Sunteți pe pagina 1din 9

1

ALCANI

METODE GENERALE DE

OBŢINERE A COMPUŞILOR ORGANICI.

1. Adiţia hidrogenului la alchene, diene, alchine , catalizatori Ni, Pt,Pd.

• CH 2 = CH CH 3 + propenă

• H 2 C =

H

2

→ H 3 C CH 2 CH 3 propan

CH CH = CH 2 + 2H 2 → H 3 C CH 2 CH 2 CH 3

butadienă

butan

HC Ξ CH + 2H 2 acetilenă

→ H 3 C CH 3 etan

2. Hidroliza derivaţilor organo magnezieni :

H 3 C CH 2 MgCl + H 2 O → H 3 C CH 3 + HOMgCl

clorură de etilmagneziu

etan

clorură bazică de Mg

3. Hidroliza carburilor de Al si Be → CH 4

Al 4 C 3 +12 H 2 O →3 CH 4 +4 Al(OH) 3

4. Reacţia derivaţilor halogenati cu Na (sinteza Wurtz):

2 CH 3 Cl + 2 Na → H 3 CCH 3 + 2 NaCl

5. Reacţia derivaţilor halogenaţi cu zinc:

2 H 3 CCH 2 – Cl + Zn → H 3 CCH 2 CH 2 CH 3 + ZnCl 2

cloroetan

butan

6. Electroliza sărurilor de Na ale acizilor carboxilici:

H 3 C –COONa → H3C – COO - + Na +

acetat de Na

H 3 CCOO - →H 3 C – COO· →CH 3 · +CO 2 ;

2 CH 3 · → H 3 C CH 3 etan

7. Decarboxilarea acizilor organici:

R – COOH

→ R – H + CO 2

8. Obtinerea benzinei sintetice (amestec de hidrocarburi ce contine alcani) din C si H 2 sau din CO si H 2 .

ALCHENE.

1. Deshidratarea alcoolilor (in prezenta H 2 SO 4 , la 150 200 o C) :

H 3 C CH 2 –OH → H 2 C = CH 2 + H 2 O

etanol

etenă

2. Dehidrohalogenarea compuşilor halogenati ( NaOH / eter anhidru, t o C)

H 3 C CH 2 – Cl → H 2 C = CH 2 + HCl cloroetan etenă

2

3. Dehidrogenarea si cracarea alcanilor :

H 3 C CH 2 CH 2 CH 3 → CH 4 + H 2 C = CH CH 3

butan H 3 C CH 2 CH 2 CH 3 butan

→ H 2 C = CH CH 2 CH 3

metan

propenă

1- butenă

+ H 2

4. Adiţia unui mol de H 2 la alchine ( Pd / Pb 2+) si diene (Ni ) :

HC Ξ CH + H 2 → H 2 C = CH 2

acetilenă

H 2 C = CH CH= CH 2 + H 2 H 3 C CH=CHCH 3

etenă

butadienă

2 – butenă

DIENE (alcadiene)

1. Dehidrogenarea alcanilor si alchenelor:

H 3 C CH 2 CH 2 CH 3 → H 2 C = CH CH = CH 2 + 2H 2

butan CH 3 CH = CHCH 3 2 butena

butadienă H 2 C = CH CH = CH 2 butadienă

+ H 2

2. Deshidratarea 1,3 sau 1,4 diolilor (H 2 SO 4 ,t o C):

H 3 C CH(OH) CH 2 CH 2 (OH) → H 2 C = CH CH = CH 2 + 2 H 2 O

1,3-butandiol

butadienă

3. Dehidrohalogenarea compuşilor 1,3 sau 1,4 dihalogenati (NaOH / alcool):

ClH 2 C CH 2 CH 2 CH 2 Cl → H 2 C = CH CH= CH 2 + 2 HCl

1,4-diclorobutan

butadienă

4. Din etanol ( Al 2 O 3 , 400 o C ) metoda Lebedev 2 H 3 C CH 2 – OH → H 2 C = CH CH = CH 2 + 2 H 2 O + H 2

ALCHINE

1. Obtinerea acetilenei (etina): - din carbid (acetilură de calciu) CaC 2 + H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2

- Din metan prin piroliză (descompunere termică la 1500 o C); procedeele arderea incompletă si în arc electric.

2 CH 4 → C 2 H 2 + 3 H 2

2. Aditia halogenilor la alchene urmată de dehidrohalogenare:

H 2 C = CH 2 + Cl 2 →ClH 2 C CH 2 Cl → HC Ξ CH + 2 HCl etenă 1,2-dicloroetan etină

3

3. Omologii superiori ai acetilenei se obtin din acetilură de Na si un derivat halogenat:

HC Ξ CNa + CH 3 – Cl → HC Ξ C – CH 3 + NaCl

clorometan

propină

ARENE (hidrocarburi aromatice)

1. Din gudroanele rezultate la distilarea uscată a carbunilor.

2. Din petrol : a) extracţie cu solvent selectiv. b) reformare catalitică – alcani si cicloalcani cu 6 -8 atomi de carbon sunt ciclizati si aromatizati,prin dehidrogenare

H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3

hexan

C 6 H 12

+ H 2

ciclohexan

;

C 6 H 12

C 6 H 6 + 3 H 2

ciclohexan

benzen

3. Reactia Friedel Crafts se obtin omologi superiori ai benzenului.

a) Alchilarea cu derivati halogenati ( AlCl 3 , anhidră):

C 6 H 6 + CH 3 – Cl → C 6 H 5 CH 3 + HCl toluen

b) Alchilarea cu alchenă (acizi tari, sau AlCl 3 /urme de apa):

C 6 H 6 + H 2 C = CH 2 → C 6 H 5 CH 2 CH 3 Etilbenzen

COMPUSI HALOGENATI

1. Substituţia hidrogenului din alcani ,alchene ( în poziţie alilică), arene (la catena lateral sau la nucleu) cu halogeni ( Cl, Br )

CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl

lu min a lu min a

lu min a FeCl 3

H 2 C = CH CH 3 + Cl 2

H 2 C = CHCH 2 Cl + HCl

C 6 H 6 + Cl 2

C 6 H 5 CH 3 + Cl 2

C 6 H 5 Cl + HCl

C 6 H 5 CH 2 Cl + HCl

clorură de benzil

2. Aditia halogenilor la alchene, diene, alchine si arene:

H 2 C = CH 2 + Cl 2 → ClH 2 C CH 2 Cl

HC Ξ CH + Cl 2 → ClHC = CHCl

( in solvent inerti)

1,2-dicloroetenă

H 2 C = CH CH = CH 2 + Cl 2 → ClH 2 C CH =CH CH 2 Cl 1,4 dicloro-2-butenă

C 6 H 6 + 3 Cl 2 C 6 H 6 Cl 6 Hexaclorociclohexan (HCH)

lu min a

4

3. Din alcooli prin reactia cu PCl 3 sau HCl :

3 H 3 C CH 2 OH + PCl 3 → 3 H 3 C CH 2 Cl + P(OH) 3

etanol H 3 C CH 2 – OH + HCl →

cloroetan H 3 C CH 2 Cl + H 2 O

4. Reactia compusilor carbonilici cu PCl 5 :

H 3 C CHO + PCl 5 → H 3 C CHCl 2 + POCl 3

acetaldehidă 1,1-dicloroetan

H 3 C CO CH 3 + PCl 5 → H 3 C CCl 2 CH 3 + POCl 3

acetonă

2,2-dicloropropan

5. Halogenarea cu N-bromosuccinimidă :

2,2-dicloropropan 5. Halogenarea cu N- bromosuccinimidă : + O N Br O Br + O NH

+

O N Br O
O
N
Br
O
Br
Br

+

O NH O
O
NH
O

ciclohexenă N-bromosuccinimidă 3-bromo-1-ciclo succinimidă hexenă

6. Obţinerea cloroformului din acetonă;

lu min a / 3 HCl

H 3 C CO CH 3 + 3 Cl 2

H 2 O

H 3 C CO CCl 3 H 3 C COOH + CHCl 3

acetonă

1,1,1-tricloroacetonă

acid acetic

cloroform

ALCOOLI

1. Alcooli monohidroxilici:

a) Adiţia apei la alchene :

H 2 C = CH 2 + H 2 O → H 3 C CH 2 OH etanol (alcool etilic)

b) Hidroliza derivaţilor monohalogenaţi (NaOH / H 2 O ):

H 3 C CH 2 Cl + H 2 O → H 3 C CH 2 OH + HCl

c) Hidrogenarea compuşilor carbonilici (Ni):

H 3 C CH=O + H 2 → H 3 C CH 2 OH etanal

H 3 C CO CH 3 → H 3 CCH(OH)CH 3

propanonă

izopropanol

d) reducerea acizilor carboxilici cu LiAlH 4 :

R – COOH + 6 *H+ → R – CH 3 +2 H 2 O

e) diazotarea aminelor alifatice primare,în prezenţă de HCl:

5

R NH 2 + HONO → R – OH + N 2 + H 2 O

amină

alcool

a) Obţinerea etanolului prin fermentaţia glucozei;

C 6 H 12 O 6 → 2

H 3 C CH 2 OH + 2 CO 2

2. Alcooli polihidroxilici:

b) Oxidarea blandă a alchenelor ( KMnO 4 / Na 2 CO 3 )

H

2 C = CH 2 + [O] + H 2 O → H 2 C

CH 2

 

l

l

OH

OH

1,2 etandiol (glicol)

c) Oxidarea alchenelor cu oxigenul din aer in prezentă de Ag la încălzire:

H

H 2 O

2 C = CH 2 + ½ O2 → H 2 C CH 2

\

O

oxid de etenă

H 2 C l

OH

CH 2

l

OH

d) Hidroliza derivaţilor polihalogenati vicinali sau izolati :

FENOLI

ClH 2 C CH 2 Cl + 2 H 2 O → HOH 2 C CH 2 OH 1,2-dicloroetan etandiol

e) Obtinerea glicerinei din propenă :

H

2 C = CH CH 3 + Cl 2 Propenă

Cl 2



H 2 O

lu min a

H 2 C = CH CH 2 Cl H 2 C = CH CH 2 OH

clorura de alil

H 2 O H 2 SO 4 / H 2 O

alcool alilic

H 2 C CH CH 2

L

Cl

l

Cl

l

OH

2,3-dicloro-1-propanol

H 2 C CH CH 2 l

l

l

OH OH

glicerină

OH

H 2 C = CH CHO acroleină

1. Topirea alcalină ( NaOH, 300 o C)

C 6 H 6 + HOSO 3 H  H 2 O

benzen

NaOH / H 2 O

C 6 H 5 SO 3 H 

C 6 H 5 SO 3 Na

benzensulfonat de Na

NaOH / 300 C

acid benzensulfonic

→C 6 H 5 OH + Na 2 SO 3

fenol

sulfit de sodiu

2. Alchilarea benzenului cu propenă ( reactia Friedel-Crafts):

6

C 6 H 6 + H 2 C = CH CH 3 → C 6 H 5 CH CH 3 L CH 3

O 2

H 2 SO 4

C 6 H 5 C(OOH)CH 3 l CH 3

izopropilbenzen(cumen) hidroperoxid de cumen

→C6H5 – OH + H3C CO CH3

fenol

acetonă

3. Hidroliza sărurilor de diazoniu :

C 6 H 5 – NΞN+ + Cl -

clorura de fenildiazoniu

AMINE

+ H 2 O → C 6 H 5 OH + N 2 + HCl

fenol

1. Alchilarea amoniacului cu derivaţi halogenaţi:

NH 3 + CH 3 –Cl →CH 3 NH 4 ] + Cl - clorură de metilamoniu CH 3 NH 4 ] + Cl - + NH 3 → CH 3 NH 2 +NH 4 Cl metilamină CH 3 NH 2 + CH 3 – Cl → (CH 3 ) 2 NH 2 ] + Cl - clorură de dimetilamoniu

(CH 3 ) 2 NH 3 ] + Cl - + NH 3 → (CH 3 ) 2 NH + NH 4 Cl dimetilamină (CH 3 ) 2 NH + CH 3 – Cl → (CH 3 ) 3 NH] + Cl - Clorură de trimetilamoniu (CH 3 ) 3 NH] + Cl - + NH 3 → (CH 3 ) 3 N + NH4Cl trimetilamină (CH 3 ) 3 N + CH 3 –Cl → (CH 3 ) 4 N] + Cl - clorură de tetrametilamoniu Rezultă întotdeauna un amestec de amine primară,secundara,tertiara si sare cuaternara de amoniu. Se aplică pentru obtinerea amineler mixte. C 6 H 5 NH 2 + CH 3 – Cl → C 6 H 5 NHCH 3 + HCl

Anilină

fenil-metilamină

2. Reducerea nitroderivatilor cu Fe / HCl (6e - /6H + ) sau H 2 / cat.

Ar NO 2 + H 2 → Ar – NH 2 + 2 H 2 O

3. Reacţia derivaţilor halogenaţi cu NH 3 CH 3 Cl + NH 3 → CH 3 NH 2 + HCl

4. Reducerea nitrililor cu Na /alcool CH 3 – CN + 4 *H+ → CH 3 CH 2 NH 2 acetonitril etilamină

7

CH 3 CONH 2 +2H 2 → CH 3 CH 2 NH 2 + H 2 O acetamidă

NITRODERIVATI

a) Nitrarea alcanilor in fază gazoasă CH 4 + HONO 2 → CH 3 NO 2 + H 2 O nitrometan

b) Nitrarea arenelor – cu amestec sulfonitric (soluţie ce contine HNO 3 si H 2 SO 4 ) C 6 H 6 + HONO 2 → C 6 H 5 NO 2 + H 2 O Nitrobenzen

COMPUŞI CARBONILICI

1. Hidroliza derivatilor dihalogenati geminali

CH 3 CHCl 2 + 2 HOH

1,1-dicloroetan



2 HCl

[ CH 3 CH(OH) 2 + → CH 3 CHO + H 2 O

acetaldehidă

diol germinal, instabil

2. Aditia apei la alchine în prezentă de HgSO 4 / H 2 SO 4

tautomerie

HC ΞCH + HOH →* H 2 C = CHOH] H 3 C CH = O

alcool vinilic

acetaldehidă

HC Ξ C – CH 3 + HOH → *H 2 C = C(OH) CH 3 ] H 3 C CO CH 3

propinp

tautomerie

propanonă

3. Oxidarea energică a alchenelor care au ramificaţie la carbonul sp 2 :

H 3 C C= CHCH 3

l

CH 3

2-metil-2-butenă

KMnO 4 ? H 2 SO 4

+ 3 [O] 

H 3 C CO CH 3 + CH 3 COOH

acid acetic

acetonă

4. Oxidarea alchenelor cu ozon:

O

 

H 2 C = CH CH 3 + O 3 → H 2 C

 

propenă

l

O

\

CH CH 3 H 2 C = O + H 3 C CH= O

l

O

H 2 O / H 2 O 2

metanal

(formaldehidă)

