Sunteți pe pagina 1din 88

flemente de calculmatriceal

gi sistemede ecualiiliniare

Teoria calculului matriceal gi a sistemelor de ecualii liniare s-a dezvoltat din necesitatea
rezolvlrii unor probleme concrete, ivite in special in economie. Pentru a ne ldmuri, v6 propu-
nem spre analizAgi rezolvare urmdtoareaproblemd:

I ProblemaI I Problema 2
Un atelierconfeclioneazd dou[ tipuri de O firmi produce n tipwi de produsenumite
bijuterii, numite B1 9i 82. in tabelul de mai Pr, Pz, ..., Pn,pentru a cdror fabricalietfirlizeazd
jos sunt precizatecantitSlilede materiiprime m materialeprime numite M1, M2, ..,, M.. In
- aur gi argint,in grame- necesarefabric6rii tabelul de mai jos sunt prezentate cantit[1ile
fiec5reibijuterii: de materii prime (in unitdfi de masd), necesa-
re Dentrufabricarea fiecIrui produs.

Pf::'
, ,,i-al
Pzfll '."''i '{n ': l
dtt ?tZ ol n

rMzl r'r azt &zz &zn


Cdte bijuterii trebuie sI produci atelie-
,, :.r',i ?ti
rul pentru a lichida stocul de materii prime
care estede 50 g de aur gi 40 g de argint? 1 ;; M$ x,;;; oml &m2 &*n

Cdte produse de fiecare tip trebuie si


Rezolvare
producd firma pentru a lichida cantitefle de
Vom considera cd atelierul trebuie sb
produci un numlr de x bijuterii 81 gi un nu- materii prime aflate in stoc in conformitate cu
urmatorul tabel:
mir dey bijuterii 82. Se obline sistemul:
materiiprimelttl'l tut, I ... I v,
J : 'x+Y =5 0
[ x+ 2 ' Y= 4 0
cu solutiax: 12 li y: t+. Deci se vor face Rezolvare
12 bijuterii B1 9i 14 bijuterii 82. Vom considera cd firma trebuie s5 pro-
Dar in economie lucrurile nu sunt agade ducd un numdr de x1 produse P1, un numdr de
simple. Vom exemplifica cu o probleml pu{in x2 produse P2 gi aga mai departe.
mai complicatS:
Fcriec I
F-'/e'-nerrle
de cclcr_rlrr,Ctri:.C:.si:i.sierneae rna.t,Jlii
lintare
Se obfine sistemul: In lecfiile care urmeazd.vom invlfa si

t^ t rxt

luurXt
+ a nxz +. . . + at nx n = bl

+ a 22 x) + . . . + ar nx n = b2
rezolvim un asemeneasistem. Dar pentru
aceastasunt necesareno{iuni gi rezultaterefe_
ritoare la matrice, permutdri
Si determinatri,
I&mlXl
[4
-h
- vm
fbrd de care nu se pot concepe instrumente
performante pentru rezolvarea unor sisteme
de forma celui de mai sus, numit sistem de
Problema care se pune acum este urmd- m ecualii liniare cu n necunoscute.
toarea:cum se rezolvd un astfel de sistem?

1" Patronul unui magazin de computereestedecis sd investeascr


in afacere700 000 lei pentru
a se aprovizionacu 250 de bucd{i;el opteazdpentrudoud modele,
M1 gi M2. Firma de ru *.. ,"
aptovizioneazbvinde un computer model M1 cu 2 500 lei qi un model'M2
cu 4 000 lei. profitul
este de 450 lei pentru un computer M1 gi 500 lei pentru un computer
M2. Care este numf,rul de
computerede fiecaretip cu caretrebuie aprovizionatmagazinulgi
care esteprofitul oblinut?
?' o fermd agricold investeqte70000 de unitali monetarepentru a
cultiva o suprafal[ de
250ha cu doud tipuri de culturi, A gi B. Investiliape hectara fost
de 200 uniteli
tru cultura A 9i 400 de unitd{i monetarepentru cultura B. Producfia ^o.r"tur.'p.r,-
medie estimata este de
2500 kg pe hectarpentru A gi 380 kg pe hectarpentru B, iar profitul
esteestimatla 2,5 unitd{i
monetarepe kilogram pentru cultura A qi 1,2 unitdli monetarepe
kilogram pentru cultura B.
Care esteprofrtul estimat de fermd?

3' O firm[ de confec{ii producedoui tipuri de costumebdrbitegti, gi


C1 C2. pentru confecli-
onareamodelului C1 sunt necesare6 ore de munci, iar pentrumodelul
C2, 8 ore de munc[. Do-
tarealimiteazi producfiala exact 75 costumepe zi, iar firma dispune
de 65 muncitori, la fel de
specializa{i,catelucreazd8 ore pe zi. Profiful pe zi esteestimai
la 10 unit6{i monetarepentru
un model Cr qi 12 unitdli monetarepentru un model C2. Careesteprofitul
estimat u ," ob1in.
de firmi pe zi?

4' Un combinatesteaprovizionatcu materii prime din trei centre,A,


B, C, necesarulfiind de
36 vagoane' Timpul de incircare-desclrcare al unui vagon gi costul
transportului sunt redate in
tabelulde mai jos:

Costultransportului, Nr, de vagoane-


unutvagon trimise de centru
:',1.Al] 7 300 X
B.l 5 450 v
c 8 100 z
Timpul total necesarlucrdrilor de incdrcare-descarcareeste de exacl 274 ore, iar costul
transportuluipentru aprovizionarecu materii prime este de exact
6100 unit6li monetare.De-
terminafinumdrul de vagoanecaretrebuietrimise de cele trei centre.
Capitolul
I

If,l Tabelde tipmatriceat


In diverseactivitali legatede reprezentarca,analizagi optimizareadesfdgurdriianumitor
procesede naturdtehnici saueconomic[,in studiulunor fenomenesaual unor activit[fi care
presupunanalizaunui numlr insemnatde informatii, aparenecesitateaconcentrdriidatelor in
tablourinumitematrice.

fixemple
1 . Informatiaprivind distanfelein kilometriintre principaleleoragedin {ar[ poatefi orga-
nizattrintr-untabeldetip matriceal:

Astfel, conformtabelului,distanfade la Baclu la Arad, pe caleaferat6,estede 712 km.


Acestnumlr seglsegtela intersecfialiniei Bactru( + ) cu coloanaArad (J).
Intersectdnd linia Arad din tabelcu coloanaBacdu,glsim distanfape $oseaintre celedo-
u6 orage:583km.
Numerotdndoragele,conform numirului de ordine rezultat
din tabel,de la I la 7, distantadinhe oraquli gi oragulj se afld la (d" d" "' dn )
intersecfialiniei i cu coloanaj gi poatefi notatl simbolic cu di1. d22...d27
Astfel: distanfaBac[u-Arad(pe caleaferat[!) ested32= 712 km, ldr |
iar distanfaArad-Bac[u(pe gosea!)ested23= 583km. Ob]inemin
acestfel o matricea distantelor(pe goseagi caleaferatd)intre ori
;;, ;,,,)
l.;,:,
caredou[ dintrecele$apteora$e.
PorteoI
Elemenfe de colcul motricealsi sisleme de ecuofil liniore

I Pro blem aI
rCA.,CT,
a) Care este distan{a pe $oseaintre ora- Pl' 9 2
geleBragovqi Cluj: dorsau dzo?
i3ti,,l 4 J
b) Exprimali in limbaj matematic condi-
P ri I I
fia necesard gi suficientl ca d1isE reprezinte
distanfadintre oragelei gi j pe $osea,respec- Asociem acestuitabel matricea:
tiv pe caleaferatl. (g z\
tl
Rc:oli,are: c e = l4 3 |
tl
a) Tabelul aratd foarte clar cd numerele [ 1 r)
deasupradiagonalei tabelului, marcat[ prin a costurilor pieselor (costuri de achizilionare
cifrele 0, indicd distanla pe gosea;deci d67, gi costuri de transport).
fiind deasupradiagonalei, indicS distanla pe Se pun urmdtoareleintreblri:
$osea. a) cdt costdachizilionareaproduselorp1,
b) d,:= distanfain km intre oragelei gij: P2gi P3,necesareproducerii obiectului A?
6 distanlape gosea,dacl i <j; b) cdt costdtransportulproduselorpy, p2
d u=l 0, dac di = j; gi P3,necesareproducerii obiectuluiA?
L distanfape caleaferat6,dacdi >j.
Rezolt,are:
4' 9 + | ' 4 + 2' | :42 uni t6l imone-
i Fro b lem a2
tare ^cost6
)
achizifionarea pieselor necesare
O firm6 produce doud obiecte, A gi B, produceriiobiectuluiA;
pentru a c[ror fabricare utilizeazd trei produ-
b ) 4. 2+ 1 . 3 + 2. | : 13 uni tdl i mone-
se, P1,P2gi P3.Pentru fabricareaobiectuluiA tare costl transportul pieselor necesarepro-
sunt necesare4 bucifi P1,o bucatf,P2 gi doud ducerii
obiectului.
bucdti P3, iar pentru fabricarea obiectului B
sunt necesareo bucatd P1, doud buc5{i P2 gi
0 F ro bl ema3
5 buc6fi P3.Acest necesarde fabricaliepoate
fi redat mai simplu prin tabelul urmdtor. Calculalicat costeachizilionarea piese-
lor, respectiv cdt costb transportul pieselor,
pentruproducereaobiectuluiB.
Observf,mcA putem aranja calculele ast-
fel:
Prin urmare,necesarulde piese pentru fabrica- 2l
rea celor doul obiecteesteredat de matricea: 3l:
(q I 2)
N= | | ll
u 2 s) (+. s + 1 . 4 + 2 . 1 4 . 2+1.3+2.1)
a necesarului de produse pentru oblinerea
obiectelor A gi B. Tabelul urmitor redd, in [.9+ 2 ' 4 + 5 . 1 1 ' 2+2,3+s t)=
unitAtimonetare,pentru fiecareprodusP1,P2, (qz l3)
=| t:c
P3, costul achizi{iondrii lui, notat cu CA, 9i
\22 r3.)
costulde transport,notat cu CT.
Porieo i
Eiernenieoe cc/cr-'lnroiriceol :ii.s;s;enre
iJe sclrciii iirri,srr:
Am ob{inut o noud matrice C, care este
matricea costurilor de achizi{ionare gi de Pr Pu P:
transport necesare pentru fabricarea fiec[rui .i tt risz)
obiect. A->
B -->
farj'l
r, 12 5 i
llo.'l=(* tt3)<-
3 )+
n
' ' ull.
llJ. | \\2 2 B
++ + +
CA CT CA CT

1 Un rezervorpoate fi umplut de la doud robinete,R1 gi R2. Dacd robinetul R1 estedeschis


4 minute, iar robinetul R2 3 minute, atunci in rezervorvor fi 36 I ap6. Daci robinetul R1
estedeschis2 minute, iar robinetul R2 estedeschis7 minute, atunci in rezervorvor fi 40 I
apd. C6{i litri de apd curg intr-un minut din fiecare robinet?

2. O firmd produce trei tipuri de mobil6, Mr, Mz, gi M3, pentru care folosegtepatru tipuri de
subcomponente, Sy,52, 53 gi Sa,fabricatedin materiallemnos.Numbrul de subcomponen-
te folosite la fabricarea fiecdrui tip de mobild estedat de tabelul urmf,tor:
.Mr
z 1
S2 2 1
'Sr"''' 2
a
,,.,.'S.a,,',.,. J

Produc{ia,in buc6}i,pe tipuri de mobilSestedatl in tabelulurmltor:


Tip mobilnI llr:,l'Mii,;. Mu "' . Mr ,",
bUC,:::,t...:,.:, x v z

stocul de subcomponenteeste urm[torul:

Sr: Srl 'Sc


:': Szt,rl
Stoc(buc.) t2 t3 t5 20
a) Puteli afla producfia care epuizeazdtoate subcomponentele?
b) DacI stocul de subcomponente34 estede 2l bucd{i,justificafi cd niciun fel de produc-
{ie nu poate epuiza stocul de subcomponente.

3. Pute{ijustifica rapid de ce sistemul:


f*-2y*32-t=5
I
-z+3 t=7
]x+a V nu are solufii?
^
l -**3 y+2 2 *3 t
l 2 x-2 y-z+4 t= I
Porlec I
Elemenfe de co/ct.r/mafriceolgl sisleme cle ecuolitlinio,.e
4. o frrmd dispunede doud magazine,Mr $i M2, gi comercializeaz6,trei produse,p1, p2, p3.
Notdm cu A matricea vdnzdrilor realizatela magazinul M1 in prima gi a doua zi:
(s 2)
o=I I 4l
l,
u0)
Prima coloanda lui A reprezintdvdnzdrilede produseP1,P2,respectivP3din prima zi, iar
coloanaa doua reprezintdvdnzdriledin ziua a doua. Analog, se consideri matriceaB a
vdnzdrilorde la magazinulM2:
(r 5 )
l'l
7
" = l,
(4 3)
|
CareestematriceaC avdnzdrllorrealizatede firm6 in celedoui zile?

5, O firmd producedoudproduse,x $i y. Pentrufabricareafiectrruiprodusseutilizeaz6pie-


seleP1,P2,P3.Necesarul depiesegi cheltuielile
pentruprocurarea
acestora
suntmen{iona-
te in tabeleledemai ios.

P 2 .. '
,].::,;31,, 5 2
1y: 2 J 2

':i;lil',i'::':
i,ilit;t: achizifiohare r'diverse
ru{t l0 I 2
F2 5 5

Pl I 2

Asociem primului tabel matriceaA a necesaruluide piese,iar tabelului al doilea,matricea


B a cheltuielilor generatede procurareapieselor:

(s 2 l ) (r, t r)
A= | t. r:lr , tl.
\2 3 2 )'
u 2 r)
Care estematricea repartiliei cheltuielilor generatede activitatea de fabricare a produselor
xg i y?

10
PorteoI
Elemenlede colcu/ motriceolgisisfeme
de ecuolii liniore

mMatrice: Mullimide matrice


Considerind mulfimileM = {1, 2, ...,mlgi N = {1, 2, ..., n}, o maticedetip
(m, n) cu elementedin C esteo funcfieA : M x N C, A(i, j) = ai3,valorile
jos. -
funcfiei A fiind cuprinsein tabloul de mai
Fie m gi n dou[ numerenafirale nenule.Senumegtematice de fip (m, n) cu
elemente din Crllrrtabloude numerecomplexe,de forma:
(a, ap ... a1n )
tl
a22 ... a2n
la?l I
tt'
t """""""""" " 'I
I
\aml amZ ... A^n)

Numerelecomplexe€\ senumescelementelematicei.
O maticedetip (m,n) semainrmre$te
m4ticeanm linii gin coloane.Elemenrcle
/lnleii sunt:

iar elementelecoloaneij sl'xfi:

Vom nota cu Mr,n(C) mulfimeatuturor matricelorde tip (m, n) cu elementedin C. Dacl


A e Mr,"(C), seutilizeazdnotafiaprescurtat[:

in mullimea M,,"(C) distingem cdteva submulfimi importante: M*n(R), M."(Q) li


i M*n(Z), dup[ cum elementelematricelorsunt,respectiv,numercreale,ralionalesaulntregi.
Esteclar ctravgmincluziuni:
M.,"(Z) c M*n(Q) c M*"(R) c M.,"(C).
Fie o matriceA e M.r(C), A = (ai.i).
Dac[ n = l, matriceaA de tip (m, l) senume$tematice coloand:

11
7

PorfeoI
Elementede co/cul motriceolgisisfemede ecuolii liniore
DacIm = 1,matricea
A detip (1,n) senumcate
matricelinie:

DacIm = n, matriceaAdetip (n, n) senumegte


matrice pdtraticdde ordin n:

sistemulordonatdeelemente,8fir 8i22ta3l,,,.,, am senumegte diagonataprWpat{ e


matriceiA, iar sistemul
ordonat deelemente a'tt.,ai2n-,,al n-2s...t ailt senum€ttedtagonata
secundarda matriceiA.
lrfullinleamatricelorpittraticede ordinn cu elemente din C senoteazlcu lvl"(C).Avem
incfuziunile:
M"(Z) cI["(A) c Mn(R)t U"(Cl.
in mullimeaM"(C),matriceapltratic[ deordinuln:

, :. .:
car€.eqq slepcnrcledepedi4gottBla
principallegalecu I gi rcsArlelementclor
ggaloogO joacl
un rol important.Easenumegte maticed unitategi,atuncicsndnu cxisrnpcricolulgnpicon-
fuzii, senoteazAcul.Dactrintoducemnotalia:
rr
i =j
6 ,,: Jl 'd a cr
" [0,&c[ i+j
atuncimatriceaunitatedeordinn cste:

. In = (6iJ).
611
senumegrc
simbolulluiKronecker.

12

I
PorteoI
Elemenlede colcul matnceolgisistemede ecuofii liniare

IE operalrcu matnce

l
t:
r,

t
a

I
r

t-
I

l3
F/ementede co/cu/ motriceolsisisteme
de ecuotii liniore

nil Adunarea
matricelor
esteasoclafivd,adic6,
V A, B, C e M.,n(C),
(A +B )+C= A + (B + C).

lfl Matriceanuld

roo...ol
oe M,,n( c ) , o- loo"' ol

esteelement neutru la adunarea


t;; il
matricelor,adictrV A e M.,n(C),
A+g=O+4=4.

EE Oricematriceareo matrice.opusS,
adic[ V A e M..n(C),f A, e
e M..n(C),astfelincdt:
A+A'=A'+A=O.
=
intr-adev6r,dac[ A (aij),atunciA' = (- aij)$i
A+A'=A'*A=O.
MatriceaA' estematriceaopus[matriceiA.
Not6mA'=-A.

@ adunareamatricelorestecomutativd, adic6,VA, B e M,,n(C),

fubservalii
1, Vorbim numaide adunarea matricelorde acelagitip!
2. DacdA gi B suntdin Mr,n(c),sumaA+ (-B) senoteazisimpluA-B gi senumes-
Ie diferenladintreA 9i B. Operatiaprin careorictrrordoui matricedin M.."(C) li se asociaz6
diferenfalor senumegtescddereamatricelorpe M,.^(C).

[$xemplu (a r\ t 'a
- r) ( - z- t :+ t) _
-lsiB =l- 1 ,- s4)
at I a

DactrA=| I
4l ' 1 l,atunciA -B = l ,l-5
ll \-5 " \ 4- 2) t- 4 )l'
"/

14
PorteoI
E/emenferje co/cu/ n'tairicec:!si slslernecie ect,olji ltniare

Fiind datedou6matrice,o matriceA de tip (m, n) $ro matriceB de tip (n, p),
':,'rA sh{iifiC!A ,'* 1 q \ ' , , , , ' , : , , . : '" : . ) ;
B eMn,fC),B = (b u )
pim produsulmatriceiA cu matricea
natricea s€inlelcge
B seinfel€gematricea
matricea P dedetip (m,p) cu
tip (m, cr elementedin

P eM*lC),p=( p s ),

n
p,i= Iairbr; (l).
..1

1:ta]:tlt

:, ,.,1i

Qporaliaprin earEorictrrordou&matrice,A e,Mr,o(C)*i B e b&,r(C),seasociazd


produsul,
lor,AB e M,,o(C),senume$te lnmullireamaticelor.

Pentrua in(elegecum secalculeazlprodusula doul matrice,s6considerdm:


A e M23(C),A = (ar:)9i B e M3,a(C),
B = (bii).
Fiindde tip (2,3), cu douf,linii 9i trei coloane,
matriceaA este:
u'z u ' '
6= (a" I.
\azr dzz azl )
Iar matriceaB, fiind detip (3, 4), este:
b,, br: urq
[0,,
= oI bzr. bzz o* ]
" |(b 3 l b tz b s r bro l.
)
Conform definiliei, matricea produs P = AB va fi de tip (2, 4), adici:
p ,,
^P = [P,' "' Prr P
' ' -rq)
l"' I.
\Pzr Pzz Pzt Pzq)

t - - ums e c alc ule a z ll rtu n c ii rn i :l f:m e n :rl


t * ra tl ' i cci!" ,-

Evident,in conformitatecu egalitatea(1).


SI calculim, de exemplu, elementulp23,adic[ elementulde pe linia 2 gi coloana 3 din
matricea produs.

Conformrelafiei(1), deoarecei=2,j= 3 gi n = 3, rezultS:

15
f

E/ementede co/cu/ motriceolpisisfeme


de ecuotiiliniore

P1 = = szrbrr* azzbzt*azrbrr.
)a,pbk3
k= l
Seobservici in acestcalculsuntimplicateelementele
din linia 2 a matriceiA gi celedin
coloana3amatriceiB:

ztz a ! t2 ib,r b'o) ,,


b)t
ju', urol= [ P" Pn Pr: nu) = p
b32 lr' bro \Pzr pzz Wzl pzo
)
t )
se oblineastfelelementulp4 de pe linia 2 qi coloana3 a matriceiprodus.
Agadar,pentrua oblineelementuldin matriceaAB de pe linia i gi coloanaj , se facesuma
produselor elementelorcorespunzdtoarede pe linia i a matricei A cu cele de pe coloanaj a
matriceiB. Mai pe scurtsespuneci,,se inmullescliniile cu coloanele...

f;[*"-o,e
(r 2)
-r, jr.)
1. .'. o = -3'l'
$iB=l
[;
\-2 0,

a".i nn =
AeM6(C),BeMr.z( C) + AB e M2,2(C),
[e' ;;)
Apoi
(t r\
-r r)
o I_', il=f t.t.Cr).(-3)+3.(-2)
r.z+(-r).r+3.0.)_
": [ t [0 2 -2) (0.r+2.(-3)+(-2).(-2)
o.z+2.r+(_2).0)
[_, oJ
= ( t + t - a 2-l+0) ( -2 l\
[ o - o *q o +2 +o )=[-, 2 )

2. r'"o: [l -.'l
3)',
u,"= fl
-:
(2 -22):l
Atunci:
-t) (r -l o ) (r-z -t+ 2 o - 2 ) ( - r t -r).
o."= f t
l2 t )'1, -z z)=lz+s-2-6 o+ oJ a
:I -8 6)

16
E/emenlede colculmotriceolgisisfeme
de ecuolii liniore
fubservatii
1. Dacr A e M',"(c) 9i B e Mn,p(c),atunciAB e M.,o(c). prin urmare,are sensstr
vorbim de produsulAB numai dac6numIrul de coloaneal matriceiA esteegalcu
numirul de linii al matriceiB.
2. DacIA e M"(C) 9i B e M"(C),atunciAB e M"(C).

@inmullirea matriceloresteasociafivd,in sensulurm6tor:


V A e M*,n(C),V B e Mn,p(C), V C e Mo,o(C),
(AB)C= A(BC).

@ in mullimea M"(C), a matricelorp[tratice, matriceaunitate In este


element neutru la inmullireamatricelor,adic[:
V A e M,,n(C),AIn: InA: {.

fiinmullirea matricelorestedisfributivd ta s6nga fa{[ de adunare,in


sensulurmdtor:
VA e M.,n(C),V B, C e M",o(C),
A(B+C)=AB+AC.
De asemenea, inmultireamatricelorestedisfributivd la dreapta fat6 de
adunare,adicd:
V A, B e M,,n(C),V B e Mn,o(C),
(A+B)C=AC+BC.

fubservalii
1 . Pe mullimeaM"(c) a matricelorpItraticede ordin n, (n > 2)'inmullireamatricelor
nu estecomutativd,deci
f A, B e M"(C), astfelincdtAB * BA.
. (-t 2') .^ (o l)
Intr-adevir,fieA=l lsiB=l l.
(0 t)' (r _ t) '
(z -3) (o l\
Atunci:a.g= ll llsiee= | "' l.aeciAB*BA.
\l -t)' [_l 1)'
2. Pe mullimeaM"(C) a matricelorptrtraticede ordin n se definescputerile naturale
ale uneimatriceA e M"(C):
dacdP = 6
4o:
' {I"' '
[An-t4, dac6p e N*
Rezultdimediatctr: i) A' : A;
ii) Vp, q e N, APAq- 4n+cAi({n)c :4nc.

17
PorteoI
Elementede colcul motriceolsisisleme
de ecuoliiliniare

!$xemplu .\ / .
-l I -i ll I l l -r)
Fi ec[= i'si A:fl 1 ') . o *.,cA = i f
t) -I
t-l
r ) [- 2 - i i )'
[2i -t
[2i

Ei l VA eM.,n(C),l'A =A .
(a +
EE V o, 0 e C, V A e M,,"(C), B)A: aA+ BA.
(oF)A=o(PA)= F(aA).
EE V o, F e C, V A e M,,n(C),
a(A + B) = aA + crB.
Ell V " e C, V A, B e M*,n(C),

EE!V " e C, V A e M.,"(C),V B e M,,p(C),cr(AB)=(oA)B =A(oB).

Fiind dati o matriceA de tip (m, n), -


A e M,r,(C),A=(aii),
senume$tefranspusa matricei AmatriceaB de tip (n, m),
BeM*lC),B-O,i ),
definiti prin b;;= a;i,adicdbi;,tm elementoarecareal rnatriceiB de pe linia i, soloaflaj, este
elementulaiidin liniaj coloanai a matriceiA.
Notlm B -'A.
SeobservicAtA seoblinedin A, luendliniile, respectivcol,oanele lui A, drcpt coloane,res-
pectivlinii penbxJ tA. Mai precis,primalinie a maFiceitA eeteprimacoloan[ a matriceiA;
a doua linie a matricei'A estea doua colaarl a lui A q.a.m.d.

18
PorteoI
Elementede colcu/ motriceolsisisfemede ecuoiii liniore
[!Semplu
o)
ou.no = ( atunci
ot ', ),
":[_{ '1.
2)

u VA e M.'(C),'('A)=A.

u V A, B e M..n(C),I(A + B) ='A + tB.

d V A e M*,n(C),V B a Mn,p(C),'(an;= g'o.

m V a e (C), V A e M*n(C),'(cA) = c'A.

I
ffi Siserezolveecuafia:

3X + :,|),iJ.[]
F:l :l
Rezolvare:
(r r) (-_J
I o) (-r 2 6) 6') rz'1
I I f-3
2l 7 ol* t--9 3 ll = ll l4 t l+l- l f l= l s lll, e c u a lia s e s c rie :
I
Deoarece
I
6) I
I
t-)
\- 0)I I -4 n) [ r o) [-r rzJ
a
J
'r)
_.
(2 ( -l t2
I
Ii2)
I [-r rz) (2 -3)
3X+ )2l l <+3x=lsttl-l -r
-l 5 IltlI
-l
zl;
l-t I I

[2 -t) I
-:
I

l.-l t2
I
Ii2) t--r l2J [2 -3)
'f-r rs) (-
5 15
.\
.tl
aeci 3 X= 6
l 9 l <+X : Ir l I r-t31.
r)
;-Jl 6I 9 lr,dde u n d eX:l 2
I

(-3 rsj '[- J l5 [- r s./


Il ^ . II I r -t)
3X- 2\
l" 2Y -2 3 4l t
I
\ z tl
fl tt serezolvesistemul:I e M3(R)'
(I,33 9 -6)' ;x'Y
I
4X- Y -l -t
4) o", l
l (0 | 3)

r9
g'

Elemenfede co/cu/ mofriceo/gisisfemede ecuofii liniore


Rezolvare:
inmullind ecuafiaa douacu - 2 gi adun8nd-o
la prima,seobline:
(-6 -r8 12) (r 8 -7)
-sx=| 2 -8 -r+l+l-z t o l,
(-20 -2 -6) [5 2 t)
deunde:
(t , -r )
*= 10| , 1 ,
[3 0 t)
iardinultimaecuatie
rezultd:
(3 -u) (r -r 2)
Y = a X - l - l 'o ,
l , d e un d e "= lto tl
(1 0 | 3) [2 - l r)

(
riematriceao= ', I :ll . sr searate
cn,oricare
arfi n numtrr
natural,
flf
[_, , o )
=A-212.
An+2-2An+l
Demonstralie:
Utilizim inducliamatematicA. Pentrun = 0, seobfine:
A'-zy'.= A-213,
careseverifictr prin calcul direct. Fie k un numdrnaturalfixat. Presupununegalitateaadevtrra-
te pentrun = k gi o dernonstr6m pentmn = k + l.
Deci presupunem cf, Ak*2-2Ak*t = A-2b gi demonstrlmc[ Ak*3-ZAk*z * A-2h.
intr-adevlr,6,k+3- 26k+2= A(Ak*2- 2At*t) = A(A - 2lrS= sz - zy'lb= ,{2 - 2A = A - 2h.

fie A giB e Mo!C),astfelinc6tAB = BA. Strsedemonstreze


ci:
fi)
a ) V neN' , A B n= Bn A ;
b ) V m , n€N' , A t Bn = B n At;

c) (A + B)" = -.!- (binomul lui Newton)


)Ci..An-'Br
i=0

Demonstr"alie:
Pentrun = 1, se oblineAB = BA, evidentdin ipoteztr.
a) Utilizam inducliamatematicf,.
Fie k un numtrrnaturalfixat. Presupunemci ABk = BkA li demonstrAm
c[ ABk*l : Bk*lA.
intr-adevtrr,ARk+r- A@Bk)= (AB)Bk= (BA)Bk= B(ABk)= B(BIA) = (BBk)A= Bk*rA.
b) Sedanonstreazlprininducliedupl m.
c) Folosiminducliamaternatictr.
PorteoI
E/emenfede calcul mofriceolgisisfemede ecuofii liniqre
I
pentrun:l, seobline
(A + B)' = <+A + B =ClArBo+Cla0n'<+
lCia'-'nl
i= 0
.<+A + B = A + B, evident (S-a linut cont cI Al = A, BI = B, A0 = B0 = In 9i cI In esteelement
neutru la inmullirea matricelor.).

Presupunemc5 (A + ny: gi demonstrbmcd:


iC;nn-igi
i= 0
gl
(A + B)n*r=ICL*,e"+l-igi .
i=0
Intr-adevdr,

( A+ B) n *=(
r A + B X A+ B )n=(A * e)Ic|an- is i - =
i" l(o + B )A n -iB i
i=0 i=0

.
= = -!- 14n*t-igi*4n-igr+t) =
lc;1ann-igi *g4n-'s') Ic;
i= 0 i=0

n
= :
I c l o "*' - t e r + f c;4 n -i g i +rcl A n *r+ cl a 'B' + clA"- r gz+ ...+clABn+
i=0 i=0

+ ... + cl-rA B "+ clB n+r=


+ c l A n B'+ clAn- rB 2
= cl*rAn*r*(cl
*cl)n"n'+(cl*ci)e*'"'+ ...+ (.1-'*ci)ae"+.clilB"*'=
= c l *r An * r +cl,* r A nB r+
ci+rA n-rB+...+cl*rA
2 B n + c l* , B n :
i" ir. , o " + l-ig i,
i =0

fl ri"."t""", = Srsecarcureze
An,unde
n e N..
[i : ?]
Rezolvare:

(otr)
l0 o , 1.
Observ6m cd A = 13* B, unde 13este matricea unitate de ordin trei gi B :

[0 0 0)

" ( oor)
Rezultl:e': I O 0 0 | liBn:O,pentrun>3.
[oooJ
DeoareceI3A: AI3, putem aplica formula binomului lui Newton:
n (L -1 )
G3 +B )n=Ii +clt1{n+ cS Il'B 2= I r+ n B *
"2.

21
E/emenfede co/cu/ motriceolsisisleme
de ecuotii liniore
Prin urmare:

(l o o') (o r 2) (o o 3) (, n :n1+nl
A " =l0 ro l*" 1oo: l*$- J ) lro o l = l o t 3 :nI
[0 ot) (oooi '[ooo) I
lro )

Exersare
E1 F iem at ric e r e : ^ = ( j
? - r , ) , , = ( j ; ) , . = [: I;' ) ,o = ( _ ' r ,' )
A + C qi B + O.
S[ secalculeze

-t t)
E2. Fiematricele:
o:| siB=
- fl'') -2
[2 o t)' [r z) '
S[ secalculeze:
a)A+B,A-B9iB-A;
b) 2,A+ 38 9i 54 -B; 3 tA + 2,8.

E3. Seserezolveecua{ia:
(-'t s\
zx*+[ -
o i )--u".

(t -r\
E 4 . F ie m a tr i cele:e=
|''
(2 t)
(r
l.e= | O
[,
[r "=
i,]'.= [ri,;)
r)
Si secalculeze AC,DB giBA.

(ro) (r 23)
\
Fie
E 5. m a trice te:o:l t
ol ,"=i o^ I l l ,.=l o I 4 1 .
\-z tu)
[o r) [z o oJ
a) Ceproprietate justifict egalitatea
a inmulliriimatricelor (AB)C: A(BC)?
b) Calcula{i(AB)C : A(BC) 9i comparalirezultatele.

22
Elemenfede colculmotriceolgisisfeme
de ecuolii liniore
-2 t)
(t
E6. Fiematricea
o= ,^ -^l
| 1|
[-2 2 0)
56 se calculezeA2 - A.

(t , -tl
E7. FiematriceaA: 12 I 3 I . Si secalculeze:
[z 1 o )
a) 2A 9i A2; b) AtA; c) ,4.3ti (e + tr;3.

E8. Fie matricea (: 1l tn searatecb existiinumerelex gi y, astfelincdtesteadevlratl


": \2 s)
egalitateaA2 : xA + yl2,l2fiind matriceaunitatede ordin doi.

, o)
E9. Fie*ut t".u [l . ,u secalculeze
An.
u t)
u b).
E10.SeconsiderimatriceaA= ( u. u . n.
[-l |)
O
a) Slse determine a, b, asffelincdtA2* O: r( - I
[-t 0)
b) Pentrua: - b, sii secalculezeAn.n e N'.

Aprofundare
to.t" sinole
A1. pentruoriceae Rseconsiderrmatriceao":f Mz(R).
\-sma coscI'/
a) SI searatectr:AoAs: Ao*p$i (A")": Ano,n € N.
bl
b) PentrumatriceaB : ( ^, = rur1n), * + b2* 0, strse demonstreze
cI existlicr e
\- D a)

e [0, 2n), astfetincAts : .f,t * d n".


c) Folosindrezultateleprecedente, sI secalculezeMn gi Nn,unden € N',
(r l'l\ si N :l t'(t;
M:l ' '' \- 1.
\_r r)' [ _ r J3 )

23
E/ementede colculmotriceolsisisteme
de ecuofii liniore
A2. Seconsiderdurmitoarelematrice:
( -+ 2 2) (r2z )
o :1 , -4 2l ,B =12 r rl , c = a A + b B , a , b e R.
[2 2 -4) [2 2 2)
a) SI sedemonstreze =
cdAB BA, ,A.2 = -6.4 li B2= 68.
c6, dacf,X e M3(R) li x2 = tX, t e R, atuncipentruorice n e N'
b) Sb se demonstreze
avemXn= tn-lX,
c) Si sedetermine
Cn,n € N*.

(r + zx o +x
)
A3. Pentruorice x e R se considerdmatriceaA*: 0 I 0 leM3@) .
|
[-x 0 t -2 x )
0 4)
cdA,: I: * xB,unde
a)Sdse arate o o
":l: l.
[-r 0 -2)
b) Sd se calculeze82.
c) S[ se aratecI A*Ar: A*ar.
d) S[ se calculeze(A*)n,n e N*.

44. Fie multimile de matrice:

= l (z-*x - r, . ] 1. . *.
; c , : l?+ v ot
'' l[ z{t-* )z* -lJl^f =" 1 [.-r x - y)l)*l ,r.q) .I;
I
'"'-
l(r-, o *)l
o ,= ]ol o o ll..*']+ff'c.:{l
ot-xJl
l[ x
..1
r o l l .'
"')
{(* ox\l

[ [ .0 *Jl '1,
l(* oiy ' ) l I [ft- 2 x '?+zx)l I
c s : ll o o o l l ^ ' r e R , x 2 + v z # o f;c.= llo
I .i .."J
l[ iv ox ]l J [[o o
a) S[ se demonstrezecd: VA, B e G; = AB e G; gi AB: BA.
.ll
b) Fiind dati matricea A e G1,str se determinematricea B e G;, astfel incdt AB = I, unde
I estematricea unitate.

( a b)
A5 . F ieA : ;, I e M2 (R ),c u a + d + 0 . S d s e d e monstrezeci :
\c s)
a) A2 - (a + d)A + (ad - bc)I2 : 02;
b) AB: BA <+ A2B : BA2.
F/emenfede colcu/ motriceolsisisteme
de ecuofii liniore
A6. rie A, B e M"(C). Sdsedemonstreze
cdAB - BA + In.

O7.a)Fieeqiesolufiilecomplexealeecuafieix2+x+l=0;fieomatriceAeMn(C)gi
matriceleB gi C e Mn(C),B = eA gi C = EA. Strsedemonstreze
ctr:
A2=BC;82=CAgiC2=AB.
cd VA, B, C e Mn(C),A2 = BC; 82 = CA SiC2= AB + A,3= B3= C3.
b) DemonstraJi

(1 2'\
A8. fie matriceaA= l.
|
\0 l)
a) S[ sedeterminematriceaY e M"(C), astfelinc6tYA = AY.
b) SI serezolvein M2(C)ecualiaXn = A.

A9.FiematriceleA,BeM"(R).DacdA+B=In$iAB=On,sdsearatecd,oricarearfinu-
merelerealep $ q, GA + qB)* = pmA+ qmB.

(uo*p aP
A10. SasecalculezeAnpentrumatriceaA=
| aP ap+p ::1,u.*,p€N'.
laPaP
\
+v)
^'

25
F-

Gapitolul
ll

ANoliunea de permutare
M = {a1,a,2,
Fie o mulfimefiniti cu n elemente ..,, dn},
In clasaa X-a am numit permutarea mulfimii M oricemullime ordonat6cu n elemente,
carese ob{inedin mullimeaM. De asemenea, am vtrzutc6 numIrul de mulfimi ordonate,cu
c6ten elementefiecare,carese oblin prin ordonareamullimii M, adicl numdrulde permuttrri
alelui M, esten! : | . 2. .... n.

O ProblemaI
mulfimiiA = {1, 2, 3}.
Scrielitoate'permuterile
Rezolvqre:
Permut[rilemul{imiiAsunt: (1,2,3);(1,3,2);(3,2,1);(2,1,3):(3,1,2):(2,3,1).
Seobserv[ctroricaredintrecelegasepermutiiriale mullimii A definegteo func]iebijecti
vtrpe mullimeaA cu valori in mulfimeaA gi reciproc.De exemplu,ultima permutaredefinegte
func{iabijectivb o : A ---+
A prin urmltorul tabeldevalori:

Conformtabeluluide valori: o (l) = 2, o (2)= 3 qi o (3) = l.


Seobignuiegte
urmltoareanotafie:

in careprima linie pune in evidenfi mullimea(domeniul)de definilie, iar a doua,mulfimea


valorilorfuncfiei.Suntemconduqila urmitoarea:

Fie n un numir naturalnenul.Senumegtepermutare de gradul n oice


fincfie bijectivn,definiti pe mulfimea{1,2, ..., n} cu valori in mul{imea
{ l, 2, ...,n}.

26
PorteoI
E/emenfede co/cu/ motriceolsisisleme
de ecuolii liniare
Vom nota mullimeatuturorpermut[rilorde graduln cu Sn,iar elementelelui Snle vom
nota cu litere mici grecegti:o, I, o, ...
O permutare cr de gradul n se noteazSastfel:

o= ( ,
-- ', ':'. .1 ". .).
["(t) a(z) cr(l) , .
"(')./'
adicdprintr-untabelin carein linia a douasescotin evidenfitoatevalorilefuncliei c. Deoare-
ce o esteo funcliebijectivd,a(1), o(2), ..., a(n) suntdiferitedoutrcdtedoul gi areloc egalita-
teademul{imi:
{cr(1), a(2),...,cr(n)}= {1,2,...,n}.
MulfimeaSnaren! elemente(permutiride graduln).
in mullimeaSnexistl un elementremarcabil:permutarea identicd notatl cu e:

Aceastaestefunctiaidenticl a mul{imii A: {1,2,3, ...,n\:


l e :A+ A , l A (i):i .
Altfel spus,e: la.

Fie o pi p doul permutiri de graduln, adicl c e Snqi p e S".Cum a gi p suntfuncfii,


cr:A -.' A, B:A ---A,
aresenssdvorbimde compunerea acestorfuncfii a o p, careestetot o functiebijectivI:
61o P : A'-- A, (a " BXi)= 61(P(i)).
Decicro p esteo permutare degraduln, numitiptodusul lui d cu p,notatimai simplucr,p.

[!!xemplu
Seconsiderlpermutlrilede gradul3:
hz (t , , ).
": Ir 3 ;t,p :[3 2 t)
Produsulcrpestepermutarea:
2 3 )
oB=
' |, ("obD'
[("/J(t) @B\z)
unde:(ap)(l)= a(F(l)): a(3):2:
(cFX2):ct(p(2): a(2):3;
(o0)(3)= cr(0(3): a(1)= l;

27
t

E/ementede co/cu/ motriceolgisisfemede ecuofii liniore

I i)
"u=[l
I ProblemaI
lt ') 234)
Fie permutlrilede gradulO, =
" [i i i | "u=[; | 4 3 )'
SI secalculeze op 9i pa.
Rezolvare:
2 3 o).ft z 3 4)_fr 2 3 +)
os
' :fr
\3 | 4 2)\2 | 4 r , J - [ r 3 z 4 ) '
4 )l=l (rz3 4)I
'so =(t2 30)
\2 r4 3 )
ft23
[3r4 2) (+ z t. r ) '
SeobservdcdaBI pa.

Din proprietlfile compuneriifunctiilor rezultdurmltoarelepropriet{i ale


compuneriipermutlrilorde graduln:
ICorp*o.a a doutrpermutlri degraduln esteo permutarede graduln:
Vcr,peSn?cpeSn.
I Cornpunetea permuttrriloresteasociativl:
V a, 9, y € Sn,(op)y = c (9y).
I Prrrutur.a identicd e e Snesteelementneutrula compunerea permu-
tdrilor:
VaeSn,oe=eo:0,.
EOti." permutareesteinversabil*
Vc, e Sn,3 c -t e Sn,astfelincdtaa-l = o-lo = e.

fubservalie
Exist[ permutdria 9i p de graduln (n > 3), astfelincdt aF * 9a; deci compunerea
permu-
tdrilor nu estecomutativtr.

I Problema2
t^
de gradulo, r= (l^ '.
Fie permutarea
4 2 |r)
[3
S[ se determinec-lgi sd se verifice egalitateao -lo = oo -t: e.

28
E/emeniede colcul motriceolgisisfeme
de ecuofil liniore
Rezolvare:

. ( t z 3 4)
-
o, - ' = l l.
["-'0)"-'(z)"-'(l)"-'(+)J'
Pundndo'(l) = i, din definiliafunc{ieiinverserezultbo(i) = l; deoarece
a(4) = l, din
injectivitatea = =
lui o rezulttri 4, decia-'1t; 4. Astfelseobfine:
_,(t234'\
(l '=l l.
[4312)
Rezulti imediat o-10= oo-l= e.

ffibservalie
Pe mullimeaSna permutlrilor de graduln se pot definiputertle intregiale unei permu'
tlri c astfel:
DacineN.atunci:
n=0
fe,dacl
on:
lcr,dacbn = l
[crcrn-l,dacan > 2

9i
"-"=("-'1.
I Problema3
Sd se demonstrezecd:
a) V n e N, n) 2 qi cr1,cL2,...,c[n€ Sn,
(oraz ... crn)-l: crlt...crr'oft.
b ) V aeS ngin€N ' ,
(cr-r;":1o';-r.
Dentonstralie:
a) Vom demonstraprin induc{ie. Pentru n:2, avem de demonstratc6:
/ \- l -r -l
(0 r0 2 /-= c rz ' c rr
, ,t , .\
Intr-adevf,r, (cr1ct2)(crlro,ll)= srslt =
L ,\/ \ ".
Analog, tcrJ'cri'J[a,c2J=e.
in concluzie,(cr1arf t : oltolt .
Presupunemproprietateaadevlratii pentru orice k elementedin Sngi demonstrlm cd r5-
mdneadevf,ratiipentruorice k * I elementedin Sn.intr-adev6r,fie: cl1,a"2,...,o"y,cr,1*1
€ Sni
ahmci (a,ar...oror*,ft= gi
[(araz...crr)crr*r]-t=oo|(o,or...on)-t=ar,|ar.t...ailoil
demonstra{iaseincheie.
E/emenfede colcul motriceolSisrsiemede ecuotii liniore
/ \-r
b)(o"I'=l
go-...o= ("-')r
I g-'..;.o-'=
\ d e nor i ,/ denor i

fubservalie
Notalia cr-n nu poateproduceconfuzii;eapoatefi privit[ ca fiind egaldcu (o-']
Oinar-
finilie, dar 9i ru (o"f' conformproblemei3b).

Exersare
op gi po dac6:
E1. SI secalculeze
2 3 o) 2 3 o '),
- ,s=l ,t
" ) o = [[4 l 3 I 2) " [3 4 2 r)',
2 3 *),0 =1 ,t z 3 4 ).
b)0=fl
[ 3 4 | 2 ) '' (z 4 3 t)'
2 3 4 ') (t 2 3 4)
. 'r(o3:t[412 ) t q = l + ^
l 3 r)'

ft 2 3
', 4)
E2. Dacdoestepermu,*t" e={""ln.N'}.
[i ; iJ,tnt.determinemulfimea

53. Fie permutlrileo, p e S,:


(r
o = [ , 2 3 o r ) u = [r z 3 4 s )
t 2 + s J ' . q r z 3 s 4)'
a) Strse aratecL a0 = 9a.
b) Snse calculeze
o-',9-r,(og)-t 9i s[ severifice(crp)-t= p-lo-t

E4. S[ sedeterminepermutarea
o € Sa,astfelinc6t:
(r2 3 4 )(r2 3 4 )(r2 3 +)
[:4r,)lo|2,J=[,34|

30
Porieo I
Elemenlede colcul motriceolpisisfemede ecuotii liniore
Aprofundare
A1 . Fie u e Sn . Sd se aratecd exist6un numlr naturalp > 0, astfelinc6t u,p: e.

A2. SAse demonstrezecdin Snau loc urm[toarelereguli de calcul:


a) V a e Sngi m, n e 2,0,n0.': o''*n;

b) V u eS " 9i m , n € r, (" ' I:c rn ' ;


c) simplihcareala stdnga:V o, B e Sn,xo=xB + o: p;
d) simplificareala dreapta:V o,,p e Sn,ox: Bx + o = p;
e) V o, F e Sn,ecualiaox: B aresolulieunic6x: cr-r0.

A3. Fie H c Sn ,H+ a, avandproprietateacd,oricare ar fi c, 0 e H, atunci crB e H. Si se


demonstrezecd:
a) eeH;
b) dac6n e H. atuncin-l e H.

4 4 . Fiea e S n( n> 3 ). SA s e d e mo n s tre z e c d ,d a c dxo= crx,


V x e S n,atunci cr:e.

@|nversiuni|euneipermutari'Semnuluneipermuteri
Fie s e Sno permutarede graduln. O perecheordonatf,de numerenaturale(i, j) pentru
carel<i<j<nsenume$teinversiuneapermutdrii adacdo(i)>o(i).vomnotacum(u)
numdrultuturorinversiunilorpermutdriia,.Seobservdcdm(o) estecel mult egalcu num6rulde
submullimicu cdtedoudelemente alemulgimiifiniteA = { l, 2, . . ., n} .
n(l.-!
Deci0Sm(o)s C:=
"2
Numdrule(o): (-l)'"(") senumegte semnul (sau signatura)permutdr| a. Seobservd cI
semnuluneipermutdrieste+1 sau-1. Permutarea o senume$te pard dacdm(o)estepar,adicd
dacde(o): +1. Permutareao senume$te imparddacdm(o)esteimpar,adicddacde(o): -1.

ffixemple
/123)
1. Fiepermu,*"uo= "^l Num[ru]de inversiuni
' |^ - estem(o): 2
al acesteipermutdn
[3 r2 )
permutdriiestee(c): (- I )' : + l, adicdesteo permutare
gi decisignatura para.

2 3 4 5)
2. Fiepermurur.u
' o: |,t
[4 2 3 1 SJ'Atuntim(c)=3+1+l+0+0=5'deoarece
in linia a dou6inaintealui I sunt3 numeremai mari, inaintealui 2 esteun num6rmai

3l
. .. P o rt e o l
E/emenfede co/cu/ motriceolsisisfemede ecuofii liniore
mare,inaintealui 3 estetot un numlr mai mare,inaintealui 4 nu estenici un num[r
mai mare9i la fel inaintealui 5. Rezulti cd e(o) = (-l)5 = -1, iar permutarea
esteim-
par6.

identictrde graduln, atuncim(e) = 0 gi e(e)= *1, adicde este


3. Dac[ e estepermutarea
o permutarepar6.

I DacAo esteo permutarede graduln, atunciareloc egalitatea:


e(c)=Il "(i)-g(:)
I -J
r&j?"

A Semnulprodusuluia dou[ permut[ri esteegal cu produsulsemnelor


celordou[ permuttrri:
V a, I e S",e(cp)= e(o)e(p).

I Semnuluneipermutlri esteacelagicu semnulpermutlrii inverse:


Vc €Sn,e(a)=t1o-tr.

!l Produsula doudpermutiri esteimpardacbgi numaidacbceledoui an


semnediferite gi estepar dac[ gi numai dactrcele doutrpermutlri au ace-
lagisemn.
Nu vom demonstraacestepropriet{i, dar v6 propunems[ le verificatipe
cazuriparticulare.

I Problema1
a) Fie permutarea
c e 53,

o=f '2 ')


t-3 r) .
Si secalculezne(a)gi s[ severificeproprietatea
1.
b) Fie permutlrilea p e 55:
(tz3 45) (t23 4s\
" :[o z3 | s)'o =[., 2 4 3 r)'
Strsedeterminee(a), e(9),aF, e(ap) li sI severificepropietatea2.
c) Fie permutarea
<p€ Sa,
(r2 3 4 )
*=[r 4 | 3]
S[ sedeterminee(g),,p t li e(q t) gi strverificeproprietatea
3.

32
E/emenfede colcul motriceolgisisleme
de ecuolii tiniore
Rezolvare:
a)m(o): 2 + r: 3 +e(a) : (-lf :-1.
Pentrua calculaprodusul t-t "(i)-g(j), s6observlmc6:
r=i.^o. i - j

rra: (i,i)rr<i <j <3)=(1,z\(r,z\(2.,:)),


aeciprodusul,=[lr*ry arec]= 3 fac-
tori. Prin urmare:
a(i)- cr(.i)
_ cr(r)-a(z).o(r)-o(:). a(z)-o(:)_
tt
i
, . . ..1 1 ,-j t-2 l- 3 2- 3
=t- ?.=
t-2 1-3 ==-r=e(c
2-3 r)

b) m ( a) : 3 + I + I : 5 + e (a ): (-l )t = -1 ,
m ( p) : 4 + I + 2 + | :8 + e (B )= 1 -1 ;8 =+ 1 ,

^ (t z 3 4 s)fl 2 3 4 5) fl 2 3 4 5)
ou=l l. l l= l I
' [ 4 2 3 I s/\s 2 4 3 U [s 2 | 3 4) ' ,
m(ap)= 2 + | + I + I : 5 =+e(aB)= (-l)5:-1,
e(ctp): e(a)e(F)fiind verificattr.
egalitatea

c) m(q)= 2 + | : 3 + e(9): (-l)3 =-l;


,: (tztc\
-- -.
q-' :
' |^ ^1, decim(9-') 1 +2:3 =+e(q-r)=-1,
[3r42)'
egalitateae(q): e(q t) fiind verificati

I Problema 2
Demonstragiproprietdtile 3 gi 4, folosindu-v[ de proprietatea2.
Demonstralie:

3. Din ao I : e rezultii e(ca t) : l, iar din proprietatea 2 rezultl e(a)e(o t) : l, de unde re-
zultl cd permutjirile c Ai c t au acelagisemn, adici e(a) : 4o-tr.
4. Produsul a doui permuttrri o pi p esteimpar <+ m(ap): -l <+ m(a)m(p) = -l c>
<+ e(c) : +l $i s(p) : -l sau e(o) : -l ti e(p) = +l e cele dour permuttrri au semnediferite.

33
PorteoI
E/emeniede co/cu/motriceolsisisfeme
de ecuolii liniore

Exersare
E1. Sdsedetermine
numIruldeinversiuni
gisemnul
pentrufiecaredintrepermut[rile:
( t 2 3) (r 2 3 4) (t 2 3 4 ) (r 2 3 4 5 ).
r zj 'B =[: 4 | z )'t=l z 4 t t ) ' t = [ ; s 2 t 3 ) ,
"
" =[,
z:+s) (t234s o) ^ ( t 2 3 4 s e\
^ (r
" :[r | 4 2 rJ '":[r 6l 2 4 rj 'o : [ u 4 z r 3 t )

(t z s + s o)
o-=
E2. Fiepermutarea i 9ij, astfelincdtpermutarea
Sasedetermine sd
[u o i 3 j 1 J'
fie pard.

g3. Fiepermutarea i eij, astrer


', :) rr sedetermine incdtper-
": [1 ', 1 : : |
mutareasdfie impar[.

E4. SAsedeterminenumdrulde inversiunipentrupermut[rile:


(t 2 3 n)
a= | l:
\n n-l n-2 | )'
n n+ln+2 ,n).
B=123
'U352n-1 242n)'
2 3 n n+1 n+2 2n
,=(l ).
'(246 2n I 3 2n-t)' .
(t 2 3 n n+l n+2 2n\
^ l
o= l.
U 3 5 2n-l 2n 2n-2 2 )'
2 ... n n+l n+2 2n 2 n + l 2 n + 2 3n)
O= |
\n n- l I 3n 3n-l 2n+l 2 n 2 n -t n+tJ'

E5. SAse arate cd nu existi nici o permutarex, astfel incat x2 : c,, dac[:

a ) xe r, u, . = r r t o o r : ) ,
[l
b)xe57, ',:[l'u o o: u r1),
i

34
Elemenfe de colculmatriceol5i sisiemede ecuoliiliniare
E6. Seconsider[permutdrilea gi p e Sa,
2 3 a ' ) , s = fr 2 3 o ) .
o=l
[32|4)" [2l34)
a) S[ sedeterminenumlru] de inversiunialepermutlrilora, p gi ap.
b) S[ serezolvein Saecuafiaar3. x: 9.

E7. in mulfimeapermutlrilorde grad3 seconsiderlpermutlrileo gi p:


(t 2 3) r ,) .
B _ fr
" = [, 3 t)' " - [z | 3) '
a) Sdsedeterminesemnulpermutlrii x e 53,pentrucarec,x = B.
x, pentrucarecrx= B.
b) Snsedeterminepermutarea

E8. Fie x e 57.$tiindc6:


( t z 3 4 s 6 z ) (tz3 4 s 6 7)_ft z 3 4 s 6 7)
I lx I I
s 6) 't l '
u 3 2 l 6 s 4 ) [3 r2 7 4 [s l 3 6 4 7
a) sI sedeterminee(x);
b) sdsedeterminem(x).

E9. in mullimeapermutilrilorde ordin 4 considerf,


permutlrilen gi 0:
z 3 o).r=l, t 2 3 o ) .
n=(,
\3 124)' U3 4 2 )
a) Si secalculezen2Egi n-3E;
b) S[ sedeterminesemnulpermut6riin2007.
c) Si serezolveecualiafi2e. x = 0.

E10. Schimbdndintre ele, douEcdtedou6,literelecuvdntuluiAPUSENI,un elev obline din


acestacuvdntul PASIUNE. 56 se precizszedac[ numirul de schimburi efectuateeste
par sauimpargi sdsejustifice rlspunsul.

Aprofundare
A1. Fien € N, n > 2 gi cr e Sn.Definimcr prin a (i) : cr(n- i + l), V i e {1, 2, ...,n}.

a)Pentrun:5li": a sistrsearatecrm(cr,)+
[l :: I ;),srsedetermine
+m(a)= C3.
b) SI searatecAm(a) + m( cr ) : Cl, V cr e S..
c) SdsecalculezeI m(cr)gi sI severificerezultatulpentrun : 3.
q€t,
F

F/emenfede co/cul motriceolgisistemede ecuolii liniore

A2. Fiepermutareau
e 33,"= f: :L :l strsedeterminex
€ s3,astfelinc6tx2=u.
\r 4)

A3. Fiepermutareau
e Sa,
. u=(', : i 1l tnsedeterminex
e Sa,astfelinc6tx2=u.
(.4 3 2 t)

A4. Pentnro permutare


x € Sn,senoteazd:
{ '
F

,(*)=
-\"/ x(l) +€*...*aE.
x(2) "'' x(n)'
Si searatec6, dacdc, e Snesteo permutarepentrucare
VxeSn,s(a)Ss(x),
atuncio estepermutareidenticl.

A5. Pentnro permutarex € Sn,senoteaz[:


= [r.I)l., * -1-']..f"
p(*) * l-).
\ x(t)/( x(2)J( x(n)J.
S[ searatec6, dacdcr e Snesteo permutarepenfu care
VxeSn,p(a)>p(x),
atuncia estepermutarea identicd.

36
Capitolul
lll

Nofiunea de matrice gi operafiile cu matrice joacd un rol important in rezolvarea unor sis-
teme de ecua{ii. Ne vom convinge de acestfapt dupi ce vom rezolva, cu ajutorul matricelor, un
sistemde dou[ ecua]ii liniare cu doudnecunoscute.
Agadar, fie sistemul:

de doud ecua{ii liniare cu doul necunoscutex1 gi x2. Numerele a1;poartd denumirea de coefici-
en,tii necunoscutelor, iar numerele b1,b2 Senumesc termenii liberi.
A rezolva sistemul inseamnda determina toate sistemeleordonate de numere (c,1,a,2),ast-
fel inc6t inlocuind in sistem necunoscutel€X1,X2,respectiv cu numerele o,l, o,2,flecare dintre
ecuatiilesistemuluiesteverificat[.
Nu estenici o problemd sd rezolvdm sistemul cu metoda reducerii sau metoda substituliei,
invdtate in clasele anterioare. Cum practica impune rezolvareaunor sisteme care au un numir
mare de ecualii gi necunoscute, metodele inv5{ate anterior sunt, in general, ineficiente. De
aceea,vd propunem o metodl noui de rezolvare care se bazeazl,pe matrice gi determinanti. Ne
vom concentraasupranofiunii noi, cea de determinant.
Prin urmare. vom consideraurmdtoarelematrice:

O matricea sistemului'. o',:l


O mqtricea termenilor liberi:
'=(L)
O matricea necunoscutelor:

37
Elemenfede colcu/ motrrceolgisisfeme
de ecuofiiliniore
Utilizendmatricele9ioperafiile
cumatrioo, seobservd echivalenlele:
a ,,x,+ d n x2 =b,- (a11x1*e,ex2
'' - )l=l/U, \ (o-", , -'a 1r,\ / x",, \ f b , \
iI " ' ' <+ | .' lc'+ l ll l= 1 . -, l< + A
- -X = e .
fa2,x,+ a22x2 =b2 [azzxz*a22x2,/[b, / [ul azzJ[xz i [bz )

Consider[m
acumo alt6matriceA' careseobtine?ntr-un
anumemod,ugordeconstatat,
dinA:
.. ( d,st - 8,")
=
^ [-.;; u,|,'
)'
Atunsi din AX = B rezult[ A'(Ax) = A'8, de unde(A'A)x = A'B, din care,prin efectua-
reacalculelor,rezult[:
("rrarz-dndzt O )f*, )-(b,ur, -arzbz)
o -
I ?1p22-6p&r, )l*r] [u,,b, -braz,)'
Notdmdudzz - brazr= d2,rezult[:
d,bfl22- arzbz=dsgi a11b2
- 4rz42t=
(d o)(x,
)_fa,)a,*or[d*,)=fo,).
[o -' *''"[.dx
oJ[*rJ=[o,J' ,)-lar)'
Adicd d Xr = dr gi d x2= dz,iar dac6d t 0, atuncirezult[ soluliasistemului:
d' d'
* '=T'* r=T
Se observl cd d = Ln&zz-o12o21 se exprimdsimplu:el esteegalcu produsulelementelor
depe diagonalaprincipall a matriceiA, din caresescadeprodusulelementelorde pe diagonala
secundar[.
Acest numlr il notlm cu det A gi il numim detarminantul matlcei A saudaterminant
de ordin doi (deoarecematicea A, estede ordinul doi). Numinrl det A se noteazI de obicei
astfel:

prinurmare, =
dacdA o,to= ^u::l= =r.
[:;: i];),,*,' |]li ^,,u,,-a12421
Analog,
considerdm
matricea:
o,= (l:
?)
0,,o,=
Atunci =d'.
lli ?:l=o",,-a12b2

38
Elementede co/cu/ motriceolsisisieme
de bcuofii tiniore
Consider6ndmatricea:
(a ,, b, \
A z=l " .'1 ,
\a z r bz)
la,, b,
atuncidetAz= " -' l=u,rbz -b1ar,=4r.
- l
lau bzl
SeobservdctrmatriceaA1 seobfinedin A, inlocuindprimacoloantrcu coloanatermenilor
liberi, iar 42 seoblinedin A, inlocuinda douacoloantrcu coloanatermenilorliberi.
Acestprocedeude rezolvarea sistemuluisenumegteregula lui Cramer.

ftxemplu
=+
56 serezolvesistemul:{3 x-zy
[-5x+3y=-7

Rezolvare:
I^
-)l
d: | - -(- z).(-s)=-r+o;
ll=g.:
l -s rl
lc _11
d''11
= | t
ll=2.+-(-z).(-t)=-z
rl
l-t
lr d, l
dr : I
l- \ - rl
.
,l=:.(-z)-+.(-s)=-r
Dinx: , t: 9Z rezulta
x:2 li y: l.
f

Fiesistemele:
=S
e l. [2 * + Y=4. E2. [2x-Zy .
l3 x- Y= 1' [3x-2y=1'
(^
E3 . I*
t^
+ 3y=5. E4. )rx-zy=tr.
lrx-y-) l2x+y=4 '
e S . J 4 *+ 3 y=-1 . E6. J ox +y = t
l 2 x + 9 Y= 2 ' l8x+3y= -2 '
a) Pentru fiecare sistem si se scrie: matricea sistemului, matricea necunoscutelor.matri-
cea termenilor liberi gi forma matriceald a sistemului.
b) Sd se rezolve fiecare sistem cu formulele lui Cramer.

39
Portec I
Elemenfe de co/cul mctrice.o/5i-sisfemede ecuotu lrniore

sf,I Definitia
determinantului
de ordinn

Se spune despreelementele,liniile qi coloanelematricei A cd sunt elementele, liniile,


respectivcoloanele determinantuluidet A.

DacdA esteo matricepdtraticdde ordin n, A e M"(C), A : (art),se obignuiegtenotafia:


det A = la;;1.

ffibservatie
Noliunea de determinantal unei matriceare sensnumai pentrumatricelepdtratice.
Trebuie s6 re{inemcd matriceaesteo func{ie,iar determinantulmatricei esteun numir

40
Flementede colcul mofriceolsisisteme
de ecuofii liniore
Determinantul de ordin 2
Fie o mahice pdtraticdde ordin 2, A e Mz(C),

, (u ,, a r z)
o:
[.";, ^',;)
conformdefinifiei,detA =
le(a!,o,,,a2a(2), unde52estemullimeatuturorpermut[ri-
creS2

e=
lor degraddoi.Mullimea52are2! permutari, =
1l) 'ut^ [t
[1 2 ]) , a""i Sz: {e, n}. prin
u [2 t1
urmare:
si _
det A : * e(n)a6111a2opy:
s(e)a1"(r)lze(z) e(e)asa22+ e(n)atza*
)e(a)a'"1'yazc(z;:
ae{e,a}

Deoarecee(e)= ..1 gi e(n) = -1, rezulti det A = \p22-?12n21.


Agadar, definitia determinantului de ordin 2, care rezultl din definilia determinantului de
ordin n pentrun:2, este:

Determinantulde ordin 3
Fie o matrice pltratici de ordin 3, A e M3(C),

(" r, ? rz u,r' )
O=|u , e zz ur r l.
an )
\.a:r ltz
Conform definifiei, det A :)e(o)aro6)az"(z)arc(r) r rmde 53 este mullimea tuturor permu-

tdrilor de gradul trei. Mul{imea 53 are 3 ! : 6 permutlri,


2 3) __(r 2 3) , _(r 2 3)
^_ ( t
"= [t z s)'"=lz r rJ' d=
[r I z)'
s=11 ?1),,=
( 2 t3 ) '
rl ?1),
U 32)'
,=(' ' ')
[3 2t)
d e ci53: { €, n, 6, 9, r,0 } .
Prin urmare: det A : * E(n)a1n11g2n14arn(r)
Ne)ato(t\:e(e)a1"11p242yardr) *
)e(op,"1,p

+ e(6)a1611;a2qz)ar(:)
* e($)a1e11p2q2)a:s(r)
* eft)ar<rFz.tzlar(r)* e(0)a1q1ya2q21a3q31.
: : :
Deoarecee(e) +1, e(n) +1, e(6) +1, e(9) = -1, e(r) = -1, e(0) = -1, reztltA:
det A : a'11al22?y
* a,naztdtr* anatzretz- 1rznal13- &11?1.a32- ?6?22?31.

4'l
Portec
Flemenfecje coicul motriceo!gisistemede ecuotii ltnicsre
Agadar,definilia determinantului
de ordin 3, carerezultl din definitriadeterminantului
de
ordinn, pentrun = 3, este:

la ,, dtz u,,
" azz axlI
tl{l'tt
I
larr &tz asil

Aceastase re{inecu ajutorul a doudreguli:

Se formeaz6un tablou din liniile matricei A, sub care se mai scrie prima linie a matricei
A qi apoi linia a doua. Oblinem in acestfel un tablou cu cinci linii:

8ll- atz 3rr


azt .a5z- .4 z l
8rr ,.32- .&l l
orr .xiz- 8tr
?Zt &zz &zt

Termenii cu semnul *, &11d22ay, dr,ayt32, a,12a,4?31,


sunt cei care se oblin prin inmul{ire in
sensulsSge{ilorcontinui. Termenii cu semnul -, &y,at22&31,
dtr&zta3z, a'pal21a.e,
se oblin prin in-
mullirea elementelorin sensulslgefilor punctate,

Termenii cu +:
I produsulelementelorde pe diagonalaprincipaldi\,a22d4i
<) produsul x21al2dn,care in tabloul elementelor determinantului formeazd un triunghi cu
o laturi paralel5cu diagonalaprincipald,iar al treileavdrfeste separatde celelaltedou[ de dia-
gonalaprincipal5;

|;::
l?,'tr,'.1 w:l
x\;;l l^:ffi-"1
l";;
I produsul elementelor dpa,1d31, care formeazi de asemeneaun triunghi cu o laturd para-
lel[ cu diagonalaprincipalEgi vdrful al treileadincolo de diagonalaprincipall.
Termenii cu semnul - se oblin dupd aceleagireguli, dar in raport cu diagonala secundara.

42
PorteoI
F/emenfede co/cu/ motriceolsisisfeme
de ecuotii liniore
llllxemplu
Pentrua calculadeterminantul
matricei:
(tz
I
-1.]
A: l3 2
lzo i)
formdmtabloulpentruaplicarearegulii tui Sanus:
r')
iX,l rl
tl
IX t)

DecidetA= 1 .2.1+ 3'0'(-l) +2'2.1-2.2.(-l)- 1.0'l -3.2.1=


=2+0+4+4+0-6:4.
Acelagirezultatseoblineaplicdndregulatriunghiului.

rel ProprietSli
le determinan{ilor
Sdpresupunem
cdavemdecalculatundeterminant deordin4:
& tz or3 u , o l
lu,,
azz nz3 urol
lurt
?tz &r: urol
lur,
la+r &qz ?qt aqcl

Conform defini{iei, d : e( a ! n(Da ze(z)a ta(:) a +c(c) .


I
creSl

DeoareceSr are 4! : 24 de elemente,avemde scris24 de permutlri, de stabilit semnul


acestoragi de calculatsumaa 24 de termeni,ceeace estedestulde complicat.Calculeledevin
gi mai laborioasedac6ordinul determinatuluiestemai mare.Din acestemotive,vl propunem
sddescoperiliproprietilile determinantilorde ordin n, caresimplific[ de multe ori calcululde-
terminan{ilor.
Prin urmare,vd propunemsdfaceliurmtrtoarele calcule:
(utt arz a*')

flf deordin3,A : a2, tzz


fle matricea
I "rr l.
lt z ay )
\ a: r
CalculalidetA 9i dettA.

43
E/ementede calcul motriceolgisisfemede ecuolii liniore

^t;
Al calculafi o =1";'
determinatul T a liniearetoateelemenrele
0).
I
la:r a-sza:rI
S)

E' Calculatideterminanlii:
lI u , , dr2 u,, ir2 u,rl
| 1.,,
d = ll,a21 \'uzz Xa2rlgid'= i,la21 azt urrl.
I
I u'' az2 a, I l"r, 6n alrl

fr) Fiedeterminanrul:
1.,, irz ",rl
d= l"r, nzz aztl.
. lur, ltz urrl
Adundndla linia a douaelementeleliniei a treia inmulliti cu un numtrrcr,,obfinemdeter-
minantul:

Iu t,d n o p I
d'= +1,a3,arr+?ra3,ar,+l,a3,l.
la21a:r 432 azt
I I
Calculalid gi d'.
E

E' Calculafideterminantul
:

Iu,, ?rz u,,I


hzz
l^r, ^"1
I alr an ar: I
(liniile 2 9i 3 suntproporfionale).
Indicafie. Folosili-vi de rezultafulde la exerciliul4 gi de la exercifiul2.

f,l Fie determinantul:


l u ,, xn ar sl
o: azzurrl.
l"r, an azzl
larr
intre ele liniile 2 qi 3, seoblinedeterminantul:
SchimbAnd
ntz
lutr ",rl
O'= lur, tzz urrl.
lur, rzz azsl
Calculafid gi d'.

44
Elemenfede colculmotricealgisistemede ecuolii liniare

fife"t.,it.6,
?n
lu" ?ZZ d'tz +a',,ap+ a' p +a',rl
a13
"t,I l"',, "',rl la,,
ll:;
url+
: fliz
?22 u"lPl azr
a33| lu1
lar' lt22
atz a3l Iu1 atz :::I
fif cur*u6 determinantul:
I u,, dtz rr: I
I ^r, ?r, u7:oI
lffJ
(despre3se.o*""n :::-1,J; 'i"iff'j JH; i:'J,
linia
fi| tn matricele:

^=[:::il)"":[l:l:;)
Calculali:AB, detA, det B pi de(AB).

Rezultatelepe care le-afi obfinut suntvalabile pentm determinanfiide orice ordin. Le vom
reline caproprietdli ale determinanlilor. Acesteasunt:

f Detenninintul unei matrice este egal cu determinantulmatricei


transpuse:
VA e M"(C), detA = detrA.

Obsenefc.:,Aceasti proprietatene permite s[ trqnscrian proprietnfile


oblinutepentruliniile unui determinantla coloanelesale.

'Dacdb linie (Sarr-ocoloanl) a unei matrice


[ are toate elementele
0, atuncideterminantulei este0.

S Daci inmulfim toateelementeleunei linii (saucoloane)a deter-


minantului Uneimatricecu un numir, determinantulse inmulteg-
te cu acelnum6r.

E Dacd in determinantulunei matrice adunim toate elementele


unei linii (sau coloane)cu elenu{de corcspunzltoareuei alte
linii (sau coloane) inmulfite cu un numtrr, determinatul nu se
schimb[.
Portec !
Elen,:ente
de cctcu! morrtcealsislsiemede ecuoiii finrare

TE-D* atuncideterminantul
este0.
nroRor{ionale,
I
I
It. m Dac[ schimblm intre ele doul linii (saudoul coloane)ale unei
I matricepdtratice,atuncivaloareadeterminantuluise inmulfegte
I cu-1.

ffi Dac[ determinan{ii a doul matrice difer[ printr-o singuri linie


(sau coloand), atunci suma lor esteegal6 cu determinatul care are
pe linia respectiv[ (sau coloanarespectivl) suma elementelorli-
niei (sau a coloanei) celor doi determinan{i gi restul elementelor
egale.

ru Daci o linie (sau coloand) este o combinalie liniard a celorlalte


linii (sau coloane) ale aceluiagi determinat, atunci determinatul
este0.

ffi Determinatulprodusuluia doud matrice pdtraticeeste egal cu


produsuldeterminatiloracestormatrice.

ffixe:nrplc

i pentm
a carcura
determinanru'
.=[]:ill ;jl-i; ill, ,. rescriu
erementere
la, +br i a ri-b , c:l
coloanei
a doua,d6ndu-se
factori 9i{indndu-se
seama
cd - = i.. O..i,
i
+ b,i i(a,+b,i)
la , ",1
d= + b2i i(a, + bri) crl. Deoarece
coloanele
intdi9i a douasuntpropor{ionale,
la,
la,+bri i(a,+bri) c:l
conformproprietSlii5 avemd = 0.

5 3l
:il. Pentrua calculadeterminantu,
o'=l-t" l-5n - ' nl'aplicdndproprietatea7, il
l+ 7+n 6l
scriem ca o sumd de doi determinanfi:

46
Pcrteo I
Flemenle Ce cclcul rnainceaisrsisferne
de ecuofii ltntore

l z r , l lz r , l
d'= t Ol+ 2n - 5n - 3nl. Ultimuldeterminant
avdndprimeledoudlinii
l0 l-
1 4 7 +n 6l l4 7+n 6l
proporfionaleestenul (conformpropriet5lii5). Calculdndgi primul determinant(cu
regulatriunghiuluisauregulalui Samrs),seoblined' = 0.

3. pentru
a calcula
dererminantu,,
o=l'"*-" ,ol^^-" n uaunan'
la linia
l,
I k, 4a 3c-a-bl
celorlaltedoudlinii (aplicdnd
intdi elementele proprietatea
4). Oblinem:
p(a+b+c) 3(a+b+c) 3(a+b+c)l
D=l 4b 3b-a-c 4b
l.Anlicdndproprietatea3,rentltd:
| 4. 4c 3c-a-bl
tl I ll
I I
D=3(a+b+c), l4b 3b-a -c 4b l. Aplicnmdinnouproprietatea
4 astfel:
I
14" 4c 3c-a-b l
inmulfim prima coloandcu -l gi o adunlm la celelalte coloane. Rezultl:
Ir
I'
o ol
D=3 ( a +b +c).lab-a-b- c o
l = :tu+ b+ c) 3.
lq" o -u -b -q

Unadintrecelemai importanteproprietAlialeunui determinant


estecunoscutdsubde-
numireadedezvoltareadeterminantuluidupd af-4lb saude2vottdrcadeterminantutui
dupd o cotoand.Aceastapermitereducerea
calcululuitimi detenninant
deordinn la cal-
cul{^m3rdeterminanli
ai ,, , , ::
FieA oma*ice 3{inut.1-].
natraticlf
i,l}'li]l=,a6) *i i,j e,.1t,2,...,
n}.
I Notim cu A1imatriceade ordin n - 1, oblinutddin A prin suprimarealiniei i gi a co.
loaneij.
:'
NumdruldetAlse.numeqfeminorulelernentuluiagalmaticeiA.,,
Numdruldij = (-l)'+r det ,A,1;
senume$tecomplementulalgebric al elernantuluia1.

47
Pcrteo I
Elernenfede colcul mcttrtceolgisisleme de ecuoiii ltniore

l!!xemplu
(1 r- ' l -t\
I
Fie matricea A= 13 2 |
I l; atunciminorulelementului2 din linia int6i, coloanaa
t) 0 t)

ll
doua,este: A t2 - I-
= 3 - 2 = l, iarcomplementul
algebriceste:
l,t ,l
'l

d,,=1-l)r*2o,,
=1-ry'.'l]
' 1 2 ll=-t .
rl

FiinddatdomatriceptrtraticlA,A
e M"(C),A=(q),atuncipentruoricei e {1,2,...,n}
det A = a;1d11
+ aizdi:+ ... + qod6,numitii dezvoltarea determinantului
Ii,i;,ititi"tea:

Consecinftr. Pentruoricej e {7,2, ...,n},j ,. i, areloc egalitatea:


* 0
aildjl + ai2di * ... + a1nd11
_l
ffixemple
'! . SEcalculdm determinantul de ordin 3 prin dezvoltareadupl ultima linie:

larr d ,tz a r: I rt2--


-l
- | utrl ,
'
d= lu, a-- = ur,(-l )' * ' l ' ' '
z z a -2 3 l = a 3 ,d 3+1a 3 2 d 3 2 + a rrd33 ,-
| | lat, 8,.1
lSrr ?zt €lr r l -Jl
l^ ^ll^^, . 1
+ a r r 1 - 1 ; 3 *2 1l'rr
''l *u rr(-l )'.'l i "
1 ''l=ur , ( anazt- anazz) - an.
la z r a n l l a u d z zl
.(anazz- attax) + arr(arp2, - arzazt)= ana22a:y,
+ a2a2:.a3r+ ar]azp3z -
-ana22a3r- atpna3z - ana2pY .

2. Fie determinantul d', care se obline din determinantul considerat la exemplul I prin in-
locuirealiniei a treia cu linia a doua.Afunci:
l a -' & t' t at' , 1
| ,'
O'= dzz ur, .
lu1 |
lax azz azzl
Dezvoltdnddupl linia a treia,rezulti d'= a21d31
+ azzdtz* aztdn.
Dar, conformproprietdfii5, avemd':0. Deci: a21d31* a22d32* a23d33:0.

48
I. ProprietateaI a determinanfilorjustificl urmtrtorulrezultat:
i
Fiind datd o matricepdtraticl A, A e Mn(c), A = (ai;),atunci pentru oricej e i
..., n} are loc egalitatea:det A: arjdrj+ azidzj + ... + aad";;numit6 i
i : {1,2,
; dezvoltareadeterminantutuidupd coloanaj. j
:
: Consecinftr. Pentruoricei e {1,2, ...,n}, i * j, areloc egalitatea:
a1;d1;+ a2id2i*... + an;dri= 0

; O.ruoftu.* *ui ao..rntnun, d" *" ,r;; ;;;;;;.


acestuia la calcularea a cel mult n".d*;d"pu "
determinan{i de ordin n - l. Pentru simplificarea
-;;;
calculelor, se face dezvoltarea dupl linia sau coloana care are cel mai mare numtrr de
elementeegale cu 0. Din acestemotive, la calculul unui determinant se aplicd sistema-
tic cele 9 proprieti{i ale determinanfilor, penfru c4 pe o anumit?ilinie sau coloand. str
obfinem cdt mai multe elementeegalecu zero.

Exersare
f : Sd se calculezedeterminan{ii:
zl
u'I r ,l orl' -s'1, lo r l
c)' l-
| r l:
l-r ' 12 l 0l
.,l_",
I' . lcoscr -si n cl .
e)1.
islno coscrl.
a coscrl.
n' lsinB
lsin
cosBl'
.f
nr
- lf
lz+Js lti;ll'
t{i-',li:::i i)l'
|
"*
'l ) - v
l-
rvl
'l;
)xl'
-l

.le el l' t
k) lt
I
tl
, *a. r esreo r6d6cin[cubici a unitifii.
" l-t 'l' l-e ll

: Utiliz6nd regula lui Samrs, si se calculezedeterminanlii:

l-r ,l lo ' rl lo I r l la b bl
'
u )l-tt zl; oll-, t -tl; .)lr o r l; d) lba
14 s -r l 13 2 tl lr r ol lu b
1
al

i a".:
1
I

!
E/ementede co/cu/mofrrceolsisisfeme
de ecuotiilinrare
E3. Utilizendregulatriunghiului,s6secalculezedeterminan{ii:
Ir -r 2l l r: 2l l z o ll la ool
u l l o| 2 l; u yl+5 -il; .ylr-r ol' d) lc
I
u b l.
pr-rl ltr ol l+2sl I
lc .b l

E4. S[ secalculezedeterminanfii:
l" b 'l lt t rl lz -1 -r I
u)loa el; b)lt c) ll t - t ' l;
" "'l;
lo o rl lr el ll - 2 - ll
" ool
lu' ab o'l lu' 2abb' I la
d) lbt u2 abl; .) lb' a2 zabl; O lu r 0 l'
l"o b2 u'l lzua b2 u'| la "fl
unde e reprezint[ o rdddcin[ cubicd a unitfiii

E 5 . Cu ce semn vor apdreain determinantul de ordinul 5 termenii:


a) a1aaya3pa5a52; b) apaya35aala5ai c) asa25a3aaap52?

in determinantul de ordinul 4 se glsesc termenii urmltori:


a) asa2aayfu2i b) alaa1y,a1y,aa, c) apa2p3aaaa?

