LAPTELE- ALIMENT CU VALOARE COMPLEX HRANA OMULUI

I S N TOS, DE NEÎNLOCUIT ÎN

Prof. Univ. Gh. Georgescu Lector univ. Dana Popa

Conceptul privind laptele. Normele interna ionale, respectiv Codul FAO i OMS, definesc laptele ca Äprodusul de secre ie al glandei mamare normale a vacilor de lapte în lacta ie, exclusiv subperioada colostral , ob inut prin una sau mai multe mulsori (manual , mecanic sau electronic ), neîntrerupt i f r nicio adi ie sau sustragere. Laptele poate fi ob inut i de la alte specii, dar trebuie specificat specia (bivoli , oaie, capr ), respectiv lapte de bivoli , de oaie sau de capr . Laptele poate fi definit din mai multe puncte de vedere ± fiziologic, juridic+sanitarveterinar, tehnologic i comercial. Din punct de vedere f i z i o l o g i c . Laptele reprezint lichidul secretat de glanda mamar a femelelor de mamifere, în perioada de lacta ie, care constituie hrana de baz a produ ilor de concep ie. Din punct de vedere j u r i d i c i s a n i t a r ± v e t e r i n a r. Laptele reprezint produsul integral al mulsului total i neîntrerupt al animalelor femele, neatinse de boli. Nu poate fi considerat ca propriu consumului cel provenit de la femele bolnave, laptele colorat, colostral (ob inut în primele 7 zile dup parturi ie), de la femele subnutrite sau surmenate i laptele care con ine antiseptice, antibiotice, etc. Din punct de vedere t e h n o l o g i c i c o m e r c i a l. Laptele poate fi neprelucrat (cu compozi ie chimic integr ), în special laptele crud i prelucrat, adic lapte tratat termic, procesat i comercializat (lapte pasteurizat, sterilizat sau uperizat lapte concentrat, lapte praf, etc.). Propriet ile laptelui. Propriet ile o r g a n o l e p t i c e (senzoriale). Cerin ele normale ale propriet ilor organoleptice sunt prezentate în tabelul 1.

1

petrol. benzin .de grajd ± se formeaz în timpul mulsului i se datoreaz sta ion rii laptelui în ad posturi neigienice. y Gustul lapteluipoate fi afectat de diferi i factori. p uni bogate în alior.. f r a fi vâscoas .Tabelul 1 Cerin ele organoleptice ale laptelui de vac normal Nr. infec ii ale glandei mamare.a. sulfin . familia Equinaceae.alb struie este dat de consumul diferitelor plante (lucern .).miros acri or. f r corpuri str ine vizibile în suspensie i f r sedimente Fluid . în vase deshise. etc. crt. se produce în cazul administr rii la vaci a unor cantit i mari de nutre uri r d cinoase proaspete.a.g lbuie este determinat de diferi i factori: consumul de nutre uri bogate în caroten (morcovi. porumb). piciorul coco ului. astfel: consum de furaje recoltate i p strate în condi ii necorespunz toare. în cazul laptelui învechit. consumul unor plante furajere (pelin. etc.). contaminarea cu diferite bacterii i levuri. contaminarea laptelui cu anumite bacterii (Pseudomonas) i levuri (Oidium) i de . nutre murat necorespunz tor. . . 1 2 3 4 5 Specificare Culoare Miros Gust Aspect Consisten Caracteristici Alb . consumul anumitor plante (laptele cucului. în special murdare. etc. falsificarea laptelui prin adaos de lapte smântânit. ad posturi nearisite. u or dulceag Lichid omogen.ro cat este provocat de diferite cauze: infec ii ale ugerului. Mycroccocus luteus. Microbacterium flavus. 2 . i plante din Abateri i factori de influen y Culoarea: . y Mirosul . cu nuan g lbuie Specific laptelui crud i f r mirosuri str ine Specific laptelui proasp t. mirosuri c p tate în mediul înconjur tor (de b legar. .). . rapi . filant sau mucilaginoas ai propriet ilor organoleptice.miros nepl cut. contaminarea laptelui cu diferite specii de bacterii ± Flavobacterium. . fiziologic ± laptele spre sfâr itul lacta iei devine am rui. hri c falsificarea laptelui prin adaos de ap sau extragerea smântânii).

neidentificarea vacilor la muls care au ugerul afectat de boli). trebuie interzise falsific rile laptelui prin adaos de ap .036. . smântânire par ial .15 i 100. Fermierii sunt interesa i de a cunoa te propriet ile fizice ale laptelui din considerentele urm toare: . Punctul de fierbere este între 100. cu varia ii între 26 i 410C.031. filant i mucilaginoas este determinat de varia ia temperaturii.a. iar la laptele smântânit 1. Adaosul de ap densitatea. respectiv optimizarea exploat rii vacilor (hr nire.033. s fie de calitate pentru a ob ine un pre mai ridicat. Puctul de fuziune a gr similor este în medie de 360C. în special prin adaos de ap .65-6. . y y y Punctul de congelare a laptelui variaz între 0.520 i 0. cu deosebire filtrarea i p strarea.a. . respectiv produc ia marf .realizarea laptelui destinat livr rii. 3 . de adosul de ap .5500C. etc.170C. . iar pH-ul este 6. cu varia ii între 15 i 16 D.y - Aspectul laptelui poate fi modificat de elementele urm toare: prezen a în lapte a unor corpuri str ine vizibile. Propriet ile fizice ale laptelui.mulg torii angaja i s nu falsifice laptele. prezen a sedimentelor (depunerea corpusculelor solide în lapte). particule de dejec ii. Prevenirea modific rilor organoleptice ale laptelui prin abateri de la normal. se realizeaz prin înl turarea cauzelor care le produc.028 i 1. Determinarea densit ii se face cu lacto-densimetrul lactodensimetrice. De asemenea. de praf. în suspensie.67.depistarea caren elor în exploatarea vacilor de lapte (hr nire defectuoas . y Consisten a laptelui ± vâscoas . cu varia ii cuprinse între 1. Aceasta depinde de propor ia în care se g sesc componentele laptelui (laptele cu con inut ridicat de gr simi are densitatea mai mic ± sub 1. 16 Dornic.030). îngrijire i muls) i tratarea primar a laptelui. între inere. Propriet y i l e f i z i c e n o r m a l e ale laptelui de vac sunt redate în continuare: Densitatea medie a laptelui integral la 200C este 1. y 0 i lapte scade în grade i se exprim Aciditatea titrabil 0 a laptelui se exprim în grade Dornic i este în medie. fire de p r. iar extragerea gr simii spore te densitatea laptelui.

substan a uscat se determin prin metode clasice (uscarea la etuv ) i moderne (cu raze infra ro ii). K.25 V (variaz 0. E) i hidrosolubile (B1.y Tensiunea superficial a laptelui integral este. Mn. fosfataze alcaline i acide.7%. Laptele are proprietatea de a bsorbi i fixa numeroase substan e provenite din mediul în care se ine laptele.30 V).190T. substan e minerale 0. etc. miros de grajd ± atunci când laptele se ine în ad posturi murdare.proteinele ± prin metodele. Cu. 4 . B6. chiar în cantit i mici. catalaze. În plus. sau de 500 Punctul de oxidare este de + 0. gust rânced ± datorit depunerii gr simii. Propriet ile chimice i biochimice ale laptelui. i Kjeldahl. y y laptelui se admite aciditatea maxim de 190T. (dynes/cm). Enzimele provoac reac iile chimice caracteristice fermenta iei i putrefac iei. PP. macroelemente (Ca. imprimând gust i miros anormale: gust de furaje ± rapi . Analiza compozi iei chimice a laptelui se face prin diferite metode. între altele. din care gr simi 3. y 400Zeiss. precum i metode matematice. lactoz 4. Mb.. . Cr)..4% i substan uscat 12.8%. astfel: . proteine 3.20 ± 0. St. I. xiolaz . în lapte se mai întâlnesc: vitamine liposolubile (A. provocând închegarea laptelui pentru producerea brânzeturilor. cu varia ii între 47-53 dyne/cm. acidul folic). la 150C. la livrarea i recep ia Indicele de refrac ie la laptele de vac are o valoare ce oscileaz între 39 i i laptele provenit de la vacile cu mamite. Falsific rile laptelui prin adaos de ap determin sc derea indicelui de refrac ie a laptelui. enzimele sunt substan e foarte active.7%. în medie. S. Na. gust amar ± apare în timpul p str rii îndelungate prin descompunerea proteinelor. B2. P.3% (cazeina 75% i proteine serice 25%). peroxidaze. Compozi ia chimic a laptelui de vac este urm toarea: ap 87. în func ie de natura elementului. c enzima lipaz este responsabil de râncezirea gr similor. F. S ubst an e c ar e imp r i m gust i miros nepl cut laptelui. gust s rat ± laptele muls în ultima faz a lacta iei. proteaz alcalin i acid ). lizozim. B12. neaerisite sau utilizarea furajelor r u conservate administrate înainte de muls..6%. Co. Aciditatea laptelui crud de vac este în medie de 15. Cl) i microelemente (Fe... nutre însilozat necorespunz tor. D. în asocia ie cu cheagul. precum i enzime (amilaze. xantin . Mg. În esen . Se tie.

24 ore . lizozim) timp de 3. . 1. .a. în func ie de temperatura de p strare a laptelui dup muls.).a. respectiv 30... P.gr simile ± prin metode specifice (acidobutirometric Milko-scan). i Elser. presiunea osmotic . compozi ia chimic a laptelui îndepline te 3 func ii i anume: i albumin ) i s ruri minerale (Ca.100C. lactoferine.protectoare ± vitamine i s ruri minerale... aciditate i apa utilizat ca solvent al nutrien ilor i ca agent chimic al diverselor reac ii metabolice. virusuri. temperatur optim . lumin . drojdii mucegaiuri (fig. 5 . Taxonomia microorganismelor din lapte Laptele constituie un mediu favorabil pentru multiplicarea microorganismelor ± hran .bacteriostatic i coabitarea microorganismelor. Microorganismele din lapte i produse lactate Microorganismele din lapte. datorit substan e antibacteriene (lactenine. i Fig.lactoza prin metoda poten iometric . unor Microorganismele din laptele crud se dezolt în 4 faze i anume: (bacteriile sunt stopate în dezvoltare/multiplicare. .1)..constitutiv (proteinele cazein . . i automat cu Milko-Tester sau În principal. În lapte se întâlnesc: bacterii.energetic ± lactoz i gr sime.

exprimat prin pH.provoac golurile din brânza vai er (Emmental). y Bacteriile utile: sub form de coci sau bastona e .. 2) acestea sunt: sferice sau coci... Bacteriile din lapte: a ± bacterii lactice (coci). a b c d Fig. cilindrice (bastona e) i în spiral (se întâlnesc extrem de rar în lapte).dezvoltarea bacteriilor lactice (are loc atunci când laptele se p streaz mai mult de 2 zile la temperatur de peste 100C i aciditate. transformând lactoza în acid lactic (se prezint temperaturi de 25.500C. 2. sporind semnificativ germenii din lapte în rela ie cu temperatura de p strare a laptelui.lactobacili) i ac ioneaz la .dezvoltarea levurilor i mucegaiurilor (se manifest consecutiv eliber rii de enzime i substan e azotate prin ac iunea bacteriilor). . de 3. .microbiota heterogen (se manifest în primele 2 zile de p strare). . b ± bacterii lactice (bastona e).5 ± 6. 6 .bacterii propionice . B a c t e r i i l e d i n l a p t e. bacteriile pot fi: utile i v t m toare. Dup form (fig.bacterii lactice (cele mai importante) provoac fermenta ia lactic .5. fiind anaerobe. d ± Salmonella Dup rolul pe care îl au. c ± bacil butiric.

al hepatitei infec ioase i al encefalitei). a laptelui se realizeaz prin p trunderea în glanda Contaminarea extern urm toare: a l a p t e l u i. mamite la vaci. furaje i praf. coliformi.. . agalactiae. unde se localizeaz ). . b ± bacilul tuberculozei . Bacterii patogene: a ± brucele. se contamineaz laptele cu diferite bacterii i anume: stafilococi (patogeni sau nu). streptococi) i agentul etiologic al brucelozei bovine. febrei tifoide. streptococi (S.. borhoturi. contamineaz laptele prin bacterii coliforme.endogen (germenii ajung în uger.). corinebacterii (patogene sau nu). . Din ugerul bolnav. 7 . aceste bacterii se g sesc în sol i mai ales în furaje acidifiate (silozuri vechi. . fire de p r. etc.virusuri ± laptele poate fi contaminat cu virusuri (enterovirusuri.y Bacterii v t m toare. etc.bacterii butirice ± provoac umflarea tardiv a brânzei. .bacterii de putrefac ie ± descompun protidele i sunt la originea brânzei putrede.a.ascendent. etc. Acesta se relizeaz prin sursele . celule epiteliale. brucelozei. prin intermediul canalului mamelonar. 3. ap din fântâni insalubre.bacterii patogene ± laptele poate con ine agen i etiologici ai tuberculozei.). Acestea pot fi: intern Contaminarea intern mamar (uger) a contaminan ilor pe 2 c i i anume: .a. lactice i clostridii.vaci neîngrijite (prin particule de dejec ii. a b Fig. i extern . virusul febrei aftoase. Sursele de contaminare a laptelui. .bacterii coliforme ± provoac umflarea tardiv a brânzei i mai ales afec iuni intestinale la sugeri. scarlatinei. Se întâlnesc în lapte: .

bacili. bacterii facultativ patogene). tehnologic .) ce contamineaz laptele. 6. furaje recoltate i conservate necorespunz tor.lipidelor (bacterii sub form stafilococi.limitarea la maxim a surselor de contaminare a laptelui. Prevenirea contamin rii laptelui. de putrefac ie. astfel: . Se realizeaz pe 2 c i principale. . sanitar- .1300C). etc. la o livrare/zi i 40C pentru o livrare la 2 zile). aerobe i anaerobe.proteinelor (micrococi. coli). strptococi. micrococi. biologic .).apa neigienic consumat butirice. strptomicin .. . de ec ii neevacuate conform atmosfera ad postului cu diferite microorganisme (bacterii programului de grajd.inventar neigienic folosit în exploatarea vacilor de lapte (instrumentar de îngrijire i cur enie. actinomicete.ad post i alimenta ie neigienice (a ternut murdar.. M e c a n i s m u l d e a c i u n e a l m i c r o o r g a n i s m e l o r.80C. instala ii de muls i p strare a laptelui neigienizate. spori de mucegai.14 C. 8 i anume: nutritiv . aerogenes).. care contamineaz coliforme. clostridii. .. atât cea intern . care pot produce prin laptele contaminat. p strare 0 i mai ales cea utilizat pentru igienizarea recipientelor i utilajelor de lapte. în special fibroase. bacterii de bastona e. consumate de vacile de lapte. etc..tratarea primar corect a laptelui dup muls: filtrare. bacteriile pseudolactice). Distrugerea microorganismelor d un toare din lapte se relaizeaz prin: pasteurizare (la temperatura de 65 0C 750C sau 850C). Enterobacter (E. de putrefac ie. la livr ri de 2 ori/zi. . . clostridii. coliformi. i r cirea laptelui la temperaturi ce variaz în func ie de frecven a livr rii (10.lactozei (bacteriile lactice homeo i hetero fermentative. Acestea ac ioneaz asupra urm toarelor componente ale laptelui astfel: . etc. care poate transmite micrococi. Klebsiella. care pot contamina laptele în special cu bacterii pseudolactice din genul Escherichia (E. . prin intermediul furajelor care con in bacterii butirice.. cât i cea extern . sterilizare (distrugerea bacteriilor i sporilor la 110. balonarea târzie a brânzeturilor. drojdii i mucegaiuri). Importan a complex a laptelui Laptele are valoare complex veterinar i culinar .solul i îngr mântul organic din sol contamineaz semnificativ laptele. bacili aerobioformatori de spori... grosiere i silozuri). dezinfec ie i utilizarea antibioticelor (penicilin . . aureomicin ).a.

În lapte se întâlnesc aproape 100 de substan e hr nitoare. cu men iunea s se bea cât mai repede dup ce a fost desf cut cutia (în aceea i zi) i p strarea la rece. globuline). ambalat în cutii. proasp t muls. în func ie de vârst . Laptele este indicat a fi consumat cu deosebire de copii (500-800 ml/zi). O importan B6. s rurile minerale (Ca. K. cu termen de valabilitate foarte lung. femei gravide i care al pteaz . B12). i complet. În caz contrar. fiind comercializat la pungi sau sterilizat. 9 particular o au proteinele (albumine. B2. laptele este un aliment echilibrat în nutrien i energetic este în medie de 665 calorii/litru. Consumul a 500 ml lapte. P. Valoarea nutritiv comparativ a unui litru de lapte y V a l o a r e a n u t r i t i v a laptelui. Mg) i vitaminele (A.Fig. PP. B1. Aceasta reprezint capacitatea laptelui de a acoperi cerin ele organismului în energie. acoper cerin ele nutri ionale ale organismului. laptele se utilizeaz pasteurizat. dar i igienic (sub 100000 NTG/l i 400000 NCS/l. în substan e nutritive i biostimulatori. 4. astfel (tabelul 2): Tabelul 2 Procentul de acoperire a cerin elor zilnice ale organismului copiilor i tineretului N rc rt 1 2 * Componen ii % Vârsta 2-6 ani 22-35 ani Cal* 25 13 Proteine 34 22 Minerale P 2 1 Ca 69 66 Mg 50 25 A 29 17 D 3 B1 33 17 Vitamine PP 40 31 B2 95 48 B12 90 60 C 13 10 50% prin lipide i 50% prin glucide În consecin . Valoarea Se recomand ca laptele s se consume integral. . precum i de bolnavi. Na.

dat fiind valoarea ridicat nutritiv i în special biologic . macroelemente i microelemente (45) i vitamine (25). datorit calit ilor pe care le are. etc. De asemenea. .produs alimentar complet. 25 vitamine). Fig.y Valoarea bio logic a laptelui este ridicat (84%). Diferite produse lactate y V a l o a r e a d e s n t a t e a laptelui. care sunt în num r de 20. 45 s ruri minerale. prin compozi ia sa bogat grele ( cu deosebire plumbul). lapte acidofil. care satisface toate cerin ele de hran . laptele este indispensabil pentru femeile gravide. În consecin . înghe at .laptele este considerat Äsângele alb´ sau izvorul s n t ii omului. produse grase (fri c . ocupând locul 2 dup cea a oului. Acesta constituie medicament i izvor de s n tate pentru consumatori. Aceasta este dat de proteinele din lapte. unt. 10 acizi gra i. întrucât con ine peste 100 de substan e hr nitoare necesare vie ii omului (20 aminoacizi. produse lactate acide (dietetice ± iaurt. în cantitate de 500-800 ml/zi. i variat de substan e hr nitoare. smântân .a. care al pteaz în vârst (de preferat cu mai pu in gr sime). 5) i unele metale 10 . în special pentru cre terea i dezvoltarea organismului omului. laptele are însu irea de a fixa i a face nev t m toare substan ele toxice (fig.). . 5). astfel: . Laptele constituie materia prim de neînlocuit pentru procesare în produse lactate (peste 1000. brânzeturi. fig. y V a l o a r e a t e h n o l o g i c . lapte b tut. indispensabile alimenta iei omului: lapte de consum. lapte praf. se recomand i oamenii s se asigure în alimenta ia copiilor.). în special de aminoacizi. 5.

.). arlote. etc. . Mg. 11 sportivilor dup efort. Efectele fiziologice ale componentelor chimice din lapte: . etc. pentru constituit în lapte. preparate culinare s rate (supe.a.. . antitoxic . lactoza favorizeaz absorb ia s rurilor minerale. tipografii. în special la noi-n scu i.) în doze optime previn osteoporoza. cl tite). imunoreglarea i imunitatea pentru anumite boli. laptele constituie un aliment indispensabil pentru cei care lucreaz în medii toxice (minerit. antiinflamatorie. 6. K. prevenind osteoporoza. antiparazitar . sufleuri. . y V a l o a r e a c u l i n a r . piureuri. . ± laptele se administreaz hidratare.s rurile minerale (Ca. hipertensiunea.lactoferina (glicoprotein antiviral .lipidele bioactive din lapte au efecte fiziologice multiple (anticarcinogenic . sufleuri. P.).peptidele bioactive (compu i chimici. preparate dulci (creme. anticarcinogenic . antifungic . în medie 0. Laptele se utilizeaz începând cu micul dejun ± simplu sau cu adaosuri (b uturi. m resc viteza de digestie i multiplicarea florei intestinale benefice pentru organism. etc. cancerul de colon. amestecuri de brânzeturi. îmbun t irea func iei cardiovasculare prin stimularea circula iei sangvine. budinci. alc tui i din 2 sau mai mul i aminoacizi) determin : modularea galeriei gastrice i motilitatea intestinal .1 g/l) are activitate i bacteriostatic . Eliminarea substan elor toxice din organismul uman prin consum de lapte Ca urmare.a. .).Fig. lapte de pas re. antilipogenic ). etc.. sosuri.imunoglobulinele asigur imunizarea i protec ia pasiv .

creme. are i unele neajunsuri.brânzeturi ± brânza de vaci proasp t se utilizeaz în regim dietetic. în alimenta ia omului s n tos. asigurând aspect. aluaturilor. cremelor. .). astfel: este s rac în fier. mânc ruri. . omlet . legume umplute.laptele fermentat stimuleaz sistemul nervos. s rac în vitamina C i B1. în stare natural la diferite preparate culinare (ciorbe.a. iar br nzeturile mature (telemea) se întrebuin eaz în stare maturat . la diferite preparate culinare (m m ligu cu brânz de vac . la diferite preparate de buc t rie i patiserie. asortat cu legume i la diferite preparate culinare (cl tite cu urd ). etc.urda se consum ca aperitiv. respectiv unele ri.fri ca se întrebuin eaz adesea în cofet rii. în România i Europa. ca aperitiv..Laptele bogat în gr sime poate avea un efect de regulator al apetitutului. determin anemii feriprive în cazul consumului unilateral. la prepararea diferitelor pr jituri. Pia a i consumul anual de produse lactate/locuitor. Totu i. . . . aluaturi. înghe ate.iaurtul se întrebuin eaz mânc ruri. trudele. papana i. împreun cu fructele. . ciorbe. Produsele lactate se utilizeaz astfel: . necesitând suplimentarea acestora.a. 12 . înghe ate. . de regul la sfâr itul mesei. etc. vai erul se folose te în stare natural .untul. gust pl cut i valoare nutritiv ridicat produselor culinare. pl cinte cu brânz de vaci. 7. . Fig..). fiind contraindicat în unele afec iuni cu restric ii de sare. con inut ridicat de sodiu. la prepararea sosurilor.smântâna se folose te în buc t rie la prepararea diferitelor sosuri.

atât în repaus. o jum tate de litru de lapte pe zi asigur o cantitate de nutrien i semnificativ . cât i în timpul efortului fizic. în special aminoacizi esen iali. la toate poparele lumii.Consumul de lapte i produse lactate are o lung tradi ie în alimenta ia omului. i biologic . s ruri 13 . Astfel. Recent s-a demonstrat c laptele se folose te i ca b utur pentru sportivii de performan . întrucât au o valoare mare nutritiv minerale i vitamine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful