Sunteți pe pagina 1din 1

Avizul unităţii şcolare privind efectuarea/neefectuarea

concediului fără plată (art. …….. alin. …….. perioada


………………………….) după înscrisurile din cartea
de muncă

Domnule Inspector General,

Subsemnatul/(a)….…………………………………..., absolvent(ă) al(a) ……………………


……………………, specializarea………………………………………….., titular(ă) pe postul/catedra
de…………………………………….de la (unitatea şcolară) ………………………………………….,
cu o vechime în învăţământ de …….. ani, vă rog, prin prezenta, să-mi aprobaţi concediul fără plată
începând cu data de ……………………… până la data de ……………………… conform art. 102,
alin. 1 (pentru studii)/art. 102, alin. 2, (un an la 10 ani), din Statutului personalului didactic…………
…………………………………………………………, fiind înscrisă la (unitatea de
învăţământ/colegiu/şcoala/postliceală)…………………………………………………….. cursuri de zi,
fiindu-mi necesar pentru (motiv) ……………………………………………………..
Menţionez ca am(n-am) mai beneficiat de concediu fără plată după cum urmează: art. ……,
alin. ………, perioada ……………………………..
Anexez prezentei cereri următoarele documente justificative (dacă este cazul):

Data: Semnătura,

Conducerii Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava