 Dd= .56 Rb 1.36 + 1..097 ==0.Raportul R /Rb: R' 1..951 2) Determinarea indicelui inerþiei termice Coeficienþii de asimilare termicã s ai materialelor care intrã în alcãtuirea panoului.

130 x 15.406 Indicele inerþiei termice a peretelui se calculeazã cu relaþia (26) astfel: 0.31x2.69x2.498 +1.30 = 2.565 +5.56 3) Determinarea rezistentei termice necesare Seutilizeazã relaþia (27): DT R' nec = ai ´DTi max .54x2.364 x 0.406 D ==2.60 7.647 +0.0.36 +1.02x2.

i= 8 W/(m2K) R' = 35 =1.09 m2K/Wnec 8´4 Rezultã: R > R nec .Tmin =4K (tabelulVI) .T=20( 15)= 35 .Ti= +20°C Te = l5° C (zona IIclimaticã) .

.n = 0.80m.n = 3..... cuplatã (R' =0. Rata schimburilorde aer se considerã astfel: întrebucãtãrieºi cãmarã...0h1 Calculul se face cu relaþia (14). iar înãlþimea între axele geometrice ale planºeelor 2.60 m... Temperatura interioarã de calcul la etajul inferior este Ti =+22°C...5h1 între cãmarã ºi exterior. Planul de arhitecturã este dat în fig... Uºa este de lemn ºi are o rezistenþã termicã R' =0...6Înãlþimea liberã a cãmãrii este 2.EXEMPLUL III DETERMINAREA TEMPERATURII INTERIOARE DE CALCUL INTR0 ÎNCÃPERE NEINCALZITA Sã se calculeze temperatura în cãmara de alimente situatã la ultimul nivel al unei clãdiri de locuit amplasatã în zona IIIclimaticã.39 m2K/W) Rezistenþele termice ale planºeelor ºi ale pereþilorde pe conturul cãmãrii se dau întabelul 3..35 m2K/W Fereastra este dinlemn. .

34 ×V a(nT j ) j Tu = A a j +0.34 ×V an R' j .T ×A jj a R' +0.

00 + = 2.12 l2 =1.06 m 12 0.36 .06 xl. Elementul de construcþie Aj R j Tj j j R A ' j j R T A ' m mK/W °C W/K W°C/K 1 Perete exterior 4.50 + + =1.238 2 Fereastrã 0.12 l =2. TABELUL 3 Nr.Dimensiunile în plan ale cãmãrii: 0.685 m 2 2 Volumul cãmãrii : V = 2.791 68.36 1.25 0.8 = 9.72 m3 Primul termen al numãrãtorului ºi al numitorului relaþiei (14) se calculeazã în tabelul 3. crt.15 18 3.685 x2.

200 + 75.408 + 331.600 6 Planºeu superior 3.49 + 18 18.77 0.515 + 231.617 + 192.02 0.39 18 0.330 + 711.614 3 Perete interior structural 5.340 4 Perete interior nestructural 9.47 0.923 16.344 5 Uºã 1.330 TOTAL 27.994 .47 1.85 18 1.0.33 + 22 10.876 33.35 + 18 4.768 7 Planºeu inferior 3.60 + 20 9.92 49.47 0.

72 (0.7W =0 e1.25 0C 0.25 +18.25 )+ +0.25 )´0.60 VERIFICARE Se calculeazã fluxul termic total (relaþiile 11 ºi 12) 5. -ç + + +0.0.72(18 -9.15 0.0)=449.5)=11 .77 (20 -9.0´18 )= -148 .7W -449.25 ) F= +ç + ÷(18 -9.47 .47 (22 -9.49 0.567 W/K 0.34 ´9.36 0.34 ´V ´an ´Tj =0.50.994 -148.85 .72 (3+0.25 )a9.34 ´9.5´18 -3.60 e0.0÷(9.35 o 0.72 ´3.34 ´V ´an =0.33 a4.716 Tu==9.47 ö 3.34 ´9.02 1.34 ´9.716 W0C/K 711.36 3.39 1.

o .

C.) ªI PUNCTUALI (. (consolã jos) 31.A. Colþ pereþi B. Colþ pereþiB. Colþ pereþiB. 6. Colþ pereþi B. cubulb 9.) 45.A.+pereþi B.A.C.A.A.A. Grindã B. cubulb 8.A.A. Soclu subsol (zidãrie dinblocuri B.+ stâlp B. Intersecþie terasã perete exterior (varII) 36.C.A.C. Corniºã terasã 34. Colþ pereþiB.C.A. 7.C. Centurã în ziduri (fãrãtermoizolaþie) 22.C.) 44. Soclu subsol (zidãrie dinblocuri B.C. Grindã B.A.+pereþi B. (consolã jos)" 29.II) 41.A.A.+ stâlpB. Centurã în pereþi cu termoizolaþie 24.A.C. Intersecþie terasã perete B.C. Colþ intrând pereþi (cu stâlpiºor) 15.A.A. Atic terasã (pereþi B.C. Centurã în ziduri (cu termoizolaþie) 23. Colþ pereþi 4.A. Intersecþie pereþi cu termoizolaþie 3.) 43.A. Atic terasã 32. Tâmplãrie dublã (fãrã urechi) . Colþ pereþi B. +perete B.+pereþi B. Colþ pereþi B. +perete B.I) 38. Intersecþie terasã perete exterior (varI) 35. (var.A.C. 12.+ stâlpB. Colþ pereþi B. (consolã jos) 28.C.) DE TRANSFER TERMIC ªI TEMPERATURI SUPERFICIALE MINIME (Tsi min) 1.A. Intersecþie terasã perete B.A.A. Grindã B.A.A.A.C. Grindã B. Colþ intrândpereþi (fãrã stâlpiºor) 14. Soclu subsol (zidãrie dinblocuri B. Colþ intrând pereþi cu termoizolaþie 21. Atic terasã (în dreptul tâmplãriei exterioare) 33. Soclu subsol (zidãrie dinblocuri B.) 46. cu termoizolaþie) 42.+pereþi B.C.A. Soclu subsol (zidãrie dincãrãmizi. (consolã sus) 25.A. (var. 13.+pereþi B.A.A. Grindã B.C. (consolã sus) 26.C.C. 11.A.TABELE DE COEFICIENÞI LINIARI (.C.A.A.C. Intersecþie pereþi 2. cubulb 10. Perete interior pe placapestesubsol 51.A.+pereþi B.(consolãsus) 27.) 37.A. Colþ pereþi cu termoizolaþie 5.C. +pereþiB. +perete B. Grindã B.

Tâmplãrie dublã(cuurechi) 53.) .52.A. Solbanc tâmplãrie dublã 54. Buiandrug tâmplãrie dublã 55. Buiandrug tâmplãrie dublã (uºã balcon) 57. Buiandrug tâmplãrie dublã (fereastrã) 56. Buiandrug tâmplãrie dublã (pereþi B.C.

C. Buiandrug tâmplãrie dublã (pereþi B. =0.) 61.C. Buiandrug tâmplãrie cuplatã (fereastrã în perete B.) 60.) 59.C.A. Buiandrug tâmplãrie cuplatã (fereastrã în perete B.T. Agrafe metalice în pereþi structuralidin B. SA Bucureºti .) 71.A. Buiandrug tâmplãrie dublã (pereþi B. Buiandrug tâmplãrie dublã (pereþi B. CERCETARE ªI TEHNICà DE CALCUL ÎN CONSTRUCÞIII.58.C.) 63. Agrafe metalice în pereþi structuralidin zidãrie cu termoizolaþie 72.C. cuplatã.) 64.C.A. dublã. 7 Termoizolaþie . din lemn 10 Tâmplãrie exterioarã. Buiandrug tâmplãrie cuplatã (uºã balcon în perete B.05W/(mK) 8 Hidroizolaþie 9 Tâmplãrie exterioarã.A. Tâmplãrie cuplatã 62.A.C. Agrafe metalice în pereþi nestructurali din zidãrie cutermoizolaþie 73.A.A.monolit cu termoizolaþie LEGENDà 1 Beton armat 2 Beton armatprefabricat 3 Beton de pantã 4 Mortar 5 Zidãrie din cãrãmizi 6 Zidãrie din blocuri B.C.A. din lemn 11 Agrafã metalicã 12 Peretesau grindã din beton armat (eventual) Elaborat de: INSTITUTUL DE PROIECTARE.P.

Aprobat de: MLPATDGRATDPCRT cu ordin nr.24/N din 19.02.1997

CUPRINS 1. Obiect ºi domeniu de aplicare 2. Acte normative conexe 3. Definiþii ºi simboluri 4. Caracteristici termotehnice 5. Temperaturi de calcul 6. Dimensiuni de calcul 7. Determinarea rezistenþelor termice specifice ale elementelorde construcþie opace 7.1. Rezistenþa termicãspecificã a unui strat omogen 7.2. Rezistenþa termicã specificã a unui strat cvasiomogen 7.3. Rezistenþele termice superficiale 7.4. Rezistenþele termice ale straturilorde aer 7.5. Rezistenþa termicã specificã unidirecþionalã 7.6. Rezistenþa termicã specificã corectatã 7.7. Rezistenþa termicã specificã medie 7.8. Alte caracteristici termotehnice 8. Determinareatemperaturii dintrunspaþiuneîncãlzit 9. Determinarea rezistenþelor termice ale suprafeþelor vitrate 10. Determinarea temperaturilorpesuprafaþa interioarã asuprafeþelor de construcþie 11. Comportareaelementelorde construcþie la difuzia vaporilor de apã 12. Stabilitatea termicã a elementelorde construcþie 13. Rezistenþe termice normate 14. Temperaturi superficiale normate ANEXE: A Caracteristicile termotehnice ale materialelorde construcþie B Temperatura punctului de rouãpentru diferite temperaturi ºi umiditãþi relative ale aerului interior

C Presiunea de saturaþie a vaporilordeapã pentru diferite temperaturi ale aerului D Zonarea climaticã a României, pentru perioada de iarnã E Considerarea în calcule a straturilorde aer ventilat F Determinarea rezistenþelor termice ale elementelor de construcþie având straturi de grosime variabilã G Clasificarea punþilor termice ºi a coeficienþilorde transfer termic H Metodã aproximativã de calcul pentru determinrea rezistenþelor termice specifice corectate ale elementelor de construcþie neomogene I Metodã simplificatã de calcul pentru determinarea coeficienþilor de transfer termic ai tâmplãriei exterioare J Calculul numeric automat K Modificãri la STAS 6472/489 "Comportarea elementelor de construcþie la difuzia vaporilor de apã"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->