etanal

ozonidă

5. Oxidarea blândă a alcoolilor K 2 Cr 2 O 7 / H 2 SO 4

H 3 C CH 2 – OH +

etanol H 3 C CH(OH) CH 3 + *O+ →

*O+ → H 3 C CHO + H 2 O

etanal H 3 C CO CH 3 + H 2 O

izopropanol

propanană

8

6. Dehidrogenarea alcoolilor în prezenţă de catalizatori:

CH 3 – OH → CH 2 = O + H 2 metanol formaldehidă

7. Obţinerea acetonei ca produs secundar la sintaza fenolului din izopropilbenzen.

COMPUŞI CARBOXILICI

1. Oxidarea alcanilor superiori, în prezentă de catalizatiri:

R CH 3 + O 2 → R – COOH + H 2 O

2. Oxidarea alchenelor cu KMnO 4 / H 2 SO 4 sau K 2 Cr 2 O 7 / H 2 SO 4

H 3 C CH= CHCH 2 CH 3 + 4 *O+ → H 3 C COOH + H 3 C CH 2 COOH

2 pentenă

acid acetic

acid propanoic

3. Oxidarea alchinelor:

KMnO 4

HC Ξ CH + 4 *O+

4. Oxidarea arenelor:

HOOC COOH Acid oxalic

a) La nucleu C 6 H 6 + 9/2 O 2 HOOC CH= CHCOOH + 2 CO 2 + H 2 O acid maleic

b) La catena lateral:

V 2 O 5 / 500 C

KMnO 4 / H 2 SO 4

C 6 H 5 CH 3 + 3 [O] C 6 H 5 COOH + H 2 O

Toluen

acid benzoic

c) Oxidarea alcoolilor cu KMnO4 / H2SO4

H 3 C CH 2 – OH +2 *O+ → H 3 C COOH + H 2 O

etanol

acid etanoic

d) Oxidarea aldehidelor cu: O 2 din aer, KMnO 4 / H 2 SO 4 , reactiv Tollens, reactiv Fehling,

apa de brom. H 3 C – CHO + *O+ → H 3 C COOH

e) Hidroliza derivatilor trihalogenati geminali ( NaOH / H 2 O)

H 3 C CCl 3 + 3HOH 

1,1,1-tricloroetan

3 HCl

[ H 3 C C(OH) 3 +→H 3 C COOH + H 2 O

f) Hidroliza derivatilor funcţionali ai acizilor carboxilici:

H 3 C COCl + H 2 O → H 3 C COOH + HCl clorura de acetil H 3 C COOCH 3 + H 2 O → H 3 C COOH + CH 3 OH acetat de metil (H 3 C CO) 2 O + H 2 O →2 H 3 C COOH Anhidridă acetică

9

H 3 C CONH 2 + H 2 O → H 3 C COOH + NH 3 Acetamidă H 3 C CN + 2 H 2 O → H 3 C COOH + NH 3 Acetonitril

g) Reacţia compuşilor organo magnezieni cu CO 2 , urmată de hidroliză:

CH 3 –Cl + Mg → CH 3 MgCl CH 3 COOMgCl CH 3 COOH + + HOMgCl

CO 2

H 2 O

DERIVATI FUNCTIONALI AI ACIZILOR CARBOXILICI

1. Cloruri acide H 3 CCOOH + PCl 5 → H 3 C COCl + POCl 3 + HCl clorură de acetil

2. Anhidride. 2 H 3 CCOOH (H 3 C CO) 2 O + H 2 O Anhidridă acetică

3. Esteri H 3 CCOOH + CH 3 OH H 3 C COOCH 3 + H 2 O acetat de metil C 6 H 5 COCl + C 6 H 5 – ONa →C 6 H 5 COOC 6 H 5 + NaCl

clorură de

fenoxid

benzoat de fenil

benzoil

de Na

(H 3 C CO) 2 O + CH 3 – OH → H 3 C COOCH 3 + H 3 CCOOH

4. Amide

H 3 CCOOH +NH 3 → H 3 CCOONH 4 acetat de amoniu

C 6 H 5 COCl +

tC / H 2 O

NH 3 C 6 H 5 CONH 2 + HCl benzamidă

H 3 C CONH 2 acetamidă

H 3 C CN +

H 3 C COOCH 3 + NH 3 H 3 C CONH 2 + CH 3 OH (amonoliză)

HOH

H 3 C CONH 2

5. Nitrili

CH3 – Cl + KCN → H 3 C CN + KCl acetonitril

H 3 C CONH 2

P 2 O 5 / tC

H 3 C CN + H 2 O