Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

PENTRU UN VEHICUL AUTO

1 VÂNZĂTOR

�PERSOANĂ FIZICĂ: MERLUSCA ADRIAN DANIEL, act de identitate seria XC nr. 474031
PASAPORT NR.
� PERSOANĂ JURIDICĂ: ........................................................................................................
Nr. înmatriculare la Registrul Comerţului ...................................... reprezentată prin .............................................
Domiciliul/Sediul în Str. Moldovei, nr. 27, oras Comanesti, jud.Bacau
(Ştampila, în cazul persoanelor juridice)

2 CUMPĂRĂTOR

� PERSOANĂ FIZICĂ: OANCIA BOGDAN GABRIEL, act de identitate seria RT.nr. 736430
� PERSOANĂ JURIDICĂ: ........................................................................................................
Nr. înmatriculare la Registrul Comerţului ...................................... reprezentată prin .............................................
Domiciliul/Sediul în Bucuresti, str. Feleacu, nr. 19, bl. XIIC, ap. 40, sector 1

(Ştampila, în cazul persoanelor juridice)

3 OBIECTUL CONTRACTULUI
Autoturism marca MOTOCICLU L3e SUZUKI tipul SV650, număr de identificare JS1AV133200100439
serie motor 112455 cilindree 645 cmc, număr de înmatriculare .................... data la care expiră inspecţia
tehnică periodică ...................., numărul cărţii de identitate a vehiculului....................................

4 PREŢUL în cifre 1500,00 EURO (unamiecincincisuteeuro)

5. Vânzătorul menţionat la punctul (1) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De
asemenea declară că a predat cumpărătorului menţionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi
cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta preţul prevăzut la punctul (4). Cumpărătorul menţionat la
punctul (2) declară că a primit de la vânzătorul menţionat la punctul (1) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi
cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzătorului preţul menţionat la punctul (4).

Anexa la contract: � Da � Nu

Semnătura vânzătorului ..................................... Semnătura cumpărătorului .................................

Locul încheierii contractului ..COMANESTI - BACAU Data ..26.03.2010