Audit Financiar Contabil

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

1. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. 3. Se întocmeşte într-un exemplar. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. Plăţile făcute în cursul lunii. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. a listelor de avans chenzinal. lichidările.. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. 5. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. A. concediilor de odihnă. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. la Serviciul Economic şi Administrativ. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. 2. inclusiv a reţinerilor. se includ în statele de salarii. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. ca. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. 3 . de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. indemnizaţiile de concediu etc. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). atribuţie. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). cum sunt: avansul chenzinal. 4. Statul de salarii. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. concediului de odihnă. pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. B.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. Se întocmeşte în două exemplare. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). separat de celelalte acte justificative de plăţi. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. C. (exemplarul 1). ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă.

fiind document de înregistrare. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.. Se întocmeşte în două exemplare. se menţionează „depus cu chitanţa nr. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. D1. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. Nu circulă. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii.. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. el însoţind orice plată a acestora. decese şi schimbarea locului de muncă. concediilor de odihnă sau a altor plăţi.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor.”. Circulă: 5 . din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. a cazurilor pentru proteze. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. în două exemplare. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. iar salariile nu au fost achitate.. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. la sfârşitul fiecărei luni. în cursul lunii. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. acesta fiind format din două grupe de cifre. premiilor. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat.

Nu circulă. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54.01 = 230.01 17. accidente de muncă. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. la Serviciul Economic şi Administrativ. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). boală etc.50% + 0. fiind document de înregistrare.01 25. la salariat (exemplarul 2). Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.668. din care concediu de odihnă. pe baza condicilor de prezenţă.183. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.670. lista de avans chenzinal.50% .). orele suplimentare) 410. E.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor. a totalului orelor nelucrate.01 48.904 233. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. lunar.060 230.568.01 = 410.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. anexat la statul de plată.

964.941.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.04 4.598.01 700 = 700 = 700 = 700 7.01 = 235.03 5.02 481.234 7 Se virează la buget 3.584.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.01 = 235.01 2.612 13 230 233 54.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.01 7.354 3.970 232.695 = 233.695 2.234 233.01 = 410.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.5% CAS a angajatului 230.831 233.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.941.831 6.02 233.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.198.584.03 3.568.5% CAS a angajatului .5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.889 233.5% sănătate a angajatului 230.639 50.568.598.01 = 230.889 481.01 6.557.01 235.5% şomaj 410.01 = 235.557.727.

indemnizaţiile pentru concediul de odihnă. sporurile. premiile. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf.285 700 2.727. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.04 = 700 4. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. adaosurile. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. 3. a sporului de vechime şi a altor sporuri. 2.01 = 3.5% sănătate a angajatului 233.568. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. alte sume plătite din fondul de salarii.3 = 20) Se vireaza la buget 3. a indemnizaţiilor de conducere.295 233. 7. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază.598. la titlul cheltuieli de personal. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. Art. 4. 6. salariile de merit. a salariilor de merit.99 din legea 19/2000. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. indemnizaţiile. 8 .612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. 5.

19.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. 14. 15. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. 12. 16. 18. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. impact financiar ridicat. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. 9 . vulnerabilitate medie. control intern insuficient. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6.8. 9. raportat la fondul de salarii. 17.5% pentru pensia suplimentara. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. statul de funcţii. 10. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. 11. 13.

conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mare. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). vulnerabilitate medie. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 4. impact financiar ridicat. concedii de odihnă. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.6.6. maternitate. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. bugetul asigurărilor sociale de stat. vulnerabilitate medie. 3. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3).38/2003. control intern suficient. impact financiar mediu. 2.38/2003. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.0. 10 .38/2003. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). impact financiar mediu.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. control intern suficient. control intern insuficient. ceea ce corespunde unui risc mare. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat.

au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu.53/2003) şi respectiv O.0. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).P. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1).U. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 231. vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2).700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit.G. impact financiar moderat. prin bugetul de stat pe anul 2003 . nr. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. aprobate A. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică. Acordarea de ore suplimentare personalului A. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr.38/2003. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie. impact financiar mediu. 5. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.N. ceea ce corespunde unui risc mic. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). 235. 233. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. control intern suficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 6. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).0. 232. 11 .38/2003. ceea ce corespunde unui risc mediu.P. control intern suficient. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003.N.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. Componenţa soldurilor conturilor 230.3. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. vulnerabilitate medie.F. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). 7.192/2002.F.

188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.652+63.5%) = 421. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.668 Contrib. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.431.425. pt pensia suplim.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.368 Venit brut = 4. (9. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).control intern suficient. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.300/170)*2*150%]+[(2.000 Venit net = 3. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.003 Contrib.800.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. pt asigurări sociale de sănătate (6.599 Deducerea personală de bază = 1. impact financiar redus.008 Contrib.700.5%) = 288. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).536=111. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).731. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.000 12 .0.883 de lei.700. ceea ce corespunde unui risc mediu.300/170)*2*200%]=47. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.38/2003.300 / 170) * 4 * 150% = 95.700.

002 Salariu net = 4.5%) = 576.800. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.112 Venit brut = 6.402.000 Venit net = 5.000.954 13 .054 Impozit calculat şi reţinut = 718.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.941 Contrib. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.607 Salariu net = 3.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.300 de lei.694.112 Contrib.000 Venit bază de calcul = 3.000/170)*4*200%]=105.232=294.5%) = 435. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.000 / 170) * 7 * 200% = 329.5%) = 635.625.000/170)*3*150%]+[(4. pt pensia suplim. pt asigurări sociale de sănătate (6.Venit bază de calcul = 1. (9.000. (9.313.694.054 Deducerea personală de bază = 1.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.000 Contrib.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.880+188.513.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.865. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. Contrib.898. pt pensia suplim.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.000.

pt asigurări sociale de sănătate (6.000 Venit bază de calcul = 3.5% la venitul brut în loc 6.313.Contrib.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.513.000 Venit net = 4.054 Deducerea personală de bază = 1.572.800.333). orele suplimentare (718.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.740 Salariu net = 5.829.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.398 Salariu net = 4.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .000 Venit net = 5.000 Venit bază de calcul = 2.784 Deducerea personală de bază = 1.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.000) şi la concediul medical (2.5%) = 435.000 Venit bază de calcul = 3.993.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.065.333 = 431.073.5% * 4.865.002 Salariu net = 4.547.793.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.464.800. pt asigurări sociale de sănătate (6.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.5%) = 394.800.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.036 Deducerea personală de bază = 1.772. adică 9.

Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.209/05.247 Salariu net = 4.000. 2.000) * 23% + 324.988 – 1. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.574.800. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. la care se adaugă 324.209/05. decretului nr.142.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.07.000 astfel: (2. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.574.1976.800. decretului nr. 15 . Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.07.000 = 502.

. Perioada supusa auditului Intocmit de . urmariti platile cu extrase de cont 12.. verificati daca procedurile sunt aprobate 6. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: .. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4. Aprobat de .Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. semnatura) 10.. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. Data…. verificati daca procedurile sunt aprobate 18. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 . apreciati calitatea listelor de verificare 9.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1.plati . verificati daca exista proceduri scrise 2. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8.... verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11.. verificati daca procedurile sunt actualizate 7. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15.. verificati daca procedurile sunt actualizate 19........ verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14..

17 . controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. 22. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. revizuiti procedurile de inchidere 29. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25.20. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. intrarile periodice. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28.

contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. în luna octombrie 2005. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. am procedat. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. pentru contribuţii de asigurări sociale. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. În cazul primelor. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. 18 . datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. orele suplimentare). Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. maternitate. la titlul cheltuieli de personal. Programul de salarii efectuează calculele necesare. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. concediile de studii. concediile medicale. bugetul de stat. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. in luna Martie 2003. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program.

din motive obiective. prin cumulare. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.1 din Legea nr. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art. respectiv. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. cu modificările şi completările ulterioare.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. Totodată. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. pe bază de certificate medicale. cu respectarea prevederilor O. este formalizată doar prin semnătură. nr.A. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare.29/1995. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate.12 din O. în situaţia menţionată anterior. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.1. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei.G. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate.G. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal. nr.38 alin.192/2002 şi ale art. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr.E. S-a constatat respectarea prevederilor art. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. lit. 111.U. alin. 19 .19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. fără a fi specificată şi data). Astfel.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore.

În consecinţă. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. 20 . declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. bugetul de stat. Totodată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful