PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

5. 4.1. inclusiv a reţinerilor. a listelor de avans chenzinal. lichidările. 3. 2. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. cum sunt: avansul chenzinal. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Se întocmeşte într-un exemplar. 3 . lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. concediilor de odihnă. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul).. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. se includ în statele de salarii. indemnizaţiile de concediu etc. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). atribuţie. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. A. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. la Serviciul Economic şi Administrativ. ca. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. Statul de salarii. Plăţile făcute în cursul lunii.

concediului de odihnă. pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). C. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). B. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). separat de celelalte acte justificative de plăţi. pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. Se întocmeşte în două exemplare. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. (exemplarul 1). pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ.

.. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. în două exemplare. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. decese şi schimbarea locului de muncă. concediilor de odihnă sau a altor plăţi. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. în cursul lunii. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. iar salariile nu au fost achitate.”. la sfârşitul fiecărei luni. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. D1. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. premiilor. Nu circulă. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti.. fiind document de înregistrare. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Circulă: 5 . a cazurilor pentru proteze. Se întocmeşte în două exemplare. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. se menţionează „depus cu chitanţa nr. el însoţind orice plată a acestora.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. acesta fiind format din două grupe de cifre. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.

668.01 = 230. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.060 230.01 48. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. lunar. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.01 17.50% + 0. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii. lista de avans chenzinal.568.01 25.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. fiind document de înregistrare. pe baza condicilor de prezenţă.670.183. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. orele suplimentare) 410. la salariat (exemplarul 2). Nu circulă. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24.01 = 410.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.50% . Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). a totalului orelor nelucrate. boală etc. E. accidente de muncă. din care concediu de odihnă.904 233. anexat la statul de plată. la Serviciul Economic şi Administrativ.).

01 2.695 2.03 5.04 4.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.5% sănătate a angajatului 230.198.5% CAS a angajatului 230.727.01 = 230.01 = 235.568.234 7 Se virează la buget 3.02 233.598.01 7.598.01 700 = 700 = 700 = 700 7.964.234 233.01 = 235.01 6.584.01 235.941.584.557.01 = 410.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.568.941.612 13 230 233 54.831 6.01 = 235.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.557.695 = 233.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.831 233.639 50.5% CAS a angajatului .285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.02 481.354 3.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.970 232.03 3.5% şomaj 410.889 233.889 481.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.

la titlul cheltuieli de personal. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. indemnizaţiile. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul.04 = 700 4. 6. alte sume plătite din fondul de salarii. 7. sporurile. adaosurile. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.598. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază.5% sănătate a angajatului 233. Art. premiile. a sporului de vechime şi a altor sporuri.99 din legea 19/2000. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. 2.727.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. 8 . 5. 3.3 = 20) Se vireaza la buget 3.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235.285 700 2. 4. salariile de merit.568. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. a indemnizaţiilor de conducere. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă.295 233. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. a salariilor de merit.01 = 3.

impact financiar ridicat. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.5% pentru pensia suplimentara. 19. 16. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. control intern insuficient. statul de funcţii. 9. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte.8. 18. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. 17. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. 9 . 14. 12. vulnerabilitate medie. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. 15. 10. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. raportat la fondul de salarii. 13.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. 11. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3.

ceea ce corespunde unui risc mare.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2).6. vulnerabilitate medie.38/2003. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. control intern suficient. 2. impact financiar ridicat. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mare. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). bugetul asigurărilor sociale de stat. impact financiar mediu. 10 . control intern suficient. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.0. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3).38/2003. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. maternitate.38/2003. control intern insuficient. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. vulnerabilitate medie. 3. ceea ce corespunde unui risc mediu. impact financiar mediu.6. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 4. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. concedii de odihnă. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. vulnerabilitate medie. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.

38/2003. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). 235. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. 11 . 231. 233. Acordarea de ore suplimentare personalului A.192/2002. vulnerabilitate medie. ceea ce corespunde unui risc mediu. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr. control intern suficient. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).G. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).F. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1.38/2003. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1). 6.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie.3. 232.0.N. Componenţa soldurilor conturilor 230. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. control intern suficient.53/2003) şi respectiv O. prin bugetul de stat pe anul 2003 . vulnerabilitate medie. 7. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). aprobate A.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit.U.F. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. ceea ce corespunde unui risc mic.38/2003. impact financiar mediu.0. impact financiar moderat. nr. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. ceea ce corespunde unui risc mediu.P. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.N. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). 5.P. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. vulnerabilitate medie.

305 Însă corect se calculează astfel: [(2.0. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.300 / 170) * 4 * 150% = 95. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).652+63.003 Contrib.536=111. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).000 Venit net = 3.368 Venit brut = 4.731.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.668 Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6.431.5%) = 288. (9.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.38/2003.700.control intern suficient.700.425.5%) = 421.800.700. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.883 de lei.599 Deducerea personală de bază = 1.008 Contrib. impact financiar redus. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.300/170)*2*200%]=47. pt pensia suplim. ceea ce corespunde unui risc mediu.300/170)*2*150%]+[(2. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.000 12 .

Venit bază de calcul = 1. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.898. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.865.5%) = 576.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.000/170)*4*200%]=105.402.5%) = 635.000.607 Salariu net = 3.5%) = 435. pt pensia suplim.694.000.000 Contrib.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib. (9.694.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.313.112 Contrib.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.880+188.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.000 Venit bază de calcul = 3.941 Contrib.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.954 13 .232=294.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.000 / 170) * 7 * 200% = 329.513.000 Venit net = 5.000/170)*3*150%]+[(4.000.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.054 Deducerea personală de bază = 1.800. pt pensia suplim.002 Salariu net = 4.300 de lei. (9. Contrib. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37. pt asigurări sociale de sănătate (6. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.625.112 Venit brut = 6.

000 Venit net = 5.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .5%) = 435.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.000 Venit bază de calcul = 3. adică 9.784 Deducerea personală de bază = 1.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.464.054 Deducerea personală de bază = 1.000 Venit net = 4.740 Salariu net = 5.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. pt asigurări sociale de sănătate (6. orele suplimentare (718.800.993.000) şi la concediul medical (2.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.065.333 = 431.036 Deducerea personală de bază = 1.865.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.793.829.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.313.Contrib.547.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.800.513.000 Venit bază de calcul = 2.5% la venitul brut în loc 6.002 Salariu net = 4.333).5% * 4.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.5%) = 394.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.398 Salariu net = 4. pt asigurări sociale de sănătate (6.000 Venit bază de calcul = 3.073.800.772.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.572.

1976. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.209/05. 15 .07.988 – 1.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.000) * 23% + 324. la care se adaugă 324. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.800.142. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila. decretului nr.000.000 astfel: (2.209/05.574. decretului nr.247 Salariu net = 4. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.574. 2. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.800.07.000 = 502.

. Perioada supusa auditului Intocmit de .. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . apreciati calitatea listelor de verificare 9.. Aprobat de .plati . urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13.... Data….. verificati daca procedurile sunt actualizate 19. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8. verificati daca procedurile sunt actualizate 7. semnatura) 10. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4... verificati daca procedurile sunt aprobate 18.. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1.. verificati daca procedurile sunt aprobate 6. verificati daca exista proceduri scrise 2. urmariti platile cu extrase de cont 12. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14... verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16.. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 ..Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data...

verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. 22. 17 . verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. intrarile periodice. revizuiti procedurile de inchidere 29.20. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25.

bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. orele suplimentare). concediile medicale. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. pentru contribuţii de asigurări sociale. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. am procedat. concediile de studii. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. maternitate. 18 . la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. bugetul de stat. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. la titlul cheltuieli de personal. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. În cazul primelor. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. în luna octombrie 2005. in luna Martie 2003. Programul de salarii efectuează calculele necesare. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă.

a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. fără a fi specificată şi data). alin. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.1 din Legea nr. din motive obiective. pe bază de certificate medicale. nr. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. prin cumulare. nr. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal. respectiv. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. 111. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă.192/2002 şi ale art. este formalizată doar prin semnătură.E. în situaţia menţionată anterior.38 alin. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. Astfel. 19 .1. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. lit. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care.A. cu respectarea prevederilor O. cu modificările şi completările ulterioare. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. Totodată.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore.U.G.29/1995. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S.12 din O. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei.G. S-a constatat respectarea prevederilor art.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art.

se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. 20 . În consecinţă. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. bugetul de stat. Totodată.