9,90/085708947,0.

43420

O . Istoria gândirii economice este una dintre cele mai vaste si pasionante stiinte.
Nimeni nu poate pretinde pâná în prezent, cá a realizat o sintezá a istoriei gândirii economice
universale. Subiectul este prea cuprinzátor si nu stá în puterea unei persoane, oricât de bogate
si variate i-ar Ii sursele documentare de care dispune.¨
( Toader Ionescu, Istoria gândirii economice universale si românesti )

O . Când cineva dá banii sái cu împrumut áe o anumitá perioadá, el nu se poate
Iolosi de ei în acest timp, de aceea el are dreptul sá ceará o remunerare pentru aceastá situatie
incomodá cu care a cázut de acord; aceastá remuneratie, noi o numim, de obicei, procent.¨
( W. Petty )

O . Oricine oIerá cuiva un târg îsi propune sá precedeze astIel: dá-mi ceea ce
doresc eu, si vei cápáta ceea ce doresti si tu. |...| Ne adresám nu omeniei, ci egoismului lor, si
niciodatá nu le vorbim de nevoile noastre ci de avantaiele lor proprii.¨
( Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Pretul real al oricárui lucru, ceea ce îl costá în realitate pe acela care doreste
sá obtiná acest lucru, este truda si osteneala pentru dobândirea lui.¨
(Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Venitul scos din muncá se numeste salariu. Cel scos din capital de cátre
persoane care îl administrezá sau îl întrebuinteazá se numeste proIit |...| Venitul care provine
în întregime din pámânt se numeste rentá si apartine proprietarului de pámânt.¨
(Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Nu numai munca întrebuintatá direct la producerea márIurilor inIluenteazá
valoarea acestora, ci, la Iel, si munca întrebuintatá la producerea de instrumente, unelte si
cládiri, cu care se aiutá aceastá muncá.¨
( D.Ricardo, Opere alese )

O . Un economist este un expert care va stii mâine de ce lucrurile pe care le-a
prevestit ieri nu s-au întâmplat astázi.¨
( Laurence J. Peter)

O . Economia noastrá este rezultatul a milioane de decizii pe care le adoptám în
Iiecare zi reIeritoare la productie, economisire si, mai ales, investitii.¨
(Dwight Eisenhower)

O . În perioada crizei se nasc inventiile, descoperirile si marile strategii. Cine
depáseste criza se depaseste pe sine însusi, Iárá a rámâne ··depásit~~.¨
( Albert Einstein )

O . Economia poate Ii privitá ca Iiica prevederii, ca sora cumpátárii si ca mama
libertátii. Ea este cu totul conservatoare: pástrátoare adicá a onestitátii caracterului, a Iericirii
casnice si a binelui social. Ea potoleste Irámântarea si aduce multumirea; ea Iace pe oameni
prietenii ordinii si ai sigurantei publice.¨
( S. SMILES )


O . Orice risipitor este un vráimas al societátii; orice om econom este un
bineIácátor public.¨
( Adam Smith )

09gx 47.70. .1. /. 0.83.2$29  .80/05.7 .8:7.7. -079gx .8. 3...2..O  3 5074. ./.94.70..203 57090347/3 .450770 2...4342.43807. 0 9050830L38: 1g7g.1.0 42 0.03x0 /08.7. 2.:25g9g7 . .0 785947 0890 :3 .3x05:-.107.0 $ $$  O 7.0 504./..g.0/07 .907:: .570.90 30 /05g 0 90..54.9g.0890.70 897...430899gx.7g2.4342 0890 :3 -301g.. .54940 90 17g239.90157.g9475:-.705g897g94.0 . 84.7g230/05g 9 -07938903  O .:949:.-30: 84.847./:.70 80 3.0 2:x:270.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful