Sunteți pe pagina 1din 6

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1
CE ESTE CURTEA EUROPEANĂ A CE FACE CURTEA EUROPEANĂ A
DREPTURILOR OMULUI? DREPTURILOR OMULUI?

C C
urtea Europeană a Drepturilor urtea aplică prevederile
Omului reprezintă un tribunal Convenţiei europene a
internaţional care are sediul la drepturilor omului. Verificarea
Strasbourg. El este compus dintr-un respectării de către state a drepturilor
număr de judecători egal cu cel al şi garanţiilor prevăzute de Convenţie,
statelor membre ale Consiliului Europei reprezintă misiunea Curţii. In acest
care au ratificat Convenţia pentru sens, aceasta trebuie sesizată printr-o
apărarea drepturilor omului şi a plângere (denumită „cerere”) depusă
libertăţilor fundamentale. Acestea sunt de persoane sau, uneori, de state. În
astăzi1 în număr de 46. Judecătorii cazul în care Curtea constată o
acţionează la Curte cu titlu individual şi încălcare a unuia sau a mai multor
nu reprezintă nici un stat. Pentru drepturi de către un stat membru,
tratarea plângerilor, Curtea este aceasta emite o hotărâre. Hotărârea
asistată de o grefă compusă în special este obligatorie, ţara în cauză fiind
din jurişti care provin din toate statele obligată să o execute.
membre (numiţi şi „referenţi”).
Aceştia, complet independenţi de ţara CUM SE POATE SESIZA CURTEA
lor de origine, nu reprezintă nici EUROPEANĂ A DREPTURILOR
reclamanţii nici statele. OMULUI?

P
CE ESTE CONVENŢIA EUROPEANĂ uteţi depune o plângere la Curte
A DREPTURILOR OMULUI? dacă vă consideraţi victima
directă a unei încălcări a

A
ceasta este un tratat drepturilor sau garanţiilor prevăzute în
internaţional deschis spre Convenţie sau în protocoalele acesteia.
semnare numai statelor membre Încălcarea drepturilor trebuie să fi fost
ale Consiliului Europei. Convenţia care comisă de unul din statele parte la
instituie Curtea şi îi organizează Convenţie.
funcţionarea, conţine o listă de
drepturi şi garantează respectarea Care sunt drepturile prevăzute de
acestora de către state. Convenţie sau de protocoalele sale?

Printre altele este vorba despre:


• dreptul la viaţă,
• dreptul la un proces echitabil în materie
civilă sau penală,
• dreptul de a respecta viaţa privată şi de
familie,
• libertatea de exprimare,
1
Lista statelor care au ratificat Convenţia se • libertatea de gândire, conştiinţă şi religie,
găseşte la sfârşitul documentului. Totodată, nu • dreptul la un recurs efectiv,
toate statele membre au ratificat toate
Protocoalele Convenţiei. Protocoalele
• dreptul de a se respecta bunurile proprii,
reprezintă texte care au adăugat drepturi • dreptul la vot şi dreptul de a se prezenta
suplimentare. Veţi găsi informaţii suplimentare la alegeri.
despre acest subiect în site-ul Consiliului
Europei: www.coe.int; www.coe.ro

2
Care sunt interdicţiile prevăzute de • da. Trebuie să fi epuizat în
Convenţie şi protocoalele sale? statul în cauză, toate căile de
recurs la care puteţi face apel
Printre altele este vorba despre: pentru a remedia situaţia de
• tortură şi pedepsele sau tratamentele care vă plângeţi (cel mai des este
inumane sau degradante, vorba de un proces la tribunalul
• detenţia arbitrară şi ilegală, competent, urmat dacă e cazul de
• discriminarea în ceea ce priveşte un apel şi chiar de un recurs în faţa
exercitarea drepturilor şi libertăţilor
unei instanţe superioare, cum ar fi
recunoscute de Convenţie,
curtea supremă, în cazul în care
• expulzarea sau neprimirea de către un stat
a propriilor cetăţeni, aceasta există);
• pedeapsa cu moartea, • numai exercitarea recursului nu
• expulzarea colectivă a străinilor. este suficientă: trebuie, de
asemenea, ca pe parcursul acestuia
CARE SUNT CONDIŢIILE PENTRU să fi prezentat în mod real
DEPUNEREA UNEI CERERI? reproşurile dumneavoastră,
respectiv încălcările drepturilor din
Care sunt condiţiile în ce mă Convenţie pe care le-aţi suferit.
priveşte? • de la data deciziei definitive în
statul în cauză (în general judecata
• nu sunteţi obligat să aveţi cetăţenia instanţei supreme) nu dispuneţi
unuia dintre statele membre. decât de 6 luni pentru ca
Trebuie însă ca încălcarea plângerea dumneavoastră să fie
drepturilor dumneavoastră să fi fost primită la Curte. După expirarea
comisă de unul dintre aceste state, acestui termen, Curtea nu vă mai
în jurisdicţia sa care, în general, poate accepta plângerea.
corespunde teritoriului său.
• puteţi fi o persoană fizică sau Împotriva cui pot depune o
juridică (societate, asociaţie etc.). plângere?
• trebuie să fiţi direct şi personal
victima încălcării pe care o • împotriva unuia sau a mai multor
denunţaţi. Nu puteţi să vă plângeţi state părţi la Convenţie care,
într-o manieră generală de o lege conform părerii dumneavoastră a /
sau un act pentru că, de exemplu, au încălcat (printr-una sau mai
acestea vi se par injuste, nu puteţi, multe acţiuni sau omisiuni care v-
de asemenea, să vă plângeţi în au afectat direct) Convenţia
numele altor persoane (cu excepţia europeană a drepturilor omului.
cazului în care aceste persoane • acţiunea sau acţiunile contestate
sunt clar identificate şi sunteţi trebuie să fie întreprinsă(e) de o
reprezentantul lor oficial). autoritate publică a acelui/acelor
stat(e) (tribunal, administraţie
publică …).
• Curtea nu se poate ocupa de
Trebuie îndeplinite în prealabil plângerile împotriva particularilor
anumite condiţii la nivelul sau a instituţiilor private, de
instanţelor naţionale? exemplu societăţile comerciale.

3
La ce se poate referi plângerea oficială a unuia dintre statele care
mea? au ratificat Convenţia.
• Dacă vă trimiteţi cererea prin fax,
• în mod obligatoriu plângerea în mod obligatoriu trebuie să o
dumneavoastră trebuie să se refere expediaţi şi prin poştă (cu
la drepturile enunţate în Convenţia confirmare de primire).
europeană a drepturilor omului. • Nu vă deplasaţi la Strasbourg
Acestea se referă la o gamă largă pentru a vă prezenta cazul
de pretinse încălcări, cum ar fi: personal. Acesta nu va fi examinat
tortura şi relele tratamente asupra mai rapid şi nici nu veţi primi vreun
deţinuţilor, actul de detenţie, sfat juridic.
disfuncţiile din cadrul proceselor • Grefierul vă poate solicita
civile sau penale, discriminarea în documente şi informaţii
exercitarea drepturilor, drepturile suplimentare sau explicaţii legate
părinţilor copiilor instituţionalizaţi, de plângerea dumneavoastră.
respectarea domiciliului şi a • De îndată ce obţineţi formularul
corespondenţei, restrângerea cererii, îl veţi completa cu atenţie şi
drepturilor de exprimare a opiniei, în mod lizibil, urmând a-l transmite
de comunicare sau primire a unei Curţii cât mai curând posibil.
informaţii, de reuniune şi de a Cererea trebuie să conţină:
demonstra, expulzările şi
extrădările, confiscarea bunurilor, • o prezentare pe scurt a faptelor şi
exproprierile. a plângerilor Dvs;
• menţionarea dreptului sau a
drepturilor prevăzute de Convenţie
Cum mă pot adresa Curţii în care estimaţi că v-au fost astfel
situaţia în care consider că mi-a violate;
fost încălcat un drept prevăzut de • recursurile pe care le-aţi întreprins
Convenţie? deja pentru remedierea situaţiei;
• copii ale deciziilor emise în cazul

T
dumneavoastră de toate
rimiţând o scrisoare Curţii în care autorităţile publice interesate
veţi oferi detalii clare cu privire la Aceste documente nu vă vor fi
plângerea dumneavoastră sau restituite, astfel încât trimiteţi
completând o cerere2 pe care o doar copiile;
veţi trimite la următoarea adresă: • formularul trebuie semnat de
dumneavoastră în calitate de
solicitant sau de reprezentantul
dl. Grefier/The Registar
dumneavoastră.
Curtea Europeană a Drepturilor
Omului/European Court of Human Rights
Consiliul Europei/Council of Europe • Dacă nu doriţi să vă fie dezvăluită
F-67075 Strasbourg Cedex identitatea, veţi informa de îndată
Curtea, motivându-vă solicitarea.
• Vă puteţi adresa Curţii în scris în Preşedintele va hotărî dacă cerea
una din cele două limbi oficiale dumneavoastră este justificată sau
(engleză sau franceză) ori în limba nu.
• În această etapă a procedurii, nu
sunteţi obligat să fiţi reprezentat de
2
Formularul cererii îl puteţi găsi pe site-ul un avocat. Totuşi, dacă doriţi să vă
nostru de Internet.: www.echr.coe.int sau adresaţi Curţii printr-un reprezen-
www.coe.ro

4
tant, trebuie să adăugaţi plângerii înţelegere amiabilă. Ambelor părţi li
mandatul prin care îl împuterniciţi se va recomanda să convină asupra
pe acesta să acţioneze în numele unei soluţii. Dacă o astfel de
dumneavoastră. înţelegere nu se poate încheia,
Curtea va proceda la examinarea
Care sunt principalele „fondului” cererii, urmărind să
caracteristici ale procedurii? judece dacă a avut loc sau nu o
încălcare a Convenţiei.
• Cererea /plângerea dumneavoastră
va fi examinată gratuit. Cât va trebui să aştept?
• Veţi suporta numai propriile
cheltuieli (onorariul avocatului, • Ca urmare a numărului mare de
costurile legate de procurarea cazuri, este posibil să aşteptaţi un
actelor necesare, corespondenţa...) an până când Curtea va proceda la
• După ce aţi trimis cererea, puteţi examinarea iniţială a cererii
solicita asistenţă judiciară. Aceasta dumneavoastră. Unele cereri pot fi
nu este acordată automat, ci numai analizate în regim de urgenţă, fiind
într-o etapă ulterioară a procedurii. tratate cu prioritate, în special în
• Procedura se derulează în scris. În cazul în care un pericol iminent
consecinţă, nu au loc audienţe în ameninţă integritatea fizică a
mod normal şi veţi fi informat în aplicantului.
scris asupra oricărei decizii luate de
Curte.
CE POT SPERA SĂ OBŢIN?
Cum se desfăşoară procedura?

Î
n situaţia în care Curtea decide că
• În primul rând, Curtea va analiza aţi fost victima unei încălcări, vă
admisibilitatea cererii dumnea- poate acorda “o satisfacţie
voastră, ceea ce înseamnă că echitabilă”, care constă într-o sumă de
plângerea dvs. trebuie să satisfacă bani în compensaţie pentru daunele
anumite condiţii prevăzute de suferite. Curtea poate cere, de
Convenţie (vezi “Care sunt asemenea, ca statul în cauză să vă
condiţiile pentru depunerea unei returneze cheltuielile de judecată
cereri?” de la pag. 3). Dacă aceste avute pentru restabilirea drepturilor
condiţii nu sunt îndeplinite, cererea dvs. În cazul în care Curtea stabileşte
dumneavoastră va fi respinsă. Dacă că nu a avut loc nici o încălcare, nu
aţi întocmit mai multe plângeri, veţi plăti nici o cheltuială suplimentară
Curtea poate declara una sau mai (cum ar fi cheltuielile statului pârât);
multe admisibile, respingând altele.
• Dacă cererea dumneavoastră De avut în vedere:
sau doar una din plângerile
dvs. este declarată • Nu intră în competenţa Curţii
inadmisibilă, decizia este anularea deciziilor instanţelor
definitivă şi irevocabilă. naţionale sau anularea legilor
• Dacă cererea sau una din plângeri naţionale.
este declarată admisibilă, Curtea va • Curtea nu este responsabilă de
încuraja părţile (dumneavoastră şi punerea în executare a hotărârilor
statul interesat) să ajungă la o sale. Atunci când a pronunţat o

5
hotărâre, responsabilitatea în ce
priveşte executarea sa revine Informaţii suplimentare despre Curtea
Comitetului Miniştrilor* al Consiliului Europeană a Drepturilor Omului pot fi
Europei, a cărui sarcină este aceea găsite pe situl nostru la adresa:
de a controla aplicarea hotărârii, www.echr.coe.int
precum şi de a veghea asupra plăţii
eventualelor reparaţii financiare. Puteţi contacta Curtea la următoarea
adresă de e-mail:
CE NU POATE FACE CURTEA webmaster@echr.coe.int
EUROPEANĂ A DREPTURILOR
OMULUI PENTRU MINE?

• Curtea nu acţionează ca instanţă de


apel faţă de instanţele naţionale;
• Curtea nu intervine în mod direct în
favoarea dumneavoastră pe lângă
autorităţile de care vă plângeţi;
• Curtea nu vă va ajuta să vă găsiţi
nici să plătiţi un avocat pentru a vă
redacta cererea;
• Nu vă puteţi plânge decât de
încălcarea Convenţiei europene a
drepturilor omului şi nu de
„Declaraţia universală a drepturilor
omului” sau de „Carta drepturilor
fundamentale” etc. De exemplu, nu
trebuie să confundaţi Curtea
Europeană a Drepturilor Omului cu
Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene, care îşi are sediul la
Luxemburg;
• Curtea nu vă poate oferi nici o
informaţie cu privire la prevederile
legale în vigoare în statul împotriva
căruia vă plângeţi.

* Este alcătuit din miniştrii de externe


ai statelor membre sau din
reprezentanţii acestora.