PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. ca. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Statul de salarii. inclusiv a reţinerilor. lichidările. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. concediilor de odihnă. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. cum sunt: avansul chenzinal. 5.. 2. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. 3 . indemnizaţiile de concediu etc. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. 3. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). Se întocmeşte într-un exemplar. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. A. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. la Serviciul Economic şi Administrativ. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. atribuţie. 4.1. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Plăţile făcute în cursul lunii. se includ în statele de salarii. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. a listelor de avans chenzinal.

Se întocmeşte în două exemplare. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. separat de celelalte acte justificative de plăţi. concediului de odihnă. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . B. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. C. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. (exemplarul 1). la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie.

Nu circulă. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. el însoţind orice plată a acestora. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. acesta fiind format din două grupe de cifre. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. în cursul lunii. Circulă: 5 .”. în două exemplare. iar salariile nu au fost achitate. Se întocmeşte în două exemplare. premiilor. concediilor de odihnă sau a altor plăţi. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. fiind document de înregistrare. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. D1.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. la sfârşitul fiecărei luni.. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. se menţionează „depus cu chitanţa nr. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti.. a cazurilor pentru proteze. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. decese şi schimbarea locului de muncă. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat.. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului.

accidente de muncă. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. a totalului orelor nelucrate.01 = 410.01 48.01 25.060 230. anexat la statul de plată.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor.50% + 0. Nu circulă. lunar. la salariat (exemplarul 2).639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410.01 17.670.904 233.183. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). din care concediu de odihnă. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime. pe baza condicilor de prezenţă. orele suplimentare) 410. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. boală etc.50% . la Serviciul Economic şi Administrativ.01 = 230.568. lista de avans chenzinal.). E. fiind document de înregistrare.668.

234 7 Se virează la buget 3.5% sănătate a angajatului 230.695 2.01 = 235.198.889 233.639 50.234 233.612 13 230 233 54.557.01 = 410.5% CAS a angajatului 230.584.831 6.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.695 = 233.941.02 481.01 235.01 = 235.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.02 233.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.557.04 4.941.831 233.01 = 235.584.889 481.01 700 = 700 = 700 = 700 7.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.568.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.970 232.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.01 7.598.354 3.01 = 230.964.01 2.03 3.727.598.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.5% şomaj 410.03 5.568.01 6.5% CAS a angajatului .

Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. la titlul cheltuieli de personal. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat.598. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. 7.295 233. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. alte sume plătite din fondul de salarii. Art. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă. a indemnizaţiilor de conducere. a salariilor de merit.285 700 2. 2. premiile. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.5% sănătate a angajatului 233. sporurile.727. indemnizaţiile.3 = 20) Se vireaza la buget 3. 8 . Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare.568. 4. 3. adaosurile. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. 5. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator.04 = 700 4.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235.01 = 3. salariile de merit. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF.99 din legea 19/2000. 6. a sporului de vechime şi a altor sporuri.

statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. 12. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. 9 . statul de funcţii. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. 14. 9. 13. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. 15. 18. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. vulnerabilitate medie. control intern insuficient.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. 19. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. raportat la fondul de salarii. impact financiar ridicat. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. 16. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege.5% pentru pensia suplimentara.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. 11. 10. 17.8.

conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.0. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.38/2003. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. ceea ce corespunde unui risc mare. control intern insuficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).6.38/2003. concedii de odihnă. control intern suficient. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. impact financiar mediu. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). impact financiar ridicat. vulnerabilitate medie. maternitate. bugetul asigurărilor sociale de stat. Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. 3. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.38/2003. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 4. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 2.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu. vulnerabilitate medie. 10 . aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). control intern suficient. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat.6. vulnerabilitate medie. ceea ce corespunde unui risc mare. impact financiar mediu.

P. 6. aprobate A.N. 235. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. control intern suficient. vulnerabilitate medie. impact financiar moderat. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). ceea ce corespunde unui risc mediu. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. impact financiar mediu. 231. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.N.P.38/2003. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). 5. 233.U.0. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. control intern suficient.F. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). prin bugetul de stat pe anul 2003 . punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.192/2002. ceea ce corespunde unui risc mediu.53/2003) şi respectiv O. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. Acordarea de ore suplimentare personalului A. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr.38/2003.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit.0. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). nr.F. 11 .au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). Componenţa soldurilor conturilor 230. ceea ce corespunde unui risc mic.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică.G. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).3. 232. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. vulnerabilitate medie. 7.38/2003.

