Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA

„VASILE ALECSANDRI”
DIN BACĂU

DEPARTAMENTUL PENTRU
PREGĂTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC

PROIECT
DE
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Coordonator:
prof. univ .dr. ing.,ec. SIMIONESCU GHEORGHE

Prof. mentor:.Hrisula Postelnicu.........

Cursant:Delivan Iuliana...........

BACAU
-2010-
FIŞA DE EVIDENŢĂ CU UNELE DATE GENERALE ŞI CU
REZULTATELE OBŢINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICĂ

I. Date generale:
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Anul universitar ,2010-2011…………………………………………………
Student Delivan Iuliana……Facultatea de Inginerie…………………………
Anul de studii III………………..specialitatea: Ingineria produselor
alimentare…………………
Şcoala de aplicaţie: Grupul scolar ndustrial Letea,Bacau……………………..
Disciplina de practică: Efectuarea analizelor fermentative in industria
alimentara……………………………………………………
Profesor mentor (nume prenume)……………………………….
Cadru didactic din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău care a îndrumat
practica pedagogică
Prof. univ. dr. ing.,ec. Simionescu Gheorghe
II. Scurtă caracterizare privind rezultatele obţinute de student la practică
pedagogică întocmită de cadrele didactice de îndrumare :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………
III. Notele acordate studentului la practica pedagogică:
Nota la lecţia de probă 1………………
Nota la lecţia de probă 2……………
Nota la lecţia finală ……………
Semnătura profesorului mentor………………..
Data………

Nota la colocviu de practică pedagogică…………


Îndrumător prof.univ.dr.ing.,ec.Simionescu Gh.
Semnătura…………..
Data ………
2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a practicii pedagogice, fiecare student îşi


va planifica activităţile ce le va efectua în cadrul practicii pedagogice ,
câte 3 ore pe săptămână
Planificarea se va face în funcţie de orarul şcolii şi de programarea stabilită de
cadrele didactice universitare din D.P.P.D., în colaborare cu profesorii
îndrumători.
I. Date generale
Perioada de practică pedagogică de la 04.10 2010 până la 23.01 2011.
(25.12.2010-09.01.2011 Vacanta) Şcoala de
aplicaţie…………………........
Disciplina……………………Profesor mentor……………………….
Atelierul(laboratorul) şcoala……………………………………………….
Grupul studenţesc pedagogic (trei, numele şi prenumele):
1…………………………………..
2…………………………………..
3……………………………………
II. Asistenţa la lecţiile şi activităţile demonstrative ale profesorului
mentor precum şi la lecţiile membrilor grupului studenţesc de practică.

Nr. Data Anul de Titlul lecţiei Semnătura


Ctr (anul,ziua studii (activităţii) profesoru-
. , ora) clasa lui mentor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

III. Lecţiile de probă 1 şi 2 şi lecţia finală

Nr. Data Anul de Titlul lecţiei Semnătura


Ctr (anul,ziua studii (activităţii) profesoru-
. , ora) lui mentor
1
2
3

6. FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE SPECIALITATE


Numele şi prenumele studentului care face evaluarea……………………….
Secţia…………;anul de studiu……….data…………….;ora……………;
Titlul lecţie(proba 2)…………………………………………………Clasa…….
Numele şi prenumele studentului(din cei trei din grup) evaluat:………………

Indicatori de evaluare şi conţinutul lor Punctaj Punctaj Motivaţia


Maxim obţinut punctajului(sub
acordat punctajul maxim
acordat)

I. Competenţa conceptuală 10
1.Funcţionalitatea planificărilor calendaristice 4
2. Proiectarea lecţiei 6
a. operaţionalizarea obiectivelor 1
b.esenţializarea şi sistematizarea elementelor
de conţinut corelate.
c. estimarea resurselor şi a strategiilor 1
didactice.
d. proiectarea unor situaţii de învăţare 2
e. proiectarea itemilor de evaluare în 1
concordanţă cu obiectivele lecţiei.
f. material bibliografic suplimentar 1

II. Competenţa acţională 25


1. Evaluarea comportamentului cadrului 6
didactic în instruire
a. asigurarea materialelor şi mijloacelor de 2
învăţământ pentru lecţie.
b. succesiunea logică a situaţiilor de învăţare. 2
c. asigurarea feed- back-lui
d. climatul de muncă din clasă în timpul 2
lecţiei.
2. Realizarea conţinutului ştiinţific 11
a. selectarea şi ordonarea cuantumului de 2
cunoştinţe prevăzute de programă.
b.raportul informativ-formativ 1
c.rigurozitatea ştiinţifică 3
d. corelaţii inter şi intradisciplinare 1
e. actualizarea cunoştinţelor predate corelate 1
cu noul conţinut.
f. asigurarea complementării metodelor şi 1
mijloacelor de învăţământ, adecvarea lor la
nivelul clasei şi la particularităţile de vârstă
ale elevilor.
g. raportul dintre metodele clasice şi cele 2
moderne.
3. Interacţiunea profesor – clasă 8
a. valorificarea potenţialului educativ al 3
conţinutului transmis prin activizarea elevilor
în procesul de învăţare.
b. îmbinarea activităţilor frontale cu 1
activitatea pe grupe şi individuală.
c. realizarea diferenţei şi individualizării 1
procesului de învăţământ.
d. preocuparea pentru prevenirea şi 2
combaterea oboselii.
e. gradul de participare a elevilor la lecţie 1

IV. Competenţe evaluativă 15


1. Valorificarea efectelor instruirii prin: 11
a. aprecieri pozitive şi constructive în diferite 2
situaţii.
b. probe de evaluare raportate la procesul de 2
predare învăţare.
c. aprciere privind rezulatetle în plan 2
formativ-intelectual (creativitatea gândirii,
dezvoltarea memoriei, atenţiei, etc.).
d. aprecierea privind rezultatele în plan 2
afectiv (motivaţia învăţării, convingeri,
aptitudini).
e. notarea elevilor 3
2. Capacitatea cadrului didactic de a-şi 2
autoanaliza proiectul de lecţie şi realizarea
acestuia.
3. Receptivitatea cadrului didactic la 2
observaţiile şi îndrumările celui care a asistat

Punctajul va fi interpretat astfel:

Punctajul total de referinţă Calificativul


Sub 20 Nesatisfăcător
21-30 Satisfăcător
31-40 Bine
41-50 Foarte bine
Semnătura studentului evaluator:

Şcoala (liceul) …………………..Localitatea ………………………

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A UNUI


ELEV

I. DATE PERSONALE
Numele şi prenumele elevului ……………………………..clasa………..
Data naşterii…………………………………….localitatea………………
Şcoli frecventate……………………………………………………………
Domiciliul actual …………………………………………………………..

II. DATE MEDICALE


1.Antecedente ……………………………………………………………….
Factori nocivi în perioadele:
prenatală……………………………………
natală ……………………………………….
Postnatală ……………………………………
Boli organice cronice…………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Boli psihice şi mintale …………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Deficienţe senzoriale ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii actuale …………………………………

III. DATE ASUPRA ACTIVITĂŢII PSIHICE


1. Caracteristicile proceselor intelectuale
- Gândirea:

Clasa Nivel de operare cu noţiuni


F.bun Bun Mijlociu Slab F.slab
IX
X
XI
XII
-Limbajul:
• Clas • Vocabular • Vocabular • Vocabul • Vocabular
a foarte bogat, normal, ar redus, foarte limitat,
exprimare exprimare exprima • Exprimare
elevată firească(fără re foarte
(corectă,clară,c dificultăţi) greoaie( greoaie(incoere
ursivă) dificilă) ntă,neclară)
• IX • • • •
• X • • • •
• XI • • • •
• XI • • • •
I

-Memoria

Clasa F. bună Bună Potrivită Slabă F. slabă


IX
X
XI
XII

- Imaginaţia

Clasa F. bună Bună Potrivită Slabă F. slabă


IX
X
XI
XII

Atenţia:
Clasa F. bună Bună Potrivită Slabă F. slabă
IX
X
XI
XII

2.Procese afective şi motivaţionale

Clasa F. Puternice Potrivită Slabă F. slabă


puternice
IX
X
XI
XII

Sentimente:
Clasa Intelectuale Estetice Moral-umane
IX
X
XI
XII
Pasiuni pentru o anumită activitate sau profesie…………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Motivaţii (interese, aspiraţii, convingeri, etc.)……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
3. Procesele volitive şi activitatea elevului
Voinţa:

Clasa F. Puternică Potrivită Slabă F. slabă


puternică
IX
X
XI
XII

Deprinderi ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Priceperi ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
4. Trasături de personalitate
Aptitudini generale:
-Inteligenţa:
Clasa F. bună Bună Mijlocie Slabă F. slabă
IX
X
XI
XII
Înţelegerea:
Clasa Nivel de înţelegere
F. bun Bun Mijlociu Slab F. slab
IX
X
XI
XII
Aptitudini speciale:

Clasa Literatură Matematică Tehnică Ştiinţe Arte


sociale
IX
X
XI
XII

Tipul de temperament:
Clasa Pasional Coleric Sentimental Nervos Flegmatic Sangvin Apatic Amorf

IX
X
XI
XII

Caracterul:
Trăsături pozitive de caracter…………………………………………………
………………………………………………………………………………
Trăsături negative de caracter…………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Atitudinea faţă de :
a) Societate ………………………………….
b) Şcoală……………………………………
c) Colegi……………………………………..
d) Sine……………………………………….
IV. DATE ASUPRA MEDIULUI FAMILIAL
1. Structura familiei(tata, mama, fraţi, surori)

Nr. crt Numele şi Data naşterii Profesia Ocupaţia Pregătirea Retribuţi


Obs.
prenumele de bază (funcţia) şcolară a tarifară
actuală

2. Climatul social- moral al familiei…………………………………………


…………………………………………………………………………………
3. Regimul educativ al elevului în familie…………………………………….
…………………………………………………………………………………
4. Condiţiile de lucru al elevului în familie…………………………………….
………………………………………………………………………………….

V. Date asupra activităţii din mediul şcolar


1. Situaţia la învăţătură:
- Media generală anuală şi locul ocupat în clasă………………………….
…………………………………………………………………………………
- Obiecte cu rezultate superioare………………………………………….
………………………………………………………………………………..
- Obiecte cu rezultate inferioare……………………………………………
………………………………………………………………………………….
- Nivelul de pregătire practică…………………………………………….
……………………………………………………………………………….
2. Activitatea în cercuri de specialitate:
-Iniţiative deosebite ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
- Rezultate obţinute………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3, Activitatea în concursurile şcolare şi extraşcolare
- Lucrări deosebite…………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
-Locuri(premii) obţinute……………………………………………………
………………………………………………………………………………….
4, Activitatea independentă şi stilul de muncă al elevului:
- Pregătirea lecţiilor şi temelor…………………………………………
……………………………………………………………………………….
-Activităţi deosebite adiacente……………………………………….
………………………………………………………………………………….
-Maniera de lucru……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
-Preocupări în timpul liber……………………………………………..
……………………………………………………………………………….
5, Atitudinea faţă de îndatoririle şcolare:
-La lecţii……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
- La activităţi practice………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
VI. STATUTUL ŞI ROLUL ELEVULUI ÎN GRUPUL–CLASĂ
. 1.Activitatea şi comportamentul în organizarea educaţiei:
-Responsabilităţi (funcţii) ………………………………………….
…………………………………………………………………………….
- Iniţiative deosebite…………………………………………………
……………………………………………………………………………
- Stilul de conducere(autoritar, democratic, indiferent)…………………..
………………………………………………………………………………
- Rezultatele obţinute…………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

2.Activitatea şi comportamentul în grupul clasă:


- Gradul de participare la viaţa grupului……………………………..
……………………………………………………………………………….
- Poziţia psihosocială în cadrul grupului( lider, izolat, respins)……….
………………………………………………………………………………..
- Tipuri de relaţii promovate……………………………………………..
……………………………………………………………………………….
VII. APRECIERI GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
1. Profilul psihopedagogic al elevului:

Nr. Variabile evaluate F. slab Slab Mijlociu Bun F.


Crt. bun
1 Starea sănătăţii
2 Nivelul
mintal(raţiune)
3 Capacitate de
memorare
4 Capacitate de
concentrare
5 Starea emoţională
6 Capacitate
volitivă
7 Inteligenţa
8 Echilibru
biopsihic
9 Atitudinea faţă de
activitatea şcolară
10 Atitudinea faţă de
colegi
11 Atitudinea faţă de
sine
12 Gradul de
integrare în
familie
13 Gradul de
integrare în şcoală
14 Gradul de
integrare în grup
2. caracterizarea personalităţii elevului şi mediului său……………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
3. Recomandări pedagogice………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Data………………. (semnează studentul care este temporar diriginte)

......................................