MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO – 2005

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE
Gestiune şi evidenţă economică Domeniul agricultură Clasa a XIII-a Specializarea – Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar

ANUL – 2008 Domeniul Agricultură – Nivelul III

1

CUPRINS

INTRODUCERE……………………………………………………… 3 AUTORI ………………………………………………………………. 4 COMPETENŢE………………………………………………………. 5 OBIECTIVE……………………………………………………………6 INFORMAŢII PENTRU ELEVI……………………………………. 7 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE……………………………………… 8 INFORMAŢII PENTRU PROFESORI.............................................. 46 SOLUŢII DE ACTIVITATE…………………………………………47 PLAN DE LECŢIE. …......................................................................... 76 FIŞE DE REZUMAT.............................................................................78 CUVINTE CHEIE / GLOSAR..............................................................79

2

INTRODUCERE

- Materialul de învăţare se adresează elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii care se pregătesc să devină : “tehnician în agricultură, tehnician agromontan şi tehnician veterinar” nivelul III de calificare. - Materialul vine ]n sprijinul elevilor dar ;i al profesorilor pentru a forma competenţe atât de necesare într-o economie de piaţă. - Este necesar ca “viitorii întreprinzători” să ştie să efectueze “Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar” dar să şi cunoască noţiunile de bază privind “Gestiunea economică”. - Pentru eficienţă în procesul de învăţare am elaborat diverse materiale, cu grade diferite de dificultate dar cu un aspect general mai atractiv.

FOARTE IMPORTANT !

- Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru. - Dacă nu aţi înţeles, sau dacă nu ştiţi să rezolvaţi sarcinile de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă. - Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-aţi rezolvat şi activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul şcolar obţinut.

Domeniul Agricultură – Nivelul III

3

Coordonator: MÎNZATU NICOLETA PROFESOR.P. GRAD DIDACTIC I. GRAD DIDACTIC I.N.EXPERT CURRICULUM C.EXPERT CURRICULUM C.T . GRAD DIDACTIC I.D.D. GRUP ŞCOLAR AGRICOL “ CONSTANTIN DOBRESCU” PROFESOR.I.I.EXPERT TEHNIC 4 .P. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA PROFESOR. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA Autori: ALBU FLOAREA CIOCÎRLAN STANCA CONSULTANŢI : CATINCA SCRIOŞTEANU CLAUDIA CĂLINESCU IVAN MYKYTIN .T .N.

11. Completează documente aferente inventarierii.2 Efectuează inventarierea patrimoniului. Aplică procedee de calculaţie a costurilor.4 Analizează calculaţia de costuri.1 Descrie rolul.3 Explică evaluarea elementelor patrimoniale. 5 . funcţiile şi structura bilanţului contabil. 11. Aplică formele de evaluare în contabilitate.Unitatea de competenţe tehnică generală GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ COMPETENŢE 11. Efectueaza principalele tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier. 11.

Utilizarea procedeelor de calculaţie a costurilor. 3. Explicarea rolului şi funcţiilor bilanţului contabil. 4. Aplicarea metodelor de calculaţie a costurilor. 5. 2. 9. 6 . Identificarea criteriilor de evaluare. 6. 8. 7. Descrierea funcţiilor şi etapelor inventarierii. Descrierea structurii bilanţului contabil. Completarea documentelor aferente inventarierii.OBIECTIVE 1. Efectuarea principalelor tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier. Aplicarea formelor de evaluare în contabilitate.

GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ 7 .

din bilanţul propriu – zis. FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL FIŞA DE DOCUMENTARE NR. conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Avere = Capital. conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Realităţi = Resurse. b). conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Valori economice = Capital + obligaţii. ATENŢIE! Egalitatea fundamentală reflectată prin bilanţul contabil este: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER ROLUL BILANŢULUI CONTABIL – este de a asigura informaţii cu privire la: a). c).Raportul de gestiune 8 .Modificări de net la sfârşitul la începutul capital în cursul exerciţiului exerciţiului exerciţiului . Determinarea situaţiei nete a patrimoniului: Situaţia netă = Activ – Datorii b). Economico – juridico – patrimonială. Economică. Determinarea rezultatului economico – financiar net: . CONCEPŢII: a). Rezultatul net = Venituri – Cheltuieli c). CONCEPŢII ŞI ROL REŢINEŢI ! Bilanţul contabil reprezintă un model de sintetiyare valorică la un moment dat a relaţiilor de echilibru dintre activele şi pasivele patrimoniale. 1 BILANŢUL CONTABIL. Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / .Anexele la bilanţ .din Contul de profit şi pierderi. Economico – juridică. Furnizarea unor date de detaliu prin: .DESCRIE ROLUL.

clienţi. sistematizează şi centralizează  Oferă informaţii sintetice cu privire la: o Mijloace economice o Surse economice o Venituri şi cheltuieli  Furnizează informaţii cu Reflectă cel mai bine rolul şi privire la patrimoniu societăţii importanţa bilanţului contabil. 3 9 . furnizori. evoluţia lor şi decizii o Terţii hotărăsc factorii ce au determinat daca continuă colaborarea această evoluţie ATENŢIE! Terţii care utilizează informaţii despre societatea comercială sunt: bănci. acţionari etc. Cu ajutorul său se comerciale calculează mărimea  Pe baza lor: o Conducerea ia indicatorilor economico – financiari.FUNCŢII FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Funcţia de generalizare Funcţia de informare Funcţia de analiză Spunem că bilanţul contabil este un document de sinteză Spunem că bilanţul contabil este un document de raportare contabilă Spunem că bilanţul contabil este un document de analiză contabilă  Preia informaţii din fiecare cont  Le grupează.FIŞA DE DOCUMENTARE NR. FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2 BILANŢ .

alte creanţe. creanţe imobilizate Materii prime. clădiri şi construcţii speciale. structurate pe grupe. decontări cu asociaţii privind capitalul Titluri de plasament. animale. clienţi. BILANŢ CONTABIL: A P ACTIV BILANŢIER Imobilizări necorporale Active imobilizate Imobilizări corporale Imobilizări financiare PASIV BILANŢIER Cheltuieli de constituire de cercetare – dezvoltare. disponibilităţi în cont. concesiuni. 4 10 . în ordinea crescătoare a lichidităţii lor. alte titluri imobilizate. licenţe Terenuri. FIŞA DE DOCUMENTARE NR. obiecte de inventar. alte valori Cheltuieli înregistrate în avans A C T I V U L B I L A N Ţ I E R Stocuri Active circulante Creanţe Elemente de trezorerie Conturi de regularizare şi asimilate(activ) Operaţiuni în curs de clasificare (activ) Diferenţe de conversie (activ) ATENŢIE! Activul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de activ. acreditive. casierie. brevete. materiale. produse. producţie în curs de execuţie. mărfuri Furnizori – debitori.STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER REŢINEŢI! Bilanţul contabil reflectă fidel imaginea patrimoniului. alte imobilizări corporale Titluri de participare. maşini şi utilaje. stocuri la terţi.

Capital social Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Rezerve Rezultat raportat Rezultatul exerciţiului Repartizarea profitului Fonduri proprii Subvenţii pentru investiţii Provizioane reglementate Litigii Garanţii Clienţi Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii Pierderi din schimb valutar Împrumuturi pe termen mediu. FIŞA DE DOCUMENTARE NR. în ordinea crescătoare a exigibilităţii lor. scurt) - Conturi de regularizare şi asimilate (pasiv) - REŢINEŢI! Pasivul Bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de pasiv. poartă numele de post bilanţier. mediu. lung şi scurt din emisiuni de obligaţiuni.BILANŢUL CONTABIL – PASIV BILANŢIER ATENŢIE! Fiecare poziţie din bilanţ. faţă de acţionari. datorii legate de participaţii furnizori Clienţi – creditori Alte datorii (salariale. 5 11 . structurate pe grupe. sociale. fiscale. credite bancare. reflectând o sumă. faţă de terţi creditori) Venituri inregistrate în avans Operaţii în curs de clarificare Diferenţe de conversie ( pasiv) Capitaluri proprii P A S I V U L B I L A N Ţ I E R Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Datorii (pe termen lung.

prin creşterea unui element de pasiv.OPERAŢII ECONOMICO – FINANCIARE CARE AFECTEAZĂ ECHILIBRU BILANŢIER Bilanţul reprezintă situaţia economica şi financiară a întreprinderii la un moment dat. IV. A+x = P+ x În ambele părţi ale bilanţului. A–x=P-x În ambele părţi ale bilanţului. III. ATENŢIE! Operaţiile economice şi financiare ulterioare întocmirii bilanţului au drept rezultat modificarea posturilor sale. prin creşterea unui element de activ. prin creşterea unui element de activ. concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv. REŢINEŢI ! x – reprezintă suma cu care creşte sau scade un element de ACTIV sau PASIV Există două scheme ale bilanţului contabil: schema bilanţului orizontal schema bilanţului vertical 12 . II. A= P + x – x Numai în pasivul bilanţului. concomitent cu scăderea altui element de activ. Pornind de la ecuaţia generală a bilanţului A=P s-au stabilit urmatoarele tipuri de modificari: I. A+ x – x = P Numai în activul bilanţului. concomitent cu scăderea altui element de pasiv. prin scăderea unui element de activ. concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv.

... I1... 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil Numele elevului . Economico – juridică R2………………………………....... Determinarea situaţiei nete a patrimoniului.EXERCIŢIUL NR...... 2) Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1...din bilanţul propriu ....zis .... I2.... Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră..=……………………………………….. Economico – juridico R1………………………………… patrimonială C2.......... Determinarea rezultatului economico – financiar net:: ........... C3.....din contul de profit şi pierdere R1……………………………………………………………… R2…………………………………………………………… 13 . 3) Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos...... Data .. Sarcini de lucru: 1) Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: …………………………………….. Economică R3………………………………...

1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul 2) Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil. Sarcini de lucru: 1) Conform funcţiei de generalizare.. 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil Numele elevului . b)………………………………………………… 3) Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: ………………………………………………………………………........ crt............ ………………………………………………........... prin funcţia de informare: a). ………………………………………………………………………… ....EXERCIŢIUL NR... Data ................. Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr. bilanţul contabil joaca dublu rol..... Calculează ……………………………………………………………………….......

........................... corporale (1) proprii (3) 1 Capital social 2 Provizioane reglementate 3 Terenuri 4 Prime legate de capital 5 Diferenţe de reevaluare 6 Animale 7 Clădiri 8 Producţia în curs de execuţie 9 Maşini şi utilaje 10 Obiecte de inventar 11 Materii prime 12 Materiale 13 Rezerve 14 Repartizarea profitului 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV PASIV ........EXERCIŢIUL NR.. 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv • Numele elevului ........ Elemente patrimoniale Imobilizări Capitaluri Stocuri (2) crt...... Sarcini de lucru: 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr. • Data .............

..... ..................... 4 STUDIU DE CAZ NR....... ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 Capital social Furnizori Credite bancare PASIV 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 1) 2) 3) Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV. 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului .......EXERCIŢIUL NR...C....... Data ..... „Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data……….... Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV...... Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV.. Sarcini de lucru: S...

.. 1) 2) 3) Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări... În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei. ACTIV PASIV TOTAL ACTIV TOTAL PASIV .. Data .. Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P. 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului ..... Sarcini de lucru: S...... „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr............ 1........ Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv)...C......... 5 STUDIU DE CAZ NR.............EXERCIŢIUL NR. Elaboraţi forma finală a bilanţului.... Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului..

C. Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze. ciment mărfuri e. 2. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare). iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. Sarcină de lucru:  1. 6 REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar. 5. vaci de lapte produse c. 7 ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante. 3.EXERCIŢIUL NR. adăpost de animale . grâu de toamnă producţie în curs de execuţie b.  ………………………………………………………………………………………… EXERCIŢIUL NR. produse alimentare animale d. În coloana A sunt grupe de stocuri. Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A B materiale a. 4. porumb boabe f.

Alte persoane fizice sau juridice.5 puncte. 8 TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: A C A T B I L A N Ţ T V 1.EXERCIŢIUL NR. 2. NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1.). Din oficiu se acordă 1 punct. . 6. Timp de lucru 15 minute. Ultima parte a bilanţului. 3. Partea stângă a bilanţului (schema orizontală). Se plăteşte impozitul pe profit. Reflectă rezultate (profit + / pierdere . Partea dreaptă a bilanţului. 4. 5.

b. e. 3. a.TEST DE EVALUARE I. Valori economice = Capital + Obligaţii c. furnizori c. c. alte imobilizări corporale 2. materiale b. Avere = Relaţii c. conturi la bănci d. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. Avere = Cheltuieli 4. creditori d. conturi la bănci c. f. Realităţi = Resurse b. Avere = Obligaţii d. 5. Activ + x = Pasiv + x II. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. Avere = Capital b. 4. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Elementele de Pasiv sunt: a. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. d. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. 2. În concepţia economico – juridică. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. 1. În concepţia economică. capitaluri proprii 3. capital social b. A rezultatul exerciţiului alte imobilizări corporale mărfuri casierie capital social B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1. Activ = Pasiv d. . Elemente de Activ sunt: a.

e. b. 5. stocuri f. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. c. 4. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 2. 2. animale maşini şi utilaje clienţi alte titluri imobilizate cheltuieli de constituire a. datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. elemente de trezorerie d. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. d. 3. capital şi rezerve b. d. 5. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. şi cheltuieli b.2. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. 2. 4. repartizarea profitului B de a. A 1. 3. imobilizări necorporale e. B provizioane pentru riscuri imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 4. brevete 4. creanţe 3. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. A 1. mărfuri 5. c. f. A 1. B imobilizări necorporale stocuri capital şi rezerve creanţe imobilizări financiare imobilizări corporale . e. f. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. licenţe terenuri titluri de participare materii prime furnizori – debitori a. casierie 3. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B.

3. . 5. bilanţul contabil este un document de …………… contabilă. Contul de profit şi …………. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV.. Ca urmare a funcţiei de informare. 2. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. 1. 4. mediu şi scurt. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 1. în stânga. se structurează pe trei părţi. respectiv în dreapta.III. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în ……………. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului 2. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. Creanţele sunt active …………… în decontare. Datoriile pot fi pe termen ……….

1 INVENTARIEREA – definiţie. la o anumită dată.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI FIŞA DE DOCUMENTARE NR. sub formă cantitativ – valorică.financiare De calcul şi evidenţă a stocurilor. metode Inventarierea reprezintă ansamblu operaţiunilor prin care se constată existenţa faptică şi starea elementelor patrimoniale de activ şi pasiv. funcţii. dar obligatoriu la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) numărare măsurare cântărire Constatarea faptică se face prin Calcule tehnice registre Inventarierea îndeplineşte în cadrul societăţilor comerciale 3 funcţii: De control al concordanţei dintre evidenţa scriptică şi situaţia reală Acte justificative De stabilire a situaţiei nete a patrimoniului şi a rezultatelor economico . consumurilor şi vânzărilor METODE DE INVENTARIERE Metoda inventarului permanent Metoda inventarului intermitent . REŢINETI! Inventarierea se poate efectua ori de câte ori este nevoie.

stocarea şi utilitatea elementului patrimonial • Comparând valoarea de înregistrare a elementelor inventariate cu valoarea de inventar putem constata: o Plusuri valorice o Minusuri valorice • Diferenţele constatate se înscriu în listele de inventariere • La finalul inventarierii se întocmeşte Procesul verbal privind rezultatele inventarierii • La 31 decembrie se înscriu obligatoriu rezultatele inventarierii în Registrul inventar . Măsuri organizatorice Pregătirea inventarierii Măsuri contabile II.zisă Descrierea elementelor patrimoniale Completarea listelor de inventar III. 2 ETAPELE DE DESFĂŞURARE A INVENTARIERII ATENTIE! În unităţile mari – inventarierea presupune trei etape: I. Constatarea faptică Inventarierea propriu . stabilită pentru fiecare categorie de element inventariat în funcţie de preţul pieţei. Stabilirea rezultatelor Diferenţe cantitative Diferenţe valorice REŢINEŢI ! • Valoarea de inventar ( Vinv ) reprezintă o valoare actualizată.FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

Sarcini de lucru: Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea………………………………. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor…………………. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate………………………………. ………. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. 7.EXERCIŢIUL NR. din data de ………………. 5.. 2. numit prin decizia nr.... gestionar al …………………. Subsemnatul ………………………. pentru perioada …………………………………… 11. 8. de lei …………….. Semnături Dată în prezenţa noastră Gestionar Data …………… ora ……... Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de ………………. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de …………………. 1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului. 3. 4. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune. Beneficiar …………………………………………………. Ultimele documente de intrare sunt: Fel ……………………. nr …………… din data de ………………………….. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) …………………………………………………………. 10.. pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …………. 6. declar: 1. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………. . Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ……………………... nr ……………din data de …………………………… 9.

07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09.05 902 NIR 200 l 04. marcă.06 66 NIR 2000 l 05.05 Nr..03 76 BC 1000 l 10. 122 11 Fel NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul. calitate.05 101 BC 100 l 15.EXERCIŢIUL NR. profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 Ieşiri 50 Stoc 100 50 Data şi semnătura de control Pagina …… / ….07 201 BC 2000l Sarcini de lucru: • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr.06 130 BC 1000 l 20. 2 STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01.03 1001 NIR 1500 l 02. 1 COD Document Data 05. sort. .05 08.

4. ………………………………………………… 6. …………………………………………………. 3. 2.ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. …………………………………………………… 3. ………………………………………………… 5. Sarcini de lucru: 1.EXERCIŢIUL NR.. Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1.. …………………………………………………… 2. …………………………………………………. ………………………………………………… . 3 FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . …………………………………………………. Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 1. …………………………………………………… 2.

e. 5. c. 4. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. Sarcină de lucru:  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: 1. 4 FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată. d. Valoarea de inventar (Vinv) Costul de producţie al ultimului lot fabricat Valoarea nominală înscrisă în documente Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă Cotaţia bursieră la 31 decembrie a.EXERCIŢIUL NR. f. Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni . b. 2. 3.

bunurilor. Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: .componenţa ……………………………. bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr. ..numărul ………………………………… .gestiunea ……………………………… .. Sarcini de lucru: 1. ..volumul …………………. Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii. …………………….5 FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii Nespecific inventarierii 2. ..EXERCIŢIUL NR. ………………….concluziile şi propunerile comisiei privind ………………………de inventar . crt.data ……………………………………. Dintre titlurile de mai jos.depreciate .concluzii privind: …………….rezultatele ……………………………. ..

după vârstă.EXERCIŢIUL NR. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. 6 FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Numele şi prenumele: Clasa: Locul desfăşurării activităţii: Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. 2. Sarcini de lucru: 1. 3. Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe. Denumirea speciei crt. Identificaţi categoriile de animale. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului. la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . La sfârşitul exerciţiului financiar. Denumire sector activitate crt. Categoria de animale crt.

.. 2. Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe ……. nu se arhivează c. Plusurile de inventar se înregistrează ca ……2……. lunar c. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. fişa de magazie 3.3……. registru de vânzări d. semestrial 4.1……. nu se semnează 2. Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1. filă cu filă d. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d.şi diferenţe valorice. Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. proces verbal b. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a. pe ultima filă b. Membrii Comisiei de inventariere.EXERCIŢIUL NR. la magazie II. pot fi ……. zilnic b. odată numiţi. pe prima şi ultima filă c. bilanţ contabil c. în gestiune. . numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii.. secretariat b. compartimentul financiar – contabil d. 7 TEST DE EVALUARE Inventarierea I. 3.

valoarea de achiziţie sau costul de achiziţie . Evaluarea la inventar se bazează pe valoarea actuală.valoarea contabilă . Evaluarea la intrare se bazează pe costul de origine.valoarea de inventar ATENTIE! • Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimonială trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului.4…… şi mici. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Costul de origine se identifică cu: . făcând menţiuni în anexa la bilanţ.valoarea de utilitate . 3. împreună cu bunurile la care se referă. Evaluarea la bilanţ se bazează pe: . • În cazuri justificative. Evaluare la bilanţ Evaluare la intrare Forme de evaluare Evaluare la inventar Evaluare la ieşire 1. 1 Evaluarea patrimoniului Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. . Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile ….4.valoarea de producţie sau costul de producţie 2. precum şi de la un exerciţiu la altul. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică. unitatea patrimonială poate schimba metodele de evaluare.

1 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI Sarcini de lucru: 1.• Noul sistem de contabilitate acceptă şi reevaluarea patrimoniului EXERCIŢIUL NR. modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. . 2. şi obligaţii cu valoare …………. Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: a. Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de ……………. împreună cu bunurile la care se referă. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau …………………. modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) b.

Evaluarea la …………………… 3. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. 2 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR Pentru evaluarea imobilizărilor.la valoarea ……………… numită şi valoare de inventar 4. preţul de …………………. Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. Evaluarea la …………………… 2. locul ……………………. utilitate a …………………. . .EXERCIŢIUL NR. Evaluarea la …………………… 4. Evaluarea la …………………… 2. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: ……………………………………………………………………………………………… 3. c. gradul de ………………… d. b. Sarcini de lucru: 1. sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare.

aceste bunuri se scad din gestiune. 3 STUDIU DE CAZ NR. 4.. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect... la începutul anului intră bunuri în patrimoniu. La ieşirea din stoc. …………………………………………. …………………………………………. 1 EVALUAREA STOCURILOR La SC „AURORA” SA. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de ………………. metoda metoda metoda metoda metoda …………………………………………. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA NU 3. 3. …………………………………………. Sarcini de lucru: 1.. dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare. . 1. La darea în consum.EXERCIŢIUL NR. denumită şi valoare …………………… 2. Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. se utilizează 5 metode de evaluare. …………………………………………. 2. 5..

Qi = ……………………………………………………… c. • Formula de calcul folosită pentru evaluare este: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2. ………………………………………….. …………………………………………. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a. CMP = ………………………………………………….EXERCIŢIUL NR.. 4 FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT? Sarcini de lucru: 1. b. Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a. pi = ……………………………………………………… .. b.

EXERCIŢIUL NR. 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi Sarcini de lucru: 1. Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = _______________________= 3.5 STUDIUL DE CAZ NR. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ____________________ 2. Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: .

2. . CF = …………………………………. 2. ţinând seama de următoarele etape: a. 6 TEST DE EVALUARE I. ……………………………………………. 2... Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. 3. Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a.• --------------------------------------------------------------------------- EXERCIŢIUL NR. 4. 5. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. ……………………………………………. c. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: ……………………………………………………… c. 3. ……………………………….. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii. 5. …………………………………………. ……………………………………………. 3. b. bunurile se evaluează la valori numite ……………………. Precizaţi aceste momente: 1. ……………………………………………. …………………………………………. 4. 2. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. La intrarea în patrimoniu. …………………………………………… e. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp. d. ………………………………. b. …………………………………………….. ……………………………………………. ……………………………………………. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1. 2. 4. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………… II.

• Esenţial este ca o societate comercială să-şi exploateze optim capacitatea de producţie. După comportamentul faţă de volumul fizic al producţiei După conţinutul lor economic După omogenitatea lor După necesitatea asigurării structurii costurilor de producţie Criterii de clasificare a cheltuielilor După modul în care participă la crearea de bunuri După legătura lor cu procesul de producţie După locul de efectuare După modul de includere în costul de producţie ATENŢIE ! • O capacitate de producţie se poate extinde uşor. ţinând cont de comportamentul cheltuielilor în raport cu volumul producţiei şi de influenţa acestora asupra rezultatului financiar şi rentabilităţii. .GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI FIŞA DE DOCUMENTARE NR.1 COSTUL Reţineţi! COSTUL reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs. dar se restrânge cu dificultate.

• Clasificarea producţiei are un rol esenţial în contabilitatea de gestiune. Nu putem include în costul aferent producţiei din luna mai. deoarece indicatorii se referă la activităţi 3. În sectorul aprovizionare. b. obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor  Numele şi prenumele elevului: ……………………………………………………  Data: …………………………… În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. la baza calculaţiei d. Alegerea metodei de calculaţie calculaţiei îl constituie producţia globală. Sarcină de lucru Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor. obiectul 2. în sectorul producţie. În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. EXERCIŢIUL NR. ateliere şi produse. A Principii 1. se alege metoda calculaţiei pe faze. Delimitarea în timp a datelor ce stau diferite. c. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. cheltuielile cu . în funcţie de felul activităţii. deoarece delimitarea şi înregistrarea cheltuielilor se face pe secţii.

energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. crt. 2 ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost. iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost. Sarcină de lucru: Bifaţi cu x în căsuţele libere. 1 2 calculaţii antecalculaţ de cost ii criterii După momentul elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri neperio dice postcal culaţii periodice totale parţiale 3 . calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr. EXERCIŢIUL NR.

Calculaţi indicele de variabilitate. Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) Sarcini de lucru: 1. Introduceţi datele în formula de calcul: IV = _____________________ 2. Interpretaţi rezultatul IV =1.EXERCIŢIUL NR. ………………………………………………………………………………………………… . 3 STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli. IV = 3.

. 3. Explicaţi ce exprimă IV. Q0=…………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte. IV=_______________ 2. Scrieţi formula de calcul a IV.. Clasa:…………………. Cz0=……………………………………….. Din oficiu se acordă 1 punct. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= ……………………………………….. 4 FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) Numele şi prenumele:……………………………………. Sarcini de lucru: 1.EXERCIŢIUL NR.. Q1=…………………………………………. .

calculaţii totale c. calculaţiile costurilor sunt: a. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. După modul în care participă la crearea de bunuri III. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. A 1. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. Cheltuieli productive 2. Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. II. După omogenitatea lor b. 2. 5 TEST DE EVALUARE I. calculaţii contabile b.Timp de lucru 20 minute. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. EXERCIŢIUL NR. calculaţii periodice b. calculaţiile costurilor sunt: a. După legătura lor cu procesul de producţie f. Cheltuieli directe 4. Cheltuieli complexe 3. După modul de încheiere în costul producţiei e. calculaţii neperiodice c. . antecalculaţii d. După conţinutul lor economic c. După natura indicatorilor calculaţi. După momentul elaborării lor. Cheltuieli cu munca vie 5. calculaţii statistice. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor. 2. După locul de efectuare d. calculaţii statistice. calculaţii parţiale d.

3. . producţia …………………………. 2. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii. Secţii ………………………………. unui produs. producţia …………………………. producţia …………………………. a. Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea ……………………. 2. b. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. După importanţă. V.3. Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. Secţii………………………………. IV. efectuate pentru …………………….

.

din bilanţul propriu . Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1. Determinarea situaţiei nete a patrimoniului.zis . 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil 1). Avere (activ) = Capital (pasiv) 3).Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / . I2. Determinarea rezultatului economico – financiar net:: .GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ DESCRIE ROLUL.din contul de profit şi pierdere R1.Modificări de net la sfârşitul exerciţiului la începutul exerciţiului capital în cursul exerciţiului . Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER 2). I1. FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL EXERCIŢIUL NR. Relaţii = Resurse C3. Situaţia netă = Activ – Datorii. R2 . Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos. Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră. Valori economice = Capital + Obligaţii patrimonială C2. Economico – juridico R1. Economico – juridică R2. Economică R3.

Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil. terţilor. prin funcţia de informare: a). bănci. bilanţul contabil joaca dublu rol. crt. furnizori. acţionari 3). Conform funcţiei de generalizare. Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr. clienţi. 1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul X X 2). 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • Gestiune şi evidenţă economică • Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil 1).EXERCIŢIUL NR. Conducerea societăţii b). Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: mărimea indicatorilor economico – financiari Calculează evoluţia indicatorilor economico – financiari factorii care au determinat evoluţia indicatorilor economico – financiari .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Elemente patrimoniale Capital social Provizioane reglementate Terenuri Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Animale Clădiri Producţia în curs de execuţie Maşini şi utilaje Obiecte de inventar Materii prime Materiale Rezerve Repartizarea profitului Imobilizări corporale (1) X Stocuri (2) Capitaluri proprii (3) X X X X X X X X X X X X X 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV .Capitaluri proprii .Stocuri PASIV .EXERCIŢIUL NR.Imobilizări corporale . crt. 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr.

4 STUDIU DE CAZ NR. ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 500 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 500 000 1). Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV. Raport de echilibru . „Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data……….EXERCIŢIUL NR. Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV. Activ = 200 000+ 200 000 + 20 000 + 75 000 + 5 000 = 500 000 lei 2). 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S. Pasiv = 300 000 + 150 000 + 50 000 = 500 000 lei 3).C.. Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV.

În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei. 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S. 6 .EXERCIŢIUL NR. Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv). Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului. Elaboraţi forma finală a bilanţului. Conturi la bănci: 75 000 – 60 000 = 15 000 lei Furnizori : 150 000 – 60 000 = 90 000 lei 2. 1. 5 STUDIU DE CAZ NR. „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr. Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P.C. ACTIV Mijloace fixe 200 000 Terenuri 200 000 Materiale 20 000 Conturi la bănci 15 000 Casa 5 000 TOTAL ACTIV = 440 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare TOTAL PASIV = 440 000 300 000 90 000 50 000 EXERCIŢIUL NR. 1. A–x=P–x 3. Bilanţ încheiat la data……….. Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări.

d. produse 9. animale 10. 8 . producţie în curs de execuţie 8. În coloana A sunt grupe de stocuri. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar. materiale 7. b. f. Sarcină de lucru:  Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A 6.C. iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. 7 FIŞĂ DE LUCRU ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante. Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze.FIŞĂ DE LUCRU REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S. mărfuri 1–d 2–a 3–e a. e. 4–b B grâu de toamnă vaci de lapte produse alimentare ciment porumb boabe adăpost de animale 5–c EXERCIŢIUL NR. c. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare).  Rezultatul curent al exerciţiului = Total venituri din exploatare + Total venituri financiare – Total cheltuieli din exploatare + Total cheltuieli financiare EXERCIŢIUL NR.

Alte persoane fizice sau juridice. 11.5 puncte. Timp de lucru 15 minute.TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: B I L A N Ţ U G E T V S I V E X A I A C T C O N T U P A T E R 7. 10. Se plăteşte impozitul pe profit. 12. NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1. Ultima parte a bilanţului. Din oficiu se acordă 1 punct. Partea stângă a bilanţului (schema orizontală).). Partea dreaptă a bilanţului. 9. Reflectă rezultate (profit + / pierdere . 8. TEST DE EVALUARE .

B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1–c 2–f 3–a 4–b 5–e . c. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. Elemente de Activ sunt: a. Valori economice = Capital + Obligaţii c. Elementele de Pasiv sunt: a. f. rezultatul exerciţiului 7. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. Avere = Capital b. capital social b. alte imobilizări corporale 2. mărfuri 9. În concepţia economică. Avere = Cheltuieli c c a 4. 1. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. Realităţi = Resurse b. e. În concepţia economico – juridică. furnizori c. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. conturi la bănci c. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. Avere = Relaţii c. Avere = Obligaţii d. alte imobilizări corporale 8. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. Activ + x = Pasiv + x a II. creditori d. capitaluri proprii 3. capital social a. conturi la bănci d. b. Activ = Pasiv d. casierie 10. d.I. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. materiale b. A 6.

capital şi rezerve d. A 6. maşini şi utilaje 8. d. imobilizări corporale 5–d III. B provizioane pentru riscuri şi imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 1–c 2–d 3–e 4–b 5–f 4. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B.2. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. c. materii prime 10. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 7. f. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. repartizarea profitului de B a. capital şi rezerve b. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. stocuri c. e. imobilizări necorporale b. cheltuieli b. titluri de participare 9. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului . animale 7. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. imobilizări necorporale e. creanţe 1–b 2–c 3–d 4–e 5–a 3. brevete 9. licenţe 7. alte titluri imobilizate 10. creanţe e. 1. cheltuieli de constituire a. A 6. casierie 8. imobilizări financiare f. terenuri 8. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. mărfuri 10. elemente de trezorerie d. stocuri f. furnizori – debitori 1–a 2–f 3–e 4–b B a. A 6. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. clienţi 9. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale.

9.2. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în paralel. Contul de profit şi pierderi se structurează pe trei părţi. respectiv în dreapta. Datoriile pot fi pe termen lung.. Creanţele sunt active circulante în decontare. Ca urmare a funcţiei de informare. 8. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. mediu şi scurt. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV. bilanţul contabil este un document de raportare contabilă. 7. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 6. în stânga. 10. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI .

Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ………B. Beneficiar ………………………………………………….. 14.07………. 18. Semnături Dată în prezenţa noastră X X X Gestionar X Data 31.2006 – 31. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate.. nr ……15…… din data de ……30.2006 ora 1500 EXERCIŢIUL NR. 19.2006 declar: 12.C……. 1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului. din data de 10.……………. 2 . G. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor.07……… 20.EXERCIŢIUL NR. 15. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune.12. pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …100 l.04. 16.2006 22. Ultimele documente de intrare sunt: Fel ………NIR…………….2006.12. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate……………………………….. de lei … 1000 lei. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) fermă 13.01. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………. …7…….01. 21. gestionar al SC „Aurora” SA numit prin decizia nr. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de 31. pentru perioada 01.. Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea: SC „Aurora” SA Subsemnatul ……P.12.. 17..04. nr ……10……din data de ……20. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de ………………….

05 01. 1 COD Document Data 05. 122 11 1001 76 902 101 66 130 50 201 Fel NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul.07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09.07 20.06 15.06 130 BC 1000 l 20. 3 .05 101 BC 100 l 15.05 08. Data şi semnătura de control EXERCIŢIUL NR.05 04.07 201 BC 2000l • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr.03 76 BC 1000 l 10.03 09.06 66 NIR 2000 l 05..05 10.STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01.03 02. sort.05 902 NIR 200 l 04. calitate.07 Nr. marcă.06 05. profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 1500 200 2000 3000 Ieşiri 50 1000 100 1000 2000 Stoc 100 50 1500 500 700 600 2600 1600 4600 2600 Pagina …… / ….03 1001 NIR 1500 l 02.

sondajul 10. numărarea 8. cântărirea 9. tehnice 11. Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1. 1. Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 7. completarea listelor de inventar 2. acte justificative. calcule matematice. Constatare faptică 2.ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. numărarea 12.FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . registre EXERCIŢIUL NR. descrierea elementelor inventariate 3. 4 .

e. c. Cotaţia bursieră la 31 decembrie Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni a. 4–a 3–b 1–e 2–c 5–f EXERCIŢIUL NR. Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat 9. d.FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată. Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă 10. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. b. f.  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: Valoarea de inventar (Vinv) 6.5 . Valoarea nominală înscrisă în documente 8. Costul de producţie al ultimului lot fabricat 7.

numărul de numire a comisiei . EXERCIŢIUL NR. 1. bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii X X X X X X X Nespecific inventarierii X 2.rezultatele constatate . Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii. Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: . Dintre titlurile de mai jos. crt.FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil.concluziile şi propunerile comisiei privind diferenţele de inventar . depozitarea.concluzii privind: păstrarea.gestiunea inventariată .data inventarierii . conservarea bunurilor. 6 .volumul stocurilor depreciate .componenţa comisiei .

1. după vârstă. crt. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului. la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. 2. crt. Categoria de animale alocat acordat 1 Oi adulte 2 2 Berbeci 2 3 Tineret ovin 0 – 1 an 2 4 Tineret femel 1 – 2 ani (mioare) 2 5 Tineret mascul 1 – 2 ani (berbecuţi) 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . La sfârşitul exerciţiului financiar. Denumire sector activitate alocat acordat 1 Sector zootehnic 2 2 Sector de mecanizare 2 3 Sector vegetal 2 4 Bază furajeră 2 5 Construcţii 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. 3. Denumirea speciei alocat acordat 1 Taurine 2 2 Ovine 2 3 Suine 2 4 Cabaline 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe. Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr. crt. Identificaţi categoriile de animale.FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr.

3. Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile mijlocii şi mici. pe prima şi ultima filă c.TEST DE EVALUARE Inventarierea I. nu se arhivează c. proces verbal b. secretariat b. registru de vânzări d. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. semestrial 4. filă cu filă d. Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. odată numiţi. lunar c. pe ultima filă b. bilanţ contabil c. la magazie II. pot fi înlocuiţi numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii. Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a. fişa de magazie 3. Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1. c a c c GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE EXERCIŢIUL NR. 4. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe cantitative şi diferenţe valorice. 1 . nu se semnează 2. 2. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a. Membrii Comisiei de inventariere. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d. Plusurile de inventar se înregistrează ca intrări în gestiune. zilnic b. compartimentul financiar – contabil d.

Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică. Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: c. Răspuns corect: a EXERCIŢIUL NR.FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI 1. modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) d. 2. împreună cu bunurile la care se referă. 2 . Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică.

FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR

Pentru evaluarea imobilizărilor, sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare.

1. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. Evaluarea la intrare 2. Evaluarea la ieşire 3. Evaluarea la inventar 4. Evaluarea la bilanţ 2. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: La încheierea exerciţiului financiar 3. Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. - la valoarea actuală numită şi valoare de inventar 4. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. preţul de piaţă b. utilitate a bunului c. gradul de uzură d. locul unde se află

EXERCIŢIUL NR. 3

STUDIU DE CAZ NR. 1 EVALUAREA STOCURILOR

La SC „AURORA” SA, la începutul anului intră bunuri în patrimoniu.

1. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită şi valoare contabilă

2. La darea în consum, aceste bunuri se scad din gestiune. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA X NU

3. La ieşirea din stoc, dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare, se utilizează 5 metode de evaluare. Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. 1. 2. 3. 4. 5. metoda identificării specifice metoda costului mediu ponderat (CMP) metoda primului intrat, primului ieşit (FIFO) metoda ultimului intrat, primului ieşit (LIFO) metoda preţului standard

EXERCIŢIUL NR. 4

FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT?

1. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a. lunar b. după fiecare ieşire

Formula de calcul folosită pentru evaluare este:

CMP =

∑ Qi * pi
i =1

n

∑ Qi
i =1

n

2. Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a. CMP = cost mediu ponderat b. Qi = cantitatea (materii prime, materiale) aferentă stocului i c. pi = preţul unitar aferent stocului i

EXERCIŢIUL NR.5

45 lei / unitate TEST DE EVALUARE .STUDIUL DE CAZ NR. Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: • 225 + 10 = 235 unităţi ieşite la costul mediu ponderat de 10.45 lei 200 + 30 + 20 3. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2. 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi 1. Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = (200 x 10) + (30 x 15) + (20 x8) = 10.

Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a.I. cheltuieli cu salariile personalului TESA şi cotele aferente 3. valoarea de aport 5. Precizaţi aceste momente: 1. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. cost de producţie 3. cu prilejul inventarierii 4. cost de achiziţie 2. cheltuieli cu rechizite 4. Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii. valoarea nominală 4. CF = f(Z) d. valoarea de justă II. bunurile se evaluează la valori numite cost istoric. la intrarea în patrimoniu 2.zise 2. la încheierea exerciţiului financiar b. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1. ţinând seama de următoarele etape: a. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. la ieşirea din patrimoniu 3. cheltuieli cu amortizarea 2. cheltuieli relativ fixe GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI . cheltuieli fixe propriu . Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: timp = Z c. cheltuieli cu chirii 5. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. La intrarea în patrimoniu. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp. cheltuieli variabile b. c. cheltuieli poştale e. cheltuieli fixe 2.

d. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. b. c. Răspunsuri corecte: 1 – b 2–a 3–d EXERCIŢIUL NR. Alegerea metodei de calculaţie constituie producţia globală. În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. Delimitarea în timp a datelor ce stau la producţiei din luna mai. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a. obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. cheltuielile cu baza calculaţiei energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. 2 . Nu putem include în costul aferent 3. Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor. se alege metoda calculaţiei pe faze.EXERCIŢIUL NR. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. în sectorul producţie. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. A Principii 1. obiectul calculaţiei îl 2. În sectorul aprovizionare. deoarece indicatorii se referă la activităţi diferite.

1 2 3 calculaţii de cost antecalculaţii criterii După momentul X elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri periodice totale parţiale neperio dice postcal culaţii X X X X X EXERCIŢIUL NR. Bifaţi cu x în căsuţele libere.ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost. crt. 3 . calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr. iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost.

Interpretaţi rezultatul IV =1. Calculaţi indicele de variabilitate. EXERCIŢIUL NR. Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) 1. Introduceţi datele în formula de calcul: 110000 * 100 − 100 100000 Iv = 550 * 100 − 100 500 2. Modificarea cheltuielilor este egală cu modificarea producţiei.STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli. 4 . 110000 * 100 − 100 100000 Iv = =1 550 * 100 − 100 500 3.

Explicaţi ce exprimă IV. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= cheltuieli în perioada curentă Cz0 =cheltuieli în perioada de bază Q1=valoarea producţiei în perioada curentă Q0=valoarea producţiei în perioada de bază 3. Timp de lucru 20 minute. Din oficiu se acordă 1 punct.FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) 1. Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 2. TEST DE EVALUARE . Comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte. Scrieţi formula de calcul a IV.

calculaţiile costurilor sunt: a. calculaţii statistice. a. După momentul elaborării lor. A 3. După natura indicatorilor calculaţi.I. calculaţii statistice. F 2. Cheltuieli cu munca vie 10. Cheltuieli complexe 8. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii. producţia de bază . După importanţă. calculaţii neperiodice c. a c II. După locul de efectuare d. calculaţiile costurilor sunt: a. Cheltuieli directe 9. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. După modul de încheiere în costul producţiei e. calculaţii contabile b. Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. După legătura lor cu procesul de producţie f. A IV. A 6. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. calculaţii parţiale d. calculaţii periodice b. După modul în care participă la crearea de bunuri 4–e 5–c 1–f 2–a 3–d III. După conţinutul lor economic c. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. După omogenitatea lor b. Cheltuieli productive 7. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. antecalculaţii d. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. calculaţii totale c. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. 2. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor.

Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. Secţii de bază 2. producţia anexă b.2. . Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs. Secţii auxiliare V. producţia auxiliară 3.

Plan de lecţie Titlul lecţiei: Etapele de desfăşurare a inventarierii Scopul temei: Formarea de competenţe specifice pentru efectuarea inventarierii Obiective:  Să cunoască etapele inventarierii  Să execute operaţii de pregătire a inventarierii  Să identifice documentele specifice inventarierii  Să descopere soluţiile corecte din fişele de lucru Scopul predării Strategii de predare Expunerea Conversaţia Timp alocat Identificarea etapelor inventarierii patrimoniului 15 min Strategii de învăţare Elevii cu dominanţă auditivă Enumerarea Prezentarea etapelor etapelor de de desfăşurare a desfăşurare a inventarierii prin inventarierii folosind proiectare intonaţia Elevii cu dominanţă vizuală Explicarea etapelor de inventariere pe baza unor scheme Discutarea etapelor de inventariere folosind intonaţia Elevii cu dominanţă practică Gruparea. Bunuri de inventariat Scheme Documente specifice Demonstraţia 15 min .. sortarea unor bunuri în vederea inventarierii lor Separarea documentelor specifice inventarierii Resurse Calculator.Clasa a X – a Gestiune şi evidenţă economică Tipul lecţiei: instruire teoretică Profesor: ………………………………….

Se punctează răspunsurile 5 min Descoperirea elementelor de conţinut la documentele specifice inventarierii Se analizează documentele specifice inventarierii şi se grupează după rolul lor Documente specifice inventarierii Teste de evaluare Documente specifice inventarierii .Învăţarea prin descoperire Identificarea documentelor specifice inventarierii Evaluare – test 15 min Observarea documentelor şi explicarea conţinutului lor Folosirea unui test combinat ce vizează inventarierea elementelor patrimoniale Discutarea conţinutului documentelor folosind intonaţia Folosind intonaţia şi punând întrebări scurte şi clare.

4. Descrie rolul.Operaţii economice 1 5.Indicele de variabilitate (IV) Data îndeplinirii Verificat . Analizează 1.Înregistrări în fişa de patrimoniului magazie 3.Calculul CMP la sfârşitul lunii II. Înregistrări în bilanţ II.Operaţii economice 2 6.Evaluarea patrimoniului evaluarea 2.Bilanţul contabil şi rolul său funcţiile şi structura 2. Efectuează 1.Inventarierea propriu – zisă 4. Explică 1.Calculaţiile costurilor 3. 2.Declaraţia de inventar inventarierea 2.Fişă de rezumat Gestiune şi evidenţă economică Numele elevului Data începerii Data finalizării Competenţe Activitate de învăţare II.Evaluarea stocurilor patrimoniale 4. 1.Ce ştim despre metoda costului mediu ponderat 5. Rezultatul curent al exerciţiului 7.Evaluarea imobilizărilor elementelor 3.Funcţiile bilanţului contabil bilanţului contabil 3.Organizarea calculaţiei calculaţia de costuri costurilor 2.Activul bilanţier 4.Documente folosite la inventariere 6. 1. Identificarea locurilor cu bunuri de inventar II. 3.Valoarea de inventar 5.

• Patrimoniul gestionat = O masă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. împreună cu bunurile la care se referă. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică Activul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a bunurilor economice Pasivul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a surselor de finanţare a bunurilor economice Lichiditatea – reprezintă capacitatea unui bun de a fi transformat în bani Exigibilitatea – repreyinta capacitatea unei sume de a deveni scadentă Elemente de trezorerie = active circulante băneşti Creanţe = active circulante în decontare Operaţii economice = exprimă raporturi patrimoniale privind producţia sau schimbul de valori Operatii financiare = exprimă mişcări de valori fără echivalent sau transferuri de valori ANC= Activ net contabil Diferenţe de inventariere = plusuri sau munusuri cantitative sau valorice • • • • • • • • • • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful