PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

pe baza fişelor de evidenţă a salariului. cum sunt: avansul chenzinal. 3 . lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. a listelor de avans chenzinal. A. la Serviciul Economic şi Administrativ. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. 2. 5. concediilor de odihnă. inclusiv a reţinerilor. atribuţie. Statul de salarii. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. ca. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). lichidările.1. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. se includ în statele de salarii. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. indemnizaţiile de concediu etc. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Se întocmeşte într-un exemplar. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. Plăţile făcute în cursul lunii. 3.. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. 4.

la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). B. la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. C. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. (exemplarul 1). LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . concediului de odihnă. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1).Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. separat de celelalte acte justificative de plăţi. pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. Se întocmeşte în două exemplare. pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1).

care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. acesta fiind format din două grupe de cifre. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. Circulă: 5 . în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. se menţionează „depus cu chitanţa nr. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. la sfârşitul fiecărei luni. fiind document de înregistrare. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. Se întocmeşte în două exemplare. iar salariile nu au fost achitate.. a cazurilor pentru proteze. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. concediilor de odihnă sau a altor plăţi. decese şi schimbarea locului de muncă. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. D1. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor.. în două exemplare. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. premiilor. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia.. el însoţind orice plată a acestora. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata.”. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. în cursul lunii. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. Nu circulă. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii.

orele suplimentare) 410.670. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. lista de avans chenzinal. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. la Serviciul Economic şi Administrativ. a totalului orelor nelucrate.01 48. Nu circulă.01 17.01 = 410.568. E. boală etc. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.060 230. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%.183. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54. pe baza condicilor de prezenţă. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. din care concediu de odihnă.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.50% + 0.50% .668. accidente de muncă.904 233.01 25.01 = 230. lunar.). Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1).- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor. fiind document de înregistrare. la salariat (exemplarul 2). anexat la statul de plată.

01 6.01 = 230.01 = 235.695 2.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.941.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.727.598.03 3.01 = 235.02 233.612 13 230 233 54.5% sănătate a angajatului 230.831 233.234 233.5% şomaj 410.01 = 235.04 4.01 235.889 233.01 2.354 3.964.584.01 7.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.5% CAS a angajatului .02 481.970 232.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.831 6.584.568.198.5% CAS a angajatului 230.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.01 700 = 700 = 700 = 700 7.557.557.941.598.889 481.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.03 5.639 50.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.695 = 233.568.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.01 = 410.234 7 Se virează la buget 3.

reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază. premiile.5% sănătate a angajatului 233. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. adaosurile.727. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1.04 = 700 4. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF.01 = 3. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat. 4.568. 8 . indemnizaţiile. a indemnizaţiilor de conducere. salariile de merit.295 233.285 700 2. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. 3. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. a sporului de vechime şi a altor sporuri. 7. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. 6. la titlul cheltuieli de personal.3 = 20) Se vireaza la buget 3.99 din legea 19/2000. 2.598. alte sume plătite din fondul de salarii. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. Art. a salariilor de merit. 5. sporurile.

5% pentru pensia suplimentara. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. raportat la fondul de salarii. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. 19. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. 18. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.8.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. 11. 16. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. 14. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. 17. vulnerabilitate medie. 15. 13. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. 10. 9 . Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. impact financiar ridicat. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. 12.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. control intern insuficient. 9. statul de funcţii.

Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. ceea ce corespunde unui risc mare.38/2003. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 4. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).38/2003.38/2003. concedii de odihnă. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). bugetul asigurărilor sociale de stat. maternitate. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. control intern suficient. vulnerabilitate medie. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. impact financiar mediu. control intern suficient. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). 3.0.6. control intern insuficient. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). 10 .au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2. ceea ce corespunde unui risc mare. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. impact financiar ridicat. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3).6. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. ceea ce corespunde unui risc mediu. impact financiar mediu. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.

impact financiar moderat. aprobate A.38/2003. ceea ce corespunde unui risc mic. ceea ce corespunde unui risc mediu. Componenţa soldurilor conturilor 230.U. prin bugetul de stat pe anul 2003 . 235. vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. 231.F. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1).38/2003. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.N. 5. 11 . 6.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. control intern suficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mediu. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). Acordarea de ore suplimentare personalului A. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.3. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. control intern suficient. vulnerabilitate medie.53/2003) şi respectiv O. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr.38/2003. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 232.P. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. impact financiar mediu. vulnerabilitate medie. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). nr.G.0.P. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.192/2002. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.N.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).0. 7. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie.F. 233.