E7. Cu ce semn aparein dezvoltareadeterminantului de ordin n:


a) produsul elementelor de pe diagonalaprincipald?
b) produsul elementelor de pe diagonala secundarl?

E8.

Eg. Aplicdnd proprietd{ile determinan{ilor, s[ se calculezedeterminantul:


_ b o _ B p_ql
_ c o _ y q _ r l.
-a y-a r-pl

50
F/ementede colcul motriceolsisisfeme
de ecuotiiliniore
i z-l 4 l
tl
13 | 4 -51
E10. Fiedeterminantul
de ordin4: d=l
0 r -rll. Strsecalculeze
determinantul:
l2 -s 4 - 41
l0
a) prin dezvoltare dupd linia 4;
b) prin dezvoltare dupl coloana 2.

51 1. Fie determinantii:
a t z u,rl + x a r2+ x a ,,+ xl
lu,, l a ,,
O=lur' dzz a23l;D1=l uy azz dzt
l;
l"r, atz arl I ur, ?tz dts I
an+x a,3+xl +x a n + x a , ,+ x l
la ,,+x la,,
D2=1 a 2 ,
+y azz+y az:+yliD3=1a2, +y a z z + y a z t + y l.
I u' atz al: I lar,+z a',z+z arr+zl
SI se arate cd:
a) Dr = D + x ( dy 1+ d 1 2+ d 1 3 );
'.
. b) Dz : Dr + y(dzr + dzz+ dzt)i
c) Dr = D2 + z(d31+ d32+ d33),unde di; sunt complemenlii algebrici ai elementelor lui D.

512. Aplicdnd proprietifile determinanfilor qi dezvolt6nd dupi o linie sau dupl o coloan[, sI
se calculeze determinanlii:

lz r r rl ll 23.1 l-r o r2l

'lli : rl' t;
l. 3 4 U 12-l 341
b) l'
4 r2 l i
r23l
I " l r --rz +t tl
r l
'
lrlt2l lz
r0q
lt ' t tl lz lo I z 3l

'llp :4s fl' 'l_i ; il,


ll 2| 01.
",lo | 2 ll'
rl l0 0l2l l- 3 4 - s o l

lo
"
a b "l -4 t2
0 30
-2 tl
l =sl
"
l- a 0 d el
o\l
"' l-o -d o rl'
l-c -e -f
l.

0l
h) 2 -3 I
-l -l 3 _i;l
0 40 2sl

5l
Elementede co/cu/ mofricealsisisfeme
de ecuolii liniore
Aprofundare
41. Folosind
proprietdlile
determinanfilor,
sAsearatec[:
la,+b, b,+c, c,+a,l 1 " , a 2 url
+b, b,+c, c,+arl= zlu, b2 o ' l '
la,
lar+b, br+c, cr+arl 1., c2 c:l

A2. 56serezolve
..,",'",li i ::l=', unde
b,c e R,b* c.
ll . *bl
A3. SI secalculezedeterminanlii:

b+c c+al rrla' 3a2 3a


la+b lx y zl l"
a2+ 2a
a) + b2 b2+ c2 c' + a'l; u)l*' y' lu
2a+ l

"l; ")l a
la2
| | 2a+ l a+ 2
la'+b3 b3+c3 c'+atl lyz zx xyl aa
|,
A4. Sdsecalculezedeterminanfii:

l-t a a.. . " l l r + a ,ll ... I


-r a.. . a l
l" I t l+a, I ... I
u)lu a -r ... u ul I 1+a, ... I
I' It
tl at l a a...-tl I I l + an
ll

A5. S[ sedemonstreze
cd:
l1 I
I
at a2 I

al a'z', I = ll(u,- a i ) '


l<i<j<n

ul-t u\-t al-t


(Acestdeterminantestecunoscutsubnumelede determinant vandermonde).

A6. Fie A, B e M"(R). S[ sedemonstreze


c6:
:
a) det(A- iB) det(A + iB) ;
b) dacdAB = BA, atuncidet(A2+ 82) > 0.

52
E/emenle de co/cu/ mofriceolslsisleme de ecuoiii liniore
A7' FieA, B e M"(R),n ) 2, astfelincdtA2+ 82 = O. S[ sedemonstrezec6:
a) dacdn = 4r, r e N, atuncide(AB - BA) > 0;
b) dacnn=4r* 2,r e N, atuncidet(AB-BA)< 0;
c) dac[n = 4r + I saun = 4r + 3,r e N, atuncide(AB - BA; = 6.

A8. FieA e M"(R). S[ searatec[:


a) det(I"+ A2)> 0;
b)det(I"+A+A2)>0.

A9' FieA, B e Mr(R),astfelincAtmaticeaB aretoateelementele egalex. S[ sedemonsfreze


cL:
a) exist[ un numtrrreal o, astfelincet:det(A+ B) = detA + ax;
b) de(A + B)det(A- B) < (detA)2,

410. FieA e Mn(R),astfelinc6tA3= A + In.Sasedemonstreze


c[:
a)(A-I:XIr+A+A:)=A;
b) detAde(A - In)> 0;
c) A(A - I"XA + In)= In;
d) det(A+ In)> 0;
e) detA> 0.

f$ Aplicatii
aledeterminantilor
1. Ecuafia unei drepte determinati de douI puncte

fie 1O,i, j; un reperin plangi dou! punctediferiteMr(xr, yq)9i M2(x2,yz).in clasaa X-a
x-xl=
s-aar[tatcdecuafiadrepteideterminat[deceledouipuncteeste:Y-Yt,(l).
Xz-Xr Yz'Yr
X-Xt
Notlm M,M,: - Y-Yr
xz - Xt Yz-Yr
Dac[ x2= xr, atunciMrMz ll Oy, iar ecuatiadrepteiestex = x1.
Dacdy2= yr, atunciMrMz ll Ox, iar ecuafiadrepteiestey = y1.

Oricarear fi doul punctediferiteMr(xr, y1) gi M2(x2,y2) ale planului,un


punctM(x, y) din planapa4inedrepteiM1M2dac[ gi numaidac[:
Teorem& v 'l
l,. yr tl=o.
l*,
l*r Yz ll

53
Elementede co/cu/motriceolsisisteme
de ecuoliiliniore
y tl :. y tl
Denonstratie;
ll.
Observlmc6: lx1 yr ll=0el*,-*
| yr-y 0l=0. Dearoltinddupl
l*r yz rl lx,-x, yz-yr tl
3, obfinem:(xr - x)(yz- yr) - (yr - y)(xz- xr) = 0 <+ (x - xr)gz - yr) = (y - y,Xx, - *,),
coloana

ceea
ceeste
evident,
conform (l). prinurmare,
curelafia t,tr, li l, l= o .
l*, Yz i
Aceastaesteecualiadrepteideterminatdde doudpuncte subformd de determinant.

2. Coliniaritatea a trei puncte

Trei puncteale planului Mr(xr, yr), Mdxz, y2) gi M3(x3,yl), diferite doutr
cdtedouI, suntcoliniaredac[ gi numaidacd:

l"' Yr tl =o.
l*, Yz,l
tl
l*, Yt

Demonstraliarezultil din teoremaprecedentI.

3. Aria unui triunghi

fie 10,i, j) un repercartezianin plan,o dreaptih gi un punctMq.


in clasaaX-a s-a ardtatc6,dacdh: ax + by * c = 0 qi Mo(xo,yo),
atuncidistanfade la punctulMq la dreaptah este:
*=bYo=*
d(Mo,h)- loo "l .
,tl a ' + b '

Fie triunghiulM1M2M3,determinatde punctelenecoliniareMr(xr, yr), Mz(xz,y2) gi M3(x3,y3).


Ne propunemsI calcullm ariariunghiului, notat[ &/[MrM2M3].Deoarecel

l. v tl
MrM,: tl=O
lx, lz
l*' Yt tl
sau
MzMr :x(y3-y2) -y(x: -xz\+yz(xr -xz)-xz(yl -yz)=0,
E/emenfede co/cu/ motriceolgi sisiemede ecuofii liniore

distanfade la punctulM1 la dreaptaM2M3este:d(M,;MrMr)=


(yr-yr)' +(x, -xr)2
unde:
yr 1l
^=li:
l.;
y z t l.
Y: ll
Cum A[M,MzM:]= .d(M,;MrMr) gi M2M3 = (*, -*r)' +(yz-y)2
]trt,
AlM rM2M3l=|H.

tr Fie ABC un triunghi oarecare.Si se aratecAortocentrulH, centrulde greutateG qi cen-


trul O al cerculuicircumscristriunghiuluiABC suntcoliniare.

Rezolt,at'e:

Alegemdreptax[ Ox dreaptaAB gi ca ax[ Oy intrlfimeaCD.


Rezult[A(a, 0), B(b, 0) 9i C(0,c).
PunctulH esteintersectiaindlfimii CD cu intrl{imeaBE.

DeoareceCD: x : 0; BE: ,- = 11* - b) , rezultl fff O,]9) .


c \.'c )
PunctulG estecentrulde greutateal triunghiuluiABC, deci
c)
^(a+b '3)
\ 3
PunctulO estepunctul de interseclieal mediatoarelor OM 9i ON ale laturilor [AB] 9i [AC].
."' t(+,0) oM:x=+; oN:y-;=:('-i),0" *u.
* ,t(;,;), rezurtr:

"[+,+) _ab
0
a+b c
a ; = 0, puncteleH, G, O suntcoliniare.
J J
a+b c2+ab
2

55
Eiementede co/cul mofrtceolsisislemede ecuotil liniare

trl Fie un triunghipdABC, puncteleD e BC, E e CA, F e AB gi numerelerealeo,,B,y, astfel


incdt DE = oDt, = gil, FI = yffi. SI sedemonstreze
c6 puncteleD, E, F suntcoliniare
dacl gi numai dacd crpy = I (teorema lui Menelau).

l) enro,n.rI r t.tI i.r:'.

Fixdmun repercartezian(O,i, j) .
AtunciA(a,a');B(b,b');C(c,c').
SI notSmD(x, x'), din DE = oDd , rentltl:
(b - x)i+ (b'-x')j= o[(c- x;i + (c'-x')j],
b - ctc b'- 0c'
taroeatctrezutra:* = x= .
J;9r 1_s
b,_sc,) c,_Fa,).Jgj..u'1q)
obrinem
ofb_q.c. siunuloe
,[c_ga. .
\ l- cr t-cl ) [ l-p't-p ) [ l-y ' t -y )
Punctele D, E, F sunt coliniare dacl gi numai dacl determinantul 6 este nul, unde
b'-crc't-"l
lU-crc
6=lc- Bac'- Fa't -pl .
l u- yU a'- yb ' 1-yl
laa'1
Desfacem gi oblinem6 : A(l - cpy), unde A = lb b' ll.
succesiv6 in sumdde determinanti
l. c' tl
Deoarece : avemA * 0, deci6 = 0 <+ opy : t.
-c{ABCl *n,

in exercifiilecare urmeazf,se consider[planul? gi un reper cartezian(O,i,j) al pla-


nului.
Exersare
F1 Fiepuncrele
A(3,4),B(-7. l4), t[*,1],*(+,+). Sdsederermine
ecua{ia
dreptei
\r 3/ \ 4 4 )
AB gi sd se verifice dacdpuncteleA, B, M, N sunt coliniare.

ri?. sesearate
cdpundele coliniare.
^[-i,rJ,"[3,ol,att,rlsunt
/ \- /

56
PorteoI
E/emenle de co/cu/ matriceolgisisfemede ecuolii hniore
E3. SAsedeterminex e R, astfelincdt:
a) puncteleA(-1, 2), B(2,-3), C(4,x) sdfie coliniare;
b) punctulM(x, x) sI fie coliniarcu puncteleA(-1, 3), B(2,4).

E4. SAsescrieecuatiacarteziand a drepteiAB subformi de determinantgi sI sedeductrecua-


fia cartezianigenerald a dreptei,
dacd:
a) A(5, -l), B(-3, 2);
b) A(1,3),8(-2,4);
c) A(0, 4), B(3, 0).

x € R, astfelincdt.-cl[ABC]= l.
E5. Fie puncteleA(1, x), B(-x, -l), C(3,2).Si sedetermine

E6. Fie puncteleA(1,2), B(-1,3), C(-4, -1), D(2,4). S[ se calculezeariapatrulaterului


ABCD.

E7. SAse calculezelungimile indltimilor triunghiuluiABC determinatde puncteleA(1, l),


B(-2,4), C(-4, -3).

Aprofundare
ABC, H ortocentrulgi O centrulcerculuicircumscristriun-
41 . Fie un triunghi neechilateral
ghiului.Si sescrieecuatiadrepteiOH intr-unrepercartezianconvenabilales.

A2. Varfiirile unui patrulaterABCD suntA(4, 3), B(5, -4), C(-1, -3), D(-3, -1).
a) Daci AB n CD: {E} li BC n AD = {F}, sdsecalculezecoordonatele punctelorE gi F.
b) FiguraABCDEF se numeltepatrulater complet.Si se scrie ecualiiledreptelorAC,
BD, EF gi sd severifice ci mijloacelediagonalelor[AC], [BD], [EF] sunttrei puncte
coliniare.

43. FiepuncteleA(4, 0), B(0, 2), C(l, -l), M(3, 3), iar P, Q, R proiecfiilepunctuluiM respec-
tiv pe drepteleOA, OB gi AB. Si sedemonstreze ctrpuncteleP, Q, R gi M, R, C suntco-
liniare.

44. Fiedrepteledr:3x + 4y -6:0 9i d2:3x + 4y + 15:0.


a) Si searatec[ dr ll dz.
b) Si secalculezedistan{adinheceledouddrepte.

A5. Fie punctul M(3, 3) 9i triunghiul ABC determinatde drepteleAB: x + 2y - 4 : 0,


BC:3x + y -2: 0, CA: x-3y-4 = 0.
a) Sdsecalculeze.illABCl.
b) DacdP, Q, R suntproiecliilepunctuluiM, respectivpe drepteleOA, OB gi AB, s[ se
aratecI puncteleP, Q, R suntcoliniare.

57
Porteo I
F/ementede colcul motriceolsisisfemede ecuolii liniore
c) DacI r gi s suntdoul numerereale,cel pufin unul nenul,atunci:
i) ecuatiar(x+2y - 4) + s(x +y-3) = 0 reprezintd mul{imeatuturordreptelorcare
trec printr-unpunctfix Mq (Aceastdmultimesenumegteyftscicul de dreptede vdrf
Mo);
ii) sdsedemonstreze cI drepteleAB qi PQ suntdrepteale fasciculului.
iii) sdsedeterminedreaptadin fasciculcaretreceprin N(0, 5).

A6. Fie puncteleA(3,-2), B(-1, 3) gi dreaptad: 5x + 4y - 4 = 0. S[ se aratec6, oricarear fi


punctulC de pe dreaptad, ariatriunghiuluiABC esteconstantl.SI seexplicerezultatul.

A.7.Dreaptad: x - 3y * 2 = 0 gi graficul funcfieif: R -+ R, (x) : lx - 2l,determin6un tri-


unghi.Sdsecalculeze ariaacestuia.

A8. SdsecalculezeaiatriunghiuluiABC dacda e R gi A(sin cl, coscr),B(sin 2o, cos2cr),


C(sin3o, cos3c),

A9. Fie un triunghiABC. DactrA(3, 1),B(1,-3) 9i ,g[ABC] = 3, sdseaflecoordonatele


v6r-
fului C in fiecaredintreurmltoareledoul caztil.
a)CeOy;
b) G, centrulde greutateal triunghiului,aparfineaxeiOx.

58
Gapitolul
lV

ruMatrice inversabila
in . //n(C)
V[ propunemsdrezolva{iurmtrtoarea probleml:
Fie o matriceA e .,ft(C), A: (aii),iar dii complementulalgebrical elementuluiai1.No-
tlm cu A* matriceatranspusIa complemenliloralgebriciai elementelormatriceiA, iar cu d
notdmdeterminantul matriceiA. Calculafi:
a) AA* 9i A*A.

b)ArfA-),'[-l \
\d /' \dA *.JA 'Rentntd*o'
( u, d r. t a, . ) ( d, d' d., )
t"'-tt'^-'l
AvemA=l&rr a.t.t a.,.l,iarA*=1d," dr" d""1.
I-' -'t t '- "l
(u' dtz an ) [d,, dzt dr, )

lu', an ",rl
ObservSm
cd a,,d,, +arrdp+ a,rd,,estedezvoltarea d = la,
determinantului ?zz a"l dunl
lu,'atz alll
linia l, deci a,,d,, +arrdrr+a,3d13: d. De asemenea,a21d11
+a22d,, +arrd,, este dezvolta-

lazt dzz aztl


rea determinantului ?22 arrl Oupaprima linie. Dar acestdeterminant,avind primele
lar,
lurr dsz al:l
este0.Deci a,d,, +arrdrr+arrd,3:0.Analog,arrdrr+arrdrr+arrd,3=0,
dou[liniiegale,
lu., a.z,ta.,.,
I
deoarecereprezintddezvoltareadeterminantuht linia 1, iar acestdeter-
l";; ^;; "rrla"ou
lur, ?tz ar:l
minantaredoul linii egale.
Prin urmare,elementeleprimei coloanea matriceiAA* suntd, 0, 0. Continudnd,in mod
asemdndtor,oblinem:

59
E/e
(d o o)
e a * =|0 d 0 l l i A * A =
[o od)
ta,a[ ] e* l=11R o * ; = , ,
\d )d'
adjunctd matriceiA.

O matrice A e ./4G) este inversabill in ../A(C) daca existI o matrice


B e ../.((C),astfelincdtAB = BA: In.

lnversauneimatriceA e .z//"(C),dacl gxist[, esteunici.

Demons/ratie:
Sd presupunemcd B gi B' sunt doul matrice de ordinul n, astfel incdt AB = BA = In gi AB' :
= B'A = In. Folosind asociativitateaprodusuluide matrice,avem:
B ' = B' In = B ,(AB ): (B,A )B = In B : B , deciB = B ' .

ffibservalii
L Inversaunei matriceA, dacdexist[, se noteazdcu A-r.

!. Din relaliaAA-t : A-rA: Inrezultl(A-tft - A.

J. ProdusulAB a doudmatriceinversabile ;i (AB)-t =


A gi B esteo matriceinversabild
= B-rA-r. intr-adevrr,(ABXB-IA-I): A(BB-t)A-r = AInA-r = AA-r = In gi analog
@-ra-';1an;:1".

O matrice pdtratic6 este inversabill,in .z/((C) dacl qi numai daci determinan-


tul ei estenenul.

L)entons/ratie:

,,J" Fie A-r inversalui A. cum AA-l : In,rezultf,det(AA-t): det In, iar din proprietatea9 a
determinanfilordeducemdet A . detA-r = l, prin urnare detA * 0.

60
Porieo I
E/emenlede colcul motriceolsisisfeme
de ecuotii lintore

(u, dzr 0",)


d"' d"
,,e" Considerim
matricea
adjunctd
a*=ldtt
l,
uai.amatricea
transpusd
a

[0," d;" ... d-J


complemenfiloralgebrici ai elementelormahicei A. Atunci A-l = 1A * . Proceddndca la pro-

blema propus6,rezultf, AA-r : A-rA : In.

fubservalii
1. O matrice A cu det A * 0 se numegtenesingulard.

2. Nofiunea de matrice inversabill se introduce, ca gi no{iunea de determinant al unei


matrice, numai pentru matrice pltratice.

3. Dac[ A e .,//"(R),atunci det A e R, A* e .,//"(R). iar dacd det A * 0, atunci A. I e


e .,ft"(R). Proprietatea rimdne adevlrati daci inlocuim pe R cu Q.

4. DacI A e .'//"(Z), se aratl cu ugurin|6 cI A este inversabild 9i A-r e ./4@) dac6 gi


numai dacl det A e {-1, I }.
intr-adevdr, daci A este inversabilSgi A-t e .,/t (Z), atunci cletA . det A-r = l. Cum
det A gi det A-r e Z,rez;ultd c[ det A € {-1, 1}. Reciproc, dacd detA e {-1, l},
cum A* e .,//r(Z), rezult[ A-l = eA * e .rt (Z),unde e e {-l,l} .

frs Sdsearatec[ matricea = f 1


^ [3
-
])
-r) "u.
inversabildin.Az(R);i si sedetermineA-r

Rezolvare:

detA:5+0=Ainversabild.ComplementiialgebriciaielementelormatriceiAsunt:

d rr:- l ,d rz=-3,dz
=3r$i dz zr,aec
= n* t = [ - 1 ] l, t * o - ' = lf - 1 i)
[-3 t)' s\-3 r)

r)
fr) Si searatecr matricea = [.i :
^
3
6)
leste
inversabilIin.//z(R) 9i sI sedetermineA r.
[r3

6l
E/emenlede co/cul motriceolsisisfeme
de ecuofii liniore
Rezolvare:
detA : I + 0 :+ A inversabild.
(d,, d", d",\
o.=lo;j =,-,,'-'11
;:',0,,l,*0.0,, 0,,=,-,1'.,11
1l=-r,
dzt dtt 13 ll=r,
6l ll 6l
[d,, )
d ,,=1-' ll;l '* ll?l= t , a ,=, ( - l ) ' - r ltll = - r'.'4
, = ( - l) 2 .2ll=
d.. 1 1s,
3l 136l ll 6l
=1-r;,*ll
a,, ]l=
'll 3 l
-2;d,,=,-,,,.,11 =,-,,*,ll
]l=,, 0,, -r,
'.1=
123l |l3l
(3 - 3 t)
. . t r rt lt= l . n" .l r
d, ,= 1 - l ; ' . ' l l A -'=l A *=A -'=l -3 5 - zl.
rtLrd'l
Il -2 r)
(t r r (t -r o o )
')
f i[lni" m a h i ce re^=l l
I I l l t'"=; I ; ; t - t ,lt t s e d e m o n s t r e z e c d in v e r
[t r o r) [-z 1 I r )
sa matricei A este B.

Rezolvare:

calculdnd AB gi BA, rezult5: AB = BA - Ia. conform definifiei A, este inversabil[ gi A-t = B.

ffi fi" A o matrice pltratic5 de ordin m inversabili. S[ se demonstreze c1, pentru orice
n e N*, matriceaA* esteinversabildli (A")-t = (A-r)n.

Demonstralie (prin induclie dup6 n):


Pentru n = 1, egalitatea este evidentd. Fie k e N*. Presupunemcf, (Ak)-r = (A-l)k gi demon-
strlm cd (Ak+r)-r= (A-t)**t. intr-adevdr,4k+r14-t;k+t= A(Ak)(A-t)\q,-t = At(A5(Ak)-'lA-t :
: AA-t : In. Deci 4k+t14-t;k+t = I, gi analog(5t;r+t4r+t : In. Din ultimele doun egalitili rentlta
(A**'ft : (A-t)u*t.

fubservalie
Problema4 permitesddefinimputerile intregiale uneimatriceA inversabili:pentruori-
cem € N, A-': (A-t)': (A'ft.Au loc urmItoarele regulide calcul:
V p, q e Z, APAc= 4n+eqi (An;e: Ooo.

62
Elementede coicul motriceol5isisfeme
de ecuofii liniore

Exersare
El. SdsearatecAurmetoarele
mahicesuntinversabilegi sI sedetermineinverselelor:
( t 2)
u) [,
t) ' [;f' '(l ,')'
".,['i'
r[";' ,1,)'r[n T,:)
"],),
E2. SI searatecI urmdtoarele
matricesuntinversabilesi sdsedetermineinverselelor:
(r r o) (t o-t) (t r :' 1
") loor rt )l ' b)10 I ll; c ) l- l - l 2 l;
[o [o o t) [-z -3 r)
(t 2 3) (t u bl
01, t o l ; ")l o
t ul ,a , b e R;
(r | -r) (0 0 1)
( r 1 r)
Dlt r r esterf,ddcin[cubicdaunitaFi;
"' I,
[r e2
")
-sinx t) sinx -cosx)
*,[,1"";.i)t n,[-1'.
fcosx
'T,."1.,J.
[cosx

93. SAse determine x e C, pentru care matricea A esteinversabili, dac6:


(r l +x o) (t x' r *)
u) A : l 0 I t+xl; u y a = l zx t *' 1 .
[x+l 0 l ./ 2x t)
[* '

E4. Se se determine m e R, astfel incdt matricea A sI fie inversabild pentru orice x e R,


dac6:
( s * ,) (z x 3
)
a )A=l 2 x -l * 1, b)A =l x - l x
l.
\m + l 2 [3 x + 2 m+ 3 J
^)

63
PorteoI
F/ementede colculmotriceolsisisfemede ecuolii liniore

E5. Seconsiderr o=l:^ ;; I ";1 , FieA* adjuncta


matricea matricei
A. sr sedeter-
[r | -3)
mine a e R, astfelincdts[ fie verificatl relatiaA-r = A*.

Aprofundare
(oab)
A1. SeconsiderlmatriceaU
e M3(R),U=l O O
" l.
[o o o.J
a) Pentru ce numere a, b, c avem U2 = O.
b) SI se aratec5, dacdlJ2= O, atunci 13- U esteinversabill $i (I3 -U-t = Ir * U.

A2. Fie matricele:A e M3(R), A = (ai:),B e M3(R), B = (bi:),B inversabilf,.Daci:


i) bij = 0, pentru orice i + j;
ii) 13* A esteinversabilI;
i ii) B = ( I : + A ) - rA,
sd se demonstrezecd dij : 0, pentru orice i * j, gi cr matricea A este inversabilI.

A3 . Sec ons ider t r m a tri c e l e B


A , e M " (C ), a s tfe l i n c dtA 3= A 2$i A + B = In. 56sedemonstre-
ze cd:
a) A B = B A = A - A 2 ;
b) (AB)2 = O;
c) (I, + An;-t - I" - AB.

A4. Fie U matriceapltratic[ de ordinuln> 2, alecfueielemente


sunttoateesalecu l. SI se
demonstrezec6:
a) U2 = nU;

b) I" - U esteinversabili 9i (I" - U)-' =1"--!'u.


n- t

A5. Fie A e .,/{"(C),astfelincdt,{3 = O.


a) Sdsecalculeze (I" - AXI" + A + A2).
b) Sdse aratecd matriceaIn+ A esteinversabil6.

46. Fie X o matriceinversabil5din.././"(C),astfelincdt x + x-r = 2In. Sr se demonstreze


c[
pentruoricek numlr naturalgi nenulesteadevdratd egalitateaXk + X-k :21n.

64
PorteoI
E/emenlede co/cu/ mofriceolsisisleme
de ecuolii hnrore

IIEI Ecuarrr
marnceare
Inversabilitatea
matricelorne permites6rezolvlm uneleecuatiimatriceale.
Sl

E' SAserezolveecua}iamatricealdAX = B,
Se dau matriceleA e .'/A(C) SiB e ,./.{^.^(C).
gtiindci A esteinversabili.
Rezolvare:

CumA esteinversabild,rezult6:
AX: B <r A-'(AX): A-rB € (A-'A)x: A-rB <+ X = A-rB.
Deci ecuafiaaresolufieunictrX e .,/ ,^(C).

6l t. dau matriceleA e ..,{/,,(C)si B e .,//^,,(C).S[ serezolveecuafiamatricealdXA : B,


gtiindcI A esteinversabil6.
Rezolvare:

CumA esteinversabili,rezulti:
XA = B <+ (XA)A-' = BA-' <+ X(AA-') = BA-r <+ X = BA-r.
Deciecualiaaresolufieunici X e .,//^."(C).

frl SedaumahiceleA e ..r'/"(C),Be ..//^(C),C e .r/(.^(C). Si serezolveecua{iamatricealI


AXB = C, gtiindcddetA * 0 9i detB + 0.
Rezolvare:

CumA gi B suntinversabile,rezultd:
AXB : c e A-'(AXB)B-' : A-rcB-r <+ (A 'A)X(BB-') = A-tcB-r <+ X: A-rcB-r.
Deci ecuafiaaresolufieunicdX e .'4,^(C).

fixemple
s6serezorve
ecuaria
*uoi""ura =
[_rz i)" [l ;t l)
( t 3) -^l
ri" A =[-z t =(: det A = 7,rezutt6c6A esteinversabild
tJ ut [2 o r)
1.).""", si

t - r t' ]- t - s - l
o- ,=f f -' ) . o r * . , . a = 4 - , s = l [ r - ' ) r t f
-2).
7 \2 t) 7t2 ll[ 2 0 r) 7\4 -2 3)

65
PorteoI
F/emenlede co/cu/ motriceolSisisleme
de ecuotii liniore

Exersare
E1. Sf,serezolveecuatiilematriceale:
( r r \ lz s\

'[1;')"=(i
l)'
a) ^ - l = 1" - l,
' Xl s)
[3 \4 -t)
,g t) (r z) (z r\
c)l
'[s 2 lxl l=l l.
) \3 s ) U t)

E2. SI serezolveecuafiilematriceale:
(r , ,) r') (\
t- - ' l
r a\
a)lot zlx=ltl; b )xl- 6 - 3 - r l= ( , 2 r ) t
( 0 0 t ) [r] [4 2 2)
(r 2 o) (t rr) (z rr)
; ;;l = ( ' ' o) , d) lo r r lx = lr 2 o l;
'['orJ
")xl [-r32)'
[oot) [ott)
(r -r l\
'l (t -l ( 1 - r t lr r r \ Q t )
(3 l\ | r)
e)
' t sl lxl 0 I 0l=l al r r r lx l- - l= lr o l.
)l I
\_ _ /[0 0 | u\ 0 tl ; \: 4)
lt
[o o r.J [o t)

Aprofundare
A1. Seserezolvesistemele
de ecua{iimatriceale:

l"(t -r)*f' r')


l).[;,')."(l
3)=[?
.ll0
-'
a) i.'
t)[01)
o)"*r( r
'')"=[,
[2t)
o)_[r 2)'
,,' I[; 2)* t)" ,']
|
l(, 1 ) t)
l"(t fo =1.'
L(r \-r \2 3 ) l( r 0) ( r t) [21)

t ) o " * o" o = f- ' - t)


f(t
42. SAse rezolve inMz(Z) sistemul: o) ( - r - t) .
1\t
IBAB=It

66
Porteo I
E/emenfede coicul mofriceolsisislemede ecuotii liniore

fn+n=nn
(s
43. SAse rezolve in M2(R) sistemul: I
l684'= |
t ol'
L (2r 36)

fff Ranguluneimatrice
@o +@1
-l
Fiematricea
A e Ma,5(C),
t; o o Alegemdintreliniileeicoloane-
^=l-l -t, 6l'
@ @ -+@
le lui A, liniile 1,3 gi 4 gi coloanele2,3 gi 5. Matriceapltraticd A', obfinutl cu elementelein-
cercuite din mahicea A, aflate la intersec{ia dintre liniile qi coloanele alese, se numegte
(2 3 o)
submatice a matriceiA. Ea este4' = | - 2 I 2 | gi areordinul 3 (am ales3 linii gi 3 coloa-
Iz 3 s)
ne).DeterminantulsubmatriceiA' senume$teminor de ordin 3 al mahiceiA.
in general,fie A e M.,n(C),A = (al) qi k e N*, I < k < min(m,n). Alegemin ordine
dintre liniile gi coloanelelui A k linii qi k coloane.Matriceapihatictr ob{inut6cu
crescf,toare
elementeledin matriceaA aflate la intersec{iadintre liniile gi coloanelealesese nume$te
submatrice a matriceiA, iar determinantul acesteiasenume$teminor de ordin k al matricei
A.

ffibsen'a1ii
1. O mahiceA e M*,"(C)are C[Cl minoride ordink.
2.. Matriceanuld areoriceminor de ordink nul.
3. DacdA nu estematriceanultr,atunciexisttrcel pufin un minor de ordin I nenul,

Spunem cd o matrice A eM-."(C) arc rangulk, unde k e N* gi k < min(m, n)


dacd A are cel pufin un minor de ordin k nenul gi toli minorii de ordin mai
mare decdt k sunt nuli.

fubservalie
Dacd A estematricea nuli, spunemcf, rang A : 0.

67
E/emenfede colcul mofriceolsisisfemede ecuoiii liniore
ffixemplu
( t 2 2 -r)
ot" o = Pentru rangA' gdsimueorunminordeordin2
a determina
j,
[l i _tr).
)l
qi
nenul, ll= t * 0 . Calculdmin continuare
minoriide ordinul3 ai matriceiA:
-r,n" ll rl
2zl lr, -'l lrz -1 lzz-tl
3 2l=0; l r3 - r l = 0 ; l r, - t l = 0 ;l: , - tl= 0 ,( su n tc3 .c1 = 4 m in o r i
-r 2l [ - 1 - 1 1 1 12 - r l l - l 2 - 1 1
de ordinul 3 caresuntnuli, av6ndfiecarecdtedou[ coloaneproportionale).Cum minori
de ordinmai maredecdt3 nu putemforma,rezultdcdrangA = 2.

Dac[ numdrulliniilor gi coloanelor


estemare,calcululranguluinumaicu ajutoruldefini-
fiei esteanevoios.
Urmdtoarea teoremdreducesimtitornum[ru]de calcule:

O matricenenul6arerangulr dacl exist6un minor de ordinul r nenul gi toli


Teoremi minorii de ordin r + 1 obfinutiprin bordarea acestuiacu cdteo linie gi cu cdte
o coloanldin celer[masesuntnuli.

Bordarea unui minor o expliclm in exemplul care urmeaz6.

ffixernplu
1,'ee' .')
F ieAe
. h, s(c),^ =lI
6 6 : :^ 1, * .*
[r 1 o I t)
Pentru a determina rang A, observSmu$or un minor de ordin 2 nenul:
h r|
Ar =1" .l=-4+ 0+ rang A > 2 (Pentruo mai buni vizvalizare,elementeleminorului
lr - r l
sunt incercuite.).
Observdmcd liniile rdmasesunt liniile 2 qi 4,iar coloanelerdmasesunt coloanele1, 4 gi
5. Prin bordareaminorului A1 cu cdte o linie gi cu c6te o coloanddin cele rSmaselibere,
obfinem 6 minori de ordin 3. Dac[ tofi minorii ar fi nuli, conform teoremei, rangul matri-
cei ar fi Z.Dar, bordAndA1 cu linia 2 gi coloanal, oblinem minorul:

68
F/ementede colculmofriceolsisisfemede ecuotiiliniore

A2 =ll
133I 2lll",-,",10
=
o tl
| 2l=-26*0:+rangA>3.
l*5
l: 3 - l l " z - ' r l 6 4 - l l
Pentruminorul A2,linia rlmasi din matriceaA estelinia 4, iar coloanelerlmase suntco-
loanele4 gi 5. Prin bordareaminoruluiA2 cu linia rlmasi gi cu c6teo coloanl din cele
rdmase,oblinemdoi minori de ordin4:

t r r rl
|Irc'ttl
A, =l^ ^ -. ^l=O(arecoloanele
I gi4egale)9i
" P 3-r1
I rr o ll
lr l l al l: -2 I - ;l l -z r a-:,l, *, 1-2
o-31
r a-l
l; ; ;
A,= l
;1l=l.,_ ";,1;; l= 1 2 2 =
4 l= 1 0 3 a+11
' 3 -r - 4 1 c . - c r0l 3- r - 7
13 | lo
,
_ r _ 7 1 lo _ r _ 7 1
11 I 0 ll ll 0 0 0 | ' ' '
= -Z(cl"-20).
DacI ct = 20, deoareceto{i minorii de ordin 4 oblinuli prin bordareaminorului nenulA2
de ordin 3 suntnuli, rezultdc[ rangA = 3.
Dac[ ct + 20, existtr& minor de ordin 4 nenul.Deoarecenu putemformaminori de ordin
5, rezultl c6,pentrua+20, rangA = 4.

Exersare
SI secalculezeranzulmatricelor:

.,u(lz), (-t
b)l^
\z
3)
a)
l,creC;
(l t

")l_ , ol,cteC .
cr 3)
-t )

[2
l"l ll 3)
( 1 22
u) lo s 8 101; u)l- | 2
4) (t 24 3)
-uI' t;
c)l
2-l
35
4l
-r l'o"'
[3 1 6 2) [3 2 4 e) l" -5 3 r)
\7
(3 4 2 3\
F o3 or )
t')t _ -r;l (r 2)
r
u l')r_ o
I ^a 'r l , ol,: :i :: l ' | -r -2lt
"' l t r I
I -9t | |
t; ; I -rJ to'o2o) [3 6)

69
Elementede co/cul matriceolsisislemede ecuotii liniore
Aprofundare
) c[ -l
B J -t e R.
l ,* ,F
0 0 0)

-r' -r'
42. seconsiderr
matricele: ;l ,, : *"onumerere
^=[] -l t) "=[.l - r I
[3 l: i]
realep gi q, astfelincdtceledou[ matrices[ aibdacelaqirang.

:r ;: ;l
A3. sdsedeterminerangulmatricei:
^=11
(2 l0 -r2 1 )

A4. sdsedetermine mahicei:= [l lU I il


rangul
^
[r F a 1)

A5. Seconsideramatriceledenumererealenenule
o=lo li B=(u
r") v w).
I
Ic/
a) SI secalculezeAB, BA gi sI sedeterminerangullor.
b) SI sedeterminer e R, astfelincdtpenrruoricem . 11*1AB)' = t(AB).
'fl-

(x I I t)
x I tl.
Fiematriceaer*l=ll
I x 1l
Ir
$IIx)
a) Strsedeterminex e R, pentrucarerangA(x)< 4.
b) S[ secalculezerangA(x)pentrux e {-3, I }.

(t
47. ^ [lO :I :l
Seconsider.."ti".r",
o=l - =l m ]m :l
l l ,B 0 l, m e _
R.
(00r) [m0 ^ )
a) SI sedetermine
m € R, astfelincdtrangA: rangB.
b) S[ se rezolve ecua{iamatricealdBXA: Or.

70
PorteoI
Elemenlede co/cu/ motriceolgisisleme
de ecuofii liniore
c) Si se calculezeA", n € N*.
d) SI se demonstrezecb Bn * 03, V n e N*.

(tx x2 *' I
A8. Sasecalculezeranzulmahicei: A =l u a a al
eR.
a a+l a *r I'X'?
lu
U4 9 ,;)

rusisteme detipCramer.
Regula
luiCramer
La inceputul capitolului 3 am demonstrato reguli ingenioasd de rezolvare a sistemelor
de doud ecua{ii liniare cu doud necunoscute,numiti re.gula lui Cramer. Strne amintim:
Fie un sistem de doui ecuatii cu doui necunoscute:
+a,rx,=b ,
Ja',x,
=b2'
la,x, + a22x2
Atunci:
u''
- matriceasistemului A = [u" I,
"rt" Iu ,, a ,,)'
b')
- matriceatermenilor
trrvr liberivJr!
rruwtr =f
esteDB -[ur)'
'

*'),
esteX = f
- matriceanecunoscutelor
\*t /
- sistemuladmitescriereamatriceal[AX: B.
Dac6detA: d * 0, sistemularesolu{ieunicl x, = = -9-, ,rn6",
*,*,

d=lu, a',1. , o,l .


' azzld,- lb' ^,,1.
o.
azzl '
- 1u,
brl
lu^ lb, lu^
in celeceurmeaz6,
vomextinderegulala un sistemden ecuafiiliniarecun necunoscute.
Pentruinceput,vom consideraun sistemdetrei ecua{iiliniarecu trei necunoscute:
[a,,x, +a,rx, +a,rx, = b,
j azrxr+a2zxz+arrx, =b, .
[a'x, +arrx2+arrx3 = b,
Not5m cu A, B gi X respectivmatricea sistemului, maticea termenilor libei gi
matice a necun oscuteIor. Deci:

71
E/emenfede colcu/ motriceolgisisteme
de ecvolii liniore
(u,,, drz a, ) f b,) 1,",)
o = l u r , d z zu r ,1 , " = lbl,X=
, l*,l.
[u,, ztz arr) {.ur) [*,J
Sistemuladmitescriereamatriceall:AX = B.
Dactrdet 9i X =A-rB, undeA-l =*O-,
A * 0, matriceaAesteinversabilI cud: detA.
SI efectulmcalculele.Deoarece:
( d,, d' d.,,)
o-'=*.10,;
d;, 0,,l,
[d,: dzt dn )
undedr1estecomplementul
algebrical elementuluia1;din matriceaA, din X: A-tB rez;ultd
(*, ) ( d,, d,, d.,)f b,'\

l.'l=*l o"d;:' t"llt'l'


(.*, / \d,, d, dr,/[b, J
deundeoblinem:
(*, ) (b,d,,+ b,d,,+ b,d",)

|(*,,.,l=*|on,,
*a,a-,.0,0,,
+ brdr,+ brd,,
I
/ [b,d,, J
Din egalitateamatricelorrezulti:
1
x, =;(b,d,, +brdr,+brdr,)

*, = {{b,d,, +brdrr+brdrr)
' d' '"

*, =11b,d,,+brdr,+brdrr)
Not[m cu d1determinantul
careseoblinedin d, inlocuindcoloanaj cu coloanatermenilor
liberi.deci:

l O, ? rz u ,rl l u ,, b r u,r l lu,, ?r z b,l


d, = dzz arrl,a, =la^ b2 ar, , d, =
lb, | la, zzz orl.
lb, dtz a:rI lu' b3 a' I lu' atz brl
observSm c5, dezvolt6nd determinanfii d1, d2 gi d3, respectiv, dup[ coloana l, coloana 2 gi co-
loana3. avem:
d 1= b 1 d 1+1b rd r, + b 3d31,
d2 = b1d12
+brdr, + b3d32,
d3 = b1dq3
+brdrr+ b3d33,
againcdtsolufiasistemuluieste:

72
Elemenlede colcul motriceolplsisfeme
de ecuolii liniore
d' d" d"
*t=T'x2=;l'x3=
ii'
In concluzie,am oblinut ci un sistemde 3 ecua{iiliniare cu 3 necunoscute,
c.}reare determi-
nantulsistemuluinenul,are solufieunic6,iar soluliasa estedat[ de formulelede mai sus,nu-
miteformulele lui Cramer.Vom generalizaacestrezultatpentruun sistemde n ecua{iiliniare
cu n necunoscute.
Fie un sistemde n ecuafiiliniarecu n necunoscute:
farrx,,+ arrx,+...+ alnxn= bl

lSl"l:
l::::::::1:l
[a n rx ,+ a n 2 x 2+ .,,+ a* X n = bn
Consider6nd matricea sistemului, mqtricea termenilor liberi Si matricea necunoscutelor, res-
pectiv:
(u ,, z rz ... a ,, ) (u, ) (* , )
t" ' -' tt' tt' l
d z z ...? z n | | b" | | x^|
^^ _-tl u ^ l ,B =l .' I, X= l .' I,
1""""'ll'll'l
\u " , d n 2 ... a n n ) [b" J [* " J
sistemul se scrie matriceal AX : B. Daci determinantul matricei sistemului este nenul, atunci
sistemul estede tip Cramer gi are solu{ie unici dat[ de formulele lui Cramer:
d' d" d-
x1=7,x2 =;i'..., x n = ? '
unde d = det A, iar determinantul d; se obfine din d, inlocuind coloanaj cu coloana termenilor
liberi.

[$xemplu
Sd se rezolve sistemul de ecuatii liniare:
+ 4 x , + x 3 + 2 x4= 3
f6 x ,
l6x,+5x,+3x,+5 x ,= 6
ll2x,+8xr+xr+ 5 x o -8
[6x,+5x,+3x,+7 x o= 3
Rezolvare:

lo 4 t 2 l
=
lo s 3 5 l
d f-- -l= -12 * 0 , deci sistemulestede tip Cramer,are solu{ieunic[ qi se rezolvl
lrr8lsl
t6 5 3 7l

c uf o r m u l e l e l u i C ra me r: =? ,*, =? ,
*,=*,*, =S,unde:
"o
73
PorteoI
E/emenlede colcul molriceolsisisteme
de ecuotii liniore
l: 4 | 2l lo 3 I 2l
lo s 3 sl
. =lr
o' lo 6 3 sl
8 i sl=t2'd,=ltz
8; sl=-z+,
18s 3 7l 16 8 3 7l
lo 4321 lo 4t 3l
.c'=lo
lr2s 6 5l s 3 ul=_rr.
8 8 t l= t 'a' ' , =11r6r8 l s l
16 5 8 t l lo s 3 sl
Prinurmare,solu{iasistemuluieste:

*,=* =+=- 1X, =


2 ? =# = 2 ,x 3 =+=*--1,
'o=f
-1',)
= i= l deci
'
x, =- lr x , = 2, x r = - 1 ,x 0 = 1 .

Exersare
Sdse arateci sistemelecareurmeaztrsuntsistemede tip Cramergi si se rezolvecu for-
mulelelui Cramer:
f x, -2x, = -7
E1 ' J- sx,+Zxr - - 9.
{r * ,* s* r = 2; l 3x,- 4x,= l1 '
( 2 x,- x" - x, =2 l2x,-xr+3x. =9
I I
E3 . +4 x, - 2xr=lg' E4. jxr+2xr-4xr=-2 '
lx'
[x,- 2 xr +2 x]=10 l-3x,+4xr+xr=13

fx,+2 xr - 2 xr=1 fx, +x, *x.-)


I
=U. + x, +2 xr=2; E6.
1- 4x, 1 r *,- 4xr +2xr =5;
l 2x,- x, * 3 x, = J [6x,+3x, -5x, - 1
=a,
l 2x+3 V- z= 4 fx+y
E 7 . + 2y+5 2 =8; E 8. + z =- 2 ;
Jx fy =
f3* - y+ 32 =5 lz+ x -4
l 6xr - 4 xr * x, -2xo =J
t- lZ x + V + z + t = 1
l6x, -5xr+3x.,-5xo=6 - 2y- 5z+4t = -30
E e .J . ^ ; E 10. )3x
+ 2 2 -3 t = 1 7
ll2x,-8xr+xr-5xo-8 lx+3f
[6x,- 5x, + 3x, - 7xo=g Lx -y + z -t = 2

74
PorteoI
E/ementede colcul motriceolsisislemede ecuolii ltniore
Aprofundare
Pentrufiecaredintresistemelecareurmeaztr:
a) explicalide ce sistemulnu poatefi rezolvatcu formulelelui Cramer;
b) justificali de ce sistemulnu aresolulii.
r^
lx -2 v + 3 2 -t = 7
f *, - *r - X r = 0 t'
, Al. I 3 *,+ 2 *,*2 * . =, . + 4 y -z + 5 t = 5
A Z. . J "
I l-x + 3 v + 2 z -t = 2 '
[4x,+xr*xr=S t'
l2 x -2 y -z + 3 t = l

GStudiu|compatibi|itetiigirezo|vareaSiSteme|or
Cunogtinfeleanterioarepermit studiereasistemelorcu un numtrroarecarede ecualiigi
de necunoscute, chiar gi in cazurilein carenumtrrulde ecuaJiinu esteegalcu numdrulde necu-
noscute,
Fie un sistemcu coeficienlicomplecgide m ecua{iiliniarecu n necunoscute:
+ a ,,x 2+ ... * o l nX n= b1
[a ,,x ,
a 2 rx l + a 2 z x z+ ...+ a r nxn = b2
I
t...
[a .,x , + a rrx z * ...* a nnxn = b.
Matricele A e M.'(C) 9i A e M,,n*r(C),

(un atz ut"'l (urt 4rz arn br


)
azr &zz ur. urt 4zz 12n o,
e =| l,e = | l,
t"""tt"""1
[u*r dm2 a^n) lu., 4m2 &rn b^)
sunt,respectiv,matricea sistemuluiSi matricea extinsd.Se observi c6 matriceaextinsdse
oblinedin matriceasistemuluiprin bordareaacesteiacu coloanatermenilorliberi.
Un sistemcu coeficien{icomplecgidem ecua{iiliniarecu n necunoscute poatefi:
o compatibil(dac[ aresolu{ii):
- determinaf(dacdaresoluJieunic6);
- nedeterminaf(daci areo infinitatede solulii);
. incompatibl (dac[ nu aresolufii).

ffixemple
l^
1. sistemul compatibildeterminatdeoareceare solufiaxr : 2,
{'-:-t::=
*r + 4x, =2 "rr.
l-
x2= I gi aceasta estesingurasolutie.

75
F

E/ementede co/cu/ motriceolgisisfemede ecuofii liniore


- = -t
2. Sistemul{',*t 1' 2x1- Xz= -1 estecompatibilnedeterminat deoareceare
l4*r-2x2 - -Z^e
o infinitatede solufii: lu[m x1= t, t € C, gi atuncix1= t, x2= 2t + l, t € C.

=5.^..1.
3. sistemul [:'-':t incompatibil.intr-adev[r,s6 presupunemc6 x1 = cr,
[3x1-6xr=l$
x2: p esteo solufiea sistemului.Rezultds. - 2P: 5 gi 3o * 6p : 18.imper;indultima
relafiecu 3, reztiltl o.- 2P= 6 gi seobline5 : 6, absurd.

ProblemacompatibilitIlii sistemelorde ecuafiiliniareesterezolvatilde:

Un sistemde m ecuafii liniare cu n necunoscuteeste compatibil


daci gi numai dacl rangul matricei sistemuluiesteegal cu rangul
matriceiextinse.

fl$xempte
l2xr-3x, =l
(1), i - x, * 4x, = 2 , detreiecuafiiliniarecudou[necunoscute,
Pentrusistemul avem:
l2xr+3x, = 5
(z -3) (2 - 3 r )
o =[;'
l- r o ,l
:)'^= [2 3 s)
-.'l= l-1:, ll=-,0.
"u,l - r 4 l r.ou,
l',
l, ,l
0 , rezultiirangA = 2 gi rangf = 3, deci

sistemulesteincompatibil.
=l
l2x,-3x,
Pentrusistemul(2), l- x, + 4x, =2 , avern:
l2x,+3x,=7

"[;i]'[; -3 r)
o ,1 .
3 7)

76
PorteoI
E/ementede co/cu/ mofnceolgi sisfemede ecuolii lintore

l' t lz -3 rl
Cum t- l=) * U u i l - r 4 2 l = 0rezult[
, rangA = rangA = 2, deci sistemul
l- l 4l I
12 371
estecompatibil.

ffibservalie
Din primele doud ecua{iirezultdx1 :2 gi x2 = l, care;
- nu verificd ecuafiaa treia a sistemului( I ), deci sistemulrespectivesteincompatibil;
- verificl ecualiaa treia a sistemului(2), deci sistemulrespectivestecompatibil cu solulia
x 1= 2gix z : 1.

Utilizarea propriet5{iilui Kronecker-Capelliin exempleconcretenecesitd,inainte de toa-


te, calculul rangului mahicei A. Pentru acesta,trebuie sI glsim un minor do de ordin r nenul al
lui A, astfel incdt orice minor de ordin r + l, care se ob{ine din do prin bordare cu cdte o linie gi
cdte o coloand din cele rdmase,estenul. Orice astfel de minor il vom numi minor principal.
Pentru a verifica ce rang A = rang A, este suficient si verificdm cd orice minor de ordin
r * 1, carese obline prin bordarealui do gi nu esteminor al lui A, estede asemeneanul. SI ob-
servim cd un asemeneaminor se obline prin bordarealui do cu elementelecorespunzdtoareale
coloaneitermenilor liberi gi cu cele ale uneia dintre liniile rdmase.Un astfel de minor se nu-
meSteminor caracteristic qi se noteazl cu d";, unde i esteun numlr natural nenul.
Oblinem:

Un sistem de m ecualii liniare cu n necunoscuteeste compatibil dacd gi


Proprietoteo
numai dacd nu are minori caracteristicinenuli sau to{i minorii caracteristici
lul Rouch6
sunt nuli.

[!!xemplu

l'*'-
.l-*'*
3x, -l
4x" =2
Pentru sistemul _ depatruecuafiiliniarecu dou[ necunoscute
avem:
5 X2 = |
l 2 xr+
+x
lxt z=3

A=l
(2
l-1

12
3
|
-3.)
4 | -
l.A=
-l 4 rl
[1 r) 1l :)

77
PorteoI
Elemenfede co/cu/ motriceolsisisfeme
de ecuotii liniore
2 . -.'l =t
Ev i d e n r , r a ng ti d " =l
A'=z * o.
" l -l 4 l
Deoarecein A (Siin f ) suntrdmasedou[ linii (ultimeledoutr),obfinemdoi minori carac-
teristici,dg1gi ds2.Minorul d.1seobfinedin doprin bordareaacestuiacu linia a treia9i co-
loanatermenilorliberi, iar minorul dr2se obtine din do prin bordareaacestuiacu linia
a 4-agi coloanatermenilorliberi,deci:
z -3 l l
ltttl l2 4 r l
=l
d,1 -l 4 21,d . 2 = l-O
l 21.
12 3 7l ll l 3 l
Calculdnd,rczvltddrr = 0 gi drz= 0. Conformpropriettr{iilui Rouch6,sistemulestecom-
patibil,Din primeledou[ ecua{iirezulttrx1= 2 9i X2= I, careverific[ gi urmdtoarele
doud
ecuafii.Proprietatea (sauproprietatea
lui Kronecker-Capelli lui Rouchd)permitesAstabi-
lim dacdun sistemestecompatibilsaunu, darnu ne ofer[ un mijloc practicde aflarea so-
problem[ne vom ocupaln continuare.
lufiilor sistemului.De aceastd

Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare

Fie un sistemcu coeficienticomplecgide m ecuatiiliniarecu n necunoscute:


a l l x l + a n x 2 + .., + a ,nxn= b,
+ ,.. + a rnxn= b'
a 2 rx l+ a 2 2 x 2

a m l x l+ a n 2 x z+ ,.. + a r nxn = b,
gi fie A matriceasistemului.
Si presupunem cd rangA= r gi c6un minorprincipaleste:
la ,, d tt
'rrJz dt'
-rrJ,
l-"r'
l3 :: 7 ;z
tzJZ ,,,4t,
A _l '2Jt '2Jl
rl

t" 6i,jz ai,J,


lai,j,
x;, , x;, ,...,X;, senumescnecunoscuteprincipale(coeficienliilor segtr-
Necunoscutele
sescin minorulprincipal).Restulnecunoscutelor senumescnecunoscute secundare.
Numerotdnd celem ecuafiiale sistemului
de la I la m, ecuafiileir, iz, ,.,,i, ale sistemului
se numescecuatii principale (coefrcienfiiecuafiilorse reg[sescin minorul principal).Restul
ecuafiilorstnt ecualii secundare,

78
PorteoI
E/emenfede co/cul motriceolsisisteme
de ecuolil liniore
lllflxemplu
Pentrusistemulde 4 ecuafiiliniarecu 3 necunoscute:
2xr-3xr+x3=2
-xr +4x2*2xr={
2x, +3x, +7x.,=14
xl +x2 *3x, = f
2
-1
-J

r+ I;l 9i rangA= 2.
2 J ,I
tl
I I r)
t-l 2l
Deoareced" = | . ^l
= -5 + 0 esteun minorprincipal,rez.'.tlt1:
" ll 3l
- x1gi x3suntnecunoscute principale;
- x2estenecunoscutd secundard;
- ecuafiile2 9i 4 suntecualiiprincipale;
- ecuatiileI 9i 3 suntecuatiisecundare.

Rezolvareaunui sisfem cu coeficienli complecAide m ecualii liniare cu n necunos-


cufe sefaceparcurgdnd urmitoareleetape:
l) sescriematriceaA a sistemului;
2) dacdA esteo matricepdtraticdsecalculeazldetA:
. dacddet A + 0, sistemulestede tip Cramer,estecompatibildeterminat,iar solufia
secalculeazd cu formulelelui Cramer;
. dacddet A = 0 saudacdA nu esteo matricepltratic[, se calculeaztr rang A gi se
minorulprincipaldo.
stabilegte
3) sescriuminorii caracteristicid",, d", etc.(dactracegtiaexistii!);
4) cu proprietatea lui Rouchd,sestabilegtecompatibilitatea
sistemului;
5) dacdsistemulestecompatibil,necunoscutelor secundare li se atribuievalori arbihare
gi din ecuafiileprincipaleseobfineun sistemcareserezolvScu formulelelui Cramer.

fixemplu
l2x, -3x, + x, - 2
l-*,* q*r*z*.=q
SI serezolvesistemul:
=l!
l2xr+3xr+7x..
lx,+xr*3xr=S

79
Elementede colculmotriceolsisistemede ecuotil liniore
( z - 3 r)
A=l
l-r q z l l -r z l
^ - ll, rangA=2gi do=1,
3- 7 .l=-5+0.Minoriicaracteristicisunt:
12 " ll 3l
f l 1 3)
d., , oblinut din doprin bordarecu elementele liniei I gi coloaneiterme-
corespunzdtoare
nilor liberi:
lz l l,ll o - s - lol
1 2 r,-u
d " , = l - l2 o| l , i , l o s
|
l0
I
l= 0 ;
ll 3 6l lr 3 6l
d., , oblinutdin doprin bordarecu elementele liniei 3 gi coloaneiterme-
corespunzdtoare
nilor liberi:
l -t 2 4 ll,+ 2 1l ,1
-r 2 4l
| | I
0 " , = 1 ,t t o l , i , ,lo1 l 2 2 1 = 0 .
l r 3 6 l l 0 s l0 l
Conform proprietdtii lui Rouch6, sistemul este compatibil. Necunoscuta secundardfiind
x2, not6m: X2: d, ct e C, gi din ecualiile principale (ecuafiile 2 Si 4 ale sistemului dat) ob-
tinem:

J-*,*2xr=4- 4 9 -
lx,+3xr=6-c t '
sistem care, rezolvat cu formulele lui Cramer (se poate 9i direct), conduce la solu{iile:
xy:2a., xz = 2 - cr, o € C. Deci sistemuldat estecompatibilnedeterminatcu solu{iile:
x1: 2d' x 2: & , \ = 2- c t,c r e C .

Fie m e R. Sd se rezolve sistemul:


[r-.y * z=2m
l'
\x -2 y * z = -l
I
l mx + m ' y -2 2 = 2
Rezolvare:

(t -m r)
Matricea sistemului este A =l l -2 rl . DeoareceA este o matrice pltraticl, cal-

[m m' -2)
culdm det A 9i g6simdet A:4 -m', iardetA:0 e m e { -2,2}.

80l
Porteo I
E/emenfede co/cu/ motriceolgisisleme
de ecuofii liniore
- pentrum e R - {-2,21, detA * 0, decisistemulestede tip Cramer,estecompatibilde-

term in
cuaso =2m* l , y =H ,
t l u fixa: ,=ff,

lx-2y+z=+
- pentrufr= 2, sistemul astfel:,lx-2y +z= -l . Dinprimeledoutrecualiire-
serescrie
l2x+4 y-2 2 = 2
zult64=-1, decisistemul esteincompatibil;
lx + 2 y + z = -4
- pentru
m= -2, sistemul serescrie
astfel:{x-2y+z=-l detA = 0 $i
, Deoarece
f - 2 x+ 4 y-2 2 = 2
I t Zl h rl
-"1 =2.
l; -zl =-4*0, rezultilrangA Alegemdeterminantulprincipal do=l' '^1.E*irta*
| ' ll -21
singurminorcaracteristic
obfinutdin doprin bordarecu elemente corespunztrtoare
coloanei
It , -ol
liberi9i liniei 3: O,=l t
termenilor -2 -ll=+d" =0(liniile 2 9i 3 suntpropodionale).
l -2 4 2l
Conformpropriet6fiilui Rouchd,sistemulestecompatibilnedeterminat.
Necunoscutasecundard estez. Not6ndz = a.,din ecuafiileprincipale(ecualiileI gi 2) re-

deunde
solufiile sunt:x = -o-}; , = -1, z= ai s e c.
sistemului
^nn' {l :1 =-i:;,

ffibservalie
Un sistemcu toti termeniiliberi egalicu zerosenumegtesisfem liniar omogen.
Un sistemliniar omogenestetotdeauna compatibil;el admitesolutianul6:
Xl = 0, X2= 0, ,.,., Xn= 0,
Semai puneproblemadacdestecompatibildeterminatsaucompatibilnedeterminat. Con,
form teoriei pr ezentate
:
o dacl matriceasistemuluiA estep[traticd gi det A * 0, sistemulestede tip Cramer,
compatibildeterminatcu solufianul6unicasolufie;
o dacdA nu esteo matricepltraticd 9i rangA = r, atunci:
- in cazulin carerang A = n, sistemulestecompatibildeterminatgi admitenumai
solufianul6(nu existdnecunoscutesecundare);
- in cazulin carerangA < n, sistemulestecompatibilnedeterminat (exist[ necunos-
cutesecundare).

