PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

1. inclusiv a reţinerilor. Statul de salarii. 5. ca. 3. atribuţie. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. se includ în statele de salarii. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. Plăţile făcute în cursul lunii. 3 . pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. indemnizaţiile de concediu etc. 4. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. 2. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. a listelor de avans chenzinal. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. lichidările. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. concediilor de odihnă. A. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. cum sunt: avansul chenzinal. Se întocmeşte într-un exemplar.. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. la Serviciul Economic şi Administrativ. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat.

DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. Se întocmeşte în două exemplare. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). concediului de odihnă. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. C. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). B. separat de celelalte acte justificative de plăţi. (exemplarul 1).

Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. D1. Circulă: 5 . în cursul lunii. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. Se întocmeşte în două exemplare. în două exemplare. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. concediilor de odihnă sau a altor plăţi. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. acesta fiind format din două grupe de cifre.. iar salariile nu au fost achitate. el însoţind orice plată a acestora. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. a cazurilor pentru proteze. premiilor. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. se menţionează „depus cu chitanţa nr. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a.”. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. Nu circulă. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor.. fiind document de înregistrare. decese şi schimbarea locului de muncă. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. la sfârşitul fiecărei luni.. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale.

01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1).568.01 48.670. E.904 233. accidente de muncă. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. pe baza condicilor de prezenţă.668.01 = 410. la salariat (exemplarul 2).182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.060 230. la Serviciul Economic şi Administrativ. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54.183.01 25.50% . FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor.). boală etc.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. a totalului orelor nelucrate. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc. fiind document de înregistrare. din care concediu de odihnă. Nu circulă. lunar. anexat la statul de plată. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii.50% + 0. lista de avans chenzinal.01 17. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.01 = 230. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. orele suplimentare) 410.

598.970 232.234 7 Se virează la buget 3.584.01 = 235.612 13 230 233 54.01 2.5% sănătate a angajatului 230.01 700 = 700 = 700 = 700 7.354 3.695 2.01 6.01 235.598.5% şomaj 410.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.198.568.03 3.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.889 481.01 7.04 4.889 233.941.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.01 = 235.02 233.695 = 233.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.557.568.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.639 50.727.234 233.941.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.964.5% CAS a angajatului 230.831 6.584.5% CAS a angajatului .02 481.557.01 = 230.831 233.01 = 235.01 = 410.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.03 5.

7. indemnizaţiile. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator.598. salariile de merit.01 = 3. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. Art. 5.04 = 700 4. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. alte sume plătite din fondul de salarii.727.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.295 233. 6. adaosurile.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent.5% sănătate a angajatului 233.99 din legea 19/2000.3 = 20) Se vireaza la buget 3. 2. a indemnizaţiilor de conducere. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă. sporurile. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază. la titlul cheltuieli de personal.568. premiile. 3. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. 4. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. a salariilor de merit. a sporului de vechime şi a altor sporuri. 8 .285 700 2.

19. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. raportat la fondul de salarii. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. 12.5% pentru pensia suplimentara. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. control intern insuficient. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte.8. 10. 18. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. 11.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. 9. 15. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. 9 . Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. 14. 16. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. statul de funcţii. vulnerabilitate medie.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. 17. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. 13. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. impact financiar ridicat.

Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.38/2003. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).0. ceea ce corespunde unui risc mare. impact financiar ridicat.38/2003. vulnerabilitate medie. impact financiar mediu. ceea ce corespunde unui risc mare. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. control intern suficient. ceea ce corespunde unui risc mediu. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). 4. control intern suficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale.38/2003. concedii de odihnă. control intern insuficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. impact financiar mediu. maternitate.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.6. vulnerabilitate medie. 10 . aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). vulnerabilitate medie. 3. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). bugetul asigurărilor sociale de stat. 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.6.

38/2003. 6.38/2003. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 233. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. nr.G.3. 235.0. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. Acordarea de ore suplimentare personalului A. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). 232. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. 5.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie.F. impact financiar mediu. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1).U. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.N. ceea ce corespunde unui risc mediu. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. vulnerabilitate medie.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).192/2002. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). Componenţa soldurilor conturilor 230. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).P. 11 . 7. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). control intern suficient.F. 231. ceea ce corespunde unui risc mic.P. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.N.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. aprobate A. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.0. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). impact financiar moderat. vulnerabilitate medie.38/2003. ceea ce corespunde unui risc mediu. prin bugetul de stat pe anul 2003 . vulnerabilitate medie.53/2003) şi respectiv O. control intern suficient.

883 de lei. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).300 / 170) * 4 * 150% = 95.control intern suficient.003 Contrib.000 Venit net = 3. impact financiar redus.5%) = 421.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.5%) = 288. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.000 12 . pt pensia suplim.700.300/170)*2*150%]+[(2.38/2003.668 Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6.425. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.536=111. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.652+63.300/170)*2*200%]=47. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1.599 Deducerea personală de bază = 1. ceea ce corespunde unui risc mediu. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).800.368 Venit brut = 4.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.700. (9. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.008 Contrib.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.731.0.700.431.

000.Venit bază de calcul = 1.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.694.694.000.402. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.000.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.002 Salariu net = 4.000/170)*4*200%]=105.880+188. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.000 Venit net = 5.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.513.000/170)*3*150%]+[(4.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9. pt asigurări sociale de sănătate (6. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.5%) = 576.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.954 13 . pt pensia suplim.625.000 / 170) * 7 * 200% = 329.313.300 de lei.5%) = 635.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.232=294. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.800.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.5%) = 435.607 Salariu net = 3. Contrib. (9.054 Deducerea personală de bază = 1.000 Contrib. pt pensia suplim.865.000 Venit bază de calcul = 3.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.898.112 Venit brut = 6.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. (9.112 Contrib.941 Contrib.

pt asigurări sociale de sănătate (6.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.333 = 431.Contrib.547.065.793.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.993.829.464.572.036 Deducerea personală de bază = 1. adică 9.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.000) şi la concediul medical (2.800.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .000 Venit bază de calcul = 3.800.398 Salariu net = 4.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.000 Venit bază de calcul = 2.5% la venitul brut în loc 6.313.5%) = 394.513.073.740 Salariu net = 5. orele suplimentare (718.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.865.002 Salariu net = 4.000 Venit net = 4.800.000 Venit bază de calcul = 3.054 Deducerea personală de bază = 1.5% * 4.784 Deducerea personală de bază = 1. pt asigurări sociale de sănătate (6.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.772.000 Venit net = 5.333).5%) = 435.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.

574.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.1976. 2.000. decretului nr.247 Salariu net = 4.209/05. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.000 astfel: (2. 15 . Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.800. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.07.209/05.574.800. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.142. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei. la care se adaugă 324. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.000 = 502.07.988 – 1. decretului nr.000) * 23% + 324.

verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. apreciati calitatea listelor de verificare 9... urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13. Aprobat de ... verificati daca procedurile sunt aprobate 6.. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8. semnatura) 10. urmariti platile cu extrase de cont 12. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificati daca procedurile sunt actualizate 19... Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14.. Perioada supusa auditului Intocmit de .contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1... controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4.plati . Data….. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16... verificati daca procedurile sunt aprobate 18... verificati daca procedurile sunt actualizate 7.. verificati daca exista proceduri scrise 2.. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15.Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 .

verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ.20. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. 17 . revizuiti procedurile de inchidere 29. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. intrarile periodice. 22. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32.

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. in luna Martie 2003. la titlul cheltuieli de personal.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. bugetul de stat. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. concediile de studii. orele suplimentare). creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. pentru contribuţii de asigurări sociale. În cazul primelor. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. concediile medicale. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. 18 . elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. în luna octombrie 2005. maternitate. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. Programul de salarii efectuează calculele necesare. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. am procedat.

în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art. prin cumulare.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore.29/1995. alin. cu modificările şi completările ulterioare. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate. este formalizată doar prin semnătură. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate.E. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi.38 alin.12 din O.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei. pe bază de certificate medicale. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. cu respectarea prevederilor O. 111. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. S-a constatat respectarea prevederilor art.1. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. nr.U.G. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. Totodată. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. fără a fi specificată şi data).192/2002 şi ale art. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal.1 din Legea nr. nr. 19 . din motive obiective.G. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. lit.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. în situaţia menţionată anterior. respectiv. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr.A. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. Astfel.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar.

bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. bugetul de stat. În consecinţă. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. 20 . declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit. Totodată. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.