PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

atribuţie. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. 2. Statul de salarii. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. se includ în statele de salarii. ca. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. la Serviciul Economic şi Administrativ. inclusiv a reţinerilor. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. 3.. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. lichidările. Plăţile făcute în cursul lunii.1. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). pe baza fişelor de evidenţă a salariului. a listelor de avans chenzinal. 5. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. concediilor de odihnă. 3 . Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. indemnizaţiile de concediu etc. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. cum sunt: avansul chenzinal. 4. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. Se întocmeşte într-un exemplar. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. A.

ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). B. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. C. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). (exemplarul 1). pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). concediului de odihnă. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. Se întocmeşte în două exemplare. pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. separat de celelalte acte justificative de plăţi. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . înregistrare în contabilitate (exemplarul 1).

care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. decese şi schimbarea locului de muncă. iar salariile nu au fost achitate. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. se menţionează „depus cu chitanţa nr. el însoţind orice plată a acestora. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. la sfârşitul fiecărei luni. Se întocmeşte în două exemplare. Circulă: 5 . D1. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. premiilor. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale.. a cazurilor pentru proteze.. în două exemplare. concediilor de odihnă sau a altor plăţi. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. acesta fiind format din două grupe de cifre. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a.. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”.”. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. fiind document de înregistrare. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. Nu circulă. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. în cursul lunii. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor.

904 233.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.668. a totalului orelor nelucrate.01 = 410.01 17.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. boală etc. lista de avans chenzinal.). Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. la Serviciul Economic şi Administrativ. anexat la statul de plată. din care concediu de odihnă.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor.01 48.01 = 230.060 230. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54.01 25. fiind document de înregistrare. orele suplimentare) 410.183.50% + 0. lunar. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.50% . la salariat (exemplarul 2).670. Nu circulă. E.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii.568. pe baza condicilor de prezenţă. accidente de muncă.

639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.598.584.584.02 481.01 = 410.354 3.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.568.568.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.01 = 230.01 6.03 5.970 232.5% CAS a angajatului .02 233.01 = 235.01 = 235.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.01 7.964.01 2.639 50.695 2.03 3.598.04 4.831 233.941.234 233.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.01 700 = 700 = 700 = 700 7.5% CAS a angajatului 230.831 6.01 235.941.01 = 235.727.889 481.557.198.612 13 230 233 54.234 7 Se virează la buget 3.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.5% sănătate a angajatului 230.5% şomaj 410.695 = 233.557.889 233.

285 700 2.5% sănătate a angajatului 233.3 = 20) Se vireaza la buget 3. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă.727.295 233. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. salariile de merit. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf.99 din legea 19/2000. sporurile. indemnizaţiile. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat.01 = 3.598. la titlul cheltuieli de personal. premiile. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază. 2. 8 . 3.568. a sporului de vechime şi a altor sporuri. a salariilor de merit. Art. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. 5. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază. 7. 6. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. a indemnizaţiilor de conducere. adaosurile.04 = 700 4.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235. 4. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate. alte sume plătite din fondul de salarii.

11.5% pentru pensia suplimentara. 10. statul de funcţii. impact financiar ridicat. 9. control intern insuficient. 13. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari.8. 16. 18. 14. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. 12. 17. 9 . raportat la fondul de salarii. vulnerabilitate medie. 19. 15. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat.

Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.0.38/2003. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.38/2003. 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). impact financiar ridicat. ceea ce corespunde unui risc mare. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2).6. bugetul asigurărilor sociale de stat. 3. impact financiar mediu. 4. control intern suficient. control intern insuficient. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. 10 . aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mediu. vulnerabilitate medie. impact financiar mediu. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3).38/2003. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). ceea ce corespunde unui risc mare. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. maternitate. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.6. control intern suficient. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. concedii de odihnă.

impact financiar mediu. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie.N.3. ceea ce corespunde unui risc mediu.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).38/2003. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. vulnerabilitate medie. 5. 7. impact financiar moderat. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. vulnerabilitate medie. control intern suficient. Acordarea de ore suplimentare personalului A.F. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.0.0. 231. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. vulnerabilitate medie.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).G. aprobate A. 11 . aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.192/2002. 232. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1).N. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2).53/2003) şi respectiv O. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).P. 233. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003. ceea ce corespunde unui risc mediu. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. 6. 235. nr. control intern suficient. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică.38/2003. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie.P. ceea ce corespunde unui risc mic.F. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr. Componenţa soldurilor conturilor 230. prin bugetul de stat pe anul 2003 .U.

38/2003. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.425.0.300/170)*2*150%]+[(2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).300 / 170) * 4 * 150% = 95.368 Venit brut = 4.800.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27. impact financiar redus.003 Contrib.599 Deducerea personală de bază = 1. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.008 Contrib.700. pt pensia suplim. (9.000 12 . ceea ce corespunde unui risc mediu. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.5%) = 288. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).700.536=111.control intern suficient.883 de lei.431. pt asigurări sociale de sănătate (6.300/170)*2*200%]=47.5%) = 421. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.668 Contrib.000 Venit net = 3.652+63.700.731.

pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.000 Venit bază de calcul = 3.941 Contrib. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.300 de lei.000 Contrib. Contrib.232=294.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.513.112 Contrib.607 Salariu net = 3.112 Venit brut = 6.5%) = 635.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.625.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000.000/170)*4*200%]=105. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.002 Salariu net = 4.000 Venit net = 5.000/170)*3*150%]+[(4. (9. pt pensia suplim.000.054 Deducerea personală de bază = 1.000 / 170) * 7 * 200% = 329.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.898. (9.Venit bază de calcul = 1. pt pensia suplim.054 Impozit calculat şi reţinut = 718. pt asigurări sociale de sănătate (6.865.313.800.694.000.402. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.880+188.954 13 .694.5%) = 576.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.5%) = 435.

Contrib. pt asigurări sociale de sănătate (6.000) şi la concediul medical (2.073.313.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.000 Venit net = 5.793.513. adică 9. orele suplimentare (718.784 Deducerea personală de bază = 1.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.065. pt asigurări sociale de sănătate (6.800.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.993.000 Venit bază de calcul = 3.547.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .333 = 431.740 Salariu net = 5.000 Venit net = 4.002 Salariu net = 4.5%) = 435.865.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.5% * 4.5%) = 394.5% la venitul brut în loc 6.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.398 Salariu net = 4.333).800.000 Venit bază de calcul = 3.036 Deducerea personală de bază = 1.572.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.054 Deducerea personală de bază = 1.464.829.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.772.000 Venit bază de calcul = 2.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.800.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.

000.07. decretului nr.1976.988 – 1. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.000) * 23% + 324.800.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.574. 15 .209/05.247 Salariu net = 4.07. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila. la care se adaugă 324.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.800. 2.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor. decretului nr.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.000 astfel: (2. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.000 = 502.142.209/05.574.

. urmariti platile cu extrase de cont 12. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15.. Data….Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit.. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8... verificati daca exista proceduri scrise 2. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data.plati . Aprobat de . apreciati calitatea listelor de verificare 9... revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14. verificati daca procedurile sunt actualizate 19... verificati daca procedurile sunt aprobate 18. semnatura) 10. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3. verificati daca procedurile sunt actualizate 7. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1.. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4....... urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . Perioada supusa auditului Intocmit de . verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 . verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. verificati daca procedurile sunt aprobate 6..

toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile.20. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. intrarile periodice. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. 17 . revizuiti procedurile de inchidere 29. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. 22. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate.

contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. la titlul cheltuieli de personal. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. concediile medicale. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. 18 . concediile de studii. maternitate. orele suplimentare). bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. in luna Martie 2003. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. pentru contribuţii de asigurări sociale. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. bugetul de stat. În cazul primelor. în luna octombrie 2005. am procedat. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. Programul de salarii efectuează calculele necesare. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

A. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. 19 . pe bază de certificate medicale.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. în situaţia menţionată anterior. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. alin. fără a fi specificată şi data). pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. respectiv. din motive obiective. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care. nr. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.38 alin. Astfel.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore.29/1995. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei.12 din O.G. S-a constatat respectarea prevederilor art. prin cumulare. cu respectarea prevederilor O.G.E. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal.1. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr.192/2002 şi ale art. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. lit. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art.1 din Legea nr. nr. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. 111. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. Totodată. cu modificările şi completările ulterioare.U. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. este formalizată doar prin semnătură.

declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit. În consecinţă. 20 . bugetul de stat. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. Totodată. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful