Sunteți pe pagina 1din 1

'311T,!i;fi +ill"'#?E[+II'A?-

Prevederile nr. 58/1936 Convenfiei privind vdrsta minimd de incadrare in munca maritimS, (revizuite), 1936 (nr. 58) sunt similare dar stabilesc vArsta minimd la 15 ani. in plus, legile gi reglementdrile nalionale pot da certificate copiilor cu vArsta de peste 14 ani, care sd le permitd sd fie angajaliin cazuri autorizate de o autoritate nalionald, fiind acordatd atenlie sdndtdfii gi condiliei fizice a copilului gi beneficiulin viitor oblinut de pe

urma angajdrii copilului.

Convenlia nr.13811973 privind vdrsta minimd de incadrare in munc5, este un instrument general care se aplicd tuturor muncitorilor indiferent de ocupalie, solicitd abolirea muncii prestate de copii gi ridicarea progresivd a vdrstei minime de angajare. Vdrsta minimd de angajare nu va fi mai micd de 15 anj, cu exceplia ca in anumite condilii nalionale specifice, aceasta poate fi redusi la 14 ani. in cazul angajdrii, care poate prejudicia sdndtatea, siguranla sau moravurile tinerilor, vdrsta minimi nu va fi sub 18 ani, gi poate cobori la 16, in anumite condilii prevdzute de convenlie.

7.2.1.2. Procedurile de control

Daci este primiti o pldngere de la un membru al echipajului, un sindicat sau orice

persoand sau organizalie ce este interesatd de siguranla navei,

sdndtatea echipajului ei, sau dacd existd vre-o dovadd ci nava nu se conformeazd standardelor stabilite. IPSC trebuie sd verifice dacd:

a) nici o persoand sub 14 sau 15 ani, in funclie de caz, nu este angajatd la bordul navei (exceptdnd navele pe care sunt angajali numai membrii aceleagi familii);

b) contractele de angajare la bord, lista echipajului sau alt document similar care ii

identificd pe toli membrii echipajului, aratd ci nici unul nu este mai mic de 14 sau 15 ani,

dupd caz; c)in ceea ce privegte navele gcoali sau cele de instruire, orice muncd executatd de persoane de la bord sub 14 sau 15 ani, in funcfie de c,az, este aprobati gi supervizatd de autoritatea statului de pavilion.

inclusiv siguranla

gi

IFSC poate:

a) intocmi un raport adresat Administrafiei.

b) solicita ca toate condiliile de la bord care sunt clar periculoase pentru siguranld gi

sindtate si fie corectate.

3. IFSC nu trebuie sd relind gi sd int6rzie o navd fdri motiv, din cauzd ci nu aceasta nu a indeplinit standardele minime privind vdrsta minimi de incadrare in muncd.

7.2.2. EXAMINAREA MEDICALA A NAVIGATORILOR

7.2.2.1. Cerinle de bazd

Cerinlele debaza sunt cuprinse in prevederile Convenliei privind examinarea medicald a navigatorilor, ILO nr.7311946.

7.2.2.2. Procedurile de control

Dacd este primitd o pldngere de la un membru al echipajului, un sindicat sau orice persoand sau organizalie ce este interesati de siguranla navei, inclusiv siguranla gi sdndtatea echipajului ei, sau dacd existd vreo dovadi cd nava nu se conformeazi standardelor stabilite de Conventia nr. 73, IFSC trebuie sd:

RC

Page 4 of22

Modul5