731. pt pensia suplim.5%) = 421. impact financiar redus.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.652+63.300/170)*2*200%]=47. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.5%) = 288.700. (9. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).38/2003.368 Venit brut = 4. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).536=111.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.000 Venit net = 3. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mediu.control intern suficient.700. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.008 Contrib.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.883 de lei. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).668 Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6.425.000 12 .599 Deducerea personală de bază = 1.300 / 170) * 4 * 150% = 95.003 Contrib.431.700. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.0. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.800.300/170)*2*150%]+[(2.

002 Salariu net = 4. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.402.054 Deducerea personală de bază = 1. pt asigurări sociale de sănătate (6. pt pensia suplim.000.000 Venit bază de calcul = 3.5%) = 576.000/170)*3*150%]+[(4.Venit bază de calcul = 1.000 / 170) * 7 * 200% = 329. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.5%) = 435.313.694.607 Salariu net = 3.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.880+188.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.300 de lei.000.694.941 Contrib.954 13 .000 Contrib. pt pensia suplim.232=294.000.513.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.898. (9.800.000/170)*4*200%]=105.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.625. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.865.5%) = 635.000 Venit net = 5.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.112 Venit brut = 6.054 Impozit calculat şi reţinut = 718. Contrib.112 Contrib. (9.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.

5% la total sumă dintre salariul realizat (3.800.000 Venit bază de calcul = 3.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.Contrib.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.5% la venitul brut în loc 6.772.313.036 Deducerea personală de bază = 1. pt asigurări sociale de sănătate (6.054 Deducerea personală de bază = 1.000 Venit bază de calcul = 3.065.829.398 Salariu net = 4.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.993.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.333 = 431.572.464.865.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 Venit net = 5.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.000) şi la concediul medical (2.002 Salariu net = 4. pt asigurări sociale de sănătate (6.547.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.333).800.073.740 Salariu net = 5. orele suplimentare (718.5% * 4.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .784 Deducerea personală de bază = 1.5%) = 394.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.5%) = 435.000 Venit bază de calcul = 2. adică 9.800.793.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.513.000 Venit net = 4.

800.000. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.000 = 502.574.000 astfel: (2. decretului nr.07. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.988 – 1.800.142.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1. 15 . Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor. decretului nr. 2. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.574.1976. la care se adaugă 324.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.07. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.209/05.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.209/05.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1.247 Salariu net = 4.000) * 23% + 324.

revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14... verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17.. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data. verificati daca procedurile sunt aprobate 6. apreciati calitatea listelor de verificare 9. verificati daca procedurile sunt actualizate 19.. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 . urmariti platile cu extrase de cont 12. semnatura) 10. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1........ verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. verificati daca procedurile sunt aprobate 18. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8. Aprobat de .. verificati daca exista proceduri scrise 2. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4.. Perioada supusa auditului Intocmit de . verificati daca procedurile sunt actualizate 7... Data…... verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: .Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11.plati .

verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. 22. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. 17 . revizuiti procedurile de inchidere 29. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32.20. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. intrarile periodice. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ.

Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. in luna Martie 2003. pentru contribuţii de asigurări sociale. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. Programul de salarii efectuează calculele necesare. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. am procedat. maternitate. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. la titlul cheltuieli de personal. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. concediile de studii. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. orele suplimentare). bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. 18 . elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. concediile medicale. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. bugetul de stat. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. în luna octombrie 2005. În cazul primelor.

G.1 din Legea nr.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar.G. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care.29/1995.1. cu modificările şi completările ulterioare.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. Astfel.12 din O.E.A. pe bază de certificate medicale. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr. prin cumulare. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. fără a fi specificată şi data). la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. din motive obiective. nr. S-a constatat respectarea prevederilor art. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. 111.38 alin. Totodată. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. 19 . în situaţia menţionată anterior. lit. nr. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.192/2002 şi ale art. este formalizată doar prin semnătură. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei.U. alin. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. respectiv. cu respectarea prevederilor O.

bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. Totodată. bugetul de stat. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. În consecinţă. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit. 20 . s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful