Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUAREA MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC

CURSURI POSTUNIVERSITARE – NIVELUL I

1. EVALUAREA FINALĂ a Modulului psihopedagogic – Nivelul I pentru acordarea Certificatului de


absolvire se va derula după susţinerea examenelor incluse în programul de pregătire psihopedagogică.
Evaluarea va consta într-un Colocviu. Întrebările comisiei vor fi pe marginea materialelor conţinute în
portofoliul de practică pedagogică.

Se pot prezenta la evaluarea finală numai cursanţii care au promovat toate disciplinele Modulului
psihopedagogic.

2. OBLIGAŢII PENTRU PRACTICA PEDAGOGICĂ


Pentru evaluarea practicii pedagogice, cursanţii vor prezenta un portofoliu. Acest portofoliu va conţine
următoarele documente:
 realizarea a două proiecte de lecţie, la disciplina de specialitate, pentru nivelul
învăţământului obligatoriu;
 descrierea utilizării, în cadrul unor secvenţe de lecţie, a cinci metode didactice interactive;
 elaborarea unui test docimologic, la disciplina de specialitate, care să conţină tipuri diferite
de itemi;
 descrierea conţinutului unor instrumente alternative de evaluare: investigaţia, proiectul şi
portofoliul.

Director DPPD,
Prof.univ.dr. CONSTANTIN CUCOŞ