9,90/085708947,0.

43420

O . Istoria gândirii economice este una dintre cele mai vaste si pasionante stiinte.
Nimeni nu poate pretinde pâná în prezent, cá a realizat o sintezá a istoriei gândirii economice
universale. Subiectul este prea cuprinzátor si nu stá în puterea unei persoane, oricât de bogate
si variate i-ar Ii sursele documentare de care dispune.¨
( Toader Ionescu, Istoria gândirii economice universale si românesti )

O . Când cineva dá banii sái cu împrumut áe o anumitá perioadá, el nu se poate
Iolosi de ei în acest timp, de aceea el are dreptul sá ceará o remunerare pentru aceastá situatie
incomodá cu care a cázut de acord; aceastá remuneratie, noi o numim, de obicei, procent.¨
( W. Petty )

O . Oricine oIerá cuiva un târg îsi propune sá precedeze astIel: dá-mi ceea ce
doresc eu, si vei cápáta ceea ce doresti si tu. |...| Ne adresám nu omeniei, ci egoismului lor, si
niciodatá nu le vorbim de nevoile noastre ci de avantaiele lor proprii.¨
( Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Pretul real al oricárui lucru, ceea ce îl costá în realitate pe acela care doreste
sá obtiná acest lucru, este truda si osteneala pentru dobândirea lui.¨
(Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Venitul scos din muncá se numeste salariu. Cel scos din capital de cátre
persoane care îl administrezá sau îl întrebuinteazá se numeste proIit |...| Venitul care provine
în întregime din pámânt se numeste rentá si apartine proprietarului de pámânt.¨
(Adam Smith, Avutia natiunilor)

O . Nu numai munca întrebuintatá direct la producerea márIurilor inIluenteazá
valoarea acestora, ci, la Iel, si munca întrebuintatá la producerea de instrumente, unelte si
cládiri, cu care se aiutá aceastá muncá.¨
( D.Ricardo, Opere alese )

O . Un economist este un expert care va stii mâine de ce lucrurile pe care le-a
prevestit ieri nu s-au întâmplat astázi.¨
( Laurence J. Peter)

O . Economia noastrá este rezultatul a milioane de decizii pe care le adoptám în
Iiecare zi reIeritoare la productie, economisire si, mai ales, investitii.¨
(Dwight Eisenhower)

O . În perioada crizei se nasc inventiile, descoperirile si marile strategii. Cine
depáseste criza se depaseste pe sine însusi, Iárá a rámâne ··depásit~~.¨
( Albert Einstein )

O . Economia poate Ii privitá ca Iiica prevederii, ca sora cumpátárii si ca mama
libertátii. Ea este cu totul conservatoare: pástrátoare adicá a onestitátii caracterului, a Iericirii
casnice si a binelui social. Ea potoleste Irámântarea si aduce multumirea; ea Iace pe oameni
prietenii ordinii si ai sigurantei publice.¨
( S. SMILES )


O . Orice risipitor este un vráimas al societátii; orice om econom este un
bineIácátor public.¨
( Adam Smith )

O  3 5074.03x0 /08. .54.0 .54940 90 17g239.0/07 .:949:...09gx 47.4342.0 2:x:270. .2$29  .7g2.0890. /.430899gx.g9475:-..9g.0 42 0.80/05./. 3.-30: 84.. 0 9050830L38: 1g7g.705g897g94./:.8.7.0 504. 84.. 0.847.2.0 $ $$  O 7.907:: .70 80 3..70.450770 2.7 .g.70.90157.90 30 /05g 0 90. 2.570..203 57090347/3 .4342 0890 :3 -301g.70 897.1. ..107.7g230/05g 9 -07938903  O .83. . -079gx .94.0 785947 0890 :3 .8:7..:25g9g7 .1.43807.7...3x05:-./.