Sunteți pe pagina 1din 14

Reprezentarea funcţiilor în spaţiu

Pentru reprezentarea funcţiilor continue de două variabile reale, cu valori


reale, pachetul Mathcad dispune de comenzi speciale de reprezentare a „pânzelor”
în spţiu cu trei dimensiuni. Se alege dreptunghiul [a,b]x[c,d] din planul XOY unde
vrem să reprezentăm funcţia. Segmentul [a,b] se împarte în n părţi obţinându-se n+1
echidistante. Tot aşa se împarte şi segmentul [c,d] în m părţi. Valorile funcţiei în
punctul de coordonate (xk,yj) se vor atribui elementului Mk,j al matricii M, acestea sunt
valorile de pe axa Z. pe punctual de coordonate (k,j,Mk,j) ce corespunde punctului de
coordonate (xk,yj,f(xk,yj)) se „sprijină pânza” ce reprezintă suprafaţa descrisă de
funcţia f.

Exemplu:
Sa se reprezinte grafic urmatoarea funcţie pe intervalul –π pana la 3π pe axa X, fiind
impărţită în 50 de segmente şi pe intervalul –π pana la 2π pe axa Y fiind impărţită în
35 de segmente:

Pasul 1
Se scriu numarul de pasi pe axa x n:= 50 apoi se defineste intervalul de
reprezentare prin a si b.
h –reprezinta lungimea unui segment
k- este sirul numerelor naturale pana la n
xk – este un vector (matrice cu o coloana) cu valorile pentru care se va reprezenta
functia

Se scriu numarul de pasi pe axa y m:= 35 apoi se defineste intervalul de


reprezentare prin c si d.
q –reprezinta lungimea unui segment
j- este sirul numerelor naturale pana la m
yj – este un vector (matrice cu o coloana) cu valorile pentru care se va reprezenta
functia

Pasul 2
Se scrie funcţia cu două variabile ce urmează să o reprezentăm .
Valorile lui Z trebuie memorate intr-o matrice Mk,j ce se va scrie ca in exemplul de mai
jos.

În final se va insera un grafic din butonul Surface Graph din paleta Graph iar in
casuta din stanga jos se completateaza cu M. Ca in figura următoare.

In final in fereastra de Matchad trebuie sa aveti urmatoarele randuri


Unui astfel de grafic i se poate modifica forma de prezentare
folosind meniul Format, în cadrul lui submeniul Graph, iar în acest
meniu comanda 3D Plot care afişează fereastra 3D Plot. Apelul acestei
ferestre se poate obţine şi printr-un dublu clic pe grafic. Această
fereastră conţine următoarele fişe:

• General (comenzi generale);


• Axes (comenzi referitoare la axe);
• Appearance (comenzi referitoare la modul de apariţie al graficului);
• Lighting (comenzi referitoare la nuanţele culorilor cu care se va
afişa graficul);
• Title (comandă pentru afişarea denumirii graficului);
• Backplanes (comenzi referitoare la planul de fundal);
• Special (comenzi speciale);
• Advanced (comenzi de prezentare).

Fişa General

Conţine zonele:
• Zona View
Se pot preciza unghiurile de vizualizare a graficului
(Rotation, Tilt, Twist), iar prin comanda Zoom putem mări
graficul, introducând valori mai mari ca 1 sau micşora graficul
introducând valori cuprinse în intervalul (0,1). Unghiul de
vedere se poate realiza prin „prinderea graficului” cu ajutorul
mouse-ului şi prin rotirea lui, după ce s-a obţinut un unghi
favorabil putem rotunji valorile unghiurilor în mod manual.

• Zona Axes Style (stilul axelor)


Ne propunem una din reprezentările:
− Cu axele de coordonate la perimetrul vizibil al graficului
(Perimeter);
− Cu axele de coordonate la locul tradiţional al lor (Corner),
sau fără axe de coordonate;
− În caz că se activează comanda (Equal Scales), se va face o
afişare a graficului cu axele de coordonate proporţional
reprezentate.
• Zona Frames
Are două comenzi:
− Comanda Show Border activată, va afişa o margine a
dreptunghiului de prezentare, de asemenea se poate alege
culoarea acestei margini;
− Comanda Show Box activată, va afişa paralelipipedul în care
se încadrează graficul tridimensional şi aici putem alege
culoarea cu care se afişează acest paralelipiped.
• Zona Plot 1
Permite alegerea unuia din modurile de reprezentare a
graficului:
− Surface (grafic sub formă de „pânze”);
− Contur Plot (grafic sub formă de linii nivel);
− Data Points (grafic sub formă de puncte în spaţiu);
− Vector Field (grafic sub formă de câmp de vectori);
− Bar Plot (grafic sub formă de bare în nodurile reţelei);
− Patch Plot (grafic sub formă de bare de pânză, realizat din
dreptunghiuri aşezate în nodurile de coordonate (k,j,Mk,j)).

Cuprinde 3 subfişe pentru fiecare axă de coordonată: X-Axis, Y-


Axis, Z-Axis. Fiecare din aceste subfişe conţine aceleaşi comenzi.

Zona Grids
Conţine următoarele opţiuni:
• Comanda Draw Lines dacă este activată, se vor vizualiza
liniile de grilă pentru axa X;
• Comanda Draw Grid dacă este activată se va alege o grilă în
mod automat, care se va vizualiza; în acest caz culoarea,
numărul şi grosimea liniilor de grilă nu pot fi precizate;
• Comenzile Line Color (culoarea liniilor de grilă), Number
(numărul liniilor de grilă) şi Line Weight pot fi precizate în
cazul când comanda Auto Grid este inactivă.

Zona Axis Format


Conţine următoarele comenzo:
• Show Number dacă este activă, va vizualiza valorile prin
care trec liniile de grilă;
• Cu Axis Color putem alege culoarea de afişare a axei X;
• Cu Axis Weight putem alege grosimea de afişare a axei Y.

Zona Axis Limits


Conţine comanda Auto Scale:
• Dacă este activă, limita minimă de pe axa X este valoarea
implicită -1, iar limita maximă este valoarea implicită 1;
• Dacă este inactivă, atunci aceste valori pot fi precizate.

Evident că fişele Y-Axis şi Z-Axis sunt similare cu fişa mai sus


prezentată.

Conţine subfişa Plot 1, care la rândul său conţine zonele:


• Fill Options (opţiuni de umplere a desenului);
• Line Options (opţiuni de trasare a liniilor);
• Point Options (opţiuni de afişare a punctelor din nodurile (k,j,Mk,j))
Opţiunile din zona Fill Options sunt:
• Comanda Fill Surface, care, dacă este activă, se vor umple
patrulaterele ce constituie suprafaţa (pânza) funcţiei;
• Comanda Fill Contours, care dacă este activă, va vizualiza liniile
de nivel ale suprafeţei funcţiei;
• Comanda No Fill nu vizualizează suprafaţa patrulaterelor din care
este constituită suprafaţa funcţiei;
• Comanda Alternate Mesh, dacă este activă (poate fi activată
numai dacă Fill Surface este activă) va “umple” suprafaţa cu
patrulatere netede.

Fişa Lighting

Conţine opţiunile:
• Comanda Enable Lighting dacă este activă, permite schimbarea
schemei de colorare, dacă nu este activă, nu putem schimba
schema de colorare.
• Comanda Ambient Light Color permite alegerea culorii de bază.
• Comanda Lighting Scheme conţine o listă de 6 scheme de
colorare.
• Fişele Light 1...Light 8 sunt pentru cel mult 8 culori. Dacă On este
activă, culoarea respectivă participă la compunerea culorii
rezultată. Dacă Off este activă, culoarea respectivă nu participă la
compunerea culorii finale.
• Zona Light Color permite precizarea (din paleta culorilor de bază)
a culorilor de difuzie (Diffuse Color) şi a culorilor reflectate
(Specular Color).
• Zona Light Location precizează direcţia luminii prin localizarea
sursei de lumină, iar comanda Infinite Light Source dacă este
activă, precizează că sursa de lumină se află la infinit.

Fişa Title
Conţine subfişa Graph Title cu o cutie text în care se introduce
titlul graficului, acest titlu poate fi afişat deasupra graficului dacă se
activează comanda Above sau grafic dacă se activează comanda
Below sau poate fi inhibată afişarea dacă activăm comanda Hide.

Fişa Backplanes

Conţine 3 sufişe similare: X-Y Backplane, Y-Z Blackplane, X-Z


Backplane.
Subfişa X-Y Backplane are 2 comenzi şi 2 zone:
• Comanda Fill Backplane dacă se activează se va “umple” fundalul
planului X-Y cu culoarea precizată de comanda Color care
accesează paleta de culori de bază.
• Comanda Backplane Border dacă se activează, se trasează
marginile planului X-Y.
• Zona Grids (pentru liniile de grilă) conţine la rândul ei 2 subzone:
X-Axis şi Y-Axis pentru fiecare axă.
• Zona X-Axis are comenzile: Draw Lines pentru desenarea liniilor
de grilă pe axa X; Draw Ticks pentru desenarea diviziunilor de pe
axa X. Ân cazul activării uneia din comenzile de mai sus putem
alege culoarea liniilor (Line Color) şi grosimea lor (Line Weight).

Fişa Special

Dispune de o singură subfişă Plot 1 care conţine 4 zone:


• Contour Options (opţiuni pentru linii de nivel);
• Bar Plot Layout (opţiuni pentru grafice bară);
• Interpolated Mesh (opţiuni de interpolare);
• Conectivity (opţiuni de conexiuni).

Comenzile din Contour Options sunt:


• Comanda Fill pentru “umplerea” curbelor de contur cu culoarea ce
rezultă din alegerea ce se face în fişa Advanced;
• Comanda Draw Lines pentru trasarea curbelor de nivel;
• Comanda Auto Contour pentru alegerea în mod automat a
numărului de curbe de nivel;
• Comanda Numbered pentru a putea alege numărul curbelor de
nivel ce se vor vizualiza (nu poate fi folosită în cazul în care
comanda Auto Contour este inactivă);
• Comanda Number pentru precizarea numărului de curbe de nivel;
în ultima fereastră putem alege planul în care se trasează curbele
de nivel.

Comenzile referitoare la graficele bară din zona Bar Plot Lazout


ne permit vizualizarea graficului sub formă de matrice (Matrix) sau sub
formă de mulţime (Stacked) sau sub formă de pieptene. Cu ajutorul
comenzii Spacing se poate stabili mărimea spaţiilor dintre bare. Cu
meniul Interpolated Mesh putem preciza numărul de linii (Rows) şi
numărul de coloane (Columns) necesare pentru interpolare.
În zona Connectivitz se poate alege conexiunea e linii (Row
Order) sau pe axa X (Increasing X) sau pe axa Z (Increasing Y) sau pe
axa Z (Increasing Z) şi stilul liniilor de conexiune (Line Style).

Fişa

Advanced
Conţine 3 zone Advanced View Options, Plot 1, Colormap.

Prima zonă are 4 opţiuni:


• Comanda Enable Fog dacă este activă, imaginea se vizualizează
în ceaţă;
• Comanda Perspective pentru a realiza o imagine în perspectivă;
• Comanda Vertical Scale cu valori între 1% şi 100% va schimba
amplitudinea pe verticală a graficului cu procentul indicat;
• Camanda Viewing Distance pentru distanţa punctului de vedere,
cu valori între 1 şi 99, această comandă poate fi folosită numai
dacă camanda Perspective este activată.

Fişa Plot 1 are 3 comenzi:


• Shininess (strălucirea desenului cu valori între 0 şi 128);
• %Transparency (transparenţa desenului cu valori între 0% şi
100%);
• Polzgon Offset (contrastul cu valori între 0 şi 10).

Zona Colormap permite:


• Colorarea graficului în raport:
− Cu axa X (Increasing X);
− Cu axa Y (Increasing Y);
− Cu axa Z (Increasing Z).
• Alegerea modului de colorare cu comanda Choose Colormap.
Aceste moduri de colorare sunt:
− Rainbow (în culorile curcubeului);
− Grayscale (în nuanţe de gri);
− Blues (în nuanţe de albastru);
− Fire (în culori reci zonele joase şi culori calde zonele înalte);
− Gamma (în nuanţe de gri);
− Greens (în nuanţe de verde);
− Neon (în nuanţe date de iluminare cu neon);
− Reds (în nuanţe de roşu);
− Royal (în nuanţe regale);
− Topografic (în nuanţele folosite în hărţile geografice).
În cele ce urmează prezentăm graficul funcţiei f sub forma liniilor
de nivel.
Reprezentarea funcţiilor complexe poate fi realizată numai dacă
reprezentăm valorile funcţiei complexe în modul. Spre exemplificare vom
reprezenta un polinom cu coeficienţi complecşi.
PROBLEME:

Propunem câteva funcţii care să se reprezinte în spaţiu:


1.

2. z complex

3. Să se reprezinte zerourile polinomul

4. Să se reprezinte funcţia:

5. Să se determine punctele şa al funcţiei

6. Să se determine punctele şa al funcţiei

Grafice bară, scater şi vector


În exemplele prezentate matricea A are dimensiunea 10x10.
Valorile elementelor matricii A sunt numere aleatoare ce depind de n, k
şi j. Prin activarea comenzii 3D Bar Chart se afişează spaţiul de
reprezentare a graficului cu bare. Se introduce denumirea matricii în
locul rezervat şi printr-un simplu Enter se realizează graficul. Alături de
graficul cu bare s-a reprezentat pentru aceaşi matrice A graficul scater.
Punctele reprezentate se pot afişa sub următoarele forme: dots (discuri),
x’s (x-uri), +’s(plusuri), boxes (pătrate), diamonds (romburi), ale căror
dimensiuni pot fi între valorile 0.1 şi 10.
În exemplul prezentat pentru graficul sub formă de câmp de vectori
s-a luat o funcţie f căreia i s-a calculat valorile în punctele zm,n. Comanda
Vector Field Plot va vizualiza un spaţiu de reprezentare în care se
introduc valorile vectorizate ale lui f. În acest fel se obţine graficul
prezentat.