MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO – 2005

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE
Gestiune şi evidenţă economică Domeniul agricultură Clasa a XIII-a Specializarea – Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar

ANUL – 2008 Domeniul Agricultură – Nivelul III

1

CUPRINS

INTRODUCERE……………………………………………………… 3 AUTORI ………………………………………………………………. 4 COMPETENŢE………………………………………………………. 5 OBIECTIVE……………………………………………………………6 INFORMAŢII PENTRU ELEVI……………………………………. 7 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE……………………………………… 8 INFORMAŢII PENTRU PROFESORI.............................................. 46 SOLUŢII DE ACTIVITATE…………………………………………47 PLAN DE LECŢIE. …......................................................................... 76 FIŞE DE REZUMAT.............................................................................78 CUVINTE CHEIE / GLOSAR..............................................................79

2

INTRODUCERE

- Materialul de învăţare se adresează elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii care se pregătesc să devină : “tehnician în agricultură, tehnician agromontan şi tehnician veterinar” nivelul III de calificare. - Materialul vine ]n sprijinul elevilor dar ;i al profesorilor pentru a forma competenţe atât de necesare într-o economie de piaţă. - Este necesar ca “viitorii întreprinzători” să ştie să efectueze “Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar” dar să şi cunoască noţiunile de bază privind “Gestiunea economică”. - Pentru eficienţă în procesul de învăţare am elaborat diverse materiale, cu grade diferite de dificultate dar cu un aspect general mai atractiv.

FOARTE IMPORTANT !

- Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru. - Dacă nu aţi înţeles, sau dacă nu ştiţi să rezolvaţi sarcinile de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă. - Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-aţi rezolvat şi activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul şcolar obţinut.

Domeniul Agricultură – Nivelul III

3

GRAD DIDACTIC I.Coordonator: MÎNZATU NICOLETA PROFESOR. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA PROFESOR.I. GRAD DIDACTIC I.N. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA Autori: ALBU FLOAREA CIOCÎRLAN STANCA CONSULTANŢI : CATINCA SCRIOŞTEANU CLAUDIA CĂLINESCU IVAN MYKYTIN .I.P.EXPERT CURRICULUM C. GRUP ŞCOLAR AGRICOL “ CONSTANTIN DOBRESCU” PROFESOR.N.EXPERT TEHNIC 4 .D.T .P.EXPERT CURRICULUM C.T .D. GRAD DIDACTIC I.

funcţiile şi structura bilanţului contabil. Aplică formele de evaluare în contabilitate. 11. 5 .Unitatea de competenţe tehnică generală GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ COMPETENŢE 11. 11. Completează documente aferente inventarierii.2 Efectuează inventarierea patrimoniului. 11.3 Explică evaluarea elementelor patrimoniale. Aplică procedee de calculaţie a costurilor. Efectueaza principalele tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier.1 Descrie rolul.4 Analizează calculaţia de costuri.

OBIECTIVE 1. 7. Descrierea funcţiilor şi etapelor inventarierii. 4. Completarea documentelor aferente inventarierii. 3. Efectuarea principalelor tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier. Identificarea criteriilor de evaluare. Aplicarea formelor de evaluare în contabilitate. 9. 5. Explicarea rolului şi funcţiilor bilanţului contabil. 2. Descrierea structurii bilanţului contabil. Utilizarea procedeelor de calculaţie a costurilor. 8. Aplicarea metodelor de calculaţie a costurilor. 6 . 6.

GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ 7 .

Raportul de gestiune 8 . Furnizarea unor date de detaliu prin: . ATENŢIE! Egalitatea fundamentală reflectată prin bilanţul contabil este: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER ROLUL BILANŢULUI CONTABIL – este de a asigura informaţii cu privire la: a). Determinarea situaţiei nete a patrimoniului: Situaţia netă = Activ – Datorii b). FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Economico – juridico – patrimonială. 1 BILANŢUL CONTABIL. b). CONCEPŢII: a).Anexele la bilanţ . Rezultatul net = Venituri – Cheltuieli c). Determinarea rezultatului economico – financiar net: . conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Realităţi = Resurse.DESCRIE ROLUL. Economico – juridică. Economică. Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / . conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Valori economice = Capital + obligaţii. CONCEPŢII ŞI ROL REŢINEŢI ! Bilanţul contabil reprezintă un model de sintetiyare valorică la un moment dat a relaţiilor de echilibru dintre activele şi pasivele patrimoniale. conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Avere = Capital.Modificări de net la sfârşitul la începutul capital în cursul exerciţiului exerciţiului exerciţiului . c).din bilanţul propriu – zis.din Contul de profit şi pierderi.

3 9 . sistematizează şi centralizează  Oferă informaţii sintetice cu privire la: o Mijloace economice o Surse economice o Venituri şi cheltuieli  Furnizează informaţii cu Reflectă cel mai bine rolul şi privire la patrimoniu societăţii importanţa bilanţului contabil. furnizori.FUNCŢII FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Funcţia de generalizare Funcţia de informare Funcţia de analiză Spunem că bilanţul contabil este un document de sinteză Spunem că bilanţul contabil este un document de raportare contabilă Spunem că bilanţul contabil este un document de analiză contabilă  Preia informaţii din fiecare cont  Le grupează. Cu ajutorul său se comerciale calculează mărimea  Pe baza lor: o Conducerea ia indicatorilor economico – financiari. clienţi. 2 BILANŢ . evoluţia lor şi decizii o Terţii hotărăsc factorii ce au determinat daca continuă colaborarea această evoluţie ATENŢIE! Terţii care utilizează informaţii despre societatea comercială sunt: bănci. FIŞA DE DOCUMENTARE NR.FIŞA DE DOCUMENTARE NR. acţionari etc.

decontări cu asociaţii privind capitalul Titluri de plasament. animale. brevete. clienţi. 4 10 . obiecte de inventar. acreditive. concesiuni. în ordinea crescătoare a lichidităţii lor. casierie. creanţe imobilizate Materii prime. disponibilităţi în cont. stocuri la terţi. FIŞA DE DOCUMENTARE NR. alte valori Cheltuieli înregistrate în avans A C T I V U L B I L A N Ţ I E R Stocuri Active circulante Creanţe Elemente de trezorerie Conturi de regularizare şi asimilate(activ) Operaţiuni în curs de clasificare (activ) Diferenţe de conversie (activ) ATENŢIE! Activul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de activ. materiale. alte imobilizări corporale Titluri de participare. clădiri şi construcţii speciale. alte titluri imobilizate. produse. structurate pe grupe. licenţe Terenuri. maşini şi utilaje.STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER REŢINEŢI! Bilanţul contabil reflectă fidel imaginea patrimoniului. BILANŢ CONTABIL: A P ACTIV BILANŢIER Imobilizări necorporale Active imobilizate Imobilizări corporale Imobilizări financiare PASIV BILANŢIER Cheltuieli de constituire de cercetare – dezvoltare. mărfuri Furnizori – debitori. producţie în curs de execuţie. alte creanţe.

fiscale. 5 11 . poartă numele de post bilanţier. lung şi scurt din emisiuni de obligaţiuni. credite bancare. faţă de terţi creditori) Venituri inregistrate în avans Operaţii în curs de clarificare Diferenţe de conversie ( pasiv) Capitaluri proprii P A S I V U L B I L A N Ţ I E R Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Datorii (pe termen lung. mediu. scurt) - Conturi de regularizare şi asimilate (pasiv) - REŢINEŢI! Pasivul Bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de pasiv.BILANŢUL CONTABIL – PASIV BILANŢIER ATENŢIE! Fiecare poziţie din bilanţ. structurate pe grupe. reflectând o sumă. sociale. în ordinea crescătoare a exigibilităţii lor. datorii legate de participaţii furnizori Clienţi – creditori Alte datorii (salariale. faţă de acţionari. Capital social Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Rezerve Rezultat raportat Rezultatul exerciţiului Repartizarea profitului Fonduri proprii Subvenţii pentru investiţii Provizioane reglementate Litigii Garanţii Clienţi Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii Pierderi din schimb valutar Împrumuturi pe termen mediu. FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv. concomitent cu scăderea altui element de activ. A= P + x – x Numai în pasivul bilanţului. prin scăderea unui element de activ. REŢINEŢI ! x – reprezintă suma cu care creşte sau scade un element de ACTIV sau PASIV Există două scheme ale bilanţului contabil: schema bilanţului orizontal schema bilanţului vertical 12 .OPERAŢII ECONOMICO – FINANCIARE CARE AFECTEAZĂ ECHILIBRU BILANŢIER Bilanţul reprezintă situaţia economica şi financiară a întreprinderii la un moment dat. IV. prin creşterea unui element de activ. prin creşterea unui element de pasiv. prin creşterea unui element de activ. concomitent cu scăderea altui element de pasiv. Pornind de la ecuaţia generală a bilanţului A=P s-au stabilit urmatoarele tipuri de modificari: I. A+x = P+ x În ambele părţi ale bilanţului. II. ATENŢIE! Operaţiile economice şi financiare ulterioare întocmirii bilanţului au drept rezultat modificarea posturilor sale. III. A+ x – x = P Numai în activul bilanţului. A–x=P-x În ambele părţi ale bilanţului. concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv.

... Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră...=………………………………………. Data .din bilanţul propriu .....zis ... Economico – juridico R1………………………………… patrimonială C2.. Determinarea situaţiei nete a patrimoniului...... Determinarea rezultatului economico – financiar net:: .EXERCIŢIUL NR.. C3...... I2... 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil Numele elevului ..din contul de profit şi pierdere R1……………………………………………………………… R2…………………………………………………………… 13 . Sarcini de lucru: 1) Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: ……………………………………................. Economică R3………………………………. I1....... 3) Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos... 2) Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1.......... Economico – juridică R2………………………………...

.. crt...... bilanţul contabil joaca dublu rol..... ………………………………………………. b)………………………………………………… 3) Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: ………………………………………………………………………..... Data ..... Sarcini de lucru: 1) Conform funcţiei de generalizare.... 1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul 2) Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil. 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil Numele elevului . Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr... Calculează ……………………………………………………………………….EXERCIŢIUL NR............. ………………………………………………………………………… ................. prin funcţia de informare: a).........

.. 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv • Numele elevului ................... Sarcini de lucru: 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr.... Elemente patrimoniale Imobilizări Capitaluri Stocuri (2) crt..EXERCIŢIUL NR...................... • Data .. corporale (1) proprii (3) 1 Capital social 2 Provizioane reglementate 3 Terenuri 4 Prime legate de capital 5 Diferenţe de reevaluare 6 Animale 7 Clădiri 8 Producţia în curs de execuţie 9 Maşini şi utilaje 10 Obiecte de inventar 11 Materii prime 12 Materiale 13 Rezerve 14 Repartizarea profitului 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV PASIV ..............

ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 Capital social Furnizori Credite bancare PASIV 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 1) 2) 3) Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV..C. Sarcini de lucru: S.... 4 STUDIU DE CAZ NR... 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului .................... „Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data………... Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV.... Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV.............EXERCIŢIUL NR. ................... Data .

.. Data ....... „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr.......... În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei... 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului . Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P............. Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv). ACTIV PASIV TOTAL ACTIV TOTAL PASIV .... Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului...EXERCIŢIUL NR........ 1) 2) 3) Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări. 5 STUDIU DE CAZ NR....... Elaboraţi forma finală a bilanţului. 1..... Sarcini de lucru: S....C....

2. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare). Sarcină de lucru:  1.C. iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. produse alimentare animale d. 6 REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar. vaci de lapte produse c. Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze. ciment mărfuri e. porumb boabe f.  ………………………………………………………………………………………… EXERCIŢIUL NR. grâu de toamnă producţie în curs de execuţie b.EXERCIŢIUL NR. 4. 7 ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante. 5. Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A B materiale a. adăpost de animale . În coloana A sunt grupe de stocuri. 3.

4. Ultima parte a bilanţului. Din oficiu se acordă 1 punct. 2. 5.5 puncte. NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1. 6. Reflectă rezultate (profit + / pierdere .EXERCIŢIUL NR. . 3.). Partea stângă a bilanţului (schema orizontală). Timp de lucru 15 minute. 8 TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: A C A T B I L A N Ţ T V 1. Partea dreaptă a bilanţului. Alte persoane fizice sau juridice. Se plăteşte impozitul pe profit.

Avere = Relaţii c. În concepţia economico – juridică. Elemente de Activ sunt: a. e. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. c. capital social b. f. furnizori c. alte imobilizări corporale 2. materiale b. 5.TEST DE EVALUARE I. Activ = Pasiv d. 3. conturi la bănci d. Avere = Capital b. capitaluri proprii 3. Activ + x = Pasiv + x II. Avere = Obligaţii d. Realităţi = Resurse b. . b. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. 1. creditori d. conturi la bănci c. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. Avere = Cheltuieli 4. Elementele de Pasiv sunt: a. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. 2. Valori economice = Capital + Obligaţii c. d. A rezultatul exerciţiului alte imobilizări corporale mărfuri casierie capital social B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. 4. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. a. În concepţia economică.

e. brevete 4. 4. mărfuri 5. şi cheltuieli b. 5. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. 2. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. 3. A 1. licenţe terenuri titluri de participare materii prime furnizori – debitori a. f. 5. capital şi rezerve b. creanţe 3. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. f. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale.2. c. d. c. 3. casierie 3. A 1. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. imobilizări necorporale e. stocuri f. b. A 1. animale maşini şi utilaje clienţi alte titluri imobilizate cheltuieli de constituire a. B imobilizări necorporale stocuri capital şi rezerve creanţe imobilizări financiare imobilizări corporale . e. elemente de trezorerie d. 4. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. 2. d. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 2. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. repartizarea profitului B de a. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. B provizioane pentru riscuri imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 4.

respectiv în dreapta. 2. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. 4. Ca urmare a funcţiei de informare. 1. . bilanţul contabil este un document de …………… contabilă. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului 2.. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în ……………. în stânga. 3. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV. se structurează pe trei părţi. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 1. Datoriile pot fi pe termen ………. mediu şi scurt.III. 5. Contul de profit şi …………. Creanţele sunt active …………… în decontare.

consumurilor şi vânzărilor METODE DE INVENTARIERE Metoda inventarului permanent Metoda inventarului intermitent . 1 INVENTARIEREA – definiţie. sub formă cantitativ – valorică.financiare De calcul şi evidenţă a stocurilor. metode Inventarierea reprezintă ansamblu operaţiunilor prin care se constată existenţa faptică şi starea elementelor patrimoniale de activ şi pasiv. la o anumită dată. funcţii. dar obligatoriu la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) numărare măsurare cântărire Constatarea faptică se face prin Calcule tehnice registre Inventarierea îndeplineşte în cadrul societăţilor comerciale 3 funcţii: De control al concordanţei dintre evidenţa scriptică şi situaţia reală Acte justificative De stabilire a situaţiei nete a patrimoniului şi a rezultatelor economico . REŢINETI! Inventarierea se poate efectua ori de câte ori este nevoie.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI FIŞA DE DOCUMENTARE NR.

Constatarea faptică Inventarierea propriu . stocarea şi utilitatea elementului patrimonial • Comparând valoarea de înregistrare a elementelor inventariate cu valoarea de inventar putem constata: o Plusuri valorice o Minusuri valorice • Diferenţele constatate se înscriu în listele de inventariere • La finalul inventarierii se întocmeşte Procesul verbal privind rezultatele inventarierii • La 31 decembrie se înscriu obligatoriu rezultatele inventarierii în Registrul inventar .zisă Descrierea elementelor patrimoniale Completarea listelor de inventar III. stabilită pentru fiecare categorie de element inventariat în funcţie de preţul pieţei.FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2 ETAPELE DE DESFĂŞURARE A INVENTARIERII ATENTIE! În unităţile mari – inventarierea presupune trei etape: I. Măsuri organizatorice Pregătirea inventarierii Măsuri contabile II. Stabilirea rezultatelor Diferenţe cantitative Diferenţe valorice REŢINEŢI ! • Valoarea de inventar ( Vinv ) reprezintă o valoare actualizată.

1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului. ………. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) …………………………………………………………. 5. numit prin decizia nr. Beneficiar …………………………………………………... pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …………. din data de ………………..EXERCIŢIUL NR. . Sarcini de lucru: Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea………………………………. nr ……………din data de …………………………… 9.. Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ……………………... gestionar al …………………. Subsemnatul ………………………. Ultimele documente de intrare sunt: Fel ……………………. declar: 1. nr …………… din data de …………………………. de lei ……………. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de …………………. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune.. pentru perioada …………………………………… 11. Dacă mai aveţi ceva de adăugat …………………………………………….. Semnături Dată în prezenţa noastră Gestionar Data …………… ora ……. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate………………………………. 2. 8. 6. 4... 10. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor…………………. 7. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate.. 3. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de ……………….

marcă.03 1001 NIR 1500 l 02. 122 11 Fel NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul. calitate.03 76 BC 1000 l 10.EXERCIŢIUL NR. 1 COD Document Data 05.06 66 NIR 2000 l 05.07 201 BC 2000l Sarcini de lucru: • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr. sort.06 130 BC 1000 l 20.05 Nr.05 101 BC 100 l 15.. 2 STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01.05 902 NIR 200 l 04.05 08. . profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 Ieşiri 50 Stoc 100 50 Data şi semnătura de control Pagina …… / ….07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09.

………………………………………………… 5.EXERCIŢIUL NR. …………………………………………………… 2. …………………………………………………. 4. …………………………………………………. …………………………………………………… 3. 3 FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1.. 3. 2. ………………………………………………… 6.. Sarcini de lucru: 1.ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. …………………………………………………. …………………………………………………… 2. ………………………………………………… . Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 1.

4. c. Valoarea de inventar (Vinv) Costul de producţie al ultimului lot fabricat Valoarea nominală înscrisă în documente Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă Cotaţia bursieră la 31 decembrie a.EXERCIŢIUL NR. Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni . f. Sarcină de lucru:  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: 1. 3. 2. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. b. d. 4 FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată. 5. e.

………………….depreciate . ...numărul ………………………………… . …………………….volumul ………………….gestiunea ……………………………… . Sarcini de lucru: 1. Dintre titlurile de mai jos.. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii Nespecific inventarierii 2. bunurilor.concluzii privind: …………….data ……………………………………. ..rezultatele ……………………………. ..EXERCIŢIUL NR. bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr.concluziile şi propunerile comisiei privind ………………………de inventar . Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: . . Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii.5 FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil. crt.componenţa …………………………….

Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr. Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr. Denumirea speciei crt. 6 FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Numele şi prenumele: Clasa: Locul desfăşurării activităţii: Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. Sarcini de lucru: 1. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. 3. Categoria de animale crt. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului.EXERCIŢIUL NR. Identificaţi categoriile de animale. La sfârşitul exerciţiului financiar. Denumire sector activitate crt. la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. 2. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe. după vârstă.

pe ultima filă b. nu se semnează 2.1……. semestrial 4. nu se arhivează c. Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. secretariat b.. 2. filă cu filă d. registru de vânzări d. la magazie II. pe prima şi ultima filă c. la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d. numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a..EXERCIŢIUL NR. zilnic b. în gestiune. Membrii Comisiei de inventariere. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe …….şi diferenţe valorice. fişa de magazie 3.3……. 7 TEST DE EVALUARE Inventarierea I. compartimentul financiar – contabil d. bilanţ contabil c. odată numiţi. Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1. . proces verbal b. 3. Plusurile de inventar se înregistrează ca ……2……. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1.. pot fi ……. lunar c. Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a.

Evaluare la bilanţ Evaluare la intrare Forme de evaluare Evaluare la inventar Evaluare la ieşire 1. Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile …. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 1 Evaluarea patrimoniului Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică.valoarea de producţie sau costul de producţie 2. Evaluarea la bilanţ se bazează pe: . precum şi de la un exerciţiu la altul. • În cazuri justificative. Evaluarea la inventar se bazează pe valoarea actuală. împreună cu bunurile la care se referă. unitatea patrimonială poate schimba metodele de evaluare.valoarea de utilitate .valoarea de inventar ATENTIE! • Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimonială trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului.4.4…… şi mici. . Evaluarea la intrare se bazează pe costul de origine.valoarea contabilă .valoarea de achiziţie sau costul de achiziţie . Costul de origine se identifică cu: . aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică. 3. făcând menţiuni în anexa la bilanţ.

modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) b. 2. şi obligaţii cu valoare …………. modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. . Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de ……………. Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: a.• Noul sistem de contabilitate acceptă şi reevaluarea patrimoniului EXERCIŢIUL NR. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau …………………. 1 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI Sarcini de lucru: 1. Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. împreună cu bunurile la care se referă.

la valoarea ……………… numită şi valoare de inventar 4. Evaluarea la …………………… 2. sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare. Sarcini de lucru: 1. Evaluarea la …………………… 3. b. gradul de ………………… d. . locul ……………………. Evaluarea la …………………… 4. 2 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR Pentru evaluarea imobilizărilor. Evaluarea la …………………… 2.EXERCIŢIUL NR. c. Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: ……………………………………………………………………………………………… 3. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. preţul de …………………. utilitate a …………………. .

se utilizează 5 metode de evaluare.. la începutul anului intră bunuri în patrimoniu. …………………………………………. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect. 3 STUDIU DE CAZ NR. 2. La darea în consum. La ieşirea din stoc. dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare. 3. 5.. aceste bunuri se scad din gestiune. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA NU 3. …………………………………………. 1. 1 EVALUAREA STOCURILOR La SC „AURORA” SA. .EXERCIŢIUL NR. ………………………………………….... Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. …………………………………………. metoda metoda metoda metoda metoda …………………………………………. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de ………………. denumită şi valoare …………………… 2. Sarcini de lucru: 1. 4.

Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a... …………………………………………. 4 FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT? Sarcini de lucru: 1. b.EXERCIŢIUL NR. b. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a. pi = ……………………………………………………… . Qi = ……………………………………………………… c. • Formula de calcul folosită pentru evaluare este: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2. CMP = ………………………………………………….. ………………………………………….

Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = _______________________= 3. Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: .5 STUDIUL DE CAZ NR.EXERCIŢIUL NR. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ____________________ 2. 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi Sarcini de lucru: 1.

……………………………………………. d. ……………………………………………. 3. Precizaţi aceste momente: 1. …………………………………………….. Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. ……………………………………………. 4. …………………………………………. …………………………………………… e. La intrarea în patrimoniu. ……………………………………………. 2. 4. bunurile se evaluează la valori numite ……………………. ………………………………. ……………………………………………. 2. 3. 2. 4.• --------------------------------------------------------------------------- EXERCIŢIUL NR. CF = …………………………………. Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. …………………………………………… II. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp. …………………………………………. 5. ………………………………. ……………………………………………. .. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1. 5. ……………………………………………. b. b. 3. ……………………………………………. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. 6 TEST DE EVALUARE I. Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: ……………………………………………………… c. c.. ţinând seama de următoarele etape: a.. 2. 2. ……………………………………………. ……………………………………………. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. ……………………………………………. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii.

1 COSTUL Reţineţi! COSTUL reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs. dar se restrânge cu dificultate.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI FIŞA DE DOCUMENTARE NR. ţinând cont de comportamentul cheltuielilor în raport cu volumul producţiei şi de influenţa acestora asupra rezultatului financiar şi rentabilităţii. După comportamentul faţă de volumul fizic al producţiei După conţinutul lor economic După omogenitatea lor După necesitatea asigurării structurii costurilor de producţie Criterii de clasificare a cheltuielilor După modul în care participă la crearea de bunuri După legătura lor cu procesul de producţie După locul de efectuare După modul de includere în costul de producţie ATENŢIE ! • O capacitate de producţie se poate extinde uşor. . • Esenţial este ca o societate comercială să-şi exploateze optim capacitatea de producţie.

în sectorul producţie. ateliere şi produse. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. b. În sectorul aprovizionare. cheltuielile cu . deoarece indicatorii se referă la activităţi 3. obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. A Principii 1. deoarece delimitarea şi înregistrarea cheltuielilor se face pe secţii. Alegerea metodei de calculaţie calculaţiei îl constituie producţia globală.• Clasificarea producţiei are un rol esenţial în contabilitatea de gestiune. Sarcină de lucru Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor. c. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor  Numele şi prenumele elevului: ……………………………………………………  Data: …………………………… În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. obiectul 2. EXERCIŢIUL NR. se alege metoda calculaţiei pe faze. în funcţie de felul activităţii. Delimitarea în timp a datelor ce stau diferite. la baza calculaţiei d. Nu putem include în costul aferent producţiei din luna mai.

calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr.energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost. 1 2 calculaţii antecalculaţ de cost ii criterii După momentul elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri neperio dice postcal culaţii periodice totale parţiale 3 . Sarcină de lucru: Bifaţi cu x în căsuţele libere. EXERCIŢIUL NR. 2 ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost. crt.

IV = 3. ………………………………………………………………………………………………… . Calculaţi indicele de variabilitate.EXERCIŢIUL NR. Introduceţi datele în formula de calcul: IV = _____________________ 2. Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) Sarcini de lucru: 1. Interpretaţi rezultatul IV =1. 3 STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli.

IV=_______________ 2. Clasa:…………………. Din oficiu se acordă 1 punct. Q1=………………………………………….EXERCIŢIUL NR. Cz0=………………………………………. 3. 4 FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) Numele şi prenumele:……………………………………. Scrieţi formula de calcul a IV. Q0=………………………………………….... . Sarcini de lucru: 1.. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= ………………………………………. Explicaţi ce exprimă IV. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte..

După legătura lor cu procesul de producţie f. antecalculaţii d. calculaţii totale c. După locul de efectuare d. calculaţii statistice. calculaţii contabile b. A 1. . 2. calculaţii statistice. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. După conţinutul lor economic c. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. După modul în care participă la crearea de bunuri III. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. După modul de încheiere în costul producţiei e. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. calculaţii periodice b. calculaţiile costurilor sunt: a.Timp de lucru 20 minute. calculaţii parţiale d. 2. Cheltuieli productive 2. 5 TEST DE EVALUARE I. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. II. calculaţiile costurilor sunt: a. După natura indicatorilor calculaţi. După omogenitatea lor b. Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. EXERCIŢIUL NR. Cheltuieli complexe 3. Cheltuieli directe 4. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor. calculaţii neperiodice c. După momentul elaborării lor. Cheltuieli cu munca vie 5.

Secţii ………………………………. producţia …………………………. Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. După importanţă. 3. 2. efectuate pentru ……………………. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. . producţia …………………………. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii. unui produs. a. IV. V. producţia …………………………. b.3. 2. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. Secţii………………………………. Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea …………………….

.

Situaţia netă = Activ – Datorii. Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER 2). Valori economice = Capital + Obligaţii patrimonială C2. Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos. I2. Determinarea rezultatului economico – financiar net:: .zis .Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / . Relaţii = Resurse C3.din contul de profit şi pierdere R1. Avere (activ) = Capital (pasiv) 3). R2 . Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1. FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL EXERCIŢIUL NR.Modificări de net la sfârşitul exerciţiului la începutul exerciţiului capital în cursul exerciţiului . Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră. Economico – juridico R1.din bilanţul propriu . Economico – juridică R2.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ DESCRIE ROLUL. Economică R3. 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil 1). Determinarea situaţiei nete a patrimoniului. I1.

terţilor. prin funcţia de informare: a). bănci. 1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul X X 2). Conform funcţiei de generalizare. crt. clienţi.EXERCIŢIUL NR. Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr. 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • Gestiune şi evidenţă economică • Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil 1). bilanţul contabil joaca dublu rol. acţionari 3). Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: mărimea indicatorilor economico – financiari Calculează evoluţia indicatorilor economico – financiari factorii care au determinat evoluţia indicatorilor economico – financiari . Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil. Conducerea societăţii b). furnizori.

Stocuri PASIV . 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr.Imobilizări corporale .Capitaluri proprii . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Elemente patrimoniale Capital social Provizioane reglementate Terenuri Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Animale Clădiri Producţia în curs de execuţie Maşini şi utilaje Obiecte de inventar Materii prime Materiale Rezerve Repartizarea profitului Imobilizări corporale (1) X Stocuri (2) Capitaluri proprii (3) X X X X X X X X X X X X X 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV .EXERCIŢIUL NR. crt.

4 STUDIU DE CAZ NR.. „Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data………. ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 500 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 500 000 1). Pasiv = 300 000 + 150 000 + 50 000 = 500 000 lei 3).C. Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV. Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV. Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV. Activ = 200 000+ 200 000 + 20 000 + 75 000 + 5 000 = 500 000 lei 2). Raport de echilibru . 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S.EXERCIŢIUL NR.

1. ACTIV Mijloace fixe 200 000 Terenuri 200 000 Materiale 20 000 Conturi la bănci 15 000 Casa 5 000 TOTAL ACTIV = 440 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare TOTAL PASIV = 440 000 300 000 90 000 50 000 EXERCIŢIUL NR. 1. În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei.. Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv). Elaboraţi forma finală a bilanţului. „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr. Conturi la bănci: 75 000 – 60 000 = 15 000 lei Furnizori : 150 000 – 60 000 = 90 000 lei 2. 6 . 5 STUDIU DE CAZ NR. Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări. Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P.C. Bilanţ încheiat la data………. Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului. A–x=P–x 3.EXERCIŢIUL NR. 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S.

produse 9. 8 . b. 7 FIŞĂ DE LUCRU ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante. materiale 7. Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze. 4–b B grâu de toamnă vaci de lapte produse alimentare ciment porumb boabe adăpost de animale 5–c EXERCIŢIUL NR. În coloana A sunt grupe de stocuri. d. e. c.C. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare).  Rezultatul curent al exerciţiului = Total venituri din exploatare + Total venituri financiare – Total cheltuieli din exploatare + Total cheltuieli financiare EXERCIŢIUL NR. Sarcină de lucru:  Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A 6. producţie în curs de execuţie 8. f. iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. mărfuri 1–d 2–a 3–e a. animale 10. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar.FIŞĂ DE LUCRU REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S.

Din oficiu se acordă 1 punct. Reflectă rezultate (profit + / pierdere . NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1. 9. Se plăteşte impozitul pe profit. Ultima parte a bilanţului. Alte persoane fizice sau juridice. Partea dreaptă a bilanţului. TEST DE EVALUARE . 12. Timp de lucru 15 minute. 10. 11.).5 puncte.TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: B I L A N Ţ U G E T V S I V E X A I A C T C O N T U P A T E R 7. 8. Partea stângă a bilanţului (schema orizontală).

Avere = Cheltuieli c c a 4. B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1–c 2–f 3–a 4–b 5–e .I. f. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. d. conturi la bănci c. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. alte imobilizări corporale 2. 1. Elementele de Pasiv sunt: a. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. Valori economice = Capital + Obligaţii c. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. creditori d. În concepţia economico – juridică. capitaluri proprii 3. casierie 10. alte imobilizări corporale 8. b. Avere = Capital b. A 6. rezultatul exerciţiului 7. Activ = Pasiv d. e. conturi la bănci d. mărfuri 9. capital social b. Avere = Relaţii c. c. materiale b. Elemente de Activ sunt: a. Realităţi = Resurse b. furnizori c. capital social a. În concepţia economică. Avere = Obligaţii d. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. Activ + x = Pasiv + x a II.

În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. cheltuieli b. creanţe 1–b 2–c 3–d 4–e 5–a 3. creanţe e. B provizioane pentru riscuri şi imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 1–c 2–d 3–e 4–b 5–f 4. elemente de trezorerie d. terenuri 8. casierie 8. alte titluri imobilizate 10. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. A 6. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. brevete 9. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. A 6. titluri de participare 9. licenţe 7. d. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. imobilizări necorporale b. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 7.2. imobilizări financiare f. furnizori – debitori 1–a 2–f 3–e 4–b B a. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. 1. A 6. stocuri f. imobilizări corporale 5–d III. mărfuri 10. imobilizări necorporale e. maşini şi utilaje 8. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. f. repartizarea profitului de B a. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului . materii prime 10. cheltuieli de constituire a. animale 7. e. stocuri c. capital şi rezerve b. capital şi rezerve d. c. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. clienţi 9.

7.2. Contul de profit şi pierderi se structurează pe trei părţi. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV. bilanţul contabil este un document de raportare contabilă.. 8. 9. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 6. Creanţele sunt active circulante în decontare. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în paralel. mediu şi scurt. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI . Datoriile pot fi pe termen lung. 10. în stânga. Ca urmare a funcţiei de informare. respectiv în dreapta. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă.

……………. pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …100 l. 2 ... din data de 10..01. 19.07……… 20. Ultimele documente de intrare sunt: Fel ………NIR……………. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. nr ……10……din data de ……20. Beneficiar ………………………………………………….C…….2006 – 31.12. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate………………………………. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………. 14. 17..01.2006 ora 1500 EXERCIŢIUL NR. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor.. 21. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de 31. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune. pentru perioada 01. de lei … 1000 lei.07……….12. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate.2006 22. 1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului. Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ………B.2006 declar: 12. …7……. 18. nr ……15…… din data de ……30. Semnături Dată în prezenţa noastră X X X Gestionar X Data 31. 15. Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea: SC „Aurora” SA Subsemnatul ……P. G. 16. gestionar al SC „Aurora” SA numit prin decizia nr.04.EXERCIŢIUL NR.2006.04. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) fermă 13. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de ………………….12..

05 01.05 08.STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01.05 10.06 130 BC 1000 l 20.. Data şi semnătura de control EXERCIŢIUL NR.05 101 BC 100 l 15.06 05.07 20.03 02. calitate.05 04. marcă.06 15.07 201 BC 2000l • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr. 122 11 1001 76 902 101 66 130 50 201 Fel NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul. profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 1500 200 2000 3000 Ieşiri 50 1000 100 1000 2000 Stoc 100 50 1500 500 700 600 2600 1600 4600 2600 Pagina …… / …. sort.03 09.03 76 BC 1000 l 10.03 1001 NIR 1500 l 02. 1 COD Document Data 05.06 66 NIR 2000 l 05. 3 .07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09.07 Nr.05 902 NIR 200 l 04.

FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . sondajul 10. numărarea 8. descrierea elementelor inventariate 3. registre EXERCIŢIUL NR. 1. Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1. calcule matematice. Constatare faptică 2. cântărirea 9. 4 .ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. completarea listelor de inventar 2. numărarea 12. tehnice 11. Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 7. acte justificative.

Valoarea nominală înscrisă în documente 8. Costul de producţie al ultimului lot fabricat 7. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. c. Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat 9.FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată. f.  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: Valoarea de inventar (Vinv) 6. Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă 10.5 . Cotaţia bursieră la 31 decembrie Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni a. b. d. 4–a 3–b 1–e 2–c 5–f EXERCIŢIUL NR. e.

concluziile şi propunerile comisiei privind diferenţele de inventar .rezultatele constatate . bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr. crt.numărul de numire a comisiei .volumul stocurilor depreciate . 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii X X X X X X X Nespecific inventarierii X 2. EXERCIŢIUL NR. Dintre titlurile de mai jos.componenţa comisiei .concluzii privind: păstrarea. 1. Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii. depozitarea.data inventarierii .gestiunea inventariată . 6 . Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: .FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil. conservarea bunurilor.

la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. Categoria de animale alocat acordat 1 Oi adulte 2 2 Berbeci 2 3 Tineret ovin 0 – 1 an 2 4 Tineret femel 1 – 2 ani (mioare) 2 5 Tineret mascul 1 – 2 ani (berbecuţi) 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . crt. Denumirea speciei alocat acordat 1 Taurine 2 2 Ovine 2 3 Suine 2 4 Cabaline 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe.FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. crt. crt. 2. La sfârşitul exerciţiului financiar. 1. Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului. Denumire sector activitate alocat acordat 1 Sector zootehnic 2 2 Sector de mecanizare 2 3 Sector vegetal 2 4 Bază furajeră 2 5 Construcţii 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. după vârstă. 3. Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr. Identificaţi categoriile de animale.

registru de vânzări d. Plusurile de inventar se înregistrează ca intrări în gestiune. pe prima şi ultima filă c. la magazie II. c a c c GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE EXERCIŢIUL NR. lunar c. Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile mijlocii şi mici. pe ultima filă b. 2. secretariat b. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. zilnic b. proces verbal b. Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1. Membrii Comisiei de inventariere. semestrial 4. filă cu filă d. compartimentul financiar – contabil d. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe cantitative şi diferenţe valorice. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a. pot fi înlocuiţi numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii.TEST DE EVALUARE Inventarierea I. 3. 1 . Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. fişa de magazie 3. Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a. bilanţ contabil c. la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d. nu se arhivează c. nu se semnează 2. 4. odată numiţi.

modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: c. 2. Răspuns corect: a EXERCIŢIUL NR. împreună cu bunurile la care se referă. 2 .FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI 1. Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică. modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) d.

FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR

Pentru evaluarea imobilizărilor, sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare.

1. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. Evaluarea la intrare 2. Evaluarea la ieşire 3. Evaluarea la inventar 4. Evaluarea la bilanţ 2. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: La încheierea exerciţiului financiar 3. Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. - la valoarea actuală numită şi valoare de inventar 4. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. preţul de piaţă b. utilitate a bunului c. gradul de uzură d. locul unde se află

EXERCIŢIUL NR. 3

STUDIU DE CAZ NR. 1 EVALUAREA STOCURILOR

La SC „AURORA” SA, la începutul anului intră bunuri în patrimoniu.

1. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită şi valoare contabilă

2. La darea în consum, aceste bunuri se scad din gestiune. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA X NU

3. La ieşirea din stoc, dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare, se utilizează 5 metode de evaluare. Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. 1. 2. 3. 4. 5. metoda identificării specifice metoda costului mediu ponderat (CMP) metoda primului intrat, primului ieşit (FIFO) metoda ultimului intrat, primului ieşit (LIFO) metoda preţului standard

EXERCIŢIUL NR. 4

FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT?

1. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a. lunar b. după fiecare ieşire

Formula de calcul folosită pentru evaluare este:

CMP =

∑ Qi * pi
i =1

n

∑ Qi
i =1

n

2. Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a. CMP = cost mediu ponderat b. Qi = cantitatea (materii prime, materiale) aferentă stocului i c. pi = preţul unitar aferent stocului i

EXERCIŢIUL NR.5

STUDIUL DE CAZ NR. Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: • 225 + 10 = 235 unităţi ieşite la costul mediu ponderat de 10. 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi 1.45 lei 200 + 30 + 20 3. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2.45 lei / unitate TEST DE EVALUARE . Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = (200 x 10) + (30 x 15) + (20 x8) = 10.

cheltuieli variabile b. la ieşirea din patrimoniu 3. la încheierea exerciţiului financiar b. cost de producţie 3. cheltuieli fixe 2. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1. c. bunurile se evaluează la valori numite cost istoric.zise 2. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii. cost de achiziţie 2. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. cheltuieli cu salariile personalului TESA şi cotele aferente 3. valoarea de justă II. la intrarea în patrimoniu 2. Precizaţi aceste momente: 1.I. La intrarea în patrimoniu. Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. cu prilejul inventarierii 4. cheltuieli cu rechizite 4. CF = f(Z) d. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp. Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a. valoarea nominală 4. cheltuieli relativ fixe GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI . Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: timp = Z c. valoarea de aport 5. cheltuieli poştale e. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. ţinând seama de următoarele etape: a. cheltuieli cu amortizarea 2. cheltuieli cu chirii 5. cheltuieli fixe propriu .

deoarece indicatorii se referă la activităţi diferite. Răspunsuri corecte: 1 – b 2–a 3–d EXERCIŢIUL NR. d. Nu putem include în costul aferent 3. obiectul calculaţiei îl 2. în sectorul producţie. A Principii 1. În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. În sectorul aprovizionare. c. se alege metoda calculaţiei pe faze. Delimitarea în timp a datelor ce stau la producţiei din luna mai. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. b. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a.EXERCIŢIUL NR. Alegerea metodei de calculaţie constituie producţia globală. 2 . obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. cheltuielile cu baza calculaţiei energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor.

1 2 3 calculaţii de cost antecalculaţii criterii După momentul X elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri periodice totale parţiale neperio dice postcal culaţii X X X X X EXERCIŢIUL NR.ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost. calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr. 3 . iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost. Bifaţi cu x în căsuţele libere. crt.

Calculaţi indicele de variabilitate. Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) 1. Interpretaţi rezultatul IV =1. Introduceţi datele în formula de calcul: 110000 * 100 − 100 100000 Iv = 550 * 100 − 100 500 2. 4 . EXERCIŢIUL NR.STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli. 110000 * 100 − 100 100000 Iv = =1 550 * 100 − 100 500 3. Modificarea cheltuielilor este egală cu modificarea producţiei.

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) 1. Din oficiu se acordă 1 punct. TEST DE EVALUARE . Explicaţi ce exprimă IV. Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 2. Comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte. Timp de lucru 20 minute. Scrieţi formula de calcul a IV. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= cheltuieli în perioada curentă Cz0 =cheltuieli în perioada de bază Q1=valoarea producţiei în perioada curentă Q0=valoarea producţiei în perioada de bază 3.

calculaţii parţiale d. calculaţii statistice. calculaţiile costurilor sunt: a. Cheltuieli complexe 8. producţia de bază . După modul de încheiere în costul producţiei e. A 6. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. Cheltuieli directe 9. calculaţii periodice b. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. calculaţii totale c. calculaţiile costurilor sunt: a. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. F 2. A IV. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor. Cheltuieli cu munca vie 10. A 3. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. După momentul elaborării lor. După modul în care participă la crearea de bunuri 4–e 5–c 1–f 2–a 3–d III. După conţinutul lor economic c. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. calculaţii neperiodice c. Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. calculaţii contabile b. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. După locul de efectuare d. După importanţă. După natura indicatorilor calculaţi. 2. După legătura lor cu procesul de producţie f. a. a c II.I. După omogenitatea lor b. antecalculaţii d. Cheltuieli productive 7. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. calculaţii statistice. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii.

producţia auxiliară 3. . Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs. Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. producţia anexă b. Secţii auxiliare V.2. Secţii de bază 2.

sortarea unor bunuri în vederea inventarierii lor Separarea documentelor specifice inventarierii Resurse Calculator..Clasa a X – a Gestiune şi evidenţă economică Tipul lecţiei: instruire teoretică Profesor: …………………………………. Bunuri de inventariat Scheme Documente specifice Demonstraţia 15 min . Plan de lecţie Titlul lecţiei: Etapele de desfăşurare a inventarierii Scopul temei: Formarea de competenţe specifice pentru efectuarea inventarierii Obiective:  Să cunoască etapele inventarierii  Să execute operaţii de pregătire a inventarierii  Să identifice documentele specifice inventarierii  Să descopere soluţiile corecte din fişele de lucru Scopul predării Strategii de predare Expunerea Conversaţia Timp alocat Identificarea etapelor inventarierii patrimoniului 15 min Strategii de învăţare Elevii cu dominanţă auditivă Enumerarea Prezentarea etapelor etapelor de de desfăşurare a desfăşurare a inventarierii prin inventarierii folosind proiectare intonaţia Elevii cu dominanţă vizuală Explicarea etapelor de inventariere pe baza unor scheme Discutarea etapelor de inventariere folosind intonaţia Elevii cu dominanţă practică Gruparea.

Se punctează răspunsurile 5 min Descoperirea elementelor de conţinut la documentele specifice inventarierii Se analizează documentele specifice inventarierii şi se grupează după rolul lor Documente specifice inventarierii Teste de evaluare Documente specifice inventarierii .Învăţarea prin descoperire Identificarea documentelor specifice inventarierii Evaluare – test 15 min Observarea documentelor şi explicarea conţinutului lor Folosirea unui test combinat ce vizează inventarierea elementelor patrimoniale Discutarea conţinutului documentelor folosind intonaţia Folosind intonaţia şi punând întrebări scurte şi clare.

Calculul CMP la sfârşitul lunii II. Explică 1.Evaluarea imobilizărilor elementelor 3. Efectuează 1. Descrie rolul. 2. 4.Valoarea de inventar 5.Funcţiile bilanţului contabil bilanţului contabil 3.Documente folosite la inventariere 6. Identificarea locurilor cu bunuri de inventar II.Indicele de variabilitate (IV) Data îndeplinirii Verificat .Ce ştim despre metoda costului mediu ponderat 5.Operaţii economice 1 5.Activul bilanţier 4. 1.Fişă de rezumat Gestiune şi evidenţă economică Numele elevului Data începerii Data finalizării Competenţe Activitate de învăţare II.Organizarea calculaţiei calculaţia de costuri costurilor 2. Analizează 1. Rezultatul curent al exerciţiului 7.Evaluarea stocurilor patrimoniale 4. 3.Bilanţul contabil şi rolul său funcţiile şi structura 2.Inventarierea propriu – zisă 4.Calculaţiile costurilor 3. 1.Operaţii economice 2 6. Înregistrări în bilanţ II.Declaraţia de inventar inventarierea 2.Înregistrări în fişa de patrimoniului magazie 3.Evaluarea patrimoniului evaluarea 2.

• Patrimoniul gestionat = O masă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. împreună cu bunurile la care se referă. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică Activul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a bunurilor economice Pasivul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a surselor de finanţare a bunurilor economice Lichiditatea – reprezintă capacitatea unui bun de a fi transformat în bani Exigibilitatea – repreyinta capacitatea unei sume de a deveni scadentă Elemente de trezorerie = active circulante băneşti Creanţe = active circulante în decontare Operaţii economice = exprimă raporturi patrimoniale privind producţia sau schimbul de valori Operatii financiare = exprimă mişcări de valori fără echivalent sau transferuri de valori ANC= Activ net contabil Diferenţe de inventariere = plusuri sau munusuri cantitative sau valorice • • • • • • • • • • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful