Sunteți pe pagina 1din 18
Ls PROTOCOL PARTYDUL NATIONAL LIBERAL, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr 86, sector L, foregistral la Tribunalul Municipiului Bucuresti cu nr. 1/P/2003, reprezentat prin Crin Antonescu, in calitate de Progedinte gi PARTIDUL CONSERVATOR, cu sediul in Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sector L, inregistrat la Tribunalul Municipiului Bucuresti cu nr. 25/2/2005 repreventat prin Daniel Constantin, in calitate de Pregedinte fn confotmitate cu Legea partidelor politi completirile ulterioare, dé comun acord nr. 14/2003, cu modificirile gi HOTARASC Formarea aliantei politice cu denumirea completa ,,Alianta de Centru~ Dreapta Partidul National Liberal-Partidul Conservator”, cu denumirea prescurtalé »ACD " si avand ca semn permanent o’sigcati inscrisi m pZtrat sub care se afld denumitile prescurtate ale celor dowd partide PNL-PC. PARTIDUL NATIONAL PARTIDUL LIBERAL CONSERVATOR PRESEDINTE, PRESEDINTE, Crin Antonescu Daniel Constantin Bucuresti, 10 innuarie 2011 ALIAN''A PNL-PC PRINCIPTI SI MODALITATI DE FUNCTIONARE, CAPITOLULT REGLEMENTART GENERALE 1.1. Principiile Aliantei 1.1.1. Dispozitiile Protocolului se asimileazd dispozitiilor statutare ale partidelor gi sunt (ori pentru toti mombrii gi toate organizafiile partidelor sommatare gi pentru toate persounele sustinute in funefii publice de acestea; 1.1.2. Deciziile Aliantei sunt obligatorii pentru tofi membrii gi toate organizatiile partidelor semnatare si pentru toate persoanele sus{inute in funcfii publice de acestea; 1.1.3. Deciziile Alianfei sunt publice, dezbaterile in forurile de decizi¢ ale Alian(ei sunt confidentiale pani la luarea unei decizii; 1.1.4, Conflictcle publice intre membrii partidelor, procum si atacurile publice impotriva unor colegi sau a unui partid din Alian{i nu sunt permise; 1.1.5. Minigtrii gi ceilalfi reprezentanti ai Aliantei in administratia publica central sau in structurile deconcentrate ale acesteia nu pot adopta pozifii publice polemice fai de deciziile luate de colegi in domeniile proptii de competen| 1.1.6, Partidcle membre ale Aliunfei nu vor iniia sau accepta trecerea de Ia un partid Ia altul a membrilor celor doua partide. 1.1.7. in toate situafiile deciziile organismelor de conducere ale Alianfei se iau prin conscns. CAPITOLUL LL PROCEDURI PRIVIND LUAREA DECTZHLOR 2.2. Proceduri la nivel national 2.2.1. Consiliul National de Conducere 2.2.4.2. Consiliul National de Conducere — CNC ~- este format din edte 4 reprezentant! ai conduccrilor celor doua partide, desenmnati gi revocali potrivit procedurilor interne ale fiecdrui partid; 2.2.1.3. CNC este prozidat de presedintii. cclor douti partide in calitate de co-presedinti ai Alianfci; 2.2.1.4,CNC are urmatoarele competenfe: 2.2.1.4.1, Elaborca7’ pactul de neagresiuae si colaborare pe plan local pe care {1 comunica organizafiilor locale ale celor doua partide; Consiliilor Judetene (de sector, al nunicipiului Bucuresti); 2.2.1.4.3. la decizii privind coordonarea negocierilor pentru stubilirea unor functii la nivelul administratiei publice locale, acolo unde este cazul; 2.2.1.4.5, Aprobi calendarul gi bugetul campaniei electorale pentru alegeriie parlamentare si prezidentiale; 2,2.1,4.6. Numeste echipele de campanic pentru alegerile parlamentare gi prezidentiale; 2.2.1.4,7, Calculeazi ponderea la nivel national; 2.2.1.4.8, Stabilegte candidaturile pentru Camera Doputatilor si Senat, si le supune spre validare forurilor statutare ale celor dou partide; 2.2.1.4.9. Aproba modificarile prezentului protocol necesare in cazul modificarii sistemului clectoral; 2.2.1.4.10, Desemneazi candidatul Aliantei pentru postul de Prim Ministru; 2.2.1.4.11. Desemneazii candidatul Alianjei pentru postul de Pregedinte al Roméaniei: 2.2.1.4.12, Stabileste ponderea partidclor in guvern si modalitatea de repartizare a portofoliil si desemneazai candidafii pentru functiile de pregedinte al Scnatului si al Camerei Deputatilor; 2.2.1.4.14. Urmareste aplicarea programului Alian(ei la nivel central gi local; 2.2.1.4.15, Negociazii si propune forurilor statutate ale partidclor modificarile programului Aliantei; 2.2.1.4.16, Negociaza si propune forurilor statutare ale partidelor modifictrile protocolului Aliangei; 2.2.1.4.17. Desemneaza purtitorul de cuvant al A lianfei, la propunerea partidului cu ccl mai mare numar de parlamentari; 2.2.1.4.18. Comunica foruritor de conducere nationala alc eclor doua partide sintezele discufiilor si deciziile luate; 2.2.1.4.19. Adopt procedurile privind modalitatea de colaborare tn plan parlamentar. 2.2.2. Proceduri privind sedinfele CNC 2.2.2.4. CNC se intruneste de dou ori pe lund in sedinga ordinar’, iar in yedingt extraordinard ori de edite ori este nevoie, fa convocarea unuia dintre partidele membre ale Aliangei; 2.2.2.3. Decizi Ie CI * se adopt prin consens; 2.2.2.3. Intrunirile CNC se pot desfaigura duct sunt prezenfi presedir partide si cel pujin inca un membru al CNC din partea fiecirui partid; cclor doud 2.2.2.4, In cazul absentei unuia dintre pregedinti, intrunirile se pot desfasura daca unul dintre reprezentantii partidului in cauza are mandat de reprezentare cin partea presedintelui sau a forului de conducere competent al partidului; Limitelc mandatelor reprezentantilor partidelor 2.2.3.1, Limitele statutare ale mandatelor reprezentangilor partidclor se stabilese conform statutelor celor dou partide; 2.2.3.2. Mandatele presedintilor la orice nivel se prezumd in limitele de la punctul anterior; mandatcle acordate de pregedinti sau alte foruri statutare altor persoane se prezinti cclcilalte par{i la inceputul sedinfelor gi sunt limitate de statut si de termenii mandatului; 2.2.3.3. Mandatele pot fi scrise sau confirmate telefonic; 2.2.3.4. Prin semnarea protocolului, ticcare parle confirma ca a luat cunogtinta de prevederile statutare alc ccluilalt partid in domeniu. 2.3. Proceduri la nivel jude(can (de sector, al municipiului Bucuresti) 2.3.1. La nivel judefean gi de sector al municipiutui Bucuresti, precum gi la nivelul municipiului Bucuresti se constituie Consiliul Judetean (de Sector, al Municipiului Bucuresti) de Condacere — CIC (S, MB), format din cAte 3 membri ai ficctrui partid (inclusiv pregedingii), respectiv 5 membri ai fiecdrui partid (inclusiv pregedintii) pentru CMBC, desemnati gi revoca{i de forurile de conducere statutare ale ficoftui partid, acolo unde exist astfel de structuri; 2.3.2. CIC (S, MB) este condus de editre pregedintii celor doua filiale (sau strueturi) in calitate de copresedingi; 2.3.3. CAC (S, MB) are urmatoarele competenfe: 2.3.3.1. Adopt masurile de colaborare pe plan judefean gi de sector al minicipiului Bucuresti, preenm gi la nivelul municipiului Bucuresti, pnd la alegerile Jocale; 2.3.3.2. Organizeazii gi conduce negocicrile comune pentru obtinerca pozitiilor din administratia locald la nivelul judetean gi de sector al municipiului Bucuresti, precum i la nivelul municipiului Bucuresti, acolo unde este cazul; 2.3.3.3, Propune CNG participarea pe liste comune in alegcrile locale, acolo unde este cazul; 2.3.3.4, Adopt masurile pentru colaborarea in administratia judefeand, respectiv de sector sau Municipiu Bucuresti, dupa alegerile locale; 2.3.3.5, Negociaza pozitiile in structurile deconcentrate gi face propuneri pentru numiri; 2.3.3.6, Comunicd in seris CNC, sub semnétara celor doi coprogedingi, rezultatul acestor negocieri; 2.3.3.7, Poate desernna un purtitor de cuvant al Alianfei la nivel judefcan, respectiv de sector sau Municipiu Bucuresti; 2.3.3.8. Comunica forurilor de conducere ale celor doua partide de Ia nivel judefean, al Municipiului Bucuresti gi al sectoarelor acestuia sintezcle discutiilor si deciziile Inate; 2.3.3.9. Numeste mandatarul financiar al Alianfei in cazul participarii pe liste comune la alegerile locale. 2.3.4, Procedutile de luare a deciziilor, preoum gi procedurile privind evorumul si limitele mandatelor se asimileazii celor de la punctele 2.2.2. §i 2.2.3 2.4, Consiliul de Onoare si Arbitraj 2.4.1. La nivel nafional se constituie Consiliul de Onoare gi Arbitraj (COA) format din 5 membri, 3 din parlea PNL gi 2 din partea PC, prezidat de un membru PC. 2.4.2. Atributiile COA: 2.4.2.1 Solutioneazii contestafiile carc se refer’ la inclearea protocolului; 2.4.2.2 Solutioncaa contestafiile ridicate de unul dintre partidele membre ale aliantei fati de nominalizirile ficute de cclalalt partid pentru o functic de reprezentare, alcasd sau numit’, la nivel central; 2.4.2.3, Vegheaza la indeplinirea de cate partidele membre ale aliantei a punetului 7.5. din prezentul protocol; 2.4.3 Decizile COA se iau prin consens, in cazul tn care nu se poate ajunge la consens decizia se ia priv vot secret. PITOLUL HI COLABORAREA PANA LA URMATOARELE ALEGERI LOCALE Colaborarea la nivel judefean (de sector, al municipiului Bucuresti) 3.1.2. CNC va elabora un pact de neagresiune si de colaborare pe plan local, in plan politic general si in administratia publicd locala, pact care va fi aplicut obligatoriu, fiir exceptie, de catre toate organizatiile locale, de sector gi ale Municipiului Bucuresti, precum si de organizatiile judefene ale celor doud partide; 3.1.3, Modul de colaborare va fi stabilil de catre CJC in ficcare judet, de CSC gi CMBC in sectoare gi la nivelul Municipiului Bucuresti. 3.2. Colaborarea la nivel national 3.2.1, Cele doua partide vor forma in ambele camere ale Parlamentului graputi parlamentare comune, pana la umitoarele alegeri parlamentare, cu exeeptia situaticl in care CNC decide altel; 3.2.2. Ponderea reprezentarii celor doua partide in Birourile Permanente ale celor douii camere, la nivelul progedin{ilor comisiilor parlamentare, in birourile permanente ale comisiilor gi la nivehul conducerii celor doud grupuri parlamentare se stabileste de ONC i c comunica celor doud grupuri parlamentare spre aplicare; 3.2.3. Inifiativelc legislative care vizea7 probleme fundamentale de politici economice, fiscale sau sociale sc comunica de catre inigiatori CNC si nu pot fi depuse fara aprobarea acestuia; 3.2.4. in interiorul fiecdrui grup parlamentar, deputatii si senatorii cclor dou’ partide vor respecta intocmai prevederile regulamentelor de functionare ale acestora; 3.2.5. Parlamentarii gi deputafii celor do partide vor vota tn favoarea ori motiuni simple sau de conzura impotriva oricirui guvern al PDL sau a unui guvern de coalitie condus de PDL; CAPITOLULTV ALEGERILE LOCALE 4.1, Candidaturi 4.1.2. Cele doui partide membre ale Alian{ei vor participa lu alegerile locale cu candidaturi propri 4.1.3. Prin exceptie de La punetul 4.1.2. CJC (S,MB) poate propune CNC candidatura pe liste comune intr-o circumscriptie electoral comunal, origeneusci, municipal, judofeand, de sector al municipiului Bucuresti sau la nivel! municipiului Bucuresti; 4.14, Decizia final apartine CNC; 4.1.5, CNG nu poate adopta decizii privind candidaturi comune fr propunerea CIC (SMB); 4.2. Sustineri si majoritiii la nivelul administratiei publice locale 4.2.1, Turul LI al alegerilor de primar 4.2.1.1. In cazul in care cele doua partide participa pe liste separate la alegerile locale si candidajii ambelor partide se califie’ fn turul II al scrutinului pontra postul de primar, in campania electorala pentra turul TI nu sunt permise atacuri Ja adresa contracandidatului sau a partidului din care face parte, fiind permise nmumai dezbateri asupra projeetelor gi programelor privind administratia locala; 4.2.1.2, fn cazul in care unul din candidatii PNT. sau PC se calificd in turul LL al scrutinutui pentru postal de primar, candidatul celuilalt partid gi tntreaga organizatie local vor susfine candidatul calificat in eampania pentru tural Il prin: * Declaratii publice de sustinere; + Apasifii publice imapreunii cu candidatul calificat in turul I; + Sustinore activa in campania electorala a tuluror mombrilor organizatiei locale. 4.2.1.3, in cazul in care niciunul dintre candida(ii PNL si PC nu sc calified tn turn] LL al serutinului pentra postal de primar si ambele partide au reprezentanti jn consiliul local, cele dowa partide vor participa impreund la negocicrile pentru sustinerea unui candidat in tural 4.2.2. Sustinerea si negocierile pentru obfincrea funefiilor de viceprimari st vicepresedinti ai Consiliilor Judetene sau a altor func(ii 4.2.2.1, PNIL i PC vor intreprinde toate demersurile pentru crearea de majoritati care si duci la alegerea in aceste functii a membrilor celor doud partide; 4.2.2.2, Pentru posturile de vicepreyedinti ai Consiliului Judetean, cele dows partide vor participa impround la negosierile cu cclclalte partide pentru alegerca acestor fumctii; 4.2.2.3, In cazul in care unul dintre partide a obfinut postul de presedinte al Consiliului Judetean, celilalt partid va avea prima optiune pentru un post de inte al Consiliului Judetean; viceprese 4.2.2.4, in cazul in care cele doua partide pot forma majoritatea th Consiliul. Judefean gi Alianfa poate obtine ambele posturi de vicepresedinte al Consiliului Fudefean, fiecdrui partid mombru fi va reveni cdte un post; 4.2.2.5. Dac unul dintre partidele membre ale Alianfci va obfine singur majoritatea in Consiliul Judetean va avea libertatea de a stabili det postutilor de vicepregedinte al Consiliului Judetean; 4.2.2.6, Pentru posturile de viceprimari cele dou partide vor participa impreuna la negocierile cu celelalte partide pentru alegerea acestor functii; 42.2.7. Dacii unul dintre partidele membre ale Alianfei va obfine singur majoritateu in Consiliul Local va ayea libertatea de a stabili definatorul postului sau posturilor de viceprimar; 4.2.2.8, Daca unul dintre partidele membre ale Alianfei obtine postul de primar, iar majoritatea tn consiliul Local se constituie de cftre cele doua partide, cu sau far alte partide, iar Alianjei PNL-PC ti revine un post de viceprimar, partidul cate nu are primar va avea prima optiune pentru alegerea viceprimarului; 4.2.2.9, Daca nici unul dintre partidele membre ale Alian{ei nu obtine postul de primar, iar majoritalea in consiliul local se constituie de catre cele doua partide, cu sau fara alle partide, iar Aliantei PNL-PC fi revine un post de vicoprimar, partidul care a obfinut cele mai multe voturi la scrutinul pentru consiliu! local va avea prima opfiune pentru alegerea viceprimarului; 4.2.2.10. CJC vor putea stabili derogari numai in situafiile unor negocieri ta compensare; 4.3, Proceduri in cazul candidaturilor comune Ia alegerile locale 4.3.1. Cundidatul de primar, respectiv de presedinte al Consiliului Jude{ean al Alianfei va fi membrul PNL sau PC cel mai bine plasat in sondajele de opinic la nivel local; 4.3.2, Numérnl de locuri care revine flectirui partid pe lista de consilieri se stabileste proportional cu rezultatele tn sondajele de opinie la nivel local privind intentia de vot pontru consiliul local, respectiv in sondajele de opinie la nivel judetean (de sector sau al Municipiulti Bucuresti) privind intentia de vot la consiliul respectiv; 4.3.3, Proportia calculata sc va aplica pe rand locutilor eligibile, marginale gi oecligibil 4.3.4, Locuri eligibile, locuri marginale, locuri neeligibile, rotunjiri si modalitatea de realizare a sondajelor de opinie comune. 4.3.4.1, Sc considera locuri eligibile, pentru toate listele, numarul de locuri rozultat din inmulfirea numérului total de locuti al listei respective eu procentul din sondajul de opinie, respectiv media procentelor dacd se iau in considerare niai multe sondaje, detinut de Aliant, sau cu suma procentelor partidelor membre daca acestea apar in sondaje separat, Inainte de inmultire, din procentul menfionat sc scade marja de eroare a sondajului, respectiv media amarjelor de eroare dacii se iau in co1 iderare mai multe sondaje; 4.3.4.2. Se considera Locuri marginale, pentru toale listele, numérul de locuri rezultat din inmvultirea numarulu) total de locuri al listei respective cu dublul marjei de croare a sondajului menfionat, respectiv dublul mediei marjelor de croare daci se iau in considerare mai multe sondaje; 4.3.4.3, Se considera locuri neeligibile, pentru toate listele, numarul de locuri rezultat prin seaderea din numarul total al locurilor listei a locurilor eligibile gi marginale calculate ca mai sus; 4.3.4.4, Rotunjirile se fac in plus pentru fractii de peste 0.5 gi in minus pentru fractii de sub 0.5; 4.3.4.5. Sondajele de opinie comune se realizea7d prin acordul organismului de conducere al Aliantei de la nivelul respectiy privind institujia care realizeazi sondajul, modelul de chestionar, metodologia utilzatd gi alte probleme legate de realizarea sondajelor; 4.3.5. Cadrul general de desfasurare a campaniei comune; 4.3.5.1, Coordonatorul campaniei electorale la nivel local va fi numit de citre candidatul de primar al Alianfei; 4.3.5.2, Coordonatorul campanici electorale la nivel judefean va fi numit de catre candidatul pentru postal de pregedinte al Consiliului Indefean sau de primar, dupa ca; 4.3.5.3. Echipele de campanie in toate cazurile se constituie de catre organismele de conducere corespunzatoare ale Alianjel; 4.3.5.4, Candidatul de primar, respectiv de pregedinte al Consiliutui Judejean si coordonatorul campanici clectorale vor intocmi un buget al campaniei. Acesta se aproba de catre organismele de conducere corespunzatoare ale Mianjei; 4.3.5.5. Bugetul campanici clectorale se constituie prin aport in proportie de 25% al candidatului pentru postul de primar, respectiv de pregedinte al Gonsiliului Judefean, 25% al partidului din randul c&ruia provine candidatul de primar, respeotiv de pregedinte al Consiliului Judetean, celelalte 50% constituindu-se prin aportul celor doudi partide, proportional cu ponderea pe lista de consilieri; 4.3.5.6. Mandatarul financiar va fi numit de CIC (S,MB); 4.4. Proceduri de colaborare in administratia local’ 4.4.1 Consilicrii cclor douii partide membre ale Aliantei alesi in consiliile locale, judetenc, de sector gi in consiliul general al municipiului Bucuresti se vor constitui intr-o majorilate, singuri sau in asociere cu consilietii altor partide politice sau cu consilieri independenti; 4.4.2. In cazul in care consiljctii celor dou’ partide membre ale Aliantei alegi in consiliile locale, judetene, de scctor si ia consiliul general al municipiului Bucuresti nu pot constitui o majoritate, acegtia vor actiona solidar in cadrul opo7ifiei din consiliul respectiv; 4.4.3. Consilierii color douii partide membre ale Alian{ei alegi tn consiliile locale, judefene, de sector gi in consilful general al manicipiului Bucuresti au obligatia de a sustine initiativele executivului primariilor gi cousiliilor judefene dac& acestia fac parte din unul din cole dou purtide componente ale Aliantei sau din majoritatea constituita de acestea; 4.4.4, Primatii gi viceprimarii, preyedin{ii si viceprescdingii consiliilor judejene apartinand celor doud partide membre ale Alian{ei se vor consulta anticipat propunerii unor proiecte de hotdrari cu grupurile de consilicri ale celor dowd partide gi, in cazul in care apar puncte de vedere diferite se vor adresa pentru mediere CLC, respectiv CHS, MB), care vor decide; 4.4.5. Reprezentantii alegi sau numifi in fimctii tn administeatia ocala apartinand cclor dowd partide membre ale Alianfei nu vor face deelaratii publice referitoare la deciziile sau actiunile celorlalfi reprezentanti ai Alianfei care pol aduce prejudicii imaginii acestora sau bunei colaboriri in cadrul Aliantei. CAPITOLUL V ALEGERILE PARLAMENTARE, 1. Cele dona partide componente ale Alianjei vor participa in alegerile parlamentare cu candidafi comunis . 5.2. Candidaturile vor fi prezentate in numele Aliantei si vor folosi semi! electoral al acesteia, in conditiile legii electorale; 5.3. Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor i a candidatilor Ia nivel national 5.3.1, Alianfa va prezenta candidati in colegiile eligibite astfel incat si asigure Partidului Conservator un numir de 12 colegii cligibile pentru Camera Deputatilor si 9 colegii eligibile pentru Senat; 5.3.2. fn cazul in care vor fi desemnati pentru o noua candidatur’ prin procedurile interme ale fiectrui partid membra al Aliantei, parlamontarit in famicfic Vor avea prima opfiune pentru candidatura in colegiul olectoral tn care ‘au fost alegi in 2008; Fact casas 5.3.3. In cazul modificdrilor th componenta colegiilor clectoralc, prima opfiune va {i exercitata pentru colegiul electoral cu componenta cea mai apropiaté de forma stabilita in 2008; 5.3.4, Alianta va desemna candidati in colegiile marginale astfel ineal Partidul Conservator sd desemneze candidati in acestea in numéar egal cu candidatii desemnali in colegiile eligibile; 5.3.8. Colegiile cligibile, respectiv colegiile marginale, vor fi definite de CNC pe baza unor analize electorale si sociologice, dupa rdmdnerea definitiva a componen{ei colegiilor; 5.3.6, Analiza si calculul ponderii candidaturilor s¢ vor face land tn considerare colegiile de Camera Deputa(ilor gi Senat impreuna: 5.3.6, Candlidafii cclor douii partide care urmeaza sa fie repartizati in colegiite electorale vor fi desemnafi conform prevederilor statutare ale celor doua partide si vor fi conminicati CNC sub semnatura pregedintelui ficearui partid; 5.4, Procedura cle desemmare a ponderii candidaturilor la nivelul citcumscriptiilor electorale 5,4.1. Dupa stabilirca colegiilor eligibile gi marginale, CNC va stabili colegiile in care cele doua partide componente ale Alianfei vor prezonfa candidatis 5.4.2, Partidul Conservator nu va putea solicita mai mult de o candidatura tatr- von colegiu cligibil si o candidarura intr-un colegiu marginal fn ficcare circumscriptic electorala, cu exceptia circumscripyici 42 Bucuresti unde va putea solicita candidatura intr-un colegiu eligibil de Senat si dou colegii cligibile de Camera Deputatilor, precum si in alte dou colegii marginale, indiferent de natura accstora; 5.4.3, Prin oxcceplie de la prevedrile 5.4.2., tn circumseriptiile electorale unde suma colegiilor clectorale pentru Camera Deputatilor gi Senat este mai mic sau egal cu 7, PC va putea desemna ty acea circumscriptic un singur candidat pentru un colegiu cligibil sau marginal; 5.4.4, In cazul in care numérul colegiilor cligibile dintr-o circumscripfic electoral este mai mic sau egal cu numarul parlamentarilor PNL aflati in functic si desemnati pentru o nou’ candidaturd, indiferent dacii acostia au fost alegi fn 2008 sub insemncle PNL, PC nu va putea solicita candidatura intr-un colegiu eligibil in acea circumseriptio; 5.4.8, in siluafia in care numérul parlamentarilor PNL i numarul parlamentarilor PC aflai in funetie intro cireumscripfic clectorald gi desemnati pentru o noua candidaturd, indiferont dac& acestia au fost alegi in 2008 sub insemnele PNL sau PC, depiyeste numarul de cologii eligibile din circumscriptia respectiva, CNC va lua masurile necesare pentru medicrea situatieis §.5, Modificari In situatiile schimbarii sistemului electoral 5.5.1. In cazul modificarii sistemului electoral sau al reducerii numarului de parlameatari CNC este imputemicit si redacteze an addendum Ja preventul protocol cu privire la modalitatea de repartizare a candidaturilor. §.6. Procedura de depunere a candidaturilor 5.6.1, Candidaturile se depun sub sermnatura celor doi pregedin{i, cu respectarca prevederilor legale in vigoare, 5.7. Echipa de campanie gi campania electorala 3 8.7.1. Coordonatorul campaniei electorale parlamentare si echipa centrala de campanie se desemneaza de ciitre CNC; _ 5.7.2. La nivel judetean, de sector al municipiului Bucuresti si la nivelul municipiului Bucuresti CIC (MB, $) vor desemmna coordonatori ai campanici electorale parla candidatilor; entare, cu rol de armonizare si coordonare a campaniilor 5.7.3. La nivelul colegiilor electorale, fiecare candidat igi va desemna coordonatorul campaniei electorale, precum si mandatarul financiar in conditiite legit; 5.7.4, CIC (S,MB) pol desemna un mandalar financiar comun ta nivelul circumseriptiei electorale sau pentru mai multi candidati dintr-o cireumseriptie, in conditiile legii, cu acordul candidajilor respectivi;, 5.7.5. Coordonatorii la nivel jude{ean (S, MB) vor intocmi, tmpreunit cu CIC (MB, S), un program general de campanie al candidafilor in circumscriptic; 5.7.6, Bugetul caripanici parlamentare la nivel central se propune de cétre echipa de catopanic gi se aprobii de cftre CNC; 5.7.7. Bugetal se constituie din contributii ale indidatilor aflagi pe locuri eligibile si marginale, precum si din contributii ale celor dou partide, proportional cu numérn! de candidaturi depuse; 5.7.8. Cele doua partie componente ale Alianfei vor introprinde toate demersurile necesare pentru implicarea membrilor acestora, in special a alegilor din administragia publica local, n campania clectorala, conform strategici prezentatti de echipa de campanie, CAPITOLUL V1 ALEGERL PREZIDENTIALE 6.1, Procedura de desemnare a candidatului preziden(ial 6.1.1, Alianfa va sustine, atat in ipoleza alegerilor prezidontiale la lermen, cat gi acelor anticipate, un membru al PNL pentru fimefia de Presedinte al Romaniei: 6.2.2. Decizia de desemnare se supune validarii organismelor statutare competente ale PNL si PC, tn conformitate cu procedurile statutare ale fiecaicui partid, 6.2.3, Din momentul validarii, candidatul este reprezentantnl Aliantei si al ambelor partide tn cursa prezidentialé, 6.2. Campania electoral 6.2.1 Coordonaterul campaniei electorale este desemmat de cditre candidatul prezidential: 6.2.2 Echipa centrala de campanie este numita de CNC cu acordul candidatului si consultarea coordonatorului campani Echipele de campanic la nivel judetean, de sector si al Municipiului Bucuresti sunt numite de CIC (S, MR) cu acordul coordonatorutui campanici; 6.2. 4 Bugetn] campaniei electorale prezidentiale se propune de edtre echipa de campanie si se aproba de caitre candidat si CNC; 6.2.5. CNC va desenma un mandalar financiar al campanici prezidentiale, cu acordul candidatului si consultarea sefului de campanie; 6.2.6. Bugetul se constituie in proporfii de cate o treime prin contributii ale celor doud partide componente alc aliantei gi ale candidatului la functia prezidentiala; 6.2.7, Cele doud partide componente ale Aliantei vor introprinde toate demersurile necesare pentru implicarea luluror membrilor acestora in campania electorali prezidentiala, conform strategie! prezentatt de echipa de campanie; CAPITOLUL VIL PROCEDURI PRIVIND REPREZENTAREA IN GUVERN, PRECUM SI IN STRUCTURILE ACESTUIA IN 'TERITORIU 7.1, Procedura de desemnare a Primului Ministru 7.1.2, Candidatul Alianjei pentru postul de Prim Ministru se desemneazii de e&tre CNC, propuncrile partidelor cousponente ale Aliantei flind feute in conformitate cu procedurite inteme ale ficedrui partid si se comunicd CNC sub semniilura pregedintelui partidului respectiv; 7.1.3. fn cazul in care CNC nu ajunge la un acord, candidatul Alian{ei pentru pbstul de Prim Ministru se descmneaza de catre partidul cu cel mai mare numéar de parlamentari; 7.1.4. La desemnare, Peimul Ministra igi asuma programul de guvernare gi protocalul Atiantei; 7.2. Procedura de desemnare a ponderii partidelor in guvern 7.2.4, Ponderea celor doua partide in guvern se stabileste proportional cu numarul de parlamentari alegi ai fiecdrui partid component al Aliantei; 7.2,2, in calculul ponderii cclor dow’ partide th guvern se va considera gi pozifia de Primo Ministru, in cazul in care acesta apartine unuia dintre cele dou’ partide; 7.2.3 PC va detine in Guvern un numar de mini putin de un ministru detinator al uoui portofoliu; i conform 7.2.1. ins& nu mai 7.2.4 tn cazul in care structura guvernului va confine functii de Viceprim - Ministru ficcare partid va desemna cate un Viceprim - Ministru tn plus fata de ponderea caloulatd conform 7.2.1, 7.2.2 17.2.3 7.2.5. Propunerile partidelor componente ale Aliangei vor fi ficute in conformitate cu procedurile interne ale fiecdrui partid gi se comunicd CNC sub semnatura pregedintelui partidului respeetiv. 7.2.6, La desemnare, ministrii igi asumA programul de guvernare ¢i protocalul Aliantei. 7.3. Peoceduri privind numirul si repartizarea secretarilor de slat, a conducitorilor agenfiilor guvornamentale si a functiilor asimilate 7.3.1. Cole doua partide membre ale aliangei vor desentna seerctari de stal, conducitori de agentii gavernamentale gi persoane care urmeaii sa ocupe funcfii asimilate acestora conform ponderii calculate fa punctul 7.2.1; 7.3.2, Propunerile se fac cu acordul ministrului desemnat care coordonenza domeniul respectiv. Acesta nu poate refuza nejustifical o propunere, Situagiile de dezacord se mediazi de CNC; 7,3.3. Propunerile partidclor componente ale Alianjei vor fi Facute in conformitate cu procedurile intone ale fiectrui partial §i se comunich CNC sub semnatura presedintelui partidului respectiv. -7.3.4. 1a desemnare, persoanele propuse igi asurai programul de guvernare gi protocol! Aliantei. 7.4, Proceduri privind desemmarea in functii din structurile guvernului in teriloriu 7.4.1, Cole dout partide vor sustine pentru fanetii din structucile guvemului fo. teritoriu candidatuti conform ponderii celor dou’ partide din Gecare judet, respectiv Municipiul Bucuresti; 7.4.2, Ponderea se stabileste prin raportul numarului de voturi obtinute de fiecare partid Ia alegerile locale pentru lista de candidati pentru Consiliul Judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti; 7.4.3. in cawul in care cele douti partide au candidat intr-un judel, respectiv Municipiul Bucuresti, pe liste comune, ponderea utilizata va rezulta din raportul numérului de consilieri judetoui, respectiv consilicri generali ai Municipiului Bucuresli, alesi din partea fiecirui partid; 7.4.4, Nominalizarile fiecirui partid vor fi facute conform procedurilor statutare ale ficedrui partid gi se inainteazi celor tn drept sub senmatura presedinfilor organizatiilor celor doua partide de la nivelul respectivs 7.4.5. La desemnare, persoanele propuse igi asumé progranmul de guverare si protocolul Alianjei 7.5. In toate situasiile cele doud partide se angajeazd sf descmneze sau si sustind persoane care indeplinesc criteriile legale, sunt calificate profesional pentru functia respectivii $i indeplinese condiii morale privind neimplicarea fn conflicte de interose, indeplineascd mandatul suspiciuni privind faple de coruptic si care se angajeaza si in depline condilii de legalitate $i moralitates 7.6, Proceduri privind inlocuirile din functie 7.6.1, Ministrii pot fi mlocuiti astfel: 7.6.1.1. La propunerea partidului care i-a nominalizat, cu respectarea procedurilor constitugionale gi legale in vigoare gi cu consultarea CNC; 7.6.1.2. La propunerea Primului Ministry, cu respectarea procedurilor constitutional gi legale in vigoare si cu consullarea CNC} 7.6.2. Sccretarii de stat, conducatorii de agentii guvernamentale gi persoancle ce ocupa functii asimilate acestora pot fi inlocui{i astfel: 7.6.2.1. La propunerea partidului care i-a nominalizat, cu respectarea procedurilor legale in vigoare gi cu consultarea ministrului de resort, precum sia CNC; 7.6.2.2, La propunerea Primujui Ministra, ou respectarea procedurilor legale in vigoare gi cu consultarca CNC; 7.6.2.3. La propunerea ministrului de resort, eu avizul Primului Ministeu gi al CNC; 7.6.3. Persoanele care ocupa functii din structurile guvernului in teritoriu pot fi inlocuiti din functii in conformitate cu procedurile de la punctul 7.6.2.; 7.6.4. in toate situatiile, partidul care a de{inut portofoliul san functia respectiva face 0 noua nominalizare, in conformilate cu 7.2. 7.3.5 7:45 7.5

S-ar putea să vă placă și