Sunteți pe pagina 1din 12

„ Ancheta socială - instrument

de lucru în asistenţa socială”

Asistent social
al C. P. „Tătăraşi” Iaşi
Ivona - Mihaela Pruteanu
I. Ancheta socială – definire
Ancheta socială este un instrument tehnic de cercetare sau investigare a cazului –
individ şi/ sau familie, pentru cunoaşterea problematicii sociale sau psiho-medico-sociale pe
care o ridică subiectul, în scopul stabilirii acţiunilor necesare de intervenţie.
Ancheta socială se bazează pe studiul ştiinţific de caz, care are în vedere o acţiune de
intervenţie directă, individualizată, în care asistentul social ia contact cu cei ce sunt investigaţi.
Ancheta socială privind copilul ocrotit intr-un Centru de plasament reprezintă suma
tuturor informaţiilor cu privire la copil şi aparţinătorii acestuia, informaţii culese pe diferite căi:
- din dosarul social al copilului,
- în cursul vizitei la domiciliul părinţilor,
- în cursul întrevederilor cu copilul şi părinţii,
- din fişa de evaluare psihologică,
- din fişa de evaluare medicală,
- din corespondenţa iniţială cu diferite instituţii pe parcursul instrumentării cazului.

II. Prezentarea asistentului social.


În debutul anchetei sociale, asistentul social va preciza cine este, de ce a venit şi ce
scopuri are. Urmează conversaţia introductivă, schimbul preliminar de întrebări. Asistentul
social îşi va cere permisiunea de a lua note pe marginea celor discutate. Notarea va avea
evident, un caracter strict profesional. Acest din urmă aspect se cere explicat membrilor
familiei.

III. Obiective ale anchetei sociale


Ele se pot referi la câştigarea încrederii părinţilor în asistentul social şi la reabilitarea
statutului lor. Ca urmare, asistentul social va fi atent în surprinderea unor posibile complexe
sociale ale respectivei familii.
Spre exemplu, părinţii pot sa nu fie recunoscuţi şi apreciaţi pe plan social ( de marea
familie, de colegi, de prieteni) şi, ca urmare, să trăiască sentimentul unei frustrări permanente,
a unei fatale neîmpliniri.

2
Semnificative sunt şi formele limbajului non-verbal cărora asistentul social le va acorda
o atenţie specială, respectiv: poziţia trupului în timpul conversaţiei, expreisa feţei, mimica,
zambetul, privirea, etc.
Asistentul social se poate confrunta cu intreg spectrul de atitudini posibile ale părinţilor
şi membrilor de familie ( suspiciune, teamă, ostilitate, agresivitate, indiferenţa, nemulţumire,
sensibilitate deosebită, încredere, curiozitate,etc). Totul se cere notat şi folosit pentru o mai
corectă înţelegere a asistenţei sociale a copilului şi familiei sale.

III. Elemente constitutive ale anchetei sociale:


1. Informaţii privind beneficiarul masurii de ocrotire socială (date de stare
civilă, instituţionalizări anterioare, institutia de ocrotire prezentă, institutia de
învăţământ, statut juridic, etc)
2. Istoric social al copilului
3. Informaţii privind părinţii ( date de stare civilă, domiciliul şi reşedinţa,
studii, profesie/ ocupaţie)
4. Istoric social al familiei
5. Informaţii privind fraţii / surorile copilului
6. Informaţii privind alte persoane semnificative care au acelaşi domiciliu
7. Starea de sănatate
8. Atitudinea membrilor familiei faţă de copil
9. Situaţia material – financiară
10. Concluzii. Propuneri

IV. Ghid de completare al formularului de ancheta socială

1. Formularul de ancheta socială ( vezi anexa 1) debutează cu rubricile:


- Realizată de - se va completa cu numele asistentului social care întocmeşte ancheta
socială.
- Locul şi data - se vor preciza locul (ex: domiciliul clientului) şi data completării
anchetei sociale;
- Persoane prezente - se vor înregistra numele şi prenumele tuturor persoanelor
prezente la întocmirea anchetei sociale. Acest lucru este important deoarece orice

3
persoană prezentă poate reprezenta atât o sursă de informare cât şi o garanţie pentru
veridicitatea informaţiilor prezentate.
- Scopul - va fi înregistrat scopul pentru care ancheta socială este efectuată (ex.:
reintegrarea copilului în familia naturală). Este important să se păstreze coerenţa între
scopul întocmirii anchetei sociale, modalitatea prezentării informaţiilor pe parcursul
anchetei sociale şi recomandările finale.

2. Urmeaza secţiunea „datelor despre beneficiar”. Aici se vor preciza date de stare
civilă, instituţionalizări anterioare, instituţia de ocrotire prezentă, statut juridic, nivelul de
şcolarizare, starea de sanatare: din punct de vedere fizic şi psihic şi domiciliul beneficiarului.

3. În cadrul istoricului social al copilului vor fi prezentate sub formă narativă în


ordine cronologică evenimente, fapte semnificative din viaţa acestuia.
Ex.: Copilul X provine dintr-o familie legal constituită, fiind al ...copil al celor doi soţi
Y. Naşterea a fost naturală, la termen, nou născutul fiind dezvoltat normal pentru vârsta sa. Pe
parcursul dezvoltării sale nu s-au înregistrat probleme grave de sănătate. În prezent, este elev
în clasa a ....Şcoala... are o relaţie bună cu colegii şi rezultate bune la învăţătură, conform
caracterizării dirigintelui şi profesorilor. Pe data de ....... a fost instituţionalizat în CP..... unde
este vizitat periodic de părinţi.

4. „Date despre părinţi” este o secţiune a anchetei sociale în care vor fi înregistrate
urmatoarele aspecte:
- datele despre mama (soţie) şi despre tata (soţ) din actele de stare civilă (certificat de naştere,
B.I., adeverinţă de la locul de muncă, carte de identitate, etc.)
- studii , rubrică ce se completează cu date privind ultimul nivel de studii absolvit.
- ocupaţia: dacă beneficiarul are un loc de muncă se va completa funcţia pe care o deţine
acesta la momentul completării fişei (adeverinţa de salariat poate fi document la dosar); în
cazul în care nu este angajat se va preciza statutul său: şomer sau fără ocupaţie.
- domiciliul: se completează adresa din actul de identitate şi, în situaţia în care domiciliul legal
nu coincide cu domiciliul în fapt, vor fi menţionate ambele adrese.
- etnie: se va preciza etnia declarată de beneficiar; este relevant acest tip de informaţie pentru
demersul de intervenţie implementat de asistentul social în rezolvarea cazului respectiv, din
punctul de vedere al respectării sistemului de valori şi al culturii specifice etniei beneficiarului.

4
- religie: se va preciza religia declarată de beneficiar; este relevant acest tip de informaţie
pentru demersul de intervenţie implementat de asistentul social în rezolvarea cazului respectiv,
din punctul de vedere al respectării sistemului de valori şi al culturii specifice religia
beneficiarului.
- legătura părintelui cu copilul instituţionalizat este o rubrică în care se va consemna dacă
părintele mentine legătura cu copilul, prin ce metode ( vizite în instituţie, învoiri în familie,
telefoane, scrisori ,etc) şi frecvenţa contactării copilului ( rar, des, etc).

5. În ceea ce priveşte rubrica „ istoricul familiei” se va avea în vedere prezentarea cronologică


a evoluţiei familiei începând cu data căsătoriei, numărul de copii rezultaţi din căsătorie, a celor
din afara căsătoriei etc. Apoi se vor prezenta succint relaţiile de familie, sub aspecte morale,
psihologice, fiziologice, economice, de securitate, sprijin, în complexitatea lor, care conduc la
climatul favorabil sau nefavorabil de creştere, educaţie sau existenţă şi funcţionarea în familie;
Se vor surprinde şi aspecte ca desfacerea căsătoriei, concubinaj, cauze, influenţe negative
asupra climatului familial şi alte aspecte care pot fi particularizate şi contribuie la formarea
unei viziuni clare asupra familiei din care face parte clientul ( antecedente penale, fapte,
consum de alcool, unele tratamente)

6. În rubrica „Date despre copiii din familie” vor fi înregistrate datele cu privire la copiii
familiei conform structurii de mai jos.
Nume şi prenume şi Data naşterii - Vor fi notate numele şi prenumele copiilor,
respectiv datele lor de naştere din actele de identitate.
Ocupaţie:
 Pentru situaţia în care copilul este şcolar se va preciza nivelul de şcolarizare (ex: preşcolar,
şcolar - clasa în care se află copilul).
 Pentru situaţia în care copilul are un loc de muncă poate fi menţionată instituţia şi funcţia
deţinută în cadrul acesteia.
Locul unde se află copilul: familie / instituţie – Se precizează dacă copilul este
instituţionalizat sau nu – astfel trebuie completat cu “familie” dacă copilul se află în familie sau
“instituţie” (numele instituţiei) dacă copilul se află în instituţie.
Observaţii - va cuprinde informaţii relevante despre fiecare copil (ex: starea de
sănătate, de câte ori a repetat un an şcolar, dacă a fost instituţionalizat sau nu).

5
7. „Date despre alte persoane semnificative care locuiesc la aceeaşi adresă” este o secţiune a
anchetei sociale în care vor fi înregistrate toate celelalte persoane care locuiesc la aceeaşi
adresă (unchi, mătuşă, bunici, prieteni, etc.). Se vor completa câmpurile din tabel cu numele şi
prenumele acestor persoane, vârsta, starea civilă (căsătorit, necăsătorit, despărţit în fapt,
divorţat, văduv, etc.) şi ocupaţia fiecăruia (ex: şomer, pensionar, şcolar, preşcolar, etc.).

8. Rubrica „Situaţia material - financiară a familiei” are în vedere sau investigarea vieţii
economice a familiei şi anume a conditiilor de locuit, a proprietăţilor şi a veniturilor familiei.
Locuinţa - Asistentul social va trebui să urmărească mai multe aspecte privind locuinţa,
cum ar fi:
- tipul locuinţei: (casă cu curte, apartament)
- tipul de proprietate ( de stat, particulară, locuinţă cu folosire exclusivă, locuinţă în
comun)
- suprafaţa totală,
- numărul de camere,
- câte persoane/familii locuiesc în aceeaşi casă,
- cum sunt împărţite camerele,
- cubajul unei camere de dormit şi câte persoane dorm în aceeaşi cameră
- asigurarea confortului sub aspectul mobilării şi dotării locuinţei
- dacă este dotată cu electricitate, apă curentă, încălzire,
- dacă starea de igienă este corespunzătoare.
În formularul de anchetă socială toate aceste informaţii pot fi înregistrate prin bifare – acolo
unde este cazul.
Suprafaţa de teren cultivată (tipul culturii) - se va înregistra doar aria de teren cultivată
din suprafaţa totală de teren pe care beneficiarul o are în proprietate sau o deţine; foarte
important pentru beneficiarii din mediul rural este să se menţioneze tipul culturilor (ex:
porumb, cartofi, grâu, secară, orz).
Animale - vor fi înregistrate animalele din gospodăria beneficiarului (ex: ovine, bovine,
cabaline, etc.)
Alte proprietăţi - se referă la alte bunuri aflate în proprietatea beneficiarului (ex:
maşini agricole, căruţă cu cai, alte spaţii de locuit, etc.).
Venituri stabile - vor fi înregistrate doar veniturile permanente, cum ar fi: salarii, pensii,
indemnizaţia de şomaj, ajutorul de şomaj, alocaţia copiilor, pensie de urmaş, alte îndemnizaţii,
etc.
6
Venituri ocazionale - vor fi menţionate câştigurile din diferite activităţi prestate de
membri familiei (ex: munca sezonieră, vânzarea diferitelor produse agricole, munca în
străinătate a unui frate sau părinte, etc.)
Este important sa se precizeze şi principalele cheltuieli lunare ale familiei cum ar fi
chiria, întreţinerea, hrana, îmbrăcămintea , etc.
9. Relaţiile în familie şi comunitate
La rubrica „Relaţii în familie” vor fi notate aspecte referitoare la relaţiile dintre
membrii familiei - aspecte observate în timpul vizitelor în familie ale asistentului social sau
constatate de acesta din discuţiile cu membrii comunităţii. Vor fi vizate relaţiile dintre mamă şi
tată, dintre părinţi şi copii, dintre fraţi, relaţiile cu alte persoane care locuiesc în aceeaşi casă,
relaţiile cu familia lărgită.
Este recomandat ca asistentul social să insiste în evaluarea acelor tipuri de relaţii
relevante pentru rezolvarea cazului (ex. Atitudinea mamei faţă de copil).
Relaţiile în comunitate - Asistentul social va evalua relaţiile beneficiarului cu vecinii,
alte persoane din comunitate şi instituţii (tipul relaţiilor, reciprocitate, intensitate, implicare,
etc.).
Este recomandat ca asistentul social să insiste pe acele relaţii care ar putea reprezenta o
resursă pentru rezolvarea cazului.

10. Asistentul social trebuie sa discute cu părinţii copilului despre convingerile şi atitudinile
acestora faţă de situaţia actuală a copilului şi anume despre menţinerea legăturii cu copilul,
vizitarea copilului în C.P. ( cat de des are loc, dacă are o motivaţie reală sau superficială), dacă
sunt de acord cu posibilitatea unei adopţii sau a plasamentului la un asistent maternal.
Pentru aceasta, autorul Nicu Gavriluţă în cartea „ Dimensiuni ale asistenţei sociale” ne
propune un ghid de conversaţie privind atitudinile parentale, ce cuprinde următoarele întrebări:
- Care a fost motivul internării copilului în Centrul de plasament?
- Cine a avut ideea internării?
- Cum v-ati hotărat să internaţi copilul?
- Ce a-ti simţit în momentul internării?
- In ce măsură copilul era ataşat de dumneavoastră?
- Cum îşi manifesta ataşarea?
- Cum s-a dezvoltat în perioada petrecută în familie?
- Cat de des l-ati vizitat în centrul de plasament?
- Vă recunoaşte copilul?
7
- Il mai vizitează cineva din familie pe copilul dvs?
- Dar din afara familiei?
- Dacă nu l-ati vizitat, care au fost motivele?
- Ce stiţi despre ocrotirea copilului în centrul de plasament?
- Ce probleme consideraţi că are?
- Vedeţi posibilă reintegrarea lui în familie? Cand?
- Vă îngrijorează ceva în acest sens? Ce anume?
- Cine vă va ajuta la ingrijirea şi creşterea copilului?
- Credeţi că se va adapta uşor acasă?
- Cum credeţi că a fost influenţată dezvoltarea copilului ca urmare a creşterii lui în instituţie?
- Ce părere aveţi despre centrul de plasament şi despre personalul instituţiei?
- Aţi observat diferenţe între copilul dumneavoastră şi copii crescuţi în familie? Care anume?
- Ce probleme vă preocupă în legătură cu integrarea copilului în familie?
- economice;
- lipsa de experienţă;
- lipsa de timp;
- comportamentul copilului;
- atitudinea celorlalti membri ai familiei;
- „vorbele” vecinilor. Etc
- V-ati gandit la posibilitatea unei adopţii, unui plasament la un asistent maternal?

11. În cadrul rubricii Observaţii se vor nota aspecte semnificative pentru rezolvarea cazului.

12. Formularul de ancheta sociala se incheie cu rubricile „Concluzii”şi „recomandări” – în


care asistentul social care efectuează ancheta socială va realiza o sinteză a informaţiilor culese
în raport cu scopul anchetei, urmată de recomandări care vizează şi planul de
intervenţie/permanenţă.

8
ANEXA 1

D.G.A.S.P.C. IASI
C. P. “ TATARASI “ IASI
STR. V. LUPU NR.80 TEL. 0232/474910
NR. ................. /........................................

Ancheta Sociala

Efectuata de:.....................................................................................................................
Locul:...............................................................................................................................
Persoane prezente..........................................................................................................
Scopul:.............................................................................................................................

Date despre copil / tanar:


Numele si prenumele:.......................................................................................................
Data si locul nasterii:.........................................................................................................
Varsta:.................................................................................................................................
CNP:...................................................................................................................................
C.I. Seria:....Nr...................................................................................................................
Statut legal:........................................................................................................................
............................................................................................................................................
Institutionalizari anterioare:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Nivelul de scolarizare:........................................................................................................
Starea de sanatate:
Din punct de vedere fizic:
............................................................................................................................................
Din punct de vedere psihic:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9
Domiciliul...........................................................................................................................

Istoricul social al copilului


................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Date despre parinti:


Mama:
Numele si prenumele:...........................................................................................................
Data si locul nasterii:..............................................................................................................
CNP:.................................................
C.I.Seria:...........Nr.................................................................................................................
Varsta:....................................................................................................................................
Starea civila:............................................................................................................................
Religia ................................... Nationalitatea..........................................
Profesia:.......................................
Ocupatia:.........................................
Legatura cu copii:.........................................................................................................................
Domiciliul: ..................................................................................................................................
Antecedente penale:.....................................................................................................................

Tatal:
Numele si prenumele: ..................................................................................................................
Data si locul nasterii: ...................................................................................................................
CNP: ............................................................................................................................................
C.I. Seria:....Nr..............................................................................................................................
Varsta:...........................................................................................................................................
Starea civila: ................................................................................................................................
Religia ................................................... Nationalitatea..........................................
Profesia: .......................................................................................................................................
Ocupatia: .....................................................................................................................................
Legatura cu copii: ........................................................................................................................
Domiciliul: ...................................................................................................................................
Antecedente penale:.....................................................................................................................

Date despre frati/ surori:


1. Numele si prenumele: ..........................................................................................................
Data si locul nasterii: ...........................................................................................................
Statut legal: ..........................................................................................................................
Domiciliul.............................................................................................................................
2. Numele si prenumele: ...........................................................................................................
Data si locul nasterii: ...........................................................................................................
Statut legal: ..........................................................................................................................
Domiciliul.............................................................................................................................

Date despre alte persoane semnificative care locuiesc la aceeaşi adresă


Nr. Nume şi prenume Locul şi Grad de rudenie Starea de
10
crt. data nasterii sanatate
1

Istoricul social al familiei:


.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Situatia socio-materiala:
Conditiile de locuit
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................

Veniturile:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Starea de sanatate:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Relatii sociale:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Concluzii si propuneri:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...........................................................................

Asistent social

11
Bibliografie :

I. Miftode V. (coord.) „Dimensiuni ale Asistenţei Sociale” – Editura EIDOS, Botoşani,


1995 – capitolul „Elemente de asistenţă socială în cadrul Leagănului de copii”, autor Nicu
Gavriluţă
II. http://www.deficienthd.ro/instrumente/ancheta_sociala.doc
III. Adaptare dupa „Asistentul social – Tehnici de lucru în relaţia cu familia” material
cursuri D.G.A.S.P.C. Iasi

S-ar putea să vă placă și