P. 1
primele texte manuscrise

primele texte manuscrise

|Views: 876|Likes:
Published by Ioana Puiu

More info:

Published by: Ioana Puiu on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

Studiu de caz Primele scrieri româneşti Cele mai vechi texte româneşti Problema stabilirii momentului când s-a început

a se scrie româneşte este o problemă de istoria limbii, totuşi literatura având la bază limba naţională, acest subiect interesează şi istoria literaturii. În mod firesc s-a presupus deci, că în vremea când limba oficială a ţării era slavona s-a scris şi în limba română măcar sporadic, din nevoi particulare. Din nefericire, textele româneşti de acest fel anterioare secolului XVI-lea s-au pierdut. Cel dintâi text românesc mai îndelung păstrat, conţinând şi câteva cuvinte slavoneşti, este scrisoarea boierului Neacşu din Câmpulung, datată 1521, o scrisoare de informare adresată lui Hans Benkner, judele Braşovului, asupra mişcării trupelor turceşti. Din textul scrisorii se vede clar că numai formula de introducere, salutul final şi câteva expresii de legătură (“I pak”, “za”) sunt slavoneşti, restul fiind exprimat într-o limbă corect românească, foarte puţin deosebită fonetic, morfologic şi sintactic de limba vorbită azi. Textele originale româneşti din secolele XVI şi XVII înmănunchează, alături de producţii cu conţinut laic (scrisori particulare, oficiale, diverse acte sau documente, însemnări, lucrări cu caracter juridic, istoric, beletristic) şi producţii cu conţinut preponderent religios (prefeţe, epiloguri, cuvântări). Exemple de alte astfel de texte sunt: suplica Egumenului Moldoviţei, „Pan Pogan din Maramureş, către fraţii de peste munţi”, testamentul lui Negre, scrisoarea lui Cocrişel, plângerea boierilor munteni etc. Apariţia limbii române în scris la începutul secolului XVI-lea a fost explicată prin slăbirea influenţei slave în acest timp la noi, în urma pierderii independenţei bulgarilor (1393) şi sârbilor (1459). În ţările române curentul slavonesc n-a scăzut deloc în secolul XVI-lea, limba slavonă fiind înlocuită cu limba română în actele de cancelarie abia în vremea lui Petru Şchiopul în Moldova (1574-1589) şi Mihai Viteazul în Ţara Românească (1593-1601). Din acest punct de vedere Biserica a fost mai conservatoare, ultima carte slavonească liturgică din Moldova datând din 1680, iar în Ţara Românească din 1699. De asemenea, apariţia primelor scrisori în româneşte trebuie pusă în legătură cu dezvoltarea unor pături orăşeneşti, care în relaţiile lor comerciale nu se mai puteau servi de greoaia limbă slavonă, ci de limba vie, vorbită de popor. Primele încercări de traducere a Bibliei Traducerea Bibliei în limba fiecărui popor este preconizată chiar de unul dintre autoriiNoului Testament, apostolul Pavel, în epistola I către Corinteni, cap. 14 : „...în biserică vreau mai bine să rostesc cinci cuvinte cu înţeles, ca să învăţ şi pe alţii, decât zece mii de vorbeîn limba insuflată.” Biserica feudală română nu a aplicat acest principiu decât treptat şi foarte târziu, după ce curtea domnească părăsise limba slavonă şi într-un moment când boierimea nu mai ştia slavoneşte, către sfârşitul secolului al XVII-lea. Tentativa de laicizare a cultului religios, prin urmare de traducere a Bibliei şi a cărţilor de ritual, se constată însă din prima jumătate a secolului al XVI-lea. O ipoteză ar fi aceea că traducerile au fost pregătite de lupta nobilimii din Maramureş (din familia Dragffi) pentru menţinerea independenţei bisericii ortodoxe române cu sediul principal la mănăstirea Peri, împotriva tendinţelor de subordonare a episcopiei slavone din Muncaci, prin acceptarea supunerii faţă de de biserica oficială catolică din Transilvania. Dar nu există niciun document că biserica oficială ar fi îngăduit în acest fel traducerea cărţilor bisericeşti în limba română. Asupra datei apariţiei primelor traduceri de texte biblice au fost iarăşi lungi discuţii. În comparaţie cu traducerile tipărite de Coresi la Braşov, începând din 1560, lima traducerilor rămase în manuscris a părut mai veche. Lingviştii au arătat că diferenţele nu se explică prin factorul timp, ci prin factorul spaţiu, că sunt divergenţe dialectale, coexistente şi în limba de azi. S-au mai tradusPsaltirea, găsindu-se mai multe copii, imnurile sacre din Vechiul Testament atribuite regelui David. Palia de la Orăştie

viitorul cărturar a învăţat greaca şi slavona la Mănăstirea Secu. tiparul. îndeosebi lexicale.Acţiunea de traducere a Bibliei în limba poporului pornită în Transilvania la începutul secolului XVI-lea de nobilimea română a fost sprijinită deopotrivă de lutherani şi calvini. Ea se încadrează în curentul de luptă al clericilor-cărturari pornit în secolul XVII împotriva tendinţelor. facilitând unitatea lingvistică a poporului român darși apariția limbii române literare. care au contribuit la formarea limbii noastre literare. scria pastorului Mathias Ramser din Sibiu să aibă grijă „înainte de toate ca învăţătura mântuirii să fie împărtăşită poporului nefalsificată şi ca tineretul să citească catehismul”. la Târgovişte. Ştefan Herce. neîntâlnite în alte manuscrise şi tipărituri. tipăreşte 9 cărţi religioase româneşti. Melanchton. Pleacă la Braşov şi tipăreşte. în douăzeci şi ceva de ani. A editat în total circa 35 de titluri de carte. cu scopul de a fi înţelese de popor. Existând în oraş şi o fabrică de hârtie. Apariţia cărţii tipărite în limba română se datorează în primul rând dezvoltării clasei orăşeneşti din Transilvania şi apoi pătrunderii Reformei lutherane. Noul Testament Este prima traducere integrală a Noului Testament şi a fost tipărită de mitropolitul Simion Ştefan la Alba Iulia. Varlaam a fost scriitor şi traducător religios. din porunca judelui Benkner. Lucrarea beneficiază şi de mai multe texte originale: 25 de prefeţe şi rezumate care preced fiecare capitol. Moise Peştişel şi Achirie. În 1640 se instalează o tiparniţă la Mănăstirea Trei Ierarhi. În 1632 a devenit mitropolit al Moldovei pentru 21 de ani. Cu Palia de la Orăştie se face cea dintâi încercare de a tălmăci în limba română Vechiul Testament. de cea rusă şi ucraineană. ce explică nu doar termenii proveniţi din latină. salavonă sau maghiară. Diaconul Coresi (1510-1583) Se pare că învăţase. Tipăriturile lui. cu evidentă formaţie cărturărească. din care nu s-a descoperit până în prezent niciun exemplar. într-un moment când în Ţara Românească. din 1557. Traducerea a fost începută de iromonahul Silvestru şi terminată de un colectiv de traducători. Iaşi. de pildă. Efrem Zacan. nu fusese încă reluat. Provenind dintr-o regiune mai slab reprezentată prin texte (Banat). de cultura slavonă. ale căror nume nu se cunosc. Reunind într-un singur volum o serie de traduceri care apăruseră separat. părăsit din vremea lui Neagoe Basarab (1512). Mitropolitul Varlaam. Se menţionează faptul că traducătorii au folosit versiuni greceşti.„Carte românească de învăţătură” Lucrarea reprezintă prima tipăritură ce se realizează la Iaşi şi este o sinteză a limbii române literare bazată pe varianta literară moldovenească. accesibilă. unitară. constituie un început de dicţionar de sinonime. manifestate în epocă. Originar din Vrancea. meseria tipografică de la Liubavici. Înfiinţează o tiparniţă proprie şi. Penru realizarea acestei cărţi. de tipăriturile româneşti ale lui Coresi şi de alte traduceri. C. de atragere a românilor spre Reformă sau spre catolicism. textulPaliei este deosebit de interesant pentru particularităţile lingvistice. Numeroasele glose marginale. greacă. Varlaam s-a folosit de surse bizantine. slavone şi latineşti. unOctioh slavonesc. şi în special pentru istoria limbii române literare. Cartea are o deosebită importanţă pentru cultura românească în general. Noul Testament se prezintă cititorilor români într-o limbă clară. Primele tipărituri în limba română Întâia tipăritură românească a apărut tot în Ardeal şi tot în prima jumătate a secolului al XVI-lea. tipărite în sute de exemplareși răspândite în toateținuturile românești. unde apar cu predilecţie cărţi în limba română. ci şi termeni existenţi în limbă. Există două mărturii că în anul 1544. răspândite în toate cele trei ţări române. consideraţi a fi mai puţin cunoscuţi. s-a tipărit la Sibiu unCatehism în limba română. traducerea cuprinde două cărţi ale lui Moise (Geneza şi Exodul) şi a fost întocmită de cinci cărturari români transilvăneni: Mihail Tordaşi. apărute în mare parte la . aparţinând unor scriitori neogreci umanişti-renascentişti.

comparate cu traducerile in limba latina si slavona. 1662-1668). Noul Testament (Alba Iulia. 1687). Traducerea a fost efectuata de catre un grup de carturari dintre care mentionam pe Ghermano Nisis si fratii Radu Greceanu si Serban Greceanu si a vazut lumina tiparului sub indrumarea tipografului sef Mitrofan. – 4 vol. reconsolidareși extindere a mănăstirii Govora în1637. a unui text slav. Dan -. – Bucureşti. . Editura Dacia. 1648). 1903-1944. sunt adevărate „monumente” de limbă veche românească. Hodoş. 1568 Până în acest moment nu se cunosc exemplare în ţară. câtși laice dinȚ ara Românească. 1875) mai multe glosare pentru texte vechi româneşti. Psaltire românească. vol.Brașov între 1556și 1583 sub influența curentelor de reformă religioasă luteranăși calvină răspândite atunci în Transilvania. printre care se află un glosar pentru o Psaltire românească a diaconului Coresi. Cluj-Napoca . Apare de sub teascurile tiparniței în anul 1640. tipărită în 1568.Bibliografia românească veche : 1508-1830. Pentru aceasta Coresi folosea 10-20 de ucenici. în care se ridică pentru prima oară. cunoscuta si sub numele de Biblia lui Serban Cantacuzino. . Biblia sacra polyglotta (Londra. Biblia de la Bucuresti Biblia de la Bucuresti (1688). Simonescu. pe care îi amintea în prefața cărților editate de el. Vechiul Testament (Nicolae Milescu-Dosoftei.„Crestomaţie de literatură română veche”. Mihail Moxa (sauMoxalie). reprezinta prima traducere integrala a textului biblic in limba romana. este o traducere a călugărului erudit de la mănăstirea Bistriț a. 1653-1657). 1984. Fiecare pagină trebuia sculptată în lemn. cu hotărâreși claritate. înființată de domnitorul Matei Basarab cu ocazia unor ample lucrari de reconstrucție. Ioan.Citat în: Bianu. Codrescu a publicat în revista "Buciumul Romanu" (Iaşi.Pravila are un caracter preponderent bisericesc. Pravila de la Govora. Munca de tipar consta din xilogravurăși necesita eforturi deosebite. Nerva. Simion Stefan. diferită de toate celelalte psaltiri cunoscute. problema introducerii limbii românești în cultul religios. importanteși prin predosloviile scrise de el. Este tipărită în cea de-a doua tipografie cunoscută înȚara Românească . Bibliografie 1. 14 Pravila de la Govora Pravila de la Govora sau Pravila bisericească este cea mai veche culegere de legi atât bisericești. care redă unmonocanonbizantin (culegere de norme juridice)și este prima lucrare tipărită în limba română. deși cuprindeși elemente de drept laic. iar Ion Bianu menţionează în Bibliografia Românească Veche că T.I. Traducerea a inceput in jurul anului 1682 avand ca surse de plecare: Septuaginta (Venetia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->