PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. la Serviciul Economic şi Administrativ. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. a listelor de avans chenzinal. 3 . a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. lichidările. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). Se întocmeşte într-un exemplar. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Statul de salarii. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. indemnizaţiile de concediu etc. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. 2. cum sunt: avansul chenzinal. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. 3. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv.1. ca. inclusiv a reţinerilor. 4. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. concediilor de odihnă. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a.. se includ în statele de salarii. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. A. Plăţile făcute în cursul lunii. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. 5. atribuţie.

C. pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). (exemplarul 1). la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. concediului de odihnă. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). Se întocmeşte în două exemplare. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. B. pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. separat de celelalte acte justificative de plăţi.

concediilor de odihnă sau a altor plăţi. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. a cazurilor pentru proteze. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”..”. premiilor. Nu circulă. în două exemplare. se menţionează „depus cu chitanţa nr. Circulă: 5 . pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. în cursul lunii. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului.. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. D1. el însoţind orice plată a acestora. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. fiind document de înregistrare. acesta fiind format din două grupe de cifre. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. decese şi schimbarea locului de muncă. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Se întocmeşte în două exemplare.. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. la sfârşitul fiecărei luni. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. iar salariile nu au fost achitate.

lista de avans chenzinal.01 48.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor. orele suplimentare) 410. pe baza condicilor de prezenţă.50% + 0. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. a totalului orelor nelucrate. Nu circulă. accidente de muncă. anexat la statul de plată. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc. din care concediu de odihnă. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. lunar.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410.668. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1).50% . E. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.060 230.904 233.01 = 230.01 = 410. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54. la salariat (exemplarul 2). la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii.01 17.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24.670. fiind document de înregistrare. boală etc.183. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.).568.01 25.

5% şomaj 410.727.695 2.02 481.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.01 = 230.5% sănătate a angajatului 230.01 = 410.639 50.01 2.941.02 233.695 = 233.584.03 5.354 3.01 6.01 700 = 700 = 700 = 700 7.568.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.5% CAS a angajatului 230.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.831 6.889 233.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.01 = 235.970 232.557.612 13 230 233 54.01 = 235.03 3.598.234 7 Se virează la buget 3.941.01 = 235.01 235.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.584.598.831 233.5% CAS a angajatului .01 7.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.198.04 4.964.568.234 233.889 481.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.557.

Art. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. la titlul cheltuieli de personal.727. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003.285 700 2. sporurile. 5. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. premiile. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. 2.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235. a indemnizaţiilor de conducere. a salariilor de merit. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. indemnizaţiile.568. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.5% sănătate a angajatului 233. alte sume plătite din fondul de salarii.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. a sporului de vechime şi a altor sporuri. 7. 8 .295 233. salariile de merit.598. 3.04 = 700 4.99 din legea 19/2000. adaosurile.01 = 3. 6. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf. 4.3 = 20) Se vireaza la buget 3.

14. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. 11. 19. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. 9 . Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. 9. 16. 13. 17. 10. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. 12. impact financiar ridicat. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.5% pentru pensia suplimentara. 15. statul de funcţii.8. raportat la fondul de salarii. 18. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. control intern insuficient.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. vulnerabilitate medie. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari.

conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.38/2003. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. impact financiar mediu. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. 4. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. bugetul asigurărilor sociale de stat. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. ceea ce corespunde unui risc mare. control intern insuficient. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). vulnerabilitate medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. 3. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). 2. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). vulnerabilitate medie.38/2003.6. control intern suficient. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mare. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. concedii de odihnă. maternitate. impact financiar ridicat. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. control intern suficient. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie.0. ceea ce corespunde unui risc mediu. Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). 10 . aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3).6. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat.38/2003. impact financiar mediu.

7.0. vulnerabilitate medie. 235. Acordarea de ore suplimentare personalului A.F. 6.38/2003.N. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 233. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.192/2002. ceea ce corespunde unui risc mic. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu. 231. vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).53/2003) şi respectiv O.P. aprobate A. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu. prin bugetul de stat pe anul 2003 .U. Componenţa soldurilor conturilor 230. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie.F.38/2003. control intern suficient. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1). 11 .38/2003.N. impact financiar mediu.P. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică.3.G. nr. 5. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. control intern suficient. 232. vulnerabilitate medie.0. impact financiar moderat. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2).au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).

punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.300 / 170) * 4 * 150% = 95. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. pt pensia suplim.300/170)*2*200%]=47. pt asigurări sociale de sănătate (6.008 Contrib.0.5%) = 421. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).731. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).700.431. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.305 Însă corect se calculează astfel: [(2. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).652+63.700. (9.300/170)*2*150%]+[(2.38/2003.668 Contrib.control intern suficient.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. ceea ce corespunde unui risc mediu. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1.425.536=111.000 Venit net = 3.700. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.003 Contrib.883 de lei. impact financiar redus.599 Deducerea personală de bază = 1.000 12 .800.368 Venit brut = 4. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.5%) = 288.

5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.5%) = 635.112 Venit brut = 6.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.000 / 170) * 7 * 200% = 329.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.300 de lei.Venit bază de calcul = 1.112 Contrib.5%) = 576.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. pt pensia suplim.694.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.625. (9.313.800.000. Contrib.607 Salariu net = 3.000/170)*3*150%]+[(4.000/170)*4*200%]=105.954 13 .898.941 Contrib.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4. (9.000 Venit bază de calcul = 3.865.880+188. pt asigurări sociale de sănătate (6.513.232=294.694.402.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.000.000 Contrib.054 Deducerea personală de bază = 1. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.5%) = 435. pt pensia suplim.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.000.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.000 Venit net = 5.002 Salariu net = 4. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.

313.5% la venitul brut în loc 6. pt asigurări sociale de sănătate (6.829.513.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 Venit net = 5.000 Venit bază de calcul = 3. pt asigurări sociale de sănătate (6.993.333).000) şi la concediul medical (2.000 Venit bază de calcul = 2.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.065.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.572.398 Salariu net = 4.800.000 Venit bază de calcul = 3.464.000 Venit net = 4.547.Contrib.800.5%) = 394.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.793.002 Salariu net = 4.800.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.5%) = 435.740 Salariu net = 5.5% * 4.5% la total sumă dintre salariul realizat (3. adică 9.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.865.772.784 Deducerea personală de bază = 1.054 Deducerea personală de bază = 1.036 Deducerea personală de bază = 1. orele suplimentare (718.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.073.333 = 431.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .

la care se adaugă 324. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului.988 – 1.000.000) * 23% + 324. 15 .209/05. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.800.1976.000 = 502.574.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf. 2. decretului nr.209/05.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa.574. decretului nr. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.800.247 Salariu net = 4.142.07. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.000 astfel: (2.07. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.

semnatura) 10.. Data…. Aprobat de . urmariti platile cu extrase de cont 12.. verificati daca exista proceduri scrise 2.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1... Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8... verificati daca procedurile sunt aprobate 18. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. verificati daca procedurile sunt aprobate 6. Perioada supusa auditului Intocmit de .. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17....plati . verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. verificati daca procedurile sunt actualizate 7. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4... apreciati calitatea listelor de verificare 9. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3.. verificati daca procedurile sunt actualizate 19. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data.. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15.Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 ... urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13..

verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. revizuiti procedurile de inchidere 29. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. 17 . verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. intrarile periodice. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31.20. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. 22. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26.

elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. în luna octombrie 2005. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. bugetul de stat. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. maternitate. orele suplimentare). concediile medicale. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. 18 . la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. În cazul primelor. pentru contribuţii de asigurări sociale. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. am procedat. la titlul cheltuieli de personal. Programul de salarii efectuează calculele necesare. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. in luna Martie 2003. concediile de studii.

respectiv. 19 . pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. lit. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.E. nr. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care.U. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare.192/2002 şi ale art. este formalizată doar prin semnătură. S-a constatat respectarea prevederilor art. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. cu respectarea prevederilor O.38 alin.G. în situaţia menţionată anterior. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare. pe bază de certificate medicale. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. nr. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art.12 din O. 111.1 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. Astfel.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore. alin.G. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă.A. fără a fi specificată şi data). În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S.1. din motive obiective. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. prin cumulare. Totodată. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.29/1995.

s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. bugetul de stat. Totodată. 20 . În consecinţă. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful