Sunteți pe pagina 1din 5

Consilierea este şi o formă de socializare şi / sau învăţare socială prin

faptul că oferă indivizilor noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-
şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte identitatea şi imaginea de sine, să se
integreze cu succes şi într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le
faciliteze depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii.
Dezvoltarea carierei semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în
devenire şi cu o dinamică specifică în diferite planuri (Gysbers, 1994). adică:
- autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare
interpersonală.
- educaţia şi formarea profesională iniţială,
- asumarea de diferite roluri în viaţă,
- modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor evenimente ale
vieţii. Aceste direcţii ale dezvoltării particularizate în context şcolar
semnifică:
- comportarea responsabilă în familie, şcoală, societate,
- efectuarea de alegeri şcolar-profesionale raţionale, justificate, motivate,
- utilizarea deplină a oportunităţilor oferite de şcoală şi comunitate
pentru
inegrarea personală socio-profesională,
- înţelegerea şi respectul altora şi a sinelui,
ameliorarea continuă a comunicării cu ceilalţi
Actul consilierii şi orientăriii şcolare şi profesionale a avut din
totdeauna ca obiectiv „persoanelor ca obiectiv M slujbelor" în cadrul unui
model liberal al economiei de piaţă, simultan cu luarea în considerare a
indivizilor cu competenţele, abilităţile şi concepţiile lor despre sine şi muncă
(Super, 1987), cu toată diversitatea psihologică individuală, diferită în funcţie
de structurile şi ierarhia socială în care trăiesc şi cu modul particular de
interpretare a lumii prin prisma imaginilor, informaţiilor, mesajelor care le
sunt oferite şi interpretate de persoane şi instituţii care au autoritatea socială să
o facă : şcoala, instituţii ale administraţiei publice, organizaţii, partide, etc.
Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională aspiră să-1 facă pe
elev coparticipant la propriul destin (prin informare, educare, autoformare,
autoorientare), dacă nu în mod integral chiar autorul acestui demers de alegere
şi dezvoltare a carierei.
Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională tinde să rezolve,
simultan, două aspecte extrem de importante în prezent:
- asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a
accesului la educaţie şi formarea profesională,
- ameliorarea continuă a bunei utilizări a resurselor umane de care
dispune societatea.
In anul 1997 schimbările socio-ecomonice din ţara noastră au impus
demararea unui proiect de Informare şi consiliere privind cariera. Proiectul a
fost susţinut de Guvernul României si de o finanţare externă şi a avut ca
obiective principale:
• elaborarea de profile ocupaţionale,
• editarea de publicaţii cu informaţii referitoare la orientarea
profesională,
• organizarea de cursuri pentru pregătirea consilierilor şi a
persoanelor care se ocupă cu consilierea şi orientarea carierei,
• realizarea de programe interactive informatizate de orientare a
carierei,
• adaptarea unor instrumente psihologice specifice activităţii de
orientare şcolară şi profesională,
• dotarea unităţilor specializate de orientarea carierei cu
echipamente ajutătoare activităţii de consiliere.
Se conturează câteva tipuri de consiliere:
• Consilierea de cuplu si de familie
• Consilierea vocationala sau educaţionala
• Consilierea organizationala si de grup.
Cu timpul, diversificarea problematicii psihosociale generează noi
aplicaţii, din ce in ce mai specializate si cu formari din ce in ce mai
complexe. Apar astfel:
• Consilierea marginalilor si excluderii sociale, consilierea integratoare
si de suport a copiilor străzii si persoanelor adulte fara adăpost.
• Consilierea persoanelor afectate de SIDA si a famiilor loe
• Consilierea personalului care asista persoanelor aflate in iminenta
morţii.
• Cconsilierea toxicodependentilor si a familiilor lor.
• Consilierea persoanelor abuzate fizic si sexual.
• Conslierea copiilor instiitutionalizati, a mamelor sociale si a
personalului din instituţiile de ocrotire.
• Consilierea virstnicilor institutionalizati si neinstitutionalizati.
• Consilierea victimelor violentei domestice si a familiei dezorganizate.
• Consilierea psihosexuala si contraceptiva.
• Consilierea imigrantilor,minoritarilor.
• Consilierea persoanelor cu nevoi speciale si a famiilor lor.
• Consilierea manageriala si terapia organizationala.
• Consilierea pastorala si spirituala.
Etapele unui proces de consiliere, privita ca o relaţie de ajutor sunt, in
acord cu Gazda (1984):
• Facilitarea- etapa axata pe intelegere si explorare de sine, pe baza a
trei abilitaţi ale consilierul ui:empatie, respect si stil cald.
• Tranziţia- facilitarea propriei intelegeri si a angajării in schimbare.
Aceasta necesita concreteţe, adevăr si deschidere de sine din partea
consilierului.
• Acţiune- angajează alte doua abilitaţi ale consilierului; confruntarea si
urgenta pentru a determina clientul sa se implice intr-o direcţie
corespunzătoare.
Din punct de vedere al metodologiei utilizează modalităţi asemănătoare
psihoterapiei uneori chiar identice cum ar fi comunicarea verbală,
persuasiunea şi convingerea, cooperarea,precum şi majoritatea tehnicilor
specifice celor trei abordări generale ale consilierii şi psihoterapiei:
psihodinamică, comportamentală şi umanistă.
Ca practicieni ai consilierii este necesar sa respectam si sa aplicam
codurile si prevederile ale profesiei multor situaţii si probleme cu care ne
confruntam in realitate.
Un mod de a "sparge rezistenta" incapatinata a unora dintre ei este sa
discuţi cu aceştia drepturile pe care le au si la ce se pot aştepta de la
consilierul lor.
Dreptul la consimţământul informat -unul dintre cele mai bune moduri
de a proteja drepturile clientului este de a dezvolta proceduri care sa-1 ajute
sa facă alegeri fiind informat.
Consimtamintul informat- tinde sa promoveze cooperarea activa a
clienţilor in program.
Majoritatea codurilor etice profesionale prevăd dreptul clienţilor de a
primi destule date privind:
• Alegerile informate.
• Condiţiile si modul de desfăşurare a relaţiei
• întreruperea relaţiei
• Responsabilităţile consilierului fata de clieny
• Rresponsabilitatile clienţilor.
Dreptul la amânare (renunţare) este prevăzut in ghidul APA, care
precizează "Consilierul incheie o relaţie clinica de consiliere (consultanta)
când este evident ca, clientul nu are nici un beneficiu din aceasta relaţie.
Responsabilitatea consilierului fata de un client continua insa pana când el
incepe sa frecventeze un alt terapeut.
In cazul in care clientul refuza intreruperea sugerata si alternativa
propusa, consilierul nu este obligat sa continue relaţia". (APA si
AACD1989).
Profesia de consilier pentru orientare şcolara si profesionala in
instituţiile de invatamint nu este o ocupaţie noua.
"Procesul de predare -invatare" in cadrul Consilierii si orientării
respecta principiile invatarii active, centrate pe elev. In acest
scop,metodele recomandate pentru orele de consiliere si orietare sunt
metodele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual,
in diada/triada/echipa, prin munca independenta sau facilitata de către
consilier sau profesorul consilier;
• Jocul de rol, simularea ;
• Brainstorming-ul;
• Metode art-creative;
• Exerciţiul;
• Chestionarul de interese si abilitaţi
• Conversaţia, discuţia dezbaterea.
• Tehnici ale gindirii critice;
Modalităţi de evaluare
In cadrul orelor de Consiliere si orientare NU se utilizează
calificative. Evaluare va urmări progresul personal in ceea ce priveşte
abilităţile de integrare şcolara si sociala, atitudinile fata de lumea
inconjuratoare si fata de propria persoana, cunostiinte si nivelul
informaţiilor despre lumea ocupaţiilor si obţinerea succesului in cariera.
Recomandam utilizarea următoarelor metode de evaluare:
• Exprimarea ideilor si argumentelor personale prin: poster, desen,
colaj.
• Proiectul individual si de grup;
• Portofoliul;
• Activităţi practice;
• Fise individuale de (auto)evaluare;
Un aspect important si inovatoral curricum-ului actual este
deschiderea spre comunitate, conţinuturile prezentate la Consiliere si
orientare incluzind aspecte legate de:
• Implicare comunitara si voluntariat
• Piaţa muncii si interacţiuni cu angajaţii si angajatorii(in
cadrul vizitelor de informare/exlorare)
• Elaborarea de proiecte individuale si de grup,cu aplicabilitate sociala.
Activităţile propuse reprezintă cea mai buna cale deasumarea de către
elevii, inca din nivelul primar, a rolului de cetăţean activ si responsabil
,informat si pregătit pentru inserţia socio-profesionala după absolvirea scolii.
Curriculum -ui Consiliere si orientare este structurat pe module
tematice care se regăsesc la nivelul fiecărui an de studiu ;
• Autocunoastere si dezvoltare personala
• Comunicare si abilitaţi sociale
• Managementul informaţiilor si invatarii
• Planificarea carierei
• Calitatea stilului de viata