P. 1
Activitatea Bancara

Activitatea Bancara

|Views: 191|Likes:
Published by vadisamoln

More info:

Published by: vadisamoln on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2015

pdf

text

original

ACTIVITATE

BANCARA

Tema 1: Sistemul bancar.
1. Noţiunea, componenţa şi structura sistemului bancar. Sistemul bancar a Republicii Moldova include: • Banca Naţională a Moldovei; • Banca Comercială şi alte instituţii creditare. Noţiunea de instituţie de creditare denumeşte persoanele fizice şi juridice ce efectuează unele operaţiuni bancare. Băncile Comerciale pot deschide diferite reprezentanţe, filiale, sucursale pe teritoriul RM cît şi în afară. Băncile pot forma asociaţii, uniuni şi alte societăţi în vederea coordonării activităţii lor. Băncile comerciale se deosebesc 1. după felul de formare a capitalului statutar:  de stat;  mixte;  Societăţi pe acţiuni;  SRL. 2. după apartenenţa capitalului statutar:  de stat;  private;  mixte;  străine. 2. după felurile de operaţiuni:  specializate;  universale; 2. după sfera de influenţă în activitatea bancară:  republicane;  rtegionale. Statutul BC trebuie să cuprindă: ⇒ Denumirea şi sediul central; ⇒ Capitalul statutar subscris şi termenul în care urmează a fi vărsatş ⇒ În cîte acţiuni se împarte capitalul statutar; ⇒ Lista operaţiunilor bancare pe care le va executa banca; ⇒ Garanţiile asiguratorii pe baza cărora banca acordă credite; ⇒ Lista fondurilor constituite de bancă; ⇒ Teza că banca este persoană juridică; ⇒ Structura şi funcţiile organelor de administrare a BC; ⇒ Modul de înfiinţare a sucursalelor, filialelor şi agenţiilor în ţară şi în străinătate; ⇒ Modul de fondare a băncii şi de încheere a activitaţii ei. 2. Autorizarea băncii comerciale. 3. Funcţiile şi operaţiunile băncilor comerciale. 4. Activitatea băncii comerciale. 5. Dirijarea activităţii băncilor comerciale şi supravegherea de către banca naţională. BN este unica instituţie care efectueayă autoriyarea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare. În acest scop BN este împuternicită: a) să emită actele normative necesare şi să ia măsurile necesare pentru a-şi exercita împuternicirile şi atribuţiile, ce decurg din Legea cu privire la BN, prin acordare de licenţe instituţiilor financiare şi elaborarea de standarde de supraveghere a acestora şi să stabilească modul de aplicare a actelor normative şi a măsurilor menţionate; b) să efectueze prin intermediul funcţionarilor săi sau a altor specialişti calificaţi, antrenaţi în acest scop, controale asupra tuturor instituţiilor financiare, precum şi să examineze registrele, documentele pe conturile acestora, condiţiile la care îşi desfăşoară activitatea; c) să impună oricărei instituţii financiare măsuri de remediere sau să aplice sancţiuni prevăzute de lege dacă instituţia financiară sau salariaţii ei au încălcat legea sau vreun alt act normativ a BN, s-au angajat în operaţiuni riscante sau incorecte a instituţiilor financiare. BN poate crea şi întreţine o reţea de informaţii pentru necesităţile sistemului bancar. pagina

1

ACTIVITATE

BANCARA

pagina

2

Fiecare din ele este proprie unui anumit tip de piaţă. Termenul de liniar caracteriyeayă caracterul legăturilor dintre aceste secţii şi eşaloanele superioare ale băncii. ca de exemplu. Sistema centrelor de profit se utilizează în limita unei singure bănci. Băncile au structuri diferite în dependenţă de mărimea lor. În bancile de acest tip există 6-8 secţii care cuprind princiopalele operaţiuni: creditare. poartă denumirea de structură geografică. Decui. acceptarea depozitelor. le acordă ajutor în majorarea eficacităţii activităţii lor. Ordinea fondării BC. Secţiile liniare se ocupă nemijlocit de îndeplinirea lucrului operativ. În structura organizatorică putem evidenţia două tipuri sau genuri de secţii: • secţii liniare. Odată cu specializarea unor verigi operaţionale. Una din aceste structuri. Însă. administrativă. În condiţiile unei piţe locale cu un contingent restrîns de clienţi. cu trecerea de la deservirea unei clientele alese la deservirea unui contingent masiv a consumatorilor de servicii financiare se schimbă şi structura organizatorică a băncii. ce asigură descentralizarea funcţiilor şi intensificării rolului serviciilor băncii. Sînt cunoscute cîteva scheme principale a structurii organizatorice a băncilor. apar verigi intermediare între conducerea superioară a băncii şi structurile inferioare. de revizie. în lipsa unei concurenţe şi a filialelor e răspîndită structura în formă de piramidă a băncii. pagina 3 . În aceste condiţii devine necesar formarea în interiorul băncii a unei sisteme centralizate de centre de profit. Acestei structuri îi sînt caracteristice simplitatea legăturilor verticale. Structura organizatorică şi factorii care o determină.ACTIVITATE BANCARA Tema 2: Organizarea activităţii bancare 1. ca de exemplu. Particularităţile autorizării băncilor străine în RM. departamentul cadre. Toate însă au o trăsătură comună ce constă în faptul că o parte mare de împuterniciri a organelor de conducere trec în posesia conducătorilor de un rang mai mic. condiţionate de formele diferite ale proprietăţii. aparat de conducere. Structura băncii. buget propriu. supunerea directă şi nemijlocită a secţiilor conducerii băncii. Un alt mod de organizare a serviciilor băncii pe un teritoriu mai mare poartă denumirea de structură funcţională. de asemenea. investiţii. etc. numărul secţiilor şi a angajaţilor depind de mai mulţi factori şi sînt determinaţi de integritatea economică. casă. 3. marketing. Ea are multe aspecte comune cu structurile precedente. deoarece filialele-fiice ale holdingului. Serviciile funcţionale se ocupă cu deservirea departamentelor liniare. Un nivel şi mai înalt a specializării se atinge în companiile holding-bancare. etc. pe cînd filialele-fiice ale holdingului au statut de persoană juridică independentă. sînt independente în procesul activităţii lor. localitatea în care au fost înfiinţate sau zona economică etc. diferă prin metodele de control utilizate. de planificare. de depozitare. Ca exemplu a unui astfel de centru de profit poate servi secţia de trast a băncii funcţiile căreia în mare măsură sînt separate şi permit constatarea clară a cheltuielilor şi rezervelor activităţii acesteia. avînd servicii proprii. juridic. În acest caz sînt posibile mai multe variante. acordarea creditelor. cumpărarea hîrtiilor de valoare. evidenţă de sine stătătoare a cheltuielilor şi profitului. Odată cu extinderea activităţii băncilor regionale şi naţionale are loc specializarea şi complicarea mai departe a unor verigi ce necesită atragerea unor tehnologii noi etc. 2. care acordă clientelei un număr determinat de servicii. • secţii funcţionale. Teoria managementului recomandă delimitarea funcţiilor diferitor tipuri de secţii şi trebuie de avut în vedere că secţiile funcţionale nu au dreptul decît să acorde ajutor şi consultaţii secţiilor liniare. statistic.

Depozitele la vedere sînt mijloace ce pot fi solicitate de către client în orice moment fără înştiinţarea în prealabil a băncii. *2 depuneri de acumulare. Depunerile la termen sînt depozite atrase de către bănci pe o durată de timp stabilită. Structura şi caracterul pasivelor influenţează operaţiunile active. e) fondul de risc etc. caracteristica şi structura. Pot fi deosebite: *0 depozite la termen. care necesită existenţa în circulaţie a unor active lichide sporite formate din contul activelor lichide. Mărimea dobînzii depinde de termenul depozitului şi de modul în care depunătorul îndeplineşte condiţiile contractului. Totalitatea depozitelor permit BC să formeze un capital pe care la rîndul său îl va investi în diferite operaăiuni. ♥ depozitele persoanelor juridice. Diferenţa dintre dobînda la credite şi dobînda la depozite constituie beneficiul băncii. d) fondul de amortizare. După modul de retragere a mijloacelor depozitare deosebim: ♥depozite la vedere. ⇒ beneficiul bancar. ⇒ venituri anticipate. *1 depuneri la termen cu înştiinţare prealabilă. Depuneri la termen presupun transferarea mijloacelor în posesia băncilor în condiţiile stabilite în contract.Resursele bancare: definiţia. Există diferite tipuri de depozite. Resursele bancare sînt mijloace ce intră la dispoziţia băncii în rezultatul efectuării a operaţiunilor pasive şi care se reflectă în pasivul bilanţului bancar. ♣ mijloacele altor bănci aflate pe conturile corespondente LORO sau pe conturile de depozite interbancare. de aceea este important de analizat sursele de provenienţă a resurselor bancare. ♣ credite interbencare contractate de la BNM sau de la alte BC. Resursele bancare se divizează în:  proprii. Mişcarea banilor pe aceste conturi este justificată de către instrumentele de decontare. La acestă categorie se referă:  mijloacele agenţilor economici de pe conturile curente. de decontare şi bugetare. Depozitele sînt mijloace băneşti transmise de către clienţi BC în folosinţă temporară contra unei plăţi concretizată sub formă de dobîndă. pagina 4 . Neajunsul acestei surse este caracterizată de variaţia imprevizibilă a soldurilor de pe conturi. În dependenţă de categoria de depunător deosebim: ♥ depozitele persoanelor fizice. Din această cauză dobînda de pe acest tip de depuneri este minimă. Sînt mai multe modalităţi de atragere a resurselor : ♣ depozitele populaţiei şi a agenţilor economici.  atrase. Resursele proprii se compun din: ⇒ fondurile băncii: a) capitalul social: b) fondul de rezervă. ⇒ decontări pe investiţii capitale. Sursa principală a resurselor din afara băncii sînt depozitele bancare.ACTIVITATE BANCARA Tema 3: Resursele bancare. ♥ depozite la termen. ♣ mijloace primite de la emisiunea obligaţiunilor.  soldurile de pe conturile creditare sau conturile corespondente lor. În majoritatea cazurilor depunerile la vedere deţin cea mai mare pondere în totalul activelor atrase şi este cea mai ieftină metodă de formare a resurselor bancare. clasificarea. 1. ♣ soldul pe conturile de decontare ţi curente ale agenţilor economici. ♥ depozate convenţionale. Mărimea minimă a soldului care poate fi folosit în calitate de resurse creditare stabile se calculează prin raportul dintre soldul anual mediu pe conturile de decontare sau curente şi rotaţia creditară anuală pe conturi. Depozite la termen cu înştiinţare prealabilă presupun că clientul trebuie să comunice băncii în prealabil despre sustragerea depunerii (în dependenţă de termenul de înştiinţare se determină şi cota procentuală pe depuneri). c) fonduri speciale. şi sînt destinate pentru efectuarea decontărilor curente.

componenţa şi destinaşia. Formarea capitalului propriu reprezintă etapa principală ce stă la baza începerii activităţii instituţiilor financiare. serveşte ca linie de strategie avînd rolul de fond de asigurare pentru acoperirea cheltuielilor neprevăzute. în caz de pierderi neprevăzute sau cheltuielilor extraordinare. În afară de aceasta rolul capitalului acţionar în structura mijloacelor bancare este foarte mare pentru asigurarea stabilităţii băncii şi eficienţei activităţii ei. Necătînd la acea că banca dispune de anumite fonduri de rezervă pentru aşa fel de cheltuieli. *5 surplus de capital. 2. dau dreptul la vot la adunarea acţionarilor. Acest specific a băncilor este influenţat de un şir de circumstanţe şi anume: băncile în rol de intermediar pe piaţele financiare atrag sume mari de capital străin în formă de depozite de la populaţie. Ele pot fi: pagina 5 . 2. cînd are loc lichidarea băncii şi realizarea averii la licitaţii. Mărimea dividendului nu se fixează şi depinde de beneficiul primit. Activelor bancare prezentate de diferite necesităţi şi obligaţii financiare sînt mai lichide şi mai uşor realizabile pe piaţă decît activele companiilor nefinanciare îngheţate în obiecte materiale. au dreptul la înaintarea reclamaţiilor faţă de bancă. în cazuri nefavorabile cheltuielile pot creşte în aşa mod încît pentru acoperirea pierderilor e necesar de a utiliza o parte din capitalul acţionar. le acordă depunătorilşor servicii specializate şi posibilităţi de primire a veniturilor pentru capitalul depus Sistema asigurată de stat a depozitelor corespunzător a miocşorat pericolul de retragere a depozitelor şi le-a permis băncilor să-şi menţină cota mijloacelor proprii necesară pentru asigurarea lichidităţii. clădirii. în afară de aceasta ele asigurăgestiune efectivă şi. Capitalul propriu reprezintă partea resurselor financiare a fiecărui agent economic. Pasivele băncii se divizează în două grupe: ♠ capitalul atras. păstrînd aceste mijloace. Emisiunea poate fi efectuată numai de către BC. Procedura de subscriere este reglementată de actele normative în vigoare. Funcţiile capitalului propriu: 1. funcţiile. băncile şi alte instituţii financiare pot menţine o proporţie între capitalul propriu şi active spre deosebire de instituţiile nefinanciare. În fine. Rolul capitalului bancar se evidenţiază prin acea că. băncile reglementează sumele minimale de depozite. Capitalul social: ordinea formării şi completării. Capitalul băncii este format din: ♠ capital acţionar propriu. Acţiunile priveligiate se caracterizează prin faptul că dividendul este stabilit şi nu depinde de beneficiu. depunătorul este lipsit parţial sau total de dobînda aferentă. 3. *6 beneficiu nerepartizat. Este vorba anume de capital acţionar. utilajului pentru încăperi.sursă a resurselor finaciare pentru bancă El este neschimbător la etapele iniţiale a activităţii bancare cînd fondatorii efectuează un şir de cheltuiele fără de care banca nu-şi poate începe activitatea în perioada iniţială (procurarea pămîntului. Pasivul bilanţului contabil reflectă toate sursele de formare a resurselor bancare acumulate de către bancă în scopuri profitabile în procesul eliberării creditelor. corespunzător. investigaţiei hîrtiilor de valoare. Funcţia de protecţie şi garanţie: Capitalul joacă rolul de asociator care permite băncii să prelungească acţiunile. Capitalul acţionar se formează din: *3 acţiuni simple. Capitalul bancar: definiţia. Menţionăm că. etc. Aceaste asigură băncilor posibilitatea de accelerarea a mobilizării resurselor băneşti şi corespunzător micşorează necesitatea de capital propriu.).ACTIVITATE BANCARA Depunerile de acumulare se deosebesc de cele la termen prin faptul că depunătorul are dreptul de a introduce cote suplimentare la suma iniţială a depozitului. Acţiuni simple sînt acţiunile ce dau dreptul participării acţionarilor la formarea capitalului. agenţi economici şi instituşii de stat. Altă posibilitate de atrgere a capitalului este emisiunea propriilor tipuri de credit sub formă de hîrtii de valoare. ele de asemenea sînt datorii adeverite. Sursa principală de acoperire a cheltuielilor de serveşte de obicei beneficiul acumulat. ♠ pasivele pe termen lung. *4 acţiuni priveligiate. bancile de obicei emit noi acţiuni. rolul şi mărimea capitalului propriu au specificul său în comparaţie cu alte domenii a activităţii de antreprenoriat. lărgesc sfera de activitate. În afaă de acesta din contul defalcărilor de capital se formează diferite rezerve. cu condiţia achitării depline a capitalului social subscris. banca se consideră solvabilă pînă cînd nu e atins capitalul acţionar. ♠ sursele atrase de depozit şi de depozitar. apărute în procesul operaţional a activităţii băncii. Capitalul BC reprezintă o parte importantă a activităţii băncii fără de care banca nu-şi poate începe activitatea. Excepţii pot fi în cazul de faliment. deoarece mijloacele primite în urma realizării obligaţiunilor pe piaţa financiară nu pot fi îndreptate la acoperirea pierderilor din activitatea curentă. Posesorii acţiunilor date au facilităţi în caz de faliment. În cazul sustragerii înainte de termen a depozitelor. Capitalul propriu . Capitalul acţionar a băncii. De obicei. spre deosebire de alte întreprinderi. aduc venit în formă de divident.

Beneficiul nerepartizat reprezintă suma beneficiului acumulat ce rămîne în posesia băncii.  fondul de amortizare. Pentru a determina mărimea suficienţei capitalului bancar se folosesc: 1. Fondurile speciale ale băcii comerciale Capitalul băncii se formează din :  fondul statutar. coieficientul activelor riscabte. 4. El este destinat pentru plata dobînzilor pe depuneri în cazul insuficienţei veniturilor. ce conţin menţiuni despre schimbarea lor contra unui anumit număr de acţiuni simple pe o Ele. Fondul statutar este o formă de asigurare a respectării obligaţiunilorasumate de către bancă. ce nu au termen de stingere. capital bancar / suma activelor ponderate la risc. utilajului şi altor valori. 5. capital / active.ACTIVITATE BANCARA • nelimitate. El este creat în baza actelor normative în vigoare în mărime de 25% din capitalul social al băncii şi se completează din contul defalcărilor anuale în mărime de 7% din beneficiu. de acea orice bancă se străduie să atragă cît mai multe mijloace pentru a majora creşterea fondului statutar al băncii. capital / suma depozitelor ce nu trebuie să fie mai mic de 10%. 2. ce se cumpără după o dată determinată avizată preliminar. • cu termen nelimitat.  fondul de stimulare economică. beneficiază de un risc mai mic şi un nivel mediu a dividendelor pe acţiuni simple.  fondul de rezervă. • convertibile. 3. pagina 6 . ca obiect de investigaţie. BC formează fondul de rezervă în scopul asigurării executării obligaţiunilor băncii faţă de clienţi şi acoperirei pagubelor neprevăzute în procesul de activitate bancară. plata unui dividend fix la acţiunile pruveligiate si altor cheltuieli ale băncii.  fondul de risc. 4. Surplusul de capital se formează ca diferenţa dintre cursul de vînzare a acţiunilor simple şi nominalul lor. Cu cît e mai mare structura activelor riscante în activul băncii cu atît mai mare trebuie să fie capitalul propriu. Reprezintă fondul mijloacelor băneşti care reglează administraţia băncii şi Adunarea generală a acţionarilor. Mărimea lui poate fi modificată în sensul majorării prin emiterea de noi acţiuni sau majorarea valorii nominale a acţiunii sau prin răscumpărarea unei părţi de acţiuni de la acţionari în scopul anulării acestor acţiuni. Fondul statutar se formează în urma atragerii mijloacelor prin emisiunea şi subscrierea la acţiuni care pot fi achitate contra mijloace băneşti precum şi acordarea în proprietatea băncii a cladirilor. perioadă determinată. Indicatorii suficienţei capitalului Termenul suficienţa capitalului reflectă aprecierea solvabilităţii băncii şi gradul de prevenire la risc.

de schimb valutar. Procedeul eliberării. Incasatorul predă toate documentele şi genţile casierului casei de seară. Procedeul de recepţie (incasare) a banilor. obligatoriu adoptat de Banca Naţională. Casierul-şef la sfîrşitul fiecărei zile operaţionale semnează informaţia privind circulaţia banilor în numerar prin casele ce ţîn de recepţionarea banilor. Casele bancare sunt organizate pentru: .reglementarea rotaţiilor băneşti în instituţiile bancare. ce se face în forma înscrierii în registrul special de evidenţă a încasării. Se controlează următoarele momente: . Borderoul de însoţire rămîne la dispoziţia casierului casei de numărare. în cazul persoanelor fizice. Completul documentelor de însoţire este: 1) Borderoul de însoţire . Eliberarea banilor se efectuză în baza cecurilor speciale semnate de conducătorul şi contabilul-şef al organizaţiei client sau de semnătura autentică a persoanei. 2) Chitanţa de recepţionare eliberată persoanei sau organizaţiei. Este necesară întocmirea următorului set de documente: 1) Anunţul despre întroducerea banilor în casă.de seară (destinate recepţionării sumelor de la incasatori).pentru prevenirea încălcărilor şi crimelor financiare. Casierul fiecărei case completează un borderou sumar.pentru renumărare a banilor. . . cu notarea zilnică a tuturor operaţiunilor. oformat de persoanele respective a organizaţiei ce întroduce banii şi semnat de această persoană şi incasator. reeşind din necesităţile clientelei şi instrucţiunile Bancii Naţionale. care verifică documentaţia necesară şi numărul genţilor. Orarul controlului se determină de conducătorul boncii. . Dacă la deschiderea genţii s-a depistat faptul. .faptul dacă numerarul primit în bancă este arătat în întregime în documentaţia de casă a întreprinderii. fiecare instituţie bancară îşi organizează casă. În mod normal banca trebuie să fie în stare să îndestuleze cerinţele băneşti a clientului din suma compusă din soldul iniţial la începutul zilei plus incasările. Apoi genţile se transmit în casele de numărare. pentru eliberare. Activitatea casei este condusă şi organizată de casierul-şef (superior). 2) Borderoul de transmitere a banilor.complectarea registrului de casăl. care se află în sediul organizaţiei respective. Casa fiecărei bănci se organizează la dispoziţia conducătorului. 3) Bonul de casă (documentul intern bancar) se transmite lucrătorului operaţionist pentru a face înscrierea cuvenită în contul bancar al clientului. transmisă prin fax pentru eliberearea sumei necesare din rezervele pagina 7 . împreună cu banii şi conţine descrierea sumei aflate în geantă. Procedurile sfîrşitului zilei de operaţiuni.pentru eliberarea cecurilor. fapt ce se documentează cu înscrierea în registrul de recepţionare a genţilor de incasator. . Se întocmeşte un borderou final cu înscrierea tuturor sume încasate în contul clienţilor în urma introducerii banilor. Procedura de recepţionare a banilor de la incasatori. Incasatorii introduc banii în casă în genţi speciale sigilate. Procedeul de întroducere. La sfîrşitul fiecărei zile operaţionale se eleborează un borderou sumar cu înscrierea tuturor faptelor de eliberare a banilor. Ducementul se ştampilează de incasator.elaborarea propunerilor privitor la perfecţionarea deservirii clientelei. Funcţia băncilor comerciale este controlul asupra operaţiunilor în numerar la întreprindere. corectitudinea tuturor inscrierilor şi detemină dacă suma cerută nu depăşeşte acea din cont. numărul cecului. Reglementarea rotaţiilor băneşti în instituţiile bancare. .folosirea banilor anume în scopurile arătate în momentul primirii banilor.pentru recepţionare. Pentru organizarea acestor case se cere eleborarea statutului special de funcţionare. unde ele se deschid şi se verifică suma de bani.ACTIVITATE BANCARA Tema 4. Lucrătorul operaţionist al băncii compară iscăliturile cu specimentele din bancă. 3) Borderoul de primire . unde indică toate sumele recepţionate în cursul zilei. care întroduce banii. . organizaţiilor sau instituţiilor mari pot fi organizate case speciale. . Ultimele tot sunt destinate pentru deservirea incasatorilor. . Pentru recipţionarea. eliberarea şi păstrarea banilor şi a altor valori. După această operaţie cecul se transmite în casa de eliberare a banilor. Organizarea operaţiunilor de casă în banca comercială.se află în geantă. Legislaţia RM impune băncilor comerciale efectuarea controlului în operaţiunile cu numerar la întreprinderi.satisfacerea necesităţilor clientelei legate de folosirea banilor în numerar. Pentru deservirea întreprinderilor. În componenţa ei pot fi create diferite tipuri de case operaţionale: . că suma aflată în geantă diferă de cea din borderoul de însoţire se oformează un act corespunzător de deviere ce se semnează de reprezentantul împuternicit al clientului.oformat de incasator şi semnat de persoana respectivă a organizaţiei ce introduce banii. Dacă acestă sumă nu este destulă se oformează o cerere. în dependenţă de situaţia la întreprinderea concretă.

ACTIVITATE BANCARA bancii centrale (Filiala -. care în mod obligatoriu trebuie să fie transferat Băncii Centrale în decursul aceleiaşi zile operaţionale. se poate lăsa surplusul la dispoziţia băncii operaţionale cu permisiunea personală a conducătorului Băncii Centralaţe sau primului înlocţiitor. Dacă surplusul este temporar şi va fi înlăturat prin îndestularea cerinţelor clienţilor pînă la sfîrşitul zilei. În cazul depăşirii acestei limite se formează surplusul. pentru evitarea transporturilor reciproc inverse. oficial se apelează la Banca Naţională pentru permisiunea de emisie. În caz dacă Banca Centrală nu este în stare să îndestuleze cerinţa. Fiecărei bănci operaţionale i se stabileşte o limită a sumei în numerar aflată în casă.Banca Centrală). pagina 8 . Această permisiune se semnează personal de guvernatorul Băncii Naţionale sau de prim locţiitor.

numai în conformitate şi în limitele comenzilor lor în casă. Prognosticul veniturilor de casă a băncii comerciale conţine 3 componente: • veniturile . . . Prognosticul rotaţiilor de casă permite soluţionarea următoarelor probleme: .suma tuturor incasărilor. Cum fiecare bancă comercială are limita casei aşa toţi agenţii economici au veniturile lor de casă. Prognosticul de casă a băncii comerciale include: . Datele iniţiale pentru calculul limetei de casă sunt: incasările în numerer în ultimele 3 luni. Deservirea de casă a clienţilor băncii.asigurarea plăţilor la timp. Întreprinderile şi organizaţiile pot primi bani. iar eliberarea lor se efectuză după nişte reguli bine stabilite. .efectuarea controlului asupra disciplinei financiare în organizaţiile deservite.suma tuturor plăţilor.incasarea în conturi a tuturor sumelor în numerar. planurile lor de casă şi indicatorii dezvoltării în perspectivă a întreprinderilor sau chiar a teritoriului deservit.calendarul plăţii salariilor la întreprinderile deservite.suma tuturor cheltuielilor. . pagina 9 . în primul rînd.sumele folosite în fondul de consum.planificarea şi determinarea unei strategii raţionale de folosire economă a banilor. Emisia banilor de către aceasta se efectiază în strictă conformitate cu prognosticurile rotaţiilor de casă în băncile comerciale plus prognosticul indicatorilor macroeconomici cum ar fi PIB şi părţile lui componente. . independent de forma de proprietate sunt obligaţi să întocmească în prealabil comenzile de casă în adresa băncilor lor. . Toţi banii în numerar obţinuţi pe parcursul activităţii economice se introduc în conturile bancare. Fiecare bancă comercială efectuază calculul susţinerii casei în numerar din rezervele Băncii Centrale. venitul mediu pe zi şi pe oră şi cheltuielile efectuate în ultimele 3 luni. Limitele de casă la întreprinderea deservită se stabilesc de către banca comercială respectivă. Acest calcul se bazează pe prognosticul incasărilor şi cheltuielilor în organizaţiile deservite. toţi agenţii economici. aflate în casa băncii comerciale sunt strict limitate. În momenele cînd cheltuielile aşteptate depăşesc veniturile aşteptate se apelează la rezervele Băncii Centrale. • cheltuielile . • rezutatul de emisie . Comanda de casă este cererea de bani în numerar solicitată de agenţii economici. Rotaţiile de casă sunt rotaţiile banilor în numerar. acelea care se ocupă cu activitatea ecomonică. cu excepţia sumelor primite din Banca Centrală.generalizează tote veniturile.ACTIVITATE BANCARA Tema 5. Surplusul banilor este transferat în depozitele Băncii Centrale. Aşa cum cantitatea banilor aflaţi în circulaţie influenţează mult procesele economice. Conform regulelor existente. Scopul principal al prognozei rotaţiilor de casă este determinarea necesităţii în bani în numerar în instituţiile bancare. sunt obligaţi să păstreze toate mijloacele băneşti în conturile lor la bancă. care se recepţionează şi se eliberează din casă. Mijloacele băneşti în numerar. În corespondenţă cu legislaţia în vigoare toate personele juridice şi.arată depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor. salariilor în organizaţiile deservite. Organizarea rotaţiilor băneşti în banca comercială. Pentru elaborarea acestui prognostic banca comercială analizează prognosticurile organizaţiilor deservite. procesul emiterii banilor se află sub un control strict din partea Băncii Naţionale.

Cotele cele mai mari sunt în Italia . care statul doreşte să le stimuleze. care la rîndul său o foloseşte pentru plata serviciilor sau cumpără utilaj pentru necesităţile lui investiţionale. oricare depozit naşte o sumă infinit de mare de surse creditare. Japonia .125%. Banca poate folosi această sumă ca sursă de creditare şi oferă credit unui agent economic. 20% constituie 1000 lei.45%. că acastă cotă este de 20%. Ele în fond tot practică acest mecanism. În urma efectuării tranzacţiei bancare această sumă de 5000 lei nimereşte deja în altă bancă comercială în aceaşi valoare şi tot poate fi folosită ca sursă de creditare. pagina 10 . în continuare acest mecanizm a devenit cea mai puternică pozibilitate de reglementare administrativă a activităţii bancare şi chiar economice în general. La aceste înlesniri se apelează în cazul sistemelor de inspectorat şi control statal cu un personal bine pregătit. iar din suma depozitului pot fi folosite numai 4000 lei. Însăş trebuie de avut în vedere. Observăm că procesul creării banilor noi tinde spre reducere. se practică înlesniri privind rezervele obligatorii în cea ce priveşte diferite activităţi. Politica rezervelor minimale şi obligatorii. care trebuie să fie obligatoriu transferaţi în Banca Naţională.5.15-12. Deaceea statul în majoritatea ţărilor lumii încearcă să frîneze sau cel puţin să dirijeze acest proces. în Germania sunt excluse din mecanismul rezervării obligatorie creditele îndreptate în susţinerea exporturilor. Excepţie fac numai GB.5-0. Să presupunem că într-o bancă comercială în contul depozitar este introdusă suma de 5000 lei.2)) = 3200 lei. a politicii antiinflaţioniste şi influenţării profiturilor sistemului bancar. Pentru aceasta se întroduce mecanizmul de întreţinere obligatorie a unei părţi din depozite în Banca Naţională.ACTIVITATE BANCARA Tema 6. Mecanizmul rezervelor obligatorii este un instrument puternic de influenţare a activităţii investiţionale. Canada şi Luxemburg.12. Aşa. SUA . În urma tranzacţiei numerarului în banca a doua oară. Franţa . Să presupunem. aşa de exemplu în 94 funcţionau următoarele norme: GB . ele trebuie să fie supuse aceluiaşi normativ de 20%.25% şi Spania .4.5%. Aproape toate ţările dezvoltate practică activ impunerea rezervelor din conturile depozitare. RFG .5%. că înlesnirile în acest domeniu crează posibilitatea încălcărilor care sunt greu de depistat.0.17%. Elveţia 12. Istoric practica rezervelor minimale a apărut din necesitatea asigurării garanţiilor clienţilor privitor la restituirea sumelor depuse în bănci. În condiţiile exemplului. Aşa dar. Deseori.12% pe conturi curente şi 13% pe conturi depozitare.1%. deci din 4000 lei drept sursă de creditare pot fi folosite doar (4000-(4000*0. dar normele rezervelor sunt foarte mici. din depozitul de 5000 lei.

nivelul şi ordinea participării surselor propriii în operaţiunile de creditare. prin garanţie. În rezultatul analizei efectuate de banca comercială.după mărime: mare. . Rambursarea în termen stabilit este o trăsătură caracteristică creditului.destinaţia specială a cresitului.marja bancară.după modul de eliberare: de compensare.după acoperire: neacoperit şi acoperit: prin gaj. El conţine: . lung şi mediu. efectuate ditr-un cont special şi într-un volum anumit. de obicei. . Termenul creditării este perioada de timp maximal posibilă pentru folosirea mijloacelor împrumutate de către beneficiar. . prin asigurare. În relaţiile creditare subiectii întotdeauna apar în calitate de creditor sau beneficiar. Ultimele se divizează în: a) pentru producere. În determinarea acestui termen se iau în consideraţie problemele lichidităţii băncii. Diferenţierea beneficiarilor.după aria activităţii: împrumuturi pentru asigurarea reproducerii lărgite a fondurilor fixe sau pentru asigurarea fondurilor circulante. industrial. cu atît e mai mare plata pentru credit). Forma principală de creditare în economiile contemporane este creditul bancar oferit de diferite bănci comerciale.după termenul folosirii: scurt. care acordă pe un termen şi în condiţii anumite mijloace lor. Mai des se practică prima variantă. Actialmente. . provizor libere. Factorul timpului determină perioada rembursării. altor subiecţi. Eliberarea creditului de compensare durează mai mult timp. Principiile creditării bancare. comercial. .înlăturarea ruperii în execuţia bugetului pe un termen egal cu perioada bugetară. Poziţia ocupată de beneficiari în acest rînd depinde de stabilitatea stării financiare şi arată şansele obţinerii unui credit în banca dată. bunurile materiale. iar în cazul creditării agenţilor economici. . populaţia şi organele puterii de stat. investiţional.banca comercială. Acesta se întîmplă datorită faptului că băncile comerciale opereză preponderent cu mijloace atrase (împrumutate). rambursarea mijloacelor atrase de către bancă şi raţionalizarea circuitului mijloacelor în întregime.pe grupe de beneficiari: agenţii economici. Creditarea bancară. Interesant este cazul populaţiei. În cazul creditului bancar băncile comerciale au trăsături duale şi de creditor şi de beneficiar. făcînd economii şi depozitări în băncile comerciale sau de economii şi foarte rar apar ca beneficiar. iar BN ca creditor. Factorii principali care determină mărimea plăţii sunt: . Plata pentru credit se stabileşte în mod liber şi este determinată de cererea şi oferta pe piaţa banilor. 1.ACTIVITATE BANCARA Tema 7. Creditul de plată se efectuază momentan şi în valoarea lui întregă pentru plăţile conturilor concrete legate de realizarea activităţii declarate pentru creditare. ultima apare ca beneficiar. . de plată. În relaţia Banca Naţională . populaţia. . mic şi mediu.acoperirea dificitului bugetar. Acoperirea.după direcţia de folosire: de consum. întocmite pirn contracte de gaj pot fi completate de garanţiile subiecţilor credibili sau de asigurare.rata refinanţării BN. Eliberarea cu plată.structura resurselor comerciale a băncii (cu cît e mai mare cota surselor atrase. statul şi băncile.Creditarea bancară : clasificarea. b) pentru comercializare şi realizare. asigură cheltuielile beneficiarului.subgaranţiile hîrtiilor de valoare a statului. Sistemul creditării bancare este un set de elemente ce determină organizarea procesului creditar şi reglementarea lui în coresponenţă cu principiile de creditare. agricol.după modul de rambursare: pe părţi şi rambursarea sumei complete la momentul anumit. Sunt mai multe principii: . în calitate de acoperire erau recunoscute numai bunurile materiale. bugetar. Primul. În calitate de creditor apar persoane fizice sau juridice. Anterior. În majoritatea cazurilor populaţia apare ca creditor. Clasificare creditelor bancare. . În calitate de subiecte a relaţiilor creditare apar agenţii economici. determinată de structura cheltuielilor şi rata profitului. toţi beneficiarii pozibili se organizează într-un rînd cu prioritate în dependenţă de credibilitatea lor. Metodele de creditare şi formele conturilor de împrumut. iar agentul economic este beneficiar. Preţul de creditare poate fi considerat drept preţul echilibrului pe pizţa investiţională. pagina 11 . . numiţi beneficiari. . banca comercială este creditor. . .rata creditului interbancar. Recent şi statul a apărut în calitate de beneficiar pentru: . Subiectul relaţiilor de creditare. caz cînd persoana concretă apelează la creditul bancar. principiile şi metodele.

Se stabilesc limitele creditării şi beneficiarul din contul dat. documentelor care legalizează dreptul de utilizare sau posesie economică deplină a patrimoniului.termenile concrete de rambursare sau achitare. certificatelor de şnregistrare sau brevetelor. limitele creditării fiind stabilite la nivel foarte înalt şi depind de prifitul brut al beneficiarului pe un termen anumit. . 20.contul special de împrumut .copii ale contractelor.metodele de creditare. 2) analiza datelor din bilanţul clientului cu privire la: pagina 12 . . oferirea serviciilor. În acest caz toată activitatea beneficiarului este finanţată din acest cont. clientului i se dau explicaţiile respective. declaraţii cu privire la venituri extrase de pe conturile de împrumut deschise la alte bănci comerciale.. Se practică rar. Din contul incasărilor acestora va fi rambursat creditul obţinut.se deschide special pentru depunerea creditului eliberat. datorită instabilităţii financiare a agenţilor economici. precum şi alte dări de seamă.se deschide.scopul bine determinat al creditului. deternimat de nivelul de sigutanţă şi profitabilitate a băncii: 1) examinarea cererii de acordare a creditului şi interviul. b) automat se finanţează activitatea economică în termenii şi limitele de creditare stabiliti. care împreună cu cererea şi alte documene se prezintă în secţia de creditare pentru analizad lichidităţii. iar numai inspectorul bancar îşi face o impresie generală despre debitor. Există 2 metode de creditare: a) fiecare dată în mod individual se decide eliberarea creditului. integaral).. dar rolul lui e mult mai mică decît în primul caz.93.6.angajamentele privind asigurarea rambursării creditului etc. fiecare cu particularităţile sale. Pe parcursul discuţiei e necesar de atras atenţia asupra unor probleme cheie. . deşi există.contul contocurent. Cererea de credit se prezintă lucrătorului băncii sau inspectorului bancar după examinarea căreia. scopul. Conturile de împtumut se divizeză în următoarele tipuri: . termenul de utilizare. Folosirea acestui cont se află sub controlul lucrătorilor băncii în ce priveşte folosirea banilor strict pentru afacerile din cererea pentru creditare. condiţiile). cum ar fi: 1) informaţii privind clientul sau firma (tipul intreprinderii.formele conturilor de împrumut. care determină situaţia financiară şi solvabilitatea clientului.ACTIVITATE BANCARA . paşaportul etc.rapoartele contabile şi statistice anuale şi trimestriale. 3) pregătirea şi încheerea contractului de creditare. . care se află în arhiva băcii. 2) informaţii privind creditul solicitat (suma. solvabilităţii clientului respectiv. Contul curent a agentului economic funcţionează în mod deplin. ce conţine: .măsurile luate pentru garantarea creditului. În cazuri aparte banca poate cere şi alte documente. . etc. care are de fapt un caracter informativ-documentar. .metodele de reglementare a datoriei creditare. .documentele care confirmă fundamentarea tehnico-economică a opţiunii de creditare. În continuare acesta îndeplineşte următoarele sarcini: 1) constituirea şi verificarea dosarului juridic al clientului.suma. După interviu inspectorul bancar decide acordarea sau refuzul unui credit bancar. contul de decontare. 2. 2) studierea solvabilităţii şi evaluarea riscului acordat.) 5) informaţii privind relaţiile dintre client şi alte bănci. inspectorul îndeplineşte dosarul de creditare. Împreună cu solicitarea în bancă se prezintă spre examinare următoarele documente: .contul simplu de împrumut . Se efectuază toate plăţile legate de activităţile stabilite şi concomitent toate incasările din această activtate vin pe acest cont. 4) controlul respectării condiţiilor contractului şi rambursarea creditulu. dar cîţiva ani în urmă această formă era foarte răspîndită pentru finanţarea necesităţilor în fondul circular a întreprinderilor de stat. aprobate de bancă şi întărite în contractul despre creditare. dar execută nişte funcţii secundare şi volumul tranzacţiilor trecute prin el este foarte mic. conform regulamentului provizoriu cu privire la creditul bancar nr. În cazul refuzului. În majoritatea cazurilor se practică acest fel de cont. cînd creditul eliberat este destinat finanţării unei activităţi economice în întregime. de obicei. În acest caz contul de decontare există. cu excepţia activităţii creditare. contractelor de arendă.Etapele procesului de creditare Procesul de creditare poate fi împărţit în cîteva etape. 3) informaţii privind rambursarea creditului (în rate. . În cazul acestui cont. deservind toată activitatea. 4) informaţii privind garantarea creditului (tipul etc. acasta duce o discuţie anticipată cu debitorul. copia statutului.03. rapoartele privind veniturile şi cheltuielile. . Pe baza documentelor prezentate de către client banca începe analiza şi pregătirea documentaţiei în vederea acordării creditului. Acest cont des este numit «linie creditară» şi se oferă numai clienţilor cu o credibilitate înaltă. Mai întîi. . Pentru a obţine un credit debitorul se adresează la bancă cu o cerere (solicitare) fundamenrară.copii ale documentelor de fondare. acordurilor şi a documentelor care se referă la măsura de creditare. conţinînd calculul încasărilor propuse. inspectorul bancar analizează datele referitor la solicitantul respectiv. . data înfiinţării). care ar rezulta din realizarea producţiei. La această etapă nu se completează nici un act. Cînd se dă hotărîrea de a acorda creditul .

însă. .una din formele de garant cele mai utilizate. Regulametul provizoriu privind garanţia şi cauţiunea bancară). se foloseşte la garanarea obligaţiilor raţă de bancă printr-un bun imobil din patrimoniul acestuia. Ca gaj poate fi utilizat orice bun. gajul se face prin transfer cu înscrierea în registrele firmei cu menţiunea «Pentru cauză de garanţie».reprezintă un act prin care o persoană farantează plata cambiei. Deoarece în timp bunurile îşi pot modifica valoarea. ca exemplu: acreditivele documentare irevocabile. pe care le pune la dispoziţia băncii. Utilizarea lor drept gaj presupune transmiterea dreptului de incasare prin cesiunej. pe care o garantează de creditor . fiecare avînd caracteristicele sale şi moduri de utilizare proprii. Indiferent de tipul garanţiei. Deseori. iar titlurile de valoare la purtător se pot gaja prin simpla lor transmitere creditorului. Ca garanţie poate sevi avalul cambial .examinarea concordanţei angajamentelor. valoarea nominativă.gajist. Instrumentul garanţiei poate fi: scrisoarea de garanţie bancară. . deschise în favoarea clienţilor.I. În cazul nerambursării la timp a creditului şi dobînzii banca foloseşte bunul impotecar pentru a-şi acoperi cheltuielile. cu ajutorul bilanţului se vor calcula mai mulţi indicatori.ea trebuie să asigure dreptul şi posibilitatea de a fi folosită fără ca debitorul să se opună. În practica bancară se întîlnesc mai multe tipuri de garanţii. debitor în relaţia de creditare. .ACTIVITATE BANCARA bilanţ. ea trebuie să corespundă anumitor cerinţe.evoluţia profitului sau pierderilor (din de surse au fost acoperite ultimele). pus la dispoziţia sau emis în favoarea băncii în conformitate cu contractul încheiat. garantul . care este constantă sau crescătoare în timp şi în cazul gajerii unui bun material. avalul cambial . terenuri sau active financiare.. în măsură să asigure băncii recuperarea sumelor împrumutate.să existe un patrimoniu independent de relaţiile contractului de credit. dacă are o valoare destul de mare. pe care clientul le are deja la bancă cu datele înscrise în . Modalităţile de garant. Ipoteca . În scopul evitării pierderilor.acţiunile şi obligaţiunile.banca trebuie să aibă posibilitataa de a transforma garanţia în bani rapid şi fără pierderi. Debitorul poate direct gaja aceste bunuri sau prin transmiterea unor titluri. Pentru acţiunile nominativi. Deasemenea. că a fost făcută cu titlul de gaj. Garanţia este denumirea utilizată pentru a desemna orice metodă.evoluţia în timp a creditelor bancare (curente şi restante). Un punct principal este modul de evaluare a acestui bun. Solicitantul creditului trebuie să ofere o garanţie suplimentară băncii privind îndeplinirea obligaţiilor de rambursare a creditului. b) poate apela la o terţă persoană numită garant. în ambele cazuri se întorcmeşte un act scris cu precizarea părţilor implicate. deci are loc o dublare a garanţiei reale.cel care doreşte să iee creditul. are sarcina să păstreze bunul şi să-l restituie după achitarea deplină a creditului. care implică o obligaţie. 3. sub formă de ipoteci.evoluţia în timp a dispozibilului la zi în conturile deschise la alte bănci.) bunul ipotecat se asigură la o societate de asigurări şi poliţa se prezintă la bancă. pagina 13 . Acceptarea titlurilor de credit ca gaj pentru a fi singura. biletul la ordin). Avalul se înscrie pe cambie «Pentru aval (garanţie)». care confirmă existenţa mării. care confirmă dreptul lor de a incasa o sumă şi care nu pot fi transmise prin gir. În urma analizei. Modalitatea de gaj depinde de titlul hîrtiilor de valoare degajate. care îşi asumă obligaţia că va achita datoria în cazul dacă debitorul nu îşi va îndeplini obligaţia asumată. pot fi gajate şi titlurile de valoare . . . conţinînd menţiunea. numele de identificare a acestora. Părţile indicate în garanţie sunt: cel în favoarea căruia s-a făcut garanţia.garant că în caz de nerambursare a creditului de către debitorul principal. acesta va efectua obligaţiile de plată. . care se face în favoarea băncii comerciale creditare. cum ar fi conosamentul sau recipisa warant. Scrisoarea de garanţie bancară este emisă de către o bancă din ordinul elientului său. dacă acesta este asigurat. depozite bancare etc. care întrece valoarea creditului acordat. cum ar fi: . Gajul . care pot fi de 2 tipuri: a) acesta poate garanta cu bunuri materiale. la încheerea contractului se stabileşte un procent. care ar reeşi în urma unor evenimente neprevăzute (calamităţi naturale etc. Ca garanţie pot fi folosite scrisori de garanăţie sau/si cauţiunea (Acte normative bancare 1996. debitorii deţin scrisori. deţinute de clienţi. în favoarea beneficiarului.evoluţia reportului creanţe de incasat şi obligaţii de plată. suficient de mare şi stabil în timp pentru a acoperi suma creditului şi dobînda. impune avalizarea lor de către un garant. gaj. cel ce dă avalul se numeşte avalist.presupune instrăinarea bunului şi constă în transmiterea de către debitor în favoarea creditorului a unui bun mobil. Des se utilizează gajul asupra bunurilor mobile de timpul stocurilor. coordonatorul sau debitorul principal . impoteca se materializează printr-un contract de ipotecă. vol. denumirea hîrtiilor de valoare. Garantarea împrumuturilor: tipuri şi modalităţi. valoarea garantată şi valoarea de piaţă a acestora. imobile. Contractul de gaj este un contract. instrument sau angajament referitor la procesul de creditare. În practică.evoluţia operaţiunilor în devize convertibile. .garanţii personale. Gajările asupra acestora se face prin gir sau andosare cu clauza «Valoare în garanţie». Drept gaj pot fi folosite titlurile de credit (cambiile.

ce funcţionează ca companie leasing este XEROX. proprietatea intelectuală (licenţe. iar în cazul arendei e vorba de nişte plăţi lunare stabilite în prealabil. nu poate fi redus la noţiunea de arendă. . arendeasă acelaşi utilaj în cadrul unui contract de leasing. Chiar dacă compania leasing este o companie separată.ACTIVITATE BANCARA Tema 8.operaţional . 4) plăţile de arendă pentru leasingul utilajului de la arendator la organizaţia de leasing. Esenţa economică a leasingului. după ce proprietarul valorii materiale devine organizaţia. În condiţiile leasingului în cazul general după expirarea contractului. Leasingul are foarte multe trăsături comune cu creditul bancar.este o formă specială.organizaţia-producător livrează utilajul la dispoziţia companiei leasing. .arendator .termenul leasing este mai mic decît ciclul de viaţă a produsului.de obicei producătorul utilajului dat.leasingul de deservire . proprietarul utilajului totuna rămîne compania de leasing.prevede răscumpărarea completă a bunului. În operaţiile de liasing participă 3 părţi: . Prima firmă în Moldova. sau răscumpără singure utilaje de la producători.financiar . pentru că consumatorul capătă nişte trăsături caracteristice cumpărătorului.întreprinderaa care foloseşte mijloacele date în producţie în formă de arendă. Leasingul financiar se divizează în 3 grupe: . Obiectele leasingului pot fi: utilajul. cînd marea parte din costul obiectului de leasing este răscumpărat de către arendator prin intermediul împrumutului de la o organizaţie terţă bancară sau financiară. Leasingul constă în asigurarea înreprinderii consumatoare de mijloace de producţie pe termen mediu şi lung în condiţiile arendării. care greu se realizează în condiţiile obişnuite din cauza costului său înalt. Plata pentru leasing în acest caz se formează ca suma totală a amortizării şi profitul fixat al companiei leazing. deseori.în acest caz contractul de leasing este completat cu înţelegerea despre antrepriză. Leasingul financiar .această formă se practică pentru a lua în leasing o producere întreagă.leasing direct . Pe de altă parte. Schema realizării leasingului: 1) încheerea contractului de leasing. Leasingul poate fi divizat în: . apar ca companii de leasing sau formează organizaţii speciale. adică persistă toate specificaţiile creditului bancar.organizaţia-producător formal transferă utilajul la dispoziţia companiei leasing şi ca al doilea pas. ce prevede deservirea şi reparaţia utilajului din contul companiei leasing şi cu personalulu ei.prevede rambursarea complectă al utilajului care deseori trece în posesia arendatorului. ocolind impozitarea. Băncile.leasing indirect . 2) după finisarea contractului de leasing. .leasing . Desebirile principale de creditul bancar constă în divergenţele în ce priveşte mecanizmul proprietăţii. Leasingul operaţional are următoarele trăsături specifice: 1) plata obiectului de leasing . însă în calculele contabile apare o sumă a plăţii de arendă. deobicei ea este susţinută de o bancă comercială puternică. obiectul mai poate fi folosit şi poate fi dat în alt contract de leasing. Toată grija pentrua păstrarea şi deservirea utilajului îi revine consumatoruluil. care în fond pot să nu fie legate deloc nici de costul utilajuluil.întreprinderea-furnizor . În fond utilajul nu face o mişcare. tehnologii know-how). . soft-uri. Deobicei clădirile şi construcţiile se iau în chirie. iar utilajele în arendă cu răscumpărare.nu rambursarea costului obiect în timpul unui singur contract. dacă în mod special nu este prevăzută o altă variantă. impbilul. nici de viaţa lui economică. pagina 14 . 4) hairing . Pentru întreprinderea producătoare de utilaj leasingul apare ca o formă preponderentă de realizaere a producţiei. care din an a început realizarea tehnicii de birotică. Este o posibilitate de a îndrepta o parte din profit în reinvestire.1-3 ani. În cazul leasingului e vorba de rambursarea completă a costului.compania leasing . 3) plata utlajului de organizaţia de leasing. Împrumutl bancr şi realizarea lui materială este proprietate a băncii pînă la momentul rambursării. care micşorează profitul impozabil al întreprinderii. Se deosebesc 2 tipuri de leasig: . 2) livrearea utilajelor la comsumator.deseori această funcţie este executată de către banca comercială. . 3) riscul pentrau detectarea sau nimicirea obiectului de leasing cade pe copmania leasig. brivete. . care s-a folosit de acest împrumut.leasigul în complet . Leasingul ca formă a creditării. Întreprinderea consumator primeşte un împrumut în formă materială (utilaj) cu plată şi pe un termen stabilit. Preţul contractulu leasing se determnă la fel ca şi preţul creditului bancar şi araţă nivelul echilibrului pe piaţa investiţională. inclusiv calculatoarele companiei XEROX.

5-3.4. 1) identificarea şi analiza riscului .constă în faptul nerambursării unor credite destribuite.lichiditatea determină dacă banca este lichidă pentru efectuarea obligaţiilor curente. în primul rînd faţă de buget. determinarea şi clasificarea riscurilor cele mai des apărute. De la momentul proclamării independenţei deja cîteva bănci au dat faliment. Acest sistem se modifică. E .creşterea capitalului statutar.constă în faptul admiterii ratelor extrem de scăzute în consordanţă cu numărul mic a beneficiarilor de credit. Mai există o părere că falimentul băncilor este un proces normal de concurenţă bancară şi menţinere a unui nivei fixat de eficienţă în lucrul băncilor.2. În acest caz masa profitul este mică şi nu permite efectuarea plăţilor curente. Cu trecerea la economia de piaţă. Pe pragul falimentului erau mai multe bănci. Apare problema optimizării riscului. riscul falimentului bancar devine foarte mare.1-1.5-2. 2) riscul insolvabilităţii .capitalul adecvat prin care se determină suficienţa capitalului pentru protejarea depunătorilor şi dacă este deajuns cantitatea lui. 4) riscul operaţional . însă statul a susţinut unele din ele.1. Riscurile bancare şi gestiunea lor. în primul rînd din cauza lipsei experienţei de lucru în condiţiile pieţei libere. În dependenţă de nivelul coeficientului. Cu trecerea la economia de piaţă problema riscurilor a devenit primondială în activitatea băncilor.schimbul politicii de portofoliu prin orientarea la activele pe termen scurt şi creşterea ponderii pasivelor pe termen lung. s-au permis multe fraude financiare.4. ce ar permite selectarea clienţilor. realizarea acestei idei cere o precauţie în privinţa băncilor mari. L .ACTIVITATE BANCARA Tema 9. .clasificarea activelor şi pasivelor în funcţie de reacţie la evenimentele neprevăzute. Modalităţile de prevenire a riscurilor sunt: . . mai ales în perioada de tranziţie.se efectuază în baza analizei retrospective a activităţii băncii în perioada anterioară. În economia administrativă unde riscul falimentului agentului economic era redus la zero.5-5. suficientă .2. BN organizează nişte activităţi chemate să redreseze starea financiară a băncii. poate să lovească situaţia financiară a ţării în general. Numărul primit arată nivelul stabilităţii băncii. satisfăcătoare . cum ar fi: diversificarea mică a numerarului valutelor străine cumpărate de bancă. ce pune în pericol integritatea băncii. care au înrăutăţit situaţia financiară mai multor bănci comerciale. care a fost eleborat în SUA în 1971. Actualmente.calitatea activelor determinarea gradului de circulaţie normată a mijloacelor depuse în active. care tinde să salveze majoritatea clienţilor acestei bănci. unde fiecare agent economic procedează la pripriul risc şi mulţi conştieint admit fraude financiare. critică .management sistem de apreciere a nivelului de eficienţă a managmentul băncii date. A .4.cîştiguri determinarea suficientă a profitului pentru asigurarea activităţii normale.5-4.4. se foloseşte un sistem de apreciere standard ce plasează băncile după 5 categorii de performanţe CAMEL. dat pînă cînd se foloseşte varianta iniţială: C . 3) riscul ratei dobînzii .45. credite neasigurate. pagina 15 . Fiecare indicator se apreciază de la un punct (excelent) pînă la cinci (nesatisfăcător). deacea BN efectuază un control strict a nivelului profesionist a lucrătorilor bancari şi dinamica principalelor indicatori ale băncii. M . Modalităţi de gestionare a riscurilor. Clasificarea riscurlor 1) riscul creditar .constă în faptul selectării ineficiente a diferitor portofolii de acţiuni bancare. nesatisfăcătoare . Fiind corectă în general. BN duce evidenţa permanentă a stabilităţii băncilor comerciale prin formarea ratingului băncilor comerciale. din cauza că aceasta automat duce la falimentul unei mari părţi din clienţi şi prăbuşirea unei bănci mari. În anii 92-93 cînd rata inflaţiei atingea pînă la 1000% pe an. Este primit următorul randament pentru starea activităţii: bună . După acea toţi indicatorii se sumează şi se raportează la 5. Procesele falimentării băncilor mari trebuie să fie amortizate de eforturile băncii naţionale. În aceste caz schimbarea bruscă a cotaţiei calutei naţionale faţă de una din valute străine poate aduce la falimentul băncii. Sistemul CAMEL este chemat pentru a determina locul băncii concrete în ratingul BN.apare cînd banca nu este în stare să efectueze la timp plăţile curente. toate creditele se eliberau în concordanţă cu planurile stabilite şi riscul dificitului mijloacelor financ-bancare era neînsemnat. care constă în determinarea unei rate de dobîndă optimală. deoarece nu putea permite falimentul băncilor mari.

Exemplu cel mai răspîndit de asumare a riscului este eliberarea creditelor firmelor nou-formate sub un procent mai majorat. fiind încrezută că pierderile posibile pot fi acoperite din activele curente şi mărind volumul profitului aşteptat prin formarea condiţiilor specifice privitor la afacerea riscantă concretă. determinarea garantului sau efectuarea afacerii date în cooperare cu alte instituţii bancare. transferîndu-le pe seama altor persoane. cum ar fi: companiile de asigurare.ACTIVITATE BANCARA 2) controlul sau eliminarea riscului constă în faptul excluderii afacerilor riscante sau afacerilor cu clienţii nestabili. pagina 16 .are loc cînd banca tinde să-şi acopere riscurile. 4) transferarea riscului .banca comercială conştient merge la o afacere riscantă. 3) asumarea riscului .

• termenul de rambursare. Documentaţia prezentată are o mare importanţă. garanţia etc. Principalele părţi ale contractului de credit sunt: a) adiverinţe şi garanţii. . în scopuri neidentificate în contract. dispunînd de o sumă mai mare decît necesarul. destinaţia. b) suma. 2) documentele ce adeveresc acordarea creditului. Dacă banca stabileşte şi indică în contract un termen de rambursare prea scurt. Ca certificat sau adeverinţă privind persoanele împuternicite. diferite comisioane. Stucturizarea are o influenţă colosală asupra rezultatelor operaţiunii de creditare. .închee contractul şi să prezinte creanţa de datorie. • caracteristica scurtă a garanţiei prezentată de debitor. Banca va propune acel tip de credit şi acele condiţii de rambursare. care stă la baza împrumutului. c) termenul de acordare. Contractul de credit reprezintă documentaţia semanată de ambele părţi ale ralaţiei de credit şi care conţine expunerea detaliată a tuturor condiţiilor în baza cărora se efectuază operaţoa de creditare. Cînd se stabileşte rata dobînzii se iau în consideraţie mai mulţi factori: costul resurselor atrase al băncii (depozitare şi nedepozitare).are dreptul de a-şi folosi activele proprii. nivelul riscului legat de împrumutul. etc. • data acordării şi suma creditului. Inspectorul băncii trebuie să prezinte clientuliu propuneri. . percepute pentru pregătirea şi acordarea creditului etc. se pregăteşte documentaţia. de rambursare. e) tipul garanţiei şi f) dobînda. care cuprinde lista persoanelor oficiale ale companiei.nu are active gajate dacît acelea de care banca a făcut cunoştinţă. care sunt: a) tipul creditului (în funcţie de destinaţie). deoarece în lipsa unor materiale necesare sau complectarea lor incorectă pot duce la pierderi pentru bancă în cazul nerambursării creditului. Dacă se oferă un termen de rambursare în condiţii foarte liberale. care trebuie respectate de către debitor pe parcursul folosirii creditului: . şi invers. încrederea băncii în debitor.să respecte şi să menţină mărimea stabilită a coeficienţilor de lichiditate şi solvabilitate. în cazul rambursării în rate se indică suma şi termenele ratelor. precum şi posibilitatea şi sursele debitorului de a rambursa creditul. cărora le se permite să efectueze operaţiuni din sumele acestora cu datele. Banca trebuie să păstreze în dosarul de creditare următoarele documente: 1) date. b) caracteristica creditului. caracterul relaţiilor dintre debitor şi bancă. Se indică rata dobînsii şi în cazul cînd aceasta este fluctuantă se indică factorii de care va depinde oscilaţia acesteia. debitorul poate să rămînă fără capitalul de care are nevoie pentru desfacerea activităţii curente.să prezinte regulat băncii dări de seamă privind activitatea financiară a acesteia. . • denumirea băncii. Tipul creditului depinde de scopul şi caracterul operaţiunii de creditare. banca începe să pregătească contractul de creditare.reprezintă acţiunile pe care nu trebuie să le efectueze debitorul: pagina 17 . neîndeplinirea cărora poate duce la sechestrarea patrimoniului debitorului. d) termenul de rambursare. c) condiţiile obligatorii conţin regulile. debitorul foloseşte un termen îndelungat împrumutul. privind condiţiile de acordare a creditului (rata dobînzii..să menţină un nivel stabil al capitalului acţionar.să-şi achite impozitele şi alte obligaţii la timp. care confirmă faptul că debitorul are dreptul să: . se foloseşte hotărîrea SA. suma creditului. denumirea şi adresa companiei şi persoanelor ce activeză în numele ei. care corespund în mai mare măsură caracterului operaţiunii.să înătiinţeze baca despre orice înrăutăţire a situaţiei financiare. el va folosi creditul pentru finanţarea unot cheltuieli neindicate în contract. 3) documentele ce permit băncii de a intra în posesia garanţiei în caz de necesitate. privind persoanele imputernicite să semneze contractul de creditare în numele debitorului. Stabilirea incorectă a sumei creditului deasemenea duce la probleme serioase. garanţiile etc. . indicînd punctele tari şi slabe ale acesteia. d) condiţiile interzise . termenul de acord. Conţinutul şi etapele de încheere. Pe baza datelor rezultate din analiză în cazul cînd condiţiile de credit sunt îndeplinite. debitorul în timp scurt va avea necesitatea de un împrumut adăugător. ce conţine: • familia şi adresa debitorului.) Dacă s-a ajuns la un compromis. de finanţarea căror cheltuieli va fi folosit împrumutul. Ca certificat al dreptului de a pretinde debitorului să ramburseze împrumutul se foloseşte «creanţa de datorie» a clientului. O atenţie deosebită se acordă problemei legate de preţul creditului. care trebuie să conţină toată informaţia privind creditul şi care este prezentată comisiei de creditare pentru aprobare. Contractul de credit.să menţină un anumit nivel al capitalului circulant. şi în dependenţă de caracterul activităţii de producere a acestuia. .ACTIVITATE BANCARA Tema 10. Acestă etapă mai poate fi numită şi structurizarea împrumutului.nu are datorii. . În timpul şedinţei acesteia inspectorul prezintă argumentele în favoarea acestei operaţiuni de creditare. dobînda. În casrul stricturizării banca defineşte şi negociază cu clientul principalele caracteristici ale împrumutului. cheltuielile legate de acordarea şi controlul rambursării creditului. . aşa încît suma find foarte mică. care se compune din dobîndă.

de a nu organiza licitaţii cu acţiunile companiei etc.de a nu organiza schimbări în conducerea întreprinderii. unde pe parcurs se vor adăuga toate dările de seamă şi alte documente privind debitorul.cerinţă de rambursare imediată a obligaţiilor rămase (restul creditorilor şi creditorilor). iar altul rămîne în posesia băncii în dosarul de creditare. pagina 18 . . cu excepţia celor de stat. e) neîndeplinirea condiţiilor contractului: .ACTIVITATE BANCARA .de a nu participa la alte intreprinderi. . . iar în cazul necesare şi de către garant. . . care ar influenţa politica acesteia. sau efectuarea unei condiţii interzise. .de a nu procura acţiuni şi obligaţiuni.cerinţe de prezentare a unei garanţii suplimentare.moartea debitorului. .dreptul băncii de a acoperi suma datoriilor dini contul resurselor aflate în contul curent al debitorului. f) sancţiunile primite sau folosite în cazul neîndeplinirii condiţiilor contractului actual: .de a nu folosi pentru remunerarea lucrătorilor sau plata devidendelor. . După aceasta un set de documente i se oferă clientului. . . ca apoi să fie semnat de către debitor şi creditor (banca).neahitarea ratei de plată la momentul stabilit.de a nu participa la fuziuni sau absorbiri.încălcarea unei condiţii obligatorii.. .anunţul falimentului sau lichidarea. Toată informaţia menţionată trebuie să fie explicată în contractul de credit. .de a nu acorda garanţii. sumelor mai mari decît mărimele stabilite.de a nu vinde sau gaja activele.

pentru finanţarea capitalului circulant pentru clienţii de clasa I. Profitul operaţiei de credit constă din norma profitului şi profitul petnru risc. Metoda de calcul şi politica băncii.politica băncii privind anctivele sale. plata pentru credit a concurenţilor. 2) metoda I.rata de refinanţare.rata dobînzii la cambii şi certificatele de depozit. Pentru calcularea costului creditului se folosesc 2 metode de calcul a ratei dobînzii: simplă şi compusă. 3) metoda II. . costul analizei pregătirii şi controlului asupra credituliu (cheltuielile legate de acordarea creditului). capitalul valutar şi cursul valutar.ACTIVITATE BANCARA Plata pentru credit. În practica bancară se folosesc cîteva metode de calcul a numărului de zile în an şi în lună: ♦ Engleză (UK) 365 sile în an.360 zile în an. 30 zile în lună. tipul debitorului. Costul creditului este egal cu rata dobînzii plus riscul pentru clientul respectiv plus riscul scopului plus risclul termenului de acordare. termenul. Plata pentru credit se poate efectua prin mai multe metode: 1) plata este egală cu suma cheltuielilor şi profitul operaţiunii.costul resurselor atrase (depinde de costul mediu la depozite). care la rîndul ei condiţionează mărimea capitalului acesteia. ♦ Franceză .360 zile în an.operaţionale. ♦ Germană . alte cheltuieli. . Plata pentru creditare reprezintă un factor important ce influenţează activitatea băncii deoarece mărimea acesteia influenţează . caracterul relaţiilor existente dintre debitor şi bacă. numărul efectiv de zile în lună. costul resurselor atrase. Părţile componente. . inflaţia din ţară. sursele de venituri. plata stabilită de concurenţi. b) interiori: suma. Cheltuielile: . garanţia. Plata este egală cu produsul dintre rata dobînzii şi suma creditului. concurenţa pe piaţa monetară şi capitalului. . . forma contractului de creditare. pagina 19 . politica monetar-creditară a BN.profititabilitatea băncii. Ca bază pentru determinarea preţului pentru credit se foloseşte rata dobînzii stabilită pentru creditele pe termen scurt (pînă 3 luni).cererea de creditare. numărul efectiv de zile în lună. .administrative. Plata pentru credit se află sub influenţa mai multor factori: a) exteriori: stadia ciclului economic.

banilor sau hîrtiilor de valoare din numele său şi în executarea proprietăţilor acestor bunuri in baza contractului de trust.angajamentele convenţionale şi contractuale (efectuarea unor operaţii în viitor sau în cazul unui eveniment). Avînd un spectru foarte larg. care poate să conţină mii de acţiuni. o tendinţă de eliberare a creditelor de băncile mari. calcularea şi plata devidendelor. • creşterea şi acutizarea concurenţei interbancare. Funcţia de ţinere a registrelor. ce este foarte comod din următoarele motive: -.nu există limite care ar împiedica creşterea volumului acestor activităţi. Schema de funcţionare a acestui depozitar se planifică a fi în aşa mod ca să submineze (înlăture) registratorii independenţi şi funcţia de depozita re a băncilor comerciale. . scade povara asupra propriilor mijloace ale băncii. care preiau riscul asupra lor. Operaţiunile fiduciare a băncilor comerciale. • necesitatea lărgirii spectrului serviciilor oferite clienţilor.în cadrul operaţiunii de vînzare-cumpărare nu este nevoie de prezentarea pachetului real. Apariţia acestor activităţi este chemată să rezolve următoarele probleme: • scăderea cerinţelor faţă de mărimea mijloacelor proprii: • mărimea nivelului de lichiditate a băncii aşa cum sunt folosite mijloacele clienţilor . care în mai multe ţări este efectuată de bănci.securizarea activelor. Acest fapt joacă un rol important în funcţionarea sistemului bancar în ţările dezvoltate şi joacă rolul unui mijloc de redistribuire a lucrului bancar. . Pentru SA sau fonduri investiţionale băncile execută încă 2 funcţii de trust: a) gestiunea lor.neincrederea populaţiei în instituţiile financiare naţionale. deoarece creditele se limitează de mai multe condiţii. la fel gestionarea lor şi folosirea temporară a mijloacelor financiare libere. . în cazul cînd activităţile au loc în efectuarea contractului trust sunt folosite instrumente şi mecanizmele deja existente în bancă. .aceste activităţi au costuri joase. Forma clasică a operaţiunilor de trust . oricum. Ultimul timp operaţiunile clasice bancare (împrumutul) sunt tot mai mult completate de un şir de alte activităţi care nu sunt reflectate în balanţa băncii. 3) ţinerea contului «depo». . Există. 2) distribuirea emisiunilor de hîrtii de valoare ale SA cum ar fi: organizarea emisiunii.concentrarea capitalului încă nu a ajuns la nivelul. la moment nu se practivă în RM din două motive: .operaţiile cu contul «depo» permit divizarea liberă a pachetului. -. care a şi adus la apariţia acestor activităţi.garantarea creditelor pe viitor în condiţiile contractate. Următorul domeniu a activităţii trust este colaborarea cu fondurile de pensii.efectuarea garanţiilor financiare. Operaţiunile de trust sunt operaţiuni de gestionare a averei. În terminologia internaţională. Aceste conturi sunt destinate pentru depunerea în bancă a hîrtiilor de valoare a clientului. banca comercială îşi ridică autoritatea faţă de clienţii şi partenerii săi. cu vinderea ulterioară a angajamentelor pe aceste credite băncilor mici. . în ţara noastră nu este permisă băncilor. Ele au menirea de a trece hîrtiile de valoare din forma lor materială în cea nematerială.«registratorii independenţi».gestionarea averilor sau moştenirilor.ACTIVITATE BANCARA Tema 11. astfel. În RM în timpul apropiat executarea funcţiilor depozitarului va fi permisă excepţional Depozitarului Central al Bursei de Valori a RM. . operaţiunile de trust în ţara noastră la moment se limitează la operaţiunile cu hîrtiile de valoare.lărgindu-şi reţeaua relaţiilor corespunzătoare. în primul rînd din cauza că efectuind operaţiuni asemănătoare cu propriile mijloace. distribuirea ei. Conform legislaţiei RM ţinerea registrelor SA se efectuază de companii specializate . păstrînd «defacto» hîrtiile de valoare a fondurilor investiţionale. . Aceste operaţii devin preferenţiale din următoarele motive: . cînd dirijarea din partea proprietarului este dificilă . Tipurile activităţii bancare în afara balanţei. pagina 20 . are loc cînd banca comercială îşi vinde activele riscante sau activele care vor aduce un venit în viitor. cu stabilitate şi autoritate. banca.eliberarea acreditivelor «stand-by» ce înseamnă efectuarea unor plăţi pentru client în cazul falimentului acestuia. b) banca apare în calitate de depozitar. Aici apar următoarele funcţii: 1) gestiunea activelor (vînzarea si cumpărarea hîrtiilor de valoare şi formarea portofoliilor investiţionale în interesul clienţilor). ţinerea registrului. suportă aceste cheltuieli. operaţiunile fiduciare sunt numite operaţiuni de trust.

deci. În cazul acestor strategii se urmăreşte scopul maximizării profiturilor.este acelaşi certificat de depozit. porţiuni egale de capital. 90 sile. începînd cu momentul emisiei. însă şi riscurile sunt foarte mari şi pot aduce la faliment. cît problema asigurării unei lichidităţi stabile.sunt hîrtii de valoare ca garant. Instrumentele investiţionare ale băncii. De obicei. Cambii de trezorărie . care mai sunt numite cerificate depozitare de consum. Acceptele bancare . ca urmare. la sfîrşitul fiecărei perioade investiţionale. altfel mai sunt numite jumbo. împarte această perioadă în părţi egale şi. Rolul sistemului bancar în crearea climei investionale. Strategiile de gestionare a portofoliilor. Este o strategie precaută. Aceste hîrtii de valoare sunt atractive pentru investitori.). şi certificate depozitare cu valoarea mai mare de 100000 $ pe an.0791 = 7. şi lunar pentru cele anuale. Scară sau distribuire proporţională . Activitatea investiţională 1. Să zicem că o cambie se vinde cu 98 lei pe un termen de 3 luni. În cazul dacă certificatul depozitar se cere a fi rambursat înainte de timp se aplică sancţiuni financiare în formă de amendă. ce pot prevedea schimbările cotaţiilor şi. Certificatul depozitar pe piaţa eurodollarilor . Procurarea celor la care preţul se aşteaptă să crească şi vinderea a celor. sunt garantate de stat. În cazul cînd suma necesară a investiţiei este imprumutată din bacă. ce se petrec săptămînal pentru cambiile de 3 şi 6 luni.sunt angajamentele guvernului de a le rambursa într-un termen scurt pînă la 1 an. eliberare a creditelor în viitor.se aleg hîrtiile de valoare cu perioada mică de rambursabilitate (cambiile de trezorărie etc. atunci RP = ((100-98)/100)*(360/91) = 0. Venitul ce se poate obţine este stabil şi se formează în formă de diferenţă de costul cambiei. Strategia acceptului pe termen lung . efectuarea operaţiunilor cu hîrtiile de valoare. atunci investiţia anuală . numai funcţionează în piaţa interbancară a eurodollarului.ACTIVITATE BANCARA Tema 12. pagina 21 . care asigură investitorului 1% stabil de venit. dar în schimb deobicei RP declarată este mai înaltă decît în cazul cambiilor de trezorărie. populaţiei. Avînd o perioadă mare de rambursare RP poate fi influenţat de mai mulţi factori exogeni. pot fi luate ca gaj. Cere participarea analiticilor puternici. Cu cît mai aproape e momentul rambursării. Cînd rămîne un an pînă la rambursarea obligaţiunilor ele se transferă în instrumente financiare active.20% din volumul total destinat investiţiei.este un document de depunere. de regulă. care creşte permanent. iar problema lichidităţii se rezolvă prin alegerea mijloacelor suplimentare din piaţa monetară. Distribuirea lor are loc în cadrul licitaţiilor. Se capătă venituri mari. Obligaţiile de trezorărie . Termenul rambursării este de 30. 3. fiind foarte stabile şi garantate de autoritatea statului şi veniturile fiscale. ce sunt destinate ralizării în sfera bussines-ului. Strategia băncii sau companiilor cotaţiilor hîrtiilor de valoare în timp. destinate. De exemplu: dacă a fost aleasă o perioadă de 5 ani şi intervalele egale stabilite la sfîrşitul fiecărui an. Certificatele de depozit de consum.se selectează hîrtiile de valoare cu termen lung de rambursare. în majoritatea lor.91%. atingînd o valoare maximă la momentul rambursării ei. Siguranţa lor depinde de situaţia financiară al agentului economic. Cazul clasic cînd apare acceptul bancar sunt operaţiunile bancare în afara balanţei de garantare. Certificat depozitar .deobicei funcţionează în termen de mai puţin de 90 zile. 2. ce nu asigură mari venituri. unde preţul se prevede să scadă. Strategia acceptului pe termen scurt . plata unor angajamente financiare de către banca comercială în favoarea persoanelor terţe.se eliberează pe un termen de la 1 an pînă la 10 şi mai mulţi ani. preţul unei cambii se stabileşte în mărime de 100 unităţi monetare şi atunci rata profitului se calculează în modul următor: Rata Profitului = ((100-Preţul de vînzare)/100)*(360/Numărul de zile). cu atît e mai mare costul cambiei. cum ar fi cambiile. deaceea sunt mai puţin stabile. Această piaţă interbancară se află la Londra. 60. În procesul de estimare a fiecărei afaceri investiţionale apar 2 paramentri principali: suma investiţiilor nete şi veniturile anuale din realizarea proiectului.constă în faptul că banca îşi stabileşte o perioadă de timp pentru a opera cu hîrtii de valoare. Aceste hîrtii de valoare sunt destul de stabile. În practica ţărilor dezvoltate se divizează certificatele depozitare cu valoarea pină la 100000 $. Aceste hîrtii de valoare nu sunt asigurate sau garantate şi. În cazul acestei strategii nu atît se rezolvă problema maximizării profiturilor. în schimb permite ieşirea din afacere cu pierderi minimale. Se eliberează de agentul economic cu un înalt reiting al credibilităţii. RP este înaltă. Cambiile comerciale .

% discontării. Schema aprecierii proiectului investiţional Tip 1. construcţii) sau capitalul circulant. anului) 83400 69600 58000 48400 1.100000 lei. Coeficientul de discontare se calculează prin formula Dn(k) = 1/(1+k)n.58 0.83 0. că clima investiţională depinde de valoarea procentelor bancare de împrumut şi depozit. Metodica elaborării proiectelor investiţionale ca susţinerea procesului de creditare a investiţiilor. Tip 2 . 2.modernizarea sau înlocuirea utilajului. N restanţa investiţiilor nete (la începutul anului) 100000 83400 69600 58000 rata profitului Venitul mediu anual 20000 20000 20000 20000 coeficientul dicontării 0. Investiţiile nete se calculează ca suma investiţiilor în capital fix (utilaj. valoarea căruia se calculă reeşind din rata bancară asupra depozitelor. deobicei este egală cu rata plăţii pentru creditul bancar. EX.10%. edificii. calculat din volumul investiţiilor restante. Al doilea paramentru: veniturile anuale se corectează cu coeficientul discontului. Reieşind din acest fapt este clar. Norma profitului. cu scăderea venitului din realizarea utilajului vechi. Ciclul de viaţă a proiectului investiţional se începe cu prima investiţie şi se termină cu încetarea activităţii economice legate de acest proiect. Menţionăm că ciclul de viaţă. 4. care deobicei se egalează cu rata medie a % pe depuneri depozitare formată în ţară.ACTIVITATE BANCARA dobînda bancară pe acest credit apare în analiza proiectului investiţional ca norma profitului pe suma nerambursată a investiţiilor nete.48 venitul net corectat 16600 13800 11600 9600 restanţa investiţiilor nete (la sf.20000 lei. 10000 8340 6960 5800 pagina 22 . Definitivăm 2 tipuri de proiecte investiţionale: Tip 1 . venitul mediu anual . Suma investiţiilor nete . k . corectat cu plăţile fiscale. 3. Venitul mediu anual se calculează ca suma algebrică a tuturor veniturilor şi cheltuielilor legate de activitatea investiţională în timpul anului. % credit .crearea sau lărgirea producţiei. în caz general. unde n-numărul perioadei de timp. nu coincide cu termenul de amortizare a utilajului.69 0.

A apărut în anii 50-60 sec. Clientul îi rămîne numai activitatea de producţie. Deosebirea între factoring şi garanţia bancară constă în faptul că în cazul factoringului plăţile se efectuază în prealabil. respectiv. Serviciile factoring se efectuază sau de companii speciale.comision) . deobicei banca plăteşte 80% din suma livrării. Deşi condiţiile sunt prevăzute în contract.(10%*200000 . . lăsînd 20% ca rezervă. factorilgul este destinat preponderat firmelor mici. În acest caz factoringul se transformă în creditare. . Conficenţial (restrîns) . iar procentul pentru creditare .2% mai mare decît procentul mediu de creditare. XIX şi este pracicat des în ultimii 25-30 ani.limita pe afaceri speciale. auditori şi perfectarea dărilor de seamă statistice sau financiare. Scopul clientului este asigurarea ritmicităţii plăţilori şi. Fiecare plată următoare trebuie să aibă loc în termenul de la 24 ore la 3 zile.procentul calculat pe suma plătită în prealabil. respectiv. II. obţine plăţile respective de la beneficiarii de bunuri sau servicii livrate. sunt afiliate băncilor mari comerciale. este completată de mai multe servicii suplimentare. deşi în esenţă nu este creditare. practicat pe larg de băncile comerciale. Costul operaţiilor factoring este compus din 2 elemente: . 2) compania factoring. În cazul dat firma-client primeşte: 200000 lei . Subiecţii operaţiunii factoring sunt: .cînd compania factoring oferă numai servicii factoring. Factoringul Factoringul este serviciul de intermediere. Furnizorul vinde cererile de plată băncilor comerciale. b) închis . clienţii principali . În contract se stabileşte limita plăţilor cu determinarea obligatorie a metodei de calcul a acestei limite şi factorilor care o determină. deseori. Pentru că in procesul de creditare. Următoarea etapă . producerii. Forfeting . Tot în contract se poate prevede efectuarea unot plăţi în prealabil. asigurînd lichiditatea agenţilor economici. adică plăţile se efectuază ulterior. şi fiecare fapt de plată este analizat de banca comercială. cum ar fi ţinerea evidenţei contabile pentru clienţi.rezervă) . Să presupunem că volumul livrării este de 200000 lei. . în dependenţă de faptul cît de dese sunt legăturile cu cumpărătorul respectiv. Convenţional (larg) . pe riscul propriu. Limita poate varia şi condiţiile acestei schimbări trebuie să fie aduse la cunoştinţa clientului. Operaţiunea factoring. I. 3) cumpărătorul (debitorul) achită cererea de plată băncii. care poate fi divizată pe cumpărători. sau de secţiile factoring a băncilor comerciale.limita generală. producătoare de servicii sau bunuri se adresează companiei factoring pentru încheerea contractului. această limită poate fin recalculată pe parcursul executării contractului în dependenţă de dezvoltarea situaţiei economice. Mărimea comisionului variază în limitele 1. care. cînd clientul nu e în stare să-şi onoreze obligaţiunile financiare.cumpărătorul . cumpără cererea de plată şi efectuază plata pentru marfă.banca comercială asigură obţinerea plăţi de la cumpărători.limita livrărilor lunare. comisionul .clientul . Sensul factoringului constă în cumpărarea cererilor de plată de la furnizorul mărfurilor sau serviciilor şi scopul constă în elimenarea riscurilor de neplată şi stabilizarea termenului de plată are o valoare mare în condiţiile economiei de piaţă. Tipurile de factoring.(2%*(90%*200000)) = 174000 lei. Factoringul este calea cea mai simpolă şi scurtă a companiilor mici către sursele financiare. Ca serviciu bancar a apărut la sfîrşitul sec. După aceasta se închee contractul factoring şi banca comercială îşi ia angajamentul de a plăti toate livrările clientului.cumpărătorii sunt informaţi de existenţa contractului. precum în cazul garanţiei banca plăteşte numai atunci.comisionul pentru volumul factoringului. EX. O companie mică. Exemplul calculării mărimii plăţii pentru factoring.3%. în avans se plăteşte 90%. care nu apar des în activitatea furmizorului.2%. băncile comerciale cer de la aceşti agenţi economici garanţii mai solide şi pentru ei se aplică o cotă procentuală mai mare cu 2-3% decît în cazul creditării companiilor mari. XX în Europa Postbelică ca o pagina 23 .beneficiarii de bunurile clientului. care i se plăteşte clientului după un termen stabilit.furnizoriul marfei sau serviciilor.este factoringul de o singură dată. Compania factoring timp de 2-3 săptămîni analizează activitatea economică şi financiară a clientului.compania factoring efectuază toată evidenţa contabilă a clientului. Schema factoringului: 1) furnizorul livrează marfa cumpărătorului paralel informînd şi compania factoring despre acest fapt.compania factoring: . Deasemenea factoringul poate fi: a) deschis . În mod normal. Există 3 metode de determinare a limitei factoringului: .(3%*200000 . Reiese că factoringul are mult comun cu operaţia de creditare.ACTIVITATE BANCARA Tema 13.despre existenţa contractului ştie numai banca comercială sau sompania factoring. procentul pentru avans . care analizează credibilitata clientului.cu 1.5-3%. .beneficiarul bunurilor sar serviciilor. deobicei. iar banca comercială.

Forfetingul este cumpărarea ceririlor de plată.ACTIVITATE BANCARA asigurare a riscurilor livrărilor de export în ţările asiatice sau africane. pagina 24 . valuta cărora nu era convertibilă şi situaţia economico-politică instabilă. stingerea cărora va apărea pe viitor. deobicei din export.

o parte din cetăţeni au posibilitatea de a obţine salarii. Sistema decontărilor băneşti în general este bazată pe sistemul bancar. care prin intermediul filialelor şi sucursalelor sale asigură efectuarea tuturor plăţilor legate de activitatea cotidiană a populaţiei. Ca consecinţă a privatizării populaţia nu a fost bine informată ce să facă. Restructurizarea întreprinderilor statale. 2.efectuarea tuturor plăţilor în mod normal după recepţionarea producţiei sau serviciilor. aceste bănci. Fondurile de investiţii trebuie să aibă experienţă în ramură şi să efectueze operaăiuni de trast. 3. Ocupînd un loc specific. • plătitorul poartă răspunderea materială pentru întîrzierea decontărilor.ACTIVITATE BANCARA Tema 14. Pe lîngă aceasta. . Există trei etape obligatorii pentru trecerea la economia de piaţă a unei economii administrative: 1. care indiferent de faptul că întreprinderea staţionează. fapt ce lipseşte la momentul actual. Organizarea circulaţiei plăţilor Partea preponderentă a circulaţiei băneşti constituie transferul banilor prin decontare cu folosirea fondurilor organizaţiilor bancare şi sistemului de stingere a datoriilor reciproce. fiind. Există două laturi pozitive: . . nu pot fi considerate proprietar. fondurile de investiţii. În total operaţiunile fără numerar constituie 8090% din totalul circulaţiei băneşti. calculat pentru fiecare zi de întîrziere.deoarece accentul principal se pune pe definirea proprietarului unor bunuri. aşa cu există teorii despre economia administrativă sau liberă. . În RM deasemenea s-a încercat să se efectueze această tranziţie. primesc regulat salarii destul de mari. deobicei. privatizarea în masă a patrimoniului de stat . fapt imposibil de realizat fără contul de decontare.blocarea sistemului de decontări bancare .cerinţa obligatorie către subiecţii economici este de a ţine toate mijloacele băneşti în conturile bancare.funcţionarea fără control a întreprinderii şi apariţia contradicţiilor de interese a întreprinderii şi a managerilor.privatizarea prin metode popularizate.preţurile să se formeze în urma focului liber a cererii şi ofertei.criminalizarea corpului suprem managerial a întreprinderilor de stat. Restructurizarea întreprinderilor . Aici a apărut şi o altă problemă. liberalizarea preţurilor . . care este realizată sub formă de aviz. în primul rînd băncile comerciale au obligaţia de asigurare a obligaţiunilor agenţilor economici faţă de Bugetul de Stat sau altor fonduri statale.se efectuază în urma incapacităţii întreprinderii de a-şi achita datoriile. . . deci au o sursă de venit. (Părerile lui Caraganciu). Cum s-a mai spus. care însă a adus la alte probleme. în care populaţia şi-a depus bonurile.reforma organizatorică a unei întreprinderi. destinată în primul rînd determinării proprietarului. • necesitatea efectuarii controlului bancar asupra activităţii economice. ca consecinţă a avut loc: .pentru efectuarea decontărilor este obligatoriu acceptul plătitorului. deoarece toate teoriile existente au apărut ca consecinţă şi nu ca cauză a unei situaţii economice.pe lîngă corpul managerial a întreprinderii s-a format un anumit cerc de persoane. . ca regulă şi numai în cazuri rare se permite plata în prealabil sau argonă. Principiile efectuării transferurilor: . sunt sprigenite de stat prin asigurarea integrităţii depunderilor populaţiei. . Nu există o teorie adecvată de dirijare a economiei în tranziţie. Un rol aparţine băncilor de economii.căpătarea experienţei în domeniu. Cerinţele pentru decontări: • trebuie să fie efectuate la timp. pagina 25 . determinarea proprietarului este problema principală în cazul economiei de tranziţie. Greutăţile pe care la înfruntă la momentul actual economia RM au apărut în urma unor greşeli în efectuarea reformelor. macrostabilizarea economică.plata se efectuază într-un volum care nu depăşeşte suma restanţei contului în decontare a plătitorului sau dreptul la credit. cum să acţioneze şi ce beneficii poate avea.

document de achitare care conţine cererea plătitoruli de a transfera o sumă din conturile lui. care.cecul este achitat dim fondurile proprii ale băncii. după expedierea mărfii a primit cecul de la cumpărător. . care primind factura pentru plată de la furnizor. la rîndul său. adică. transmite documentele la banca sa care îi plăteşte. vinde documentele. fie pentru vînzător în caz contrar. Pentru a impune clientul să reacţioneze la timp. Plata cu cecuri. căreia îi transmite documentele şi cere acoperirea acreditivului.banca transmite banii şi documentele la banca vînzătorului. . deobicei îşi onorează obligaţiunile la timp. relativ cu prima formă ea este riscantă fie pentru cumpărător. urmînd să fie confirmat de acceptul clientului. Schema tranzacţiei: . care la rîndul său infromează banca furnizorului. care la rîndul său informează furnizorul. . Însă. În caz dacă acceptul nu este primit şi tranzacţia este respinsă de client. în cazul plăţii în prealabil. tranzacţia se consideră acceptată. pagina 26 .operaţiunea este iniţiată de către cumpărător.această cerere este transmisă la banca cumpărătorului. după expedierea mărfii. Această schemă reflectă cazul. În caz contrar prima etapă este transmiterea mărfii împreună cu factura. Această formă este asemănătoare acelei de achitare prin cecuri şi se aplică în cazul cînd distanţa geografică dintre cumpărător şi furnizor este mare. fapt efectuat numai după ce clientul depozitează suma de bani necesară pentru acoperirea cecurilor (limita carnetului de cecuri). dată în scris. Schema tranzacţiei: . Pentru a primi un carnet de cecuri. din care tranzacţia se efectuează automat. . lunar sau trimestrial să fie echilibrate. se stabileşte un termen de 3-5 zile în care clientul este obligat să accepte sau să respingă plata. care înainează la banca sa cererea de deschidere a unui acreditiv. transmite la banca sa bonul de plată. ei declară concomitent băncilor sale. asigurînd o viteză mare a tranzacţiilor. În cazul acestei tranzacţii plata nu este legată de momentul livrării şi se efectuează independent o dată în 3-5 zile în părţi egale. urmînd săptămînal. . Pentru a cempensa acest neajuns a apărut forma acceptului ulterior. Această formă se aplică pentru organizaţiile şi întreprinderile care. Eficienţa acestei forme pentru bancă depinde de calitatea analizei bancare. la care li se deschid conturi speciale. Achitarea prin acreditive .operaţiunea este iniţiată de către cumpărător. . Acceptul poate fi anterior şi ulterior. transmite la banca sa o cerere de plată.la primirea acceptului. cu alte cuvinte banca fie cumpără documentele. Achitări periodice. cel puţin 3-5 zile de aşteptare a acceptului. Schema tranzacţiei: . ce permite controlul calităţii produsului livrat sau serviciilor prestate. . Dacă pe parcursul perioadei în acest cont s-a format un sold creditar el urmează să fie transferat în contul de decontare şi invers. Bonurile de plată . Acceptul ulterior constă în faptul că transferul banilor din cont este efectuat automat.banca cumpărătorului îi transmite documentele şi debitează contul acestuia. Principalul avantaj al acestei forme de plată este asigurarea vitezei tranzacţiei. adică banii nu se decontează din contul cumpărătorului fără acceptul lui. care.ACTIVITATE BANCARA Tema 15. . fie creditează furnizorul sub asigurarea documentelor.operaţiunea este iniţiată de către furnizor. că ea permite efectuarea unui control perfect asupra afacerilor. . deseori. Neajunsul cel mai mare a acestei forme de decontare constă în faptul că tranzacţia durează mai mult timp. pe care îl transmite la banca sa. Formele principale de achitări bancare fără numerar Cerere de plată .un document de achitare care conţine cererea creditorului către debitor pentru o sumă de bani achitată prin bancă. insistînd ulterior la stingerea datoriei de către furnizori. Achitările reciproce. care este descrisă în acreditiv.banca cumpărătoruli ia din contul acestuia suma cecului. Schema tranzacţiei: . Această formă de plată constă în faptul.vînzătorul transmite cumpărătorului marfa. care cere acceptul acestuia de a vira din contul său banii. banca este obligată să-i restituie banii în cont din propriile surse. Deseori această depunere poate avea formă de credit. În cazul cînd 2 agenţi economici au o frecvenţă mare a afecerilor. Echilibrarea plăţilor şi livrărilor se efectuează nemijlocit între agenţii economici. În cazul dacă în acest termen nu s-a primit nici o informaţie. . pentru efectuarea plăţilor între întreprinderile producători şi furnizorii lor principali. întreprinderea se adresează la banca sa cu cererea de eliberare a acestuia.banca furnizorului se adresează la banca cumpărătorului. banca plătitorului (cumpărătorului) transmite banii şi documentele înapoi la banca furnizorului. în care banii sunt plătiţi în prealabil. Acest tip de tranzacţii este avantajos pentru furnizor. Se aplică. În cazul acceptului anterior banii nu se decontează fără permisiunea clientului.operaţiunea este iniţiată de către furnizor.furnizorul livrează marfa. Aceasta se efectuază cu folosirea acceptului.prezintă porunca compărătorului către banca furnizorului de a achita cerinţa furnizorului pentru restituirea sumelor băneşti de plată a mărfurilor livrate.la banca cumpărătorului se transmite o cerere de decontări pentru ca aceasta să-i restituie suma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->