8l
F/ementede co/culmotriceolgisistemede ecuofiiliniare
Metoda lui Gauss

Vom prezenta o noud metodd de rezolvare a sistemelor, bazatd,pe reducerea succesivda


necunoscutelor.Reducereasuccesivl a necunoscuteloreste posibilS deoareceurmdtoarele pro-
ceduri aplicate sistemelor de ecuafii nu modifici compatibilitatea sau incompatibilitatea acesto-
rai
- adunareaunei ecua{ii a sistemului la o altd ecua}iea acestuia;
- inmullirea unei ecualii cu un factor nenul;
- schimbareaecuafiilor intre ele.

fixemplu
=$
-0

I. Reducereanecunoscuteix1 din ecua{iile 2, 3 qi 4 astfel:


- inmullirea ecua{iei I cu -2 gi o adunarela ecualia2;
- inmullirea ecua{iei I cu -4 gi o adunarela ecua}ia3;
- adun[m la ecuatia 4 ecua{ia l.
Rezulti urmltorul sistem echivalent cu primul:

[x ,+ x r+ x 3 = 6
-* r-3 x r= -1 2
)
i -5*, +2xr=-16'
| ,*r*3x,=13
II. Reducernpe x2din ecuatiile3 gi 4 astfel:
- inmullireaecua{iei2 cu -5 gi o adunarela ecuatia3;
- inmullireaecua{iei2 cu2 qi o adunare la ecua}ia4.
Rezultl urmitorul sistemechivalentcu sistemuldat:

't ,)

=44
= -l I
lII. Reducem pe x3 din ecua{ia4 astfel:
?
- inmullirea ecualiei 3 cu -:- gi o adunarela ecuafia4.
tt
Rezultd urmdtorul sistem echivalent cu sistemul dat:

82
F/ementede co/cu/ mofriceolsisisleme
de ecuottiliniore
fx,+xt*x3=g
| -x2 -3xt = '11
(2)1 l7x^ =44 '
o=-3
117
deunderenitlcd sistemulesteincompatibil,
Un sistemde forma(2) senumegteslsfem Gauss.
Notdndcu f matriceaextinsl a sistemuluiinilial 9i cu F matriceaextins6a ultimului
sistem,observlmtransformdile elementareasupramatriceiR p.ntrt, a oblinematriceaF :
(t r I 6\ (t l I 6\ (t 1 l 6\
|, 6 - r - 3 - n l "- i"
l - l s 1 , , - ts' , 1- l - 3 - 1 2l' ,- t' ,1
A=l | -) | | + | | +
l4 -l 6 8lt,-rt,l0 -5 2 -l6lto+zt,l0 0 17 44 1
[-r | 2 z J "* "[o 2 3 B) [.o o -3 -n)
(r I l 6 )
r.-* r,lo -t -3 - n l
"t |;
->l o o 1 7 44 l= ^'
lo
\
o o - sl7ls I
Pentrusistemul(2), notdndcu A' matriceasistemului,cu B' matriceatermenilorliberi gi
observlmechivalenlele:
cu X matriceanecunoscutelor,

(t t t.)r*,rf:"..l
(r)<+
(2)
<+
A,X:
r,* |: ;' ;; l[I l=| ;'i I,
[ o o o J \x r' [-# .,l
ultima scriererezult6ndugordin A' .

Prin urmare,fiind dat un sistemcu coeficienticomplecgide m ecuatiiliniare cu n necu-


noscute:
ailx l + anx 2 + . , . * O , n x n= b ,
a2lx l + a22x 2+ . . . + ar n x n = b '

am lx l + am 2x 2 + , . . + ar n x n =b .

efectudndtransformdrielementareasupramatriceiextinsea sistemului,obfinemmatriceaex-
tinsl a unui sistemGauss.echivalentcu sistemuldat.

83
F/emenfede co/cu/ motriceolsislsfeme
de ecuotii liniore
3t t 8 tz o t3 ........' .' ........'.. ol t bl
0 a z z a ' z z .' ,,.,...........,.,,.
v' 2, b',
0 0 a \t' ..' ....." .......' ... ai n bi

0 0 0...0 atn b;
AceastapermitescriereamatricealI:
Ott n tZ At3 .......,.....,..,...,.,..,..Ol n
)[ *, br
0 ll*,
a ' z z d ' 2 3......,....,..,,..,.........a' zn bi
0 0 tl
a \t..................... .......a1n
il"' bi
tl
tl
l t.'. :
tl b;
. i\ x n
deundeseob{inesistemulGaussechivalentcu sistemulini}ial.
Prin transformareelementardasuprauneimatriceseinfelege:
- adunarea la o linie a altei linii inmul{itI cu un numir;
- inmul{ireaunei linii cu un factornenul;
- schimbarea liniilor intre ele.

SI serezolvecu metodalui Gausssistemele:

lz*'*i*'=-',
* , -t . , =^t l 2 x , - 3 x,*xr =)
*3*'=.0..
Iit .{^ fr) .l:*'*^o*'
l'2xr+Jxr=7 l2xr+3x r+7xj=14
l*,+*r=3 [*,*"r+3xr-6
Rezolvt.tre:

(2 -3 (-r 4 2) (-r 4 2 ) (-r 4 2 \ . { -t 4 2)


')
t. A=l-r o , l'g,l2 -3 t l',3,1
o 5 s l'l-+l
, - ' , lo s s l' , ' s lo t llr , - r ,
l-+l l--+
t , , :
l2 | 3)l l2I | 3) zli;fi,,1
o lt lllt.-t, 16 U 61, rl 0 I ll
\r {. [0 5 s) [o o oJ";[o o o)
(-r o 2)
l:-l,l 0 I ll
-)t t.
l0 o ol
[0 0 o)

84
Elementede co/cu/ motriceo!gisisfemede ecuofii liniore
ObtinemscriereamatricealIa unui sistemGaussechivalentcu sistemuldat:
(-r 4 ) f2 ) lx1+ 4xr =2
lo tl(*,') ltl j*,=r
l(0' ol [.,J =l o l * l o' =o
0) (0/ l0= 0
carearesolufiaxr:2, X2= l.
(2 -3t 2') (r I 3 6') (t I 3 6 ). r
a T l- l 4 2 4 l tr< + to -t
; 4 2 4 l tz +t,;O 5 5 l0 | '''3
' ' ^ =1, 3 7 ru ltlz 3 7 r+1, , o
3, ,r1 | 2l, i' r
Ir r 3 6) [z -3 t r)''- ' " [ . o - 5 - s - r o J" t ; . 1
.,( t r 3 o ) (r I 3 o)
'''slo I I zl',-',1
o t t zl
,,f+jor r z l ' i ,l oo o o l = o '
' " '( 0 I I 2 ) (0 0 0 0)
Oblinemscrierea
matriceal[a unuisistemGauss
echivalent
cusistemul
dat:
(t I 3)r_ . (o) fx , + x , + 3 x , = s
I tf x, l | | |
lI 0 1 l l lll _ .'l l 2 l _l<.1
X, l= l ){
x2*x3=t
l0 0 0 l l 'l l 0 l '-l 0= 0
I l tx ,, | | |
[o 0 0), " (0,/ |. 0=0
DacI notim X2: cr,oblinemxt = 2 - crgi x1= 2o. Deci sistemuldat aresolutiile:
xy:2d.,X2: ct,xl=2- cr,cr e C.

Exersare
E1. Fiesistemele:
(^
l3x, -2x, + x" - 5
t^ *, * 2x.--3x, =4
t..12 * '- 3xr - xr=5:
f-
2. -3x , -6 x r= 4 .
lI x,- 4 xr +llxr=5- l2x,
lx, +4x ,-5 x , -4
[xt-xr=2
Utiliz6nd:
a) regulalui Kronecker-Capelli,
b) regulalui Rouchd,
sI searateci fiecaresistemestecompatibil.
Justificafiunicitateasoluliei.

85
F/emeniede colcul mofriceolsisisieme
E2.Fie sistemele:
. I x-v+z-t=l
"
lx,-x-*X.=l |
| | x-2v +32-4t=2
l. i2x, -3x. + 4x. =3 : 2. I
| | 2x-3v +42-5t=2
I x, -4x, *7xr= 4 |
l3x-ay +52-6t=4
Utilizdnd:
a) regulalui Kronecker-Capelli,
b) regulalui Rouch6,
sdsearateci fiecaresistemestecompatibil.

E3.Fiesistemele:
x-3y+ z-2t=4
Ix, +x, +x1 =3
I 2x-4y +z-3t=3
1. j 2x, +3x2+ 4x.'=3 ' )
I 3x-5y +z-4t=2
I x, + 4x, * 7x, =J 4x-6y +z-5t=1
Utilizdnd:
a) regulalui Kronecker-Capelli,
b) regulalui Rouch6,
sdsearatec[ fiecaresistemesteincompatibil.

E4.SAserezolvesistemele:

i r ", - 2 x r - xr=5 f- *, * 2xr+3x, = 4 | *, -*, -Xl = I


I z *,- 3 *^*x , =5 II
1. {
-- 2.
l2xr-3xr+6x r-4 ; 3 . l2 x r-3 x 2 -4 x , = 3 '
l*' - 4x, -llx, = 5'
I I x, +4x,*5x , = 4 L x 1 -4 x r-7 x 3 -4
[-x,+xr=2
fx-v-z-t=l
t-
(
I x, +x. -x. =J lx -3 y + 2 z + t = 5
I
I x-2v -32-4t=2 I l4x+2v+z-t=7
4.
" I 5. {2x, +3x" -4x, =3: 6. {
| | -x +v -z+t=2
It*-3y-4z-5t=3' fx,+4xr-7xr=3 I
f3x-4y -52-6t=4 I x+y+z+t=10

E5. Folosindmetodalui Gauss.sI se rezolve sistemele:


5 x ,+ x r* X r* Xo= J
fx,+2 x, + 3x.= 6
I x l + 5 x 2 + x 3 +x4= l
t ..1t, * xr + 2xr =4; 2.
x l + x 2 * 5 x r+ x o= l
I x, +x, + x, -3 x l + x 2 * x r+ 5 x o= l

86
F/ementede co/cu/ motriceolsisisleme
de ecuofii liniore
fx,*xr*x.=$
I [x ,+ x ,* X,* X ,= l
.l2*r+x2-x3=0 I
J. I 4 .i x ' + x 2 -x 1 = ) ;
l4x,-xr*2x.=$ I
I lxt+xr=0
f- * , + x2+2x3=7
f4 x,- x, - 2x. =3 z+4t= 0
I f**t-
l2x,+x"*x,=l l 3 x-y+2 2- t= 0
<J
- 'l- * , + x,- 2x,=7' o- .(
I l 2 x+V -z-t=0
lx , + x , - x l --6 [6 x+y+2 t=l

Aprofundare
41. Fiesistemul:
lx+y+mz=-m
.{x+my+z=m+7,m e R.
lmx+y+z=trr*l
a) S[ se calculezedeterminantulmatriceisistemului.
b) SI sedeterminem e R, pentrucaresistemularesolufieunic6.
c) Pentrum e {-2, I }, sl sestudiezenaturasistemuluigi, in cazde compatibilitate,
sdse
rezolve.

A2. SenoteazdcuA matriceasistemului:

f*+y+t=o
jmx+2y+32=0 ,m e R.
lm2x+22y +32z= 0
a) SEserezolveecuatiadetA: 0.
b) S[ sedeterminem e R, pentrucaresistemuladmitenumaisolufianuld.
. c) SI serezolvesistemulin cazulm= 2.

43. Fie sistemul:


[-*r*2xr+xo=2+m
l2x,+x.+x, *x,=4
i meR.
l3x,+4xr+2xr+3xo=ll'
f.x,+3x, +x3+2x4=7
a) Strsedeterminerangulmatriceisistemului.
b) Sdsestudiezecompatibilitateasistemuluipentrum e R.
c)in cazdecompatibilitate,s[ serezolve.

87
Porieo I
Elementede colcul mofriceolsisisfemede ecuotii liniore
A4. SAsedeterminea, F Siy, astfelincdtsistemul:
=l
l2xt-xr*x3 -xo
x, +x, +cr,x3+x4 = -l
J
lxr -*z +x, +pxo = y
s[ fie compatibilgi matriceasistemuluisi aibl rangul2.

A5. SAsestudiezecompatibilitatea
sistemelor:
fcr x+By +2 2 =l fox+ (o+ l)y+ (a+ 2fu,=cr+ 3
l.
]a x
+( 2 9 - t\y+32=t ; 2.I p*+(p+t)y+ (p+z\2.= g+t
=29-l
fa x+By+ @+:)z l x+yy+yzz= y3

1. Seconsider[numerelerealedistinctea, b, c, d, functiilet g : R + R definiteprin:


(x) : (x - a)(x- bXx - cXx - d) 9i g(x) : x3+ x + I
9i determinantul:

Ilar r rb' l c dl
A:t. I
lu' bz c2 d'l
I u ' b 3 c3 d' l
r rl
I = (y - x)(z- x)(z-y), V x, y, z e R.
y zl
'u
rl
y' z'l
(b - a)(c - aX d-aX c-bxd -b X d -c ).
ll
bc 'dll
, sd se arate cI A1 -- A.
b2 c' d"' l |
c(b) e(c) e(d)l
(Bacalaureat 2001, vqrianta 3)

2. Se consideri matricele:

*:
r')
lll
(r ooo)
lo r o ol
:,t' 2'-t,-2),ra= lr z -t -21
(rz-t -2)

l, l'" lo o r ol$'^=lr z -r -21'


Ir./ [ooo t) [t z-t-r)
Definim B: aA + 14,unde a e R.

88
Elemenfe de co/cu/ mcstricealtisisfemede ecuolii liniore
a)S[ secalculeze matriceaA - XY.
b)SI secalculezedeterminantul gi rangulmatriceiA.
c)SI secalculeze A2.
d)Sdseverifice2B -82 =lc.
e)56 se aratecd B esteinversabil[,V a e R gi s[ secalculezeinversasa.
0 Sdsedemonstreze, utilizdndmetodainductieimatematice, c[ Bn= Ia* naA, V n e N*
giVaeR.
(Bacalaureat200I, varianta4)

3. Seconsiderd
sistemul;

lx+2y+32=0
l 5 x+3 y+z=0
[x+3y+52=0
gi matricele:

(1 0 o'l (o o o)
t,: r ol,o3=loo ol.
lo t)
[00 [o o o)
NotlmcuA matricea
sistemului,
a) SEsecalculezedeterminantul gi rangulmatriceiA.
b) Si serezolvesistemul.
c) SI seglseascdo matriceB e M3(R),B + 03, astfelincdtAB = Or.
d) S[ se aratecLAn* 13,V n e N*.
(r\
e) Strsearatecidetl A+:I3 l*0, V n e N,n2 2.
\n)
(Bacalaureat2001,varianta5)

4. in mullimeaMz(R)seconsiderimatricele:
o').o: -6'].
t,=(t
- 1, o
[0 r)' [2 - 3 ) '
precumpi submulfimeaG = {X(a) /a e R qi X(a) = 12+ aA}.
a) SI secalculezedeterminantul gi rangulmahiceiA.
b) Snsecalculeze A2.
c) SI se aratecd 12e G.
d)' SI sedemonstreze cdX(a) . X(b) = X(a + b + ab),V a, b, e R.
e) 56 sedemonstreze c[ X(l) . X(2) ... X(2001): X(2002!-l).

89
Elemenfede co/cu/ motriceolsisisteme
de ecuolii liniore

matricea = [;
in mullimeaMr(C)seconsidertr : :l
^
[o o 3)
a) Strsecalculezedeterminantulgi rangulmatriceiA.
b) S[ searatec[ matriceaA esteinversabillgi s[ secalculezeinversaei.
c) S[ searatec[, dactrY e M3(C)$i YA = AY, atunciexistila, b, c e C, astfelincdt:
(a o o )
t=lo o ol.
(0 0 " )
(a o o)
d) Seconsider[ , =
matricea O O cu a,b, c e C. Sdsearate,
utilizdnd
metoda
lO I,
(00")

inductieimatematice,
cdZ":
(: .'":l
0 bn 0
| l.
Io o . " J
e) Sdsedeterminenumdrulde solulii X e M3(C)aleecualieiX2m2= A.

in mullimeaMdQ) seconsidertr
submultimea:

o= f(a b \ -za'=r7
I
'
tlro ^);u'
a) SdseverificecI 12e G.
b) S[ searatecii, dac[ A, B e G, atunciA . B e G.
b],
c) S[ se aratec[, dacd X . C,' X = [l utun.i X este matrice inversabill gi
[2b a)'
u -b )=c.
x'=(
t-2b a )
d) Si segtrseasc[
o matrice
A e G,' ( :. b], .u u * o.
": t2b a)'
e) Sr sear a tec6,dactrB
o,":
. ,*a> 0 , b > 0 , a t u n c iB n * 1 2V,n e N* .
[io f
f) S[ searatecr mullimeaG esteinfinittr'
(Bacaraureat
2002)

90
Elemenie de co/cu/ motriceolsisisfeme de ecuolii liniore
(o i\
7. in multimeaM2(C)seconsiderrmatricele
A= li tz' Precumqi mullimea:
[t OJ
leX = Xe1.
G: {X e M2(C)
a) S[ severificec[ A e G qi 12e G.
b) S[ segiseasctro matriceT e M2(C),astfelincdtT e G.
c) S[ severificec6A2: -Iz.
d) S[ searatec[ A2X = XA2, V X e MdC).
e) S[ searatec6,dac[ a, b e C, atuncimatriceaB = aI2+ 64 . 6.
f) S[se arulecdVXe G3 a,b e C, astfelincdtX:alz+bA.

(3 2 r')
8 . S e c o n s i d e r l ma tri ceUl eoo =rl ,I3 q i B =Ir + A.
I
[e 6 3)
a) S[ secalculezerangulmatriceiA.
r')
b ) D acd x=lzl siv: (: 2 1),sdsecalcu le z e s : A -X Y .
[:J
c) SI severificec[ A2: 10A.
I
d) Strse aratecdmatriceaB esteinversabillqi B-r : Ir - a .
1l
e) SisegtrseasclmatriceleU, V, W e M3(C)derang l, astfelinc6tB =U+V+W.
f) S[ se aratecd,oricarear fi dou[matriceC, D e M:(C) de rang 1, avemC + D * B.
(Bacalaureat2004)

2l
mahiceleo= (l^
f . in mullimeamatricelorMdC) seconsidertr ,i Or.
[2 4)'
gi rangulmatriceiA.
a) SI secalculezedeterminantul

b) Sr serezolvesistemul f:], undeX: f -'.], X e M2,1(c).


^": \.0/ [xzJ.
c) S[segdseascIomatriceB e M2(C),B*o,2, cuproprietateaA.B =Oz.
-tl.
d) Strsecalculezeprodusul
C'A, undeC:?
[z -t)'
e) Sdseglseasc6o matriceD e M2(C),D * O2,astfelincdtAD : DA = Oz.
0 SI se aratec6,dacimatriceaX e MdC) verificlrelatiaA . X = X . A = Oz,atunci:
(A+Xf=An*Xn,VneN*.

91