000 12 . ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.700.668 Contrib.731.305 Însă corect se calculează astfel: [(2. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.003 Contrib.5%) = 288. impact financiar redus.38/2003. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).883 de lei.008 Contrib. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. ceea ce corespunde unui risc mediu. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).652+63.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.431.536=111.300 / 170) * 4 * 150% = 95.700.0.300/170)*2*150%]+[(2.5%) = 421.368 Venit brut = 4. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.control intern suficient.599 Deducerea personală de bază = 1. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. pt pensia suplim. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.300/170)*2*200%]=47.800.425. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.000 Venit net = 3. pt asigurări sociale de sănătate (6. (9.700.

5%) = 435.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35. pt pensia suplim. Contrib.954 13 .112 Contrib.000/170)*3*150%]+[(4.5%) = 635.694.5%) = 576.112 Venit brut = 6.880+188.Venit bază de calcul = 1. (9.000 Venit bază de calcul = 3.300 de lei. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.000 / 170) * 7 * 200% = 329.000/170)*4*200%]=105.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.000 Contrib.402.313.412 Însă corect se calculează astfel: [(4. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.898.000.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.054 Impozit calculat şi reţinut = 718. (9. pt pensia suplim.000 Venit net = 5.232=294.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.054 Deducerea personală de bază = 1.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.865.002 Salariu net = 4. pt asigurări sociale de sănătate (6.607 Salariu net = 3.625.599 Impozit calculat şi reţinut = 292. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.800.513.000.941 Contrib.694.000.

800.829.000) şi la concediul medical (2.772.000 Venit bază de calcul = 2.5% * 4.793.513.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.313.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.784 Deducerea personală de bază = 1.865.993.000 Venit bază de calcul = 3.054 Deducerea personală de bază = 1.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.333).065.036 Deducerea personală de bază = 1.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.572.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.000 Venit bază de calcul = 3. orele suplimentare (718. adică 9.5%) = 435.740 Salariu net = 5.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.547.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. pt asigurări sociale de sănătate (6.800.800.073.000 Venit net = 5.Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6.398 Salariu net = 4.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.000 Venit net = 4.002 Salariu net = 4.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.333 = 431.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.5%) = 394.464.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.5% la venitul brut în loc 6.

000.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.1976.000 = 502. la care se adaugă 324. decretului nr.142.247 Salariu net = 4. decretului nr.988 – 1.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.209/05.07. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.07.209/05. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.574.574. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.800. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.800. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.000) * 23% + 324. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.000 astfel: (2. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor. 2. 15 .

.. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11.. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13.. urmariti platile cu extrase de cont 12. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4. verificati daca procedurile sunt aprobate 6. semnatura) 10... verificati daca procedurile sunt actualizate 7.. apreciati calitatea listelor de verificare 9.. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: ... verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15. verificati daca exista proceduri scrise 2... verificati daca procedurile sunt aprobate 18.. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14..plati . verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17.. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. Aprobat de .contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1.. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16.. verificati daca procedurile sunt actualizate 19. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 . verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data. Data….Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. Perioada supusa auditului Intocmit de .

c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. intrarile periodice. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ.20. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. 17 . b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. 22. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. revizuiti procedurile de inchidere 29. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21.

INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. pentru contribuţii de asigurări sociale. bugetul de stat. concediile medicale. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. la titlul cheltuieli de personal. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. concediile de studii. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. 18 . maternitate. În cazul primelor. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. orele suplimentare). în luna octombrie 2005. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. Programul de salarii efectuează calculele necesare. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. in luna Martie 2003. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. am procedat. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii.

alin.12 din O.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore. cu respectarea prevederilor O. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal. 111. în situaţia menţionată anterior. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.U.G.1 din Legea nr. este formalizată doar prin semnătură. fără a fi specificată şi data). pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. nr. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. Totodată. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. pe bază de certificate medicale. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar.E.1. din motive obiective. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. nr. 19 .38 alin. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare.G.A. respectiv.192/2002 şi ale art. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. S-a constatat respectarea prevederilor art. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. prin cumulare. Astfel.29/1995. cu modificările şi completările ulterioare. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. lit. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art.

s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 20 . În consecinţă. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. bugetul de stat. Totodată. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful