Sunteți pe pagina 1din 119

/

/

cuv t s r iNAINTE

II>

\

~

Sfi,,'§z'tul secolului al XI Xsle« §i inceputul ceiai de al .;\X.·le~ s-an tnecris in istoria societc'ilii umaneprin inoeruii :~l: descoperiri careaueau ,sa. reoalutioneze, printre alteie, §'£ mijloacele de comunicaiii, dlnd ast[el omului 0 noniic'Onc,cp/ie) a nond imagine despre rolul $i loculsau. tn unioers. Realizarea in perioadamentionaUl G, ceeaee la inceput s-a numit telcgt'atle /izr(i fil', iar apai, radio - rod at gtndirii cuteuitoare, novatoare a multar tnainiasi -, a constiiui: creqia care' a dat omului posihilitutea (le (l~fi -prelungi e inuurile, capacii atea dea percepe, En. m.nLtipte forme, lumea tnconjurdtoare, ~e a comunica la dislonfe. care

p1nil aianoi ii. erau inaccesibile. .

Poaie iocmai in aeeasta itjl: afld eaplicatia faptul. cil fJuf.I:r~e (litt'tre inventit'ie mituii omenesti at~, stirni; -~'i sttmosc cariozuatea fieciirei generaiii, mentintndu7sc'per)naltent in eieniio. el,~ Ifi indemnind la continua pel'fecfionare. ,,)i, CC(!{I ce este mai demn. de reieoat, este interesu! deosebit de mare pe care radioul U trezest« tn I'tndul copiilo», al tinerilor, stimulindu-lc imaginaiia §i gtndirea creatoa,re.

Desigur, desooltorea radioului nu. poole (i despdi1_iUide progreslIl eiectronicii, in general, r;i al microeiectronicii, in 8f!1!ciat~ E(Jolit(ia spectacl~loasa a elcc_trotdcii a fast impulsionut(i de descoperiri reinarcabile, care au n'~'olationa,t acea'S·ltJ.!jliin{r..l, conf'ethldu:-.i dimensiuniie pe care le CUllouytemas((12!:. Bleatonita a deoenit ,zp, prezent fa.ctornl comun. al automaiieii, info/"maticii, tele- fjiradiocornu.n,ir,ap:llol' I ,;nteligeu/ ei ar titie iale eee., fiind o .ramu;Nt (~ §tiintelorteknice cu aplicutii in toate

1)

dQmenia~, .(!er.,ee,~ifJ·ii '!}tiin;!l:rice~ 'uulustriei, economiei. De aeeea, oaefin~li:e cQnt~mporand a eltl:;/ronif:ii ar trcbui, sa fie _decscJ:,it de cupri'ltzatoare, referindu-se Ia eloborareo. *:i uiilizarea dispozitigelot electronice, a undelot. electromagnetice fi !L progi amelor dc'prcluel'a,te_ a simbolurilor tn. scopul captdrii, pfeluctiJrii 1i transmiterii semnalelor, dor :ri pentru. realizarea: anumitar [unctii energetice.

In acest domeniu Romania are tradil,ii incontestobile.

Aminiimctn. acest sens, pe August M aior care - ineiop« de pianieral a electronicii - a realizat experimental pentru-prima oariio transmisie telefonicit multipld pe -o linie re'ii,Zii (1905- 1.9J7), Ilrmeazd, 'in prima jirnnat(tte:"(uecolului nostru, Dragomir Harmuzcscu, Tudor Tiinasescu, Ioncu Constantinescu) Mihai' KontcslJhrreller fji Emil Piftra)\·cu. Sub conducerea primului se reaci!:.ea::::(;t pr'i:n1:nlucaptol' de railiioLTIl Rbma7da. (192/;), la InsliJ:utul E{cctroteJb7iir.. de pB'ltnga l]1iircr:Jitatea din Bnwre$t'i:, fji pr·ttnele posta ri de envisie prv.fifs$on'£d'c· pe: unde medii (19'f{7 J :;i IU:lirb(~(.J[J.'J8). LCb, ri'ndlzl s(l:u',Tuctor T(Ynas:esr:n (lesfrl$oar.,if o ~'(J'lorlJ(rs-([ ar;tfvita~e ,~tiin(if/;ccr In dfrmw7I;iut cireu itcloT' electr!:.cc r;.i Cleetronz;c£.i publict~i)j fh dnul1!J30 'unul dit» primek: cursuri 'rle I:(lrliocomnnict;'1'lii· diro tara, cure a~'ea sa dcljilul cursa] de bazii (it J.1tolt'or grnera:(ii'd'e; ingi'fum: el(!'dron~~~~,

1n (~ d:(Jua· jum.at'afe a secfJluhti XX, iifileost:bi li~ ultimii. 'ctMii'izeci de ani. l:n crm:tea;tul dc:z:wlZtar£iplri(pc multiple planuri 0.' fos.t creatd.o fjcoaUf. romllneascd, de electronic//; fi irtj(mnalici1 care contribuie la, soll.1ti@'1larea mp:lti'pldor aspecte cu care 813 cOltfl'untaetr§nomirt no.a's-(ta socralis,tlJ.. (Ja]tsfiir!incl: foTu] eicc .. trou 1;ci'i . iin rndQpl £1i'irea il!eill"dierntIt{'t1. i co: aeceni/a 1JJ80" 1 fl90 :fa d'e(Jinlf-' ileccniul ~~tiinte£, te'lini~ii, .calz:tczf,ii 1£ cfi,:r;~cntc() D:{redi~ «eie Congretmlnv al sni.s« aZ' PtdtianlUI; Comunist Romdn p'Ye'Gizsa::;a cd indtMtt:L.~(electr'otdcw ~'a piit'rU1tde masio: fn aiiioi ... tu tea. economico-sociald, [iind orIentala spre Je:::f'oltett'c(l· en ]2rec;Me!'~ a p':od~cf,'itri de c0mltonen~f ~~~ctronic,f!, !!lijlo,actJ ~e cLlItolTl,oii.zlJ:1'e·" echipementc de:'e{~cl!tonr(:« mdu'S'trml'a 1'1. pr()fesL'O~ haZeL 'l'otodatii1 (.Jor fi. i1si:mita:te uoi. mI~r,i; $1; mictocaie~.la~oa~e. pemru. co.r!du.CI!:ea prQcfs-e!e," ~dll sttuille', ,pr~iJu1J''' _ "y\t:,t'lP ur:

C(JQ'ltutt:e de echlpamente pe1nf(':m.'(;e.8ln~ obalctwe cam: d$mon~ stm!.'Gzi'i,fap.tul ciL eladroniet: ro.nu:Lnu{sca SIl i.n'l1.f.rieasl'l/JZ:i. CI1l0 reuhtate actirJ.ii tn cfmpcl1 tenn"ico~'§;ti:in{l;fl'c.' at RorrkU.n£eisor:irrlistc; angajaic( Cit, Coate f:brtele pe oenicola p-rogreS'I;d'ui' §i Gl~(Jt'{;izatiei,

r , \j

I

.:-,

r

. Beeeptiyla tot ce"e:~te noii.ta 'tot ce {1i1w·,d.e temeritatc, sub ·once {oTm(/. s-ar matiifesta .ea, 'tincretal patne: noastre, contemfjJlJrdri .§:i beneficidl' oloctualei reooluiii .Wti£nti{'ice :;i tehit,['de, se simie atras SJ!l'C domeniile ca cele ma.idiuc/.ntice $1; spectaculoase realizliri - aoiaiia, eosmonau tica, electranica mld-i('erselr: 'ei -aplieaiii, tndeosebi in teiecomunicesii.

Dintre acestea, :r,a(j,iofonia, lIwlerializata In const!'u~p;a de eparau. de roccp-fieJ£ emisie a, undelor radio, este aplica/:ia eea mai la tnilemina .ficcc'{rili atta!'" ~wcP.rlnd din portea. acestuia ealitdf,i psiho-fizice yi moral-oolitioe -cleossbite san. 0 prcgfitlre Cit total spcciahr. Condensind nurneroilse#(Jqiiqle cuno:/tinte teoretiee din . domenii clifertte ~ fiz£ca, matematieac olumie, meeanicii -, ac-easta (f'Chviflate cere tndeminare; creaiioiiaie tehnicr1., l'iJ.bdaie?i pers:c'v'ei'en(a, dar mai ale» muncd asidud, capccitatea de a reluct d.e let cap dt, dad! este cazul, ceea ce se considera aproapc terminat. Dar, sa tisfac.{ ia consiru clornlui radioamator este en ai'll mai marc, en cit in. aparaiul reolieat $Zhl tncorporatemai muiie slradanii, cduuiri, efopturi tl;zi(Je)~i de gfluUre.

Formd de educate a tinerei generaiii. prin mundi si pentm. muneii, dar tn acelasi Limp §i de _JJl'cgetite. pe'nlrn u{Jifl'al'ca patriei, red io a mater ism u 1 a luat a mare amploare f'n Jara n0£18- tra, beneiiciind. ,lc condiiii: dintre cele mal: bnne,ile 0 baza maten'aw' bogata ?itn cotaiiuu: cli(Je)'sl:{icai'e, detndrumarea competenui a specioiistilor, deun cadru organlzai adecoa! eercurile teluiic-aplisativc din §cohJ casele .pionierilor /fi de culuir« etc.

IZPol'ita din pasiune, din darinio. de a transmite mai tleparte aceasui lla~r1,.aJ ai{restnda-:s,e «e: fap-t posiunii, cartea de [a/cll rod dl unci temeinice Ji )nult£laJerate. cunoosteri a rodioeiearo; nidi, s() constiiuie CCt tat pretiesindreptar, ca lin ghid conipetons in muliiuidinea de }Jl'oblcmc pe care le (jAtea construe! t;ile radio, Structuraui pe poin: capitola, cartea pune la dispo,':,/:fia tiniil'ului' construcuir radioamator oserie de date Iji scbcm» de principiu verificoie in pracliCri1 de let cete mar: simple phUl la cele ca paforma71/e ridicate, implicit' mai complicate, tn ceea ce privesie rcalisarca aparatelo» de: rcccPlie, a antcnelor !ji S(F'sclQI' de aiimenlare, prCcllfn §i a_, aparalurii' de mi1s11l'a necesare.

7

Erin r~to_cbit in care a (ost conceputd, prin caracterul ei lurg accesibil.rcartcn de lata constiuiie 0 liiudabilii c:ontrilm(z:e a autorilor la- mobilizarea tincrci getterati; tit a transpune Zn ViCira (JiOr(J.7J.,t·(.t chemar» adresa,td.d~ secretarul gen:erpL at purtidului, to\lal'd~ul Nicolae Cequ~,>esc.IJ, de la in alta tribunda Congresulni al XIII~led de.a munei fji iMafaj de a-~'i rl/sa#, .I!;CW mai noi euceriri ale ~t';intei\~i cunotqterdl de a fi clltez4tQri, gatti in-totdeauna sle (t-# [ace da.torZa, de a allce i[1.a£n,te neabiilut l'd.clia progresuiui pc pdmthtul Romtlitiei multimilcnare.

Gcnoral-locotcnent G1IJWnGlIE ENCHJ Presedi n tole Fed_cratiel.-HoITlllJ1Q

de Radioamatottsm

\.

/Cnp-itolullAPARATE DE RECEPTIE "$1 DE EMISIE ,

1.1. nECEPT()n-Dr~TECT6n CU DI0IJA

Radioreceptorul de Cell ITUli Sl'J11Vif.i ::;tl'llCtllP(l Illl poato avea mai put-in de patru elementc: an 1,(11) , diorla (]otCC[()Hl'l\ CI;lSC!} ~i i€gat-llrb. ou piimlntli.! (fig. 1.1, ... 8). Anl.ena - en DI.£d lungij ~i rnai dega ,jaU't - calii€azi1 scmnalr-le .d" pad iofl'f-c;.'V1H1tu existente In spa\iu; dioda do d(,-tccti~', VD1,su_Plll'a din semnalul rtlcep·t,ionaf partes de I'llidinlr'<?ovm't:ta; casca, BPt 1 transfohnacili'fl1t,ii de audiofrcev. nFI -In; viLl'H!,,;j ::;0110 ('() ale acrulni; in- sf1r~i-L, ccnosiunca 10. }Jllmhlt fuC{! casistcuiul s4 consbituie un eircu it, electric.

5

D106

SFl

SFl

Fig. 1.1 a

Pig . .1 . .1. b

Dioda din sdHmlEteste cu germanin, (In tip cu (~(_I:nfflet, punctiform ) ... iar c.as~a arc' rezist~ni'(\ ,~\11)Ioinsa 1nl,re. 1.. CWO §i 4000 .0. Pl'lZU de pam'int so rcalizeazil lIlgroplnd, 1& (:lre'l. n.n rnotru adtncime, 0 b(uil sau 0 tabla de eupru, In care s-a 11111t, un conductor ou diametrul de 6-8 rnm. CH l'CZll.!t-flfe 11\[J\ putin eficiente, drept Pl'it:{l de pam1t:l'I, f;f\ pauLe. utilixa eonduct.a do ~pi1 din. l(lc1Jin~{I, eventual ooa (18 10. lIlS'l:_n]ntw de . ineal zj re.

9

. Cu ~jutorul acestui ~o?taj nu .est? ,p~Bihila )decl·il, llCC_;p. 1,1Q, nom post loc~l de .ClUlsle de 1'ad~?dlfuzJune. In. ~azul clnd ill Z'OIH\de receptie exista doua s~a~,llloca_}ede eD1HJ.le prograIn<31e .lor so vnr auai suprapuse, .denarece -1'e'oel~tG£l'ul nu le poato separa, neavlnd seleotivitate .. Experien~a. reu~e~te aUt cu lcgiJJurile dill. figUj1a.1.1. it! cit ~l cu cele (~1n ~.1. b, ctnd dioda ~i cases nu unai shIt conectate in serie, C1 in paralel,

1.2. RADIORECEPTOFU SlMPLI CU BOBINA.

Schema din Iizura 1.2 are, in oornparatie ou cea prBzenta· tain figul'ile '1.1. ,~l)l€Iem()n·t no u: bobina sau induct?Tul.' L1. Bohina S0 con'fe'c1;,loneaza furtifru.';'llJ3 '0 Mtea'sti prevenind de l~ 1111 radicreceptnnsecs din UZ, detip.Ent~~fU M\:1iBal'adu" 01'1 de 111 un televisor Rubm~102 se J):f)b!lRea,zll, un ,COlt.dtu.ctpl' de (lilJ']I-f'uizQla.-t ell :€mail (Cuc~mL de 2.,'Q~ lJj).n{_in"?,,lil,f,'o;ultat~ mai J)~JJW se o.btll;l da¢.ahobma,-:este-l'ea}~za;ta dill h;~& de ina.lta fl'eevDlltJa. in prim:nl caz se f}l:_~.e 0 p,riza la juJft~~ta;tea COJld'~lc: ,toruJ.ui (10 Gl1'PJ'll) iar in eel de 111 doilea, l~ .a tI:O!l&:f)'l!Bze.c,ea sptra ide Ii'va. Csrcasa este J)r,ev~~lUia :C'll un miee din m~tcmal magnwtJq; OOTOeD.l't) cam - PJ'lIl. R(}YlOilll.;a;re cO,Vlmuhelm'tD. -p:onte Ji .dsp lasat, 41,13 filet., .tn S~I;S ~j lin jlilB I a&iguidnd i.n ,a,C{?st fel 'val'lr*E( il1dnctan-ycj bobinei.

~> !v::~

C'1, Vno)pF

~' I'

I'

u,l "_-'F;.r--, I, I,

---

_lli:g.1 .. 2 Fig,l.3

CondGns~~torul'l; C1 (figllro. 1.3)' trehilie ,s;ll,a.iba c3:1ia:ciitate~ \G~.prinsa1ntJ'c. 400 ~i ;50.0 ~lF (~el Ii:)ia~tnn.e",A3,~ tF): lRad[bl~eef)p~orul nu arc JlQYOle desursa deafimentes'e. II).'teIl

" 'E~i~'~(l t0~ 11lai mult 'too.d~nVit en jIll Iloc ,de 'l!Ondm:Lf;alo!' ',sli se .1'010-

senseD. tormcnul capacitor, '

10

sit, at,e a, m,amma a t(jc~'ptiei. S€ cauM. Imin introdueerea som Rcoate.I'Iila- rtiil zulni .bobinoi. Dooarece bobina oste eonsctata in ~'eJ:ie GU, eOndl;l'lSatol'pl (,fCyp~,.ja va £i sensiliil Jnbun-ati1t;iti1.

1,3. RADJORECEPTOR CU BOBINA f;I ,CU CONDE1'iSATQH FIX

Somnalele de radiofreoventa (RF) captate de antena ltV A1 stnt C.Ori:d~l\i_s:e, rre c11~e,mJ.bl osa-iJ'ann, Ell;:}", c3ire'selec-t:eaza flmislvnea un·u:i 1m_\ll1il~1 FOci:i-tcl:i'l eadio (~ig. 11.4)1. Elem'6utll'li de' re..gbl j,£s,tc mkz,u:l~lCl.J,()rocarrt~ ce J.l0ut\1' t1idep.lm,sl:l't tn t1arca;S(t

sa. Diu' circuitnrl oscilunt, prin, . ,

ntiZI1 b:o:bin.ei!, se,'mnilfuI. R.F' \ I , -,

F \,1/;

ajtmge If): diod'o. VD:tprFD10G). 'Y

'I\~nsiuR¢a dp, '[}'lld'iotI; .()'Veri~8, I

(AF) I'1-'zurtuti'i f!S 1,<;1' H[yli'ea't.a: i V01

ca~t'ii BP1, Corrd. nsatorul C2 ell EF'o'io6

arc rolu] de a 1 rirnit« If). pru:nult rcziduurile de rnd iofrccV(·Llt!'i. montinute dupa d8t\'.r.~i~. a· meliortnrl :;i pe a cr. U8 Hi calc receptia.

8F1

Fig. 1.4

1.4. MDI-O UECE,PTORD ETECTQR.CT:] b UllLARE

DE ):,:E:N'SJo\;;m' 'J:;A DETEC,¥1.E .

, Pentru a mad ~i mai mult nivclul <tuditifd Be poate I'OCUl'go la un rnontaj de f'C.CGptOI' in oaro s~a. prcviizutl dnblsrea de tensiuno Ia d(ltcctit1, folosinddo\la dicd«, i~1: loc de una (fig. U5). Intcnsitatea maxima le.l'coepHe 80 ob-~inu clod .mi?ZLll do ict'tt'ili oj. JJO'hHiwI a,t"e 0 a'-sil\'fel detEllzi~frll':j' trrctfr.JI!.I;OCV\!iln.t;a de ~;Znnl1rlt:a" a, einc-u-ltlllui oscikmf £1.C 1 f.' Cfl.te eg,u.fa: en cea . de O-'U1i,. sic, a p.o.stlJ1:ui de l:ad-i'o~ d'ifuzi\mc. ITo I'8t,imit cit

\ I ,.

WA-l "~I I

II, .' I;.Jj, '8f'"1

. ~""", - ..... -- ..... --.._---I

Fig. ;;.a,

ontenn mai seurta (pentru un emi\-,a'to:r apropiat} so eonoctcnzii p~l pozj-yi:a care in figu~'a este -y·edattl. punctat, 0 antona mai. lungu se poate oouecta spre capatul de jos a1 bobinei,

1.5. HADIORECEPTOR CU CIRCUIT OS.CILANT PREVJ\ZUT e:u CONDENSATOn VAiUABIL

Radiorceeptoml descris tn continuare (fjgura 1.6) prozinta avantajul existelJ~ci unui Circuit oscilant vacordahil po Irecven~a stattci de emisie, Iolosind un condensator vnriabil, otajul demodulator- §i casca. Circuitul oscilant este constituit din hohina L'Z §i condensatorul C2; compcnentele Ll §.i Cl r.eprczintil circuitul de int·ral'e,Cl..1plat inductiv .cu circuitul cscilant L2C2. Dioda VDl are l'Oh11 de a ext rage din sern-

BFl

Fig. 1.0

nalul RF components sa, de audiofrecyen~a, eu alto cuvinte Wl\gura, dcteetia f:\UU ctemodularea. Condensatorul C3 conduce la masu tensiunile RF reziduale, dupn care-In circuit famine doar=replica electrica a semnalelor audio. Hezistorul R1 esto insevtlt ell soopul 40 R permite coneetarea fie aun~i co§ti, fie a unui amplificator AF (reallzat ell unul sau mai

~nu* tranziatori). .

'Uonstr-oct·ia recepterului ua« de compone1i~e

Heaisior, R1: 4.7 k n. C01i(Zc1Motori.C.I: 50-500 pF; ('2: variabil, 500 JlF, de prcf(n'in~umodcll11iniat\JI'a i C3 .. 4j7 n:F. Diodd. V Dl: EFD106.

Inductori. L1.' 45 spiro, eu prize .la spirelo 15yi30, din conductor ell-Em 0 °115 mmj,L2: 60 SpU'C, ell pl'lze la !.<plrule 30 si 45.

. Aile 'ma.teriale.' cusect,buc~e izol ate, conectori tip ])fHI11,nU pentru antena ~j conexiunea iii pumint, cal'ousu de pJf1s~,ic gen MYonicra, buton pentru C2, disc de SCilla, bod; de fent-Ii o 8-10mm. Inductorii L1 §i L2 Be bobineazz pc dQua mansonne de hklie, CD 'VOl' culisa P€ ham do feriti'i., Prizcle bob inelor au Iost prcvazute pcrrtru ansigura, prin illccrCal'.~, 0')1). rnai buna adaptaro ell antena. De altfel, 0 alttl morialituto ell! a cauta pozitia optima esto de a apropra ~i a deparbacarcasnle bobinolor 1..1 ~i L2, 'prin culiearo pe· b·al'l::l de f~;l'jt5. Acord til pe post. so olrtine prin I'otlrea lui C2. iV!odifi¢are[~ CllpJil.iIlJl"I~ dintre 1..1 ~i L2 provouea 0 ll§QUJ'<'i .schimbare H inductoutei din cirouitu loscilnnb, dec! un anurnrt dezaccrd.

1..6. RADIORECEPTOllCUUN SINGUR TRANZISTOR, CU AMPL1FICAUE .DIUECTA

:.:.. ...

Schema dirt £jaur/) 1.7 l',,-iprezinti1 lin receptor consJ.it.\lit dintr-un detector b (ell dioda] ~i un amplitioator denudiofrecyen~a (cu t.rnnziator), Tcnsiunca necesa~a. {'unc~ion6J'ii rnd'ioroceptorului se obtine pe searna cnertl161 capt-fit" de f1Jl.te:na. Asadar, rceoptorul prOlJl'"IU-7.IS ouprinde oornponen'telo u, L2, V D 1 ~i V 1'1, in tin:lP CQ· La, ce, V D2 ~:i. C3 l'<\rmlilf\zii partea de alimcntare, Dinantona, pr~Jl cllpJat iuduct.iv intre inductorf Ll fii Le, senmelul de J'adlOfr(I{lV()Il~\l Lrrr:I" 1n ciscuitul osoilsnt L2Cl, care sebate in c"idcuyu dear sonmnIele avlnd Irecventa do ro20nan~a determinata 9.0 marirnile 1.2 Iii C1. In ooni.inuare, .semnalul tie :rad~Qf:ccvrin~~ ('ste supus demodulatiei, rcalizat.a de dioda VD1, WI' <Hj(lrofTl~~ venta obtinuta ajunge 1a haza lui VTJ; co are col do arnphIicater.

1.3

Pe .de aHli p~rte, .S(l:ll'J:l1ahilCRlp,t;xt :do c&ntenJ'i tajill:@;gc~ .din Ll, JH'lJ1 C,Z, 'in mdlwU:mTl La, de nude IJU poate trece mai d'e 11 ~r~e decit!'r (],'I ;')<11 d n. d ioda V D:2; Jil1'rl~j{d hind JJQaliz at .de c~t.recO~'ldf.ll,~ll:torul C3. Prin. fiUrarea cu C3, de valoare

BF1

.(2 EOOpF

Fig, 1.7

mare, 'so ob~hie.4fenl:iiUrreu c(1)ntinua.,in casrd $C'1o.fl'J!l1ICi !date nl,\ga~iv: . .9;\ .!Cllllel ,pmn, OOE C a:., :alimcri.~ea .. z;ii. ~:01®t?rljl tTanzisto. rului VT1, rellpectw hazasR, pnn rezistorul Hl:

.Li>.ta ,'de ·dVIlWOne1Jile

; . R(eZl~t()r,: m- ,f00 len, e1JiJ,d'(jl/;s.~t?1'i, C 1: \V,illiip'i>:iJ5:00pFl C2: Viit.l;'.lI).bll :5.Q.QJ:!P; (3.' 'elt,;nt;J'oJ] lrc 10 OiJ.F,/i,o. v.

TI'anzw.tori, 'dibde. VD!L, iV De ,"Q:rice tip dj3: dk),('1~ miniat'Uirfl ,6;11 ,g,01'rUs:whl, de 8:J1l)Bl1tpl,u EFIH 1!D, AA116" AA.l1~ eM.;

V·Tl: Bet 7'1 I BG±.78 8.M. . . .

huj/U(]lori. £1; 10 t;p.ir:e .c1il~1l:m ~ d,3"kttm :(pentru ulld!e .medii); penhI'll ig!3!ma undelar ~,~:gi Jli'iJ£lJn£ji~Jli,ce,,'Cll,lJil . sa 1<lUim~scj):cl~m') ~1 v:a JiY:eJl"25 ,(~e ~sp.1re 1 L2; 130 de 'g,JDll'e {240 pc ).mr;:le lungi) elm btii de rad1ofrecYe:t1l'a, sau Ci.l·Etu $: .Q,~2·

?<25 rom; L3~' 80 (280)' 'sp'lrtkj 'din :ae:ela~ conduutdrca §i

indnctorul LZ. .' .'

Alte maleriale: cascii de. 20uO;f.!:, c:arcasu din p11;lstio poatnu l'0Ceptqr" buton de. acccd, disc de scala, bucse izol.;l.'tcj eoncctori tip banana jJentru an.fi:)11ii .~i'pa¥nj_nt. .

Pentru «; func~jorHJ,re cQr13etl1 anton·a va trelrui sa aibil iO.iq In, iar prb;'a de pum1pt, 0 l'€Zillten:~,o: ott mai re.~usli.

Dupa oxecutarea tut.uror-conexiunilor cerute de schema §~ veri,fic.a,!m·ad.e· rigoaoo se va incerc8 tecep~iOnaiX'la un:iJ'femita~ tor de, raa:ibdif:u.ziuiie:, p.mcccUhdll·se astfel; antcna, §iPfl~ nrtntul so cdJ.ie.cteuza in huc~le respective, dl{p,U" care se ncFollcaza condesatorul deac.ora, Gl,.pin:it so po'at'.eses}za o omisiuno j. set:oto§f:ea:p.o.i C2j care fnf'CKrinf'. lncirctiitlli de alTfucnt'8te;, .. canttnclsa sri ob~ir)a cia\lditie, Cit. rnai pl'lt(l'l'~niM.

DB.l'C~nwt ott ind,ll·cto~\lJ L.2sQ liQhhINl~4. p,e .0, b~ra de fe:d'til (,proluntit de In un radiercceptcr- ConI}) s,pir~· Ilnga ·spira. in ni'ijToc,pcste'L2se liohineaza::s:pil'cJc 'Iui J_,1: Indueto:rulcL3 se. bohineaza p,e 0, attit' }JUral M'fii:i.ticD:, de Ieri nr.

1.7. RADIORECEPTOR CU DOl TrtANZISTOHI

MiJUtU.1,lIi din schema. pro-zenba:ta:.ln ·figura 1..8 T('prpzhlta unf'iyd'Ioreceptm' ell 'd'0l10'cfa-jfi de amplifieare, l\lcr·l.lCare const.ituio' inca oetupk. rnai li-vansab\ch'ipace lei fast 'ff,sUint eel maisirnplu l'OCCptOT, do tip. ck,teclor (png_ina.9), rc~pncHv dupj'j· constructiu uaui reeeptcr unil.ranzi8t~1r. (pagini le 1',J~t~.). Etf\j:\~ls1.1plin.wnt.(f(' eleampllfieaee douudiofrecvorrta perrnite auditia in difuzot' .

SAl r--- ..... ,..._.-~._........I_.

·5' ... 11\1

8Al

Pig. 1.8

Co nstru cJi:a,r adiere C(i:lltO ru 1 I.' i Lista de eomponente

Rezistori. R1.: 2;7 k n (so poUolosi,ll1 !iPSiil ~i alte valori,

cuprinso hitre 2 ~i 4,7 k 0.); ue- :B2 k f!. " .: ..

Cond.enSlJiij'ti. ('1: 700 J1P i C2: capacitor variabil (Cl~ ~ef) 50.0 pI<'; C3.' clcctrolitic 47 f!f (valoarca UU. cstc CTltlcU; + Ia _HZ).

Diode, i;rai~zistd7;i, VD1,' EFDJQ6; VT1, V:f2,' EFT323; lJidultori, tfa}/..Sfonntitori. LV :100 s}iiI'Ei (c.ll.prizii Ia 20 d0' Sph'(l.,cQl1s.ideI'illtlu·Je deja mas§, (),u alto cuvinte dniuCLipattll rQl:;.c) , CU-E1110 0,15:·0,35 nun pe ocarcasa de ~4 mm, In dii-;l:lUCt.l'l1, hobin ajul eX{lcutinthi-'se Hir<1 U T'eSp!}cto. 0 ordine -stl'k"l:u. T1:)6 ~nfa§ur,ar()a 1 (rrimtJra) .5.00 spiro Cu-~rri .0 0,15·0,;18 mm; lnC8[j secundu,f'1l (U) ;J!JO_ spire cujirtz« din 25 l11 .25 de spiro, din s.irmlj; ell-Em QJ 0)35 rum j tole E + 1 de 1 clh2, en intrcficr 0(1 mrn.

Altii -mdteriale: difuzor eij) l'hdi(ificuf(j 250 m W, tiab][rj ii1"1PliulllL) conexiuni, iHi.l'Cl'liplor, home, sm'Stl de alimcntare

etc. .

ln 10 oul tmnz is to ri 10 l' Fit p se pp t ut j ljza~i tra nzisto ri npTl"_ Cl1 e-oildit,ia ca polEirj:zariJe lui VDl; VT 1, VT2 §i C3 sit fie it) YO r:9il.tC. Lfl tensitini maim icS de alimon ta'ri~ so. va t(>,clucc R2 *" •

Eklitu1nd. unele modificari (:uinime)11) . ell'cuItul, d:jn1~fU~' fie va putea .oh~in-e recep~la'flc in undele h()clometrlCe, . ie 1_

oele kilo met d9C-.

Fig. 1 . .9.

C,OI).stl'Uct ia .l'ad,iorccf,:p'iQl'ulu i

{..8. RADIORBCBPTOll HEFLEX, eu UN SlNGt,TR Tfu.l,.l'\ZlSTOIl

Lista de componente

Rezistori. R i. ;1qO kO; R Z: -100 1\0; RS: 1.;8 l~~l CQf~densator£. 01: 'iO nIi'; C2: vaciahil 270 pF;C3:

$3 nP; C4, CiS: Q,7 /"P/iO V,' .

Diode, traneistori. V])1: EFD106, EFOI07, EFD"lOS' et.c.;, VTl: DF215, DF2t/JJ Be10S etc.

Inductori. Ll: 10.spiIX) Cu-Ern 0 0,1,0,15- lTIlYl; £2; 6.5 spite;. cu priza III acincea spiri:i de In VB1. £1 A,l' L2 -se' cpnlltll1Jiese pfj ·ohara de ferita0 10 mmsi hmgimf\11 de lQ.12cJn_, pe CHQ'1lTI manson do hidie, sprQ a sig-uril 9pllSiU'O.'Xp.C Q.'l.I'u. Pentru 1.,1 ~i L2 sepoate Iolosi ~i IiFI d.Q l'ildi{Jfro.o~ VeI.1YH. L3: 3'0,0 spire C"U~E'm:.00,15 nUD, pc lin suport din. ri1_Ii~er·ial plastic 0 6 rom, pco lungime de 20 mrn.

Alte material«: !?usea de 2 000 ,0, Cl}l!CaSU din plastic pontru radI,)l'eeepto1', huton de acord, disc descala b11C~C~ cencctori,

Couooptul de rarl iOI'f:Wf1plov' reflex e~te, util Ina CC.oflOI).1 isi compononte electronioc: t,.1'BJ1zistom.1din montaj &1'8 mai liJl.li rolul dB. 1Jn''ip.!}ficatb:r de' N\diofrc{wejr~u (fig'ura 1 .. 9), p1mtJ'U G~~ duplj renlizanca .dGLf)c~.i€j!ell ajutorul diodq;i VB1j a Cl,iaiji. Lranaistor, VTI, I$a flo ~i amp!ificnJor de Ill.ldiQfrecV:eil1ia~ ApfJst arLii.iciu Iehnic, prin cam scmnalul eilt.e trecut de dou~ori. prin uceJa~i ~tak conr-e~a mont~Jylui--:- la s(\~r.'" sa de simplitate - 0 scnsibilitate ~I 0 seleetivitete.deosebite,

ll'_ asterlscul ala.;:at unui sirnJjol(Hmo~Ui, eli valoaren sa se va II ta hili pri n lilCC reu'!; L .

16

17

·. DGretinut cit in ~~ltd~¥ii'fe Inen.~h:fttaie Imffi $:0): .. IiC@:ept.(')lr:ur tlstgura captarea emisirmrlor efect<w'te 1-11" und"~ h;e.c;i0luetricl)'

La LJ se ponte conecta 0 a,ntc·nit de of!l putin /1 met-ri. T~t?data, sugeram color mai pasionati de diverse ex periPlen.tarl sa Couvert(l[,\sca schema prezent ata, re'alizaHi cu un tl'El!l-zistor J1;, polaritate npn, int r-una eu transistor pnp: 1?':'ldent., S'f1 va mcdifioa polantatea hateriei GB1, a electrolrr':JiJO{! ell ~r Clf, pracum ~f a di0dei V})L

1.9,; RAD1QRECEPTOn CU,M1ELlRIGAR"E;' DIRECFA:, cu lDIN TB.ANZISl'0:R.

Ra~iOl'ebept(»l'n}pe., cure n I?l'~ZHnt&n:: in ,nont'inU~I'ff, s.pre deosehfre de. celt! ([€SCl'lS(l anterior, t.rehuio alimcntut en eneegie c1e&.tc1cll de Ia 0, ba,,t.(i\de de 4,5 V. DisP,@Z{.tW,tN,l s~lecto:t' esteconstitu-t de eireuitul oscilsnt £.1(:2 (fig. '1.10). Sernnalul dete::Li:J.~~le diode fpleste am-plif~cat .~.i'l ~:hju~ A~F,.l'e.ali~at ell ~J;'anzH,tornl VI1, pentru cat In ;.flr~lt prm interrnediul ca~tii, sa fie 'transformat in ~.tii'llete). i:dentrm'l- cw ewe de· Itt emisic.

Frg, 1.10

ff!t.#t(t. de (J.onlJ},{).11/(Jn'fIe

!f1:e,zf;S~'I}!1' t. ui. ':22. k!1; ,1il,2:: ''2~b kiQ. fi'rf:nd~1;~Saltmi_.·C_1,:3B ll'lF ~ C'2':, ::~l1'ia®rjl 2.00 p;F; C3:

li(\) n'liF; ,(:r4·: ,de;c,t;'}18i;rtWro 10 'fl:F /6 V; -f)/]:' fCl luK .'

Transistorictiiode. V m EFD106, EFD1iO etc, VT1; EFTi32J, .EFT.3?2, gFT323~ iBD:L7,1 etc,

, Indu:ct~l'. LJ: 2"50 sp~l'e C~I~Em 0/ 0,15-0,2 mrn , cu priza

do 0 ClnCIIT1F: do la capjitul rcce (d,:ns:pr.;:~ n:).R~ii).

Pentru 1.1 vcl;i Iolosio bal'i:'i~ do fe'l,ilii in gemiJ oelor utili~tj3 iilll ('.ad~P'r:~:Ctlptofi1;l.1 .COlIa. 'q"():,t .l;lB ]ar,aGl'i~}r.ec<3'ptt(');raJ Cora f?e poate lua 9i eapacitorul variabil (,sau. de- la AJbe:tros'). ~aItolJ:Y'I'~a J ~li IffJ~ t I1eh.iie :€I J e:a,s}i ~nffj1rol indt, -curol'.ltuJ,ee ,t 1'¢\'Jjj P rin CUB0;,\ sa Sf) trJoa:dl~~Z£: ·in lr'lWnt:e1Je :11-3 nitA,

.J.l It_e inl,u;ridle' casca, 11I;d~r-€r<upJi0.r Is:h!tl1.ph.I, CB,IFOaiJ'a" buc~e etc,

1.10. ni\DIl.JJlifiCEyr:V.!l't lI,iEPLIT8X, au ;Wll{ S~1\G~ "fRANZ,rS1fOR

.

, In soh- tlH\. ac?st.i."i. ra di 0 ro (:opi 01' (fig. 1,11) 'ci1·(1.Hitu'l osci"~'t.~steC(mst~11bl'lit dnn1condonsntt16<l"li1 vHl':ia:]j:jJ C2 1:1 Hiil bohi;n £1. ;SJ~~'IiI.D.Il'1~ ~ )1.j\'~t'iQ'£!Ile:(}'vfm~a alliaea pt',in c1115iaj lnducfiiv >(ra:.I>D" t'l'a;.rw;1IStUT1'1l1l1ll V'ifli ca;re a:ll() :ro)l.([\? '!illlp'lhli~;a'~0[' Rl" ..

L3

Rl*' 8Fl

no k.n Cet sea 20.00n.

D I1pE aceasta, dioda V)),1 reulizoaza' det{)ctia, scmnalul trectnd in prealabil prin trsnsformatcrul constituit de L3' ~i L4. Semnalul rezultat, cate este acum un selima} de-audiofreoYent,a, trecut prin filtru) trece-jos CaRl, reintra in tranzistorul V1'1, spre U n amplificat in continuare, Din coleoto-

. rul lui V'Tl, prin LS, audiofreoventa amplificata ajunge 10. casos. Condensatorul C6 are rolnl, suplimentar, de filtraj,

ConstrnC'lin radloreeepterulu! Lista. de. componente

Iiezistori. Rl: 1, Hl; R2: 470 k!"! (se alege valcarea pen~ tru 0 auditie optima).

Condensaiori. ci. 33 TiF; 02: variabil, 200 pF; C3: '22 nF;, C 4:: electro l.iti,c, 10 111<'/1 Q V; C 5. : '22,_nF.

Diode, transistori. V.1'1: 'EF'T317) EfT3"19 j V])1: EFD108, EFD110.

Bobine. L1: 100 spire, Cu-Em. 0 0,15-0,2 min; L~.' 25 spire, Cu-Em .0,0,15·0,2 mm ; £-3: 100 spire, Cu-Em 0 0,1 nun i LA: 200 spire, Cu-Em '.0 0,1 mrn.

Aile materiale: Gasca de 2 (100 0, cnrcasii din p last.ic pentru l:e Ci;:j) Lor, huton de acord, disc de scala, ilitttruptor.

In()~o, borne. , .

In, '~ncmt-ajse~ va Iolosi o. ~ntcna de fe.rita (eventual, poatc Ii procnratji de lit un radiorcceptor Zcftr, cafe TIU 111al elite, r.(,lloHibil).,Penhu bobinele La §i L4 se util:izBa7ao- burii de fql',j ttl cu 0. = 5-10 rnm ~i ltmga de 20-25 mrn. Mai 10tli se llObLnoaz& L3, iar peste ea, L4.

:U.L flADJORECf;PT0H CU DOl rrnANZISTOIU ~1 Al\:[PL1F1CAH.E DIRECTA

Din schema de principiu pr0z{'p.t~tu tn Iigura L12 se pOHle ~)(_\,nttn:la CD radiort.cepteru] nrc no et,!j detector' ~i doiampliIicatori de alldiofrc()\~f'n~ft. lnt,r-Hd.:~vi:ir) inductorul Ll , reali~at po f()l'itii, 10. OHtO se adaoga Cl , formeuza eircuit ul oscilant ()~ J5c1e(lt.CHZ)) semnatul dod!. And.iOfl'\:cvehla oh~iJ)l1t{l_ in nrm a procesului de dotcotio, cu dioda I'Dl, a"tfl.ca prin eketrolit icu] C,'! baza 'tranzistorului V'I'L, en conductio de tip

20

Pig, 1.12

lWP. Tranzistorul VT;2,,('eali:zat~()hnlJlogic.ln acelasi tip de ~onduc1;ie, are haza conecti1_~u. ohiar in colectorul lui V'1'l, fhpica't'C perrmte obtincrca unei a-mpiific3.ri importante.

COIl.stl'uc{,ia l~oceptQl'ului Lista de carnpont.mte

Rezistori. Rl: 10 k!.l; R2: 22 k'i1; us, ltd: 5,1 k!.1j 1M:, 51.0 n .

.. ' Condansaiori. Cl: variabil 500 pF; C2: eloctrulitic to pJ/

/10 V; C;3: 4.7 !iF 16 V elcctroliti OJ C4.' 2,2 of.

lYan,zislori,diode- V Dl: AA1i6, AAH7,OA85, EFDiOG, etc.; Y'Tl,VT;~: PC178, EF1'319, EPT3!j3, EFTH23 etc, /7zdu.oloT'i. Ll: 70 .spiro Cu-Ero 0 0,1-0,75 mm,

Alte maieriale: caacii 2 000 !2, carcaeii gEin savonicea, buton de acord, disc descala, bucso izolatc, oonectori, bora lto ferLta (vezi toxtul), tntreruptor.

Inductorul Ll secQl\struic§tc pe U1~ eilindru de: fCl'lta, re;9upera't de la radiorecoptorii ,Portabili, lun,g dcdOO·120' !~1111, Oil dlametrul de 8"10 mm. Bohina SEI va roaliza, 1<1 unul dintro ca~p(!tc) pe un manson din hlrtie groasu.

1.12. RADIORECEPTOU REFLEXJ CO: DOl TRANZISTO RI

Tranzisto ru I V T 1 este menta t . intI'-oconrigllTfl_'~i(J l'\;l f io:!] (Jigtlra 1.13), avtnd rolul de amplificator de radiofl'()CVN1~a §i - concemitent - preamplificator de andiofl'ccy~D'~u.

21

Et;> jui fInal de alTdiofrer,lven~a funotioneaza cu t,ranzi.storul YT2.

Sernnalnl cules d<l a:ntena .ajunge din circuil,ul osoilnnt C2Ll (_CZL4), 1)6n intermediul hobinclor L!J (pentru un de hectometrioe - lIH ~ "Uledii"), respectiv L3 (pent.ru unde kilometrioe - UK - u1ungi"}\ in baza tranaislorului VT1, in al cnl'ui circuit ae cole~:tor' estq. dispus un trarrsfnematoe de' l'adiofrecY'e'llta"apenioc4c; T1. In s-€,quAdaruLlui Tl semnalele

,

de cadiofrccverrta _ 'sulera procesul de, detcc'p:e, daioJ'it!1 lui VD1. Rtisl1J'rilc db ra(liof'n:.,(',Ycn:1;:ti s!'nt" rujcctate de eatre fi1t'l't1l'tz:Oce~jos, de Eii' ,D; C3it.t('~4~1n,-t~ntp ce al,_l'diofrec'Ven'~a rezuHat~ dupa deitectlC ,S:,t' ~phea Hl'Ht L2 S'l.U, dupa. Ca2'" prin L?:; baz(!\i trerrzistorului V,TL h~ seI·i€l en tl'ab's~o'l',matd~u] de' rad'lOfrctcvenl:a,T I_, se ufla ~1 trallsfornrratorul T2, de audiofeecven:t:fi. Din secnndarulIui; Te, 'Prin o-apacit0J'nld'e vE\Jo.a::Ni ,n;-UNC7. a lldiq;fre:c'Vtlnya; ,!;ls;t,e '. n_pfic-ata hard fIJi V'T2, pent I'U a. fi inca' o'chr1[( ,[lmpUficata.SUI'C'i:n.a tra-It_Z1sforul'ui fi:na'I, li"T2; 0; oonstituie transforma.toTti} de difuzor; T3:

List» de componenie

Be'Zr'stori. IN~' t k £1; .R*2'; 300 Ie fl'; R *'6;' 47 Itn.. , CO'nd!ensa.tiwi. e 1': 4 7 pF; ce. V-aiiaf>il 500' p1? j. es. ct. CG,

C8: ttJ'nF; CD'; C7; C9'.~ ele'ctrblitici 47 ~F/1Z V, (+ la mag-a):

22

Diode, ,tranzistori', Y:Dl :ERD1(}6j VTJ: EFT3'23'; VT2.' EFT323.

lndaciori,-transf.Ol;matoti. L1 ~b;(rbina'de acord nude hectomotrice}: 45 spire, Ctl---E-m..0 0,15-0,2 mm; L2 (hobina .de adaptaro unds he?tolFGt,rice): 5 spire, aee~a~i cO~llluctor ca illRi sus; L3 (hobina de ariaptaraunde .kilometrice): 12-1!.l spire ell-Em ,Q}'1,O,2 mm; L4(bohina de Acord uncle kilorneidee).: 170 .spire, ac€lal}i eonductoi-ea zi la L31Tl (trafo radioTreeytlIleyl1): pe un 'tor din ferita cu diametrul mare 8~12 Inn} §i diametrul mic 1,5-3 mill} se hobineaza 1n£a~Ul'area I eu 100 spiro ~i rnfa~llrarea II cu 300 spire Cu-Em O,07~ 0,1 ~m; T2 (tmf? ~ cuplaj): t;ole E + I, sc?~iupe 1 oth2;, tn.trefIcl' 0,1 D1m~ lnfB,§uJlaTe8 pmnad 2 OOOs'[J1re O)0'i'-O,1mm, 'nfa9Ul'are~ socun dari:\. 350 spi re, 0,2 mm; 1'.3 (trafn ie sire) :

Mile; sectiune §i intrefier OR mai sns: in prirnar, {500 spire o 0,15-0,'18 mm, iar in seoundar, 1.50spir.e, ell pnize din 25 in 25, sb:ma 0 0,35.

Aile maieriaie .. difuzor, cabla] .imprimat, oarons,a; huton de accrdvtnteeruptor, bonne, sursa de o:1imeJltare etc,

'La asarnblare se va~ine'seama ca antena de ferita sa fie amplasata Ia col pllFn3 em de ']'1. Intre T2 ~j 13 se va lusa, de asemenea, un spatiu de 2-3 em. DRCa nn sepl'Qcecleaza in acest fel apare pericolul unor reactii parasite, ceoa co se traduce printr-o Iurrctionare I1esatisfiic~toare.

ttespeetind.sCiHlma, radioreceptorul permite reeepJhl 09.. ;n;r1'l'U.ero:$i 'emi'~atori de radiudifuziunc,chiar din .momactul l}plicarii tensiunii dealimentare. Dupa pnnerea 11:1 functiuns a apa!J,>at'nlui hobinele se Val" deplasa pe mansoanele lor de IJh·ti-e'de-a lungul barei de. ferlM. So recomands ca b-obinelor ~e 81 L3,su li sf)'. modifice 'U'U'll1.aTlude Spil'Ol ,pentrua (}htinQ un ,m.,a~im de a'!U!lli,~ie. In final, hob_ineJfl 'so fixeazu' Ierm. pe ba'r.a de fCl'itil, uti'1izmd'l ell mari lHlf-ca~tii pentru a' 'D,ll atinge hobhrajlJl, un lac pe buzti de acetona San ehiar cearado orioo lel.

.1.13. RA-DJOJlECEPTOR CU DOI TRANZISTORI (DETECTIA CUnUBLARE DE TEN-SIUNE)

PFezcnibam .aonm unmo,nt:aj .de mdi0r.ee:eptor care, in si\tuatiaca este hine c:'!.e.evtti\-t fji corect Teglat,depa~e~te In p.01'foJ'mante, nu de pU'y,inc ori, scheme uzualo cu trei traneis-

23

tori. Co.mportarelt doosebit.iifl fq"iaratului13c ex plica pl'in,particulfld:!;ti:~ilc sohomei, in cadi'ul,,0_o.r\\10 un rol irnpont.ant ii ravine t.ransistorului Vl'l,· tocmai pentru fU iudepJ.inqte mai multe functii in montaj (Iigura 1.14).

_ Semnalul CIe l'adiofrocVBn~a, solectat de circuitul oscilant C]Ll, cu leg, de antcna din. ferltil, ajungo prin nitermadiu] componcntelor- L2 si C3 in haze t.ranzistoruhu VT-l, mont-itt en arnphficator d.B!'adi(JfrecvenFi. Din eircuitulsau :do eo lector somualul (-lS"j3 aplicat prin C4 gr'npnhri de detectie-) constituit

VD1. VD2:EFDl06 Pig. 1,1:1

~+.

tWncli(rdtilii VDl ~i VD2, montete rn punt«, Odfltu en dctce1.ia. dioslele I'c{\lizcazu iii duhlarea tensiunii dotectate. A'~ldiofl"t~e· VOrr~[l_ ohtinlltdJ prin prooesul de deteqie osto condush tot in bazn tranzietoruhn VT1, care de' aceasta dahl hICI'tla1.il cu am.pJiJicator AF. Din colectorul 1].J,i VT1, prin L3, care hlodWt,z'5(~'V:0nliuaJG-]~ rosturi de l'adiofrccven~i\, ~iC6, tonsiunon de tludiofl'CCycnlu cste aplicatabasei lui VT2 spre a fJ amphfl \H1 til , dupa care" prin translorrnutorul de io~il'(J, a.ctidneaz5 difu:t.(ll'lll B:l1. .

1n ,pr,j mulotajs-a provazut un oirouit de reactie pozitivQ, J'Cnh1.f\t ou pot0u:-\.ioIUctl'ul 111 ~i condensatorul sClmlregll;lbil (:2, 1)\1 ajutoruJ ciJl'ci~~ ~e stabih:wte t.m rcglajln ~Pl'Opj(;I'Bt\ punctului untle ampliiioarea cstemaxhna, a~a;'lllrr:l1ltul punet de aC1'o~a,i. Pozitiilc compcnentelor Rl ~i C2sc stabilesc dofiniliv, inr In rnod-ourent dosarea rea:c~iei Be obtine prin actio-' narea _J)otent,lometrului R;j, cu care se reglemra polurisarea buzei lui ~ 11.

ConstrtH·,t1n receptorulul

tHo HECEPTOn IlEFLEX, CU DOl THANZISTOrU,

cu HECEPTIB IN CASCA. .

. ~ - -'.

Ca.o.'1;l ouvint;e rlespro schema do principiu (flg'1tTU 1. 'I e)).

Somnalelede radlOfl'ecn'Il~i:i, captate de antcna do ferrt,il, slot solcctate de d1tte circurtul oscilant L1C1! de undo, JI)'Jll con densatorul de cupla] C2, ':;0 aphca hazer tranmtordui

25

· .

.1/Ti, spre E, fj supuso rrocesuhi'l.: d!ea.mJillJ>f~care., DmoQJecc torul lUI VT 1 ssrnn alelanu pot t.rece c6tre aldoileactaj, tnt.ructtse opune bohinn LB, cu 1'0] de, soc de'radiofl'l"c:venta. Singuraoale d's ponilnla rijrid C3,serr;nalllI este ohligat sa p.a:reurga ¢dioda, vm, prilej ell care auferaprocesul de de tee-

'1 Pig. iJ..15

~ie. AlJ<dlo1'f'ec\"cn~a reZu]ltata. dill :Cl!etec.tiB ajunge iara~i .Ia baza hanzj~tOl:.ttlui VT1, care Se' ()(jJnporta acum-ca amplificater ,oe. au-diofreev€"n\;u. DYn Gole,{)t-orullui ofT], senmalele de audiofr{'.GYBJl~i'i tree cu li~Ul~D'~·a atH .}ill'i,n_ ~.0e;llJ -de radioIrccvcn ~a L'2, oit ~i' 'PI'tIl ·0omdBi1sa1oJltll de ¥a,lon re relativ WI),rB, C4, ~i. a;gucI!l'g,Ja ha~1Il. itt's1i17isto-rl!lui [mal, V T2, ampl.Iicstc I' de <'~1JdiojfrelJvenVi.,

e~;n,strw~ti:u :l'cce,ptofu'hd l..is:-r(L,i(e CO'l1i]Jonente

Rezistori, Rl: 1 :M 0; R$: 4,'" 1: 8; R3': 160' k.Q:. Condensatori. C1: vatiabil 500 pF; cz, 1. nF; C3: 10 nP'

c«. 4,7 llF; cs . ~19ctroJjf(; 47 fdi'; 12 V. ... '

lhot;ie,1r'Gm';iSh(jr/'" VIJ1: JS:FDtOG i VTI :'E'.FT30'8(6); V T2:

Ef"D321.

Indnctori. i.t. 7:Qspirc en-Em 0 0,35 mrn, GU pd?t\Ja .sph'tl ao.p'~a,"pe .n ba~'$ de. felll;l~ Cll diametru) de 8 mrn i}i lUllgl:1Yllfa de '140 rom; L2': 5'00 spireCu-Brn £1 .0;.08 mm bohinate it) ~U'lif~jllktB:lc cereasei Ul1{)~ bobinc en Esrooart" cu dia .. ';;He::JiuI,dp, 8 rum,

Monf.ajul funo1::io..nf1uza Cqlpil~itt Mtisf6,oatG.l. lnctlde' If! prima p~O:ha, .ou c,ondi~ja 0XBCl.itilrii."cQlwxinnilof rigu~os dupii SCh(mla. In liPll8 barei de- f!~Tita indioatc.ac.puate r.,;cl1'l.'ge 111 un. :part'lJeJipiped din forita, CIl dimcnsiunile 55, x.20 X '3 mm, sit'tHIPe in care inductorul LIse vaconfectiona.ou '90 de- spire Cu-Ern 0 .0 25 mm, SIiid, Hnga spira, cu p'I'izB: la ~_PIJ'a a doua.s_prezMea de la cap(l..i;ul1'CO:O.

1.15. RADlORECE'PTGR 'CU'1'Hm TRANZJSTOIU

Schema propusa aici permite ;recc'p~ionar0a in eonditji foarte 1'\1)10j 'in dinl'zO"l'., a nuraeroase L1l:lstu:ri de .radio. Ca par ticular! Lat\;l semn D.] u:rq preZtllltn unci celule .dB dctootio cu d'l;~bJ:a'l'o de tensiurre (riguTal.16) preeum ~i a unui I,tuj a:ruplifi'Cil1je.r de, auaiofr('cv(\'nF~, simetric, In roas-ura sa dd>i:-

F'ig. 1.16

teze ,lah,,~:iL'e 0 j5'lJ1t@re mulstna! I1lfH~O d""9iL pI'na. scum. De re~i)Ilut ea l:u,ir'l1(n asernenea e:t:a:j~imQtl'ic S'll hil'Gg1streaz-a c.l\lsum mrmai cind c.rida s-enLn'£d, in pum;c G.ulJ'GBtul prill etaj' lI(ld1JlclHdll:-se Ia Q, ·\!I).,lan'ira (lxtl'cirn.·d.e:mi.ca..

Consirllctia radioreceptGr ~lltii Lista! de camponetue

ne.zi~'tl)ri,. m. 1)" 7.k n, R2.' pot~QIi,tion:i.:ct;ru 5:1. n; ns«. too kn~ R4*': 10 kp; l1S: 100 n .

Crmde·nSfl.tori. cr. 100 pF,~ cs. variabil b.OO pI?' C 3,: 4'?O pP;_ cs. Hm,riF;. C.1':10 nF; Co: c:h_c.Lrol:itic 4) p.'F/12\1 ,(+ catre. R2); C7: electrolitic 10G JLF/12 V~

27

. Diode, ,t/'ali;;iMori. V tn; V D2: EPD106; V T1: t;FT3t7,

V1"f) 'VT'<]' Tl!Dj'fQi)3 . )

,"~ .. q .. J.:iJ.l '-J~ _'"

Ituluclari, trans{orma,lori. £-1: 100 spiro (m' priJ.5hl 20 spiro'!1oJa capatul rece), <lin slrma Cu-Em 0' O,15~Oi35 nun pea C;H'cll~ti de 14, mill In dismotru, (NJbinnjll] fiind realiza] fAraa Vii~t.m 0 ordi,ncs(,rictiia spir:clor; T'L (transformator de defanrc),: infOl}u1'IJJlNJ. I - 2 bCG spire Cu-Em 0 0.,07-0.,1 111m; 1nf(\~'1'II·B.('{ja a II-a - 70.0 spire ell pl'izii la mijloc C\.I-Em 0' 0.,'15 rum; scctiunea '1 131'))2, tole de tip B + I, eu illt.refim' 0.,1 mru ; T2 (t.ransforI)wt'or de iei}ire): Illt1l:~ur<ir0a. I - 1 000. sI111'" 0\1 prizu Ia mijloc, .i2\ 0,15-0,'1811lm; lnf&§lirlJl'oa a I Iva ......, 1-50'HIJire cu prize din 25 in 25 de spire, Cu- Em 0 O,3t, mm,

i;cc~illllea 1Clll~, tole E + J) b'ltretesute. '

. ~ite materiole : difuzor, p1~Gi1 de" cahlaj lmprimat, COHeXUJlHl tntroruptor, horne, antena, $Hrs11 de. alirnentare llte.

Mdntlljul func~jonca,zu satist'ic4tol' chiae ~i 10. (,cnsllil1i nit~H sob eon JndiGuLa inschenul, ins~ acest Iucru implica roducerea - prin 1i:wBrcur.i - a vnlonilor rezistorilor 11OtC.t,i ell asterisc.

1.1'6. RADIORECEFfOR CU TRRI TRANZrSTOl;U (CU A'ODITIE IN CASCA.)

Schema aces lui radloreccptor eate do I.ipul cu ampiifico:l'~ d}I'f:I)Lil, ol?adal' somnalul parcurge pc rlnd fiecare etaj, In eazul do f~IFl montajul arc dO~1a e:l;aj d.(\ amplificare In I'l~dioIre evenpi ,ARF, ~i un eta j dot ector . Con von po nul, a coasta s'cll,-,nHl de receptor. se mnroheazaisub forma 2-V·Q: tl;ici o if l"~l_ doi o.ra:tri mrmarul eiaj.elor de AHF, litera V l'cprcziuUi <lI:IJlll det.ector, iar cifra 0 Iaptul cu uu s-a prevazut niciun arnplificatot- de audiof'rcCYOllt1i, A.AF.Din .aceste motive slmliolul 0- V-1 somnifica un radiorocepto r' flira etaj AfiFj ~\I, detector ~i apoi un.etaj AAFi 'cum £11' fi,de cxemplu.nnon-

tajul de la N-gina '18. . .

Semnalcle slut oaptato de antcna TVAl. Circuitul oscilant (l8tO couetituit d in com po.ncnteIe £1 ~i C 1 '(figul'il 1.17). Semnalirl sclcctat dooircuitul oscilant ,estri condus m:ai dsparte, prin cuplaj ,ii1ductiv cu L2, catro etajul AnD', f;on.5tituit de tJ',U)l,jslol'ij VT1~j VT2,uYilld ell S[lt'c.iilU rezistorul R4.

2tl

Ccimponcntele 03 ~i R6 au ~j de decuplaro a allmentUl'ii.· DQ ,Pfl sarcina ARF semnalul de radiofre(r\ren~_a! modulat, ajunge pdn intermediul CO ndensatorului C 4, 1& dsteotorul NfA-*, l'ealizut ell VT3~ Utiliaarea unui a_s't;fel de detector JH:ll'l_Ylite -ob~illeI'flR unui mare coeficient de Lransmisie, in oomparai.ie ell deteotcrul ell dioda. Componenta RF a semnalului dOt.O(ltHt;

-~IM

GElI! sv --

II'ig. 1.U

este. mtl'uUi (1G fllll'ol t.rcce-jos tip H, CnWC8, in Llmp <l_0 CompO.lltmta de AFse clll~1g? dn pe ~'ezistor1)l Rl0,; con?~m~tept sarcina a c1etectoX'Ultll ~J potoJ1y10Jnetr'Ll ~e velum. Ct,llua rel}ep~ionabl se situcaza in undclc hectometrice.

Co:nsi;rnctin l'c('cptorllhti

Lista de componente

Rcsistori. 111: 10 ldl; ue, 11.4: 3,3 k Q,; Jl3, 119: l.k!1; R5; 1,5 k.Q; 116: 150 Dj R7: 150k!l; R8: J.8 k!l; lUO

potcnyiomctrn :l,7 kD. . .' ~ ..... , ._,« ~.

Contic.nsatoT:[. C1: variabil t;:)O pIl; (2: 6,8 _ill! ; (3, U)_

4:71.cr;'/12 V·Ca,e6' il1F;C5,.C7·IC8:B8 nI"; .

, '£ranz;isto~i: 'VT1 .•. V1'3: TI416A) TIr..Oi, EIo'T 31l), g,FT317.

29.

Pig, 1.18

,r,Gi,r.b:a cl:c'~m ,rIi0nt:~tj- ref;ex;".cQn,n-gura~ia eff.lctJi:va~-llyc~pt:Qrului i:l!itH de tlFuI2'-V .. 3i. E'tn;nut:ul de nif.rrare aI receptorHlui€s.te c0JJstitditde, induetorul ,LJ fj:i corrdensatonul, variahil- Cl ,e.¥- :Oiitj,utdrul :caf0ra~sewaJizRlXtll.a.C0~d-1;'t1 pEi stu1ifJ!cmipltoa,re: ~,)ltipa:;ba In; gama undelon hectQmctl'tC_e.. S&lillIlaihl select at de c,ircuitul os,cilant,preluat in~ucti:vd'e,h0birra, L2i afllng& lil haza t.ranzistorului, VTt, pru:l1ul etaJ dEL ARE. Semnalal ~mJ!l~i-fi~at",Clil{)s d~ .:pe:r.fcZis:to'rul d~ sarci:na 111, es,te- aplicat bazei lui VT2,al doilea ARF. Sarcina so. 0 constitute trans .. £o.r?latoruldo' l'ildiof.r..€cvctl:~a, Tll.Ctrp1aJul dintre etaje este ~hmct" l~ecll~'g~ndu~s~ lp.- D::Mla~~ tinl!P . .Ia, l'ea,ctien.ega'l,iva)II; ourent con~,In\lu; te~pun0a de polarl~a;rea pazOl lui VTI ~,~fl._P~l?5. p~lll ~-oo:IstQrn-R~,~,i ne, a?(Jstl; diu, Ulima Iiindam plasa.t §;l,m clXcl;uiul do. e:uwto,t al lui V:Z"2.,

Din lllfu§).ll:'area s,eCti.i:l.clllf,a flo tra.llAfol'It1at6rn itliTl 8eJI1- nalulaju,T_l,gfl ~,{l. dotectpl", , care COI1Tl.ti din ,diod:fIj VDi, condsn~Qtol'ul "C3§1 :gotG11y~om,et,rtll Il2, Ul-t~l cqmpnncnt, are C0nco.ttll tent rolul de; SRI1t;nri. a p()il.tndetect0'r ~i' 1'€glB j_,a I ,<01u· tJ:w-1tn" Unpa, aQoast<i.!s(l.mnahrL AF 'este cObilds,1.9; h8$;8; l;ui 'V Ti, CHl'BRCu::n as-to utiJiz(j_:~ ca pI1e:am}~lifkl;lio_r ,d,o alldrofrrec.~unHi. kpOl snmnalul, AF tr090, ln eita,jul urrn,'(ttQx ,vl'..z: p,:e:hfiul'!._9,are ,este dafapt, ---, diu ,p:tm0:tiul ele -ve(i~m' ai se~n;aluIUl AP- -, 1Hi l'BP,9tor pc emiton, Cu. {coate C.9.a,ce's.t., 'e~_a:J DU, orer~ B-ll)p,l'ifico,rcl:'J'lJ: t_OOSiUfl(_l) el pB;nmjt,e tv, (l:ltlpt~fi,. c-a~a dl~ Vr.lffiuI. e-t~j s'~ atiqga vaJ0,ri. tnm:nmf(te, ca. urmars it~ u~el ,~albunO' adapt:iifl.CU etu,j_,ul u!,ma;toI1, tina1! echipatl'ltl :fi'~~zll'it@rul , V 'T,a. PPl(Wl~a:rca. haz,c) lui V1i'3 se a'plica pr-l-er t9~J~t'ol'ul /M,. de PEl' sanmria te'peturului tl_c_ emilerrezistwrnl

Jta_, . ". .,. '.'

\_ ,-~n v;,~d'~r~iJ. pwjn!lrnpinurii,a;utoos~iJ~.tiil~'Jr RF _1n<~tRj'ul fj,;qa!;, ME, ,s-a P,l?B,¥tl.Z lIt rel1O~la nogatl':Vll p rin.condense'to ruk CIi1,.mser.a.t infre.. colectcr ~i l5.a:t:a, .

CQDstrnctia recepi'oruJul f.,isJa: de. con:tpo~flnit~

h " RC'z;isto.Ji,i~ R1; :4, ~ k. n i HZ! :poNnt. to mefru . min illt nra f*$; If 0 ;!l3 '10:, 21#; k-a';.: R:t*." 1'0 O. ItO i R5.' 10: k a. . , r;01t¢e,~ator;i.,r;,,": varlahil, 5~lS{) r:Iil;;C2, Co; C4:fO.nF' eM: lIfF/B V'r; C6: 1 nF. . .,

]mtHdtIflTi. Ll : 4,60 t>pirc' J~~D. de ralliar'llCCy-eB~_U; L2:

15 spim. . '

)1tt~ 'in(l~;f;}r·iq!le: C~l'll!:;~; iphlC5 de ca:.hla:j iJn,prirnlat., J:mrade ,feri'lit:! 0 8 X 1@0 mrn, JHIL!i)O ,ll,a(}rd., .J:t0me etc.

. tlld:lI.cto.dL se boNlii~4;-:·a spirit )iQg-& spirea; pe mansoane

diu hkbie: 'ce -EC Jctli'.plaS0JlzQ. _fJB ,barn. de feri:t:a. ..

hrrplfl.rtHl.l'Bs' tncepo cu I'0zistc)J'ii (Taj-a R1U)~i eondensatori] {qu exce;p~ja l-\l~ Ci);,. Etapn UTIn_atq,ttT0,.o f'?;pr_ez-inta montarea tranol::isiorilorsl MOl a e-lemc-rrtelor lUllsj 6:1.

:IDaoa ht nlh,ctiQn-al'e so constutEi 6S0n~t,ij, mu.uifesta.te prin 111!lieril:tn:r-i III aUdi1,ie (pE'nkti crice pozi:Y.i1,a ca:pRciJol'ulllide acord) so V.Ol' i'nye:r!s~vterminalele lui L.2. In cazul elnd ~8j)Ornenul. <i[pai'iNlour ·in a:a:umite pUTl?te Elj yjlt dsplasa bbbule1e Ll I}i L".2 de-a .lungul J,Hl'l'ci (llil 'ferlHL

1,1'7. RADIORECEPTOH HEFL~X CD TREI -TllANZISTOHiI

P-ute'I'ea de: i(J~ire ma.xUn.ui ,'&SigUll.<:(:tU de 0 haterie de9 V, a radioreceptoI'ului, a' earni sc:hcrn1i de, prdncipiu se. i:l.i1 10 fign'f'f! 1.1,s, estc d\;l 30 H), \;V. F un cti011arcaa par'at ului €~te posi'hilU ~i is: 0 tensiune d,e 3":1: Consumul.de c~l'i)nt In l'~~rnl (:ie;4i}pel'e SQ, m~Il~)I1e in valeur. c;u:prl,me jn~l'f~ 4 §l 7 mAo Fiirrd

COl-

.·vn ':·.~1- ..

,n'" !

'EM. '

L_~.~ ~ __ ~~~~---4~------~--_/ I

3Q

m -~. " ',." ,:?c', .:1 'V'mI' f"J'n mm<t .. ng.t· 17 '<11(.'1

.I ranzu;toJ't, aWu,e. .t .. " ,"':, J. J, ov ;'}'l liFT..;') 'tT;

3-17; V1'3: l\Hr42J3~ EFT323j VD1.' £'1"'1):106, EFD1-OB etc,

Inductari. L1: 88 spireCu-Em +- matasa, 0 O,t2~O,2 mrn, dispuse in patrn 'sec~jTllli i L2: 2~7 spiro ; TL: lnfii'sU1'~lrca priUlara are 120 spire, iar seoundarul - 60, conductorul Iiind Cu-Em + nHLt'aso 00,t-O,12 mm.

Alto materiale ; diiuzor de tip radioficare, circa O,2~ W, plnca dc; cahIllj, imprirnat, l)udi d-e foritil, tor de furito,borno ote.

De retinut oil rezistorul R5, marcat In schema ell liniB punctata, so introduce doar tucazul clnd dioda uti1i:<.ata are r()~i8t.mT~a invcrs.1 prea mare, "

, Placa , avlnd eornponentele lmplarrtate, 3D fixe'llL~ ell ~Ul'U~ bnr·j in inl.eriorul difuzorului, Event ual, sopoato prevedoa tn .piu()u de cahla] lmprimat un orificiu ell dianrstnil sufioicnt, _J)(lU[,f'l1 a pomrite magnetului difuzorullli Sllintl'c.

'. Fucom pI'(JcjziiriIH oa bHa de j'eri:tii Jle.ntl~u Ll ,~i .£2 are d,1P1nIJS1Il/ule 80 X 20 X 3 mm. L2. Sf) bo.binc?,zapestlJ u. 'I orul nnccsar transformatorulnl Truro diametrul de 8-/12 rum,

,OplirriliH~l de CWOT'd alrcceptorului VOl' Ii .lH'Boedatc. ohligato!'1U de verificarea cor'jctit.udinii montajului ~i a polai'i'ti1t-ii ulimentUl'ii. Mai tutti S!l'sDnrtcircuitflu.za temporal' bobina LB. Cenectlnd receptorul se maS"oaril tcnsiunea de pe- colectOTul1ui VTl, ueruind flti. sa gtiseaS'ca valoarea de 3-3,5 V. .In. onzul cltld tensiunea dif"radt~ ceaprescrisa ,S(! va rnodifica rrm :lne('re~J_li v<1.}QUl'CU rezistorului R3*; In centinuare ise ml1s0uJ'a oUl'cntul de colectoral lui lI1'3:, care trebuie sa Iie df' :3"5 mA, 1n cn? contra!' modiiictndu -se valoarea -lUi R4*;

De cil totul este In ordinc, in diiuzor se audo un fisHt U~Ol' illr (lind baza lui Jf1'1 oste atiuBu cu ponseta se va a~l'fzi fl'ec~ Wlr~1) de 50 Hz . Dupa aecasta se Indeparteaza oonduetorul en nA1'(\ :';-8 scurtoirouitat L2j sepozi'poneo:zB. :pot.cntiometrlll 1!2 1,1 mi) IOClJl cursei ~i &0 CU'\lta un post, rotind condensatorul ('1. MA.rmd t roptat volumul andi~iei; se vei'ifice. daca recep .. torul fU'C kndin~il de a in-t)",u in oscilatie, In 'caz· afirmativ so VOl' j ua una sau mai OW}(,C dintcemaaurile indicate mai jos:

- so reduoa.numarul de spire ale inducterului L2; i - se jnvetf/\loza. terl11inaldeo.cehiia~i inductor i

~Sfl jnSu~oara t,ra·nsformatoI'ul de ra.:diofl'ccvent5 T11 ill cUeva stratun de folic rnetalica suL}iro,ouro se cQn~dt.()azii

32

JQ.. mash. De notat co. transformatorul de ,.-rl.ldlo1','ccven,\<i:J"

T2, este chiar al difuzorului. .

l\fomclltul eel mai propice pentruefectuur13a ,ultpne:Iol' ,reglaje este seara, cind propagaroa este cea mai fuvora-

bUlL

1.'1S. HAD fORE CEPTO R: PENTH.U UN DE DECAMETBJCg

Cum dOl(le.n:).ul undelor decametrice oslo 0 C01]:1]}Oncl'):ti, lfIlPorHintil. a actjy_it~~~i dp, ra:dio.am.C\torism,. in sc·1_lf.u1 realiz-i1l'ii de legKLuri unila terale ~-J bdateml? P,l'ill rudl~, uiontajelo de fCC0}Jtol'i; urmate de OrUl"l,iitotij ~1-Il.U gLlS1L Iocul

~i ill. pI'czenla Iucraro. . ," ,

H.ecept.orul decarnetrlc de. arci (1Jg1.Jl'O 1.J9) ('~~(~ de

tipulO-,\/-2. Intr-adHv5J',.priml.J1 ~;taj'l l~~zat pe, h~llZ'ISt~H'\l} V T 1 tndepl inr~9te concoDlJJ.ent tre!f1l11~!'l:11: sc , l'd:-d 1 d\·,~f e1lH ~l rPflctio. pozitiva, in tim p CO V 1'2 91 1/ T 3 constituie (;L-(I.Ju 0-A1< Intrmd in detalii, se constat-a 00, intnll'eaSNl1l.HduJul H..F RI! fac0 prin \!,apac;ito.ruJ somivariabil C 1, (l(j~e asig1ll'i'l~,d:: P,~~: rea antenei, ceea ce are drcpt urmare 0 SPQl'lI'!3·!l sel{',cln'll/l~u rl'lC8pi;ol'ul u'i, Circuitul de acord L1C2 seloe'Lotl::di scmna Ide de po 0 s:nu:rrrHu fj'0()YenFl, C:::U'C so _:)pJi~ll hii _TITl P,@'~l'U a (I InnpJalea. In acclasi ela.j IUD lor, l'efl(;~la, P 1'lJ'1 V;tJ.I'\i~'\'H1 tonsiunii de po1ar.izaw.! a barei lui V 7'1 ((H.ltiOll'~);]J,poto.ny~()n:(l·lr·ul Rl). Somualul Tt~znltat dupii detect. it;. I1nn ,§oeIJ] L~. f,ll (\OJ~~ dfJJ1saMrul C7, osle coudus in baza lui V T2, SrH~ (1 II ampliIj,cat jn!) I1diofr(1c\;.-en~il. Din co lectorul j ui V Tt, prin la)"\.tu1 t.' 8 RIO K't GLl, s!!rt)JlHhll AF iljnngG Ia V 1'8 unde so am plific,i_ ial"jii. Dispuniud tl8 putcru sl!fj{~lcnti\ monta jul pcate

ae1.1(H).iJ, un dif'uzor.

I '

Constructi.n reoeJltol'l1lui Lista de componerite

;Hezl:~tori. Hl : piJIHmtiometru mini at I.r61 22 k ~; .n~~ BU,: 10 Ie .0;118.' 100 k .Q; R4.' PQtcJ1~j,0.me,trn sernlJ't"lgla~11 t.-70 0, };).r) H8' {17 k D.' Ro: 1,0 k Qi R?': 15 k OJ R91

,~ ... ,,'" ! .) l

33,

.~~> maJ

r-------';l~1 tj'l j-'--+' -------.

iR12 :2,2 kQ1 flltJ .: p.o.tO!1l:iomtftru 10 k '.91' lU3.' 10'0 n. '

Coniiensatori, C1: condonsator scmiroglahil 47 p.F; C2: VD._ri~hiI 250 pI<'; C3.' 470 :pF; C4, C1, cu. eleotrolitioi -10 IkF /12 Vi cli, Co.' 10 of; C8: ,e1eet,politie '4,7 IkF /12, V; co. oIectrolitio 47 VF/:12 V; ,Cl():, eJect.roUti c 220',ptF/,12 V; C12: 100 p.Jl!12 V (+ la masii).

Tranzistori. V T 1.' E-:Ft317; V1'2: EFT 319; VT3: EF'r:J23 sau echivalonti.

,

.Lnduo,(-o:fi. £1 (hobina de aeord}, L2 (bob-ina de reQ{r~ie) IlU datcle cuprinse in taholul do mai jos. L3 (~oc do, 'l'ndiofrec'Ve-nva): '25 spire en-Ern ri!'J 0,3 nun, po 0 careas3, ell diaruotrul do 6 mm,

Alle materiale . .D'ifUZOf, plaeo. de cablu] impTimt;(t,(t((rc,a;~o §\ .socluri pentru hobino, conductcr {J€'ntrll (jOnexiuni, borne, tntvo-

. ruptori et.o,

Gitrnn I<lOOI'\.i~niJtl IkJi?) I spiro Ll I C,H;:m I spire u: Wb·Eln. j
Q-I~l ",[,3.
1
2Jl.OOOc 12 000 ,4' .!_ I 1 :11Ill\ 1 0,5 J
'i ('Ui-2iJ Ill) 1- 1]1111 I
4 2
, rn ()()O-7 GOO a_!:. .l (3.!. O,!.i I
. mm mrn.
(~I]-·H) m) 2' I ,j,
I - ---
, 85011.4'000 I' ".3- 1 mrn 9 O',rj llllll
1 ~;li,·75 m)' ~__:-
4' Bob:n< if: vo rJi l¢x8r:~uta'L". c11 m ai i:fH!l·j jiL Solutin hobinok» irt'I.(l"~aHjfThile, pH Hnga tif\11t.ul Gil nu ';ni~}i iinllT1lI1B ut,iliz[1ro( unui CO 111 ut::(t 0 1'\ (Ift.l'a ~jl eVI;\),I).'tajuJ nnor l}ii1l'dl~_]'i lllai . mill:

CU1'C~\Sa lui LJ \;\; £2, !)l"e t[ji.lDl;cL1·ul JI' 26 r.nrl'l., 1m' in611,ill1cJ ,'LO-GO lIIHI. Spi rdr l)OJJ1IWi ~k! lleOl,a se JliJ]D:np'tlzi'i cu rm p,~~ do 1 inru. ]n'lJ\~U' 9l £2 va .fi lo.Stl:'~ un f>lfl(I y,lI de 2-rJ 111m AdRjrlal'c:n (\rll'(\:I~()j lu 1YI0J11j}~jl 80 r~\Cp, do J1;hl~, j)r'in int,I'tl. dU(;\rruEl PliJll,I'-un (wlot,iLe tnJ) r:k\<I;['(\1'l:: ..... , chi, ((pin), fc\ClrH.I U -fiO f,U 1''\1;. Tormina IF,l(! inductorilor ,~0 Jir!t',M, pri: interior, I n P;"ci(\rU~N 10 (:iJ loLtdll'j..

D uplfit:;;;:1 mlJ1Li '1'0' ~i vrllifi ("1l1~'<\ i.Ll1)J Ic~J'l!.51':'i conform schemei Sf! va aptiea '~I'r:l* .. jt:1l~~a. d.li1 alilHH'lltl)'".i . .AC'r!0]:Jind 1)01, UP,B' mct.rul Hl. (de 1\ ,l'{',\,w) ~'l" C(lIl(kJl~ilt.IJ.rul (.'? (du acnrd), iJ diJ'uzol" t r, buio siJ se [wcla un fluj\:.ra[" somn a] r'~:I:\(;~i<)i. Hac; to:[.n-~i 1",:<)I(>:I;li,3 1111 11:1'0 10(;', uap(;,teh~ bobiuei L2 1';(1 VOl' inversa. Do trse(r):''1l8'i .. to,t '111- nC~8-I, l::1.iI0p, se 1'3 1,1C\,j;()!'J a a$-Hj1 PH- _pot(m'tio a~'\!trl.l].lJll·. R7fJ. Int(ll'8:cLi(J:MlIBl;l di11lre C2 s1 iU 00n}fLI1 1-1 JrAI;mVLl(l'tl-o. l"'i'1I.i\~i'~ i s:ub" 'puncbul. de flCl'Ol;l,1-lj 0.1 01, man, YJ:!l.)(bl"lpB Rl ov: db o1.t(:lol'ise co.l.1.-(;;llUl ct'lt.})()f;l. cu <lj~ll.or1J' COn..d:cllsatolmluj v-twiabil C2.

1.J9.fu'fPLJFTCA,TOJ)tT.;L, DI~ ACmIOFllECVEW!'A - W.:rt:MENT COyLPONHl'iT

AL HADIO·H,E(;EP'£OHHDtl

]D'e la l'ons'1.(·f1o~iil~t (~U r'adforCCf·'Plor1. t rocom acum 1:.1 0 all: psto'gm -i-I'\ d." dis J:)I)7.ithro cdr ct rorn 0'1, a mplifioatorli de audi. f.l'L',<!:V' uth, t::lT"<', dd'urit& prOlJr1t';l.l\'j,HoJ.' 101", (\11 mm1Cl'OW

aplic~lii) prima fii~]d - din pUJ?ctul~le vcde.re all'a~~_ioa~atornlui - utilizurea JOT in etajolo finale din aparatm ,I do rooeptie.

'1.19,1. 1)n,EAl\'IPLn'lCA~ro:n. UNI n~RSjU,DE AtlDlQliH,EDYEN((.'l Schema prezent.atji' (Iigura 1.20 a) const'ituic 0 wGc(lsiune

. de clout!. otaje A_AlT. Deoa~{_\c_o s-a ~ptut . pent'~ll c,upIal':a dil'cctu, galvani cii, int.re e~.'-'.1fl sste HSlg-rII'at-a 0 hands foa~.te larnl'\ a (1 fiBc:vel1~'<i . .raTa H It II ecesare prB a rn d Vo com POMfl \C. Fu~cF()no..n)a mon'taj111ui este astfel conoeputa - rccurgrnd

In ,[,NlCli<.", - llJD1l -prNI1)l 'fJli.fl c:rl,(l.~'(!lsB.· J. ':O%\!) te it. (..k_lx·ncl{'n!. ,1 C\il'IU'(), de n ItH'!) i'lq,X dEl v,lrHl'\m L: t{~IlSjTlj'l11dc. aJt;r~"{':llLln'A~ diq)(')'f;it,\ e.oH1I10ly?hdur' (])~u_i ell il(]flmil a tNl!lZ].sl;Ol'llCH:) orl 1(;nipn'ni111'Cl arYlh~nflL). Ahnl{l)~t.~Il't<~ se P(')<~t'(l !nett aLIt en 4,5 V, GH~i cu U V. r['(')Il,mnlJrH;alor'~l_l ,:p JJ(),~d~~COll~,eltl tn !UGl1J ()[j~t i IUr - 1[( J'( C\:,IFkl1'Jl p_roJ~lJ~.l lit pl,\g:lH!ll \'L29 ~! JlI-1Pil,i'(:lnd 0 nnllitie. iI~C01lIPf:U'ilbd l.~:tll (JOJllU:JB.~Dho 50.§1 t,D ooo Hz caractcristica r !'Harn.pJdJCHlofuJlll eS'~0 practic 1l'rwal"11 (-0 dB).

Lu 0 alimcntare (1f), !cJ,S V/1. rnAHmplific:_n~~H nrontujului (is'(.l.~ (10 40 dB (100 de OJ'i). 111 eazu 1 '\111()i sarcini dt~ 2000 !l (de oxcmplu, 0 ef!,S\,l) .1.(·n~jtI)H-~a IlHI)ij;;n}1 de.ie~ir~l_ujlm,g() 1." '\,\liOCl!\'tl elfl 400 m V. 1 f!IS!ll1Ietl .11H.1XmW do mt.raro poute Ir,

0'9,adal', do 4: mV, f'ar,} en umpiificator-ul so. fie ,'S_\.lprnexcit[(t. coea en ?-Cl'l' tra:duce printr-o retlaro di)ltOl'sjon-at6.

PeIl'Lr'll alimentaroa de 9 Vj2 'nu\' serunalul do i'il~ir6so duhIIJHz'u; Ia f(lJ'~i Lcnsiunea J1up:j,mi1 dl; i.nLroJ'c. D1JP{lG'mi:l!3~ vede in Scho'ml ,S-IJU f'.olnsil._ tr'fi_"nzisl"lri de condu ctio ti,p npn. In Iipsa 101' In,~tl so 1)01;- utilisa tot Dllt do hino ~i tl'(lm::istori

.j"LP, CU COl I dj~in ,()I) poJal',i Lfit i j i, l\~-HSi_\Ui.i 1,)~' de 8.1 ilil('Jll are ~i ./, le c81'adit01'l.I.Ol' olectrolitdci lli1 rio invorsato.

Coaskl!etia. pl'c<1ln_pHficatol'tuni Lista do compouent«

Itezisiori. Be7: 100 k.Qjll.Z,· 100 k0'; R3.: 5,0!,[2; H4: ()20 o t» ~ 2 2 1 0 }")6 /''''' I () R''_' 1 ". 1 n ]"8' 3 9 1 () £I' ~~; uo : ,{ ~_; ro . ~'I (~ __ ; '_I: ',.ti j__~; 'l," ~' c s z ;

lJ,9: :l8 k [2; RiO: t M o, Ell: potclltlornefJ'u log£\rit":tilio 220 kn.

Co nd.e usator I:,. ct, C3: ch'·cLr'oljt:cj ~7 [1F/G,.'} V; (':2, C4: ckci:rroJi ti6 W 0 )J,_F /6,:3 V; 01.' 1.-, 7 Jll~; CO: 22 nF; C'/: '10 p.r,

TranzisLor£.VT1, v ts. o C'IO 013 , J3C.109Ci BCJ07, UC;108, netTlE, nG17tB, ill YI'l'~ilIMH »e=. 1':('flpf~\lLjy GC;I,77J), DC253B, nC2f;1 in v'CJ'~i'um'n plOp.

Alto mate/ide: p!3c11 de cablaj tlllpr:imllL, CtJ,rr1ofla, r(,~gl(iUi, DQttle penl.ru conectori, banunc, btlhfJriu ou coni.'luL:-iorii

aJcl'0n~i. .

Ivlontn:jtl'l estc. [I_bsolut nccritio ln 'P)'ivintn n~l:1liz!IJ'ii. F;"lrti dlfi(;HW,~lt.iiJ:re ~'i divvrsele l1lodaliUif;i do utiJizvl'o a P"~':nI1IJdinCiJ:~D n'll ui, DQ5Cl"i (\ 111 n:ud .i cs unele din+ro a cCd;r'{L

kinpl/ficatol' de micrtr[an. (C71 cristal ) 1 rt'fnplifir.(lkw de t1IiQfJff,. Phntm, ,prima ;'lIH{catio nlicl'ofOJlUlllB (;(IIJ'l'u!.(',a7,il dir.rd 'II') intrarr-: conduotnrul intern Iaconexiunea I, iru- t.l'dJil md(l~ ll0;l- a cablului hlindat d0 microfon 1~1 nJ,n".a, coM_..,ill,n,)l\ -fif. !lo-Ijil'l1v pr=am plificatorul ui StI J(~aga Ia un alL ftlnp1i.fiv'l tor' AF; (h~ puJct'\') Ulai marc, ell scnsihilitatca S.Ul1 aoo 111\1', In cuzul ri,ldtll1i,i It) casca a semnalelor provcnit« de Ia microfon, cw!cn va, n CQnnct;;\Jl1' 1 fl. ill~'j rea p rou m n~i Iicatorului. 1) <lei1 ~ u rsa de t!(J1lJ:r'ln] est1) 1JIl picup cu duz6.Cl1YI'istaJ, hwipLca prn,\rr1 pli I'i()'il.0:iu1'tjj l)~l vaintrcduce un circuit de adaptar« aimpedN._ntHi, \$(111'0' cuprlrrdo U11 t'e:.dsLol'-sm'ie ~i UJ.1 [Joten1,iolndl'll) FlO ~j

ij1.Z(figuru 1.20b) .. In Qc@,t mod au -elimrnlf §i perh;~ol'1:11 supfaexcitlirii preunrpliT:i-ctl"L6rtl1ui. De (i_sO.l1aCl1~ia. Ia in't-:r-;1Fl\U astf~J-m0diricatii fie pot ,eOll'Gd8, ttih,0J'j (= ·aJ.:,oydQra) ~i magnetofqane., Pcnt.ru andiljj muzicalo ,1:\0 \'\11' pr:c:fe.l·!il;}_a~il]],e de buna oalitate.

iJ.niplificatar stereo jicn!r:ucGs·ca, CU, dgaUzot llil: ,trttrtri:U ,'discrl'tiZor'de &ntlltd /TdcUtiJ.fe. Ladiscunile audio ~lc mHrl) pOr-fornlQ'nHi, cu sisterne .ma,gnetiiw do c:iiiJ'fl. ~re ;ir.n.puw'\ u~LHiz:tlI'Qa unui proamplificator-ogalizcr. So t',lmoB~t,\! r:i:i 1(1 inrprimtirile po .diseuri - din motive-do SPfii.,tiu - fl'(\(;'i'I,nt.du in,;'!iu din cadrul a'udiofrx;(;v{'!l1't,ei' mlsilJt tI'aJisjlLlSe nd\~i in.' llr'iv;inla amplitudinii, 111 cOH1paI'<J:(;_k, e'l rl'(\C'i"CD:\:iJl;; Inn.J'lf', Prin u rrna ['0 Qoc.a ce oste imprimaf In mod efcI;:tivTlO disc npL'l zintoi'i 0 vfl-i'io.nta "liisto-rsionhti'i" a seerrcl -sonoro, 'V~l6[lll,l.il tH.r~o In r£!ciaro trclmie "c.()il'ipcllI'iaL(t1< lasHeJ ca]jf,liel'.ll.J'fwfiOT 1~~ on to-- J vnm ausi S'ij, fit; In 6())le(l!r-ar~r:l,~6 9;11 m·Hziclilini'~i,olirt. In ,[lQl'f:;t soop alQst pr(\,vv.'zu:[,u -0 m\,C{11 {Tigm'[l 1 :20 ,0) '(~OnR:t.it nita diu

Fig. 1.20 Ii

~ ~'~;7n~,_ , .

E -<_j_~ ,L_", E~

" -R 8 1e ~Jl . 'rc£f~ .~.

'.. ,22nF

Fip. ).20 c

-u'I'i:4 pf~d0, praetica ,l al'5.!tne 61 tlhlCJ1'L'i:Q.r~;0st1sj,tij-R, CfJ,po:sibi- 11'i;~ti multiple, nu esto folO~jt.." pi} '1nLi'Pi)_g-0 m"ii:m.r:4 .. t\" plr.rnol'-ma'n~ .. t11orpe care L\l poa-t~>Ql'2:f']', Nu, '~rrbl~{l;e &&a~ajj:zaJll1rl:r:1fl_ l,11TI'!'f spre B. no. rla selima- co. in practica m'n$'~eto,to~n1t.jm' ;~l a 4mpUfioatQl'ilor mni fuhjti!teuuna i}:;I;;:, SUf1C~0I)!1 ntH llnpT~I':~ rudus , simplu, pcntru doua-trei S~ll'SC SOl1lJl'e. iJI (:tCDnS'~iJ Yatil'J:litil. d)'shiJ:ih~ Sl11L foarte mici,Jrrr: 0-(1 toute accsteu slut

Vt'ldihl cHGya avantaje mujore :

-nu?(orul audio are ilttri!il'i pent:ru miorofon, pir,~~p I}i iiivgM;io r Oll.lre.s ppc;'l iy l)(m~]'u acordor de radiodiiu z i ~I n o; /_:__ yren'i.l'ufieeaJ'e fu!-r'i1.I:'O a mixoru hd,.S'-[1 prf:rvl:tz,ut l'eglaj III v,o]mntd ui de miXHJ'fJ. p1jJ1~)'U 0 rnanipulore mai I.l~oarli in 100 d'l} _poten~'[Qmet ri rctativ~ Sf) po-to l,ilizil e~,i Iinesr'i ;

~ acmnalul din ffecf1,1'0 intrare .pcate I'j l'f'glat In Mice

. 1 I'e , . ta i t v'l .' : - 1"[ I'I .

mve 1 ~()'pa ca. PI'D;). aceasta ])1' rar: e WI fW il1J U\,!n 1"1:11 1''-"01 [H'O(; j

- pllt'Lea de UTllplHicure din 1l1ixo.l' pernl'i'l.e [olosil""H do !HXI'S0 ell nival scazut:

~ 011 11'l'lU31"G nalilmmttlr.i i' £limb£l.lor:i.i, C}) nt.;btIJte:a dj,' cHbItl Clil'~e sensibil m_j'c:'wl'(fLi'i si In fl0el(J$j l.i 111 P S'C ulimina Io l'![j[lI'Ctl. unci hucle 4\1 bJum (p~OdUSfl ~d8 'dubJ:a p.nnlu'0 In maii:'l prin COfl.Ce,lol,j i ~tQGlil" iDll .:()_o(lud()J' dl,l nul).

PieBel;::,de hilza :+10 mrx()Fuhli sl'nl', 1J00Ils'ti'luitu d,) 110 l:imI1io-,1'n;etrii,do'vu]um, tRJ/g~lUd), re caro Ii. •. 1rc'Up;lihn eu t'H:i:;tOt;ii 1~fiJ.-Rl1 (Hgl1't'a 1 .. 2:1) astJeJ, £~1 lciHi~' 9 0\~l'Ilig'lN·t1lil) 1'<,.L"iPl'(lCl\

~lna pltvp

,-

(ITo, HI) ,~j CO, ',eDt" llCC(lT:l:c,(~t0ai}i 111't,'[\e plll'lI.lt.lldo 1'.'1. ~i 82, 11o) I'll ~8.U i:'~tn dl:: n ;:U4g11J'fl 0 !'IlU(J'P\i lJlil'8 co locto J'fllhd VT2 7i ,eH~itOl'ul lui V I'L, tl_s;(.fe] rtm;1Lt~mt:y~l'J_l,'\'l1f~ jon ~0si1 Ii" rodnte in mOI,1 tny())'-jj.;al ,~j o(jl~l hld1i[.u sri fit: mal.1:Il(:):1'('ln [:e', III func("ie de h1"'l'V(i~i'~-<1.

Curnr, darce ~h,:rrll' l1_I\C:(:lHj,L~1 (l1'I);J,j Gtll1rd'li id\'f.ltl(jI" SQ vo r construi doi. JJre{u)1pl.iJi.catQz,'i id'~nti'Qi, mHd 'p'('111ln! Cnf,Hllll-l stiug8i Or:L; Lrl L pt'nlr'U c.d dn!pL P.0HJI.J'lt dl \CU1"lflTo,-l SlH';J1Ci de rl.lin~(\I\\t\i'l!.llrfil'(·a7.':1' s5 S~ r[lOH'l.(·\ZlJ lUI e~lrxd(m~;utol' ekct:I'£Hi'[;io

~upl:i,tl[N11ar chI '1 QDO-2 200 tJ;'F/'12 V, plu(~k,1 pc ,Sl1I'Sij. .

1.Ut:!. liID::OJl. A.unw {T nor "rn: .. \Nzl:·nORI

Intrlllre1

DI~ cnle m IJj mul tc ad hcn\S1 Prj c;t;:-ia ell! Q(dl'tO ulllfl1:or" ill ai exac l :(JcdilX't' u 11 ]la-So-to u atulu :nlUg-it dOfotm6, n unni 1).\! P itru de' mixare e,sLn if'g:i.t:tf dp 1111 oJQd finanoiur dcosebit, P(l d'<;)_

Pig:-.1'.2'1

39

I '.'~ .-:'::-',:,~.

.~.\ ;1.~11

."

,,' ''''.1'_'·)1. '-J

II potcn·Yio.tnctdlor sa 111lUpnl'U o inilucntar« muluulii il volumului,

Scnsa~lliLatca de int.rare so ridici'i la circa 2GmV pet intrare, Ia I) tensiuno de io§"j'['() do aproxrrnativ {lOO lllV: ArnpliIicares t(ltlt.J(t a pupitr'ului aotrv estJl In jur ciP 16 Mi.

(figU1!U 1.22) - oste nrnplificat de G- tG ori (cl(lp/j cum N;tr~ p<)z'iponat pctentiomotnu] semi ~'(~gjH.bjJ R4)., Con (;nQyil.( HI, ;polen1;itHll.c'trul Rd:. permrtc l'cgloTI'n ni voluhn nunim dliid,ij(: al amplifioetorulul-oorector do. la 50 mV (utuuci dnd cursorul

Lis! a de componrnte

Bezistori: H1: 160 kD.; Jl2: 100 Id2; RS: 5,G Jd2; 1U: 220 n; tu, 2,2 ld2; R6, R9 ... 1U]: 11711::,Q; 11'/: 1.8 1;:,(1; HS ;3,D k Q; R1.Z- R14: Vole1l'~:orl),dl'.i IngfHit.mici (L7 k!J1 02 W,

, Condensaiori. Gl, C3: clcctrolitici 1,7 idc/G/i V; C.2) C4: clccll'o,!iti d 1M vI? /6,3: V; ca. electro liti G too 1,,1,'/12 V,

1'ranz~.\·tor i. V 1'1, V 1'2 : net osn, BC 1. OGle; B CI 07, ~'c.: 1 00, BC17313. Ben 'I B, in versi lIn.ell npn, 1'I?Spc.cl;iv nC'177H, 13C253J3: DC25i in' coa pnp. De ['!'t,iIlut en duei'i j;e optl'f:lZi1 )l\:',nl.l'u t,r'iHl7,'I$tpri de coud ue'tie ]lily, eOJlCkl1HI·Lill'i,[o,. electro-

li! I d li . fir va f;:0hi tuba pdlm·j( P,'iNi !. .

A!.te inaierialc : plaof.i d~1 cahbj lmpri mas , C<)feflf<£1 (1:(1111"). !'1,'gkUi, l)()I',ne, lnLl'(~['llptor, hitL()1~i\ cu COJul'.I('.tor-ii IlJlnhn!,i. (,10.

In p(';vin~[\ 'rr.itlizaJ·ii praotice mixorul nil 6X'(Wl)7.i'( difioulti\:\.i. ~ljs() nil va n dispns l)1'll'"U GiU'N.lf;U m{,'L-ftEea ox'; din hakeH'l, :-:au [Ill. material plastic, Cttil 1,L1 car« - ttl ~cqllll Pyjll1t·ii II)JllJ·j~ipj (I'i zgomOl.1I ell) tlLfl'l'~iu ---: ilj,(ll'i(lhlJ cu Li<,i ~l' CI:ifJtU' r->6fjle CD jlirli'f), l1\c:t-[(\IXiYli) SHU folie iTluLalico, ]lUS8. .la lllM!,'j :i)l·jjl ennu:ti1['(~{1 In IJLH1CLu[ de, llH~l.itl a1 (l·Il,W1if.i(:1Jt(lI'll)U!.

.inlr cre AF

VTT

COJlstJ'uctia. mtxorulul

Ml

Ini .R4 I:sh~ rulus ~ln~ emHo('lti lui V1''/) plml [il ;'100mV (cursoru I Iilud s DIU Uti). t n aeost ff: I , III inl 1'<\1'0 1),(1 l I'i (:'(lTW('tat-t) picupuri uti. (;'1·j_:;t<)1 , iluC>l·d·ori lin uudn llwtrien (l.I,j 11I<'!g~ nctufOl:uw, situatii! IH (lUJ'U' tonsiunua do iv!>.i"I! Be ridil5ii fit 1.,8 V, peo I·~'z'ist.l:·Hf;,\ do sarcin!\. tlil 20 .k 1.2.-

.' JnLJ'firH:l IrmpJific;(IJ0ftillJi (:m'j'c'ol'e,sh~ dn l.!lHIU\ illlP(~' ciani/i, filpt. (.:0 lie dJ jJosihiLl·bl't"'i.l 'u'!.iliy,;~di snIt' univcrsale. Dorncniilo ell' co ['('c~jc alo di~p07cillYllllii ~.iJ1 L;

itt lnalhi ft't'(~'\rerltii: - jO dB- -1-:12 (IB pentru 15 Id1:;.;

Iii j6fiMi i't'(lcy;mli1: - J.O rlB - JO d 1J \1(,11'1.['\"1 :lU J l x.

1.1 o.s. i\.~lI.P r.lV[C.\,TOR,-COm::CTOR ell ))01 rn. .. NZ[,'n:VR,{

(~fJnlJtt'.u CpafiHJ pl ifj(.:ilforuJ \I i- coro (·tfll· Lista de componetue

Resistoi i. ta. q_,7 Ii!1; R2: 1,25 M!l; R:J, RS, iue, lUi: 2,2 lc .!.lj Hll; poterrliometru scm ir(·!glahil 470 n (vezi l'fJxtrli); sa, 47tJ U; BO; 30 k fi; nr, nti. pqt@tiomcti:i' log'tlritmid. ,4.7 k n; 1(9: 330 ,n; IUO; 1,8 k Q.; .H1S: 700' k n; Ria: 117 fl.

Condeneaior]: ci, 02, co: electro litici 10 fLF/12 Vi C3.; ckct.rotibic 220 p..F/J2 V j C4; 22 Ill."; 0;,' 150 nI<'; co: elee-

Schema do amplrficator-coructvr l'CG1U'gl\ la 0 ~(iti'P(1 d~ I'I)glttj ~~epF).r·H.t pe.utl'lJ .i~lllBn ~i Jrl't1~t(l II:(>'(:\"~:n~,j a :Sl~(;'l1t.nd III audio. III oS0.nti'iegi'.o vorhu do dOl di\'l;.:.nr'J tk! lbll;'u1.lnl.', en (\np(Jndt'nvil. de f,t>C\i~.venFi, R~jl poP. ['l'lI,jIJI.I-B<:, ('It 9i_ IJ1'Jl t,rl.llha J t(~ l)j v izorii stnt df)()\lpJ,a'~i pun l~"Zl$hrJ1Fi, A:Le:11 '\.r a rea In 11'0([ 1I;~U ~lc (lei del divizor] de tensiuno - (lnpe.nckr)~,i !If! t'1'Ctw.r;(Jt - {,~tc diu plin cbrnjJf;nsat,i'i dll l,eanzis'lOl'\11 fiT!?, m;tfel ell semnalul - ln pOl';i'pe mediunii a potontioJJ1Btrilor Hi' ~i Iil l

40

41

',"

tI'.o,lililo 10(1 p;F.j12 V,; C'I: li5 H'F~ C8: 2,2 nF; <110: 22 ,~'F'I 12 V.

Tr ansistot], VTl1 V1'2: BC109G,BC107B, BClOSB cite; , ,Este posihil OR p0tentimt1f);trul 8'cmil'egIatliJR4 'Sa Jie Inlocuit ell un resistor fix de 470 .Q1 renunttndu-se la fuxjctia respectiva,

Amplificatorul-coreetnrpoate f-i .cuplat 1a nn o.mplificat?I\ do audiofrec-ven~a.} ell l'cglaj sCJPa:rat la. fnalte §: .I0ase. 0 IlBt!ol do eo n:CbiUl:l'tie se poateIace curnontajul descris la paragraluI i.:L9A, tensiunea de ahiJil,£lntal'c fiiud tot de '9--'12 V.

1.10.4.. AlJI>f,IE'ICA1rOR AUDIO DE 2 '1rA'rr

In schema din Iigura 1.23 este preze.plLat un ampliflcator fa1"8. tl'a.nsfor~t;r:ilrLol' de ie~il'e pentru dif'nzor, unde audio free· veWya esto aplicati1 printr-un condensator de ie~~l'e, C8.v La nsomono(( montaje - [aru trsnsformator - tlielnue n(l[Jllul'tlt Il~ so 't:f'i>1,tB nn eventual sourtcircuit al iesirli pentru difuzue.

Sernnalul de intrare ajungn mai Intfi, prin pot.entiometrul de VOhll11, Rl , la haza primului tranzistor arnpliricator, VTl. Arnplificarea acestui etaj ·0ste-·reglihilii to limite 1l1rzi datorita p'Ot,erryiom.eti'ului ·E.e~ni'regIflhil R6, C·l1Jlt1 !nod,it'.ica. l'~a?kia ip 1t~njul respeotiv: in CMI~ll (lind CU1'SO-l'UJ lui HiIestc p07Ji~lOnU~

Fig. L2JJ

I'

I,

a R7 sJ;nls-ibilita~e'fIl .. ~le i1!ltraro' a a'Il1piific:e;tflru.lm eate 8@0 III V. IXin conl_l'ii, clnd cucsocul 061 C I5PfC C4,)n.cil:c.hit'mlminind dorir '\r.al@&:t8a. de 60 BJ sellsi:luiiiba:t.ea. ·Gne~'t:e la, 130 III V. Tranz isto-

, rul riP7b V T20ste conoct at ga_h~l;u1i01n ·CDlec;lQ_ru! lui VI;. Dinco1::c.toFtJl t:COlnzistornh.'l.i, e::.::c:i;bator VB? senmalul, ajunge la tra Rzist-01:ii V 1'8~.i VT 4', CQ.r:" , fOl!l;rU;!JLZii 0 ]_!lG11Gc-lWI 00m.pl\1Ol mentanii. v'rs si )71'4, slpt cxcltfL'I',j en SJdlHlil:1 dG aoceasi fi:tzu si ampTitlMlirHl. i).riJl.B,t.tU(ytur!J..~.ChenlA,j ~i con.dl'l,~ti:e,i dli€rol'ite a' tran- 2·i1rlorHpr complenrsntani, Pi) tim]Jul UJlHi, SI<NLia1:tCL'l~Hl:RtG'han· :ri&:koru-l VT3 0str to. o0nd:uc:\)iG~i\ &rrwlifict\" lax: V 2'4 e. blElc.[);t;.; in li'(~n'liaItej'nQlitGlcU'l'N·:t;Dton1!:c hrcru.rilB s'buu. exact invers, A.~adar:' f,rO:I'1iisto,~:uL Vl'Z wctiO;:r;:rf)(tZi\ ln ",eQ)U:~I'atimp" asupna tranzistorilor' co mllien:t~n,tari, V T3~i V ra'. .

COllstil'l.\] c~ia. n.rut1litil!atOllUll.d LisUt de. component»

Rczistari. Rl: potv.ntiomf:'t.tU Iogaritmic .100. k D; R"fJ, R3: '1:00 k fl; m. /1,7 k.o; HS.' 22' k n,; R(J: pQ_t~.ntiom('.tru somittglnJdl -'l70 !2; R:7: ErO .G; 1l8: 1,2 kf2; R9: 16'0 !1; HJO:

600 D. _ .

-» l ',' (-'1 C"o 6SQ F r<3 l' t liti Ii'" •.. P'/~'() \,

Cane cnsaiori. '" ·k·.: '. rl ;!\>.: e ec ro 1 ,_l.G ,~/'M'-~I,.J_... j.

.ce, CtJ: c.kct]Q1i.i.if;i, 1.Q_0 fJ·F/1.2 V; C;;: 2,2 uF; (;1,~ 1'2;OpFj

C8.' do:cbt,lilic 1 000 vI" /12 V. "

Tt(ll1i:'I:st@ri. VTL U(Ci77B; VTZ: B.C107Bj V1'3: .kt-:1;S7K1.li1.C18!lJ{ i V T4.' AC188.K, AC.f,SQK ..

AJce n1flt(!liiH.I~): difuzdr 5-8 DIS 'vV, placa decabll;),i, imn;)'l1iil1.l1t, C.41~ctls2i, rag~et<l, .bOI'JIO, conexiunl, tntroru pto 1'" Nu,H<l:;lo-ri,. >lwci; ti tlH~ ali mentars e to.

o P'lIol!;raI'€1l ei1ldtlTii d:e 10" 'trl't-nzis,toIlli finuli ~-i d.iluzurioa oi ii'J) n:1fJ(U.ul- illQOJlljuti1tor' capu'bii 0, p0I:~d(iJ:e din C'1 'i'n CI:). n1HJ mC(illC po mjstlL'llcepLltE)F<}fl fI}nplific{\lloI'ilOlf cre!}to. La men~~d!!JJ' rVJ)·pUS aici, dt1pUcll1" radi-rL".toru:l se COll:f,'(J,c~i~mCu.za din t~:.hl5" elf} alurnini« tit! ct;i.mcnsjl1nil~ 50x 50, X 2'mm'. An.~pJl· f'jc:<itorul sc eoni'.t.rni(J~te re1iJ.ti;v u~OIr,. avtnd 0 schema s~'luplitl.e.aUi, !n CHI'l} s-au introdus cjroui to. care wigura, t(,JaG~ij

,u;-Lernico', coca eo ace drept. (JOIHl:ocj'l-J~a fCAtt-nlu·ma Ia negla j_uL C15l'0nttbluj de I'Cpl;lllS .

. L£\ 0 tcnsiuncde a.jjmen:tn-l'.cJ de 9 V COmUllaltN<l' do mp,[lU31 a:J arn plincntol' ul Ui(Jj~l!C1ge Ia valoaron do 7 m-A!, iar tn SiXI\I.int{.

43,

J.50mA, P().tCl'Ca debit,atii. Himl '1,2-:1,5 W. In sehimb, la fllnc~iona.rou hi tensiunea .do 12 V, puterea audio ajunge 19: 2 VV 1 pentru un cousum de 200 ll1A~ De acenstu data curcntul dp: l'0PUHS atillgc valoarea (In'10 ntA.

Impfld/l..nyA. de intX'l1i'e 0. dispozitivului este 111 jur do 70 k n, astfcl eil la intrare lu:u}llificatot'lil preia sernnale prov"!nit0 de It, proam plificat.ori, ampli Iicato ri-eorcctori, precum ~i do La Burse d2 ina:ltti. ili1pcdai1~i'i, cum ar fi pi'cmp';urileJ CfJSe'iufoanel() fik. lnciuda fGptu1ui eil amplifioatorul so rcmarca' printr-nn pre] scibmt, ~i ,(d'ort minim, calHat·ou I'£darii este f''''t'CSPUDzutOlll'o. La fl'~r;v('Jl'\in de i 000 Hz coef)(j_itmL'Ul de d istorsiuni osto de 5 %; irrtre 70~i 13 000 Hzcril'fl:ctcr'isticb\ de r['\~,even~a 0sLo pI'netiet linMra (-2 dB).

Ileamin:tim necesitatea ilhsol\.lLa de Q nu produce sourtcirouitc La bornele dB iG~irc 9l In nccJn~j timp 1'f1Jlf111 011 imped.;:m1'l1 difuznrului foloRit :n11 t I'ohtlie S[, fie sub 4 fl, ideal fj,i.nd de 5-8 n.

COlltw.pl,.d, C1!l ani 1nllT"mu co' un circuit indiaponsahil ill bluden d:0 calcul , amplificntorcl OlieT(l:I,ionali .cBlrcnie:lInot::crrL (~i\'(~u.LL 111 t.~"gr[1t hnect\~j-a ,g{ls;it utilizerea 1i1 Cd0 tnai diverse j~'1I.l1Uri alo pl("(;t1'Onlcli.

Prin s:iwplificuJoile semnificativo pe care amplificatoml oL1r.1~a~ional, ca do allfol orice tip de circuit integrat, le introrluco 'In arlritcol.ura d{,sistem.e, Jf;c.hemelB cohipate cu astfel do cunpouenfe elcctronice se raspi:ndc~c din co fn, cs mai mult,

TJupu cumrezulla §i din soh: 11111 (f'igu'ra 1.24) ccrnponontele XI r c('!sm-e ,stat in Iiuf.t1ur Icartercdus. D (ltodtuutilizAl'ii amplifio!;.ltOl".lllvf (I)?eN1\,io,:IleJ UUiVG1'So:l pA7$,.1 ~i a unci 11{,I'( chi de tJ'll.nzistof'i onmplcmentari cu gern1s,uh" este posihil ~ o]Y~,increa unei puteri f'elf1:[·iv rnari laiG~il'i;, Rcac:t;ia puteruica, prin intermediul rezistorilor B6 ~i Ro, rfNllizilL6 intr8 iesirea amp liticat.ol'ului Op0J'8l-r.Olllll DAJ ~j i:n:lrl:l.f(la sa inv,rsoani Bsigura e cUl'.;\CtorisHcu lilllH,I'U de fJ'f,cy{;uta si reduce distorsiunile ncliniare. Sensihilitatea de .intrare a 'dispoz:itivldlli este de 300 m.V §i poato fi spOJ'ita J'}i .mai mult ms rind 1\1truoHva vuJoal~e~,l11j R;J ,(pegcamfJ, unei ol,lUmitc; in)'Bu:bl'-,Fl'i 1:\. ?nlit.~,rli rcdIJl'u), Avtnd, valoarea de circa 100 k 0, amplifieatoml

hl'lrtl III catogoria ce}o:r de lnaltil iml)(:dllnVi, 'n~IJJl;1l' pri'u .(,,one.ci,<u·ca fliI Ju ,sDmo. aceasta TIlt este l)ruetio duloc inllucn~fM,. Cal'ac'~erJsi1Ga de fJ'ccyon(,u intre40 ~j 20 000 Hz Cislo do. --3 dB. J>e~1tl'n tf'l1flitHlca de alimonf.nre de 9 V so olrt,illO o putero de 7UO l'n\V pe 0 sDreiJ.1a de 4 !l.

R2 20kn

C1 ~5 1,,'Itt R1kfl "'I ~'~'_---'''-I.

R4 Uin~3.o0mV f~

R,n "" 1001>.0.

CG. -l100G~lF

BAI

. I".Bn I,W

Flo!. j ,,?-1

C:mm' C:(1 iJJ"t\ prpziIlt·U IIJl intfl1'(:1' df'Of-:\.'llil '·f':!.l' ("on;'1\11IUI ,~I?,lll.~):[ ~il montajului, THai (JU sCrI'nJi'i [:'1 ;JPll.l'atuJ'l~ 11'N1JsplJ'l'la:bxW,~dimcf)[,uti:l din b,tt1;l'ij: eurentul do 1'8P:(I'I& lJft: valoarca (W- :2"'~ mA On rf~ginl e!ll1.1pkt 1100 I)"L\' Ill. 12 V), A~lllQet;lll a.m,lJ1tJt JI1.1 l)()I,llel)(l nu-si g:\s'eascil rdkctnl1\ll ~i tn \)O)J~t I'll r.'~i[t radiato ('111 uin t; l\f'SH r I !'<.)}J ":i~to rilor finali.

Eista de component»

l{qz£stol'£. Ill: 2,2 Ie (2; UZ RG: 20 k 12; Hi): 1130 Ie U~ Jld~ 220 k 0; us. 2 k n.

, ,CQndmsat07'i. C1: e lcctrolitic 4)7 I',.F /16 V (+l:5pre R1); ~: fJl.ectl'oEt:o 10 /J,F/16 V; C3: electrolit.ic 47 p,F/1.6 V; ,e4.', aao :nF; C5, C6; electrnlitiei '1 000 IIF/16 V.

Triunistori, circuit» insegra!«. D.Al: ~A741j Vl'1,.AD161; V'HI: AD162.

\111 -!,I',L1\

)1 I;

. -,

"j ~\

., l

111

I '

'-

lll/a material«: tilitfltZOTJ,~,.8 fli4 W, plactlJ de cab] .i imprimat, c.u·catJa, t;:'g]e;bi:l)r, bersno, oonexluni, l:O:Lj;i)l'llptiOf,j, ptJ!diato'L't . S Ulrg a d:.\;J. ;:iJlirl1liPJlJeR re (':(c ..

. it;:(li~t0111J1I;ie' c@m;bnli'e.~te ofu~ ~hHlIl:ni·1.'I, pJEHl-r: 11~~J~!' 'tivu avtnd dimensiunile '13 x 1LO! X :lc.,~, :mi.TT1, 0'fU'B 11fT lml'l'l Be indoaie psntru a ea'j)8ta pi'()fi]ul li LUGl ,U.,. .'.

Atl'~lglnl:l' diu non atc.n1\ia a,supra Ilm'~~~l\]llH pr~ y.tllla~ de eventuale SCtll~~ci:l'eniLe la io!}H'ea amp liiicato rului,

'1.1.1),6. lUIPLIFICA'I'OR £TJ UN cmcorr 1~'J1l: GlUT

Fo lcairca eir(mH(:uol' iil.tc'grate duco Ia l'rcl'I!lJC01'etl l'n&lsiY,a n all.mal'lI lui dH corupoar nb~ discrete en i3bnt. nn}lii:mre .Cllll~'!rUlnii iL.mplificRI.i!l·cillJf. audio ltlh)ii($[.lLr:,'k In e:,;IZt~! ell'cult-1d\_l~ iotf'("j'I,(1, rn~A8~WS pe o NstiHi de stljeJ.l'I' so rfg~'.8C[e, nu mai Pllpfl dn t6 LJ'<\fl7.'hilori, 7: ~liod-c ~i 12', I'CI11:"!ori,, okn:( nLi' e::o oonsl.ituio iI:t1Lp'l'r:nm~pld!_l;jjatQJ'ul, IJlL. ~I l:t:l'~1.il •. r.IJ:HI~1. l)~-? Ileo:r~'l;) ll:'llil;zii fie puno dill nou jlrllDklQt1:\ UJSJp;WU (;,dellll'll) iru}lI',' c1w;·uil'-l L til UOI;1.t.') fll.Hl'·P('IilU in qOII,dili i eh mui h UlW. SCI iI1'~io JII')] t t:u C8l'{i. flu opta L . fir.mel',; COf.l:S ~r:Llcl Ili' I'U n,: 1.1) Ul\J luderea 'in Cll'l'naS'11 .ci"l'qti tu I ill il UHf) r ilr, ]_J!O:U'0 . Ilil !:aJI Ct! ell I'td d,· ''',Jd.i.il,l'l'i·. Po do rilL] pHI-le, ln inb.riorul circultului Int(~~J'1'l;\t D fo:,;!, T)l\,V.~\l u I' un mflIrLH j d(i .~lf;iglll·;rr.'{' . 1,{'):':1 I: 1;:'1, cr-ea eli.' p~'eLlilLtIl) piJJt lkli~l~l[' r a l:{'rn,pH'&L~a'I_r- iildllHsLl:JI~e, (;tl"III;!),\tJl'? ", ""0.st{'rij t1xfl"'Pl'ah1 ~l r.m~ql'tltlnl (In h.,y.! lsI tl'fj'nz;slof';i hnal!.

-<. u, 'I. b' ./ d ' , , I'

II'll"lIhorull_\l&tl-lJ'~II~ sINI, llJCUcate' [JuL, 1'111), .n'[lq:lI(:l 111, I un c-

~,:(j de teJ~;:iill'11c,ul(l aJbj)·rnla:r0 pt,HLI'\J 1'[' I)V. r.1V~ r1i1 1 QUO 1I7;, si tom co~fi,eicllt de dllstol:~1un:i do cell mul k 5%-

} T,d)dll.j1.19·.(J

Va/il/t l~lhi I liS I Dh'~ I (li·n I n r ~~l
fV) (ril.\) (0) (InWr (lltV) (H)
~ 20 ; llJ
01,5 Hi) 'J 200
'],,5 100 8 Mlfr), 2G· 220
tJ, :.!OO, 4 I 500 ,N} HI
(l 120 8 8@J, ·11J01 220:
~. W)Oi .~ l.i31,00 G5 !)!J.
1:50 2:!(}
~ 20() 13; : 1800
J2 '10.0 I 4' 2 :;Iif} 85 91
12 2{)1)1 8 ! g'250 200 2,,0
1:5 , [,(ID. 1 4- J ,]·0(1)0 00 \leU
1.5 300 8 f,OOO' ~.{o 210
._- ._ Fig. 1.25

Cons t,l'ueliu ampl ilicatornl ui L£sta dccomponenie

Rr.:.istori. m. 2,2 leD; R2.- lQG> kD; R3,_. v€zi tuj)olul i :1:9.0; R{!: 10rO £1; iil): 1 n (1" .zisto!' bObill1at).

CO]L(lcnsCitori. C1:- n1.nctrolltic fI,7 p,F/iG V t+ spre Rl) i Of], 220 pF; C3: flJ.j~Cl ro IHi.e 470 pF/(1,3 Vi G4, CO, Gil: (jlc-ct.rolHici 100 fJ-F(16 Vi co. 4,7 hF;C7: 820 J)F; ('8 C9: 100 nF; ClO: drctroli-1ic 1 000 pFj16 V. . )

CirCll7,~1 integ-r.ot lini/lt, DAl.. 'fBA8I0S, TBAs-tOAS

MBAS1GS, ,MBA81:0AS etc. .. ,

",~lt(:ljUitcri(:l~., dif,LJ20r !tIS Q do 5 w {y(~Z~ tub-olul1.1 0.6), pl~c,a d,u calilr J u~prlnHlt'l carcasa, ccnexrum, }llaC1l dinalumiruu pcntru :riuhatQ1',sursa denlimctltare otc,

DClpa Cum t'(;'2il,dt!:1 ~l (~iI1 lista compou('ntelor, pentn, hUlla tl1hcyionurea mQll.tajului §i chin!" pcntru intC'gl'iLut.ellcirCUituJ~l.i intt)grat DAl t.rohuie utmzn~ un radiator, In acest Soap ~-{,l fixo[tzt( 0 p1aculi'i. de (durlaluminlo ou dimensiurriln ~5 x20 X 1,5 mrn, pearip1-Giarele de ra.ci~e ale Cil'c.ui-tului 1.i1:t·eg rut,

:,','1

R.I, A,7}:;.fl volurn

fr(~cvcnta esto aplica'la intl'ftl'ij neillYfjl'SOHl'q a i:unpl.iGcatorului operational, .D:lU, fiincI ampliflcaLll dociroa 200 de ori. AmplifioHI'Bu este reglnJ)jJil contimm, 'in limite 1a1'2'i, de cLHro pot(,D'~ipm(JtruJ R4. D!} asomenea, in huc]a de rea(rFc s-a mai pI'Gv6zub.1Jn oJL potl''Jrt,ioll)etru, it'l, eu tljut;ol'ul ei'(l'l.dH sa nt:en ncaZtl fl'ccYcn'Hlo I'ludicdnaHe; avem a~lildllt d 0-l'l fac;:} Cll HI] circuit de core.ctil) a tonului. Amlitia 80 w>ig,ltl'l1 cu crjui:()J'ul or:i001'ui tip de casca, avtnd in1JJ(idHn't,a lnh:t1 200 ~i 2000 n.

Cml.struel:ia rccepJorullli Lista de eomponera«

Rezistori. Rl: 330 k n; Ji.8: ~t80 l{ n; RS, TW: 22(J Ii 0; tu yJ.<H.Cfl!iOlnIoLI'U milliatu.rfi ~,71( t2, lilH~or; JM: 1 Ii 0; f{7: }J0k1nt'o rllul:'r'U minint lI.l'll 100 k.Q, lin PI)'P,

. Cimdensuio»i. Cl: Y8t'laDH, GU YFlJ,J(ll'~1l IJHix.imli ;150- 500 IIi'; (2; i nE; C3: eloct'rolilic 4,7 ,uJi'/J6 V;C1: el':I!,h,.()Iii in 2] ,u11'/16 V; ('5: el;'etl'QH!i(; 'LOO P,Fl10 Vi cc. {rf7 l1P; C1': eh"!cko.li~jcW v,.F/J6 V.

Scmil:ond1.!Clol'{ VD1: AAtJ7, AAJ10,. GA8S, RFIJLOG ct.c., .D;11: ~A7!tt

Alie Jnritaiale: CNlCLI cI(" Ol'jO(l ti J'l 200-2000 n, lad on 1 bUC9~', b,)rw" sodv ~wnt.ru "ir(:tll(,ul hlt~.'gJ';:I, c'u'ei'ISi'l. Jl!n"Lit.'t bar,! I'll'lb!l etc.

bulilctori, L1: 40 spirn, eu Pl'~z;'i 11\ rYlljlo(;" Cll~l;;n) {?J 0,'15 mrn ; L2: GOSri]J'(; din aC(1]Il~i ccndll(':toJ\ QupT'iy,o In sri ['1,;10 ,30 ~j ~5 do la ()il Piitu,] rre(:~.

C()n)POIJ(utdu £1 ~i L.'2 13e IJ(Jbb)(,i\z'~ po O1Hllgli\nl' dl) h_ll'~je g'l'()as·t\ {)i) llI'mo8z6. ,sa Clilis! 11,', ]jr, ho.t,,, clu ~j t·iL,'! fif' va lOrl''''':1 Iunginroa d-u 100-120 Dun ~i diarnctrl,d d~1 8-10 nun.

1.2.·1. 'RnCEPTOn CU HEltCTU}:1 cu TJN SfNGOR THAKZlSTOH

IJ'lv,)(kl',n JOpol'id'i fwnsjt):i]it~'fi ~i rickctivitutli radi61'oc()pLo'r'; lin' ell atl11'}Jificill'e dij"cct.tl, s -a i;rnaginal 0 rQOdtllitllte rJ'J'fJ) mil',) 0 pm'!_,(1 dip s-nuialul eV: i(\~iN dint r-nn [lJnplific!lt\W sa fi\1 roint rod r:ilil JneiJ'\ll:iL u 1 ell:! in lraI'tl, dw)))_(\ rs cart: 8-& rmm i I. rOIl,eth,. DCfigtJt tr'13blli(1 ]OUO) t(e amnuitn mllS uri de j)1'(JCljIlrj, if", dC~lal'cce alLfel'llIQntHjxd i.nt'l'u in I'cgim do £m L(J.o:?,ui-

:l?ig. 1.27'

Lisi« de componente

J~Vio .. ~C'Itl!l'U '(ta ;petrc~i~ Is:a niha 0 y,alm:cre cit mm imr'1':e._inrra lm:~'u 'a:bingo 'un annmit ll!iy:el-'cl'iti{)

-'e--ste -necesar. sCl Ell I) ro'Vudii mtodo_ili:t:1:l"P do l'f)glaw 1,1. 'va19rii 'l"on:ctioi 1("1)I1in :n:to(hfiGfIl'O,a, onplujnlui dintro doua bobine ,(I,d ,(t ov:ul0'.miunui,camlcl'Dg-HtOI' de cup Inj (~tc.).

Schema (figura -1.27) l't1pr8zi.nta u[1 uyo:nt'uj elf" J'utlior.eoop:tor c.n~e1JJ}~ic, in ,ga:alY8 undnlor h0Clo'm(,r\,riec.

1?ezistori. R1: 1 k.Q i J1.2*: 47 k fl.

Condensatori. Cl .. 33 pF; C2.' v<;ltiabil20'O pF; C3: electroIHie '10 flFf6 v, C4: 10 .tIF.

Trans is tor. VT1: EFT3i7, £Vt.318,.EFT31-9, nC178 etc. -flUe meurial«: easca avlnd impedm4a de 2000 ,£1, bUQl/l3.izole.tei conectcri tip banana, tntroruptor, 181'8. do fcrit,o. (ccfmform tcxtului].

Inductori. L1.' 80 spiro Cu-Ern 0 0,15-0,2 mm, eli prizu )(1. spira u cincea _dinspr€ capatal mC.e; £2: i~5 spiro dinacclas! conductor. Nnmiirul spirelor IniL2' se atahilGI1tGcx:perimcntill, qal,tLindsu seob~ina 0 auditie maxima. Inductonii Lli,U '£2 BD 1:Io]:JiD;eaz}t pe.mansoarie dohtrtie, distincto, dispuso po bam de feritu 10. {} distall'~i1 de 30-40 mm. Fenita so recupcroaail de 10. un radioeecopter Cora. Valourea luLB2 so ddiriiti-voO'zu pnin htcerc,Eiri, gasil~du-;sei1ozis:le'l1ya (ohmajul) sa optima din cadrul divizorului de t.ensiune ll~ pO'hxri<zeaz& haaa lui VT1.

I I

52.

Ply:Ii apropicrea sau d13partaroa spil'elo}' botiillei do HcoX'd, ta, .Lane!e. receptionafl't so CBn,tl'GUZU pe 14511'fHz, mjjlpmtl herizii de 2 metri, alocata UlllatorjJOl', Dupa aceu$te. c,st.a even tuul cazul ca poziPa lui R3 safio l'(itu~ata,

AnLena l'olosita va Ii un fir sim}Jlu, de circa 50 till) Jlln~ gilUe, dislJus. Yel'bical pe {iptll'(lt •

.1.23, RECEPTOR en CONVRHsm DIRBCTA

l1eeeptoruJ en conversie dil'OcLil s-a imp1J8 'In u lLilfia p.crioad(t de i,hnp co. urmUl?C a perl!1l'montelor 8\;1/(., (Jt~T'(} .~iJJt com jHu'anilo ell uocka ale 1l111,!i radioreeeptol:' llUporhf'f:cl'nd,iJ111 de calitate llledie, dhpnllte 1nS8. Ia un prol; extrm:n d"'sc:ii:z ut, II l'ElObmandaDl tutUl'OJ' celo1·c<J.l'e dOl'esc r:€cep'~',iOllilJ'0U mnir;l'Ul1i1o,l'_tle tip telefbitiiJ BLU (somnaj cu banda Jatru'HJI'i (:1)1' ci\) ~i "tQlegl'Rfie, in henzile de radioftmatori, Dat,ori:e:l c1im(>jls'il1':'

rirlbr 8tlle recluse, consumului scazllt ~i tonsi'tmii relll.~i v .l'\li ur ,de cl-limentaro l'eC{\jJtonlI Pl'OPUFlSO dovedCf!;o.oxcelen;t hlt,l'-o exouri5ie Ia -munte san in O'tieo aU I.lmplUsamentill'W:r!l i pUd t:~rco_pt,ionarea unor statii r;itu,Qi;;) Ia 1l1al'fJ distant,ii (a~<l'Jlnr),li- 1>01e DX-u-ri), Au-tena poat« f] realizatll dintl'-llJ,l conductor' izMatJ, en }ungim,eade mini_mmn 8-:LO ru ,t1,gi~yl:~ [nt r:-l'Jn

cQ~TacJ. , ,'" , Ii 'u 1 '

f:! lmca l'eCep'ylel prtn OonYlJl'IHO (need). C Bnfn:nr;t;;U) J)J'Uc!?deulde de,]tlod\_dal"Q prin Gal'OSQmnaluJ rle 111odul<\j,jc (,,:;h~ ,e~t.l'as din sr.nma)nJ de radiohee'\rollt,~, Hll'a Oct in mc(:ptq:l_' pllrtil'toarea Ila rnai no transforUlq,ttL1Il fl'CCVtJl1P, inbmn8dlill'/1. :e:i\i~l. remul'~al'(-}ft Ia etaj,ele ,dl) mb.~are ~i dD fl'ecYon~,1 hl'b)l'meqial'.1, sJlecificc'une~ scheme do re.oep'l'or de Lip BlIP01'lI.(J!;t'f'OdiB~.~ 60 (Jbtine 0 sjn~)J1i1icat'e notahiJa _a .!110nl;llj ului, xle 11'nde, implicit, I'{)zultl1 ~i upu1u:t;a In pUDm'ea sa b fUllctiUll€l 1&1:'8: fl, mai yorbi de cost,

~aitlC)ntajQj propus (fig-m'a. 1.29)' senmt).lu1 dill antn:o~ csL.e aplicat direct unui (Letcctol' de p!'fJdu~, la Cf.(re njlwge ~i s'Gnmajuj din oscilatOl'ul )008.1 de batui, La ie~iJ'ea dQt!!',cLo-, Tulu1 de pm.ciiJs iufol'lUWDia transmisu "pare sub fOl'ma unui . .SJilimaJ do HudiofiywVf'nt,a. S "mnalul de audiotreoven~a pro'V0j'),it, (.lin detllotol'U J de produs. mai pas.treaza ~j COIUP01J:~mt'3 de I'adiofwc:JT(mt,~ ned6I'i:to, C!J.l'e Slut eliminato do dit1'6 '1:111 filtru de tip 'tl'ece-jos. In sccpat ll1en'~inerii unui nive]

53

satisfcicllt.oi:' Is i{)~i1'(l se utili'4caza un 'circuit simplu dt: I'(!glaj automat al volumuhn, co ac1ioheaz-a asupra .nivelului de sernnal de radiofrecvpn~6 de In irrtrare. So pl'otejoul'.u nstfel detccto rul de produs de orico supcatncarcuro, clliar ~'i atunoi dn'Ell'CMptor,ul'se uHa in vccil1tLtaten imocli<.i.ti:i a 1l1111i emi-

t- 1i01". ,

Din schema de principia (figura '1.BO) se OhSo.l'VU6i:l. scmnalul :rccQP1,lonat ajunge prin cuplaj .inductiv Ia clrcuilul do

,ecbrd ('In;ovuzut eli dioda varioup VD13) care c.ont.nr. §i capaeitorul S{;hliroglahil cao, destinat accrdului fin. Sincron C1;l ci rcui tu ,1 de intrare se ncprdcaza ~i circultul osoilant, V D14L2C.to) aloscllatcm'ui. DjU1(lf1::rioIlal'B<l intlu ctorikir L: ,§'i £2, prccum ~j valoarea l"zlstoru1 ulR33 slnt decisive pcntru a stahili garna de l'cc(JPt,,i(,, u18osa.

Sornnalul de radi6fl'et:YtmF't, priri tltkrm(;(,llul prizei de La. inductrrrul Ld; ajungo 10. condensnt.orii. CiJ '~i C3 ~i upoi 1n b::Jzc'l. Ll'fl.nzis:torului VJ'.l, earo - 1Ul}II'CUUUCU 'VT2 ~i VT3 - .eonstitui«. dctcctoml de produs, Dicdelo V1)U ~i V D1S slnt pal't,i, CQrist.it:utiw) 0.16 cirouitu lui de rcglaj au to rna t a1 arnplifrcarli. SUI'SU de cnrcnt., eompcnsats cu t()~:npci'atuj'D.! furnjz(lD.za tunsiuncado 0oLD.andll p('mLttt acord. Ac()&<;tii tcnsiunc oslo prohlata do divizorul constil.uit do RJ(J ~i R33 ~i aplioaia iJiodf:Jlor VUI'iCilP prin l'EzistOl'ii de Qup.laj lU~i R1tT. Acordul in fiecure bandfi se fiir,(j ell RaG, in '[,imp co n~ican::l benzi jj corespundo o tL:numH~1 vulonro n lui R83. PQJ;ttru un acord precis ~\' l'ecomancio. fQlo~il'B.a unui po L<iIl}lOIDctrl1 Dni.ltitllri{, inr tll1i]).8a nec:;,tuia S(~ poole rC(ll!l'ge Iao delil::UlHplicfll'e de 1 : 10, ell rol;i cEnlatc.

sern d~ int

o

\11
_..
det~QtQr f-- fjUrl! r--- ,c,n1ptificat or f..--.,_'"
'":-- trace- o.udiolrecven~,a
nteo"1i, de pr ndus. -jos
l 4
!
cscllctcr ciccult
local
d~ biitai RAil
- 3
~e
1.
C
tt
r
d,
a
0,
( Fig. 1 .. '29

54

!"-" - '~.~_.... ~ '. - ..

Oscilatocul 100Cfd de hatai, 9011ipute\l t J't'm?:is 1(1 ru I J1 TO, S{!' ~~'mnrciJ. J)J~_ini'.tllbiliti.lle h u rlfi rIfF\. tle VHI'iFI,jiJ{J tenrp()\\uturn:, Cu toato QCc::;tcH,f1nctrla\XiJe ,tensiunHorde -pJiJ'nellHvt'i POtCllUZtl 'Vui'iati) inadmiaibile Aleht,ewIrycj oSQila-'lol'ultl.idn hhUl'j ~i,Jn con. so eJr\F\, tensiunca de -alimgntar() vu n bine ~t.qb,il il.a:tu. Prin ccndensatorul ca, tOlwetCl"t tn cmitorul IT,~Jl7.i~tirr'ul ui 171',), sornnulul oscilatorului de Jri11aJ -iIlld, 'in (~, L'::i~'ljt~ n~:l de p rcdus. Ap.(JJlild )aa~,e:s l fell (to c\lplaj'sc yo. 1 rm lIn .inl l'lIt':;nta, mu tualu, He c!onl-(\, dintre Sinn1).IJ J:uJ dil intra ro ~i (;\11 Pl'ov'('.nit d,H lft oscllato.rui local dr.) bi\Hi. Bnzcle tranzj:,;l;f;J'i19r VTl'i}i Y'h! sln-L interconcctatc In. curent ceritinuu, (la,I- docuplato pl;in ii:ldl1_01.01'lLi. LB, '

Sm:,sH de au rent , consti tuit-li CI] h'~1zi.~to nil V 1"4, d,) Ilpul B.F24,GJ\, ~crvr,§'I:e en rcz ~s-tnn~i'i de 8,ll'ein~I pen tru t,rt.nzif:\lCll'111 VI','? Dutcif.iti'l mil!'ii impedsnt« decolfctoJ' a lui V:f12 l'f)iC- 1Ait'ill pI: t~l1:iitoJi - l'flaliJ:E\t 1,3\1 FTS - 0~J te tl,U I izatciOt ll~~n~rO-rrilr.Jl.qJ; (h~, imp«(dan-~'i'\ pentr-u cidegf',rGH semnalelor de motlulnt:" din dctccLfl i-ul .de JJl'ocl\(s. Din semnalu! clo.j;:si i-c uu i [11:IT'(',~f~ozii (laclt coruponcntele de aHd,iofl'~Jc-VlCnt,il O~;p]'tfjsB l.rJ'l J::'~ :3 ~O si3 000 Ilz. Cil al.arc, S8,OH\f\] 1:1:J fI e ie \,i til e&te <ip Ii Ctlt umn f iI f-J'n Lrc (\.-;, JDB r?h Hr. at ell t ran Z l~, \'lii'ul V 1"7. AC8~t >:1'Il'IH(l.l (10. anaiut:I'I:l:V('nH (d,l' atllplificnt. 'cu circa GO d B de t'lit.L'np['nj 1Ii l\Ji'Huli; din Tl 1"8 ~i V]'9 lea l'fl, prl:i:1"tt,c() siin pM oCli! Il:~j.[lCl(:on!),li1-HHa dill- (;Qnipim~!uLe11~ flu ~j C2-2 ,l'f\j(;(~-

tl~nz'H .ill rl'ecytin~,cli:l. de SIll) ,10.0 Hz. '

TI'0D:zbt\) f'ii 11 1'10~i. l' l'l.t}dl~t com ponento alo circuitului de 'I'6g1aj auto mat al vulumului. Punctul dB Iunotionare al lui. TT'JOso' fixeazu ClIIHlCHl~; tiiIYsj1':n'leo)J~j1Jutii de, h't VDJ[I ~'i' VB 2'0, CLU',11 (jgte Io lo~iia $i 610\ t€risilll\:(l de btl;;.!) wntru V 1'3. Hjjglajld {I ntomt-lL al valumului. de(lUl'g€ i:t8-Lh~1: tlilU rill !:'xistli semnal do int rare, tcnsi'nnea din hazu trlJ.Jl.iis~O ['1:11 uj. V 1'1_0 (,stf) aq eirca 1 V. D eoarcce atit.pe jOllcJiunea 1o.z[1," (l)nitor a }p.i J1 T 10, elL ~i po, dioda VD21: cade 0 tcnsiuno (k circa 0,5 VI ~l'an:zi8tQ1:ul l' 1'11 este b.locaOL, iar pocomluc(,QX:;ll cFi:I11.nl-i135 ~,i C'27 nu (\ste nici un Iel.do tensiune de ;conVU1dil. 110 ci1i_ tHs(\ la haza-lui V T 10 (prin Int.ermediul.lui On) piU,1'J.:lJldo sernnal de h.udioft;c'c'V'onta I Lrn nzisforul YT l1cste t\ dus in starR de cond ne1ie de ca1.re un anum it nivel au sernnal (In hAu,1 lui V 'PIU), atun ci clnd tensiimca cUI).. h::iz'u lui vrn

I II

~~te de {\pro.xim~ltiY 1,5 V, so ajunge ast f(~l fa situayin t:i::i,~j (J1o(lnk 11 uu ~l VDl8.. tree in stare de eoi:id-uoYie. A~tfIjJ! p,enLru sornnahtl de I'udiofrccypnVI. aparcun dlvizor Yiretn,\(:, din r'lac.ttrl1:j:tt C4pucitiv&,a lui C~~i comJl,lC'tall_la MpellcL\:nt~ go Lensiune a ctlDdelQl.' VD11 ~l VD18. 1:0 funG'~ie de uontl\lI;ti1n}a {lCf~st,or dona diode: 0' parte din semnalul dH radio;'1ire(:Y!~Jl1ja ()sted:irijat{1 la mi:t,~5:.

HIl1~aTI8 de hitirziet'e,'fol'llD.til din cornponontelo H.:;8, 'B29~i C23, iii fluentElt1za vitezu 'de UC:~iollare <l i'l'g\(:i jului

:alitl)'in~'lt 111 volumului. . '

:'3() 1H11 11 1 III de ie~ireesteGli10s din eoleotoru 1. trnnsistorului 1(1.9;. til putind fi nplir.nt Pl'ili poteu-YlcirilcU'nlB3S ol'ieih'Ul u;hlpMiofi1.Qt' audio, '

Lista de componente

B.B'104: VD:k5 ... VD2:4,' 'lD25: \7])2'3: PLBV2,

VD.22, 1N414'8j

A'lic'rnaleriale. LIslinga va avca 4s:pi1'0 pentru bandad13 7T'ilH?: ~'i S spire p<.Jntl'U' band ade 3,5 lVl~lz, reuliaate.din cnpru emailat cu d i arnotrul de 0,3 mrn , homnate p'BG careasa LIp' transfbt'ma.loJ' de f:r\.-cv~ D\.9 in(e~'ln( ciial'a: de la 'l' Lvizorul Sport. BoL1Jli1 ta slinga va [iccrmw'Lb\. Ll=dreapfa Iii 1.,,2 vqr :Hvea 40 spire pcntru banda elf' 7 Win?;, ell pf'iz-u Ia jU1nIHatp, respcct.iv 80 spll'fl pcntru banda iJB3,':') MHz, tol: eu fH':iA In

.;:;: jUlJ)t;tnl(', bohinato 1)9, aco"', In ~i Up de .curqaBG §1 en ~} itc.(,)8a~j_ sJ..rl:liXL

M:c.ro.;m',p rmr.trul PAl va ,TyOD scala dlJ 2S-100 p.A

~f V;) lH1t.01l n l.'CCI'ljl(H'Hb de Ju, m (fg'ltelo Ioane Q l'i casctoIoauc : sixnsihilitulen sa so wgle:v.';d,·CTl ajutorul lui RS7.

L3 - We de 1'"HUofl'BC''wntil - ~1'C inductanja de

4'i'O'IJ.H. .

CaMaju I i.lnpvi In u ~ a 1 rce~ _P'~OI'l~hLieste (1 atl n fig~q~:l 1.31 tn tbnp ()o schema do implantare .IX cornponentelor estr:;. In ii:gui;8. 1.32, {d.c-sonele do Mhlh,i irnpr:bnat din lucrano vor h~chui rn uri:l.c fob Wi)fic

a-tildt indica cota i' la fig. 1.31 cot a tenIa. cste 230mm, nu 1.:10 rom),"

Dill p.orfopmmtnlc· '(lCB.stui l'86Rpto.r romarcam c~ la un raporb semnal.j.:golllot d~~ iClclB st1l1silJi1itD.t~'a III bellzi10 de :3.,5 §i t41fHil este de 0,4 ,pV, iar in cell de 7 MHz, de 0,5 flV. Vulaar0~1 ('Jcotiva a tensiuriii de iqire audiofrccV(on~:li 1<;1 1Jn sernnal 81.. U :i,e yj:diJCii Ia aproximativ 70 rn V.

'C;OnimmHll'CcffptO'l'llhJi 0$1(;1 foartc mic,.cifrtndu~s8,. pf'uLi'u un senmal de intrare de 250 Il V, In 0- ¥cI,lQare etc circa 6 mA.

In cazul unor oventualc intBI,rer8}11,e in gaI\l(l liB 813

'fol()s(_~t;t(J ciI'cH'litul.-dop LC de mai jti}s: ..

. , In;]uctoru] L .IlC - obtirlf:l boujni.nd, 6'0 de spire Cu-Em 00,a mrn. po· 0 bar<':1' d{)' ferit1\ en diamctrul de fOmlri. ,§i 0 lunginae rde 1.0 rnm, CflPIU;:itUl'111 yt'ria1}i'} :;LtC ya!oIllXl£L 10- 4.·50 1~F ~i provino deja un Tb:cli(]Ivc('Fr01' o_bi~mlit,) ~cos.c~i.n 01..

Apl11'al ul desci-is OS I;Q un receptor calitativ hun) portalril.

DaottllC0sG receptor nrnwazil s~i jrrtM in cbmpo-nenla unci -%tU:~illllubjl('.) compaete de radioam0JOI', S{':. va pU~\l, 'de~iJ?tlr! pr'Ob li-Jlm! 'eol~stn~cFoi unui c::niVitor .~le pt;lt~\~,_.rc~n~i1"( QRP')) po care n \"0'1-1 gEtS] desoris '~(jt In png'llllle,acestI;H C[li1:~,'

1.24. RECEPTOR ;PE TIP SJJPERIlETERQDI;NA.

PJ3NTllU BANDA PE ;;ljS MHz·

D11l1[L cum 81": ~li(), durin va :fiuc)lI'ui mdioaU,la:~or ()~t~ - p.l'intf~: o.lte.k ~ stl "I)()!;)edfl l111 emiceptorvou putcr.H11 de peste Q snt 5.', do Wl Hut(j:du \vq,i, .cu scnsihilitutca In rd-:em;l() de S.UD un lal'{crovo!l. , 10. earn .flU so D/).llCGtc.z.U 0. an tenD. rotubl}u.d(;tnare cl~rLig., putiud rrstfcl su. ia 1flg<ut.ur;;t1 01,! -rqq.re u§ur[n~:a_, cuoric« ~i:1ni>t, elf;pu g~ob. Dcottrcce ~nso:,,pe de 0 .pa.rtf>" p~cyul de achizit:6 .t1,l,lHlll1 asernonea e-.n));cI'ptor (\s"t()iPl'Ol~Ibl tIV! Jar cum lie clo' ill i,u p'flrtq scopell. ~j pS0.n~l) radioamatnrismului 0(;1' 0 continuO. uu·Lo:porfQc;Y.iofltU1J tehl1idi §i S_1lOJ'li'yiJ, (:sk :l'.uJo~ ,.mandtlbil sii fie construim 1101 h~~il1c apm';).turil dcernisio §l 'iI.!i','QC FP 0., ek rtr[L!mru ~'l 'con trolj ca 71 c{\l~tlaJtodisp1)zj:tjV() m0C-

s:v;-ro instaliirii st[lpet. . " .

Dcci 33 const.ruim, Drr.I'c," s-nr impunelatncepnt.? Tot un rmJoptol'i tocmai pcntru eiI 01 Tp,pr0~lnti'i mijlncul .p,l"incf\l'on~

·*"·.unii In l.rdJ(}i ll'!,eaz{\' pO;nu\I ;lJ.c(',St o::'pvlnt .. ferrl][m:l~l '.? i n J} tc:r.<:th11"<t <\!J..glQ·s.,"lX'on;1, tl'l.tn$CNr'rr, 'clm)],' ~l >tt~tnf.\l <:<In,d; ~o e.xp~Ill!.i1 III Iimba l'I8:rhQm"i! S!)n.';If) 1',i1ininc XnSIlUCOJa$i: aparat (lhi1Vilor.foCoIJtor.

5.9

-f-

I

-------------~. J

(',ll1lil i U.l" 11,;,; n \ 1:\1 LI"(l ficH! .deradioam nLor. l)c aceas(,'i dato. "1'5 pl'nplltll'YtL nil l"\'(Jq)il)t' r:ch,i.pllt §.1 co cucuite ini;.('gnltc, Iunc(.'t\ntnd bl bnnda ck .3;5 1\111:0. DC"~j simplu, reccptnrul propus ill po l'ilg11\d\11 c!l" fap poato Ii piesa (to rezc,rYil1U~J~ntiR oJ"Jet'irui 1·,,,JidIJI11Ii[OI' llVfHJSaL FfJl(lf;iL ou'().nri~:,ij.'LQl"l.n doscris la p.ngina ti!) \"'\"yi fj ! n pn~08i"1 unei $t!t·t:ii (}olll.]lktc de radio. De l'j~jnut ci\ .5igurrm ~n.i:n fnn.cti011flt'o., prccum ~i Icarte 11mB 1', prod lWc I.lbilitu:"l~· IllB l'iT.('ptu}"\dui siub rtlzl.d"talul titiJiiol\:ii dh eircuite iJ I Lr 1.; r'i.t.l~JIHltlCV ttLe 1 cllreii co fli'ori;'\ ~i P rnp !'lot.ii\,j elo dl'i co d"IISI,h:II.\)..

Viii exaruinnrca schcmci de principiu (Iigura l.aa) se cnm:tntl) en sernnalul Ur1 rachof1'l?cvlo_1J1'~iJ. (HI") ttjung;n In J,lnrLca, d('lJmpliLi(;lll't"~ lnY'udiofl'ecYeJ.)'\;a (ARF) dlO circuitul iJlt("gl'at 1);11 (en 1J1llJ1(JFI.:[;:l "de diode l'IuieQ])}, p.rin Iiltru! do. inLrTI'G (d~1 !.l:{I1.dii) LILZL3LJ, acordat, ~i avind cuplaj inductiv, j"lIt (J0 lWl'Jl)iLe 0 (It<'H1H11)) exuei(}ji'ta D. freoYQn~d()r imagine. E'l.(l.iul mixer, intograu, in schemd d~ ti,p ill conL)'l:ltimp," ])(,1'miteca sernnalelo de inLI11U'Q de pina hi 2,5 V sa fit'; prclucrate {,lril. distorsiuni, asigurlnd totodaHt ~i atenuaroa }H'c%ntdf1f nr;dOl'itc (d~ piJdiia l'a,dlB'~i()i partLzit.e IJ. osctlatornlui}. Ac.!~ta d tJ I 11J'l1111 este aco rda tsimul Lim cu circu j tiel" d c irit.\"!1 re pr.ntr-o diodi1 varicep, VJ]JL Oscilatoru] gMf'I'HilZD o fro cV"lil; a mai rnaro dC9H cea l",'qT~it,~r.t~a, diferenfu Iiind chiar valoarca

60

, ',~ r

--- .. ~-~,------

h'q(lvc:.nYf",i intermediare, S{;J(·' etivir.f\ h~w est (~ f\ ~ j ()'ll 1'<I! i1 'de (~~,t!~e un. r~Jt·n~ ceramic, cu liirgimea d(j handtt d~2A );1)1- ~l flflIlCllrJ Ioarto abrnpte, Semnalul dl~ f.rO(;V(\JJFi int'('J'Hl( dlLlJ'u (,Fl)' ajungt, - prin intorrnediul unui umplificetcr F1 ,;1.1 rnni f~f·I)).~e' ettije -, 11(1 de opartc, laun c\f:lUociuhllor du DlftlSUI'Q~0fU'O dcmodulatie Inamplitudino (l\!I.A), citro - (;011COll1h(!l:lt - ~n;jgur& ~j ttlHsiuilea .de roglftj automat al fWl"pl:l!'lc;\l'ii, inr' ptY de u}Ui -Ptll't.e I 1<:1 uri rnixor tn inel, ell T'Q 1 de ddl~OllJl' de )frt~d,n$.

4lmvlif(cn'LOfLlIAF <)1'0 0 banda activo de 11'ocf)PC dl.' 3 (W, 1int,f,\ lirnitele 300 ~i 2flOO Hz •. Put.e.l'ea maxima do iesiro I1Sl() di>,4; JN, pc: 0 s:wcil)u do 4 0, l~stfel1nu1t si.i E)xlste Q~1;n()j(,nt5 ~({'1:!*,ei'y;u fhl putere pontru orioe aplicatie. In sitwq,iiJu do utiliZf\~ 1,flddung~ul circuitului de nuc1ioft'ceVelly(l i se VH pl:O:yetlpR 1:111 radiator suplimentar,

(klll.strt1~Pjl., :rC{!(lptor ului ~is·ta decomponente.

R,~zistori. ta, tur, ius. R:tO: .1.8 k n; R2· 8·2 k!): 11"~" ;170 k c, iu. 4.7 k n; nt: ppL~mliljmnLr\l line~n' j,()O l~' ii WJ;:6,8 Idl; R1: 2)7 k!2; B!)) Ii!'), R1G: 330 0; RS;

61

1/

I~

t··t""--_

',,--_.--- Tb-I tE.~~

1,1

, . .1 1~ H

~,50 '.G; RiO: P()t'{)'fII~iomdI'l1 SBmiri!(:rla!hi1 1 k 'Q; sui. t k!l;, lU2:' 4"70 {2i HiS: 12 kQ; -H1d': B3kU; H20: 'to !k Q; Jt21: 2"2 H; ft'22: pottl!J~iomefl.;r1] 'lineal' 1'0 k !~i R21S: 1.0; R24: 100 1;; n. ,

Co tui rms (;1 t(JTJ. (/1" e17;"' 22 rjF; C2,Q.li5: 'e1ectrol~itiCi 2'2 ;)J:'/JG V; C3; -C4, (;7: 22 pF; eli, CB, C9, eUl-C14, ci« cs«, C28~'1D0nF; C6, C2'l; InF; Cl.6,rC26, C'31: ,4,7 nF; cse. 1,~ n]!; C21, G2Z: ~\2 nF; £'23: eJDcit11oiitj,Q '4,7 :JJi',/JG Vi C2ir, C29: 1:,k.(1l"rolit,~ci220 f;1.Fj16 V; 030:

150 T1F. -

" (I'ran:::isl,ori1cliode, cireuiia integrate. DAl: TCA'±40; DA.!1: ''J'R·\._$·lO; VI)]:--- V~)3: HA125; VD4, VJ)J;O:· PL9Vl; VD5:

EEID:L\lO; VD:6'-VlJ9: lN4H.Bi VTl: BC2381 BC108B, V'i'2:

BOlOS, BG>178D,

At~e rrwr.c.l'ialc.' f-ilt·rc onx'amico:LFH'2'S ~:i SFD455,cu liil'girn(l'<l I.hJ bnndCt dB 2/t kHz i idom YO C 150'0; YO C9 1500:0.

Ilobinn .L2 contino GO,5 sprl'Q din IJF'i de ra.dio:rrCGVOIl~a. ni'l:lL so enBil:O-'!'\'t;tfl pn 0 pOJ';~iunc d~~ 3-4 nun (tnrest nu se cl:!~Zizbleul\i'-(), care apoi SQ inclonle po o cos~L Cosa se li;p()~te QU mtlH!l .prnCfl'Ll'p-uno, em tdiilj putin, 1(\ t!',rminnlul (j I'll 0&1'QQSlii'i OQThi1wi "', clll})i'i CI11'lJ ::i{) bobinqlz8 to st'f:l.SfJ]'8.r (lJl1.-tlginindll-V[( ci1 Pt'jYi!,i bcibina d(i .jos). In prlmuJ compartimcnt a~cHIT;asci (,jos) so bohineazii 30 de spire, iar h) eel do al doilea, '$0 dq spir'" ~i j umiltato, GupiHul litoi, Line cositorlt 'in prcalabi,l, so JiPNfLb l;:t tormiJHdlll 4. BQ/)inaLl D.I'O 5spim din cupru ernailal., ale cZm~i. OlJ,p()te se cositoreso. Ln. inductorn! Ll'nu

. TO impOl'[.arr.rpi sonsul do llobinnrn. :BQbinfl L3 se eOilf,:c1::o- ,nel1zft HSOt11ilI!iitOI' en £2 , cudaosciliil'caCi;if;(H1SMl dt1 bobinare ~sto i1iVjJl"~, aceasta [Ji.'mitrtl ea ~ maca,.,' p(lrt,ia:l - cuplajelo. 'il]'c1u e.:l1yv ~i {:apudt-i'VD r-;i:( ~0 o.t.6~mcic rsci p!MC. Bohina L4 111-0 ~G 'pin: din cQndtl.c,tOr do {)l!lWU ernailat. Inductorul L5 ¢o118'k'i din 2 X 25 ,~pi'l'e din JJtu do .racUof,rt,O'Ve',T1ti:i.Dupfi ce ~Q: cosi f.ol'{'sb (xt pcLd.{~ ,a~1:l oums-a lllAim'i1't<-l t, li:t<b~l(llip0~to It! ~(",l'll inalul 1 [\1 carcasoi ~i 80 in cepe eu bobinaluHn corripartim~'ntll.j ll\l'Dli1nd 2&1 carcasei, Du_pu C1:) s-au hiobinat 25 de .s])irc, Jitu So ·col;jLol'{'~lc Jle 0 FOl"F'ltnc do 2-3 nun (eventual Ib'cul So fltllhiJ~'9t1) lnprealttbil ,~j so m,o.rohC8:7a 'V1-zibil}l fiil'a

}' !, In. ge1lU! color din reccptorul Atbq/ros, de la oscilatorul do uncle

~iloll1otl'ice, •

,m,

a o ifILi'Hl'UPC, Portiunea cositorita.sc apllca peste tcnnlnalul z, }Wllteu ca dupi:'i. aceea so. so lipensca. Parte a a doua a behind so va bobina rn prim ul cornpartiment (se '\.TU pust.I'a. neaparat sensul de. hohinare), Dupa ce in camera nmniJ,_rul 1 s-au bobinat 25. de spire, capMuL litei se lipesto Ia tel'n}jnalul 8 8J carcasei bohinei. Pentru realisarea bohinoi L6 se hchlHtIHZ({ W spite ~i ,iumata:t,e in camera 3 a caroasoi. So -Incepo -en tCl'fi:JinaloI 4,'sensuJ de bo hinsre mnd idmticcu eel de 10 hobina L5 a OHcilutOl'ulul. Demthmt cJ. inductorii Ll, Vi ~i [,(1 sint bobinati fiecare in camera numarul 3 a fiecarei C<lJ'O(lBe.

Asamblarea pt(fcilol'. LlLli:nte de implantarea (figui'a >1.-34) COlli ponentelor propriu-zise In pla';:8 (figul'u 1.35) se vor J'ixu CDi'D, 'dupa care so fac ~trnpnrile. In continuare, so p!anteaz'u circuitele integrate. La cirouitul DAl so va -pespcc'~(t In mod ]'ig1JL'oS dispunerea pe P 10 cEi (cheia eircnitul ui iIl~egi'fxC fjste ol'i~:ntaLi1 spre Iiltrul de banda de la intrare). 0 ntr>ntic dcosehilA SQ va aocrda corcctci amplasari a dio delor ('lJl'lrucit estc prJ~:illm\ confuzi» tntrc ansd ~i catorl) ~j a tranzistor ilur. De a):,(\lJlenOll,~(J va respoota stricl. polaribatea condonsatorilor C k 011'01 iUci .

llcimli.11 ,\'i punerea in [:inlcn:t;ne. DllJl& lI>gnrca 'In circuit a l~rtUl'Of pot-cn}iom,;;trllor, a unuldiJu,zo.r I;li aplicaroa conet-a a l ensiunii de aliment arc do 12 V - oscilatcrul Jowl dB hiitm

Fig. 1,34

64

fiind POl'll it, jar pohitl~loll)l)tl'I'11 IUO llo:rt, 111 1l1lD.ill1l1lJ1 - va Lrehui sa so /Judi) un zgo in 01; tI~nl" Cu o llw'l)bf]lJlit~ din plosLiic se l;loglea.M :16ic trei Iiltro de fl'Hc.VC.llP inLf\l'merliura p'II)& S~ oh:t;lllye nUlxl~ll~m de :I_gomoL Inllj'LLur~ia (ftlvl.rLlhil:i) clnd eXl~ttl. ,un GIrl r~illol' d.~ 1,)1,1:>111'8 (even l.ual 1)..1 uu lJipmel.l·ll) se va pr(lier'£l acordarca l'j~C(lptlJl'lll ui ell il jutol'ld u lJ.U i.tn.ilSlIl'utu-rde dIlly sall.?J unui nrultimetru, care vnr Lrebui salnd.iu(} un

semnal maxrrn. .

Dupa aoo nlul POI'I'U de fl'!luven"\,iJ. lHll1L'lllOdio.rji S(~ l.l-iJ.llta ,l~~l s(J;mnall11 b~J:da de 3,5 :V!"J,I z (35"(~O-.3~ 800 ur z) ;e u P~'Li!'i1r.~1011:H~~ul (~fl dGord. jl~ l)I)Z) ~l0 ll1cdWllu, se l'oL~~tfl miesul 1;t()blllOl oseJ1a:t,ol'ul.m) in tJ'odl~dn,du-l spre interior 3-4 mm. V"J:e~Yt~ 1l~8 o,SCJlf) to I'll J u i nu ll'uhl,11e sa fie s u1J fl'o even ~D. .~\' innaIului recopyiouat, deourece 1Jl (]eest cUi nu S-Ul' ubt,ino \~Ol;/!SpO)l~\mt~, cu eti~jole fUICcJ'ionre. 10. momentul recoPt:i.01!81'jj \l?Wl sLat,[J ce emite semnalo de lip BLtJ amhcle Gl1'0uite Hj_)kl'tI)}11l'eS0 8Mrti(Ja;.:& pen t l'ulndit;IJ ~ia tTLtLUm8. Q S-ll1('kului. ~]:l este r!oces~r un acord 11: doua puncta al uircuitclor l1ntemoaeo. NIodaJl'l<;lt(W coa rTIU! bUI1a de ol)'-i;ineJ'c a 11m] i ~l\lOl'd 11,,1(~·~t esto .fol()~il'(la unui emi'~ii.tQl' de rnasUl'~, l'eS]J0.IJU" III Hp:Ul alt (J.uH'~;(1:tOJ' Jsuu, dLlp11 oat. I a unui 8miooFtol') cu }lQsihJiJI tl;'ttl~ade Q ernite hi banda de 3,.5 l\H-Tz. DUj1a co ;i-a ~!r,:g~at- pactea do Ttl'\. se reia MoreLul In FT, eiHrLlnd sa SB' !J}j~~n~ Z;l1aXimlllH. do iub:msiLI)te a scmnalului l'BceptiouQt. A!)t~st acord t,reb tUC Cl'l!ctt:lut cuminutiozltato, lntI'llo:l~ ;;l,(~ ,,)

d( 1 ind pt:lI'fof'JtJH11t0Ie I'i-1CrpfOJlllJul construit,

P6tenl'iamctrulsemireglabJ1 do 1 kQ, RJO, eJlnt in eoleetoru1.tranzis.toT'uhd V1'J'~ BC2.38, permite ll1adifical!Ca freevCll~e:i osoilatorului local de bfcttyi C1.1 circa 1 kHz.

1.25. RE.GEPTOn J11_f1 * PENTRt;" 1311.1\TDA DE 145 rvrHz

RNep;tcr1J1 esto conceput p{;ntI'H r<\I-Cf',I1ti.o;tU-ltea errusmriilOl' ell )Cl1:odui'lj.ie de nml)Jjt\Tai:r~8 (i\:tAJ.) (·{nDllJo:Lo IJI handa de 2 Ji\ef.l'i (tM-146 MlIw).

DIn sch()1naprez~ntHta in figl1l"', 1.36 so o))Si3J"V5. GD efJte

yo rbn de lJi;J'rG c.c,pto r df', Li P SD pf'l'lJ,E,:LcTo c1i.tlil {) u d nbJU sohimkIN} ~1!\ 1rco\,~jtft. Primed oscilal.or 10CkJ arc h~ecY{1l1la varia. Dim~,i 111.('.reaz(J. ell \1l1 oLad do mixarc en oomandii e..xlerloaciu.

Co I do HI (10i188.os0111l LQ.r este 0'\1. f.r'O{;V0frYu Ii ~W, fij·nd lrLilizat hrLr-un miXG)l·'au.l0rR('iJitn~. Pri_ml'l. frC'c:wntii inl.cl'mBd~m;'a ~F 1) El:1'O ,0 Yt~IOilT0~];:olatiYBc.~lo:wti'ii 5,D MHz, cceli. c~ p(}l'ln.ite 0 8elflC1.lC Imrm .rn.~~l do canalul alaLu1;'Ht" prceum. ~I irnunitate f,~rti"l (I'i.; Int)d'uln't.in tncTuei§f\ln. Unul dintro dcznvantaje {II' fi

I [. '1 • ,-" j' '" ~ 1 1"" , ;)

so, eeuvr utCIl C0VQ,l1),fll nuca a V "I ue .rccvcnv·a-1L1'lng'lltEl, (I,e

~nlTnt)i 25 dD. Gum 1l18a .ln dO'llJ.fIihll rospcctiv (113 UCCYDntu Pl1 {JXbitl'l sorvlci; do l'vd.iocolnunic;rYii care sit foloscar;ca p.ut{)',d. InlH'i, nu trelnlle 86 ne Le';n),mll de +ntcrf.0r ·\nI-8. Ceo de a dona f rceycU'~tdn1,0rn\cdj arii este de ([60 kH 7., 'j (1 'r b an d a {l e f.rocoro FI! de circa 10 kHz. ,FU(,rdo de intrare aJe clnjlllui de [tF Slntco:lcnhrte ;;.~( fio do haudit srjfic~entttFent:rtl llntreoga 'LnIidii deo 2 rnctri. Intrurea fintenci, dc: fiO D:,es:te adtrpl,l1Mla in'Lr:nrOn Fe tl'·anzi,st.or CLt fljlrtoru~ \.11m;} fHV('u TI.

D \I I' i\ P re am pllfi carca.rn. RF, In ebnjul V TZ are lo C ),'rima rnixarc, p0Jl'h'u care so l'!'ourge ]0 ]Jl'Lma. a:rmDnioo II. oBcHR~O· rului o.t1· frec\"ell~a vnrial)i151 eehi JHJ.t ell V 1"1. Solutio. U!l~e a ynnLtL:i ul unci illfl).lc;L'f~C recluse as U]?l'll, 0 soil atorul ui ,on,.uI'DlIll'G 0. n'l:i:nge.rii antenei, sporind t0todo:ttl i;\i stuhilit,aten de -f:recv(mtu a oseilfl:toTului. Din pnnctul cald al c:iron1to]'ui oscilant al pritnului oscilator, fTccyeny!Oi se apJiou In 'baza 'bran~sto" ~111uJ 11 TiJ. AceasU\ irooVrl)t,tl se rd,ltt ell 515 MHz mill. susde

f " x p" f 1·"

. 'J'f)OV(mtU rtCf.lpLl,{)UutcL . fm llf'rnfl1'e,rcevol),.u-rma'gr.llc se

situcazrt la '11. 't\1Hz dCr:tstlpTCI Irccventci de. rec0p'~jC. Oscils-

., roceptor dC$.t111al sernnnlelorou mo(111]n;~.ic do amplilurlinr,

,66

II

67

Con8truetia t'O£cptoTulni

Lista ell} compr;ncnt(3

Re,z.i,~'lori. tu, 56 kO;R2, RJ4: 33 k 0; 113, R41 R7, ns, [{11, JUt'> , TUG, 11]9. us». RJu, lM/'I: 1 kil;R5: 2!IO k,n_· HG, RO: '15 kUi }l10: 82 kO; TU2:, 1S{)Qj PJJ, 823.' .220 kO; RT7, li'.'3), R82,' 10 kn; 1?!8, Ft34: ill ki1 i HZfl: 220!2;N g 1, H2i, R2 o. 11,;]Q: D, G H2; !f~~: 6,,8 ),11; 11,'21, R40: 47 n, nz«. P()t\,{l~)(11,udJ'n log:RI'rh'l'mc 1(][)' l~n~ BrH}: pi)~ml\,\oll\d,MI lWg'u.l'iLnLic ,10 kfl; us: , 1M3: f;Sldl; 1l35, £1,37,' Ij ,7 kO; 113:9: 1ntr0 C45/ mig ~\ mn~ti8,2 kQ; «u. ,tel'mist,or 130 D; 1M2: '[30 nj 114J: 2,2 kG; RM, l!i,i: ~{,:3 n; JUG:- 1,fJ l;(l. ,

COJ~dcnsJt()ri. C.1, ,'(J; 10 p17; CB: 27 pFj CJ: 80 pF; r: ,1 C /(.' ("91) C'I'1 ('0 ',I ["9'1 l'I;O' to )IF' co -3 3 1-1 If .

'lJ_.'d:. "'}~ ( .... '1 ~flI , ./Iv~)) 'l_..,,-~~ 'u ... ' ' ,. • ,~ " .. .,

('7, (;11,: .. (..'1,9, C32, C4/, Cd3: 4,7 I'l"; (.'8, C3J: 3 p11'i C9: ~J.G j'JF; cis, 82, T)F; (:1-1; 'J /) .I.X;'; C ts. ('18: 220 'p_F; en, C!.?·) , ('.Z:O: 2~ .n r; (>1.9, (,,'3:'2, egg; 2,2 11,F; cz«. cer ,C30: 'luU'nf; cst. 2 (F; css. ()./ P'Y;, C3~; 12 pF; C3(J':o3 )d~; (':;1: 1~) ]tIl; C38, C;;O: ':2.~ to/5 I'}, c(j,rldtJ.nsnl?J'vsr·:ah11 tip FIF, \"Y\\'I'I~llnl d().It. l'tJ_dlu~(,c'PL(ll'ul ~~1(}1'1;); (AG: .l~Jmer (l-;_() 1,,1,'; ('43, (-1- FTiP(: _ C4J/!I.~!J) (,45.: eli1cLr()I~L;c5 (J.FJ I G V; ('1[:4: (111lC:~ I'D 1t11'C~ 25, y_!' Ie) V j C ~{j::e lecLl'r~!~~lC ~o p.,l'/G v. ~'4:7:. 'l.? ;(~"; C48'i,(Ao,;·''l(jlr:(~l,.r:?,I't,lc .1,o?t)cl~(i~ ~.

l'rtm<,!,.';hln ~,:I duxlc.. V '11-1' ts, J' 11: _ DF Itt), Dlen v I .1'1'), vr,i.; OF 18th, 13'F2G/t; 1']'0, V'TS, V't9, VT:l2:, UC108 nct72: :VT10: 1\C1.81 , ACi7{i; Vl'1J: AC180,

AC 1 53'; V lJ 1: 'Ell' () 11 0\ DADO; V1>2: jll,:t2. .

bdiw./,o):'i. J ,1: II S:II; 1'(' ell-gm 0 (JiG mm; .[,2: 2,,5 splre .

C11- E ,1'\ 0 0 G m 1l,1; I.S: 3 Svil'U 'ell-Em 10 o/~ mui ; L4 .. 2,0 ~pi,r0 Cn- 8m 0 O,(JnllJ1; u . 1'0 Bpi r;! C.II"Em 0 .~,2 r_D-m; 0); J G ,~p~1:0 CU'-Em0 0,25 )um. J\'ot.a: mducLOJ'),\. L1-b6 so bob:;J\,w~tu1 1~0 dhl (l CnrCRStl (h~ '1 f'nllf:JW'lllft'\;(lf FI dmtr-un -l(ll;.'viznr Sp(lY~. 1.7: 7 ~p'i.l'f: Cu~Jl:m0 0,f, ~m, lidh,i.nnte in {l.\n', pe In) di<lnlet.rH ',Inlp!'lo.r de t) rnm ; ]0 1.1: ilr'nnsfofma\ol' (k i't'cevlm1il\in L.e;rml'fl iflPn d« 5,5 1\:11.1 1.; F)-,S: idem, Id':>5-1160 1d I Z i Fi3;' idpm, M1G-Ii,GO J!tllr.; rr«. 4~5JjBO ld;l z. .

] n d 1I t.:L.1Jltficl{! LI- La Be v(! r' {I C0'J'dt\ COTH ct C\J I1'J lli,(i rul uam gl'u1i'T£tLol' de' [\F ou rn()dlll:-)~l{\ de f1mpHloilinc, nl unui ~l'CCnl1i;il)ctr'u si a unui yoILmcl1"llel('ctf'Onjc. So 'VI) Incope ell

,. .~

1.2:6', RECE·PTCHl PE:t\THU P 110GRAN1ELE 1.1fJi'

DB HADIODIFUZIUNE '

'l1

VL1I' !l81fJ5 Fig, 1.:)7

mods), _itl], In figllt'fI 1.38 f;l;,lwrnn i1'llip,hfi(;II'ttll'1ilui l"]~,!;Ii ~ dLI1I\>d u 1,,1 torul \I i. (\11l!; LI'II rt.iv. IIl'1 rrt!o I'll I (:St.(1 df'lIS{~1.11 t, un Sirflldu. Inci 1;(' gi'iH1SC un nmpliflufllr'I' :It-F, rl_J Ll'!U::(.i141C)~'~lr 'VT1, llt'I'~DI.lIIJ ~i DJl mixor ell lIlILo(lsuj_ln,\,i(" I~II ,.V1'2 . In prmcipiu, bebincle pOL fi 'PI'nell ('fit 0 gn'ln ['(/lISII'UJ:~,~;', 1\I~tll'd0rllf nu fU'(j decll tI)'I singu!' circuit clcordHl; (:+\11,lidLf' 1,llld dl-' .bfrJlQI;l

• 9 .. ,,1211

8" .. idtk- ifF f}1';;tl Vql!/Q/o,.e t./eclttorllC-.

12- - IffN.. Iff nJ/fei -ft.?Jt, • 3 - ,,"n~~ ¥ .f1-!fy,.

IUI'gIi, Din ilcf-lastii CilUz.ii, _PT(WU;rn ~i fljndotl 1:0 partoa do FI Sa utili;:;,caztl 1)11 Iiltru cernmie, nnest€. nccesar nioi un uool'd. hit1'-I:Hlovfll', un punct forb'), FI) acestei constr'llc~ii I

Corr,p()nl'n'~ele I\(Joesl1J'0' obtinorii temj1mi:i de acord 1)11 fiB I?DSeSC pc plnea, Ests yorba de rezistorii de i8 k Q, (HU) si 4,7' len (iUoj, p0tentiometl'ulllJgadtn:d.c de 47 Jc.Q §i cnn,d0n:sntuI'1l1 de lao [11<'/16 V, C.z3 (fig-lira 1.~:0) . .f\'cesle ]1i{'!l{j ~11 1'01' <.I1Tlp.lHS1;l in Mirra p18cj,i 1"{ISpt'et.iv(~, dupii curn ~(! Y!"t V f'('il.!edf1 ~i 1:.:11 po Lentir)nHb:'li rl:i II em', lW, 0111'\\ - d1:,)i D I'~!,O I lif' N)'o:ur(\gll\J:rII.l11~chop-la p'h'i.c:jj Fl - mal Sm'i'(-:~t(j in schema ~lllbaL~ en n[rmll'lJt d(! reglaj ~t'l vcluomlui,

-::~:Am.plH.iM1Lol"ld dfl fl'r.c:VeJl'Pi jn'LermE,ldiHHl ~j delllOciuia,1~!JI'111 fie f'0fili'l.(JH'z1\ 1:11 ajlllMul circuitului inLegl'ril, TBA120T. ~f~tnJlC,\lnl do f.1,pevml~a iJJtN'n]l-~diJlJ·i;1 i~st(1 St,]el:L<I'II mni 10Ui (il' .filtrul Cf'I'i·1I.n:ic, ell' Lip SFEW 7TVV\, ieu t) ,po i est(_' arnplin l;c1t c1u LrilJJy.i s I;OlCUJ H.IT:UJ9, 111 f}()JV1'1n ii' F 71. Pentru '8" ()b \,in.o (] nrhpline,nre maxi rnii.curorrtul do CllJPr:tn I' s-a I'Agklt 1<:1 valoarea df! i;i)i'l'nxi mativ '10 ni A.C\lln COHIIIOHt'Jj t,(lle L7 ~,i C2, (i'i,g ..1.~·JS), i,ll\frCll111 ~i i.rnpod..an'H (Ie inLr'!J.r_e ~l clrcuitului D4Ll fornJf'J(IZII uncn-cuit d" nJlil pLrlJ'1:! it i mp"annl.(ii pe 1.0,7 M J b;, in(il'lljtlifl"\,a ltd L I VA 'i,I.'cb'[U sii I]jbli valourea prIJsG.r'isiT, 18 pJJ. PVfHr.lInd din! !'fl ~(-~I'rnirliI10]i.~ G, .t.O ~'i 9, If' eom,;I-,i1 dinur-un flllr'u (f{ll1arnil; ~I ()(il1.llonsl1tol'ul CG. Pot.mltiomeLrullW ofel'il pnl'i I>ilitt~toft s;~ ~,n f'(',[!I"z() nmplitudinsa somnalulni de hii:i'i:re aurli« ''''I'~rflninI1JI'' C), cu eomUp'a Gil In prealahi! termlnal«l« (1(\ 11\~il'e A_ ~i It srI fie i I I,CrCOlJl,cl.'l"L, I, Montajul selw~\I\Ili!JI col dl~11 bine ia 1'>t"u,ep\,i11 ~r:f in N.~giJ;ll. st.at.ionnr,

Cf,l Ia (l1·j \ n reoept ) I' va Lrebui su ajl1ngen I ~i la descrim1"1l (It> q\ytJP !,j IIi !',f)jll tructi :n. BJoc\lrHe consl.itut 1V(J ale' am:pjjfi(~~I- 1.0'1' (,I lui dtl audiofrcc '/\'llt;u pl'(czintil. un grad f(lu.rJe marc (I"" iJ,j(~,~J)e:nd~l1~)il., ~i duel (ilH po~ fi leg<l"!,e tn cele m~li diy~'];em(!d! 11)''1. ELHJlII Iinal 11 1 A.'\F' (Iigura 1 . .:10) e*:;"to prOloc'tat sa fi'rUC'~. (]Jl,<il1l0 iill'i"i curent d« ~f)PfH1S, -cu doi trnnzlsto ri com plonl.(!(('l.!ri'i; VT4 .~i V 1'3 , dezvol ttnrl ?pnterf'< de. circa 1 W, ~('. 1I1J ([HLI~9r ell impedant.a do 8 n, Modul do 1!JC1'1l al amplJfn:H'l.fii'i'llllui, Iiind clasie, nu impune pCM multo exp1icvlii. Buns rmnql~ional'fl a SH se ponte verifioa prin masurarea in punctul !If/mUD 1.11 celor doi omitori din HIla,] a lm.cj 'tensiuni de 4 7 V, /I kin~I.il:iJt.:u·An fllClndll-$l) en 9 V, "Pentru a mai atenus din 1,il'lillrol Sll:!r.'WtOI' a] ;:rP<1I'I)tolo:r ,Tn gsbarit redns, amplifioaI 0. !1~! I llrez'j n'Ui In jJ)'lr£1T'(i lin fi It'ru t !'(! co- j(l SI 01-1 J'('\ COm\~0 din

.1h'g. 1, so

'eelula JM(~2. Fl'GCVCJl1<l sn de. til iIo:H3. us(;" de .3,5 killlhcrii si e.C\iinneazi'i I~ll al.cnuator dincolo de ea cu valourea de 0' db po odirvli. O,ten so lrrmal'l1.~L~ t.otIJ7;i 0 ateuuaro mai n~tltlf\a n f1'lscYf3ot,:'.1,Jr Inn lte, nu '~L'ubtlh) dNllC ,6, se doplaseze fi'c:(.',venl;a de j,triel'u ecva mai sus, mi0~or1nd vuloaren lui e.Z, prin tncer-

Miti. '

Heu L'esOml st;~bili-za'l, (I'i~lu'a l.fLO) rste ill: peincipiu )11) 1110ntf1j uhi$nui~ euciroui tu I integTll~ DA1, ~A_12a,"i,i un trauzisl(lJ' supfimenl.ar SB!'ill, V1'1. Condecsatouii ('1 ~i e/; au ro]ul dc a asjgoril d:opal""zlt[U'()H l:~t\J10j electriccdeallmentsre. 01 imli~f.ll,';:t de: funct,inml.l~\ O]Jri('~]"lI)I'J1it, EO folOfWwLe dioda elect rol tlnl.j~)eS0~nl.i:i (DEL J :V})3. Rcspoetiud vu 10 l'i le indi co. te ill scltoin a , t.N1Siuftcl.l de i(;~ire este 00 8,7 V, curont ocnt.inuu, VaJ0dJe thrle bl parantczd, de pild~ 15 V la secundarul Lransf'ormatarului de r"~(·J[l_, se rdnnl Ia 0 tens] uno ~tt{bili~o.ttl do if)~it{3 de 12 V. Estl:l [td(~v'al'a.t eJ reeoptorului dcscris 1i este su n;;i()nt'i:i, tellsili,llOfl, de 9 V, insli l;Uo1 exJsUi numcroase aparato ee Iucreass eu i2 V, puntru care redrcsorii se VGlr construi Lu~ cu Boh('.Jl1U de fnj,i1.

,'14

1'~2

'"n' , ,L

1'i::;. JAu

CQll'!l1;I'uctin l'C(:Jl)tOl'llhli Lis: a (Zeto m]. c nente

P ~, 11 I I' U [l ('OJ' a 0 ,I'

, ltCf' ishr t. ut ;',,! .e /<0;, R2,.1W, ns. 10 k [1; R4: 27 k f24' Jlf1l: 1'00k fl; h r : 1....1 k U i ]{S.. I. j; n; Ji9': 11('1 tfHt.ib metru 10gliJ,H'JTlit' Pj Id2; RJO: 4:.7]( n ~ H.U.' is (,[}. . (;ap.(l(:ilori. C7: ~2 ])F; CfJ:, , 68 p.F; C3, (,}3; 1 nf' ~ u; (;6.) ('11: JO~nF; C6, eN, CI9: 10 pF; (."1: 2:7 if.'; C10( 1)\ l~iF.; CU: tOO nFi C:_l:1: oleeLt'oJ.;li(; (170 fJJ',(J6 V. lftdllclori. L 1, Lf3, L6, LG: '1 ~Ofl II; Vi.- .2:10 Ii 1r; l,4 . .1

11 I-~JJ; 1,7! L9: 1.00 ~lJ; L8: d.S rd r. .

. iJ,.'r(mzisLol'i, dl,:oc!e. V T 1,.' DP'lS(J; FT!?: IlFJ.$5;'i'Dll

UNj~)5"VDg: '1N410.S.

:ril. () 11 t. T' U . a. TO Jl~.1 i r .i eat' 0 l' \I! (1 ef l' 6 eye n .~ Ii

i h t e r mc d ia rh

.l-te;S/,${oli. 111:iJ71dl; it']: It70 n; ns. .:100 n, .R4i 1l/1 ~([1; R6: 10 k OJ ue. potcniiomot ru Lin \[11' 10 k Q.

Oondensatori. ('I: 100 nF; ee. 10 pJ'" C3. C4: 22rl.F· ('~ : ~j()droIJ1_ic 47 fJ-F 1'16 V; ce. :'rJO fiF i C7, CS,' 47 ,{JJ[i' ~ ('fl. (;.10, cu. eleetrolrtici 4.,7 p.F/'lG 'T .

.f!1J{lncl'(JI'r' .. Ll : 18 u.Fl.

'l'ranz/Aori circuite integrate, F T l' : B r 199; D AJ J "'33 1&:i·20T.

'75'

D,~()(IMr:. Filtr« ceramics :SFE:lO, 7:\111, CDAiO, "MA .

. J:lentl'lJ a m p l i Li c-a t o rul de a u d i o Lr o cVOU~11

Rezist01i. IU; R3, R4: p 1< .0; HZ: 39 h O;'R!}; 10 ld'!; R6: 2,2 k n; R'l: 1,00 Q; ns. $20 n, 119, 1-00., 4.70 n; nu, t lcD.

Condensaiori. c 1, c«, uh~ctrlJ 1 itici 10 :.t1"/,.1O V; C* -Z: 1 n.F; CD,' clectrolit.ic l{iO 1.tFjlG V; cs . J I) 'lLF; CiJ:

100 pY/,10 V, ..

Tronsisioei; dioth. -v TJ, If T 3: [}C, 10713; V T:2: II G1."i7B;

V.T4: DCH,O; 2N22'19~. 'Jll'/J; nChl(),2NV()~; 'VJJ7; Ij\ij:Jlr8.

Alte materiole: di.fuzo!':3 n/'1 IV. .

p~jn!;I'U a li m e u ta t o v

Itczistori. st: 680 .n (:}90 n); RZ: J) n; 11'3: H20 H; R4-: t k i1 (680 .0); ns. 2,7 1~ 0(1 It £2).

Cotulensolori. ct. nl(\(:LI,;)I.il ic I. 000 fJ.F/25 v, ('2: ell);;lt,O-

J",' '7 1"/'( 0 \' I' ~ roo '1" cs (" (. Ci F

:1 ,n\ el 11.:' J. " ; ~ o ; ) P ,I ;_5t:, /1: JiV ru-.

'l't"anzi.),lor:i, circaite i-n'liJ},{I'att., (U()d(',. OA 1: ~A72;:); IlTI;, Bel 110, BDI:1G; VOl, VD:2: 1.\J41,~.0; 1/])3: [ I'lL !k (!I,h_:e, t,j 11; "Ii' 1)4~ VD7: pUll tu J:"drl'Wfll'll 11\\11)5 ~a1J [!uL ru dIode 1NIJ.004.

(}~hlaj("le ~i impltlDLul'iI() SIJlL Vl'l'\)\i'J1Lnle in l'iglll:ih! l.ld- 1,,4,8. C'1I taaLe (;,:t, fl~q uurn am Uli~j spu», ()I·icnl'f: diJ.'1I r(\ ('dl~ pu LI.'I1 S ubansam blurt (lKLe II Lii iY,f~ bil ~W~l!-U"I t, lnll'I':"'gn cornbi-

~-------------'82------------------~ Pig. 1.<11

76

~-----------~3

Fi({.142

d:' - -{

I

I

r-,----- .. ,,~ .------1

---__;,.;,II! .. \,',,-

'1"

I"

...__--------82-----------I Fi:;. i.ss

J..--------8Z------- .... j Fig. 1.·)/].

n:rl:J'c a lor ua un rmtu1Lflt foruto olllngen. D\;i.lsehlt dv 010(> Vi.'Jlta (3sf<3 de altk1 ~i 1ns~~1 !"$ehnlllO de emH)xiuJ1i (£igur:111.49). So VOl' rospecta, priui.ce aHc10, Jf!giit~lcil\:) do mD.H.t In dreapta e0hl1.lUtli se g6sc§to placa acordorului, cope urmeL1ZK Sft fiB lnehis8 tnt.r-o cnroasii (~'~l'itJ1rl [.;1. Antena telcscopica se. eoneote8..z.I) prin cahlu C6~LXi.n 11ft intrarea aceulorului. 'I'resa eel blului coaxial vu fi .J)lJ~·i'i In I',Illl~lj in 1.0011J marcat .. Componcntele

?B

Fig. lA1

·1

Pig US

Fig. 1.4.f/

c(r nu so fixeaza chiar 'pe plaoa l"('RpectiV8. f)jnt dU8cnnt.o ea atar«. COIViX~\Jllea d:il),Lt~e acordor ~i placa AFl/dt:Tnoduhtt.or se Iace tot co un cabin coaxial. Punctele ;1 ~ B SG SCl.1l't ... cil'Clli·ti~aza.

, In functiH de volumul x'olwpFei fl paratul cousumii 50-

80 m.A, ~

, Etajul d~ .fJ'~cv(m~a inLeL'mc~li_ara. ~i . d0m()d1J~[itoL-" 3d conecteaza la a m,pJiiicatoru.) audio I:l'lll. ;u:lt<J1:m~{hyl \U1U~ cahlu audio \;cr!1rrat)cu an trr. Po'tl)llflorne:tl'uilW, elm plao A11'I· demo dulator ,este de Vip uzual *i S0j·ve~te dl:flpt conlro. al vclumului, Potontiometrul logal'itmio CLo acord din tltXll'7 dcr, d~) 4']k n, eH.r:e nu 813 jlllplantc;Jztl -pn placn, 1'l'e~lJie s~ fie de foc.H'te hunil oalitate. D?d( 01 ~~u are 0 6ur~~ l11:lfon:not CUJll. so cunoaste de 10. potcnt-10,Tflot.l'U "zg\)m()to_~1 din montajcle audio, aeordul pe stifyia ds emisic cm'rspondllulil ('))t,e mull;.ingl'ellO at.

11.27, CONVEHTOR PEI\TlHl BA~DA DE lAS IvlT13, REALLZAT C1) TRAI\ZlSTOHT CD Brq::;CT DE elMP

I'

Utilitatca GOnVf!I'1,I)lilul' (\:l'lt) de mult n!CllllOSJ.ltlf!&. rnr~'-~t~!I?'Val\ in eazul c~ ,l'0c(:!ptol'ul ([(3; C~ll'<) dlfpUUOJll nu a~ pesihilltatea sil Nbt~ptlOJ1(}1;H 0 anumitfl ga.;mtl. doe fl'nCV0ni'~ tT'dnl10 8tl l'f;CU('gem Ia QQJlV0l'tol'i. Dp. 0sn1rl.1)Iu, C1J ajuLo['u] unui convertor semnalele diu hunda de 2 msbri '8"l)t tral181orJID;_\te in sornnale In bandu de 80 de I11eLd (3,[) MJI;r,) , Ct\'I'C -.----, 111 rlndul 1IJI' - sri l'liCflFyinn6llZft f'o!;1do Sinl)?iu d~" cULl") rec-ptorul daja (.)::js~()l]L. DatA I.'0Gf'ptQl·uJ d.ispouih.lI uu are to bu~l h.a,Ll~~'a (leS? d(,: f)1.(,Ll'i, :F' ci.doull,H1Zi) co ,di~po_%itivnl d(iiCOnV(~I:r 8)13 ;'l1;llSconJo Ia iesiroeeuinel tn banda lh_, ,).0 de J,ll.olI'J(7 J\Ulz~ suu, In general, 11luvi C3].'0 -aHa bancW con venabila.

])in. examinarsa echornei. care sf,(;l i,'oJn:IJiv sJrnpilJ, dill!figlil'& 'I..5Q.rcj.ultii ca osLe vill'va mai LnLJi d(J d'l)ui1 eti:lje dli RUlpJWcan1 B,F, oohipate ()UC['<lUzisLul'j cu oine'li LIe 0imp (fJtC) , in montn] ell stu'sa comund. ~i B'Laj l11 <Ill J,nixat'(> I V 1'8, este realizat lot Cu. nn ~t'!mzi~Ujt' en ef~"C',b dB d nt J. In f5()hhnb, 1n ~'!'aj1)J o fl(lila:l\I r, elJ, VT4, ~iJn (lill lildplot de frec.-v i}JJt;f] , c U V Til, se fQTos('.s c Ll'l:w zis to l'i hi polari.:

80

~~Vf.,fW~K

,::;r]~(1\n203· .

VTt.-/ v 'l"E ,

~~??~.t~H:~S~

. ].11 g_l'ila lui VT3 SB flpLioil ntl~,wI1Inidlll IN'I'JT~ipll(ltj (144. 1;:ti6 MHz), cit ~i eelde J.1G l\tUZ) gt:DI.:I'a't de LI'IIJJ1.if5Llll'ld 111\5. ;i!recventa' intOl'lHCdinl':l C{) J'HzuHfi Mil VuIO!l1'ci\ d_i~ 28~aO )\:11 h:. 1~1 cOiltiLH1~U11 semnalul JlO.n:ul'g-e (:,illl\-) ~ti\ILt:1 :di,n 1'I'c(rpf'llJ'l, I f.l:R91-1l'e dispuuem, l'('<.;npLOJ' I~C [.l'(d)\liU - ti~Qtlur - B,J Ui].)i'l ('If,nda do '10 uietri.

Dasele tchnice tUO eOllVf\I{()rnlui !jin!; ut'miltoMtJ[c fneblnIt tie zgoIllOt: 2 dB; (Hl)JllHiclll'(~n: 2~, dB, ll.lt'lll'11i t'1~H f1'l} 'c' _ \lm)tci,inlHgIJ1(~: 65 cID.

COllvei't,Utu] S() re.i:u.izeRzn pi~ plaei) til1 t'J-n1Llj i mfll'i11111 ~ (f,jB,y·t:,ll}-5'l) . .i\J:od~d lk di8p~ml'J'I~a :pie:';ill~)(' lisle dilUJ1, J'ig'III'(:1 L52. S(~ ponte ohsorva PCrf!'z(>u.~a (t pn(Jl'u GO mpnJ'lHT).LD I.e GI,(,]!1tC lli:\ troi 0(:1'11118 uictalioe din Lo bHi (!lJeupl'U n ['i Ilium ti, 01t ~;I'()8hl],0a dfJ °15 rnm ,§;i ,1.(lj..im()a de aproxirnativ 30 J11111.

Listn de componente. .

Hezistori. ill, tu, R10: ~3aO n, R;~, RI], no. 100 n; 'R3, H6; 2;2 kU; R7, R8: 5,6 Jdlj uu 27 kn; R12: 1"S kD; JUS: 'I. k.o.

Cetuiensasori. CJ" CO, C9, C,Z4, ('26: trimer 4A2 p.l":

/'1<) C'·' ~',I ("7 (" o cio r "1'" ~ ~'O PC'''' C'J_i' 10U- . I'

0;"", ':', L,,:, / ,,"J, t,. " L ,':J: 11 F,,1!; __..i), .i.i : ,P < i-

31

Fig, 1.171

cis. 2,2p.Ii'; C14, cio. 22 pJC; Cl(/1 (']:8: (L,T mfi'jC}lll 220 VIc; ('.19: 33 l)~F; C20, C2.1: ao Ill"; cse, C2J.' i I'lI"~ C23: 10 111';',

Transistori. V:r}~VT3: ,}3F~M£4,~ BF245, Kml03; Vl~4" V T5.' HF224" SF2Mi, SF 132.

Aile maieriale: rrn~T(', tip nxc (P(H)l.Ctl in'trnre ~i ,i0~ir.e)I'~, er-st al d p cua 1'1 88,6G 1vIl"[z.

62

IJa(.ele bobinelor

£1., L4., OJ: G spil'e dill condo eto 1'. de cupru argiJJt:'ll.de @' 1 mm, bnbinate- hi! loW I' pc oilHl.gnl1,e de- to' rum I}I diafl'te:tnil de 5 mm.Pr;jza Sfl Iace la 0 ,spira: de Ja OflPiituJ 1"-'r.,B

,(([inspl'Er llH1Sil)1 nurnai Itt induotorul Ll.. .

£2', L5,: 1,0, 8p'il'B dim oonducuor de l~Ul)I'U lzoli:l"h cHenHul ~i 111'lItnse, ;6 0;:3 litU),>.,. pn cat'casil <10'3-4 mm i11- dialneUu, cu m:iM (.i 11 rlu G LnJlt a' 800 do- HH!l,:LQ At !I lll' Y) ,

£1 LS: 20 SI)iTQ, cupru-cmail-matasc, 00, 3 mm, hubim~t

I , 'I' . ,1 • d t·

}le QcarGllsil dij ,3-4 mru , ell tnW:O, 1")8. IZWOlLl.-Sn m LIB ant9.

Ulil J,u tJ-1I.

L9;. 15 spire, conductor cupru-vmail-mel.ase, 0 0,.3 rnm ,

}n~ 9 c(~.l:r:msa 1<1 fe,!_ ca mt! i sus. . .

410. L!:J: 7 Sp'-+'\3; conductor d« 0U13!'U til'gmlat, 0 1 mm, bobi-nate-hl 0.0)' poo lung-illl!} lif to rum ~i' diametuul de 5 mrn, b,3: §-flIC de, lnall-ti rfLe:\(On~i1, Qb~iJlnt prin bobiuarca unui, UilY~m W,1 slJ'Jlla cnp »u-ornai 1'-01 {lLl;l.sn,:r 0,2 mm ) p0 un S II ])I)l't jY"lil'H'l.t. ,d,(:l Il nun in dinrnctru.

fl:rainto. (le ),Y)otl'till'(i, i!;f;o[l! necesar 1'<1 Jil(lUe.j.HIl~~eh~ L2:-;i l6' ,,- 'fio mq.sul'a1.e ('II I] pllnLn da lllMSUt'a a' indllCLl1l1~el()I' '5i m,tuSlIJ,B pinli ~I) nb~,ilHl vn lptll'en pl'rsedsa chi 800 n1 r. Du,:ii 1l!!1l sullo tlH aSlnlH nea ineu-urucut de m;JsUl'ii nu l'~[,{\ 1,11'1'(1. ,i~'ll)ll)') calc duna bnhlrttl S<:lVOl' aoorda peH:Q:M IIz ell :'lj-IJ10I'liI IU1qi.~jpm(.l.l'u (W-7j rHiginUo :JU9-171)1 l;tt't,W~tH 111 ';ut", in IHH·l.dcJ eu nl >, ii YU eonnr;(.a UJ) i)fl[)t{(j~OI' de I ~.5 p1-;' .

.\,!M_pliLw.linr:n $eilllll;l.lllllll' W'IW)',l! de hr,t<1l'!lilinrl, dn 11 G, )tt.11.z. cstc cons ider,'lti'i 'i'iuIiciCI11 Ii 1,ltun ci elnd l~i'il.l (1'\'i\ dB tlJHsiuue 'do lIQ rezistor-ul R7 S1-I ci i'I'M:li} La (lil'lk\ 2) V. J 11 ,dl~~.hta scnrnaluiui (hTl I a usuilnlol'lJi .loca] r;1jcl('l'Pil ci(:. t.("~iI>llI11:\\:.dl.; pe 11.7 1);;tB d() TnIIlH1.i ~t,2 V.

Bobina dr. cup la j \ L,,, ce S(l ob-svrv6 111 t',:'1 p<1tf'lf' 1'1"l:i Ilk i-1l'!j(I,<;:tcU'l'\,e1iH' L7 ~i LSI ~~~ n,n_lizouza dill CC,))illlci!I_t· Jo 'j '011-0,:1 nun, prt;zlmLindu-so sub rOl!IlHl. Ul10i simp!« hlldo jlliV.~,hlD. R?h1} ei l;iS~O hOlildtor Jl!'flh:u OUpl~ll'r:a culm' JlJu:J 1l!tbU1H amintite rnai sus, co constituie LUI tlll_ru de b/\Jlda, II: l:nl!'tind ea VI I:l Iolosi oarcnse de bobinc cu dJa.meinti de I BJ:ffi si mYlltii1,trld distantclo dirrtre cenlrii bohin-lor ne

'Jut~\i1m diflPcmsa de L". '

A:col'duJ circuitelor se rac8pfl maxim um d« zgomot (j~HnJ:

L7eU pe ft'P(:V(\l'lya UD 281;,1 11'1 n z ; LtJC 1-6 c 17 pe 29,7 i'tll:! z ;

~ 28 LAN"'r' ]'\]<' \·I\.1I'Ln~]"(·' 'F;}'I' '1i'.1 Fl:JI'C'\'VEN-·:FT'A.'

J., .. ~. " ... ,' . ._'1 .. _'" 1._lv . .L '1..1.1 ·~4\' .. \~ "l, -i1...~ ft ·1_.:'-} .

INTERl\-!l5D fA H.A, CU dSClld\TOH i

DE BATAlSIDEl\10D"ULATOR

- jo - .'

ctci po f4S,5 IVP+z, iar uica pe 144,5 MHz .. Evident., .r(CQ,k ducile s~ l'etll~e-azi1 d,l" c'nilV~\ ori,

Se.irnpuno montarea co.r:hi(ui(H'U,llliJntN) cflrcns;j 1':0('<\ nattJ. ..

. Conshuc\,-iaprop'tlB:\ T'BpJ11iinUi p~lrl,p!'l()eEl Ol"tli i:mpf1l'hultrt dint,r-lJ-0 r~\cbptor,Este yorJ;ra de un 'J&II'~ de fr{lc'Ve1Y~it inter-

, Jnedia:dl, fo.arte pRl'forrn[llJ'l, Pl'f:'''';i~Z.[1 l. Ott un Jill)'ll ell duhlu cri!3t&l, e1J eta j preamplificator, IJ~7.&1 111' P l'i1.H:j_r)IlJ poe dtrcuiMd intt"f.!:1I1t TB}l:12 0 , De 'BS{1TIl enea , 8-f,l1J m(-l i p 1'<wi1;;:rrl. nu O$! na,~ tOT 1(1(\<11 dl'bi\Li\i, U I '!.rH $'1,11JJi I., a.dcl\yl;nl, ponl.ru rP.f;(\p~in eraisiunilor NI L an elf! I {ljf' J'I:\I:<), un i CII S./i II (1 IIh Hi, i'IT'I' ell rn ,~i un' s () j'lill'<JtOI' de in~iI'p Ell i\J\.J', rw ,)(:1:1"1'1" lo [ (Weil (:f"Of;I,H J1i)C\)SI1r pi\1I1,rn tlOU.j()gc tin somna I (I~, I a un n1~1 j dH In i Xi} I'r~jll- j t'('~ [,i·~u.i nr10i prill i~11,e:l'nw.d,;ul~11 II jll'i I'ien Lohii-u,t aud io , dl, P Uh'l't1,

t)01IP rn.l\"1'0 8. f'l ,(j ]lr'iI t I iefl; tn if 1 pdq C.Ci1l1 pic'xi I,ti,\, i i 1h o )'lri friO. nhoI'dnJ'0, esh! dntr III l'i£1'\II'11 'l.f;"):'k Sr'mnn!ul d« FI p:Ht'und-l'! prill e,~iplLGi I !l'f'\d C f flik1,j llllgj! IJll:)(1l1l-l t,rnn ,lIi13'll'l 1'\11 ui )lT1, \:,fj flr(, 1'1).1 d .. In'fI(lln pi iJi clliJ)!' ~i l'lf;ig1Jl'l't \III oi~,t'ig()(lJl~irl.l'F[(~)i t. lltl1.1t I'ul J ''l'll,~tA;: ])()IHriz"llil dl" f'6Z'i~l.i.J.I'.ii ru ~i~ 82) in LimjJ(w 1UJ. nf>igu[:(1 fil.,rd)jji~t\t(1[1 lf~:I"!HiM\' Sn:r'ci:ba eLnjuhl'i ekte PI}). Pl}n111 m,,)nlij II f'ilt.ru II ri cu O\IIH'I, \\~I.I-: I ifjJHiI::,In fI[ tn [;0 1,'cl,€1l'1J I jill Y'l~/, DH ull;I{),I. Gd(, dfl!l~j ()Hlui", ~~Ill,t\silrnhlfll:t; jmj)llnnni"t,iHt' W.dol.l!'(~q fHZ(YJI;-IIl"y1:i dti 1'll'f (~~l(j fit'; 455 k l!z, np,<467 k l Ix , if) fUHt:,\,if' (Ip ~.lp-1I1 'lil,OIi, CO!11 dOtlll(:(1Julc ell 0I1ai"~ slnt cU.pl'lt~! tQI,~e nit, prin GI\ paoi lOl'ul C3, '~ins,L fo I s(' Ob1,inll tI.II Si8'lflBl ,efit:,i(~[jtdo ,'](](wil.

,J)YQi\:)U,Hl S(II''I1I_'V" i(l~il'etl> sis t11fl1l_~ lui df~ {'!'jstnJ1j ~~~' ;'1:pljq~ (~II'e:-nlh,ll-'n' JJ.JI,Cg'n1,IDAJ, pr'l,tl L\Jf'I1l,IHldul 5n11 ]lllrillU'1.I1 .1&, (;1\1'00UI1I; l,i,tn:ie oJ,lllu tul un II i 11m.! di.f.inu t,p'r ~ imet.ric, trn prti'lIW\ (\11 term ii I A 1111 J;3, C1I1.ldensH( 0 r'ijrli si ('0 11\.1 rot (i.i (h:6upH!1i:l JlfiJ)'I, I'll I no:ru1 de fWl"P lilioato pi (lii'{'r('nyiIJJi~j simotrici. .ltev.::isto:rii Hi! ~[ RS ~p.coziht&oommjdi:r d~lig,1Jll1j amp1iJicHto'. eului ; ItS alimontOltlMl' tm(,Le etajclo de uinpliJ'imi\I'B riifcl'011c t:iaJu) citDuitulliltl.i_LnloI' ~l(Ietf)ct(H'H 1 do rll,Port (cli't'ranzistcll-l Sel€ctivitutea; pt.' Itng,~ til trul rtn io tl'flhI, es l,f:) ;1sigl'l'rrl'!}i d,~ transform af(>J'"u i de J'I,'1'l,

CI')ndm\SHll1l'ul C8, III I~II Z U 1 Ij 111'i i"lJI.J.f.l~i()1'I Q l'i fll) l'II'I'pk, .111 i,ll'1tp t';li (=a,col'dl.l!"ii) ,;;j ['CI,U'jt'II'I' !C1ill'ii !,j i II F., RW'V'I',,!h: jlJ dr'z[ll"~ !l1)!l kq~u'\::§i 1:IjJ1sLil.ujj) 1110"],)1],1,11) d\:.I1Hid \11;1 Ln 1'1I1 uii tllN'n ;WJ I) 11 i \ii J)u H~ I,!) di ci I~rl t uici nn sistem (1.> ('ga Jii'.Il'l'II, l'i-lJ(,)lJnHl: ecrujI\)r1.(JJltl~.i t'{-)Hi,lo1l(I'I:iv!J a [m,b ,In''~lrihl ),1 1·2 IIF, Tm-'min.niiIJ dJ:1 ii'~,il,)p At<' 1:11 {;,il',ltuii'-ului inti-!j!rllil'JTULW (ii,t,P 1:1,,1 I'll nlll1Hll'lnl 81 _l~ill.li}(:i,thJ'\!1 Cfll'i\il,{,] (k~ GIJ[lin,I' PIli;) 111 .iIC\'~(. IleUl1li'lit J'I! \ h:W)Jl (lU 1';1'1)/1 rna:,;('rVi;~ti~ n~(i\;'J)( \1 ,j \'lllj~ 111l1iJ(1I' G'U mUll Lilfl(ill, d'() rl~"'svnl1ti:i IM,'lI). Tn(n~i, 01"1 nil :-)t\ ()JJI't:',~~i'(li,\\j: 1"1:1 mojrllil i,\·rll ,I chid. 1\l)lnul·al,m·u I. SA I usf 1', In,lil.ls )nl.1'u In ;1ni1ilJ1i(') nf;,;!i,pUQt'u 1 IO\)1l1 r!n biH,~ i. (Ji)iJi 1 "I,{) 1'111 I~:-;l{] d0. Livul C(lJpi its~i Ili\!~'@. \'oll.Liza!: uu l:l\'LTlY;is (;OT'IJI V TZ, nJt1I.ul'i d<! cu'_PD{;i LIJt'ii ['.1.3 1;)i '1"1'4', -pt"fJCUIn ~i em pl'ilD.IlI'ld LJ's.I\$l'orl:!wL01\lIlui do 11' {, 'J'2, I\I~jriJ:llj sA'll (',~tl~ pcrmis. de 0 pcrcch« doc ~node :V,IT:iCtlj),V Irl . Hi"~;!ij;)o·~dioI.Tele varicap, i1a'IJI\ sici;l, l'd.iJl\putl).t(· e:1) 0 tf')ls.iUl'lfJ

85

in VB rs 0: l fa 1'U10a.za ",paehet,e'l d 8 sareini elec tJ'i co do 0 parie ~i de alta a jOIlc~in1)lj, ASelllBJ)IJf\COncBlItJ.1i.r'.i do sarcini sa ~cbmpor-ta la Iel ell arm£\'Ltuile unni condcnsator veriabil, lntr-,<tdey~]', en en cre~h'l .benaiunea irtversii, CU aLn 1Jf\.cheicJe de sarCil1rLSG lnd0fJi'irlEJ',97,;tI de ZOna do sal'iidlm din diodu sau, mai exact, zona de 'saril'circe se Hl'gr):;;to, ceca. co are ·dropt co.llsednVi scildorea capacjHlt-ij, Or,. dupa- cum sc Ted.c, p:rin intr-rrnerliul st.aLiIizatOI'li.hli dQ tensillne lJil2 diod0J!;l ¥f.\rlc'ap si.n:L Aliment-ate btl 'YaloU'reas:t/;tbWi de 8 V, ca de nILi'd tot r(')s:t.ul oscilatorului 'ell f)'ecyoJ:r~u vaeiabila, Proprru-zis, prin rezi~torjl R13 ~i 11.1.4, Ia oatodul dlodClo.f' sa apli·d'l 0 tensinno pozi livii rBs-laLili'l, Cl.1rG 0 chin1' inVQl1Sa (nt1't de poJEll'iLe:l,-en diodelor varicap, Gu cit lmtonJjomB1;r:ol BU-- ane cursccul impins C'u.~l'e' terminalulpezitiv, eli! at'll, tensiunea invo:rsu S8 mihe~Le:~i cuatlb rnai mull. creste frecYcnla oscilatorului local deh5.'t-ili, Din co:rrb'D, atuaci cind oursorul Jlvt('.npomf:tJ"1J.1U:i €::;'l.f; pOi~itionat 'SPl'O masaeapaoitatea Se m1tT('~-b\',i ar fi"ccYeTlta

Ofwjjato{'ulu'i de b':H~li va soiidea. '

Vttl'latin tensiunii oscilatoruiui corespunde unai plaje de 25 kHz 1 jntoryal 3n care tensiunco (im-pHcit~i frecvE'JJ1,n) este riguros f/labil.;izL\lb 1-;n orica punot. S"tabili'la'leD esto rcznltr:dul HC'[.iuuii conjugate a concepFei circl.Jl,uJni! a oomponentelcr l!ckcticlTli}h,il precum ~j a circuitulni jJI1(1gmt DA2,

Sn.n:U,Hlh:d de itu general, elf) osoilatcrul ell frceynntiJ -vnl'in1L1i1, rcmarctnd l'I-se Win lr-o afLU1Eca)"el1UIlima de I'j'covp))1_,K, so suprnpnne cu celrlctcotaf de circuital ]JA1~ d-OQrl ,'C:C{l rJat[:lTr~e srcundarul. t,ra-osformutoJ't.lh:1i de ft~p(\YCn1:bL in:[.(';nrH'(.Li m>l.i) ,,/'1. 1 rl, ~1 cest ft,] so reoonsti LLlie- J)'l) 1'1'. il'lo.qrriH su.prim.rrtti (tn eO;7.ll.! emisiunilor DLU san BLD),. r.e.s.pcctiv st. o:lJ'\oincfeno monul de h.litiUc~ per-mite rc(\cpHol1.Ell't:a tiu.pu f\lJ'l. 11 scrnualclor l\!f0l'se. in 'plus, este }JosihilCi .~i l'fJccptia s'c.mntUelo:[ildA, (Ial' oudis'lorsiLl1ll.i·, Cum irrsti in telecOl:fHmi~ ?fl'~\i nu so pune un accent prea maro 1)10 tnalta Iidolitate, oipe m4djgihlEt::rLon rnesajulur, tncazul JvrA se pOftloac_cepla.~ 6 de:h('c{\o ml~i... sproximntiva, De 1'0tiTl.1,1L ileci ca, in 1Jaztll setrinalelol' MF suu al somnalclor DL'U ori BrlD nu slut nici tn1 f(:_dde 'impedimenf:o de rec'eI)t_ic, La acestca din UI'lni;( poten- 1i0l1J(JLI'u.1 11.1','1 ajutii 1(\ gJk~r0.o. celei ~11\:d l).otrivj_t~ lOf,lo:lititili a rodiJt'ii vOl:bci! niei ;pr('l:f1 :dlgp~j,Lll, fQm:>tr. j.QtliSa, 1nh·o P91+\~i-(1~ dar nici PTO[f pi:FgM::d 0., ~n p07.iti Q oplIsn.

86

l'de.51£ljele LelegraJice do cJas-a do emlslune AlA (Mor~w). pot fi I'cGep~1al1'at.e 0U 1)~tll'iJl:!ja. aduclnd oscilatonul, eu -pf.~1) ~ll s:rrau'e de o~lliltri~io, pt'inint(}r:mo:ciiul p0tcntio'm,etl'I11m H'/, Avrnd accasta 10 vcdere, UlWa: so pl'efci'fi rDceppa sernnalelor te10g'l'afle dll Iil.OU sisteruatic ::ri au sporadic, R7 va fi all potcnpOlllell'u lineal', normal ~i nu un Ll'im,er,

e~:ms~l'uc1,ta hmtvhli de H,lliJl'Ji:fiea'J'c ~e fi'ecY·(l11J.;o,

llitctlllediuJ_'u, •

.uu« ·de ~f)j)lpoJ-rcn(e

B.et-islari. tu. N) k Q; HZ, RiO: 3;3 k,Q; R3, no, ns. 3S.0 !1; R4: 'li,2 Idl; us, .10'0 !2.;li7: pot{,l)'~ionl(;'lru semi- 1~glmhj1 [1.,7 Ifnj ss. 2,7/ J~Q;, IU1, lU,1: roo kn, R:!S: 2'2 ~i D; }U4: po'~&n~i6m{)tl'u Ih'l\~fU' 1(~ kil,

COfutensalori. C1: i nIl'; C,2, C~t-C'7, C.W"C17,' 47 nF: e~:J..: "2'2 '~l'F; C S : 22 nl";. C 9: i~JI'l'c;t ['ol.lti ti 1.0 p.F; C J o, ell: -1,1#11' ]illS'; C1E·:. 4].' FIr; ('1:3: !~7'0 poF'; eli). ~ ~3:0; ]l£ j etc. (i,1.nF.

Senueanductori. F 1'1; BF253; V 1'2,' BC238, nCJ72; 1)i4};: ![Bk120j. lJAZ: 7808; v.ui. BB'1(%.

Ltltl3- maioriale : eris.lilo IliO CIJ'H'h tru,nsfOJ'lJiltrtqJ'i d0 fl'Ce- 1!7oJIT1~ii int01WJJQdiflrli, N !nell do tub laj i-mpa'11;rmt;, -Lilli>!.,) 11(1J'i [I.'P \\bf(:bie.lc.

nin j'lllC(Jiat11. examinare a sclicmei ~)~) pnnLti oll~el"'l'[l eil 'P~W:tl'J;l P laca ell' cah-IH:i i aa Fl' ir, 11 (l, L Sf) £.(jl-o.n-:}le ~h~llHi ~fll_d'lJblli 1oJe;efI'L, ev folie do. cupru, cm'B F'i.'-t'Ir.d te (JI);~ ilH'J'(~a (!t).ni jojtaJ~fHUi.~i mai hune, d('08I'P[;O !)leml'JJ\(!J{~' oapi;\dlivo. n'~'azLte se red uo rnul] ca valoasc. Sf.' p,j0B-Cn dl\ la ~IH (~ HI' J,).'IAUll g It i d f: d i III I '1)~ i ur I.i (;{) V I~. u iai Ina ri ('UJ'5: x 5 0 rn In ) ,I 'e'~b J~d(1 d-Iinitive. GUnriJ.\1 jJc·nLru t('rmi.rl,llit"I<) 1.~()l1lp\)- 11\1.oI'lteJ.0l· se Iac de 1 nun, Pe ]J.Rrll'a undo ~lnt imp!al\l.:·ll.H 1)1'1i{l-) ponen Lidc so va inJevarta l!1l prul diu j urn I gil:u rii , l'p,IQ:$;htcl lI'\l ]) 11 J'g hi u d(l 3 mill ,in .s ('\()P:~I.J' evi lI'i l' ii U ilil.1" i :Vt'lJlhwll:l ${!lli'l (;,iI'CI.li~l' IntI'\) terminnle ~i rnf-l;,,,,1·, A~!{d~l'll) P('l -pal'Lt't1 011 piesele euprulesto PI'(z"nt plo's\.\\ 1',ol', rn.ai pu:\oin ~rl j~t);\uJ gAur': lo I' dlJ impluntare. Cabiajul imprimal Il'l'u],lrrlt-z.is, "I~t\'l1'll f~g.lll'a LM) 5D t'calitZeazii pe VHt'tl:!iU ul:n'hlll:u n pi f.i0ii,. )1'·11hlne.a oQIllinu'u de cuprueo va (J OJ!lIt eli I In 'JHi'1llH\-r1 H limiil'lHil'ii,maflll f'f!3cLiY·a JHI,U l1'lasa, eO.rnlJ.nI~" l-lL aoest seep se vn1> utJliz:a,~el'm:hwle J:l<?ulru COllexi.~lnl r.:d('f'llfl, pUllcl.\:! de

masa, en rl' sc ]j J18S (: ,(i(la::npm ~i df'dflslJht,-ul circuitului irnprimat, tErl'[ninHJr.i\~ componentelcr L:r> due Ia masti put Li Iipite Ii:({ 8lH"fie jos. In !:leN'!' mod vorn fJ.'VNI ,(If\'81'S·e po!>iJ)j 1 i tilt; do

C6ntrct(1 !'e, .

I 95---------.--~,

\

11

,,._---------'119 ------------..1

Fig, l,li(}

Fig, i.s»

:Ec:ranar{"11 dinl r« vl;"jl' Si' ,·('iI[i:Oe:\zil J11'inll·""\llJ TII"·14B Ifirl hlh I [1 {It: CllPl'lI, uH d i ml:,IJ~i unit(: J(~ :)0 >:20 n un '. li pi L PC'I'IWJl<i1611l\U' pri c'llpr'ul cl.G pi:, Pl.l.l"ti'lt\!lJJ ('(llllj.li,.lwlrln Id0!'I,I·ll!)ie-I', J\(W"t ()(;pllli - (',r'! r1'Si" ptldY (l ni pi: I'i ellll) I'U I PI'<.1 1"1I'i u-zi,::;, V 1'1 ~i DA t, dr. do j ul osci lu l(ll' CIII'p'\'\'en't,i-1 y-:u:iet bil I-I, cu VTi1, ;'1 iod(:, VtlTidlP filll,l\'l ~i sLnhi Ib:a't,ol'lll ])IL? - trebui(~,sutlnt (\\1 njldl,il Ill(!11 ~i()(9i l:oJn,Ul1l1J1'd mu It6 811h~~'il! iJIUoI'it(i'),

. lfilJ11mrf.rlr'(}i:1 piNlrdolv (l'h.!lIl'i1. LG~i) lli(;l1]lH .J:,II in Ll'qduGI'1J'Nl [lpZ-is:i.o('i lor, t;p .:;:1" di~'p Illlini InNI irL!"ii'l p 1'()piOl'rl 11 pi ul)i j. 1 n (JonbinWI f'p) 81" V!,·, ntllli Z:!J condj~11 ~il (.0 rii ,,:('1'111nl I~i ~i cu miei.i. ilrgi,01,6t:il (c.n ~i Crtf) CH to sLot 1)0t:l'lsliri prnl.I'II Q:P~i.nerlm sLhhi I itfl'\,j i lh·l) Iii IiW, "Vin 1(1 [;'IJld f'I'i~!AI(j]0 ti,!' 0lIHl'l', ~fJeJ u I. lui Dill, lw\ n RJormn L(ll'ii Tj ~i :/'2. [)(\(\j\ s.c' rna i ll"lOI"l Lr.uzii ~i S(lmire.glfl'b; lui R'7 sa Ll,(\';.oDjj l.unl, tcrrui n.n'II·,' I,' 18 (;tll'{\'~'" INlgS un po hm:Fnmo t r'u CIH'0 ,;11" I S II bsl.i L uie, mai 1:1f1l11.11 'fir: am pl ai;<rl doar tWriZi sto f'ii ,~tO:b:W zr,rLol'l'I I ~i tli Ii d (J ,'nT',! cap,

I'll' YOd(;lI'{J/;lU nni prnho, 1(1 iH'Lrtl,N\ ~r WI n Iljj,t.:Il S'(e'lllnnin'l provonit. de In nn gen0rntlll' de. SOtTI.lWl lV[I", cu rt_'(~evnn\,a ce.otfulU (lc455 kHz Sfl1l467 kHz; coruutatoml S.iU Vel fI desc1:ds,iar au it i utorul l ui In si T r [..:i'j vn eU1.l:ln si:iso 0J)~-;'nil 1111 s(.: mnal inll~im (1 f:', j 0§i re, 'lnc[I zul cti Tn:O(l\ltTI:rGu ,1011i astfflldege·oel'fti,ot wLe rf\:;l~ dH'lc'i'lfl, In ild'('(lf'on 1 n m(){rtll i

'~1 apl i(,11 ~1!I(I."i1l1ll'll dl~' rl'(\(:1iL~Jlt2i. illtf'J'.II'LI"d ill I,d. dilJ'i'l'-U II 1\ {:f'p" t(1 f' p,lI i,:'11 Iii l., w'I!,hlnl - iu e,1l ZIJ lid ('dd - j II hil,1) dn d 1"1/1 Ivl ! I z. fjl~jtL.l{l\',ia i'kl I:-f~glil.iul lui ,(-U4_ nil r:li\ l'I"7.11I[o(cl[.' (1111"(111"1:( ,( !!QlWI i }yn i 11 Lnrvpni~i H~ L! II ra bTf!l1gi'n rrnutorul u'i ~/";'d, 1·lll i lid II" i ,{II'lf·i(uJ 'illl r-un. ~()m SHU In {)oli'ilalL ,[!onLI'II II J"f\f'(-Jl~l(' npLirnb,

1.:11 I:N'iI 1"1' PI'i.V'\~lj~ flxpJI:intUI'Qiu, lun\nl (((.0 f-t'H;YPH(.ii ill1:f'(', I Hld 'j''frtt1 [i.evi'11 r. 1.11\ ,1'111'(-' II L!H' 0.\"'111-) 11''0'1, fJ_j-n d i Sl~' 1 . .\1i1 ~H;Hi\ (). 1'lUn'l.{I dll liF 7il!liX'1I'n 91, (11,~siglll", nn arnrdij_'jt;;IIO)' 1\1", g~~l'; ndtiVil r:1l Ll.'rt rll\ IJ'<~ d II N: L I.t! i H~i 1'0/'1 IIIIIJ io Sl' 0U pi f'l'Ii',ii. II en R'n(\ Jll'f"4(?(' Il'el.l'il,:{I, 1'\~\',j'P~I"1 nr l'i posibi Ii'\. TtJlu~L till i,Ul! pli ritmL(lf HI" fj' tip fll'fo,h\ 1"1\1 Int' I'll (:1 I, .l'()l:f1pt·i H il !!'<lir ci: l 16 c j niT" 0 i)H·St;I'i tTvagu\0ti.eit III I rma Ii", d~l jOfl~;'( i I\l pHdun~fl. $111,1 ilL difllr;(!r.

1.7S). E,~;nJ~\'I'()r'1- /rL,[J l'L{:HIUJ 33.\,[\' DA

D f" ·;',11 ,\J 1 :('i.

~:IOJjtn,it\1 a f():';ll!{'qiuc"LtlL ,~~ rlJjI0~i.un:Qz(-\ aW'1 U ri d(: f'1;eqJ.1, I'VIi" 'Jl,I'(l7.I~nllti III pngilH). 59, C/\fQ r.')C(ip~iOJ1Caiv ernisiuni til

, >I'- - Detln ~te<l, r:(lll struirea, lll~ I,rum'nil, exp]ontHl'OIl e ttl. a nn rri

(H.uLt6t:Q,r.1'a.dio.sint.I'cglol nentatc pd u Iog(i., 1\:cti vitlltei\.(jO ernisiu (t rad i 0- fllt(ptqldTm', en do ulU'Ol f.li eoJtllaUe torme de desf(l(-:uNll'Qa radioumuto,.)i~rr\ll,ll1;i.,.estQ JltTmisil nurnai in Ga(rnt~!)l'gunhfl{ tt'! Hncli@lulnn·,ilOl' jll(1~:\;e.M' (al .~[I\n i(:ipinl'ui Bucurestljpri n inlol'u)e(Lill! ctlt'Ora :-;0 ])oat()

IoInllllil'(,tI 1.l.Iltol'l:w.I'(!a, .

88

«:Ult ~in ~.-J 4Y

,~

Oft

#i

\)

,m

elf;l1;i; AlA .. (tul~gJ'afie), _A.3.A (Lnl(·,i'onil<) §.i mE (teleronie Bl.U). Ct~le tlotlfi alJl:lrl}tu au p03ibilil,tr~ea de a fi intereonectat(~ ~j d« e. hmcliona In regim do emiceptor.

Schema de principiu (figUI'1l 1.56 a ~i J)); tensiunea de AP ,lyenoroLi Ue rniceofon este, amplificat.a de tranzistorii Vl'1 ~~ ~'l'2 ifi ~rpni 8pli(\(j~i:i unui jnixor ;1\01a1' ce permits so. se Ob'~lllft rnodulatia cu .bl;1.udii It::L.~fiHa Chl./Jt(I, pe fJ'BCVelltta de 453 kHz. Semnalnleste (unp]Jlleal, in ',et<'ljtll Ul'lTla.tol' si in continuare, en aj utorul riltrul ui :LFT-14,S, 'l,l'lInsj'fll'OJttli tJ; somnal RL[J. Al doilea mi xor iIlehll' l'enliiM:ad n rnesl.coul dinl.re scrnnalul gf1IlCrnl, de ()soilHt()i'1d ell r,I'(J(;\-·,ooHi. v:tl'ln.biICl (OJi'V) ~i semualul BLU dG tu:J5 ld)i:, I1li.\":lj C(! :s(\ l'i:lalizcaZi-l P(~ Irecvents dOI,it-ll, respccf.iv in casu] do fat,,1. to gOUla de ~ '0 d~ nl1Jt~'i. FiHn!1 de hand!)) I:l-;~4, aLi'IJ1I\-;tl.zi\ j'1~,eYIlJ).:~aInHl.gme. SupJ'f.le;x.clw.rea etujului ~maJ (~st\,J p:l'elHt.lrYlpin<~I,i1 (;fl U1'm al'p. a !'l1g1aj u lui a Ii'lfn n f:l t al a ILl P l.iSit:ul'Ti ex i.s tent 1 u prearaplifieatrrml ochipat (~U lrtUl7.istl)[·ii VT4 f;ii VT6. T.t'<1lJ'· Z',i~ La I'u], final, Vt~G, ~s'Lo a~igtlrllt t:e',1'l11 ic WiJ1 1,1'-1111 Jl)(lIltu.j dn p 1'(1teejiJ e cu .v 11. S~ 'I11mll ul de 1O)l.lTB d(-i J! n CCilfll: Gu rul lui VT6 oste 'kl'illlsJ'()rHhrt po (} inlpedofl't:l rli:l'GO-60 £-2 Sci aplicat n nteriei printr-un fiU,)'l! t.I'(:{'f'-bnndi1. Tensi IIll(~C1 die:' fU11,0~,jQ' ni:t:l'(~ 1ft oacilatorului ell JrecVI)!ltll v/l.rin.b.il0. est.n Rbcd)i Iizal.8 (:\1 am plilicutorul: o jJerfl'\JolHil ~IA7/d ~i ell t_l'l1n zisl:ll 1"1 d[l 1'[1. Suplimentar, I')ta.ju] o$ujjaLI)l' este sl:ahlJI.1.U'~ ~i cu ;'!jutol'ul UIHlt diodesnabilizatoare, V DIG, de tintll PL7VfL

COllstrud:Ul untitiij;Ol'lll~d Lista de: coniponerue

Hr:.dstori. NoUr: atu.l1uj oind nu Sl' jll<l·i,~rl I:Illfel, LI'l,i rezistCII'ii VlJ)' Pi de 0,25 "V, UII pt'eGizil:t ell) 6 r;;, . .Jil, liZ'l, 112'1: 4,7 rdl; HZ, Rd8:S6 k [2; R3j R41, !lSD, us 7, lUJZ, H6:;: '1. k [1; 114, 11.'1, us, R9, .lUO, R14, JVJil B.2[J, R{J8 R63: 470 n,; ns. 47 k.n; B6: J1Q LOl)'~:,jO'rM I,ro semiI'0g1tlJJiJ 2,2 k n; su, H20: ,pOhJlrpOu).0'LnJ sernireglabll 100 .0; lU2, Rd9: 27 kn; R1B, R23J R39, Rug, lUJO: 2,7 kfl; IU;;: 3,3 kill Rf.IJ, usi, Bc32, R42.- 150 0; Hi?', lU8, nse. i,5 k.Q'j IV9, 1121, R43, R44, R56, R58: 330 Q \' R26 R/Jl, net. 180 !.1; W2[}: .12 leD i RaO: 22 0; uss. _!)o"tcnj.iometru semi-

92

t.eglul)iJ 25 £2 (Rau 100 .0) 1 'N; JUN ... R3i: 'l 0/1 WIG %'1 .nss. 6,8 len; R4U: potentiornotru semireglahil 1 k ~2; J3_~?, RoO, Jt54': 11Vr.Q.i R46: potentiomotru li:f'l(,f,lI' 100 kn; J!l4'l .. 100 k.Q; 2 x 120 Oj2 vV/5 % (pont.ru antena [ict.iyu),

Con., densaiori. ci, C23: electroliti c p' JrLl:ital'1i< 4 7 ,,1'/'25 \1"

"" .., . ." , , r' !

,u2; i~em,22 ,u,P(25 y; C3, C9, C18, Cf3.l,C36, Od.5, 046:

cel'ClJhlC 4,7111" ;(4, (,10, 012, C1B, (;19·, C20, CZ2 C2.4 ceo, cer, C2lJ, C31, C32, css. C3f), C40, ('42, C44: 10,0 nF: (;.'5, CIl, C33: 22 nli ; co! C13: 'i,Tim8I'i en folie 30 pFJ C7'* ~ ~R PI!';~ 08: iJl(lll1~ In Iilf.rn : P!4, C37, 043: ,cel'.amie 47pF '(.,:10, Oi7:. c~r,~Jr)Jc 27 pF; (2/), (:41: cerarn 10 6,8 pF; C28, C30: elt}ctl'olitlC, plantar 220 /J.E /25 V; 036: ceramic 22 pF.

'38: ceramic rs pF; ('47: eleetrnlitic, plantar 1.0 !J.F/25 V; C4,8: idem, 4.7 !IF/25 V; C49: cornmio 150 pF; C;50, C52: ~L.itQfJex, t)60'pF, C61."~LirofJex 1 nP; C53: ceramic 100 pF; eM :stiI'ofl0-X 270 p F.

Transistori; diode, circuit» intesrate. V 1'1- V Td" 171'.14: 13.G;238, BC10St Be'! 72;, YT5, v 1'1.7.' 2N2222; via: 1:307, 2N3:866; VT7, VT9:BD135; 11,7'8, VTI0:BC308,_BC327; V/F1'2 , VT13: tranaistor en effie!, de oimp BF245, BF'\V'l0, 'E3il!'W1'l; VD1-VlJ,8, VD13, VD14: 1N4148, 1N:914,j "V'D,Q, V'J)JO, VD17, VDl8: BA125; v on, VDlf3: 0600 diodi\ cu g_!!t~lnanill, de ex. AAH6, EHDWS" EFD1.10 i V D1S: PL9Vl, VD16:PL7 V5; DAJ: ~A741.

LUte materiate: cas-case de bobine ; miezuri de fOT'Hrl fill dnt.li'i gi'iUI'i, SJl'W.1i de enpru argintat, radintor, microf'on 01.0,

Terminnlele tip cosa pentru realizarea eenexiunilor oxteI'i~ ate so i ntroduc fOI'tnt in plaoa tie cabla] im p~i:rn_al)9j upoi #1'\ Iipeso cuuliaj de staniu, Cosale pen [,I'U mas4 VOl' t!,(:jhnl 'iini:bQ neaprirat, pe ambele p&ri,j placate cu oupzu, Totodata 'toate componontele (rezistori, oondonsatori, potentiomctri fle'jilit'ogIHbili, t.r.i IllOl'i ,ea ~itf'unzistol'ii ~i diodele -Cll excep~iJ.\ lui Y1'1] ~i VT7! preoum ~i f,l condensaforului C7 din plii:;m:ul mixer) se VOl' implaata prin introducerea termiaal.oJ;flr, dUJ?u cure se Iipesc, Uncle dintre piese se rnai Iipesc in mod.auplimentar ~i pe .pb.rtoa en piese it pli':'tcii. Po schema de hhplantnre aceste punotestnt marcate en Iitera greoeaaca S hd). 1)0 altfel esto ut.H sa indioiim toate componentele 1n ~u~.~Q.~tu siLuaHo: CO, poten~'iomet:I'l.l] soruiroglahil din primul

~ Gil .tmplanlare -verticuiU

etBi de mixare, rezisturul R/52 diu ul doilca mix 01', Con.Q;(l)HBiLt,0rlj CP; cItl Ja L.1~i C17 de la £3, t0zi:']toml.8,ZS.:di:n et~.jul pX·D!Jl:D.,pllflc8 t.o.!.' Cdli j}a.t (:U l' 7:'6', ca >'}i 1<l3(), L'Glit de ll.,jci, B:J9 din hazu hl}l)zistol'ulul V '{S,e(l.l pn t('T.11'0Zis,l orn d1~' i £1, R31l:- R3!l, din emitnrul lui VTG, condensatorii CfjO-CiHJ. din filt rnl tt'Qce-bancHi dola ie~i..t'0. La fll] (r0:bnie sa 50 prQc:ed:ezo !}_icu e~~I'minahl;l 4. a l a mv1.1fi:c a L!)TllJ ui opel~<I~jQw~l DIU, dioda ZeU(H! Tv Dl$ din ~:eI'Jnhlahd 3 0.:.1 lui DA1, cO'Jil(Lel~b'Y'L'ul ('4'4, p.recmfl ~·i' to'P rozisto r-ii din i'li1cint·a eCl'anl1,.(,& (t·a,.}-;Ui de aIanl'll 55 X 37 X 24 nun) (oso'i lato!1'~ll till fl·ec,:I>.HY8 \rOJ'juhi1';'1 - OFV - ·~i os,;ii'atol'ui J,e l)Ul'Li'iLlllur·0. - OP),

Tl'f.tfi7isl:ol'i:i V TO ~l FT'l dllpfi CUill [,f,.zl'IH,f,i· ~j ,dJ.Il Sdl~'JLl~ ·£Il-! i III lJl [ai:t:tiu'()1 se ri~~Qi.LZ.a alAL m',y ~ pI'< ralW tl'EO r (<111 ~l!cl'·~d!ntrJ cu filat m.e'Lci(i de M 2:5 x.10 rn tn). ln Lj,lillP C(~ Jll'rJ $'i3i'n,~:tIllna?,::') 1',1l u,!nj}:)u din mica ~i 0 btlo~tll.zl')lan.tf..i:, 1u T{T71rtl,1;llJ\i tJ'IJJ:) Iii (~ r. 00. to asemencu ]l J'C ca u ~,j i, 111 L l'l;l,cH cID1L~cl;Q,f}uJ -S'& u a-s t e 1;1 poLctll,i«'llu.l lilli,tsei. H.auiatol'l.Jl SH J.Jl~ln'!ll'('8:zii, ltt. plaea de (jablftlj impl'in:w:[;, 1M' t\!lrmin'tllde tnlllzistol:iim' f;!(iY li.pq;,u ..

·$i 1J,G.!iI In utlevn ()S1)Hcfl·~ii) Dltl'l In tl1b'G;];}uu, eupl'iviJlQ. la ~'CIJ t.izi<ll'{~a bl:j,hiunlo I', ludu do CHI [.1. {j{)JlI'~'~i'i din BD\ d0sJ)bre yi JU.Jiltillatp, din li ~iY '10 inalla rr'c.<:yt'1l!~·a. Ud'atil li-piUi &11 un ca pA [, Ia 'I PI'miHallll 6 al c:u J1CflE(lj, U:tfl.. 6('. ho;bhll~~lt8 u! naJ1t1'g:pu]c n u n~ ill'l d 1 ()Jri III d0· ah ·spj'l'&j 9l I1tnL~l i:bJuJ 2 (rf~s,t\J I d,e 3,0.,5 spin'). n\I!!I) f:0silnl<1'<'1) (le t·igocl1r.e, it\'\Hil!<lH, <l.1'I1'}ol. III Htei, l':'im;g; lil)FI', SIi) Jipl'~I'(' ill 'l.\"'I'lif\!i1.t\.IU.l 4_ al ca£c©s.!i;i. JndltdDl'l.ll L:J ""ro 'iii. sp.il'e dill Q(JJH;hl.C~()1' .Ji' r'UI;W.U ('n'l18,l·lat ell- d;i{tmq~rul U(~ 0):> nun i tl,1 &13 vu, eOHeetl;t Io knlliJ,wlr J<'! 1 ~j .) flli') Gi-ll'\}nspi, hol)iJ"ln.du·sC' to I}n'D1('l'll ;3 a Gnrcw·;.!·jt, [nlLueLol'ii 1.,8 siEd: fiB C(JItf:rd"i.uw'tl%'d t@'Ilo.g: en L.Z ~i' L2- lJi)'iJill!.in Ui ~i, L6:;e neali-' Z11H-r.i'i Ji 11 cup T' II (] IlHLiJ /l.t eli m 0,3.5 mfll, }J o)Jib,l mll,h~0- p@' UJ) lnih~ d'e rh'! Ui cu du Iii gil uri, Jnd l~, '.Lo,l·ul £;5, al~(' 17N/ire,. iaeL6,dJJne 3. In.fi1~w'i1I>lk~bob.ineJ()l~ £5 ~j UJ Sill 1'11,1: FlI:1(nl'i:" iul' ·on,[l.ctde se Iipesc irnr dial. du.pa Lf...'1'LlliTH1t'e pentru [) €yita. puiiJ)ilB cQn1uzii'llJLf' rioarc,

RubiJ'la L'l UJ'(l t'flluJ ~tQ ~oc d(~ l'adi1'lI'!'c:cV<'ll'rFi. ~i S0 1'0alizeaza. po \11,) 111 i0~. eL"" i:¢l;ilii. ()\'~ tI'(~l gil.I:.I'F'i, p:rrin CH I'P' Rwt I'(;c{~ ~1l('nll'( de all,ciu~ de 0,5 mm1n (,t~nHI0!;L't~, ]3Q;:i)ina b7 Sf'! m.01rl.oil,ZD. Y[)J'L.i'cal ~j g·:ttfii'ITi('ll,t. clis~arJ;~abl de pi'n'til. SIH't' a SA 0vi'tu lJllU\r:l)j)vn1l1 CI)Tttad 1(1 masiL JndUGt'Ol'DL LS estl) l'Ppl'Q4lmlat de YII1:rnicz eli Joua gi'imi in CI11>(~ 5e bfJbiJ1.caza 5 ''1})ili<3 de ()ITP1'H EllF\ailat

94

me 0 O,8'null, tot JHl un.miez de fel"jt..ii oudoua gUll!'!, morrtarea £&dlli'lu-S(lved. i cal,

Pentro R ohtine induetonii L9 ~i L10 so ra8ucesc iTI p'l'f~[dac bi] @('):uu In:10H'p de strm:a ile CU)Jl;ll emailat de: 0 0,3'5 mrn, lmmgi 'CibiJ 2.5'0 mrn, (hJ.pa care lmpl.etitma as:Lfel rCfllizt\:Lti se b'.o't:Yii'l<€£lz,a. f\5~spir.e) pn uu tniez do fefit'll ell elonK galJl'i (fjgr.rra .1.56 h). IJ,l (:('))liI.1n1l;:\liO e'ftpvl,ti):e's'(1 semLeaz3, Sf! far, leg{I'tlll\lJe, a'll'S(I.;l%1ilri.lul montludtl·£W 'l,nL ,.'('crit.ical pe Vhd\. Tnductorul LV '!l,.Jll'J ,3,,5 s,piro rHo G:ulwl~ \'mnjJal dc0 {),8 rrrrn ]t''lHl, ll'tlt·7, cu {iliO,l1(tg.atH'i, Jl1Drr,d.;,YL hot YI'T·'liNl.'l! gD.H~"ile :f.i';ud tns~ ~rl;r,0'fllBle.

flii.{{~o;(,'hl'u'J Ll't2· va a,r,t!.fl 3 SrlJi"& din CU~1!'\.J (lll!H1.dnL en 0 Q:;8 rnru , l.llcci;lLn prin N'lc 'd'~lu0 'g'mlli ale ulYtlil1~.if':t. di'l kriHl

ece He 'V~ nvmL,J. y<cr'li{t~t1. ._

. lndll«'![I{:.)lfulLZ-3, di(m OFV,'ll,lX~ G4 (If! lipl,n' dUlli\'}lil\i i'l:!dio-

f:1"aCY0T:ltn, Ibobjnate cne··82 fu nUn una clintre [)amn'f'lf' I. ~i 2 'vle t:An;'usoi, Capei«lo cO'JHIDo'LQl'ulLli so lipNi(;l"t{'rimirlul.I~' 4

" c:

§l ')., . ." ...• "

CCRlliP(;Hlf'U'Lcl.Ef.d ()~'h: lrr>L~(l-G Uil lladJ(dr~i( ..... r{1m"t,n ti," .,:100 IJ 1.1,

J. .... 'iJlrll1 cemrni.cdC) if;P LFIMS ~i r,,'z(~:rll1.l.wl'cil c('W\ I \UC S.FIM.55 se ]'i POs.o in IOC1H>tle m&pcctiyo; 'h~ i\d se p I'(lC(~d(~':I&fi

S~,(;,\'l til'lnd de bQnd.,\, til) YOC Hi000,i nelusiv (,;oJl'ch nSt(\.tlrlrl

?'.·f" \. ~ - F

\<- (*,! w:' .(:11'(;(;11 ).t;l pr . , . ,

Al'Ii ideal en acordacsa e,mrt.1lton'lil1;l 1';;1 Si" xfi·C,I~w1.1" ~rl

ajuL6f'ul 1.I~l'Ui08Ciloi"eop (en ac(:la"J!!·o'p~ls I.M pl1gilJ<1 ,.l'~:~),

hl.'l-r'e dlv{\X'.se1euta:po 'l.1te ::WQ.I'cln ('),1 ,til unsn ~l\I't:H'V.l,l1l ~I' ~oj\l)Ihri ·Sf;l. va tntrernpe f!(jllll'u ~1 p.L'eh),tl:inpl'.I1i1: 1l'~C.!-1[ m:llo d(·;L(f]',!or~H'C_ it UDQr com pWlf;:JJt('1. De asemonea. 'l.r·( .blue t;(1 II U se 11 ,V,()11S:0'l;O polaillt.utcn tUJlSilillii de funr·lipnnrn, lUGf'U C(') nr (itl,(;f\

l:a tl'lslrug()J'ca semi CO 11 ltll clu ri lor-l ,.

Dtl'frli'\. COS-fl co;twclHL mle('(I~omd (erde ((Cl'('jI~Lt~hd§, lI1:lld d<l ~eldoJl) Cnr8 LrC:'!JHlio SlluiNt 0 i,i:rIl'I'dtHl'vr' ))1,H\iJ"S(',~1'1Ica l~nsill nca de 13) l3 V ('12 V - V3 V) 1)1" pH ucl. 1I1 +111', (1 d m{j'f<0 fdililonlM..zn. ~\~o..nzi~tb)'ii VT1'~i F,1'2. in ti~lP ce se 'loJ'he~t~: hi Piic,;r6.fon, 'po CUliwrul pot(',ntjo.lllet:ruh~l 1M, C[W(J. ViJ 11 110'$.it,ib'fJ.nt pI') ci~m,l. 1).5 k DJ trehuic Btl se ,gllSNi.SC6. ·tHI sfJ1YH-wl

.decir.ciol. 1 volt, (vlrf-lu.-vhf). .

. l1eJltru a vej:j;fico. cacilatorul de yuvLi.itoG1'o, -tn, pl1 net (11 'l:ruill1cirt ell -[-op so apTiaa ten~iunea do 13,6 V, ill 1.1.mp Ct' Ill' '~}.\1t'(11l o's.cillltmu 1ui Y Tlit trehu'ie sa t'\f:l 116gus(J:nsca (r Via 1(w ,!J (l(i 'c:irc8; 2,5 V {ylrnn-vhJ~, Acti()nlndpol(\l1~'0ril(iLrtJl ~{,nllI'I'l·glahi.l R40, ft'cCYl'.n.tn. (1s'cilntol'nllii Yf\f'.iHZ1\ ell CII'Cfl 1 Id I z.

95

Seianalul tdcfouiG en baudii lcitoraUl lioi'DB so obt.ina .Ia J{!~il'ea d in Iii trul LJi'IIIirS §i' so Y.0Iitictj feleln (I uz de O~ ciio::)~op.

De. aC(:l:llltu- dl-rUi t(mSi1.1111Ie VOl' Ii npJica~e la --j-A,P, +OP ~i +P Cpu (·latoal'o). F ilti '\·1 1 tIe boncUi 88 a co)'dtJu;,d pen Lpu maxim n ru. do S0TIlOaj d.e rudiofi'pevllllti.i, Pi-in 1110difiGti.rea valorii 'Somjl'egh\bilului Rl1~i c\ ll'irr18rlll\li ca, rrivelul purbl~ tOf).f'O; Lrchuie actus; prin retusuri l'npetc(le de ctteva oii !a 0 valoaro mUlima{L)ril. lns1i CfJ. 'somllainJ de A1" S"a i'icApJi:cat).

SpJ'!O 1;1 puteavetilioa acorrlul pe fl'PCV0_11'~a HI OFV acest Moe fUI16Vi,0I1I1J se ll.lil:nenlcc)zi'i in COn~inll::L1'i~ cu t<"<nslunea de 13,6 V, dcsigur pi-in interrnediul stfliJI,li2aLox'u.lui do t.enslune D,ll t VTfJ'V'1'lO, Iaiesieea caru~a l'li11l1n donr ci I'GB. 9 V. DUlii'i 'il)nl~cL.'lr(~a im preunii a punctelor mnTc,,~t(l tn scho n::V1 (~D [) V ~t !Ji -1-0 II OPV, so fau legI'UIlt'il(J polrlnt-iolTl('\LI'ului 11.46 ~i" denpt lJ,['nll:;lre, in ernitorul lui VT11, ~(J va gilsl U tc:nsiiuw decirca

21/ (v.i d'-ln·-"VI rf), .

Durneniul de. ll'llCYflH1'u al OFV Hil va fixH cu l~jut'()!'lIl miezUl'ilvl' din L13 tH(,f'elimit('I(~ :J,}).{j3-11:243 MHz. 111 acest seep 111J :~,u.xijii1r preti.o!:) :v;a ,fi un J'l'Pcve-n_l;'n:",!:I.'IJ I:\llll chif\l' un J'coep- 1.1)1' bine ~).t8.lonat.. lc.vlLlcnb, osto posihil Stl se UI'I'OU,l'{lli\SC&, 11\ "'\i](q)'l:OI', \?f~l'e 13;1 dispUL1£l de posibilitatca (r{~ fl l'~~C0.p~joJla handn d,p8U ru, di)'()'cC semnalul J3J .. -U (care H Jo;;u'LeHlal» ~i siI se ~'/'oeLUCZ(l corespunzator aeordul fJ'(jI~YeJl'~,ei OFV .

.roo LII'L'I~d(t a pune 111, Iunotiune t1'baj I1J Jin<1.11a borna elf} fln~nnii va trobui c.on.edl1la. 0 (~l1twna fiel;.ival repr(,2',mtai5 din doi roy.'i,sLOf'i do 100-120 £1/2 w. In a(w[i!~i Limp, Ia borna de :nllIHlil. se (l(Jllec,tetlZ'tl ~i. oecilosco p ul ; FotQn:(~'io11113[;I'ul deacord, R46, i'!\1 va P'i7,jt~iona pe mijlo o, iac laborna +AP se aplicil trms1un81Hle alimenl.are. 1)ao& Iotul estc In ordine sernualul de r:l1d iofr'lJC'y"(lllti'\ va putea n viaualiza t, do fa pt I'lst(; vorbs do f!.r)('voJ11:a Oli'V. Prin i:1u~ioo.II.l'en iL('I'l1l,a a bnmponc1rLi.aOl' B2,(J ~l C1S din eel de III dollea rnixor-, Irecventa 01i'\T va fi I"fllllli::iU 1£1 1111 nivol minim. Vorbind in 11'1 icrofou '_ de fapt IH,' f'i mai C0lJ10d So, 8:8- npJice un sanmal do atldiofi-ecvnn'tu d[~ 1 kHz lnbro C1 ~i l1lJJ.SU - so Vfl cillLta :'IU ~t;l regleze peteehitl)' do hofrlne Lng ~i L3Df:, osLfol lnctl, 1.\ in~jJ;'OH dOCHi'tN1U, IVA, S£l sc'obtina un semnal maxim. de I\F,

La controlul tensiunii de antcn{[ so reiau acum toate (lP~~l'tl~ill1) ile de reglaj : verificaroa domcniului, de . fl'OCVI)n!.a, aco perit, veri liearea purtatnaroi din prirnul mixor iuelar,

retusuI al('nuatii semualului gone:nJL de. OFV in al doile:& mixor, reacordarea pm>eeb.iJor J~lL2~i L3£4pentl'u ,o.lY~iuel'ea nnui maxim. de snn;Jlill; S0 l'Pif: inca 0 daUi operatia dfJ. a.t~. 111.lH1'Q' R semnalului OFV, Ahia aoum .s.e pcate }lTO(J8Cla Ia blf:hidf)l'CllSHU) dUl)il caz, la lncheicrea outiei ce adaposte~[;G

OFV ~,i osoilatorul etc) J)lJl't~t'LOa.re, . . v

Reeeptorul PI'PPDS 10. pao'iJ.1u 59 ~l Ilrez0ntu~ eml~,~tOl' IJot ri' eombinate spro .1:1. ob1in0 funct1onar0H in .rugml O;'W::"lJ1:;op', SChOll.HI de iul.e'J'CO[I0Htarn ost.e cbti;\ in figura 1.;)7, Deoa.!'1:Cfl OFV din reeeptnr n u rnai e.sLH necesar, urmerrzii :>a ~~,

Fig. 1))7

hil..I'I.Ot'lIPU, prin seotlorwl'fl.,. pirotl.lle, conduc~oar0 . co f~\I.C fa 'L\lrlniuaklo 12 ~i 3 ale bobinci osoilntorului. La t(!l'lnlfl11,lcllG ,1 ~i e ,S0 va l.tpi cablul coaxialce . vine de 1& Hmi~iltol'. P,l\l,ll,lI'1~ a putea ohtine o mica decalare intra: frccv(lntH de ($11')13113 ~~ cea de I'€ceF~ie', Ia rCC~1ptQ!, ~e va proceda Ia monburca 1I11l? potnnti.Oluetru do 1.k n, lUO, Iptre.reZ~Itator~! COl'llmll;l SFD455, IJllrle,a, dimpro, eolectorul 1m V,lU, §~ c,oJoct01\ I usorarea aeestui p()ten~LOmetl'IJ \'i;\ [IHl'n'il.te Y,'1Tlntm frc&v€'nLcloscilatf)I'lL\U] do bi'it 111 cu circa J 000 !Ir"

. COL11utal'o8. JlntcJl6i 81'0 too prin int.Ol'lnediul unui rolcu 0it

este comanda t do uutrE) co m u I: ato rul do mi CI'O fon.

lmi):lllulHrea i:'JlIj~N.t(}rolu.i e,sLep'x'c~(,])t(~lo. hl figlll'!) 1.58! lIu'ln figur.i lo U)~J a, b se d.t ca])j;IJI.d Ilnj\['llnaL. A.cesU'l va in

\117

ex{)outat din st.rntiTimti, dnblu plaoat ell redip de 0UpJ'U. Cosiiorirea Ioliei so face en un Ietconde putero mare (80-:l00 W), fOlosi;n(l mult colofoniu, aprea evita oxlolierea cupru lui, diu eauza crudnrH mari,

.lntreaga con&trn{;~,je S.f~ introduce 111[.J'··(1 outis din (dur)illuminiu de 1,5 mill grosime. Dizainu! cul::iei. 61.rnine M fm,1 P,ZiR 9i pos{bilittlt,ile f.it\Curnia.

'1.30 .. MANIPULATO.R :ELECTJWNIC

In tl'a Iicul de rudioamatori ~i~a &emlHilDL ])i'i·'t.I.\lI!,'\ In ultimiidouazeci de .ani manipulatoru] eleotronicsau, in tim. bajul radioamatcrilon, bugnl oleotronic, Exls'ba ~i bl.lgUJ'i mecanice, un bug I1lHC(lnic fih1d de Iapt un manipnlator SHIIU~l\Jt.Qmat. Un (l.f)l,ft'J cln b\lg rnecanio, pormite - prin apasaroH plrghifli spre sttnga - transmiterea Iiniilor Morse In. mod individual, lungimea 101' Iiind d,ictaHi de experienta operaturulul, Evident, ele fLU pot .fi riguros egalo. D,'l.ci~ pirghi£l bugului rneoanic so apasil !:i.prj) drea,l?ta Ole VOl' ah~i!JfI _ pe baza o1jCjlll't.iil01, rnecanice ale sistomului - numarul lW(:Osal' de puncta (plni1la r<apt.e.-zecn). Nu.mi1nu de 'punete este direct! P),0poI').iD1Hl1 ell ~tiroptll de l)'pu.sorD,

Siatunoi, dl"loiJ, luorurile 8.1.[[1.'1 a~a de bine, decesh 1:\.\0 mai oomplicarn 011 hugul eleetron:!c f $\ de oe oaro bugu:r.ileel.gtronicc stn t acmn ,oJJt de r'asp'lndj.te, P

Ne perrnitem ga raspnntiem 1.nt111a cea de a doua intrellm'(). MaJljpulat:oTjieJ0c~ronici €l.imina eventufllele gre§e.li de transmibere p(! care 10-a1' IJ11:.tfl8, face ri~d.iollmuLoJ:'U], Ill, .sensul GR tort:te huW? oni PIl.n.ctH!e:;;0~byjn InrnQd.ofectiv Ojfttlo'il1.tro Me, nil numai aprcximativ, '01') ... acceptahLlegn!e. ufortul la LJ'i),m.tnit:Cl.'H·lDl~i I:OOS pe perioada lungilo» couc'l1r~nd!. este redus fqarle rnult. Totu~l sa nu no JnelJ,ipulll1. Otl opel'O:tOl'UJ care II ti Llz [)Zlj_ bugul J1 \1 ponte 'trans'm'j'te cu gre~eli. 'TJWb:uilt ~& dopnuem tnUJ1I)O (J anurnita pflI"ioad}[ p(?'ntru' D.sti'lplni llUgu I 10. I)OI'feQ~ic.

Inain:le de (t .rElspuudo §i ht 'prirnu intrebaro ntrflgom .'tt{1nplJ CI..'rU [Jra unei pQillJYile c'onnmi i. l!isLe V()]·]ja do eX[1I'C81U Il'ocm£:pu.lraifJ electronic(? ACf'8,stuHre douA sensuri rlistincte. Desigul' primul, col ijlr~in, P.8t·(l in Icgl)tnru ell jJ'l'Ig'nJ electronic :;;i Jnl'flnmna semnalo Mors« ob[.inute ell manipulaterul elec-

ico

'h·oltic.Celulr;l.lL sens se ~'or(Jl'a In UI).U 1 dhl.t:r'B rnodurile in oare estc rcalizat semualul tclegr:afictntr-l).n C.llli.t;ator. Prin urmurcJ esto perfect posihil sa avwm un .(i)llliFllor unde Rch0lJ1U. Sj;j Jlt'8vad& 0 ruanipulatie {Jicctroli.lll~l ?-l)tajclo.I' rC'$pechV:{j) . Rm:itiHol' 10 care sa so coneoteze tot.u ~l un manipulator obis-

~U1 (, manua L . ... .

COlllii'\;iile actuale 4el'l'l\Ji~), (liJld lHlnZll('1. liorYIC)\;1 l_u \ do -am nt-or' ·slut. supraaglomera to, LOJ pun ou li!)cnm.t.n,te uLJ.!JJ:IlI'(13. unui rnuni pulator 11'\ rr.Ii'lsuJ'~ sfl fUl'J)tZ('ZH :;;(~mni110,. do tcrrna jd(j~lHi,l:'rgl,abile intr-o g'nrntl lfl,l'gu dQ '\T;.'L0.zn1·30~0:)() sernno pe minut ilH' punct eln ~i IiuiilesjiIie In('oldo.lH(lla In rapoi-tul de dlirati) i : 3.

Literature do ~pllcjaljlate ()fo:t~ JlilmMdfl~:" f;C~\~1H~ de maulpulatori ekH)lronie.i: ell tllbul"I)0U tJ;an71BtO}'J,~ tll'! t;_~ ei'l'()lIit\) 'iJlL€gl'fr!i~". JI.I.).jJCH'tunb ei;iJ,.~> Gil st,hIo)Jn~l aJeasa sa cores;p unds posibj tl'U1.~i In r d (" pro {'.I1I'i1.l'e. 1'\ .. co rapon en tel (~.1' r.es PGC~ tive, opu'J'H.pile do punt".'\'. In. punct f'iind, de l'Hg'.llu, , :51ITlI)!0·.

)\J.H:lH'l.h)d IlIO_nl.fljul ~jil\ tigtll:J 1.601 ~('~ (;Ol1stut& di IJOl'~l-lB log.ic.Ei JJDJ.J .. })l)l.·j (CDll400E) construn« :gcw~raLuI'lLJ de

CDB1.QO£ DOt

Big. 1.00

101

torct, e.1J n\O'i':fl1), perlilUllHIJit dc r\iJl(;~~{)u"'ll·e. PoinntioT.t.lntrnl Rl p'~l'tn;1Ii'1:e f'I,~g:I'ajnl ~ iT>l jitt)1i!.(' lin'g_i ~ al' \~it't'z(;i: dlll 6h'~i1'1'flTe. tl l.i~uli;j<ill[' f6. ptll'l'C't(;iOT.dj'ci a yjtczvi do twui;S·miJteT8. DOH~ errcwii,te htl~S'CIT1'hwte bi~~:tf:lbil!J 61'0 tipull1S (I'Ntet./se't), rea IiZ'I1lIL€ Cl~ p(:1r.i;i,I~-' }JJ):JJ1)J):,2.4 (CD'Ii3~,OOE), comm~dti! bis'habilij d\'l tip D (dala) DDS.i, ])])3.2,(CDHl174} Si:l consith'rf~m ell pilrwhhl dee mnnipularo o~t.(') (1 pm}'[.1IA spr'f' d'I'eaTlta 1 S"J.'Ilj'·e a S{I ol)l~ne :In'im!lil PCOH1:C'l. Bi'sl uhilu) DD3.1 (/-st<e adus 1m ~·Ur'.tofl sa ini:~iilll~'l U,o fune!-loD:;rp. ]f'~iT:p'a eiw;ujllllui liJ']).'J.1 este La ni\"dic:rgie tmu, CiI'CHi'l"lll ])1)3 .. 1 divkle fJ'e(';v(~fj'\:1:'l. do ta'o1, ia rl:r,ol'l(d2 : J, fnpl Cfli'f'\,",j prrn'I;'I' olJi.in01'eC1 unor puncte rgnJ\1 lnt r« elo, C<\ ~i (I unnr ])f(l..IZe cgalo inl.re d 111;) pnncte Q(ln:'1(:I;ll [ivl-;. l1('<im i ul.i m ci=i scmna ]I'lfl Morse Uti - prin didi niti!' ~ lillll\litBk I!gllin cu J!t\.tlxl.::l,(»; liciile dureazu olt 'l,rlll P \'lrllc'l.p. ]\ )'(od ,1.:1.(1 \ l.n.[,t·jj ,I i II:i i J 8~ i pllJ 1 ct.!'] e unui f)Rl);lTl (I j,'tc.d'i, oifhi ("1,1'.) .irllt'T'"'I'"cl'ilil £{_: ia [\Jt, "'gal eH un l1LH;H:L lull'0. li,I,(,TOk) ~.I'f..-u i cuvln t p,,,,1 ZII tl·(,'b II if" "it [j(, 'w\ I i1 en 0 li flit' (Ilt! id'i j','!'ni TI'lHjr;!I), in YI'PIII(: .e'-' IlIln) t:\lYi)li"~ - ell ~1l]Jl,o 1'1l'tnet.n. D't) L_tp.L, Ill' n fl'l!d (:0 T'I'I; i ftii 'nJl'llJIlI ili! SCTIIO(l eJ(~lnr'ntlil'()1 ~i nil de jW'IlI':lf" ell')"l ili,·w d,t\rn corn'p(',zi\,i,,, lit,el'{:lor, ,cill'f~Li:)r, a SI"I:\'II1I"IIII' (1.(\ IHllll)'L1!Hl,il1 or; tli\ scrviciu , CiUIl - do a-Itrd - ]1101, I'i illimiCo caroctcrc.

1lil rT.lilnwfli.1I1 c;iJ.l(llmjif'OFI Q n cin)'tritulni l)DS.1 njunge [n sl :\l"U',1 J(wie,~ ZI]I'D, tl'nnii.slorul VTl e'StG cornutat, p.l'in in Lr' l'ITl'l:"(] i III DWJl'~ii DIH.4)' oj) ~i nlndu-se as LTd tl'lingmi.~er0[l: ptlfll:f 11111'1 prr'c;\l;lizt.I L Ctrul d u:r.:L'ta punctu lui Nfip!ldtv s-a 'scu.rs fill II cu] unll-/7..NO Lil) la i(\~i rea J ui DD4.4 ad uce bbta- 1)ill1l' r'S in ~cl €U'(')11 Stl ini"\.i(\li.:i de fLm(f~.ioMII'(\ IJl'lli intorrnorliul CfI'IHl'('i)::>nl,,'jl"U'llii Cl . 1J1. a()cs'~ rno rncnl., dacl\ .an so mai [,ransmitt, :n.i'l1'lir.,fldi:c'i'i dHct'i seL-ls21)irghin dl' mHni])~llli\,k 1'.[,\ I'cvinill Ia pO'l.'iti fX sa c(~nl' I'alii, 'IJ i:-d' nlii III J de Li p V ElO Oflf'P7le, DD l'q,in ut fo I' l'ul (til I)(i:rt,ill~ log-i'e 11 eln tip Sf-il/ f/ concctste h) c~l,n(knsat01'ed Cl; si anunte IJD2 .. Z ,qj DD2.B, ,,'\~i\tl(' 1?oten'~,itll1)] de 11i V(~ll(lgj(' ;(~~I~, c1cQ::wJ(;o ~iiJiJ:I' punc! ul de y(\do.i1c al cursntulu! conl.in U 11.prllYti1e s~n ~ 0-ef'lGhj so, Ahia c.l~ii,o!,j LV. Iluneului unulzero de Ia io~~reu lui J)D4.4 apare unscurt impals de zero ce .ropune 11 funr;puTIo hlsta,bilii RS.

I 1\!

II , I

I

tn Ciilz,ul tl:aJ.lsmitol'ii Iiniilnr modul de fnlloHoxwre I)ste 3.n8.10 cr. Slnt adusi Jll s,LI:U"0 de fnnc,tioTICll\(), In',in dioda V D2, B..rn.hi{'bjstabili lis (D'D2.1., DDZ.2 §j, rispccti:v DD2.3 ~ DD.'J.4), carol la rtudul 101', active\lza histab.ii'u1 de Up D. Cirouitul lia:seuhHl'L de tip DatninUt (CDB1i74L p.€ schema

DDS.fl, divide semnalul do Ia i.e~irea Q a eirouitului DD3~1 h1.cU 0 Llat.a ell raportul 2 ; 1.. CbiuCiciGI1'l'a, semnalelnrde po

Ql '~i Q2, reunite de poacta .DD4.4, dLlCO 1a ohtinerecl und lhiH. Flrmcul unulecro 4@ Ia slh',5iil;ll Iinloi reuduce In IuncFUM cireuitul BE. Capacitorul C;!; 1)'00 1''0h11 do a Iimita eventualelsimpulsuri pa:r,Hzitc eauzute de illt1rz:i<u'ea semnalului In bis t.abil:uI DDJ.2. Dae$. .il.l:l s-ar pro coda ~n acest f!,} soar ajunge 10. 0 Ilcl}l1n~l'e rlcj'ectclOIlS'a Ia 'Z6r0 fl 'circuitelor ns.

Portile ])D4.1-J)j)4.3 .Iormeazf gplCl'a torul de, tou pentru autoconbrolul tl'ansmi.l;orii, generator co 01>l;0 ()ethat de S~l.ll'en una de 10: i0'qh'ea pCYl'tii DD4.4.

COllstl'uc{la llUlidl)uli'ttol"uln i

Rezistori. Iii.' potcntiometru lin 'OJ', 1 'k!.1i nZl HI.' 270 i2; B3:i k Q.

Condeusatori. ct. C,\):2),nI"; C3,: eleulrolitic 1 poP/tO YI Cd: oleotrolil.ic 10 VFjiO v, CS,' oleclrolitic50 ,u.P/tQ V.

SCfnicorvlllCiOl'i. D])J, DD:J, DJJ4.' CDB400E; DDS.' CDB474~ Vl'1: 2N1.711 sau ecliivalent ; llDl~VD3: lN414S SHU echivalent.

4{[e materiale : ch.eie de rnani 1J ld}).I,ie, cRsdi, difu·zor:

Im pc duntil 400 n i "de li;5 V/50 tnA.

Cornponentcle electronice .indio.ate pot fi lnlocuite 1i cu t1H~)le, cch:ivaiuntB. Temixuil,ca dcalimentare neccsara el1'UuH(l,'kit' logic,caste de 5 V. Reili'flsQl'ul trehulc sa (lSigUt'0 un curent de 350 wA,

C~lhliljul ~i implantarea ccmprmeutekir se l'ogiisesc ln tigl..!rile '1.61 ~:i -1.. G2. Execubut cored, J)J)g~ll,l tU1lClioneazu de lapl'ima Incceoure, evontcala depnnaro Iiind icxtrem de simr1a, cu eonditia sase Ui'l1l{lrfla~C(l eu aLentiIJ. lunctionarea 1Q~tca a moutajului.

-----~~----75 -----------:

Pig. 1.111

Pcutru cei OIH',l nn ~HI ])(lsihjHLa(,~lll. elf! a-si coustrui 0 cheie . (1f.) mnnipul,r\,ie,. rocomandurn rQ~nSirHU elemrmtelor Ymni eden pclnrizat.

VrTUI,

I - _L:::.':l t::::::t ~J('I

_~I' g*'8g 0 .~.~ .~g ':!L'"_'= ~~I' t,

.-, 't'_. ~ GO U U BA'

j ~ .' ~:J:C1 OWL:"

_r-OL'jl P!dl§] .2.f~O~' °4~;~~· °1 :oJ'~~~ :~~;;';,CUI

_..J 0,") _.It) "-q (~r • __

6 - g''- g :::5::" ~n I r

'" '" 1.f2"" ~ i:::T'

"_ d)_ . 1J e O--f~ b .El;J.

'J (}--Q C>---O {J ' '

1--------!'iS I

L3L EJUICEPTOH TIP QRP* 'IN BANDA. DE 1i\fflz;

P .. ~ 8ch(jI11.i:I~b.Jn(l

fW./K. t.O;i) A\~ Oh80f'"fi mt1:i III L1 i cirCHi In I dp. j'n-i('N]'P, eli! nnde HAn]Tw]UI ei>l.e HlnrLiriea~ $1 a pLionL H pfli 111 ix fITldu:i. A.J',nRI.;~ pri lYi(.'~I.f1 Ri .semnalul (ll!.~~ill:llor'n-

lui nil fl.'l·(IVfI1 iI,il vn I·i- Fig. i.e:

i1hil:1, UHl'1i lIr~' JII'ilClti(i .

aC(;lI1il~.i I'1"I'('\i\III;,j on ~;ti'I'TIHillul Ik inLr:nr-i1. A'7M1;'jJ', [a in~il'llll din IY1L'\:(I[' HI' Vi'! I'f';:!'fu-;j un seinuul }\J}' fJ'E0UI: til pr'f'H.lnhil pr+nl ]'-IIT( "i]I"11 J:U:'-. 'J;~rEGITri oJ)~IJlulj 1',:1,0 l((tmLi(; (;('1(;<'1 fH7JIIH"11. pr-in ut.iliza1'llil Ulloi I)sni].';llcl(' dH PIHili din ,l'(lunphmd dl) ti P l!;ll,P(lf'JU::['P ro di_nft. j\:[l,tocia p('l'tn i l.e tCI:npVi{t IHtlwi'i (I I:li'nullildil r- Il',1'0C!'I'Hfic0 si n celo I' t(:lpfpniel" ell BL (J.

La j" ru isi I' sernnal ul ~ p rtl'vn IIh din OJ.' V (fig ura 1.0.;'1: - plHO{1 '1) f'Blu:'1 pJ.iuLtt 111T1l,Iificlitoetdui .fin~d ~i Lri!Olj'i, IH"jnt,!,'-U11

'" In \)fH.I II I illlm·n:l{.ionnl de scmnnlo, cudul Q~ {',pte!';i,1 "QHI'('" tlllfennmii. ,,8il rniL·.~()I·l~'f. JJIII:orl)l1. ll'I)li.5il'l nil?". iJl.' ni.·.i, 111 .inrg:ouill rudioUTntli;ol'i'lor QHl'n njlu1s ~ii In~I-'l11rlf' "fif1 'Plltrr'" 1'1'fl;.IBl!". 1':s:is'lil, ~\ rluI,HIl;:i ale QI·l.r·-i~UlQT'l ale l':1s'ionn\,ficn' do hll'I'11 (',II PII!WO rni('.lL

105

I I I ~

fUltl,u treco-jos de. tip IT, aHtpentru a .lnli1tul'!l erruonioilo en ~j pentru a. adapba antena. 'I'recerea do pe r0ccpFe pe emiaio se face, deciitre opcnator, tn momeizhul oind lncepe sa m;li1iz:nl~..ze (,<'l£lica act,iCl.{lou-za cheia leJngraJiiGu),

Schema par~H de l'~rcopvie esto1JJ'Pzoll.bafilin figur[f 1.65 ~ place 2. So obseJ'v.a, cD. tranzistol'ii Vl'1-Vl13J ,slut, fJl0ntiuyi tntr-o conJig:l~l'a'~le Y, clM1c11 de u.hJ:8L p!?JitnL oirouitels de i III rare ale receptorilor EjllQrodin'& (cu c0I1'Yel'do (Grcd'I~~. Spre fl mad 'scnsiJ5iliti1tea !}i. a SJ)Qri rapor+nl sein nal (z_gC'rnot al .N!efllJtofului ill aIlsamhLu, so impune folosirea IrunzidodlOJi lill \)fect de clmp. TnH1Zislol'ii V:P1 ~I VT2 dnt n.chiIE1JI'flti ou H [utnrul ·l'Gzistorul.ui sernireglahil flo. In dl'cmul !l'.L·;\ilzhd.o~iIor f·;.i'rrt, inserate diodnlo V Dl ~i YD,Z, diode ~al'tl Crv~ll(lJal !)t, PllirJR Hlpsi .. , 1nga', iJdl1el'l'lclu -noamintc de ccln i n vll1ii~t.t'·1& fizjdi IU 8\;(')1:\10: cu pl+vi.ro III indu«pu mHgnditl.tI, DO v.O I'll' ctUBCIHli a (]a (I., somnaledo nivcl marc, chiur pentru un Linrp SGUl't1 FTl ~j VT2 80 VOl' C.0D11JOl'tu ca sigut'Hnle1u' cole mal- m{Jidel

rruIL(cLol'jj Ll-L3. cunstibuie fillI'uJ de in Lptw€l, 8i' ijjr) d \~II pl~l'~i U~OJ" 11\ eapiitLll cald prin ('.OIJett>llB;xtorii C2'l §I 28, III scopul oh~iMrii Iainl ruren unei. ~klecl,iv:iLi:iy\i .bun!? Tran?illtontl -V1'3 J:opl'UY..inli:iun prim ~lllj do ampliflcare. VTl ~i 1':1':2 ne 00Si lil 0 itlll':Jl'o cchilibrHlu, deo iii reco ~ellll1iH ul tIe In os ~ila~ 1'1;t!C;l rl'eGYBH:~ti: ~ 'V f\,1'.iabH& 613 ~,.e ~ a.l)lic~t pri l1;tr-Ull tl·lJl1siol'mJ!.Lol', Ti, de banda laI'gi1, ell fOl'lkt, hohinn] tt'lh11.u'r avlnd rL1PQI'luJ de imlJ@dan1,,"u de 4,: t.

Diu. J}lix('lt GPA1I)o.ne:nla auctio $8 aplkD, prin trtmsf0~'m~· torul ,]'Z, o.nlpunc;at&,ruln"i cchipat cu Fr4~'VTI/. i\,l)l.fJlif\~~j.}Iorul AP are 0 sc.hcrnu flirop1u ~i ail~gm'Q 1;1D, Q\9tig nw,f'e ~l un _zgomot mie, Pereclrca de -t1'tl1l7,istOl'i _COrtl1~lem:('nta'1'i, r T6 ~jp'r6r 0::i!oiti1 un etaj ffrml simplu, v: 1'V.

OFV 0S.te, ccliipqt CQ Yl'7~ V·TO. Traoziatoru; Vl'7 consti" ~,lliG urr chts·jc oscilt~tor de :lip Cla]JP' 'COlJdtmsator'ii (::13, C15-Cl'l trelYuie !.'if! ·fie de:bttll:a palitarl.·9, cO mioa: <Jycntp~l c(;ram:ici sau m.ulUsLl~(\t. DJjJrHt 20))01') 111>5) lJ'~jgw,i{ c(mtl1)lul l,('llS.iUI)ii (1"<3 9 V 11 oscilatoI'\llui,pl!ntru 0 l.rnUa st<lbilitate ~~ fl'i_\(;yeJ1~lt. Imunitatea os~jla:f::oI!tlh1i Ia vai:l[l1ilile sarl\i~iii 13$1;:8 !{l;igUl'ut.it do lIT8 ~i VT-9;epnec'Cu1i gQlv&hio. Se re CO mand a' CA' nluca eTe (iul\l[{j irnpl'imat Sir, fio eernplor ecra.n_at'i\ o1l't'f.(hlv. di:_{ alut"lllllirui ou g~(OSjJl113W 1,,1. ,5, mm. Semnalul' c1,ill. Oll'V' esto llplicD.~l1'£msfi)l'mwLoruJui 1"1 DriB. C22: D.e, aici, s0mn,31:i111

oscilatorului ajungo lit 111'1, Vt,8, Tot 1~@8t()'h:l .Ii. SIT nplicii §i semna1ull)l'Ov8ii_i~ din etajul de il1tctlJ'e, SmlUHl)uJ mixat 1:8 culege de 1':2. Seeundarul lui 1'2, nJiitLiI'i .de l;on(lf-mf5t~t() rii (:4 ~j (,'5" formeaza un .fiHJ'u co prointJlllpinil p"fL-tJ'undo1'ea RI? .In. IlJl1]Jlifioatorul A1<'. Nivelul .aUtUO esl:d n'glat' eu l)oLt)Jltio-

Ill,eLl'Ll] EG. Primul elaj comportd tpHn:r,i,sl,orii V T4 :'Ij VJ'/i de zgomot rodus, spro a Iacilita I'cc!J])\;iOSI}H1Jl aJelol'(ie nivcl mic, Cuplajul d-intJ'c acest ol£l,i !_Ii l:fll f'inel e~_Lo I,'!;A.)iZllt cu 910. A_lJ cli~ia poat e a 1-'08 100 1n (;uscll (I)! I l'ezisL,'n1-OI ill l',l'nu \Ill peste 2 k n) sau ill diluznr, cu conditio GH seuinalul :SD, fie aplioat uuui etllj audio de ]Jntpre.

Partea qn em i.~jtj- Uigtll'i1 1.Gt) - pJIl.0a 4) tl'tilb:r'n Z,~I ~1'i~i tl'anzislul'i qUO fndliLl,)tlzti 61.> \:i-llr1'0;'1 urn: i-V LI Lr~'I'i de ei I'I~a

2 :N.Pl'imul tr'&J12jStOJ', Yl'10, de ~ipul 2N3!)04 (21':2222), Fl:lme~te semnal do HF de Ia 0.FV, pA carr 11 slll.pljj'iea ¥i 11 Q,ondu0B La stajul pJ:0-amp]ifictI1.OJ', V'T11, (1(1 t;ipuJ BF'Y51 (2N3866) prin inLcI'l:nediul induetorului L6, SoH Jll'f1.1"Wa.t 11n ij,stfel de ouplaj spre a elimina eventualele arrnonioi. Cuplaj til d.int~e pfe.~lnpllfj cater .~i (,taj ul Iinal se fade Dim-ihlJ', <-1 Lit. L6, ~ii §1 L7fn;nd aeordato pe il'ocYGJ4a do InCl'U (wod1.l1!'!,Alcll lor de aliniers va, fi descris'?\ in paginilo m'mtit,hH'f), Cnk dou_a, fFtU,l8 111oreazi11n.clas.:l A.

Etajul finales'to. cuplaf oapaoiljhr, ()ilC38 III un filt I'tl IT nx.,aWj_tui~ din L9, C39 §i C4IJ, LUC1'UJ ()U' fjJ-Llitl1 e;~tG in ()SOll~U un comprornis, 'lotu~j la Irecvcnta do luel'l) 50 a l~ura

1013

8)_;Lfelo irupndanFl de ie~re de '00 .0: h:cnl n,ecesar fldl.\ptilJ,~il (:1,1 antena,Pentru VJ'l:3 se pot Iolosi mm mnlte tIPlll':t: 2Na65~~, ]JL Y33 2N4427 S0.11 BSX6'1. Hozultato !'lOVU Jnal

" ,., t' 'I 2' N"86'r.· nI~Y~ 1

modeste se pot ob«me ~I C~'1 apn r'l: e , .J '\?1, _n , ,~' sa~l.

_prin sortare, chiar ~i .2N30!)5,:, Dlod,a lOmll?'ISc~ntD,)?V1J6 'PDlllalizl'l\Zl} {1n S~ eruite ea Iiind alimeutata prIll 11-<)9 d1;l in tensill.Dt'lE\. de 12 V, r6gl1.~itii ~i ,ln coleotorul lui V 1'12,

Pent ru a tnlosni Iucrul cu emiceptorula fNrt prevuzu I, \1 n gon orator dn serunal ell rol de monitor eu dio (este vDrhll: de pro prinl eontrol - In auz - ttl sernnalelor JV[oJ'Sc l,rlU1SlfUfJt:)_. De asemenea, 's-a mai inelus ~i unsistem dl! Lr(.!.cere' (J1~tOl)1f\t.fl. do pe emisi« pe I'f!Ce:pV~l, at.un ci cind SH oJjn~ii j)l;' n1All'qwllhLol' (figuJ'tlLlj7 - plne[l 3),

Pig, 1,67

GHM1'O Lil r'ul" m.onHOl' este df) mare, utilitate in ti:rl~?l!] tWlfismitetii,j ~asjgl'l-dl.ld()(mtrol.Ld (l_;Hl'i (;iv. usupr<l., prOpr"lIojl' somnalo Innsate In oLer. Se ~t1e oa in Iipsa unuI, astfel (~e control - chiar docii scluCJ'Cf.tZH en bl:gul eleetro~Jc - caliiitrl,Cf( 15t:01'0161' tr8n~mise are: de suf~rl~: ?SbO]ttl'~lJ pro:pus. Ii ~e-rvestE~ Fu[td,e hino transialorul Vl1o, dQ tl'~t~) ~1J?SU (produei,,10 fCCE numH:e~ti). Acosta, cu 'WuJOn.Ct'111n(1, ~'tl (n"'H7iU tn ~'f1~"in\ n ll,~'OO!iCllan.l', fl;~eye:l1a, ;sa de l,;cru .p~Und Ii nSf! [' rnodifi cut.u din 'ValoriJe lUI 11:1u ~l i?42 (tn cazul de fwl;h'l'rccv(Jl't\;[l do oscril<r!;:ie es~e aleasa lri Juru], ~ 800 tr(.~. Prill' crmdonsntorul Cd_! somnnlul an dio se . ap heu In Ci:l§tl, e] ti i nd conecta ~ di I'ed In <I co hl ~i 11l11lC'~C u m inus \11 con densa-

lOH

. CimJeriSftf.Qti. ct, 29 of; cz, P3, C51 C12, C]8;. 6'21:, _C2$"C3T, (.'34, CS8,C4d,C4J, C4i3;W nF; C~4: 4J nFI .co C19 ceo C'32 ces C' '1W co ce: cis 100' .. "!?, cr

\« ~ . _, w} ~. ,r~., >t;.1 l !t'.; ~ _', ~ I',,_.,..,. u.o , ,', nx' ~ _... I

~elcI}Lro!iLj 0 roo p,1;'/25 v, C8: C.lcctl'()liti Q 2 1""F/f6 Vi C!1i f)lo(;tfoli Lie .4] ftE'/16 V; cto, ell: 4,7 pJi'/16 Vi G.13 :180 rrF j cu. Dapuc.i+QJ''i~[\ri/;~hil 10pf; C1/5: ,~DO .pF; CJ(J,Cn,~ '080p,'[t; C23:qupaC11:ol' do. tr{:coro 1 fLli'i C24, C2/5, ceo, 20.0 pF.; C,?'7, C28: 8,2 '[iF; (/20: ~:)O nF; C331 C3(J: l ri Ill'''!' 3 - .GO p.F': C391 Gft!): .(l70 pj,?; csr. o10otroli l'ft: 6.8/LI:'/,1 G V,

Tranzistori, diode, 1-' ri. V 7',1, V1"7: Bf2Sf;" l;,FV\, 10, EL~C\VH' V]'(J, V'j'(j: DCtOO, Den:::::; v rs. HC17!,1, iH.;02021 TlTS- Vi'lO: 2N2:222; VTl1: 2Ni7H, J}FY:':d ~ viir'J.t

'2N3553, 21\'3'866; VT1B:2N26.'J.(l, 1l0SU, 'J"lSCk3: vru, VT1~r:2N2~07, BDJ::l6, VT16: HDtJ5, 2N171'1; viu, F,D2: PU_8Z; VV3, v oo. nFL, el(: (il'il;(' Lip; V1)4, v.o7- VDltJ;, 1~a48;. VD3: PLDVL

Alre materiale: K: rlClr,u 12V/IlHl.X', so !'IIA; l1liluiTliili,.IOJ

tolr'gl'd'iGeiiJ, ,

. S((eXal:I1in~ LI) III G(l:fI'~ inu fi re Q<JTlk.,:'\'.i tm ~,II'\:niJ I (I l1Um'iln r. M~li int.li di\ tole 1Q I' :

. L1: l11infi1~111'al'e[L pcimnrii ~'l sVil'l~ ell-Em, 0 0,25 III HI ,in secundar 22 spire, .h it) I eel mni sus ; L2; 22 !Ii;! !:ipll'fJ CH- E ill 10 0/22 mm ; 1,3 :22 d~: f:piT'{1 1;11 pl"i7,T\ la q 1!ll')L(,spJ'0Zr)1~0t:1 dill; ma,],~, Cu-Em, p 0:.22 nun; II .. tllfi)~ln'[l.l'()1'l 1.:'2 '1.2 SjI'it'0 CuElll-ml;\'tase, 0 0,25 mrn tnl, 3"412'8pil'e utl niai §,llSj lut: ,qJ 12 spire on mai SlIS, ]\/o/(L eiJlt) Ll't:i Infitf\lcS:t'i alB lui 1'1 so. bb,birt01:1;:.(t1 una p:esleaJln., ']',8,. prirnaru! 2 X 1Ji spil'e ell-Ernl;ntttesv, 00,1 G J1i 111; se c:md~ I'\I~ L 4: 17 f.p i lie cu- T~ in , ~ '0,22 .rnm i L5, LS:'iO ~plro hoblllllL8 LW 0 JH'ci:"1 (it: fi'~'I'iUl1 LO: 10 primal' '16 + :10 spir-f) CII-Bln,-mMns(), 00,22. n:ulljin s£cundal' 3 spire CIJ.-'8m.-rJ'l.iHtll"fJ,.0 0,22 rmn; Lr : ])l'in11Irul &I'({ 32 spiro Cu-Eri1.-mritasf'j ;3 0122 rurn ; S('Gll1Jd(;lTld a >Sjiirti OR mfii SlIS; L9; 14 spi r'e Cll~J~ fll-n)tiLaS0, .0 0;5 I 11.1 fI ,

N o t u; LI-L4i!,0 b()hi.ne[lZ11 pc. cal'GI~C tip 1,I'wlSfuTiTIul,ul'1 dl! fw{lo. v~nl:K inLoi:ll:lo;l(lI'[ltrl:dip 'tclrvi~,oTlli "Sport", Trunslorrnatnull Tl s.i 7'2 prlic:l1m ~'ijn{ILlcwri'i UJ-Jj) so' l)oJ:iii~oa?:':'l.fie" [.ol'U!'i ell" f(wil,i,1, t'ip '1'16 ~7,X(" Rt(:crilp:). Cubl'inlle ,do h):;;I:itl1rld!;lc cCl·c.(ltf~r6 ~LiilJ,tUicil *i ii;lg.i. om')(' tell n [)1[)~1 ca;POlrlrn D Inc tron I Crt - Bue \ll'Bf;'.lI,

Pentru PY,Q.9.t'oa In fllncF~IU{) a ()miC0p~oTuhlj cs~e nece·~tl\ii ,{lonstrIl1fl):.~ tJ~ei soucle .de r09J.QJl'q~vnr~ 31 al~a1!tfl,ti,t rnujt,]ffi<{I'llhu, ell ajuroru] C.o.rCID so rnas:5nhr i.llvdnl radrat,Jd

tq~Ului c~ {(pJaca 2), N,i:v/;:l~d semnaluluide control SO' rogl(~Hza prlJl InOdlh:0il1't)1l :Vl1lom lui H42,

In conbinuare 8J~ exam iHlhn ntodul (l b com utare ticlJ.to,m fl'tii de po emisio pe reC0p'pe, Sistemul' WL(] siJ.nil(lI' cu col dlJ {imYiand,& v6cali'\ '(sistcfQIlJ VO'X).Clnd mnnipulutorul I'\sto B.pal)ut, V1'14 iii Y'I'M intra tnco.Mhm\,ie, Conscointn oste ca goneraterul a~dJ:,o ct;,Le o1imclr~at Cl~ +12 V, precum. ~J 1'13lrJUl,R .. , preVl.l.z.ljt,cu c',)ntac~e 0or08J),lIilZiiLoftr~ CO \'0.(' pN'.mite comutar.efllltLtDJ1Cl de ]!)I. l'ocGFtie .In omisio, si a 10l'lf;)1lJ.lii de <tJil,1;J,entare:penLru modul reSpecLiY de htCI:ll,0misi'J ori ·n;l,.ep1;I,c,BeIl}~I, 8St(~alllh6ntat de V')'HJ) care u re prBvUzut. UTI .g'1'1;}J ftC cc wll'oduCd6 arttunita b:llilvl\iere in. 1.\C'1"iGt1fJJ,€t\ releului, De Cf)' jJ~te ncces<ll'? 1f\Utzi()f'i~a} in Iipsa Bi1lu 'eB& mai llfJins0Hi'no.t.9. OZltUl'O in transmisia !1.nJ)sLJ':1 ill' ,~i avea Joe ireCOI'Ctl; de)le ernisie pe recopjie. A~Bd0.rJ ar U1'JJl",l!i6 HS(lu]Uim d:nJ prcrpl'lUJ s,i1mJl;al (eel. de c.onLrbl))dnd cele capta'tfl rLf! .:fllCnptQ!', 1146J'}1 C41 (~ollfol'.tl emicepto ruJnj;sul)lot,i"<'llll;c~Ji;a]'6. RC.'llS.lOl'ul f!:d8,1loa:t0' Ii sm:nil'¢glabil sau chiar ~J1 po'tfJll'jiio?loLI'H. JH''0PrllH'.:JB, iJface:;;,L ulbimeaa Iiirul m()n~a·t l~e panoul lro.n~a] aJ t~pal'l.tfulUl" ACYlOll1.ndu-:OG aeC!5Jil.,. '00 obtinG 0 constaH~,ii de: Limp vDri,rlJJIaj . ildul;i1:1l:lfi Ia viLon\ do hfer'II h.l tolegraLt.a. Pl'Ote0~iu lui V 1'10 (Ia tel1f!i~j nile 'ttanzif.Ol'ii ee YOi:' elJlh:c4 datodtamleului K) se reali:::_ea:;s}i. eu di.0do, 11 D()~ Sp);,() <1 GVl'~11 (tlldl:Ul~area tlQcideutaJil: ar'ci\1.l11ui in'f!lu:iJotlllhu V1' If] a-a;l rll0ntat dio.dele V D7~1 V D8, rjdieind lit un JriYBl rna: rnu~J p~HgUJ de .imunitute 111 zgomctce ponte ilp:1lroa in

h.'JZ,~'l lUI Vt10. .

Lis/a. de eom,po'nen.le

, R,",z.istl)':i,; ,R1J R~: ~7 k D: fl~j R'1:: to !l; ED: p9t,cn~IOn1fl!tl'U senurogl;Jhll1QO 0,; iUJ,ldlJm! to j{ o'i R7; 2:20k£,J:;' !~8" li~4', 1l45: :2,Z k:.{li B.9: fMo,i H10:2J7 kt1:;; Rt.): sue. 82 Id1:; JUR, Bl.9" R30j]o134." Rill :'1 kn.i JUs, T{Sg,' '&GO 0,; 11.14) Ro20, lM~;' ,17 .p~ JUS: 100 leD; R1d, R3f!j J,~$3: :L!1O . .Q; R.t'lj lU8~ RiP,: 10 k n i 1121,' 33 k.Q; lU9g R,:/;tJ: 830 ill' RS1,). It'3i5 ,:220f:l,' R.J7'·56 til, tu«. 3· 3' k .. rt; Jl.;1:fl.' 820 O. . ,. , s: 't.<G' • ..,' ~~'"

uo

HI

l'-~-P-I-'----l de HF. Sonde se va l'BalizCl

'~-.~·9(f\'JI1I'''dnj in1,1'-i) Ci_lIjet,ii lnetilliciJ:) la CIlI'i3

~pra : UJG,~e 11 (r). ~i"rI'1J'V "" I)' d u 1 1; I' t .'

pd;,tilll: G I ,_', \/ n,,"";"" "'" J.l'lve e n vu: (.ees~

~sura: ,,7nFJ i' (izolat). Schema de principiu 11

:rf, ~- sondei nf;te J.!l'CZ\lJJ,til'tiUn figw'tl.

~ --;C~Jr'-,~~!;'I;e 1.68. Dllpii conJec},i(),llIu,'f)O,sou ..

l .. ~~ 'I' I J ' f

1;'1,&. i.08 (tOUiQ ;feCf) fl j:ll!Ili).:l'H!l·1ll unc-

• <> , ' Frrm;upttr'~ii(lt;]'('eqJ~iB.SLijnd

deci 08. fr(Joven~8. O],V va fi egaJa on j"C00Y"nta (11'1 intl'iXl'i), lrr;b1~ii!,:in primut rlnd, ~n .ne m3igl1I'iim uil oSlJiJ.t:lol'ul rl.l~J.(~vioneaza in banda de 40 de rnetri, l'CSPfWliv 7 000-7 iOO klle. In ~l~os'L scop 8~ va apropia de L4 i>o])jU(l U),]).rywtI'lJlni Un pozltla l)8bsol'~)tle"ll p(1nuct a alla lirnitole J o h('cVfmi,11 pc care le aoopera osoilatorul cu fWw;;r(mt,:i vnriab il;'I: Dnc11 limitf,lf~ 1lU so Inca (It(1f)Z U ill tre eic! p\)'Lolj~ do L ::11) iH, Sf) :v n (l ('.tl-ona asnprn miezului nohin(li LA flPNl a cOI·cr::I,L\(j;;HJ'l.1I1 d.1! 1fl'f'~('.~ \/'(\nFi nocesar (ovvntunl scva I)GOIWl'l (J pl~~jii IX, vu Jl'p,if;i fC}:'II'Lt] I)utJi.nbnnd.n). '. , . ,

, UI'm.iitOI;t1'0a etCipii 0 cntlsLj[.uifl filtrul elf: hllmft1 ,k In IDt1'i.l{,(lHpt\J'~ii dH l'{jcf~p:~ir,.1 til l.J'U t110atlliL ell Ll-L3 Hi C,?J·CZ8. P~ll1Lt'u aceasta, cu nj utorul dipmetrului indlldiu{tde LJ- £;3 Sf VOl' ,tllX) l'(la III rcco pe fl'(J()YcntH. ctr; 7 050 klfz. '

q~j?Ii1,t()n~] ell fretw<Ju\A Yi'lduhilil (placa '1) se in1.plantca'za pUJ,J'IVlt fJg'IH'P 1.68Ptl cC\1J1Djul (lin ugura 1,70. Placa 2 (figura

plaw 1

/

112

~---------------~---$1----------------~1

Fig. 1,70

1~.1J) se inl.plHnl.tlt\2,tl Pl') cahlnjul din figlH'n.1.72. PJ0<;ii J (figurll t 73) iicorospunde calilaj ulfig. ~L 71 •• In ~nJ'~i t" Iil rnl \,.)'\"(;1"jQs (phiCD 4) dill Figura 1.7S scasamb Ie ell: iJ. pt\ ClllJluj til dOlL 11) lfigllf'a 1.16.-

]Vfl)Jlf1ionCiru oil h" tnoeput ()st\l nnOP$iU ca If! l'('lglaj ntH l~C().ptonll, en ~i IJmi'~iltul'ul ::-;tl rio alimeutati !.ll'a Ci\ sistemul :0.0 tr;eOe,l'et1{~ pe !:lmjsielw nlGCp'(;ie sil Iio lntl'ulius,

. Dupa aceste opel'ilW preliminare pru'Loa de l'!")ciYp'~ie se wiml0nt.ca.zu ou +:l2 y, uU}Ja(Jal~cse ennlldiitlzi!. i\ulUn,L in punctul SEli, PI'in rol:il"(]H capaoitorului vi{['iiJbJ.1 CU se ealiM.

U3,

I~

------------l/,:J ---------Ftg, ("i'B

Fig. 1.7:1

,B,a so :rec{~ptilJnllze 0 emieiune ill [.e}'·griJfie sau i'0nie BLU. ·Qq:at& Ule:fl~,i1 0 8~1.1siuiWise va ac'P01,:'<:\ h.slIprtJ: GOI? t)tl:lll~n,V)liJ:r Ll-L3 (0bhgat,ol~lU cuo ~JJ I' uJ)~hJj'\,p.dtl) Jl1 a t{i.rW 1 )%0 knit I) ·pJn:u clnd ln cii~ti so obtino,llJl sornnal maxim. Sc va concota J~'Ul.;ti.ll1o LruJ cu ,son51~dnI~u.ncllll.A ~i,vcti(Jn~lId din nO.ll i~ld U?to';6i,Ll-L3 $0 va cHuLa saso oh~l1la un 111 aXJ m 11m do 1'Ilclico.'li!0 fYe III uItituetru. Este necossr CIi\ pOl:entiollllltr\l] lW ta fie JflJz-j~i(jnut Ia mijltJ.c. EI va n a0t inilH {. pl11i'i l~l n,d sf! O])Fll"e 1,1:fl SfllIlll.HltuJd,iQperfeot int.eUgihiL. eel a,jtitQrullni, ne t1f' va ;@tltPiH volurnul dot'it.Gu accasta J'()gli:lj(:lc l'f'Cf1])(Ol'lJJl1is:inL Hl.6helato.

Parten do cm'isia so va acords ell ajutorul OFV. Scala. qQilo<iusatOrtll\,li va n gra.datii no dupi1 fl'eevQn:~fJd0 rCGnl)"~ie lJ~la cunoscute l fie., en ajuto rul dlpmetrului am p l,a sut in ;.lip'l'opicrea ull.tellei. La tnceputse g0l10l'Co:zii c1l]l'1.lo.le.dt). handa,

~------~~------------125----------------~~~

+

1--~-----------100' ------------,.----j

Fir;. ].74

,F'''~. J, re

1 III

C it ld tl) 1 u.l ~

7000 j{'H.?" respl:H:\tiiv.7 100 Jd.Lz, YI~'iincllH'l vilJO[(Nrfl llliCU: pln6 omd :ill eiii}f:i se 811do un Lon, 1 n fH1l1 ct.u j l'OSpt)ctiv S(! VD maroa scala lui C14; }'r'eWvi',!'i~010 Qupliimre lutl"C 7 ~ 71'1 j\f(li vor fi .marcate ulterior.

Pentrua fho-ili:hl acordul aUt ln reef!vt:in, -n ~i Ia umisie este .necesar ca til capacitorul C14'5(\ sepf'i'!vadfl de,mIlILipJi~ care.

Dup;<t ceSC1)JUa fm_.;(,_ ,g'l,!tdal,~ In mod (~r!l·,:spl1JJ7.iHo[', [II'meazii cn rn punctul C2.l saso npJi(;0 !)iimmdnl Piod us.de orv, aoulJlli fr(lcyen'~i'I. s'e sJ[lhilc~te la7 OGO UTi. Se y<\ eonecta 8110i sonda OU multimetrul tn bnzn b-anzisl.orulni V1'11 ~i ~£i iw~ionel1.z4.hr:inwru1 C,~3 pin!'i sl!fllrtiuc\ o df';VjH~i(,) 111Uxim(1 () i.ns;t(,\lm~ntl)lui ind iua.t(w; Li)slud OFV cu p liT!, tot ltl pun ntul C2:l, se COil.ectolml apoi rnultimctrul In J'Q7-[i' tl;ailz-isUlfuIL!l YT:1,'J, e::riYCllt.tncl a(;01a~j l'cgloj !.~I;l ~i lid [H) LCll'](H'.

Unnl.ll1Za wg18 rea ge"fic"rato,,('ului de ton ~i asistcmului de t;'recc,foe emisii:l~rtJct)V1;je:, ManiJ?ulfllOI,tdim cOn:e6te,tlfQ, in IJuj1Cttl] S[{rJ, ~'i apoi se a pl,tSfl. .Hcleul va trob uj sf( anclunseze. Tini'nd in continuare manipulatorul ,IPttsnL, S@ YOI'ji'lc~ .buna ftm.c~ion arc a gone ra to rului I echi paL c u Y-r.13 , UY OJ ilrilldu-1 In cil§ti. Tonul de autoccntrol MI'eglea::r,ii prill modiflcafca fDJ'iisto:puhii 1M2,. Seda drumul rnanipuletorului §i relcul va trclmi sa revillO., tnpozi,t;i0 riQrmalki :(Ju pit 0,5-2 secunda, interval reglah iJ ell lUtE. Daea SiQ p,ref.'H:u un. I:IIt 'tirnp Lrobui(' mndificat Cd/7; proportional ell t.impul dorit, Incheind ile(~aslu \J)timu operaFe emiCBptorttl estc gaba de fUflCpbhai:'e.

Pliicile consti.Lutiye' ale emicept.onului so mOl1to:l7.U tnl.r-o on,l)l':\tii de aluminiuvpe panoul cl'i.roia se amr:ila:Rtln,zll c(r[jl).citorul C.14) po'tent,[:ome'trullW ~i, evsntual, RitB. De o semenea , semai i::i:J.onte(lziJ ~i o r:imf& de ant0J1il, (\¢In- do.ua DEL-uri(:(] indica funetionarca fie ernisie S'D,JJp0 :reccJlI3_e, 0 aW) rnutu (de orice tip) pentru IIlllnip\llatorul telografie, preoumsi lin tntreroptor ele oprire~:pOJ'niro. Dimensiuriilo concrete, nrodul de c0n8trucli(J~iaspect.1J1 G.u::11 oj ctl.srtoi depind de 8x'p(iyionta ~i gustul fi(~dj ruia ~i I fir ofi nu, de ajutorul ncordat do l;:n radioamator rcu prnclica mai indolllng'aL6.

Anfofi'aso alcg0: dll,Pf.1 ·eri'toi"i\ll <\bol'dnhi.1.iU:1:Pi din punot do verlere cQnstL'll cuv oriel llpil p.t;rfor::mI1H~ek flnun~I\'L(" !wrll:vu mOdf1]BJ~ dl3, antena pt'l<z(lJrl,at.e.

/I,. N" r l:r i\.J E'

... 1"--1.... "_~~ '1: .......

An Lr:l\ a ell to - du po. C \1 m W ~tI n -- un yi l_'fJU [L 01lIJUU I~ L dl'IS( :his',CflI'0 lJf~nn:i Le \IJJ.l)'i sis (,I' In fi II ::;il ,i'rl rl'i (1Z t" (i:ll eil? I) I a.Ul\!lloJOl' dl< (llUisip), tit! S,l capf.M7.,() (!iI I'HUllpljiJ) (I (:l1('I'gio de hlHH:a h1~t.lV0nl8. In principlu, Ol'IG(\ Hnbcun pururitc deopD'ti;(y;~i ~·t)U!.'JY~ia \;Ii emisia hll'l'gitii I)l(~d ('mntlg:rJ(')j!iCD,

Din puuct <tIt vedl}t'(j mecn'llie, gll(Hlltd,I.'i.e' ~j. eJNiLr:i(\ div(,J'~ si.IiRtf1a f\lllBnf'lo1' (,S te (11'·a. d]'1) I.ll,uii III pJ,'nsiow'\l',I't u. .'\C(!.~l,il1<1 Qi'v0t:.,·ikrtn gil. cl 11 LIIf'C:J:7.ll .1 n mod Kppc:ii'll ['1.'<Jc:vl-'l-rl,ul(1l' II.u I uceu ~'i honzii 'dD 'l.)·tl()~mj pent!'11 (:ll!'.t) (;sLI1 p l'Oj,\ ('l-<;\ [,fj ~:jdj .,~j randa(tlen t l\HL\ in) fil'eaJ'e In;rtmi ft. Cif \IJ'tl'l 1'11'(', d IIJli1~IWO( rul de f1'(:(}~'i\JjXI2' i;IC0.ller'i L ani,(!lWliJ se P()~ r;JfL'ii I'i 1\11 ,in n'lu I'q, in ,wlli:\ne de 1';J:di0 ~I antcne dn tclvviz:i.Ullf'.D u p11 1'l11'l'llIt cons Lructi V'U distingom nntflnll 01.1 dipoli Lr~lTI1:ivn.1'st1']j, antcne rhmo) piu~tl.ilJ'olice; ell 1'0flBctClt· diedru, Yagi-Uda, 0U dirioli lQg::,u·itmil.!.lml'judici, antn;r1(1' de. tip delta, (Ill atl,qIJ},lg,'I, autenc mono'fi.lHN1" YC1,th:11l1e e l.c. 1~C0Slf1 tip ul'i,eu I) diversituto 1:NI !lj r:1;1.l'Q dBpil,:w:sLe ell rnulf 0l1TUl1f!.l'IH'Ga de mai Sl)S:, d.e11.l !'I:ozuJ Ln .. Ln OP,1iii)l.u'ltl 0, 8..rlUmiLti, frocvlli11;u sa II lt~ un HJlIlHI.i1. s-rj(-);ct ru rtf.) i'J'c.cvcilt('. DB aceeasi} ponte ll'~i:)toY'n:iGi fj.i () cJl~'8jfi GflJ'O de Li FuI:

'Q.:,u'!;e.ne P0ntt'il uncle decametrice, pell !-1'U, und« ITIQ'LI',iti" ,1./1"\0\-

Hl.d}'ic(~· etc, '.

. Nr;mi.hlll rnaro dcnntene 0xir;L(JlltO,. cu p(,l'fOrlllllll:ye nu hit(j'r,di,auna lneo,l'ela'~ie IJIl cuMigurG~lil gi1omeLriC:& pun J!1l«sea p roLIClTlC 1'.lt,di<ji±lll:at01:i:1Q·r In ('Itl'.g~)'e:~ 601("1 mul P(jtri~ "ite unui fJlllHni.t scop. Dill8.C0aslU ,_"nJl\a, penl.ru oricntare, vum J)l',ez(,qrlia uncl« djnLrwuJ) leJJ,(\le r.lJ'~ll (l'N;vmTt uti1i2.fJl!~" tre~ ,dind rrraiIntti in rf'l\ri.stll uncle dintre ,:!H'Hd.1{j·jB.tiDiieantel't0]Ol'.

117

Un i 1J1portrmt parnmot.ru I'll nlltl}Jwi ,11 reprOZi!l~0 impedani« sa, millime care so IJ1ll1G in ov.idlmFi in pnnctul son de ali rnontare. Im peds nte]e uzualo Iulosi LCl 10.. antene sl1l:t de 75 [,), ~i 300 n. Albe volari, oa SO, 60 $al1240 'Q so 1tiit1Jnnse mai rar. MeJt~i()nl1m ca TH!Q<i{l1)lBl'Ca dinhrc impedanta elf! iesire a om:it,atornllli sau a TCC€'1JLi')['tllui ell nntcna, duce In. Bpulipa unor roflexii ~i inlerfcl'f,n1;ol1rkre . undelo dil'HCt0 ~i cell') reflocl.a to, roz ull.lntl de (l101 (10 Sjwcu,tl Ia antonele dB ernisie) el'{_'~t{mm IJinfl. In valori fnDrte ~llpuri:itonx'o lJ asa-numitului foct-ot' de undo S111y-ioTiflrc.

Directioitaica const.it.u io tin all, irn porta nt parnrnetru ce cnrndel'i_'l.car.o. 0 l:\nien.ii, Iiind 0 mndnlitnlO de 'fI_ Hllr('{\ia grMll'u ncunilo.rm de a t'fJcep1;i0l1<\ ({nniLe) tn juru] pl'ii:l. Exprirnatri adcsea pi-intr-un grafic ill ccordouute polar«, cnractel'istina de dimctiY'iti:lto tr0b"lti8 tnlllloi1.si\ 011 Ytl'I'i ut,i a c1 m pul IIi. ends (l'cccpyinu(1l), td,l'lnci clnd so B ·11.i.!'ilhtt Dnghiu] do 1'(,1\;-

_rint1\. . .

j.~1 t.reilca l'Qfnm{'lrll, denfwbi-t dn im por-l ant., (;f\le ei\"1-ignl ameuei (D),Pl'irl11!lt ru (h,t:ibtlli); el r0pI'(·zinL<l. T"ill"ll1.'I,UJ dillh!', j1tltI.C),O!I Ci)p'~aLfrdfi rt~$.rJeJ::\ jVt\Hl)'tcni\ ~i j.ltltb'I'.'<l \:,'lptHti'i dB un di}101 in SOlniY.mcltl, arnhcle di::;p\ls0jn tl.c('Jf,t~i"ill1p electrolTlflgrl(YI ic cmogcn. In1 ~lH.'il"', cJ~oLii:pd antsnei r"]1],P7;illl,i:\ \ In mod de a car·a(~t.(ll'jz" 10 co m:'i::,'1n;i\ oa oste rani tWli'i d(\ci~ d-iJ)Qhll jJ1 semiuurlii, consirlerat {lH refel'ln~5..

RCI)){)/'tul faJ(f.,s]lale, fL'\l'Jrhll(T~ In Uni(7;\~i](lgftr;i~nll0(" I'fcprfl~in~o. de fapt' 0 dl:r:o'l'iel'c' a ytu'f1ct;j-rrjstjcii de di.r'\)(.~Lj"jl'D.It(\, inrlictnd m[IIl'Lel'B tn care ant"TlQ 1'1)1'diG,l':t1 (rccPF\i~'(ln(';}zt() mai bino pe 0 dire{J~ie, d11 nwxim ('c()'risidt;I'flOt dr('jpt"fi,\.a" nntenei), d\:!: It 1 rl ppm opus, 1n 1·80"' (~oi",uLHi1 rn fUnd ~>sp'il't:€le~' I-1.Jlt0J1wi:),.

Spl,pdp()sehitr' de tUll(lJi,f,l(\ ckst;:r:H~t(' t'e(j"']T~i{>i bdovj;i:illni'i, Cdi' de rud io se Y'0nlID'CQ PI"; n Riulj1 11L(lte-n 0(1 118'1,1'\1 (:~ici, *i cost u1101' rel,1 us. Acc~l!,(i n ntcno nnstnt [[tIt do p1w:tf'u-pNtSe in privi n lu respectarii ootelor, mai a Ies la rc call ~ If'. L ft C:ORS"tt'u e11i e l_i0 fn IOSD~tcconductor' ht'!lt sa 1I conductor d(} cuprn rnmi v, C\I dinnlf;Lt'u] do J ,5-2 rnm, atunci ictnd antcna art? 0 lungin,,,, maxima.do 40 rn. Ixolalo niirlc [)11'L(,n.i1 Y01' Ji din por'!,nlan, e0ruliri'ca snu, in cazur-i Inn] plj'~i!l ]l1'(!'t ,n~i(Jnse, din s1 in lu I'.n)(I,ol i l. SPr\: n S(~ ~\8jgU ril 0 1ml};l 17.o1Q'NJ f!r\,t\ d(' g,uporli i -de P'J'i.O(!f'l·fi, antcllf;\]n rodin se JiX(JHZ~ i11 cxtrmrht8~i ell cd lnq,j n i 1'0i ir.oln tori. J)jstfiO~H, d:inlr\~ ci VO, Li d,,' (;~·I )mti f) Hi (:011. ~i yo. cl'e~tc odlllrl ell lrou,\rcn-I''", pina 111. JO,60enlia

H8

tl~7';V;(m.~O dtl 40-50 MHz. La en'l,end' d tdevi·i'i.u.ll<;) procura,I:'i1;~; rnrt.5crj,alt!]Ol' d(lV~l~,tJ tl:U'lJi: dlfidli;t, ro:zuJL.atf!l(~cl:£\te ri~ 8inle>n;\ 1)J:11.jdi1:~011 pt;'o,pbrti0w .. lto cu G1tht-wLoa rnati:lI'ialele,l' ~(JJo~te ~i il()OnstJ'lH4he.i p'uorH~i'u-l1:)e,

_·\lmhiI.Jliul S'1l hnpns lu oondl'ucl,;iih; du U,[dYll£ TV datoy;i:b~ rt.gnsita',~i' lrlli-:ci i;ii~i co~~rIJueUl,)iJ+i!t'i1lii;t, s~\1e' limon·le bune. 5el1',tidJ'Fma t'lJoa;t.r'I'iEdtl'li:!'i d i,l:'l_ care -80' con.te l'j'l! iOlHlHZJdnri-ltint.ele tHth;m (TV l,1(,):Act.e sa fj+j L'11Lund({, pKdil'I1'LiI S;1U IYhktT Iriunghiulai'r\. 50 IH'l_,b'ti> lnCl8'lmj'J'i,!,tll l'oLund (~f'lI1Y([), inl.I'l'IdLJ'w il'sigu:ril I'), 6gh ~ill al@ rm',jo aica a<icewr(iL Dil;~_m,dl'u>l vn_l'jo-zil <JU free',)(H'llin, fl,slil.~r, tn L&1.1(1·0 FfF'~ dkHo/le-lil'V] ;t',~~e d:u i()-:!6 I"IW1, i.l<.F itt' T)l,Y'" {l<: Ci-l'~ m 111. In banda FoIl" di 11 u,fllj:.,mLl'1wJol' TV von ri Indo! ~i b 80-100 TfJ rn :ji 111 <10"·50 nun ln ball cia. ~i I F.. PEi 11M).snriR ce ft'(~cvfJIl!I,;/_l(,J!("~f.e (lnFlci ales in ,_l€) mcniul U IF), if"(~;:;Pl)I~tBJ.'~<-~, dimensiunilor so' imlJUIH) ell Lot mni J1111'1',1 til riot{~~n. Pcntru ,btJll$, ('uDc\.kl!u.ll'o 11 OlJ)[eneij exrrem ttl) impGI,'i;1H!1ti'i (" f..1J- I lo as!'flWHR'1l pl'J nd{\l'Nl e-xll:<:,[, til. ll.l'rrJi1:lll Le 1). olelh' 'uLeloI' p~ su p01'~ul IHl iI'llfWi,. Cl)1l-tah'u 1.J;'llv\'r,sei de 11.')\ 1,('Il'U r.)BI,(" ("ga,l-o d'j~'('[jl, do lung'i:O:l'C:{lthlVIod!d till ptil'l_dcl'(3 a el-menilhltH' (~'II'J!ul)1I-ei, dem:r") I~;;.h'i) lftsa.,j; In tllngerca I'ed'ioC01Tr!lru.ctmr1.J.JlIi, fiind in fHlM'!li:(-)' 11(,' }Josi1ilIib!:1~;iJ0 fit: Gih'u,ia,

Lo uionl.areu an! "~mlol') in:dii'eJ'('-nt tltleil, do $-llli. ell' l'/lI_ffjO .lHlIJ de i;ni.rtv-i_z iune , t,£'Cbtli0 Sl~ se_li'Du i;r~'tLmu CLB 1H'ndH:,lJIude 1['Ci.;{Jll1tll1diiri: parlf<a iJctivo) inclusiv conductorul de t;eho- 1~1ii.'1~\l>6 nu so- afle lu:j pl'opil'l'Q-a f('>tde]ol' ele ct 1'1 eo, ttlI' Rntcna I§8Jlt.1 fie am-pfl1f5HUi IntI'I) d:Jdil'i) arbori, strlpi etc.; un capat ~J, fltutenQi Vi) ii' pt'iJ1S li~rrn d'e' p110n; let (\)1:11,,'] t ca p8 ~ IpgiH'I.H'a ~~l pilou :,;~ -YU j·0{diz'l3.lit\.tnll'-un roso+t do (Tyd ell dinme:LI'ul 'de ~5-25 mm. tn lipsn resortulai 10(,) poatc monta un 8CI'ipe1\!j afj,Mndl>X'I?B fueh'l,dtl-Se cu ccntrsgre UHlJ.i '(SUlll'\-i() U.U(l pta I i;.de.

tJ-i'R 1.1)' liaille elf~cki:fi-cDt(·). .

Antcnolc de televlziunc prol.ind ell aut m:(l.i 11l~JH () I:l.IQ,P.!Usare d-egajat:i'( ~i 11 anco Irate do nudejue. Cum c1c au, de regulil1 mx':-nts:te niar« ~i h1,a{)ela~j t imp o'sfen.ec\\.sBl' sa li seasiguro ~i Q pozit,ie st.nHiJi1in timp> ancorarea M ,Il face in patru pUY.lute (l'a un lli'y-cJ)' SliU chiu!' in opt pnncte (pe. douanivcluc;).

"PTlr (fOi)JJe ~J1o..1lar,L·,c(;·\:\(!,\ti1L l}s_Le.d.m\1,;ruul di)-}tJ;'-e 3:9 sl'-rlGo. MHz; tI\IF (l,l!traltlf\].Ul 1'1'11(;,1 en tu}, 2')0· 3 (Joa illh; Sir,' (s up)'etirral~p. free'i&ntiJ·), 3',3a GI'It.; J:'W eohi.-vull)3,z.l1 on undele mHrke, l;.HF tu Gell}

e~d:meh;'ktl-j hJl ~U\l cu ,~(jle c\lll~imDtl'ko. . ,

1_j\ cont.inuara, vorn Iace 0rtevl-~ [,(1-fol'il'i Ju racul,dill'0n aTILf,nelor 11.1 conrluctorul de coJJo:r:if'o. P(lnLJ't/ l:1nt'tJ}HID do radio fH:' impnllurrntlLQfl.t'cle tllRS\lri: conductorul do CObOI'11'(' so ouploaza JIl an Lfma dirllr;l; p ein CO site eire , d n ptl ca r'~ IJ111W'Ltd de Iipire ::;,f! HCOp~1'L'fi fJU vopsen , lac fll'otectot" i;UlI chin!' VH"f\linl!. Conclll0LorllJ do cobOJ)h'{' YfJ fi perpcndicularp« tlJ'lLOI1U 1F' 0 p(il'~i 1111<) de mi ui 1)11) m AI~- d,itl 1':i'\"cXf'n[.fJ j·lI.Lld a m(mtl~.li:i. H antonoi, 'jar 1'11" restul tU1SfUlui, pLna In l'F~c:(,:ptc)l\ emit,lltor' sau -etuiceptcr, nu VI;1 face cot_uri rnai miei de: 1000; hi t;relwi.) &ft Ill: ark III u(il 'Pu\,iIi j_50-200 ern de pikuiul eli! ~L1F>!,iI_H-'I'(-1 IIJ antonci, .clad i 1'1 1 i\C'(llwl"i~'lI,.ri etc., i ur diS'h\Tlil~1 do le t.ocu I J -':ref;troi pina Iii T'1-l(;0J'!'(lf, oin i~fd/)['sn II !)Jl1'idr'pL(l'I' ~il fic ell mai mien.

- Cow~eb:H1 'a ()C'I' ci II i:Lu rului (If': coLuT'-ll'I" Ii'! I'I'ell~ptl1r, ("m iF'ilor Satl onu copto r 80 ferCQ J1 ri n in t.el'llwd i u I I uiei m 11 fe elf, L i l! BNe.

Tn privint« ,flllt(wnlqr' de tcJl'viziu.ne, en urrnarn 0 froc,,'on\if:lol' In.-dip ill CHl'f'::;8 111(~I'£mzil_J reg-llHln do r'nCOJ.'daf'U It. fi,rl0- rulu: di'l cohrdil'i) 81nt mni nUm(I[,Oi:I~(!~i vo r .Lrohui res-pf'Ctate ad litieram; j n CLlZ cntd,r:ar ro:t.nlLn telo so VO,I' IltSff rnult flf)tept{lt\,'. Dj.r!t,J'n iI(_~0S'b\ 'T'f'guli JJ)f'll\,j(\,nl~m: rid('rrllJ de cohor,:iJ1C: 8('(lis_PUlll' la Q diBtantll:'dc flJ){'O.'(lliH-\l,iV j rn fH~a d(l PON{Lii dAdirii ~i Iii 61 so he par:'lld On nIp Iideri So\ U I)U pilonul anl:nr{ni (in spociul eel sirniu rici, din linia hifiJo.l'(1); :indqmenilll UJJ.' se Iclosesc du Ii 1'l:rl!I'ill'~.1i Ji (lI)'l'i nosirnsrrici (i'CHl.iZ'IJ'\;" din cahlu CQaxilli); sp'r'" I,t mi G$O!'t( p'i1])rckn·j,l.c din fidel" tie impune ul-ili>lHcen: color nf!f'il,Ylf1t['ini1 ou unrliamotru m(ll,(~) dn pf\sLe'Smrrq Iiniil» siri1.fllr·ic.J 011 VnT' fi u~e'7.nI,n niclodHt.u po acoperis ~i rUI seintrod Lie 1 It l·ul) uri dt1 protec:!:i.o i !'i(h~pi:i nu 5. vorimprovizu din eon d u e~O,d d "SUn tl,~j al tor sco pu ri : I n!'ltu1a't,jj de -for'l.ti ~ de coman dlll f)lj) I'1W) rh" de .sonorizar« otc.; conexiunea dint.re conductorul dn t;(>buI'ir'e ~:i anl'.('ll'h se prolejPl1zl) dopa cur» am vftznL (:o,:n l1H1i tnainto ; pontru a 1'1131iz(l Ipgi'itunl fidem lui cu dipolul Y,ihmtol'ulanl,em:i so VH Iaco 117., dud 6sb~r,H7ill (Iu {idel'ij t)Q8xialJ 1nl-lpecin l) Ide: 0 buola df~ adapt-arc a i roped(\n~fJi; 1:nLN\ T'f!wptol'ld TV ~i, (ml'fmi:l so va introduce, acolo undo so inipuuc, un adaptor do irnp(!clullt-n (d,p Is 300 £1 hi 75 0).

Pt'htecl-in TCcj-lptnr,iku' SI n cHrrl'lltlt()n;P[lf'at(-l c(lntw\ itl'seilr· (;~ri1nr' electrico d:in l;rhno~rerD Sf) <l!>iglll'u prin rnontaroa 5('1 Cj1'(fui'~uJ Iln!"C'I1»i ~l uTlPf('ehl.'t:nri SHU Il. '\mnrCom\l'~lltorj de

120

fin-Lena. Daea uu so dispuno de tt Ct'~'Vifl J ei;'I.(:J l'fJflri,o 1hje (:,-1 IV tili'l_pul dEl"-lli'i'l'cnr'ilor ek(:tY'ic(~ nnl;fme!ef,/t l'j(,1 def',OIlf)(iln!,(' df! h~ ['ndior"1"cnpLql'i ~i h\gal-" In Cfl lor ifm' , de exernpln, nd,iM, dll Jnpt, Nh rip '(Idllsn tntr-un mod ori al("Ld hi pn'\d'll~iulul pfinl'lHttl J Iii,

in Gr'''' er! ur'nH'n1.i~ so pro;r.iofa lIH1od;ditIlL(~ l'f'ndiotl irn(,dial,it dn (;il_lf'l1:1 ill untonolor YWli ell un llu!1ll1r Ollrf'(;,H'f' (li: (,j (11 1'1(:1) 1.8, 11.1 l't'EI(,:VPJl[,!:, dll (\,"i'I~'nllj, lnll'(-' [~O iii 1 :300 M liz. Cnlol'dd(' \'(11' n \lLill- n u uumai l'udiorl:t.nI'l-liOl·ilol', dol' ~i nllM l'I(,ctronio;Li r.unnloJ'i.

i\-:latl';'ifllul ~j" bIL'zf'iJZ[l Jill il'nL\\zn ,1,:1 dis[,urr!,:-I din Lr·(·' 1'111" m H ru.cle !\ ni;<cno i, JI X I,' I.;~ ,pl'i (ri'n-'.'J'8 ii, i)~ l.tl cu 1,1 S 1,111'1'1: {J. Uti a I,a 1\<;(',opl:,ol(1 1I(;(:I,I,81,:'i (:oni'l'i}i!':, sjl'l~, vnlnhil{' dnL(,I(1 din Lflbf-'iuJ 2-.1-1.. -THb(:d.tI ellj)l .. in« hll)gimi!noptillli:r.ut,13 ()Io (1Inmnl1t.-,jOI'

''l'",I,dal :>-./-1 :r,'lj:'\GIM1LE optr,\JTZ,"\'j'j\ AT"t 1~1,'j';~11~;\'I'F;LOH. j'A~;jl'l'~

I - - i --'--1 '--:--1'

11~' (11..." , ~J9 a ')11 "t·iJ: "·9

"I I ,/," i -',- I ~,~ ... ,~ J,,~

I-d-I,,-,.t~-'i-,n-O-II -t-n[-II-:e-,I:,-,j'-,_1-1_'1-1_' ~-_-_----:--'--(-I ;4-8-:;-'---1-0-,'-1 ~-, 2-:--! -(-"'-tl:l:fll-).'Iilg~ (I: ":'1'21_ 0 .. 1~

}1j"'\lt'onri L 0,142, O,,;12M (l,428 D.,t3,. ~I O,l,li,'H] n,'I'~,1

llil'l'dMlll II (I,421~ \1,.1:]0 O.4J ri 0.420 1\',1'2'1

Diror[,6rul 1.1-1 0,'1:38 OA:WI 0,4(17 0,11(17 U,-'12()

:rHI'(,ct6cul J Y IJ,4t!S U,)J8S O,iW8 0,1j()7

l)il'(,r:torul V 1 O,n~iO O,;3D,;I,' (I"wn

J)hed6w.l V I O;fl90 o,ano \I,BUS

Dlrcetom! \' II O,nDOi o, :186 0,301

D_i_rccMrlll \-"111 o.aso 11,3.sG Il)JnO

Dircl··t6xlJl IX O,BI)8 O,:JUO, (l,[lU(~

D) (O()t(.:cu'l X _ O,10'\' o,nso' (l,anO

J),iI()e(,UruI' X I , 0,3(-110 n,~DO

D,l-recM:nd Xl I O,3tiGi lI,ll!)O

Dil'cct;6~u.l x III O,H8G' O,3u0

1)ireot(u?1I1 X I V 0,38(;]

J)jl'cut(,tnl X. \' 0,38(11

, -_ - _-, __

))i.~tn,n.('il, IH IltJ'u \liJ'rd'lki 0,2 0,2

-- ,-- ----'~----I-~- ,_'_

C----'-I~_ti"'-g"_liI~((!_H-"') 7,1 _0,2 tCl,2 }2,2;) 13,,4

C __ 11l_.J_Ii1,_(li_ll_f_'irr_)_II,_(\_2_.1 -----'----_A_-'----_(J_-'---I~=c_~_,--0 -1- G_

n

D,21~ 0,2 0,2 c.soa

_'--- -- - --~

121

,

Pig. 2.1

122

r.« ,8.1

yoOZ"OTIfint ~i di,\l"'riutnd l.rtrversni. W\lBi,(.I.DI'I:1 cit:m{.'lIidIILii i\l'ii~', tnucest (:~)r. n uipo)ului, nu esl« tl,jl,ic;tl ~i' (,LI' Iilflt. i-a ~\' ~l moditiCl1 )lArd ru II "col i~'rnce <HH1[11iL(\ (;lllldi\,i'j ttl" fl(hlrLa.n'. 0 valoare 1"l\z.oDlL1J.\ IIi (}l;tl~ 0/&6 ), sa It, eft fOl'1111Jl(l:

, 1.D8 700

L = , (I\lnl),

l'

unrle L (Jste llu\qinw(\ diJllllllllli ~i r JI!'I't'YI'JII,n (~1IT7.),

Diarn0'Ll'lli '(I':\\'('I'H'i I'iili('.(, unr le pr.~bIIJlllI~, (11'·'11111'1.'1::1' Ill! e::;t.e in ~dtimi\ infll:mi,?"t) 11n C(HnlH·OlWi,s.: (1'1\\'\·'1'81:\ 11'1'1ui.l' s~ .mjg~lre o mnrrniU\' l'{'7.i~Lf'li'\,fl 111('(:(\l1il'i1, ilHlisJ~1 rJ.,~:lhUa SCoplJilll, (b;i clitlr0011'II rnare. p~, (lo 0.111\ pil.I'l(l cl1t\JTII·tr'i.I~ tl-ulmie si'i fie 8\1fi.1~\pnl (10 mic, r.:lf'Jlirn ca rd'eclele su Ie. afillpr1J. elcmelltnlol' [trrl!'TIPis.'l I'lu negliji\bik. Sp1'!3asll\hi\i 1'1> CIf) wfisurfi!)(! 1~lodj.no)\ lImgimilo tdt:i,11.ci1I.c.kn :re.llIlfU ft comrvnsa efochll IJ'nvrll's"is(.l );poul'ge III gr"rfi(:lll din fig-unt 2,3. D~ rutinut c~ g'f'f\ fic,tll ('sLe C01'(1(1[' llumai in caz1Jl e1elT\('-Wll'lo))' tlsamblvle Jll+n int('l':r)l.cdi III unci h'f'!Y{)f'!'(I flli:()tl'Ocond II ci.rve, Crud Lrnversn nu est o molalicrl MU dnet\ 1'[ol1wnh·le. f;tu~

?lS,~aHi,ute or; (li). e(e()lull1(~ l,J:clYM;~a Sf:' lH'glijeHz,ti. In ol·lee !.leLl rnsu antFllol\.) ~e Com po L't5: r!OJ'{llipJJf,l.Zo. t,OI', :~\t:lt chid I.envesa: e8t0 mel.alica ~i elernentele aucontacl, 11Ilu ell ea, Gil, l',j dacii. elementelestnl; izolabe f<'.\'t.u de ea. emu in })1'fl.cti0It t'SLG mai lh~(}I' s~ s~ ohf/lu.~ un ccntact hun d<:ctt 0 iz.olcHio adecvat.a, S(~ ]JI'GJcHl. totusi tt'l.\.v01:s(~le metalice.

0,002 ~,006 0,01

0.;03

<.\0.4

0,02

'Fig. ,:! .. 1

Se "", c,(lwicil)P'I. (WUHl \11\ calcul practic, Penlru Landa do 2: W, l'rf,G'/!'H'\,'hl dOl H·,j ~d Uz, d0 [~X8,0l plu, &10 va calcula

1uLJi Iungimua lie unds, A"ell f01'11.111111: '

299800

t. = --(-- ; (111m);

ruzulL.,1 f.. = 2068 mrn.

Din puu,ctul de vedere al t'czi,;Len}l;l materialelor (fM'~e stc.) calculul este tn mare IlH1surii empiric. Trnversele trpjyuie 6~ alba ftrosimen_ dour- ant dt s~ U 11. ffJCQ. ) sfJgeat.ll prea mare ~l ~a !eZli~te h\ evou~lIa10 ~OOUl'l (r~1:fale de vrnt, ctc.}, S{l va mal !me seama ca diametrul ele,IlH!Jlti,i'kn' a,fecteQZii ](u'gimea

124

dB haliU aantcnei : ell eJL ·(,eo.:va et49 rnai sHl4il'c, C.1.l ~rtii ~~ bunrla este mill ingl1sta, Impedimentnlse corocLcaza Inf.euoltva lulnd on diametru rnai marc Ill. dipol ~i, eventual) Ia reflector. Pentru exemplulabordat ar Ii adecvate ot-€RVa de d = 1'2,4 .mrn pentru oonleotioaarea ekmeni;e~J' ~iuna de D = 25 mrn pcntru trHYMSU. 'I'recind de 1a milimotri 1& dirnensiun lie in fun cyie de I,) pentru ielemento Sf'. oh\,;,ne:

!£ _n,~ = 0 006 "A "), - 2068 ' ,

in!' IH1H'l.nt ~I'<rvel'sa o valoaro dublU. (25 rum : D,S mru}:

D 25

- - --.- = 0012'11,

), - 2068 '

Iu continuers so face a pella grafioul 2 . .1 pentru H dcl ermina corectiile ce so impun asupca Iungimilor teoretics oh(innto din tabelul 2.1-'1. Din ultimul. dnd al tubnlului, colcana 1\ .2~ll (I:.mtena en cinci clemente), rer-uWl. c& in figl,lr.tl 2.1 $0 vor ur.mari curbelo C(LJna P(lJItx-u reflector f;!i cealaltu psntru dircctori ). Se ia pe abscis[l valoarea lui d/A, concret O,006,l;l'i so braseazii 0 paralela 10. axa ordonatelor p1nu oind intorscoteazi'lcurbele C. Fie mai intii rcllectorul: In d:iamell'ul relal.iv de 0,008 "A tabelul prevede lungimea (rolllt.ivu) de 0,482 /'Dar cum valoaroa practica a lui ellA os:~c 0,0'06 ~i 'nu 0/>085, ·reflect,oru] nu va avea Iungimea rlc 0,482. lIt ci O,A83 A. In privinya directorilor situatia so prezinta asemu:nutol'. Dreapta co corespunde dtaJ!letl'l.lli:Li relativ de 0,085 1\ intcrsectefl7.U .onrha in oltestiune, C, 11'1. valoarea de 0,4.28 II, care €IsLe chiar provHzuM. tn tabel, jar drenpta trasllLI1 pentru 0,006 II permite ob·~,Ilere8 pentru directorul In vakn-ii de 0,436 '" CiU'J.:? C:'-i>~e sensibil mai mare.

Pentru a ohpnc aoum ~i lungimile celodolVi direcl.ori Sf) uUllzcl1zu uri compus distantor. Un V;MiJ] Sall So fixeazu 1ft io t.el'seo"l,iodin'tl'{) ci.renp'Cfl YoJoriiO,0085 P.~.i curha C a directbrilor. CeliilnlL v:irf Sf! fixenzttla tnteme-cliu ,acel(~i(l~i cm:bc' C ,'OU orizontala OA2<i 7, (h:wt.i'i (fin tabel, dirccl.orul Il , colonnn n 2-0.), dupu care, avlnd In compas aroul de CtlJ'bfl det.():rrniJ1UL de cr-Io douii Jlunel.e do rnai sus, S(' oxeclilfi pe 'ourba C un transfor al a f'Old ui p:i:Ml- elm] vtrful s t.1ng. 'HI C(llii.pE\suhli s(: fiXl}a7..{~ 1'(1 verticala lui 0,006 ).,. In acest moment yfpj'ul diu

125

~

I I

I

II I

draapta corespuude crizonl.alui 0,4;12 "A, care esl.e dUUl' lungimoa rdH,~iY8 l'nnii1 a ~JjJ.'Ectol'ului 1 l. Deoarece t.ablllul dt!, '}i p\<ut 1',11 dh'(J€t61'ul 111 to,l Lungimea do. O,iS2 I! aceasta V'·:\ du pl,in couversie []_(j()ca~i Yf1Joar{; (h, 0,436' i,. 1t'}Z111,t.atele eonvorsiei rd.Jotui;lln 1::11 lITl11aT13 a diTcl'f1n~~li dinl ro valorile (t.\ol;,;tica si t'tiuIil) alo n'.l'lHct,oJ'ului dli.1 (0,085 )'1 f(lFi de 0,,006 ).) sl.;Jl f0Zllftl{lL(\ til UJ.})e]uJ de m&ij081 2.L-,2,cc de. Ilin rezultatcle prelun (in d.in ~.!t\('luJ 2.1, -1, [;iI, ~j cele I'O(\nl\3Ulate 0\1 ajutorul figl'It'ii 2.1.

1'a~dul 2.1-2 PJN!11M,IT,f,ClHH1El><8A TE J,. LE £lJI~lI11!lNT,lDLOH ANT EN I1r

U'ENTllU l)li'u\.u~'J'l{,UL In;~\...L) ,

OA8:)), 0,43131 0,4[12)" 0,486"-

UHhm) rJHlliJ de 0<110\11 [) 11l?lH'ljzinlii apliourea C(l'r'~'c'\lici de cti;~ rnet ru, UI\I;I'~I.)l"U \:1 i n .1~[llll.tI Ll'lIY!':rsei metaliee. C"V:J. rnai ''lri {l i 11l1.\ s;, ~ t;.tb illse d. eTfl versa p ))(J.)) (,lSB: are. dianie Lru I do 1\'012 A drci, apellnd La fig;u'l~ 2.3, .se oh~ine tcmienul de l>017oetif;. Aid vCl'liicala O;OU 'A itltel',!cC'~(1iJ.za eucha Intr-nn (1~,lJ'\lI: eEl corespunde ol'iz:oll.ls.Jei. 0008 /1, ell acest ot!JI'men, (),) IPS. A, Sf1 m [lfOSe. lo{;"(le lu J) gln.~il~ 0l;.Jl,?,~lltel~ r, 'car(~ ~llit '';I)i::I.Jd cOlllpld compensate. Valorilo dof)mLlve nle lu;ogw.ulor elomentelor - exprimato aLi L In r v , d,t ~.i in milimetri - s1nt d,!tl(~ in tuhclul 2.1~3,

Tab€iut 'iU-;:J LGNGBln,I~ EJJ::MJ<:KTBLOR nUl'A Al'LIOAREA T'8millNiJl'U~ TI'B COREO'fIE DIBTAI'I'fA DINTRE BLE1),ENl']!)

~Sll'g DE 413,5 111m,

0,483). 0,401),

O,43iD, O"i(L4A

1),4..32i\ (l,440i\

_ O~A..:...;3' 6..:..'Jr.~ __ __,__._,Oi444A

F\iilleut,<)J1I1. Dh'cctl\ru.l li Dfr6ct6tul II Dhe.cMl1lJ Tn

~~-

1015 lJUIl 018 mm flOO mm 918. nun _

TNX!)sf('(',1111 nd 1n mill metri mi1 rimes O,uG6 A. ;-;e 01 t,j n'A Iungimoo vibratorului do 96?mr:,; in ne(;,'t mornout shl~a anteuei so prwLe trnsa eJe(:tIY ,UlgllJ'8 2 A.).

I'in:1 nJi:1 OWL () l'<)f'Ti n' la con r-ctnrNI fi lIN! If II i. D ipl dill vibra l.or P{)ul1:J f'i sinj plu SU\I J'i'pljat, ins!\ cr'] .'iirnrl,11 (lstl'lllUi U~1J1· de njm;;Ltd in vr;di'l'cfI nci/lptorii. In,nu~',s'L din 1Ii'ml\ Ot).Z adap~(\r<'r; pontru C0110r.ITD ponte fi.d.1J u IJlll delta, Ldn san gamma. Adapl8.(,0~ d('J~,n 0 fad, ga:;j lit. pl:'.J'J'\)~L ~£i'l,is I'{i \,,~ Inul'S fil on atar'p tot tn ilgUl'll 2.4, a-auda' tlim(':II~I\lnllp i"1'1111'11 un, ~OraSJ.lUll~tncl hcnzii de 1115 Ml lz. La j'p[ en ~i dirnr'n~illl)na dipolului, nloi acmsi:<la nu stnt critlco. A,tnpl fIl'n:\ lHI:1 llt'e~ ziJl~~l 0 i m podfwFl de 200 [1, CD I'll $0 con I' dr'll /'~I I'nlll'\.e COTllQd ],\ Cf,j 50 n (Il{~f\i 111 d I'i ei) /;l i Ji J i' !',lliu I, Io lns i 1\ d II n trnnsfnrrnntcr in srrn.ilmd6 en ",\pod ul U(' <I : L l'I"di.zill. W cablu cuo_:,;in'l. DtlC;'iL tllhl§i se jnt('·:o'l,iol1ea~i\ til i.liz,;-II'(·n unui dlpol n;plint" CO nxiu I ul Sf~ COl'wd<l),1dl 111,,(~J pl'i Cd,I'~ un 11',1 nsf'IIJ'mater de siirw('6znl~; [[~a 'cum aparo fji in j'jgIH'£l2A. ~PI'I\ a putcn troop, do In {)0i 50 n Hi cahlului 1<1200 n tl.'i di polului (sirnet.ni«), Desi rlipolu] tf'pi.int e~tedifil.'il dn T'cglo:L tn luugime (excl llzlndid;cfI do a CCll1S Lrui 0 in (rung-X Iamilio de: dipo ti) exist!) toll'lsi moLod0 efiojol1to do. adaptare Una dintre metoda constn tn n' construi antena [ud) a so Iixa de tJ'avorsa dipolul vibrator. Antona se monteaz(\ a Ia l':'U I la ln~ll,inlf1, oriOJHat6

121

1n8U8. Dipolul. V1l fi rk-plasl\t; 1.]) t 1'0 wfledo]' ,~) pJ'i rJ\ ul d il'I,',~l(lr phiaHe Oh'~inB cea niai Luna f.ldll.1JLal;:Q lji,apOi ~n fix01lziL ~(;rapn~;at, SC\(~ VD1'iJiSa o~\:ist~nya G~)~l'l('Lc~r~J ui d6C:lJ'0 d i r~t.~;e dlpol~l tl'tlvorsD.. Q,alta metpcin, .praeLWHblll:l dOlwd8 C8 PJ)%)l:.J.!l deudaptare e;S'te apl'Dupe glisita, c(lnBLi'i ina, jll(iul cUjJCJtde

l'efloctol'ului) It1depltf'b1ndu~len~Ol; de' dipol. '

CQustrul}~la pl'op:riU;'l,isa este 0 sin~(:'jlJil dcstul Jeu~o(it;a.

III oriceoas, ip:ain:te de a tl'~ce la opera \.iilq de L(li01'f' §i g;itn'll'e, ,SI} vCl'ifica §isEl r.\wel'ifici); toatetii:mellsi.nnilq" Mare atl~n'lie J~ ,gaurile din, tl'av.m:su) c~rG tr1,buie , S(;\ , fjp' ~i riglll:us paralel€"nu n umai JI1 c\1stanlele 0<\}01).18:[,ul l\mtl'u i\ reduce.esocile de.'11liisu1'are tacite.dIstant-iJle Sf) 'VOl' lua de 13 un

sing urp unctde re per (dee xempln, din 10 eul de m pnt !J.l'lJ H rofieetol'u]ui), Daea Se musoAraplcclnd d13 la un eif'm"Ilt 1" altul a.P8.1'8 risoulca ororile sa Sl'l cutnuleze. Pl'ceizifldr ri:Ji'I:;\JJ;'art~ va f,j Maptirat de 01001 A . .So va aCOl:dL\ Ij al(\!i~iH _dOOf>cbitb.fixl;lrii Icrrne s, elC1TI_enfcJQI' 1.0 '1,['a\''!'1'8t1~i pr(l!\" jUJ'ii simRbrizo~:ului ~i It lmhinul'ii cu Iideru].

2,2. ANTENA MULTIBANUA W31JZZ

Antsna pe' GILI'll 0 Pl'0i<f]}ltam In continuare elit!, (') 8ntvna i?ClltJ'tl mai mulbe.henxi (rnultiJH1JIU(I), MJ:'0c'l.VT'iztltfi]rrin cl(lUU CJ 1'0 uite oscilante cu itnpeciflli't.a roiide mare hi. anurnite f l'e (}ventJl, 'J'eJ'mep,1,1J en'g~leiel;'c cOi'CSPl1:I1ZtJ,10J.; est(:)ll'ap (r:apca'ni'i).

. S1:I. expli,9i1m mai intii l'ol.ul acestor l)capt)anet', de [[jp~ nItre olll'e~to<h[lnd)l.. Pentru a obi,ineeJemfut'tl>. J:'udian'te de dimcnsiunired'l1so, ]JI'f1'~ele unci an Iene dipol 60 intI'erup ',SPI'0 1;\ se Introduce eircuite inductive aconlate p e banda de luoru dorila, Holul lor ~ste de a m al;"i (din pm:'l'i'~ de ,'edC\l'\J electric) .Iungimea eloIDtl:ntcJoT radiants, Constrno1;ia circuitelOl' ft(;or'dato f:~~te. sizripla: po 0 caI-easa din Jil;).sLi~;, CIJ_ un diarnetru tIEr 50 mrn, t;{lboDineaii120 de spire, en conductor Cu-Em 0 2mru) cu pas do 2 nun. C<lpacitol'tll de acortl va a.vea valcarea dG&pr~x!m~~jv "GOP.!!' ; ate1r\.iejIlpU,(~U ~) l err erune de luoruxle nnnnnum 2500·3000 V. Acordul fmal,.,. inailitede montarea la an:bmii), SI3 va face (:1.1 un djpmctru (v ez i pagiua 169 )pe frec'V0Irl.,fr dl1 7 050 .kUz.hwinLd cI" moutal'Ga PI) aflle.nu j' eincuitul oscilant - ph1'lru protejrrrca ,c;m:\Lr'B hllempr1l'ijio:1> - va fi hnprognnt ell. !tlC ori p(lrnrrnt~i In li;psa

123

f):ce,~tot-a cireuitul oscilant ,se poate "imhracatt tntr-o pungl'l' de plastic. (sufioient do gres), lega:tahhlC Ia eapote, .

Denumirea de anten~ multibanda este oarecum impro.prie,de6areco. cistigul s(i:uliU estc constant in toato bel'liile ~i de aici necesitatea, pentru cei interesai,i, de a-J/ico:n.s:~rui a~tcJ~a pe benzi prt1;fercnFfl;le. Oricum, t~eb\li~ sase re~i.Jla ca once antel\8. de tIP multibanda ~e l'<:)a)izeuzu 1utotdcaunll ell unanumit compromis, IntabeIu12.2~1 se'prezinta dirnensiunile radianti10r pentru oinci bonzi dB radiouinatoni, ];1en~ tionu ill M. va ri(l.tia 'ra port ului do unde. sLa1,ipna ('& are 19 q lr1tl'e i : 1,5 ~i: 1 : 1,9.

IHMENSIUNILE RADIANTILOR ANTEN'EI WSDZZ

I \
Fr O<)V6n I~ d~ A {<).mj 1J (Onl.) C ;(~Il1J Dundn (m)
lU9t.U (klli)
- '1'-'
3 GOO 67.') 20 1007
370D 640 2.0 .1 036 ,BO
31100 640 20, 07.5
6975 675 20 106'7
'1000 G4(J 20 10:,')6 tiO
7105 64.0 20 07G
HOOO' ,13'10 :20 103fi
14100 &10 20 J)'i5 20
1'1280 tHO 20 976
21020 (HO 20 10m3-
'2~l J;9(1 6'10 20 075 Hi
21310 6JO 20 !:I'l5
28210 675 2() 10fr,
28(;;50 Mo 20 975 10
28850. .(110 20 975 Dimensiunile A, B~i C din Label so roftwa Ia figure. 2.5. Fidcrul eitG consfituit dln cahlu coaxial de 7'5.0. Dnpa eoneotaeea Iiderului Ia r~dia.n~i Iipiturile trohuie neaparut, protcjate prlntr-unul dintrc procedeele dc's6dseanterlor.

Ex:perimenlii1:rile ~i practica de tra'fic au dovcditca antena ruuc~ioneQza .excelent cu lungimea Iiderului de 25,.6 motri, adaugtndu-s« Ia lucrul ln banda de 15 met"ri -prin inter. mediul unei rnnfe BNG - inoa 4,5 metri,

129

11'lli

fa bL'\1 ~.Nl xltil . ,d~ 754

Pig. fIG

2:3. ANTENA SlrI1ETRIC.A AS-3aO

lata aici 0 :niltenucnro - dut(jrit.i'i 'SllTlljlltilFi - ue'i'ine tot mai -POlPui<WB.. TuLoduti1, nni.~lla AS-aoO scmui rqmtll'ci\ ~i prim fapil-111 e11 n.('c<;siLa mntcrialo UF,ibl' do p.rOC:lIl'lIt~i un f,.p,r~·ll !·i;mLdns. do illstolal'c, fllnc1ionlnd ill'L<HtL1J benxile de '\lilclo dBClllillOtI'tC8_

CO'nstituiti\ din du urI bnl~e. (1e hm,gi.m,j 0.gide ~i <llit'(l(>:1it.at.u J_)rintr-tm eonducl.or cu in1I)€'dan~a de: 300 f~ (lllngirn,I).a lui .:nctl.vlind impor.tR:rrl,r'i")1 mnLf'~;LH (figura 2.6) a fu~t{~xp('.rimentaia. d8 mult! l'flJdiomrlcd;ori 'ell j'bz:ultnto ])lln~ln bI'dfic:. Colo clouD. b tIi1,ese' ccmf"C'po11Dfizi\( din CllP!'ll, ou un diametru de 115- ~ mm;~i filn~ ).JJ1itI:)0U 0 phlC~ eledrpiJ;o]Qn,LL\ (SLiG1o-t_e'stojil,.

;._,

Pig.Q.C

t'BX\\~iti prl')ti:iralril bCI'klrbie'u'L Iao distllnFt d'e' 3. om. In pune:t01l:) , dclcgi:1.tjU·u d intrc pla:ea: jr.olaLo.a-rc' r,;i cf011wntele antGilC~ se CO'1reeteaz.i:\. oahlulflo cobortrc. Dup1i COEi~OLiT(l, ]QQUI'i]{) de

i mhhrin'0:jiJ Pl'('j't,<:Jj(~lljja- 0 Jj llgn tori u, . .

.PiccatiiJ element areJnngintca.d« 26,8 msiesto a:onrdnt hi "A/2 in, hp:nda db 86 m. hnl.tt:l. rcsJpJ de benz! dipolnl cs(~ acordat 1n 'I\Ul,] Li pliibeirzii Ju.sO In. Daci:i spat,i'lJj existent c,'Yh~ ]N,strlllS '~i 1111 ]l,(ll'tnittJ mOJ}lnr\JaanLeI~ei,. Gxidi:i pGi'i;ibima tOR lrii:c.~ori:il'ii d i poJdor HI: .10/l J11 (celclalte dat'epasb1nd'u-se) ~ durcu Q(,zH'I'an.Lajlli (i.1!01'C:J1Lj al !;cJ(h~T'ii CIJt.igului in benzile i1!).f{~l'iQIlY'0- (80 ~.i40 111) •

. Ant('l'la: f:;1< lcogil 1<1 OlllittttioJr san cmic'o,]9to;rp'f'Lnh,nn ad1ilp,to!' ~i.'l"sJlllet.l:i~fl:W'J cwpla.it i~IDI!UC~[,j.'V Ia ;?nflUl'll; II- asfmel6c. )DacEl 1'm~ltlule.,lH,q'il'LQl'uh.u al'fi Utlji!! 11.n bH,1'l1. IIsIJ.llot.e.lC acta p:tond nil mal os-to nClze~I)'I:. Pro:lblde decL1_;\ateCOJlBoljnlll .fl(kj·u) Ia un l'ill.ru TJ.()dructrice:u dab' tot1)~i rczultutea,(;Cf.W':' tabik.

3prna l'tlteaaco'rJD cOdjcl £I~ltHI.l(l pe di.fel'ite bensi treh~L1iJ fl.l~ LnSOt'li:P la. inLqll'!i, ;PI;E\01!?ii can ductori ai Iinio] simc~)dc{', elLa un J}f~C 406')9 Vl30!J mA, pi~eyar.utCU' ~unt. ~,mltliI ·Jl.I' It()",jlj,"(I8.z;J d,i_n e 11 prill' 0":t uim h6hinll,ti ]){:) un clia:IiiJ0"tI'l~ cI:e :B;tl mm. KUmaI'll! II c-SlriJ'8 llJ'm08,Za BQ fie dotfll'mifiatJ9." "C<:tJ~~ 'fixl~f< rimen taii1, Iiin d f u neVi,nGl-l?- J1Ili'lilj"(-\[l eLUi~.iitljJ'ltl,1;l.i_, •. $1.IJ);l£tI1 \\Q G ,consi 1191'~t, aces lrlallil rJ,i1 co .bec-ul;o:rdQ. rnai slab de eH. "Jl(I.l'lTull, in timp co t.::;:-u]* d\.,.biL0i.lzii maximum de €Il£rg10 'pu:c In tmtcn((. ClnJ at:ol'd ul '()sle eo J'oct beeurilevor treliui "it

lumineze .egal, .,

i;:ll~e 111i AS-30 0 a fos}, expi'''rirn <>D't.o.t ii. §i utiliz a til. lTIl111;. timp t:1J J)uJ1e l\'zuHIlLo, In cil'liln dnZiil.'ViJ,IltRjnihd ea fidel'lLl t1'l1h uio "chill] hat evcutuul. 18 2 ani, da to t'i tti dclcl'iclriJT'ii S;Zul.nt,i!;li :sti.le in !i'nJcLiuJ 'iJ],c()JJj IH'iit(.Jl'.

2Ji. At\1'ENA CD 6 EL:bi\{ENTE F~:NTIUJ BANDA D IS. '[tiD :VHlz

n'll COJxCin Ufu'(\_1,rezl',nLi1m 0 a:n1',cHa Yhlg'i, ·Gll 9a.~q eh:mrnle, 'ri}wttnd.a.qlff1] s.i1 S\\1 ohl;in6 tin - C(Jl,rnp]1{!).g111j_'S·sl).~isfuci:it0), 'lo (.!'8 ,iH:hl]un;.u,iie do CD ns Lr\nLt;ln , "'f'tit !,-'i J)()d'(~'l1I1JIm'Le) CLl. un clsLig'

- - 1 ~ J'" ~ 'jr { . ' -

131'

de aproximativ 8 d:S ~;i un raport fnyu-.spu.te rnai bun de 15 dB.Se reconianda oa acestei antenesa i so ata~eze un diapozitiv de orient,are. Cotelo antenei sa YOJ7 prelua din Iignra 2.7.

Elementele ani;enejae confecponeaza dil1yeaVa de

F· 2" aluminiu, eli diamotrul de

irg. ./ 12-14 mm. Teav8 de susti-

nere pentru clemente (traverza) Y<Sl_ avea minimum 20 mm 4f-arnetru. Lungirnea totala a a,ntenci €S,te de 2074mm. m;lemen~ul vibrator. va fi electric iZ(lJat de supoztul elemon'~~lQr eu ajutnrul unci rjlaeu~e de plexiglas) ell grosimea do ·~.omm, ~l dimensiunile de 50 X 50 rom.

Fidorul antenel este simetric, de 300 .Q~ adaptarea ]a

, emilatol' fac1ndu-se printr-un Iiltru trece-jos de tjp n. Blementul vibrator va fi izolat fat.a de supontul e10nl,entelor prin B.Cela~i proccdeu en mai sus. Impedanta vibraturnlui este tot de 300 n.

" ,Srih~iniem joo11 Odc\ta necesltatea jlrotejilrii oorespnnzjt-

loam a conexiunilor c1intre vibratol'wi li)yia de aliraentars.

2,5; ANT.ENA VERTICAL.! P1!;l\THU BENZILE

DE 14, 21 ~j 28 MJ:Iz .

Antena dB 0 constructic ceva mal cornploxa, dar cu resultate foarte bune pentru DX-uri, avlnd ca avanta] spat·in] mic pe care-I ooupa, modelul propus de antena verticala. are directivibate oiroulars In plan orizontal ~i I'OPOl't de u:ndesta1;:iollare il1tro' 1. : 1,1 ~i i : 1,8.

D.uplt ,C1ID1SC: vede din Iigurs 2.8"aniiena-se cornpune din hei 't.evi, cu un. diametm exterior de 2 em, '~j 'dona circuite acordate pe28 MHz ~i 20,2 MHz. Cont:ragreutayiJe, in rrumae de tre], se dispun la 1200 tntro ole ~.i 1350 fa~il. de, elementul

radiant. Lungimile lor :;,J:llt in EurJ'(*[e de gama

do lucru, a~tfel: pontru banda de 20 ill contragreutatea are 5,05 Ill, pon:tl'tL 15 metri IlJ;B 3,38,

iarpel1tru banda de 10nwtri eontragreutatca 'mite de 2';50 m. Contragrcuta:tile VOl' fi anccrate prin Intermediul a etta . '~rei izolatord de portelan,

(Ill 0 distanta tntm ei de circa 30 em.

Fixarea elementului 'se poate face en ajutorul unei buese prelucrato la strun g j ia;f In 1 ipsa, cu

doua . ~uruburi MS care

. strEd)!;1.t element ul radiant ~i pilonul.de sustinere, 18. o distnnFl de 15 em.

Spre a a-igura 0 rigldilate marita, se vor exceuta - din bare de durami"~ sau textollt" cu d)ametrul do 60"62 mm - doua bucse, conform desenului din Iigura 2 .. 9.

Elementul radiant va fi,prov i1Z11 t la Cll,lJete cu ufet, irnbinarea dintre elementcle ,;c8.jlca;na" ~i elementul radiant fiic1ndu-se prin simpla Infiletare,.

Pentru Irecventa de 20)2 'MHz bobina are 7 apire din <Cu-EIlJ.'0 .2,5 mm, respeetiv 5 spire la 28 MHz cu acc(Ja~i drmo't dispuss pe lungimea 00 rcz.ulta dill _figu.ra 2.8. l\fcn~ioni1m_ ca 'prin utilizarea acestui sitscm elementele ra- 4iante 'lor fidimonsionato eu 50 rnm in plus,

rz E

J 'fi'20~2 MHt

~ _L_.:'=:::"u----'

133

Teflon, f0x~ol'lt , DLJrl1'r~it,

Fig.2.D

2,G,ANTI~lNA elf 2'1 DE ELE]\II~l\TE!

PENT1~U CAWALELE TV 21-3G

en 0 lungi rno to t,ani a lnrv0rstii chi 2,20 'n1 j D(1)9JrLtiHn I,(:t:l~ se ,fi;\n(l rtlllUlPedUl:tiuunClstig In .bfli1d~. dB 15 UB ~i. un rB[l!Jl't f lll(H'P.(1 'Ie de240 d n. VihI'<\l o.I'dJ§ i {j i 1'(" ot (J 'I' II 'I nT&u 'D formJI tlluidGO'!l0b,iL'~ (v(Jzi, Jigul'Et ,2':1®),

Co <t

CJ 7( ~-8 d~ ~ 'g ~ ~ ~' gs i§ g ,8 ~ 0 ~ ~ L~

~:j c'<'J _-: N~....-r N N ("'.J N f"-J ("\1 N 1"\1 ",1 .r-o W ,. ~ ~

"("1'""( cr {_(:I 11 44 I! II II II II 11 11 II II II Ili'lll III II II

II F.t I~"'" N j'""f'1 .... :r 1r.J W e- I!;CI a) Co ,....... ~ M -r t£J ttl ~!

,0; CL > Cl Q Q, i:) D. a 0 Q 0 0 6 0 is 5 bi Ei Q

0: lS0 '15 ,15 ss gt~ 97'37 97 S6 gO 'IGO 12512i IS~llI'O II,~ itS' 1':,,,

Rp11.D.

I-'W) .cr!

o .

. - + -II~ \(

. 8,G D3 .¢.so d

I'

131

lm]1e'ltffhtl1 anot:t".i:toI <;lltli00Ut1 24:0' 0/, c():n;d'\lc;!;'or'UJ.·~e i)l)'Oarl:T8' dJil 30'6: .c'l p'UOi1d fiI11'hi1+ZHt rfl'r}i; iHlfHldil'l1l,)Jn.l'C': I'JO .1t"Ct'<pVoru 11 'FV f!d<:l'liul V}) fi uIJ.j}(i)c(J::tl\ prin (,1'-'lln ad<e ptn'p (10,,3'00 D;/76 r.t. N'L1 v'(}tl'l zalKi-\;:i p'l'oa Jil1;11~ a:';'IJpl'fi rtlfj)1Jckl("!l"constiI'l'J c'li?ire" d;OO'fi:rlJC0 lit0'blonr8'djl~i.eFlf!) 111:1' so pmr. 'FCftl~~4' nf;teextr(lm de, il;)11)\)f'luut r;u'· II nlJ\'IH1'i, sad S{}'lJ,'SigUl'0 HI) H1nplO:S'8:n;wut(;rt ·J;l1fl"i: thaJt, penLJl\.l' <I' nu lll,!)j jlj nevaie :SUSH nmdi:tieo' Po;jiWJb; r.,~] &trive ale (\l'e'm fflibelUt' fJ(~' h ftl-i6 h~HtEV.a 1'&"1.1 IiL .l~}lo rncnbcle: ml.'LmQ\.'.jVo,I' I:.) confect:i(Jllfltl!{ d'j n ltit1rVd d(i.81 tJTtrrlT·iiJ ,sn LJ e 1I1lriJ, 131.'1'· dii\IJ:l.€.'lll"U] 'VHl'i1'nd hll 1'00,;ei'lO J)1m, TI'a:''0(d'Sa so poate oonfoulliG nndi n Tiel'. cn.dtnm El~ I'uinri'll jim, d () ']X'5' mm,

. P0n,Ll'u B puno i J1 V',fli)BI'.(!! l'ttpeH,nLfnfil-Rp,;li:o fOf;ll'bf: burr, antenei li stnL U13UGs-i:U"t!, 0 degajarG ~~iQ 01'iNtliaro' corl:ispllB:ZaWare,

, (i:bm;x.ilmile tHnb:eco:J) 1 ul ,(li~cu10d:re~i·"ihJ:atol' :sc protojctll'..D. ohligatoriu.

, AP1'Ocio:f!l ca()Jol'tul· depus pcntnu ,cons,t.r.l1 t:t(a:'~i ins kaJrireA ac€stlj:l untt,ne va 1'i po d(.).pHllriMlJJi1ti:L [19 pOl'forifl,m\,pJe PI)

care. Io ofcriL '

2.7. DISPOZTTIVE PENTll'UMA.lt'IUBA EFICIENTEI ANTENEI

2.7.1. Al!:l1PUrLC,~Tom DE AJ."_'·TEN..'V - CH~Nl~TtJL11lEl\1~rf

1[1 situatiile in care distaJl'~a din Lto nmiWltor\11 de L(:IIIJviziun« tji LBlov.iiol' este :mal'e"cJmi)l'!l.~l;l.bd;,te sulr Ull nivel la c'a,te. r8cep:~ili nu In<ii' este posihiUt. Pnimul l'CJnctliu :i)(lll:Uruil'jJ[i,de, antonc tot mai VCI'fo 1'1)1 Il,nto , nvlnd un C17i,ig' l::u~mai mare, Totusi, in cazu] 1n C.QJ:O crni'\>utori i TV sin t, PI'{!.lE1 Joel cp,.lrtll¥ tl'eJ)ni.e sa rflbllrg'l:nD In solutla filTlplif.i'cator·l'l'luj· de) 0nteria,cti'rBconlribllie decisiv Iii puna l'cceptiQ Ia l\lisLaJl\,(}

mari, .

In. func:~i0 do obieutivul p'l'Qpns, amp llficatorii d(~ anton a so ell1sifica dupa spccbeul de SrBevcrr~'li amplificut.; crrrplificutori de banda lal'ga, 'care aeopei.'a \:111 d()llll8niH d c fi'1~ even ~e 'dQ Ia 0iyivD, megahartzi }ac1Ck,vu sute de.rncguhertzi, ~i amplifiqatoti do ant01liA aCQI'dat.i po 0 fTO"()V0n~'5 de CI111al. U tilitatcaIor 111 ]1raeLic& este rondo dlfel'itii do 11:1. car. In cnz~j to todata ea va fi s uh(jrd6no:ta,calitt\~,jis.emMlulni 11m P lif'icat.

Nu stnt p\llini cei co aleg spre oonstructie un amplificalor d'S (tnlena de banda larga da'torita exoluderii circuitslor oscilante <!~fBdal1 DllilHl. b,ata-ie de cap la constructie ~i, rnai ales, la reglaje. Totusi I'ICHst tip de amjilificatornu poate 'fi reccmandat pontru a fi tolosit ou un telovi4or ce nfx:ncazQ -f,la rocaptionsze progr~m.ll] unui post de televiziune indepartat, deoareoo nmplificatorii de banda Jarga hoar amplifica declt semnalele unor emisiuni TV de.nivelrnai roam in 100u1 eelor ell somnal rna; slah.jre care Is-am prefera, Ncajunsul so ir.wt-(!ra Iolosind amplificatori de canal. Binetnteles csci pot Ii uonectati in aerie, dupll_ cum mai multi amplificatori .de canal S9 pot Isga Ia un a.Il]plifictltOI' de hands largo, oL)~in1ndJ]-sf;) tn acest Iel o tensiune suficient de mare pentru doua-trel t,eJevizoare. 0 arnplificare pr<'l3 mare nu Be jm,iifie,f,\ intotdeauna, clutorlta. ciscului de apa6j.iea autoosciJn\iiiJol' (1n casul unci ecranari incomplete tndeosebi).

Monta1,i intre antena§i recoptorul radio OJ'] TV, arnpliflcatorii flint nmplaseji eel mai bine cl'lrect J~ fln1.en~l p_rcva·· zJlldu-licllO conexiuni ·cit mai scurta ~i lligllre. MUlti ccnstruo'tori i~i pun problema.sursei de alircentare, care, tn cazul lJn-ei

dis;tan~~ de 15-35 rn de televisor ar necesita lnei\ nn conductol!' bUilar, coea co ar duceIa crc~t.crea pre1,ului de cost ~ll1n~i'egji instal<ltii de antena. PCllthl Inlutul'Dl'ca acest ui oD'la Vf<1ltaj ptezentv.m in figura 2A1 mddlll de oonectare a snrsci do alimentare If! l:U1 cahlu bWlal':;oi 111 unul ooaxial. ,A_ici indcctorti Ll ~i L2 so bohineo:za astf€l: 5 spirsCu-Em rJ 0,2 mrn r~ lID inel deferit-a ou un diametru de 5 mrn ~j grcsirnon 3,5 mm,

TV 5a~I • Rcdio

b.

TV SdU

Rodlo

;V.O, ... ;lOO .11

l!

LI

(1.

Fig. 2.11

1313

So 1 utia {:)ste simplU §ieficienta, Trehuie tusa noaparat Sa St' retin'a cu 18. constru?tiE\ unui ampl.ificatol' do, 6.nt~ni:i TV", respectnma unor reguli de C~nstl'UCyle este strict .~f~~esa:ru, d.e ele depinzlnd cam 50% din perforrnantele amplilicatomlu].

Dintre aocebe reguli merrt·ionfim.: folosirea de tranziatari cu Irecventa de Micre maimaro de 2-4 ori dec1t , h'BcYfJu1.a. maxima l'Cccptiona:tf1; ntllizarea numai a reaistorilor en pe1icula d0 carbon; .fc:losi:ende co~dc~s-atori c-eJ'ami~i; exec~t.aren corect1i a lipiturilorj coeitonrea 1ntrr.gnlm cablaj] mBn~inerea CGI)tlnua, a masei P£I' tot tl'asBul cablajului; situarea unci piste la minimum 1,5"2. l1l_~n lata de celela~te etc.

Torruinalele oomponsntclor vor fi scurt.atecU rnai nrult.

Dupa montare, intl~aga plaoa .~ at:!'lplif~catornhli trebuio ecrilnata eu tabla de Iier san alarna, OJ] grosimes de 0,5-1 mrn. EcrahUl'Ca va forma 0 Cj3n(;ura in jurul plaeii imprimate, fiind cosit,Qritii continuu de pl-l:1CS pe Intreg perimetrul, Ecranul se va complota cu cHeUD capac montab t!l par-tilo i?-fe"~baTi1 ~i sT.lpe-rio~ra, La rlndul lor, Cf~pa()el~ YOI' .f1 ~i ele c~srtonte. P.o tntreg perlU1e'[,r-t~1.. 0 aWi .s0hj~1e:~'.fl ~.dOll'B~ la 90 a.margmllor eapaoclor. AlC~ Lrec~rJlp" c~§]'m5u sus, stnt realiaate dm stidi=\ tenon suu plastic (poliprnpilen, ABS).

Al;1pliIicatorli de ~tena.pelltru I1a~;o.1'eceJ?toI'j__sint -"r~in mot.i \"0 eviden1:e - maiputin. PI.'BtCL11;10~1, astfel ca (l,CrnnH{'f~a_ UTI est.e lntotciMuna necesara. Acc7ti amplificfvtO'l'i i31nt de banda Jilrga ~J a~gurll re?ep1,;ia fl"ecy~m}elor 1nt~f'. 30.0 Jd:h~ §i 70 MHz) acopcnind pructlC.1ntrugspectl'llJ de e1!1JSH:JJll'i!UW. A.mpliJica;toriicie ?~tti~I<'i 1'&(110 seIolosesccu P:tldlhlcthl pf::n~r'll Ji'f'C{~Pt.ional;CaOmli';nm.l]or pe unds df)C~_met!'l~e ~811 t:\'lf-ldIOI), [legul.de de oonstrnct-ll:i ale aeostora ramiD Sln:ll~Bl'(' ou colo p'cntr,n anJI!liIicutorii do <llltenii pen'Lru Lelcvizruno.

Mai tn liii cl Le-v\'l date' tehni6C: ba nda d I' f rec \'(1 n \;t\: 30· 300 MHz' dstio': 30 dE ; Iactorul de zgomot,::2 dB; Lf'.J1f;;iunea de alimc;ltn;'Uf '12 Vi impedanta de Intrara: 75 n, nnpe-

danta: de i_e~jr(): 75 .n. . ... ,. ,_

Schema (clasi.ctt) pmpllsu (fig., 2.1.2) este situ pli'i?1 loftma.

Cei doi tl'anzi~tpril VTl ~i V T2, ill CO,Qf)g_lU'(rt.1-e ou eu"ijt0.I' comun, slut de tirml BFY90. Ei usigul'u 0 Dunu stubilitate ,18

. -

137

r-----cr---------<iII"~~h1N 1'<9 1)<.i1.

R6

11lD!l'l

VD'3'~ ,

VD2

Fig,2,W

• f(!C;YT\n~(' lnull,c, cu distor,<;,jlJl:4i do {IiliLCDllOdu lfJ',\"iq JXI i oi. l.n lueul lor l>e put mm~ta ~j, ll.',cHllzifi'bJ;)[·; do l.i]Hl\l llF2Q('1, do'iH' l'<!Z;uICirLGle stni- {)~VI! m~1j slnlJc. T .(ii~~,t '1:IH'~Ja aceShl,j. 1.1 1;1'1 jTLi.I:i 0::1- 101' stnt mont.ate ,tliedf:'l<~ V..o/~·j, 'ld);Z cu S00F\I] c1li;l a Jill'l~~a evcntualcto pertuI'h~,~,il cc 110t €1rr~il'l'a In [,ljj,L<;n(,. CondoDEabn' j II OJ uRi g ur it CIJ pla ju) Glillilre lUI t enl:;; ~'l hiilzal,I':ll,m.z i,,,Ll:m:IJ,ui VT.1. Cele d:ol-ta etajode 81Jl'loIifie<1l'G :dnt j,dA!:])t'lC'D', TI'\hln~l<I'dndJ~ISO l'il1.islOl'ii tl<~ s[U~cl;nil ai Lnl.l1.'l'iist«)d:iJor VTl ~i V1';2; pl!J:3jUodiv Ji';), 11.'2 ~i Il7, Ra. Pentru fl. pl'0tEibJ..wpl.no,jlB bnmdtlh,a Htll1fntllui HI' in suraa de ali.lJ~(mbi;l1"()_ - .ceC0 \)r, ::11' .f.l1Vo1'il:'Ct () p,lH'i'till c1oal;'tit~1 poziLiv0~i dl)eia fht.1cluo&uilEI'FHor' - s-nu U)O,n,[ r~t coudeusatnril C3 ~j C'l,fOl'm'I.Jld~L-::;O astf'el till f:iJtpu. Cn,pi'l1jul dintro 0Lajo f.\slg.ulia'L cb' r;:qpn<;itOl'I.tlC4, i·itt' in~i:l}l"n i)i~1]llil'jea~ tOl'liluj p,l'in.C5:

CQnstl'uciia a11 11!1iiU'atol' ul u i. Lista de componente

Ilezistori. Ill, us. 2,2 JeD; WJ, B6: i00 .Q_; R3,' 2c:-Q n,! tu, R8: .270 n; R7: 117 .£1; R9: 1 1,n.

Condensciilori.Cl, C3, C(J: 330 pF i C2) c«. 1 LiF; C5 J 150 J)}'; C"I,' 220 pF.

l3B

Tr(l,n:;i,stori, diode. VTi, l'T'z: BP YOO, BFXS9-, Hl7200; VJ)I--VD/J: lN4.i48.

OJnl.il tc:rm:i:natu COTIs'ltur;1-iu am])oliJjc<rlol'\llui, fll1\Gyior\(lreo, {ls,bl;! imii:'dif\~a, delnd8:Li1 ce ;;13 aplica tensiunca d« ~tJ immll.ClT(:\ .. N u shrt necesere reglnj0 suplimcntnre. III ca'z de D(JrllndFoilltre so ve.riJiea tn primul rlnrl (em un instrument 11Il

. -inUl,iI;'I';'lcu, l'{}zis~erl.'~1) interna de peste 20 .k n{v) . punol.ul staliu lI0 fUIlciti.onal.'c a 1 .trnnzis lori}Ol'V 1'1 ~i f! 1'2. D.n lOJ'i t~ f.imrdHK'\,l i lV0ntuj uhai nu vern ii1S'l,s'Ln aSDp[';l ovr-nbue 1(\1 depllil~\l'i a amplificatornlui.

2.7.3. Al\LPJ,JYIC'A!f.OH 1)1': ANIlINA - Dli IlANJJX LU{('.A, l)Jm~[1ltU Ffi?/Ul1i'

D:ulili\ 01.1111 S{, ~l:l(ol tOHiLe CI\bJIJI'ik GoC\xia'le 8vpiol'df'ri, core, lD. uncle tlpuri ruai jl\'f[;iJ,')B, 5e l'idic!l 10. .nive.llll'i o(·'mddcrnhllt:,. Y{ll' daci;l Iiderul coaxial arc ~i 0 llU1gilne ("p,~!()iuhil!1

-lu l'f:(:crplur TIll mai rrjunge-deeit 0 mid. frac'\,iuDe din onel'g.in cal) LI,\1:1i. do antcna. Drept remediu S0 rCcU1118Jl'dil Col: arn pli''fi cat.lH'ltl £(1 Lie plMau ~Li rcct la an~,cnu ~'i LokHililuulLlt'l; {;(U'<.'iS-

p\t~l]i~'hlr. . . " .~

iV!:lIT~ L~lj u] DC impunc c100,1.1 -:8013 irl~re30 Ell t1_OO }.~ ~'l~ or:ntl 11 n d ~'hg d \) p<iste 20 (l R 'Chiar m G\ I S LI S, Iii eli'en 800 ,1\.1111" d~'li~\ll.usLo l.()Luyi pes[,(J iO dB .: Pe};\'I,l·u r('zllii~rlL(I eH .t1H1J L~ll.(' alllpiirlG<1(Ul'1I1 so "HI. rnorrt.a duar' In 1:IJlt())1It,PQ e~L ,p()~ll'il rr,lLN) O\lt'10 met.alicii FLLIll~ti, fixa'lill(~ [JJIOllUl aflll'Il(11. )\lcml.ut in }Jud elm pli ficatDl'lll.s.e va D0.nlpo:rLa 'C~'\:d' mai stub ... ,

Tid ;'nlimcntwi:ea - dJ~'ol}l'QC(l nu Ol',Jo(.;}fl{\ (1j'(~ Jlo!;d.;\!"~11 til ea . de e~n,H~ct;\r\: ht t'('~(\a pc :t1C?pe6:;; 8;:,IlI.1.n vC'ei'11iHnt~H l~fles~'llj1( ...--so OJ:PIW, in c<T;_'\1'I1 0(,1 mt)l. fQvo.r,~b:ll, FI'('lnL~lf12!j_\, ~l:'IIH_d'n rrcl'\j"ll;cl'r'. DHliu nu shit .d_LSI~Q1l1J:)]1~ declt 'l2 V fi1f'flli;1 sn. he fan;-l' d'o'l'i,ul suplimentur d'e a construiun aJ.j,men:LatM do lu 1'1:Vn. OI'Jcum, ulrmtiltaPf'tt are k(c plrin,l,l'-Gl b(.lb~liiU de ~()v, 1..0) ,j() ,VOO vll (Figura ~.:1Z). 11:( ;t,jS.t~l)'tlJ_ .Hi.1llch1 75 ,fl, I[Hll'cn'L llUl1.li'iII).'I;, .111 drcapba t;;oll'l,tf;m?l] l:pW'tmwlL~ J'.r:-1pcci.a,H-tD &0. 111l,l .. I'I,II'lJ a l'l!l)cptorlIlllj (np,.rr.,t, do iiadio suu televizor). Jr.l.<111ct.ontl L6 nu PCI'l1Il,j'['(;) 'trscel'fJo'. B,P S)H'O l'e'~m11 1n Limp c(' CO'ndensalornl Chi, Sll3jH1'I;tl i'l;l~t!l1XJ<.I ,r~'ceF6q:r1,11Qu"d0 ,po'kmpah!l de i\I,)imli:?-Lm,·e-.

P!!L,L I'\ll 0W'i.tal1BH {li}oiI'a~iHQr l'fJ:J'a~1!h0 Sou pr{)y((zuL en inl.rarea ~i iosirca sa so fudi pc impHdaJ1~a do 75 .0, ohiur cl,nci:i

C2:=-j_ IOnF J..

l

I '

+7,I,V J

__ . el1 --L.

R1!'floopr ~'n a.lQ fin

Fig, 2.14

'Ioate conexiunlle de masds» Iaoprin lipire aUt pe cuprul depe fa~a, cit si de. pH spats. Celelalte puncte de Iipire se separa de portdunea de ,cupru - ce are 1'01 do mas;' - en un hurghiu de 0 4, rum. Termlnalele oe depasesc in tnaltime Iipitura se tund chias la nivel (spre a elimina po sib ilitate a de scurtcirouit intra te:rm.inale ~i cuprul de masa).

Schema de implantare este datil in figura2,15. Amplificatorul se introduce intr-o outio din tabla cositorita (tinichca), MB.l'ginile ll1i1cii de eablaj Imprimat se Iipesc de carcasa, CDle

NOTA

ecran C90lpOnerl1e,,= 51! Impli)r,leo.:z_~

metal," P' 'O""'T" .,," I

• "/ C6 5L ilR3 5L l~C10.i n

'rRI~~ ~tg~~ g~2

M 1d01~C3VT1:· R9VT2 G7 . R12 .

[:+-0 0 O~I ~V <>l\-o 0---+

, RJ'I:,n ~:rR1' F1 ~:tI .G', nleSlfl;'

L ~ 0 Ill. ~o. .i..h

. I Rl1 '.. J7

I '7i' -.-'

Fig, iLlS

doua etajo ale amplilicntocului sint soparate de un ecean, 'I)~ d5ntablil, co Sf] lipe~to djl'M~ do cablaju! imprimat. EC'fim,ul este IH'cVi1zut en dogiljii.d care permit Lrecerea unor compolOOrit{l' din LI'-lIIl et8j tn '8Jt'll1. Intr'Lu'ilu §i ie~lI'.ile s1)D.lJigurB. ell. rnufe 1.1Zna]::;. DI;ICU nns-a pr0vii21ut aliruentaro e]ectl-icll. do la di,stunl;u, tensinnea cOlllirmi'\ se Ul)lici1 - print.r-un condonsator de h'f:!CCl'fl - ]Junctului marcnt ell 2fl_. V (1wtu1T,sereriunVl ·~i 18 ind uetorul L5).

(JonstruclJ.a RUlJllHilJatorului Lisia (le componente

Hezistori. tu. .5GO Q; R2, R9 :820 £"1; Rfj, R10.' 330 n j J?4, nu .. 3,3 ldl; R!L 1 1d1j R6, R8, Ii.I3, 1(14.' 8,2 .r,q R7: 100 0; nis. 680 !1.

141

II

Condensaioii, ci, CIi: coramiei 47 pF; C2',. C8.~ cox-amici 1:0' l;1J.fj CS, cr. ceramici !i70 riF; Co: G01'an'tic150 r,)F'; ce, CFi, CJ.O, ell .. ceramici H)O pE'; C 12 :clectl'l:)l'j ti'e eu tantal 1:0 p.F/25 V.

Ti;anir::~toti: VT1, TfT2': BFRQ6.

Iiuiuciori. Ll', La, L4: 5 s L)[1'o: 1..3: 2spi:re. K ot~: Lt-L4 STY hobilleaz& pc carcass cu diamctrul de -1 mm, 01J l5:h'\'JJ,fi de

eu-Em. 0 O,3t-,O:,5 rnm. ..

£<5, 1,6: ~bcln'i HJF 10'0 p.lTjO,25 W;

2. ~'.+. A)[E'nIFICA 1'OR DE iL.'\fTIlNliETINJlRU UADIODfi'UZlUNJ] Constructia ~i ins:t{l,lm'ea unui am})Iificator de antfi.n6. jnli:il,nrlllumorm13.sc gt'GutU'~i In rece.J*·0~ Dar ruai InW datelo lehi'licc: banda de fI'MVen:tc: <tOO Idlz-70 MHz; cl'?tigut: 30 dB i Iactorul de ZgOrlJlOt.: 7dI3; tensinnea de alimentarc: 12 V; impedanja do intrare : '10 1>:,0.; impedfrnyade ieslre : circa 1 k n.

Cdc trei. otaje de amplifioaro, cu t.r&mistorii VTZ-VT.3, (figll ra 2.16)1 asigul'u o bUlla stabilitato In functionaro .. Primu I ()~f.1.i esto UIl: rcp-etoJ' pe ernitor, avrnd rolul de a adaptaetajul 41 duilea la impedarrta de intrare, evi Lind astfel:n.etxd:apta:r'eCl. cu antcna, fap'b C(3 erputoa duce la 0 mnplHicil1'0 neuni 1'0l'1n.t1. ill llllridiL

i\ntma esto cuplatK >In haza pt'imului transistor prin inlP'l'll1eciiullul Cl, PentruIimltarea parD:ri~ilor co patrnnd in

V\1.,.VT31 8f7.5I.(.sF 21~)

a~kn5:

Cl' ~OOpF t-

VD2 10m.

VD\'~ _

2K1N;W,(l (lN911.)

Fir;

2.10

annona '(desciil'ca~'i eleetrice, sctntei d!(~ Iamotoarele elecbrice f)H1J au ex p 10:'.10) S-IlU 1l.).ontat (antij1l\l'alBI)diodele V Dl'§,; y D2. CU{llldlLl dinire .pt'ilJ1,l!ll §i al doilea JJtajeste asigu)'nt de C2. Col df'-;~d do.Un0.cL<:\:jQsLe lIJ,lam,pl,ificalo}' clwif9, cu cmi torul (Ju.Tl:I.lI n. Cl~tig111 n10 11 ta ju lui ,este d atorat do ar acest ui ota j, lntruclt prim ul ~l ultirnul.nu audecttrulul de adaptare a in1pech111~.dol' de intf~H'f'~i de ie~il'fl. 'I'ransistorul VT3 esle I~'~ r I;;xL tlir(;ct. Cl~ y 1'2, ie~i~'()a fie~n~\lu.l'u~ din" f.l.ml:Htiq~l (1.~ 'W'l;N: receptor fUCillcln-s.B clU10([I.l'LQJ"1l1 lui VJ3 prIll Gel ~( 1(9, au 1'01 anticsoilant. Pcntru preintirnpinarea autooscilu\:i i hr.' pI·;J1l rrunura do o.l.i:J'fI Cll;[.a:j.'e S-I1FI'eY;ur. ut un Iill.ruoern 11 \HJ di.ll. C4 ~i lUi,

(jOllstJ.'LLC ~ia am plilku,tonIl u i

Rczistori. Rl: 10k [2 j. 11.2, 117, 11.8: 1 k Q; B3, 1M!

22 I, ,n i no: 100 1,); EO: 33'0 k n i 119: 4.7.0. .

Cotulensaiori. ct. 100 ]11" ~ C2:1 tlF; cs, C4;' iOO nP I C5; 27 n!F.

. Tranzistsri, diode. VT1- Vl'S: DF25iJ, (DF214.); V 1)1, VD,,]: JN4.'li.j8 (lN9H.)_

AI~·lll1il1.ct1.td.:rul p.r'cz(!rltat pOI}~C fj rriontat ~i in ff\l(lj(). l'00opf:flI', ,duc'a (5pa~~iul ~i tensiuneu dealiJn~,nL,t~re a lngu(1 uir-, In timpul conatructioi lIU Intorvin aspccte 9i reguli d("OS(:lJitH ti,) imp'lnnhll'l' 1}iJuCI'ti. COndOl1S"l-lLol'ii de decuplaro.fn sfJe~i\ C3 5i C4; 'nll~ fi do liPld PMP, RB7lsto.rl.i sint chimici, do O,t2. 0,5 \V.

Fo lusind compononto verificatc inniJJte de implunl.arr-, Iunctionareo va ri sig~J_ri'i, fti,l'u nloi un rogla], '8v0ubu<:tl(\ll' chHCdLopot S1J rvcni din causa }lOlari,zur.ii iucorccto a tranzistOl;ilo r V 1'1- V 1'8. De ohicei lJoIHd7.uJ';ile neGotes Plluzti'lmUrt' dp('urg diu ncrcspcctarea voJo.ci.i rezistorilor eu tokron'v'fl (10 2"5 % bun pur ~i .simplu din ut:\li"tU'0H do tJ'an2'j:s~ori defect,j. O'verificare ,'wp:rla *i e:ficiolltd 1:;0 r~lC8 prin maSW'llron tensiun ii ('1n.ilul'-bf:l,7;El1tUI'G tli, i::(}giuuM do all1;!,li.ficurc fire vnlolltNl. )·PP1'(lZ"l'll.alivi1 de 0 )G~O,6S v- ,penLTI,1 trnnzistorii cu si1iciu). Dueu .~e.(1.ci,lIl\'Gfl n0 aNI YlllGlftI,,)H in d ((}&t(l, flind p110a mitt( ori l)l'l)cl mara, ji.1nv-vi\lnoa oste dcfcota.

143

o eventuala test-are a amplifioatcrulul sa poate lace eonecttud receptorul in puncte .interrnediare (C2, coleetorul lui VTZ} ernitorul lui VT3) ale Iantului do amplificare, oPtintndl1-se in receptor semnale do inteasitate variabiKa.

Pentrn jn ocp1r~, datetQ tehnica:', banda 'de 11'Ccvenpf: 470-'£90 MHz; cl~tJg: G d-Bj factorul de zgoffiot:3 dB) t,cnsiuJlea de aliment.aec: 15 V; impedanta de intrare : 75 .Ql

jjmpcdan~H de iesire: 75 n. -

Caeaccerizaf prin simpfitate §i pcrformante delco de lilegli.i~\t) aced amplificetoc (fig~ 2.17) se inscrie in seria celor 1lli~or accesihili isi ncpretcll'tio§i. Modul xle r!llic~ional'e eS~0

li'ig_ 2 . .17

olnsiC':exCiturcilttnlplific3tOi'ulni se face pcintr-un filtru in T, 01J Cl , 02 si inductnru] £1, Tcanzistocul VTl este ruontattn ha:Z~ cOmt;l{lo, o;\'eri~ld 0 amplifieare buna in cnrent ~i 0 impc(lanti-i de intrarc IT).lc[i. BQz,tI SQ pohuizeaza prin rezistorii R2, If8, jar omitorul prin Ell. Sarcina lui V Tl oste CO~llst~tuitu de LZ fli R4; lJ2 este de fapt un conductor en diametrul de 11 ~5 mm, Amplasamentul estc la antena.

"I Domeniul UIF eehivalell1.;'1 cu "ulIdele dccimctrlee" (300 MHze) mh).

(Jonstrucf,ia ampllfleatorulul

Llsta componenteloi:

RcziJ;tori. R1.' 1,5 k 0; RZ: 2,2 k n; R3.' 10 k.n; R41

:150 n. '.

Condensaiori. Cl, C2: lOpF; C3: 22 -pF; C4J trImer

016-7 p F; C6o' condr;msnt.or de trecore 1 nF.

Tro neistori. V ~rl: AF2B9) AF139. . " .. .

Inductori. £1: 3 spiro Cu~E1l1 0 0,6 mm b~bll1~te In a~J1 pe un diametru de 3mm; 1,2: conductor Cu '0 11;:) mm eu lunzimea de 33 rnm.

Coliel'lll de tabla in care va Ii mont at 'VTl trehuie sa fi~ dimensionatastfcl 'incH 'tranzlstorul sa intre u~o: for'tat ~l apoi cositorit pc Intreaga circumfel'ilr~U la baz3.,a::llgurlnd nn contact bun cu masa. Prizele de pe mductm.'l.d, L2 se Iac l?circa 5 mm fata de eapeto, dar se 'VOl' ,!D.odl.flc~ ,Ia re~laJ, \ Rezis:toxii VOl' (1 ohimiei iar condensatorii c.e:~D..nllCl, ,In ~p~a ~ unor valori ati'~ de mici, cendensatorii l~?t fi irnproviaejidin sLiclotexto1i:t duhluplacat, ou dimeneiunile de, 3 X 10 1ll-ffi: La I.'e';'laj pliicU'~cle so vor tala treptat ell. olcstele, pina la oI:>1mere~ unui nCOI'd coroct, Iigura 2:18.

33 rnm

Fig, 2.18

145

II

Reglajul este exircm de siruplu ~j deCllirgcusiJeb

• se cuplcaza am plificatoru 1 In tolcyizol' ~j S()ifloe::ll'Cn receP-tional'ea unui post emip'itor h1 dnmoniul UIF';

• se act.iqneazu asupra lui ~1 modificind })ilstll dintr,,, spire, pina JaimlJUnntiittJ'ea imaginii i}i a suue lnlLJ);

• eapacitori-i Cl ~i C2se njusteazu dear dnc:fl o Y{}l'l)«'f.'te eei din sticlctextolit i

• so regleaza C,4.111ni:tla ,ObWHlrCB. maximului de SWIl1Hd, dupi'i care se irrbervino din nou Ia £1;

• prizele de pe L2 se rnodifion numai dacu T!{,1'D) it hnh~Lnata1;irea hiconf.iUlllll'El a- iraagimi ~i lit sunetului,

Oporatiile de mai sus se rOiletil de dOlla-LTei ()vi, JJina IE, un acord Cl:lIT.lp1-0t, dupu_ care fro montcazu C9 paeul stlj)erio!' al cutiei. Intrareasi ie~h;ease Iac prin trcceri de stidn sau, Ia nevoio; 'ciil:'cc;L on cahlu coaxial do 75' [1,

2.7.6, CDMU'l'A'COR lILE{il'RONW m~ AN'l'_'EN.,l

, Deseori sintem pu~ijn iJi-lua~ia de a.alegs pentru reb'l tl-lJ'ul radio sau TV una dintre doua-trei antene existcnte. In S't;fJJilil 'Qbtinerii unei Inrne corclhtii tritro handapcntru care D.lI) lIpId!' ~i antena CBa maipotrivita, propnnern un simplu f}1 ojl 'lfmt co mutator. El so J'emarc.a prin suhstituiroa comutari i urccanice' - protcntioese - eu 0 comutare elec:tN.o.icu, real izuL:i. l'[(r'il plcrdeui HP, Do_cu in domcniul Irecventolor rrrai j('JA-Sf' (mule hectometeice sa U decametrloe) piorderilo dhj II d ,I p~ iW Iae slmtito (atunci ctnd se rec rge Ia cc)m'i) La t'~in m.(CHTl:Ci'i} 1 111 eel oj Irccventelor mai innlte (.FlY, OIl") pi rderile de radioil\'cYllnj,ij devin slJpariltoartl,

Jnconvcnientail 'esteellminat apcllnd 10 (]iflddo pin, Gill,' rHn'lr)it 1,l{)alizar68" unui oomutator aprcape Wenl. DJotk,I(, ph, ~tl1~ diode 'ltr, de conwhl'~io, uv:lnd capaci lJ ~i jll'op:r'i-,i kin I'ti' ruduse, ceca CI'J le recomandji pent ru un cornul.ator HI:' I.hi hUlla . ca1ita1{). ll(};l;istenl,a diodcloe pin \tlHilll\fl i:mL{'o t ryl 10 000 .0, tu £unc'1;ii)UD curent III C(JjB PIII'OI r:ll!J~. Rfecl ttl poatc fi atljizl:l't, de pilclu,prln 'Vm'i(\'~in curentulu, (k e(liTllllld'I, dioda pin Iolosindu-so la at.cmJarcli~i, res pcctiv, di rijl.!l'0(' cOnvQlHlbil6 a semnalelor RF. Un alL exempluur I'i oh~,irlei'i_la modulatioi de arnplitudine. In eazul oind ourcn tu] do COlTlf:ncL1 CSt.R oomutat se ObF110 motlulatia 111 irupulsuri ~i d.dftUll'i)[~ sernnalelcir -111".

14;0

I~a ap]ico..~iile amintite mal adaugam ~maj C'ea~ de- cornute.tor; Pcntru 1\ 0 coneretixa este oe-ceSal's..o sursa docnrent ~i un C:OllHl~aL(ll" ,:1) tativ ? l'i 0 cl,ryi'atl~rll ra d 10 , Sc1l:e'~~1l' c0_mutaUil'lllui est.e dot'a In- flglJt'a 2d9. Sursa de. curent est~)' un 1I'e-~h'!~sor" rlw~J:2 V/'lOO rnA, Ponl.ru (1 marca vizual care dmtl'€1 e.nten(.l (,,-;to OOlwcttlUi ul.iliziiirt pathl DEL *:'mi, V ]')5- VD8,

! • SA ,I,) I flA1W

Fig. 2,1.9

Prlncipiul Jul'unC'yionaJ'o,: 11]1'0. pert GU pozl'~ia eornubatoI;,)lul (';IJl'('utUJ pnrcurge mai l11tii 0 dicda, apci una dintre 1ti-duGlaJltcIe dl: Illtra], L1-£4, diotlelc DA2431 ajunglnd la :11'lasil pl'inV}" ~i RI, Ultirnul permits J'ixareayalorii eurcntului din diodil.. La lH'o'Lotil1u1cons(:,ruiL curentulde ie~il'e este de 1'5 11l1'\, sufioicn I: -"pro n com a nda diorlele _pin ~i cele luminisC<o))lln. Cupaci torii C1-C4 ~j CO scpo.di curentnl continuu. u.:s lnipiedica rac1ioU'9DYeJr~e.. su ajlUlgtl la masup~'iIl (lQuuuctr.ll'ii do nlimontare. C5-C8au 1'01 de decuplare, UH' B.'2-[W conccteazu la rnusa anczii diorlolor ce nu slut comandate.

14'1

C~nStrucllli comutatorulu i Lista de componente

Reeistori. RJ: 680 n l R2- R5: 10 Ok n.

Condensasori. Cl-C4, C9 ceramic 470 pF; C5-C81C11,

ceramici 1 nP,

Diode. V DJ- VD4: BA243 (BA2M) j V D_5- V DB,' DEL elf)

QriC0 tip, . _ _ _ ' _ <

Inductori, LI-L,IJ:1 [LH (pentru DIF) 2 s-p'1'tl de eu-Em

o 0 3 mill, pe 0 peda de fel'iHi, rospectiv Ii tJ.H (pentru

! ., ,.-

IUF) ,__ CWOl spIrel oa mal SUS" _ _

Montajul fi' fest calcD:lat pentru.o ur).peda~~~ ~e?O:7~ f2:

La asarnblare so va tme seama ca Ieg.htnrlJe,slJ.vl'i€ d~ mal seurte. Diodele blocate introduc 0 atennare mJmIDO de 30 dB, Faotorul de zgomof al rece_ptorului se lnr5.uta~e~te ell eel rnult

1 an.

(Japi.tolql (IAPARATE ~T DISPOZITIVE DE MASUHA

3.1. SUPEH.BETAMETRU

Pro gresele telino logicc realizate in anii'din urma au Mcut ])0- sibil a aparijia asa-numijilor franzistori superbota, cu factor fcarte mare de amplificare hi curent, destinati Iucrului In etaje <Ie ZgOIDOt redus, In regim de mim'Mur0ri~i.Daca Y0yi Incerca sf!. miif;l1)l'ut'i astfel de trnnaistori - In intcntia.de a-i folosi in montaje - va veti izhi de grtiutll:~i, deoareoe scala betamotIri10ruzlIClli se dovcdeste ,,Inghesuita" . Motivul: Iaotorul (3, ndtat§i 1/'2,16' ponte lua Ia tranzistorii snpcrhcta valori de 6;00-800, po cindmajoritatea aparatelor sili'4 cor.cepute 'Pcntru ~ in Iimitelo iO·200.

Evident, so po ate construi un alb botamctru, calculat pontru valori mad ale lui ~, tnsa in aoest caz dispozitivul all 'Ii Ioarto gr()U de utilizu't ill situatia tranzistorilor cu ~ mio. Solutia consti'i in a prevsdea mai multe scale. Examintnd schema din figur4 3,1 se constuta: oil i,n scopul mt(Sll1'8rji '(.}'tmzistol'ilor imp san npn ,S-au prevazut noua game de riHiSurQ) ~i anume t 0-:100,; 100-200 j~;a,m,d. pina In, 800·900. Subliniem ell. ~, fiind un raport a doi curenti, esto adimen'sional, deci se e~q)rin;ul printr-unnumar. Valoarea lui r~ se com:pune din doua par1J;- sute ~i zeci, 1ntrucit nu se mai. ian ,in seamii unitil:t,jle. In cadml fieparci game partea de ordinul zeoilor se citeste po scala pot0n:~iomet1'\llul R3, iar ciira $:Htelor flste dtlti1 de pozitia co mututorului, Principiul se ba,zeazu pe fap'tl.ll ca VT1, de masurat , tmpreuna ell V 1'2., 'eol;l.stitulC un multivihrator asimetrio, ai carui parametri

149

1;

':GBI ~('I'i.5JV

Fig. 3.1

s1nt,.a10~i a<>tfeJ lnt>1t gC1T1)W,H:M im pu hmilo)' {Jsi.e posi.bilil numai clnd aurau f'8:r,isl('nt'~]0r cor~o'et'[f~(3 in cire,uitul d(llb11l-Zii al vl1(}nzlsil0J111or J!:lJ errl.Q numeric 'eg<:Li(J SElII oidoe mai m10.1'1 Ik.t:U 'VWOIJ.'l'BEl £a:do'i'Lllui f' l'CST:ll'nti,-: Dlwti va 1 Cl,[We. {I 1'~,i'lta,lil .u J'l'7,ifs:((mtcll.OJ' '(jl)n"rc:Ltl:tn ~Jl cir'c,\liLul de'lNoiz'hl al lui VTl '('$('(', numc ric m Him rJ l'f: d'~J;:H ~ nu il Jl . .ftl'(> G ~ ci!li,r:~,iH urn int"iut, inr iII C Mica EA L, concc t [(lilt Ia U c~j lWl. um plifi CHt I) ['I.d tli IHJ xil i'n r AF( d (j tj pul fii dl t.l'H I\,<;f0naal or) , !·,xJ.l ii~II' en V 1'3 ~j IT 1'dl illil ent,il·jJ nh.1 un j'UllLcL. C(lnnI'La~()r'u,l SAl 'rCl'mj'L\~s{dj'!"Lol:\t!eH tl pulul dil Cloncil101Je a t I'HnzjsLorllh~'i cit- llt;~i"'lIl'r'i:l.

n esistoe i. 1.1) 7,: 3.,9 k £'1 ~ 11:81 :N i}tj: 1 k n; n;): pot nnt:j(i)m I, lru. 11 fj('U 1';100 Ji D.; iu. us e. R J.[;, R 16,' 100 .kfl i fNj: 20uk D; se. ,t:GD k12; Jl1.' .!l:(JO I, U; R8: 5100 It D.; R{}: (/.V0 ill £2.; R}O ,,700 k f1; JUl, " 800 'k £l; nss :) (J .0,

Cond ensat 1'1, C'], C;); ruII;LI'01i'tiei (]c jO p.F/fG V; ('.2: 100111"; cs. 10 nF; C5:elNl"ir()\ti'l,ir: 10,0 fJ.]7j1<6V.

Tranzisisri, VT2: news, KT31t>1'; Vl'3:AlC187, rT404.; Vt4: ACJ.8S, }'''r402G.

A I~!: matf!l:iale: cornu l.\1 ori, scuM, -horne., tlf!rcasu, CDSCa (a i fILZCJI' wi u i.nLIl,!,S), pln ufl Ull co.hJE\j imprlmat,

150

ntl;pa inlp,h'llf.area. co.mJ?q,.tl,r:rrleJ07"'v:t~' cuhlHj. p-r'(lcum si, a t;:QlJlunatul'ilol' ssa, 8.112" potti'I1:'porn('((I'uiui Jl3, l!(jrnelor'de a:lim ntare?i a 0lt~Li1ip'o p'&nou.J li.r\~tl1al, se: fcJxcc1;JL1 crrnex iu:n~lQ G(fr~fQl'lU s·dvmllci:. Il{'j~ist0I1ii }t:'\--Rl1 SI~'Gbti.Il Vtin concc-

!1<1t'.c'<1 in p<:ri'e a aHol' vaLol'i .. I'ot{'ll{iQnH:Ll'uJ B3 Ll',,';i:Juie jJte·yazul ou 0 scnla Jj,']}i &J:n', 'gr.Q,da~a) 110 itt 0-111. il00.

i11.ixZ,ul [la' lueruc P .. rrbru D. P ll~£,:1 1J0rtoi'ieia·Un serviciile ',~,,),f,\w!:Hll,l] lQiC0JO'S t m tilL &0 tl1ti0''lJ0 c~ snlcCLn 1'&11., din ccnnrka borul .£/11, H [jprdni driJ eOH:~luij'~iet pnjJ ~Wll npn) h'IH~Z:i&lOI"T"l Q.() lilqu'is \'l,l];,\ b f iud i liIl J'od us c \1', 'Le rrui rHlI]. [0 s<'il(" (('Lmi'f;('1 I', n.a,Zf.I, GGLllctol') tn, lOI')n.~'1lldL" C1HI{lslDmn:z'i1,( nw, niJJtrctlt~ JlC (ltll'cusa S.ll]Wl'bet(o rnotrnlui, ECB, respcctiv, eDE. C'!n;nnJ! lui liS ,~Q tliJ;ptllH) in P~)zl\;ia hmiUi SUPEl\lO,Uil(pvLI'iviL sehenrci), i;tH c(~nHI ~~ltpl'ldin p0zJ:~ia SOO-HOO, D ulla accasta se apli .. ~i tf+l_r:.illrma de u1iuv)!JtrtT~,ia,r 11rhl (l0t'lG1HHrflCl (V}liltlputolmlni $';\.2 se co IlU, ,s5 so Quela Gscila.\:jil'i!c (lff.' AF. Df'1ll01lSUl. no, pro/f~ /ijgj,[c rlc-t0f'mina,j'oIJ pL'unwi' cllre srm)lli.f;'I'::1tivfi a lu:i (3 ($ntflJ0f, ~-S, d'llpi1 gamE!. 1n @f)l'G se fIJ1&; SAt. Z'l(..~r0 :,;.i V!v0nt,uul) nni!~ll\;t: 'I e h I-j '~ g(l fhJ i; (')1; ini~lli'~ p:I'in m['I:!'t>n, Ii i,i R ,3p jj 1(\ oln poi·j (Ii a .ill \;(i.rc fit; ')lll-I'I'I'llpe bscihlPa (\1, SB auzea in cas\;:a,

B.2. TIESTOn. LOGIC PENTRU CIRCDITB

J l\'T1Wnli..TB DE TiP L'fT* S'I DE T[P 1\1OS* ~

. '

COl\lPLEl\lENTAn

Slj,hoHHl In,"opusif sn d(losQbe~(G dl>. LIlLI, mutlt;ljn similnre J.b prirnul rind prin f(lpi,l(] d .pcrrnitc V'stUI'IJEl a[.it £I circuite~~.~, (11· lip Ingicl(-hanz:istol'-tmnzi.sJOl\ dli ~i de tip, nwtt'\lo,,'tjd-'sornic.oJ'l (hlCl())' com plrJDl cnta 1', T_1.1 fll doilea rind LestnruJ p'Ql,'llti tl) veri fiCLU'CD. 11 i'l1'CU trci sUi I'i po 11 'rl grt si.i1riJc logi()o eao $lunll. Iloaniiatim 03. la oircuil.cle 'L TT starea zero 001'<'5- l~unde unci t cnsiuni do. Oilr mult 0,8, V, bu' nivolul unu tom;i 11- JlilOI' ce dc'p;J~('.so 2, V. Injtro vnlouile 0\8 VI ~i 2 V D1.1 so Illrr:reuzv pcnlru co. slNl'en logica fin eS(.(J d'ufiTIlttJ:. La ciroui t.p[Q 1101;l.1izoJo in l.chnologio MOS nu se pJ'PCL7.IH1ZB. valo ri fixe a 11:1

>\< L'I'T: )ogid1. tranzislOl'-tl'8.m,i;;j,Qr. C<* MOS: luCLt1J· oxirl;s~j,lii cond uctor,

151

tenslunii, ole Hind. in direcla Jegaturi:i cu tensiunea de alimentere. Semnalelsce ajung 18. eel malt 40% din tensiunea de alimc ntare eonstituie aicinivelul Iogio zero, tn schimb, Ia un nivel de eel putin 60% din aceeasi tensiune se considerii starea unu, Deci nivelul care nuse defineste este delimitat de valorile de 40 % ~i 60 % din alimentare,

Detectarea tutUl'or valorilor de bensiune este facilitata de comperatorianalogici de tensiunacaro, nu nurnai en au 0 mare impeclunt,ii de Intrare, dar permit ~i ca pragul de 0011.tuta'~ie Sa fie facl,lt dependent - prin intermediul unui divizor de tensiune - de tensiunoa de alimentere a componentei testate.

Bchemtl. (figuraB.Z). so bazeaza pe trei eomparatori' DAl.l-DA1.3. Semnalul de testat 'se apliea, prin R10 inl-ra-rpor nei-hver:'l.oure (rnar?at(~· tnschemele :eclJ} cu pl;,s), in tinip ce teuslun€a de alimentareamontajuluide verificat se adues la.divizorul de tensiune Rl-RS. Totodata so mai observii (',8: ;:r~ullci oind SAl se alia tnpozitia LT1', hensiunea de 10. intrarea invcrsoaro 0. eircuitului DALl are valoarea de 2 V

. "- ,

P£l~url ROL07

\ ·i5V ..,1----1.1i1-O-'k!lI--+--___,J

~

Fig. 3.2

ttl timp ce la intrarea mversoare a lui DAl.2 va fi de 0.,8 V :(niveluci valabila tnipoteza ea circuitul LTT este alimentaf en 5 V). DatQiita lantului de rezistori R6, R7 §:i ROr 10. intrar a [nversoare H ccmparatorului DA1.3 se obtino tensiunea de ,_ 50 m V. Daca tonsiunea de lEI. intrarea de test depa§e~te 2 V, toate ie~iriIe oomparatorilcr VOl' Ij In stare logica una §i, prin urrnaro, DEL-ul .V I?~ lu~ine.aziL Pentru 0 ~etlsiune de i)1tI'IlTe do 0,8-2 V icsirile cireuiteler- DA1.2. ~i DAL3 SG una. 1(1. 0 tensiune ridicatu) in Lirnpce iesirea lui DA1.1, ests la tonsiune SCDzuta. D'e o.ceastadatit se aprinde VD3 (in schema "X")} ccea co Inseamna ca, tensiunoa semnalnlui se .gnsc*te ln dumaniul unds starile nu slnt definite (dorneniul intorzis aJ tensiunilol'). Tensiunea deintrare cu valori cuprinse :mtre Olli 918 V ar~ drept c?nsecir;-Fi. ca la, ie~j}ile PAt.l ri DAl.2 gOSll11 0 .l.ensiune de. nivel row) ran Ia le~lI'fH'I lui DA1.3, una de' nivel mare. en atare, V D2 va semnala existent a in dunctul tosbat a stilrii zero. So mai poate Inthnplaca testorul fl'u fi!,j 11118 10 leg:atur<'i cu urr terminal .neconeotat, In asemenea Bitmltii~' se aprinde V1J] (in schem~ "NC!'). Cind J11:traI~c~ t.-es·LorulviesLe - cumso spune - in. -aer, cole trci mtr£lrl j:),oinver:soarfl se afJu la potentialul de -100 mv, prin rl:ntermediul lui R8.

.Inainte de a testa un nrontaj tn tehnologie MOS-C, cornut,storul S111 se t re co in pozi~ia prevuzuta (prin aceasta modul d~(' 11101'11 £\'1 'ltlstorului nefiind eu nimic afectat). 'Urrn etlzil .clORf modificaroa niyoJudlor 0,8 V ~i 2 V, la valorilo de ilO'%, reS1Jectjy 60% d:in tonsiunea de.alimentare. Testurul nocesi Ui 0 alimentare sirnetrica de ± 1;5 V~i UD curenl de muximutn 40 mA pe ramurii.

'Sa constataf di starca logicil, ex.isteuW In punctul tkStnt, B.e. mentine _crmstonta pe uri interval de. timp rnai IndeJllngat. $i l,uatia TIU este 1nS3 Jntotdea una valahiJfi, tnttlnind \I~S6 adesea in PNlcticu sornnalo sub forma de impulsuri Sf1U eltilul' :succesjuni deimpl1.1suri. Teatorul nu eli! riici 0 indic<\'l.i(jrl'C~(;.isi1.

Hecu l'glnrJ la dis pozit.ivu 1 su r lirnentar (tig'lll'a 3.3) so va ·ob.1ioo 0 claritt\te ~'Ufiojenti'i. Morrtajul con8Lu dintr-un D1uILiyjbrntor rrrouostabil dcclansat de im pulsuri le existcnt.o, eventual, in punctul de testare. DEL-u] VD4 ri'imlne aprins ~irup de 0,6 s pentru flecare irupuls, La, 0 Irccvcnta de repe-

153

Ri7 220f.:.f1

R18

100kJL

,~

'I'

_ VD10

R,QLO'/

R'20 2/2kfl

I'

VD9-

"1'1

Ftg :U

tl~jn _1 i 111 pulsurilor lUr1i Dl,'p:e de 5 !f l.,pHIJi irile diodoi se ~~!.l'l;tL!'ijw:ie ilrlr:~() i.hnl'l!lIi,U(l c.nuLinuQ. Pund:ul m~ll'1_)nh "iDlPllb" 4J U1 ~"h' mil [HCI1J I~ 'iJDlillic If.lllg<'i In punet u I "If'!l p I tb"'d.1ll schema

u,j II.U, In iJ ,'(I. .

If,l'::i~·!,;,.i. IU*.R2*, U3'\ utr. 1 ] -0; ru*: 1.2 kQ' R,~'~: YJ.,[) n.; J(6. 117, 111;'); :~JO n~ 118: 470 ki1' Rb RIS! R n. J(lfl Jd.2; tao, 1j.7 Id2; !tZ2, R13, n,ZO;' 2 2. k Q:

Hl.J: tiHU £2; JU6: 10 k OJ Fll7: 220 k n. ' j ('11.ndl;n.<;!.I1:r.1)'i .. Cl: LO pI"; C.2: 22 T'1"; (3: 1 p.D'/25 V .

• . ' lhflJl~, (:II":JIlli> int(~'fi'(ife. VD?~ VDJ, TI DIO: . ROl.071' l //,)- i'I:;!J: 1 NftlfS; D.'I..J; ~J\-l22,'J, 4 X f:lA74L

Afln 11N.(.h;rialc: S'j1Z: (jl!n1I.IL(ltO.l' 111i.ILl&t.Cll'i1 C11 2 X 2 ))"i'li'l,! i.

\-LAn I.n j u l :;\(' pon l e ['(iuliza fill InLt'~o cutie de dimonsiunils liJ(l'(,j i in 1 plau I{ll ~i) 'L(lstr) rul drr.vellLnd III l:VM)S~ Iel portahil fie il~~HJMt iU(,l'-(l G(lt.io sepl1I't1tu, portnhil Iiind don)' vJ1'fui de (,,,~L. 'Lil am bcle cazuri wur;sa de alimontare este fStaFo n £lrD. k:c'ht1ml dill [I'i>, .~l1t'StL M 'L~;sto['! til vclJ'i:anLa pO I' tab.ili.'\) rdbtn~ du-s<' prill Ll'()i e())Hludorj (GoJQl'a'~j. dilerit pentru identificaro),

3:3. TES:rOJN -LOC,IeI ,P,ENTl1l) CIHGUI'l'E TI\T.I~GJ'tATE rm TIP L~rl\'CU AFI$ARE EE OSCUlO:S.C0W

ViJIU descrio aorun 'f]OLLU rnorrl.aje C]Cdl'Oliice care, fi'irii multe preL0n~ii l -I" d'l J:i du ajutOl;, aUthln iil'os<;alol"COPlll doscms tn Elcen5tii Cl,\1'hH1Hlgrrifl, J(3) lu of)el'ul:nle de puncre IOe ptnwl necl\~sit1ito ([1;) mipr·i.,Lllj·t-:](, UlilIll'l'ict() ,CO_[l~tJ'Uit~l.

Prillill.\uI 1:'11011 (~1 j 'P'(:J~llhlL{' ~(i,r~u,';l)li\,A'll'fln a tlpL seru unl« I,T1' Cf,igtlnl J/1..). Al cl()llo~1 uudicQ'l)Cccranul oseiloseopnlul sLlil'jt,\ lngilwdill puncl elo citl 11'I11s ~U'ii, S 11.b !:'CH'tlVl 11 nui mutrioi (lie 4. X I( l.Jal~ad{1l'e.

L~), jll'hnul mn-nl;lI.i ]'),l:t''l{\lJT circujtuhLi P5i" un SPktiLvl' i -din S CUJ'(). &Nwpti1 q,yl ;i~.\ll'irll:i I,TT I il1i:lJuri do un (l1!Cf!lJI >I' iJ1 \,r~fll. de aJ rose. Inh'~'l'ilo sl'1rL sn1IJ'late p:t:iJJ ~Wll i()"ll'C::1 un ii, God DIJfl'.I.(,J'ic de la 000 1,Ii 111 13 e('h' Lrci i.l,ll'itdd,' (I·\lr0s,,-, Hk sclcctcrului [lt~ {[r.rlr. Clnd pc Lm,'minnlliJ '/ at eil'ouillllili ])}),:] (val j dar'VI) so apliGa $('11)1,10.1 fli ci rcuit.ul i'nnq.i Ollf)ITZt) nr1J'fJiD I Ccl~' 11'~li Iinii <1(1 <ldy'c:;<p. pro vin [li' In [;irmillul 7)])1. Ci I {\t'~ (·:ni.i (lbljll\lI,'~ pr ocranul !rscifr.isC(I11111ui ~lnl rr'lf'tl'\'i linij r!" ~dr(Sfl, lEIJ1SPlISB cu .1I.j!.lI.~1I'ul IUllI; 'nnY(p'rOT 111IITli''I'i('-<rnnin-

orn CDPI.C;:. +~v

cL-J5A! TACT

p,:~. 3.4. .

gic de eea mai sifu:pla expresie, format eli RJ-R3 §i RO. le,]irea sa este eonectatil Iaborna Y a oscilcscopului.

De re~~nut ci"teva_ relajii tntre formele de unda ohtinute peecranul osciloscopului §i valorile lui Rl ~i R4. Daoa hasa de timp este.corect ajustata,eele 8 linii de eeran VOl' aparea elar; Daca valoarea lui Rl va fj redusa, ere$,t<.l distenta dintre primele patru Iinii t}i restul de patru. Hezistorul R4 este oonectat. tntre iesirea selectorului DD2 ~i iesirea converto .. .rulni numeric-analogie. Valoarea lui detenrrinaamplitudinea sernnnlului obti;nut la -ie~irc. Semnalul de tact se. preia din montajul SU})l1S testurii ori poato fi obt;inut eu ajutorul unni circuit 'integ~'at de tip ~E55_5I-IE, eubaza detimp variahila,

Cdc opt Iinii afisate pe ecranul osciloscnpuluislnt perfect vizibile dac~ dia~onala tu.hului cat~dic ~ste de 10-.13 c~n. La un ecran nuc, evident, sernnalele vizualizate VOl' fi mal greu de descifrat.

COllstl'llctia prlmulul mouta] tc§tor Lista .de eomponente

Rezistori. R1: 1 Ie,Q; HZ.' 2 k n; RB: ,4 k n j Ri, RlJ- I

to kn. .

Condensalofi. C1.' eleotrolitio ell tsntal 10 fkFJlO V. Circuits irHegiate. DD1: CD:l3493; DD2: SN74151

(MlI74151)1 DD3: CDB404; DD4: CDB490.

Alt,c maieriale: coneetor BNC (pentru ic§ireao:milo~co_puR l,oj)~ 2 hue. j conector 2 X 10 terminale,

CabJajuJ imprlmat ~i implantarea stnt ll~or de realizat (vezi figurile 3.5 ~i 3.6;). DD2 se va oonecta pnn mtermediul until soohr, Dupii termmarea mOntarli pieselor dispozitivul so introduce hitr-e cas{itii adecvatu, construita dup& irnaginaFe ~i }Josihilita~i. Pe panoul frontal se monteaza ooneetorul ~l un comutator de 1 >.< 2 poaitii, folosit la punerea in func-

'~june 11 rilontajului.. .'

In situatia ca se utilizeaza sursa de alimenta re din montajul supus kstarii, doua tenminale din conector VOl' fi rezervate pentru alimentarea au + 5 V: De asemonea, pe .panonl 'fr(Ju~al so prcvad. !;li doua orificii pentru rnufele BNC, una pentrn intrarca X, iar oealalta pentru intra rca Ya oscilosoopului,

156

1------- 59------1

Fig, 3.5

intrarl

o o

o 0

o 0

Q gDD2g

o 0

R4 0 0

Y <E--O RJ

=;~iR5g~

R3

o--C) ! 06.00000 ~ .:

DDG

rOOOOO~~

x osclloscop

!lig. 3.6

o to

157

PIIPNeR trr f1:'l)t(J~jl1UO es,te: si,mplK ~i so reZ'unta Ia concctarea .la osCi)b,sGJ1jl.,- t~'~11BO(,U",lL i.nLr;;trl~ JC ~i Y. S() al11tlcnlcl\z.i:i mont» j !1'1, d'up5: en 1'(: Sfl l1ul.i11'uG8ZQ COI1'Ll,.l ~a~o Jell I DlllZCl de Ci In P a (}suilliseo~~uI!L1i hi Iffilti;\,j,H s·il:1C[ll1J:l.i·7.:.H'O C:-.-t.<:ll'lM.ctl. Suhlinlom iliCp 0 dlnLu fapLI) r ca esLn neocsar sil se f,otoseiJiScii un sarnnal do tile!; en 0 Je(1;()v(,-lJrtti Al)I'Op,inL'i cit) tea ('l s~nHl..$'lc:lor care u1'rnu(lzii .'ii1 fil.~ ViZUtJ.liixutf:" &emnahd de taot .0;0 VQi p1'(~l'UQ dill insu~i lJ'lonta.iIJJfc~&·hat SfI'U, eventual, dinlr-un gencl'ator de jmpulSiJd'i ell nivel l'/I'1'. La nevoie, chid fl'0CYClit\la g.cllel'atorulni de tact oste -p'tfJU mr-ll'e' so' peste '1.\LHiZ'Q.. un divizor-, folosin d un oh:euit ilil.'t(iigral C'D13[i-(90 sa u C D131£93.. r D :;,flr!jil, dupil' co P9 ecruu 8-8 (')b~itlu.b 0 'hnagi'I~D slRl.hiHi ell opt lini putn~i aplica on SOIDmu 'Pe oricare diritro ccle op~ ill Ll't\_Ti.

Qd de f:tJ dl)iJea,montaj Pl'O'lH1] pw,'tni to vizual izn )'0'3 ~J J64iiri log-icc (figuli:a3.7), to, oircuito i'l1teg.T11tc. 1n L'ltliCllQgie 1.TT. III a'east seas, pl'p.zcnJmm1), Jim c(;nmul oseilnseopului 8. ulwi:dia;gl'ffr1'l:O KUl!IHHrgh (l.St0 eXlJ'l)m.de IlvarHo.jG<l'f.)ti. MOtlu:l dD iunctiow:l:re es!:e '81m ilnr en -cel 11.1 prirnuiui t€s(o r log; c prezentat, dar .:In. I'Joit)s lJ:tn·i- p0sQql~ '~w g0.llerfl;Lo1' intern do tact, care eventual poate ti clecoJ:LI3.cto.t ~i lnlocuit prini r-unul extcm.

tn vnderea vizllaJizu,cil starilOl' logice intr6riie X 7i Yale osciloscopului S(J CO'l1I1C'teailU' la in~illil(): X ~i. Y- ale montnjulu]. Ie.~iI'iJe moula i uhli Iv TT ~cSiLatginL rE'ga;~e la intr,h'i le (.Ie) test t-16. Pe 8cru11ul osoi IOSC(f)PRlu.:i:· f1_1)£(l'(} 0 diugrama Kn'r'llflllgh (1n mr:mlf.'n~UlI dad j'nL61uiJfl' stnt conccta!e 1ft> montajul CG se v(wiJ'icil, iacpunctsle S din sohcma stnt tlJ1>llr:). Puncl.clc S VOl' fi con c-taLc la \ITI CI)I'H'HlaLEl'l' dB 1 >< 2 11Ozitii, ce YO fj n10 M.o l po pano ul !'l'()U l.al al to)ftot'l!lLl i.

Asndal', [;e5tol'ul eu.scheina (}in figllcu 3.7 permlto o1i~al'cll dillolo r apllcllti) ill:li't'II,'iloli EO .... Ell) ale c i rcu j tului jnLpgrl) t 11\1 merle o D8. ,'Iwal i7.(1 rea so 'fuGC pe CCN1UU I unui osc: 10- sC0P, prin apnr'i;~io. uuui "piJ.Lt'nl," cu latura de patru dato (BdiQCI sti\I'i logicQ, simbolizate de zero SUiJ una}. Din figur~,13.8 zoz u It.;'i CD un zero ]ogicGwlc l'flpn,.zcut.ut.doo11t puucte, 111 timp .co uivclul logic tau: de pateu punete, Monlajrr\llSigLH·fj ari~llrM starilor logico pdlll1 gcnerarea UTIQr Ilensitml continue ce so aplicu borneloc de dlofloxie, X 9i Y, ale osciloscopului, Tensiunilo $0 obtin cu ajutorul a doi cnnvoetori numcrio,!)lJnlogi(\ realiza'ti din rczistoni, ('1.1 C<11'O so filM sumarea sta-

153

>- '" i-
q; 0
N N x 3:
0[)
c 'p rn rilor logice, .1ntxucit pentru cifrele a:fiJ}flte, 0 sau 1, slut necesars patru puncte pe verticalil:~i unu sail patru punote poo.i'izemtala, acestea se constituio In mcdul urmatorr

- perrtru deflexia pe vertical~, YJ "llJHIG exist1L patru niveluri C0 nu dspind tie semnalulde intrare, resistorii R29

~i R30 detormina Jlozi~i6na.rea 1)0 vw~icala a cifrei, iar resistoni R27 ~i RZ8 gen.er{laZU cele patru niveluri ale Iiecarei cifre]

- pentru dcfloxia pe crisontala, X; uncle ex isM, un s.i~gur nivci pentru cifra 1, respectiv patru niveluri pentru ci~f'a 0, rczistoril R31 ~i nee detcrmina pozi'tionarea po ol'lzouLu·ji) a cifl'oi, portile SA U EXCLUSIV pcrm.it.tnd Uh~Hi'iJa 6frdOI' po,un rind de In sti.nga -Ia dreapta, ell p\ln~ t.~a 1 ]1.roze:r,1:~i'i, sau de Ia d renpta Is s ttng«, clnd punt.ea 1 Iipscste.

n:utdo de nl'i~llt slnt, Lrau.s.fcrn'l,.? pe {;1ml Ia iCf}irea S(,icci inversa l(:l) f.lt'lL limp dL S este In starea unu ~,i cit Limp numartll(il'ii D!)6 l}i DDT slnt ac:t-ibnati de Ia un generatcr de tact (i:nkrn sau extern). AtUlioi ctnd 8est,e tn starea zero (deci dnc;iI.Hlfl dintre inLl'tltiieE ostein starea unu) port,ikD:D1.3 ~i 1)/)1.4 YOl' uvea Ia le~il'e nival .logic nm"s"t,abllind prin reii"dm'ii FlZ6 ~i 11260 valoare fixiJ :0 l.ensiunii po X, coreePUtlz[\I,oarflcii'):'oi 1. lncazul dud S este unn (adica una dintre intl'Ul'ile E este zero) J)or'ple de mai sus VOl' fi f(cti.onatede np6, ce gf:J101'flHZU punol.ele hg (Ii = 0, G = 0)) at; be, cd (H = 1, G = 1) (fig\ll'<J 3.8), nccesaro al'i§i'irii cifi'ci O.

Resistorul RZ4 are rolul de {I. ere a 0 diff}l'en~l\ de poteIl'~,ial Buplin~flllt,fL"r~ p~~ j"tlil'ca X, Ils1ieilJlcH punctcle lig so. fin Sl') situeza ehiar 10. 'incepntu1 haleiujului.

Pcin utiljzarea i(\~irJlo1' A, B, C, D - in locul inld\l'ilol" W,. x, y,z' ale lui DD8 - se asigura t.rocerea de la 0 afi~are uormald, la<\&i§:..u'ea datelor ~ub forma unaidiagrame Karnaugh, ulili;l.ll1tl minimizarea func-yiilor logice,. 1'1'60e1'o,1 de La un mod de prezentare lacol~laJ~.este data in Iigura 3,9.

a . b h'·

• 0 .c

9 • eel

• .I.~--:-------. Ie

..

• •

e "

· ·

· ·

'. .

· · ·

;.' ..

"

·

, .

Fig. 3,8

1.60

EO ~1 £2 E3
E4 E5 [6 £7
E8 E9 £10 E'11
£12 E13 E14, E15 . ;liB C

. ~~
D ,Q.Q.Q!_ 11 ~_
00 EO El E3 E2
10 Et. £5 E7 zs
{11E12~ Ei5b4
01 £8 E9 Ell E10 F.ig. 3.9

Consirtlctia mont~tjuluj 301 Hoil()[L

Lista de components

Bezistori. RI-R17, RI9, R20,' tOk.0,; 1U8, R30, R32: 3;3 kf1; R2L,R23;' 1 kfl; R24:9,7 11. OJ, R2IJj us«. 3.3 k.Qj B26, R2S: 68,kDj R2[),R31, R33, R34:6,8 kil. , CQ1Z9.cnsatO_l'i, Cl, C2: 33 nF;"(,'J~C5,' to nF; CO: electro-

lipc 22 ft!.F/'lO V; C7: electrolitie 2 200 I~E/16 V; C8, (:9.-

eiectrolitl(J en tantal 10 [J<Fji6 V,. .

Trunzistori, diode, circuit« integrate., 111'1: HeW?, BC.'337; VDl, VD2: 1N4i48; V.o3~VD6: iNItC)01; uoi. CDJ3 400; 1)D.8: GDB420; DD3: CDBtkiO; })})1; ODB486; DDS:

CDB/104; DD6, DD7,' CDBt193j DDS; SN7M50 (MII74150),; 15A1; 7805.

In ideea ca Intreg montajul sa poati') Ii ntilizat Oil 0 unitate autonoma, compacta, redreso rul (Iiguea 3.10) u fost indus pe placa. Irrrplantarea ~i desenul de cablnj irnprimat sint date in fjguril~\ 3.11 r;.i 3'.12. Pentru DAl placa ofpta

Fig, s.io

k--~__;_-----"-- 100 -----------1

------------- 9.0 ------11

lNg. <3 .. 11

1--------100 ---~-------t

+

Fig.. :U2

,I i

I

, I

spnFl1. suficionb unui mic .radiatyur .. Exe~:ltflf, yl~ com,pon~nte decalitate, testorul fune:twneaZ(;1 iV-I'll. difIPlUt.ut) ,~e la prl~a 11W,ercare. Asamhlat tmpreuna cu primul montajvse ohtine un aparat do 0 nebi1nulta utilitate in Iabcretor,

Praotic, orlcine.-§i-a construit una san mai 111l1te antene, 1ns1i nu tntotdeauna a reu~jt, 8'-0 valorifice COI'1Jc-G tn henzile deIueru, ca urmare a unei 'inccrecteadaptnri Bhitre emivl'itor I;li antens. 0 adaptare .irrccrecta ponte avea dreptcansecinj;fl. o putcrerac1iaL1i mica Vi uneori chiar dlst.l'Hgerca etajului final al crrriY(itol'uJui. DB acsea s:e imIJlU10 corrstruirea ~j f'olo-

, sirea unui musur-[iLo)' de undo stationare, demrmit ~i rcf'lectoniotru, capahil :S&inl,iture radical necazurile amintite,

Adaptarea diIltl'c. emit,fltoT' si urrtcna este - dupa cum s:e §tic - egalitatea dintro impedanta prczenlat.ii (spre (unit-I'Itor) de ei\tre Iinia de alhnontare a antenei 1}i cca optima de aarcina ocmiFrLoTnlni. Dew] tooretic totul este olar, practic lucrurile nu sil1t In.ol'dine, pon tru Ca impcdantele nu stnt.cunoscuts. Dm aCC'llstii c(ntZii VI! trehui Sa s,o rocw)g_a II) jncerCl:ltl p rin intermediul carora sa BEl poata stahili mornentul ~UU configu['alia in care aiatcrnul emit~tnr-linie do alimontaec-antcna

. " rac1iazl1 eel mairnult (~i eel rnui binc).

Z-lI1trqra In Iigura 3,13 oste cla~a schema echiva-

O lenta a unui omit~'~or eonectat sa dezieslre bit.e~ze pc 0 SEll'ci:nil. 311, rsa (i~enl~l) de

• tensruae, U, furmzeai'1i emn:gw de ('<ldio freCV.elr~ti irn pcdau:\-d. de sarcina, Fig. :3.13 Z!C?I prin inte rme diu 1 l\1-i Z!, Putrrea

Pje~, preluata do .irapednnta Zie~' se calculeasa cu iexpeeaia:

p ~ U~Zj·c.~

le$ - '(Z + Z. )2

j 1"~

uude V este tensiunea In goJ it sursci. Din Iorrnula rozul Hi imediat eft valoarea lui P;e,este maxima atunci clud Zi este egal en Zieql rezult1nd astfel un tl'ansfcr maxim de enorgie, Cl1 ()oll(b~ia ea 1n punctul de alimentare impcdanta fldLl'llJ ui !itl. fie egaHi. eu oea a antenei. Desigur. 1l1SU~i fidcrul LfObui.o sa

fi~ de ? calitate corespunslltcaro, care sa permita neglijarea pl~l'derilor prin el. De a~ci ,1'czult,i'i ~i importan~u 11nieide alimentare pentru 0 l'adlO_~le opli:lma.

In cazul clnd.Impedanta antenei esto prearidicatd, encl'gia provenind din emi 1J1tOJ-' nn'poate. fi c0Il111]et pt'cjuo,tu) irl.trucH o impedunpI rnai mate 'hnplidi 1)A curent mai.mic, In apflJ'~nN. elecbul consta1;a~ so manifosta cll§i cum antena OJ' expedia ingpOl,~ spre CIn.lJiitoI', 0 p~rt~_ din~ ourant .sau, nlUcl apus, reflecta 0 parte din puteroa JnOldenta. Acela~l erect se observa ;~i atunci ciud impedanta antenei este prea mica. DEl .aceasta data curentul ce ajunge 1& antena este prea mio fata de eel 'pe cure l-ar putea prolan antena, Astfel, 0 anumita putere devine disponibila fji se intoarce tot III cJru~ator. In amhele situatii unda reflsctata se combinaon cea ini~ial8. (numita ~j unda directa), rezultlnd, fenomemil de interferellHi, care duce 111 aparitia undolor stationilIlo, Dami in acest moment de-a 'Iungul Iiniei so deplaseaza un masurator .de cimp, se va ,yonstata en in anuniite 111:1Jl:oleJ distrihuite uniform pe t08.'tii Iungimea cahlului, se val' :iuUJ.n:i l'ninime,~i maxime ale intenJ:lita1ii ctmputui, Calcullnd raporl.ul dintre enel'gia iI).je~tatii spro anten[( (dil'ed'a) ~i cca reflectata de ea, vorn ohtine 0 masura a adaptsrii. De rapt, 'so musoara sumo. ~i diferenta f.ormate de unda direyti1~ic,ca rcflcctata. Nottnd en Ud tensiunea sernnalului direct ~i cu U r pe cea a semnalului reflectat, se poate sorie expresia ruportului de unde I>tuFo.nare (in tensiune), O',care este l

u +U ~

a =_'1 r II

Ud - U;

Dupa ce ne-am lalh\J.6t M urinea.za sa masuram va trsbu! sit vedern in continuare GUI~ clecurge J:u<\tsurarea pl'o.priu-zisu.

Vom prezenta un reflectometru eo funo~ioneazi1 pJn~ la ::30 Ml'Iz, Dispozitivul se arnplascaza cit mai aproape de emitator. Dupe. cum sa observe, atiteuergia directa, cit ~i cea 'teflectata tree prin infa\lutarea primara a unui transformator, Capt co duce la aparitia in secundar a unui curent ; sensul curentului de aid depinde de sonsul de parcurgere din primal'. 1u_acest caz la terminulele condensatorilon Cli ~i C6 (figure, 3.14) se regase~te tensiunea egaJa en suma Va of!i Ur• Gnu'densatorll Cl ~i C2 sin'll conectati prin diodeJMtfel 'tnt-it

Heuua'e cl:~m,tJ'e"e're,~a ihtrfj) i~ acl;iun.e Iie cxtlusiv pcrd't'l1 cornponor bn dll~()ctaj hem~eln"jr -Pt'ni;}'u cea J'efl~d.nUL jrsitdn'r. tonslunea de pe (..';3 if C01'es)l1Jl1de hli U /, hll' cea de ';e (:1

-j'U'Af] " t ')

nJr v; t-~~~'l.c;. pccci .dOl; (;0nd(ins(1~ol'i f() }in!. nliis'tll'O .indcpcn-

dont lk'r:\s'lilunl'@ Ud $'1 U 7" CI'\ element do inrT'ie:ll ie ee YI) ftil'os.i un Ill:llie:'oalI)_VCl1'rlle'~Tu, d~ fb lul ce ]01' ec so rdil j'zccl'i'i;\ i'c'r mug'lHltof:OE\l"l:0'" lFL SeJ'l~'c:U un rOZ1S lor reglalril pen L1' II eal i-n1:'-\ re, Componersto J.H (1'B T~&t~lIOJrcuyen~i' sJ at l'Bj 0(: [,IY1e ·de :l'i ltrele- trt;cC'- jos

BJ1CB ~i: l:12:C P. . - - '

Pen'liru hri1)'lill<'l pBS'he 30 MHz nu so '\'8 mai hl'lo~i transferm.ltt~J'U!, fiimt,mfi":-l("j_l'l,~ dom' 0 sirn I,ll;! li n i(- tf~ri'(luct"iv.'i, 01.1 do ua ]Hs.te, en J'ldllll de secundar. S.ohltin Of'Cl'il. un .tranalor-

m..\.IJ~I1i" ell d0nA I!t;lU)€inJ'C (figuI'<1 3.1,5), - .),

Sornnalele ci rc lil,lil pd"n piste a blu in ll'-lI'n sens, cil; s·j in c(lll~bdL,pr'0etHm 71 eoql:;omi~{!Jxt ill ~tm'bcle scnsuri, I:iind riJ'eso ca ato:n(.Ja.rca s'u fie m.ni HHH'O lpHr-uH SpJW del!'l.l. 'I'll colt1.I}xn.

DatoriLu ac'(jimii l,tnj_a_-j_]'6:ctio[\'illoa diode.l0r, _pe C2:Sf) lm.'ate masure tcnsiuaoa qir(,c.;ti,l" .iar- jJC .C], 0e~ l'eHectatiL Ae~as'[,a val'iantil este Rim_ilai"'ft cu l.wim,l1, cu ex(;ep1h hli 0&9-'1: .ca, ca ~i a trausfnnnatorului.

Constru et iare flectolll\l-1 u ului

., -

Lista de !;01111!Mwnte

Ilcsistori. RJ, R2:' 1 k.0; RB, Rd..' sernireglahil 4.00 0;

R5: IJo:tOn.t-rO}lictnt lincll'l' _'~0kn.

Cosulcnsaiori. C1, GS .. 3,'30, p_f'; 'C3~ C4: fGO :n'P'. Diode. VD1, FD2: OA91 (SUU eohivalente},

.1lte materiale : conector BNC; 2 hnc.: raieroampermetru, Construotia se aborJo8.7.[\ tntH pentru vorsiunea do pilla

Ia 30 Mllz (XignriJe 3.1.6 ~i 3.17), Aiol l~ista din mijloc va Ji lrnptll'~.iUl1ll doua pUl't,i eguIn. 'Iransforma LOt'lll este bcbinat pa.un tor de fOl'ita' en diaruetr-ul de '12-20 mill, transforms tor to. care primnrnl este const,it:ui~ dintr-o j llm:iltute de spir,'), 9&J'0 Er,~te do fapto pnnte de legi1turu inhe cele dQllft jllrnil.tt'l~i ale traseulni cahlat din- mijloc, avlnd I}i .ol do fixaro, SiilCUI1- darul Hl'O 30 do spire C-u~Bm+miitase 0 0,3, mm,

Pentrn vat'ian'vaa, doua -pi2.ta din 111ij"IQC (figuNl 3.i5) rJU va mai trebui ~a_ iie ~G.r.~iOhfl.M, iar capaciborii C5, CO 'VO.1' lipsi,

-spre- tx

.167

Fig. iJ.J7

Punerea 18 punct nu prnzinl'a d.ifif:\,dtl1.t,i. In aoest &COP nparatui SEl concoteazs lutrc (1mi~fitor ~i cal.Iul tel'mj,nulpe impecian1.a sa earacteristica, tle~;i(ln 1 ndu-so tiJLo:clat.l potentiometrul R8, Hstlol en la mUSII!'UI'I;H lui Uti dl'Y'iatia instrument1il ui f.l/1 .fiDltlHximi'i. 113 V~l fi mQLll-ill po panoul Irontal. A.PQi fie oornutlipc tensiunoa Ur~i se a~~,iontJH~tl B-3 pbJ[1 se ol'iline ':un minim, In cadrul rnglfljelor ultcrioure, hI milsL\J:atOr' se VOl' invorsa h:~g_tttlirile dint T'e antena ~i (~l:ni1'I:HDr, dupil care fie l"epe:L!.i reg\cljl'll Lui lUl, ff\l~i\ 1nsti a-] rnni r1~[.j PI' [1/3. In contin uare so mai sclri mbfl bwd o dati'] modalitatea de cup lure n' antenei .~i a efIli~atoT'lll\li la mi'!.sHrotOT', spro a SEl rGCtl un

roglu,j optim aJ pott1l1~iOlnotril!:)r R4 ~i R5. .

Geluti} D.l;)Sul'ki'E{)rn1 (3(1 r'\:O'L 1'~gIEi t, se LI'aQO III calibrate, ~iu1J1d seam-a' 00 In ChlVif\\-ia maxima I) insb-urnontului ~(j se marehezc pozit,ia U,/J iar R3 J:lj Jio 10 maxim. EfodTllnd acum comuta'(,iape Ur, doviloit,itl insl.ruuientului Ik,pjlld~1 de tens) unea cese indi etl; h\ 0 [I cl Iii pLuJ'G (l P (oj r:hii,. indi en t-i~ t tx hui \l S U f1B'llblil.. In l)ozi~ja de nul m ~s llrlrlo;l:lllll.rl1'ti'i po S'CH Iii 1, ceca co InseH.{llTI(\ ciJ l,t c<1pi'it:.ul din sting;: rapor+ul IJ oste {·gal en 1, igf J8 d roapta - inlinit, Do.co. l..IHel,jo[, so j]tili'l.f!o'za 0 T\DUa flnte:nu1 eu ajutorul Iur U r V/J. Ii posH)iJ sa :>B staJjjleasca ads ptUI"Ba eOl·r.:cta a ncesteia.

Daca instrumentul de mUStll'(I din I1pnrat este lineal', soala sa VEl f'1 maroata a~tf;:d; la 3/4 indicati« cr =" 7; lu 1/2 G = 3; Ja1/1~ a = 1,6; la 1/10 {f = 1,2; lui /20 din l.lOo.!ii G = 1,1.

1'68

3.5. DIPIvlETHU

Un apara] extrem de. pre~iQ5 in (lqtarea nriQul'ui radio. amator ce se respecf,{! se dovedeste griddipmetrul, Termerml vine din Hl1gle.z'e~Le (grid-.clr'ppcr) i~i no evoca perioada de am a buburilor -electroniee (trid inseamna grila), hrpl'Qz:qnt tcrmerrnl Ulna] este 'gate-dipper, legat de elementul-cheie al unui TEe) grttc, poartl\, tractus uneori tot prin grila. In literatura noastra s-a Incottl.tertiL tcrrnenul dipmetrti; care retirre esenta principiului aparat.ului, dip, co tnseamna minimul nUlli curent, de griHi ori de pciarttL

Dipmetrul oforapos:ibilitll.tcu de verificare a Q]jcarn] oi:rtult oscilant., f&1'<1 n mai fi necesar 0<1 acosta s~ fie sees afal'ii CUil monta]. Un alt mare: avantaj esto simplitatea ln oporare. El €stG proyur..trL eu un.inductor ce face parte. dintr-un oscilator cu f:ve0von~a vuriabila. Bohina SI'> aduoe in imcdiata apropiere H bobinei din eircuitul oscilant de rnasurat, u5tfeJ i.nelC C",jo do ua hobins sa fie ouplato induotiv. Apoi urrneaaa en froeypn~n de. oscll&lie a dipmetrului Sf! fie mpdificuta lent. Cu oil fI'(1(:v0nta oscilu;tQrt~u;i se apropie de fre0:ven~a derezonanli:i a circi rl t 111 ui p asiv, en ati'L '[T! ai III lilt cre~te fn alrCan~a oscilatoru] ui, prooes ce Be recunoaste prin sCfidm:enbru:;cu a mclicu1.iej prm;eh'l,nt~: de nn miliampermctru. Scaderea cca mni ac .. c0ntlll.l.La, bruscl'l., roSlnC'/;il ogaliLuto& dintre hocycn!a oscilatorului sj cea de. l'cz;onanti) a cirouitului de rrias'llri:tt. FJ'I1CV\m!,a Ci'i{l'tntil ponte fi cillta pascola dipmetrului (i» prealabil Dt::;t!onata).

Dipmetrnl este (1ohj.rm'E cu 0 dioda do tip 'lambda I care are o Cfimctel'istlca Ilseritahatoare au CI)a a diodoi-tunel. 0 fl"tfllJ do "di.bdtl'; est\3- do fv.pt 0 cpnng\lro:~ie cecuprinde 'tran7.h;tarii V 7'1 ~ i V n?, donu miroa a. cia ptln du-se cia torif it Ia pt ului OD V 1;1 ~i V 1'2 n U 0 CD.l'1:1.ctorisLicf.'t CR. adueo oarecurn eu litera A. In fig. 3.18 este l~r{:zBl1'tut montnjul echivalent, N~ft1iZa:t cu TEG-uri, 011 canal 7! ~i p.Scllemn concJ'fI'~o. (fif',l"urf:\ a.1D) mid cuprinde ~i un Lranzi~tol' bipolar tiindca multi TEe (cu canal p) tEL {l,11 0 p,\·nta: suficicnt de mare. Ci]"uuitul oscilHnt consta dintr-o

+

. WJ"f

S

Fig. s.ie

169

Fig. 3:10

b()bina cu indut.:Ln.ntii flxi'i, Le, ~i rl in tHll\ Yi.lj"ialJill ('S.

I R1 a fa rolul de a emjrlesa y.muctul de Iun "\ •. kln[1 re In 1)0'1'ti~i1ca . cu. l'<.',zistentu ncgH'livJ a car:actcl'iSticii. ~'Dl ~j VB!? llml'!,ca:zu cor8sptll1ziHoJ' do mcninl tIff rcg la I. '11o, 1?J),3 ~i GZ constituie un gl'\lP de redresaro. Po' mOlUl a ffllfO 0 t.el1siune continua rte,gativu ce esto apl1catiipo 1'~lj !d V'Tl.,O{1 rolul de tensiune de T8g1o.j penlru ,dind,Q. IL . r~l!ndfl.Ui) tonsiunea continua ajungc, Ilf'in. R'DC4, 111 gl'iIa 1'O})(loI'ului pi" sll1'sa, V T 3. Potontiomet ['til R,e 'esle mltfel t'q~t:ll"\ lnci ~ instrument 1I1 en bopi:na m()~iJi1, GO Cll8lHlaCile VT3, xii' rj(~' al)r(l~dmaliy la zeta. ,AtllHl}i cind La i1st\3 aciLlf;U ii, vr',i;inilUd,()rt circuitului pasiv de rtiilsUI"l'lL, iaJ" j'l'i'cytmIa o'(Jilainruhd din dipmetru 0S~E' mo~Hl??-ta ell ~il1lot'lillt1i [:3,1 Fu Vl.l (;tm~t&tll odilpla,~t;U'0' a tfffi~mnll :t~(tg'atwo de pe VDii irl~nni> pozltiv, eOi:lse.cintti a atenuacii ()gci.1('l"~iilor gsrrGr:~t~:, C:llI'iMLrl 11:1 rtndul I'li de un K("cl.ri'~fOl\ rnai ridicat. de onnJ'g,ie. \!llrtllV1U tensiunii de pe V DJ ,pr{)'VollOa .mul'il'lm tcnsiun ij de nW;Q a lui TlT3; dcci Ptl1 i.ndica uo maximum de tkvi~ll;ic Chid cXl;;La an tran;:;fe'l' maxim de ennrgio. 3j1(,0 d00;;;1'b.ire <Ie .!;.l.t.(I s¢.heme de dipmetri, vHTiauihil C3 se l'~lgIoazt( neutr'H

<1Vi'l~ia fll ax imii a instrurnentuku (solli~ja c1,HsieD. cste h minimum).

·Pipm.\3t.r'U] peale f.j foloE'iL '}j 10. vW'Hiettrea func~iQI1(i.di oscilutonlor. Frecventa semnalulul de inLol'fe:rr'IH,a so 'BituoazJ In banda, audio dadi C:J este [J,c:o.l'd(.\~ co\'()spllnz~tbi':SI')r:nrialultli ce seva gil:id ~i po S1J1'sn lui VT'3; hill CO accsf somnal ajunge

1'70

lu1(;\piJJliJie,tttf)"I"lli AF, eu VT4,,~i VT·j·; Ntrti cl{"hi{.j,'1:tr,z~ 1}{} t» {li:IJS()u"t,dc\fon:\;iL Volurnul eLin 'li~li $0 rc.gl0a7;~ cu HB.

Clnd Lrel\,u\t) altllia1.p eirouitele osc:.ibnt0 d4'\iN111 l\'c"plot', lru reglm'oR osoilatoru Illi din diprn tl'11 T!0: ~f)l'O ])[d'~,i sy. ~"~ d@m:ttiticlhl' mUHJDin81 iI~! HI', l'{:celJ~i()m.1:t h'rI.JhIj)'l"lllxlglapdm. In M&tlsb.ti ~.i.hll.J..~,i.f; Of. cilalorul cu t1 ioci{\ A rU')rc~,i()Jl"{'fl:r.~ ca mixor: anrLoosciJan1.) f,pb (;0 r"l}l'I~\il\' 0 ctalom~Te llJ'(!)cisa a. Bco:.'loi dipruet.rului.

Lista de eomponcnu:

Bedstori. Iii: po[.oJf(;i,om{·LJ'u iill.l'(\l' 22.,M2; R2.' p()1 lrfl\,il)' mehn linoar 2,2 kHj 1f3: pOlt'l\~ioI1H'lt:1I JogfH'iLTy\ii' ~7 kt2; Rt/;;.· 82 1([,1; ns, ns, 220 1\11 i Fllj: '330£2.; #7: 2,2 ki! j JrD: 100 k0.; IUD.' 3;0 ],£1.

C l . (.'1 CT'- cr. (-T7 ~ "2 I-r ('0 ia I" CT,

./oncim.sa"lol"t. ,'0, ",I! .'T,'): A' ]1.'; s : '", pri 'U,'

v(.\'6f\.bil 200 ])17; C;/;; cio. 100 }';F: ('0, ('8: ekIJll'ollli .. :l. :t F;il<)rl.O V; co. C'l("cil'nLiJ:ie ou tl'nL~11 JO f.LV,Il{) V1 eu: €l1~eiLno~it;jc 22 p.Fj6j3 Vj CIS: '1 I\F; cu. okoh' lit!,:

to. f:1.-}I1j.J·6". V,. -'J' • '.' . I T"t-'I T'7'" TIT:]f)--'

Transistor: (//.0(1'1'1 circuii» mtl·Y!'(lv(;. I ,"r /', ,,: 1.l'.o.-'~,1';

v s». r3F451'(DFJiO); VT4, VT;j,: DC:17.:)U; V/).J-VJJ4,:

.1.N/dg,S(lN9H); D/11: 7gtQ5. .

Alit I!wtIJf'iaic: P .lLt;· Tn(Cl'U{lmp(H'IHI"{,I'1i lOOc2GO i)·A; rnufe ~t;eCl[\'J' pcntru dHUZQ)' (= S1.lf)(,l)'L po))ll'U bobindQ lilll"

mutmlrlli). .

. Iruluctori. r (.'1llI'U gnuHI.374.-S111dl;r, 2:;10 spj,J;'\\ 0 0,'1 mm ; 70.J.-1.CltL6 kllr. '1'10 sp,!]\e,; 1533-/1'320 HI)':,4.7 I;Iiil'O (cl 0,2 miu ; 2:71\2-:7 224. Jdl7. 23 Sjl,I-r,(); 3 777·2j 200 1>1 I~. 12 ),.ph·t!, Vi 0,6 mm ; :l2,6. l'vIUz-4r,;Gl\UT7, G splrf'; 2?-S-O 1\1Ilz 2 S])i.i'I:; 50'·150 Mlh 1. spirO. 121 1. mrn. Toste JJoJJj;:!l'Ble Sl' (cX0culii. diet cnpru-cmeil.

CtlLlaj ttl ~i iXt)Jl.ltmtHil'e.o) .s11l.t daLI.! in j'igll"rrjlj 3.20 ~i 3.21.

Ii.I obhl 010, si'lli ulLCl'~a:oj< hi.Je; s:(iJltl'~,i,e (:~. asjg11r.ii 0 11) nre u1'1- l')'nt,i11J.~ ElXipJtHi'!f\'L'{). SPl'e: a l.i!Yl.i"1,[iiT,i('I'(li~ rile, ~hJ't.ndlj~ i:c1'i,1,ttl k.fi. cLiI'{jat(wiol'uil}c\)'ca.sei 50 YOJ·,SCltrl1ruc.ll mai mIlJ'~ l'o':)i11IJ (est,}} viomh[t de rnuiule r;.i,V0t11' ul(): diJ\l~crjI'uI:Lli s.lI.plirn<!'.HL1Jl'). IJi01'1lOI- 1,110 'ao:~i()J~0M'.:ii dif~tiir astfol cit la f'it'lQl)'L'ij s'oJlilTlllttr:0 u rl~'(~ycn1iOi Iui CJ .s~' vo. o_()]llasrqi pWl.cl:uJ .zcroa! iU'.l:tNlinE'TlLl,lil.l.

171

U'J N

B6----~--------~1 Fie. $.20

,1--------- 52 ---_____.., BF1

Lx \..-v-"

~ ~2 __ ~R~1 __ ~

Odnt1i terminate acoste roglaje dipmetrul este gaLa de ,a Ii etalonab, proced UrB. in cal'll d iprnetrul devine radiorect':£.lto!!'. Antuna va fi un simplu conductor (de 10 m CBJ putin) can') I;i[!j vacupla ind ucti y - printr-o SP1I'ii cu .diarnctrul dt, 50 mm - Itt bohina dip metrul ui, G8liilalt copat ttl spirei SQ CllplDH'Z! 1[1 pamint. Apoi C3 'se rotc~1e pln{l dud sa r.ec(IP11oneaza un emi'yiHorde, radiodifuziune (de f~'ecyen1u cunoscuts}, CD.Z in care [recven-Y£l oscllatorului din dipmetru esto «.gala.au frecventu plU'ti1tmu'e .astGl.tiei auzite. Ascnltlnd rnai multo ppsturi ale CarOl' Irccvonto stilt. cunoscute calibraroadevine o

1'73.

OpDl,x1;iesimp1fl. Desigur, eL-lilonarea. se pOtlte fic'i_O'~ ~l ott (tl~ dipnieLrll (etrtlomrtl, cind va fi {ilufiDir.lI t (l(}lyr 811 8 propia'\,l cele doua boliine, In1nd}:J i'l'Bc.vonFi em'\! Sci:\. ipLr.;:Jl:l gIJJ).l~\ IlJoas& Ia rh pmetru) construit. La egflli t{\ten. cclor do ua Irecvento Incascu s(i audeun scmnnl 1\1". P07.ilJil lui Rl pentru e:i-1'a se obtine UJ1. maxim ele fl.ttllitic IWI'iIlitn c;{)llC(jmHll-tl~*i :oPlln erea siimibilitAW-i ill H::{i m ei.1c!'ipJT1 rrt,l'uJ ui l:t~i I j 7.fl.t ca irecycntmctru ,de T8_znnanVL

3.6,OSCILATOR Be DE AUDlOFI:U:~C\iE~q'A

Va propunom de ac(msUi datil,un griH)''(l!>orsir).lj,lu, fOI,rl6 inftin ~iexl;reT11 do l.lCU.EJ va fi Jolosi L In ~ lw'dn J la cons ~ l"lcli,1i

§~ verificaroa a1ll'pli:fiCtlr..or~lo I' do audio 1'1·()Oy"nVi.. ..

Oseilatoru], oare tl'cbu Ie l'Iii gcn0L~ilze scmnule sinuso idale ffira I) t1;),cul'ge ia Inductnni, e$te (:Q)J~'hL uitrlint r-un : II m plifi· CRU,)l'-SlJ, a cal'lli 1J1Jcli'J.' <10 rW-l(Mto 0;0 gk,;Ctit0 0 ,'I*U (dapcndent~ de hccv(J;n\i~) ,formata ~lill cil,ll'lle Be .. ~a ~eller<"lto:j se lnl:ll- 1'Wlfto adosea 0 :re\,oa RC de Ll]?ul plln~lt 'V\ mn -Ro blllS~ n (£1$' -3.22,). E,x.istfi ln8i\~i o.alta schema UIJ l'~\tea .He) lJ1Ul VU'(,(l) i.llti'eb1;rin:va-ta, cuj'\J l~i g~~a'i~to foarte bine ,l.djHM1~ain generaL01'ii lW. (fig' . .'3.23). In montaj O-.:\1i~Gil (La (11' un -i'oingul' ciLc',mcn~ variabil, potrurtiomclruI R) a CaCUI vuioarc osto de I' OJ.'l .mas m a 1'6 de e:lL rezistm:\"ta R. F ,cec-ven:tll let Clue temil unilede intrare 9i de jc~ii'b au ll_jJeea~i fa~a ,se l;alcllIMzlJ cu (ol'lflula:

. "

1 ~ It i _ fo = 4.1t:H(,) V'-,,-, -. ~

uncle r tl'0L-uie:sa indeplinoQ,Sca§i cOr.:tdi~iLl: 0 < r <, 1. . .A..m;:p1ifi carea 1?c~elei l~ fV6Cye~n~a de l'CZQJrUl1JU, ro, ?~iG dEl 0'66, Daoa RQeasta ~sLe tnSCll'uta In nucla Ut1Ul-am.p1tilcatOI:)

.1···· -

R~

e

- I -

I Uil'l ...

"J' fi nG.c8s~t1:li ,6 amplilicam 'de numai '1,5 ori peh1.Yl1 l'htlepU. nirca cO!idli:ki tl-.E' oiqllatie. T.o'lu~isL:::i1!ili lntc,1l.ub!"inn.l;ltnUv,t' I'i sf,\Li~.tuoi'(tO'fU'O. 0 SOll1:H(:l!1x' Ii sO,>sG. CQ111pleLGy.c releauac1! 0 1J1..1c1a ohmica, Io rmat U' din In~i 112 (mnrcaJi p11nct.nt In fIg. :3 ,2.3) OOl18tultindu"sc nsbf:el -1111 wonin j punta propriu-zis, Evident, ~(jIisitm€ia 'peri'HElHi, IIp, o'S.L0 Yet fD,Z8 cu Uy1,. Dttca valoaroa lui R~ 0s,~Qdub}_il Jahl do f!_1 se pcate s.060. ca I

Up = 0,66 U:P1 = R Rg R Ui!l

·1 +2

si ca, ntai\0 la fl'€eyerr~n /0 intre, punctelcZ ~i :2 nUf\.'\'i::rL.u Lcn~i'L,n(),DaG!i ins<1 R2 nu estc l'igl1J'o~ egaUi cu2Rl, ol Iut eu ei tYU rnui mica} 1i:-rLrc pUii.cL61e date aparc 0 dlkr6nl,t.i detcnsiune, Ui~~ - UP1 dite_r0n~a, 'C(L1'0 e'i'iLC ~n fi:IZ~l. 00 tonsinnea ,tho in I rare, U iw C'UfljuLQl)w un ui am})Lli,watoro pCl>a,\" onal diforeIl"y'u do tonsiuno J;JOD,t'£ Ii E1J:fl-plificH'Lu.

Tensianea 'de ic§il:G' -il ampli~jci'lloT')lhii oplj1'!flionf1,l so B.l)lica 1<\ intrare, tnacest f~.l Kpicdncl fllnq-iado oscilator a. morrLaj ului, Prill modilicarea lui R2 Sf) aq'\.ioneftZB asupra amp lHic~rijhue-le.i, Inauontaj _R2 eslG subsl.ituit, printr-uo -ansRmhhf conatituil, diritl'-'110 rczdstordo 3,91Ul~i tr'anzis[,o:rnl en erect do ctmp BF+q5.')_, TEC"ul este comandaf .cu ,0 tcnsiune co ntin ul1, de d usd{(~,{~ tensiuuca de 'ic§irw 011 . ajutoru I unni d~Lcctol' de vfrL AccasH'i tenaiunede comanda stabill'l.o8:za amplitwlinf& de ie~i~e a: generatorului, Modul s~U9-e

TUlle'pDllarD eSLeur111ti'LQl'uL ,

Semialternanjele 'ilcga'tiVe ale tonsitmii de lOifiru - pdn t'ozisIJOl'uI de 271{_,Q ~.j (110t1o. ~LlCaroA (negutiv) condcnsaiot'u101ect.r,ulitic .de 32 [J.P. Deci tensiunes de pe o.! YflrlaZ.3 11'1 t('l ca -f},i tln:rp1~hHnn0a de i<l~irD, 0 amplil-ndino mai mare .:l:n::>Mw:nUo teusiune n«g's.liv-l( rnai mare pe ccndensatorul cled,mliLio, deci gri1\1 'TE.C-ulL1i e~H~i mai., .11egt\ti.i;fu~ D.e .aeeea TEGuI ~:e b locJJ.0uza ~i mai mull, eCDj,\CC e:chivnlcazll en il)Xlril'ea lui R_2 (vezi Figura: 3,2·n. OJ'" aceasta bJeSC'ri-ffinil d:i, s-a rI:J.<1t-itrez,is_tt)ii.~;'a rct{lleJfde re:a.cti;:;l d:o'ci'o mai mioiinmp li(icare a: Dltcfcl' ~iFrli1 urmare 0 am:p'litudine :m:aimief( 'de iqirc.

175

Fig. 3.24

Condensa torul C1 ftre rolul de' a pre l ntl l111J ina 0 reactie tn curent con tin uu 1)« ird,l'l'lJ'o& nsinversoare a amplificatorului opel'1l tional.

C'mlS!;rU(jria gcuCflttofului

ua« decomponente

Itezisiaric Rl, H3: 2,7 k.G; RZ,. Rl1,' 82 D.; R.4: 2,2 kD.1 Eo: 3~9 k£1; 110; 1,2 ld1; R7: 1,5 len; ns. f17 0; R9: 17 k.Q; IUO: 820 OJ tu», B13: 180; JU4: potentiometru liniar 2 kn; iUS: potentiornetru semireglahil (linear) too kO; Ri6: potentiometm liniar fO kn.

(,ondensatori. ci. 780 n11' (tn paralel 2 x 390 ],.lI·'); C2f

'98 nF (tn paralel Z X 39 nF)i C3: 7,8 nIl' (in paralel 2 ~ 'X,d,g riF)i C4:390 nP; C6:39 nF; C6: 3,9 nIT; C7: eleetro.Iitic 1000 f.LF/10 V; G8, C9.' 33 uP i C10: 470 pFJ

ell; 22 pF'; C12:ele(:trolitic 33l/,F{16 v, ,

T)"anzistori, diode, circuite integrate. DA1: ~A70~; VTlt 8F24.5, BFWiOj VDl, VD2: lN4001; VL/3 orice diodil C,11 f;IJid:u. (de ex. j,N4148).

176

'<'&J '{

cr· RI~'~.~ r~r~J ..

o » I! !~ 0 0 g r ~

;r" 0 ow " VOI~

I'll R 2 V,' 0 2"'L_~

G-t:::::::r---0 id-t=::J~ 0-~

Fig. 3.25,

Montajul se oh),ine prin implantarea '(figura 3.25) compo·l,l.ontelor pe un cabla] imprima; (figura 3.26). Piesele dlq. componenta 1H~n1'iivoI' uvea tOlerantcfoarte. strlnse, deoarece a~~fe_I .se. micf$oreaza_ stabi.l. i~atea ~l cr~~e,. Iaetorul .de distorSlum. Din cauza dispereiei pl;l.l'ametriloi'. 11:1. tr3.D.Z1BtOl'u] c~ efectde clmp.este posibilea valoarea lui RO sll: fie madifi()atil$ luuu ce SO va stabili experimental. B.eziatcnta Ro va fi a1()as~

Fig, S,26

\

VOl "

;_t;.\--~'7 .. tOV

+ 1000f1F.

o!>--l<1'I--GI--r-1_?,'{jV

~onl!rie IJrig·.3.Z:1'

3.7. GENE11A110,ft BITONAl) PENTRU 'RB'GIIAnE

-, mvnTATOIULOR BLU*

D-UJJii consteuctie, emij:ntornl BLU trehuie sa fie. l'oglat C'l1 un generator audio bitonal ~i un osciloscop, rnotiv pentru caJi13 vom dcscrle realizarea unui generator bitonal.

Dupa cum se~.Li.e,J'apOl'1;1.1] intl'a:re-ie~il1£l .0.1 unui ei:nitut(~r BLU estc nCC€SEll' sa fie cit mal Iiniar. tn caz contrar - prin 'f(jllomenul (to inte.rrnoclulayie - apar dlatorsinni, Des~:gu'r', ,cste d.i.fi0'il de .dofiJijt cun.fftum.nl de distorsiuni 'aamilliJJiJe.ln s:en].neJul gcnel'ut de enuHl:Lol"111 B1U, _Para imlojalft· c'a trobuie 86 se stahi1(ja~Ctl dHelt pm'tl11'ha:(,iiJe produso 111. aftl1'l~ JarglrlJ.ii de ha r\da admise, i3inG marrtinute sub unanumi ~ 'prag. 8PNl deosebit,c insii de acesten, distorsiunile oxis~£nt~ chi ar incaf_h'ull~rgimjj de llanelli a ernisiunii COllStituie un alt aspect dilicil.

Distorsiunile ric nivel mate lrebuio ovitate, (Ill ntit mal mult cu dL, de ccle mai :ul'ulL'.e ori, reducorea nivelului aoestora are 0 illl'luenti1 I'Ccil18a aimrll'.q. randarneatului de'~ransmi·~c)'e realize.t, Co.uz a mujOJ'a_ a tli",l,ol'sir:u·\.ilt!-l' din etajul Tinnl 0 reprezin Lil 1 ivelul cxagorut al ·(3xcit[l t.icj, Cind "JCI}.~,t. e-(.aj es.to f;UP1'Cl8X!,;j In l, el hict>lto.:j.alill),it.elo vh'.fUf'ile· de semna I, mari,ndu-s€ exrcsiv si curenl.ul absorbit din sursa do alimen- 1;<11'13 de 'c lajul-l'ilHd. Ca urrnaro, semuelul HF vaIi Ioartc J&l'g, ell armoniui co pOl'LurJJU .n.u numai banda de Iuctu, cisi l'e()O(Jtorii radio f;i TV san ehiar alte instalatii de radiooomunioalli. Generatorul hi to nal permitc (wit-area unor azemenea neaj un-

suri, fiind lrdosi.L alii: LUll de. Ull oseiloscop (;~I GQ{[j_c, couceta Ltie direct, fie pi-inlr-o .&(lncitl Of) RD' - la iesiraa er;r).it~l'l(JrulaL Pe ecran ul OBO i 1'013 t; op uluies to viz uuli"a ttl Iorrna de und a Ji.Gztt!t"ta: 0 sinusoi(l& c{,)rect-u deno'Gf'1 nn somnul.de calitale. kind sinusoida pr!J?:inta llrnitul'o [a vtrfuni, nivelnl de excitll:tie [J_ devcnit P1'0o. mare,

Geum'lli;m'ul este constituit din d(lUIi ·sursed€. -sernnal FJrniSQklal ale CarOl' io§iri sint mixate mtreele (ljg'Ura3.2B). )?"ecv(l1ltelo rcspeotrve se gfis~~c ill cadrul benzh de AFIl. urmi sernnal BL U, 1nsft_ Iatre ele nu tl'ebuie saex,iste mei 0 ~hl;ie armonica, Semnalul rozultat dill mix-are va modula

, I

• S(anna,J lelcfon.ic cu b1lJHl.li In:tel'DJ.funlcll.

'\

Fig" 3,28

emituboruL Una dintre cole clouD [r€cv()n'\-e tl'ebuiesiJpoatll fi tW0l' u1odificat[i,opi'e a inlosni OhS01'VaTea sinoronizarii S'omna lului de ie'511'e, ohiar ~i po un osciloscop (Jecob rnni ,siInpUi expresie, T n ararat S-/,fU rnai proY8.Z1ltfi1 unele p'oghie deruivel,as;tfel tncl~ t.lnsi.unU~ de ie~h'c 'ale amh(~lo:r semnale bi.Lonale sa poatli fi motlifi<wte in cazul in care L'flt,eaua de fitLi'l'lI'e din prea::in.p1ificatoru] A.F &1 emiWtol'ului n'flY),eaz'fJ. ail atenueze un ssmaal mal mull. de cit 1)(') eel i'il 8. 1L. La roontnj; ohiecti vul cQ'ns La tn a me n'l,juG constanta am pi ifici-WOa , chinr' .cl'aca Ireoventa oslo modificata. So'lu1fia: un bee de 8.caHi dispuS in buda en rea.etie:ilegutiv'a. Rezistenta becull,d variaza in raport cu tem;pera sura, m31'indl1"s-e odutu C,U CI>c§tC['es oi si opunih:du:-s!3 VIU'ii:l~il1or de aIllplitudine. Dacd osciilYt.orii sl~t corect, l'eglati (eel fix pe 1. 850 liz, iar ce I vadabil600-700 Hz) B'? asi~uri1 ,bu~a fu·noJiona~~ .B. ge1!8ratbr~h1i. Decu! dj~l proto.: tlP ~ lost de tipul bnloneti:l 12 V/:)O mA, 1111' GIl poLCD~wmt)trl'l se.n\lwgl~biliR13, R14 sa obtin€ adaI)tarea 111 (lireri:~i Gu,'cnti prinhec. Somnalele de Ia arnbii oscilatol'i 1>8 orliM lui Hlt), iar produsul de rnixare lui V T'l, rnnritai, ca adri'ptm' de iDlpcdrmtl:l.·

Funclionarea propl'iu-ziSi:'t est0 eim:plii. AJnpliLic:atntii op~ra'~io1iaH D"l1 ,~j' pAZ forl'll~aza ()se'r.latori ill punto \~wn, cu [re?Yellte dl~()~'lte,. ,dctCl'm,m~lt0 de Cl0-C 1,3, ['c'Vac- trv B6-R9 ~l R12. DIyJZOl'll de tonsruneformati de FU3 ~i

180

R14 preCUffi si hI . . . .

loh~l de a ~ " .• cc~. eu :nc,an~~scen~u stabilizeaea Iactorul

~>8 i C9 . mpl~~~l:a:e? pI'Dl.~t1mpllliJ1(l. aparitia dlstersiunilor.

b f} . cqpJe,ozlil oscilator ii Ia potentiomctrul de bulan ill

1 ~. VluT1PotC?lwIl-:ctrul de volum Il10.semnalul se Sapl:(~{ ui pnn CD Pol .', " c lJ_>A divizorul de t-e~l~-tune a~~at ~a3acles~Ul eta] so. dctcrmina de prin C3.· . . .,e;, • esmea SQ culege de 1)0 HZ

Consh'uc1ia goneratcmlnl bitonal Lista de componcnte

Rczlstori: si. 3 3 J.,Q. R2 n 3 R

R5: 33 D; R8 R9:'S'2 ' , ' .. :' ,.6, .: R7: 22 1,.0;. Rd,

5 lill.' Rll r112' t' l~.n, TOU. 1!otentlOme.tl'u Jogftl'ltm.i0

.'. ' • . ,po ,en\.} mlOtru linear ·5 Id1' R13 fl'1'(

}lOi(~~I;ll~et.rl s,cmil'cglaliili 250 n. . . ~,' J ! ''I::

. _on~'1:nsal~Jn. G1, .C!0: elactrolitici 470 fLF/6 V' C2: !~~t:;L:it.iS3 iOOlec~f9htlc, cIl!"!t.antal 33 i.LF /16 V; cd, cr. ClfJ-C'l.'J.' 10 'nF. ,u.l /16 V, cs. 150 nF} C 8, C9: 220 nF;

1"/,(ln!i~,tol'l;) dic(IeJ circuite ituesrate. V ri. BC108, BC~ 72

sun cehivalent: DAI DA') I) )i , .•. ) d

IJ -, '. -) =: '.' .. z : I-,A141.; VDL.VD4,: 1N4001

e ,LHbluJul .impnimat (fifU ~ 29)" ,.,

impJantBaza (b(fUl'~3 30)· ull~' r,f!: =: . sem.Tco~lductorU ~e

Q L • . unn, tn scopul cVltiiril supra-

,I4t"--------, 127

Fig. 3,29

181

c§:.L cili 1;701)Ff 1.70~f[

.16V 16V

,/ .Fig. 3,&)

tnC'o.lzir'ii ca nrrnare a un '1' OV;Ot1 L unle gl'e~dj de menta], Penlcu ca'CCI}si\ se pOD te util,i~!.t cJ]'icc mO,tGJ'ia 1 vlastifJ ;,te.b'l~ do ~tlul:r)jiniu,st'idu tex~oli'L p'l[lc(;lt e k. Culjltlju] esL~ fixa1t la panoul £ron tal lwinlr- un ~ol!~~r, jar cGlfj0xiunilc Ia pob;lll'\,i()· metrn se 11~aEzeazi:i .u (:o:n:d'\1eLur ecrnna]. Conductorii cu -Lcnsluuoa do l:ctBfl so fix:cazu .ferlH, jar't.itHl le t'fwg~l:,pnn"5.t,;u[;. cu pap uc, so' Ill'iJ1(11~ Ia panoul frQ'l1ta1, at<l~lildu-l:se - ill -Pl11l0'lLlI de intrare tncul.ia aparatului a cn))lului do rcjca - nn marrson do erruciuc.

. Inainto & penerea suh tens-june se vorifi 'a tnc~ 0 J.l;tta cahlajul. flae:'i botulesto ill ordi'rtc; la ic§irc<!generrrtcJI'-ului se cone0-l.j3D.7iU un os oilosoop, iHrpOI;().ti~j0)J1:8Lml lIe balans so rO~j3,'l'twJ?jJlli In 'liDfvz (spre 0i)ciluto:rnl en fr€CVOJ1\tt fixa) f,i,i so ar}il~il.' tcttsiunea de, alimentare. R14 estc tixut m;tIel intit osci La:UQl' III sA -ialro in funct;iu.J11.', du p.a care &(:',V,,1 {"all t bt 111 I}O dQlllffujuo:'lnj:'la;torul rrlrnj~uzaun sernnal curut, Curs{)Titl lui fl14se vaaitue tit mijlocul [ticsl,1Li domcnh1.PolDJ .(lometrul de balans VI). fi ro Li'lcomp1.c ~ ill partca 0 p1l:-;il, iur R7.3 so re.gleazi1 iLL acclosi mod"

3.8. OSCILOSCOP L'A 5 ~Hlz

Avtnd C l1l'fl cLef.' is L·ici !~)[\r teteil~fJ n to pen tru ·amat.or!, oscilos opul prtf111;lS spro a'J'_i crmstruit nu com,porta cornpcnonte gl'l}[l do pror,ul'at~i osto eomplot tl'alw.is~orl_zcit. Abimcni,al"case 'f'acc tle In l'ty~{)a, hrlTllia (le treceroajunge 'la 51\1][z 5n EflliLn a 0 dB, dareste pos.ibili1 ~i vizualixarea semnnJeIor de pint!. la. '10 lVfU.z ~i chiul' peste. ;Sensihiti~,tlteu de intrnre ,I.lftto do 15 mV pc diyiziurlC.· Pentru punerea la 1Yl1M'j> 01' Le sufic:iol~t un .genof'a.tc1r . de soruual :;;j:n~soillal ~i -rectangular'.

Dr\el schema esto chntl'c cole maisimple, avtnd Ill. har.u iuhul ('.~lirorli(; DG7-32, de 76 nun. Po psno ul Irontal (figUl'a il.3"i) so gitq~\<;c tm1.:t0<:o:m.0l1'zi.leJ mai put,in ioJ,reru]).horul !'fJl'll.-t.ol'nlL ~i ~mvo"tu_1 signr8:nlel, (1i:~:p!),SB in spate. In 'Btlllga

o ,,,TIMP/oIVVOLT/01V 0
" .
D LlIM. DEP~v A~.PLivERJ:; :s"~ rT~ i +\1:> rr'~ 61~
"..,. '0, Q'$'o., '4>'
0 0
O~ ,d. SINe ~100 ,
0 ~ '" j 1",.<2)... oo<S?. 0
.-.. ,... -
0 0 0 ® @
Foe. \ INTR.ORIZ.INTR.
DEPL...- ..
Q sAL. SIN.C, ,6-Xl. V-ERT." 0
Fig, 3,:]1 PIlt1liu\ui fr'lJIl.li:d (dUl'tl1 do 2 mrn) so [tfM ):el'~at>tJ'['\ tuhului cutodic. 111. fc)'o()..'itJ'U se fl1l;e4ZaO .rBYOa,·gr.:llllULPrimul bUJ(lll dc. cumanda asiguJ'u 1~eg.lqju) iu1ens;t4~ii .Iumiuoase (L[li11) :ot spotului do po eoran, }\_(;ea~l& C0tnand;'( nu trebu.ie actiolJuli'( eXRgel'Ht, mai ales la 0 imogine fixa I o-l'i chid sernnalnl li psQ~'~e (lillie Ql'iZOlllnli:\ Iumiuoass), din MU'la ell. s-ar putea distruge li,uuillofol'ij din LuD. Sub primul linton se ufJrl un Dl\:L r091l (uzunl) G(u:O, atuuci ehl<l este aprins, indioii dar'a osclloscopul Iun ·~iotteQ7.u. Sub DEL, VD7! ee ~flii butonul d(~ rocD-i'i7.IJI'O (fOc,), caro permite ohpnm'G-U clu.rit41u Ia embole. df) pe ecran, Al tloiJea Inrton, din Bbinga sus, €sto marc-at cu

OlDEPL~~« 'if pcrmite d;plo.ml'G11 In n~s (>p.:u lJ?- [os a Iormei

de tmdn. Sub c1 Be a'flu IHIVmul »DEP L «1<>", cu care so oh\-ine doco.lm'!Ja sMnga-(iI'<lRj'ii.lJ n curhe'l l' d.e cdrun, ..

183

Ai u:ngtnd larii~i tn rtntlul de S~l~ ~e .. va inLili: i ll,utonul

AMP L VERT" al cornenzu amplif1Curu pc verticala, care ~e;iizcuzi1 rtlglaj~l fin, al amplitudinii Tn vcdeJ'?a. ~.ncadr[l~ii imaginii in gan:u,l impusa de selectorul de sonsibilitate (d~n dreapta su~, In:?-i'ca~ Vf?l:,!ID_IY). Pontru a :;to.b.111 .. 0 corelatie Intro amplr~udme ~1 divizrnm butonul .a~i1ph~TJ(linl1 80 .I·ote~te com:p}ot hi sens mar, 'ajlmgin.d p~ pO~l~la 'i~AL" (cahbl'are):

Cubutonul SAL (baleiaj) SC .oh~ll1o s.lllcro~llzarea s~mna!uJul en frecveu1a ge:nerata deosc]latol'].li l_nt?~·~ p.~ hazp de tmW:

De faFt ~i aicieste vorba de un rfrg~l.IJ hnm interiorul game~ stahilite 0'1,1 ajutorul eQu~ut'l:ltor'uIUl 1~1111P lI?lV. Up reglaj cocect, per.mitc sa se Iixezepe ecramil t.ubului cat.odic torma eernnalului; In caz de neamcronizare forma de uuda s-ar doplasa mai mult sau mai PU'P~l lentpe Ql'izont'~lln, inlr~l~n sons sau, in altul, Aducindu-se indcxnl butonulni in pozrtia "CilL" se' citoste perioada semnalului analizat. ozientlndu-ne dupn .indicatiile In rnicrosecunde seleotat~ .. (~e cmnutatQ!'u] 1'1J11PiDIV. Aeesta dispune de patru pO~llll (corespunxlrul gam.clor do eincronizsre co i~pc:~'11 ogal 1_l~tm'vJ:I,lu,l to }!~- 1.00 kHz), OD,d .0om.u'tatol'l;J 11 J~l P!D lysu aJlam pd/apa.

, a cincea, BXT(e.xtem), smcrom~~rea J:~.:lJrl:1~ se dccoueeto aza ~j se in trod uce in ti'i:n'Du S lJ\1 C ex 1 (.5 mc!'onIz.a 1'0 e~terna) c uccre este posibil sa, se r acl't HZ. de 0 baz 11 do Limp din aiara osciloscopulni.

Selectorul do sensibilitate, T<'OI.t1'jDIV are patru game de sensibilitate iprirna (sernnalul t~eceintegral, 1:1)j a (lona (1 :10), e. treia (LiOO), a patra (mtl'ar()as~ :-:oneGw~za l.a masd), Sensibilitatea maxima ~ ?~'imB-j pozitu P?J"1!-llter:: vizue lizerea unui semnal (pe 0 divizrune) de nurnai 0,010 ~. Sub Donwtatcrii I'ota~ivi' Qx'i~t;J, doi cornututori basculanti, dintre care eel din stll1gD., marcat SING, va solccte provenjon\,a~iMrOJ:dza:rjj (in '~{lrni1 fcxterl~a.}. 1 npoii:~ i a im: a cotnnttttorullli rlin fltil,lga se J10~ ut1llzo in .morl norma] ?~menzile BAL 9i 7'iN riorv, in ~imp .co d?-c~este pOZJ1(1- onatpc eat., scrnnalul de bazi1 de tlm.p trebuie introdus prin bomu xle .intrare cit) dedesubt, ) N'J'R. atuz., SINe. EX T.

Comutatorul din dreapta, ill0 D I conectott25diroct in' trarea verticala eli componentcle continue Tdaca esto TO cur-cut continuu ,pi"), in timp co pozitia ourentnlternativ .Iea" 0 deeuJlleaza prin Inseraica unui capacitor. Pe panou,

,

dreapta jO~j se a~la .iJitrarca de xemnal, l-NTR VER'l', la care se aptwa tensiuni le deconbrclat,

Schema eleetri08 (frgun) 3,32) Q vom exarnina tnceptnd cu sectiunea pentru I1cr-Licata. Aceasta trebuie sUJunptifice Iiniar sernnalnl in tOllLil banda spre a-l aplica placilor de deIlexie pc verticala ale tubului cdtodic. Sernnalnl de,,\lla~

sec/iUf:ro ver Uca:ld

Fig. 3)JI;!.

lizat BS ~e eondus im:ediat:spI'e comntatorul SA}, ee-l in troduce sau LI senate din circuit pe Cl: cu C.1 tn acurtcircuit se pot Iace /1I[,sururi ill curent continuu, in caz contrar componenta continua a semnalului este bJocati'i.. Urmeaxs at doilea cornutator, SLL9, cu patru- pmiFi, dnhlu, ell 1'01 de atenuator , deoarcce la intrare pot fi aplicato semnale eu arnplitudini SntTe '15 m V ~] 600 V. ,.'\tcllullrea de zece ori se obtineprin divizo-u] R1R2C26CZ. In pozitia a tl'ein. s. lui 814.2 atenuarea de '100 de ori so oq-I.inl;l dalOi'iLo. re'j:elej R3R4c:aCS. Condensatorii Cide, C2, C27J ('3 componseaza lu:rgiJllct\ de banda Ia frecven'j:e. mai ridinate, ellmintnd distorsiunile Introduso ds divizor-ii rezistivi. Tl'ei>fnd d.o atenua tor, prin R6si Il7 sernnalul ttjunge 10. grila TE(>uluj V 1'1" morttat cu dremu cornun. La ccmpcnsarea henzli eontri)J.uiti Cot, iar Rli tii V DJ stabilesc pola,rizarea TEC-ului. Punctul de Iucru .al c:tnjuI\li se rixeaza cu dioda 'VD9, limitat de BiZ, sarcina Iiind R8. Valearea amplifi 'arii po verticala, tletcrminatu de cornponenl.fJl€ RiO, en, C5, Sf) regJeaza QU .R6S. Po tentiomotrul sernireglabil RM, 111 serie cu RD, Iixeazaexcursia nlu'xirrifi a semnalului ~i s:e .1'egleu7ia 0 datil pentru totdeauna in cadrul

jnmerii 1c"\. punct .ini1~llle.' .

105

!l;}t'in fU4 ,§i HiS senmalul do fjirt81i1.tlt se aplie8 ctf~j111111 lJ'ni a:t PI' , cchilibrat, C'\.I lrallZ'i,r~()rii V I2 ~i V T3, ~ 1 eii-ruT' punct de lUCJ')l.Jn onrcnt 'continna so oh!,.iu(Jou 1?W-li'.18, lsM,ol 'lnolb banda de. Lrocene 88.· leihi:l Jiirgii:nen. JJH1Ximli,·$;;1.t.ina Iiind. eonstituHi1 do R13~1, respeetiv, B.Uf, en] rolul dea polarize fJtajlll urmator. R2Z ~i B.23 intrnduc 0 r()!lc~je TIIi\ga~ t;iva .mix-f5'. Intre ·ba.zele Iui V Td ill V TESG g[LS!1~tC lantul R20RMR21 ce permite ea prin ar.'~im~a:rctllu'i n64. sil'Si:' dephisoze s potul de pe· ve1':tim=l.la. Gl'l.l}ia.j ul. tI.~ (J(lm1l0He11 \ll dilltr(l eei doi eUl,itor_j. arc rolulde a ccmpcrrsa l'~spunsn:l let l':rDoT'en~e mai lnalte. B25'si R26co:neotenzi:l emitorii la lUttSi'!, in timp ce EM" C6, f}i C7 Ioruwllza 0 N)'tCB. pur rilac·UI'il., inlrc>uhstl sau ~xG]~lS5 mai mult san lu,ai 1m'Pll I),rin fH'\.iOn(1TM lui }tfjO. Colulcle B21C'8 ~i W?&C9 condnc semnalul arnjIUfic'u[, [a V 1'6 ~.j V,['(, cu rol doar de a separa c l.ajul Jinal tiD-voshll montnjului , eeeacc so deduce cu U9l11'in\D dill r,l}llnl oa,Ol, I'll !)10ntBj cu baza comunii, sin t Pl'BCt1G 1<1 mesO. rClIl1'lL·(,1.J]'l)ul1.'l1 alteruativ. "In sehiinb, Iabazele tranzistorilor Emili fto njlUlgB prin intermedin] cuplajnlui capacitiv const.ituit din r.:10 l}i en, jJ1 parale.l cu care se gasesc)' respect-Iv, diorlo!c VD2, V.D3, YD1 ~i V.D5 CaN) au 1'01 dea xarc , Finalii l' 1'8 ~j F T9 sint allmentati Ia 190 V, pentru a putea coruanda f,f.ic-iel1k plffoil,e. de deflexio }Je \'01' Liu a1.a. din l nbul .(:at.;)};li".

Polm-ixarea eLajuhli oste (J.8 L:1 tile RB1-EM, iar (hrp::iuccca stabllilU!:u de VD10. Semnalul de iesire ostc 0111e9 d13 po crnit@Tii 'll'fJ.l.l%ist.ori,jor V T 8 ~i Vl'Q, in ro.O)l'tr:\j eli. celec LUT; crq;nlUl.

In 1\jgllrll 3.83 so. .gaseElte seheu\<'t privitoarela sCG\ i.llJ1NI de DTiz{)utala, cu 1"01 deaasignra ,l)ule.iaj ttl oniznn ['a.1 Fin geJ 0-

Fig . ..$.33.

186

'Drau (,Ie !\!mj.lUTj_lir~{)ar:v~:tTil.\bile (din+i do fi6ri'ii:;LrDU) cu Irec':CfI i-it}Jl Dr<:) 'JU H ~ ~1' .1'00 MJ.,,,:. PepeI'iada: de rarnp i1 se vi zuahlC1:l'&\,S\froxwllil.HlLrodit.ls la mbrf(re ~i amplUicllLtu soctiunon

,.1i, \''''l'Ll ~lv " l .. 1 ! '

,," ".. ca II) En .J.mJH;G, pH per11l00.C a co J,n.Lo8.J"v;e.;rc, foarLe nh-

r II pt;~, i)re lUG S ungerea Sell [,llhti, ])6nt,j'U ca ucesta sa nurnai npn.ru pe 001',1:11.

. !~'~'{:I:;;-(:lit.i:\ hfl~{)i de ~il.np (Jreblli.c Sa fie un .submultiph: p,! jl\!e\:,-\.:r .. dCl.i.,lI.I~Wtl~0 oscuoscopului, OMa. co se asigul'ii cu <~J Ill.()l'l1~ ,~1l1l:.1. 1!H:(~U1t h,~~{;uJant, special GOIW.c_r:ul! ct,;!tip1::L ('I~.LJ i.~l.~7.',I:_.lfjJ II V'lZ.o - 1· rte, Hl.QntaLl ell tnliltlvj).:iro.'Lor (llJ'l~ ~n.JJ lim hnncL In ~O'I'JC pcutru U produce oscilal ii S.j'[llIl'€ si la j;r<h:: \'I.Jl t\ f' lcma i ~'icl icate. l1,'J7- tu 4 polnrizeuz ii' rn u],L i vihr'a (,(;_ rI t I,: ~U(~l I,:t! I.cm>l'Lu:toa do I'f:u:npa ,sa fie .' ci] lTla.:i HiwH1.·/'t pOsJ'b il, Ifl:.jl'L~'51.d de . .bo.S0uJlV·O, £U'Gi\lClL dill divizorul R35HS(J, trees D..T'ln .) 044, nj\mgn 1u hu~n lui 111']:2 prin en f1.i dioda vi» (.ll1Li S .... 1~ ~i S lI3 sin L In. pDzi~iR ext, IHlte.n\inL~'od U()~ t; b'0Zf1 de LLrL1)1('xlcI'nti 1)1'in IJ01'HQ lNl'R ORiZ,. Linlud SCUm.it C,'t F('I'I\J!alui u~Lj~ ~,!'eb'Uj~ sA G.ina (l [l,rnplitudirlO'do eel pU\l)] SOU ll:t:V llc'dr;·1:!.lU.I18. V 9/3 PI'Oiil, irapulsueils d{) sincroniz aro ~) le 'U:£ulsloru c tajulhi (10 ffLingorQ p~ perina dOl de intoarql"I'C .. J.)~ ~n ~Oi'l~Hclul central al.lui SA3) prin 11.49, semnalul do h:lll~HlJ flJ lmge La TEe-u1 F 1'14, corrcctat ~i olin montaj ~ll In;nu1 C01Ll:U,~" U'! rol de [~dfl1j'tQl'de i.ll1pednnFi. Po roz.istucu I ~.? SurC~lil ~~<JO {lEtoc!:I~pns sorniroglabihil R6'l cure c~lJn[lml(l;o a'lupLttudblBll po ot'lZorrlaI.iL De-aiel semnalut diVIz(!L,. trece 81>1'8 eL.Rju] Iinal corrstlt"\:dt din Jl'l'15 ai V1U(i ll_~)l'; o;~,to, de fal1~ un !1:1upliooalo:rr difl1renFal. (,'ozi I~(){j, nSf]: (. ~;~, 'i~ G 23) eapabil ~'a comnndo direct placilo do de.llex ie ()J·n;?rt!'aJ~g'.)'u t,ie ip.uJtei tensiun ~ ou care so -fllioJ:ontea:~a. Xe~ll'Llosln.t ptoluate, do .L;l till'minalelo lui, B/51, RfifJ ~i nss, ~i)jf . (untIe se va ms,poG~a nco parat 0 hmajul )~i wa bLaj, ul? Po~el1~,~(]me trul R(JiJ,. prJ11 r~t·.ea,ua B5ZR581162, f:uruizc8.za .tomnu.r:cEl. do, p01a:~u;1:U'e a lui; V:t1.6, .stabilind l107;lyi", pe ori-

z~);(Htlja a ,sl?OtulU.l po eoran. '

,. So va examina acnm schema, eJe0tl'ica a alimentatorulu! (J.I,~,Uf'a. 3}4) ?am, asigUJ'.ti. toate t€11Siuffile- ;ti.i'l.eeSal'£l. 'Eat aW.l:-:\: IS tl1 e taJ ul unpulsueilor de s tingore ~i ciI'.cuiLe1() de I'~lgluJ .al lnrn.illozitrt't-ii ~i' looctliz'i1rii, 'fransf.0l'Fnat01'ul are trci j~j'~~~.r·~':~i ~?cun(frrro!, pr~a, do 6,3{50.o mA, es,ie. des:tin&~ l:ncUhll'll lilclDlOntului {hn tub, Al dOilea:'se'cllnilm1 asigul'8..

f

lS7

V2

Ri6~ta

,.""~ -r

Fig. 3,.34,

500 V 1_2 mA, tensiunea a,n.odica a tubului 'catodic. Ultima ini'agm,are ate ciO'naiqid: 30 ~i l5!),V, arnbele la50 mA, pen'tl'tl etaje.le de semna! mie ~i de _putcrp,Pul't!?a .de 30 V mai for .. In.f>azQ. tdtodata~i 0 m;a.sa fi.etivH, de refexwta pentru intregul osoilosoop.Tiioda redresoare, V 'Dz, urrnata d,fi Iiltrul IT, format de C4, R13, Co, oCerB. tensiunea continua, divizata de diodole Zener -VDJ ~i VD6, a1 c&ror punct cornun stahil€~te pot(inliahtl masei gcnerale, ln paralel c).lC4 so ga.se~te un DEL, in seriecu RU (de limitare), cu rolulde a. semnala Iunc~jonar.ea. Tensiup.ea. de 150 V este rodresata . de v: D3 ~i f~ltrata de C6, obtintndu-se *190 V pentru etaJole finale. Din aceasta, prin eadel'ea de tensiune de pe R15'~i filtrarsa eu cr, ~e a~lill' +160 VI. ,necesar.i,grHe.lO;r 2 ~i 4 (term:inaIu18 al tuhului), unde se QJunge pnn divizorul R16R17, In care se adl1uga C8.

Terminalul 1 al tuhului eatodic este conectat Ia tnalta tellslune~ pentm oa filamentul sli fie adus 1£1, un potential B..propia.t de celal catodului, astfellnc1t sa se ovite descarcari

electrostatice iutr{l cei dol electrozi. Inalta tonsiune neeesara nu €s'~e prea ri(li0at:~: .400-800 V, dar impune totusi Iuarea masuI'llOr de woteelw Ia electrocutnroj

~nalt~ tensiune ?s.to redresata de V I)1 ~i filtct'utu de, C.l.

Rez.lstOl'll 81, R3 ~] Rd determinapotentialul grilei de 00- m.al'J.da ce poate Ii variat intre Iimitele ~50 ... -iOO V (din Rl?J, comandind Iuminozitatea. B19 ~i Ro, EW regleaz[I £0- cah~!,-I'e.a ptln n;?dlflcar~a potentialului gl'ilei.3.

Etajul ell VJ1, ceaslgura stmgerea, funcpoueazaastIell La sn]'~itu.l fiecul'ui baloiaj Iascieulnl electronic este readus Ia trr-eputul cursei pentru a reda 0 noua fornx<1 de unda. Intoarcerea este determinate de frontul brusc doscen(lent co l:l1'meaza dup:'i pontiunca.rectlltnte, Dacaaesst lueru aT' fi vizihil, s-ar manife:sta sub forma unci dungi luminoass care se adauga peste semnal, constituind Q tnr&utatire a vizualizarii. Pentru a preiutimpi~a o atare .situatie , prin C3 ISB culege uapulsu) de cobortre existent pe emitorul lui V 1'13 Jigura 3.33 ~j se alilidi - prin Rl1. B12 ~i VD4 - hazei ltd V 1'1. Comanda care are Ioc 'In acest feleste pozibiva, duclnd laaaturarea ecranului prin RIle'l, conectati la Q'tilu de collal:l.(I.1 a ttlhului. EvicloI1t" hlcI'llT'ikr nu 'sint pm'ceptibile daLoriU'l j]l't'iJ'ljei J'e.tinei. Rezisu0",j.i R9,fUO polerizeazji baza luj V 1'1, iae R8 constituie sarcina etajului.

Constrnc11a os clloscopulni

Lisui. de CO 1npOnr;ntea moniajului proprin-zi« (figu.rIII!l 3.32. ~i 3.33).

Rezistori: iu, 900kn (750+-150 IrQ), 2%; fl2: 110 kO (100-!-10kQ), 2%; R3: 990 kn (750+240. kil) 2%1 B4J 1~.'1 k.Q_ (10 kQ +1000), 2%;, Ro:. 1 jHQ I Rtl: 470 kn, It?, us«. 470n; 11,.8: 22 kn; R9: .3,3 k.Q.i R10} 680 ROI eu, 150 D; R12, R2f1.-B2fJ.' 1 len.; R13, tu», RS8, R46 i 4.17 kn; 11:h/;, Rl!J, R3.l: 470.;8.16, R17, Ht£3: 220.; Bi8J 3,9 leQ; H20, R21, tui, R42: 1.5 IrQ; R22, R23: 82 leO fO,5Xv;B~7, R28: 3:30.0; B29, B30: 120 Q; R32: 220k£1, 0,5 \'V j 1~:J3, 34: 47 k~l; B3'5, R48-: 100 k.Q,;. R86: 33 kn" R3~, R!56: J,5 len; B89, Rd4:i,8 k.oj R40, R4Sf 2,2 kQ, Rft} .. 6,8 kQ; R49, R60.- 10 kQj R51·R54: 68 kQfQ,5 WI nqr, fJ/58.- ~OO.Q i J'Votit,: C{)ila!'~j rezistoris1nt de O,25W I RoD: potontiomctrn sernireglabil 1 kQ; ROO: idem 470 OJ

189

Lt'fJ)l,' ~a_{)m 22k12,; E6~.; .id~m. 40 kQj ;R.(f3, BG6: pc.benlion1:~lt>\!l' l:i~le:nr 2",2 ,J~n; nM: idem.47kO;R6i5: l)Otelil!! iornetru duhlu, linear 1.00-\-'100 kG,

CondcnsaiOi'i. Cl: pr.lflstcr 100 .nF (250 10/; CB.' ceramic disG NPO 5'(1)F; (;3: j}ol'aJ~'l;i.c disc 82Q pF i c«, C:(J: p,0lli.QS't€:f. 2,2 uFj C5, ct . eeram,ic dls'c NP a 220,pF; C 8, C 9: pohef1LcT 10 uP i C,10, cu; C22: p.Cl,1iester .1 nil?; C12:: ceramic disc NPO 390 pl"; C13: 0Cl'aIl1.1c disc NPO G8 pi';'; cu .. electroIitic i p.i'" /50 v, Ca5.' ooramic disc ~PG 12 pF; C.1 () .. i~Lem. 100 pll'; cir, polies:ter 4,'J nF 5 %; CI8: l1ol\es'ter 47 n}' 5'%; ct». l'oliest~l' Li'W {1.1",5 %; '(:.'30, C21: ,ele(;tr'oli~ic 4.70 p.I' 1iJ.t) V; C2J:ceramic ~1is:o NPO 2'70 pF; C.B4:~lOliiost{n 0.,7 nF; C25 :po1iestflT 330 ill:;" C26, C2:1 :~emiv(ll'irrbiJi 3 .. ,,16 TIP.

l'i-arMisteri.J dioile. V oi-vus. IN;'d48; FEW, J!JJ10:

Ze;)J:et' G\2 Vii W; VI1, VT14.: TEe BF2~5A, BFWU; V,T2, '1''[':1; BC237; v rs; YT.:\ YTJ2, VIT3: DCS·<tG; BC337; V T6~ V TO" V 1'15, V T If]: n:r39~\ Dl<'~~18, BI<'25'7; )11'.iO,

Vi'li: nC55G, J3C::t27.

AW~ material«: SAl.' lntr:m';u1')tor simplu ; SA2: oomurator

2 ti'li x 8. pOzj~ii; 8:13: c"Qln;ntutol' r',ots:tiv 2 cai x 5 lJQzi(ii; ,siLt: comutator ·bnIlC1,1]allt duhlu,

Lista de- componcnte a p(tr(iz: eZ'c niimentare (ft;gl.N'i.l .3)14) Rezistori. 17.1: 330 kQrO,.5 W~ ];V2: G,8J\lQ/O,5 W; RJ, R4: L1}O kn/O,5 \V; lU:27 k[!/O,D "Vi R6: 1,51'1.0./0,5- '\IV; R7,' fJJO D/G,5 \iV; B8: 68 kO/O,5'W'; no. 220 kQi RIO: 2,-7 k£,l ; Ell: iscn, 1HZ: ~Oki1; R1o: 470 £1; tus. 3;:.l k~l,; 1.1..1..5: '1:Q ld~/:1 W; ut«. ~:2 J,n; Rtf: .1.50 kQ; Nota: -ceilalli re,:zisto1.'j siJlt de 0,25 ,\i\'j IUS; plIGclrylo)'O,etTu jincu't ,4,7 MQ; RJ9: potflntit01mlll>n Iinoar (l MO. .

Cq.pacit'Ori. C1: Ipoliosb<.lr (170 nT<' I't leV; C2: pu llester 10 Il'F/1kV; C3: pollc$ter '10 nP /1,00 V; C4: el{lctn)U[,.ic 3300 f./.Fl50 V; C5.: eI0ctroliLic':l 000 p.Fl25 V; ·COI C7: dC011'oliGie 220 tJ.F/200 V; C8: vollesLcl' 100 nF(WO V.

Trtmzistori, diode. VD1: BY X'lO" iN4007; VD2.' 'IN 4001; V1J3: BY207; 'IN40c)4; V D4: 1N4148; V D5, ['DO:

Zenol.' 10 y /t Vv.; fDI: DET.J deculoare ro~ie; V'1'l: £C337-.

J)il/CT'se. 1'1: tra-;nsff)1'YnatoT de ITclca (vezi tcxtu1); tin]] catodic D G7 -32 i .FlU 1; sigul'nn1;u 1 A; SA.l: ul,t;l'rm:wt,Qr

sirnplu.

190

+

Fig, 8.35

Fig. 3,31]

+-

-I-

191

~--------------S6------------~~

eomponcn tole, Ina i putin T l_!cino_scop ul ,~iconiponen:teIe actio no. t~l do b utoane, Eta pele c ons~rucl;iei sin t: })l'CgUtire:u PUi:lOl~lu_j .irolihttl ~i a p';'jI' t_ii',ffiDco. nicc;, implfmtp.roa, efcetuarea conoxfqml01', usamhlarea ~l punerca la punct,

Cutin" l'culiz.IJ.ttl, din douii piese, YIla,ve<l dirncnsiunile minime d{J 290 X 220 X 90 mm, I n gilJlriIe panoului se fi'~nnzii hllt;oan-olc,'hQrno]:e ~i dioda luniinescentti, La f(1)ol;ts:br~\ .pentru tub, in intcriorjse Jjpo~tOllll po,lieU!. In interioru! eutini 'spvliu] se imparte in tpei cu .ajul.onul unor CI;,rmH\ lll<)tnlicf) (1'01'131-1 dhl' fio'!'). Inchm.partimerItul eel mare I'D Q~aza placa jjr_\ndpoJii, in dreptul potentiotncti'il6f' ~i aJctilnrlaJte cornpoHoule do uon;undi1. In camera al}ltul'uUI, din spate, so disVU11 )1111.11 sub altul ce le doua cahlajc imprima to, ale ulintGl.1tll'lOlil1- lui ~i tl'arisIoi'nl0to'r'nlrri', Spntiu1 din Stiilg_tt- rauJ.h-\0 pontTl1 cinescop. Dimensiunile oricntatrve ale peretclui orizontaJde f,cpur8;I'G sj))t:175 X 85 mm, iar [tJe celui ,'m'ticil de U')\gu tub, 200 X 8S mm Peretii 's.c, fh:,eazu, en coltaI'o,9 Ul'ulJurj :M3 ~i pitili1:c adecvato, PQzi:~io.l)al'ea 1i bloearea -611CPCOj))llui so rue cu 0 clem"i pont-I'u :h,-lterii de Iuutt)ffitr, co' eo i'iXB[l)::i1 tnplasficul soclului ~j den pliicJ1lU,dc alunriniu undo S-t1 L~cut, o gau»rL exae ~ dcdiametrul ecranulni C(lJJl fj'ii-\ hH;:~lS.t;i(tZt; anterioI'. Axultaibului va Ii -lJUrllloJ cu Iundul cutiei, iur partoR de viz nalizaro in strictu coincident,11 curetieulul. iVliez\lJ tJ'('1!1:ifor materul ui do l.dimoJ1to.rcso cU!'IJJleaz?i 6u lohlil, spre '<1 lJ,_t,'(~llUH sursa Iluxului oJC(:troll1ug'll(.)U,e,

l.l'npIantiil'BB SJJlt (lute in rci.guFiJeq,38, .3.JLI ,?i 3 .. 4.0, C] G'\ montcaza In I;I'O terminalolc luiS,lll. Grupul CliJ!U,8 1'\1J TixOlLzli form lIl~r'l) punc:_~l).l caklal Pl'jzei HNe tN T'I], 0 ru.z ~d tet-miualul centr al 0.1 1:1I1Dio. din .';:(jll~iunj le lni SA I Comh1rl$Hlol'ii Cta·C} 9 se in'BoiDi:izl1 in 1,1'0 gl11o~ij (~(1D1 utatorului S",\.).

La, alimentator, plac1l intel'ionl'ilst' (Jl'indr (11) §lll'llhud M3 de Iundul cutiei, intcrp unind dit'-l1ll1tori lLo ::\ 'IlU11 . CI1- bllijnlc Sl:nl d ista:n:~Htc 10 20 rnm, on regl()t()) Iixato la l'indul lor QU dis tan t,ari do l.q mrn, c'O(i,eX11l'n:ilc db acces pentrus«muolul d,a intrare VOl' Ii l)Jit}dnt-D ~i t'{)(d.iz,It.te ,nIt, mai ,S~urL.

'route conexiunilo sel'jY~Uiz.0nzll cu c(i~lductD'rl iz6]u (,i o/R - pent-rna tnlssni identHioo:roo. 101' - do oulori dif{lritn., Grupajul do conductcri co Iace ·trecer(l(-) de la sectoml OQJ;Ullnii hi. alimentator ~i tub yo tr£llml llil. treaci1 prin co qui, hlindaj ului -tI'DJJ.8Y¢J'$al. Evident a cetlBttthi tiU1K fnz:J (le".ci>i LQ

193

'j

I

'ID
0(;,7-:32 @<l'~
J2 I f~,..
• •
RIS @i ,
R18
, ~8 .G. .F .E 1
La 1.6 ~ I,
I\g .. 3.3-3 ~ . :G--[BL]-cEI
A. ~ ~ @J'
o-DIT:J-e ,
3e a-----[ill----0
:
'" 2. a- n C,2 .'G-[][]-0
,M 0 I
I
r-,
~ :
Q .. <>-t fJ ' VTI R, ~
N • ~c
eo gao ~ ~O· ..
R!7 rNO e ~ 04
~ , en
--ioy , '>'06 < 5 < . """
: - V.,*"" t 1 ~®S ,
.mal
, RIG ' '<~e @£'
, .gb~ 0 ·0
T [ , ®.
, ~5. _ 0'7 I
T4' p,El. • anod ,
_. .' ,
~ +l9Oy +lSQV ro§u • cered ~ ,
j"":"-
I I
-,,3 -.0' Pig. 3.38

oea ,1)1u1 :rlla~e 11:W111ie :~i. r.abda:l'c, in oaz de ~rUff'ri~ 1ll.1:ClfJ.d Burvom . consecinte pagubrtoill'C. Cablajele so ,"'01' ver'ifico' in

al!oltnull'~mll.;J. - ,-

, Cind u,)?ara:tuJul (l,salft,?lu't ,1' se 1\vJicii tonstunea de- alimcnta~'e (Slgnral1:\oa !,Vl,1fUI~d UrLIJlildtlsi'i) Iilarnentul tubulni Sf! ,aP!:J.ude PJ'i\c'LlC imediat, .in titnp co ·spotu] lUmin{)s rnai ':nti:J;-z~c 20-,30 a, Daca tot.n~l pe ecraa nu so y.e~lenimic .se I;\c~lOu~aza nsupra comenzilor de lJoz1(jonare ve-rlicalti. si oriz9ntnJa ,pilla. eiml s~ot.t\l apare, Ctndse :intro.chic() ha'za de tam,p, pc ecran irel!lUle sa apara 0. lime oriz0ntaili'i Inminoass.

1:94

e1

,
1" :1" VOl ~ .. ~" s" vOl ')" -$~
• .,~ • ~0 • G-£>t--0 'S't • f--,-
.. V03 •
0 t1 b' o. 0 ·0 0
I ~ 4 5 6 ' .. 7
J 0 C411 + 0'

-r-'
g
~
I
'. oB1l~ G-±.j~,
,
[ -( 7- r~
72 Dup8: l'0glarca corespunzntcarc a lumiuo:(.i~D.! ii ~i a t'ocaj'iziiJ'ii so trece Ia etalonarc.

Cu p-(\ len \,10 motr l11 do dcca Ia] pe Q]1I.zontlllu, R66, Ia mijRoeul cursei. S'8 ajus:teazti [l62 pcntru centrarea spo'tuluiln sens orizontal ~i penu-unrnpliludinea pe orizontala, asttol lnctt sa se asigure acoporirea intogral{( a ecranulutApoi, cu sonsihilitatea Ia maximum, obbinutri rot.ind complet hl sens oraripotentiometcul R63, jut[ PL. VER 1'" ~i ell comuta torul SAZ, VOLT/DIV. 'in po~.i~ia ]vlASAj se anulea:.dL eventualele ondulatiuni ale Iiniei de coran, rotind pur ~isimplu truusfoJ'Ina torul do alimentare in j urul.sau, Cind s-a gi'isit cea mai l}un~ pbziF~fTl se JJlocileaz{l ite: Iundul metalio 0.1 cutiei: In cont.inuarc, In intrareape VCi't;io;,'nlii so conecteaza un gcneru Lor ell)

195

L..~_ <:6
. "
::.. :> ~,; > ~7-
.r-J7- (.~ e' SO -~ 0
~ "' +
v " :; I
0 0 0 0 0 semnnl CO livreaza 0 formu rcetart[(ular[l de 'UI1d{l de dJi(,.(1 i kHz·, iar- ell cornutatornl S A ,'f~c . s{)icctcazii . gama d.e 0,1.5. Io~irC<1 genoratorului so rogleaza pir~a otnd scmnulnt esto vizibil pe eCI'HD, cuuUnd 8lJOi ca prin flcponarca lui C26 sil se 6h~inu unghiuni perfecto de 90°, Operatiunen ~'e re petu. , lHit,ioliinclu-1 pe C27, duptt ce SA2 a fost pl)zi~ionilL pc genua de 1;5, in!' nivelul semnalului 00' ie~ire din.gencrakrr 11 fost maritcorospunzutor. Tot din: generator se lipticu apf'i un sernnnl Siml11(fiilal de 90 ill V' (virl la vtrf), Sil,Z Iiind [\0 sensibilitatea 0,015 iii controllnd diwa IW3 cste la (:apM:itl CAL U] cursei, so l'cglixl.z8. T 1 p1na Cine! pe ecaran so. ohtiH(" I~J' sinuso ida. - c u am plit udinea d,c ~ase piltrate (= 3GI1lm). As( fr.l, cnlibrarea se ohl:ino concOlJlioont~ipc MIBlalto {Un"lt gfunn I; lu lui SA2. Precisia de pe oriwntali'tBe ohpn.(): pe scumu trJln. T'anidof capaciterilor C16·CI9. Dneil 11'11 so oh! ine (). P'!'(I(',.i,.i.0. convenabila, so VOl' rovodoa vulorile.

Ultima {Jtapa a punorii 1& punct oOllSt(llll Uttlibt\';I't;a IC. mircgJo.bilului RM in vederea eQTlll){::li)cl.:;lil'ii III fr{'.('rGn~e IfWJ lA: < 80 iti CD. retcdni;U Q silinsoida de 1 kITl, co ae va vi:6unli%1'. !;li' so va masUI'u, io.: a.p_oi froeven\a. gO;V3nl'~01';rlui Sf! d~pJIlf'i!ut,u In 5 tvUlz, amplitudinsa scmnalului de 1O~lr'() trebullld ,Sit ~o men'tina constanta. Un reglaj coreet al lui RfJO f oh\ iue atunci etnd noua fonna dd undii ajungo la nl\e(!a~1 amplitudine ca a celei de refctinya mdsurate anterior.

3.9. GENEn.ATOR DE TEST PE 10,7 MHz PENTHU MODULATIA DE FRBCVENTA

Goneratorul descris in cole co UI'rneuzi1 dil po.~ibil.itntelil. de vedficaNJ ~i reacordare a etajelor de freCVCLl'vtl intermodla,ri;i tnradioreceptor-ii cu FI = 10,7 MHz,

Urmarind schema (figul'a 3.41), Be obsorva eti scm,l1idul rtF sa ohtine do la un circuit b8sculallt astahil format cu tranzistorii VT8 ~i 111'4, cuplati prin filtruJ de 10,7 1I11Tz. G£r~?ratOl·tll osc.ilonzi'l pe frecyon~a !u care defuz'alul illtrodl:i! do Jiltrul ceramic este nu 1. Modnla:tlD. do 11'eCYt3lTt-a ('BUy (>()[I .. lil.ilt{( cu 0 diodu vaden p, 11 D'l. Semualul modulat so oh ~ifl(j fie dintr-o sUl'su.extcrnli,. Lie di n rnu ltivibra torul din gc Ilf)rater (VT1~i J/1'2). Dcvil1lia de frccvcntti ce l'czulUi osLo practio cgelL\ cu devistin uzualii 11 111)1,]1 ()miFHo:r fI.:fF. tin

. «5, lS0k .

CB !COIl-,o

-

l"\{j.. J .. i!,l

eftw'Lsoc'Llndw al k).Q;.(ii; ~lfli ti,'!'!: "I'e '[)Jl:I1)Kllll'1a'~ie' C0!\'l'&ta in ,Ua'ptlOl'} <;,5 Irccvcntu Gonll'alh tlo rtF ~e aIla la circa AO k.Hz sub (l'ccven!,[J. de fOz-ollan\El a t'ilLruhd u[.iJil,.:1L. Daoii; de pikUl, esto necesar SU se vCl'iiii~:(1j \:In A1"1 cu ~llHr1!J.IMJl'a:n);j:e, en, F1! de 10)7 Mllz (~le tipul SF1L:I,l},:iiJ\(Jj\" cu puneJl. l'()§"uy, 'vm ll'obui ca fl'OCvel),~a. de l'czonan(i1 a l'ilt:rului din gc.nOl'D.tOl' 'Ii\. fie aJc(lsit C;O,'11CS-PUI'lzC,lor mai L,j'rrJLl{:~wl (de fll'.x;(jJ"n1'J!l1~ f)i'ltl'un c,(1J'VU!mil.!' cu :P-l1Tltf'~ l~QrLo()'[;lJmn: 10,;;13 :'11Hz, alb: to,,76 rv]l-lz,s~ru oilllliJ«(stl"l,ll:'

10,7:375 J\U-Iz). .

. tdlner,aLon!lJl o£e<ru. pOfri,.biJi,ta,teo aeQ,Y'€LuJ'i;i tamJ)'FiJL\Jr: ca

urmaee a a,r._mo!l!lidJm:- a ~a$0a (6!b'~2, .tclJl1), a ~l'IfJlIt~'aPf~,~, MliUI.)', a opta (85,6 j\lJ.111,)i~ no_ n!:mu. (0'6,3 :rvUb)' ~t 0. 2ce·caQ1l<ij"? }O:I-llz), tn IlIt~e.st fell puttrlcU ~i Vim'ihc'ate all:):bel'c }1IO\JrlJ!tJr.", ~)nn'r (;G3r 7~ NUh) *i, CCJIlt (88-Hi.l8 ~nb;')t,

. {,:u" tJ(:r~tnt\"jo1UatJlu,1 Ht3': ~IJ' aJ!og_€l gl'a.c~u! dc' J'llO'f,\1'.IJ!:rtm (l.\1 p-l'11.:X-j a 40 %" g'lll~jc:ien'['" plan trw () mj~HJh.'lI'&1; m -RmCifl'.frtl'f,;af.o Qre't, ~J1)'I,Li£ie/ilil'aa frc(l'v,ente<i SCml!lOlhblui Jll:i.o<lulct't01' se l'cm1'ize-a,.;1W pl:in ~clriml)1U'e'm V"~l!i,;)'t'ilor 1.;!D-I'fllJlfQijJe'.lltte'lbl! lfil;l, 1M, ('1) (J)'2{

in Iimitelo a ±25 %. Drcp1, T'Dl so 1)0:)_{;e f.olosi ~i tipul B B 139. Semnalul mo(hda;~ 'So d191,irrc pdut C'l. ttl Q tensiune de .lucru de Icel] P:il¢,'in iS3 'W";._

~I~

R7

. o--t::::)-o

R,11 o--C:::1-o

R12 cr---CJ--<l

,~t-o

o

vJt.

o

7'99

/

-f + ~
~'; .. ~ Ii
l':':g. :J.1iJ 52 ~ oro de Iucru gOLlor:aLoruJ ponte N terminat. Gonerntcrul dQS(;1'18 CUJ10a~ ll~ sio varian ti1 porta bila, 0 baterio de 4,5 V Iiind sufi(:iontii pentru alimontare, D~IP~. coustruejie, gcn~rntol'ul va Ii complot ecranat, sernnalul iesind la 0 rnufa do tIP BNC [snu do alb goo). Un go.bari t redus este G.Bignrtt t - pr'illtre llltcl0 -- ~i utilizrnd un potcntiornetru do miei dimonsiuni .§l. un comutator miniatural (penu-u rncdulatia iM.ol'niJ.sau (JX torn,l).

Orioino yo. ri, couvins de mcritolo goncra.torului c1nd YCi OSOI'I 811J) ochi un roee p t6)' {JHrlJ la reacordare i~jlJrthtl.ni1" tiq,('~to I,M prin rnmuue' l!{)rIQrU1Uul;el0.

a.io. [NDUGTAKTMinnU I~ GA~~A (H.OO mll

Principiul do f\tJ1Gtioll<u'() U inductantmeta-nlui ponte t1 UI,'rtl."i:i.l'it 'in figura. :3AA eu un voltmetru RF so miisoora eadecca de tcnsiune de po .ind'UctanFI. Hczist,opuJ R cu Induetanl'f), L fOL'ltwatu un eircuit tl9 dilerontioro RL Dncii R cato rnulf rnni lnUJ'1J dol'1t. rco.{]to.nta inductivii, XL. tensi-

2QO

1.1l10a de J.ll~ va Ii vro~ pOl'~iOllO,la eu valoureo: iaduotautci. C1nd, R esto mult mai mare Jec.J~ tOXL intervin Burse (10 Cl'QI'i. Deaici

r01;.incm l1ec.oeitnt.oa.fo- Ji'ig .. v.u

losinii unui generator , .

,l}(l,re pcntru ficc[).l'o·guma de: J11as'urua L-motl'ului su 'UillIl. 1'1'01;.V01ltO. minima, aoolo undo J:act()I'ul do calitate, Q, csto UN~~jpttttbil, ~i. maxima undo oapacitatea paraz~tii tncepc ~U in1J:odueu orori nepermise, Miliarnpennetrul \ltilizat vo tri)hw so. aihtl dou a scale gradate, una de la 0 III 1, iarcealalta de la 0 kt 3 spre a se asigura 0 rozolutio adeevata fn toate galnele. Generntorul f6lo$it ln L-Illotru trcbuio sa orer~~ un semnal sinusoidal, cu distorsiuni ~i radiatii minima; s-a ales un rnontaj 111 puncto Wien (figura 3.45). T\.cao'pa. poziti'fa oste o.plicaUl color doui:i. etajo de aruplilicare cu un circuit ser'ie Le. 10- $).1'{)iJ. sofaco do' po un rezistor at! .1.00 OJ ct.ooarcce aid distorsiunile sint minime La soherna de principiu (Iigura :3.1:6) J1,11 Slut dific'\lll"W de ln~clegGrc. v:m ~j V '('10 const.ituio osoila-

'ffi~ L ~ l~ .. m .. ru

5inu:>oid<lI'L_L-~_' _._ r _ _rd~ RF

201