Sunteți pe pagina 1din 2

INSPECTORATUL SCOLAR JUDEŢEAN

BRĂILA

Concursul de Limba şi literatura română “MIHAI EMINESCU”


Faza pe localitate/ comună/ municipiu – 24 februarie 2007
CLASA A VIII-A
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este de
100 de puncte. Timp efectiv de lucru este de trei ore.

Citeşte cu atenţie textul dat.


O, Dumnezeule! Ei nu trăiesc în lumea
Copiii tăi cei mai aleşi, copiii De Tin’ creată,
Cu suflet rupt din strălucirea ta : Ci-n lumea
Creată de ei înşişi...
(Lucian Blaga – „Copiii”)
Partea I (16 de puncte)
Într-o compunere de 20-25 de rânduri, evidenţiază particularităţile acestui text liric, având
în vedere următoarele repere :
• elementele universului poetic; 4p
• mesajul poeziei ; 4p
• realizarea artistică (evidenţierea şi comentarea cel puţin a două figuri de stil ;
elementele de prozodie); 6p
• exprimarea unei opinii personale despre poezie, despre titlul ei . 2p
Partea a II-a ( 20 de puncte)
Pornind de la versurile poetului Lucian Blaga, dar ţinând cont şi de o altă apreciere a sa
„Copilăria este inima tuturor vârstelor”, scrie o compunere , de cel mult două pagini, cu titlul
„Lumea prin ochii unui copil-adolescent”.
În redactarea acestei compuneri , vei avea în vedere şi următoarele repere :
• viziunea personală asupra temei propuse; 4p
• înlănţuirea logică a ideilor; 4p
• ordonarea detaliilor ; 4p
• îmbinarea modurilor de expunere ; 4p
• folosirea adecvată a unor figuri de stil. 4p
Notă! Pentru ambele compuneri vei primi pentru redactare 14 puncte, după cum urmează :
unitatea compoziţiei -6 puncte; originalitate şi stil – 6 puncte; ortografie şi punctuaţie –
4 puncte.

Partea a III-a (40 de puncte)


1. Recunoaşte valoarea morfologică a cuvântului „o” în text; oglindeşte în enunţuri alte trei
valori pe care să le precizezi. 4p
2. Scrie două enunţuri în care să utilizezi unităţi frazeologice alcătuite cu substantivul
„suflet”. 4p
3. Selectează din text un cuvânt derivat şi unul format prin conversiune. 4p
4. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor : de ei si înşişi. 4p
5. Rescrie din text o sintagmă care să conţină un raport de coordonare. 4p
6. Scrie două cuvinte în care acelaşi grup de sunete să formeze diftong, respectiv hiat. 4p
7. Foloseşte într-un enunţ, la diateza pasivă, (modul indicativ, imperfect) un verb compus
prin contopire. 4p
8. Construieşte două propoziţii în care verbul „a merge” să apară cu valoare personală şi
valoare impersonală. 4p
9. Alcatuieşte câte un enunţ pentru fiecare din situaţiile date : „careva”, „care va” şi
„care v-a”. 4p
10. Realizează o frază în care verbul „a părea” să fie în acelaşi timp termen regent pentru o
subordonată subiectivă şi o subordonată predicativă. 4p
INSPECTORATUL SCOLAR JUDEŢEAN
BRĂILA

Concursul de Limba şi literatura română “MIHAI EMINESCU”


Faza pe localitate/ comună/ municipiu – 24 februarie 2007
CLASA A VIII-A

BAREM DE CORECTARE
CLASA a VIII-a

Partea I –Particulărităţile textului liric


• text liric –percepţie subiectivă asupra lumii ; mod de expunere monologul liric
• universul copilăriei ca vârstă, dar şi ca stare a spiritului
• repetiţia cuvantului „copiii”, metafora „cu suflet rupt din strălucirea ta”

Partea a II-a – Conform punctajului sugerat în cerinţă ; mare atenţie asupra aspectului lucrării
şi a lizibilităţii scrisului!

Partea a III-a
1. „o”-în text interjecţie (1p); în exemple (3p) oricare din valorile : pronume personal,
pronume cu valoare neutră, formă a verbului auxiliar, articol nehotărât, numeral
cardinal
2. oricare din variantele : a intra în suflet (cuiva), a nu avea la suflet (pe cineva), a pune
suflet (în ceva), a nu pune la suflet, etc.
3. derivat „strălucire”; format prin conversiune :”rupt”, „creată”- adjective provenite din
participii
4. „de ei” –complement de agent; „înşişi” –atribut adjectival
5. „în lumea ...ci în lumea” – raport de coordonare
6. „iarna”, „iarba”- ia-diftong ; „viabilă”, „hârtia” –hiat;
„iernatic”, „ieşire”-ie-diftog ; „veselie”, pălărie”-hiat
„tablou”-ou-diftong; „ouşor”-hiat
7. oricare din formele: „eram binecuvântaţi(de preot)”; „era preamărit(de poet)”;
8. personal : „El merge cu noi”; impersonal: „Aşa nu mai merge!”; Îi merge bine de ceva
vreme”; „Cu mine nu-ţi merge...”; „Pe şoselele de la noi se merge pe dreapta”
9. „Careva trebuie să ştie răspunsul”. „Care va ajunge primul?” „Care v-a dat această
indicaţie?”
10. „Ceea ce spune el/ pare/ să fie adevărat .” Cine a venit de curând în clasă/ părea/ să
fie un copil bun.”