Sunteți pe pagina 1din 123

A

.

HI

_.

..

ED'ITURA BUN~V I STIIRE

'!of.

BACAU

~ 210101-

...

- ".,

DiESPRE BLAND'ET'E~ SMERRNIE SI

Ii. y!!i '" '

IND- 'nL- UNGA" R" A"DD-ARE

" :.nl. ' .. 1',_ I, - ',0 ,,:, ,,~.

trnrep§nd de aici pe cit mila Domnului ~ M&ntuitorului nosnu Iisus Hr istos ~i aj utorul Prea Cur*i Sale Maid nnl va ajuta ,~ tm.i va da pricepere, vOl vorbi despre aceasta treime de vJnUt'l care SUItt trei veri C)1 ale lanmlui celul duhovmcesc" care le

. ~} .

are in sine pee to ate impletite Sl cu eare laot trebuie a ~e leg,a de

, ~ ,

Hrlstos tot cela ee nadaj:du: e~te minmirea snfletului siu"

Ier prieina pentru care ID"'Iam ,ginc1it ,sa, vorbesc in, aeest

cuvanJt. pentru aeeste ur-ei vinup este ca acestea fare 0 uniune, fiind sttbs legale intt"-e ele ~i ,cmm-lcontopindiU-se una in alta; cici cine} (:0 darul '[U] HJ,iiS"~"s" au ca~1i,gat pe una, nu ~ste stram, nlci de eel _lalte doni. Caci cine are smerenia neftdamici. este si blind:

~ ~ ~ p

iar eel h~md, mdelUl1g rabdi odlbnindu--l pe el blinde~a mimti sale mlm mate necazurile si asa a-h~ngc e a m:lplmi cu.vant 1 eel

t I ,').... ,

scris: Luari)·urilul M'eu. P este yoi.' si va rf,r~tati de la Mine ca slInt

'II 0 ' • • ~

bJI1 .. ,.1 si amerit IC~ in ima, si veti (IRa .odihnd sUfi' eJldor lAoastre

:I ' • ~~ •

(Mat. 1 t i 29).

Aeeste ilittu 1i se nasc dim aceeasi maica, tate este ptea

fericim draooste. S1 d;up"a cum drag' ostea este road! duhulu], asa si

ti;I ,. ,~ •

. merenia este roada dragostei, Ca, mai bwi all lost dragestea '[ apoi cu ,aragoMla cea pen tr« nor. S -a smer it pe Sine D u»mezeu as,~wtdtof far:&ndu-Se pdnii: la maar.te, fa ,rn,oarte pe cruce (Filip~

2.8.)

S' N -

'.' _ ,-" . -, " _ I __ c,

,~ Ht ~., • 973~96484~ 7,~9

3

~i daci smerenia este aeeea care jna]!ii~ apoi dragcstea este aeeea care de la millime a cidea, nu lasi.

, . --

Ear cum smerenia, bhu.uieJlea fi tnde[ungaJta. tibdare sun t lot ale dl~os.te;i odliade~ aceasta se poate mte1eg,e dim cele ce rice Marele Apo stol: R oada D uAul'ui esse dnIB"-3tea, ap 01" cand. nU.mirJ. pe eele ce se nasc din lea printre altele zice: bUindeJell, si

_ Ii I!

rndel.ungata rdbdare (Gal ,5.22) si ,a1m dam ara'lim.m tar,as"i roadele

, ,

dragostei ziee: Dragoitea ,tndelun,g ,,:abdd fi este pili nll de bun'dtQ'lt.e

(J: ICm. ].3.4).

Este adevarat ci, mli necinstesc pe mine ,Ji rna priblnesc mcercind. sa vorbesc de aceste man v ulul: de care en sunt sarac s]

. r

strein, Caei nimeni nu este mai sa:J"ac decic eel ce itn'am si nu face.

, J

Ca in ce fel este pictorul car-e zngraveste ana p enereti sl la vreme

~ '*"'lJ::'" ,r" ! ~

de sete nu-l poar~e r3C'ori pe lel.~ asa este ~,i c:e] eel mvati fapta blmi

tari Sri 10.1 I uereze pe lea. No. poate nurnai cuv .im~uJ ,fiti, de Inc rare a-i poteli setea suflendui celui C~ l.ugr,ive~E prin cuvinte die lauda bunatatea Bri si. guste prin sudoarea ~i otSteneala j uaicH din ea,

Lnrtelept dar, este aeela C3!Je votJbO~te nu prin cuvime meri ci prin fapte vrednice de lauda ~i .aeela e ste fencrul care taee ~i .fm;a si~i vorbeasdi luerurile 11m]. larisi aeela este bun vI~lrbito:r care fllY,s1rii ~i 'mvaji. prin puterea lucrarii nu prin multa vorbire,

Dietl pentru mine care lucruri nu Mn,.; ax 'fi mai de folios tacerea care este Bri de primejdie, ,~o, ~.tlU ci, ehisr de voi ,]. vorbi, em vintul rneu nu va pomi rtvna, aJscrutitorilor spre lucrar-e" diei ,cll.viIlrul aceluia ar-e putere sf este vrednie d,e crezare ijn_amtea..

, ~

dimia au men faupre. P'enh ca eSte de Ba:~.eles ca altul este

cuvmru]. eel frumos si ,aJ1]ilJ~ este 'CUf'v,mrul eel din lucrare, Cuvmm~ eel din lucrare este cimari a nMejdU~ lJl8:n,gaind pe eel ee-l vorbeste CD osteneala l,Ucr"'mL Iar cilLlvmlu1 eel fmmos ·ad de h~crM1e imine totdeauna amanet ml ms~nei, caci rus~neaza pe eel

, -

care 1 =.a,. v~lrbi.t 81. nu l-a '1rID-J,ooit.. De aceea cred ci si Dumnezeiasca

,- J.

Evanghelie nepune tnainte pe facere. zicind:' Cel ee va'face si va

A J

ml1ala mai mare se: va chema lntru Jmnaratia cerul'j lor., A8a. eli

II 011'''""." • '~

multe mirturii. am care ma opresc de a vorb[ si ,e" li.wdla IcomorUe

, -

mro~. .

Dar intr-un. fei~ vreau sa. 'm3. mmgli ,i pe mine saramd ~i ma gillndesc ,cit poate mac-at eu eel orb nla voi S~,a[l1a2' ,c~': '~ine lumina pentru a[ J] ~i mitcaw ca el nu se fo.lose~te nicl se w,arla~e~,te de fr1llMosetea luminii dar p e:[1fJ1rn'd eei ce vid mice un oarecare fnles, ell a~~sm tndrasnealal, ~n cele C,,!! llooeaza vrean, pe IC~ ~mi va ajuta mila Domnului ~i inti va da pricepere, sa vorbesc des,~re virt~tHe arnintite rnai sus, aI fjjn.dd\ 'Utu~ea nu are margine (Illni'~). dup~ csm si Sf .. Grigore de Nissa rice ea l]nrit~ ~~utJi este rnelimita1u.l {nemirgmiJetl) ((ioEltemplm"i la Vi3\4, lui Mou;ell

cap. I) .si dac.a a~a este ad.ev,and, dupa '~ ~ru este ~oi e~ i~ cuvintele 1(;,£ tlnneaza n u voi putea spene cme din G run en 1, af~.n-a de

• II _. A. ["wi "'i{I

Dumnezen, au avut cindvi pe aeeste tret v l1ill\l m masura

desavlrsim. eaci desavir~ir,e:a cea firi de margine a aeestor trei

, pre cum si a tu UfiOI virtu910r s,e ga~~te ilu~a~ . hi D~n~i_O~:eu~ Ce] fira de In.cepmt A,adar, in eele ce VIeau sa zic, rru VOl rruirepta, cuvantul men catre eel ce le are ~ 18 Cl1lP .inde pe tQl8.te cu desivirslft': ci cuvftttrul se inrke.apti calre trei alssi robi ai Sli, catre M~jse zie ,. eatre Darvidl. ~i catre Marele Pa el,

S i voi 8]',ata ci de,i acesti 'tre~ 'Maxi plac·tar~i at lui Dumoezeu

an fo~t impodobip din dunlJn~eiescul dar cu loMe faJpt~.e bune ms.i mai malt au. striUucit ell aceste '11Iei adiea: cu smerema, C~ bllndetea. si ell ktdelunga rabdare,

~ ,

.r

5

Mai intii voi fncepecilvinlul despre Santw fi M'arele Prooroc Moise, despre care Sft-uta S cE~ptur,i spune ci era om foarte bl in. d ,

-' bLII'- d AI ;:;:. • ..:I '& ....... '1' (NO- '. 12 5)

D13.lm UJeC';jj)J~: onoe om, iuJ6 pe lIiata panUlnhlilf'llll , ,~ . -, ~

Dar oere acest mare proCIOC care este ~ a de bhlind, de smerenie era lips-it? NicidecUlm; caci aeeste vhtJlpt cum am lis mai SUS'I se tin una de aha, $] se O'isesc una in alta. ,Caei cine are blindeteacea

t " it) ~

adevirati" are sf smere]1' a si cine este smerir, se acoe eri de

'!, :r

blind6te., Smerenia bIDi Moise 0 .aa, 111lminat Sfilnta. Scrinftl!a si

. ,1"'''- ~

'mati ce zice: ", Fe clind Moise pa~:tea oile SlQ emlui sin Ietro, la

muntele lui Damaezeu Horeb, Dunmezeu i se aram hrl Moise Intr- un 'rug care ardea em ,tllaciJi de foe dM nu se mistuta ~~ ii lice: n Acum vino" Eu te vo) trimite la Faraon $ID vei scoate din JSghl net

, _ .F

pe P'OP oro] Men pe copiii lui I srael" (Ies, ,3m 1 O)~ La, aceste cnvinte

ale reut D emnezeu M'oise eel blind ~ smerit ell. ~"rJim~ cugetind la aceasta mare misiune {alujbd) care · se 'tncredintase lui din partea lui Dumnezeu s· ~oootindu-se me sine eu tuml'nevredlnic de 0 asa

!II r :-

mare chemare, a zi S:' n' Cine sunt eu ca sa, mi due la farson, si. scot

din "gipt :pe copiii lui Israel rr~ (Ies, 3.11.}.

lIT dUWl3 ee Dumnezeu n adevreste ci va fi neeresit eu el si fi

.iii" ,C<"',

va ajuta fl dupa ee til ;nata minunea ceca, cutoiagul ~iu care se

preface In same si anoi iarisi in toiag si C1l] m.ana care. 131, norunca

.IF' t""""',t' ,~'r " ". , • ,II:'"

lui Dumnezeu, Moise 0 bagi tn s§n ,i ap oi .0 scoate al hi de lepri.

si . arisi 0 cu[a:m!, Moise iarasi se smereste in fata lu~ Dnmnezeu si

f! ~.. , .. 11 ~

ti Hita nepruHn\a sa zicifJld: ;, Ah, Dcamne, eu [ITt] soot un om ell

vorbire usoara; 81 aceasta nepru1h1ti nu 10 am de ieri, niei de

" ~ "

alaltaieri, nici macar de cand vorbesti Tu cu robul TiilllJ; eaei verba

,

g,i limba tmi este tncurc ati,~". (Ies, 4~ 1 0). Si ,~~oru se ruga lui

~ ~ ~ .

6

1

ti]cuffir,e p1ll1im mal ad§nci decat ce se istorisise 'in slova, se va pU'~a ~n~[eg~ ~l a~a:~ ci Dumnezeu a1ege uneori pernru scopuri man ~l de 1010s obstesc norodalui Sau l pe aceta care se socot 111. mince lOJ de-a pururea nevrednici, ca Moise care, smerindu-se si martnrisindu-si neputinta sa lnmnt-ejl, lui D, mnezeu, zicea: ,,' Doamne, cine son eu?' Pe aeeia, zic, Ii alege spre slujbe marl, care no voiesc a sluji egiptenestilor pattimi ~i de a sta in robia ]u~ faraon celui firi, de lrup c] fta.,g depme .p se tntremeazi de ~kljirea, ~i robia nf;vb~tuJui faraon pibcMd oile cej;e fara de rautate ale virtutilor prin locurile eele pustii de pm·tim] :si de riulilj, urcand drumnl aspru alnevointei, moon ju~p de virtuti, ca Moise de oi, :p\~a la l]1illimea. desivir1irii. ~i aju ngand ace ,0 la muntele ctlno~t[,n.tei de Dumnezeu, s au de v,orbii. cu E~ ,fata, ci~re

. fl'l~, ~ pri~ irea ~a~i ,minlii s= ileum au ajun~ in ~ de a 1 sa mere dinta sluj be mart ~i de a i se descoperi dumnezeiests

taine de la acela care arde ~ IDmneazi~ dar nu mismie spre nimicire pre cei bUlm.zi ~ smerti en inima ca Moise. Caci nee" smnt;~IISiIC Simi CA, cine a ajuns la cmitenia mintii este vrednie de a ! s~ de seoperi _ tame. Iar tiindca l-a ales pe Moise ell 10 neputtnta .6r.,eMca., ~ubci g,iillng,,;v la limb~, ."i aeesta S i fie SOCOilJ.'ta tot spre a Lui slavii care n~cii 0 limoo nu va ajunge ,ctndv3J. indeajuns sa_'o, po'V~teasci ~i alta care trebuie a intelege de atei este ,ea: B ,c;htd are a face hicrnri mars, de lueruri mici si de vase slab! se folcseste, ca muID~bmea pnrterii intrll eele mari sA nirmini l.uL

Cici ((aea ab.mC.ru, pnmr-un smetit paSWlf ~e oi, si 'leek ,g§nga;v Ii 'funbiij, 8!1l1l vOlt 2, SlCoate rlin m-obia .lillrui F,ar-acm.. :aproape sase SU Ie de mjil ,~far,i de c,~ph (leg", 12 . .37), apoi 'V'edem ,ci,mill tirziu; lsI aleg,e ~ml d~ la turmeme I~mlor ,i n mirturise~te ca Irau gi$iJ d~pi tmmi o ,RegJ .11.14, F.Ap~ 13,,22)., ~. cu ei f.ace 'Ve~[licu] lelimant ,ea pnn eel ,De TIl va. a uuruL~ ~i ttiIll,p sa inmmeieze duhovniceas.ca, Sa, imp aritie cea firi de s:mr~il UPs. 88~20; .P's. 8·g, 33 -36, 2 Reg] 7.16). iar ]30 plinirea vte;nUi" cind lee~ &gid,~dt ell juramantuJ lurn

.D avid (Ps. 131. l 1) au venit s1 au voi~, a scolUe toate neamurile din robl8 lui sarUl!rJJ,~ ~:i-a ales Lui pentrn aceasm mare s]ujba pe aeei smeriti si nebi,.,ati tn seama si prin . oisorezece oameni, dlritIe

" il::I' !, ,f"

care eel mai multi g,imp1i si lOecmurari3 au ali,tat adevarul in

~

lurne iar tntelenciunea 1u .. acesteia ca 0 nebnnie 0 au, ari:tat

,r'"

tnain1l:ea Sa.

Prin acesti duhovnieesti pescari, ~ e inti cei ce alL1 crezut mtru,

II "Y flo

n umele Lui, spre mintuir-e i -2, vinat, ,1 ~a,! prin cele proaste ~

slabe lueruri, pre eele m,'~leptle ~i tari le-a rusinat (1 Cor 1.27) ..

Jar dJad! vedem ci eel A iotputemic a lasat ~ui Moise limba tnc1LlIrcaua chiar si dlll~,a ee ill pune mijlocitor in:tre El si poporul

II y - !I' ~

S... I ~ . ... ' ~ b ", ........ ' 11 '" "'Y] ,'"

au sraes, ,1 cu aceasta ]C01l0~11]e. tre nne sa In\eJ.e.g,em ea u cruta

pe Moise ca nu dind va tn v'iata, el sa uite cit Dumnezeu lucreazi

, .

atitea 'uteri s] semne 'nrin eel neputincios si ned'esivksi't [n'trUl

r 'Ii r "P

cele firesti. S ~ cilato:rind, mal dep"· arte in via~l, cu npf'lllJltintta, sa mai

, , 1l ~!Ir' 't

mult sa, se smer~asca, lD fata Domnului,

, '

Dupa cum la Marele Pavel ~ 'VaSIlI alegerii, care este trinl] s

sa-l poarte mnnel Lui 'ina1 tea neamarilor ~:i a tmpar,a,ilor ~i a fiilor lui Israel (F.A'p. 9,.]5).~ pe lingS. bOI,ilia daru~uw ~~i Dmnnezeu sJ ce ]ln~i tnaltime~ vedeniilor si a descoperirilor cu care este

,l~ ~ lI! ,\

tmpodobit,~. s-a nimis si Ul1 mger 411 satanei Cat imDo,ldioortnl[putui"

care 81-1 bam pesie obraz ea sa, In] uite ci puterea lui Dumnezeu ]ntrll. nenutinta se sivarses,te (2 Cor, 12.1)~ asa ~n la Moise, rioline

..... ,t", , , ~ ,.

mai denarte nep utinta Hmb~i ca sa-l tina tn misun1 drea~ti, de a se

. y. ~ , 'r

". • 1, d!·.... 1· d'" I d'" ' tru

cunoaste pe sme ,SI, a se smen cei vreamc ne au a .. at .. ~ 8!Ca p en . J

.' ,

a;ceasta nepn1tinli a limbii este trimis in aJulDr fratele ,~i i se spune

ci Aron va fi gll.f3, luI, Mati. ci dlarurile· sunt iinpart,it.e~

51 dac a, ,Moi&e este blind mati nllllU decat toli oamenn, d 1llpi

"

cum II marturise~te, Sf§nta Scriptu[,a, d~,ci este . are. ci p oartA m

mana toiagnllui Dumnezeu, (les,. lt20), apooi sa nn u'i 16 toms"'. eli ~i ~ mw are lips! de buna Yorbire a u",;nelui san ,Awn.. ~i ~a S~l ramina, mai depat1e dujind lui Dunme1i$u 'mtru cllno~tin:~ ~i snle~,enie,~ sUivind ]:lIt Ace~a Cate pe ceLe neplltincioase Ie tntireste

~i e are· pe cele cu lipsa ]e plin~te~

Iar pentru a, nu uita DOl despre eele care la irtc~Plllt ne-a fost en vint~ ~i. pen tru a, se arin~, mal lumiaat bHin ([elea,! smereni a s~, indel tl!llga Jib dare a acestui mare prooroc ,~J lui Dumnezeu, este cuviinel es no ua a urma pe bl~ndu] Moise ]1.11 nru.unai in Eglrpt ci tree-md eu e]J Marea Rosie, sa vedem pe bl~ndm prooroc c~t~,

.... t If'; • ............ del ... ""bd

ntra,t] are ~l cata In, tiJ,un,ga ra -.' are arata el :fata, de norodul lui

" - l' -

lsrae[ tUt:1J]J de panuzeci de ani ciiit au ritieit cu ei prin pustiu, Cali,

am a raci nne, cite necazuri sl c~te scsrbe ti fi,ce~1!J, bI] cind ~ d lLlpi atitea prea stile minuni care au valllt e~ se ab~U:eau la Cart]IDe" ~] -la~neascultar e de Dumnezeu Cici numai [rei zi[e era de ,caod

Dumnezeu d trecuse pe ei prin Marea Rosie ca pe uscaPt;, numai trei zile 'era de cilld vazuse brat,ul Celui Prea malt en c am a,

.cu{undalln mare pe Faraon leu toadi puterea lui. Numai trei zile era de ,eind. Dumnezeu ii slobozise I~]n amara ~i 1!nddungata robie de patru SU~ treizeci de Mi, ~i fiindci[, acum ii aj'U!nsese put~ni seie in, pustie, ei l!!]lli:['JJ,se;ra '~CD 3iJte ,i cirtind strigae asupra 1 ui Moi~e: '" Ce avem .sa bem?' (Ies, 15.24)., Ajunsesera acnm la Mara sf nu putea

'" b ' ... _AI II !

sa I· ea. ap-a ue acoio c.i era arnMij die accea ,atU numit ei lecul acela

amirachllle~'~ 'Ues. 15 ~23)"

Dar bfandul Moise vizirui udburnrea ~i crutirea, lor; it sldgart ci:tt'e Dumnezeu ~i Dumoezec CeJ grabnic spre ajltltOl' robului

S.... .

"au, 1 ~a cvilat un Iemn p e car-e Moise bag;mdu-l in apa s-au

lndulcit apele, ~ j ,a~,a P1.llUnezeu, prin mini robului Sau Mo ise, a

dW.. • :::_.' •

a _ a,a!L pe eel em n::1JtorL

,A lei ml-am wus. arnjnre de 0 cugetare ,a, Sf IGrigore de Nissa ia viafa lui Moise~ car,e, lice c'l tn ce crop cop ui lui isr,9 .. el eei ce de. cudnd :ie~~.seli din 'lob .,;a, iui Faraoo nu putea sllferi putini sete

r, - 'i.II v II • _ p

fnel ant,aracHUlea aperno,r de ]a M,ara, pin it cind Ido~se 0 au

tnchdcit-o cu ]emnul; a~a ~i oopiH [ui Hristos, care mer, s:pm, piminml figiduin~i Q,_i c,are. d.e cllr.arui au iesit dill 'robia In'· fM'ao-n

. , .

eel nevhut Bm au S!cipat de egi]J ,ene~:tUe patiwj, si caliJt~r,esc

departe de ele,~ Ii se pare cu ,anmriciune aceasti caJe~ dar' aducJndu~si anlinte de Aceta CaI'e. ,[t, lost ristign "t pe lemn ~i ~pre setea Luj :a

10

f d W • fi . ~. . .... d ~'iI ...

08t a, ,a~at en otet SA . iere, am-nci .ILI se mal 1'n. utceste aceasta

r ~ ,

... .,., • ...... ~ "j"~ ,. 1 . ~ L'

amaracume care u rna neste in ea ea poruncuor . lilt.

1

Acum iaras] sa,ne tn:toarcem. ]3. cuvantu[ desere Moise. Dupa

~ ,~~"~

ce a plecat de la Mara copiii lIn Israel :au tabalit tn pustiul Juia, ~i acolo -i,.ali s-au intors sp.r8 c.irti.re asunra lui Moise si a lui .Aron

, r. I

si ziceau: t Cum de n -am murit noi lovni de 'mina D ornn u1 ui cand

, .

sedeam ling! oalele en came ~j mmcam p~ine pana,oe slituram,1

De ce ne-ati adus pe noi in. pustia aceasta sa faoed sa moari de ][0 arne toat! multimea aceasta?" (les, 16 .. 2--3) .

Dar iati ci b~andr~l Moise vbind Ica iarasi cktesc" le-a zis cu

~

bUi1ndete: n Ce suntem noi, de c:irtl~~ unpotriva noas.tra,l,'" (Ies.

i 6~ 1). , ca si cum le-ar zice: de ce va I'aSQu],a,tj si ClrtlQ inl1!loL1iva

tI ~ , • ,If

nOlslIa: n ljJ, 'vi aducet], aminte cine este Acela Care ne-a n MUnc~L

-.. ~ - r

noui sa- va sccatem in pustia aceasta? De ce au aveti. ,credinti, ~d de

II r'~ .. . rio Ii

ce nu vi rng,a~ la Aeela Cafe au fleut atitea. minuni ~ puteri cu

voi si V'-iU seas din robia ]um Faraon si v-au adus p'ini aid?

, ~

A· . "" · b'ft..... d si " ~"'d ~ ....:I" ... , .~..:l:1

_pOl ca un PK'OD1e -JLaR. ~l ne,~:n4il'-. seama uc. necazurue

care i le r~t:a~, ,I tnoelllrut a mning;iia SID a [06 zice; Nu vlrulbma!ti si

Y I • fI ~ ill!

n u 'V'a pierdep rabdarea, ~~, ali Domnul vi va da astazi carne si

, , ,

maine dhn·neat~ vi ve!i sin ura de piin,e'~ (Ies .. ]6~~8).. Dupa ce ii

min.g~ie pe e] cu aceste, iari~i aleargi ibllnduI parinte pentru ei ]3. rugaeiune ,citte Dumnezeu, ,~ Dumnezsu ascuUind rugac~unea tobului Siu .le irimite "line din cee ~ prepeH~e (Ies, 16. 13 .. J4)~ Dar" ,ata ei necazurile si !11.'tristirile lui Moise. nu se rerJnir~i caci

,

poporul, dupii ce a fost hranit ell mana, d~n eel ~] ij, mane at came~

mer,galld ,mai Clleparte a a.juns m pust~a Rafidim "i acolo 'Ilegi$md api! iarasi incep sa c itrteas[;i ~i, amirisc· pe mgidultoru] Mois>B care" ,en blande~e Ie zice: -, Pe.ntru ae ,d~i~ta~] aceasta 13" mine? Pen ttu ce ispitip pe~ DiQmn1lJl?~~ (i'ef' 17. 1-2)..

Sri vizJndu-i ca ei isi piero ribdate',a! se grib.es,1e mrasi :spr,e

j • "t

ruga~ciune si fiind n.,edurneri tt mtreabi pe Dumnezeu~: H Ce sl, far

DOWl'H1Le cu POPOfll1] acesta:? indi. putm. *i am, si rna ucidi, ell 'pi,etre'" (Ies. 17 .4)" ~i dupi pomnca s:~ sfatlll DO'mtllllui love~[e stiinca cn

11

toiagul ~~. seoate apa s~r,e racorirea setei acelor care 11 amarau ·S!

A 9. ~

mtnstau.

_ Apoi ~ mai mult ca. pana aiei se va v ede a. b1 ~ndetea :9] ind81oog:ata [,ihd,Mf!; a burl M,oi.s,e din cele ce 1llrmealii.:· cacm. ~mn~i cind au ajnns la Mnntele Sinai ~i el a postit patruzeci de rile ca. sii. prinle.~a tab['ele legii (Win mina Donnelui, pop~] Ia peala mnntelui a silit pe Aron si.le faci ULn du~ezl~l]J de aur; 81 au faeut un vie~l de ,anr !l f)~tm tnch.in~tt lui, A.tw1ci Dumnezee ,I zls lui Moise: l'j' Vad ca poporul aeesta este un popor mCIJnatMlat Aeum

1 ... M'''' . . iL':" • !

_RSt-, . m~, Jll3n]3. Mea are sa s.eatpr.indii asupra lor si ]i VUiL mistni,

D at' pe dne re voi face stt,atn()sul unui neam mare" 1 (Ies . 32 2-1 Q) Auzi~L ft.a~il or ~ b1Jnat~tea ~:i mila. Prea In.duratti~~j DU~eM~. asupr,a re bulni S ~u Moise? V·ed~. ci p operul si-a 'facu~ dumnezee de au I' ,i a schimbat s~av,a !ui 'mu-o Memm~~ de vitel ce mj.'rnanci iaibi. (Ps, 105. ru.9=20) .. Dreptatea Lui t[ sileste ~i-i ~lardi dar

'Il ' ,r"

totu,]) nu vrea si 1rMCi Jl este VOila :pri~'a p],a,c1fltmlui SilllW MOi.SB;! ci n

spune: ,,, Lasa- Mi! ~ ~ .. Oare cind ,i -a mai cerut Dumeezeu voie la vreun om, c,ind. a avut de a face vreun lucru, cum auzim ca.li zice lui Moise::. ~~ AClll)Jm~ lasi-,Mi.! ~~

0- bun imrea, ~~ ,mHa Cerescului Pirinw!

0, dii,a\g(Hit~a, ,i tndorarea Pres Mllosti v ului nosmi Zi,dhnf! 0', im dle[un~gati rib d~r~ fru bn'~lli1d'ele nenulrg'in iti a'] u i

Dnmnezeu arammasupra iubimlui Sau rob I.

, Cici nu vrea s~ piard.a atite~ s~;t~ de mii de ¥inovati pentru unul care P ostesie *t se IOag/a pentru ei, pentm unul care se eerne de lei "i pMefte poruneile Lui, ICu ,adevkatt aic] se p otrivesc cele sedse:: ,~,j fu ce cJdp milu~.e~re uti~ pe fii, au mUu:it D'amnul pe cei c-e se 1.em1 ~e ~L C~i ~IDj'~a L1lIru este c:[in YeiC si pma tm'b veac :Spire ,cei C~, se !em de DinsuJ. ~1 dFepmrea Lui s!pre re~ ,C@ p~t.e as-ezimint'tll

de lege ~d, L U~.C~ ~ (p~. 102.13.;, 17 -18).. '~'~

AcUR1l. sa vedoorm oe faoe b1induW P:roon~ Cl, cM d YeJdle ei mMia eea dreapm a ]ui OumnbeU $=3 aprW,$, ,asupra ]0:[' $~ 'ii zioe Iu i ~~ Las a.-,Ma ca sa -1 mi$l1lruesc..V' ~ Sa vedemj, '03I!e tllMa.~i.- i pi~ a.

12

dup i cum metJi1Wiu 1 Ba ]JU~ (;1 'vhind nrij_meJdla, :se dUce la popor sl

. l'",,'~ "J . ~ ~ 'I"

~ wni ce-i mus,rr,ii eentru aceas.ta. abstere asa de Waft; si ~~pa ce,

r,~ ~ ~

pentm ,u,vna. slavei lui. DUlOOezeU au pietduv. pe cei aproape bet .

mii ~ i-a. adus ca jertfa die tmpica1re lui Dumnezeu prin sabia filler lui Levi ~ ,a_p oi, a. doua zi a zis p6pl)'m].ui; ~~ J\;~ [a:cnt nn paacat

f· A v ... • 'ID] '"' . ..;'"

cane mare, .. .:111. sa. WJ1i. sni aeum ia omnu ., poate ca VOl ·capata

ienam penlru piecatul V()$Wlr1.. A.pO'~ d uc~du.-s@; la Domnul ell inirnil ,z;drrQbiti de durere, mmur~$~te si se roaoi nentru ei zi,cbid:

.' ., ;Do It'"

'jj All, Doamne, poperul aeesta a ficut Ill'] p,icat fa arte mare; ~i .. a.

facut 1ll[[ Dumneaeu de aut. lliarta~ le acum picat1il: d aca nu, ster.ge-:ma. din carte a Ta, n~ care ai seris-ol" Ue~~ 32. 28-32).

1 _ r-~ "

Oare cine nn va m'releOie de aid calm draaoste si 'nediut~te era,

LI .~ it:!~,

in 'su.ile1.Jtll bl§ndului. P:r{30:VO,C.. P~pON.'[ acesta de ata.tea on l-a

~ .

,runi;mtj a tarti'l si $I"'i\ ri~e~l3!t ini1notriv.~ lui si a lui Domm,ez.eu; de .

, ~ ~

atat~a or! l-a toU-is,tat. en r.21utitiJe 10:[,. ~;a'1' acum, fk in d, eel mai

'~

mare [pie3!t mainr®ea I1lWi Dumnezeu, 'vizind ca. S:1)l]1itt vrednici de

oierzare sl di. 'm§nia cea drea-nw a lui Dumnzeu if amen~rvm. el

IF! t'. ~"

uita~ in ne1~1iI'la'tea inimii lui de pirinte blbdt toate 'muti~e en

care l-a maJhni l ,:i cu mare zdrobire d~inwa se roaga pentru ei ~i 11,i pwe sufletu] pennu ~ru ~i zice; n Imti=le. pacaJtul~ i:all" de nu, apoi :s.ter{!!le~mi 8i ue mine din canea Ta me care ai seris-o" s

:I b II .r r

lata dar, un ad,eV',ira~ pirl'nrte al oo:p~j] 01" lui Israei. [atl

prooro cul care tmplinea em atauea, veacurlmai tnainte cuvkrtul eel zis ru Mintuitoruhl'[ nostril. lisDS Hrisros, de a. ne mil pentru 'V'raJ' masi. Ia.ti .. 1[1 sfinit un ales d ltd Durenezeu care era uata a-si

, . 1 ' " ,g. '.

p1Uoe sufletul pentru fra!]i saL Dumnezeu it rise': La.si-Mi si:]

pietd], pe ei ~i p e tine Ie voi face 9l1,imO~ul unu.'i neam mme; ad:icaj daci, Ma 'la~i $a,~i pierd, pe tine tevu! '[idic.a Ii 'mean~ ciruste. :DaJJr blandu'~m pirint:e al C OipiUor luj Israel n u- i treblllie nicJ. tQ c~n,s,te ea;nd este v~rba. ca fill 11li ~i. fl.e 'pnerdu\i de mfinm. cea. dre~pli a D'Omrruu~.ui.. E sre roaoa Clll. 'multi. zdro'bi.re sw. ,mafe '~mHin'li Prea.

- ~ ~ ""

fuduf:atul uj D umn~eUl sa-i ierte numaideck, iar de nu, apdru 0 elata.

ru lei. sa,~ 1 '(J] ardi si p. e e1 ~,i sa.=l Sl.e:ug· i db1 cm1ea. Sa tn. 'C,are 1 =a

'I' " , !I! "

.

scns·.

13

Dum __ nezeu vazfind eil el se 'ro~gi ~] zice aceste cuvinte cu !!lare z.drobM-e de ~ninli, n ~ devereste ci nu pe el ci pe din~i.i j'i va pierde ~i. ii. zice: ~~ Pe eel ce at.c paciitUi"t lmp'Otriva Mta~,pe: acela tl vOl psrge din cartea Mea! (Ie,. 32.33).

Prea ktduratlll Ziditorsi Cereseul Parinte 11 adevereste ca de

, - - -.. - .

12.] [j este Jujjii" ea 11 vede postind si zdrobiadu-se C1!l mima pentru ei ~i 11 31devere~~e ei nu P e ell ci p e aceta care au jJac,itu~t ti va pierde .. Dar blSndml phinre al copiil or lui I srael zice catre P,irin1e Creator: ,~ Ce vvrei sa. fad Doamne al milelor ~J at prwtem lor, VU-e1 .sir rna eruf pe mine, saa ridici la mare cinste si sa rna ad.

,

strimo,u] unui neam mare ~i pe copiil mei ~i ai Taj s,a-i piersi

:6indci. au. 'mcut un pieat vrednic de pierzare? Nu! Phlrintle ~] Doamne Dumnezeul meum Tu m-ai pus mijloeitor m'tte Tine s] POPOi(u] Tiw_~ . u m-ai ~dd~t in mitrasul maicii mele ~i mi-ai dat 0 'inima b~~L1dl~ p lin a, de irnd.urnre ¥ mila ~ aeum 'en on p at face aeeasta, ca. ,si-i vid pe lei pilerdufl iar pe mine slavH .. Nu, Parinte si D omrute~ nu P ot face aeeasta, ca si, Te lIS ~i-i pierzi, em cu [rune pu~ere si zdrobir-e de mhlJi,. cu mUlt! uniLinli. si en hllcriw] ma roO'

, , ~ ~

mi]osU'virii Tale; ~at1i.-ieacatuJ. Adu-Ti aminte, Q~ Pirinte si

,~ ~ ~ ~ ,

Doanme, de cei "'ub~tor.] ,an Tai, de Avrsarn, de Isac si de hUXDIV ~

, ,_.

ca:wTa leal pus em j'urriman t ci le vei inmulti slminf.a. lor ca

. ,

stelele cerului si ca le vei da urmasilor lor '~ara din care currl~e

miere ~i. lapte ~i cl 10 vor SUl~.plilni in veac",

Acestea auzindu -le Prea Milostlvul Dumnezeu din gura , meritJ]l lui ~i umilitul ui 8~U rob MO]8e, S-a biru it me mUos, i v]rea. Sa ,~ a. Mn~~n; mAnIa .~i iaJJ~imea cea dreapta a Sa . .s:rn g.-a. ]isslJt de diul pe CM~ $purese ca vrea s a.~l ';ac,8. popomhJJ'L Sau .. (le~ .. 32. 12=14).

Aha, dati spune Sf~ Scripm:d .. ca Mavrlam Proon}ci~a~ sora liui Moi se funpreuni. ell fm~ele sill. A'~on, i -.a vorbit de rdi.u pe el s] au

,.

zis: !; O,are numa'i pm Mo] se . orbeste Damnul? N u vorb~te oar-e

~] prm no]?U ~i Domnu[.tt auzit=o· ~j&pedepSltmO~ c·is.-a untplutde

" ~

,I leprn. ,~j e~a ,alba ca. zap ada. insi Mo]se Ice~ bl§nd ~~ fita riumte.,

netinand seama de raul acesm; tndata a a .ergat ' a'rugiciune perutl'u

]4

'.

: ea clitre Domnul si a zis: D umnezeuJe~. Te rog vindecti,-o! Dwune:reu ascultend rn."iC]~nea robului Sau~ i-a dat pen .. ~u acea;stiigre~e.ru~l un mic c anon, sa 0 scoad.. afari d'lun tabari ~aple zile ,i 0 au

v indecat, (N'u:meri 12 14).

far cMd Cure si Datan s-au r.asculat impotti va ~uw. Moist ,s:~

impreurul, ~u. el d.oui· snte cincizeci de oameni d~ltl CQpiH lui ~:~,ae~l ba inci g] tOJ(Ii1, adunarea trecuse de panea lor: anmcea slava Domnnlui s-a Mitat in1lreg"i adunari ~i a lis lui Moise ~i lui Aron; n Depirta~]-va din mjjk~ eul acestei ad,lulari ~i-] ·~oi. mpi mtr~o c ipa~~.. lar Mo lse eel blind ,i r.ara raut-ate viz:and cit, m~a Domnului s-a aprins ~] vrea Sa,.]. p~ardi pe to~i pentru rizvra~a ~ nesupunerea lor, s-a ,arunC'M cu fa~a la piI~B:nrt tmpreuna cu. ·~·,~tele sin Aren, si Cij Ilflulm zdrobire de In" I i Sf: ruga :t~cand::

, Dturmezeuie, Dnmnezeul Duhurilor ~i a tot trupul, un singur om

'" •• A ••• "",.a .... ·"..n 'S" "ll~., , ·"'1~ ·m~-;:.oJ, Obi!:!

a. ,res,i'~ s.i sa te manu a supra, Inttegu iruUnaUt'1 t: ~ 11. atune . Wll~ '",a.

dlreapta 'a Domnului s-a tndI'eptat numai asupra u ~ Core ~~ Datan si Aviron, care erau capH tldburini ~ i "\21. u,ghilpt pama.n.tul ell ~aJ;s>ele lor si ell toate averile lor, Iar pe eei dgui sute ctocizeci care purtau cide..]ni~e Ii ~,anujau, a iesit ~oc de la Domnul ,i i-a an.

~. ,. , ,

(Numerl 1 ,6~ -35}.

Dar iati ca dupri. aeest mare neeaz ~i s~p:ar,are care ,S'~,a .abatut

asupra 'blinduhli Prooroc dln priclna lui Core ,i a celor ce se unise en el, allti, ~nceTtare .~ 11Iai grea rn] a~reapta. Cad a, doua zi, unul singnr din t10Lam adunarea se rascoaHi asupra lui 'Ii a lui Aronl;~ frate-lie lui, ~~i tncep eu. t-Qr~H a strlga: Voi ati. omarat pe popo.ru.~ Dlcmm.ului! (NUDleri 1(i41). ,~i 'ati ca s~ava. Domm~],ni se M,ata ,1 norull~a acQperlt pe MOIse si din non nWt~a.Doronu~ui Sl"a ap '_n~ asupra. a tot --norod. ] # VI'ea sa=1 piard.~ pe '~:o,d ~i i~i~i ~: Th.~i. Moise !iii lui Al'on: Dep,drta-Fi- Fa din .niljlocul ace~tei. ,adun,an f~"~

?

voi m[stui f.nJr-.o clirm!

Atune] Mo]se, vizmd ca pier1.ar:ea a tnt [lorod1ll1 este 3Jproape;

~~ cizut i..ar,a~ll cu fa~ 11 plmwJlt n~g,indllJ:-se cu. matt; mrobir.-e de inimi sa imb:~§nzeasci minja Cl~a dreapti a i ui Dumnezeu~ ~Ii

15

fi~ndca pierzarea din parte se s]inoepuse ibl1'6- norod, a zis lui Arcm:.la c"a'deJni!d, punefoc in fa pe altar, pune tdmate' in eo, si du.-te repede in adunar« f'i fa ispii~ire pemr« ei, eifel a venit mania Domnului fi a; incepue urgia. Aron a lua repede cadelnita

. ,i s-a dus ~] s-a a~ez3Jt intre cei v ij ~ cei morti. ~~ urgia DOmnllllo]' a Incetat [ei ce murLsera. erau paisprezece mii sapte sute de oameni, afar a de cei ce muriseta. din pricina ~ li Core. (Numeri 16.42&50) .. ,

~'ari dar ei # de data aeeasta, daca mijloci torn] eel bl.ind Maoist! nu cide'H sa se roage eu luuUi umijin~.m. si zdrobire de ~nh~~ . ]u~ .D~lIM:Z~U _ ,i daca nu se grsbea si, adue i jertt5. de lSP asire pentru pacatele Jor, Domnul avea s8..-i piarda pe toti dupa

. ~ ~

CUll] men tau,

Despre acest ooeYar vorbeste ,[ffilfnwat Slin.'la SCrip1tmra ~~nd zice: .," ~i a zis si-i p~arza.pe doo~H de nu U fi s.tit~t Moise eel ales 31 Lui. rugsndu-se tna."n ea ui ca sa intoardi. mink~, Lui si saou-i

piard.i. pe dln~ii~'i (P. 105 .. 23 ),. '

. Asadar dim cei ce s-.a vorbit pitta. aiei despre Moise see poate tnlele'ie cate necazuri ~i supar,iri suferea acest mare Prooro c a lui Dumaeaeu din C.aU2a peporului celni razvri.tit si ,ciltitor si C~ cali blandele, smerenie ~ tndel YJngata rabdam;e era el mijlocll1!l~r tntte ei ~i Dumnezeu pe Care ei ]] suparat1 si i[ pomeau spre mime, CD neleg iuirile, c~rliri]e '] nesupunerea IQr fa~i de, sfinl:e]e Lui por~t'JJci., IaT blirnd:u~ ~i. ingad.uHol'tI ~ Momse, timp de palter uzeci de an [ le-a suferi t tease rau ta ~Ue lor [le~nind seami de necazunle care i Ie ficDsera. timp de atalia ani. Cind livedea pe ei lin once fe~ de primejdie, se ruga cu mll1t! LtmiJinli ~ zdrobire de inima pentrnlJ ei citre Prea SfiintuJ ,i 'Imduratu.I Dumnezeu Care de mu te ori VOEa

sa-i plana pentru Btide]egile lor. .

s] asa M·o.ise" in tot timpul celor panuzeci de anI a. fost mijtocitor blin.d~ slflu~~ri~ ~i ,co mu'[ti tndelun,gata. ribdar.e tOlle DUm1lezeu ~i ,copUi lui brae]. Se vede ei Dtmlllezeu 1=2. c~ooscut . pe rob-ul S ~u Mo~ ~e ~ I-a alles en. aceste virlu~i sa fie spre to [OS'I] de ob~.te ,alp op 0 111 lui Sau j srael. .A.,ceste virtuti ll"""lau ti,CU[ slav tit

, .

16

llirontea lui Dumnezeu si oamenilor .. Pentru aceasta a airluls si fie

I CI ~

mirrwisit de iflsusj Dumnezeu mai mare decat alti orooroei s]

:r , Y·~ !II

credincios mtru '~03Jti lea-sa Sa, dupa cum zice Dumnezeu c.llre

Aron si M:anriarm P rooroci ~a, sora lui Mois~: A.rcu'ltati~, zi ce bin,€

, , ,

ce va: sps», cal1'd"vaji print:re vo',i'.un prooroc Eu, D()n'l1~ttl~, Mil vol

descooeri lui rnlr,u l~edeni e sa« -fl v.oi vorb: In vis. Nu fnsa tot asa

- t" ,

este ell robu! Me~i Moise. Eu fi. vorbesc lui gurd cilf}'e gurii~ ,Mil

descoper lui pi in lucrur! usoare de in,e'Je.'f si el vede chip.ul Domnulu! si este credinclos tntru toam casa Mean (Numeri ]2~,

r

7 -8)..

S·" .. d '. d . a .,.. , ,',', .",1.. :. 0'11'1 lui D'N" '.' i • , I I ~ fo(iolt fri· I"i ... .[

e ve, ear ,ca, mare lUes. U.!IJ ~ . .- ,!iitmneu~ G . ,,;:n ~ omen

Moise despre care jnsu~i Dumnezeu nlarrudse~.te ca a fo s,t , .redincios Lf]tnJ. toati cast Sa .. Moise: a, 'ost. simbol de credinciosie,

,

mai fnainte Dlergitor al .MinttoJ'itol1dul no stm Iisus Hristos, cad

s-a aratat credincios mtru to,am casa Lu" Dumnezeu ca sluga. Iar Hristos, dupE. cum arata Mar'ele Apostol, este credincics peste

...

casa lui Durnnezeu nu ca slu'@'i ci ca Pi U (E'Vr. :1. ~>6) llilca si Sf.

~ .

Scriprur,i 11 arata pie el c.i a fast eel IJUl:i. blind om de pe :farta

pimlntuluL (Nuln. 12.,3.)

Ferieti dar VOl" fi aceia care in viata IQr isi vor aduee aminte

, ~

de b1andJetele lui Moise S]. de tndelun~.at~t lui rabdare si dun,a alor

'!' .~ ~ 1 r.

put-ere 56 ver ,s.al'gUL a-~~ aduna aceasta mare virtute 31. btindelll Ia

care ~i Manlu'''1tcnu] nosiru cheama zicind: L~la!ijugul Meu peste vo i si va fn1v,'iitat~;' de' La Mine cd s,unt bland si smeri: si vet! (lRa

I! II • r.. 1 ~l

odihna. s M/laetelor VQastre (Mat ] 1.29),.

',' OO1lit,at fmtill()t., ci mult odihneste sufletulbl§ndetea cea

, .

adevarati,~ fiindci aeeasta este fuca a dragostei ~i. maica anerau[ilii

CeJ blin d s1 smerit este iub~.t de toti sl-i odihn~s:.fle Tn e tgt1i prin

~ :II 'I ~ r ~

chlp'lll blindetii sale. Cel bl§Jnd. sj SIIDe.rtt de<O.rab llU se mime si pe

,. ~,:. -'

eel maniosi p. tin blindetea cuvinteJor sa]e n dOl1flOleste si -i a]ineazl

, .. ~ .j ,

d upa CYm es1!e scris: ,iJ'spuns,ul b.Jliflti mtaarece mania, ittr cuvantu1

as P~"U ,0 afu,ii. (P.rav,. t 5 i 1) ..

eel bl~nd. est€; ~~ri1r1 de viclesug si departe sta de tinerea de

, - ~ - !

minte a raului, este n. - ~'in de :Da'ila s:i '[Q'tdeoona, ~e mahnesle si sufera

¥,'. ~ ,

can d vede pe fratele StA!U tn. necaz ..

Cei bJanzn si smerti se fac vredniei d€ marl taine sru de la

Ji , •

Domnul ei se inva\i caile Sale, d~pii. cuvirrlul :SCr1S.: ttn,ii~tt~'lMJ pe

cei b,lanzi cdille Sale (Ps, 24, 10),

Dei bl~'lii, si smerti cu idima tn, lumea aceastanentru blAndetea

, " .It"',~

si nerautatea JOlt sunt iubiti si aJul~d de tol[, oamenii. Si 1111 rrumai

, ~ ~ :J" -,. "

de fa oameni C',fl'pati, f;nd~fiU€" C]~, cu ,ad't mai mult de la Dumnezeu,

de mare sllava si dar se 'V'(Dr in vmd.nici tn ziua aeeea cood toate se

, . - -

VO([" judeca ell foe ~i cu munca, Dupa cum am. arittatj vorbeste despre aceasta Sf. Sed ptuitrii: C lind Sf: iVa scul« ,1,(1 j~ldec,ata D umn ez'eu ca stJ' mali'tai(J'£ca pIe tori bUln.~'i I:' piirnl.m tul.Ml (Ps, 75, 9). 9 ~ iara~i zice; i nar,epta- va pie eel bUi11Zi' ia judecatii (Ps. 24, ] 0)., Cei bu'nzi sunrt dum,a, asemanaNea D omnelui si VQ(f fi miluti in

~ ~~'

ziua aceea de Cel blind -# smeri t cu inima, scapand de osil1da

gheenel ~i de negraitele rnunci, ciei': inimn fn/rlinta ~i smer/lll D un;m eZeK€ nu .0 va urg.rs:i (Ps, 50'~, 18).

Cei bj!nz], si smeriti ell inima :run nesfaIs:i~ij vecilor se vor

1-:1] II ~

ming~ia de dlu~ov[]i0eaSCa d.esfittaite a Raiului lui Dumoezeu s1

_ l

'liar mOtOCtw bunatalite acelea care oCflil!d nu le-a viizu t ~i urechea

on le-a auzit ~d la mbna de om JlU s-a suit, Si VOl[" fi aenl e l]lrrU

t ~

multi G dihna si pace, A,ce'asta 0 aItUa Dumnezeiasca Seri nt-uri

~ ~

cand ziee: I ar cei b'lanzi VOl' mosteni P 'dmantui .s.i se lIJOf desli1ta

~ .. !:II[

IJ1 tn.l rnul!imea pi tii (ps, 36..1 1).,

Fe aeest duhovnieesc .d nestricacios P arJm~t. si ,Mil[']J(uitorul it

, .,

arali a fi patria lor cind zice: 'Ferieri cei blarrzij eli a:ceea vor

oIDoste!.ti pamlintui (Mat 5.4). ,Acolo dar ji m ac~st ceresc p., am1J~nt

, . , '

v,a .fllocumta celm- blinn S1 se VO! dedata &colo intru, multimea,

~ ~l '~

paci]; in veacld V'eac1ll1ul.

De d~fitam'e ]]l~~, amllzmd iubitej sa, nu cu:ge~, cev a, .de8.ifitiri

uX ] de- ." C~' - Q...... .. ..-.' ] _, D

a:s.emaOatoaJ-e ,c u,ce ,e:: ,ale]" .. ' - ~ nu e..8te u.liI!ffi1arn;~].a . ui ' umnezeu

rnancare si biut1l!ui, ci .d;re1:l~arJte $1. lnlate s~ buturie '1:nffilJ Duhllll

J :Ii"', Y ",

SFmt (Rom" 1.4., 11)~

]8

N'TI11a oesfitare de hrm1~ cu:g,eti,. ci desfiteaza=te in Dcmnul, prin cugetarea la legea Lui z:iua~]_ n 0 aprea, (ps,. 1 ~ 2) .. Cu rGiUvintele Lui :lttin~~:tte sutleml 'niu ,~ic~ ntai. dtdc:l sunt acestea in gura ta decit nlrn,ere~ ~i fagnml (ps. 'Th 1 S~, 103).,

Nu la desfatare de bnnHri ttecitoare cugeti, ci I'oagi -te lui Dumeezeu si ie adape pe tine cu vinul u;mi]_~ntei (Ps, 59. 3) ~], daca, C1J aeest vin in. fiee.,e zi ~i J]oaptel:e vei ruJapa" vei ajt1J.nge a mtelege care este sustul duhoV1U1ictstiThar biutmi. si 'Lnca din veaeul

, - b , ""

de aeum te va arlipa pe tine cu apa OO~lL vie, siltito,a1re! eel ce a zis:

,DIQc(i f_ns:ereaza c{nell;(l~. sa vi nli la M,i He ~,~' .sd bea (h) 00 ; 4~ 10,;, 7,,-

31).

Iar dadl pr~n Darnl ,~.ui Hristo s vel aju~l,e aceasta ferieire, sa

fli adipat 'C'lU aJce~sti a"i ,3. v~epi~ atunci vei tn.~lege ee tnseamna a te d~fata m Demnul si ce era raiul eel s~dit in Et1m~ caci ern virUI.d,

, - ,. .

Eden, desfitare se t®lc1b]ie,~, d'[~pi Marele 'V,asile rH.,i~xaimerol1"

CtlV. d~spre, f,a;ru" p" 60 .... 63).

inc a ~i de Ji,imint. au:zLnd.~ pe tare Sf:, SCrLptlLlri zice ci, n VII)'f

mosteni cei blinzi~ si nu. s'lcote~ti despre eJ eeva asemmi~or ern

:-

~ . ru ived .... d- "D , ... .1 A"

cele r'liminrtes~i~, chiar de vel. ve _ ea can Iva SI ia c~e !LILe ,a1C:~ vreo

,r , J

podoabi sa~c frumusete, Tu n D, nita, fta~e]e meu, di, ~ta este s~ava

celor eeresti si alta a celor plim.itlrl"€',tl (I Cur. 15,.40),

, ,

Adu-'~t. aminre, 'fralele mel!], ca, aeolo pcmirile rfturilor veselesc

cetatea ]U'~ Dumnezeu (Ps, 4,5"" 4). ~i dlUih.ovnice~~ in~~ege en 'Mat-ele Vasile cit acolo no. sunt ape ~Un~~oare;; ei viniri de dun ale M~f\giietorului Dub ,. care veseles "; ell ll!.egrii~' mingaiere sufletele aeelea care, prin duulluJ DIDmJ1,eZeU'j s-an il][mdrnl~cit a intra in aeea cetate a lui Dumnezeu care este :~erusalimul eel cer-esc S1 Mireasa 1Y1i:eluliu], (Anoe,. 2~, 9-H); 21).

, -- y

Adlu-'li amint,e~ lubite fra,t.e,~ cam gricllnHe acelei ceta~i ~l in

p,imanrt1l1 celor blanzi D1l1 :po,mi de ,ac~~tia SEmliturl, VOl fi:~ c.aci a.co]o OJ llfu,ovnioesti pomi :se VOl veseU S1 se VOl desfita.

~ , , 'I

Aomlo apeThe ceJe vH ale Mlngii,etoru]lJ,i Dub pe rdiu~ii ti v,a

~dipa.

19

. 20

DES'PRE S -: .E·RENIE

Iar noi, de aici inainte vom lndrepta drumul cuvintului ci Ue alt ales irl lui Dumneeeu care CD smerenie, cu blilnrlete si cu

1 ,

indelufl.gii rabdare In tOaJta viata a Icilirt·orit. Acesta despre care

v rem sa moep em es1le Sflnml si _M.ace~e prooroc si hnparat David, Blindetea, S,]. smerenia I-au fb,sl aoesrui Ptooroc si Ln·pi.rlt

. , ,

cele dO:rla, aripi ale suftet I. ]u~ siu.. 'C~ care a zburat Ia adta miJHume

. ,

die slav,i si dar inaintea lui Dumnezeu s~ a. o arne riJU or, Iarlhdelooga

J • '

r,ibd,are i-a fost aco.perimint 'stflUucit al suflemlni siD. prin reate

mcer-ckile. prin care a trecut,

Cu. aoes,temoo virtup, tmpodobindu.~fi a sa mimi" a ajiilDS de a fi dupaWnima '~ui Dumaezeu, dlu,pi com scrie: ~? Am gis.it" zlee, p e David, fiul :~lIlli Iesei, om. dupi inima Mea" care va itmpliirr~ toate voile Mele", (1 s,:,e.S.ll3..14; ~. 5.26; 15;,,28:,. 16..1; P.Ap" 13,~22:;, II Regi 2 . .'4:;,. 5.3~ P'~. 8,8,~20).

Acest mare oroorce al lui Dumnezee ~d imp~'lntt ru lui Israel!

~\ ~ . .

afost chemat de Dwmezeu la m1!p-kati1e 'tot de 121 n.astoria oiler ea

~ ~.

~i. vizAtorul de Dumnezeu MOiWSe, dup,a" eum Mati psalmul zi(:.~nd:

u S i a ales. pe David sllga Sa si I-e luat pe el de Ia t1llmu:~e oiler t. de

'II. -! ~

lla eele ["adtoare l-llluat Fe dins1d~ ca si pasca pe Iacov sluga sa, ~i

pe Israel mostenaea S a, (ps~ 71 ~ 76~ 77)~ S-i ICWll este lccul P otrivi't

~ !II I ~ .'

sa aritim cum s1 m ce fel a ales si ,9; chemat Dumneze~. pe robul

, ~ , '

Sau David ~~ l-a pus impIRJat peste. Israel, iati. ee spune. Sf~

Scriptllfa despre aceasta: Dupa ce Dumnezeu a udlnJIat pe Sau~ de 11 'itnpari~ie pentru ca, se abitns'e de Ja ascultsrea poruacilor L1Ji, Domnul a zis h.li Samun,:: ~'~ Cind. vei inoeta sl ,langj pe Saw pentru di l-am ~,epada1 ca :si nu mai dOJru),eaJci peste Israel? 'UmpMe-ti comul tiu en untdelemn ,~] du-te la Iesei Betleemiml c,ici pe nnul din fiim lui I -am ales Bu impirat peste IMBer' {I Regi 16+ 1) .

21

Samu U a ascu ltat p orunca D nmnului si S=l dus si c.and a

J •

intrat m c asa lui . esei a vazui dle prima dala per Eliab frarele mai

mare a~ lui David ,~i intiiu] niocut a lui Iesei ~i vlizanuiu.,-] mall de staturi 51 frumos la In.fiti~arre, a zis lnUllll lnirna sa c,i negresit unsul Doran ul ui esse ,8.]C] irnai1tea Lui, Iar DORmlLl] a zis lui Samuil; "N'u te nita la ~n[itisarea s~ la tniltirnea lui ca ],-anr]

!i J!! ,~ • ~

lep,iidat' " Apo i a zis: H Domnnl rill. se "iti la ce se uha omul, ci omul se ui ti la ce-t vid 0 ch Hi d at Domnul se uiti la in ima", Iesei a chema aped p e Aminadav ~ i?Jln oi ne :~ ama si usa au trecut nrin mta

r r II ~ Jr" II

lui S amuil cei sapte feciori ai lui Iesei si Sam Co il i=3J, zi S lui Iesei:

11 '!l J! --

t, Domnul n-a ales p. e nici unul din ei~ E. apoi Samail a fntrebat pe

Iesei: n Acestia sunt toti fiii ta[?~~ Iesew ,a J,aspu s: n A, mai rru:nas eel mad tinar, dar aeela caste oile" S] Samuil a zis: ~. Trimite s a-I

.It" ~., ,,' --

,adl]ca, fiindca au VOUl sedea nicM la mas! pinfi nu va ven i, aici",

esei a trimis ~~ l-a adus ~j~ zice Sf. ScripCll:ri, eli lrulku] copil era, cu ]'tilt balai si en ochil frumosi s] ell. fa:ti frumcasa. at cind ,3.

r., 'f ' ,

sosit, Do roo u] a zis lui Samuil: u Scoala-te si unze-l C'a el estel"

- ,0

Samu]1 a l uu cornul c u untdelemn ~i ~~a, uns in mijloeul

&,a~iloT ~~i. Duhul Domaului a venit peste Da'VJd di lID zina aceea si

,

ttl cele unni toare, (Ilteg i 1610 I -13)~

~

In aceste eileva citaie ale Sf. Seripturi se vede luminst m ee

fel a fost ales ~i ens a anphirpe David, flu1 ruU] esei,

Acum este bine ,si ne oprim ~j ga, ne tntrebam pentm eare pricini Dumnezeu nu a ciiuta nici sore un ul dim cei sapte irati mai

'r ., II

man aJ 11ll~ DaV':id~ dupa 'c um ,ara ti psalmu] cc:we Z],ce: 'It Fr"alii mei

bUfli, ,1 ,mari~ ntl a binevoU Domnl.l runtru din j]~' (ps~ 151.5) ,i pen[ru ce a ,ea 11]13:1 .Dunmezeu asupra, lui David care era nehigat in sear111 i s,i eel ma· nUc fiu a], lui lesei? 5 ti lll. ca. inri veti. '!,isinun:de ell.

:J! ' '1'"

en vantul de mar sus! ,cit DwtmJezeu nn rauli la. mlipsm-,ea cea dl~n

afU'a~ d" dup! Cllml iilrsu~ a lis citt'e g,arllui]" I .] cauta la inimi.

Dar oare Sf. Scrlp'~1]ri nu ne arata, no III g,prre ce fel de inimi cauti DU~Dtl~eu·? D1aca ne vom osreni ]P1ll'Pn ~i VOlll cer,ca PU~!t11 tot ,eu. aju1Dnll Sf. SCfipturi vom tD'~Iege spre oe :tel de o,a;m,eni ,i spre ce feJ de In]mi cau.ta DUfooezem. S._ iarta une]e din mu .tele nlirturH

,

22

ale S criptuJii care uata despre aceasta, !~ ~salmi ~orocul ~,ce~: ; Cauta1t-~u spre rug,aciunea celor smerl~l ~[ nu a de~unat ce~~ lor". (Ps, . 01,. 8)+. in alt loc zice: '~'~ El nu crurJm la fa}a celnr man ~1 n u-si intoaI,oe ochii saJ de la cei fili :prihana~~ (Iov 3L4 .. 19':; r. 35. ~)'. Prt~ Curata N',is.c atQ,are de Du:mne:z.eu ~i Purllllrea, Fecioara _Mana" in dlntarea cea 'pIOoroceasca a ei care o a zis c~d el~ ~,_cas~ EHsabetei, ziee: ",~ C a a diu tat Domnul spre Slll!Ienla roabei Sale (Luca 1.4:8). in alt ioc a~ Sf. So iptu i, Insusi .~il:nnez.e~ marmriseste citt-e cine, cauti, 2jc~nd: '" Ci1te cine 'von, cauta ~a numal Icltre eel blind. fi smerit C'I. inima ~i care se C1lttemura de

cuv~nm:ele Mele", (Isaia 66,.2)~ ....

Din aeeste mirtrurfll al Sfintei Script-uri $'"6 poate tntelege ca-

Du.mnez:e~ mal mult lea spre oric.are" cauti, s.pre~ cei s:m'~ti._~i bltnzi care imp~nesc .. oruncile Lus, Se vede dar ca..; c~os:atonl1 de 'mimi Dumnezeu, mai [n,runte CUll(D(scmd smerema ,'] ner,atru~~, iaimii aoesmi fiu al lui leset, l-a ales ~i t-a irtcununM C? sla,r~ ,1 d ar, Despre aceasti mai tna:lnte oeICare, ~i 31e,g~~ a lui de catre J"'\.o ., ...... nezeu sm<g. ur mM1uli:ses.te P fin, Du_h1lUI Sflh1t. zlcind': " D oamne,

.lJ1WJ! LlIll. -La\,; '1 _ '11 ' •

cercam-m-al si m-ai cnooscut; Tu ai ,~noscut ,~ederea 'mea -tl

scularea, Tu ai prieepu g~durUe mele de d.eparte" C acare,a ... me:a ~~ (]rut viem mele Tu o at iseodi t. ~:i tQll:e ,ciil~ mele mar lrn~m~~ le-ai v,i~ut" c. i nu este v]cle~u,g, in ,. nima me a" . (Ps, 138 1-4). lnc~ se va m1JJeJe,ge ca David eel mirtunsit du pi, inirna lui Dumnezeu -

cu. smerenie si cu ll'e~,iutate a ciUi:to,dt in viala aeeasta, .

_. Daea Vi~l'IDll.llla ,wninte la, lfJWlte graimi din psabnii lui Ii daci

ne vom ,admce. ,amin~e ci, din pr.iS'(Hsin~a. initl1U vo be~e ,gum (Lue! ,6' . 4' 5--'.) d' um' CWll se p' cate verlea si ]a a.cest pro O\fOC a lui Drlmnezeu.

or. ,_., ··r - ., v

care din CO'Oloara in" mil s.ale ce~e~ smerite, gura sa la toam.

mtimplare.a din vi.ata~ pe sl1]srenie '0 P omen~te. ~,i prec~ ~are!e Pawl in a, carui mimi b'iia Hristos", d.u:pi cum el smgur~irt:U.ftse~ zieind:, n DIM rlU mal triiiesc e'l~! c:i lhistos triie,re in mine.~!., (G,ali, 2.20J." fUnd,cit tdfa, Hrist,os, in lnima '~Di~, fglM,a.lui n, IDee a de

multe on de a pomen~ Prea S:li:viml Si~ n~e ~du:~i 'c~ ~~ .. poare (:n;Jln.oaste a,cest lucru ca, nunut1 in fap~ele ~1 trJImteIi1e lUI set se~ se

,

2.3

ani ]J omen "'1 numele lui Iisus de doua Stile neizeci sl opt de. ori iar ~lumeJe de ,Hristo.s de trei sute saptezeei ~i u-e~ de o;i. Ta~ asa s] in ps:al~ prea fericitul David nu arareori smerenia 0 porID,e]]est~. S" llne'C)rj ,cW1,d s~ ridicau vt,iJn]a~i asupra Jui ~] ~ind pro~roc~a despre smerema Minl1l1'rOfilllui cea din vremea ~n&icoslle[O'[ Ltd p~timi zicea: ~, Mjlu'es~m~ Doamne, vezi smerenia ]ll~a de catre

¥ rijJ.l]li~ii mei ( . (Ps, 9.1.3) ~i i a[,i~i ;i, J udeca saracul si smeritul ca sa n u se ad_aug,e a se n1ari OD1UI pe pamint('. (Ps, 9. 3S).

" . AJ.i~~, da.til .lice:. n Ci inalL este Dcmnul ~ spre eele smeri te pnv'e~~e (Ps, 137.6). C8nd [u.gea de ]a fa~ lui Sand. si era in pefteri rUlg.~ndu-se, zieea: lj Ia Mlinte spre m:g,aciunea' mea ca m-am smerit foarte", (Ps .. 141.6). C§ncl au fugit in Nov si Saml1Jl unn~aj ~'! .c~' smerenia se ming~ia zic~d: ~J A proape este~ DmfJuu~ die cet umih~ Ia 1ni['n~ si pe cei smeriti ell duhul fi va mai:rUu:i~~, (PS.,. 3~.17)., In ziua ~itnd DO;mneIel1l~a izbivit pe e] de mina lui Stl_u.!. ~]_ a tuturor vrdJ'ma~ilor lui, de smeren ie pomenste zicirndl:

" Ca Tu pe poporul eel smerir vei Juantui ~ ochii ~l1lmd'rUOJ Vie] ~m~~~'. Cps. ] 7 ~~O) ~ Dadi i1 finpresoarij ,~]'te nee azuri si s.np.irari) lara~JI cu smerenia ~i CU la,ceroa bauieste zicand: "I Necaillu-m=anl

" ':.II

~. m-am srnerit tOaIl:e, 'facnlt-,aID din sllspina,r'ea lit1mlH mele"".

CPs 37,,8). ~i iati~izioe: uAIm1l:fpt-mn sim .. a ~meriti]]]lenOil:od.rea mea' (PIS~ 38~3). far ca:no a intrat la el Natan Proorceul .si l-a mustrat pentru femeia lui. Urie Hetitul, r-ocunos.clndu -si cr~e~'aJa

" ... ·1 . ,0""

sa~. Utr,a~l a smerenie aJ.earga ~,j prim ,cuvinte pline de 11milinm,

stnga catre Dumne-zen zicind: ,; .M~luie,te-ma Dumnezeule dl1pi ~are m~Ia . al' (ps, 50.1) ~l iarlsi: ~, ,auw]ui meu vel cia, bucuiile ~] 'V~~e![~~. bucura -~e:v~r. o~sele cele smerite~~ (P's. 50.9), apoi am a ca ~i[llma smenti .~ ThnfrA:n.ti Dumnezeu, :nti 0 V.a uJ"gisL (Ps. jO.18)~ Inc.a arati ci multi s:merenie ~ mJlI'e oslenea[i a ,av III :in to~ta VreTIlea ~e~i saJIe .. pell~ pica:u] situ .~i ci prin post aspru ~~ pnn mill te lacrIDU au spilat ]la·caml sau. Cad zice: H Facuti-mi-seau ] acrimi Ie mele pline ziua.. ,i noaptea' (P's. 4! 1. 3). Si ]arasi:

· ~ Osteni t -atn . In~u sus.pinu1 metl~ spila- voi A 1 toate [lOPP Ie patul meu, en lacrumle me,[e ~nu(Ul JJl1Jeu voi llda~'. (Ps. 6Jj). S i

. ,.

24

iaris~: .~ Cit s-a stins lntru dureri viata mea. si anii 'me;, in suspinuri~'~

; ., ,,_

(ps, 30.10):; ~" Gemmchele mele au s]ibit de post", (Ps, 108~23).

l1 C;a cenusa ca piinea am mil[lcat ~ bautura mea cu pl~nglere am mesteeat-o ~, (p s" .. 1 00.10) '" Ca ~i cum m-as jeli ,i m-a, !l1Mmi ass m-am smerit" (ps .. 34. lit 3).. Si iara~~ p entru PIQ·st ~i p entru smerenie zice: ,., Iar en cin,d nli S u,pirlu aeeia (vtijlll~ii diavoli prin patimj si ispite) m-am im'blaC,2lt en sac sl MI smerit Cu. post ~ufteml meu"

II 1,

(ps, 34.12).

A'Po~ dup a acesie marl osteneli ,1 cifiinta,r striga citr-e Prea Indluraru'~ Demnezeu u,c§nd .. : " Vezl smerenia 111ea ~i osteneala mea ,1 lasa picwt,ele: mele" (ps, 24 .. ]9). ~,i min,giind.u-ne eu nidejdea.m§.n.tuJri"I.i sufletului. s~u prin smereme ~i osteneali adaugi .licand:: ;, Bucum~mi-vloi ~] rna vo~ veseli de mila Ta, rCi ai cautat spre smereai ii. mea" (Ps, 30.7) .. Acestea 'fie lise pentru smerenia lui D.'iVEd. Iar pentru bliRtielea 9i' n.eriutarea lui; iati ee zice:

~. - (-, il 'J!

,! Adu ... T~ aminre D oamne de David si de toate b~>inde~ele lui" (ps ..

~ ~

131 ~ 1}. Nu a zis de una sau. de dGui" rei de teate bl§nde~ele IU]'l

,aramtld Duilnd Sfint prinaceasta.rci. D3iNDd in tloam viaJJa sa a .fo$.~ blAnd sw f'ard tiu~te; cici nerautatea este roadi a 5lliiIul!etei dupi

. .

cum .sm. ·blaD.d·eOOl este ro&d~. a duhului ~si fHea, a dIrag,os~ei.

- 'I' - ~ J'

Aceas,ti. ner,iutaJe ,[1 ~.urn David 0 ,adeven~,te singur prin Dooul

Sfi:nt cind zice: ~, Judeci=mi. Doamne, ca,eu ioU'll neriutatea 'mea am UPlllla.tm~ (ps, 25.1). ~,i iara~i: ",; Judec,a~:mi dnp,i n,1e.rautarea mea" (P's 7 8.)1. si ]uisi Iar 00 lnuu IH~t'dutarea mel am umblat-

" n; n • I ':tl .~. '!i ,~ , ' ,'!I ,,,. ' ". ", _ _'_ ._ ~ _ _ _ ,

iz-biveste-m;a Doamne si '[I'Li miluieste" (Ps, 25'. m 1.) .. Si in alt '~!OC

e- .~". • - - _ ~. !J; i..! . _ .: '" .•• . lIi' .': " ~~ ......

zice: j;i' UmJblaJt~am mttu nerautatea moon meitf _ (ps, lOO,.3}. mea

,Matti. Sf. Scriptmi rca., en tn;erautate a pisc1urt: cl oile ce~e cuv,imt,atoare ale casei ·~u~ ~sraeI 'pes~e cue D1umnezeu '~=,a pns, impir,at. ,t '~'~ 'iea p iSC\1t pre ei tntru neriu tat ea. ioim]] salei'~'. (ps~ 77 ~ 76- 78 )r •.

Tlnate aceste mirtur~i ale Dubulul Sfint prin care se arata, smefsnial, b~indetea '] nedlJl!ltare& lui David, nlal luminat se VOl in~elege din cele ce unneaza" Spune Sf.~ S~pmI'i. di dup:a ce s,WJ]' S""II abatut de Tha pOIWlcHe Domrnuhri, Dubul lui Dmnn~zeu g ... a_ depktat de 130 ,eI $1. a fost muncit de lW duh 'CaIie l{'Ie";oea de ,la

.

25

DOmr.IJut S~U jrntorii lui Israel au zis: n I'am un dull r,iu de laD;uJJ_mnezoo te munceste. Ponmceste numai, doranul nostru, Ro bii tii soot

I ~

lnailntea ta si ei vor ciuta un om care sa stie si, cante cu har 3. Si

- - - , , ,

clad dehul eel trimis de la Dumeezeu va, fi peste tine, el va cbta

cu mana s1 vel fi usurat", Si dup a, siaml sruuJ' itorUOT l~i" it fost

~ "

adus David, .fiu] lui Iesei t la ei ~ ii crutta lui Saul cu harfa, ~'m cand.

0, cinta David, dubul trimis de D umnezeu se departa de ]a San] ,~ el se simtea 1Ll~~ralt (I Regl 16~ 14~ 23)m

Dar tocmai wn acest timp ,cincl Sw-ul era muncie de aeest dlth, s-an pornit asupra lui Israel cu razbo,i 6listenii. ,Ace,da aru adus cu ei un om rias, anume Ooliat~ care a big;at spaima mare in inima lui Saul s] a tot Israelnl taci nimeni nu cuteza a se lupta ell! e1. Pe

~ -

aeest Goliat, C8Jre se lauda, ell ~tefellu~ ~~ hu~ea pe ,Dwnnemu ~~

pe poporul Sau Israel, tiniru1 David pomindu-se prin tivni de!a Demnezeu, l-a ucis uemai cu 0 p,imi aruncata "din pra~e" ,clei Dumnezeu era in ajutorul robului Siu David, Iar cmd Sf tntoreeau ~ srneU~~ii din razboiul en nUs,ten~i) {emelle de PHI] toate cet3:~Ue ~"Ui I srael au incepuc sa ~inte in timpane ~i in a~ill,te de bueuria biruintei si zlceau; " bitut~au Saul ell miile iar David CUi zecile de mii", Acestea auzind Saul, ci mal mult este laudat David dedit el, s-a ])lWliat foarte si din ziua aD6e3.L privea en ochi [3.] pe David, (I Re,gi, 1,8. 6-9).

Prin cuvimele S[ Scripruri de mai sus se arnti COlD a ~jun s David la curtea lui Saul, cum izgonea duhnl eel rau de ~a el dintand ell m~na din harfa, cum David." cu ajntoml Domnului a Qlnor8Jt pe 00 ~btt, vriijma~i de mearte at ]u~ Saul si a tot Israelul

~ < ,

~l pentru care pricina a tocepnt Saul sa urasca pe David,

billeficatoml .sau.

Dial warn ci Sf. Sc.fip11l1ra ,arata di a dona .zi, dupa ce StlJu] ,g-a mtors de ],a ri.zjbo.'i~ duluul ee] r.au a inceput iar si-I moooeasca.lar mevinovatul David3, I etinind _ seama\ de raumtea !cett de ~eri a,

"

tmpiratu~,u~ care [) ,cunoscllse # vWlld ca'impiiraJrul. pati_Jlle.,te de

b~, dOOu! eel tiu ,care n mrnflcea~ i-a fast mUa ,1 ]uiWd barfa, iari$w ,"- cintat ~i, a il.g'onit diuh,nI ,ce ri~ de ]a el.. ~i Saut S-a\, smru.~i{ bine ,i

26

a risufia:t usurat, dar v,izand pe David aproape de e~ ,,~ i:n~unecan~u-ie la minte de zav[stia care 0 avea tn imirn! a lUll suH\i 81 i3v vrut sa~] pironeasci pe David ell su~i!a_tn pere~e,a ~~ '~ omoare, Si D'B.Yid s=a ferit de doua on. (I Regi 18" 1 O-ll). A,lel mi am. ,ad~s amime de un .cu,v,i;nt at Sf: loan. (hlri de Am CaID- ziee ci ';; mai rea es e zavistia dec,it diavolul". Mare adleV'ar este ~oesta si mai uminat dee it oriunde se p o~t vedea aici, Cici Sf., Srn.pm;ra ~ati ei David cirJr~ind din har[i. izgfll"iea duhel ce,] rill de_ la Sasl dar zavistia l1[! 0 putea SCO,31e din inima~u]. Duh ul eel ·r.a1U se dueea de 121, el dar rautatea zavistlei ~i d.upi pteearea ]U] ramanea 1~ Saul si {~§nd S! simtea usurat de chmurile duhulai celui rMl! mat ri~ J~chil1!Ola de - zavi~~ia sa ~i c'iut2l!, s ~ omoare- pe David,

b]neficiloni~ :s.au.

D S! Dumnezee, ai 'Cirui oehi spre eel drept si nevinovat

privesc - (J?:s. 33,.14)~ i1 'pizea pe robul Sill. dle. fuiia lui S·aut ~ p entru 'nediumtea lui, David a a:j'uns ,~i fle ~~b~t de ~ ~ ~o~l:

Acestea trnJtelcgln.d Saul, mai mult a, tnoeput a-] zavisnu ~,l a se teme de, el .si alii, cursa a vrut sa intlnda spre pierzarea lui. ~, socotit dar ~a faca pe Dlttvid ginerele ,san dar sa~i poni ,cond]lim

grele, ca David s.a p oarte toate razb oai~Le I:U ft[isteni~, C'~ ~~a ~ gJindea el, D,av~d. TIe,gre~.Tht nu :& sC.ipa VIU ~~~ m~fL~ fihstenila~. ~ 1 ell acest plan vi,dean a zis ~u ~ David, n lata rt1 ~ 0:0. ~da ~ n~va~t~ ,~e fica mea cea mai mare, anume Mero b, numai sa-nu slllJe~tl nue cu vi te jie si sa parti Iizb(Hlle.le Dommilu i" {I Reg] 18,.17)~ar smeritul si 'nevin:ov~tu] David" auzind aceasti 'v~S1,e din gum lui Sa~l ell s~ereni,e ~i recmo~tin~a a liS-puns lui Saul ~i it zis: ~j Cine sunt eu si ce este familia ta;.taJui meu In ~sraeJ ~ ca sl flu ginerele tm'Plfa~lui?~'! (i Regi 18)_ far d.upa ce Dayid I ~ d~v~ni: gin,~,e]e [ui Saul si mtru to at-e razboaieleficea mare bJrull]~a ~l dupa 100 nlllnuele l~i ,D'a\vid devenbe 'foute vesti~ fuaimte.a ce~or de a1~ nea:rn ~i I t~t I.staeltd penttu vitejia ~i b]Il]m~ele lui] Saul vhfmd ,ea .(~~ ~ i aces! fel de ,cursa nu a put~t si~l piuda, pe e1 ~i ne.mai putind Sil-] vada 'tntru a:ta1a cinst'e~ ~i-a aritat mutates. zavlmei ~i a, inceput pe feta prigo,ana asupra~ui Dav' d ~,] a zis slujitorilor s1i

27

~1 fiului uu II{llrtatan ca. sa,-.f prinda fl sa-], omoare pe David. Dar Ionatan iubea mnlt pe David pentru vitejiile .~ curiJiellia :wmwll lui si i-a di3iJt de 8tEre aceasti p omn.caJ. a Ultilu~ siu .. IarDavid '"'"In,tt.al,euind

I' iI' -_ - ." '. ~. ~l t~ "._ ~t---- -

din vreme, s-a kli t de Mwa illu] Saul, Sau] a trimis ,oameni-j ltd

acasa la David sa,-l omoare, dar Demnezeu 1 ~ izbivit pe el pri.:rru Micol, fiica.lui SaUl! care l-a c:o'borat pe David pe UP. ,geamt. David a rugh apoi [3. ce] de ,aJt ,nemm~ tn Gai, ca saseape, dar vizind ci sf aco to de c;itre aeeia j. se pregi'~ea 0 ClWS~, ~~·a dIus si s-aaseun s ill

, ~

pesterea Adulam de a~i~'i ,[I. ,p1ecat la MillHll in '~ata MQai~mlui ~i de

ace [0 l' d:upa sfatul prnorocului G,reW-, s-a dlQJS si s-a aseuns b

'P oo'urea Heret, f

Inaceasts vreme D ©€g ~d~Uir£enul~ lln-Wll din p~storii lui Saul; ,tt clevetit pe preotul Ahimelec 1~, S.~JIll ci, a primit ~]. a aj~ulf pe Da vid, ~i S aul a OJoor.at p~ preotul ,fA himeiee cu t()llI"ta easa i ui si

'~

en optzeci ~:i cnci de pre;oti.., 1~ci ~i tQ,aJ'ti 'Oetatea pre()~e~sdiNobe '

o au treeut prin ascufi~Jll]l sabi,e~ ~i U1tJ[m:-ea cu nrice chip d. prjnda ~~ sa omoare pe Da vid,

David. in¥elegjnd ell ,elta urg,~,e. este eautat de Saul spre a fl. olnorlti, s-a dus in pustia Z]f; 'm P tldure., Zin~i aceia fBn,d niste

~ !

CD amen i riij au venit ~j au g,])US lui $ wI eli David, este prin acele

J oc uri iar Saul a p lecat ,CU oamenii .sii in c~.llltaM9J, IM,i, David, Dat tocmai Gin.d. Sud se apropia de local unde era David ~~a, venit 0 veste cit fillistenii au nivilit tn t(W",a,. .s i S 001.: mrn. sa vrea s-a tntor~,

:II , I' ~

atunci din urmairea lui David. De aceea 8-,8; numit ~ocll11 acela

gtan'ea nnpir,i'p,ei (), Regj 23.2 7}. D,. iati di rona si ran tttlea ~1Ui

- ~

Saul ,[1fU in:ceteazi de a ci[Wta si o:mQ,[8ji! pe nevin0vatu~ :DaV'~d" tik-I

i:tujDrein,du~se de ~a rilbo~o~, ,tu fllis.too.ii ~i 'mlelegmd. ,cit D1itvid. ell oaut'e-n ij lui. este aSC1Llri s in pustia, En,ghed~, ,a luawt C'~, sine trei mii de oami@ni din hrae~ ,~] s-a dus, :sa caul;e '~e Da:v [(ill, plana lao g,tinIa(

\ apilor. si] batiti.. (I Regi 243).. - -

D:m cele de pMi. aki 'Sf. v,ede en cali, furie si ralllJuUe CilLl;mti,

,

Saul si. p'iarda pe DavId., IM'm oel,e ceo 1lmtteaza se va, arata, ell citi,

nerl11tllt-e ,i bUIDd{~~e g.e ptulla David fruva de Saul., wiJ~llllJllui de, mo,ar~e.

28

Saul "tHnd. In unnarirea lui .iDav id, a ,ajuns ~ oamenil lui, 13. niste stint de ei care eran llnga. drum ,fu acolo era I,) pe~tri tm care a ]~.ll"all Saul si doarma 1M' Dav id en oamenii lui erau in "fUlThdm] p esrer]], S1 oan~,enii 1~.i David, vhW, pe S aBI dOtminrl. 1'$1 p~.teri au 'Z[$ lui; 'j, ,Iali. ziua m carle Domeul ttl ~ice: Dau pe vraj'ma~ulliu, 'in m,iinHe tal·e.! ,;: David ~ P e .cind derme a S an! tn. p-~traJ,~ s-a dus incet si a mi,at c,pl~lJl hmneru lui Saul. 1\]10:i a zis catre ()W11enii sai~

" • 11 •

u S~, ·Iila ferea,s€,a Domnezeu s:i fac ceva tm p otnv a unsnnn

.. "SIlO ._..,iI ;...

Domoului !,~ ~ S] cu aceste cuvinte a oplit pe oamenu Sal sa se

, - ~ Iii ~ •

arunce asupra lui Saul, A P 0([ David s-a retras ell oamenu Sal spre

locnri t()ll ~aili innW[,re,. Iar Saul rID inceta de a=h 'urrniri ~i a:uziftd !ea Da vid esre ascuns cu ola'Ff~;enH g.§i p e muntele Haohila, 'in rn'~ pustiei, s-a uus sa-l P rind a:., St .fiilldci, erau obo.si~ de cale, s-a culcat CU 'tab ira lui st dQI~1l1~a., in acest tlmp David, a zis eitre oamenli sii:: ~" Cine ~ea si m,earg;a,(;1 'Mine-m, tabar-a. ltd, Saul?" ~i A bisai, fiuj 'Qamilei a zts:: ~"Em. n1Ji voi po,goll en tine", ~i fHnd noapte si in.t[JneJJic; David d Abisai s-a :pogod~t in tab,ita En! Saul.

" ~,' -. t'

S i, iam eEL Salul dermee 'Tho cortul san fu mijlo eul taber-ei lui ~1 sn ~,a,

lui era l'nfipti m pirnM;t la carJPu! l~~. A1bne'f, capetenia o~,~b:ii lu~ Saul donnea en pop orul wprejurul 'lui. A.funci, A bis ai, cipetenia lui David, a lis cllire din!l.d: " :[lu.m,p;ezeo di aeum lj,e vrijma~ul, 'tall m ]Jlana ta, Lasa'-mi'~ 109, f.ii -l lovesc cu sll~ip, mea ~~ si-~ pironesc dintr-o lovitura~ ea riL 't]!u 'ma~ am nevoie si-i dtiu. alu", ". Dar David, i-a zis lu~, Abisai: ~" Nu-l omo.rl, ·cae], cine ,n pmea punt m-filn,a_ pe uns~l D omnului ~]. d rimMii, n~pedepS'~t?U Apoi a ~,~s:: 'j; S,i 'm' fer-ea:scl :Oumneuu si :PM mma, pe unsul m)o:mnu~u:H fa DlIlmal suIruJta si uThciorul eu apa d'e lao ,c,apul lui"". Apoi. luind. e~, nutM,ui suH{a, J uld.omt an ie~it dm. tabu-a luru, Saul ~~ nbnoo~ nu l~a

~!!!~ '" .., "

vazul caei 'DUrnmel~u i1 cufundase'm somn, adlnc pe to:~. ~i dapi

ce s .. a depittat ]t'flld:t de tabki ~, au treeDt de cea{d,ta p~ a nnlnre]truru, DaiJid a stri,gat pe l1ume pe Sau~ ,i A~bn'eI caperenia ostirH, lui ,SL ae·eia trezindu-se din S~)mI1L au auzit g]':lSld ~ui .D,avidl ,rn s-'~u m$pliimint~t ~,i Salul a zis~ lJj Glasu,] tiu ,es1te 'fiu]e David? ~~ · (ar D',Qvid a ']',aspuns: 'I'! Glasmtme:u est'e, i~par·.ate! ,D'omn.lll 'meu !~'

29

• ~ , 0 • ~ i. a zis: " pen~lI1 ce ~rmaresti imJ]irale pe robUl tiu? Ce an'),

falc u l ~~ en ce sunt VIO<Qvart1"

. Apoi a zis: ,; B]nevoie~te nnpirate, d.Dmn1ll1 meu, ~,;~~'f'", lt ....

CUV'mtte1 ib -I -"'" .' - , ~ ~u." a , J',] ; 'e :0 ' UU[ ~ tau:' Dac,i :DO~lnul este eel ce k! a,i~a fttlpotriva

~e~ s~. pnmeasca de Ja JrU)] m,1wSld ~nei: jenfe de maInca]ie'· d'

diaca 0.'" t ~ ~ b,ll - , '" ,ar

'. I - " ,; ~enu e ~ii,~,,~estemi~J4~ sii fie iUEilinrl'ea Do'mnului, :fiindca

ei ma lzgonese 321. ca s:i au mai fac p''1iIrio ..Jij·n, , ... ,', t " ,"

D, ]. . .1.,"" .. ~1LO UJuiJ! mos ,8:rurea

amnu ui", • .

, Apooo a lIS: ,., I,ali. su]j~i ta tmpirnle - sa vina unul dln ," ,,'

v. 'D' . ~. ., ~ -- IlJ1L oamen,]

sa. 0 ]}~. omn IU] va raspliti ijecim ia dup~, dmin:a~'a S1 c .. - d. " .' .',

hn .. Cacm, Domnul te dlduse aSUtlj in miini1e' me']-~ 'd" ar n r~" ~nClO~lla.

.f .'._," _' . ' . - '- I..... ,!!!lIt . 1Jll aJIi1! vnlJt

sa-mi pun nlinape unstil.Do:nmulujU ( tegi 26.23) .. D I' ~', - ,"'. "

... '"' d D ..' , . . upa aeestea

v::.~avl~ eli ~ri~ lui Saul nl!l ince~ a zis j~1ru sine: ~ Voi p lntr. 0 Z.l ueis me mana ]U~ Sau], N,u eg~e nimic maj bine

penuu mine deci1t si fug In tara filis,teni]or ]'WOO+-I~, c~ .... s·, 1 '

':\.., . ,... 1<'. t' Yo ~ a c au nu va

meets sa rna eauie pnn tot tinuml1um Israel Si D"'"li"ilil'];...:1' !:ii, 11'~L"'l,:t ,_ .•

- • f' ~""',. . ··'''.Y.I!JI..'''ll YRIb- eel

!,ase", SUite de oamenl ,a~ lui ~ i-a diUS Ia A,~]s, fill .u~ Mane

[mparaml Gatulu].! unde au stat, un an :si panu ! m'~m' iI"Ii ~"-a"" l"II!5; S: 3' h ~,II ~

,~ ,'. ~ 'WI! ., !F,Al] -, ~ • lid a

eazut mort m mbai cu fiUsttf;nii. -.

," '. ~m. ce]~ ~ .. ~,-a~ ~s !ina alci se po,ate 1nte1'ege eu cit.i rautate Ci3l.~ta. ,S,au~ sa p~Inda ~1 Sat omoare pe Da'Vmd si eu cilt.i bWindete S'I!

purta DlaVld fa~a de Saul. ~ jO

, D~ . ~~ii on Demnezeu i1 dic1l1ie pe Saul In miul ~le h r i s·

oam, ena lUll! htdeuLrnau ,,~-l 0' m·I'iI'ZI'I'IiJL iar D' o'u;'d c6111i)..] .... d . _ " , .'~ '. ,.,' ., ,1Iq. '. 'I-- ..... '~ .' iUli1~ . ",1 IU aD, Sl :sJllent

.aVind! fri~a IQ~ Dumnezeu fi, ]asand toate la rizbuna.r>ea :D~UI1Lli! nu an VOt~ 8.-,1 prune miinHesale asupr3 .lui Saul. )

, i A: u, ,~,~jt ma~ bin e sa plece 'in lira straina si sa d~a ~o. c urei sf

minu,] ill Saul dec~Jt sa -1 nmO'ilre pe gl il1 ~ '!"~ sup' 4JI't"i!lIi 11"16," D' ..., '

C... '~- · . . \.< '~iII."'''.'. ~ Ii.< ~~ ,umnez:eu

at, - ~ el "na ca, S"am ,a fost nns hI.l »nnltitie de S~~i'l';'~ IW~ -. ',. -, , •

D I . .' :r!, lllU."AJ!4d 1" .. 10 pozunc.a

,OmnUtil ~~ nu voial sa~i fata nici. un rail, dun.a~ S&'lII~T"~1 D' "mn '1 I'

n ...., '"' ,1, " • , ! .If - Jl.~ .. y II! ..: 0 I ilJl U:l~

ar mea 8m mat murn~ S-=8 viil]t nerintatea ]ui David am" ." ,'~""'d

dn;:a ta Uti,. ~ 'r." "'".. ", __ _. nCl C~U_

'~I" P ,_~'-, e .~~ ~Udec~ta, a ]ul_,~~ezeu I-a aJuns pc Saul, ~i a

CiZ~.1 ua,s de sabIa sa, ,lin fa~ fibsterulor.. Despre a cirui m 'rre

11l~tuntind - 'D ' 'Id '. . ~, '_ ~. '.'" ..' . oa

, , - u se aVl .. ~ ]-6 p\arut ,ro\arte. tau fl ~l-au fopt halne.le sa]e

30

impreuna cu. tofi oamenii s,ii.~ plangind. pentru moarte vr.ajmasmilli .

~ ?

~iu, an postit seara ~i s-an Je~it cu dursre (II Regi 1 .. 11-] 2J .

Drumi a'ceasta P lim,{tere si in-tristate au ficlllt S1 10 C3n tare de

~ I ~ • ~

jale pentru imparaml Saul pe care au dat porunca sa 0 invelf tOll

copiii lui ~d'a,~ si 0 cinte: kt aminitirea motfil. lui S~]JI (U Regi 1. 27-27) .

. ati dar, &,a'~jw. mei, nertiutatel 'in~llh lui David} ritat! In vreme prin fapta. lata perenca ,'vrutgheiiei lui Hristos ])Isa In IUCIMe de acela care eta si ... } fie 8tl3mO~. dupa tru.p", lata ponmea cLesavksHil1 din. leaea Domnubmi,,. care no invati sa iubim pe

, ~

v tijmasi cum a wst trnpl'initi de aeela care a xIs:: n Feref~t€ de

- ,

rau si fi blue; caut! nacea si Or urmeazi pe ea", (Ps, 33J4). Cit de

~ ~?

lumin.at se vede in1p~init aiei ,cu'Vintn'l M§Jntui~o.ru[ui Care zlce:

It Iubi~i pe vrajma~i; .moolp bine celor ce v,a prigonesc pie VO]~ ~ (Luca.61 •• 35; Mat, 5.39-44) .. A,poi~ cine nu ~tieci;timili ~"I bunatate a ,ari, 'at David fata de urmasii hlw Saul, p.ri:~ onitorui san. Cic4

, " ~

atunci cind. ,e] a ajuns hnpirat peste toati casa lui Ouda ~~ a Iui

Israel ~I a biruit, en aJu'®oru] Demnului, pI€, to\i vfijml~]i lui, a lis ditr'6 :sl~fitt)rH sik. ,." A mai rams. eineva din case. ·~.ui Saul ca sl-i fac bine si sa mao port CD e.], cu 0 'bunitate ca bunitatea lui Dumnezeu?"

, -

law Ti 00,; unul din fostii 'rom ai ~ui Saul a zis: n Mai este un fin al

"

lui cnatan, clog de picioare", ~lli anzind lmp!irtltul David, a

poruncit s:i~l adu:ci inaintea sa .. I.1l" acela ,lUnd cite at p,it~mit David de la Saul, auzind ci este ~ chemat si vina tna·wtel. unparatulul, sua mfrico~at fome; siocotind ci t1 y,a pierde p.e, ellC'U anll.ara ·mo,arte. Si daca. a 'fogt adus mamte, bli.·n.du] imparal

i .. _.;

vhaml.d~."l in :mare friC31 a l.is citr.e eI en hlinde~e': M Nu lie teme.,

c1ci vreau si-ti lac bine,~ tn vol da runapni loam p'iminturUe tatUui

~ ~

tiu. Sau'~ si to. ve~ manca lO1deaun:a 1.a nuts! mea"lC,. Si din ziu:i,

~ ~,

aceea1 dUlll. pomnca imparatuli1i]'~ Menbo.ftl, caci ~a ]I era. nwnele,

a. deveni t sla,pin peste tJQate m~)~~ne rlmase de la Sau'~ ,fi sm.1tea in fiecare zi la masi w wpilram.t (II Regm. 9,.13).

Apoi ,cali nelintate .a ,atitat David f~ de Abesalom; fiu·~. ~iuj care caUtl. !S'i~i 'i a via~ ,i tmpar,i\ia ,i se, ris..cnlase cn. rizbO'I

31

asupra lui a.scu]tincl de sfatul lui ,AhUDfel vrljmasul Iui David. A u~ind de aJceasti,riscoaUi a fiului s-au a fost nevoh sa. pi iseasca I'~~salimul~i ga."ga ,c~u poporul prin pus-do. ,1 prin mllCm~i de furia ~l _ra~.tatea fi~]u[ s~u~ Inca on mkii i ~a fest rusinea ~i ,supararea care ]"\& Yen~'t auz]f.d ci Abesalom, ,ascuhind de s,famlui lui ,Ahi~ofeti a ~ntra~ ]a sotiile sale liti ni.c~ o rusine sau mea de Dumnezeu, f&~ind aceasta neleg'lu]f!. tn fa'~, fjJ, tot Israelul.

Iar cand dreapta mini~ l-a BIjons. pe Abesalon si a cirut in razboi ucis dIe mana llil!li Ioab, cipetenia lui, auzind de:spre aceasti moarte a fiului s iu care r era ,Ieum vrijma~ de mesrte, in l(Hj de a se bucura ca Dumnezeu "'1 iz.bivis'e sa nu cadi ucis tocmai de m~.a fiului sa.u, el a mceput a se tfUngul $~ ~. 'p]inge, cu amar ~i cu mu·],ti ~urere de ~ni_ma striga in gura mare:' ,,~ Fhil men Abesalome, A be:s~lome fiu'] meu de Ice n-am muri t el ~ ],0 cul 1A.u,!"~ (XII reg ru

18~ 31~33). . .

jJati dar, 'ffatmi mei ~j wei arirtati .rnediutatea kirnmii lui David.

IaJta m.imi de adevimlt pirintie care uiti toate rar,idJelegHe i.iu]ui siJllW celui rim ,W p]§n.ge cu durere pemru pierzerea ~uL 'O __ e cine va putea spune in lcurVmte cati :neasemlnar-e era, in.tre mimi sa si a fiului sau. Aceta ,:~~n de mi. asupra celu~ ee 1-'1 nascut en m~~ti dorlnlfi cauta si~rn ia viala ,'I iiE:[lip,ir,ili:a~ David sufer,i. cu barrbiltie de suflet sa fie prl,g'Onwl de 'fi,u] sin si d'oreste, si sa, mowl. tn I-,ne'u' '~I n,~(~I~

•. ~~" _ . "w .1i'1OU,

nY1UUu e] s,a rmnana. in v~a~ ,~~ s.a. fie cm~at, Fiul doreste sa verse

s&t~ele natihlri sau ,i s ~ A p~iteasca 'm loeul lui, PI!' ,ade;viratwl panme msi nu-l bucmi biromVi asapra fin~~d ,;311,. HU vrea d imp~asei, ~ri de "tin] !~J micar lea aeela il :prigone,te f~ i se face vr,a.J~ die moane, JE,'[ nita toale riUJti~ surferite de b .. ,fltill. skis OOlatt, n~cillstea ,i strigi, in gu[a mare ell muha. dUT-ere:: ;; Fili~, meu Abe:salome~ de ce-nu am murat eu m ocu1 ti.u,?'~' D'.1nca oe cllmpina Yom putea .gisi mtre ilnima lui Dlavid 8i a lui SatlJ? Cine

~ -

V T de ... .

a masura. '~. partare~ cme va putea ]In.teIe;g,! deose·~i_tea. tube

~~es~e ~? S~ul plri~on.~,!re ~~ caut' sar omQ,are ell orice pre! pe. brrneticatorul sao. Dav~d. DI,avid iaI1i pe prigoniJtorul !Au., ~13nge' '.

, "] r

eu atllrur ~[ SJ! je est'e penmu. mOlma vriJ~,ului siu. ,i jj pUB r,i11

32

ca de ce n U a murit in loeul lui, Cu adeviral; mare deosebire de ~n~~rl1i ~ Malle si n.eajuDsi este d:~stanta m1Ie dragostea care lrnd.e]rtlng r·~bdi, gj se milostiveste (I COl. 1-3.4) sID intte inima aceea 'care

, ~ ,

u ~iste si zavistuieste p- e fratele sin ..

'~ , " .

Cred iordi c·l n u este ehiar bine a treee eu vederea nerautatea

si blindetea aritati de David fad de, ua altvmintas aI soalJ., anume

~ ~. ~ .

S" di . d· II · S' '~ "' '.' '" .rlI

rmet, care erar m casa SI •• m neamu ' J~l ,_. aJ1!lll So], care, ,ttWirncl canu

~ l

im~iratol. Dav" d fugea de la fata fiu~u~ san Abesalorn, Simei

:ie,inclll- i inaint.e a mC,q)utt .a:-~ blestema ,i de :fata eu mot popornl 11 inlpro,~ I pe d cu. pietre s~ sttiga: n Du .. te, du-te om a[ sange~ui,

... U ('11') '. 16 1) 1 .;J ... 'T - "" I D . d "'-

t[J,m [au.·· )1 . reg!. . :._ '. " '. Jar ,u.aca Lmpar,at~,laV1I' s.e '~n torcea

b~N1tor de Ia razboi m. lerusalim, acest S mew aducdndu -si am.mtecam necinste ,i arn.ira,cfuune a faeut el ilnpir,aDihli de fali en

oamenii sai ~], negb:W.d a.Jm cale de SCi~'M-e despre aoeasm vin:i grea si vrednica de moarte, s-a ;€randit si cadi si "a ceara iertare la

:- e II

'imparaml, ~i toemai in clips c8nd impiratu~m i se punea lumrea

s.a tre ac ,i. Iorcaaul, Sime] ,~ venit gi ,arunc,~ndu~se lrnaintea

. ,

tmpirawlui se 'm,g,l iicinrl: ,,~ Si nu lin' ,seama dO'mDu] men, tmpliraml;. de nelegiub'e.a mea. Si uite lea robul sanu I-a ocarat m ziua cind imlllifatul iesise din leMaHm sm sa nu tfuni seama

Jr' 11 IfI

... ,w '~I de 1 1 x' b' '1 ,.., W· '"' -

lm"aratu~ ~. ucrou. aeesta, C~Cl roe U tau marturtse~te ca a

pacibwitj~i .' I Regi m9,. 18-19). Aceste cuvinte ale lui Simei aullndr:Ul~le A.brnsai.1 unul din cipeteniile o~tirii 11l~ David, a zis catre impiraml n Nu trebnie sa mom. oare Simei pentm. ca a blestemat pe unsul Domnului?" Jar nepomeniterul de 'rau imp Irilit a lis, lu~ A'bisail: u Astizi sa. se omoare 'vreun om. in Is~,ae11 Nu. stl I.

~ . ~

e.u ,ea :as.ti~il tmpiritesc p'~sle lsrae~ ?i.r. Ia.ta, bunlrtatea bllndulUl!

impirnt gaata pm fiaP't1i, in ziua ,cind DIgMel.eu ii dlduse pe vr33~I sw,1n miinUe swe,casi altldati.p,·e SauL lam multumirea,

:J , ~ ,

si recuno stin.ta lui David fam de Dmnneuu prin ce se aratiJ Ca ,ce

, 11 ~ II

lice: Dacl Tn Doa:rmte" ai ticu;~ cu mince mila si m=111 scos' d~n

,

· ·d'·· · de '~i,... .,..... '"' ~- w... . b~' ...

1!1n.m-e11' r~e sm ." Jul.- mome s~ ,astazu ma 'wto[C; san,atos. SI ,- ]([]ltor sa

y :.J ~, ,

npiriltesc iara,i 'peste Israel, apoi. en si nu fae niiUl,cu ce~ C6 mi-a

gTe~it? fl. m-ai ,certat cu mUi pentru, owe loe Ti ~am J_re,it ~] apor[

33

iar,i~i mi-ai tntors scirba- Intru veselie, S] eu rocmai in ziua bueuriei :melesa fac intrislaire sw ga DrnOT pe ~e] care m-a defiHmat? N u voi face aeest Iucru, Nu,~ ca nu bucuria mea de ,astizi si 0 shnta en sc,irbi, ~i era amiirr.iiiciune ~i en spaima mo:~ii. De Inil! de Ia Tine m~~ mvr-edni 'it ~j de mila Vieau sa IDl1Vt-ednicesc pe eel ee mi-a ,gr~'lt Tu, pentru rCe]e ce eu Ii-,am gr~Jt, nu Te-a; riibunat pe nnne p ina, ~a SIalli 1. ~ i de aceea r.iz:bumr'ea. mea, asupra lui S,ifltei care m -a blestemat si m-a nec~nst~t~ aceasta imi este, sa ti zie lui: 1, N 1Ll vel muri ,eu moane ~~ en juranllnt te incredilltez ca, nu te voi omorl" (Jl Reg] 119.,23).,

Oare, fral.Ei mei, care ~ti~ mai mult istoria lumi i sl care ati citi t rna] mull despre rrecuml 'iinpiratdor veacului de acum spunep .. mi va, reg, d.aca mai pasrreazi isroria lumii vreun ca;z a~elnini~~r' despre un ~plr3Jt p3nl3ntean care sa .. ] fi ajuns m bJindete ~l neriutnk pe hnpa;Iat:ul David si sa fi iubit am! de mult pe 'VrJJ[~ii siL ea el, Ar,leap ~ mi vi 'Jog, mie prostule! si

~em;,ilaJruhli',~da~, ap ~ai clitit sau auz.it unde'va ,de,sp.re vroun lnlparatcare sa fi plans ~l sa se tanguiasca en atata durere de miIni pentru moanea ·vrajma.~ilor sai.~ precnm a plans fmp&aJlul David. dUR,§. nl~~anea. lui S au! ~[ a lui Abe,salam" prigoni tori] sii si VnlJmasu sli de m(~\arte'1 Oare, iari~i voi inireba, din ]mparati ~a mai facut cineva atSta mila ~.i bllnat3JJtt¢ ell unnasii vra imasilor 'sai

~ ~ ~ ~

fncat sa le de a, rno ~ii ~i ro b~ ~! si le rioduiasci a stu, 1& Illasi cu, el fu

~oa,ie zilele, cum a. fai,cut David Imp-Manll cu Mefibo set, nepoiul

lui Saul"?' P

Care din innp,ar,{iDl i~ ,av3ml.d vreun vrijma~ care l-ar fl baJtjoC()rtil in -rata cuI1enilor sai ~~, sa ... ] f] lmprescat leu pierre In fata a tot po'P~~ si apoi eI gi~] ierte fi si-] ~redintel,ecu juram,int'cin~-[ va pleroe precum a mcut David ImpiTatul cu Sime'" te~ dm .casa ['~i .Saul", d:spre care am vlOrbit :mai sus? ~adar" din cele de pAna ~UCl, cred ca sf! v,a mtel,eg,e destu! de luminal smerenia,! b[indete3J,

III ...... _ _ ,15 ,

,1 neraufat;ea Imparra~lJlui D'!"id,.

D,,., "" d ...

D.)te CUVlmc~os " e ,aratat cat ,acest m~e proor;oC' si 'impara! s~a

,aratan: blind ,i smerit nu, numai amnci ,ciod a lost. prigonit ~i in

34

primej die despre 'v!,ljm.a,'~ii sit ei, en adt mai mnlt ~i -Ia Mitat smerenia si nerautaea atuDc~ cind a fost bimilor asupra ~i'tljfiW}j'ffi'o'[ si ehiar cfmd illSU.Sl Dumnezeu i-a vesdt til 11 va ridica pe el la

, "

mare slav:i si dar. CIJld Dumnezeu a, trimis Ia el pe Proorocul

- ,

Natan si i a zis: ,~As, vorbesie Dumnezeul o~t]dlor: Te-am luat

, ,

de Ia pisc1IJwl oiler en sa fii imparat peste 1 srael, Am fO$,t ell tine

ori pe mde ai rners, Am nimicit pe top, vrajm~]i diaaintea 'Ita. ii-am facut numele tau ca numele celor mai mari oameni de pe

,

namaot'.. Si, ap 0 i 'ti ziee: H Casa ta si. fiupir,itia. ta vor rim~e

r , ,

vesnic inam'ea M,e~, s[ scaenul tiu de donnie t] voi tntiri p e

, "~- - ~

vecie I~' (I R'egi 1 + 8~ 16)~

La. 9i!uzirea aces tor cuv linte. care i le vorb este Dumnezeu prin proorocul Natafi; smeriIDllmpara~, nu ~-a tnJUtat C1U inima pentru aceasti mare slavi ,,~ dar care i se vtst~l~e ,ca Ie. va Ina de la Domnul, ci ell mare smerenie mfat1~§ndu~re inamte[f Domn,wThui a zis: ,IS Cine sunt eu Doamne Dumnezenle si ce este casa mea. dl~: m-ai (leut sa ai'ung unde soot? 0( II f8;8W 7.18~19) ..

lata cuvtnte izvorite din smerenia inimii lu~ David, Jata reeunostinta 8] mu~Tll~rh·~g,cu smerenie illilati tn fapi, lui Dumnez.eu

'II J ~~L~.WM - !i __

de fericitul imparal. Dumnezeu vorbea oarecSncl din mijruJOc~l

focului catre smeritul paSitQ'f de oi de Ia .m'unt,e]e Horeb sl ii incJedin~a l~] mares s.luj bi de a-I pune pe el mijlocitor pentru p oporul San Israel. ~ h it spunea ca prin miini]e Iu~ va face marl semne f.i minuni peste foam t,ara, Eg~ptul~i fi ca prin e[ va senate pe pCj)om'[ Sau din robia lui Paraon, iam: smeritU~ Moise socotindn-se prea mit pentru 0 slujbi a~a, de mare zieea; "~ Cine sum eu, Doamne, ca si mi due la Faraon ~i sa scotdin Egipt pe copiH lui I srae]?«~ (Ies. 3" 11) i A:poi cu multi smereni,e ~i cuno~tirn~a de sine. se manur1sea pe sme nevr,ednic ~i nei'ndem,inat,ec pentru un lu.cm ~sa de mare s~ aratindu,~$i neputinta sa inaintea Dom_nului! zicea:

1 I ~ _

Ah Doamne" ell sunt un oim gi:ngav ~,i limba 1Ini ,esle incurcati.1u

(les. 4~ 1 ,D).

Attle-asi clllvinte de smerenie s,i cunO$tinti de sine 1e 'vedem

, ~,

acum si la David~ blindul pis.tor a1 oilor cellor cuviu.tamare ale35

easel. IDullstltel eli zicea: '" Cine snnt eu Doamne Dumnezeule si ce este casa mea de m-ai ficut s,a ajung unde S,W1t?"~ Se Intteaba ~PO[ dJll],pa dreptate ~.i se minuneaza de aJtita mUl s.i dar td lui. Dumnezeu revirsat asupra lui, N u 'ru.lJitl. purtarea de grUi a lni Dumnezeu care a fost cu el de l-a ales. dintr-e familie s"inlCi si [ileba~,lta m. seama ~ru cum ID=a lua; de la nnmele oilor ~ I-a pus imp,ira,t peste Israel, Apoi, 1n.~]egiruj ,~ cele WJlJi. marl care ~ se figid.uiesc ~ ziee ci.1re Dumnezeu: ~ ~i toea a~ata este putin mrunThea Ta .D'O,MVU:~ Dumnezeule To vorbesti despre casa robului Tliu si m viitor?"

A- di ... '" - ~

, u~a ~ nn esie ,d, ~; '8jll'lfNS c.Q ~'Q ai f,;;l,.,..ll1i'll- c,'ro m" .e ~ ," ... A!

, ,. :.. ,~_J.1!'~. ""', IUJ!I!. '. ii;111J;;; 'LIi, ~,~1j;!!1J. . lUi ille pana aiel, ell (tj,Ul

pastor de oi m-ai :Ilc~t prooeoc al Tau. si tmpirlt peste isroo]?' S ~ aeeasta Ti se pare pe putin fali die ro 001 Tau, VI'Bl sa aduei ul~a mai mare dar ~~ .s1,3;Vi peste casa sl fam[Ua. nl.'ea(] Vedeti, &3!tii mei,

o ~ 'i iii ,110 k! ,

CUt cala smereme sr recuno~unpi se ar.atii in fala, Denmulai marele

,~ vrednicul de ]audi tmpamr? De aeeea am zis ci smerenia si

.... • II III1i _ ii II

nerauratea uumn Jui aru fest acelea care l ... au ridicat ]a ati~a dar s]

'l ... f-

s ava.

_ Se vede ei pe ci~ Dumnezeu vrea si .. l inw·te, pe a1.it el mai m~dt Sf! smereste ell runimaJ. f.j IC~ cu '11m e,]e tn fata Domnului sru a

~ • Ii 1

dam l'Jui S,i.~, ,~~ precum [Jamul eel inc arc at de roade, pe cit ti cresc

f\~oo,~k mai _mmi, pe aJttt e] mal mult i~i pleaJci crengile spire pamant, ~a ~i. dlJwll~Y\l'nices~ul aeesta porn care a erescut dJin r.Jidicma lui Iesei, pe mlS'Ira ce i se ~mirea darurile SfinJll]lu' Dnh, el mai mult se pleaea ell smerenia inimii 'in faita Darului,tar .daci, es~ adev,aral ca toate ceie clidilte in.wt ~i frumos pe

ce:Ie de jos se reaWna, ,a~a ~j atcl~ in.iltimea, slave.i 5]. fnnnusetea sfiutemei la. care a fost rid]cat marele P'riQoroC' ,i 'lmp,arat au 'lost a~ezate pe ruimca [erne-He a, ndmii lum, dupa cum est,e $.cris, ci ~" tn inimli adinca se va tnMla Dumn.ezeu'!~ (Plio 63.. 7)~ 'Inca tre.buia sa se adellere;asca ~ ,oele zise' "'J IComul. lui se va malta. tntru srav,a"~(p~. 1] 1.9)., ~] iaF"~i on Acolo VOrl fasiri comu'] ,~uw.Dav'i'd gitit-atn

~uminitor unsultd Mreu fe wi jm~~i lu~ voi ~mbtica ,~u lll$'lne si peste dinsu] va tnflori sfin'~enia Mea" (P8" 131. 17-18).'~:i pc ac~stea. Ve.dJenl dici en lucml ~e=a itnpJwit Dtlmnezeu asttpnt

36

robului San. CaCl pe GoHat~ aeela care 'biagase s'pai~ in ~t i sraelul ~i cu puterea ~i cu st.atura lui se linda _ s~entul .. ?~~fl~' n umai en 0 pl:atwi arunc aw. din pm.rf.ti,e~, I.-a omor§~ ~l ~e vrwJm~~~l lOT fililsteni, i-an rusinar mind;Ila. Inca ~1 pe :moabl,t ~~. pe edoro]~~o; Oorru1u] i-a nimieit, tu pe cei trei mari vIlj:ma~i. 3.1 ~U'i Israel, c~' groamica moarte i-a secerat caci Abesalom, ,~" A'hit-ofel, singurt s~au sp~ zurat, im: Saul, en ,3, sa s3lbtie.~ g.-a [unghiat, ~;i a,a", drupi " uvantul eel mai de sus zis, DUllThOez.eu P$ toti vrij,ma'J:~ snlfritu]~i Sriu ro b, ell 111Me rnsine i -3. imbracall ~:i cornul smeri tu],U] Siiu rob , . u puterea dreplei S~[e l-a ridic at ca. ga. n III r,~~naad.ev~rul cell" s

ca: ~, lntflu numele Meu se va inil~a. comnl lui" (Ps .. ,88.2-4). .

Toate aceste daruri si binefaceri ale lui Dumnezeu au venIt asupra l~'i David nemai p entru _ smere~ ~a si :n'~]",luta~,e~ _1:t1Ji_111H.. ]'ui~ dupi cum smgur, pdo DrLQl1U] Sfil1~ n'ruiltuns~te zlc9.n~: I" ~l pc ~nlne pentru n.rerauta'tea, mea m-al spr.ijinit ,i rm.=,~ t111int i:.l~runtea 'fa in veae" (Ps .. 40.12)., Sri daci este scns undeva t(~,i. Dumnezeu

~ d" E

eelor smeriti le eli dar (I Petru 5iS) apoi care r • mal D11li1e po~.

,asup[r! unui om decit sa, aj ungi din pistOlt:' de oi, proeroc . al ~Ul

Dumnezeu si im,iTat ple:sue Israe.l'1

., (.\... "'~I1+ ' (M' at,

Daca iarasi scrie ci: ,;; Cebt ce se smereste se va Ina.ll.~a, .'"

13.12'. LOCi 14.11; Peuu 5,.6; lov, 22 .. 219;' 11~ov'4.10), apoi se

, . '. .

paate 'in~ejege cit la :p'u~tni din l'n!Miri~IQlIii n.uneni. se va po~nill ... m.~ru

mult acest adevar at. lui Dumnezeu dec6t la D,3,Vld, care d In pa-storr de oi., nu numai proorec ~~ tmp,irat a [0 s~ ci ~i strimo, a] ,aceluia. ce

a zidit pe stl,amo~i; ,I, ajmns A~adM_'se vede ~a a tmnu~lJ1t [)~~_ spm smeritlf Siu rob slava Sa dupi cum prln Duh,~l m~uns~~~ 7.lcin.d,: ... 1nJ~ -l~i b!] S'PII"e mine slav,a Ta/'~' (ps~ 10.,24)~ ~ [ aceasta

,:t. , '. 'N S'... '1b.

vesnica slav~ la care a ridicat DumnezfU! pe ,smer,l,tu~ ::AIU r~l!J' cu

jllrimant, !) a hUiriIl pe ea dUJlli~UDll serie: .. ~.-aI:ll-S-i1DOmnU~ ell adleverlnta si nu se v,a lepida de 1a, d§nsa. D'm J!cui.uh panrecelul tau VO] pun~~e s'caunul til1"~m (ps. llLl11). Oare care, dar po,a~e fi mal sc urn 51 care slava mai mare dec it aceasta pe ~ are .. r~U juritnfultleaa l~t Dnnmez.eu smeritubii Sa". rob ~avro.~, Cal ~p3ralu\ lui £'-i raman:' vesnici si scarUfililli lui d' do:nuue, duhovmce~te sa

... ' ,~

31

~triluooose:i si si lumineze ca soarele ]naif!lf~a Damnlll1l1ul? La care

"

1l1Jil rime de fila.vi se putea Sea ridiee Dumnezeu pe smerJtwJ Sill. rob

D avid, decal la aeeasta la care l-a tniltat de a-l fi el tali d~pli.

. .

tt~p~ Celui ce S =a. nasc[IDt mai rn,ai]'il'e de vee] din Tat!li ~i a ciruia.

tmp~"aratire nu va avea sf!r:s[ t r Dupi cum Arhang helul vestitor ~ la

~ ~ .

plinirea vrernii, adeverind cit:r-e cea Prea Cwati nep o,ati a [U1.

D avid, a 'Dlas~i'~: ~ j Si - i va da DOIDJltd Dumnezeu scaunul de

,e .. ~

domnie at Tadm1ll.i Sifn;L David va lm'p·.·iriti p-tSillfe ('aS3, ~llli Iacov in

, .,

veci ~j t]l'li~ i,T"itia Lui n.~ va avea sfifsi t?~!· (Luca 1.3,0-33).. Cu

~ v ,- • \,

adevarat ci aici s-a ~mr Hmw1 'C1ltVlln tul eel seris ca ~" eel ce se

smereste se 'V it Inilut si eels ce Dele cit. ~i~ Donmul smereste si

t ~! -i! ill 'II

mal~, 'ridiea de la prun~n~ pe cel Ii psit ~i din .g.unoi pe eel smerit,

ca. &1·=1 a§e2.e pe el en ,ut~mcH poporului ~ sca'UJ]1.U1 s~a,ve.] sa.,,]

d .' . '. ]. ~'i" (T. .! • .,. ,. P' 11' 2 c. 8"")

aea mostemre .. ui .. !I. reg] -L".i ~ .·S~ I...'I(}-':: 'I,.

DHI care, &,Ill] mei, David, ca:rJJd a PIWjt vestee 'prin N alan Prooroeul desore acest vesnic leg in1fm t, si mare s[avi isi dadea e]

'r' ,-. ~ ~

seama de ae-eas.1i. mere fe.ricir,e? Oare tl'JJt,e]egea. e] atunci pt]n eine

se va bmecuvmta; si va rliniVlt vesnic imnaratia lui? O'Me '1 se

~ ,.I:'" "

deseeperise ].01 dela Drubld Sfant despre duhoeniceasca inupiri-pe

C~ nu va avea sfirsit nrin Ce~ ce se va naste din el d.Ul!Wla U1ti~11'

~ r 1 it"'.F

O .... 1 '...." ~ e ] '_dl 1 (",;.,.,d 'I:, ..... •

, 'are au cunoscut 'Cj mar l.rIJl]nte ·In. ce re . se va ,I uce a. mJ· epun rre

aceastri tala! &1 rnC!'iduuui? Bu cred ,ea da, si cu Hl~rtm.i]]e Sfintei

:I e- II ~

Seripturi este euviincios sa. mit ci da, Mai mtii creed. Gil este bine

si ililJzim pe MareJe Apostol Petru care ziee: 'i<; D~vld era pre oro c ~i ~m~a. ci. Dumnezeu ii. f~gidr1LlWe ell jurimin. tea va ridica pe IIDUl din urmasii sai pe sca;wual lui de. dt)nm!e~jl (P ,cAp~ 3J,O}. Din

I -

... .... l' · .' 1 .AI"" l' ...··0

aceasti W_art-Uif16 ,a, mare. U~ .a.p'. oslo se Vlfuc:. !JJmmnat ca. Stl2li., • 31.\

I .

poate va zice emeva ci numai alit ~tia, ca D~mne~eu 'va rid~ca pe

cm,eva dm neanwil1d l1!]i ]:De SCaJDl1.U~. lui. de domnie;; [ar mal mu~t n'U. gti~t. Trebuilie ]In,sa a .arjt~ ca David., pre' . a fericruluJ ~FOO[O c 5i

, . r ~

s'lramos .aJllu~ H·E.],stQIS dlll~,i mp s.Ua ~rin Duhuli Sfint multe s] ,oele

, Y, .F ,

mal lnaJlte des.pre aceasta niMe taini. a po gorlrii lu1 Dumneze1ll la

noi Pmml ca. Sf~ Scriptum arati C'I D1avid 'mat tnam.'te ded¥t alp proorocru ,i decat lsaja!, mulle desprte Hr..istos ,ru~ prOOIO cit Pentrtl!

38

~i~. el este aeela care" nasterea eea dufiovliJJiooasci ~i fM,a. de ani din 'l'atiU 0 an. ar,a:~mt .zk:!nd: ~ i' Dm pMitece mai toainte Ide hu;eafin Te-am nasc~r~ (Ps, 109,.3), prin acestea .aratind ,c,a. rna! rrnlite de

In geri si de mati lumea tea gl~:ndili, f~ de ~-en:e are ~ e a &~ esume Tatal. David eS,I'6 acela 'C:He pret)'~a Mintu~~orU~Ul~ dupi randuielHe ~ui 'M:elhise dee, 0 adi tat zicind.: n Tu ,~ti pfeOl[ in veac (~upi -rindu],a_'[a lui '~ielblsedec~~ (Ps. ]09~4.); .aditC~ fir~, de sin.gej cu ]J~,ine ~i vin", :OOi. ae neam, d.upi cum ~l Isaia a. .ZLS:· ;~ iar nean1JIl]

lUI cine i1 va spuae?" Osaia 5~3 In·

tnca ~i despre chipnl ~mpirti~irli en aceasta prea sfinta

jerti3., care d~p\i materie se lseamana co. a lui Me.Ibisooe:,!, u:mbrlo.~ ~~ u vorbit zicmd: ~, Paharul min1.Juirii voi lua ~~ numele D omnulni v 0 i ehema" (Ps, 1].5 , .. ~). ~ i iar,a~i: " IG~g;ta:~i. ~i vedetm. ca. burn. este Domnnlt~ (P's. 31.8).

David, S-chlmbarea.la P-a~i ·a. D omnului in mU[lJJteie Ta:borWui

~), au .. aratat zicind.:: '~, Taborul ~] Ennonul ]rl'tru numele Domnnlui se vor bucura" (PS.m 88,. ]3) ..

David, vai~zarea Mirutui torul ui de ,ei1:rs ucenic a. arita:t-o

deane!: n eel ce mininc·i. pAirri[e 'Mel e au urzit asupra Mea v ic le~ug~·E, ,i ·i ui~:a:: n ~]. au mbit blestefflld ~i i~ ~a veni lui ,i rUI ~ 'lout blagoslovenia ~i se va Ina deIa dan:SJI]~~ (Ps .. IOS . .7=l6). ~1 i alas:i.: ~! Fie zilele lui putilne ~]. dregatoI'i a lui sa 0 j a al tul" .

~ David, 'rulibunuea iudeilor, ~i. a pa.glnilo:r cea din vremea ill frico~atelor patimi ale lui Hristos, o au ariJt~tlj,cmd; 'j" Pentru ceo s-au 11lfdnat neamurile ,i p opoar-e~e au ,cugemt cele desarte? S;1ltnt-iln de fati tmmi;r,a:tU pimht1ilJl.ui fi bQ!ierU ",.)roadelor s--an

! r .

adunat a'S.1!].pt,a, Domn ului ~i ampra. Lu'~~"~ (P:s. .. 2 .. 1-2).

. . D 11, •

Dlvid,- despre i[lf-ricQ~atele patimi ~i ri$U.gnn:e~ an:mUJLUl a

aTi tat .zj,carJ!d: " :leg.a.t -am mainihe M.ele ~i picio.a;v,ele Mele~" (P s. 21.1.8-20). 'tnci s:~ -des,p~re jallinica. priveU~·te. ]'0 care avea sA fie pe cruce Stapinm n~stnl c bd. 1" 'l!j arsa. tot prea curatullui singe ~i n vor ramine oasel,e goale meat va, pYrtea cineva si ~. Ie nu~., aritlnd. a zis~ ;t NumalM -00. Qase1eMe~e ~i aoeia, pdveau ~ se n~tau

1 M·' .'. ". I!i~ (IP' 21 In.) a .. Ln.t . s.,. " ;;I..

39

_ D,B:V id despre imPi11-irea JUlinelor de ,ci.Ure ostasi a "is:' I" ImpiI1]l~aU hainele Mele oro~~:i pentru eima~a Mea a~, aruncet

sorti" (ps, 21.20). '

David despre adiJ.parea C'U ot.e1. din Vre!l1ea Sfinteior PaJ1tinli, au ararat zic~nd: ~, Dat -,aJJlJ spre .mincarea .M·ea fiere si pre setea

Mea M=3U adap1a.1t ell ote "(Ps, 68.2·ii)·'~ ~

~, ;:I ~ J_

David pogodire.a .Min,1tu:itorulu~ nosiru la iad si sfiramarea

'] "...a 1 . u . r

JH)]"~1 or rauu u, 0 eu aratat zicand: H Rldic(lti boieri porule voastre

*i 'Va ridieal] poqile cele vesnice ~j va in,balmpi:r.atu1 sia:vcl~ (Ps, 23,9).,

David; despre inv:ierea. Domnului, luminat 3JU ,adhat zicind: '" Sufleml Lui se "11\ p ogori in lad ~i rrupul Lui nu va v.'6de~ &tri,ciciune'(' (Ps,. 15.1 0).

n ~In~l ' ...

_ espre .• ~ lar-e au ,aratat zicind:' '" Ina]ti- Te peste ceruri

Dnmtrezeule si nesie tot nanl{intu] slavaTa" (ps, ~'61 7· 5'·'6· 1,...11)

]I Y r ,y~_ J ~. ~I ' Ill. "f ...•

David despre sederea de-a dre~pia. T,aUi1l.d au proorocn z.ic~rl:

!, ~~s=a D emnu [ Domnului meu, sezi, de .. a dreapta Mea panl ce "1701. pune pe vrltjmas] i Ti." astemut picioareler Tale' ,. (Ps, , 1 09. ~ )

David despre Po'gorire'a Stil1tului. Duh peste Sft.ndi A.pOSl01i ~j despre pr-edkarea, .EvarngheHei lui Hristos ~n toat! lumea au Pf!>Ofocit zicind: "~ Trimite-vel Duhul Tau ~: (Ps .. 103..31)., Si iari$l: )~. In tot pantintu] va iss] ve,s,tivea lor s] Ia margin ile 111mB duvinteWe. lor" (Ps, 18.4) ..

David, infrit ol~a.Jta. judecati, ~i a dena venire a D omnului prin

Iii- "" ." ... i

mu te rnarhlru 0 au ararat z~cMd:: "I Dumneseu atiita~ va veni,

Duntnezeu nostru ,~ nu va tac1ea .. Foe jnrurnea Lui va erde si

~pr-eju:u] Lui "v if 01 foane, C~e·-va cerul de sus ~i p~mint1.d cte J os ca sa aleaga pe n orodul S au '" (P s, 49 ~3 .. 5)~ S i iarasl: ;; N or s~

ry A • 'j fI-~

negura tmprejurul Lui" (Ps .. 96.2). ,,; Dreptatea si judecata este

~ir~rea $ea~'?1!l.[ui Lui" (P .. 88.14). -., Mila, ~i ade~,iru] VOl merge mamtea fetii ta]e~" (Ps, ,88..1:5). ,~" Foe inainteaLui va merge si va atde lnlprejur p e vriiJnla~li Ll]1. StrAlud l .. au fulgeriJ,e lll1i ]~ntiic v azut-a~ ~i g~au cHiti t pamantu]; mUII~i· C a ctar,a, s."au 'lopit de f[fa Dunmu]ut a tot pitl1intul. Vestit-au cerllrUe dJ-e]Jtatte.a. Lui s.i au,

I

40

vazu~ to ate oroadele slava Lni i,' (ps, 96. 2-6)~ '. J udeca-va hooea intru dreptatea ~i. ncroadeie cu indr'eptt~r,eU (P s, 91.] 1 )~

inea. au aritta:t despre Hristos Cfl El va fI piatra cea 'rnebi_gata 111 seams de zidltori. ad';ci de ckturarii si anrhruerei". iudeilor si au

• p A, , ,

zis c i 'EI '& ajrun.ge in eapul unghiulul. (Ps, I 17.22. Efes,. 2,.20) i

Despre :manruir-ea lumii prln Iisus Hristos Care este Fiuli ~m Cu vintu] lui Dumnezen, au arii:tat zicfnd: ,,, Trimis-ai CurvaJnru'~ Tau si i-ai Vl~ decat pe ei ~i i -,ai sco s ,e ei din. -stricid moine lor" (Ps~ 1 06.20),.

Despre slava Plea Cwatei Fecioare Maria ~i Nast'awar:e de Dumnezeu, IUID~n at au arita't ca va sta de-a dreiJ!jJ,'ta Sfmtei Treimi did au ]JfO oro eEl zic§n.d.:. ,~De falli au sliM 11inpi\riteas a die-a dreapta Tat (l?,s+ 44.1 ]_).,

Fe Hristos Cel niscu-~ diupa trup din ,ea,; Fill. al lui Dumnezeu, l.-a aritat Z]Cilld, prin Duhul S.fint "~ Fiul M'en e~tl Tu ED SSM Te-am nbcu1t~' (Ps i 2 .. 1),

Asadar cine. oare, dupa. atitea mitrtnrii va mai 'tigidui ciDavid. Proorocul n.u a cunoscut poo Dnhul S:t1nt en de~manunrtul

despre taina cea rnare a. tntmpirii liu~ Dumnezeu Cuyil1.m1ui? lal da,ca David ,~a lumina III tn~1s ca Cd ce se va naste din el du,a nup va .n Fiu1 lui Dumnezeu si 'Mmpiratul :s'bl:vei t apoi cruDe va

- ~

putea spune vreodata prin cID.viore" ce S-3l pemeoot in mirl'tea cea

proeceasca ~ tn sufl.etmI smeritului Proeroc? Cine va putea sa,-,~l ir]chipuil~ dyho.vnioeasc3:. man.,g.iilere ,i sal drile- 1(jru.bu]ui ~au?' Cine va, descrie until inta si drazostea ditre Dumnezeu a Prea Feri.c~tulTL1i

II ~l !€I

tmpirat?

o i, blandu'le si smerinile Pirime David!

• 'J

0" ferieitule fiu a lu~ IeseH

0" vlastarule al lui IU([(1~

De mare sh\.v.i s~ dar te-a invrednici t pe tine Damn 1111 Dumnezeu .. cela ce inalti pe cei smeriti s~ flU a dle'mimat cerer,ea

~ - , " ,

lor. OJ adevm-at si =au :adus ,anmne Dumne-Zi .. -u de bUlndeti~e We

,

dnni cum te 'm (tal zicftnd: ';" Adu- T~ aminte DOLamne de David si

y ,~ . , ,

de toate bl~n de'p ie lu]~'" Caei [lumneze.u Care manglire. pe ,cai

4]

smeriti (U Cor. 7.6); de mare ~l neE!di.ita ming.iier:e 't-e-a. invredl1icit. Multe au fost stirlSele tale in lumea aceasta, viata 'La S-aJ. stins tntru;dureri si ani.] tiH m. susp inuri. ·Cind s-au trljnullti~ dureril.!e tale in

. .

inima ta mingiie:rHe lui Dumnezeu au veselit s~f]etul tau. en ~i

cum te-ai fi J~eU[ si te-ai f mJililtl['L as! te-ai smerit Si 'oa~i ziua

~ ~ ~

mihll~M1du-te umb ai. Veselim-te-ai tnsii aeum pentru zilele tn

care te-ai smerit si pennu ani] in care ai suferit rele, il'Thlm neriutaJue

! .

ai umblat .. ". ecijilll-te=a1. ~i te-ai smerit foane, rikn]t-a:i din

suspinarea m imii tale. ~l hlt.a 'CR suspinul de la Domnul n U S""Ii\ aseuns .. Domnul te-a mH1U.i~ '] t-84 .auzi~ si El at fost aj'u orul tau.

I.!::. :' !.

lntors-a plingerea ta spre bucurie, rups-a iltristarea ta si ~e-.atl

umplut de veselie (ps, 20~ 1 0= 11 ). A,teptind ai lf1lepta~ pe Domnul ~] E] a ciutat spre tine (Ps, 3 9 ~ 1). Cit ochii D omtlJu]ui spire cei drep'~ privesc ~] urechi e Lui. spre rugaciuoea lor'. (Ps, 33 ~ 14; Pilde 15. 8.-29);.tntru P omenire V'~n]ci va 'fi neamul au. prin eel ce se va na~te dJmpa trup din familia ta, Pentm cil ,:i Isaia An vremea sa n va aminti pe el zk~d: ,.~. :D:~n Iesei va iesi 0 radicina car-e se va

I

scula sa domneascs peste neamuri Sl neamarile, vor nidiijdJni mlrU

El" (Isaia 1 t ~ 1. - I 0). Nic] cartea Legii Darului nn se va incepe a se scrie firl $·1\ amirueasca numele diu ucind:: " Cartea neamului ]um Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui AVJ~mn' (mat] .1)"

S i a· ci plugarii Bvang heliei Darului no. VQr il1cep.·· e s lminJ1t3J.

~ ~ . ~

Cu. antuJui a 0 Sel113rJ3. .pmti nu V(J{r !fata numele tiu tic§nd; '" Din

s,iolanta hd David, Dumnezeu d .pSi. tig~ duin", a rid" eat lu' Israel un MAmruito:~i' Care este Iisus" (F~Ap .. ]3.2-3),.

inca si vasul alegerii va striga; n Va ves zsc voua Evanghelia [U] Iisus Hristos Cel nascut d upa tnsp din semintia lui 0 av id"

- ,

(Rom. 1. 1-3 ).. ~ i iari~[ ,dill"e Timotel ziee; M Adlu-ti amnte de

Domnul Usus Hristos din samaot.a lui David, inviat din morti,

. ~

du pa Bvanghelia mea" (U Tim, 2,,8; F .Ap, 2.30.; ] 3.23; I Cor,

j.]4).

Acestet ,ilin.du-.~e despre f .~ ()~ de trei ori fericlte P!rLnte o avide. si tnltele.gin 'cil smerenia. s~ bIDindetile tale we=!ll a,cut

, • _ ,!

42

vrednic de miJt:ea damn de la DUJ[Ulezeu ,j de Elm fost numit om hl]la min~a Lui, te mgam en umilill~a $~ mijloce~d .~ a prea indur~~ Dumnezeu :s] M,inruit-Ofu] nostru IlSUS Hristos Cel niscut dupa. 1 rup dm neamnl tau. ca mHo.sdv sa fie till eel ce incearca ([up,a a. lcu] pricepere sa alate run. seri s slava ~w eland R ui Dumnezeu de . C~! te-ai ]'nyr-edn" C]t pentm smerenia ]D'lmn tale;,~ pentru cere pn~IDa all fuS.1 cu tine daml SJ. ajutorol Lui, dupa cum ~] unii din sfin~l au

_ .Jl

rnarturimt z1.lcfiud.: n David a. fos~ smerit ~i Dumnezeu era eu

d.insur~ (P,ateric:,. P. 9.164, Avya. Nisetro 2) ,i hlf~i altu~ 1].C~: j I smerit cllg:eti.toir ca David D1-Rm :fac1lit~'· (A vva loan Persul,

Pateric P. 19 ~ 123).

* * :+:

A in:trebat inci. un frat~ pe un b~tt1n zicimd': au SPU[D&-·mJ. 'p mWl~e care ce -si face' cineva sa. c~~t~!;e smerenla? Q. Ris.puns~a lui bitdlr1lllJ~: )' S~e;renia fi 111' e este cununa de pierre scnmp: a ci]uginduL Si eel ce vrea sl c~tige mLerenm,a" acela pnrurea Sal. se sil,easci si-~i~ deprindi.. firea sa. a-~i v·,· . dea numai ale saJ~ greutiti ~.~

Pi,cale. s" a le IC1UInoa$1e, a se milmi ~.i a :s,e definna ~i ·1 se ·tngrJl

• '11 .•• 'I..'l II. ...

penttu ele, 1M pentru picatJl altor~ si nu -spl~easca met sa

osmderl;sca pe cineva din frali'" (pate'l"ic; cap. Hl pag, 342).!

Un frate a intreb~t pe un battin: ,~ Ce este. sperirea 0:n~1ui .can.e Dumnezeu?" S" a r.i~puns bitt§nul: n Spenrea omului catre Dnmnezeu este sm.e~nia5 ,ea p._ cit:se . olgoara cineva in smerenie,

pe atat se inalta in sporire",

*: * :$

.A lis un bittin: ,~ Daca smerindu-te pe sine vei zice (;.uiv,a. , ....... .;;; t I'U "lr'l""l!'; P iliIl draci ~~, [(patenc ,p~, 358,).

n ~'''1IL .. "-n]a.. ~ iQ,J,.L!J. . IV.; ... 111... . - ._ .• it:i.. - 'J

43

D.ESPRE iN,DEL,UNGA RA.BDARE

s ~ acem, dup ,a, ce am atitat prin rm.1irJe cuvinte sIDava srn darul

~. lIT' ~ " '

~ui Dumnezeu la care 5.-,2, tidieat D .vid. prim smerenie si.indelllln~i

'f I~

tibdar.-e" este cuvlincios sa a1,itim CI ~mcum David' si Moise tn

.t" '.

Legea veehe maimult ca aljii, cu aeeste Inari virtuti au s1rll~,cit,

, '" ~

~,a ,i 'it Legea darului Bvangheliei, eel ce au. urmat pe B indu~

nostru Mintuitor" s-au g,irguit" dupa a lor putere, a se face bi&1zi si smerti cu inima du.p·i tnv,itatura Domnului Carie zice: .,. Luati

, .' . " - - .." -,

ju,glill Men peste VIO~ §i vi 1!nva1laJti de la Mine ,ci, sunt blood ~i

smeri t C'U inima ~i v'e~i afla en dihni, sufletelor voastre' i (Mat tl.29}. Spre adeverirea celor ce Z]C, in celt ce unneaza, vom tncepe CUv.lntllJl] despre unnatomll ui Hristes Pavel Apostolel,

A n-'t:: ..... .J "" • • ,., ~.: ~I • .....;1: ....

cesta PIWWlU to imma sa poe marca ~v1lrtUi~or, DC aeica pe

Iericita dragoste, aceasta l-a inde.nuull sa fie in$.oft in to'ali eill·tona vie~~ de a1ci; de smerenie, b]Ande1e ~~ md,e~t1n.gi ribdarf;. Caci aeestea foot [lice adevirn.te ale ei, cici smerenia d!n dragoste se naflte, dupi cuvanml eel uris: ~" en dragostea cea pentru noi ~oo smerit pe SIDe Dumnezeu", ara:t!nd mai mtii cm[~gosrea~ :n.asci~oare. mtnrUI virruh,·ior Ii apoi smerenia, din care naste bIlndelea si

, .! ,

indelun,g,a '~ibdare prin care pres ferlcit'Ul Apostol, mai muillt decil!

nrin alte virtuti, a, ,al~,at m calea p .. onmcilor lui Dumnezeu si s-a

v "' ~~.~ II! ~

desfitat intru, ele lea mtru ~oam bogida .

• ' II'

Acest mare dascal aJ lurmii si neobcsit urmator al lui Hri stos,

t . ~

Caire. din, plnt-eoele maieii sale 3" f10sn alesde Dumnezeu (gat 1.lli5);

V~ al alegerii SF,a c.~e:_m,~t ,i ldf-egi~oria de apostol [ s=.a, rncredmtat. (F~ AP-I, 9.,4-15.)., Iar e~, prea fe.ric.[tllli. in {'aM. darului si a inaUeI

, ~

cbemiri;. en mare smerenie, in to'.f9!ta 'viaJ~a s-aarstat, prihinmd'u-se

~i nevredaic pe sine SlO cotindn-se de aceasti al,e,gore ~ prea ferl,ci~a, chemare, Maim mic p e si ne se numea ,zilcind: '" D'M mie care sunt ce , mai mic dintre sfintl, mi-a in st dat darul acesta ea sa vestese

44

de I,and!], smerindu-se inairu:ea lui DtUIUleLeU si a oarnenilor rice: ~, ~ti~ in adevir ci,oimic bun ntn,]ocuie~te 1n mi:~_e~~ si prihi'Q-1ndu-,se pe sinezice; 'u Binele pe.care vreau sayi lac nu-l fa~;. c~ riu[ pe Caire nu vreaa sa-l fac, iati lhl fae" (Rom. 7 mI8).

. P,avl~] ~ste aeela care s-a facut tuturor f_o~Jte prin dr!.IOStea, de ,I -1 nlintu[ ~l tot el este acela care nu Slit sa se laude decajt n~mai

irn crucea ~ui Hristo s, (0 a[ 6, .. l4)~ ,

Pavel este acela care oricind se bucura ,cand era defl:imat

. ,

clod e~a in nevoi ~i 'In prigoniri si in. stranltor.iri pemru el, urarnd

~iava. d.e la cameo i ~i cau lind rn.tru toare sa plaea lui [)Un'l!OO21e1J Gupi cum plio ,ad,e\rir mirturise~l'e zicand:' .Daca .a$ rna] cauta sa pla~ oareenilor, on ~ rna] fi robul lui Hristos (U Cor" 12.1. 0; Gal ] ,.10)" inca peatm a in V',al'a smerenia pe cei ce se Iuincllresc ell im.'!e]e.,:p c~W1ea veaeulul aeesteia zice: '~' :Daci este cineva trUte voi "care se crede tn.~],e:p~ in felul veacului acestnia, si se fat! nebun ea sa ajoogi. ul'~elepr'., ,m",atind ca tnte'~epci]Jnea Iumii acesteia 'tSIS 0 neib;mnme i.naint'6a lui Dumnezeu (I COT. 1.20).

Pavel inv,ata pe uce.nicwJ sii si fie slneri~[ sj oricare lueru vor face, sa _ nu.~l. fac,a en seep de a fi lillJdla~'i, de ~ 0 ameni, ci nllm,ai pe.l1b"U slav~hl] Dumnezen ~j le zice: ~'- on de .minc,a·,i~ o.~i de be~i, on altceva de luerati, toate sa le facet] spre slava lui Dnmnezeu ~!

(I C~,: . ~ ?~3 ~): ,Hi. ~iiJld ~ ~n MUtt, a trimis la Eres ~:i a chemar pe preotl] bisericii 'lle~a zts: ~;~ ~ti.~i Cum ne-am puna! ell voi fn tonti, vremea din ziua dintai c,ind am pus p:icionJ1_ pe pamintul Asiei, ~ s~~~'i~ en ItOaU srnerenia, en ]llu~te '~ac~Unl prin mijlocul ]n.,cercMlor pe care mi e ddic,a]u uneltirile hujew lor (F~ A.p. 20.11-191)'.

Pavel, prea fericitul, nm.c~ uceni cilor eelor de la Romanu nita sa Ie aduci, :mllDle de smereni4 [u i Hriskl's~ '·:nvitandll-l sa nu umble diu.pi ~ucruri fna]te· ,ei. 51. rimini.la. cele smerite sisi nu se ,socoteasci singurl intelepi~i (Rom. 12. t 6), iar ce;ThQr din Corint ,amt§ndu~]e ca. Dumnezeu ,ale,ge ~i lucream prin eel sm'eJ"td, Ie zice: u DI1" DIlm!J1ez.eu a ales luc.runle :nebune ale lunm ca sa "faca de rn~me pe De]e in~le~ .. [)u:mnezeu. a ales, lucrurile cele slabe ale lwnm ca si fa,ca de ru~'IDne pe celie tar~~)~ ( I' Cor. 1 ~2 7)., inci, ~

46 '

filipenilor, de srnerenie ,aducihl.du-Ie aminre le lice: H Nu faceti nimic din duh de Dear-la. sau de slava. dlesma; ci in smerenie sa

n

IHiveasea pe altul mai Pr.I~SUS decat el tnsu~iC;~ (Filip .. 2,.3)~~i ca pe

) icoani vie de oea mal inalti ~i desav.siti smerenie le pune ttlainte smerenia ~wi Hristos Mintui'Lornl nostru care a plecat rerurile ~i s~a pogor~t p,ana la firea noasl1i cea nepntincicasa ,i luat,e ale firi~ ncastre te-a luat, afar! me .pacat" ;~i inttu toate s-a ar alat smerit In vi~¥t aceasta de aici, in 1 ucm :p in en 'lint 'Ca'C] pentru ne,gr,a'im Lui smerenie ~i dragoste de a-i nliPt'ui pe to~, nu se ingretol~~ de a intra in casele celor pacatos:i ,i rtebigap in sea.ti. s,i de a sta la mas a cu ei, de a vorbi CU el, Inci se arab. smerit si

I ~ .

supus fa~i de stapfu1irae omene:fti. ~~. se pleca a da dajdiecez.aru' ui

. ~..... 'b] d I!' ]]....

l't: once pamantean; umn a I. escun ~~ cu capu "g,o_ ca once sarae ~1

11U avea unde si-~i. pIece capul, m.el,g~nd clm l.'OIC' ~n loc ca un s1rlin ~i in va~Md c alea adevsrului, fic~nd ascultare Pirmtelui Cerese,

~are I-a trimis in Iume pentru a vindeca rin.i1e noastre cele clle demult $oi a scoate zidire BJ. Sa din ,stnc;tchlme, si din umbra mortii Sl

, ... 18 Ii

~, 0 aduee 1adisi la patria cl],n care a ,cizut prin neascaltere. Si

• -; __ :Ii

aceas.t.i ascultare cu, smerenie ,I Prea mdura:tulu· ManmU~or a tost

pma la moarte, iar moartea pe CI'111ce,. (Filip, 2. 1=8}. Apnw :lf~tindUJ-[e lei, M8ntuitorul ncstru futru. a doua Sa, venire va schimba ID1n1 slava. smerenia fuii noastre celei omenesti si di a8

, .

d ev 3.r3ita. cetate si p' . atrie ,3. crestin HOlt este in ceruri, le iice: ~" cetatea.

, . !

noastta este lit ceruri de unde si a~.tePltam 'CU s.tirui;n.ticaMintui·~or

pe DOIDDld nosfru Iisus HI· stos, Care va schimba trupul smereniei n oastre ~i tl va face asemenea trupu ui slavei Sale" (Fill,. .. 2.20-21).

Am adus aiel. [lulnli nutlne din c~le muhte nlarturil carre ,arati

.Ii'" 'f

smerenla marelui Apostol a] neam'WrHow precuID ~i umele. sfaturi.

d,"spr,e c are ~e"'a dat 1!]cen~ci[or Si:~ si cre~tinHor din lB1$erica. ,cea· .I'/tltllL

Dar Pa:vlsI care stri.ga·: !, Unniri.to '" facep·-vi fr,lrllof mie, prec'Uul ~1 eu lui Hrlstos~!i H Cor. 1.' •. 1)" arm ucenicilor sii ,ea pe ! anga. smeoonie, ell muUi blirndete ~i en moe-Iun.gi dibdare se cade ·t n'lerge pe ca,]ea peIWlcllor lui Hn.S1k)~. P'enmn ca n ,anzim p e e1 I iCMd: n Fra~lm~; de va ~i didea vrem fiate in vreo. ~ea1i, 'voi

41

eel. duhnvnicesti, tndreptaJi pe unul ca acesta cu dnhul bl~'I].deti] or" (Gat 6.1) .. ~i lui Timotei Ii spune ca. 'j; Robul Domnului nu ~~1]ll:i.e .si. se certe, ci sa fie. blind cu toti ,'i in stare de a rnvita pe toti si sa, fie plin de ingadmnpj, ~I sa t[uire.pue cu duhul bl~n~e'~]](~r ,~ cei

e • , .. " (I 'iii' T" 2' ) .. l'

potn vn ~C'],,' m" nn, . :,,2$ . " Ad\tand. P urtare a 8~. diJTe Te saionicen i

le zice: j, ill.n adevar bine ~ti'fi, ca noi c&ld eram tn mljlocul vosuu ne-am arlU.at bU\nzi ca 0 doici ce- ~:j creste pe fiii ~ii ~ ~ (l res" 2.7). ~,] ci tre Tit zice: .;; Spune-le sa nu fie gata de ,cear[~~ d sii fie CUlupata til' plin l de blandete fali de oameni" (Tit- 3 2)

in ~ doua trimitere ~at:[-e" Timotei ~cde:' n Pt~p~lViduiestue cuvanwl Domaulul, smruie~~ asupra lui cu vreme s,j rardi de

. - ~

vreme, m ustra, ceana, mv~~". Dar ti arali In ce Fel si mnstre ~,i

sa in¥ete, ca zice; ,j cu to ata 'in delunga rabdare s] cu blande~e~~' dID Tim" 4.2)~ inca ~] de fapteJe bune prin care el ~,i]iit'D:rea ij ~d11lce aminte: 'i 1\] 1nsa 8,] crmat. de aproape invatfi'huJil mea, credinta

. . it" II' e , •

mea! ]',i''bd~llnea~ puirti1JiI3a mea, ho~idl~a P1~a, drsgostea mea

,i fudelllnga rabdare", (U 11m, 3 .. mO)

A hi. dat~lj sfiw]ndu-.l sa se :ph€~dl, de ooi. minddj de eei ce au boala iseo d]t~lui firi, de ro $it" de i ubirea de argint s;~ iubirea de

;. N'!! ~_ _ _ CI

avert, U. ziee: 'j" Iar tu omule al lui Dumnezeu ru,gi de aceste lueruri

~,i caurti, dreptatea, evlavia, credinta, dragostea, ribd.area~ blandetea" U Tim. '0., 11). at c,lnd ii arati cum, trebuie sa f] e ep'i scopul ii spune: ~" sa nu fie be~i v t n ici ]}ataus~ n ici doritor de

,east·,' fJ1LIl'i , ei sa fie bl:S;n d' - iii; (I T"'l'M- -', 3:') - '

, ~ , _, ~l!.I.,.., •. JI. .... _

Pe ,coWoserd mi tnv3!~a sa Be imbrace ea niste alesi ai ]nru Dumnezeu prea ~ubi!i.~ cu. o inimi pliwi. de mdl.ur~, cu ~~lla:ta'Ie~ en smere.n.ie, on 'bllnde~e ~] ell. 10 d'e:! lllng;a :ribdare~~' (CQl .3 .12),. Tot de$pre ,aceg,te mad virt~t] ~i e:fesenH.or I,e ,sene zieind~ '" Vi ~,a~uiesc ,en oe] iIlltern_ni~t penma Domllu1 sa va p~rtati lntr-uD chip vrednic de chemarea 'voastri pe ,care () a,t] primit~' ell. mati, ~merenifJJ'j ,eu. b]iI11de~ ~i eM ind,eJnngi ribdare"~ (Efes. 4.1-1).. N'ic,i filipeni~o:r nu. lUi ta sa Ie fSpuna, ea 1bllindetea 1,01' sa fl,e C'U['JO ~C1lll.ti tu IDf1(),f' 0 amenilOf I (Filip. 4.5),

Am vrut sa alit pril1J aces,te pupne mirturH~ ca ~r.m,atontllui HrJsuJs, MareIe Pavel prm cmpul srnererue~! al blindetii si at

" ~

48

i ndelungii ribdari" mai mnl t ca prin alte mULoace ~i fa:pte se ~arg.uia sa. ,ad.uci lao Hristos pe fBi ~ai care i'i ni~~ea prin . prep oviduirea cuvantuJu] Evangheliei. Acest vas al alegerii care

H fost plin de dralo;srea lui Hristos, nu putea sa fie lipsit de

v IAslareLe ei care stint smerenia, blb.derea si tndel1lJJlg' ca, rih dare.

, ., .'

/\ ceste virtuti, mai mult C~. altele I-an in1.n odobi t si J., .. aiIJ ficut

'~ ~ ~ ~

neobosit pe zelosul apostoI'in alergarea p:f1opnviduirH Ev,angheliei.

I u ~ Hrisio s, timp ]'odelun.g8Jt (de treizeei ~i cinci de ani), 'p~li1i ce a tcrminatlupta ~1 ciilitoria a, savarr~~t, (I~ Tim, ~t1J.

inci uebuie a [n~elege no] crt aces! mare apcstol, i(;oanii a" I mtLa. filoscfia, in. vlati s-a mitBlJl; ~l smerenia bHmde~ea ~j tndelun,ga rabdare mal mult deciit prin C1IVlnt~ pm !UCtU pe non ne-a tnva~at I~ClllrU c~. aeesta este apostolul lui Hristos care prin osteneli prea 1 nu he ~i. prin suferirea neeazurilnr cea ell iodel ungi. ribdMej mai m u h. decil '~o,p dimre stmlii ~oSb)llij' pe calea Cructi lu~_ Hrl stos ,3, .1 nnat si 'fa~$ele~ mai in~lnte de ,a, le lnvat~ ~ a Ma:taL Aces1it~ tn

, ~ ~.

re,l area, Filip, dezbracat de Raine 8] duni multe ~o'vitum;] ell. :n~ie[re~

r- ~ ,t"

ullerrmi~i,ell picioarele in butuei a s1at (F.Ap~ 16 .. 22-2.3). Aoes-fa.

I n Corint ell toat! prigoana ~i tmp'Qltrivi~a cea din partea elinilor ,i a i udeiler ~ un an ,i ~ase luni, c'Ilvirat1!l1 :Evang]lene] aeolo a 111 va~at. (F .Ap, 1.8,,] I), Acesta io Efesul Asiei, din. partea ur~J in tarulul Dlminie SoU a eelor necredinciosi si imp' we.lthi cu

~ :! J:I O!! ' 'ti

,n i ma, IlD.1mJ]te necazuri si primejdii t tabdaJt 1m el, CU, multi si

::!! ,lit 1J

I ndelun G'8 uiIb dare, CU, 'blmrl_e si ell sm~renie sl cu multe Iacrimi,

e , :., !

1 i mp de trei Uti a pr.-O'Pov,id.uit Evm,ghelia ~i de a smtllli pe fiecare

n II a mcetat (F.Ap. ~. 9.8; 1. 91 •• 24g4J; 20.17=31) ~ A,ee$[aJ, in. fum sali\m ~ i tn Cezareell" din INlirtea i.udeUor ~~ it 1:,otJtmillor,~, ,rig.:oame~ pHi, t' lovetthi~ oc:ki, batjo cm-l, balli ~i prinlejdU demoarte :a rabdat. ~j Iltnp mde~un,gat~ de doi ani, acuioin l~mn~t-i a s,ti3l!t (F.Ap,. 24.11';, 2'.2-13). Acesta prlmejd'iJa. '6urnmU pe mate" ell :mare 'bitbal~,e de. ~tj net 0' .I~ riib(3)t 5i imp' reuna eu eel. din coraJbte in ~stept.· area

1 ' '

luor~i.i fiirui1 patmspremce :tH,e a pettecutnmnirucat (F~A!pm 27.33,·

~ 4)" Ac.esta la Roma ajlllng~n.d ell Walta ]mpotri virea roman]lo[' ~i I ~ I ncninlarea j~d.ei'~or, timp d\e dOl mij ell mare ]n,drazneali) cllvariml ! !'van.ghellie.i loi Hristos, a m.vitat (F.Ap,. 28.30 ... 31)" )P.e aoesta '[lid

49

una din grelele Incereari de la dragostea lui Hristos nu I-a departat. Acesta ell mare bucurle si drag osie, erueea u] Hristos a ~ urtat si

I, . Y :I

cu mare mdralneru.a. a strigat: ~ Cine ne v a dle~p~U1i pe UQi de

dragostea lui Hristos? Necazul san Sl1~an.ltQfa_re.a sau Utmirirea sao. foametea sau goHitatea sau prunejdia san robia?" (Rom, 8.3.5).. A deverind a.])Qii ca nici una din aeestea nu va fi in. stare si.-l desparta p e el de dlrago stea lui Hristos rice: u Caci sunt mcredintat

. ,

ca nici moartea, nici viaJila nici lngerii, niei stapiniHe., rni.c~ cele de

ac um, nici cele viitoare, nici .~ uterile, m. iei iTIaltimea! nici

r. ~

adancjmea~ nici 0. al ti tapturi oarecare nu va pmea sa ne desparti

de dragostea lui Dumnezeu ee este ]in Hristos Iisus Domnul nostru" (R01D. 8,,35.-319) .. Aici ceea ce rice: nici ~nM~mea,. nici adtincime~ cred ci se P oate In;~ele~' si asa: ina~thnea. cind

. ,g"!Uftl!, ' ..

diavolnl ne ]IDl.al~i pe noi ell mimea spre a ne rnandri pentru

oarecari ispravi san tnsu~iri. firesti ale noastre, A l1U1Cl eel ee iubeste pe Dumnezeu rnai presus de once lUCfU, S~ smereste dm

- .

dragostea fali de El, peOlID1Jl anu-L sup~ra,j B~a v~nem misurn de

a. se cun()ta~,te pe sine for' oe tapti buna a sa 0. pene pe seama dmlui S i.hI, ad.ucSndu-~i aminte cij. nimie n 11 paste lucra f"drl de EI si asa Tral.nane mal departe nedespir~i t de dragostea Lui. Iar d aci au zig n n ici .adincbl1ea~! " gindesc lea aceasta ad§neiIDe este proponia desnadejdii in care arunci diavolul sufletul de multe on .. dar mai ales dupa vreo grea cadere, pen~rn a-I desp.ir~i pe ,ei de dragostea Jui Hristos. Ier sufleml Bind tn acest adimc', ad.u.cilrndu~ ~i aminte de drag ostea Ce~1lli ce ne-a 11lloit,. care S-a dat la moarte pentru no] fi CU a.learui rani noi toti ne-am vindecat, se ·ri.dici din groapa desnade] dii prin adevaratap ocim1;i ,i rirntine mai departe nedespirpt de dra ao stea Celui oe .l-a H1!_fu1 uit si l-a ridicat,

-e ,.

Dar sa mergem lila) depene, pe urma povestiri [ despre faptele

pr~a fericitn[ w. Pavel ~i sa .auzi,m, i ar.ii~i despre petrecerea ]!llli. lata ce zice; ~ ~ Pina. in zi ua\ de a,cunl si flamdnzim .9i tnsefim. si tar.a de

, =I tI

hnhdiclminte s.unlem. eu purnn.i suntem batut" ,1 rilesupira~

suntem.; ne oS1tlenim lucr.iud ell miinUe .Llo,a$tre~ mttuntati fi~ndJ j

,

binI!Cuv iot.im; unnmti fUnd,. suferimr dernimad. :fUnd ne rug'~n"i·

r. ' , r !II - - ~.II,~.

ca niste goooaie ne-am mcu[ lumU, lUL1J['or Wepaditura pani .aeum.,

50

( Cor. 4. 10-14). ~i iru:i'~i rice: ~!. Prin ~s,'~e[e mai mult, pr!n batii

uai melt prin illch"sori peste masma;. la nloarte adeseort. De la

1 udei de ~inci ori ca~e patrnzeci lira de uaa de~ov:ilu_ri·de bioi am luat, De trei ori am fast bitnt ell vergi, 0 data ell pierre am f,ost II iproscat, de trei ori s-a span corabia cu mine; 0 :~oapt~ ~i ~_.~1 ~ I ~danc 'am p etrecut, PI]]} ca~at()d] de mu~te Ci~ pr~n" p~~neJd1Ll de ~ 'luri, prln primejdH despre tilhaJri; pri.~ prM~ejdn. dl~ p.,m~a I ~ deilor, prnn prime] di i. din pa~tea p\~gfuU ~·or.! p'?,n p~eJdu p~ ~ e'ti~i~ pnn primejdii 1n pUSl1U.,- pr~l1 ~[meJdll p~ ~lM~ yrm p rimejdii despre fraiH cei rnmC~O'~l pnn .. ost,en~~~ ~1 tru,da, ~ I "ivegllerl. adeseori, prin foa . e p sete, pnn pos:un de mul~ O!!~ adeseori prin IT]!. ~i g otiLate. larafari de acesiea avood ~ gnja I uiuror b~ sericilnr, CI~ (. I Cor. 1 t.23 -28.) ..

Asa.dar fratii mei, oare cure nlirlllru rna]. mul decat aceste

putea sl De ~t~ noua stradan~a. ~.~ ~jwinlele cele c~ ~~e,~.g~

:'lbdare ale pr-eaferl.ci·tului p,a,ve}?! ewe care va mai tagai~lJ~ ~a

II est stilp de lwnina ~~ far M Bisericii lui Hri~S n~ a Thlll~~.at 111 v ia'li mai mult prin fapue de-eiJ;u prin curvint? Cm~ va mat aJUng.~ l t'n'dva la masera luerarii lui'? ~i apoi, dupa .. atiitea osten,~~~e. ~1 I ndehmgi rib dare, pu~i1l1 sa soeoteasci ca au lllcr~ peA1tru. nidej dea eel or viitoare si ca. Pavel cu. smerenie sa strige di:, ~''- N u sun t v redniee pitinrlrile vrenli~ de acem pentru slava care va si se

d sco'perenoni7'" (Rem :8..18)~

Am scds pmi. aiel pu tm!e euvmte despre aceasta treime de » mum, adic a despli smerenie, blinde~e # ildelung~ fa~d~'e,. '~e (are tn cuvitl.tul de fala le~aari:tat puse W. lucrare In Vlai.,i ~l Wlfl

r aptele celor trei mad al~i al lui ~umne1ieu~ .Moise. d: n.u~~~ "iratoNl, David PJ\oofiocul ~]. Impirat1ll1 ceTh dupa mtma iUI

D WILnezeu si ,~ va.s.ul alegerir~ ,Pr'ea Fer lC'ind Pavel. '"

~ i dac'i putem zice desp~ M:ois.e c~ a. ~0St . n~mtl:ie~1Jtn h:~oodete pr,ecum s:i '[)av id in smerenie, .apel. pe PaV\eL~ lum.trlatond nC am.~~ioI', II vo~ arata. pe u)~i tntrecin.d ell ~ndJelung,a.. IibdMoe.~ ~i

d sfitelie din *~gos,tea Lui, din noianul eel fiIi, Ide margine, al II relegerii Lui? .. ' . ,_., .-, ", I ~. , .• , •

011 Prea Fericite Pavele lorg'::11n.ule al darului ~ ~ mmmu 1~1

1 [ isms, pentru co- te smereai ,e tme zic&u1. C:I: ., : ac~ v~dem. c~ p rin ogli d! 'intI ..:iIlUD ch ip tnmnecos'l (I Cor. m:3.1 ~), 'C~Cl ~cea~~l n ~jung,ere a. vedeniiku m]n\ii eelor miei U se :pomv~te , nu lIe:

P nnu tine cred ca au lipit I(]g~zile tn,ca Gill veacul de acum, daca 1ll de. tot apoi maear run parte" cici tu en ,al.te vederi, mai mult ca

11rir.JJ IOI,glinda pe Hristos w.ea de aici Lai Vazllt~ ,

~ie vederile mitlp] prin Duhul ~] s-au b~m·~na;t. Th de Soarele 1)re:P;3~i te-ai apropiat, tn. hnnma Lui te-ai ,s{;ildat ~. pentrn, dragostea Lui de dteptate a' fllrrlilnzit (Mat 5-6) ~i El1n. l?cu~ r asunei 81. la apa odihnei te'-a ltrirulit CPs. 22=2). Snflet.ul tau dupa Dr~mneze'U Cet tare ~ viu au tnsetat cPs. 4;,2) ,i El eu i zv~l c!csfatarii pe tine te-a ~_~p~t (p:s.35.8;,Apoc. 21.~6)~ 'Iu lamarginea (~OTrur.nor ai aj~ns ~i fi~. te-ai aratat al Ierusalimnlui Ce~tDJi de sus

(Apoc. 21~2). . .

Tn 13. tn1ricosata judecati, pe unli~, din ,SCaJ1110e vel sta Sl

I 111 preuna ell ceUa]~ Apo stoli, de 0 b~te ~i de voie lnland pdn D~l lui Hri stos , din dreapta ju,decatl a lui Domnezeu, :pe &lgen~ d ia voli si pe oameni vei judeea (lICnr 6,.2-3); Luc_4i ~ 1.31).

.De' acestea ad~_ctrulu~,]. aminte e-u. pacitO'sul_ ~i mol~cu~ ] 1uttlen~t in pac a/le , cU umllinti a inimii ~]. 'CUl susplfiuti mdrep,tandtl.:mi nidej'de~ citre tine ?,' prea .&ri~it~ A?,o~tlole,v~n I te ruga sa mijloce~. co puternlcile tale rogacMunrm . eatre Pr~ nduratul Dumnezeu ~w M~miwrul nostru :lis-us Hristes ca sa rceteze eu a. Sa, milape cei ce l,~ aduc amirite d~ ,ostene.]jje tale 'are le-ai ribdat pentm, dragostlea Lui ~~ sa ne tdnn'ti ~i noui~ .vredniciloI', D.and Si~ ca p.rin El sin .spodm Ji noi:in smerenre" Ilindete si indclUi_n~~ ribdare,. Am.in!.

, , ~

, '* *'= :ti,

aeeasta cine VJei3J_ si 0 mtele~gi, ,sa citeMCa mai adeseOlri fapiele ~] nstenenile ui prin care a necut nu p utina vreme si cum a rsmas

. ~ . - -

neobosit 1n1!J.U toate pentru dragostea lili Hristos. Iar fimd.ci.

gindu~ 1 !Ii mdea.mni ell umilinti a mai rice ceva, nn VIJi mcheia drumul clvintltWmui despre ; vasul alegerii' p'ina nu'voi striga:

0, Prea Fericite Apostole ~

10, a toa'li bunitatea luc.dU:~)iNle~

o I' it~ dumnezeirii dragoste m~:aanul'e· s,rn Ole toate dmnrUe

- ,~ ,

Duhulni plinulel "

1)] prim dragoste toate ostenelile cu indeiufJJga rfhdare le-ai suferit, Tu prin dragoste pe toti duhevniceste i-an z" dit si citr-e toti

. r. ,.~

te-al milcstivit, TIl prin dragoste te.-ai slleri' si ~rin ea mate ~e-a~

- ! ~

nirdlljdu]t. Tu prin drago ste male le-ai ra1bdat ~i mai presus de

to ate pe dragoste o ai aritat. (I Cor. l3~ 13).. Tie smerenia ~i -ai orisosi sj cu dubul b~,mdetii pe toti 'l~'"Iaj su.blJit (lTe~", 2.-5':'-7~' G,'-aI,-

f'. ~ = ~ - - - ~." • II'

6.L). Tu prie inclelungi riJbdare pe oli w-ru odihnlt, I'll al mttegH

in:~el,epciuni ,s~ feeioriei, 'Vas prea ales te-ai aritat si sfaturi pentru feciorie tutlIrQ:r ai dat (] Cor 7'.38) Tu fecieria mai ,ateasi dlec[tl nunta G ai 3/li,at3Jt ~i pe [o~i la aceasta i-ai illde:mnat (I Cor. 7,.7).. Tie daml pr-o oroeiei nu ti -·a li psit. ~n daru~ vorbirii in Um.bi ti .. a pr.ioo,~~.t <_I Cor. 14.39). Th, Ev,t{l1Jghe1ia Iui Hristos fili. de plati ai vestit ~i de dr~pnd ~u 10 Evangbelie nu te-ai fO~Qs.it (I Cor. 9. is -18) .. Tu ~a ]nilUJUea vedeniilor si a desconeririlor te-a! mit si ·im3. fa al

• ,!Ii'" •

treilea cer ~-4li rlip]l (I Cor, l 2.1-,3)~ Th.! ooitluea Sfintului Duin

o ai adiun ~t despn~, linupitit1a Darurilor DflLl~T!~1nli luminat ,a~ in:v,i~t (I Cor. 12.l8-3])~ Cine di3l va putea deserie felurimeatntelepclunii ~'a~e1' ewe va pmea v'reodati si cunoasci si sa fWettliasci. vist eria

, .It",L ~ - -

daruiui cu care te-au tl11bogatit pe tine D'llmrnezell? Cine va ajuoge

sa simta a ta dmire cli:rre Hristos l' a c!mi inimi, se va mai scatdla co ad.ta iublr-e in riling!~erne Darnlu] Sill. Cal sa tn;te1eaJ,ga pentru c'e &trigai: ,Mie a trai este H'ristos ,I. it mud de bandit A. cinlia, min re micar die d'eparte VI zan .,00 uimire a.dincimea mmelor ~i in.iit]mea descofperlr"~or precum a ta prea fericita, minwe d!e ace,aSJta

,-a apropiat? (II Cor~ 12.7). in cine va mai trli~ Hristos, precum {r,lia in tine? (O'd 2.20) si prin aceasm ~rea ferici Ii unite sic se

52

Un ftate a. mtrebaM pe un. bitrin zic!nd; ~ .A.vvo ee e·g(f!! smerenia?

Rispuns-" bi1tinlUl:

, ,53,

- Smerenia este aceasta fiule, ca si nu cunosti cindva lnlru plru-ea tal, cum cEL ,3:[ fiicuL eeva lucru hun si pUicUl'lui Durnnezeu;

Ii. 'L A 'ill • ,

c~ mar vertos sa ie socotesri pe tine pururea tiri. nici o fapti, buna.

~:i pHlcuti Jui Dumnezeu si tJntre oameni ff"nd, si,16 socoresti s] si, te vezi pe fine mail p.acatm;.§lmain~..iIred[Jjk;decatto~]Qam~nji .. Si celuia ce-p ace rill ~ie fu sa lie silestl $i-i fad bine ~dupa puterea ta.. at~. fi u.~e~ 'p -am spus ce este smerenia; mergi dar' si fa asa, si te

vet mirU.lli (P:alerJc' Cap. X, pag, 342). . ,

:licea. ~vv,a .Zinon ca, l-a povestit [1l]j Fericl{u] Serghie egumenul din Pedicata, 0 povestire ca aceasta;

- Odati -zice, cilitorind noi ICU. un bitt.in stint. fund si :dti frBlti impr-enna en nni, ne-am ri.tici pe cale ~i .. nes~Hnd ~d~e merge]1~" ne-am aflat in semani·turi Iar -pluganw] s.m.mJl]nd, fa s-a 'intarnp lat de lueru acolo, a inc-eput a ne ijc'id ~m ·a. zice en ndmne: ~" ~ vi va ~me\i de Dumnezeu? De aveti frica lui Dumnezeu ma.in tea ochilor, nu faoe'p aceastal ~ Deci, fnda.t11 ne zice noua sllntul aeela batrin: ,,~ Pentm D01Dlul nimeni si, WlIU griiascat~. S i se ruga plugarului cu b[ilndele,~ zic§nd.: !'! Bine zici fiule, de ,am 'fi avut frioa lui Dumnezeu.aeeasta nu am fi ficu.t el pemru Domnul [.arti.-ne c,il am gresit!". ar acela, spiinlantandu-se pentru

.nerau tate a ,i smerenia biminuiuia!erg,mdl. Ia now .a cbut la picioarele biu.inldui zicind: Jlarra-:mi. pentru Domnul si ii-rna. ell

. ." rlIU: S-" d"" . F . . 1 S .. . ..... - . ~

VOL '. ~·].ll· IU;g~ eneitut -. erghie: ,illata blinde..e.a si bunatatea

sUniuhd, ce au punu eu ajutJC)rul lui Dumnezeu~ sl 'faci!~' Si a

'min:_U'1 s.~fletul tlClllt dupi crupuU si. asemirnarea lui D~mnue~ pe care 11 YOle,le Dunmezeu mai m.ult ~ecat ne-numif~e]e 1bucurii ell 'banii lor' (pate.ric!, Avva Zinon 10.. ~ag 81).

Z.kea A vva Darl.ii] pentru Avva. Dul~ ea int~.i au sezurt in viala de rob,re pMrUzeci de ami ~i apoi in l'usda ascedc i g,,,,i 1in~gti.t

!

54

s: ~ntre nririndi cei mai msri S=(l socotit, Deci aeeasta sp unea ca. 'in

• r,l "

mnlte feluri cereinij.; ,3,. a'tlat ci acestia care netrec in viata de obste

" ~ ~ '11

mai mult ~ mal degrab decit cei ce se ~]Jt1.~~ esc sporese 'in fucrarea

['aple[or bune, de vor avea ~i vor intrebu]n.a supenerea din :mimi furati. Ca. un frate era intr-o viat! de obste cu chipul Pfost sl t reflimat mai muJt decst loti oe' ee 'enlU acelo, iar ell mintea ei a

~

mare si cinstit Acesta ocilrhdu-se si de:OOm~du -se de toti iar de

" .~ .,

rnulte uri si ·bit&1.du-se en nedrentate!,ribda vlteieste~ nezicind

~ ~ J ~

n irninui nimic; [aI ahul d~n 'frap'i ce erau acolo, mdemn alit fiind de

diavolul, a furat sfin.t,e]e vase cele din biseriea, tljnuindu.nlre de 10111. .Ap 0 i cercetare 'ia.coodu -se pentru celt, runlLte, '[O'~i la .. fr*le ncela care se de-fiima, pe sine, au Hpit viina ~ pe aeesta l-au u s.andit-o:! din prep us ,ca a furat eele sfmte. Iar de vreme ce aceta zicea c1 on are stiimta ca1tusl de putin de Inc III aeela .. cu .

~ ~ , t •

i~demWare:a lgumenului i -i1. ~.uat chi ]1],11 oel,ci].ngir-esc de. la dinSJllll

~i puindu-l in. Harre, l-a dat lconomului lavrei spre cercetare,

I' •

Acesta d'upa ce fi CU 'vine de bou l-a bitUJt de ajuns $] alte pedepse

i-a dar fijnddi nimic nu avea aeela :si mamrigeasci, ci d~mpotriv;i, punea i03irunte nestiinta faptei aceleia, 1---3: trimis dregiJtjoru]. Iocului ca £a.-l pedepseasca mai mult, lar acela, fet uri de mnncl aIatind lul si ell foe tr'uinml artziYIdu-i si cu. nemsncarea de mnlte zile si eu

~ r ~ ,

inchiscarea intuneC03$a ,i inecac-W.oasi pedepsmdu-l, d~pi ce

cleopotriva. a atIlt ea 1r;I,O"aduie.~te ful1is-agul de cele sfinte, en vola

~ it 'I

e gumenului ,i eu a frat.Uor, l-a osoodi.t ],a moane, d1l1pa cum

oroodufuesle pravila, ,ea pedeapsa fUr1iisag,u]ui. de cele slmte este 111Q.at1ea; $[ deci, se ducea si,=i tai e caput m- fratele eel loe furase l'CJI~ sfinte, 1dizind! ~i patimind ell sufleml, venind la avva, ,9. . zis: . ~ M -.anl in~tat ca. s-a.n anat ,rasele ,ceille srm~e, penttu ace-asta II ribeste si,nu. i se tale caJnnl fmtelui~"~ car el ves.festre d~,altrOrului

l"1 J ir . ""'i!:I

~j s..]obozindu-se fratele" a venit la viata cea de obst,e. 5,i tmU tri]nd

1 ~, ,

~ rei zllej s~·a dus ditre Domnul~ dmdu-s.i 3ufletul in vreme ce se

nlga S] cazl86 itt oenunch"i.

. I! [0

Deci~ veeind top ~18] d'wn ~iinlstire ~[ a:Qind. trupu] lui qa

~ d ... " '" ("' .. ..JI' ....... 'Ji;.' ) ~.~ I · 1 A

s('~n ". spre pocamta .. au~CI m.genullc.uI3t· ~-an llDat pre ,8 ~l. -,au u.US

~llll bi ferlea mana cin.d sa Sf iSIeze acolo Si lovindtl-se in to ac a,!

~ ~ ~

55

..

sl-Iau adnnat to ad lavra ~i toti alergau ]a trupul acela, fieeare voind pennu hI ag_osJcv,enie sa i~ vreo parte din haine san dJ.n peri. I'm avva, OOmn~indu:se c~ iJL CW11va sa s,e rupa ~j trupul, I-an big at peel tn altar ,~l ~-au U1CUU.:t eu lacat a~tepLifld sa viDa si avva a] ]avrei. i~ d~lll\ ~lIt: 11 venind ~i acela si aprinzind toti tacHi, si punilnd tamlle, eautau ttu.pld si-l scoata, din altar si sileau pe p-'roestosul

I.'!I • Il. ill _ J!.

manasurn sa deschis~, degrab, Iar aoela, desch]zind.~, si inuind

mu Iii .~~~trll hainele ~j mciiltfunDk[e Ie-ail aflat iar bupul nu e~ nlcal.en . Deci, aJU inceput sa sHive.asct}, pe DUfJ'me.letl· sf ,si

stnge urn i c.i'tre a]i1i; eu laceimi si&a. z[ca,: .

• . .. V ~deti frn)01, ce reI de ~ nepric ·lIui.~re moul fndel nng !I rabdare slsmerema?"

,

Si _ ne ne~Q.~n1 dar ~i noi si suferim ispha ~i deftimarea pentru Dorm. ul SJ. 'VO]]] fi slirv.iti sl cinstiti si ilnpr.· ·;t:!I.llnl'_ ~ cu EJ· 1'0m

_ , ",,~.""'!8I, _ .... 1

fi tmpira~i. (Pateric, A vva Daniil ~ 5).. '

. - _Acest cuvan~a. fast scris lutt=un g;rajd de vitei 'ta ':on Mol~~van. m l;oc~lita~.~iJI~stirea Hum~~, fiind ~r~rut penuu pfredl~l, ~vind ~1 0 ,IS PIta dm panea vrnJma*ulu~ diavo 1~ care atuncr c~uld a mceput sa scrie primele cuvinte, fiind in miez de noapte a cutremurar gr.aJ (fuu] a ra'" """"N~"iIiI' cern ;rj. ... l ~ C!l· Jam" na It c~. c ,FII 1

• ,ill " i:J!"-y',U~"t. !!.I " ,,,,,,"ruJ~ "f . . iF' ,3,;::iiilil1uillll,-

pe tmunerlc. .8 a a avut ¥ ~mpresia. ca un ~ arpe 'Ilri~ a trecut foarte aproape de el provccsndu-i o mare frica., Ruglndiw-se ell mnlte

l~c.~~ lui. o.:umn~e~1 eu mare greutate a reu~it 38. giseasdi chibritele S~ sa a:pnnda >0 ~uminam,· nemajputand: sa continu~e sau

:si se odihneasca pM! a doua zi, (nn.)

56

D,ES,PRE CITmEA SFD', T,ELOR SC,RIPTUR.l SI

....t

'DESPRE CHElA lNTELE!GE,RD "LOR

,

~' Ce,'(.:t,ati S"f'ipU~TUt erl socotir.~ etl f)1'

. '

I .,' . .~~. (1 V 3ti1)

e € aye,., w8~'a l~efmro _' n.··."";f,

~, .Pa~l(11tQI liel,l.i, ia amilue la drire" la fnde:nWtlt si la ,!')nl'arh,urQ " (J Ti'ni, .IV 1 j 1"

.' I

I ubi'li c redinc ios i j'

... "

Una dintre cele mai bU[H~, fa:p~,e dintre lncrarile eele

j 11-.. " "' .. ~ ~'I...] _. . S ,it" l S' .

tJ.IJI.lOiv,nlce~t] are monanuor este einrea ':',~mte, 101[' senpnm, C3ii,e

~ 'site pentru noi ca 0 ,It,lnllbi~ ce d.e~tera'pm si adUJrl8 mintea no'asni mtru friealui D~J~W1ereu. Acest adlevar-ni ... J. arati, g,] durnnezeiescul,irinre]e nosiru EfreJn Sind i' zicandl': ,; I ar tn lee de ~rinl hili aibi

pe dumneeeiesnle Script1lJJri. C,aci preeum trSmbi ta Slrigind .aduna ne ostasi, asa si dumnezeiestile Scdp,blli S.1tig'iad citr-e noi aduni -

I ~ ~ ,

andurile noastre in frica 19i Dunme,Zftll. Cae] ~i g,indurile noasae

t ca ni . IL...... 'Ik • ~ • .... '1

sun ca niste ostasi care Jl.Jat raZ1001 :t.mp·otrrv·a vrannasi or

, ~ ,;)I I

Iinpara;mlui (Ps, )., ,~i kari~i precum uimbita, sttigind in vreme de rrlz.boi~ dle\Steapm osirdia vlte~ilor tmp[)ltriv,!lvra,imasHo.t. asa si

11 iF" ~ !J , r}" ,

dumnezeistile Scrip-t~ri desw1!pdi. inima ostasilor dUJhovnicesti si

, . . . ,

l nevoitorilor spre 1ucr.area buniti:tim (cuv, pt a t:oati intrmmar-ea

catre monahi, Tom, Ill, p. 21'9)~

Sid umnezeie scul nal'ilnre Isaac S ]ru] adit~nd ca, citirea

" r _

S i in elor Sc:ripturi ne ajuta, 1.& adunarea gi:rnlinrHor din risi p ire " ne

mv~ta pe Doi zj,cind:: ,,~n vremea to care mintea ta este risipiti" Im~i Ilndt decat irJItru rugicinne" irtttiU citire sa petreci .. ,. CU1ste~te

57

citirea, de este cu pu tin~ mai bine dec!t stares (priv egherea) " Ci, aeeasta (citirea) este ~zvor aI rugiciunii curate" ~ (cuv, 34 op, cit. p, ],19')., iar in aJ] doilea loc ,ara'll ci ~, citirea Sfint,s]o'[·Scnpturi aduna ~i w,putemke~te pe mime" (CuV'. 29t p, 154). ~i :iar,i~i ziee; n indclet[]ices~- te ,(;U. c~~ifea Scrip' turilor, care tti atraJm tile

:.! • ::I ::I]

calea smbdr,l titU vederii 8m m'Lm vietile sflntilor micar desi fill;] din

,~, '11 ~t. Ii ~

inceeut simti dulceata", ari(ind apoi ca eel ce s,1l1i.dllies~e ill

'yo r. iI! I :I!

aceasta lucrare lsi mud treptat vederea dintre cele p-Iam®nresti

, " ,

intre cele eeresti (~U v. 23, p, 126). Si i~asi dumnezeiescul Parmw

, ~ ~ ,

Efrem Sirul aditfmd c.a eitirea Sflnttdor- Scrlpmri adma ~ l'llmlilileazii,

mintea, zkind: l<~ Citirea, dumnezeiestilor scripturi stTillnge pe mimea ta care se liUicest~ si ti da ei con s~im.'ta 1 U'~ Dumnezeu,

_ ill! :I ~, :!!

Caci . scris es te: '-'I !ndle]etniciti ~,va si cuno asteti ,ca Elll SUD t

. ;- I! LI ::!!l

Dumnezeu' (P~., 4,5 ~ 1. 0). Iar de nu stU sa citesti (zice acelasi

I I ;- ::! .. :1]

Sfint P:~Ifu'_n.'~e), lipeste-te acolo unJi,e, auzi citind si sa te folosesti"

, _ r 'f

(Idem p, 2BO~ 28]). fuca, marele Apostol Pavel Illdeamna, pe

ucenicul sin Timotuei cu eitirea S finte~ Scripturi, ZiCM.dw-fu: ~~ p~ni voi veni, in.deletnices~'e_..te eu citirea" (I Tim. IV'. 13)~]

~ ,

lar dumneseiscnl pa.r'in~e 10m S eararul, ari'dI1d tolosul dtiru

.s fintelor Scrlptnri, ziee cit i" un suflet care 2;[rua, ~i noapteanecuemat cu:t!et~ ts cuvinltul, lui Dumnezeu si in somn se iodeleJtni,ce$l'e en

~ t •

aeelasi lueru, Acesta 301 doilea este 0 ,arley.,ma ruplatire de [a

Dnmnezeu pet1lmI luerarea cea dlirrliii, spre a gonl dJMuri1e ~~ :n~]llcirUe eele v iclene" (cuv, 20 din Scara C,. 20,; p, 19ijl). Ii. auzim COI1!'®: lis.uind si ne .s [ Efrem Siml si totodata mitindu=S'e SL ce fel

c , r ~ ~

de ~cdratmi 'Lt-ebu~e sa c[ tteasca oo~ ce ~,ucreali oovolnrca zj,c,imd:

,iF, ~

,~ Citn-ea Sfinte~o[ S~ript1l]_ni PQate ,['harte 'mult sa IUmmeze ~~ sa

adUJne pe min.te:; .ci,d, e:~e ,su.n'l graiurl a'[e Sfintultd D'llh ~i tn tOil [elulli ~ntelep.· te~c p- e loei, ce Ie ci~,c. Food hJ.cratof'j' citeste cart]le

~ 'II! • 'ill

'~,ucriltoare tIe fiirmtilo:r.~, ,caei, ttdeplinilldJu-De p .. ~ atcestea si ,eu

~ ~,

fapf(e, c~l]rea,ce1odalte devine de p:d:sos. Starrn]~~t~ 8 a trrv'e~i

tnrelel1 citmea $] luaare~mal mu],'t d~n osren,e]i; '~M nllJ :ntmlal din

~ ~ 'P

C]tire~, cir~not" (c~.tat din SCat'a env ~ 27, 'Cd, 78)~

5,8

Auzim i.nsi, si ne dunmezeiescul Pirirllt'e 'IOlrut Gum de Aur,

II ,~ !!!_'"

prea fericitul dase iiI a ro~~tli lnmea ~ z.ic-ind. d'~S~'I~ c~'~a

dumnezeiestilor SCf.ipt~rl.: ';'~ <Marea buni;tate este lUlbl~dor, cmrea d.umne~erustiltOlr Scripturi, Aceasta fsee pe suflel filosof Aeeasta muti, ntm,tta l,a eel, AfJea;s:ta,inrro cme,te pe om 'mll~~u:m]tot. A~e~s~_a, floe ca 10 nimie din Ju'crurile lnmii acesteia sa nn ne dim ~:d la ris:pl.itir,ea, s.ti,panml1ll]i pdvind, noi sa, '[ ucra.m toate eele b1UW)'e.i~,:~ ~,] an ol zice: 'I; Pentru aeessta 'lilt, rog en multi, O$~,die s.it f:;HJeID 'Cl~e~\

,..... - d 'b ..... AI' ,.:a, ...

S r;j,nt,a]JI'i;;i" Seriomri clei ria s1 C~rJJOgtiota vom c {)lCfmul, naea

l~,~ ~ ,U-l . ~I! ~,,t-'lUJLJ " . ~I' ,~ '. . _

~~d.eieori "101m citi si cele ee se MUi. acelo", (impsr.. de grin, Cmrv.

43 j, p, 372j Buzan ~ .8-33) .. 'i futldi~ ,Eic~:' j~ ~(t~tr~,ac~~ta" v:i 'f.~g ~~ cani ,~i, d,Q,i&diti ,si ~preUliJJi IC~ cim1de Sal, '~mel[ ~1 m:~t],egejl~e ~li

s - , " ..._ ... =1 tn... .~I r

s i le scrieti 1n irdmUe voastre, ~ i ori de vom ln~eg,e puterea C{t~(t

scrise, ori' de nu vom Cm10~te.,. adeseori .:pe: ele sa le cltim, C~i d tirea cea de 'mtde-aun,~ ne~l:eusi face pomenire; ~ de multe ori, ceea ce ~sriri citj[lQ, nu am, PlUml afla, aeeasta ima~ mime citind-u, ll'eodJati, 0 am aflat, 11 bi torul d'e omneni Dumneaeu, llev'iz,nt!

luminind, pe a,'r:i_o,~stt~ mil1te~il (id.em p, 315-:176)., ..:.'.'

All1'~ ..:Io;!I1Ij p .. irintHOf sci. ·ft,atHor. it cele ml.ltine de 'pina, ,mc[) am

"'iQJIJI,~,~, ". '~, I' ~ r ~ _

adlJba!t ~I mJinnrii dim Sf. Scriptuti 'x de la Sfin~illi Piritnlti~ despre

S '. ·

IbloSl.ll ce~ 'mare care m se prlcllmie~ din dtirea Sfin~e~ot enpmn

sl cum C3J;. prin c:~tirrea lor, m:Jntea, I1,'Qastta se d~~eapti, se 3Jduna, ,~e eueereste, se lurnineaza ~i .i se OJi ei loono.dtw~a, de, Dumnezeu, I ar fiinclcA la w~ati fapta b'tuli se aga!li ,~i se ame&tec'ii, ~l rau.ta~a spre a ,!idamici fclesul eel din fapta b'Wl.ii!, dlU!mne:l.eie~tii 'Pirinli a~ BisericH '[Mi HTlstos,~ ne=mt alifat noui ~ pe. unele i$.pitet ,care se a i ii tura die min tea, no astr,i tn vrem>e,a ciHr] i S:f. S,cri p'[uri;.

in'\' at1mdu'-ne w,wdata, ~ C1l1ID sa ne ~e:rim de e~e. IiJti ce lice llin acea~ta nr.lv~['J~a d!l!]mn6~iesm.d, ~,~e Efrem Slrul: " 'C .. ti, cJnd

1!' , • di. .

'It rei sa citesti sa. nu te ,e:orme,z.e ~~, ~i nu Ie in1pu~ .ce p e n_ne

vrajma~'], ad~c9!ui, aSYiJ'ra ta !rand-ivie ~~ amrtCindu~t~ 'pe ~Ie ~~ [spire ~i zicSn.du-~i: 'I" fi tnltii entme lucru ~ a~a .. ~ de .g~a vel dl1. Caci pe toate arestea 'ie ,adr~ce a!lJ.Wpra m ca. SI te unpledu:e pe

59

tine de a eiti ~ de a te fo osi. Ci fi-'re ca un eerb ce ins.eteaza si doreste spre izvoarele apelor, adici. pe d~mneze]e.tti,le Seripturi; a"a s ii, alergi ~i. sit be] din ele, spre ,a~~i 'r,ico,ri setea ce t~ i3Jrde' pe line prin patimi. Bea ]~preuni ~i folo sud, oe] dimm dmse.le. Cic:i ~ c'in d 111 va dimi tie ., omnul sA citesti sa si am,Q~t[ dimru da,llse]e v reun cu:vant" sl nu-l treci pre e~ a~a cum S-(H" mtimpla. em sa-1 cugeti pe el inttu n~~ntea 'fa ~i sa-] scrii pe ,elm~, wilma ta ~i ]'ntru pomenirea ta sa,~] p~b.e~ti pe da~Slll,[ nesters, c!c;[ scris ester n In.tru tndreptir,jJe tale voi cugeta" ~rn w,ari~i: ~~ hrlIu m]mamea. ant ascuns cuvlntele tale ca sa nu ,gI~e5C Tie~l; ~i iara~]: '~, :irntru ce-si va tn drepta ~inirul calea sa? cin d va pili cuv intele Tale" (Ps, 118}. ~i cand ci~e~,t]~ cu sirguini ~i en ostenea1i sa citesti trecsnd

- .

stili ul, ~ Ii nu te grab] ~ ea filele si le trec~; el de este de trebuinta si

(]e do ui ori ~.i de trei Of] ~i de. mal muhe ori c i'[e~te stihul, ca ~i, intelegi put-er'e a lui ~ ~ (Cu v m een tru ribd are s~ unllUnti tom 1111 I il'iI

:! . ~ ~ " - ~ , '. ~~ ~!I' JJ § t".

l308143). Iar daca, eitind '00] in dumnezeiestile Scriprurt, vor aduce diavolii indQia~i, asopm n02ls,'lri pentru vreun sti~ din Sf. Sen ptura ~l ne-ar zice prin g,And:' ~~ Vezi ca rnu eS1Le asa Cl11lvintu~ aces a ~i cum poate sa fie a~a~r~ ,~i altele de aeest fet, tu sa zici c~:tr,e acel giind de u1.doi,aUll, sau de huHi; "I Treci trutpoia, Olea, satanol ,cac~ eu ~tiu c~, cu.vintele D'OH1il1wlu] sunt Cllvinlte curate si

. ~

ca nl~te argint ell roc Him wit p,wuootulu" ~i CUi.~li~ de sapte on si

. ,- ~

nOOlC 'Ou esteJlrrtnl dinsele stdtl_ h san: rizvri:th" ,ci to,ate sllnt bW),e

Inantea, celor ,ce rnte eg ~ drepte celor t'e ana oo~tiin13. iar eu nepd,otput sunt ~L] llM le cuno.sc pe ele,. MRs a ~,tiu ca legea dl1hoVIlioeas~a es1\e (Rom. 'Vl ,~ 14) ,I. ,ceie scrise de 3.Sernl1enea duho'Vn[c,e~.ti S'unf~[~ ~ I,ar dumlflrezeiescu[ P[irkl~ [s.ac Simi, .a:ra:tind ci, rnare pdmejdie esre a ~sco di cinev,a S ffinta Scripturi mati presus de m lcie,gerea, I at" ,z'· ce: !Cela ,ce se obram~ceste siasnp-r8

~! '

ce]'~r ma.i PI'e$IJS d'e dinsu~ tndrizne.ste in :in!e1egena S(nprurilor jl

c u pierzare erne .arnemrllat Fimdca ,"')lm.urn caum cele m.ai :presus dle ,el ~:~ isco de,te cere mai tl1amte decit d.fmsul, neaducil1ldu ~si arn.int1e de cuv int1.d srris:! Ce]e nlai presus de tine, n D, Ie ,ciruta si celie mai

60

ISlfi decat tine ]l~ le cerca nebaneste, Cele ce s au pornncit ~e~ neestea cu cuviinta le cu'@',eti ca nu ~i SUl1U~ de trebuinta cele

~ ctI ~ ,

~ISC~ns.~, Ca pe multi i-a tnselat nirea lor si socoteala eea rea ;I,

. ~~-~.:- "ro' 11

1 ;u:ut sa ahmeee cugerele [OI~~ (HSHS S irah cap. I II 20-33). ~Ii

i~~risi~ si=s] aducs anrln~ de cuvintui S[ SC'ri~turl care zice: n Ca

" lY

nu sunt sfaturile mele ca sfarurHe voastre, nici caile Melle precem

t ai [e voastre, zice Domnul. Ci pe cat este cerul de eparte de p ~tl1uint~ .a~a de-platte mnt calle "AIe~e de c ~i.ile voastre ~i cugetele M ele de cngetele v(~(~Sb-e~~ (lsaia V., 89)., Desi cuvlmele Domnulei

lU1l m,aJl rlulcru dec~t mierea ,j fagurul (Ps, 1 18) tot1UJ~i ni se cuvine , rr usta din ele CI :lllisUf,a - dupa cea scrisii: ,," Cind vei afla mitre t II nl,asnri si mi1n,inci dintr-ins3J, ca nu cumva satnrindu=re, sa () Iliii afara pe ea" (Prov, 25" 16). ~i iarafi: ca, precum nu este bine

~ • '1 ... ..., cll'" ~ A' ,. '" "

~ manca auere m.lLl~.t~ as a, n cr a ~,S!co' 1 cere dumnezeiesti cuvmte

~ ,.

( proY. 25~ 21), ca voind a vedea lncruriie eele prea depane,

I . .....] ~1 d ... 1 .''1/ ... ","0 ~" (S f ' o: 'n ~

n I ucire, 1.0 ocui at evaru Ul ,s~; veaem ,. u, sac o mb, op, en,

UV. 23~ p .. 127)~

Si acestea fiind zise piua aici despre ispitele ee se ll10inlpla

"

U la in remea eind cwbm dumaezeiestile Scrip- -'~mi in cele Ice

'I'

nneu.i" se cuvine si ,aLdtim ~.i care.este cheia cea duhovniceascs

nc~ 'esara deschiderii ~i deslusaii m'jele,gerii noun spre c:uno[afttlerea (Je cit este CU, puililli - dru.n tainele cele ascunse ale sfi.n.1ie~or ~i Ul ltnezeiestilor Scnpturi, Deci trebule si stim si si ti,nem minte

. , I ..

lotH cici cheia spre desehiderea tamelor sfintelor Scnpmri

1" &11 ta ~i dunm:ezeiasc'a rngiciune!, ,cea curam a, inimi[ ~], a 'nhi, noastre. Acest ad,e,lir n arati, m '~.tl dlintt'e ~fin~ii s:w

II ! .1\ ,

umnezei~rli ,Pirinp, printr-e care ~j Sf~ , sac S,~rimul~ care lice

cc s'l,.ea: ,~ De ICIU,vin~ele t.runelor [celor ce SUInt in dumnezeiasca l1rmplJUra! farn d,e fu,gIciooe de cerer-e a aju~Druruui Iii Du_mnezeu n u te apr-opin!, ,ei ,zi: "Di~mi Doanme m~e ca sa primesc ntirea si nuterea ce.lo:r. dintr dJinsa'r, Si iwris~ lice:: ,~ Cheie a

• ~I:"'" - :Ii , ~

~ , I: gerilOlE ,celot ,aOevijr,alte ce ,sun! intru dlumne~ e~t~ii cripmri

• :r. ,.' " - " '.- 't\ ~"-,,,, " '11- :~! '(C~'iI' .. rr 7:--3~ ..... p '-, 'l ' 3''''9·':] 3C ~'\

I~C ru,~ac[Wle ... so~OO'Le'IIe--oca.,es~e .' U1".'. ~~. ~ c~ ',-rl.,,-"~ ',-,~-'::J,f·'

n t'h I p asemanator ne smtuleste 81 dlllmneZe1:e50Cnl Parrmte Efrem

; ,

II I ~1 l i ctmd: ,~, ~ ~ c~d vrei sa ,ezi Cit S;2l ,cittes.ti,[ g,au daca pe ,altul t]

61

auzi c itin d." roags-te Domnruu] mai tn,m] z1cind:' <;~ Doamne Jisus Hri stoase, desehide-mi ~.leChi~e ~~, DemEl inimii rowe ca si pricep a face vola 18" Daamne ti nememio sunt en. pe pam.int, Si nu aseuozi de la mine ponmcile Tale, ci d,escoperi ochii mei ~i voi CUIJIQaJste minunile diin Legea T~" ArMa=:mi. mie cele nea:r.atate si

,- .

eele ascunse ale in ~,mH 'meille si ale mooielQlciun~i Tale; c.i s'P!"' re Tine

, ,]f

Iilidajduiesc; 0 Dumnezenl meu, ca Tu sa-mi Itrummezj mintea",

(Cuv, pt. a 'loati :mttarmarea cilt-e monahi, ~OIlJi, n)' op. cit, p. 283).

Dar, care ,eratH nlie] , tot] not a se nuie!let:nici ell cidrea Sf.

~ t r'

SCI'· pturi? Da, ell] ad,ev,mt da, Dar care to~i 'Pot a si mlEillege Sf.

,_ ~' i _

Scdntn~? Nu~ cu aaeviir(lJt ]1'0, Sll1entm ce acest 11Jcm? Pennu eli

~~~~. , ~

in S:f. Scripturi ,'~ sunte unele lucruri en aneveie de in~es,~ pe care eel nesthttori sineinrtirjti ]erasta1m.icesc CaL si ne celelalte Scrinrtwi,.

, _ ~ '~- , l' r ,

spre a lor pierzare" (II Pew I U,~ 1 '6.)~

Deci trebuie a ~t] C~ mtemeiere ci t1IU orieine :u.e dreptul san chematea de a itlteJeg.e ~J. aexpliea Sf~ SCf)llptm:i; ei TIum~ Biserica, prin neesoaaele c:irora li s-a tn.c:redinru,lt de la Dumnezeu aceasta

~ ~

ehemare, Cici. If[ B] ser]ca nu totiau aceeasl ehemare 8~, aeelasi

• ! ~'"

dar, Pieeare are un anum it dar d 0 anuml.ta, ehemsre, ne care alt:ii

~ , 1,'" - - .!

nu o pot avea d.upa ,ruvlntul Ulm.n[i~ el :maRi~ui a,os~olli Pavel, care

zice: ~, Pe unii i Bla pus Dumnezeu 'run Bismi,C'l~ 'mdi pe Apostoli, ,a~, doilea ne pro on) ci, al treile at me in:viti~ori.,,". ~~ ~mo[ zioe: ~; 10are 'loti,

r.: !Ii"" .F, ,r I'

sunt ap otsoli? Oare to'li sunt rorOOrooc:ru1' Q,Me toti ~l!ln.n invidtori .. ",1

, 'll [Jr' ,.::!!

(1 Cor, XI] 28 ~30;, Efes" IV ~ 1 I), De aeeea :fiecaf1€ este dator de

a-~] vedea darul ~i chemarea sa pe care 0 ,are dl~ la Dumnezeu ~ sa .no voia~ci a-si msus] unele dan:.ri si chemm p-e care :m,], le; an=!.,

~ I • ,

Acelasl mare· ,A'A03®Ol P'ave] ~e awtli n,ct$~ oo~ir .z]cmd~: 1<,' Fiec.ne~

, .IF

f-rll;~Uor~ m1nl ce a Lost cbemat~,intrn ac.eu.ta sa rlmini tnaJn1IDea lui

Dunmezeu'!" U COl., VIE~ 20-24)~

Asooar, fiind,cih nu toti SWlrem an ostol:i, nu tou mmofOlci,; no.

• ~'JIi;!1 r .

to:tfu dasc,ili~ lThEl, tml avem clUv,tinml 'tntel6]1llci unH s~ d CllIU)~.tmtew s.i

:! . II Ii r 'II ,~,

at desJln,irii duhuruo'f 0: C~r.. XII; 4.~6; Rom. XlIi" f~)., De .aoe-ea nn

62

It ~ti plIre:m a mtel,eg:e seripturilesi iar,l~i:: fiin_dci nu tuturor ni s-a ~Inl ibteJe~clun~e®:, si. s~]inta on bn," UI 19-12;, tv. 29:; PIQV. :U 6,;

~]"'. J 'r ,,\J!!:t." _ ,

Il£ies. Ii 26; D'fllll. 11, 201, ,XII. 22-23; Le,. XXI, 15; l Cor. U~ 12).

ue aceea nu to!i putem a lOl'eleg,e ,i a expHca S,f. S~r.ipmrL I ~ risto s este adevsrul (In. XIV j 6) ~l nimeni 'On poate rn'teleg,~, ncest adevm mai 'b:rune ca Biserlca lui Hristos, em este s~]p ~i III ~ ~rire a, ,atdtrv:ii:rului~~ (Tint. Ill, 1.5). Biserica lui Hristos este wt~meiata pe temella ~pos~oUlolr ,i ,a proorocilor, pi~Jtnl rea, din l a pul Wlgmolui food ihsJU~i Ii Sll S' Hdstos (Bfes,. II, 20;, Rom. 'Vn[~ ~:, 'I saia XXV E~ ] 6,; M~t .. XV1~ ] 8:; XXX~, 42 ~. a.)I" Apestolli lui II ri SU(Ni pilln 'prin. puterea Dulliluhwi S.ftllit la condncerea Bisericii p:e

piscupi { I Tim,. t, 6~ Tim,. IV~, ]4; ~P."A,. VI, 6; Xi V ''- 23).

Acestor episcopi, agezm de ei 1m. Biseriea le-a ponmcit sa se

,I: :1" . n.f

11 ~ zeasca pe sine ~i inv:at!tmra ~~ si SlMuiasdi. mtt-ing,[ (I Tim" ,~.~. ~

~ l), Acestora le da, purere s a hiroiani~easC'i Preoll] (Tit I, )). It ·e'stm~a le spune ,sa nu hirotcneasca prea degrab pe cimIev~ U TIm. V ~ 22). Ci tre aeestia zice marele A'Po8to'~ Pavel; '" Iar de itrya~a

, ~'I

nueva in. rut cJJJip ~i rill true de cuvimele eele smli1Yoase aie

I )nlU"J!mul1l1i nosnu Iisus Hristo s # Ole trnv.~!titlM'a cea buna dUlpi ~ I cdinti" sa se dep al1Ule (de) unwl ea aeesta" (ill Tim, Vi; 3-5)" l' l'd si, in~ele;agi oricine ca numiiti Sfill!pi A,poston ~i lllI1l'[a~ii lor u ~ primJ.t de [a Dumnezeu pmerea de a institni ierarnia in Bi5,~~a

I H ~ Hristos (Mat XVI, 19; XU, ] S; F. A" XV" 23; I Cor, X~V ~ 3'1) U Corm x, .8; XII., 10; Bfes., rv, 1 ]=]5); 'lor le-a lnCredEnpu M ilnlurrtcQml nostru Iisus Hristos in trntregiJl'le; tnvi~tun, EvmgheJiei

Sri le lPli'il'm~ 2'· 5,,"',6·]1i' T-:-'~~ ,I 3· Tim. I. ]3) si tob. crestinii trebuie a

• i I· \-1Ii,' ......... ,' • . 'li~ ,.II" ,U.lih ~" j , ,.', ~' ,

r su, ~rne legilor Biserlcii ~i eonducatorilor Bisericii 1 ui Hrisl~s {M~l'l" 1 s, ]7~ Sf. A,. ,XVI, 4:; I res, V',~ 11~ 13; I Tes. 3~ 1.4';, Evr. 13.~,

14 ~ [ Petru, V ~ .5 r

Deci, din m'rturiHe SfifJJJttci Scdpturl, dlin celt de mai sU;s,~,

Ilt"cu'e din noi tttbuie 8i, tn~leag:a ci nimerul DU, ,ar-@; vore ,s! I n1 cl,e~'~a $.:E:mta Scripmri a~ a, ,CUIn i S~aJr ,pma l'i(illJ], mei .nu are vuie

i -e _. _ . .

~ II propovaduiasca Cuv,ininm] h~i. :D~mnez,eu pini I1JU v.a fi trimus ~e,

~ ~ II 1 dUICatnrn Biscri,cii.. oei a;s:ezmi iffi], Bis:erilei de Sf .. AposwJi (TIt

_ .. j ,

K .. 5).,

63

Ci,cj '~'I cum VQ;r prop oV'id.ui~ d.e nu vor :fi. b"imi~:i ?"" (.R.cml~ X, 15} Daca prin cj~i.rea Sfintei Scripturi SJ€ naste tt1 nei eredinta (Papte 13, 48;, XV~t 11~, In., V.tI 39;, Rom, X~· ]'0, 11; XVi,. 26) ap oi s i srle ca 1],1!lJ tot eel ce ci,te~te Sun tide Scripturl le poate ~.] 'm'l~[eg'e pe eiej c~ are nevoie in acest lucre de un ~oV',a'lu~to.r~ care poate c,lliuzi peel ~:i . a-i deslo~] adevirul G]J1l Sf. Seripturi (If.A, vm 3'1 3~'- X·· m'Il 12 X~V~ 1- 'X' _. vr 30-' 3'.A1 ) D·...· ";_, .... j.I!L~ "! -.J.;.:.JJl JlLj . ~ I . .;'.~ .w,~ . - , -+:; .s. a... eCL:sa. sum &~ sa

tI II' s

rl1J~~]egem ci d~n .~ceasti, prlcina. s-a. umplue 1 emea de eresuri si

- "

s-an ment ~·tjtea dJeLbinar.~ in Blserka, deoareee mul d fl1etnvitati

, , ~

au voit a tnl:eiege Sf. S·crjp't~rii. dupa capul lor ~i 'On s-an 1isat

ciUi'Uzi~] de acei ee aveau de la Dumnezeu darul itv,ititllrii si at

, r

deslu~lrii n Cor e. XI I, 4-6) ,1 a,a. VQ]]1d a se m~epp ~ au llmebmn]t

(I 'Cot' .. I 1~ 19" 10, s .. a.) i

. .

Parri]t~rn:toI ~i fra'p.[o:r~ spre ¥nch,eier8 venind c!lvltnt:u~ nosuu, vi 1)jJ'g si llnei1 mime cit 'in aeeasts predica deSPfle, citirea Sfintelor Scripturi V-W11 araintit de patru lucruri:

1. leaf de .mare:/apta b~ma esse citirea Sf: S crlp'tufi?

2" Ce fe\{ de Isp! te se .ridi cd din partea dra,r:.ilor aSUp',a eelor ce se indeletnicesc c~~ c itire.cl 1.01-~;

.3. Care este cheia duho'vnicea.rc(i spre desehiderea .fnJel,fsuri lor Sf. Scriptur,i j:

4 . N~i tOFi aupriceper« de a in,telege Sf Scripturi ,lira ,{l ave'a un pO'M!tiltor i~tusi"t lnlr,~' aceesta.

$1 ,aCUM, la sf!rsitl!]l cuvanru lui zice: ,~~ Fie ea 'nrm mila si

,,"OIl ,I;:!

tnd.urnrea Prea B iilJf.luJui Dumnezeu sa. tin. &rn eu p'aJcatos,u] minte

'j l'" .

eele ce v-am vorbit sfimiilor ,~i fratiilor voastre s,1. prin amirsirea

, ~, , , _

acestora sa ma trezesc ,I en din somnul nesim.tirii mele ~i si rna,

ilndenm spre Iucrare, ajuta.t derugaciunile sfllnlHlor voasrte, Amin,

DESPRH VALOAREA S:UFL,ETULUI OMUL'UI

p. ,- £:e vafolosi j),~~,l d:e fit' d(:jh,6:ndi lrlmea l"oata :sf, l:gi MM!ierd,e $~/~'et~d sdu ·',S~~~ ee ~a

• I l,,""'" !l~'

da o:m~li r,~ s--clrimb pe,Urli .sufle~ul sail? ,r,

(Me. 8,36-37)

~n nredica cu. tileD.irea S finrtte] Evangfu:eHi de ~1.i se va VOI1bi.

,Y.

I'c cfu ne valemina Prea B~nul Dumnezen, despre cinstea o:mu.l~i

~i des-pre: vallioare s,:fle.~llllli omenesc, Ali. auzit tn Sfinta Evanghelie lie aai cuvintele Mlnt;l[Ii~o:ruJui nQ~}:am Iisus Hri:s1O'S, care a. ri$.'~:

u Ce va da omul 'in schimb pentru sufletul ,s-iu? (Me. 8, 37)., Oar care asa de. mare valoare sa aJba sotletul nostru m,cal sa. W1U

,.

P o ali f] 'ta;scumpinu eu (oata lumea asta? Ca. auzim ce spune

Man tuitorul mai depal1e: 'i" De ar do bind~ omu'] toata, lumea ,~i de ~ a pierde sufletul s au. C"6 v,a fO].IC)$i'~I!?· (Me, . .8 ~ 3.th. A~z[~rn.~. fla!4ii mei,

nl de .mm si nenlis:lllrata valoare are sufletnl nostru s~ la cita

. • 'II

ill ste si valoare l-a ridicat re el Insusl Donmrul Demnezeol si

r IF Ii II!

M antuito-m'l rn1 ostru Iisus Hristos? ~i daci adeviru[ este a~ a, cine

Vii pUle! vreodata a se tQlPoUivi aeestui nl~ ,ooevM?,! sd\ poa'ta ice ca 8~ne1ll] nastru este mai ieftin si .liJJU p,reruieste ,cit lumea

. - - - - ~ 11,

luata?

ToC'mru de aceasta sfituac si dnmnezeiasc a Scrip[uri aE

, .

u h icei de mul te ori sa numeasdi. pe om n s lJlJ flet", A uzi ce spune Ia

I ~l'ere:)~ Iat sU'fletel~ (;,M'e an intrat ern .~'atob tn Eghipet ~r care au l" ~ ~l din cp;apseJ.e lui an fnsr de reate ~ aizeci ,i ,~se de sufleie afara II · lcmeile feeiorilor saL (Fac, 45, 26-21)~ j',ata cil Sfavrta Se;r:iptlllri.

65

n numeste aici pe OYl ;, suflet" .. nu spune en ami] a oemeni au i~i t din I acov j ei atitea suflete. ~i de ce il Dlwn~te Sfinla. Scriptum pe om de mIlle on ;.; suf[et~~"1~ .. lam pentru ce: penm.w. valoarea cea mare ee D are sufletul fa~a. de tmp,. Dar poate oare eineva si i spuni suflettdui om?' ... NUl' omnl se poate numisnflet, dar suB.eml nu se poate nOOli om, Pentru ce? Pentru c.i slf)Jew] Me 10 fire nevizuti, jar trllnu[ are 0 fire vizutl, sl s.irntiti s~ cirl.d aeestea sa

r 'II II qJ

unese mtr-un s-runglf ipostas amnci se ,chewna om. Dar" me].

sllIflew] nUl se cbemna om 'ad 1ruf J' nici 1nlpUm ou se rice om fmit sutlet .. Cici omul este un ipostasunit din doni (ni, ,i sUJftet ~i trup, Iar dadi totusi in. ,cltelV·.a locari din Sfinta Scrinturi ernul se

, ~

nume~te suflet, aceasta este, dlUrpa cum am aratat, penmi cinstea

rea, mare a sufie.t1J.du], fa!i de 'bnp .. Dar ce este omul? OmuW. este un sb--ibure ~i un tot aJ. inlIe:gn m!mmi ;e care a z~djt-o, ]B,unU1 Dumnezeu in eel' si pe·p-,jmint. Omul este acea :rOOti care tine '1egi~r.a. en

I' " ., .

cele patru feluri de lumi pe care le-a ilent Dumnezeu m univers,

El Corutm ici cu teate e1dstentele cr le mt1mfletitte 81 ndnsufledte:

• !,;; ~.

a) eta. regnal mineral, b) cu lnmea vegetailli, c) CUI lumea anlmalelor,

- ~i aped CIII. lumea eea neviizlllta a. tm~,eriUor; amici eu lumea cea ,gandit,oare.

Deci omul este 1lII tot a1 lumii viz~te s"· alllwrmii [1evizul1ie si

~ ~

de aceea simta ~i dmnne~iasc a Scripmdi n~ nume~te pe om

n . are" (Is .. SlIM 3,~ 1.8) si in a·~.t lee zice: )t Mare este omul si

f

cinsdt birbatu~ mUostiv~~ (Pro v .. 2O~ 6)1" Dar de ce tI numeste

~

mare? Pentru ca, 'in om se reunesc ~oate Iumile create de Dumnezeu

~i pentru cit peste toaie acestea el este " chipul ,1. Meminuea, rU], Dumnezeu" (P,IC .. 1" 27)., Dar :si vedemcum tine omullegatJllJra. en cele doni 'feluri de luml" g,lnditoare sm. s:inmitLQI!l1t. care lWei tui1esc

. "'.

·[umea in intregimea ei. Sfintu~ Origor-e de Naz,anz zice· n "".

OmUl In ip,ostasi1llIJi sau are dlin regnul mineral (adicI. dim l~mea eea 'oetnsufle1iti) fl.er, SBe, fosfoY', piatta~ apa~ p.imJ~n~ si in Slcmt mal toate ,s1I!lbstantele pe care Je despart chiinia s] arlteolo~ia.. De

, . '" itI

,IS emen ea" omul wn alclim~rel lui .are.. m'l1·~.te feluri dm regnul

veg'etru din celie care ,cresc si scad se nasc si 'p: .eT'~ in om se ,1if,asesc

- ,~ .. 0

1:£ IJU

rasaduri~, ierburi, semlnte Sl10t felu[ de ierburi ce se .afli~e fata

:II Ii! r C!

pmllinmlui. Apoi emul lme legau,a ,~ cu lnmea animalelor, ~.

aeeasta prin cele patru humori (~me~e'lO cia: flerea cea neagdi, llerea cea ga'lbena silngeie ~i Ipa (vezi Sf. Ioan Damaschia,

ogmaiea cap, 12).

EI ,avind. aeeste patm feluri de humori din care mall rues este a]catuit tmpul dobitoacelor pne ~e,'uur,a en cele n,eclvin~itoare, adica en an]m~de1le. Dec m iati cum, omul face 1egatMa, cu eele trei 1 Ulmi, minerali,. ve.g'e.taJi ~] an~m,aIi." DM Dare numai la ,elit se opre,.te omW? .. Nicidecuml, omnl, cum v-am 'mal spus mad sus, .~[[,e [e~iUnra s[ cu lumea eea nevh:uta. si in~el:ll'~ilbili si ra~'onaJl

\ iCI ~ ~. "'0"" ,.~1If

d in eeruri, omul este mai presus dec~ himea cea v,uu ta, s~ smnpm~

l' d" '1 v. .. 1 ... w·' .::::-, .... di . L~il

nn- m lLegamrllcu . umea cea nevazuUl ,1 g.i-lware a mgeruor

(Sf. 1000 Damaschi, Do~ica" carte I; cap, ,,12)~ Deci, fiirndci

mu'l uneste m sine eele natru ~dti. in mde, 'mDul se n~$te

:Ie y - ,

m· -- SU .n,,.,1I~ti"!X lin Btl mi '·ca." ..,;ll~. n.mu"1 se I"'h;t!i{m'<!Ii~ ii'ir'lllftilil':ilt

.. lcroc'o:s;mn· Wl~A. ~""",-m~ I ' ..• , , YJ,1!i!JIJ 10' . _ow s:: 'Ii.< ...... , ,I _q,q !UII.UII~

fume micl1' Nu, onmlldupi Marcille ~ololg Grigore .~i, dlr"a. altfui ,din fint-1i P'irinti :s~ merii filoSQ(fi. ai Bisericii lui Hristes se mal

~ .. J'

eheama sm 'macroCO:SD10S flindca eSlte mai mare decit toate 1lll1ille"

" ,

'diei (I lume mare m 1003, m1ci~ deoareee el uneste in sine BU

numai lumea cea vizuti si s~mg~,i, lei si eea nevizurti; si [P!

~ ~ J t .

deasupra tutnror e~, esre dupa cm.pw hd, Dumnezeu '] dupa

'~eminarea Sa (Fac .. 1" 26-21)~

Dar sa lisim acestea care se ~au ~a panea v:lzuti a omubli" tlici Ia alcatuirea mu~ c'u] eele trnnegd s] simtile si si, pomim rod

- . 11.,,-\ - - w-., ~.,

eparte cuvintu~, nestm despre facultllillie cele mai maIm ale

unetn~Ul[ nostru care se imr:-irmsesc :sl die 1nsuS\iri~e ode g;lndite

r , ~ , .

~ lc lwnli oe]ei nevinl.tte. Se ,tie ca, lwnea rea nevazftl ~i gand~®oare

ingerilor se compune ldim. noni cete ierarhizate 'in ·ttei ,ninde ,~ mume: 1) Triada I; es~e a lngerllof';, .3. .Afh.ang;heli~or :~i a. uc-epitoriloI; 2) Triad,a ,2. II-a" cell din rnijThoc: es,~e a StipanU.of; a IU I er]] or ~i a Domnilor) lar; 3)r Tfiada a, III-a ~ c;ea, mail de sus este

\ Pfea feticitellior Thonuri (Scactme) a HeruvimiJor ,i a Sera:fmriJor

67

,.

(Sfinml Dionisie Areopagiml '" Ierarhia Cereasca cap .. IU~ pag .. 15 ~

Chi sin illlll. 1932).

,

Sii vedem acum to ce fel si omul sa tmmini$eSl~ de msu$~irile.

'Il 'r '! 'r I!

acestor prea .ferk;,i~e cete ele ingerilor,

illgerii se dJellliesc slugi a~e lui Durnnezee dupa cea serisa: '" Ceea ce faci pe tllgerii li:m duhuri ~ pe slugile Tale para de fcc" (Ps, 1 03 j 5). In_gerii sun t aeeia care ne ,ajuti nona tm necaznri in Slc§rbe, s] m ]s'pJlt -, ~i ei pururea se bucura, de; eel ce crest in virtute ~ i pur-urea se miMe$c de cei ce cad tTl pac,ate ~] ii ajuti ca sa se ridice din pacate ~i din greutiti. b.gerii slnjesc Ia m!nru~rea sufletelor omenesti ,i l1]ciodata nu ne pirisesc pe 1JlO~!, pin~. la ie~ir-ea no as tTdJ. dill 'V~ata, aceasta ~i in vremea sfir~t~~~dui nostru. fu.glerii alcalwiesc ceaa cea mal aproape de no];, lor ]'i s~a dat spre pall piimmtu~ acesta s] sruujesc m.ai aproape de noi la mm mirea sufletelor.oamenilor. De aceea marele Ap.osto~ Pavel a zis: u Au .. nu sunt lOtru dlhurl slujitoare care se trimit spre slujhi pentru ce·· ce vor ,i. mo~ten.easci mintuitea.u (Bvrei 1. I' ill 4)"

Sunetu~ om.l1!]lu~ are si el de Ia Dumnezeu aeeasn luerare ca sllngeml. El are cf'ediu~"~i dragoste de. Dumnezeu si $luJe~,te 1 uiDumnezeu cu fri.cl ,i cutremur, Suft,erul nmului are ~.i el puterea de a slu ji, de-a aju.ta pe fr,ltii sii" de a- i mOOgaia, ill necazuri ,1 suparami.; de a~w. lotm C~ ,cm,vantul ~i de i alerga iilll,totdeaun~ spre ajutom~ fr.a:~10f' s&i prin diferite .mJjloace; .penlm aceasta dar si OQ1iW este un fel de wger amesreeat din doni, f .. ri cern il nmnute

!

Sfintul 1.000. Dmnaschmn (Dogmatica),

Tn JI1i\CIi . 1- b. .... f 1 '", '" ,. · "" ~, .

mgeru zeoara ca .. u gend pnn cerun ,W pnn vazdruhun;

intr~o! clip! se cobQara, tn I3ld;~ mtr..o eli.p,i. i1I.conjo,ari. pimnfultll] ,~ nu este eprit nicl de ~itoye:ra'P nici de Itmosferi, niei d,e sb'atosieri, nirnic nu-l finpied~ci pe e~~~ (Sf~ I(u~Jm. D'amM.chJ.n" D'l),gm .. cartea a U -a, cap~ ,3)~

68·

Tot asa .. si sufletul omului cu. mintea sa. SufieOOI ell partea ri v i toare ,it s~ care esne mintea care stli.bate ceru mur-o clipeali de 0 ehi, se ]?,ogoara la iad, ill ~nchip~ie ~ciJe cel,: '~ ~o-lo leargi unde v rea, ~~ OIl poate sa tie opn.t de nnnenea, caci oriunde

vu ieste aco'~o se duee,

Ia i. asemanarea suflet1lAlui nostru eu ingerol Ceea ce are

ngerul tn trnp'l' cmul de abia are cu mintea sa, ~e a:eea spIne I n.m.t'll1 Grigore de Nisa marele filosof dluho:vn'lc ca: ;~ tQn~;u]. e 'rate C'U inge:fIli~. dmpi partea cea cuvlrnm:atoar.e'~ -(conum.~rl.u l~ V ia\i lui Mois~: pag, 831 ).. Ce este min1ea om~lui 3 r ~eea esr:e ~t

ngel'ul ell trup, lncepand ell oerele tngerilOI' ~~ pani la 3J. S~r~~10,r~ 1 oate puterile, tnsusirile si darerile fie,c-k-ei. cete s-ac deserts dupa.

III I~

uvfin.tul la Soberul Maim.nor V'oie~o 'i al cetelor ingerestl

M ihail S] 10 avrila, 8 noiembri~ din v[.etile Sf; n~JOf. Dar nebuie sa tim c~, ell desivirsire netrupesc numai Dumnezeu este caci to~ ngedi au trupurUe'·lor. DIm' trupurile l?l _soot p~e~ s~.bP~ l~. pT,e~ met din foe ceresc ~i S.lW~ num]\~ in scrierile B~senCMt1

, netrupe~]~!'.

Aceuti ceati este a deua din ienn-h~,a cea mal de jos si au casta mi siuns de la Dumnezen, P.rimesc erdinele lui Dunmezeu descopera pro·orocille de la Dumnezeu .~~ bine,vesresc tain~ele hIDi umnezes '~a. vreme oamJ!!nilor ,i mmfor popoarelor de:p, p,amlnt. r. D.~orusie ARcp 3(gitUll.; op, cit. cap, VII" pag. 28 t cap. '9" pag"

7). Stiti cum a binevOtl Arhang ,elm. GaVlill si a1~ i'o.geri din ala' a~east.a trimfu_~i de D~u .~. n~terlea Stl;~rului ~oan lezitGrul si lao nastere.a Mantui~rmllui nos,tru,.la Euna;... Vestire a

~ ,

a'icH Domnului.

Deei AIhanghe.lli au .aceasti misiuae de la DUID_nel1eU . care li

descop ern. Jor prin cetele de mal; sus :? .pam'ealii ac~ti ordine fl Ul a in dipa ·cind prinlesc, ,gln~:ht~r~ oniin sl. ~e aduca, ~e fala.

69

pamlmllll!li; ] a fiecare snflet i1 parte. Sufletlul nostru n~ este nic i el stra]ntde luerarea Arh.anghelilor. EI are memorie d~tA lui de la , ' 'umnezeu,~il1e minse ~o~re" iar mintea lui daca este hnnmata de Prea Sfintul duh, ~~mpirt,iseste si bit, evesteste Evan. o[1;e] ~a si

" It l~' ~

Cuvru,tuJ IDu] Dumnezeu ~j toate tnv ii'lituril,e cele de su fl~t

mmruit,oar-e oamenilor spre a-i aduce Ia calea mamtumi A sa

,~

precem stim ca marele Aposwl Petru a predieat tn, lemsalim si

~, _ II W. Ill· '

lntr,-o sngnra Z1 au crezut ca la 1.000 de oemeni, iar a dowalzm s-a

Bent num[i:m~ oamenilor lu.minali. prin ,cuv~ntul A P Dsto"hdui pin! ~a ~tO(}O a~a au binevestit Cuvmtul ~ul Dumnezeu SWI Pi AposroU pWni la marginile :illmmii precum este seris: ~~ in tot pimmtw au ie~illa vestirea ]o'I',i lamarginile himii euvintelorlor", (Ps, 18,,4), lam, ca ~.i at1!J.ang']u~;Hi cu trup au fnst SfintU ,Apostoli bin .. lWeS[iwri ai Evangbeliei lui Hristcs,

. ' .

lam dar, ca ~ ,Ar1tru1,ghelii, eamenii au ,i Darul bunei-vleStiiri

~'i al proorociei, ,Cic~ (OW nmlp din Sfmnllllui Dumneeeu au avut daru'ID de a ~i mai traa'hn:te ce are sa li se in' imple lor si altora, ,A ~a au fast S(mpru Petriarhi, Prooroci, ApodoU, Iersrhi Martiri si cu'Vio~ Plrin~i de prin pustii, Deci iali ci si s.ufletlll omului s'e

_ ,_

'" x_,~ -

'~mp~, utsc-stoe co n.urerna lum Durnaezeu si de. darul Arhan n"h,,1 ~1n-1II'

II! ~ r - [11 - -. " &.~.I! ~ifl

Omul poate sa binevesteasca, sl prediee, sa mv,ere si sa

liimuteasci pe cei I1e,hutorl si sa tmn:umte!lScacredin,~ lui Dumnezeu pe pkniirn't spre slava ~ui Dumnezeu,

iNCH,PA,ORIILE

Dregatoria acestei eete eg'- e de a pizi toate hotarele tmpmitiilor lumii, toate ~arill~, 'ware fIDururile; toate orasele, toate siUe~e) \in_uturile; toateregiunile lumii . Ace§~ja au mare' &tipinire de la Prea B unnl Dumnezeu sa, nu se fICa 'tiz.bOlaJe intre oameni. Sau dac~ mgid1llie Demnezeu a se face, anmei ei pazesc fiecare popor ~i fieeare 11mbi, [de fub eel" (Sf. Dionisie ,A'!eopa;gitul, op i cit.. cap~ 9, p~g. 41)~ ~i. slJJf1etul omulu~ are aceasta ~nSu~rr.e dupf!

70

~I m arati Sfimtii Pkh1ti~ Omu~ui I: .. a dat B unul'Dumn~~u sa aiba, I i epre, sa ~i.legi prln care sa. poatl ccmduce Imp~lii .m~ ~ \ ate putemiee, d. faci legi rnilitare, legl civile, legi aJ~mnstrae

, legj de ordme si d;iscipiin~,,, ati 0 mYl~e de pu ten c are le

., ~ ~ .

re asemen'e.a incepitorilor. 9 ~ omu! stiiqp3lle,te erase, ~ ~1

I '! aridi si dnoturi, aceste puteri i s-an dat umuiui de la inceput ~ md a ;~s, b_ezeu: n Cre,ttl;i, ~ vi IollltllP9 ,i stipini" pamantu1.

I p asuHe cerului, pestii marilcrm: ~;i cele'ktlttt" (fac. 1, 28)1, •

Deei puteJ.-ea aceasta de a stlpinm, ~i a tmpari.l1 10 are. ~l ut1etul omu '~i 51 in general Qmullual ell tot ell suflel.

~

stAPANILLE

Ac-euti coata prea 'putemic~ [lWd. mm p~S"t1IJS de trrada inti!.!

I'C ,aceasti 'fltisiMe CD stipm1e~re pe ·diaVio~L Foarte ,mul~ u , lama, diavolil pe oameni daca n -ar H ~easti ,ceat.i tnl.J!strata cu

n ~ are putere de la ,Atotputemicul DtI>1Dne-le~, !~_ ,9.-1 ,st~p~i '11m-de de d"a,Y'loti sunt tn viduh", pe paOlint; Ul apa ~1 sub .1I11ant s~ in aeru~~ care inconj om P llnin.nil ~~ 'mtl,eg univel'su],~, um i s-au spus s· ~Ul .IQV: u inconJrm,at-am pimin.t1ll1 ~i toate eele

, . . 1

I' sub eel' si iraul ,swtt de £ali'" (J:oV' 1~ 7]'j san. cum zice 8~ ~re.~

po stol Pa~[e~ ,ei: !",i U lupta noastri. este bBpotriva tnc:ep'atorilo~" S1 donm'il!,or si ,al stiplnimmilof mtm1,erncglui veacului aeesnna,

lpotriva tl~tilllor fupilu!ite 10. vb1uh". (Efes 6, t2~; ~i ~

)t locul se ,giJs-esc diavolfu ,i ace,tia ar v.iimm.a foarte 1..1duea 1~1 UI meLell,,- ptliJltrul,ca swttanJl~t.a putere are_tocal daci l~~~,~l vo~e umnezeu ,cu 0 "~Ii'"iGhi,e at btoaf\ec p,amWltull pe c,ealalta parte

, ...... ~ ..

upa cum spmte SBnrul Serafim de Sarov, D~ar puterea sabnei. ~l

slugi lor iui este 'tn~,lidi Ii fi ,circuRlscns~ de pu~rea,:ea,

n 'n~ir!IDita a lui Dumnezetll si Dtllft?ez.et pnn .ac~~s.ta ,~ea~ a I ~pinHlor; 11 su:pine,te pe (d~ nedindu~le lor .QU~ sa fac~, VRJun

U.l oamenilor SaM, alter zidiri ,ale'1ui.

lar cU, voia si 'Gll ingiduinta In1 D~nm'e,lJe,1ll 'pot I, face mare

U~ dopa CUID ved,em in smnta Bvanghelie ,ei 'nfuci ~n porci nno au

71

,I primejdii sl asa prin aceasta eel-til. se pedepgeSC die laD~eu

l nenii p\acito~~i din ,an1.Lmite pM1fu ale pamtn~ulu]. '~m1lLd ,are :~e~ ~c la Dunm,ezen d3111J] pe CHe n are aceasta ceata ,,3 Putmor.~ I oarece omul, ro.gijndu~se luru DUIm1eZeu cu darum ~1 CU! 'Pu~a " 'ua. de 1a HI 'ptl'a~ race minuai. ~,ali Sfin~~ P:oo:rwDC~ n'-.~u ~ac~t m'nuni mari si au iJt1viat ,i mOJ1..h ca Ilie "] Ebse~? ICi~l dln

postoH n-·&IWJ ~ ficu, marl mm.u?~ s··au_t~~~i.3i~. ~i ~o~! ca Pe~ ..

I ~ S ~'n-' '("I'ljl 111'0" ~n E'UiJit1i,;m,l-labsh1l? Cit] dm sflfltn Ietarh, ~

~ ve iJij, . lit. ,Ij,!j I' 'J;J!,II.~ .'''' ~i!!lY Ii"",·.· f '_'

ucenicl ill] au m,c:ut mariminuni §i au tnviat ~ 'moqii ca SfinJtui

arele .Mucenic 'G'heorgbs ~i alp]? . , ASMar" omnl are de la Dumnez.eu darul de a face ~n1l.Uu

.\d si'tn lot de a. crC'i1mu~ 'V,i.nrurue $l schimbarile vremurHort el l'ln~~ujeste midularele trupului sau, oc&.m.lIiet-te virtu ~e ~~ uimile ~up1[]lu] siu ~].' e pune pe. '~03!Jbe in _IafuiuWi sp~e ~Uljlb~ s~ lava lui DumneZleu" dUjpa eea sensa; n Ochiui tOO. drept sa vada ~l -chea ta cele drepte sa auds" (pfIDiOV~ 4j 21--27).

avut voie sa Be duel p§rn.i. nn ]e-,a oat vole Dumnezen, (Mat 8., 12; Iov, 1." ~2).

Deci Ceara StaplMi]oI are ae.,easta misiune de a stipini pe diavoli ¥ 3. nu-i lasa pe el sa vatime vreo zldire a lui Dumnezeu (vezi Sf. Dionisie ,Ar'6opagirol!, op, cit. cap, 8.! pagl• 32). Decl si se ~tie ca ~j sufletul omnlui are acest dar de la Dumnezeu de a sti;pard pe di-aJ.voH ,i de a s.ti;pani patimile trupulni si ale .&ufletulli~ caci ziee St'antul Efrem Sirul: '~~ Cite patimi are omul tot atipa

di 1m 1'0.... 1"

I ]JaVO_ID .are ~ntnm1S1UW 'I'

Deci sufletnl ,eei cerat sm luminat leu darul bu Dumnezeu

~ - - .

stip~e~te pe ac~tl cHavoli .,l nu vrea sl faca vo~a or ~i mai ales nu se ~asa biruit de patimlle trupului ~i ale sufletulni pentru lei, are tn el darul lui Dumnezeusa se impotrlveasci draeilor cind. i1 aJt~.ca pe el (M,at. 10, 18.; M'e. l! 15;, Lc, 91, 1) ..

PlJTERlLE

Mafu sus de ceata SmpooiHor este eeata Puterilor, care leste ,[\ d(n~a ceata dim triadaa dOU3~, Aceasta ceam are WJnikJQrea misame; mare pl.D!rere are Ide la Prea Bunul ~i Aro~putem'~cl1] Dumnezeu s.a faca minuni mari kI. tot ,amhn.mul~ dar en acest dar de la Dunmezeu Sm11 inzes.tr,aJ~ ~i oameni care sun~ aIefi de Dumneeeu 8i. ciro.ra voieste El a, le da aeest dar. ro~i Sfm,pi rnci,oifi de mUI.UJI· ,.rin aceas.ti cea a a :Pumdlo[ se tfrvrleooicesc a primm de la Dm.mlezeu darul Iaeerii de minrmd. Ceaa Puterilor ma~ are si a];ti misiune: ea

,

Oc.ftrmrllwe,te ,1. misca sfeJde cerului, pammruhwi planetele "~I stslele

cerului, Mi$CafeaJ, t~ttwor astreIDQf ceresd ell ,atita precizie, cu ~ He uimire, cu frumusets si cu nesp us i exactitate .

. ' .

Tot ,aceasm oea:ma puteriloI ocinnwes,\e vijzp1ihul s· scmnlbi.

~ ]I

suflarile vinmri~o'r~ misoara puterea ~ gleutatea lor, ca si nu v]e

ell prea mare urg~e. asupra unei ~ari ~i sir vatame pe oamen l,; orasele ~ sateto~ lor. San dadi mg~du· e AtotpulemlclJ Dumnezeu trnnite pe mJ1\m:ite locuri uragane, eicloane, taifunnri en fe.[ de '(elli

12

DOMNIILE

13

o cetate, peS!te 0 ~.a san peste mai multe ta_fL Cine credeti ca pune llllpirap ,~i domni pe pimint~ smpSnitooi ~i judJeca tori daca In]

,.,. - " '

Insusi Dumnezeu,

~ -

A 11] zi~i ce spune dflillmneze~ca Scdpt~J1i: ~~' LUi)~ in ure,cru cei ce sllapbti~i It11inl'pmi ~ru cei ce vi 'tmfip ~ntre noroadele UmJbHor ci ct.- e la Domnul s-a dat vl]ui puterea si s taJn mire a, de la eel Prea

~ ~ ~ rl' F

In al t" (.[11 ,elliepci unea lui SJO,ThO'ID(U[ 6, 1-:8)~

Deei prin eeata D'OOlfIiilo(["'1 se pun de ia. Dumnezeu, i'mpira'~~ regi t conducatori de p opoare in tot ,piInintul.. Despre acest ldevar M1JJlti ~i marele ,Ap(Htto,~ Pavel c and ziee: ;" Tat $'ufterull1,ebuie sa se s:1!lpooi S1tipinirilOI eelor mai kud~ di n u este ,stipinire decit de la Bunnl E)Wl1inlezeu. (R,aR1., 13,~ 1-6)" D~e~ ~ t031te stipanttile care sunt la cenducerea pepearelor, IO'P C o:ndu,catorii de state Sllllit pu~~, de Dumnezeu prm eeata Don:Jll11,Hoill.; ele an dee]! ace a sta. ]lUS1Une ~e a dom_nli peste diavoli ~i de a pone domni ~i imparr,ap sJ stipoofto:rl pe fata plrnhtuluL CtB. eeata Domniilor se asean~a foane mult ~i sufletnl OU1U[ ui, care prin darul ~uru Dumnezeu ajun,g,e sa d,omnelscli, oeste p~tinnte mroului sw ale su:fletubd :diu,

r .f'~, .

A'~ auzi t de SfSn.ml Simian. eel nebun pennu Hristos, care umbla

ge.} pe .1u.·~tJe cetalH Bme"S]e ~i purtij, 0 COI'QMi de daA5ln pe cap ~i era plin de glad (norei) preiiC'mdll- se nebun ~i striga: Este priznuirea tmp,irarului eel ui biruiter s1, a cetitB. lui" sm. ]b.'b',eba:~ de

- - '~ , j

diaconel care strua taint view lui, de ce zice ~""'lII , ..... ] '!iI '1i:"n-I~'It'!· rif"II...

'r ~ - , - - ...... -=. ~'i'q~ v= !1l!" oJ',r"II,.I!."". ~.~ '-1IL

mila ~i '00 darul Hris!tosului meu mUllJ~ea mea 'lrnpara~~te pesm patimi .1. sufletul owen s-a £icut cerate iii, lui Dumnezsu". (V:ietHe

.- '-

Sfm lilor 2.] iWie) ,i ali.a n Ce~ nebm a, lui o 1!lmt1 e.zJeUJ, ,era :mru

]n~ep't de.cit toali, h.wnlea:~ precum zice JilareJe A spo swl Pavel. (eor:. ll' 19 t 25), ,dic.ru tmpiri¥e21 peH'e toate p~dmile cele omenes[]. B~ uImlbla, go,( Cffi], () mpmra prea veche pe ,eI ,~ nu-~ pasa de, rei' eel rld.eau de el; clci zice nut:re:l,e A,])O.s101 Pavel: ~" De as ciut\, si mai

~ ~

pla.c o"arm.enUor n-~ fi 'rob a] [ul ,Hristos~~ (Fi~ip 2;, ,3). i21ti dec] Or

p-ildi, ci omul cu daru~, lui Dumnezeu ffiJoate sa ajrunli donm ,~~, sa impirateasci pes.te 'patitni, ~i oowmmd pes'~ ~,atimi ]m]Jarate-s'ie sJ

~ ,~~ ~ ~ !

74

peste diavoli sj n este toate ale Iumii, 'fiindcl el anmci a, de¥'emt cu

" lit ,.

~(levAra~j! ~, Drupa chipul ~i a~emDarea, lui Dumneeen". (Fac, 1; ~

( ... 27).

TRONURI ~S,AU S:C~,UNE

S e numeste asa P .. entru ci pe a .. oeasm ce3Jti se odi'mesre flea

I!I. ,,' ,

uoul si Prea 'mfll duraml Dumnezeu, nu cu Fiinta .. cici ell Fiinta Sa

~ .w.11L, _ , ~ ,r ~

ste cu. total necuprin s, ci ell Darul. Deci B:llnu~ Dumnezeu Sf

l H hne~ "in chip deosebit, ell. dam], San :P~ aceas~i oeam. a 'rooudlor Si3rlJ S eauneloe de aeeea ele si se numesc d.upa Sfitntll

'! 'r

'col ogi '~" odihnirea lui Dumnezea" (Sf:. ,D~O]1 isle Are o.l~ul,~ittll;

p. cit. cap. '1, pag, 3~)., ~i :s'U.tleml omului are acest dar de la II mnezeu pe care n il!W Prea Fericitrl@le Tronuri puran~. ~i e~ ih tr-o

... c ~ ~ '..,.... d' b;' .... D·

n sura J.OB(~e mare ,sa onmesca ,sm. sa o· inneasc a p. e rumnezea,

d ~ .' ~ A 1' ......... ~'"'- • c'· ...... 1 'D.--. 1'~ ~ .. 1 - l' '~, '"

II pa cea sensa n .. ; ceasta zice 1_ -0 w..u:; a. IDW4 ce ce wOcul'~te

ru celt de sus' m veae, eel smut mn, S,fi[iJf~, numele lui mn ui eel Prea lnal t, care tntru SOAn s'€: odifunes.teU 1(lui,a ,S7 t

, , ~

5) si in all lac zice: Ce ,casa imi ved zidi zice Domnnl, cerullfnti

" ~ io!" I

M1e SCamJ ~ll. ~im:m.tul pic;itlan~lor Mele, ~ care este locsl

hnei M,ele? au on mina Mea :~.ec."a firu.t. ne ele si ,rulJe Me~,e S1!l[:Ijft'

_ IF' ~

aeestea ziee Dnmmil si spre d[f},€ voi call1lU. fira nnmai spre

'.'

smerit si b[ind. s:i care se cR]J,tJ;emura de cuvimele Mele" (Isaia

r 1

~ ~ 2) sj $'~m~ Efrem ziee; '" d01lli scasne ~ Burtl!lI Demnezen

. .

. "1 A • ~ •• 1 . "t"ll: 'i' ',,", ... n·

necu ~-nirlS 8m a ucuea m una ee ui smen .' tata ca. . umnezeu

.f" '~

o dibneste si me min1Ja omului celuru, merit. ca ne Trenul si

, J:" ".F,

iunul LuL Dar si marele ,A110Stol Parelne $1llune:' '~t Vo~ Slllnteti

, r Y.. '11

~cri,ca D\1Jmnerewu.· c~1 vi u si ,D~Dihu'[ lui DUmJH~l~.u. se odihneste

~ t

.~, (-}- C- tJ:.. ~r5 12 21- Cfl - tIO: 30-·') A'~ " - - '? N ·

vor', .' or" 'IJ'i ,.11.;'" ...; ~'Jj,es .. .,.!!".- ' •. J1Zl De 2mce. ,···.011.

lhnim pe '[)ooul hw] Dumnezeu dacine ,cmi\'lim su6eteJe noastre

, '.

l'[lCate. Deci iali ce fel poale omu] sa, devinii tnJe,~egito:w~ care

tnUhrn.easca In sine poe Dumn~e-u, ,av,lnd din parte area misilme

"'

l~ 0 au Prea feridiele Tro:nuri din eel ~i. odiiDind pe Dunmezeu

~unerul sa'M prirJ '~ucrar,ea a 1()ati fa'pta buna) dar MM ales prin

h Ilf~O stea fa smerenr];a m mn.U ~ale.

15

HERUVIMU

HerUVIDl se tlllcu·,e~mirn ~imha ebnica - ~~ mulm clno<sbmii, si

~J • 'II

rev irs are de Thn~elepciune~' (Sf. Dionisie A'r,eopagi~lll, op, ch, cap.

'1 ~ p~g .. 25). Deci ,sufiend ,oonnlui are in parte ,aoeasti msusl1e; ,dki

.'

~i ]D~ ,. -a dat Demnezeu mintea C1I1l care p oate ad una fearte mnlte

cuno- stin t,I!!io, Heruvi '1·"1 . .. c" "a" " ,-·~I,,·, ~'d~"""~~ ,c, - . "1"~'

'~ ~~. Clod lon' ~mn se spune c· au ceJLe mal, a m leI contemp a.~u

duhO:'fnwe~ti ~], ,at11a, mlelepciune este in minsea Heruv muIo' tnclt, toate mintile r,a~ionaJJ1le ale ~ngerilo 'c'm-e sun~ mai j os decat ei

:tit p tho' steei fi '" ..... ' ... 'fiI .... v -

nu ·0 trece pee ei lara CD ei sa ~he; :wnca aD. negratta si adanc'!I

,

vedere, pentru care se mai numesc si v&ghetori, ad~ca en oehi

multi ,avind stravedere de tn.~~ep'ciune in toate directiik~., Deei si

, f

omul se imparti~~,~e de aceasta 11 crare dupa masura d3inllu~ lui,

Durnnezeu prin care po ate 6 ... , telept ~~ vegheter asupra pat]m~]or ~i ,si, 0- umple pe ea de cuno~[inta dom_nezeiaJSCl si puwld' si el

~ ,

uvh,sa in~ epc nne din eele ce i ad~naJt III memorie ell daritw~ i ui

Dumnezeu ,i prin osteneala propovedujrii cuvantuhn l.u~ Dumnezeu, el reNlllsi tnlelegere ~i tl1!elli,epciune IDa mil de suflete ]'trfatM,d! ,i sBtti~nd., Deei '~a~a ,ca "rn omul mtt..,o m~.ci rnisuri poate sa a~bl in! JeJlc'"une ~1 varsare de ClI11nos..tinti snre altii, D'M

..... • !II r p.

Heruvimllma an ~i alt nnme ,; ca prune F" ,adici 01 mare masura,

de, nevmo~ap;e. ,Ei ,au cea nnrai mare nevinov,i.~ie ~i nepitim.i.tie dJin to ate cetele tng,ere~ti. 0 miswi de n:e;v:tm(lvittLe si nerautate se

, ~ ~

g .. aeste ~m in sutletnl omu[wi ,mru ales, la ,cOp··'·i cei nevinovati.

Cine va avea, dupi CuV'oo,ml Domn,uluru m~elep' -, ciunea :s~melui 81

i! !II~r,

b]inde~ea porumbelului, aeela se face nevinovat ca ¥ copwiru ~ pe

acela poti$.i-~ u1lJme¥i ml Heruvim II. trup, un Heruvim pimfultes.c. ~i ,apow sut1etu~ omului sl omul inat in general, se poate asemsna irrutt-o oarecare :misuri ,i ell un ,Heruvim prill ,mul~ ,adunare de Cll[lo~tin,~ij ptwn mvi"acJ.1ea ~n~elepc"umH,~ prln nevwova;tie s] nepatimire ~:. neril!lta(ea pruncilor d.spre care D,omJJil~~] ~ ,Z]~:

H Pini .nn vi, ve.t! tnooarce ,i UU! ve~i, ,6 ca pmltcii nu 've~i m,o ~ni

tmpiritl' a- CAflrlil'Fii ~I ...... ~r!i (1M' t 10 3:" M' ~, l' 0 1 C'., L' ,t:: "rI, '116)

, " c.",' .... .li!;,ll!.l,d,ui •. " a,., QljI ~ _ IC., ~I,. ,J.I,C. ~~ vi '" 'f

76

SERAFIMII

Serafim se talcuiesrte in limba evreilor ~ tnfier I .. antat' sau lie] lis 'j,~aIZ.itoif-\\ sau H tncilzitof~~' 81 acelsta penmi cl ei an mare dragoste de Dumnezeu 81 ell V',ipaie de iubire tnolQiha; mai M.1lllt ded\.t, celelal te cere, ,a~·d. eu dragoste fa!ti· de AtO'q,:utemicu~

umnelieII (Sf" loan Gura d,e Aur, curvSnt la Serafimi, PUTfUL), flind eel mal aproap e de Troool Dumnezei:rii.. Ei nu numai ca ard eu drageste nem,asurata c,atte Bunul D~nmelieu, dar' am, ~ putere de a mcilzli ~i infietbinb ~i celelalte cere cu dlrago:srea de a s~uj~ Bunnlui Dutmezeu ell 'lulti dlagoste ~i sar,guinla .. Aceasta este mlsiunea pe care 0 are eeata SerMlmilo:r, car-e, se ani cum an], spus cea mai aproape de Prea Sfiinml ,i Prea A:t~ltP.~Jtemicu~ Dunmezeu,

iar si d'n oamenii C'e.W alesi ai lui Dur.rule1.eu s-an Beut serafimi,

! ~ ,

hl Q,arecare ntisnri prin dam]. lui Dunmezea, arzoo,d CU, mare

dragoste de a 'face poruncile lui Drnrrm,ezeu ,i de a-i slujL lui C1!], arzamoaJle iuimi. Dupi IC~ Luea ~i Cleopa care mergean en Mantui~rul spre Enia:us ~ t,ilrJ!d el le ml,cUJia scrlptur~~e pe cale,

I at dupi ce I-au cunoscut au lis: n Au nu erruu. lnimile noastre arzindl, mtru nom, cand, me!!ea co not pe cale ~ e ti]cuia scnpturUe" ( c, 24; .3.2).. Vedeti fi,atii mel CIlM se aprindeau de darnl Prea

.~ fi:nlldui Dub care era,l&1gl el'?' fuca nu. il. cunol,teau, pkl)a ce .1 a binevolt a se face cuncscut ]01 la fi"ange.·l\ea paini~. Dar Sfintul lenatie Teoforul (purtatoml de Dumne,zeu) care n purta pe Hristos In a sa initna si de a Icarui dirag,oste W'za®oaTe1 dorea im tt1oam, vremsa sa, fre mane'at de fiam-i, ,i sa pa iIntalsca eele mai marl

'hinun pentm d[agostea Lni, S~, cum. s-aaprins co infocata dragoste i Dumnezee Sf:ln~u~ tnlttil~~ S1 msrele Mucen lc SID Arhidiacon Sllt'f:Ml; ca :in aceasta aprindere diumneze&asc,a" au sttilucit fata lui

I ... d .......a

H 't:a 0 fati de log; f'. Cu._m pm ac.easta . r.ago~nea!zltoare ue

, - .

I )rlunne-zeu. a surerlt chinurile pbi, bl moatlle~ ucis fiLndl en p!etre~

i r~g§:ndu .. se lui Dumne1iem.n~ sa l1U Ie soc()leasci ee](~r ce n ~H'ide3lJl!1J p3c'L1lU] acesu.t" (Fapte" I; &0). Dar ,cat de infietbanta. era

17

mareleA, ostol Pavel de drag ostea lui DUn):nezelrl c,aud ,a zls: ,.~ Cine ne va despaqrn pe noi de dra,gostea lui Hristo~~r7" N,ecazu1 sam strim;(oarea~. goana SllJt[ t:Omtl,etea sau goliciunea sa~ nevesa SatJ. saJbia? ci mcredintat sunt ca, n ~c.i moanea, nici viata nici t1lgerii~, n~ci rcipetenH~e, nid ad§nclllll nici aIm fiptUli O~ate AU ne V,aL despini pe nom de diag!OSrea, ]u~ Dwnnez~u care este tntru

Hristo,s Iisus Domnu~ nosmr (Rom. :8, 35-39)" .

Ati.ta fierhinrleaUi era in Apostolu~ Pavel inc'!! ardea de dra.g,ostea lui Iisas Hris~os j[)umnez.euJ nostru ~m nu bi:ga tm seaHlcl nici pe diavo :u, n" c~ pe mgeri, nici oarecare ,aJti, zidire a ,[ ui Dumnezeu ~erd im:redin!at eli nimenea nu-l va desp!irti pe el de dragostea IDui lisus Hrislos. Deci lin suflet ~llIesc, cind ajunge mttiu. ~a. Cimdllr~. 'W vlJP~ie ,dWlmezeiasci are ,atitl dragoste anii!l-Oale

fatl de Prea ,S lmQ~l Dumnezee m,reS! pe dr,ep co vinl este ;~ un serafim" in trup, un serafim ~,inlinteSC:~~'. De aceea si ,canoa.n.,eHe Sfmte] B.,~serici adev'eresc acest juCnJ, reind pe unH 'din Sfiintl Ii ~u:mesc Serafum ,zj,c§md n .s [mte leraJihe ignatD8 ai fast 'Un Sg]"afim cuvarl'~t.ot'll: (c~onul Smntul~i I,gnal~e la 20 d.ecembrle)..

I' ~'3JC~ ati ucultat eu. al'enlie pWredi.ca de azl ,ap putl!JJ~ 'in~ej.ege

Cit 5Yflet~] omenesc rood c.omp.,artlt CU Witte cele noni eete tnge_IeSti

~i el se Urnp~e~te intr-o m,a&W'a prm darul lui Dunmezeu de ~oate dE!fllri e ~ irnsu,irde tummr cete!'or m,gere~,ti.

A,CeiUJti aseman¥.~ :ficuta tn,tr.e r":s.u~ir.ue suflewlui nostru si rue cel,Of noui, ,cete mgere~j este derdg~r particu1afi, 'Cae! suflet~] omenese ate potennal aceste m.slJJ~iri .,i daruri, atita vreme cat este imbriCM eu neplltin~ 'mlpuWui p:wurea este schim:bacios ..

Pe cali vreme PlIterUe cere,f[ mai mui[ ~ mal des.ivar,~i~ se irnpiUti~e3c de ~a Bunu~ Dmmtemu de damri.le ,amindte ,mai SllIS deCal.sufiet-ul nostnrm dbi. vreme es.te lin 1tnlp, deolrtce Sfintele Puteri' su_n'[ netrup~ti ~;i prill darli[ lui Dumnezeu ell wtn] fira de

..

pac.at.

78

Desigur ele VOl' fi tNand ,i alte daruri ~i illlfUl.fiti. duhovmce~u. m a.fara de cele amintite mal. sus, pc CaR} nUIDlID ~mgill" Dumnezeu si Zid' itorul lor si aI nostru Ie sd~ Acest adevar 11- limmoe~,te In

• . Jl 'i,JI 'I r .

; hip luminat dnmnezeiescul plirinte Maxim ~Si~rol care~ lilclIino, ,cJl1vinOOI Domnului din Sfhlta Evanghebe ziee: ;., Mal I la~e ca Ioan (Botezitorul) mtre cei oiscup din femeie nimenea nu s--a ridicst, dar eel mai mic tn.tru.bnpir'diia cemrilor este mai In-are deca1lt el", (Mat, 9 11; Le .. 7,. 28); ziee aceasta fiindca se eredea ci loan a dohindrn prin cOlltempia~e toati elDlo,~tiD$3 cea mai luaU! ,i eea mai de, pe u~, iar ,vicqa v~ilo~~e r~ '~ru, :n,ne decat eel. de aici, Sau teolorgul eel mat malt e rna! nne decal eel mai de pe urmi din mgen (FUoc .. '\,01. Dtnllreb. 4?t p~g,. Z31)~ Cel mai mie 1htru 1mpirapa Cerurilor ese mgeru anat m1 creat& cea luaj de jos a. lerarhiei cerestl, Aeesta este ~otu,1 mai. mare: teolog decat loan Bo~ezito~l car~ es:tte ,vel mai mM-e prooroc nascurt dr~ f emeie si ad maimare teoleg dlinue piminten~ ca eel ce a p1ipiit 'ft . ~ v8zUt 5.1 a auzit cele Trei {eIre ale S:fmtei Treimi cu prUej wm tratirii DOOUlUhJU in Iordan, 'TOitu,i clli vreme a fost In trup a stiu mai pu~ine tlin,e decttt nn ingeI. Dec~.dacl un ~,er care este

eel mai mie m rindlJiala Ierarhiel ce.re~fi este mai mareteelog decat S:mn:tuI loam Botezito.ru1, apoi CD. cit :malli mare va fi

t(" osebirea si difere:n\3 darurilor ,i a insu ~rHorf in;tIle celelalte eete de mai sus ~] oamenii pinIinmIui lata de cetele Ierarhiei cer'e,Jti -e Ie mru. tn~~l:e ale ingerilor. Marii filosofi ,at ,mticbitiJ~i Pitagora, laton Democrit, Plotin, Met()diu de O]OOpl,] Aristotel prec.um:~ !IIi [lem.um\tap fUosofi din anticbital.e zieeaa cit suHemlo ontului

sle n~mM un n microcosmos" (leme lllica) ,i ci oMul,este 1Dglobart n tr ~m:sul din Iumea vizuti ~i slmfit! cite popn~, dar 1M ,tiail, c,1 are prin mU~ie 1nsU!Jlr1 tIDpit1i~ite chiarcu puterile Taponle din. cenu-1~ I) acee~l dun~ezei.escul pirmrne rGri!,ore Tcologut. iill l1I!lstta pe I Jcnlocrit s] pe oei asemenea lui zicand: u Aceia c¥e nl~gmesc pe . (tin rrumai Jl~[mmea eea ,sUntiti s,=,au depirmt de adevk. Cici o:mul t" un centru s-i un SM:1,bu:re care leaga margate lliumii ~clei de. ;sus-

, . t . . ",

19

~nte~egitoa.re·...__ sru a celei de J' os - simtno,are ~ ,(vez] sl; Sf. loan

I' ,. ,

d amasehi Dogmatica canes a I =a cap, XIl).. Deci aeum spre

sfir~it venind cuvantu~ nostru trebuie sa ariidm ,ea SIIl3lflerul nosrru

,

ill] este numai detinator s] centru totalizator a] tnmror lumilor

, ,

celor vaz,ute ~i nevizure, ei este nuti presus decal lumea cea gan diti a ingerilor avirnd. ceva dam de .Dumnnezen in el mai presus dec,mt lumea eta, ganditi. a sfi]1tenor Pur"en Ce~ti dupi. cum desore aceasts IDnvata Sfintil si dumnezeiestii Parinti. EI are nu

Y 'f . ,. ~

numai ern hnnea cea simptit ~I din cea gindita ci este ~~ chip ,i

asemanare a 1 ui Dumnezeu dupa cum. a spus Ella faeere zic§nd.: .~ Si facem om dup,ii. chipul ~i asemanarea noastra" (Fac, 1 ~ 26). Deci Sfint~tTteime ~,-a, sfituit sa faea pe om mai presus de tngeri" diei nicaieri in SffinltR Scrip~uri nu se gisest"'t gens, ci ingerii ,au fost f~c.up dupa chipul ¥ asemanarea lu' Dumnezsu, ci numai l' omul", Dar en ce este fH:1t!1UJ mai mare deC'.a~ tngerH tnc~~ sa. se asemene cu Ziditoru] s~u, Om,wi e mal. mare dec~t ceata Ing:erUor si safleml omului le intrece p.' e acestea nrin trei Lrngusiri si anume;

.. II' ~ , 11

duna cum d .,o'l:· '1 V'J · *"""d

upa CUJJ.l aespte aceasta uoglllatlse~te mare e '. aiin e zicen _::

~, Omul se ,aseamani. fi este iecana Sfintern Treimi prill aceste trei msu~iri,' El se aseaminl ~u[)i. minte ell Tau1, fllindci TaW este m Sflnta Treime mmea carea il;vortl~ prin nasterea cea.1l& dinainte de tO~1 vecii pe Fiul ~i prm.n pureederea cea mai d]namte de veei en alt chip mm.una~ pe Duhlll Sfint'. Deci sufleml omullllli se aseanllni cu TatiH orin mil1!~ si dl'Ulm"a cum Ta;dl izvorlste pe Fruul ; tin

Y' 'IY 11

nasterea cea mai dinainte de toti vecii, tot asa si mintea omului

, . ~' ,.:r-

izvoraste CUV3m1tw; si ell. :iu~ se asewani 'Cuvinwl care izvOJ,as1e

, . ~' .

d~n mintea omului, 141J dupa asemsnarea Duhului Sfht prin voia

rea I(I.e sinesi stip' initoare~ 8i care este tn slllet radlicina tnturor

I •

bllnatiti 10£ pe care le-a pus BUBu1 Dumnezee ~n om. in ,dlipllil

acesta sufleml on1lUllu~ este lucrul eel rna:' mare aI· &~artulu" lui Dumnezeu si icoana vie a Prea S fin lei, ,f de'viam fkiwarei

, ,0

Spre ]]1 chei ere ]ati ce zic: atii pent~ cue ,rlcrnna, M&1mito~!.

II tru a aratat ,c:a sufietlll nostru are mai mare v aloare ~it }oa!ta,

1 . -.3n·- d '!:II 7,l,~'· .. Ce· va da umul in sehimb nentru suflet' sail:

mnea c tJ!. .,. ;i;Ij, L>IL.;'>" n ;IliI, - - y "" , .

• Ce va folosi omul de ar doblndi toam h~nle'~ ~i ~i.i va pierde

unelu] Sil"1~~ (M,c. 8" 36-31). Dupac~m ali auzitel~ demare'es~

netlJlll nostru 51. cu nimic nu-l putem fiscump.int deci~ IUlmal in adevirata poc.ilnVi, spovedanie~ ~g;iciu[le ,~] prin ,~u~r~,ea tururor fapteler celor bune spre slava lui D~ez~~. Decl.sa~]nll me sa l~im amLr.ute cum. vietuim ~i CUMl purtam grlJa de ,min~a t1etelor noas~re. Ci nimic nu ne va ~O~OSJ pe noi, nics m.,&]nile

· ., fu lh~a dilrii noastre de raspws.

. Amln

81

DRUMUL SUFL,ETU U]

S ti ti dumneavoastra ce se intim~Hi cu omul clnd mom?

J ~

Hal sa vorblm cu cuvin~tme Sfintului Bfrem S~mJ:

C.ind mOIMe. omel, vin ati~id draei ci,te pacate a. .rn.cu{ ~j amt'ia mgeri c!te fapte _une are, Apom vine ~i moartea, in chip g]iQ;arnic; e numai ease; ea vmne ell. paharul mortii, in 2\Cel moment, sufletul se retrage in oele d.oui p,it1[ damn i toare ale luw: inima sw creierul.

'"

Jn momenml primwr~] paharului mortii, de at!ta durere ~j,

usturime, sufleml nu mai poate mbda ~i iese afar,a d~n tmp, , dupa cum a mirturislt si Smutl Teodora in cartea cu. cele 24 de v.ami"

I'

Tot scum vine ~i 'ingerui pizdor pe care tl avem de la SfilltU]

Botez ~i care ne run so,e.~te inca patruzeei de zile, pimi ],a j~decatl particulafi (eshatologia parrtieulri). De aceea va rog cam1d v~ mg,!!] I zncep fW aceasta mgaejulle: " Sfinte ·tnger-e~1 pazitorul vie~i mele roa,ga-te lui Hristos Dumnezeu pemru mine, pic'a:ro sul", A tit e de bun acest i!n,g ~ 'r" mc,it ~ cind face omul cele mai grele picare, el sm, de 0 parte, pHlngre ~i se r-Cla.ga ~ui Dumnezeu: ~" Deanne, da~ru gind sa lase picaml, si nu 'mtU'git 'tn. fund1l1J] iadului", Apoi vine ,~ TI.lnde~.nA sa mearga la duhovnie sa se n1irtur-iseasci.

.N oiam pus rnxpul omulni, ,ca.-·m mama; s au 'lata! bunicull s,otu], copilul san altcineva.In sicriu, san pe 0 masa; unde am vrur DOi. 'rn'ntr! tngerul si=i lice sufleml U]: n Frate suflete Iii dee asa

s \. '~

pennu ci sunt 'fn~li d upi, partes blll:v'inrito~ Sufletul este scri s

lmrej l' *j n:ehotirit nnpreJufj are de swne s.tipani eSi, este cuvinrta,tOf., tntelegltor~ are .min.te'l euge!, cuvant; ~tninarea Sfintei Tr-eimL Sufleru~ se aseamil1!a foarte bille, ,,~u m,gerii ca,d.a spus Min'luitorul: " ~ i VOII fi to~i ca ing,e:rii luw Dumnezeu.c,,), nu te te II , e J

82

:u S'Uot paz]wm] vie-til tale, &w te-am priaiit de rua. dumnezeie seul I o lel, si ant venit s;a stirn. de vo:rbli. lati 1Jrupu~ tau, ell aeesta te-ai

, -

l.runisU~ to pWltocele mamei ta1e~ cu acesta 3Gi trait aeolo noui :~nni

I zile, cu aeesta The-a nascut mama, 'tal in dureri, ell aeesta ai . sent, al invitat scoali~ ai facut armata! te-ai wnsurat, cu acesta

~ , .

li petrecut mati viata p6 pamAmt'. i:] s.pun:e tot ce a facut, ce a

; ndit, ce '3:- vhut~ de ciUl.d era de vreo trei ami.

Suf]e'~ul sta, .ascTlLlti ~i zice catre inger: ., Doarnne, sftnte ngere, dar de unde Ire ,ti~ acestea? Ell le-arn uitar! ", )) Ttl le-ai .t at, £tate suflete, tu uiti, eu nu pot uita; tu mananci, eo nu pot lanCa· tu. 'bel, e'lJ nu pot bea; ta dormi, eu D pot dormi! Auzi IC'€: pune 1m Psaltire: Nicl ~a, dormiteze c,el ee te palie,,1ie. Eu pururea In veghear; daea nu vegheam, diavolul avea s;a te piardi Vezi;

rate suflete, trupul \riu~ miine~ p aLnli#Ue merge in .gIoap! ca sl-1 Hn~ilce v' emlii si si se faci P im~nt., iar '[ill mergi sa dai sea«rl ee

~

r facu~ en. aeest trup e ein.d te-ai nascur" .

Assa-i '"'rn zlua inta~a dlllpa roome.

Ziua ,I. dona, Sf; :inta;mpli un luau ~i rnai infrico,at Sufletul e l in easi~ el vede cum p~inge mama SOIa, eopiii ~ zice: ,t 0",

..... " • _.. 1'-:, _.... . . - ~.- II V"·" ,_ ,_" _I' N at~1 ,1S' ..... '~e

it .au su 11'01 ee iLU:ca am eu acunu, .. , . ar ,~1 OOllRf,. '-'= ~ P dJJJO

• Ji a

tru raoartea mea; ci penteu pacar~e mele~ Bu am intrat in m.are

.. ', "'I, s~ I UtfleDWlI', ca trebu te sa dan semna de ce am Bent aici pe

,- -

lnilnt~ U Stiti Ice snune prooreeul Dav id: u De, Cot :mi teln'in ziua

~' ~ ,

a rea? C,afhid.e~e,gea ,ciU.or mele, nm ma\ 'V acrutal"

In ziua a deua, nu nnmai ca-h spune tn,geru] ce-a fiicut; cer-a zut si ce-a '~kudit roati vi_a, ci se cIDm,ce de 1i arati ,~~ locul, Peate

,J "=' 1"1 ~

sa .. mi spuni !OJ 1 : " Parinte, dar maca a fost cosmonaut SaJiU dac,a,

I conjsrat panlinrul, cum 0 sa- duel ingerul? E he, he! Navele smice moonjo&r,l Terra mtr-o ori=jwnjUlre~ iM sufletul nestru r o chlpi a mconjmat piminml de trei ori, Uite, a.cum zic: ( w- Y ork ~ Peklll'-Moscova - B ucures1l., ell limb a, am :dbovit~ dar

~'

u l~ul1dul anJJ fost. mai re:pedJe; a~a 'merge sU'fletul dnp,!, nl!CHtFte,. ca-

'Ii'indul. Auzi ce spooe ~i 'Proorocul lezecnU: u Alerga=vor~

Doamne~, In gr,abi.fi mtf repede ca razele fulgier.n~ui ~ufletele drep,lilor vor ve,]]] Icaqe Tine:I.!,.

Deci, n-ar avea ce face ]tlgerul mnr=o zi, ea sa~i. Mate c-e a Beut loam vla~a~, de-ar fi trait el s~ sute de an~ pe ,ii'uinJ!, d~r merge ~j.-.j arati: ~,~.U:~·,te, frate, suflete; ,aic~ Ii m.®nrcat. bcm ai jucat, aici BJ.~ iljur,art" aici ai curV[t~ aici ad mmaJt aiei 're-,a] tmbltat aici ai ocirit~ ,a~c~ am glumh, tiei ai ris! i!JmJC[ te-ai matliatu• Mil :flOI,g tot,

!tAll .... : , ~,.rlf-~l ... 1 - .. de.c . ,",. , .......... ~.. .' '-, -~'. ut l' _,", .' ,." ~.:"';

w ] ,at ~ ocu - un. e, cu cine, UJe C3IJe orr, mmu , ~ lora si ziua mcare a fi.c~.t picatul.

Mi rurati ~j cele bune: h aici al mers Ia biseric'i, ,a~cm, ai ascultat Cu,v,mlll] lui Dumnezeu, ,amci li creseut eopiii 1m frica Dcmn~.Iui, i3Jicru ~e-aj rl1!g,at, awe] ai posti~" aJIDci aj rncut lWrilo.sten,ie, aiei ;lL] ienat pe eel ce ti-a gresit, ,awcw ai miluit pe ce~ flii'mAmd~~."

~i Earasi mtreaba sn netu~ pe m,ger:' ;; Dar de node ftii? eli eu Ie-am nitat aClestea!~4~'" Tu ai TUlif,at, eu nu PC)t uita, Acesteaai side Vel] ,acu~i:J Ia v,imi I U

,

Chld sa tteaci, suflet~] V'!mwle~ in ziua a treia, si pini 101

,

parmzeei de zile, mtjj ia In.gem]. pizil'OI' mea ,a.s~ iogeri PUfti.tOrl,

de lmnLm~l~ penrru lea ies tnainlea: or mUW!inle de draei, ~] ,amnci, Ii vai si amar de bleml suBet., ..

,

Cmd "in eel ~se mg'eri; ; z~ce tng,eml pazi[ror:' H Fntre sufle.t'e! i-ali ramas bun d'e la ttup~u[ tiu ci de aCllnl on ",I maffi veli

!,

Noi zburram la eel. Clod v,a SlIM trimb~ta cea mare ii, i~,frlcosatei.

!Ii - - ---

jud.eci!i stunci ,ell ,fulgeruJ ai si te une~ ell el ~i vei fnvia din nOllj

ill .... . .' A "~~ T "'. ",", d' ,111' 1 · upa cum 1[ce . ,po stn~ u~:: i'~ '.1, o~ vor 8[3., lnalfltea ,1\1"anu~ui. U]

Ii sus ,Hrisrtos, ,ea sll dea seam! ce a.~ ,hmlat cu ~pu1. 11 ge dnce 1m p ~hnint ,i in c:aliva an.ru se face Plar iar to. ule.rgi sa dai seam! ce ai lucnu pe pammu".

Cioe; sun! 1a 'viitni? La viml n~, sunt slohbri~i, c] generaii ' d ] . A .' ,; d ,11 D .., c, .... .,.. "Ie n~: tar.,U 01. ··oestta, a~ cerut VOI~e·r. ,e jJJaUmJle~elll sa J!acat v~ "., ,;n!J

~

stia ILl eli oamenH '\'\tJf ]ua ]ocu] ~or fu rer si au oerut voie ca, sa,-[

~ .~ . - ~-~

.. ..................:1.. '" ..iiI .II'~ •

lspu,ea.sea, sa val1~, uaca, p.e twteprtate var DCU,PI aceJlJe ~Ocutl.

Cand aj un_ge sufl,elulla vami~ dracli pun Ia tillar oe ,I ad'us contab]Ju~ _or, eel de pe um.aml :su,ing" ca,ci 2tV'em dOl io:gerl'

84

Ingend drepdpi pe mn,iru'~, dlep~ ,i mge~1 s3.i~ei" !e~eUU~t

. ..... .' '. " ". ~! iIr It am ce a 0'indl't, omul $~ ce a facut~ de aceea

umar, care sene I~O ~ . -. c . "" ;.0 .... ~_,.'. ""

• ··ioI de . eda e, ca dac a i-'I!!! 'I!'!ir'fI,IIi'P1jl'llnrl:"lili'

YI - - .. '!I • - .. , ... ,".. ..•.. I . : ~ JJIJIi"'J~_U,!JI,J.~ III.-

- . !l"o!ii, "J'!III',o1;.j A'B glli'1 ~ <!:II. SinOV' ~. mn ~ . '. .. ,

v-am SpllS ill""" 1l,II,,1'~u!olll..... iII,IIi:jl,iQ - ~ Ir"" .•

-" 1 '. .. . - ~ 't ~",,' 100.:.·"", ng~JI'h51Ie 'l~rl.'ll·. D· "~~lllll Sfint at sters om,

OmU!l1 sun-eel) cura ~ UG I~~ r..lIL ..... ,~L.c. . ''''', WJ ,

eatastifele lor ce au scris, '"'.l' '.... . " '. ,",' ~I

. d '~'di'" _. 1 c eaza contabi 1"r"1 asta d ·e, rile umann

S.., .'" au 0:" p"nq . :, .r:v-1i'm iI!l.r [\;...~.~. .·IIoLIIlQ'llhl!iA- . jl""~ It''"' .

,a va .' .. III! • ,lIi-ol.lli" _~ _

." . El ~ d', "lItl'iln"n.gr pe om 't!a fumeze 0 Qil!t,adi (ell lila nJ!-1 pom:e

Klang., ~n· e~III,ljUQ ...... ~~-. ~ Ii! . . ,v

· ace, omul find de sine stammr, cu voie Jib::rli, ~a s~ PO:ua ~

· udecat) si el daca ascul ta\ de rdiavoI mmell3. o _ p,g~: Atuncl J . ". _'L ·· .... 1 '!!Ift'II~, '''Y'Imdh1i·lUl" 51' spune lacei die, acelo:

,havolul acesta l!iOoara a v, ...... ,~~ LW .• rlQ!I.!JJli ';;;), _._ ~ ~ _ •

1 ' . ,t' .. ~" 1M·' .';1" "';1 iI;!j fJl.tnat 0 ig'M',I; la ora, minutul, Zi.ua,

oan~, :Jl.ecrnOrl\1L ~ I!.V~ •• ''!' ~ 'f . .... v . . ','

IUDa, anuL Aceia nnmai tnlrea.bl: u Ce marci:: Koo~~ M_u'~'_h., .. ~ nu cumva sa, scape ev~deD'~a,. Serle aeolo m catasttf;, nu nuuine.

iimic din ce picate fare omul ,i el sa ~iU. S(,fi~. '. .,' -:'. '. ~

, '. b';';· , - ::::: .... ,..l'il'lil,1i" ..,,'II~ raeb ::1~11I t!:'!1Il' daua- la 10rla

La al til], sen.e: all a t; aut un P~JDIL 'foIIjJr, uti- ~lUI..I i:),"", • _. _. ~ . ~ _

. . • ;, b"'" Ii" e' "Cll m' ~,~ r.n ~HjI, i!lt cite oti f1I!ari. Auztt4 roe sp'ooe

cutm a Dla], ,aUL ojI!~" fLI, I1.Y.Ul!l,!Ll!. ~ . ,

' ... ., • - 1h .... ate p"'~' .. rele de

finta Teodrm~ cindi a treeut 'prm 'vanu.:, I-a _~prUs rblU' 'lY : ~kU ~ . .

achiu si de vw ci,te a biut de cinJd era IGOPU.. , ., '~"_

Aitu.! furl!; i:I1ndeamna sa jill on bostan, (I flliS~la, 0 h~a, ~ • . .' . " i! '!lit Te lu p~~ ,ea sa te ducm sa furl si SCJ;ie toll Daunw

an once .l.1IlrQ.·~ 1'. _rli!~ _" . ,__ ,

• 'II .' -- ._. b b"" S~· mIlO spune D. r~fliiU p.irlnt~ de ~a colecttv,

If'lUl V1iil"lr·e· rn !\Ii l~. 00 rg, I 13. UI!l.I......... U . V!liiLUII: _...., .

111111 ,1.l1,,1)·,!I,iI.' .Q, ""', - ~ '. . . _ ... ~ u,

onmu pirinte~1 mal fur fasor:~.e ~i papru!~i in b~!zun~ r,at 'fU~.tiCF~:"'".

B 'b"" 'II,.., v.,~ "'T\.~ fu, m:i dar acela [(e mum.a" are m:ventanIl, cite at

:BJ I ~ .lIJlaI '. 1~, " , _. _ . • ~ '. ,', • ~ !u;

~~ L . .-]. ,!'Iii'l·I!3'U C· Ir!lm· S6 p. olatle1'\ 'j" ,Al :sa, VeZl altunc~.m m

u~ ~n IIj)UZ!lilnar, e ,~:II, ,', .... ' "u' II!,l!I :P . _. ~ _

;:J ~ -! ] ~, B'~-' b,jn"o ..JI .......

.... .... . " . '_ .' _. , .' U!IIP, ~\

O '.' . n,'~I~-lft'II 'l .... r!'lI.' c.a B'U "lrtii't'!i fur~'"1 'C<QTI')II mtUt.. .'"' ~ne~, _ !I'.-

at' are c.e IlJrIIlOUUfl,YiWj,' I .... ~ 'G!JjJ.1Il. . ali. Y-!!-'i!l _ II;

'!r. ~...1.': "t dJ· 7 . L ~~'" _ N.' 'u , ~;: Nu~i .nimic~ Ie are em in inventat· ~

I -au spovrcw :.J'·'€::Ir,e, ~ -~ . .,~ .. lit _ ~ . _ 8J;'

A'~tul mj_a" de tim:iiej ,O;.e Jceatl~ de ~ne1.eu~ '~~~ .. ~

, . -" r14", "'1 It E~ lfoifloit"18 toC nu prO~~: ZIIC€,

rv at, altu~ I 'fic11lJt. ~o donne,wlL}L<!j. ,avo .' .~ ~~, 'Ii'. ~ ',' . ~

I nliea cA, iti ,arata ,i cbp&.... .. , . _ ~. " .

AhnJ sle sule-menes'te., Acoma" c,ind !Jungl. v~a

N I .,;iI,n~mlDru ~es, d.racii i~runtea, 13 C1l1 buze]e -ro~H., en tmghwe

u~cm ...... I.!I', , '.. • .'. • 7,

, It,'ute, ell Oefce] un 1Jltech~,!< cu s.~lince'Rele V~PSlte;~ fl-P. nee.

1l'1"" "U ",~_tl, 1lc.lIt Dumneuu fhmtoa:si? De ce M sckiIu'bat

,} au!,u ~ ~

'85

infip~area. pe car-e. £1 ti-a dat-e? NOlli. ne-ai sJui]t~ leu noi ai

narte, ."

y __ .!'Ioii!'l

Sil ne fereasca Dumnezeu ~ De. aceea run spus ca e bine sa se Ininnriseasca omul in fieeare ceas, d.upa cum ziee Sfantu] loan OUI.i. de Am, dac'a nu in fieeare ceas, macer tn fiecare POS[- cil altfel se ruginesre p'Iicalul SD nu .. l mai scot,' i din dne to veac ~ prin , _..:I..,.

.0 , . . '" , . . -~,. uc

radicini. Am vorbit diunizi despre cele douasprezece trepte ale

-i.e atnl ui, Tr,eapm a un sprezecea este depri nderea; omul face paeatul vrind-nevrind. Gatal N~ se mai pO'ilte opri de Ia palca'l, Sit ne pbeasci Dumnezeu sa ajungem la treapta a.sta:~

Bietul suflet cipd vede ca nu fmle fapte bune, inc'epe a pifulge;, pUin_ge grIO'aM~C ~i se roaga la tngm:: ~~, In.gem Iini Dumnezeu eei prea sfln~i., oei prea cura fi j cei prea buni, m.] m~ lisa~i!. M""lam pierdut, mai bi e nn rna, ni~temn pe f3.Jfa. pli;mintulu.i" .. ;t Nu te teme, Crate sufleie, nu te teme c.a(;.~ nu ~,tii judecata hli Dru.mneze~~' 'H zlce m,geruJ. Dar Ie] veda de la ·vWn.i unde merge .. N:u -1 o pre sc diavolii aiei, c·~. numai li cantaresc fap,tele.

·Dnpa.ce trece vim'le, aJunge lacer ,i vede acolo, in vhdlu_fu~ o humina de miliarde de ori mai :frumoasi ~i mai s~riluci[a decit snarele, Se aud cin.tk.Ue Hemvimilor si ale Sel',lflmil~t si 0

~ c • •

. 'Po' .... 'D 'I.. 1 'Sf" «~ ~" .c... "'.... '"

rmreasma a -' lIL.u1!.LUa. ~.' an~ Inc",~ nu poate 0 ~llDbil de taIlna a

I'

spune frumusetile eele de acolo I Vede ni,re non azn1rui carle rnerg

incet, ]nc'et s .. pre risirit ~'i impreUltl eu ingerul pa,zB.Qr ingenunch~ a.zi pe aoe~,ti. nori. Tot run acest 'limp ~ aude un glas:

t Duceti sufletul aeesta prin Rai sase zile", Oticat ar fi de picitQs~ ~ue zile merge prin Rai,

'Cind ajunge. su~en.d aiei ,i vede atiu, frnmusete, niti cu totul cal a trait pe pimint, nu-sl roai adnce amime ci a fost pe aceasta planets; atita frumusete este acolo. 0 Hoare din Rei este mal scumpa decal toate comorile de pe p am&u, pentru ca. au se mai ofileste; \e uiti la lea ,81. tt~ dla v~ata.

~ ,. ,~. - ~

D ~ una ci'nn bueuriile mali pe care le are suBetul trecand prin Rai, este ci, se iUjtaln~te cu neamurile sale care S;-i\U mantu]t,

86

cestea 1'1 zic: ,. Noi, pentru putina m;leneali pe care an1. avu~-o 'P~ IWnJlint am 1 uat aceasts fericire s~ de va avea Dumnezeu mill ~i

de tine, vei vent aici la not.

In ziua a noua, vine sufletul impr-e'U ,9, en trit;et11ll pizitor din

n nu lnainttea Tronului lui D1ll1mU~li~U si aude aeeste gifts: ~;. Ducep unetlld aeesta treizeci de zlle prio iadl", Ai,ci vede bietal ;sufle'1I:

Illlulcde cele groa1!lice allie iadului; mrtafll]l unde se munc~c 1ham! aiminalji, Iemelle C31re tsi avorteaza copid; gheena, unde c muncesc desfranapi.! furi] de cele sfinte, v'~ijho,a'['e.le; necredinciesrl, sectarii; viermele eel neadormit ,1 celelalte cnuffitiirate '~u_nci rue.' adiulu~. Tot aiel se in.ta1ne~le ell neamurile \1 i care nu s-au mantuit ~i cere n roLagi~ eli. de Y'a afla indtimeaJi ~ II patruzeci de zile, Sl. se mage l~~. Dumnezeu ,i peotru ei ..

,in ziua a patruzecea, sufietu1 iTlTlp'reu~,i. ell tngeru p.iri~or Sf. p ~Z'inta maintea Tronu~ui lui DrllUnnelelU penn:.~ judeeata 'trLic1ll1Ma~ cand se hortiri~.te unde va sta slLmflewl pina la Judecata

e apni, fie ~n Rai ~ fie m iad, _

De aceeae bine ca in. aces~ rue sa fie r p omen it la s:fintele

iturghii, zilnie, sa se faca milostenre la saraci pemru 3, afla ~i. el ili de la JDUJZamD.ezeu. Amln.

81

.... , ~ - .... ....

IMOTRIV'A REI' CARN'AIII

Cea mai mare nebnnie, pagftnataJte ~:i, di'ticire de la adevir esie de a, erede c a dJmpa moarte sufleml omalui illtri ill alte trup.uti de oameni, dobitoace, etc. jfu, tC)aJta 'i['J[vatirura ,Dumn.ez'e'·estii[)]" Scripturi ~ ,I EVrul,gheHei lui Iisus Hristos, ~n mvita,rurile S.BntiJvf

. ,

Apo ,to1'i ale Sfml.ilor Pirirrp, nu gisim vreo mirturje espre

aceasrs riticir'e si piginitaJte. Mintui~o:ru1 nostru Jisu s Hristns ne arati unde merg sufJeteil.e oamenilor dupa moarte, zie-and:: u S i a murit saracu] ~,i a. £M1- dus de lng.en kJ sinu~ lui Avraam, ,A rnurit ~.' bogatul ~i s-a mmorm!ntat~'- ~ apoi arit-ind unde s-a dus, zwoe:: tt ~,i in iad rid~cindu -~ ochii Sal;, fiindl tin chinuri ~ el a vazut de departe pe,Avraam ~ipeLazirm, s-an~] lui" (Lues 16,22-23) .. Si in alt ~oc din Sfimta Scrlptura se ara ti, unde merg sufletele o'm~ilor dupa mcarte, AtllrilC~ c,ind talband eel de-a dreapta ~. I ,in~u:i~(}irului. fimd ~i el ristigrn"t II zicea lui J~SUI; n 'Pomene,te~;mi Doamne, cind vei veni 'm.'tru tmpirif1a , a . ~ ande glasul Minrtrnitorului cam :i ~lt zis: n Adevara.t griiesc tie, astazi ve.i f eu rnine in rai" (Luea 23't 4243).

lata dee], unde merg sufleteie oameoilor drePti ~ picatosi dupi moarte; in, ai, 1n ,sinu~ ~ui Avraam, ,10010 unde a mers . ,uir ~i taDmnd" care S-Q, pocait de pacaIte[e s aJe" san 'in iad, node a mers bo g~tll] eel nemilostlv.

De unde a i~t aceasta idee de a, de crede ca sufletele oamenilor dmpa moarte se ooe in alte trupuri? De un de a. iesit

~ .

aceasta r-atacire C,B. omul mom de multe ori?' Oare cei ce g,iudesc

aceasti neburue l1U =] and pe fiiJarei[e A:postoJ Pa v'e] care lioe ca 0 dam este dat oWlleni]or !I moat,a i ar dllpi aceea sit fie judeeata 1,' (E vre~ 9 27}. Dare nu arul,d ace~ti ridkip de la adev,ir ce rice

88

Sfanta Scrip,tm,a: , .. " fi:mdcii cmul merge lalocasul siu de. veei, .. si ca P ulberea sit se 'ifi'~oarc,a to pimlnt cum a to st, iar sufletul sa, se

. '

mto,arc i, la Dumnezen, 'Care I a. dat?i'~ (Eclesiastul 12~St 7} .

o data moare omul ell. trupul sa.u $i 0 riMa, va fi. tnvierea mortilor, Auzi ce zice D omnul: ,~ Nu va mira~, de aceasta, c~ vine c asul in care to'11 cei dill morminturi vor ,aiYiZi glasm] LuL ?i vor iesi cei ee au meut eele bune mtm tnvlerea vielU~ iar cei ce al 'a~ut eele rele tntru til vrnerea c)sandirii." (10 an 5", 2:8-291)

DIDm toate acestea se vede destnl de elar c i. In ziaa judecilpl de poi toate trupuri e vor tnvi~ ~nindfU!=se cu sufletele lor, pemru a primi risplata dupi credlmti ~i ['1'tele pe care le-an avut in tllDpul existentei ~Oirpiminte~ti. ~i daca in aceasta exisleDip pimlnteasca r treee prin mai multe lruJmrru, 1ncepSlful cu aceM,ta zia invierii, n care trup va rn~e s~fle!tul? Oare va putea sufletul sa fie im

·ela~i !imp, in mai :multe truPDrl l' Oare va putea sufletul si fie fu c elasi limp. si in rai si io tad? Dar. ce se va intimp[a ,CD trJ.purile

'. ~" 'II _

mase 'ti1lli suflet j pentru ca, dupi J'nvlli~u_Ia voastti, se 't~leg,e a

I all multe ttupun dec it 'Sutlere. Oare Dumnezsu ,creirnd pe 00iJ.

II pi Chlplllj ~i asemsnarea Sa l-a creat ca sa-l nimieeascs sit, 1 I si,-~ piardi pe undeva p:rm univers, or! ca ,sa-i diruiaSt,a ta V'e-snici,~~ si-l 'mintuias.cl1.' Noi credem ea l-a creal. ca sa se

~ ~ - i bI -=

~re si el, omnl, de bunIimtea ~t dragostea dunmezc0Hlsca} numai

omal sa d.o.reMci lCes.t lueru si cit sti m puterea sa sa Be ,I vt}iascii, caei Dumnezeu nu duce cu ,OOlrp P{~ om. in IlL

Dar va zice cineva: cum inviazi moqii ,1 ell ee h!P a,~ sl "~' Nebun ce e~~l! Tu, ee semeni, nu va da ' lali daei 'nu va . Si ceea ce semen] nu este 1I\lpu'n Of' va si fie" ci gr,iunte g01" lte de grilu.! san de ahceva d'il'1,ooleWJaH]te; isr E?unm,ez,e1[al, rui di, un

p precum a voit ~~ flecirei se.minle urn trup at sau+ N u pentru noi enrt Hristos, Fiul ~u~. Dumnezeu, pe pimmt ~ a p,itimit ~i a ., i a l1 n S~. daca H'FlS,tO S 'H=a mViajl~d,arn ~ca, es~,e atunci 1'0 v,admrea no astt3 , zadatr'llici si cred1n~ yg,astri" (1 Co-rlntem ! ),.

.89

lat;i, ce z~oe' ~i proeroeul Iezeehil despre tnv]erea mOi)Uor: ~~, Post-a mana Domuelui peste mine ~i, m-a dus Domnul ttl. Duhul sl m-a asezat tn m1jlocu] wiu~ c,imn plin de ease omenestl, sJ m -2,

.. :I lIr " :! 1l

purtat imprej1llr~1 lor; dar ia'll!, oasele aeestea erau lome multe pe

fata p~i'mintu]ui !i useate de tot. ~ i mi-a lis DGmnul:: Fiul omalui, VOl" ']nv la oasele M;estea?' [31 eu am ,z15: Dumnezeule, numat Tu stii aeestea ... , !\@a ,g:rltjef,te Dornnul Dumnezeu oaselor aces 00 ra: lam Bu voi face sa iatre ttl voi duh si VOl veti mviai 'Yom pnne ee

'" ,r'

voi vine si came va creste ne voi; va voi ac eperi cu 'nriele" voi face

I' , r r '

sa mtre tn VOl duh si veti irruv'j a s1 veti $11 di EM sunt Domnul. ..

:Ii I~ ;!! ~ ~ , - -

D eci am preorecie eu, cum ml se p oruncise, ~~ a mtnt1 'm, ei d!.uJt.1rd

~i au ]nviatt. ~ mu~pme multi, fome de orunen~ s-an ridiest p e picioarele lor" (e~p. ,37)., Drepnil Iov lice: ici D ar ell ~du ca 'Rism]nlpki!to:rn~.'me:!Ij este viu ~i Cia El, tn_ziuacea de pe urmi3J.} va ridica iar din pulbere aeeasta piele a. mea care se destrama" (ICap,. ]9'.25): $~ ,~ara~i mlfflOfOCU[ Isaia: ,,~ M'ami Til vt((~' ttii si mlniMlrUe

J',. 'lilt;' I! ~ ,F -

] 0:\.,., '" ~ ~ "., 1:.. 1 ill)

JJf vor luVtla: . '!I,;~U" ~ l.,

Cu toate acestea, eel r,iticiti de ],3. adevirt fortllnd inleiesui[

P "::I!

unor MiJint 'biblic~ s,ustirn ,ei si Ilie S"Ia ~rmtru'p' at tn. nersoana Sftrrllllui

• !II ~ Y.

loan B otezit.omL: n ~i daca Yoi!i sa ilteleg,ep" ei este Jie eel ce va

sa v'na~~' (Matej, 1.],.14),. Da, esteadevarat ca despre SfOOml Moan Botezatorul :s~ a scris eli, '~, va merae inain~~, Domnnlui ell duhul si

- .~,~ ,

eu puterea lui Ilie" (LlU,C'~, 1, 17) d ax nu c:l se va j!n,cinJ,a, in el Ilie

Procreenl, c~ ci Iean Botezatorul a venit en ri.vna si eredinta

, "

pr-oor(~ cului Ilie, fiim cki U'j'e va vern ]'naLnte de venirea a doua it

Donamlui; ,',!, I] ie mtr-,adevat" va veld si va aseza toate Ia lee"

~ ~J

(M:a:tei 17.] I,)., Va, veni lIDtrele prorO[{)C llie ma3i ir.aJ. t'e cJle stirsitol

_W' J.

"l~ii~ tm timjpU~ lui AntUu.clst, d.ar nl CI all urup ,~i cu. trupullw, cu

c~ a fuSit tnil~aLt [a eer si ell em de :foe cum I-a '~diru;t 'Eli~ei (~,

~ ,

lmp. 1 ill, 1, - t 2J.

Asadar si SFmtul loan B,otezatuml a Ve1l'~t. en ,cmainta si Cl11

r'! , - - - ~ - ~ _.. I!

rivfJJ,a lui I ~ie; dar n'U en rut $'ullet ,i trup, ci ,eu al ~ au, C~, earre 8=1 n.a.sc1m!t din S,ft.nth. EJis,ab~ta.

90

Desi bodhismul S'W, hinduismul a:flrma ca ,su;fie1tl1lTh este

, ~

nem1ill)jj:t'0r~, ceea ce, p om:e fi oonsiderat ea 'M pliO dns bun, dar ,ei

sufletul poate, treee din trap m trup ~j Sf! poae nansforma din fire rar~iQl1ant in M!wma1~ aeeasta este denatnrare. Na~ ,tim ci mruflte~ v oiata, cQDsrlinta S1. nitiunea sunt msusbi ale sufletUlui sf daci

,. ~ r., ~ ,r. ,

~ Iccepthn ,~a sufletul nostrn treee ,1 prin aile tmpuri de animale,

unde SW1~ atunci 'tnrsl1,~rite sufle1t-ll~ui?' Si,=i diiDl, uliJI~i Game 0 tmcati de came ~l si,~i spunem ora la care sa, 0 minmce ~ vom vedea d~""i. are mIDDle sa. ne inteleaga. D,W" 'CTh] (West] oameni se

,Q """"'~. . r. . ,

mmmpli ceea ee zice 000 ul Sf'"mt ~" Iar omm~ ill tin ste fiind n-a

p~ioopu~ alituraw.~s-a, dQbiuoace].ror celer ari de minte ,i $1"'4 a~in3!t lot" (p:salm.u'148, ill 2)..

CMf, religie este mad veche ~i mai aderv1irlrata dec,a:~ a PalriarbHot,. a lui A~an,~ a lui Sit, a lui Nee, a lui A'vr~amn, ,~are, w, Iost sfin~i vizit,orlJ, de D1llDU16ze'm? Si care din aeestl mari ~i sfljJtl~i

_ , '-, 'r ~ •

oameni ru, lui D~~e:2l,eu a, 'lis'At· VltO Btvilitm"'a ca smtletleJle

oamenllor ~,u,mli moarte vor intra tn, aI:~ tnlpmi spre a se cndl,p de pAcate? Cili, nebunie este pentnl, nn crestin :sa ,cmadi, in ,~tcesm:e, viti'tnJri plgine toemai asmzi ,cood :EvMghelia ltd, HriI~~s a

juns la toate ,rnmmu_rHe!

N,Oti ~,tim lim smou Sc~ptwi eft '~ti vom ~tairnIDtta,dlvanului i HSlB Hristos Ia fumco,ata jfi[ldecati de ap oi ca si, diIn~ ~st'!amilb de ce am lucrat prin uupu1 pe care m avem ~i n!D prin alte trupuri

um hulesc rei 1'melat], de djaV'o~,. (ltomani 14,.1 O~, 2 Corinteni

. _ ! ~ ,

i 0). Nu ,aflim frn toa;g Sft]]Jta ,ru dumneseiasca Scriptmi vreun

in c~si se sene eli noi dupa moarte vonii da seama de ceJe ,ce lic"ut tn mai multe vie~i prin care, ,am 'treClllt p.e ,ace~[ pamiintj ern,

Ul11a] prm acest 'tmp ,eu ,care ne--mn [ta$Cut ~ am triil tn ,lume., III it nebooie ~l riI.t!cire ttl ca:p:ld vmlln~i om sa ,Ct-eruii di, Hristo&, ~1nnu~,torul noslnt; at" fi in" iat ~ S=H fi proslavlm dupi lnvier-ea ~ t:u alt trup :Si nlru ell ,aceta en care S-a ltlMcut din freacwata, ,i

= ,

Il··asfint~ P,ecLoara, Maria! N oi aVl~m atitea doveii dupre patWla

I Inv,ierea ~,ul ,UrfuS®OiS Care S-,a" lPros1av~t in ailll $,intmrp ~i no m

~rulN ei ,_tim c.it toate popoarele lumii se vor judeea de Hristos, d. nJ.ciieri run Sfinrta.. SC[lJ'~l on scrie ,ei ne j1ud~a ludha. san 'Kris~na s~u ilti idoli ,i slujitori demoniei, ~i di vom t1 ktueba~. de acesna pM1T1l cele ee M1 gre~it]ti [i·ceasta 'vi~~i .. Acesti oameiD~ au

• .~ +~ ~

,aJI~llS d31 atata nebunie ~1 impre1JLruna, cu satana, in zhwa judeciln oelei

de ~poi! vor merge in muneile cele vesnice, dupi cum ziee Sftn1J1ll1 ApO's,oo] Iuda; "~ Ear pe mgerii care lIDU ~i .. au pm t vrednicia, C[ au p idsi.t 10 casul lot, i-a pus la pi!3ltrM"e ~JU].b mtunmfuc 'it lanmri vesnice, spre judecata zUe] eelei mari ... A~da. kid defm-l1i ,~e]e ce nu cunosc l' iar eele ce - ca dobiteacele necuv,lntltcnrre - .s.d.w

- - - .

din fire, 'tntt-aeeasta t~~ gisesc pieirea., .. V ru uri ~al~atlice ale mirii, care t~i spumega rusiaea lor, stele s tr ahlc.ru to are, ,c,at~r,a. tln~ericul ] i se pastrem ill vesnicie, .. lata a venit Domnul en zecile de sfinti ad lui, ca sa raci Jud~ati mmpouivi. w.tur-or ~m. s~ :mu see p. e t.6ti, ~l!luitili de to.a1tefaptele nelegiuirii lor, in CIlR au fimUIridelege ,t de toate c~vmre].e de Dead. pe care ei, pacito~~ netemiirori de Dumnezeu, .~...,aJIt~ ri)stit 'impolfiva Lui", Aeestia cu nimie rEU se deosebe se de pigini, dle ate] ~fu de diaV'o~" car~ se iUe1c sa. striee 8c~.pt'Urile c~e sfinte _ ~w. adevand din ele ,W sa dnca la ,ri:.cim pe 001 pe care 'i pot tn~ela en mineiunile ~Ior,.

Deci, tn care prin dUWJleleieseul B otez m devenit ,riul IDu_[ Dumnezea dnpa dar li daJi crezare acestor piginiU:ti~ 'lie mal 'p-- 00

• . II, i.il • r ~ , - - - ,

num_] cre~ltm.? lata cum. prin eeea IC,e faei ~i erezi, ti_gid~iesti

tocmai pe Cr-e~ltoru] tiu., Aeestora i se pomveS"c cuvintele S(mn'L1lI!M A postol Petru: l" Ace~,Ha U1rsli.j, ea ni~,te dobitoace flri C]e mime, cl~n fire tacute si ne prinse ,i nimieite, hnlind cele ce nu ennosc, vor pieri in. stticiiciurr.ea lor, ,,~ Pirbind. calea cea dreapti, au ritkit~., AC~IDia S1lln~ :LzV'oare firi de api ~i nori pnrtati fiIii de furL1ma, c amra li se p istr1tazli.; In veac, l[]tMeriell eel de nepitrun~,'~,.

92

DESPRE PROOR'OCI. SI PK,OOROCII

- - ,

MIN'CI.NOSI, DESPRE MlNUNI

SI F,ALSE 'MINUNI SI DESPRE VEDENll

, C,ERESTI, Sl DESPRE

~ 'I

CR'LE tNSEL,ATOARB S,I D'ESPRE VISE

~ ,

~r Nu mcultt1:!~ de ('u!!i~teltpt~or-:ocilo'r n!i,n~i~~i ca· ,WI deren' f~i lac v,ede~~i. Din ini~M lor 8,raiesc ~i ll:U di~ g~r4 D·mmu~'l~~i ", (le"(', 23, 16; 14, J4).

S'dm eu to~i] ca de la ilctp1ll:¥,Nl'~u_mH ~i 'Bini in zilele nOil$tre~ ." se lUlpta ,ell ].m~uneri.cul, blnele so '~upm eu riw. ~ ad,~v:lrul se pta ell mindnrna. Si azi mai m~l1: ca oricBnd I]j~ se carle noyi si, m veghetori ~m a:pkar-e.a dre,tei cred'in.te, deoareee :ne,g'hlne~e au nlpl~lt tarlna lui Hristos; ~~ mu'ffi.p prop [)'Vid.uiwri mmcmo,i m

, • 'n '. !~r • • "1

. tn lume, si p- e-multi fi dlliC la p,ieuMe cu vtCu.e-nl~e rrunCltmbOI

~I , H

Si de aeeea m-am ,g§ndi't cat 'hI ,aoeasti 'predilcl~ sil. amintese

,. • g; II llol ill •

. ceva de adeviratli prooroc~ f,ru, dre-:sprre IOOru, pro~rocl mlnC1n'o~wl'

• ... """.1iI\D Plirm,nile eels adeviIate ~i despre eele nUncmoase~ ca ,i espre vedenille cele ,oeID~ti ~ despre cele to:~elitoarel' pfecum. ~i

spre VISe.

- Si iam, ,ei de aiel prin kttrelbiri ,i rispmlsuri referiroar-e la

~

e~" de mal g·IS, sl V~1Ii lice a$a::

, '

·D.um:_nezeiasca Scripturi ne Mati ci adevir,atJi pro croci, snm oameni olll' lu I" Dumnezeu (-. 1 1,· 11 -'.- 2· 2·' "") E~· . ,- - -, . ",' d VWiII.I..1JJ !I'J!. ' "W,W.l!ll,l'\.o~U \i e~., !'" ,.I1m,p, _:Ii ~'I ,. 1 aunt tnnusu e

ditre Bun 11]1 Dumnezeu (Usus N'SVE cap. 1.4, 5) ¥ sunt pilliru de D'l~hul Stin.t (Iez, 2, 3; 3 ~ 24).

P'riniJlU~ semn, dupi care se cunosc .adev,ir,a:p~ prooreci, este lei proociile lor se bnpBnesc (Num. m.6,. 28; Dent, 18; 21-22~ III

Imp. 18 t 3S.~39')~ . -

Preernciile S8Jl!l. prQife~Ue 8001 uitiri prin viu grai sau prim lens a unOI' ,a(ievamn ~i mt~plliri!, care privesc viitorul pe care Bunnl Dumnezea t1 vesteste p. ria alesii sli 10 Yedema minmm~ 51

~ t -- - - ~

, .... .;1,_""'..... 0_,-

C,aN aoevarun se petrec UJt@cm,al.

Cele euprinse in procrociirm pot fi cODoSCilre pt cale fireasca, Proorcciile sau p'ro.fetn]e t:a1nlicesc vointa hri Demnezeu ,si effie se

. ! , , !. -

fac numai sob inf]ueJ1l'i ,Ollb~]ui Sf~.t (inv~ de credo Ort, Buc,

195 2; pag, S)~

Adev,k.ele preorocii se cunosc dU'pi umtitoar:ele conditii: 1. Ele n-eblJllile sa indeplineasca aceleasi conditii ca si mil1U!nUe

!! ;p ~

Mintu~tomlt1i, a Sfintilor Ap· 0 stoli si a Sfmtilor Pifin ti.

II 11' ;II

2. EJe ,trebuie sa, predice un singur Dumnezeu,

3 , Adevaratele pro orocil fin adu£!' nebunie celui ce vorbese,

- .

nu soot inselatoare,

,

94'

4. eel ce 16 v1(rlb~te nu umbm dupa, averi, ~lID se tn.grij~te ~d~

111 -" 'i:1!"e"';~1 C;I se m,,'~'~t-'llnA''1'este eu 'Dl1mUller.ea pe care 1,-0

'ei l"IIeoe:sare." ~~UJ .' 1i;Jo . , .uJj.~ ~~JJ - ,,~

Ir~'mire Dumnezeu'. ". .

5,. Adev,aratele pr()Qrocii totdeauna :s,~au tmphrut ~1 se

u11p]inesc mtocmat ..... " " \ .. ,", _,,', ~o ,'''' .,,:;'

6~ Cei ce le vorbesc pe ele, I,~ adevere~c .tr[~teFiea llio.~ pa:m

h\ suferinta ~i chiar pana la ~llfIe (LactalJp.1!I,. DUlOOaele~tIle lns.ti.mtH 1.4, 1~2~, 3; 4j, 5,; 6; Migne P~G. oot 121)~

,

Dupi, ce se canose adev,jratele min 'Drr

Minunil,e cele adeva:rate se deosebesc de effie mincinoase

· n ulai mu~te condifi i din care insemnim: " _ 'W·._

1. Sift, 'fi.e YreMice de numele lui Dumn.ezeu ~~. min rues, sa fie

prinse to Sran.ta Script'UIi.~i in S.ffulta Tradl~e~; ,_,~., . 2. Sit se 'pTodruca ell mijloace ell cere &-au plod-us wJnllnd.e

I,ntultondui si ale Sfulplor.. ~ .

3. Si. nu $~ tt~giQ.uiasc'i tlne~e p e altele !at1 sa se opooa unele

ora. ~_ ''iIr" ...... ,;JI. ,',

4., Sa nu oonttlazica SBntl Scrip'Wfa ,~i S~mlta ,Ll_ I~Epem

5. S i Tlfl]lareaSCa mantuirea suf1etelorf' omene~li. _ .,'

6. Sa mudi spot ~ '[0108 vietii SllltThete!ti ~i nu picatnbJl ~l

u1i~,

95

7. S\ivirsi~orii minunii sa griiasea Dumm adev,iru] si sil. d~ca

.• _ 1

o vla'ti fiirri de P aUJj sft nu urmsreasc a .wntere~se p ersonale salU

egoism.

,g .•. Sa. indrep~ moravurile celor c:e vad. minunea,

9'. S.l posrte in ele SigUI,Mta ~i puterea lui Dumnezeu,

, .

10, Sa dovedeasca Iucrarea proniei [ui Dumnezeu (Origen

contra lui eels m 6~, 8;, Migne P .. O. 11 Co~. 188).

Ce suot vedeJliUe?

Vedeniile sunt ,ara'liri pereepute de ocllH mintii, fie tn stare de function are normala a organ ismn ul, (],e in somn complet 800 pe jumitate, fie in extaz (Pravila Bisericeasca; N icodim Sache~arie M -rea Cemica 1940, pta.g. 319)~

Cum. se cun0S~ adeviratele 'V,edemii?

Vedeniile care ],asa in suflet pace, liniste, umllin11i si dragoste

, ,~_

nep~ec~petid , pot ft·(xn'1JJsidemte ca bune, dupa ce s-au verifiC3lt CU

aceea de pe drumul Emausului: n AltDJ nfU era ~~Lma n.ollStraarzand mtru noi?" (prav .. Male Nicodin Sa.t~e.]arie 1940 p,ag, 3.21). DIM mai ]um inat M,ati Sfintu] Maxim CL1psocalWvitul acele semne .de adev,iratei veden~i tn convorbirea sa cu S:finwl Grigotie Sinaitul zic,lnd.: "I' Iar semnele Darulu~ in vremea vedeniilcr celor mev,irate !UDi~ anieci clod se ,~lIo(lie de om Daml SffinLului Dull; ii aduna mlnte, '11 face sa fie luioor .amillmte si smerit, 'fi aduee wainre

,

pomenrurea. mo,IItli·~ a l'I\icate[OI', a. judec,itii ce va sa fie si a mnncii

. • r _.]! .:11

eelei V'emwce. II face sufl . etul lesne umilidos de a. p,lliinG8 s1 de a. se

r ~ )

tiVI,gllli, fi face '] ochii. ]n~ blinn ~[ p~ini de lacrimi, ~i ell. cat se

apropie de om eu ati" il imhlin_zes.te In suflern] lui si rl min~Sie

~ ,,,,

pdn Sfintele patimi ale Dcmrmlui nosnu Iisus Hristos ~i prin nemirgWita lui \rb.i.m de oameni, prieinuieste In mimea IuE. vedenii tnalte si ,adevirate.

....

Intiru despre putet-ei3J cea necup:dnsa de nlmte a hd Dumnezeu ~

a], doilea desnrf" r'uE.[-ea ,Umi rea nemirojIDlitii,cue tfune s]. cinnuieste

~l~'~-.~ ~~ ~ ~ J

.,' ar e Bl purtare .Jlg gr 1· ii, de to,rute Al treilea despre

mW: S~ . ',' '. '!.lL_;QI.. U"'"".!J.' _

-~;.- ..:II ~'!Ii S'II' 1t'I1I~"""m': t,~ ;!!j;'! Bg- ~,"lI n.~.-~ S: nnw Treimi si desnre noiaf1jJ~l

l"upr:tnuel"""" '.!l IL m"", I ~"":J!.~'IiZo.l"""!JiI,. ,I'.l ~ " ,- ,'_ ""C "' ,

l"~ neurmat ru' dum:nere.iesill 'Ei :fitnte ~l ce elalte, ~;l atltt1C~. c~nd

\nal~i mmtea omului la..~cea dumn.ez·eiasca lumlni. inimalui se

, l . .,. bland! si izvo'riis.'te rcadele Duhului SOnt, bucurie, pate"

ru -, 1 • •

I ,~ . - ",'" ,,,'" bA'.o:IiilNlll, t..,.'~n a""t'Oii~"e rrnl~~ n stenia drazostea, smerema Sl

11' leI nnga FiIi. UCd'!!. 'V,~ '!Jj'!UIU' _ '~JLi 'I .J!J!_dlLw.,l!,!!!;;<, ~ GJ; _ , • ~'_I

t .~ I e ce lelalte si nrimeste sufletul lui '0 bucurie nep ON·e s.t1taJ,

~L!. - V . '. r"·· :I' -'1)

lata Sf: Maxit~ Capsocali'vitul~ 13, ianuarie p'i.g., 519-52. '.,

,

Ce soot vim rile?

Visul este 0 miscare a mintiru, j'n nem.i~carea 1iru:pu~ui {Sf. .\11 S C 31'aml: Scara pag. I 3, en v, 3) s·

Du:pi ee se ~uM$.e yistle eele adevir,ate?

Vis'ele ce ne vestese nona munca ~i judecata sunt de laB U!~I mnezeu . 1· ar daca vor veni C,\W deznidejde, acelea sunt de 11.

tIU!.~£.I!.,o-~l .,

ivol (Sfifltul loan Scar-amI Scara cuv, 3 pag, ~4)" ~~ i~i~l:.

de adev,irate sunt ,ualatre de dlumnezeies-cwl FinnIe Diadoh la • 1 •• : ·"c' ~iI"II ~ • Visurile care sunt trimise sufletului de iubirea

icen, .ZI· ,iillIIl!;J!.., '" ~ - - • _ '" _ w

). ' ezeu sunt m~'""lh"~]-l,e·· D, Qtn~latoare ale: umu suflet sarnatos.

lUU.nez;";,,UI! "'-'u I:~ . g,l!.~LW.l. .... ,

aeeea, nu tr'6c de Ia 10 fnfa'~i~ame la alta" nic i nu mgliole~c

lire a, nici nu aduc rasul :SSll P linsu[ ,a~a de 0 dati ci se apropie

• l ie duh ....

sullet ell 'toati,bl§ndele~ u...n1plindlll-,1 de bucune u - -,()rvnlc~M~a.

iceea dun a ce s-a trezl t din somn sut1etul cauti {':lJ, mu ~t dor

1 t"" • '11 ...

Ilrelungeasci bucuria viS1l11ui Dat' se ~ti1npHi uneo~ ,~~. n]tC~

rrile bane nu aduc becurie sufletl!llui, ci a,eazi th el 0 inmsWe . ~ ,. ~ ," ~ .. durere: iar "l .... easta s·a ""I-ntampUi. celer ce aU!

l'I.: s.~ hacru.nl .u.ara 1.U1.. " ~ (U. !Wior'i;otlli;i! ..... ,

In at mult tn smerenia cugetarii" (Filoc. ·RODt. 'Vol. I Cuvant

t'l i c despre viall mora1i ~ despre CU_l1 ostinta ~i despre dre~ta u ~ I c ~Il duhovntceasca (C. 37. pag. 34'9),

..

97

Ce SUD.t '. ,roorooii eei minciBJ "1

in care. v·.reme se vet aria pmorodi Blillcinesi i mail

lIuWti proofKi.? ,. ."

"

1. PI-oo~crui. cei mine.mo;,i se :pot CllfiOift'e· dlupa f,ap~e lot' {Mat. 7, 16~20; Lac. 6~ 44),.

2~ Proorocii cei Qlincino,~ propovaduiesc ~i 'myata pennu bani {lex. 13; m 9; M_mei,~ ,3!, ,i 1 ),.

, ,3. lPro0~c::iilWe pmorocilor miAcino~.i nuse hpThlesc rureio dad. (~.t is, 22).,

4~ Prooroeiicei mtnlcinofi vestese pace falsli celor ri. UIC~ '9,

15; Ier, 6" l4; 8!, II.! 14; 1.3:; Iez" ' .31 ] 0)1, .

.5 .. Proeroeii cei mincmos~ sunt iu'biti, de eei n'~i (Ier, ~~ 2'1'"

I ,- ,I,"""J!i,IW.IL •. .J,..'J!

Mi ieia 2~ 11)m

6n.. ." .. ," -

. r rooroeu eel mmC;WOO~l proorocesc veden ii mindlnoa:se ~ru

,n,isco~iri a~.e inimilor lor (leremia 1.4, 14, 23 ~ I 5; P~ml,erUe l~i ~eremia '12, 14)~

98

Minumile (jete mine" oase Sf; cunese ·dupl aeeste ,stmne~

1. N u swt VI·edni,oe de numele lui Dumnezeu ~i au smnt.

iuprinse in Sfant! .s~pruri ~i 1P S'f'atnta Tlradipe,. ,

2. Nu se pmduc ~1] mijloacele ell care S,-I,U :produs minma.iJe,

_ ro'!' po.

Mantu ~ wrolui ~i ale SfiDliior.

3. Centrazie Sfinta Scriplmd ~i SfinIta Tradi~· e.

4. Se ti,gidu'csc' una pc alta ,i se epun una M€eia.

5. Nu mmkesC' minm~ea wfterulu~ omeaesc,

6, Nu adac folos ,1 !p or viepi. swflete~.i~ ,cipicarolut ~i

••

00.,

~

1 Sa ,'. irsiu)'Rll m'~nunH este un rninclnos, tmf~; nesupus,

! • 1..."

in de paeate ~i lucI,eaza pentru scopun person aLe ~l egows,te~ _

B .. Minllmi]e cele minCllnlOMe niciodDi'1lU au ptrtmt ~I,haI'de

ndrepta moravnrile la cei ce le vid~

9'" Minunile eels minclncase nw pomi Dl e1e,s:rul;llf.anta ti

rea Duhulni Stint (lui Dumnezeu).

10., " "~" uni~e cele mIDcinoas.e nu dot',eiiesc leerarea prnaiei

Dumnezeu (1nvil de cred.Ortod, Ptag,. 15), caci minunUe ~e'le

J nc in 0_ pot &"Iagi repede pe. cei nelegill~i ~~pe fill pierdiU

re n-au ~t iubirea adev,irului (0 Tel. 21 9, 1~), .

1 ~. ·Mm.unWle cele pminc,irnoase ,i .mm·W1Ue eele viclene .i , L" latoare pe cue ie face anrdihris.t rtWIUI·. p e aceia 11 va putea

99

insel a, a~ carorr n ume nu VOl fl serise No canea vietii (. SfintlLd

' ,

Andrei al Ce.taf.,eiei '. ti1cuu's Ia ApocaHps cap, 13c ] 4-17 paJ!g. 109).

Dup .. a ee se eUDOSC Viedeniile eele mmci!lImase. si mseli:toare

, "

ale "l'Ioor'l1)ciilfJt mi neiuosj'?

,

Vedenlile eele mseHi,toar.-' ale proorocilor nDJincino8ru S1!lnl

. . ~

aeelea ee le nascoceste djaV'olu]! prin fng,aduJJnta lui Demnezen,

, ..

dm nricina .ne~incerit.itU nmnhn si a p,icate1or tatnuite. Diavolu II

Y II tt.

aJrIgaie.aza starea sufletel or bolnave si nesineere, :neaJs.cu]ti~are $1

- :II , •

cuprinse de urjcbune fa.? de tot ce nu e:s.te pe placul lor mdwli!re.nl

de binele in sioe. Celor inselati diavolul le (Ii chiar imbo~d de

' . ,

e,fort ascetic de credinta s[ de :farrle bune, :mai ales eelor ce disaun

'.~ iIj"", t"

de un firesc P otolit, Infiptuirnjj astfeI -0 'fV Iavie ruaboUca, ell care Sf!

sileste si m.seJe ,chiar ne cei ales] ('PaJlleric can 1)" Vedenille care

' '. it" jl :t" . , _

~a8a tn suflet tulburare ,SflU orice :formA., sunt de .rna d ia V'o](prav'i]a

Blserieeasca de .N. Sachelarie pIg. 320)" Aces~ lucm i] adeveresie si tl descrie mai Iuminat dumnez~de8cu] Parinre Maxim

,

Capsoc,ajivirul in convorbirea sa cu (3rigmie Sina~wl~ S mot din SfintlmlMwUe a] Atbon~lui zicilnd: ,; Cinu dLlh.U~ oel ml] al tn~eliciunii se apropie de em, ii tulbml miruea ~ t1l srubitic~te 'ii face lui inima Mpiri si '0 lntuned;, ru'i 'lnlicinuieste temere si trufie, ;'

P! Y L L

~dabinoge~~ ochti, ti tulbur.i creierit, ii infioread tot tnJpu] , ~m

ru-ruti 01 n31uc~re mairntea ochilor h:d .l~mina. nu ,sfrri]ucita . i

• i'

cUrr.lti, ,crn.l!()S~e; ii face mintea l~i uimifl si drioeU'ci s~ n ru_ndeaRlJO~

. ~

,sa neil leu zura mui cuvinte nec~vmincioase 8m hulitoare. Si acel a

t)~~ "

care vede pe m.susi duhul mseJic:llnH, de mlllite ori se iuteste .I:~

= O'! i1! ''1! i1

eslep nlin de min .. ie S[ totdeauna se fileste d,e ]spravUe lui. Smererd~l

. ~

cu desivars]J'l€l nu 0 stie, nici n ~insijl eel adevirat si Iacrimile, i

'Ii ql Y ~ 1]1

$'" W • .-1 fi I.... ,. fri' .. ...11 D n"" ~ • '" • t· el oJ'

Illata, lie s [H_[a fm.· 'Ica. ce .: umn.e~eu se aJJu3,]O panmt, ~1 . n ce e u~ n

urmi r,l Lese cu totul din mintile sale ~;i vine ~a pmerZaIiel ce,l

" ill,

desivltr.titi~" (Sflnttd Oligo-ri,e S'mailu~: vwataAlllw :ht, 13Ian.uade).

~ - ~

A:t-m, araUJirt m,aj SillS ce S', ot visele si d\nJnl! ce se cuno£ I

, .r

100

d-· .x; atele 'Ii"I" se I!iI ... · ae rum sa'" .ruo~~;·K'IjY'i, dup i ce Sf eunose visele eele

'IJ ev m- a , . .ill "..;), '. :ru. '1.,U!.!!i,· W. ~Ii;WlU '. '

desarte sj tnseliitoare.

11 ~ ~'

I"'u:,a ee se cURos'cvisele eele m,e1l·toa le'?

Visele eele in~e1atotie se cunosc dm.pi um1itoarele semn~,: . 1 E~e di:rn!n tn. aceeasi infiJtisaf-e in vremea somnulul, nlCl 1111 ara .. ~ ftlJuil~a vreme 0 fo~ tulbu~ati!1 ci eeea ce Dill au diavolii, d in VOile Hberi, ci lmpre1!Jllli dhl dorinti nil1tmai d_ a ,amigl nn.poa1C: <~ it - i lndesm[eze pentm multi vreme .. D~ aceea, spun [u~run m,~ s i amenrunti cumplit, luindu.-,~rn adeseori ehip de os,ta,]; ]ar_ une ~n ~i cam.t.a ~ s.uf]et ICU mare sirigat, Dar mintea 'rerun~scifi~,~-] d~ uceste semne c,and e CUI8Jt lre,~~te trupul iar uneen se .~l hucu~ ~ lin dca a pntur eonoasste vielenia lor, De aeeea 'vizindu-I adeseori

hiar in. vis II in.ftld~ grozav (Sf. Diadoh al Fotieiei Filoc. vol.I

349")

P"tg··,: '. L. .'. .,' ....... D'" -,' r"'~

Dumnezeiesciil . p'irinte loan al Sc ~m . aratl . ea; ~~' ',,~a~~ ~

'lavei celei desarte $~. ,a·llnindri.e~l' pe cei sla ·1 de Runte m VJs~n ~l

n veden iile ocle irnsetlto,are t]_ fac pro creel" ~i lar:: l: ~a~d V'o~. icepe a ne pleca diav1olilo_r ~i a erede visurilor ap 0[1 ~l de~L.epp Ii nd noi, ne baiUj ocorese" (Scara cuv ~ .3 ~ pag .. 14),,,

~ ,.,

Ce zice dumnezeiasca Scr:ip' ura. despre VJsurt'l.

Ce q~ln dU1l1nDef'leiestlii Parinu despre v[sun?

.... .I!I .,.., . _.lin " "

I ala ce zk.e Sf'W,wl ~ 'oan S cmarul:' ! eel ce vismilor st tncrede U I ntul. est,e nei S:C1!JsU; iar C~~ ce iu furor nu erode este ino $Or~

]01

(SCU3., c~v., 3 :~l'ag., 14f)~ Iar Sfiin~t D~adoh al 'Foticeii U. zi~: " Ne va ,ajimlgc 'm8H:. pe-ntrD sporirea la cl~ .mal mWlta vi:rttmeji ,si fill. ne mcredm ndtcitodati tn, nie ~ 0 nilucire, C~l:.ru. visnrile de eele mai multe on", nu sunt nimic altceva decit chipuri ale gindurllor, ,$au . ~a precum am zis: 'batjocorirl. de tdlj.avoUloi' (Filoc, voL I cap.

':l'1J: - ~ Q 'l' A 0)

I~Ol. 'p~~ ~1~ .':~

Oare se supirn 'Bunul Dumne.u dad. .noi liD am erede in nid 0 vedellie ,SHU ,is ,Jdevirat.?

Risprnnd\e'm ell ,cuv.~ntei[e Sifintuhr~ Ni,codim Aghiontul care me spune:' n Diavo]ii" maE ales mm. vremea ,mortU, vciese a ne ataea pe noi cu vedtnjj",~ arltin mincinnsse ,n ne.1nv3p cl dr,tci ne-ar a"UeI vreo vedenie CI, .prefaceri d~ -m.I,sri de luminli, $3. nu @, .primhn nicideeum, ci si zicem Icatre aeei .djiarvt)U~ care apar run ehip de sfu[~rn sau ,de. mgeri: u S cltimJba=~~ ,t].c~i10su]e, in mmn.ericul tiu. En nm am nevoie dle ved!eniile: tale" en nu ·am D-evnie de alteeva d;ee.lt de mdllID",area ~U] Hristos at men ,I. d"e mijlbcirea ~i mglc]unea. p~~ Pecioarei Maria ~i. a ~lnutO(l" Sfinplot' Lui", Si chiar din.

~. ~

mutte semne de ai IcunoaJ~re ai. aceste semne SlIrRt de la Bunul

,Dunme2eu~ totl~i tu sa, rugi. cit p a~i t-Ot~3!Wla de 'e~e~, ai~tll1li~.=le depane de lao tmn~. ~ ~ nu te teme lea nu Ii place Demnul u:i Dumnezeului ,aceas~jL m~~at'c·ef~ csel datCa aeeste vedenii ar fi de 13 :8 nun 1 Dumnez!:u.~ .E~ ~t[e ~~i, ti le curele ~i nu fi V~ pire~ r-dU ,~aci; tu nn le p.[,mmeJti, em eel ce di. dar oelom- smeriti, no-l ia de Ia el atugc~ c2nd. ei fae hlcmriJe smererdei" (Rb;'boiul neviztli~ ctp" 11 .pa;g~ I.'65)~ Iar .s mmlfli[ Diadoh. :aill Fouc1eii ne sp une asa: " CN:U daci ni $'"\. trimite vRodata de citte bunatatea. ~ui .bumnezeu vreo vedere ~1 nu run primlit -e, nu S-. sup1fua penml aceasta Preadoritul nosnu Iisus Hristos pe no]" citci E[ stie ci faeem

,

aeeasta P entru ,3; ne 'Den de vicle~.ugu.l vrijmaft~luL ~ ~ ap ~i sa ]uam

nloomoarea pild.a pentro mtel,egerea lucnJ'[Mi: 10 .slu,gj. este chematii de Cin" stipoo noaptea Ia ,P eana cuqu. dupi 0 lipsi, indJe1.u~aca;

102

dar slugs, llecunO~cAndLu.,-l P'OCjSti' nu-i Ideschlde U'~i !cici. sa tells ca nruw camva inseJ.and,.'(Di ,uemnarnarea g'lam[u1. d. se fa;ca piettatoare

, . .

a luc:ru.rilor ce i-au fest 1na,eJlmpte de s.tapan.. D'onmm acestei -

s lugi 00. '1iJI.~nl_ai ci ~u se va mania pe area, slw.ga; amrt1;ci CMrud. se va race zl1l1di, aM 0 va invmdnici de mule ~aude; fiind.ci a SOO~l ci . ~i voeea sm:apmumul este tn~~&t()ue ,W n -a vo~t sa. p~ardi Imtmrlle lui" {PHoc. vat I cap, 3,8.~3·9 pag 349'-35ID) ...

Avenl muhe, dar cea mai ~lllIIirrua~i. ~ ~. mu clwdi!Mite mlitttwDi3! man~~JlJi Apostol Pavel Cm'\B ne spune; ;, NlUJ. este de mirare d.eo~ce l1$ils:i satana se preface 'in tngeT at ~:uminH'" (Gal. 1 'j 15,,!. 'II Cor .. ·1 I, ] 4= 15). Nlu.'es.te· deci lo:cm mare dati $I, slujit-orli lui (am, 'Oe~repm~l) 8U c~.p' de slliujito'A ~ai drepti~ii, al caxor sfh,it va fi dlI.pi fl,~ele

lor,

'PirinLi'~,O([' sl :&aillor si i~bi~i cmdrunc~.o~i, .am. pus aiei 'La

• - ~ ~ .. C! iii'

fitrsioo]' aces~i nredici p-e cea m~i luminati marturle despre

. ~

. a,cmwnea dilvoH~or pm arriIDtiri die mr;,ed SIU de sfmt~ care sun!

lujiteri ai dmpu;~ii, ea sa. avem noi 'Wlam tnoomei'eI'ea p mlnl ,100. rnni [llcru un iel de .. m-atirit fie, aevea, fie p,lin visuri ..

en at!esrea inchei ,i vi rog pe inti si ma. iertati ·di. v-am plea . en 11WRgtmel aeestor cuvinee, Amm ..

103

)[)'ESPRE PREG,AT REA CEL'O:R

CE VOIESC A PRIM1 PR 'A SFINTELE SI tN_FRICO~ATRLE TA NE, A,LE LUI HRJSTOS ~'I n:ESPRE osA'~ DA P'RE10T1L10R CARE DA,U SFI~ TLE TAINE CELO,R ,'IEVREDN,ICI

,. sa Sf! socoreasci1 cnml pi si;U! si ~JJa' sa ,mal/tUtCe d;'lpaiJUl ~i slj blM' dill ,pah~r. Cdc; eet ee ~J,alianca si beau ell jUWr(!(1I1icie~ .osl1,i(/d· r~i;' mi1."a~cii S~' beau, l~e:u)(:o'lri1U1 TI'UP1~1 [i()'I'iUt~~lui'~ (I (:01'. I J J 28~29).

lu bi'ti credinci osi ,

.' -. '"

Am socotit en este bineca in ace~sti, predici, sa amntesc despre p~deapsa eea mare pe care 0 vor Ilia preotii in ziua Judecii~ji Ce]e.i de Apoi, daea vor d~ Sfintele Tame celor nevrednici, ~i. rlespre p edeapsa cea neieltatii a celor ee se vor aprop~a de i'fl'lparti~irea Prea Curatel or Tame co nevrednic ie.

Asadar, este de pIeBL mar-e Ile:voie a cunoaste ca nu numai

, - . _

acei crestini care pnmesc Prea Curatele Taine cu nevrednicle, se

vor mUriel tn veci, ci en mult mal mare munea VOl' lua aeei :p1~cr~~, care ~a]nd p e cineva n,evmd]1~c, Ii va da de a pri mi si a se

",. .... ~ Ii ~

'l'mparh~~l ell Tmpul ~i Singele Domnulni, Dar irati ce zice

dunmeze:ies-cul piriole loan Gura de AurIn aceasts privin~a: h Dar ~i ca,1re voi diaeonilor, care sJu]'~~i,~ ¥i catre \-"01 preonioJ care

,..., 'rI!III II II ~ ~ .t-

unpartasl n darurile aeestea, nu mica mnrtca lace asupra voastrs

d ac:"?[ ~tiind la cineva vreo tJiu.tate J II ve~] mgidui sa se irnpartiseasci de masa aceasta, Sangele lui Hristns, din l1llna voastra se vacere, M,icar vreun voievod de ar f § mscar eparh, macar celtncoronat

104

(:U coooBn;l; dar daca 'ell] nevrednieie se apropie, opreste-l pe el, c aci ITlaJ mare ,sta:paniTe .ai lu dec.it aeestia, D',a;,cii s-ar mcredmla ~ie sii], pize~ti cura)! pentfu lUnna vreun izvor de apa! Lipo,i de ,m fi viz,ut vreo oale aLv§nd pe bot mult noroi, nu ai fi lisa'l=O pe.ea si, se plene '] sa tulbure curgerea cea limpede. I ar aeum nu izvor de, apa, "Oil de Singe si de Duh in ere din tindu-se . '~e si vazind ne cei ce 8lU.

- ~ '1'1 Y

p~ca'tuit mai cumplii decat tot narc cluj eli Sf apropie, nu te scid}.e~d

s~ no. Ii opresH? ~[ ce iertalr-e vei avea pentru aceasta? pie voi I mmnezeu 'V-~J, cinstit en aceasta cinste ca sa, ,ate:ffreti si sa deosebin

, q g , , '

unele de aJtele., Aceasta esse dregi:~ooa vOI511'i" aceasta este II] tarirea- aceasta wati cununa, iat ca m ham a, a']1ba ~:i stri1ucita ~Inbracindu~va .. sa lnconJ'ft1rxatiL. S'~ de unde stiu, v'e:i zice, pee curare

;r - I,. ~

si pe cutare? Nu pentrn cei nesti1lJ~ Thl], lie, ci pentn1J cei cunoscuti

r~Uesc tie. Dar sa zic ceva 'mal infricosat: Nu este asa de 'rau a

~ 1::1 - ,

mtTa 1na~ntrL1 cei ill,dtaci ii~ precum ar fi s i intre acestia, pentru

c are dee Pavel ,di au c~illica't pe Hristos in picioare ~i au socotit iogete Legii ,[1, '5 de, 10 bste, si 00, ocirit darul Dll]~ulu~'i Decat cei

ndraC'~li mal diu este eel ce a pacamit ~rn se apropie, pentru ,ei ceia, pentru ea sunt lomi,ci'p" nu se muncese, lar aC',~tt~a cmd se prop ie ell nevrednieie rua munca vesnJci se dau Deci on nnmai pe aeestia si .. i gonim, ci in $Cuit, pe toti pe care Ii vom vedea ci se propie: cu nevrednieie.; Nu da sabia In loe de hrani ... Iar da,ci ult iscodind pe c~flev'a nu a ,till ~ pe eel raww~ n1ll]J este niei 0' VIDa

pr, oml ui),

AplOim ziee: Ci Dti~~ din nebunie de va v!en~ cineva si se lp~e:aSc.a (cu nevrednicie); opre,te~l ~i sm on te teDU,. Teme-te Dumnezeu, nu de om. Iar de te vei teme de om, ~ dbs1I!Dll va Ie de tine; iar dac i de Dumnezeu te vei teme fW oameniloe vei fi

I ru einste, Iar daca m nu indtil.nesti, la mine adu-L Nu-i vol

~

I rtdui sa, faca aceasta. De suflet m_i vol despi:~i ,mai inai~ de a

~ Singele stipmesc en nevrednieie, ~i slngele meu voi virs8"

mi lnainte de ada Smgele atit de ~tnfrico,~a't eelui car-aia.llu i se uvirneU (Lnpira~a de Gr,iu! Buzau1833!, CUV. 5.5 pag. 458-4j9)~

l05

V~~at;' ·"I'-''''..J "A'II'" h,....iti~ 'tfta,; ~TP~fCi". ,C.·~l ~ri m~ ~ !ilmI'\t;II [~i de ierl)tnte lera.

~LiI~ ~g.a 1_1-(l1-~ .Il1_~ ,riLVVtJ _ ~~ 1JKiIl, ~~ ~ _. _~lt.._

L.,""",,,~......Q_.· "d · .' dl :l;i,1 ... 1 '8 ~ .'.. '~J...~~

J'IOkUat'td~! acelttu 'unmf2eJ;>8SC ,51, mlRiasc~ 'ai. · nseneu IIUl

• .. - ~ - - ,II I - -

Hristos 00 a' se 'jert5; pe sine, ,entrur a, Ipka, cl1Ijar cu. vi. sa

,s~umrpim.tea ,citt-e Plea .sfm.tele wile ide Tmpu]ui ,i Sbg,,,le DUDUlWbIIJ1'7/ Ap auzit in eele de :m;ajj, sus ca pu mici mDAc'a, ne [~teIJltl pe mJi ptOOlij~ dati .ttimd pecineva nevRdnirc; vom tndrilall s9;.-i ilglduiml a se _bti:~t Ded ,&,oe,s$ putJne in loe de

I .... ~l in ... '... .' .... ~I ." ft.... ' .. h· ... ~ I

mUI_1E ~,te ; v~lalWl .t ,wesmu SJi!~JJlt ~J :mar.-e iem, '¥ ,pfatm'te OM,

'Oud. de AUf!, despre pedtapsa cea :mare 1, pFeo~ilm ICe VOf.' da SfmJtele T,ame celor n~yred,mici :sa ne 'fi,e, nrOul sere mk'W.rie s~

,. • I:''!'''''' "

mea de ,DILlmUl,ete"lm viala noasui, de slnjitori, ai S:ootelor Alwe.

Iar de aici, blUnm sa zicem cite eeva de-S,~re pR,gatirea aeelora ee voles£; a se 'imp,irtjsi, cu Pres 100000_te Thine. 'firIJmllQill celor ce voiesc a se ,apapia w; mtpmi~Xea, rl1fricl~~ate1m- Tame ale lui HriS,tolS; slat IN)l1irvit ~i cde die mffijloc sa le fie ,Elcesma:: e:j :111 trebuie niei 'WI~ '3., le amnea la Dumnezeu si :8i se ~ene:veasci de

,

preg,itirel cea ldiupa putere, dar· 'Ilici slllndu-se 1.1 pcdim~! d.upa

puterea lor, si -osfenindl-8e, d. ti se par.i cl ®oate le-au ispmvh si

'. - ~

sa se mlindreast'[i, p.mdu-li..lse ca, au imlpOOir tot ,i [ci, se ,at

,. .....J\ ' "..;I, ... ,S~' 111 T '

apropta ell mati vr-e;ume13 I~ " ,Il:m,te,~,e '. ame,

LID cele C~l urmeazi vom ario, m~l'te 111cruri care S'Mt prea de nevole ~eliJJtru a fl CWllOSCUW de acela ,CM! dorese a 58 uni en Hrisio s, psin im,p,lrt~rur.ea, eu Plea CU'ra~ele S~1e Tame"

Mai md:'ID trebuie Dei a kt~iege ,ca preg;id.M3. noun, pentru Sftntele Taine es¢e mdoiti~ ,adici trupeas.ci ,i. &utleteuci. Cea tropeas,di CIODSlti in post, m~ue; de la ,pofte1e trupe,ti~ p'riveghem~

~ "'..m hl · .... 1 .... nl!·· .., •. 'k<

P~ecMl '[lUe aenuncn 1 S1 aJ,te los,uenm pnn care sa, se cueete \S1J sa Sf

, ~ ,~'"' ~

u~ze ttu.pu~, de eele care n tngreooelZi~ n Iprimd ,i D ~pllWn;i pc

,et I. ,pregitilea eea s,~ne~reas£i, se cuptiDde trn: s]Jove.danie cunti la d.uhovmc" cimirea, pl:Jv,ilei (,adi'f' ,I ~,glit:iUlmlo[ ;orue dupi 'f,induiaja, ~ ,eMo,v) ~ a, dt9t nr;lfluli RClite ,cat mm m mel de D~~ en mUIle amiBte sii Cli, umiil.W'tJ . Allti s.d, nItP.oitire

j' .' ~.. r ....... .t:i

Icsi!6 DDpi~m:ea cu, ~,'p,; si DU fie c~t C"Q ,miRleJU; si ou aibl :mmne

UUptl'.CtaiV[i& .. g, lle ie.ne'~~:r ,~t~ ~-.i~_·~~t:~cu,.,~eva, , o.ducini11w~si runiinte de ,C\lviRmle. ,Minllw:Conf:Dl CHB Dee - ,t De. vetiima ij;~mUlof.'te.~]Ue.}Of~ ',i ,Tarl1-'v'osn Ce1ldfm ,ceruri 'W:

~' '. ~.~" 'S' ~ Af., .. d" ", 't~ l:i, "a'''~'~~ sa nlll

iem 'voua',pe,eble VOlBtre,-. ',~, '( '~Y:P~~'~ S,~ ~_'~ ~~ .. : ,~-" . ,:'

albi, mmmi,,'Gell,a, uupFa: S:I, (veli .lnif'Bf ,dte-~"i IUCDrefti- 1~5'2~

29~291)~· - . "', _. ,

1M 'fLmici mal :sus s-a amin,uJ,: ei mlJ din "f3)pte1e buae de

celwi ee ~e apreple de itmp,irti,ima.cu Prea~Cuatelle Taime.esm, ~ pos.tui~~ apo.i-lr.ebnie a tn~'lleg[,e ci' 'bl~l~mt eSlte ,'p,ostuJ::.. tmfes~~'~~ duhovnicese, Footed. .eel care Ol\1 fS;m bo1tRIV',~, p0Sb!i eel flupeSC

5-H malgjni la ace~ ~.ostitea ~l~r ,4 :~O~~ ~e ~jpe~~ ~~~ car: ne sunt rtnd'mte de Stlnlii APO:SroJi1. ~ de S.Impl Pannr~ precmn ~t

8 zHellor ~ mitICuri. - 'ii vlneri. :[31" 'cine va ¥oi ~ S)1n'~Ki dreptatea lui, d. poi ~ ,osmJ de 'b_ntL Aceste ~ se "lot pO.SD 'b)~ ti~pul ,m~b.; dEl cimd Biserica,d,~agi po~r.vit !ipiCllw, ee~u[ . mare, Tad, ,c~ au ,damp;1 ea pe minp, eele ,~ DiM ;s~s d

po~ si aj_utile N;;umrii inn Hristo~ B otezal D\OmDu]ui~, de '\la,~mlm,~' S'fU:l~i C~ci (1.4 S&pt)~ ,i, die TIt~ Capu'~ui

flml,mluit Ioan Bomutorul {219 A'I;g.)I.;

inMlnamala, m__asa,irnsemnni,a DU mw~acmarpwma s4tunre"

el ee -~se pregite~m :pmtt'o a, se fmp'~~ ·tfebum a se tRfrinl ~, de la mw de seari anmci tlnidll deua zi are a K.. tmp~~ A~Ol eei cidm:d,. (plmp~a pen1Ju prilDirea. Prea Ou~~~~r

arne de.lum, HriSltiOS; ,e:s~ 0' d.~Qrie. doorpotriv,~, 'pentro, c~Uu~an ca~ pentru ere S1tm ii, mireI~; du pe 'linli ,datoriile Cafe tul privesc ~ uno' ~i pe ~tU~ s-au pus aicf ~ 1Uflel~ ,obU'Sapi care ~e viEt .numai, t01' d~, und), tnfriinareaL de (.a. s>opi[e lor (a 11,U se fmpFema o~

e to sfDtele 'posm~ 'in dmbem!, dllmlinici ,l skbato,~, ~ Jl o n mai, iftamm de a primil Sfm~e, Tablet ,~ :iari~l Clll 0 1.1 ~ 0,

oapre dupi. ce ~a bBpirti,it)., Ind, K.ea~~ ~De i ~e la

., .~. ':;A .• ~ ill 1· 1!Ii1iYll:~n{it~iI"- +-lbUl~IP a ss

.W'~ ........ ~ .. ,...... "am in. PQISW1h cat ~l lU ,l, e e [M~IIIU;~<~ I4v .. ij,,,, _. -

nee C1), mVoU@8 unindom,a so'tum'l' pmtm (J 'vreme; p@l1tm ~ se deda ei la, Jost ,i '[3, ~gklunej du,i cutn despre, ,;aceuta, my,.

101'1

~l~re~e. Apostol Pavel (I Cor, 7, j; S;f, Timotei can. 5 jl ] 3·; Sf. Dionisie coo .. 3,;. P .. M~G~ gl, 171;, Simeon tesalonicel can. 9, 16, s.a),

! .

Iar pentru clerici sa se ~de aceasta; n pazeasdi ... se pe sine" cei

h~.to,roni!i., de .[egartura co sotiile lor cind voiesc si. slujeasea Luurgbla intrn acea zi, ca cei ce tunt c.insti\] cu .HuharIDstia. Deci dati. nu mai mult, eel putin tn ziua si noaptea cea dinaintea Liturghiei, trebnie neap,irat a se piziH (S,f, Simeon Tesaloniceaoul 9! 14-15). Iar B alsamon il. rbptrnsul4l9 citre Marcu aJ Alexandriei wi ce: 1<; Cei ce 11!ijf se irJrrran,eaza de bUpeasc a impreunare leu sotiile

] li •• f,:'_·b"'· ~ !

or lIie~ltme, S,"UI ~aJta)~] dlJllunmica~ se cuvine en potrivite CIl1Jo.nhiri

a se indlrepraH• ~i apoi .ada.ugi ei. se cuvine s.! se fer:easci de 'iii11preunare ~i to 'tot s:fmtul ~E mar.eile pos~ ~] in to,te miereurile si vinerile (ven _ Pidalionul de Neamt 1844 p~g. 45l jcs), inca si se ~tle c,i nici Prea Curattete Taine, nici Smtlta Anafor~ ~n.~c.~ a;ghimnii. mare Sw.J mica nu poate lua nici MH1.ti~e iCOMe nu poate 3. le giru~a aeela care in ziua aeeea, s~a anat trupe~te ell 50tia sa (vezi

, canoanele cele mam de sus ~~ P .M.O.. gl. 166~ ~ 70~; Sf. S ruJneon Tes:uo:n~ceWlul c~ .. 4,; mOO), Der mai fericiti si m,aru cucemici sum aceia care nu 0 zru" ci trei zile tna'~nJ1!e de a se mnpirrnisi eu Prea Curetele Taine se mfrinew de la impreunare leu SOIJin'e ~or si se

.... [I ~ '"

preg~tesc pe sine ell post l,i cu m.gicimJe. Pemru di daci Mowsi a

primit p oounca de Ia Dumnezeu sa. cudi~asca pe poporul siu en post ell nl,giW,cruuue ~i cu i'nftinar-e de hi sotii, trei zile mainfe de a se pogori rei de pe muntele S~naiJ sjpre a se face ei vrednici, nu de a se m~ru. ei pe m.1!lnteille Sinai~ ci de a. se· aprfO p rna. de po~'dele mJtm 1.elni. pe rCare. e,ra. ,t se pog.ort Durnneztll" om cu cl mai mare prregitrre '~ebule sa, ,albi ac~i crestini care vcr sa. se ,~propie 11U de~:m.unooIe S~D~i~, ci de lnsu~ Domnul~' O.ne, dale! ,a;tonci s-a .lis c,a daca cmev;a _se Vi .atinge de munoole Sinai~ oode e~,a it sre PO.gort Dcmnw ~ ou pedeapsa ucfuderii ~i en. moartea se va dMsi. {les, .. 9)·.,

• •• Ii • " ~

,apOl cre,[mli; care :nu se apropiie spre a ,se a'ring1e d'e mootele Sinai

ci 'v'or sa se a inga ~~ sa se UJJLpirti~tms'Ca ell sJmge1e ,ru cu trupu I

]08

Fiului lui Dumnezeu, de nu se VOl" pir-e.giti pe sine mai mult Cal aceia, cum vor scapa de pedeapsa pentru :l1,eg"rlji. ~i neevlavle Ia~i de -recut dumnezeirii pe care voiesc a-l pnmi? Aceste purpne fie zise pentru postuleel din atara si trupesc.

Dar tnca. pu~ine vom aduce m OOj10 c pentru postul eel mal "malt S1 duhovn.ices£ care ell ,cat esie mai folositor, cu at1t este si

, ~

mai ,gmga~ a se pizi, fusa pentru cei ce m mimea treazi" u~oare se

I at ~i unele din cele ee vom zice aici, Mal tntfti, la postul eel duhovnicese e'ste de mare nevoie, a Sf; pazi omul; sa-si pileasca

. ! '

, ..:II'" il ...." ... ~ .... ..a 11 1

lIurrtea sa. ce gjMl UI~ e care 0 spurca pe ea ,I 0 rasp-.uesc ia ce e

desarte si twc~tom-e, Cici. nrecum trupul are lumea lucrcrilor, asa

. ,r .,

s.i miruea are lumea gind~dlor s] a. dWturi]OI. ~i.,cDm nurPlllll1o,are

c ~rvi san ahfel de pic.at poate "face ]u~n lucruri, qa ~i. mintea noastra curi este sau altceva face prin ,gfi:llduri (Sr+ Maxim Mkt.tlrrisi~orul; F'locm- 2 suta a'2~a e .. 64;, suta a 3-i3!'C, ,53).

De asemeneaeel ... ce se apropie de tmpirt~ir-e.a ell Prea Curatele Taine,~ tT!eb~e si alba mare griji. ~i de paza eelor ,5 (slm\iri); vizul, au.l.lll~ mirosul, gusml ~i pwpflit1lDll Cae] acestea dupi [nmmia gfintu:lul prooroc Jeremia, sunt f-eresttele prin cue n Ira 10 sut1etu~ nostru.1110ar1ea ~licatu~ui (Ier .e '91~, 20). Apoi pazirea I mbii pentru a nu vorbi cu ea mine i'~ni~ glume ,1. alte cuvinte esane sw PQtIlede~r deoarece zice SfMta Scriptu:ra: 'u Multi au

• I ... ~

. . I' "1- 1.~;,.. bii" (1 S" "i;A 18 1 [iii) S"" .... C ....

zut 'pnn nne tift 'e 1i.m It" '.: 's .... ; U., .W'! ... - ;1" t. :·,a pOr8~eaSc,a msa

numal Iimba de euvinte desane, cl niei ~a sa nu se ati.Tl;:af de

~. i!:I

'OJ str.iiu, $i nu indtam.ea:s~i a iscili acte :nedl~~ si rdc1. a

. ~~~ ,

11111 ell eacele ce due la p(icat. Sa posteasea piciorul spre a nu se

ce unde nu :place luw Drtl:mnezeu.

~i in SfilI~I.t; pe linga aces.! post tndoi~, adieR trnrpesc ~i

* .. " despr-e care tn p,utine CUvEnte ranl annntit mcit sa. !e

I asci eel c.e VrO!i.este a Sf l~nirtisi cu Trnp, ld si San~ele Domnu1 ~i

, '""""~Ji"'!, .,,go

S I cistig. -:'e sL1iD:erenria. irrimH si si~s~ mazeasca stiEnta g. indului sa

fj :!! ~ I I ,.- , I

t u1,'stUnta) curata. s~ neJnrihMri~i fam de. totL

., j,.iIt"" .,

De asemen.,el" sa nU crt-ami' cine'va cd /eJ'icirea lui co~stlJ fir

,,', impartii ~i c,at mai dea." ci sa mte]eag.,a rei aceasla rconstl 'in at se

UJ9

tmpumf en bool pregitire, d1upa plllte:r-e; cu mare smerenie ,~~ zdrobire de iD'Uni ,:i cu ,evla,vie nefir~amrrca. in sprijinul a,ce,ste,~ m.vali1nri ad~c mimu:ia dumn,ez;ern,escul1l!l.i pirin:te ,~Oru1 Omn-a ~e. Aur care zice:: ~" Mu]~ CU Trunerne acestea odati pe an se 'irnpirt.c, altii de dod orL iar ,ahU de maw multe ori, n Clue tOi,i, ne este

~ '_ ~ ~ .

cuvmwl acesta, nu numai ciJLrre eel de a~ci., ci ~.i citre cei ee sed in

pustie, caci ,j aeeia 0 d~ti'm an se im,pit1i~etc, iar de multe ori ,i dupa, do,~ani".. '~adar" care dintte ace~.da sunt nomi. prrimirp? Cei ce odata, cei ce de multe Uf] sau. cei Ice de p:1ll~ine: ori se imp~esc?u. Apoi aridnd careeste adeviratl pregatire pentm a, fi primiti impirti~ima Ior, zice: ,'" Cei ce au ,~tiin~a ,ga:ndului curat~ eei ce sunt cu inima curata, cei ce au 'vi~a nepFihin iti, intotdeauna 81, se apro'pie.. : 'M eei ce nu sunt in:tt~acest fel, niciodata sa nu se apropie' (Lm1Jlp'.e,a. die. Grlu~, BTJl]z~lll 1 833 cuv, 5.3 pag, 449) .. A,ad;ar,!, de wei poate tnte~e,ge orieine, ci fericirea eel ui ce se rmpiRJ,e~:e rIU .sti in a se impil1i~i el des, sau mai rar, C] in a se imp: aI1isi leu m.ima. ,curatl sl cu. neprihanire ..

. l ~

Dar poate va mfi'eba ,cine.va:: "~I' Cum pot si ,mi lac vrednic de

'0 'inlrtNirtisire asa de SCRJl1jn\i, Cafe cer-e 10 atit Ide mare prregatire7

,1ft ". iF

La aceasti. imtrebare nu vo~ 'Rs.punde CD cuv,intele mele, ci cu

aJe Sfintu]ui Atanasie Sinai.'tu~; care ne spene; n Numai daca vrei, o:mu~.e, te vel face vrednicj,j" Si apoi 31,icind care sunt pric inile

"

cele :mai de nevoie spre krcrarea acestei vreCiniciru zice: n Ctmoa~[e..te

pe. tine cum ci. e~j picito,s~ pw;be~;te=te de p\acllfie" Hps.~e-'re de V'wcle~uguri ~i de millie, 3lati fap'te. de pocain¥fi" apuci=te. de curatie si Ole b~indet'e, inde~unr01; rabda, ',ar-ati umni.n~, di milosten i~

I! iI ._;J' C ..

a ,s8raci si la sa,im" din roada dr,~ntit~i si ro~~a..:te lu~ Dumnezeu

I, r 11• ~

ell sruDehd zc1nl bit, ~i a~a te v'e ru face 'v:redni,c~l~ (Iehtat d~n

Mirgir],tat.ele SrantWu~ loan lOur,j, de Awr eu,,". ,al Sf" A,tanasie:

SinlaiI~ul pag. 22 5)~

Asadar frat.i mie~~ aJR auzi~ in ,cele de m,a~ sus cu marturia

, ~

drunmezeiescnlUl.~ Hdstostom" 'C,1BJ1re limur-este ,ca feridrei ce1ui c,

,

se im,mirti.seste em ,S,fintele Taine, nu s't! tn deasa S iU irlra

""''''''I'' I'!'

110

. "'~iIi"A" ..In·~c·e

lmpirti*ia{e, ci In ,3 se inl~~ eineva CU~ P"'I;~,~ ,1 vr~UL IJ __ ~,_,

ar. pem :_, a" ,Him fapte~e bane, pnn cue n~ pu.rr.em +.~ac-e

V re.drdci de tmpirti,~m SfinteThor Taine, ,0 __ adus ~ nuj~~c. inviwi ." e Sfi:ntuillm loan God de Au ~i ,ale Stintu~ul, Atanasu:'

Sina:itul care pe scert se I,e1iUma la ace.a:

1,. A avea ~ti'inp gindu'~.ui em,Mi. 2. A avea mol cUla'ta.

g., ,A avea 'flap, nep'ihim~i. _

Dar ,frlrndci c-pintele dumne~iesculurn parinte loan HliSOSOOdi .

,h·"., unii iIil,"'''''' ~ '&':1 pre" "-=- subtiri este bine a le deslusi ,si ,a Ie mImi

peRu y wu iI. r'IlihI'~ ~J, ~, , t!'. ' ,_ ./ .. , _ " _ .

putin. A ,avea ,.!, *tiintl g~ndul ui curata": ;, ~semma a nu 'De mu.s~a

t:'~n.~tH[lta no>&s:tra de vreun pa.ca! tmpese sau s\Wfleres.:, salllm 'ora. n~ ave-a cineva asupra noastri prjc~ni d're&pti pemru mQUvu] ca nor

1 am ned re pditi t. . . .

A. avea n mlll~.f~rati" este 0 m,M"'6 virtute, I~e ~r;em~ ce ~e~ {"urad ell. inima sunl vizil!Q!t1. de Dumnezeu, dU~lul, cea sensa .1'~~·I"':~'r,e'~ ." Fericiti eei CUllan cu inima, ca aceia vor vedea pe

... 11 .... .11.". n' . de I

n -. ,.t:o'u,·j, (MtI'~ ~ Gl)'" in , ]uma-' ... curati este aceea care s-a cUl.JI~[ffi'

ml1nez,~ I " . l!I:.l!oill. ,JI.~ ,0 'I . ,. .. ." ,

liea ~ s~ de rautaJ~e., .

Ia; a avea n vruali, 'neprminim" prim aceasta se .ata 0 m'tre:g~JDn:

[' sfiI'i1terf e: a trupu~ui, a mmtii sl a inimii, constsnd in,a, nu fi ~O] ati eu vreun pic at, nici ]1 'b'Up,~ nici la Rtinte n ici.la 'wnim,a., Ctn~ M ~ea acest l ucru ajunge la culmea feIDic~rU celei ,CI!lIho"Vnic~~,~~~

ica a desav,iIsirH irntru fapta cea boo a., Pe 'ooU C-6 acesna u i ceste Duhul S,I&lnt care sice: !, Ferlci~i eel fiIi, de. prlhani. im le care llm,bli in legea Do . Mlului"~ (P,s .. 1 t8.~, 1) adie.a cei tate ~ I a veacului ac~stuia,C~fii~ort Ci]at.Ofes~ cu c~ril,enla trupeasea, diUl,are si CU Innnll, cnrati.

Scriil1d. a.ces.tea~ mi, gandesc la 'ml.eldr.Ue. drd.cilolt; prin care

raiboi .nev'izurt IClU~giri~Of ~ rnirenHor cn~dilncru,o~t~ spre ~ on

unge Idmen~ la aceasti desav,ir~,ire :~i neprihin~~ !m a, l,e. ~aduc: spusi plag,ubi dUflovm,ceasci, d·e a on puteQ, el sa se uneasc~ . rin 'Prea CUratele Ta:irnll~, ell Hris®o.s, O()Rml[J1 Dooulezeul ~~'

lIt

Mintuitorul no stru, ,a~ cum v o]e~te ",,:] a" se un i eu noi, JEt a venit in lume din lubire pentru noi.a pa.timit pemru a nlo,a.~tra 111intuire lar rn aceasti Sfinta ~ 'in_frico~ati Taina j intJeg se da. pre Sine nQui adica cu ' mpul si Singele Sa.u. Dar voieste ca si noi mtreo i

,_ • ,. ~ 0-

s~ ne di9mn Lui, a.vam1 nepdhmiti. inima, mintea ~J. tmpul nostm,

S i numai El ~~ ie cit de P' Jin i sum in aceasta lume cei care. se nnesc ell El in acest chip. Cati dragoste ~] ]ndm~u;re se poaie in\e]e,ge din panea .-ui Dumnezeu in aceasta Taina? Cid El, din atrita iubire cam are spre om; a binevoit a Se da nou~ Sil-L Dlancinl ~] sa.-l bern S~ng.e]e·lID· ,. ICU adevarat, :Piistorul nosuu eel B un ~i Mare nu are asem~M1.are in. mila si ind1llrarea Sa fata de

J , .

n eamul omenesc, Cici de nici un pastor ,. oricat de bun ar a si

_ . 1

odeit de mult ~i -ar inbi oile sale, nu s-'a au lit c.in dva cis. le-ar fi

n-rcl.fl it p~ e e ell camea trnpului sau ~i le-ar fi adiipa t pe ele cu . singele sau, I.am:' lin aceasta 1nfrico~alta, ,± necuprinsa de rninte Taini, acest It1lcm se tndUmp]i, deoarece Pastorul eel Mare al o ilor, TIU en ruta burani s:i Daurura hrmeste sl .adapla oile Sale cele

.. ~I :-

I cuvantatoare, ei en trupul ~i S.inge.h~ Sin .. Die aceea sl

d umnezeiescel pirtnte 10m Gura dl. A UJJ" in~eleg:5nd .lcea-sUi negrii ti rd:l",a,goste a Pastorului nostru celui din cerud fiMi de oUe

, _- ..

Sale de pe pimlnt.a zis; 5~ Care pastor t~] hr,in~te oilecu luidu]arele sale? De, multe ori sun! unele marne care dupi. nastere, dall pc copiii lor la altele ,s.i-i hrilleasc'a; iar E] n~ a suferi: aceasia, ci EI. ne hline,~e pe noi en Sin3ele Siu~" (hop.pre de gd.u op, cit cUV'. 54 vag. 4S4).

Dial ~i aeeasta vom arata. aici; P e unii 11 lnseali 'Y~cleanu]

~

diavo.l eu 0 evalvle~:i smeren.ie fatamic,a~ ci. nu SU.lll[ vrednic+ de ,a

se trniJpir1t~si eu S:fimttele T.aine,. Si nrin aceasta pam~i ev)~avl· a; ... ;

• ~I ,it'" . - ~ - ~} ,~IL

arunca in ]ene· if~,. 'in :n,episare sw m nes-mlire fati. de fo~ostwl c,·.·~

ne,gIiit pe care 1 =·aJr ,ci~t];g~, pr.in aprfo,p~erea ell ev laV'~e smceJi de S.f1nte~e Taioe. P'e altii Ii face de a an18na. VI,emea, po eli tr si a [Jlll]J irtismi de ] ft, un an la altul ~i de 1a. un po,st la altu[ , si ~sa

~ "

depimndu-se pre,! mmh de imp,irtisire3 en Tru~1JJl :d S,inge1e

! • J!"! ,_ .

112

DDmn~llli~ I;1n pot rdchdecum ,si spore-asci in calea porunci~o([' ]U1.

I )umnezel1l. S] cum ar putea de vreme ce nu voiesc a se uni C1!l Ziditorul1or care 11. zis: ~,Rimine~i i1'lJtTU Mio'e ~i En ]ntru vui ....

aci firi de Mine n u pu~el] face u· mic" (in. 1 j ~ 5 -6). Pe alti i n ~ ci l: I liar ]Jt1 vremile bitrfinetii" nici .cind WJ ajun.s $l~bi ~h foarte I olnavi n u-i lru;a satana a se apropia ~] a se uni cu Hristos,

Dar·tnurna tfjja~ pe care trebuie sa 0 alba crestinii, este aceea .a atunci c'ind VOl vedea pe cmeva din familie sam din rudeniiie '~\le di s-a 'tmbolnavll, sit cheme repede preotul ~,j s[t,-Th sfituiasca a-si mirtur:js] ell de-amanunwl ioate paeatele 'sale, pe care le tine III inte ca le-a .facut in viapi: si aceasta tacSndu.-se preotul, daci va

ftsi die CllViiD!j" 0 sa .. 1 tmpi:rla~easc i dar dae a este '0 shuatie 'pro1ape de '[110 arte, are voie ~ dezlegare eenonica sa-l )tmp~easca. pc mnri bund em. SfmJele I .. IDTH!~; chisr de ar avea ~i paeate opritoare (In cazal aeesta eel ce mease fiind primit ca tiUharni de pe cruee) s ar daei,- prin voia liU Dumnezeo, dupi primirea Sfintel_Qf Taine eva face sinilos, anmci de a avut vreo oprire, sa ramani U1UU pocamla anii '(Drmflrci~i de C anoane (P.M. B. gl, 320)m

Am aunt tnca din gura uno! erestini ~i aIle sfamrl pe care \I icleanul ],e s~soresl~ lao urechea ce]ild mai putin credincios: ,_, N'u

,,::I ]I • .. II

ema pe P o:pi daca e,ti bolnav ~ cic] d,aca vine el, apo vel mun.

as.i" cl de va fi nevoie, anmei 11 vel chema ,cind vet s~i ci ai it de tot", Dar vad Ce mare'inseliciune a dracl~or este acest fat, prin care ei se sdese s.i na lase pe cre~.tin, ca nici macar pe , tul morbi ,sa. se apfoJl:ie de inlpirta~n~a ·eu S.rnntele Taine ale ~ui ristQs. M.uhi ascU]l~nd de aceste s:faturi, rue vjc~ewlldul~ s-an d 11m3

aiel ilia c"e;~c. i os,mdi,. cici moanea i-a dipit pe tit atunci c find

ldmjs~o Oumne.zeu itK DU .atuncl clnd. 3!lIJ vait e~, sa vi.e. .

fusa .pe mul~ Iimcip de Ia ,adevw\ i .. a sfituit .cijericlrt!a ~i

~j nl'f.mia, constd' m It;;QHtitatea cat nwi lI'M,~. a SjiH'te,lof T oine I "i'~! i te" ad' cit ,a se tmipmas~. cit lIDJ3J] des I' fara de curvwlta pregatire ,re s=a .arar.tat mal sus., A,~e,tia fimd l1~elati de dliav'O~i, tn chip I~ni,c a.u ukt~t spuse1e marelui ApostOl! P.av'lel:: .", Sa s.e i,spiteasca

11'3

omul p.e@.sine.siua sa ntirJJ~nloe din paLne si sa. bea din pahar, Calci

, , ~.

eel ICe mininca. si bea, nesocotind Tnmul Domnolui, judecata

~ ~.

m.ininc i. si bea" (.~ Cor g, Ll, 28-29),. Iar daci unii ca aeestia au

, ~

ultat si defa.iJin_j aeeste cuvinte, sa.-si adllllca amime si sa se cmremure

~ ,.

lnacal' de m.grozirHe cele n. nea to &ito saw ale marelui Aposto]

IF l •

Pa ve] '- care zice: j; Dac'a\ eel ce leap.ada Legea lui Moisi, in. urma

mirtuliei a doi sau a. Wei marten, se P edepseste '[Mal cmtsre cu

~ ~

moartea, apoi cu .atit mai mare MllJH,;i. socotiti ca va lua eel ce a.

·cwcat pe r;~u1. l~i Dumnezeu ~ a. .soeo~i[ a fIi de obste Singe,]e Legii cu care s-au sf~n~it ~i au oc·ar@)ll. Drrnhll D BJfU] ui' ~ (Evrei 1 O~. 28=29) .. - ar ill ce f.e~ cade cineva sub aceastii osa'ndJa, de a cfUc.a pe FiYlI lui Dumnezeu, si. ne in vatE de 130. dlU!rrme71eiesGlUl Hri,SOSto111 c ~ zice: ;; Cand tPJ te :impatti~est] !eu E~ in Sfi tele Taine si fad pic~d~ spune-mi: au .l'JJU .~",a] ciiJc'apt pe E]1' -Au nu .L"'Itli defiimal pe El? Cici preeum nu avem nici 0 grlji. de cele ce se calca de no] ~ asa s.i cei ce gresese nn an nici [0 gr.iJ·j de Hristos" (lmp-IMtirea de

, ,. . . ,.

gri:u euv, 53 pag. 448). inci daca vrei sa ~th.; ~i C[Jln1. socoteste

cineva de Db~te S'~'n~ele lui Hristos prin impirti,irea mri. do\,: preg.iitirea cea cuviineioasa, asculta pe acelasi sfLn:~ pirinte . O~U'I Gura de AUf, care zice: ~~, Tu ru $OC01]t Singe[e.JegH, prin eare te-al sfintit~ a fi de 0 bste? N ecurat san nimic, avlnd. mal. mult d.eca:1

? I •

celelalte p e care nll le Mgirn de seams, Adruci, il~ SOl"! oti t Sirnge~.c

lui Hri stos ca orice singe a[ oricarui ODl de, rand san do1bi~ocI4 (idem; pag, 448)..

Dar, zlc ce' niva]nic:i,. spre de as a. ]'mpail1isife; ",. noi vrem S'l ne hn~itt1is~m c,at n1Jai des.~ spre a IDuna [stre] 'rIe p' rimirn cfles.n.rn:i~

f" .~ . r,

care se lmpidi~u pevre;mea sfmtUo.r AposmU 3L])r.oa:pe in fiecar

zi~"'~ eu ade:v.ira.t bona este ·r.ivna si 'rnpta aceastl .. msi. IOlr:ke i.al'U I ~i fapti buni.!. daca este Jipsiti de smer-enie ~i dJe dre~ap'ti s~coteaHi. lin numai ·ci nu folose~~e p e acela Icare 0 luc te:az a,. ·ci n duce ~~ h mlllnca. Dae c~ne"va doreste sa. se imp·irtiseasci .ma~ destl iseinen i

I ~ ~ ~

primilor ~tm~" apoi nu es·re de ~jlmS .aceasta iJorinti, ·ci trehuaJ'

a-i TillI'im.a ·p.e lreia s.i. eu fap.telc .. Citd daci atnrncm c,ind. Bise.ri,;a el'~~

~ , .

]4

la tnceputmi~ a fnst ptJ~i[[i. vreme acest obmc.~i .. al desei ilnpirti,iri'; poi se cade ]lOUR sa vedem ~i in Ice tel le~a.pe ~cea", vreme penecerea orimilor crestini. Si dupi ce vom afla aceasta SI facem.

.I:""~ j ~ . 1 n ...:11

~ompanttie 'mtm viata si petrecerea filoastdt ,i a or; lay LIft ne vom

~H S!i pe n~ l!Jcrind. ~~er1ea ca ei, apoi sa indri,~]m ca ~i db,li ne apropia de tmpiirtisirea cu Prea Curatele T~ne. ~ .

O.ar poate einev a. va IllJl1eba:: ",. 'CUlm a fcst Vl,$ ~l pettecere_~ 'elo -a .de se mcumetau lei a se ]mparti~i zilnic"? De vrei sa .~ti1 ceasta ascul ti on de [a mine, ci de ta eel ell gwa ~i en 1imlba de

, [I .~ lUI

ur, care zlce 3Jstfel:, '~, Socoteste, a mule, care V0]e~tl ~s.a te

.... -' "'. . .... . . [-:'i' 11' fintii A'· ~ ostnf l'·~-Id ('·-au anmp-. ULt de

nnpi~'U,- ce l~ru. aC'l[1. dJ!lL ~~ ,···r v",L'L,r. ci. :~l ~ OJ'" .' _. t'_""~ '.' .

.ea Stand. ema 1 Au nu S-mJ m~ot.s. la rugaCruunl ~l laude? Au nu

In sflnte priveghe:ri? .A~ uu lao in:valalura tn.de~i1u:n.gati. ~i plm,a .. ~e osofie? ei cele ma;i marl ~l preaslavite, anmci le porunceau sile u \pes~eau. lor (primilor Ic~tinil),.n N· .. ai auzilt cum cele 3,:000 de l flete care s au 'indlllicit .atunc~. de imp~ire,. tOIMer.UJn.a enm 1eptind :mtru ru.gicfuun6 ~ mttn tnvititnHa. nu :mIN '~epj ~.i trn~ " .. '1" (im:piTl!lr·e.a de G'Iiu cuv .. 54, pag, (51) .. AP. a~zlt ate si Bot:'a - care dorip a vi ]mlpaniirsi mai des. asemeaea primilor

I'· cum era petrecerea 3ceW.orra"l1 Ei erau .dulleR CU~ a~] auzit l~e Sfiotul loan Gur~ de Aur, in to ad vremea tndelletJnic.indw-se ill ."1,1....... in prrivegherl~. intru invllaruli ID.delungmi~ ~i lotdeauna in ·rugiciuni. Tu deresti asadar, lea sa re hpil1i~e~t~ ca

ia 1 Fi ~~ til faptele bune ale acelora ~~. nimene~ nu m~a ~P~ ~:de la cele ce r.;ivnesti numa.i de va cunoasee duhovrucul tau ca

apropii de aceasta luerae ell mare smerenie ~~ umllmti c~llm. Dar v~ tntreb pe voi, oea care drorip a vitmpi~i ~1 d~s:

I'C dim voi unneaza pe primH cr~tin]~1 C are din YO] ~ astaz~ esc pururea m B ]serici.la dumne.zti~tile s.]ujbe ce~e ~e. ~ ~!

lloapt.e.? Care din voi i.a prute [a cele. 1 .~aude ~le ,Blsencu 1m , sLoS si ] a dunmezeia~c'a Liturgrue? Dar' poa~ ve~l .Zilioe~ ~~ ,Aceste jibe l~-mn .as.cultat ciudva la1.MAnistire! c.ma ne-m'Jl. trnlp:'h1i~it. 'rte bwe, dar . a seama~ dl eei dmtafu Icre~tini nu :te 3JScultau

115

116

'l"csUnii de azi riiesc numai m dragoste duhovniceasca fi se lU~SC ca ftatiLi cei bum? Care zibov,es.c to ru.gaciuirJi ~i in laude? n privegheri asa cum. ,at] auzit lea triian eel dintiU ,cre~,~mi?' Care din erestinii de W, se leapadi de bunavoie de larme ~i pim§nruri~

1

tic averi, spre a le vinde ~i ale da ttl folosillli de ob,re al crestinilor

• 11 ....... "I ,I) M l ~"~ 1 x . ..;".} ......... d . in . 'l'i!-:: fr~~le m ~1l':;:; Am' dursre

~ ~l s~"acuoc·· .~ '1.4. epacare I: e SJ . e, ,mll.J! W\. QJ~~.,' uma ' .c;.W~:p

mu hi drageste ~ mmi de nevoile .~toIa se vedea in viata aoel'm restini, Aeeasta.o aran;;i Santa Scripllni zfuc~d.: :0 ~i toti cei ce au

~ ~ . .

'rczu't eJfitU ~Ia aceiasl mis.u.di.. si aveau ~oate de obste, Si mosiile "i

~ .L.... ~ , ~ , , .'

verile le v indeau, ,i le impir,earu pe ere tumror, dupi, cum ffecare avea Hpgi:~~' (F.apt. 2,44,,4.5).

Apo;i arati ci pe J,in~a. aceste mali mHoS'ltenii pe care le ieeau ~ spr1e folosul de obfte, eli u,a:n m toate zHele ~i la tome

lu j'be]e comune ale: Bisericii: "~ intru wD3Jte. zilele era ~tePtmd ell n cu,get-mBisedca<C' (Fap! 2; 46).,_

Prieina care m-a rac'l!1ft sa ru1,u1c aici cateva m;irrurii despre lata primilor c;r~fini -3. fost spre a [limnri prin ele, pe unii crestini ire m--ag. tnm~bat din t'e ca.uzi astazll Pfe-Otim. o'p'resc pe unit .' de la deasa hmirli s,anie. en Prea C •• e~e Taine a '~wi Usus

f" J

ristos. nedindlu-le voie a se tmp,irmsi ea si If\rimj~ crestin!. Dar

"" .. ~ - ~ - , J J:'" 1

ne va cug~ cu IUIIe eminte ~ va face ,camp.,ape 'i"n~ vi~~ Sf

recerea primilorcrestini si oeaecerea crestinUor de azi, va

II ~ rr

~eje,ge clat ~j luminat care este pricina pentru care dullOVD,icH, nu

. tngiduie astizi cre~nilor deasa impWtisir-e ca m aeele vremurri .. Inci trebuie a se ,Ii de Icre,~lttnii eM ,i de preollii de ,azi, 'ea "'~I.\'II" scwnpitate spre ,~parareii sfinteniew Sfinttlor :~, Prea urale~or Tame,. de a nu se da Sfwt,ele celor Denedn~ci de ,eie~ nu Iost pnsa 1m B,iserica lI1~ Hristos de curand j ci chiar din vrsmile . vechi a~.e srmti~or' ApostoH ,.i ale Sfm til or' P,irinp. Aceasta 0 intcle.ge ericine p.realuDllJnat daca, va c~ti en atentie ICWloMe1,e

fintilof.' Apostoll sm. ale Sfinti]oif' ".ar-inti ce s-an adunat to sfintele

~ , I! II' II'

ecumenic€: ,i loealnice, preeum ~ru. canoaaeleces-au seris

~rt'e de unil dintre Sfindi Piirinti ..

_ ,~

I.m- fdndc.a aceste eanoane nu le p oate avea oricine in easa sa, c a Ie ciln si a. se orienta, este bine ca tot creS!tLnru~. sa se

~ ., ,

117

mmtuJr.iseasc3 de toate pacatele sale Ia duhovnicul siu. ,si de la el dl

..

ceara. ~fat dad se poate sau nu imp\mi~j CU S:tinte~@ si 'N,~nretui.te]e

~ ~,~ ~

Taine ale Jui Hristos, Si ~,t]e, si ai hi mcredete Ica nmmm episcopilor

sa nreotilor li s-a dat a fi iconomi ai Th~ne],o:r hn Dumnezeu l SE. ej

,r'" , ,~

o]']enlmdu-se dl~up\i. scUrml?iUttea ,i icoaomia Slfinte~O.f canoane an

puterea de a .h.OItMl m B isetk;i~ 'V remea cand cineva are vole a se apropia la ~parti~irea .s firJJ:re],I()r T~]rN~ rue Tmp11l1 ui fi Sange].ui Domnului .Iar pentru a ,mila c:i. din cele mai veehl rlmpuri. :)1"'1 pus mare 8lrict'ete si P azi sore a nu.se da Sfintele Tune ceior nevrednici

~, ! JI!

,j nepregititl~ vom da aic]. ~i. cilte'va m:lrturi] d.esrnJl\e cele patru

trepte de canenisire pentm cei ce piciJtniau (d:~f aceste paMl trepte de canonisire depladeau, ca asprime ,i.iud.lllrmre, de gr,[vimtea p~icate]JQr lllarturislllte de, picatQ1: duhovniculni). lam car-e ,~rau aceste patru trente:

_ if"". ~.

1 m Pllulerea; era ca om~lpiicitus dadi greseste .sa. steaafuri

~ ~

de biseT.ka si la cei ee mb"au m biserica trebuia sa, cool tnaintea

. ,

tuturor ~i si~.]. roage pe el co. lacrimi cal SI se r-oage Dom_rmlui pentm din.s1mi; el ern lenid.at ilfilli de linda si eurtea biserici1 ca sa

.W ~

se pociiuci~ atlt8, vreme ei!! ii era porunci t,

2 A I" 1 ~t '.." -.', ~ - : -I"l . .'t' ,c ... · '" :ftn," d.- .. ,2'" - .. ..... 'i."

, d~Cl!b. I:lrea. era ca ()m,lll!. ce 'pII~~h ...... s, . ae 11 gre~~lLe sa.

aJscu~te dllrmnt~~],asca slu jbi stocnd ]ang,i u,il.e bisericii (m eune sau tn tinda b~Set-icii)! Isr in biseric~. nn -i era m'~idllit s.i nu ,a'Ve~

~ ,

voie si intre, nOna.. ce nu se vor sfitr.d anii cei l11'on1nci~i lui P entre

r' ,r~,

podiinli·

3. Caderea sau ~ ~ Po~] 0] a uta "":' era ca eel ce areseste sa

iiliI' l~ ,~ jI!

srea. mliuouu m brusericij, mal 'in s,pal~;. de partea ,anrvorfuJ~i; .c-eJ

L~ • .J ,~ .". . .l'II !I • pUI A !II! . , . .• -

ceo ~, CdUea J s~iitea lU bruserlCll. paJna lao S:rnnta EVaIl.ghelie, c~[i!d

liooa. diaconu:~: 'j',' ICei chemaLti ],e!Siti'~' atu;nc~ iesea $] e] abu-.ll din

, ~" '~ "

b~8erici si stit~a afafi 'impre1!lni ell Icci e.bem,ati pina ce se, g,ftrsea

J ' r i!!

dunme:zeiasca Lltm:ghie.

4., 8iLa'rea co cred]u.eiosii: COllstta in aceea ca omul c6[oresit.

,~, a , '

s a ~tea cu credinciosii Nnli,untrul ~iserl.cH p. An3. ];3. siir,situl

~ ~ . t

d,1JlJ:n[]ezeies,t~i :sIn jbe~ Iar de Sfirlfta .nnp· art~anie.riu s.e i1.vrednicea.

, , ,

iJ8

" ... 11 • ..... ,-c'I'-OS,

pinl ce nu se tro:p]ineavreme~t cea poruncna ~,l1n pentru poe,R'm~ ..

i ar daca se implinea vremea, gtAnd, eu ,cl'led'runcio§H, anmci se ~tlvredJniccea ]'mprel!llrnarH C~. Sfmnrele Taine at Prea Sfin:mlui Trup ~ i Plea ScnmpUllli S:~t1.ge al Demnnlui no stru Iisus Hris:t;os,~

Deci eu aceste pal1nll~cruri~ arati, SMrele canoane, se sBr~e~t~ si se umple 'IDQ[l~ p:Qb.i~n.ta. DI'e:Pt aceea se carle l~pigoopH?lr san ,)reotilOW d,1!l_,hQ'n~£:ill ,C$ to,ata vremea canonisirii, fie. ea U1Jlllti san p ut]~i~ pe aceste patnl'~Qcllri sa 0 Unpani ,~i ,~a si. crute de p'~ca~, pe eel ee see ciie,1le ,i se pocllie~.te (pJv~.:B+ pag,. 491g; Sf. IGrtgone de Nisa coo .. , ,'~ Sf. V asile eel Mrure can, :5 9)..

Am seris aeestea aiel, frntii mei erestini, s a v,l pute'ti da

seama cmrlti ,grija au aYD,t Sfin.tji ,~i D1.lftUlere~,e~~tii Parin\i~ pentt"lill. a se pistra ell MIDie s~p'~[:uaJ.tte~ cinstea ~ ev lav~a. Ct~it.ru~i~'o_r '-, c .a:1Je Prea Curatele Taint. 81 Nepre·tuite. rule lu], Hristos, ~1 ca nimem nu

~ndr.bn,ea a se apr['o;ia de Ele, ".ilrna nu S~ clldi'~ en' tmpim.ta c anonisire 8m ~oc.riind, -aritati mal sus .

1l r • ,.flo.. f.

Dar poate vor Doe !InH:: Dar daci s-a PIS, ~~iltta S[[,c~te

p entru eel ce grt~~te pentru a nu se apropia el de Sfil1lJtere :~e, UPO] mai bine este sa, nu S~ tmpatta~easdi deloc, s~n numai la i'afsirul vietii", Nul 'Mare pa(~at vei 'face die vei judeca ~,a;

· " . d

lr ictetea sfintelor caJ],oane DiU s-a pus ca S,H. opreasci pe cmevac e

u se ~p al1is:lt c i peotru a ou se apropia cineva nep:[~gatit de II iparti~irea ~] penttlll 3:, ~e cerea roadele credintei, Caci celui ce ace f~p~ VI~din:i.oe de pocaint~" duhnvnieul are drepwl de ,~=i curta vremea de pociinli ~i de a-l rup:ropia de Prea Curatele atne, A sadar, nimerd sa. nu wleaga, ce este mai 'r,au~ adica sa se propie p~a des de Sfin~le 'T.a'itne tu,a ,evlav'[re ,,1 fira de pm~(at~, a~ Olin lerne sa,u Q]n:1 demldej:de si sa dep,~ze plea mult de ele,. I co ,smerenie s.i CI dreapm s,ocotealaj, d l]nl, cruea ,eel de nlijloc~ VI,eme ce la "toad. fapU eea 'bunii;, .lie Sfin~i. Pilrinlp mMg;i:~Ue

I n~t ale d.raciloI', b,r mijlocul este a lui H-ris,ws n1lijioc[il fi~nd a Ie a oea im;piriteasc'i pe care an c iiatorit to:~ sfinlii ,spre ,CeT., ,DarpoBilte se va Ml1reba em,eva ,I ,at.easm: ,Care M Ii cal~a eta. tit nlijloc in ·~ed,ere3J. im.p\m~wU cu, S[inteTh,e; TMile ,ale lui Hris,b)S?1

v O'~ raspunde ,aoeasta: bn.pirt~trea cu S.rmtele Taine este str,~s le,gati de sp ovedsnie, Isr spovedankt dupi porunea a 7-,1 at Biserlcii trebuie a se face p entru c]ie~tilinH mirem macait' de pami ~i pe all, in cele pam posturi, A sa ~ , a. imp,arta~rea cu. Sfro®e]e sine, dac~ cineva din cTeftini nu are vreo 0 . ire de ]'1 dllLh ovnicul ~au, este bine a se impaIta~i run toate eele patru postori de peste an; iar dac a unii duco viati de cUI.il~e.; ell post ~ eu mgiciooe" si en rnilos1tenii la .. s iract unii ca acestia se pot 'rm.pina~i odata pe [~i, S8tl odati la 40 de zi]e ..

tnsa toate, ~t&t dep,ir area c~t ~[ ap~o.p]erea de nnpma¥rea Prea Curatellior Taine, riimiine la chibzuinta duh()vnirculu] fiecaruia, care are putere de a ~.ega ,~-i dez]ega,m aceaSl1 prjvIDm. orientfUrndu~se ~i el tntru toate, dupi scunlpatatea ~i economia sfintelor can osne si tlup.a cit va cu~o~te el Ica a spcrir eineva int('u nuireptar,ea sofletului siu ~ili burn rdadele p Oc.am~ii (vezi Sf. loan Guti de Aur, .comentariu la 2 Cor. 14 Sf:. Simeon TesaJ.onic.eanllll cap. 5 ~nl,g~ 251-264).,

Un lucru Ins! :Sa se 're~.ni . co osebire hdeosel11 acei ce v oiesc a se 1IDpani~i mai des, acestea pe care el le dorese suntr ;Jl S/intele SjinJ,i'lor i1I" si sd ,a'udiJ ce zice In {u:ea.llta privi'nta dumn,ezeie.scul Hrisostom: n 'V eli IF cd atunci clind sice p'''6otul sau diaconut'

" ${inte,le SjiJ1iilor,i{ aceasta zice; dQ'cii nu esse cineva slant aii n~ se llprr()p"·e, Nu, mttna,g curat de; parcate I ci ,l sjant. Daezeiestile

T-' .,h ••• . ~,

ame se lac pncmuUoar-e de mare .mmlca la eel care se bnpirtases.c

cu ne\frednice'~ (CU'~I" 27 la ep, I c~Ure Cor.) ~·w cl.umne21eie~ti]e C'MoaTh~; a.oel~m Iuoru hcwasc ,z]c~nd: ,~Srwn.teie se dau ~lo[ 8fm~.~ lar sfmteni a ,S~ c.~pata prin past ,i ·rugiclfwle" (80 b. 6 ecumenic, esn, 29 ~i cart 4) Amln.

120

DESprRE, M' I': LBISEDEC, iMPA.RAT'UL SALEM lUI, i.. PAR_ATUL pAC))

I ubiti' credinci osi 1

! I!

,

Sf®ntul si marele ierarh Atanasie eel Mare, Patriarhel

~

lexandriei si marele stil p BJ Biserieii Iu] Hristos, adevereste. sfanta despre Melhisedec, imphatu] Salemului, in acest

.

ip:

Aeest tmparat $,t:ram intte oameni, a fost preot al lui umnezeu eel Prea [nah. EI a fos,t socotit 'lara de mama ~.i fira de Ii si nenumimte ae"fleatIJ.mri au. 'Ios'! zilele l ui, ca sa fie lnchlpui1!fe

,

a Jui Hrl,3~O'S, M,lnt~rutoru~ lumii, Sw lam ce seune n1arele ierarh

~ ,f'

lana~~e. despre e.]: ~~ Ma~ i;namte, de a veni ~i a se saUa~lui

mnezeiescul Avraam dllpi. pOtll!IUCa dnmnezeiasca ln pinile nanienilor, traia :in hotarele Palestinei o tmpiiriteasi anume · ..... _ ..... 't de ace!.~i oome ell eetatea S,aJemu~ui~ in care tmp\~l[,itea.· Aceasti im.piJ3!l!easi a nas.eu .. [a Salad. ~i Sa]ad a na scut pe

elhi, Iar Melh~ a IUiJt. de femeie pe Salem, asemenea la nume cu mita lmjpibireas:fl (Ierusalimal d{~; azi a mosienit mal pe lllrnna ele cetatH S alerh, care ,s~a s;cu'llmdat), bueies lui ~i en dinsa a

scut doi fri: pe unu'] Melhi ~~. pe eelalalt Melhisedec .. Dar era hi tati] acestor d OL ft~i, inchini~o1[ la ~doli s~ desfrin 8JJ •

Sl venind sorecul [a care se aducea jien-HI idolilor cu mare

, -

nlpi kI fat~.lntregullli P OPOT', a poruncitimpkarul Melhi fiului

M.elhlsedec zi· ;1nd: ~, sa iei tm.preaoa ell tine slugile noastre ~i ·rgand '[a cireada vitelor sa-mi aduci sapte vitei C~. :si-i jertfese umnezeilor mel", Deci, mergfnd M,elhised.eoC la eireada vitelor si ,hdindu~~i pe drum ochii citle cer - dup.a 0 dumJ];ezeias-di

121

l[Jsutlare-·p.rivl!3 euluare moore frumusetea soarelui sl ~umrmoas._a

.' ,~

1 ui striJuc lre, ~ i a tnceput a. zice mUll sine: ", Cu adevsrat Cel ce a

ffu:;ut aeeste z~dir..~ si te-a ]Jtl frumuseta s] le tine ne ele intr'u. bun a.

;- :I II • .~.

rnnduiaJa, Ace' a este Adev,irartlll Dumnezeu, Atotputemic S]

J

Domnul a toate, nestrica, nevazur, nem uritor t namai Acestuia . .l

se cuvine a ~ S~ aduce jertfe, iar nu idolilor celor muti si sun] si

i ,.

:firi suflet, Deci, mi voi ~ntrOl~e la tatal meu sa= i spun despre

aceasti dumnezeiasca g§nciire si noare mi. va ascnlta .ru~~i. V~. veni

[. 'I! Y , 'II

]'nlru 81m tire 3i va P' irb~ t1mi:~.lrea Olesarta ee-l stap' §neste". S i

,b j 'I

tntc:m:andu~se Melhisedec la tauJ sam, lara sa aduca nimic, ~-a spus

despre Acela care este cauza nnuror si de ce s~a m.tors firl vHe:i.

, I

S,·· i a zis drell»\1ll1 acesta de Dumnezeu luminat si intele ,tit: C; Eu am

r- :'! III

socotit, o, tmil ·cum ci nu este ell dreptate ca noi oamenii c1!lv,ocntitori

,~i ell mime, sit jertfirn vitei ~.do.Ulol" celer NJ1iu.tru si surzi ~i rar~ simtire, ci Celui Singur en adevifat Dumnezen, Care a recut eerul ~.i. pim,il'lJtu ,C1!l toate din e e'. A uzlnd aeestea, acel fam de Dumnezeu tati~, de la fiu[ Scan De.] lnminat de, Dumneseu, s-a tulburat foane . Wit si lmboldit fiincl de dobitoceasea si draceasca

1 • . -

manie a zis ell mare iUt~me.: ", Mergi de tmpHneste in dati. p ornnca

ce ~i-am dat, iar de nu vei asculta degrab, te voi ucide", Dec]" dUf:Jindiu-g,e Mel11lsedec it doua o&ra la cireada vitelor cal si .aduca. cei ,aple vitei pentru a-i jertf pagprndul 'fmpirat, a intrat ]nlpirand Mel~l la Salem, so~],a. s a- ziein d:: "~ lEu, 0" feme: e, am howk sa jertfesc ~a dumnezeii mei pe unu din eel doi fii ,am nostri, la

'1' s

viitorul praznic'', Acestea ,~nzind. tmpi1,ateasa ~[ cunosclnd~ ca 0

m3l'J].a inbi toare de fii, ca tmpa:!f31ml, vrea si. omoare pe Melhisedec, pentru ca a ,cal-cat poronca ~l1li!. a inceput a pJinge cu mnar ~w a se tim.gui foarte.,~ Bindea, ea iu/bem fome mull pe M,eihi.sedec~ lar Imp,katut iUDea mm mu]t pie Me[h', fimdca ii puna l1ume]s. V,izind ]}np·iraml m~' swea. ~[ plmgerea cea m.m:e ,~ mtiHa tanguire a Dnparatesei; a lis: ,,, lasi, pune :S0rli 1ntr-e DOl ~i pecille va. cidea. ~ortn'[,~ ~cela va da pe flul siui'., ~i ilnf,jratul a luat de par~ea II ui pe Melhi care plllrta numele lui~ ]31' tmpar3teasa. pe Melhlsedec de

122

partea sa ~i. dupa dumnezeiasca diruru,.jal~, ,~ cazut ~] pe Melhi, ~ cu toate cit impirarul s·-a. mih~ut fearte, dar :pen~ r uV~l1tui dati again t pe Mellii pentru j erta. Dupi. ace~ta 'tocmea~a Pienta lntle ei a SGSlt ~i Methisedec ell eel saprte vitei de la cireada vitelor, Si mtristandu:-se foarte de cele De se 'pusesera 18. cale ~i viz§nd pe mama sa. plingAnd en am~.~ .. ~, plAns ~,~ el nUl. t s~ ,s-~ Uinguit pemru moartea ftateThui saUl.~~l~, .cea, aJdt ~~' ~~ta,_ ~'l urmind pilda acestui imPM3 j mul\1 Ul~ ~[ mame ,iJU gaul spre jertfi pe fin lor, adunMdlu~se spre jertfi ca lao 500 de suflete, tar oi

si boi si alte dobitoaee, mare tmdtinle.. .

I Deci, sosind ziua piginescului praznic :~ tap cei de. ~rm

'elite si satele dimprejur au. intrat m. capi~tel id.olleas.ci~ feric ~l ~I de Dru:mnemll luminam] .Melhisedoc~ nepntirtd, saferi nebunia Il1lUm;1 amamei sale ~i a'lntre,gnlu~ popor.jn aceaZ1:d:'aVlo.l~til~ lor praznice, fug.~ de bUlla voie 5~a ficut de ~a ~a8a plmn~as~i. ~1

ui .,i~~~Q tn nmtJJte~-Tl.boru]lDt~ a Nl11at in. desimea codrulut care

smnltliJ!a ';)'v. ' chii

ta pe arunc~ aC{~I~O ~i in acea smguf,at* p'~eclndu-~j g-e-nun. . ,

s a ~gat lui DnnutezeU cu mare cii'~dmli a inimii, .zic~n.; Do.~~, Dumnezeul men, Cela, ce ai ficlU cerul ~i p~t.ult; mar:a ~l ·tlo~~te c are sunt~ID1.1f&lsele>;. cere vlZ1!l.te ~i cele nevazw$ej auzi -ma pe ~~ nevrednk~u robtil tiu ~i pe ci~i s-au adunat la Jungbier-ea fratd~j[ meu Melhi 'in vremea acestui diavolesc praznic, pe toti, de la DUe i pini'la mare, scufunda .. : ,i II pierde de pe fata P'~~:UMui~ Paca-se lad locul acela c a. sa -i ing]r~d. pe ·uop. acei nebulul ~ ,1 p,a~~ de oameni" ~ ~I~ ~ 0, plea sliviti minune ~ _"mda:ra S-8, .im~II1~~~ cu v an.tu 1 drepmlui Melhisedec, Cici pam9nmi s-a de:sch~ fl tira

d ' veste i -1 m Clf. tdtil pe toti. S l n -a rimas n ici capistea idoleasci,

e . ",l~ _ b. 1I, .•• [II

n ici o&U1lcm, nki do:bi to ace, n.ic~ zidirl.~ n ic~ cQ.rpac~! [Ilml.C din ,area

hlestenw.m cetam. Apoi dupa p1Jl\lne zHe pogor:mdu-se din munte tlreptuJ Melhisedec ~i 'VilOOd locu.~ a.ce1a ~1 ce:i1H ~cuftmdat en I ut ul in adfutcunle pmmirttlJJlu]" um ,- land _.-se de mica lut Dumnezeu,.'

I a suit iari.!ri '[3 mun tele Tabaru~ ui ~i a v ieluit in. d,·esimea co drulul ~apte ani ~tregij hranludu-se numaL cU mug;LUii oopaciloT; cu

ierburi si e miere si~bati.ci; dupi, emu, mai tn ilrmi s-a hrMH dumnezeiescul tnainr~er:gitor loan B oreziJto1"ul Astfel; '61 a. fOSI eel dim£ii pustnic mal inainte de Ilie Tseviteanul si de . oan

,

Botezitorul. S'i fiind e] gel de 1& cap pini la mijloc, spatele lui s-a

faca:ll{ ca eoai a de broasca tes®OIui.

.~ ~

Ap oi, dupi sapte ani a venit g]as de la Dumnezeu ,[;itR

dumnezeieseul pattiarh Avraam, z(cind: '-'I' Av aame, Avraame". ]ar el a. ;ds: - s .~~ti, leu Doamne", H Pune seaua pe asOlnl tiu ~i luand eu tine Ktlhr1icinUnte noni si incalmminte noua suie-te m m.uJn1.ele

. ,.

Tabor degrab ~ acolo strigii de trei ori 'in desimea codrului co: glas

· . d 0 '1 ..... ·11 ,., C ~f "n....... "'" I· ~

mare, llCin. ~: ".' mu eat ut Dumnezeu ; enu rrea ~naJ]t. Si dupa

.~

a Lr-eia strigate va iesi din desimea codmlui un mare pusmlc, I at tu

vidnd pe aeest om, on 'lie spiim:n,an a nieidecum d ~ el, ci rade-l pe cap, taie-i unghiile, tmbraci-l.s.i tncal~i-l ~n cere-i bjnecuvintareaC •

Deci, suindu-se dunmezei:esC"u~ Avraam 1h :rillm[:e:~e Taborului ~i f'acine; dwpi a Domnului pOUlnci~, a strigat de trei ori in

d " .oJ1 I · 1 S' i X .... d'" ~ .. Sf'''' ~ esmea couru u] cu g. as mare. '.1 U3.(&, W',' ata, a leSl.t ',' 3nw,

~I J

Melli~sedec pe jumatate f~ eu par lung acop erit. ~i 'V uin du -I

d umnezeieseul A vraam, &d de veste, foane s .. a infricosat 81 s=a

'. , ~

spijln~' tat I at el i-a zis: ~'. N u te'infti ,OS a, omuie cl spune-mi cine

tini ,~i pentru oe ai venit in aceasrn pug"Uetam.'e~!,. ID:at dumnezeiescul A vraam i-a ras,pun s: '~j Domtnllm-a trim~s [ea ,sa te rad pe cap,~ sa=ti. taii ·llnghllle,. si t, imbrae si sA te tnc.al, ,ea pe 0 cfedmc~oua SJlgi

',I A . M ~h· i d ' p .... d x " . '"

a .sa.' . ~ . tuncl .:. [e.~ - use ' •. lee ,R ZIS:' ~~ a UPiiii ,eunl tw-a pommtClt t]e

DQ'.mool i s.~. ~e1leiesc~l A vraam. a fieurt tOaJW Icite ~."il ~ o[Uncit

, r

D OJDnld. lar' SffinItuJ -I eIh~sedec cl~bolrM.du=se dupi trei zHe din

muntcle Tab om ~Uli si lulnd un CQrn cu untdelenm ,si p- ecetlum.du-1

J • .

ell graiu] ~ui D1llmne.zeu~ ~. 'lagos.:io.vi t pe Avraa.rw. z:iclrnd:

_ - _ o!<

c! B[inocllv:intat esti iui D'IJ.mne,zeu Celui Prea In _1. Si de ,Ieum

,.

numele tilu va n depHn savar~rut~" )"ar dupa [citev,a.z:ile· ,a, venitg]as

din eel'dUre dmnnezeiegcul Avraam zkinId:' n Pentru ci nime.ni n -a rimas din ne2fID.lul· lUi Melhisedec~ el se va nun» firi taU· mi Illruna ~i nenumarat de nerunnd, nlel meeput melal avand., nie] sfirsit. S.i rarmine in, veac lllchi nnit ca H~u'rn lui Dw.nnnemu.

, , .F-

124

Deei P ~mt ~ ell smJ'aur aeest Melltisedec; dimre ,atitea neamuri,

~ .~I _.WJ.ly'l~ ~' "_ ~I.

a cunoseut pi! Dunmezeu ~i din tndemn,mea lAw a martlltls.]1 pe

adeVarMu;]. Du;mnezeu. al 'm,Wrof. ~i F:aci)toml zidirilor celor v~u~

. ' ..... _. ' , •• - fI"'ii'jjo.'I"1ill dragostea lui Dumne"z6u- a p.anl!s,'~t

s.~ nevazute" ~1 pe\L.1I..J.!.II. .,~. ~IL"'" ' it S ,m" •

d· ., ',. d·-· -. " .A1::'L ... ,g, rudeniilor, a nn,eten.dor;nn'lIl"u.m. sllummata

,e:un_l!1i area 81lOulIJ IU""" _ U,.., MIli"O'·, t"iI: ~ r ..... -,

rnarire a tmp:ali~ei s ale, ~rn a cio slit mai ~SUg de toaJte v p~ Dumaezeu sia ales aspra v.ietuire. a pustlnlui tn ]0 cul desf~

~I.. ~ .. " ..... :1'. ',"]j. ,~.B, "l, '!ilrfiFH'!I;II"; o._'J fn-.,...........,£In ~i ... ~;it de Dumnezeu de a se

·,eJl.eJ. $U:lcaC,lOu;;"'" ~ IL[W.lUIIi' ,p~ i!lJI!~V10Ul!!.~.II"""H,. _ ' •

h iroteni m chip nevazut, preot al ·~.ui Dumnezeu Celul.Pr:a ln~. ~~.

. 11" 1 .... 1. .' d arului ~: ~ a Ir~nar~ 1mn ara:ti

si lucreze mai ~nj}]n~eR d mnui ce e aie . aru 1 ~JJ ~.~.--~. ~" . ~

. ,i . '.read si sa bine.cuv,l teze sfin~ind,-, ~i sa otere dumnezel1le~c~ "p ,., . ~:::;:.. 'n, ...., 3'IJ e .~'IU'~.f. de c.asa A vraam ~i celor tmpreJIJrrua cu. d~nsuw ~Cill1 erau ." '~() M[ -' ~. ~ "_ .' -' .

ale lui ~ prune ,~ vin cind acesta se 1!utorrea ~ la ta_l~ea. ~Ul

'" e . ..1 ...... laorner ,(Fa.c. ] 4 l8);.s~ sa mc.h.1.pulasca. rn sme mat inalnJte

U4J. , Vd!,.I,~ . - , . ~ . - , . - • ",' M ._,

""" dinP Sfinta F ... ,.,. ' .

- ,.. ... , .". . '-' - .. ; . ecruoara, ana

de DO'IDnul Care avea sa Se na!Cl, , I .. rea.· . , - . . .

~- fu 1i...:A -d tal ... · I1f'l1

• iJP.II ~. '. ~ - . ~ .' -', .'. ..' -'" iIl!. '11;1

si dupi aceasta sl.· ·f.:amma, preot ru , veac. ~pa .. [[W U - I .-.... ~

~Af llh~ .,11- Deci S at sccotit rari de mta s~ faJ'a de mama :S~

'''Ie .. : tse"ec.v -11." '~" . ",', -~ ,~. ' . ' -. - '1'._ ~.', . ~,. ... ~.

· .. t d umn 'e"'6Ije"'i'!' .... ~ Celui Prea Inalt,

. ~iII'git .Alg n.D'!linililun· It"] 'p.~n , r I ,_ .u."iL" . .,.." ru . c . ill. ,l!t'Y'... -:t

llenunl!rul. "" LJ"", IIi.L~LLIl ~.., .l'!!..rV'. , - - ....

i1ind'Ci nimeni nu ~t~a pe latil ,~i pe 'mama turn ,i ce_l~'te mdenu

G: are S-.~. scufundat anmei ,i i-a ing'hitit p,imiJltu]. ~1 it .~~s.t dJ:

in~.~ in chip neV',b;nt, hirotonit de D~mnezeu p:ntru mu~ta 1~1 dragoste de Dumnezeu C~l adevinrt. Acesta Lt, lb~n~c~?se~, p~ A ~ Cll piine ,Ii eu yin" cMd .~ vr~ . s.~ . tnto.rce~ ~ .I~ Kedarlaom'efs' ~i ,I 1n~ch~puit ell mB de ,uu tnallnte pre()t~a ,Ul

Htistos, c ea d' fl. Legea damIDu~. ~ '.

(C· ,- ,~i:,', .ro;f~. mo.li;1 IJIii i;!i 19'1fi'\(!1 gCiDI_ stl sfinti istt)f.le~ :si

. . lOCo vrea i,lIi.Q, .::"1-1,',,",,, '~.t' v ,!iI!o'8~ ,~ """_... .,' -- _ _ ••

i easc.atn J1(Iologul c'u s ova vecbei '~.uD!~ mai, to 22 [de .ide, edi'pa

t in ~ S55 de :la Sftnta Minastife Neamt).

}25

DIESPRK CE,LI: 14 PEDEPSE ,DATI

DE D'UMN'EZE,U PARINTILOR C,ARE N'U-~I CKESC C'OPlmI iN FRicA SI CERTAREA DQT\fNULVI ~I DESPRE FRICA DE DUMNEZEU

1., = A~i anzh fn dumnezeiasca Scrl!pfur:~ cit Durnnezeu porunceste in Legea Vee-he: ,~ Sli nu trecem en vederea dohitnacele vrajml*ilor. no~tti~ cln~, aeelea vor :patinli, greu" (ie-s., 23~ 4-5). ,Dec~11 prima pedeapsa pe care 0 .cia Dumnezeu pir}nlil.()~ CM-e nu 00 lJ[~rijMc de a-~i creste fiil m frica ~i certarea Domnulni es1:e tocmai pentru aceasti adoo,cI nepasare a lor; caci nevoind ei a se ~ng1ij] de cresterea fiUoif lor. dU,pi vola Domnuliuij pdn aceasta ij alrl, mai rau deca1t.oe niste dobitoaee ~l1ame.

.t'i ~,

2,. - A do~a ~edei3l;p'lsi, a ~~i Dumnezeu vine.asnpra pkm~i1or"

de nu VOl creste ,e fiii 11m in friC'a~i certarea Domnului, foode'a e i prin aceasti negrij i Ii au, mai riu, deest pe vIij~il.lior. MdntuitonJ I nostrune ponlnce~re sil, iH~!im pe v'r.ajma,H no ~tri Ovial. 5, 44}. Apo i, eltli urgie it lui Dusonezeu nu V'U veni peste aeei piri!1ti can: n u:~i iubesc ~ e f]~i lor dupa porunc a lad Dumnezea j ~i~i :~agi pe e I sa luereze once rnlllt~~e, spre at mosteni focul gheenei,

. ,-

3. - Iari~ 'in Sffinm Scriptura ate porunca de a nu dern.inw

pe eel straw (le,+ 23, 9'). Deei, a treia pedeapss ca, lui Dumnezen vine asupra pirm~Uor!, de nu se vor lngriJ:] a -si creste [til 'in filer

., ,

lui D'~n:mezell" deoarece prin aceasta nepurrsre de grija, ei se aTa'!,.~

fata de fi ii lor mai cu nepasare decal fa!i, de ~n oarecare om g,tdU n I pe car-e este dater de a nu-l defaima sae~ de a-l usee ell Yedema.

4 ~ lari~i auzim pt. marele A posrol Pavel} cii. de :OY se griJe~te rineva de eel ai easei, uaul ca aeela dec cI-edinp, s-a ],epadart ~], este mal rau decit un necredmcios (I Tim, 5, 8.)~ deci, ~ patra p edeapsa ~\ lui Dumnezeu care 'vine asupra ~hind.lcn cue denarece urin

= .t.' t. f'

Hceasta nepigml~ fa\i de casnicii lor, ei soot mai raj decil

nccredinc'iosi~ .

- ~

.5 ~ ,A cincea pede~psa V'Q[ lua de la Dumnezeu ])min~U care

n u Sf gri jesc de buna viet~ue ,3. ClOp iilor lor ~ caei prin aeeasta, ei

. "'"1 ~ . 1-. '. u tf.'iIL.. 11, 1

nu necmstesc 'njuma~ trupun e ier, C[, cmar SJ suneteie ©IT, care

, ,

sunt nepretuite mairntea Domnului dupe marmria c1JPilmlltuluw care.

l ice: ~" Ce va da omul 'in schimb pentru sufletel ,s'u.1 (Mat 16,~ 20) .. Deci ~ chiar daca, numai un flu. avea cineva si prrun nenurtsrea sa

, ~ '1'"

de grlj a.~ acesta t~i va pier-de sufletnl, ce ~isp1llns, V'~, da m fap

Dreptul ui j'udJe-eiror?

6 - ,A ~ asea p edeap~a VOl lna at::e~ti parin~,~ pen1:nru, ci ei - ,-

II aturita lll'epurtirii .lo! de gr~j:a ~ nu numai pe c.a__snicH lor n. I e rain~i"l cl si ne trnsis1-comiii lor, care le SllUlnt ,m~lt :mad, apr oniati

, ,~];" ,~ r ... It:""'t"

ec at easnicii (E,VI'~ 12).,

'] = A: ,aptea pedeaps i a IWJ'i Dumnezeu ve veni peste pmffilli~

U Rei cand, ei ]1.U numai ca nu 'nOlarta ~:i a de nih lor S'1"fFI". a-i creste

~. 1~-:lj"~iJJ t-'" ... '!II"" ...

fric a. Domnnlui, ci ehiar ~] pe ,allii care ar pueea si~l ajute spre

est lucru, nu ti cautio

.s ~ A opt! P ede.apsi a lui Dumnezeu asupra parirntilor vine

unci cando ei nu nu_nl~i ca, nu fie grijesc si eante povi~itor ~i seal pentru "(iii '~OI', d chiar ~i poroif-ea ,cell mma a lor 0 opFes~ ~i arlee chip' se silesc s:il p~[]a pied~,c~ obieeiurilor lor cele bune x: c &nd apre~c pe 'fiH.Ior de a merge la c iThugme sau de it vie~l lume ell mare mea de Dumnezeu).

9 ~' A, neua pooeapsi, asupra pirl!lll~Hor vine de la Dunmezeu

unci. cand :IlU numai ei opresc pe oopJU lior de Ia '[rupta bunl, ci lOC se :llllpti pe toate ·ciUe spre a-i pedepsi ,1 a nu-i lis a sa c reze eele bu..QJ8,., Daca Scripltura zice: ~j, N'u, nee aji pe ~dugi~~ (Is.

11', 7 ~ 21-2l) ~ ell c'Ht mai mare p edeap,s.a ver 'ma ace~d parin~,

, , ·iIt:l=i: ,-:{ 'i1i,'h:!li'ID, " 1...._..)')'~'

,aceas'!lJ.l!.. r"BIbllil4"" ,a, ~UIII.; ..

127

iii n. A' - d' ..,. 1 "". , •. d ~i D ~ d

JtIIJJ --- .' zecea pee eapsa vor ua p~nn~ i e Ja uumnezeu eM

lUU se v,o,r ingrji de cre~~ erea fi]1or lor in {rica Domnu~uij deoarec, pacatul lor nu este numai cu firea mai mare, cl s.-i en vremea;fiindea I1taw grea ,i mal mare este odnda celo r ce gresesc aCUID"'Il, in

Legea datuJui.,, dedit asupra celor ee greseeu ~ Legea vleche, deoarece Leges Darului mn [t mai desivanile mvi,ta, run are in

' . .

aceasta prjvm~ d'6Cit Legea cea veche, care a fost DUI]Jlai 0' ufI1bra a Evarngbeliei (Evr. 10, 1 t 26~21).

11 =- A unsprezecea pedeapsa a lui Dumnezeu va veni as u:pr 'I, paJiintilor care rm-~] eresc fJii 1n fri,ca 51 eertarea Domnnlui,

~

fiindci, in Legea Darului, m,sa~j nunta, prin care vin copiii tn

lume, de mJai [11air-e c:ioSIe s-a i[]JVJednici t. de ]a Dumnezeu. suindu-se ]21, treapta de UJJini a ui Dumnezeu, prin P'l1]J1!J mioone care 5.-'-3, fient de IyHlntuhcn111 Hristos la Cana Galileii U[],,, 21. ,8 -1 0).

I 2 - A rlouispre,liecea pedeapsi a pariml~ilor care nu ,~i~au creseot cepiii in, mea [ui Dumneeeu este tnlriglar-ea si sc!rba pe

; ,

care 0 vor avea dim cauza fiilor celor diu creseuti U s, Sir, 30.,

8 -13). Copili ril me viala am.arl pirjn;~ilo' ~i 'viaJ~ amara e mal rea decst moa.l1ea (b. Sir. 30, ]7~ Pilde; 43~ 6).. Un fecior nebun est nenorocirea tatilui siu (Pilde 19, 13; 23~ 13). ''-' Varga g,] nuiana

. 1

dau "njelepcitmeaj, iar copdul ],isat de eapul lui va aduce mare

s.chbl ~:; rusine pi:rirlqd1or sii~i (Pilde),

, .

] 3 - A trelspreaecea pedeapsa a pirjn.~lor aerest'Qra este di vor f prigoni~i de fri] [or Ia ,b!tr&l~~e, a~a, GUm a fost prigonii David proorocut de fiu'l :san, Avesdolm (n, Regl, cap, 15)1, deoarece n u I ~,a pedeps,itatu]1ci cand a ucis pe frate-Ie s.iu , Amon, fun dca t] i ubea _pe e.l filai mnl t decat trebuie.

14 = A p'curusprezeoea pedeap'si ~~ u~ ulla a pirin~Jor care nu ~i-,au creseUt fill In mea fi certar.ea Donmu]ui, eSLe ,i;1ceea ca em vo! mur[ 'eu mO[1i, jaJnice) de scirbe. 8i de ve~ti r.-e[e, din part~a fiillor 101" ~] se VOT duoe tn mlmGa oea vesnidi, dupa cum S-,J ~ntimplal ~i ell E1i preorul; .can:: ,a .muri 1 de oiprazna auz]nd de [noartea fiHor sai, celor rai ~ ne]egiu~[ (I Re.gi 4)"

128

Aceastea toate se i'ntimp~i ,atunci cand niei parinlii ~j nici l"opni ]1U au fries lui Dumnezeu, Dupi _cfu1tml~zei~,uH piri~~i

1 n'lele:p ciunea are doua capete; 131 unul este 'mea lui Dumnezeu, lar

· D id.zi ...

ta celiWt dragostea Lui, Dumnezeiescul prooroc I' a'I"l' "zice ca:

. ~ Irica DODmului este inceplltu] mtilepcnmii" ; iar fiui sau. S elomoe U numeste pe ea n scoala in lelepciun-ii"\ Isus Sirah, aratind ca, friea Domn.1l.liui 'est'€; mai presus deca1t toate 'fapteie bune, zice: ;; Prica

, ~. '. de A, • t' t

• onUUb l!n. mal presus .. ", ~O¥le a, covarsn .

en friea Domnului se abate tot omul de la diu. ell aceasti r riel 8.[ proorocul David pururea se tmpodobea, S,pr-e a nu grep; de

1 11 .... •

aceea si zice: u De-a pururea vedeam pe Domnul nil1ntea, meal' ca.

S! nu gresescJ". Apoi Sfintu~ Isaac Sirul Z]lce: j,j Friea Domnnlni itlceput ,i temelie a 'toad! fa-pta bllna este". Iar S-rantu~ I~oan Sc iraruI ne sfatuieste z]cina,: H' S.i ne temem de Dumnezeumacar

,

t d f'" ... ~,

('UIll ne emem I, _ e., lara - ~ .

Marele Vasile_si SfiintuI Dorotei ~.i al\ii dintre Sfin~ii 'PirinJ

. ~ lma este a cel 'i

aratl em. sunt doni lriC:[ de Dumnezeu: pnma este a ce or nos,

InC'epitorij, care nu fac binele pentru Dumnezeu, ,ci_f~~ndca se t,~ de muncile v iitoare; iar a dona este frica Domnului cea. curm,ta~ eare ~imine in veacul veacului; aceasta se na~te d:rnn drago stea lui

.. umnezeu si este 0 frici fiiascs, 00 de r-ob san de slugi c] cu aceasta fricl se tem de Demnezeu to'~i eel ce n iubesc pe El foane, Despre aceasta ziee P salmistul: ,.:, temeti ~vi de Domnul tOli sUnil"] ui~C' (p:s" 33,; 9)~ 'ern aceasta frica najcuta din dragostea lui Dumnezeu esie tm1bracaJt rnarele Antonie~ ,cfuld zicea: 9<!' Bu mi [em de Dumnezeu, fiin de i. i[ :i ub eSIC pe El ~ ~ Aceasta este dragostea aceea care senate frica afara't despre care ziee dumnezelescul 'van,gb,elist Ioaa 1n episf6ta sa tiel sobomlceasca: n D~ sa se ~f e di no poate dnev,a, sa cas'tige mea eea desavf6r~·ti, de. nu, 0 VlI

- ~ " • • II

C a~tiga m,Wl inMm1e Jl€ c,ea dmtii., A,~ada1l" ~ fnceputul tnlelepc~unn

csle fuca, de Dumnezeu; 1ru:' desi,v~r~~df ,m 'Curata, frici~ care se m~ste din dr,a,gostea de Durrutezeu.

" D'ecl, frica ce.a depUni ~i des av §:r,im, a, sootilor, en care 'ei se Icm de Dunmezeu~ are lnainte-m.ergato,are nita cea de nou

· ....... A· I

lIK,-epi.trQ:f'l care se man numefte ~.l wncepato&Te. mJfi.

129

De multe uri am fos~ mtrebat de mu dinb"e .monahi, darmai ales de lDHlp dintre cm¢rni!, care este .,noma ,eli pe nnu din mmti

,A.o1I _ ";ill II,+. _ I!

U. . gases~ .?~enn nep~trez~, m w(uminte. Pentre dezlegar,ea,

nedumehn~ ,~ a unora ~ a. amtor~. m-am g,indh sa vorbim ,asth]

cirteva cuvime ~[ m, aceasta pri:vmlla. ~i iam ce am a zlce pentru

!lit III ~ - ~l _

pncmile pemru care nu putrezesc ,mcrtiw,.

,r~tii este 0 pri~in~ fireasc~ It-trlnci can d mortu nu [putr~:le!te u,or d~n cauza alcamirii. sale ~Jpe,Li (fafe,~ffi) .. Mar-ele Vb·lie arati lei ,aUlta deosehire se.. ,KIi m'tr.-e alcitmrea unui trup dcaltul

.~!I!,X d l.; 3'

cata eoseeee ,Ire fiend de aratni ,i arama de vreascurL As.adar

sa Iinefi ntinte ca sunt O'aniefli cu. ,amcatu~ e tar-e din fire s.i .a~~stj,a n 111 Pi1Dl'~-eze~C multi ani in pimin't. De aceea, acest fel de ~luri!nu eUe b~ne a le dezgrop a dlec§t dupi, mU[I~i ani,

A deua priemi 'este ,ca .mul~ dim cd ee mol' in vreme de i,amj datoriti zi.perii fW gbe'lH jpU1l"ezese mai gleu deC'~ cei ce mor fu vreme de vari.

~ A ,trel~,lPricini care nu putrezesc un~i din lIlOI1i se dMoreazi pammMll m. care s-au in.lopat. Cki esre pi mint care ,conserva trupul mortWui ~i nu. ii dl voile d. putrezeasc a; mal ales ace1a care ~e· t~ ~e Sate si alte :mater,g cue wpiedici descompu,}erea tnlpulUj~

.. A.,~este ·ttrei p~cme ar3ltaJte, pin! ~ci se numesc firle~ti. lit pncmile ce unneazl8e numesc marl p,testu de fire.

1:30

Astle!, a :patta pricini !t neputrezirii 'lllUrtilOf' este le,gi~llfa, arhiet-mtlwi ~aw a preD,tlllliw penw .. ovecam pkane :mari tlcWJte de aceia'm 'vlfitaL lor,.

~

A . . .. ... · ~ · '"11 .." ~ - • , .. + ...

. emeea pneina a neplUnl~Zlnt mU1li~or este ca aceta llJU Vl¥

lor au hiNt si aI, mnhit ·f.oarte tare pe pirinp.i iot',~ ,i fdnd

b ,. .oJ11 ." •. -./:"" 'If!" . ... ,. i ...iIi t.... W' i ...

lesteIUP IUe el au mum ~ara sa se pOCIlaSt'_ I. ee aeese pacBIJC' ..

A ,asea priem! a .nepu~ moI1lduui este deaareee I. 'ficut in vilt! vreo mare nedrentate (vezil PldalioD'Wj de Neam~ Ed,

~,1"" .

t 844 fila, 444, vema)..

A ,.a,ftea p,ncini ,I neputrezlni mortulul eire atunci cktd. el este dat 81uimmei pmtm 'picue dim. eele mai grele •.

A opta podol, a neputrezirii mortelui @SiW IRaca, a fost. ~e,grat de dumne.zeiestile 'pravn~

III _,

A. neua ]pncini, este in cazel ,sfin:telor Mo~te ale S fjn,tilor

. ... ..... 1....J1 '1 ...!II.... "

cue ell 1tDwID se dleo~uese 'us camn e ~ mat gus,.

-.

1:. bl ceea '~e 'pri,vep-e semnele dupi, cam se ~o:U lcoooafm

,. . "'I ,. ",m . ·'~I .....

pncmue lTLeprUtremu~, PloqINf" aces tea. sun,t:

I,. 8" lit 'Cei ce n:u au. pUtf't2~1 din eauzeie ;alcitmrim trupului, din cauza pitnintulni tit cue au, 'fosn ingfOplap. saD din e II zi. ,ei au n)uri.t in vreme de, i.ni 81 au lost, tnmO'nnin~1Iti m locuri

~ ,

m1~tinoase cu. zip1adi ,i .g·!ie~~, top ,ac~tia an semnul aceata.: de

se vor des,popa ~w, se vor pune in alte mo:nnm. noi, DU dupi mulp ani, VOl"' putrez~, f:iindci pricinUe neputr-ezirii lor au fOrst flf-e,U ~i

.. deih

nu mart presills . .•. · .. me.

IV. eei ee n-au putrez~,t din calllU bl\estemIlJi~.ui preotese le putrea~ in :mo.nnlnt nomai partea dinapoi a trupulei ~ar de eea dinainte se poe tInIpu~ 1!ntael,1

V ~ Cef ce II hiNt "i t, mnldt mane pe pirinpi lai, ,~i a lost

bl d···· .~... .... .... ' if ,.iII~ t 'Ii ;,

lIes'temat ue el. &1 ,~:f'ioi muciUec.um OU, Sr-I spov,~~~, w;:. aces IlUcnli, ~~

[~ ~ r

nu ,I IUa! dezie,gare" in 'via!!, fiind, de a ,ad\.iereu on de la ·proolt.;,

aeelora nu Ie 'mll1t1mms~ Mina sau ·p~cio.ml·cu cue ,au :lov~t pe

it." ,

mama StU pe talA,

Vt lce~ far-e la dezgropar-e se ,mati, n~ aceta elite afurlsmt de arhiereu.,

131

yO'. eel ee a fnst dat anatemei, ad~ca sub cea mad grea ]:Hedeap'sa bisericeasea, pentru mumi~e pacate marl {de erezie, contra :ruru~, amest'$ciri, degetele luI suntzg,ircite ~li cresc unghiile ,i pml 'in .g(l([hap!) .. ,

VII .. Cel care la dezgropare se arati. alb; aeela este afurllisit de dumnez.eie,tiWe pravile,

Cel care la dezgropare se gi~Je,~e intreg, dar. par nu mai are deloc pe el, aceta este md(J;ia~a de este 'blestemt SitU nu (vezj despre toa~,e aeeste cazuri ,guS aratate in P arvila Mare a B i sericii l' T.irg,ovi~me~1 1952; glava XXXVD, pag, 42-43).,

alte semne la trupu .:' e afurisi'm sunt in,cit"

1 = ~1l1Dt nedezlegate (neputtrede);

2 - SMt delonnate S[. urale:

.~ ~

3. ~ soot gre~ mirositoare ,1 prea ptruwr-oase;

4 = sunt umflate ca to'ba;

.5 - provoaea spaimi ,i ICl1memu~ privitorilor:

X.. Iae 1m prlv~ta semnelor dmpi care se CIDJlOSC Sfintele

MtO\a~re ale Stin~Uor Bunt acestel: 1 - nestricacioase;

2 iIi'IIf'-A~l bm; -.:I;, 'riifI.1·· - 10"117 - oJi ........ - ~ .iF,;" ~I'I:, . :. ,~ uuro~l'ILlQ~'¥~

3 - ~sca_te S] usoare;

"I •

4 .= Hne sl vesele la vedere;

.

S ,-, Oil. p,~]rvUtaci fri.c~ ci buClW,~'~ dw.hovmceasca;

o·_ SW1t asemenea omului ce deanne Uni~.tit;

7 - izvoras'C din ele fe1uri de. mmumli s.p:re s~ruva Iui DU_mLilezeu (vezi Pidalien fila 44)"

Ce trebule sa faci cre~tmii cr~ mol1ii .~OI' c§nd 11 vor gaS] pe I i neputrezi? Daca unii nu VOl pull-e,zi din cauza a],cituri~ tali a trupului lor, pe acettia secade a-i U.sa mmormint mai n1rwti ani

f1ItZO' ,. " 1

v.-' - .. 1 S]. mat ,mu t.

,

Cei ce n-au putrezit din cauza piminrulllli to care au fost tfigropati sau din ,cauzi cl au fost iMgrolp~i 'in 'fremea ,. emU ]a ocuri ell 'Fea multi, umez.eala ,1 ghea\i! si,-i seoa'll de aoolol si

132

~a-i mut.e to al te locuri mai .zvirJJta:re ~~ acolo VOl' putrezi nu dupa nudti. vreme, Iar daca nici ,a~a [)U VOl putrezi s.a. se ~.t]e ,cl sunt sub h lestem si sa se cheme preot1ll1 san arftlier.-eul care i =;tl :[eg.a~ spre a-i

,

dcz].~ga. Iar daea a mudt acel arhiereu san preot sa se wage

mostenitorul acelora, 8a~i dezlege ~~ sa-" iertte.,

I' -

D,aca cei neputrezi vor avea semnele mai sus' tmsenma lei au

Iost blestemati fie de aJ.'hlert~1 fie de ]]tIOOt, de pirinli gall] de Ihurmezeiestile pravile ale Biserieii, ~]. anmci tot ~a sa se prccedeze:

'- . 'l ,.... ".f:' ~ .... ,

it fie chemat arhiereal soo preatul care t-a egat ,~'~ sa-l raca

noliftele de dezlegare, ler daea a fiCllt eel mort vreo nedre plate!, _ amurile lui si tnto8l,ci acea nedreptate, 'Daca mu au cu ee! s'a cage pe cei ce eu fost nedrepti~ti s.i.-l ~efte pe eel mort, care le-a I'acu:t nedreptatea, S ~ asa legaWI!jl, sea pTIlsi. lSlLWpra lui se va deslega (Vez.i Nectmie al :l1;rusil]mu~ui tn [~SPU.M1I!lrlte mcep~ooriei Papei,

ila 206).. .=~~~

s.a se mai stie, ci de se va gisi cme~l'· neputred ~i i se vat citi lo]if1e e cele de ierticiwe de Iii arbiereu, ~i nu se va ris]pi trupul

lui, adica I'JiU se va desface I3JJtUDci sa fie tnCliedin.~ cei de fap ca "el om cind era viu ,3, fii.cut vreo mare nedreptate ,1 de aceea nu e delleaga trupul lni, pina nu vor plitt rudeeiile acea nedreptate i . tunei se va dezlega ..

l,atist si. se stie- ca daci cineva din oameni a fest afurisit pe

- -, .. .

_ .. ·n" ... ""- ~i du,p\a lege de m:hier-eul sau d:uhovnic~l siu, iar el

, samai ceara ierticiune amMi~ a~a, dUlla moanea sa de se

a afla tru pul lui neputred ~i oasele nedesfacate acel 0.111 nu mal nidejde de mintuin:" ,cad a murit cilcand durnmeile~tllie pravile, Iar eel ce a moot ,l se aft, nedezlegat ~i nepUl1red truplllul pa mai mufud ani, acela pdn. tmpul lui eerie lertic:irune! ~ prin zlegarea ce l se va face de arhiereu S~ de preoti, se deilea,ga de

! urisenie, ar m elipa cind. S-$ va fi dezlegat trupul de bles~em se hlvesre &1 sufie.wI din m~itlUe diavolul ui si merge la]umini ,ru

.• ! _. '--

I ~ v i,at!. de ve·c~ (p: .. fa.vila Mare - incilrep,tarea, Legii - ,gl. X." pag"

I .

) ..

133

Aoos!lea ,Ina .tl :fUn~ Dse dte:&pre Depu,trei:~ mortilor despre semnele diupi eare se ,cramo,sc ,picmlle ne,~utre~tr.ii ':lor" preeum ~ despre ceIDe ce 'lIeb~ie a f~:te eei 'Vii pe\n~ cei morti pe eire ii vor ,gj,si neputrezi, ninde-i, mm, mtotdeaun~ ,rie~le .iIDte' mai sus· ale ne.pi:treBrii m.oI1ill~r se mtillpJI din cluza '~acltel,o,r ~i a lUle-frlpHn~rU cm,onulu;' ce ttebui~e sa fIC',a omul tn VllLa aceasra,

, -,

este de folos a adirutga ,i lmre1e istorH. ~ev,irlre Tn le,git-ui en cele ari't.3lf4 ft'!I,g1 ~U~

, ~_~ __ ~~~.DI-fM I~. ~lIJl

,~

fu vremea Prea Soop,mhli SD:tmo.nie, Pamarhul lerusalimului

a murl.t un om mare ~ envies ell vi~ munrl.t Eutropie, Iar cOOd, ,~ ~olill pmDarhWl sl:-1 mgroape la momtintele cere obstesti ale bis~iicii

_ _ l' ~'

oelei marl dill i,etusalim." ~ 'o:is~t aeolo 20 de 'tlfUnml 'lllfitre€1ru si

_ ~ .. 1Y. - -It:l 1-

nedez]]ega.l~ Dar ne~uno\SCindil.W'=,se ,~e cui au fast acestea, a fic1U!1

priveghere 'p,msdiul ~ ~',3Jti, Bisenca 'rug®nd'~-se lui Du.nmezeu s i le descopere tuna lor, Deci DDlne2eU ~ltirnd 'rugichmea ,~or ,I desohis ,gWr.1 unuia dimre eel adorrnip, (ate a zis: '" Noi ,n mist gM~~ ,ru, cleriei ,i pewtnl '1ume,d. griji am deiaiimat pred~nisit! urmare a mallde~OJ lui Dumaezeu, 'm)entnm care ne-am si SUm"NUlS, ]ift

,~ ~ ~.

t']ede.~e~ti afnriseaie", ~,i IbfreJbmd p3Jtriarhu~ ,~i ,atllnd.,ci, ~remc

de 20 ani nu S1J, i-au eith l'bd~~Jt" :S'-llhW ficut lad eel de fata m~

~' -, -

patrim-hw cll_.e~ ,ci, VOl' Unp'lm~ ei rilu~Jl~iaID~ rimild de 20 de an a a acelora si asa tndat!, S=D d£z1eQat, tmpu n"'~ . .t:Ji; 11\''''''_

,~ :Ii ;0 - .,... ,1-,.. IIU,~, ..

Dar iati, () alta ismrie, 'mai ,apmape de noi, LI ,mill de la lmmwmrea lonW 1'1$$; var,~ se afli la 8f&1I1:a episeop ie a HU5UOI

t"-,~ , , ,~ -

un menah CD n1)me1e Ruail, ,C:U le8mul ;slov'ean si co mestesueu ~

_ _ !, I' t;!

Q]u., Em lucr&tdJU1i ,DUB me,te,ugul san La o:~irle in eseuhare .•

epicopiel :pos!!ea ~oati ziua, far seara, nteF.pa ~a ehelaml episcepic I ~ru, luilnd!u...!~~ 10 piine~, menieul sill,. pettece8 neaptea In d05Uli

fin . D-" ", dim" _..iiI -

s tel Dlsencm 0 .. ~ -,' m~u.-se intre 'monnuue. Acest m.lo.nah~ m Tin ~

din,_ nopp; ,I.ers la .DanilL duhowticul 'eplfCopie-i 'II up cinli ~ ficind N,ici,un~, duhovuicw i-a d~scllJjs,. ,A1nn~i e] a !is: n Icm~d' r p.mte~ nn, ftate mort H va~li $I mormmt ,i cu auiindu-l, l-ol n 'intreb.M, ,ce am, de se v,aim. 'El :mi-I, ri'H\m:I!S eil v,1i de crestDU I

"I' j!

acela care nu-sl mirturis~te la moartea sa '~O~M '1I"*katele sale" ~

, t r-

Acest~81 ,wzinil duh~lvnicul $']' socotru_nd ci i s-a nilliu,cit mooahulu~

"

· a ~ .neinng la minte., l-a do ~'enilt s~, i-a snns sa, nu mai souie 51

'. ,J!~, r'~ .t'"

altora acest lucru,. Si ,$-30 a iest~ mon_uW, de la duhovnle, si"mc.i

'I'~ !J! ~

duh.oVFdr;;-u'~ n -8 ,mb spus euiva cele ee auzise,

insi a doua neapte mcr:ruahu~ i¥ad Vrenmd la dul.()Vl1iC si

- - - ~ ,

asemeaea S'punandl, ... i acela iari~i Rli, i =3. :~.uat in leama eele spuse,

'i dojenindn -Il-a alW1g,alt $,~URin8'U,-W, ci ,art niTh\llc,m!! de vreme ee L meni DU fusese auu.nd de ,cw:and in,gIO~pat tn, c~m1)e.a epi8C.op~et eci, ClJ .it mai mJllt em de 'nlntllliti, '~em'e mmtru nl, pot si pl~in,a i sa se y,aru,te. Amnci monahul cu smerenie a rispuns ci el a ,az;~

i nu mmte s~ 18. iesit,

'!! 'Ii

Deci venind e1 si a tre-Wa. no,~'n,®e si mrisi ,snUlIbd asemenea.

11 1iAf'1.Ir I~ :!.r.

duhovnic.ului si dlldlovnic~d 'iaras~ voind a-l bdelO,iirta, el a" adaos a.

~ "Ii 'r .

ice: !~ Die acum mam!~ i~$,u~ vei da seamajnaintea '~ui Dumnezeu

fl ']-1.. ~I u

suuetu ,ace,~.'a, .'

Aeestea 3.1ll1.irnd, d,uh-ovnicu~, ~ tn,pi jot§:nd.l,-s.e C! rnlIU. cumva

fie yorba mtr-adevar de 0 deSCQP. a, mi~Q81:ivirii duDm~zeie~iId,~ re ,I nu gf.\e~] lui Dumnezeu a 'hotarit :si d!elboper-e episcopului acesta, ,D eei, dU!1i iesirea de la dunm,emiasca Litnrghie,

,lit' , ' .

n ind dluh.cfyn~cul tnai rn~l~a ep1soopullMJi Iaoov ~, care m.ai pe

I fa fast mitropolit aJ Moldlovei ~' i-a pov,eru~ ioate cu

__ ,""n-. '.'''~i~'''''''''.~. ' AUlmd acelea s:i mult wir,imdu-se, arhiereul a

- ~

cit, duhovnicolul ga, cheme pe ·R~fai! monabU:~ spre ,9, '~e nita

n Im,antu~ aeela ~l1Jotodatj si, fn,tUrt~ de eele p e.~u,te pe ()stemntoDt aeeluia $i d-i indemne ga :faca ceIDe de, c-uvmtR

1'1 • '! ..

mort, spre ai se ,m'~j'~,I(lIci iertarea,

Urrnind dar duhovnicul jl.ol1mcH ,arhiereului "i.1ml~tmtindn~se ia ~~ fihl~ mm1uIDui" :i-au, fitCut dezgroparea, ~i w g,a'si,{ mQrtu~ I reg duiv mit des! era inn-ronat lie maimu'm~ de ~ase _i.

.t:I ,~, t7"' · ... r '.

umele mortlluru ooeluia, era Ganciu~ haglll bulg~~ ~,i ,uglnd

" ~i nul ·pe ,Hhlereu~ ,I s~.ujit ar-b:wereui tro,relllti Crl sJ[njitom , du~eiuc,a LitW,gme, '!fOii, ie(md, la mQ~t au ·seos 'lIupu),

135

hagjllllu,' ~i '[t]cand prohodul ~] citind rugaciunile de dezlegare in gemmchi, si tor norodul ce era de f~, sttigind co lacrimi:: ~ Doamn milnieste" ~ :ia_Ti~i l-au mg'l'opa:t. Deci, la imp]inillea unui an dup a aeeasta, fuu",a~j l-au cercat ~i . -au g,isit numai oasele goale, (Marto la acestea a frost arhiereul Neofit Scriban, care ia acea da;ta er I ierodiacon, s~uji~oI' fa catedrala sfintei episcopii a Hu~nor S] n ~ le"'la,1lisat sen' e ca pe o asa de, mare ~J. 'VilUti dOlvada, a nemirginitel mile a lui Dumnezeu. (vezi Pidalion fd~ Neam~ [, 31.1).

Spre fnchelerea cllv,int ului, 'Va ro g dln in i'ma ,sa nu uitam cele alUzite m aceasta prndica ~i sa mle]egero din Dele de mai sus cat d mare este mila lui Dumnezeu f cat pot mgaciunile Sfin~] Biserici ~i dezlegarea arhiereasea sa ajute eelor care au murit nepocai9 s~ nedezlegati de pacatele ] or. Am ,m-atat mai lnoo~e c1 ,eel mort ,care se gase~:~e neputred ~ pr n tmpul sall. eel neputrezit cere ultimul ajutor dele cei vii ai siaL ~Ii acest ajutor, dupa cum al~ 'vizut in cele de mai su~s., se poate cere de la Prea BUDul Demnezen pri 8f1nt3. Litnrghie, prin flllg8Jeiune ~i dezlegarea cea de ~a arhierei si duhovnici.

Prin bum a minune ist,o:ri.s~ta- em SI"'Q mdmphn ell cei donaze Ii de pe vremea S fin tului Snfronie, patriarbul Ierusalimnlul ca SI

- .

prin aeeea ce s~a, llldmplat ]8" episeopia de Husi la nos, ~fl ,M(}ldov l

la ann} 1186; prin dezlegarea acelui hagin bulgar, Ganeiu, s,a,dJeve.rit .lara si ~i lin chip v lz]]1 puterea eel dad de M§nmi~onll nostru Iisus Hristos sfintilcr SaID ucenici .si apostoli orecum si

.. ill' r· ...

urmasilor lor ~ atune i ,eind le-a zis: n Luati Dub s.:m- " 1; Icarora 've, i

lima pacatg[e, le vorf iertate s] ciror.a, le vet~ tinea, 'VUT fi timue"

'Il " I! i!

(In. 20t 22-23)~ ~rn iari~[ cand a Z1S: n Adevirat gr!we9c voua'

oricfte veta lega pe pam~nt VOl fi legate ~i 1m C~ ~i oricite ve" I dezl eg a pe piimAnt vor fi dezieg ate ~i in cer" {Mat 18) 18)+

Deci, adlucttndu-va aminte de aceste cazuri, pumrea si ere de '1 I ca darn! ~ ui Dumaezeu este prezera in Biserica lui Hristos .~ Jucreaza prin slujitorii Bisericii Lu~ preaslavue minuni, Aminl

136

"iI' .- ""

PRED:CA DES,'RE CONSTIINT. "A

- , ~

f.r Con3~iil1~(:l eue Ull rli(J.N01 iw eare

. .

e'FIi,ui llld~·ep'Ul!'t~r-.e SO~i c.(md(J'RJ~!i. oj (R,{}·m.

11 15,), j' Num.ai ~{Jn8eie "'ui RrislO$ p()Q~e curjJi c"'m~tiin!a ,n te«. IX. 14; X. 2 J

Cea mai veche lege pe care Dumnezeu a dst-o omului cind, a zidit a fest legea O()D~difli\:ei I!'U le,gea cea firesci (Fac, ~ 26 . ). Sub aceasta le~ ~~ fost ~ paniarhii ,~ drepfl de ~a Adam sl Gna ce ~a dJat lei,ea cea 5cmisi In mUD ~llie Sinai, ,cici prin ilcalde eameniler a fost neglljad. ~ nesQcodi aceasta lege fueasci, nci s-a dat legea cea sensa ~l proorocii. Iar la plinirea vremii

al, lV, 4) inSU~] ZfuditnruJ pamarhilor si II proorocHor a'venru~ sa ...... -r .... ¥.i"i.i!!I..,...,... si sa l'nvieze aceasti lege gener,aJi dam de ,DlImn,e!em

lui pe pamant ,~i ~~ a $.C(H; din cenu,a pacatelor Io.men~ti " tei ~,... rea dumnez.eiasca, pe care 01 daNise oamenilor ,dintru ......... -".,... si P e CMe ei 0 acop:eriseIi s.i 0 1ntwrecasedi. C-~ pac~tele

'I "

De aceasd lege a co:rn~tlintei fiind ,musttat aspru Cah1,~ d.upi iderea mteruui SR, Abel; se cniitina spre demid!ejde zictnd:

Maru mare este piC atul meu decii'1 a mi se ierta we" (p,ae. IV~, ). Aceasta este It) ~ege generali dati, de Dumnezeu la, lot Q'mu] de incepu~, care 11 mustdi pe el -mdati ee pacanwie,te ,,1 'minj,e pe u mnezeu ziditorul .siu.. Despre aceas a ziee Duhrull Sf§nt prin ra Sf. prooroe David; H '~fl!m muslIm penttll fir.ideleg,l ai

. ',::,:;, t1 1 11 • iii: C ....

depsit pe om ~I ai subUt!l ca un paianjin sur etu J.U.l - '.- aci

~ I rwadevih' aceta, care catlJe m pitate marl ~ grele eltit de aspru

137

este mustrat de ac~-a:stl ~eg,e a ClOJl ~~]iI1~i ~ care nu este aJ.tce'V',(\ decAt glasul lui Dumnezeu in IDm _- meat sufletul omruwlui de asplkmea aces~ei mus1triri 3Jnroa~ e Wsrn, 'p •• i,emde nadeldea de a mai f

,~ ~ ~, J

rn,enat de- Dumn~,tu ~i de aeeea flint] nidejd1i lYJi ajlUlge slab ca

panz I p ru,mjemlll ul, Tar aeeasta este judec am, dreapti a lui D Ulrrmez;eu care .,hte pic'atul si toam nee~[itii. Mult,l' din-,~ t_ ,ce:i

I ,[II ~ - - ~ _-_ LI 'I;i - I

pkas~\i de, DrUmllleze~, din CIUUt pkllt'eloI' grele, cad in de.madejde ~i ajung a-~ prieldle vi&p.., ~ru 9111 f1.ellllof, dupi 'CUlm, S~~, tlitit3mpl~1 ~] ell loot ,ttiditoNI, care tn, 10e sa se caaagca, ~i, si, plinga, en amar pentru eele ce ficu&~ $Mrecum, ,I fiicu;t marele P'etro, e] s-a dus s~

,

,S~. splnZlir.at (Mat. XXVU<j 5)~

AceaSti, lege a con~tJiintei mai ,es~e rru:miti in Sf. Scri.:pl~fi ~] ,~, p otri vnic" ,zlcind:: ii AS:~iPdt,",a Emem pe p otrivnicul ;sau ~] a

"'1 " t ." dI ..... _ ...... _ t"",~i to _ '. lrv 1!ii1I) 'C'" dr - . ·

ca ca J ueecata \., sea.!lA, ,ltrv .. ~ ~ ell u l-epmte se nume,~ pott:l vmc,

cie!. ea tie tmJ~otriv,®~.te tare ~i i1. mustTi pe omul ce~ ee pitdittmie~;te linp ouiva lui Dnmneseu. ~i Mm,rui~CJ:rll]ll Hristos in dumaezeiasca :E van ghelie de asemeaee o J:lume~re pe oCon~im~, l~l(~itrivmc" zicind,; n C,a.'y.ti a te 'im$Jiel eu ])otI-ivn~cul 'lin p&tii. pe cale, ca siil, nu re dea §udecitli ~i judecatorul sa riU ~e dea in ma~He slugilor Caire' Ie VOir P une tn mchiso'are', de unde adev,ir zie de: = nu 'Vel iesi de nu vei

II 'Ii --

P Ii,ti pina ,j ban~nT~1[]l eel mai de pe u.rm,a ~,~ (Mm~ V, 25-26). V'iala

de acum este eale ,~] drum ~S[ Sfrem Sirul Cuv ~ pellttu aeelea ce are v ~&~a ace asta, tomul J II" p, 46)., Ear Duhul S fWu ferieeste pe reel

I '

Ce v or umbla in, ,aceMta cale a, vietH :liri de p1rihmi, ricrand:'

on Ferici~l c.ei ad p~ihani run cale-care umJb~i in J.,e2~a Domnului" (Ps, t 1. 8~ 1). Deei se eade noua a floe sUi ~i ne impa,cim ell constiinta true ag:tra panl,ce, suntem pe calea aeestei vie\i~, ca si, ou cldem li, j udecata, s,ub Dsanda ve~nici a .n1unci1o:r iad~lui.

Drupi, mrMttarrisirea Sfmr~luID D ~ro~ei, cme rlU bag,ij de st-mla m~,str.arile conftimtei ~a g~e~i]e cete mjc-i~ UQiU[ fa acel a ajnng,e ell '''[erne! sine socote-ase,a gluu'[ constiJrurreli d ],a aEde mai mm si,

. ~,~ , 'I,

gTele pl8cde :ti ~a ajwLtlg,e; ,C"tw vremea]'Q ad-W1t.~l ne~lmtirii si al

• I" - ~ :II

nebipi de semni 13.\ oe.~e sp,re mlmtuh-ea 's.uflerulu~ 'Siu., Despre

138

una], ea aeesta dnmnezeiasea Strl,ptmi .zice:: ,~ (:lnd pac'iwal va aj unge 'Ia adinc,ul riutitH.of sale nu 'bagi. seama" (P1,av., 18., 3).,

'~' C~U'l~tjin.ta este lhlJU tnYi~iwl ,s:incer~ cine ascuiti de ea, petrece rna de gfe~eala~' (Sf~ Talasie Libiannl, FUacaUa, IV'~ suta I-~ c. 11l, Pl. 8). Sru iarig~ zieea aeelasi sfiiut P irirntte: ,,~ 'Co:rnstim!tit

....., .",~ ~,' I ,.

numai pe aceia nu wi miUstr,i ce au aJufts ~a",culM1a 'vir.rll~lor sau la

culmea p!a'c:3!tulu~~iC OdOOl C., 12)10 De; aceea ~i ,av~r~ Agaton ziee: u Nu se cade ,calugarului I~~i lisa con~]imr,a ca saA mnstre de eeva" (pawic ill, l~t A.).,

lara,.i lk Pirill~ii ,ci con~tiinl~ '~ucreaz;a in ctti,~ tllt:reit

1 ~ citre Dumnezeu

1 =-" eiite oamenl

3 ........ caue materie (avv,t Dormei, cuv. 3, p, 11),.

Citre Duemezeu pazi:m 'CO,lW.~t[]n.',a noastm eurata einu Yom

;

phi toate pDiUncil~Ll(;lL Catre ~proape1re~ atunei clod noi ne vom

phi ~,tiinla g,indlu]'llru~no"b7u ,cur-ali, fap. de el, spre ,a :nu =1 fIC6 niei un fau;, nicw prin lueru, rile ru, prin gind ~i niei prin cuvint.lari ,catre materle it1l!]Jnci cillJd oo\~Jre ru,ucruri]e noastre nu le v"om folosi TaU, imffilotri:va ma,~eri,eL D~ pUdi .sa nu faeem risipi bl zadar en bn~in~, san cu bintllI~.~ si, n la, ,ch.e~tuhn ba;n'H In "Zadar pe c~]e nefoloshoare vietii; sa, [1~, ~i:sam sa se sniee ceva din cele necesare 'Til i,etH noastre

II! oS'

sau a aproapelni nostru r(tmhri:camin re etc.) prim1, lent; ~i nepasare,

Tot asa ~rebuIe a, on le lisa si se striee ,d'in negl,jenti ,W si nu

, . .

facem risi"pi de- orice Iucru ar 'S incr,ed:ifJJtat Dt)lWIa ~j a.r fl de,

lre'tt~,inti. Doni sao. allj"fOaJ'l"ielui rl!a~Mru:; 8m asa eu multe de acest fel

I~ ~' ,r"" r. ...

(avva D orole~ j CUV'. 3)~

Cons,tiDnta noas:Il,1 estte un ]" udecitor drepr! si nepminitor., pus,

• 'r ' ,.

de Dunmezeu noua,; ea, tn.tofiigQll rna ]~deci drept ~i so-co~te

lucnwru,e rdupi dreptat'e' m. ~ele ce [lea IUpirim 'pe Boom D1;Umn.eE~, Acest luClll, t1 oovedest.e si dumn,eZe1e5Cul -pari'l'lte I,oM Gnr:i, de

~ .

Am- zit ind:: n S] rnenttu care pricini ne~a pus Ounmeztu nona, tn

~ f.' '

mmtea noat!a jude~itor' care tOitd,eauna pri~egb,eaz[i, ~j ,este, litu?

Despre ~iinP. gindu]ui, z.i,c, "lei fiU este mel un judeditoT amlu de

pri,v:i,gbetor mfcm oameni preeum este ,uinta gindulmi nostru. rCad j'udet.atorii eei de afari si de bruit se strici ~j de :maguU1i se

] .... ·b"'" . d f'" rx....' " d ~ j

sa, t'!WJ'):a.esc st "e, nea se ~am-lmloesc S~ '6 mutte altele care sb1ca,

~ I ::1]1

ho1irarea lor eea dreapta, Iar divanul cQI1f.tim~lei la n]ci unele din

acestea nu sU~e a se supune, Ci mac3Jf ban] de vei da, maear de 0

.' '

vei ]1 uda ~i to ve ' magnh" macar de 0 vei tn,grozi sau micar orice

at t lueru de vei ruce; dreapta hota.raJe, va scoate asupra g,Andurilor celor ce w.n gresit, ~ i tnsu~i eel ce a ficut :PliC2!llul ~ingu,[ pe ,s~ne se va osandi ~ msear de ~i nimen [ nu-l va pari pe el, Si nu odati san de

,

dona ori face aceasta c~ de mai mul e ori s] in tOaJIti v'· ata. S i

~ . ,

macar multi vreme de va trece, nicfuodata n~ va uita cele ee au

ficut. Ci sl cmd. se face nacafYLl si mal ~nainte de a se face si dupa

~ Y", :!

ce se face sea asulpr.a, noasrra cumplit pi, ,i,:; ~. at vll1os, dll,pi, ce

se faee, cae i cind lucrim, picaltu~ -, . de dulcea'ta fUnd beti, nu 0

. .,

fum1im.,-~ _ ,.. dar duma ce se face si ia sfirs'ilt pacatul, anmci mai varto,,~

r . , ~ , -. -

ne rnu strit. dupi ce :s-a. stlns dulceata palcaru]ui.. ~i fericit este aeel

suflet care nu prin e·fte de la 'incepult porta cea pierziOOar'f 1 pacatu ui, ci 0 sugruma ,i de Ia tOlceput pierde sl~min~e]e ~ i, Iar daca eineva dim lene ~ neglij.enli va ajun;ge la ciderea in pacaJt a:poi nnw ca aeela la spovedanie sa alerge ~.i. prln lacrimi sa pi.ardl pac'atu'~ ¥ sa~! omoare. Cici rtimie nu este a~a de piMziltoare de pacat precum este pribil1'wea de sine ~ osindirea de sine cea ell

,",'. tanri dani I '. · "d' ...A:.. ... D'" .

poe am ,a pfm spuV'c: ,i:.U1le ,en acmm S~ , - Uliere lie iltiml., _- ,aea ~e-al

prihinit ~i (e=,ai IlllSindit pe ~ine ,eu canon si co p'l)ciinta i31deV3ral~l·

. ,

, .] .r...:I • S · '.'. o"jj ,,-- "J d ....

.apow au . epilUat SMCma. ~ 1 CUlt llcea, .aceasta t m SUS] u'_,ecatornl

~ ~

D'Umne~eu: ,-". Spme tu ])ieat·e~e ~ale tn:~li, tit:Sa. te. H:ubepte,z~'" Nu

te s~lesc , __ rice ~ sa. v~w in mij~o cu'[ pdvleli~ti . ,i si-mi pui iJnp.rejuf multi mm1on.. . 'wnai lYfie mdoosebj sp~ne-Mi p~cat1\ll ,ca s~. t vindec de rana, t3., S~ s~i '~~. ]zbivesc de usuiClme"·'., en u aceaslrl

J

Dumnezeu a PllS tn, n.ol, ~rinta gindului! care ne iube~re mai 'muU

dec it tati!. Ciici tatU adam s.au de doui or' si d,e z_ec~ orl, certindu~~

,

pie copU, dup,i, ce ,se 'va ved,ea ca T~mine netndreptal,

desnidlJuindu-se~ ill leapidi si [il seoate din cui si-l '~aje din

,

140

rudenie, D',ar ,tiinta ,gilndului 'RU intru acest fel: ci macar 01 dam! rna,ear d,e do~a ori mic,ar de trei on, macer de nenumim1te ori de va lice si tu nu yd. asculta, iar.asi gr.i~,es.1le si 00. se depaneazJI de

- ~ III - !,II ,

tine pana la rasutlareata cea de pe unni ,i in cas! ~ pe uH.~a ~i la

masi, si in ti1:1lJ si me . rumuri de muhe on si tn vis-uri ne Mati n oua

r. "0 , r ,

idolii ~l nalucidle picarelor noastre .. ~"i vezi tnlelepc[unea. lui

Dumnezeu 1 Nu a. lieut sa fie intotdeallna prih in ire a, sl pira stHn!ei giruiului: caci nu am f suferit sarcina dac i nemcelat ne-ar

" ~

fi p,llit, mci asa slabi ca du,p.\i, sfatuirea cea d'il1tii si a doua ,sa

,! ~ ~,

slabeasca si sa se '.1 steneasc i. Caci dac-a era sa ne impungi pe noi

,

in toate zilele ~i ceasuri ~e ne-am fi sugrumuat de scatbi' iar da~ci,

adam si a dou a oar-a pomenind :mult s-at fi depsrtat de musnare, nu am fi dobandit mult '~OI]OS. Pentm aeeasta a Iaeut ca sa fie aceasti, mu stm~e t()lrleaunal, dar nu .neinceta1i tlo~dea~]],ai ca sa ott ciJdem In triruU]vie si neb~g,are d,e sem1nij C'~ pururea pi-n.il la moarte ad(ucand;rie ~ninte ca sa netrezim, Dar nu neincetata &i

easa una d npi, a] 'a fiind mu slrifile C,1a sa nn ne sftr~inl cu mintea, ei luind oarecare 0 di..bne ~l mru,ga:ieri, sa risuDim. Caci preeum a au pi'Ltmi d.wllere nieidecum pentre pacate este lucru

Premt,o'f s.w naste ~ntre 80.1 nesimtirea eea mal de pe lJJ.1DJ,a tot asa $L

, ,'. , a

II i.J. -'1'Ir,'l ~ w owl ~

" padmi aceasta neineetat ,1 peste masura este ll,cru v atamator .

Cad covarsi.rea scirbe~ seotand d n socoteli pe om d 'n simmrile

~ ,

cele fmrres,bjl poate sa i'nece sutletul CIA toate cele bune ~.i sa-l .faei

rneu-ebnic. P'entru aCieasla at ,1 fic-u'[ ca mustrarea ~fin~:e~ g,§n '"h]i sa se p~f.e aSH pra nOlasn en rastinlpmi, penttu ca era (mute aspri sl 0 bi:muieste a. illOm1in~,e p, e eel ·oe a m.w;,atum.t mai iute decit once

'I , ,i. 'r. it) r

bold.. Ca,ci nu numai cando ,rnoi picitllJim ci ~i carnd alii '" VOf gre~i

l: -Ie asemenea noui, Sf; scoaJi crmnplit ,.m s.ll1gi ~pra Do"astra, cu mu ti tirie. Penttu ci cu[tvarul ~i plteocurvand ~i ta.lband [kil' numa.i c i ern sec pira.~te ci si candl aude pe ,8JJ:~1 care au indrh:nit ,i au ficUJt uode ca acest-ea lei se pirisc~ e1 sooote~te ei se cearti cn biilli mtru :mus{rarrule altora~ acl~cmdu-~i. ,am.m~ de pacattele sale,. De se p. iriste ell adevar3}t altnl, dar se raneste aoeasta, care deioc

• !

14]

nu pirq~; dlaca (~i el) ar fi tn~i~ si Ii aeM (cimd'Va) aeelasi pieat ea si acela Acestea lunt iucrurile m,e~epciunH lui DW1Uleze~ i, Acestea s1lJln~ semnele p.r6,mei lu~ ~ ale prea marei Lui pW1iri de grijl. Ciei n10strarea gindului este 0 moo:r,i s\mnti~ esre DU, ue lasa pe noi si ne s~unmdim" in adincu'~ pica:Mtdu~," Deoaeeee nu n mnai in vremea picatului, em ,i d I pi mad nud!i. ani obi~uieste a ne ad~lc,e aminte nOli de mu Jte ori de paca~le veehi, Si la aeeasta voi arna dovedire lumimati prill ms.i,i Sf1n~le S~ripltUri:: su v andu~ o aree an d. pe ,[os[f, fmlii lJUi~ de~Ji. nu pulea~ sa-] ilr'V~~ndasci CU, nimic, ci numai pe ntru -;a vedea V~-W' •. care 'Yeste'ilJu mal inaiJJie sla,~a tIe. era si fie a ,~uL Dar c~d Iosif ajUlog,e s~ipin pe tara EgwptUJ]Ul ~' c .. dl se de®copera pe s~ne fraplor sail!, iCar.-e'n vandusera pe el robin ~ami, SlrainJl~ apO'~ ei auzind de e~ ca este Ios]f! fratele - 0- ~ ,aduc"'duE'~ am' nte Ide p~ic't,llar pe care n ficusedi ,atJlnci c.and ] -au v'fkldut pe el, de mustrarea eel mare; a stiintei gal1d.ului lor flind nlustraf" nici nu pureau 51i.-1 ri3.pm.~di: liui loswf, ci se iflfri,co~l~ (Fa,c~ 4$, 3). ~~, micarr ci Iosif u. mangli.:l pe ei it le zicea: nu vi tntr~sta:ti ,i sa n~ v,ap3l.i riu ,c·li imJ-~ti vindlhlt pe. mine c,ic:i spre v~aJli m-a '~rimi,s Dumnezeu inaintea vO\aJStrl (Pac., 45 t .5); dar el, aduclndlJ ... ,i, ,aml'mle de piC'atuJ, lor cem veehi, DU MaJ peteau de grQW ~i de ru,i" e in fala f1'ate~u], 101'. ~m,pUJ1ginJ~m:I-se de mustrarea ,~,.uftdwL Zic mm ~j ,ca ~w marele Apostol Pietro; tn toali via~a ]ruJ:i c'ind auzea cintind, ooco~~ 1, plingea de amar, adueindu-si anun te de picaru 1 eel vechm, al stu, allepidirii. de Hristos, pe care l-a Ii,cut_ in aeea neapte a mntelcr patimi, m,ai inaint . de a c~ta, 00 cosu l precum U spusese Manrui~orul: j Adevarat, 0Jdev,ara~ lie l~e:! ci nu va canta C\D=co~ul pan a ee nu te yew iepida. de Mine de tre~ on"t (In. xn,~, 3B. S f~ .10m G~ra de ,ARJIF ~ cllvln, t ~a 80 llI'Q:tul si lazar

_ 0- I' ,

p. 3191i B'uc,. m 83 8)~

Oeci din aceste .mlrmri~ ale dumnez.eiescu~ni i.Orul Gudi de

.- - _.

AUf se vede prea luminal ca, nH!lsttare.a aceasta a ('onstiinte] est

rea m~i Sf"tlo fi maJ gr3:bn'''ci apa;r.-at-oare a sufletelo~ ~e:nesti. Aceasra este un amanet a JUt Dumn.e,zen dat sufietelor oolene~ti in

d . !

m--, care aJutii, ,m~l.t 12 nlbtuirea fiUor Bisericii IlJi H,triMOS. Ci,ci

142

nenwnirat1e mulQnn de oameBi -picit.olfM sunt klwarse.la pociinli, i sunt 'mvitali i ,I Ul'lnl ealea eea ltnmi ,i sfinti a milnimoo ..

Aeeasta pe cei desav'k,iti tn fapta brmlL n, amenil.p ca sl uu cadi

i sa fie IC\W mare trezire intru toate; pe oel d. mijloc' Ii mus~i

aspru c,lnd pe~e5c spre ,R se ridica repede [d~ ,pl~.at ~ a SP?~ inamte to v'Utllte; ];M pe cei din. &din,cuI deprmdent pacttulu, II

chmweste Knmte mull cu. aspire 'im_boldiri, aducbdu-le amm1te de minill~i 'Dumnie1tU, de m.o;wte ~i de vi',ni,ca mooci ce ii ,a,teapti

in ¥eacu~ vi'itllOi"" Si de flOarte mntw ori, in dl'ferite, vremuri ~i loe-; ri "'_~~JlI . -V~'Tlilt isp rAvi1le cele ma~ nUnunate si s:mte ate 'mua,irilor

i)! Uy ~ Ii - ,~

co:nstiint~i, Cafe II smals pe m~mti. dOl de,rlnderea cea rea :~i

ind~luniati a pacatl~~.ui ~ ~in scum vreme i-a SC?Js, ,eei din p:rip asUa pieirii ii l-a adus La limanul minmw-iru, ca ~i ol~lnd. P: eurva care ,3, spilat cu laerimile sale p~c-ioarelt Mintudurulu~ '1 le-a sters C~ perii ,caprului .san 1(Lc~ vn 3·1 &5 0) sara ca ~i pe d'IlatnJ eel ris'tig.nwt de-a Idmapl~ DO'mDulu), (Le, XXlIl~ 40-4:3). ~,i ceea ce al til alii do bindi t prin nenumiruele IJ 8~ne:li [acute in MI,H 1'ndeIungatti, aeestia fund b~ ,;1 de mu.s!trarea cea ,aspr.i a con~rl~ n~ei lor si av~rl nidejde tar-e ,tU 'in.toarotfe pflea ,gra'~nilci ,i din to am, ini~a, c.atre Dumnezeu 1m pu line zlle SIlU cbiaf ceasuri, au c~:tigaJt

minWlrea,

Sprre a ard~a acest ,adlevar, dinrtre multe ist~~i sfinte, pe c~

Ie-am afl,at lID ace.,l,a, pri v intH~, sa aducem la mijloc '~nl_a cue esie

mtru, aeest 'Eel:

!1 Un .flate sedea 1ntr-o ,chiUe, i~ Egipt, petrecand tmltm 'mu~ti

smerenie, S ru avea aceasta 0 smi care petrecea in cet.e intru desfrinki si ~,a nrulte. snrfiete le pricinU'ia piemue., Deci, de multe on sl!]pk~du~l bittin'i~, mao pe unna all ,umt ,a-l ind~p,~eca pe fratele sa se duca la din sa" doat .sfil'twindl~lo, va s.tri,ca pkw.uJ eel ce luera, prnntr-il1sa. rM dupi ce a a jlns ,elIa '~ocul acela, vaz8nd:u-1 uuul din cunosc~~ a. ,rulerg_~t ma], inmn~ ,~w i ~~ .v,esdt ~~~'rii lui, zlcind': n E¥ljl«ate~e diueste lingi u~au, ·Iar. ea tmpung,:andu--,se de cnstiinta SI, lisind ibovnicii chota Ie s'!ujel, elll capul go]. a, ie~it

tntru httSmpmarea matrelui sm" ~'ru, mcercmd si~i IDlWbri~ze,

143,

~ atele siu fu-a zis; , Sora me a CM ad.evir.atii fie-f miHi de sufletul

!'

diu, ci mul," pier pentru fne., ~i cum vei putea suferi munca cea

,. ..... ....n;[~ I . ~ d . - -

ve~n].ca ~l 3JIBJira! - ar ea culremuirQJn u-se, ztse lui; ,~, Si mal. este

. ,

m,intuire mie de a:C1J]lD T" Zis-a fratele ei; ".~ De vel vo~ este

m1.otu"ire:u• Iar ea, aruocindu-se la picioarele fratelui sau, t] m,ii. pe el sa, 0 ia si pe ea la pustie tmpreuna en dins-ttl; iar el a zis Ie]: " - une-ti acope-rimantu] liu pe cap si vine 'una mine", ara ea a

" , r.

zis: n Sa mergem ea rnai de fol os es~e mie a Sf: face aceasm

noctnt']mti deca1t s i mai intru In praviU,a faTidcle:a]i~' m Si mer~a]1d

,~ t ~,

ei astfel, fratele 0 sfamia eele spre pocaint~" Si vizind ne unii

,~ .~

venind inspre int,ampina:rea lor i ~,a zi s ei: De vreme ce n U tati ~iu

,ea esti sora mea, da-te in li,turi putin, din cale, pin,i cetrec cei Of; vin", Iar fa s-a abatut, d.u,p.i aeeea i-a zis: ,Si mergem soro in calea noastrs", Dar ea ~.u i-a raspuns ,~U[. ~i 3!bitilndu=se em C'i~'re !(j,inS8., a g i.si U'BO momi. ,~i vazu ci tilpile pic~o>ar.-e:lor ei erau ibsSngemte eic~ em descllll,i~ Vestind batrinUor, fiatel,e~ cele ce S=IU intimplat s1 contrlZilcandu-se ifl'tre e~ s-a descoperu uauia dintre bitdni pentru dansa~ lea de vtem..e ce l1U a purtat g ·~l, de nici un ~1llcm trupesc, c a defiimat trupul sau nesuspinand pennu ,a"d1l.ta rani, pentru aceea Dumaezeu a primit P o.cimta ei" (Pateric, cap. XIX! Despre poc,ain~i;i, B'. 140. Buc, ill 828).,

lata, dar piim.~Hor ~~ fra~IOt is;privHe pocain,]ei ~i ale mu.strirH de eon,tiinti sjj in eel .fe~ pe em sinceri ill credin~ ii senate din prip,astiile picateJor ~i ii m,vredn:ice~le de mila lui Dumnezeu de care ~i noi toli sa, me tnvr-edinicim prim rugiciuoile. Plea Sfimei N,ascimgare. de Dumnezeu si ale tumror sfintilor, care arm lieut

~ . .. . - - -

voia Mu:L Amin,

144

CELE 'PAT,RU FELURI DE iMP~'-'A~1RE' iN BISERICA ORTO'DOXA

Imp artisirea, n ou'lt! en Dumnezeu tn lini'i mai man se face.

, ,

iu rloua mo duri ~i an ume: prin 'tmparti~llrea oea tainica ell Trupul

~i Sirig,ele Domnului SI prin imp,~a cea dlnhovniceasci., Dar liindca chipul eel de al doilea am fropmi,i:rhl duhovni,ces:ti ,_ se imparte la tindul siu in trei feluri, pentru aceasta tn cuv5ntul de r a~ se va vorbi de impatritul chip prin CM"e plltem sa C omunicim, sa' ne itnparta~imll si ,sa ne unim cu Dllmnezew,ooucind ~ aeest

, J ~. •

sees mhturii dm dlplmellelu.ca Saipblfl ~i dm :m.viptuJile sfi_rn~ilor.

i dumnez~ies,tnor plrinti.

. ,

I. Prima ~ cea mai de sew:na tmpirta~ire a nOM,tri en Hdstos,

ste eel, care se face amnei ,cand nehIinbn, cu wpuTh f ;s~gele au (In,. Vl~ 51" 55 ~ 5. 6)., Oricare a'r{~~~'in, care nu crede ca piinea ~i v inu] cu car-e ne finpil1i,tro s.nml ell adevarat Tmpu~, ,1. S~,gele .urrmezeului sf M§nluitorui]ui nostru Fims Hrisios, este e:retic ~

~ .

tt:im de dreapta eredinta tn Iisus HrisJwos~ deoarece unul ca aeela

e imp Ottrive~,te direct mvatiltllril Domn lui nosmi Iisus ,Hristes,,!. are a zis; n Trupnl meu este adev,irata mincare ,i S§nge~e Mel, devuaitra bauturau (In, V l, .55 )., Unul ca acesta se inpotrl,ve~re de

usemenea si dumnezeiesculel ~i m.elu~ Aposrol Pavel; V',um],

, p

egerii, gura lui Hri stes, care vorbind despre tmparti~~a co

pul '~ Singele D omnului spune: n Paharul bin,ecll.v,i!nmri~ pe 1'] b~necuvantim·. nu este om im,lrtlsuea cu Sing,ele Lui ·to:s?· Plinea pe care 0. fr,ingem nu teste GMt: imp~irea cu

trupul ]U], Hristos ?~,! (I ere. X j 16).. Tocmai de aeeea, eel eel se mpirtise~1le elm nevrednieie eu aceasta m,ani se face vinovar de

~ J'

n susi Trupul ~i Singe'le DomnlJlYi~ dupa mm1llfia eeluilalt Sfa-nt

postal, care zice: ,; Oricine va mmca p,a'mea aceuta, sau va rea

145

paharul Domnnulul cu nevrednicie va fi vinnvat fa.m de runn] si

:I :~'~ •

Slngele Domnulul" (I Cor; ,X[! 27) ..

Acel crestin care se aprople de itnp'irtisirea ell Truou I s.i

" , ,If" •

Singe e Dornnului cu fnca de Dumnezeu, eu dragoste ~i ell mate

evlavie si pregatire~ se tuvr-ednj,ces:le de daruri si rnari foloasc

'!J ~,

duhovn icesti, prio1tre care l.lne~e s~nl aeestea;

a) primeste unirea cu Hristos dupa dar caci eel ce manmu:ij Trupu [ h.w~, Hristos Is] bea SaUl!' ele Lui rtimine imru E si HI tntru

• g. ,

dins.u~ (mo~,. VI., 56).,

b) are viata ve~nidi 'intra E] ~i va trii. in veae (1 '0 tID . VI." J3 58);

c) unul ca acesta van in'Vwl spre viata v'e~flicii in zi ua cea de ap oi (loan. VI; 54);

d) tn eel ce se uneste ell Hristos prin aceasta S i ta, tama a il11parti,irii ell[ Trupul ,i S,irngBle Lui, vine sa ,[ocuiasca Hristos ~ c. 8Ie l~i face salas in e~ (Etes, III, ] 1;, I. loan~ j Il 24; , can, X~V. 20; XV. 4).

e) eel ce se rm,pirti~este ell trupui ~i Sangele .D omn1ll1un are pe Hristos vie!uind hn. el (Gal .. U 20; lV, [9).

fJ unel ea acesta prin tmn iifrltasir-ea ell Trnpul si San aele

v 'fl II b

Domnului sporeste si creste In lucrari e cele duhovnieesti (Eres

- " " , !!,;

IV, 15" 16; co]os~ 6" 7, 9),.

g) aceasra tndum nezei ti Taina a Trupului ,i S,ingelu:u Domnnlui, aduce celui ce cu cI-edinti cu evlavie si cu umilinta 5.t1

, :t ~

apropie de e a" curiitire depaeate, sflmire, luminare ~j v~,a't! Ye1l1k a

(S[ loan Damaschln, Rugacnmea spre imparta~ire din Ceaslov),

b) aduee ~ar~w sfn~Lrefl trupului ~ Siut1etlJlui, izgonire de patim i ~~ de nalucirile cele de noapte, tndri.zneaJa citte Dumnezeu, ina reptare ,W in tArire a vietii &plle inmu[~irea Iaptelcr b~lne ~i spre oosav,irslr-e (Sf. Vasile ce] MMe" Rugaciunea a 6,&8 spre implTtisire

dm Ceaslov). ~

i) aduee bucurie dubovIl~c:easci~ sanue trupului si sufletnlui (8: ,. KitH aJ ,Alexandriei~ Rug,aciunea, spreimpmi~e din Ceasloy).

Aces.tea ~] mea mu].te alte~e sumt r.@'3id.ele duhovnicesti, ne

" , ,~.

care Ie do bande~~ OIDul drept credincios" c.are lCU [~r.edmti~ cu rnulti evlavie ~[ en :multi preg,itire See ~ropie de ttnpatti~irea

146

S t]nteJcr si Prea Curatelor TaiNte ale trupului ~i S.ange~ui Domnului; cela ca:ie nll pr:imq;te pe Hristos in Taina aceasiaa ]mparti~irti ru trupul ,~~ S§ng,ele Domnului, nieiodata n~ va s;po~ 7nwl~craJ~ v irtutil or dec arece el nu rimine ~n HT~ stos ~,1 [l1ltru el iar fara die El

!

n u po ate faee ninde bun (hlJ., XV ~ 5, 5).

Aeestea Hind lise, despre hnpa~irea cu Trupul ,i S§.n,gele

Domnul ui sa vedem acum ~i, celelalte feluri de !mp,irm~,ue.,

U. Al doflea fel de Impina~anie si unire C~ Dumnezeu - dup~ tmpirti~irea cea !aillie; cu ~pul :p S~ge~~ D cmm~l ~i =:: se poate face prin nTIjloc~~ eel bun ~l plin de n adeJ de alrugaciun u lui Usus care se face cu mintea in in:ima ~m se spnne astfel: !, Doamne isuse Hrlstoese, Fi nl lui Dumntzeu., miluie~~,e-ma pe mine p'ic,itos.u'~ {p,id~!t~)asar~ (Sf, Teofan Ziivoritg~j Zbomicul despre mgsciunea lui Usus p, 175, Ministir'ea ·Va.huw.m, 1'936)~

a) Rugl,eiunea rea iicuta cu mimea in l.nooa are 'mare illtiieta1te fim,dci uneste s(dletuJ no sITu CU, Usus H'ri~ws CD Tatal deoarec :s~ngur.a us a oe dues la leg,iLur.a cu iumnezeu- Tat!~l 'cst~ Hrisms, dupl, CWl'DJ' B] insu,i a spus; "~' Nimeni on vine la I atil

dec it prin Mine" (IoM. XLV'~ 11). .' ., '

b) Rug,ac"unea cea din inimi, desc ride. Duhului 1m Dumnezeu

libertatea de a lucra asupra inimii noastre ~i astfel pnn unirea safletului no stru cu Duhul San ne facem un Sill~~ Dlilllh~ ciei cet

ce se intoarce ell mintea in inimi, ~i cu mare iu b· re de Dumnezeu

ell "mare fierbinteali ~i mnj]in~1b fnal ti, dill adMcul inimii sale rugaeiune neintetam catre Dumnezeu, se asemtfuli cu n'L1reIS3, ee iubeste nult pe mirele siu ~.i nu voieste nici de cum ,3, s.e des~a~i

de el. Tot astfel si sufletW care s-a aprins de dragoste Ctl Mirele Cuvan1t ,i s-a unatt prin (ill]gaciooea, eea din inimi C~ Hr]S,~Ol~ a ajms ~.

a S6 face un singur dllh CUJ Hi {J. CO'l:+ V "- ] 7). . ..

c) Aeela care se roaga neincetat cu mintea tn in ima, rimme

in Hristos si Hristos rimIDe tn el ~i ~ a prin E] aduee mul ti roada dunovniceasca; iar liri de El uu pu.tem ace nooic.(Ioan. XV. 4"

5)~ . ~" d 'I

d) Sfantul Nic~)dim, Aghloritul scriind des.p~e aceSl ru' ,eJll ~a

chip de nnp!Jrtisire, ~e cruea rugicilm'",i c.elei ganditoare a inimit,

141

zlce: ~~ Micar ci tlinic (n.a, p!.ml1 Prea Curatele Tame) nu putem primi pe Demnul nostru Usus H'ri.soolS<; decit od i3!Jti pe zi, ][lsa d.lJhOfv,n&~te ~i g,inditor', p;u~em, 1-1 prim] pe 'E,] 'in tot ceasul ~i ln fj ecare min u t, mai ales prin dumnezei asca rugaci nne cea gli.ndico.€/~~ (Razb~ nevazut, partea a ~ I -a~, cap, I:Y, 'P', 20 '1)~

e) Ari.1ind ,ei ]impirta,rea ~i unirea ell Dumnezeu pe calea Tugac]uJDii ,3, inirnii este m:ai putemica dec§)t llnpmi~~Iea I~X~ se face prin lucrarea fapteler bune ,ace1a~l S:fint :Pirinte ziee; !, Toate faptele cele bri,]]e" pernru pu terea ee 0 au catt,e Dumnezeu, fac

, ~ ~

1ndem£naJftec pe omul eel imtnrmnital]t" spre .a se UJO i cu Dumeezeu ~

dar nu 11 ~:i unesc, Iar mgacitwnea eea g§ncUtoare are ~ acest ~el de pntere de a-I uni P e e'~ cu Dumnezen ~I' (Rizb. nevazur; part 3 [I"'Ia_, cap, ~,V, p. 205; vezi ,~i ]:llano I, cap. 45. p, 151 .. ,1(6),.

lEI.. Dial' sa ariititl'l pll:l~ne ~i despre al treilea fe] de a Sf Jmpirti~i . cu Zidi torul nosnu DI~:mfllnez:eu~ care se f'4-()e pe c ale a ]uctirB tntnror p oruneiler Lui ~i ill mluro, fapt,e1ot eelor bune.

a) Aoeas.ti uupirtMire 8j s®Ja~luEre a '~ui Dumnezeu in noi, pe

, ~'" .

calea l:nl~Ho:iri~ T10liIJoci]OC Sale~ 0 ar~tii ms,rusi Millwli.tond .. noseu

.~ ~ ~

Iisus Hristos, ,cind a xis: .~~ De mao ~uIbe~te cineva pe Mhi'e.;. cu¥§ntlLll

Meu va pizi ~,i TatAl men 11 va phi;, fl Tatal Mien n va iubi p e e;] ~ la el VOID veni ~ru 1,aca~ 'b. dinsul 'Yom face" (loan. ,XIV'. 23;, I loan nm~ 24}. ,~i iadi~i spune Man~lI~®~l[ul1fl, S:rtinta E van,,~,heHe: ,_~ Dadl pazili p oruncile Mle~~ _y~p r~mane run dragestea Mea" precnm ~] Eu am pi1hnomncil~ '~tAtiJ:td M,eu d rimln" tin draao ~nea Lui"

~ ~ ~

(loan .. IV .. 'UJ; XIV, 15)~

b) Dumnezeiescul parinte Dienisie Areopagw~ll~ s~une Uim'llllui.l c a:: "~ Asemsnarea sl unirea noastra ell Dumnezeu SeJ savuS'esre

~J ~ 'II 1

numai prin ph~rea pOI(u:ncUor du.trd1lJemrne~,~i'!" (Cuvlnhwli despre

CUtlO~til1I~~ mmmitoatel, Filoe, Rom. von.l.~ n p .. 266)~

c) ~ i dumnezeiescul plit]nb~ Max im Mal[ltui~onit, uat-Imi ci p:rin lutrarea pOluncrnlo:r ]ui Dumnezeu ne 1lU1im ~i tl primim ]in. Doi pe El ~ l~oe aoe~u~1 a: ,_! cuviotld '[ui ,Dmnnez1eu, si al Tatilui se afli

"

tainic run 'nee-are ~m parone ile S.al~ iar DUJmlezeu si Tamil se afli

~,

sin,gur intreg :n,edesplr~]I~ in lImtreg Cu vinwu] Sau" in ,Chip'l 'firesc.

Gel ce prime§te '-_ prin unnare, -. pommea d.umnezeia;sci, ~i 0

148

flnpUnestel! prfumes,t,f. ICuvintul lui Denmezeu ~i~ot in ea" (Sf~

Maxitm, 'Mirtunsitt.ml Filoc, r.c, ,XV'. P" 193). .

d) La fil sl dUlumemiescul 'Pirinte Gri~ore .. r~anl~t; VO!b~lldl despre dumneeeierea omului ,c~edln{:io~ prm panrea 1:1 oronc![~~ lui Dumnezeu zice; ,~ Deei peruncile lui D~~u proc~a, ~ cu noslin.ti.. 'DM I1fU :OTlml1& cuno~,tfurl,li, ei ~i 'in[illtml6Zci;re (Piloe,

. ,~

Rom. ViII 'P~ 286). .._

IV. tn s:_f!rf"i 1. al p,~,trulea ~i ultinail fel,. c,.are m'l] l~c~~t~

Llnpirti~irea en, Dumnezeu se face p~ ~alea aumhut cuv,a:~tuhu lUI Dumnezeu (Fat. m, 8; P'S'~ XXXU" 6~ [0. I~ 1:; A poe. XlX,~ 13); u

a. Cuvm~1ll1 '~l!]i Demaeaeu vine ~i se ~a'[a~lui~~~ !A c,~ credinciesi 11,~ numai p,e cai1,e arii'~a~ ~~l_ sU~'~'_ .:a.dlc~, pr.l'~ IInpirti~i.rea Sfm~~~,or T~UIle ale_ Trupului ~1 S,ang'ellLu ?onm~u~ (ll'in rn,g~dulH~a rea de gind a ini~i '~i~ ].ucrar-e-~:IJO:,mnc~l~lor lAl~:;:a. hand S,i.u vine ~i prin auzirea cuvintelor ~r~dlJliel ~~~ .. X~ ,~,j.1 l'im, ~V .. 6) d,~,pi .._:CUln. spune Sf. Scriptrwi ca '~' ~u],~ liln, .O~l ee auzi sera cuvantul ~i crezut ~i numind ,cmdi!;1tcio~ilOir. Cre,Ufl'l $-3.

f~- ~I c: fit ii"IIO~I'

acu t ea JJ.R .) .u IIJI u • •

b. S.i marele ApOistol Pavel spune: ~~ crediln\aeste prm i3iJUZIU'

au zul ,pril'] CH'Yootullui Dumnezeu" (R.~m .. ,X, .1 "1). , . .

c S i lam's[: ~!, Cuv",Ui[ lui Dumnezeu vme pnn auz. ,\1 se salasltd~s~,e m:' inima nmului (Kirb.c()dn>Llllonul lui 'Niki~~r TeodJo:ke~' Talcu~m la EvangheUa duminidi a (i-a du:pa Rusaln~

Buc. 1.811., ~t 25,6). . .

d, Cine prim~te 1'00 .anz 'CIf,vinml lui D~_eze~~ a:t~a, se

race silas al Lui s;i tmprf)urna p,irt~i aID. Cinei Sale, du pa cum

,pu~,e El tns,~~~i: J'i. iati ,sm~ l~_ ~~i_ ~~b6t;_ ~ v~ :~uzi c~e~,a ~!as~,~ Mien va deschide (n.n, M~a immu salle) V'Q-l irn_~a la._e1 ~] vOllc~a ~y

el si el eu ,MinifI'/" (Apoc. H1'I 2'{):~ Ioan, XIV, 23; Cint Cant. V, 2).. . e. Cuv'intu] 111111 Dumnezeu, primit cu Icredh1m 'prin 3;111l se

silis~~eswe m eel: coe=l prJmeSC ~ hIcreaza ,eu 'mare purere .la

..... ~ . ; _ - - ,.- -" ,'" (1,. 'X" V:· 7' F A V,'' I: ''V:!£1 24.,

Rl;tntumea Sifletelor ,o:me_l[[e~Ul 101aI'L . > • - ~ ,. .- ,'. • !' ~ ·t - -

XIX!, 20 ~.,a). _ ,. t DI~a llim'ffilina~~rea. pOll_Sflntele 'f~aine, ttupl~1. Do.~nulu~

ste 00, i3(dev'atat ,minc!re ~i Sin.ge~e L~u Cd ad.eV2ll,~t ooumri,

149

(loan. 'VI. 5.5) 8!p()'n ¥ cuV'a]1tul domrmlui primit prin au se fate celor credinciosi A p,i statatOaJ'e spre via~ ve~nici (loen, mv. 14) 8i Plin vie pogor,irtii dim cer (In,. Vi, 58)., M'ana eea.nestricicioasaf'. "i .. ,. Piinea eel tainki'" (S,. loan Damaschin, Octoihul Maieii D emnului, miereuri seara, canon glas 7) peasna 3),

g .. Dati Trupul ~i Sangele Domnolui sent hranii sm bAuturii.

• l'

spre viata vesnica (lo.m. VI. 58,~ apoi si cuvantul DO":iII:IDlll· ]i~'~I]'

1 ~ }.:- - 'J .,~ - ~,'~ ~

primit en credinta prm anz, se face tie or credineiosi bran.a,

. - '

nemuntcare. dJupi cum este scris: , .' u numai eu piine va trii

omul, ci ~i em cuv~ntllli Iui Dumnezeu'' (Le. V. 4, Dent. vnt 3; Mat IV. 4)~

h. Marele A,pos'o~ Pavel ,p,rin aut 3" primit ,cu¥i m] hlj Dumnezeu, fi][1 d chemat prin lumina ~t glasul venit din cer (F .A.

IX. 3~ 4). .

i. SamarimIlii prin a~~ primesc cuvinwllui Dumnezeu, prin predica Sfinmlui Apoisto] FiJi,p! ered, se boteaza (f,A. IX., 5,6, 12" 14) ~ se oopirti,esc en :DUflU] Sfint (F.,A. VI1 ; 14-1,8) . .1 .. ~i dumnezeieseul Pirinre Maxim Mittllrisit-owl zice;

n Grliun~e de m:u~tar este Demnul, seminat P rin credillnti in mJmile

. ..

celor ee-L primesc (n.n. prin auz) (Filuc, Rom. I1"a 2-a sut! a,

cap, despre dragoste C. 11 p .. 169).

Pann~lor :s~ fra!ilor" am adus a· ci cJleva ll'uirturil, dhl eel prea rnulte ce se gasesc m Sffinta, Scripturi si IDa dUJml1!eZe~estll Piri.nti, despre unkea si tmprirlfi~irea onru,ului credineios "eu Durnnezeu, pe calea anzulu i ce se face anmei clod omul p:dmes prin auz cu credinta cu vinl1Jl ]ll i Dumnezeu si se s~'nl'uieste']a

• • "' .... ,.0 I'

lucrarea poruneilor dumnezeiesti ~i la toati fapta buna" Aceasl·-

impartii~ire prin auzirea Cllmvmtului lui Dnmnezeu 0 pot avea U)li crestinii care yin ~i ,a.sculti in stinfa B ~ser1ca ell mar-e evlavie ~ credin!~l SIanta Liturghie ~ toate sl~jbe1e dupl cum despre aceasta aradi pe Iarg dl.unme,zei1es,eu] Psrinte Simeon Tesalon icean 1J],~ precum si Cuviosul Paisie Velicicovschi, vestitnl staret al sfimei

. ~ - -

ministiri .Neam~ care 1.1ce: ,Fira tndoj,ui ci participarea in duh

la dumnezeasca Liturghie ~~ hi toate eelelalte slu jbe biserices i, reprezima nun] din fe:]uritele uniri ale omului eu Dsmnezeu unir .

150

neV'izut cu halull~d Hristos" ,oli de cale ori se ~indestecu evlavle

.b J'

] a ta ina intruparH ,i p,atimirH Saie ,i se ump~e de iubire citre El ",

Sfintirea ca valoare obieeti V'i~ ca dar al lui Dumnezeu $[ C~

• - 1 -

lucrare ascnnsa si 'lamica, ,3, Duhulni lui Hristos pn a, On. care sufleml

, .

se umple de har si Ole ~i(late bunurile si bmecuvantiri~e specifice

Sfin~,ei Jertfe euhari S!i.ce~ nu se di deplin celor vii decal prin administrarea Tainei Imp irtisan iei, ciod credinciosal se uneste

! . '~

en Dumnezeu prin primirea Sf. Trup si SInge., Iar p,atticrupar,ea'in

duh, spirimala, repr®.z"nm 0. sfin'~re ;, prin mijlocire" cum 0 numeste Nicolae Cabasna(,~ .. ileuirea. dumnezeiestii I i~u.rg. !d~~~,

, r-

cap, 42; 41, ,i 45 trad, rom. de diaconul Ene Bran'm~te, p, 94 .. 100).

Desi acest chip de bn'pw~ire cu Hristos este numai prin auz, gan dire ~ mwj ~ocir,e e1 D'U limine flri de roade dnhovnicesti, deoarece are putere de a trezi pe multi ,1 de til .. 1 aduee pe ealea m.lnmirii sutletelor ler,

Spre dovedirea folosului tm.pirti,irii ell c:uvintnl lui Dumnezeu prin auz priu care multe sunete se ~asi de pacate si se mtorc C31J,e Hri stos, vei aminti u rmito.area sfind lstorisire din Pateric:

Fericitul avva Pavel eel simplu, ncenicul Sflntwlui Antonie~ a povesti t, ,pirintilor 1I!]n lueru ea acesta; u Odat! ftlergmd el rua 0 minastn-eenml cercetarea ,. folosul &atHol', d~pa vo:t:ba cea obi~uiti ell din~ii~ au intra! ht sftmta, bi.serie.a pentru a savksi sImta 3.1~jba iM' P,ericitlm~ Pave i cerceta pe fiecare dim pel ce intrau in. bi.serici pentru i~dea. asezarea sufleteasca a celor De

'.

intrau la s],t~jibi! ca avea ~]. a,ces~ dar, d. de Dnmnezeu, de a vedea

asezarea sufletea:sci. a a.ec~roia~ preoum olwnMU!~i vid f~tele unii altora, Si tnrind tot~ ICU fata luminata si ell obraz vesel sru

.~ f.l", , •

vlazu p e tngeru1 fieeanuka bUlCM,ftndu _,g,e de dh,H, pe '~nf1l1 ID=a

vazut nezru si 1nirunecat la tot trunul si pe drael cum il tineau de

~ , r • j,

mnindoua pit1ile ,i fi ttageau spn} ei prQDamd.u=:~ ciplsttu iar

s;rlntu] mger' 'W urma de departe posomotit fi trist, V,izmd aceasta Pavel lacrlma si lsi 'birtea pieptul en mUla sezind maintea. Biserieii

~,. r

~i p: ingand cu amar pe ce] ce i1 vazuse tn. aeest chip mfrico~at.

,Cind cei~al~] au V8.Zllt grabnica schimbare a :fericiwJJl!Wi Pavel, spre

15l;.

1.5.3

mine pac~ocH;1ld ,i nevrednicul, Icici iata de aeum rna martnrisesc 'fie din inima, ~ iii mgooniesc; ca nu voi mal face aceasta ri(t]tate ,~i rna tepad de toati farJaidelegea ,1. i,i v.o~ s~uji de aeum cu C1!],rnta ~tiln.t~. De asti~zt o,! Stipane ~i. d ~n eeasul acesta PJ]me,~e-nla pe mine eel ce rna dHesc' ,$1 ma IH] caiesc cizind ina'~ntea I a" did" d acum 'ina'mlte" rna, voi departa de tot p ac,alu'l!, Cu aceasta .figidlllmli~ am iesi t din biserica hotirind i~, S~ new] meu ~,a nu mal fac niei un

.. ...." hilor l "D

rau mamtea OC' 1 or ~lurumneze~""~ Si auzind aces-tea, oti strizau

~ , ,~

ell mars glas catre Dumnezeu: ,', C~t s-au mirl luerurile Tale

OCHMtme, teste mtru 'it1J~elep ei nne le-al facut! U· (Pateric j' Slova P. ed. 19l4", p. 209-21 I),

Deci iata iubilH mei ft,ap CURl prln auzirea ,c;U'vruuuhri [ui Dumnezeu, daml Iui Dumnezeu s-a atins de inima acestui o[U~ pacatos, care s-a umilit de cele auzite, sdti_]~nbind.u=l din stares cea vrednici de o sin d:2[.! intr-o asezare vrednica de mila Iu·

, ~

Dumnezeu ~i de ~oai, fericirea care duce la mint'Ulrea. sufletului prin adevsrata poci~nti, Dar O~ aeesi caz este UJ[~C tnt biserica lui Hristos? Oarenu se mai tnto.rc mii ,i, rnii de soflete la Dumoezeu prin ascultarea cuvintuhli Jui Dumnezeu in 'bisedca si orinnde " 'Propolviduie~,1re el? Oare ace8Jsti primire ~i ~pmtisire'a.cu1lfultul:u~ lui Dumnezeu pe calea anzului pu!in fb]os aduce Bisericlt lui Hristos? Daca '1 credinta este pri_n auz, iar auzul prin c1!vint1ll1 Iu i Dumnezeu" (Rom. X, 11), apoi ,ace]a~ cu.vint :d lui Dumnezeu va face p\irta~i harului dunmezeiesc pe to~i cei ee-L primesc Pi, calea au zulu i " dBCi no] vor aseulta en credi rnta ~llcn drago ste,

Fie c a mila ~i indurmea Prea Bunu]ui ~j Prea in duratulu I n ostru Mintuitm" "= care este curvfinUll ~ui Dumnezeu '~ s a v]na i i la noi ¥ se si]i~[niasca irttru noi, prin aazul credintei noastre Amin,

154

C·UV'A-"'"NT D'·ESP'R"E AS'·'e' 'ULT'A' R~ E

I ,,', ,', " .. ', I. I , I.' ", ,::_" ' :, '-,

PAZA BLA,'GOSLOVENlEl si D'ESPRE RAJ

'I

~,R'oat,;l a.r,c~ltdr~i~ ,/u.cuUJ C,~ blagos.to¥enie, s-mereJ'de es.t£~' Jw·jl'oal',eCl /aplei b.tme pe ca,'6' m .sill1g~~r 0 cr:e,zi. bun,d est» mdndr.ia jj (Sf. Teodor Sia"ifU} ,

cuv. ,81 p~ 79).

1 ubiti credinc! os f .

, ,

~ttu ca mi 8-3., ri,ndumi de prea cuviosul p1mnle s,trare~ ~ v,i vorbi din cimd in c,ind si a, ne rnai trezi Hrifi cu.va11't constiinta in

~ ~ I'JLL •

unele lucruri duh(rvnlcl~;sti.. despre a noas1ri mm-rmin! si ~imurire!,

. .. '~

in cele ce urmeaza, m-am gindit a vorbi astili despre trei lucmri

~. anume; despre ascultsre, despre paza blagosloveniei ~i despre rai, Aceste tlr-ei au 0 mare le.g~rudi tntt~ ele ~ nici una fari alta nu se pot duce la tndeplinirej 'Gtd tid de ascultare nimeni nu poate intra In rai n.ic] aseukare firri de paza biagosloveniei nu este

depl'mi si des.avirS"lti.

'~

D ax fiinddi leu vantul nostm mal !.ntii este despre aseultare,

este cuviineios sa arioon mal mlll ce.este ascultarea; peniru aceasta sa aseultil1.n pe dumnezeiescul P.irLn1i.e loan S.ciirarul cue ar~jndu -ne aeeasta a zi,s': !I~ Asculwea este desiv,u,iti, Iepadare a suflerului de ~ucturile tmPU'[UE;, sau invers ascultarea esie omorm-ea madularelor trnpesti, pe l&1g"a QI minte vioaie, ASCiuJtuea este 1 ucrare ram fncercare, ascultarea este moartea de buni vole, Yia~a sLraini, de iscodire, bpsa de nl§hnire a primejdiilor, ,ciUitlt)rie a c lor ce dorm; ascultarea este mormsnt aJ vointei proprii ~.i invierea smereniei. .. , eel as.cwt!tnr ca si eel mort, ~WJ vorbeste

_ _ - 1 < ,

i mpo triva ~i nu dbcu.ti~ fie oele bune, fie tn cele ce par rele, ciki

155

pentru tOI~te va tisp1Jnde aeela care en bW1.a credu.u i-a olmorn~

~ ,

suflenrl lui, Ascuha1i€3 este pafasire.a discu~iej c:War cirnd sun

multe ucruri de ~isc1lJtat~ (Scars, CW.V' •. 41)..

Dar pemru ane da seama cit de 'mare oeste primejdia ~~ chinul, ci:n([ ascultarea este ,cilc,ata. ~1 nebigati In seama s~ cat de

~ 'II

mart este pedeapsa ~e lao Dumnezeu asupra celor neasclW~titori" se

cuvine sa ne suim en mintea mai llintii la cer S] aeolo sa vedemcum 0 treime de tngeri avllW ciz.ut ,diln. slava lui Dunmele~ pennu

neascultare ~i mindlrie (A poca]ips; XlI' 4) Cad dU,pi Sfl[1!i~

p .... · t," ... ...:n ~ .. 1 d .t'}:"

. ',atrun~., mancna DU. este attceva ' ee'at de,IJUmarea ascu]:wii. Dim

cer, apoi si, ne dueern en mi , tea. in. 'r,al si aco 0 vedem ca bdaiti ce

~ , - _., _

porunca ascultiri:i SI"',a cikat, tot neamul omenesc S,aa depitt~U de I'm (Fac, Ill, 23)~ Dar ~i pM.i, azi, acolo unde ,eSI,&, d.efiimal~. as cuhare a" se iveste tldbnra.!,e ~1 dezb~nare., De ~a conducerea unei tar" f p,ini Ia c'ondlcerea unci familii, neaseultarea educe nnperecheri, nesupsnere, deslr,im.,area bune~ Iindlm~eli in l_i, tn societate, in mJinistiret m fa1rn,~i,e. ~i orinnde vrnep,:des'C osmenii, Si

d ~ !

aca neascultarea moarte lucreui (II Tes, I" 8-9}j, dffilpotrivl

prin aseultaeea Domnului no stru Ilsns H'[istos fad de Tati~ ceresccar-e ],-3 trim~s. in lome pentru '~j$CU!mparareanoastri. viata ve.srdc!

, 'F ~

a intrat in lume (loan, UI-; 16; U ." 36)" rC,ici :13] pemru a nOlfJjstti

lnint-Ulre ,;; S'-81 ficult IsclltilThOit pftni la moane si moane ~e Cruce"

, ~

(Filip, 2" 8). Dar sit vedem ce vmAdi a ales Mln.f~ruJThornl clnd a

, ~ ,

l.' ,. y' ...

luUl,eV01Jt sa petreaca en not oame_nii pe :plmint, pentru :mintnlm-ea

noastra, Que a ales El v~ata rea, stilpnruceascii sam cea pusmiceasca si singuratica? Irn1r-ad.evw· ~[ pe aceasta a tD:'Jte-meial.,o .amnci cand s-a dus m pustie ~ a posta 40 de zile @i 40 de, nop~] 1m a fQ's~ ispith de diavolul (MIt iV, 12)~ Drat· dupi ee a ie~it la propovaduire si d.upii ce a ales ~i a che1lir~t pe ucenicf Sail" ng i ~,a trimis in pustle, ~w a mtememat en ei viata. de ob.,te si 1'nOO aceas,ti rindmdalA ,a vietii de ,obst'e a p' ehuut en sfintii 8ii ncenici si apostou n! ,8. Ia mn~ra ny

• • ~ . r' vG![!!, uo;;, lL!I!Ii

lnvi.ere- f Prea S(1lU;a Sa Jnal~ la Cef" ca 'un P.irinte prea iub:i~ Cll

fDii sat Iar la tind!lldlo:r" dunmeze.~e~tii Sii lUlcenlCi ~i Ap o\stoU ==-

156

dupi pilda cea data lor die M&nui[OIU~ Hrlstos - au ~rltemei3Jt viata de o'bS'~e cu totl eel ce cre.z.ugeri In El prin prop ()v,idu~Iea lor,

- -, - 1, i! - •

Caci dupa cum vedem seas. 'in Faptele SfillJt1~Oir Apostoli: "i :~~

cei ce eredeae eran lac)Wa!ti ,i toate le ive~u de ob'$e; ~l ~,~ V indea " pwanmrile ,i averile ~] Ie impm,.-eau tufuror dupi, cum aveau nevoie fiecare' (F .A. III 44~ 45}. ~i iadi~i ziee: n Iar inima ,i sufletul mmltimii eelor ce 81ll)J, erezut, era una ~i nici unul AU .zicea ci esie al sill. sau ceva din averea sa. ci mae Ie erau de ebste (p. A.

~V 32).

Du:pa, pilda dumnezeiesulor sfm~i. Apo stQ~i; muIDti din sftn~

si d'umneze:iest]_i P,aril[~ica: Muele Teodl.Olde, Marele Eftimle,

'.' . _ d ,. H ·

Sava eel s.rmtit, Marele V arsamifie I .Avva Do', ntei, ~ anton

mirturlsltond ~ al.!i mul~i dintre sfmti au iin. temeDat in Palestma minastiri. cu v·'al! de db~te, lar apo~ prmn d.mnn.,~zeiescul Pirinte loan, ScatmJll S~.lQ:._W1 &ruiteanul au striJlucit la rnunteI,! Sinai si in Rait, man l~'e en multi menshi tr-tindl tn vi~~l. Ide obste, De asemenea, M,are e. Pshomie irB Tavena Egiptului, Marele VuUle In Celare~a C~p adochieJ.~ Sf. Teodor Studitul in Cons.tmtm.opot Sf. Atarnuie ~tn. AntOD, pr&um ,i "lea CIQlv'io~H P3rin~i AntoUJ~e· ~i T'eodosru<e in marea lanl'a Pacerska dim Kiev (61. mama Rusie), au inJtemeilt viali cu linduia]ia, strict ()b,~easci. Apoi 'inca ~i al~i,-

II "II

prea multi, pe care nu es e vreme a~ i pomeni, au intemeiat lavre ,m

m'~If'II,;,,,~,,,: ~n Vl·,lta de obste unde wi] &1 zeci de mil de monaililli. s-au

_tg!!;!u.;:JoIkIWl . .l !Ij,.O y, 'II' . " .~

mlntlr~t prin s'f'fulla s,i de-a pumrea pomerut~a ascultare,

Dar; ffindci ascultare me res-fie ClJmv,inwl, aplolili este bine sa

acdit3m ,citeva 'pilde Ide adeviiradi aseu~tate spre 'froiOrSlWl nom de

ob8Jue. .

,. Se vede Ia fa_edc di, cuviom1. P,arinle.le nestru loan roe se

mm cheami Colo'v; pe cmd era &,ate (noll 'Dl,cepMor) a mers 0 dad 130 00 bitrirn. Tive.u si mtIind ucenic la el, acela l-a In' ~C.31t. spre ,8.

-;;; - ~I

vedea daci.-e ~cultare d.,esavar,~m utfel: luind w temn usea~

bltdnulli-a risadit in pimint ~i i~a ~];S c,ltre furjei~til AU ueenic:' ,~ Frate lome, m fiecare zi sit ad~pw ac.eSlt lemn ICU c~lte w uld.or de

157

ana, 111 ina clod V~ da rosde' ', Si era asa de departe apa de darnski

l'" Ji"" "" , ,

lnca:t se ducea ueenicul de cu se,ara s] venea dimineata, iauv dupa

~ 'Il"

trei 00'[ a lrtverzil si a ]nflo:ri~ Iemont, a',p~o~ it flcut reade sl 'lininG

, '~

bitrM[ul rO~lIr] lui l-a dus in biserica si a zis: ,~" FIati_lo!I'~ luati si

~ • 'Il ,. ,

mancati din '['0 dul ascuharii' {P ateric, Iitera I~ [,. 31 ~ B ncuresti,

~ . ~

1228).

Iarasi citim in Pateric ci A vva S imeon, avea i1 sehit un

~

ucenic eu nemele de Marett; c are .fUnd fo~rte ascultator; el era

scriitor bun si 11 JU bea mult '~i'l1,ilnll pennu ,a,scu]t;av,ea hll 'cea

, =

d"esivi1siti: mai avea staretul inca .$.] all] uceo ici care se sup.irau

~ .' ,~ r.

nentru ~i ba;lrinlll~, t] i ubea pe acela ma~ mult dec,at 1'] e din sii, S i

~ , ~ ~ ~

auzlnd 'MtranLi dm. schit aeeasta, s-an IHLHltn:it s~ au venit. inU-'-lllna

, ~

tiin eile catre el s,plUn.i~ndu~ 1. eli ~unt :nemullDulil'i reub'ur ea 11U-si,

, • tAt" ,

iubeste deopotriva toti ucenicii, fa el ]'U§ndu~i pe ei a ~esit si a

s '. ! ~

batut ]n 'Usa chiliei fiecaruia dintre acesti frajg~ .z:icincl:-: ,,' Frate

'I ~ ' ..

curare, vine ca~,m.i trebuiesti!" Dar nici unul dintre einn l-a urmat

"

indati. Si venind la china lui Mareu a bitnt si in usa, fui zic:md:

t .j. ,

"~ Marcul", iar el auzind glasul batr.~nr~lui m.dati ,a iesit ~iA,"va I-a

trimis la 0 ascultare, zicind apoi c~bre bitrooi: ~~ U nde stEnt cei]al,~, frari, pe care i-am ehemat, p'al"1n.tilor1~ I si :intlind. in chilia lui am

<Il , ;!

,giSit deschls caietul pe care tocmai stunci Marcu scria ~i au vbut

c~ el tocmai atune], tncepuse sa scrie litera ,~ O'~'! ~ i auzi ndJ. pe 'bill1a:nul ce il striga, au a mai irlI[grs condeiul c a s.a termire litera incepud. Deei viz§:nd aeeasta lbitrinii S-:aM fo~o,si I foarte mun ,i au li s· carre A vv3: SHvan: ~, Cu adevaIa:t~ p. e care~l iubesti tu 9i nOJ

~ ,

]'.1 i u him" p' entru ca 3i Dunmez,eu p e aceSUt n ]:ubeM:e"~ .

,~, ~

Si aIm istorle sf§nta d.es1nre asc1J]ltare voi 'Ill remna aiei., Se

'~ .t"'

vede ID cartea Sf. lo·an Scirarul ca 'un oarecare birbat en o1lfil.e]e

de ,bidOi7 din v-rednlicia boiereascli .. a, cetitil ,AI~andIia ,a ~'ellit la c

t

manbtire ClU, viapti d~ ob ste,. ,Iar fe,[],c i rul st.aret a1 ace1ei manasti,l'j.

:Ii, '!I L!

fiind pastOI' fto~rt"t i.scusit 81 vazind. ne ae-est Isidor c"i este (Dffi

:I' iF

!,t d d .. . 1· "... 11 'G ;I...~' ,', •

]]la;n, JU, ern. ~ VIC eanjl a ZlS Jcatre el: n C"ra~e, uuca 'VO]~~tl ell

adevarat sa i,ei jugu[ ]UE Hristos, ap Qi sa ~lji ca 'malIn aJnIDe de roa]c

1.58

.

'V oiese sa '00 ],~mus~sd tntru aseultare". 1M el a zis: ~t Preeum fierul

to 'mWla, faurului, asa, en Uta dan pe mine, m~, Sll])1]J1 '~e prea sflnte pirinte~~',j bar marele po'Vil~ito]\ buc:ur~dll1.;se de aC~8'sti hotarate a lui, tn,dalm:ij l-a dat loe de ]lJevointi lUll Isidor, zlcinclt[ ~i: ~~, Frate!1 vniese sa, fB portar la poarta man,i\stiirii. ~ b .. tot sufleml ee va intra.

.... '" r-' ., ~ ..... ...I '. R ~ 'd...:;;.

sf va iesi din minasuw,e" S;3.'=1 ·~t1 metame zicanuu-t ··.·oagml\·-'~

pentru :~e p:irinte<~ caci sunt lunatec", ~ 1 M.C'ultand Isidor p e srnre.~ ca. pe ~~ngeruli Domnului, dlupa, ce a :facut e[ ac-easm ascultare, a veit fericiml sraret sa-i. numere tn SJObOf eu :fi~~ii ~ sa-l

- ~

tnvredinkeM~'a de hirotenie, Iar Isidor eel de fier - caci a~~ l-au

numit penna ascultare, smeren la ~i tibdarea.lu1, ~, a. 'fieut eatre PastOI mnhe ru,g,amin~i prin $,[ loan Scararul ~i prin aIt], parin ~~ ca 8 a_,m] lase 'tot acolo spre a.=~i siv:ir~i alergarea g,a, d§nd. a tnteJege tn chin umbres ci sfir.~i.tlLlI si ehemarea lui se apropie, A,ct;st lueru

.~ :'I ~ I

s-a' petreCutt tn~m~i, cici ]istmdu=], minunatul _ s au. dasc ~n in

aceeasi stave rd rlf[drni;aU\~ d.upi, zece zile, prin ne;s'~avi ~~, C1J], pres

- ,-,~,,, ,

sUlvim s-a, dus catTe Domnul ~,i in a. ~ap'~a zi die la adormirea sa l-a

luat cittt d~ns,ul ~i pe portarul minisurii:; cici ti zisese ~uru fericitul; !'~ Frate, daca VOi~ do bin di indirimeala lao Dumoezeu, nede.,pruq~t de mine vel fi si ac 010 fijJttrte degrab" . Aces~ lueru s-a ~i hnplinit Bpre mal mare adeveme a ascnltarii lui eelei de:s11;fi:r.~ite ~i a smereniei lui prin care a urmatlui Dnmnezeu (Scara, euv. IV ~ t 20).,

Dar i,atii di ,si 0 alta nnw mm.u[lla:ta~ la mini~lJr'ea Sf. loan Savaital cea din AS'iaj eta un bi:t.rnn lenevos, desfthl,at ~i foarte aspru ~J[t, fire, Aeesta, prin pronia lui Dumnezeu; ~a do bind it un. ucenic 1l&l,ar cu numele A{~achi,ej SEmp1 u. la o~ieei" dar tm,elie:Pt~ car'e .a rabda!t atitea bE!'ti~ d~ 'la acel 'battku. iDeAt multora M pkea de necn~zut, cici 11 ckinuia ltU numai C1l ocari fi n_.ecmstiri ci ~i ell rarueJ dar rabd,area UCel'JJ]fu'l ui nu er..a fiIi de socomaUi~ c.ici vazandn~l feric~tul siu stare!) loan Savaitlll sufennd ca un rob c1llJnl.p~rlt la ,acel bitt,hi, aspm if fara de omenie, U btreba de n.111lwlte ori zic ~d,: ~,. ee este fiate Acachie? Cum ,3J, pe1treCul ,:z;]ua de ast.iz.it~ 'iD el ~Jdndu.~i wean. odri1]J,1nvine'~'~ 'ruaf. alteori grum.ant,

159

ca pnl ']',anit; cunn stea fericitul staret ,c.-i este mare ]ucral-OF' a] ribdarB si: zicea cir- ek , Bine b ;,HII3I'ftQ-1!!Ii A" cachie 'ab' AI'" - ~ • ·t~

, ILJ.~ '" "-' ".11.111."" ~.!!;~... ...""\,,.. "lOiI,lL,"-, r , ~a C'H!C ~

vei folosi". Deci fic§JUId eJ ascultare ell 'multi ribdlliJ"~ la c~·~: n,~tniJostiV' liiitrm! "feme de 9' ani, s-adus,caitre,Domnll];, jardupa ce s",a mgropat el in cimi tirul piirinJih:n d~pa, 5 zile s-a dns stsretul lui Acachie ]a nn batTin mare din cei -de aeolo, z]ciluJ c~ire dins1l1: ~ Pir~.nte; fratele Acaehie a murit", S,' cum a zis aceasta marele pm-inte 8\rispuns': n Crede-ma bitrim~]I~ ci on Tna plec sa, cred" j] I . V'

'. ,', ,. ar aceia a, ZIS,: "~ '. [no ~i vezi", ~i sculandu-se 'batrlnu~

d~grabl a, men; tn ~a,ntirin~ iinpre.uni en start:~ul. ferici tulu~ nevoitor, S i ajen gina acolo a. str]g~t ca ~i cacre un viu: dine eel en ,adevaral ~i Durn adonnire viu zicindu~i: .Prate Acachi e, mudt-ai?i~'-I~~' asc~JtitOIU1., ce ·bin.e cunoscator, aditi.nd ~i dupa ,mQ.at'iTie, ascultare '~ raspuns: 'j, CU~l este cu putin'~ Pihi[1te,. sa moara omul eel A ucrstor al ascul tarii ?~~ Atune! bi:trlnu[ ee.I c m-e 1'i fuses! staret s i

C'~rle n chinnise carte rnult, imftico~Mdu -se tie ace] risp!ltJ1iS v~ni1 din m,ormint! a, ,ei-zul ell. rata la pimkr[ ~i cu Iaerimi a cenu de la Egum,enLd Lavrei chiilje aproape de ImomtiBt-u1 lui Acachie si acelo a petreeu t ell mare cijinli pini ]a mo. ane, cer-ind iertare d~ ~a toti piriR'~]_ ~i fi~,a:tH zic md~-~e: j; ertati .. ma P irin filor si fratilot

,.... I!i L', [I =-

caci eu am si,V'irfi t ucidere" «Scala, Cnv. 4, 't. 32).

Dar ~i despre paza b]agosloveniei care este si plinirea si desivir~ea asclll'ltirii. - sa istorisim ceva: EIa futr-o mirnastir~ de obste un batrmj, avfirtd un ucenie foarte evlavios, care lmru totul se silea de a pizi bi,tlosloy,ema pariatelu! siu. Acestu:~ ucenic, j se tn.credulifi, ~ de la sw-e1U~ situ - sa plijz'easca vitele :nini~ti])"ii Dar o dati, i s-a intilnplat de a scip1aJt vilel@. ce Ie pizea m lID1I1a m]renHor, pridfndndu~le marl striciciunL De aceea au venit urirenii ,1 8~,au pIlus starepdui. 1ar ar.esta a SplllS bi"tIin~lui frate - Catfe avea ascultar-ea [a vitele ndinistu"i ~ ca. run cauz~~ neaten~iei Mcen icul i sau, ce $-3.. intimpJlt eu v it,ele ministir.i it

B" ... u1 -

I amm', auzuld aceasta, [-a cbema!1 pe uc..en~C~] ,[-a dojem~ fome

aspru., iar ,eill cerea bi.tF:d]lului sa = 1 ierte ,i sa~] dea canon pentru

160

greseala fa~c1!lta, A mnci bittanul a us: "PUndel n-ai avut destu~a griji. de Vile, care am stricat grau] la lRri-ru3., mirenilor, iar acum minisdrea trebuie sa pHiteasca paguba, sa nu mai minanci p i'me p ina nl]-'~i vo~ dJa emw vole", tn sa nu dup,i mull te zile, a murit bltrinu], flti ca ueenieul si, apuce sa,=i ceadi blag;o.s'~ovenie ~lli dezteg 'afea. de canon, S~ tlJt.orc-indu-S'e ucenieul de la ascultarea sa.

., '

~i girsind mort. pe bitr,mu] care i! legase, plange:a fnarte tare pe~, pierderea bunu1~] siu, p ovatmmor si p entru riminerea. sa sub eaaon de a Dil mai mtnca, pi:Mll'e .. Deci, dupl ce a. tflgtopat pe batrAn~ fratele a spes Ja cei mai is-cum,"i pmnp, ca el aramas sub canon, dar nici unul din ,ei nu tl1Jdriznea a-l d·ezl1e,ga Anmci fraute]e s-a dus la sfi:ntul Gllemloo care pe atune]' era patriarh al C onstantlnopolulai ~~ i-a cerut ajutoI' ca si.~ 1 dez]-.e.ge de canonul dat de bittimr~~ lui ce a moot. D'. nici patriarhul n~ l-a ajutat in aceasta privmti~ caci~ .adunibld tot C1 erul siu sw intrebimdu-i fie: sa,

. ~ ~,

f (ilea k)li au fo st de pwrer-e s.a no. dezlege canonul t'e] dat de bitran,

desi acel batrMl nu fusese preot, ei 8~mplu monah, dar fii.ndci Iusese stareml fratsluiaceluia, nu a.u nutut (1.=] dezleaa .. .s~ atJUllnci,

Itr Q ,.

cenicnID, avind! si el mea lui ~ Durenezeu si t.emindu-se si calce

~ ~

jur1minnd ,i canenul oe i s-a dat de bluinul siu~ arimlas plni

la moaztea sa, de ,a numinca pi:in,e, spre a nu lcilca h~ag,oslove.nia i cuvantu'] pirhItellli sin (SI. Teodor Studitul, Cu,v, 3l~ p. 113)~

Aki, istorie s:fin1i in prlvinla pizirli, blagosloveniei este a$a~ f. Visaron eel Mare Egjpteanlll~ ,calatoi,ea c:dati CD ucenicul sin Dula ne ~M,o:i dtmul mid.! . .s i ucenieul, insetand fome tate a zis

l' b,. , ~

caltre pirlntele salJl~J': ,.1 Parinte, tmi este iOaIte sete.u, tar' 'ba'tr[anlJi~,

ficmd ru,gaciunt a zis citre. uoon~ siM:: H' Bea din mar'e.~'~ Si

_' !

cela avind 'bla.goslovtllia parinteI1l1i SaD - S~i dus ,i a haut; dm-"

prill mgklun.ea ~i blag;oslovenia avve1, apa de mare 9-,3 indulcit ,i s-a ficut ca eel de mzVQf. Apoi~ aIti dati., ca[ito-rnl'ld. ei, :iar~ ",a mse1tat ucenkul; dar,. fl.a sa mai ia bmagosiovenie s=a, dfus la, mare ~ it bea apii dar de data aceasta 4 ,gisillt apa amari~ sirataF ,gte'td'ua si nicidecum uoe-meul nu a mai putut ,MUnci bea din m.are~ De

161

aceea, a1ergind ilia bittinu], i -'8: zl S~: 'cl Pirinte, mi-a I, ost tare seine si

I'

run voit sa beau api din mare, dar m~ am puan, cae ~ apa era Ioane

rea" .. ~ar bitrinu] i-i',iis~pllns: n Fiule, dece no. ai Juatblagoslovenie, Cal Dunmezeu sa-I] indu[ceasci apa, ca 51 alUidati? Si s-a mirai

'. ~ ~

foarte mult ucenicul, dar mm. ziua aeeea nirnic on mai ficei panH

nu cerea blago siownie de la pirmtele sau rv iar4a parinJeJui. Visarion, vezi f lao P8Jterh~.~ slova V f f. 2) i

0, alti. istorie nlLnW[l,ati despre nepaza blagosloveniei ~ care s-a il11timp,[at tn manastirea no(stFa ~;i pe care am vizut -10 cu ochii mei si care a fost astfel:

,

'e c§nd eram in r.induiala de frate, n ou tnGepi~Qr io aoeasti olina,stir'ft a venit ,aicl un frate mai mare ca. mine de ani SE pe. care-l enema Vasile Maxim. Acesta a fast rind nit de pari1tele staret eft stea tin ehilie cu lmne~ ,i care era din fire un om blind si taeut; diar dupli vreo trei ani Ide ascultare a inceput a cere s1iNil~I sa-] faca cruugir, motiv§nd cii are ennata ficuti s'w e in viIs-ii

,

(avea rea la 25 mu). Bi.1rinul nosnu starer fi spunea: "J Mai ai

rabdare, frare Vasile", cic] anmci cand va sosi ceasul ,i peotru f'ritla. ta, te vom face calugiru• EI insi lot mai mull se mahnea se tnlbura, ~i ,c,ine.a; 1ntteblnd de ee nu-l fare ~i peel cilugir, caci pe ,all]1 i~ Sent inainte-alui. Iar ornata fiind sffll1tul si Marele Post el

I'

s-a dus la csncelaria sfintei n 1inas.tiri ~j a zls cire parinl!e~e ce era

de serviem acolo: "Am venit ca u=mi faci sic mie.o cerere nentru

, .!t'.

cirr]]gine~ la Smnta . Mitropor e~ . Pirintele I,(dl·~ care era en

ascultarea de secretar =. i-a spus: h Ii ~a face crate Vasile, dar nu am tilb bre de p~s pe cerere ~i nu arntnic i hin~e buni'j,~ Acesta i le-.(l, spus d€J()ar-ece voma oarecwn s~l-l :faca sa mai an1ane bot!tan~a luL Atmlci el a xis: H Mil due pina ]a Tg. Neam~ sa cnmpar haIttie ~i ~fI.me~!. :nar p.h]lrne1 e secretar ] -a sia tu "t .zie indlll ~i: u . I.aca vrei sa te duci; frate Vasile, apoi du-te Ina] ]otai in sfi]]ta biseriei, la paMtele staret ~i ad blagoS']orVienia_ cad nimen i on poate prleca niciien ram b[agoslovenha s.[aretu]ui~ '. ArlZind fr-al-ele VasUe a~:tSta; a venit m smola bi8.eridi~ un de ·batr:inuj. stare~ s]uj'ea

162

toemai S,HnEI Lhurgbie .. Eu intimplito'f'5 ma aflam in strana ~i I -am vazllt mergaid spre Sfinwl Ahar ca s.~, ia blageslovenia penrru a pleca Olaf oorin~I i -.a, zis: ,~ Sl nu te duci, frate, nkiieri~ ci sa stai la Sfinta Liturghie, ealcl d:aci vei pleca mra blagoslovenie vei da peste 0 mare primejdie", EI insi. n-a aseultat, ci, -fieinG trei metanii Ia Maica D omnulul ~i i~md din bise.riti, a plecat spre T g~ Neamt. Dar ein d a a juns la tocy1 numu P,iriul Alb - care vine P rin pidm-e din. munti i-an iesit 1hainte saple iliaci foarte

'fl ill .Ii

ura:~ in chirp de C!Ullgmi." ,ortind pe cap culioane ro~ji ca lPlfO;toiereii

si in nltiin.l hastoane de foe, au tncem,~t a .arita sore el zJca_nd:,~ " ai

II ,r-"~ ~,t-'"

sa-l pnndem pe acesta c,aci a pleeat firA blagoslovenia staretnmui

situ, la T'~. Nearer". Bl, cinm a 'fizU4 a tnlceput at lace cruce si a

o ~ . j'

mpt -0 131 'ruga. ca g.a nu-l pnnda ... Astfel a fug[~ aproape t~ati. zi ua

prin padure si pr .. -.in.:munti fiind ·~on]t de rei sapte draci, Spre seara

r. 'Il.. ~ , . I

- fiind e'm in og~a min.i.stirH ~ numai ce vld. ,ei. pe usa de la

c ]opO'mi~ intra frate e Vasile firdL (es, pe cap~ rC~ phu.~ mc,i~cktt.t cu In picior descult si celalalt in,calb.t, a:vam.d. ochii rosii ca sioP'e1e 'in

~ II ~ ~

cap ,i un braJ de vreascuri uscate grease, sRamse la piept ,~ a

tnceput a. striga tire dl'b'e mine; n fWM.e C08tki (ci as,a imni zieea mie) sap-ire dupa oone, nu mi lasa, sante dup,i mine". Si a inoenut

. ~. ~ y'" e- , If!

a Jua Iemne din cele ce a ea in brate si a arunca CI de ma~oi, ca. si

, ~ :t',

cum s-ar apar.a de rriste ~up~ sau caini ·r.ij: ~ lari~] striga: ~~ Nu rna.

lasa~i~, ~~pte dt\rnp a mi ne, on mi. lisap I" .• Eu am ]nc.remem t cando l-am vim mtr .. o asemenea StaI'6 s:i na $dam ce sic z ic, si voind sa

~ ~ .

..... A, I'" ""::::"-"d] d . '" ..... , 11

ma ufUC spre e ~ va,l.,.iWl;1 Ihll.- .a~a:- e spenat ,I 111.gIDOZl t ~ el m--a

lovit ~] 'pe mine cu un lemn strigind: H' N 11 vezi ci ~apte sunt dupa mine?C,', Atune] en. v,azind ci nu-si ate mintlle In leap', run s:1li.Clatp-e

l~' [~

un ftate anum!!; Simeon, care era mm tare decit minecu b1lpul ,i

ace-b .. a.oela vooind~, i-:3.,]fi lis:: !,; F~.alte Simioan~!, l11ll, :ma lid ci. acestaJ, vrea sa.mi om 01 are : NlI11 vezi ,ei este neh'ln?H A tunei acela s -a re]lezit ca 0 sageati. '[a fratele V asihe~ .~~a prims i1 btate .~i I-a I(antil ]a pamant $i fm§ndu-l acolo md=a spus:: n Du-te frate~ Constantine, ~i ad U 0 funile, din graj d. d.e ']3,( vite ca sa~l legmn.

163

M -am dns repede $,i ad 1L1cindu=i fenia l-a legal ducindlw -1 apoi in chilia m car-e ]oc1\lia, Si asa leg at tinindmw-ll=lu adurnat mai muUi

:1" , ,

pm uti ~i frati ~i se minunau foarte m!u.Wt cit de tare n chjnuiau

draeii pe "iratele Vasile cum se zv1rcolea, fiind el asa de tare lesat, Sll1,p'ind neeontenir "'!' Nu ma lisa2, caci a,o!sti sapte ver sa,

Ceo· '" . '~'

ma ia eu ei", En vimndl a~a. am fugit la parintele staret, care amncl

toemai era, eu parmtele econom Chiriac :~ puoean un budmnl de fa_g la un iZV'Of" Cind WIl ajuns Ia to eul un die se aflau sfio~]ile lor eram speriat $[ tare obosit ,i abia am zis: t, Piminte staret, vino

epede ~i facelw dezlegare, caci ff'ate~e Maxim a IMeJJ'lJ'nir + mar bitrin u] a zis calm mine: ,;~ Lass-l liMe sa se mai chi nuiasca~ caei a c,aiJcat blagoslovenia 51 8~a dus de capul lui uade a voit", Iar eu

~ . d ...." "" ' '~ .... ..J~. .....~ A_ J . ..:111' ~

mereu stannn - cacnnu em 'tare nu ta ee a = ]~ oe e urn urma,

batr~ul nostru stuet a zis: ", Iaca, v:in tndati. Du-te inain~e ~i sa -mi adec ~ din hi serica Moliftenicul, ~n ep'wtr-ahil ~i crucea". M -am dus tnmn.t,e s.~ run adus acestea toate si ]'ndMi ill 90S i [ sl

II !II 1'1

bitr3nUl] s~a]'e'l acolc f~' nd chllia p. ] ina de marinti s~ Irati, HI ~ndati

~ ,.:r ., I'

a lnat epitrahi ul, cartea ,j crucea itt :mani si no-a spus la f;(n'~:'

, H SUllti in. ~e.]].luu:;hi~"'i Si. asa i-a m.C1ll.t dezlegarea cea mare si alte

~ = 'II j' it1' ,

moUile si dupiJ, aceea ne-a zis; ,',' DerleO'atl=l de. fUflje!t caci s!

• 0; ~ JI

Dumaezeu ~-a, dezlegat", ~1 tndati fratele Simeon care-l legase

impreuni en altl frati l-au dezle~al, iar el sta mini s.ri t si privea cu

, • Il' 0""'. ~ ~

o chii samg'era:ti la 110,i si a zis: .. lertati:-ma p-"arinti si frati si vi

.", p. "~ '~~"

ruga',] lui Iisns Mil1tu~ tnrul ~i [a Maica Sa, peetru mine picitosur~,

Acestea zit ind a adormit, Apoi a lis staretul: j,~ lis ali &1 sa se ndihneascs .. cici foarte tare ~-a crunuit SoW -au fUaarit dracii" S), SG

~ ! ,il::! ,

uitau p'3rllintH sf fratii la pieiorul Iui eel descaltm:~ care era tot ]OVil

~ ~ ? r ? ~

,i s§ngerat, CUllI fugise, printre lemne ~i piene mn. padnre, umruiiri I

de eei ,ap' e draei. lar dupa ,ce a adormit numai dupa suflare se cunostea ,ea este viu cleo arece a dennit asa centinua citev,a. zne, ~rl

~, - , ,

n opf' pooa cind S~ trezit, iar dupi aceasta fie P ovestea la loti cele

ce l se tntimp ase din cauza ci1cirii blag 0 sloven ie i ~i. aneascultani Acestea Ie-am insemnat aiel socotindu-le vrednice de insemn at, ,cici CtID 10 chri mei ~-anl vizut sl nn numai 'e~, lei ttD'~ i

, ,

165

~;i inca prea multe ,~i minunate f ~oS![)fe lzii, des:pr,e, i,aID d~lmjlle.zeieS-Dul ,pLinr~ V,M~]e eel Mat~ pe care aiei, pentnw, seurtime

nn le pU~enl insenma., -

lax va!Su~, alegeril - S&ntmd tiivit APOiWI 'P,~v'el ~ run mCI,tine

_ r~~

cmvmte voind aZlEB'gJ'ivi pe cele negriite" ziee; ;;~ Ceea ce ,ochiiul n-a

vizuIt ~i ureehea n-a aJlUJt ~ la inima omulni BU s-a suU" acestea le-a prepn,f.; Dumnezeu eelor ee-l iu~esc pe El ", Cici in adevu mai presus, de minte ,~, de ouvin til] omenesc sent aeele lbunititi sl fmmll~ef~ ale, raiului hii Dumnezeu, Fe CAre en nUli si i1dUir,~~ Prea 'mmuluh ~ Prea :mililIDstiftlu~ Dwnnemu 001 'in. ~e, ktclIDl~t, ,sa le do 'b®ndim to~i, eel ce niim In aseultare de poruneile Lui, pentru pazl b]agoslovt;niei ceruei, ,sfimte ~ Intru luerarea fap,telor celer bane, Amin,

166

DESPRE MINUNILE L'UI'DUMNE,ZEU D1N'LUMEA, FLORILOR 81 A lERB'URILOR

I

,'" Mi'iiU:~(fte-s l~cnlrUe, Ta;/,£' .Doam~r"J' ,~(i.a'e' c;u .rn!,depci:~,~'1e, le-ai.fikuli··~.

Oare cine din oameni va putea vre-o d8itta. sa arate ~~ sa novesteasei JllinunHe cele 'far.o. de :numir si taina run'te]epciunii Iu]

t ' :!--

Dumnezeu ce se a:fti ascuJ],sl tn nes63ifsitele comeri a]e zidirii

<I'

S ] ?'

a.e.:,

Daci clnevadin cei ee ,studfazi M avea mdrizneali ~i, iiea c,a

~~ ~ -

I~,~ aflEit toate taiaele 11Jli Dumnezeu Olin lumea florilor sj, It lerburilor

",

de pe pim§n~, unul cs acela ar fi asemenea eu eel care se lallJda c i

P oate ma'¢:.lua. g. reutatea vim,l:u.rilom: de s~h cer si stie care es~e

~ '~ 'II :I

n wm~col nisipului din marl..

Acestea tnne]ea1nd, ~i en, ~i mie mi S'-If cuveni mai bine sa

::IJ'~ ,. ill

lac despre cele ce ihdrasn,e·sc ,a, scrie, dar ad uc,lndlu -mi amime de

Scriptum ce zice: ,;, Cine va grai puterile Domnulnl, a1[ll.]t{~ va face reate ~al!]del€ Lui", silinta gandUJlul m-a tndemnat l1)icarun pahar

, -

de ,api rece 8a scet din izvo arele cele far,a de fund ale, mtelepciunH

1 ui Dum[iez~u din zidirile Sale spre ri,cQnrea celor ce lnseteazi de Dumnezeul eel tare si vi" si care doresc a cunoaste nenlir~ini ta

~ , ~,~

lui D1rmJmneU'u b1a.nitaice ~], dragoste oe 0 are pen1m nerurnu~ omenese,

p ennu care, pe toate florae ~i '~Dati ~Mba campului le-a fitUT de

mare si melt foles.

~

Cine doreste s.a se umple de mirare si minnne, cine doreste sa

, 1 ~

aprindi in inima sa dragostea ZiditCluiui si1!l~ cine doreste a

eunoasie indurir]le lui Dumnezeu care soot pestle toate 1 uctrurHe 14Ui j cine vrea ,sa trnelea O'a dup la at sa mrerer'e 11r['onia~ adie i eurtarea

r~ ~ y,.If Y'

161

de ,:griji loea pmnwasca a" lui DmnrnezeUJ fa~ die zidirile Sale, acela sa ci1e:as:ca Ct], credmli si ell smerenie si maee ,aten"';,ID ~n eartea I"\e;;~

~ J' ~ - - -- ,~"",, .HI 'YW~ '!i,A;,"Q,

prea mare ~~ ,,1lMea deschisi a zilidiJii lui Dumnezeu, si us va

ajunge s a" tn~],eazllci.: ~~, Damnezeu este ®ot tn toati lum~~ si -tnt Tn

. . - ,

fiecere pad~ a lumii" (Nichlfor Teo:toc'he, Kiriacodromiu, ]),a,g.,

68,8" 'Bnenre,d 185'/),,] sao, eele ee ziee ijllWlezeiescul Pirfnte Dinnisie Aweo',Qiw}, eli: '!j DlWlmezen si mrtl1u, to am, ~o:t este, sl

~ . . ~,

"""-~.. ' ~" ..1' . .

ml6J. u mmenea nnmc, ~1 .,Imtrllru, 'toiflte mmrox se cunoaste si din

. ~ ~

n~mjc rJllniImf~'~' (penttu d'W:mtezerue,tile numiri),

Mare adevar amd, aiel aeest darnnezeiesc pidntel auk!),:

Pifunta ~liWi Dmnne.!oo din nimie ninth]].] nu se CUlI1l0aS®e-" deeareee

l'

aceasta, cu mintea si en intel'le"erea si de mO\en si de oamenl esie

~ ~ , b ~ . ~i!;;,o'

neajunsi, Dar in su,furile eel,!! adevt:ri~Me ale Lui, mtru toate si

din ~o* ,mJnun_ile Lui, din zidirile Sale se cunosc ~l prea multa, bogiilie de CWl0~tin~ p e eel clledmcio~i n mv~, ~l ii aduce Spit dragostea Lui,

Sa mcepem, cnvinml ee ne sti tna:in,te,~ j'; Si dea pimim,mI din sine vleI-d.ealfu: iarbi~ cu ,simbtta mtlr'~tnsa1 dm,pi., fiJu], ~i ,lseminar.e3" ei" (F aeere 1.lli 1)~ ~;i ,glasul lui Dumnezeu de atunei, ca '0 lege ve~nilca a 8rii, S,-,[ firn:t ~i a r.i:m.as tnliliruntnw, p8minrj~ui dfjndu-i putere ca de ~e~ ma.ime ,sa nasca si sa aooci rod,

,

'Vezi buea rindi1])iali a 1n~e~ciunii Ziditorului? ei ,00 a, zis

$i cr-easci taiba je P\itmm~ ci a zis: u Si rasarj, pintin tu]", fiindca tnmt facerea eelor ce se n.1S€ '], Msar din pamant Wl'W este [~s!rirea, Ga, a mveni ~i at fi 1n:3lm, inW i,arM, Ide-o:polriva es®e si 'narruJiOl IodUl'ilor ,ce risar., inci si aceasm e bme detinu~ mmlfte,. cii

r. ,."

risfuirea ierbH ~ fmrPIG do birea. pimJDtuIDw cu flori,! maio veche ,zidJiJe ,este dec at a Slo:arelui

Sj mtru ace uta 'mare r,lnduiali 3" mltei~ep: cliunrui Zidit""'mlol' II:'.1i:!I,

,. ~ _ _ LV _. , '"''''''

v'ede ca ~ de ,a ne tn,china so"e,reluii C'S" w1.il!Wi dum_nezeu sa ne ferim" ~i ~i un so~otJim ca pdclna, de vb:ti a celor re ri:sar &i ctesc es.re

• I'~,

so.ueie. De aceea. Marel,a VasHe a zis: ~" Sa ~noe®e:ze; ri:ti~i~U ,care

,

all Ben t S!oall~le dumnezeu ~ ad.uclrndu-si armin.'te ,eli decal bulfllia:na

,

~j iatba mai pe tllml e:s:te zid~t so,are~e"~ (H,e}Hl'~mer()n" ,',ag,. l:~n,.

168,

D air fiirndca, despre 'imbi fi flori ne este cuv intul, este bine a ne mtreba ce f010$ duh.oVlliJC'~~ este ]loma .a 3idJm]~, din. pfhrirei Hornor si at ierb]i1' 8'i iata care:: lDaca noi privind iarba care

. ,

pururea 0 cikim C1!], picioare],t floe vom adnee antinte de aseminar-ea

De 00 avem impreuna, dupa cuv~nnd, Seripturii ,CU~ .l~ce: ;,~ Omul ca ~ arba, z~He],e lu ~ Cal floarea cim~lul1!ljn (Psalmul ],0(.2.15)'1 si iarasi:

~ r '!i ~l

" Tot trupuleste ca iarba si toa:ta marirea. ·~llli;. ca flo-area cmnpuluruJ~~

(III e.o'Ji • ") ...1101 £:). i.'1']' ~i1rf':; "1'·' Z': 1B]a ' ].- ca umbra "'''ll~'Il nlecat It't eu ca 1II .. ~a'],a, "'t' _,!lJ j ~' :iw. !OlIo,],' ; ~'I u,t"j..,; me ~ I 4. tu nllJ. -A i:!Q,!OiIi, r 1~!OlIo ':A 'I!,.I!I ,''-'-

i arba m-am D'SC at" ~ at1llJf) c i C ine pOI te spune 'Gi,ta filo sofie duhovnicea:sca ne 'invalti pe noi iarba si t1.oril,e cin)p~]uni

~ ~ -

D u - "~,.J '"' ,l'i: ' . .J

aca ,a'L1!]nCJ, cane mergem pnn l:Ulna ~l vecem pe vre-o

pasune iarbi batr"ana si usca;,m de 'vreme~ ~J. de ac DJO nemntam en

, , ~

minrea la vista noltsL1:i, $1 g_ irn.dJndu'-l'],e b\ biultrtne~a ce ne asmanti

~ 'I I. ..;'II !Y

S] la 11l,scac~unea noastra ce vine 0 daotiru, ell batti1ll1ierea~ amnci iarba

II _. 11'

cea bittini, si u'scati ~nen1ru, nol se face 8coaUi si bUIDi,a P ovamitoare

~ ~ ",.~' ~I I! ,. ~

u ....' ~: ' • " c '"," .. v ~_

catre nem,emJ,cma,~w mlDnC!t1J,C11 noastri pe acest p\am_~JjJt

Daca vedem ca in,tt-o .canlp:rue bine 1nflorita au intrat misre

l'

cesasi care co CO!$I, lor nemiloasa taie si dltim.a, ~a pammtt

~ . ,

multime mare de iarba si de flori fmmo ase, em !WmlO dobeaa

~ ~ 'f."

Pimintu] Clll, cu]'~J['ile si cu mireasma lor, si daci, ne aducem

, ,

andnte ca, $~ ne no], ne ,map.ti C'08sa mortii, CM,e nIl are mUi de

jI r II, ~ • .i'

copil, de tin.e.ri 81. de bitrinit C'~ te toti nrin dm·e,n si suseine

~ O! r" .. 1' ~ ,r

nearaite ne scoate din viata, si ne dues ill vesnieia veaeului eelui

o!'!' ~ • s

fha de marg;j.ne" a:P'OII ne,gre~it ca dmtr=o cug-etare c,a aceasta mare

[0]08 pentru sufletul no~tm ,ld un bl, $[ spm trezre si griji, de

~ ~ -

Inantuirea noastti ne desrep.· 'rtim~

. ,

Deci; cimd vom 'V'ed,ea ]Je oaretare birbaJlp sau feme~ tmeri~

bme inflOCllti ell ltD,pul~ ])t-ea t[]u~at~ de desmtaref mfloriw llv;m,d relele IDorr ru.me[]e~ pfe! fmmoase ~i prea .n.ete de~ ,i care cu i.u~ala virsue~ tiner.etilm lor gunt in fieroore si neasmmt:nirare~ avind

~ ,Y

Inclin.are spr.e p:acat apOl si. nu rile mjnl]!oim de cele ,ce 'Vedelll la

ej ~ c i si ne adlucem aminte cici ea 'illMba. *1. flo~a cam.pu1ui sunt ~semenea~ care ,as!tizi imlfffior,esl'f; tar miine ~e anmci, tn cupto[',.

~

169

F'ifundci 0 nUciierbm~eali, un junghi san 0 mica supar,are! san 0 alti tn lJimp I are !I senate pe omul eel frumos ,i pe ecpila cea ch.~nesa dintre cei vii si ti. duce in 1irina. pM)iint1l1~i si toati

r j ~, •. ,

cinstea si podoaba rumusetii lor cea vie ca un vis a. trecut ~ ca W1

fum ee-l goneste viin1Bl s·~a~ stills d.e pe pamint.

s·~ brr-asi, fratii mei . Iutru .p. rivirea flotilor si a iefburUor celor

, . ., .

din gridtni ~ din C'bl1pii" mare si mull ne va fi fo·~o.s.ul dac,a vom

cuseta lao tn telepciunea Ziditorului, ce se vede din ele, si cu burna

IIU;jfI ,.. •

cuvHnta. ne vom minuna, z:icind: elm cu. ata.~a ~:e[ urime de forme

..

si de eulori le-au Imco do bit ne ele Zidloorn], si cum cU3Jtatea

Ii ,~r ,

~nsu~iri deosebite le-a lnzesna pe ele? Ca ~i pilla la un splc de

griu din ameile inspic.ate" in~eiepciu ea lu Dumnezea Sf arata .. Cum paiu~ul este incins peste tot CD nodnri, lea prin aceste ]egaturi. ~i i1t~riri sa poata purta spieul eel di~. ·virf clod de ro~i este p1lm ~~ se pleac.i spre plmint ~ i cum isrba ee se numeste olsigi are paiul CI totnl desert, si rati de noduri, ca celce nici 0 greutatea la

. , .

v iff IlU are,

Iar graul, nu numai la pai are minunea ci ~i rodul lui cu tnve~i1Uri este acoperit i1 spic, ca ~i ell niste ted este bine tmbric at ca ~,i nu fie lesne ri.pi~ de pi!i~ne cele m.lnca tolaIre de seminte, inca si ell m1t~nderea. irnain'~e si ell intrannarea te~Uor, ca

. '. 'I' , I' .1If

si en niste bolduri si sag'· eti, cu aceste mllstatf ale lu~ depiI1eazi de

II kI ~ ~

] a dinsul vrutimirile cele Ice se prlcimiesc de Ia pri virUe celor ma]

nucw~

V rednice de einste ,s~ de mirare ni se rae nona aeele buruieni

..,

~w ierburi pe Cafe noi le sosotim ne1liebnice ~,ID rele, precum cucuta,

elevarnl, acorn tul, minig~na, stingora ~i altele de acest fel, pemru care anHan m,misneali sa zidi-: oare de ee a mal flcut Dumnez.eu sl ·aceste bTJmlieni otIivito',are1

~

0; omule nesQcotite penbll. ce prihine~ti pc Zid~toru;]. liill

CM-t; ®oam bine fuane le-a I:acut? N u indrisni si voiflJesd cev,a. [i~

- 1

asupra zidirii Rf!lli n-umnezeu~ IC3 W1!ele ierbtwd n111-'1~ 3iduc ~ie rOil!de,

ca gti!ull :sall a1tell~ c,l.ci nu toare pmtru pantooele au le-a ficull

110

E] ca un Phmte, Preabun ,. PreBin~lept, de la tnceput a avut griji n111 numai de hrana S] biuiJ1lUa noastri; ci si de :sin!tatea noaslla ~

- -- I ,

de folosul tuturor viel.ui®oareh)f de pe 'pamint. Ca. c1e]e ee nn sunt

bune de hrana nOlDa; pentru aId trebeinta s-au fi,rutj, deoarece fiecareiarba si floere osebii.'~ Cl1~int plineste in ziderea Sa,

l' _ •

Ce vom zice daca ,singele de taar este otr.avitoI? Apo'w. se

cade sa nu mal fie acest dobitoe? A~a Deem si. de cucut'. D,aca aeeasta nu ar 'f] pe pinlint; granrii en ce s-ar hrini1' Cicl acestia mil mult ea oricare bran i~~ ell ,cucu~i se hranesc+ Iar elevarul, hrana ,cr..itsteUor este, 1nca si leac oarecamr dobitoace se face,

- - ,

Apoi, din tlJllf] de mitriiguni se scot leacuri pentm cei ee nu pot

donut ~li stirigoaia vindecltoare de rille la oameni ~i dobitoace se face. at dlaca ~] prin grlu vedem crescmd neghiee, fi din prici.na aeeasta s·l tragem folosul, aducin4u-ne amime de nt:g~ineJe larinei pe care v~d,ea1w.~ _ le-a seman3iJt P€ Nr~, in prima Bisericii ~ui. Hristos spre a in~ela ell erezii pe cei neintemeisti tn ,credm.ti.,

Dar sa ne ]n~OarOelu privirea gindu'hd nostru ~i spre lumea florUar ,~~ a ierburilor de pe pim§nt ~i de fe~urimea,tnsu~m~or en care Ziditorul le-a lmpedobit, mi'nilnindu-ne de marea Lui 1ntelepcmne;. sa ne mlrebim pe nai C111Dll isopul a;m~,b3c.at cu 'J~e~" durerea de dinti 0 vindeca? lair '[,id icmUe de ciceare, de f1!lmami~a

~ -

$] de p!pidlte~1 fica nl bolnav ~i galbinarea Ie trunidu ':.e~te. Cu.m.

fmnzele de afin pe cei ce soot bolnavi de (Habet ntimidui~te! lar ceaiul de: albistrele amestecet cu frunze de mesteacsn ~i cozi de dRS sunt de mar-e folos bl cei ce 811Jf~i de 'ih:ooierea ndului, Cum

~ .

anghinara este buna pentru fieat ~i arnica pentru rigu~eaHl ,i

cicatrizerea rinilor. Cum brusnaul es~e de fOk~rs.la rei ce ,au. boll de piele; ruar clrlmernul inf1a~iile in testine]Ol'!1 IcoUcele ~i reg~ead functUle stomaculu~ celui s'~ib~t Cur.n cu~~oarea I!~~ vindecaloarea.

")

boHIor dJe ficat- de vezica si de rinichl; iar c~brul se fact leac

,

nPntrla bruRsi lie si ·~me.

1:"'..... "

Apoi ·c()ada ca]uh.l.i, ,collda riu~uluw ,i coada ~OLricelululi ~.a

diferlte b oH sunt de mare fo os·, ICwn fm£lze],e dle podlbal" pe tUSBt

171

pe ri,g~,eali ~i pe s~Uco.zi le vindeea, Cum roinita irru]itura g31:ll~~,e dm s.~omoc; cum rostopasca ,aiina durerile de la Heat; iar floerea de salcsm arsurile de soo'mae. Cum schinelul a juti sucul gastric s~ mireste. potta de mincar-e,. Cu.m soeu r ajuti, ,aJ grip,i. si la bolile d'e

. , hi 'I .-s. ~ ~ 1II

ruucr - ~ iar sovareut bron.fulUe cinar respiratorii ~i este boo peneu

astm,a, ~i 1ll sa. Cum ,smnatoarea cica:triz.eaz;i linUe de arsuri si tiJniduie,t€ i"nfltl'pHe gingiilor *1 dnrerea de dHlp. Cum taJpla gi~{H ajuta la amelio 'are~ bolilor de imdma, mar titaneasa. v~ndecH 1JJ lceml Ia stomac ~i alte multe boli, (Vezi despre t03lte acestea tn cartea '" Plante med ieinale in anirarea sanid.bi i.' edni a a VI =a,

y "

B'~cure~d 1978).

N 01.; tn en v intele de fa~i am aritat aceste minuni ale 1 ~,i DUIDJ1ezeu din florHe ~i ierburi~e Idle leac I eu SCQpru] de a adleverl cele sense; n Ci.te a facut Dumnezeu erau bune foarte",

~ , -

Inca se vede intelepc.~unea ~i puterea lui Dumnezeu ~i ra. alte

plante ~i flori, cum unele se ,Z'IC mMcatoare de fii;nr~e vii, care stau desehlse "i cM,d] 0 funt! Inca vie se gise,w pe ole, rum. at fl. mu,uele, tin;an sau ahele ,Ole aeest fe]~ atunci rep ede se 111Chid si le

. J

sug, apoi lari,i se desc I 'd spre hrani.

Cum pe nnele le-a B,cut iubitoare de ]um~.ni m 111l~i . care ~a kltuneric se string I] la lumini se desfac si sun! vesele, iM ahel

, "

fog de huu__ini. ,~i noaptea t~j desfac florile lor. Cum unele wh:fioresc

toam vara ~ de nmlte ori, war altele numai 0 dati.. Cum unel inflores'C a multi ani ,si floarea lor putini vreme diinu[ ~ ste $' cum airel.e fac flcri mun~ ~i chhv de ~~] multe feluri, i,~ ait.eie 0

· ""fl

S!LnguII oare sau dona -nei, S m asainm; bata felurimea msu:sirilor

- . ' !. ,

eta din flori ~i din lett;mi, iti,elepe.iunea, cea ~elurittl ~ negriilim a

nev,amtului Me,wr se cunoaste, De aeeea a 'zis Marele Vasile ci ~i 0 ~g1.lIi, buruiard, mmlti cooQ,rinla de DlWU1.eze~ pe mol. ne invati.

, .

S:pre tnche~ere-a acesrui. cuvb.tt {) mici is~oricmi voi adJJm;oo: '-' Un mare fdolof ,i cre,tin me:rgea(,dMl pe. 0 .cirar,e dm nUj~ocu] unei cimpH.' mtlo,,;,te II tmb.iUsamate en frnmuse\'tl, ~i mireasuua

172

miilor de flori, Aeest om Ul"ipt ~i credincios, ,av,lnd un bal, tn. mflna sa, mer.gmd pe ciliate" ,Si inceput a se cpri ~i bue fiorile cu toiagul, ,i lovindu- let le zicea; n IGe strig,ad ,a~a de tare?" Mai mergind pllWJpn~ iar se oprea ~m.lovea CD balOl in flori, ,zicindh n Ce

., ". . . ?"

strtg8!ll. ,~a w,e.

Un alt O'M, care dim. lnmmp;l~e verne! tn. 'lUI1Ut lui pe acea

clrMe; vizlnd si anzind ce face ,cllitoml eel din 'fati~ zicea tn

, .

mintea sa: ;, lata 'un om nebun, care bate ,.i V1Mbe,te CU' florile l"

A p oj 'mer£;lnd purtin ml' repede ~i ajW1g:lltdu.-l, i -a z~s: ;ct Ce .0 omule, de ee bi3l!~t tlorile acestea nevmovate si ce vorbesti leu ele? ~ Aeela tic~ind putin, a zis: u Le bat si ~e mustru oil prea tare strig;ar" Dar celalalr, zice: ~~. Cum striga?" Fd!ostdid. a adiu,gat: ." Prea we

mil ca esre : umnez~ Car-e' le-a f~ut asa frumoase ,~ prea minunate en felurimea 10]"'., Anmei, ace. ce n ajuuuse din unni ,1 U soeotea iara de miI!~t a zms: H lani~ m~ frate, ca. en auzind ce vorbestl cu florile ~w. cum le bati, ~aDJJ socotit lea e~ti nebun, ,DI,~J

. ~ ~' .

acum lmi dan seama ci luerurile nu SlUlt ~a, cic~ ,1 leu ered ]n

. umneeeu si f~;)arte ma, mm.lmez de campria aeeasta axil de fnl.IDO!Sfloritl, dar nu mi -,I ven~t prin mlnte si fac ce ai facut dlumneaL~,a,

adici~ ,sa bar florile ,i sa Ie mustru ,c:a prea tare sniga ~i art1lti ,ea ste Dumnezeu' .. (SBinml Nioodim . gb-ioriml PI,a2! celor cinci

simtiri)~

~ .' sadar, fratd mei, vi zic, lea cme Pi 've~ cu oChi.ul miRtH ~i.

81 credinb~i minenile lu~ Demnezeu din .z" dire, aeela, ca ~i ce~. mai

'I

us. aritat~ aJUrn~e la convingerea Ici toate zidhile slrlgi prea tsre

la no' cit este Dumnezeu.

173

D SPRE ,MIN'UNILE LUI D" N'EZ,EU DIN _ U " EA ARBJORIliOR

~'1 PO,'M L(lR R,ODITORI

CID, adevirat lomea aeeasta "iz~~,i ,i sim~iti este un ocerur

~a"'ra'" de fund' '~dv. ov. A .

iI..: "", care CUi UO!, ,3, '[oata mmtea, ' ceasta este 0 miDuOie c

face rAra glas to.Elm limb a, (:ici toate veacurUe tmpreuni ell. t'Ot~ tn:te1eP1,i~ cei Ice a:u triil pe aeest pl,imnin;~ eei ce sum aeum si C'o~ care VQt" veni tn aeeasu Ieme, nu VOt putea niciodarm saafle ~rnlTH tonil ~ajijJa ruote1epciunii Lui Dumnezeu ce este ascUlnsi mtnJ. ~,~},a'l' Z" dirile Sale pe C3Ie tl~.]_ IH, ficul din nimie, (F acere 1 ~ 1;, lui 2)2).

D'3Jt pentJu a ne racoI~ c.atu~j de- pu~in setea noastta in ce] I, spre a §ti, siHI1J~a ,ganduh~i ne-a :facul a scoate micar UOl [lahar diH oceanul ce] nemargin:il a] 1htelepciunii Zidwltondui nomuJ care,~l' ,atli prea negriit in lumea ac'eaSfa. vatzud.. s~ simdti: si asa, pr~u

- ' "" ~

gustarea celor prea P"u'line, si venim mtru doriIea celor deajuns,

'~M' acUJ11J., pentru ci mirnunUe lui Dunmeze.u din lumea ]emne]ol vo Em dU]Ji. putere a le povesd, mal tntiU cu'v~ltld DO[1lltlului. saal adueem 1m mijloc, CRn! E.g Inceput a zis; " Sa ri:sru-a pamintu] iarb I care sa semene sim,§n~ dupa fel ~'m dlJpi asemanare, si po' ni roditori care SI fac.!i rod. Caruia sa~i fie &im~:ta lui [~U'~]jn&ul

~

dup,i iel pe p'im!n't ~i $=ti fac~t~ a~a~" (Facer'e ill .11 l,

Dar oare de ce pe risirirea pomj]'ol ~. a tot arborele odali cu rasiirirea".erbii le-a rindJl]t Ziditor-ul a se -face?

La aceasta nedumeiire a noas;tr,i ne r.aspllnde .nou,i impirdJ ~ I cuvint .. Jor" Mare]e Vasilie, licand. a~;a:' ,~ ICa. a tnverZl s[ a fi Gf]111 tn.ti1ruarbi, deopotriva este tllltUW[ rasadnrUor celor 'ce tis r' (Exaimemn Op, cit. vorova 5" pg. 20)~ ~icu adev,arat mare e.1 . adevaml celor zise, deO'a1ece oneill de mare m fi arbof.ele .1

174

r sare din pim!n:.t" D[1 Iemn tare de.odata se aIuta: ci un colnsor de iarbii verde intai rasare, apom, en vremea cre.scind ci.t'e pu~in'j rnJiditil' tinara se face' si dm acea mIidi\i. C'U vremea arborels,

, ~ .

p om mare se face. Aceasta este prieina pentru care risan_1~a

arborilor Impreuni en rashirea. ierbii de Zidi torul impreumi ~a pus .. Deci primul lueru minanat m. Iumea ·a.rborilor ~i a pomilor chiar de la risarire se vede,

Apoi citl lDlwune~.i deosebire se pOMe vedea lntru. eresterea ~;. viemirea arborilor &1 a mOID]] or eel or roditori? Cine va putea

1', l r

spune? Cki no! vedem pe unil din ei Ia IRate millime rid'tcfuldu_-se

cu cre¥terea, precum sunt leucaJjpdi, brazii, chiparosii ~i ahii de acest fet

Si daci vreun folcs duh(Jvnic,esc din privirea lor veim a lua,

" .

de II iniltiruea lor la miJ.pme,··, .. a dr,e,gatorii1of oemenf§ti sa ne

., ..

.nutim eu min tea ,1 pe cei ceo au $porit ell cresterea inrm ce!e

duhovnieestl sa-i lnchipuim, care s~a:u ridieat C~. rnlntea din celie

,

de jcs ,i en petrecerea lor, d.upa mirl'UJia marelui Apo,S'ml Pavel,

in Icemrl 56 afliL

Iar daci oe 11tulti arbori CU s,latura mica. '~angi cei ima1ti

, ~ .

vedem, pe oamenii cei ee apro ape de piminl isi au. peneeerea ~j

'are eu Dun.tea de cele de jos S-;all legat, si-i inchipruim. In dacii, ~i un spin sau rug prin codIi ne itnpiedki e alea, sa :n'u uitim cl Mint~itoruI nostru ·a. fest mcoronat eu ,spin[ (loan 19 ,25) ~i m, rug S-J aralat Dumnezen (E~iJ}e 3,25) m:se.mnind, cu troni, ca df1IDmU'~ spre Dumnezeu cu spinii tncefciri1Ior~ ai ]sp'~.Itelor ,i ai suferin~e~or eSlte p1esirat. (Sf. Ori.gode de Nissa, CUvant Ia V'IIpt lui MoWse).

Iar Idaca. 51. la 1!andaflr Ilngi. :fioare vedem spLnllul~ apoi de

~ .. . '.

blestemru~ eel pentru cilc.-ea poruacii sa ne aducern ammte ~1 pe

cuvantl.d Z~ditom~U" nostru sa nu-l lIWitim: ,." spin! ~ palimidi sa,

... ... '" -:::::: t, l" ('C""'''''''''''' . 3 I' 8" ')'

rasara p8fl1i([J ~_ ·v.-·~"",~re .. , . ' ..

Dar si tOlku cei miei arbori dJe vedem insusiri mi~lYln3lte

~ .

preeem la ~3Som~.e, Iiliac, mfufSlfU' fi la altii de acest fel, apoi sit.

eugedDl ~a bunatate.a, sf mlelepciunea ZicUtoro]ni nostru CfJIe ~i pe

'17.5

cele smerne le-a incarcat ell P odo,abi si pe toete bune Jeane le-a Iacut (Facers 1 3 ~ J.

la.I' daca vr-eun ::trbore pUllern]C' wn.dJmim in ca~e, care are crengile sal e p~a. mul i risfirat,e In vazd.uh ¥ ell r,adlcin] le putemice de jur 1m.p~Jur ca fi cu []i~t:e temeHi nezdruncinare s - am1al, de, la acesta sa cngeLiol la omul eel dindui[ de, Dumnezeu in mare dregatorie ,~i care puterea smpiniriJ sale p~i departe peste noroade rnulte intinde; Ia co pacul eel din mijlocu ~ pin.1antu]ui care Sf pirea ea ajunge panli. la cer ell ina~l]mea si cart cu. ramurile lui pani la mar-gini]e pimjnrului Sf! in~~ndea (DarL 4,8.j t.' Jr. Inca si laierea cea fardi de veste a. lui av~nd"'D m minte, de. puter~a Al0t~iitoJru[!Llli Dumnezeu sa nee irnfricosim,

,

~[ ian,:i d~tca. [olr·-un codru mare,~ mai mu~!i arbon. uriasi,

care ~u maltimea[or ~i C111 podoaba eoroanei, deasupra tuqlI~r arbornor vegheazi ¥,j parc,a pe t,()~i C opacii pidurii. Ii 5apane~c.~ si Itt aeestia privind, la Stip31D1 rutoriJ cei man 3J. popoarelor cu m~mne'a si-i mchiprujn~ ,i catre tot] sa aducem cuvintg] Scri.plurii zicand: ~; L'illa~ m ureehi cei ce stip-§:niti mu[tinti si eel ce vi trufilit'; ~ ... tru .

, Ji :! ~ 'tI, lit ,

noroadele l~bHor", C~ de la Domnul s~a da!t voua smpinw€ si

putere de .[3, eel preain.aJ!'u (Lnl:e]epc]unea ~Ii Solomon (), 23).

I ar daca vedem unii d~n M"bOTi c a dupa l1iiem n umai 0 draslesc din rid.icin]~ s:i ne aducem aminte de cele s 'rise:' n Fie zilele lu~ putine ,1 intr-llul neam sa. se sdnga numele lui" (Ps, l08,J.l)~

D aca vedem unii arbori cit su lemnul lor fosrte tare precum este kiu] (despre cere se vorbeste ca ar fi eel mai tare lemn de pe fa!~i3:. pi.t'ninrului si care t~i are petrecerea prin Vietnamnl Asie~), tisa comul kedrul abanosul, mahonul si al~i deopolrruvi, ci. au [ire a lemnutui lor foarte moale ~. rar,a precum s:unJ p]opH; siJciHe cele albe ~j gaJ~ene, Fdchite[e, ap,oill si m1rll [elurimea a.cestora sa caudim ceJe spre ~()]os noui; cUI-eland cum unH din oarueni sunt fome tari la, fire ~i bifbato~ in ®oate" Inca $] c.u mmia pr-ea aspri. si

.. A - ,

Cll, U eVOJe a s.e~nh):£Wce spre mili ~1.mnoS'tivire" Alpi din fire sunl

b ]anzi~ blajinj s~ milo $tiv] si fome tlsor se moore' spre· . , umiHn 1a

" , .,

].76

pUtngere si :milos~[vire, ciUte top, ,clutanrll..I~i pacea ~ alijIarea tatro. IWomte, ~A a c,aror viafi, privktd nom" ne adueem arninte de Cllvin1U·~. Sftntlei Scn,turi care ziee: ~t Feri1cip eel Ice, plin.,g ca aeeia se vormhl.gaia" (Mat 3~4) ..

Jar daci vledem pun p\id . I i ~ru codrii cei mari vrenn at bote en mare ve.ch___ime. de ani, ristmnSlt la p irrltint die furtunile vremwillor cele mai puternics ([,ec§.l el, apc)t ~~ de la acesta sa.ne Enva\im, a nu ne mCJede tn pmerea noastti, niiciintru j SGu$inli cea de m1llll1p anl, aduc1nd.u-ne aminte de ode serise, cit: n Cela ce se tncrede in sine,

... AI.... "'d ~ In' • .. ~, (Pm 3 3' 4 14 16' 2" '8 2€:· ]1 8 2'" Iov

va ca~a ca ere ja' lca·' '. '.r i IjjrV.. . ;' .. : ',,~ (,. ,~UI,. c__, JJ!t,.i _

40,(7)~

Daei alti arbori urlasi vedetn putrezind prim. codri ,i de multe ori cizutl la mirnmt. si ~Mg. i acestia zilbov~nd eu gindlr-ea~ a'~a sa

~ r '~ ., _.'

zicem: Cum aeesn ,arb on 3J~itea. sute de ani lraind ,~i. atitea vremi

,

sub scare petrecind, acum ZiC aici putrezind ~,i prunmt facin.du.-cse

dar eu, care mot :~iatba ,i floarea cimpu']r~rol, (Ps, 1. 02, 15) in ace-as.ta. viimti prea SCll.rti cu cit:rna'i neoutinciosi si mai repede

~ .~~. ) I ~

trec,ator SW1~ in. aceata lome? '

Daca p e erestele cele (maIte ale monti1or' vedem arbori vaj"nici sl P uMetl1.tci; care prea adesea en furtuni si v:lnturi nfipra:mjlce se

.,

IupUt. ,i ururea de :prmtejdia ras.lilJrnirU ~i a do botarii sunt

amenintati .. s[ de la acestia 100 gindirea. no,a8.trl~ lao cei ce se a:fli pe

, ?" ,. J'

culmea smplnirH ,i a drregi1:orii or veaeul ui de acnm sa ne

into.uc.em si la futtunile s[ vallurile tulburarHor car-e Ii lupti

. ~

pururea pe cei din dreglMH sa. ne aducem aminte. Sa gandim

ap oi clli ost,eneali ~i gJ:~Ja au ei in via~, ~i cat de pu~ ~e este ~or linistea si alinarea pe aeeste pimant Daci la acestea vern cug,eta,

~ 1 '

ap()[ muUi In{elepciune vom gUi m ,c1iJYmtele ScrilJltmii care au

zis cit ,~ Mal buni ,este painea ell Safe m casa :siracului. cu nnj~,te~ detit pmerea inainte ! bucatrelor cu 'multi tuUm, rare in Icasele impir~~il(n'u {Prov, 1:S ~ 17; JJ. 7 ,,'1)r. Acestea inte1egand ~ purulea de dregitorie ,i mnguri vom fug;~ ~ in calea. Hiniftii ~j a saraciei. purare:a VOrm ,a!erga~

171

D,aci vedem [a cop~,c~i eei ~'~neri coaja netedl ~i p.ima d( vialA; lar Ia cei fui1ranj coaja pllesn1tiiJ,~ zbUc:·lti crip.i-c]oasa ~.~ asprii si acest lucru inll1!ll.gi.nd~a tineretH ~i a bitrine'pi oamenilor sa 'Of aduei pe noi, deoarece CI1.0li[ vedem cum oamenii eel tined mn.L plini de vrna!i. ,i au faJ~ 'Ir~H"Ldui ne'l:edi ,i veselJij 1ar o amen it cei b~Jlt,lnj au fl~ lncredd ~i zbirci til. iar pielea trupufui 10lr este aspri ~j chura. fu j'os de bitrine!~e. Acestea mt,eIegindu.-le tim densebirea vederii sa ne aducem aminte de cele sense: u Cd toate sunt supuse timpului ~i prefacerii In. at'easti lume" (Sf.. Max~m MIirl11fisi~ornl~ Filoc .. Jl) .

.....

bwi ne este de folos de a, cerca si alta mieune din lumea

, - .-

arborilor, cum unit dintre ,ei pururea stan imr"efzit], preeum esie

Iinicul, care en aceleasi frunze de Ia od islirea cea dinti] paol. la ~lit~]t petrece (Exaimeron Op, cit, pg. 21), iar a]ltm pe ~'t]mp~l iernii de tot se dezbr~a, de podoaba frunzelor lor. Apoi, cm:n unti din ei, parci mfi"ind~=!e sa arate de-zbiicarea, de hainele eele veehi, pe ascuns si pie dedes~b1 i',.i leapldi podoaba lor de anu I trecut ~.i pururea rJman vern" d ar nu fara de prim,e_n.lrea podoabe.j

Jor, . .

~ j aeestea prea put]ne fHmldzise~ despre ,atbori~ cei siUbat~cj m cele Ice urrneaza despre plolmH eel roditori cate eeva sa zieem,

,Cand vom vedea mislinl sau orieare amtfd de pomi rodi.tl(ui pri n Ji vezi, incl-rcl'ti C~ prea mul te roade, de C'uvintw] ScripmH. ni se cad nona at n. aminti: !.~ masHn:l rod~tO'ri si lim in. easa Iu; Dumneaeu" (Ps . .5.'1,20). Iar daca pe a~til cu ~,o~ul neroditori vom vedea, de blestemul smochmului neroditor sa ne adueem am~nle (Mat. 21 " W 9') ..

Daci. vedem trn ·ridacmJi. ,i trunehiuri silbauLce millidit:e de pomi bun 11 tnindru-!e, sa in!e1e.gem ci s1 ,ce' S1r_M_ni de credmlta

. ,

n.oasu-a, prin Clll.V,iru fi pri~ pilda. vietii cei~e~. bnne1 ri IHl.tlem .a,]to~

duho'vnice~re ~fI TIl]pina V iepi, care es·te Hrls1o.s Hsus. MantuimlU~

m OS'll'u OOM 15 5)1, _

inci. pllltem ~t [JJe sllen, ,i a. ICW10asJte :mda lui Domnezeu. cm a mcut neamul ol1nerresc~ De Ia .al toilea ,omilol' sa .ne a£iruceJl1

a!ll'mt'e de cllvintele marelui Apostol Pavel care lice:' ~,. Daci m" ndid:iti si].ba~ici~ tie ai aUoit in mustnl mis1iO!"U~ui ce~ ni bun ~ terne-ltLt nu te IDandrL lei data nu a iertat Dumnezeu 'mistinuru Gel firesc, nu cumva s.l nu te ierte niei pe t'~ne'" (Rom. t 1 ;21). inci 51 ne aducem ammw cl roada nlislirlrului ". vese~e~t.e fata oI1tulm~ co. untdelemn" (ps~ 103,11),.

lar cli1d Yom. vedea c.indv.a vreun porn tmpodohil ell. roade frumo ase si multe "in arr.top-' dere de vreun izvor, fi de Ia acesta la

~ ~

cuve;n~ul Sfin ~i Scripturi sa ne due em car-e zice: "~ ~ i va fi ca un

porn IMg,i .- zvoarele ap elor, care rodul sau va da Ia vremea s a ~i Irunza sa nu va cadeau (Ps, 1 ~11), inle1egam:l ci sufletul n ostru va aduee roade mglte si bone de va petreee pumrea lingi izvearele apelor celor duholvnice~i care, du.pi Sfmnul Efrem Sirul, runt Sfintele Srerip'l:mi (Cuv, pemru a toata inlra.nlUlcea.; Tcm UI! p. 1·J6).,. 'W cum ca ni se eade noni ea cerbul eel if) setalt 51 .aJergil ""IS! ace:s!~e ~lvoare dlitatoare de vial' (Ps. 4] ,,1. 2).

Dar ,si ~.uam aminte ~] lao iJrv~tJwra mgrijioorilou: de pomi care ne spun c,i ~ pomf rod'~torru! pIecilWm",~ alli arbon, se impm in eane birbiteuci si £eme~asci. si cum. c,io roadele copaeilor

r , :!I

birbl3iti se deosebesc ell forma, pu~in, de readele pomilor femeiesti,

,

S l ai putea 5i vezi, .lie-€. marele V asile .~, pe finica, ceea ee <0-

~ umesc femeie ca l~i l~!! tn jos ramurile sale ca. ~i cum s-ar topi de pofti spre Jinpreun.area birbal"Ului, lar tn,gw~JitMii de pomi vaz:md aeest lucru 1hda:1ti i-an mlid[!f de la pOluUi eei barbite,t]. si ca pe niste setniIDl~ ale birbatJlo:r Ie altoiesclacopacul Del femlnin. [31 fm:i~a tndati ce a primit altoirea en Fli~athta de la barb~ru[ finic, tsi illt~\31ICe ramurile sale in sus spre erestere ~.i rodire" (E.xaJ1Im~fOn 101' .cit, v .. ova V pg, 20-25)., Inca ~I la smochm la tel Sf! tntimpUi. l~cru1.

Si zllcem ,fuca pu~m si deSptli!, dools.ebbile nJadelor.l.a diferip p 0011. fU)dwIQr1 ..

cUm Ilnde goale se DOC la sowre, 'laf altele 3£'01Peri1e. tn Icoji ca []udl,e, ,alunele ,i altele.de ,acest tel,. cum se ump~u ~] Sf: CDC?

·1.19

Cum unora, Care ~u rodul moele, gros le este acop era min tu I frunzelor pI,eCUlm ] a. S;1fW chin, iar altele, cit"ora roadele suat ma·iJ tari ~i mal ~itlt)as~" u~QtMl le Mte p unerea Lrm ain tie , .8J. filllllZ,eloT preeum la nuc, esei ace] a, p entre nejpu.linti de. mal mull aju~ a;v,eu trebu ill~i. Iar acestora ~j de v3.tirnar,e le-ar fi fest 1mbracam~n~ea tea ~oasii a frunre]ofl.' din pricina ce pricinuiesc mieznlui cojile (Exaimeron 'Op". cit PI .. 23)"

Iar daci. 1'n vreo vi,e vom intra se cuv ine a clJ,geta ca D OIDnu[ ?e Sine vie $-a nnmit, (Ioen 1 . .5" 1)~ ~~ eel ee VaJ. w,iiamnine in buciumul viei ,. care este Hristos, aeela va aduce road.a .. multi~ ]M eel ce nn ']',amffMne se taie ~}i in foe. se ,a;mnci (loan ].5,6) a.

. Apo], la pilda cu lucr.i~ri i viei lcug·eamd de. plata eelor ce t1!uma.& tln ceas au lucrat m vie sa ne adueem aminte si P e nimenea din eel ce f~n tarz.i u ).a P ~')ciil]~i. sa nn-i deznidij duim. Inca ne ad.'Ilc~. a.m.irDOO de cuvin tele M!ntuim:oru'~ul nosuu care :de . ~~ Vie ~m sadit ~~ am pus Imprejurul ei g~;[dij~ (.Mat 12.,1) si pe, sufletele

. 'U .

eamenilor sa. le "in teiegem , i. gard Legea cea veche sf noml.

Gardul.sufleielor noastre S1lJJnt ,~~ lrng,erU phl®0ri; care parurea ne pszesc ,~i fa ni~'~ garduri dtihcrvtn.iee~ti purnrea nnprejr~ul nosuu se aJ.fla~. spre a ne opri pe noi de la rele ,i a nulasa pe vrijmasii ce]

,~ • a, 0 .. ~

vaz.~·it ~1 ~[ nevazuJi ~e a ne face nolLlW~ :rill d~pi .m~ri~ Seripmrij

ce zice: j ~ Tibaf.i~ va .[nte1'11 Do:nmwhli i~ll,]}rejulUl celor ce Sf tem de [)lansu1 ,i fi va apiirR pe ei" (P~ Solomon .31§1}

~i daca prin vie v om vedetll ,j hara,g~., pentru sprijinirea si

.. " " 11 .... til ~ ~

iljuno:rtU"ea e], U1.tm. cre,~ere ~~ rodire, apoi pe P1attiarhlj, pe Prcoruei,

pe Ap DSOOH. ,l pe dascali :si adueem tntrfI1 ]Jrhd~ea mintii noastre,

A. ....... "l 1 . °IA

care cu UIVa~!~]ln e or ~1'CU pt luff v.w.epl.~, pururea s:pijmeoc suf!e1le;]e

noastle de apro.e~

Iar daca ~~ chc~U ~a vip de "vie snn.t d~ 'fati~ ~i areia. prllirn IUcrarea ce I) fac In vie; 'mult .fol,os d :rne aduca :nOl1a, Asa ,si noi de hal'agii ce[ duhovnke.ti CD dr3:g(H~tea eta dlpa DUlmne:-~$~' ca. si C~~ n'i ,tie cl'reei d :~e leg,im ~i a]Jroap~ d,e noi si=:i pnem ascu[ 11lndUJ-le

r':"1 ..... ~ ~ - - '

tn.v a\a:t:um ~l supunlndll-ne lor tutim ce1e spre minrurre precum rm

]80

tnV8!ti 'maule ApDs~ol Pavel" l.icind: ,~ A~cu'1tati 'pe mai marii v OSlttl si v;l. snpuneti 1101 ca celor ee prhr-egheui. pemm sutlerele

I ~ ~'~. • .

voastre' (~vl'iei 13...17)'. S·~ ·~u's~: .. j. Aduceti-va ammlte de mai

ug.iiJ_,~~ .. 0 :1" ~ !II~. til

mmii V0'ftri care v-au .~li'~ voui cuv.lnm·~ . lui .Dumnezeu~ La a

carOl ~.av§r$he a vielli prlvind :sa le unnap credmta:t (Evrei 13,,1) ..

, - .

inci s.lloo.getim ca rodul vitei '" vese~~te inima" (PlS,. t 0(3,16)., iu"

la dna eta de tahli. pe yin intnl Smge~e ~a. ~t 1Dormnul (Luca

22j20)~

Datil slil,immca vedem :fr1.mD lavie, ~ de 11, aceasta ~te,ugum

Zid~~o:rll]ui noiS1IU sl=l s·illivin. ~~ sa cU,~etmm. cum. ·prill. aeeperirea cea eM. fmnae pe vitim.irile cele din 'vbdllh sa le tn!~kLpme. tndem~ttre a~~ iar prin r5rimea spmb~cariilor.· frunzeiJ pe raza

il 1I.iI Iii ,..

:;QMe Rui. dm de8m~ s.pre coacerea strugur 'or sa 0 pnmeasc a,

inci. vrednic de mir:&re est!. aOe8I1i Iucru, cum 0 rsingurli aJpi tragind!~1;-Se prin I,idkmrul.e .bori~or,. a po,"n~.or ,i at viei, to melnnte chipnri ile 'minesc je ele, c lei Ia. unele oobjeletnn se face, la altele vin si alte ,(Uferit,s sueuri spre ·tte·b'lllin\i ,cre,tterH arborilor dIe mutt

~

folos ss arati se mati.

Dial fratii mei, nilciodiWti m__m.1W1ile din lumea arboriler ,.1. a

P omilor rodittQri au "Va. ,ajooge a Ie p ove-sw. ~ i de aeeia noi, rei prea mir-gini~ tniml. cll110i§tel\ea acestora cu. aceswa p·rea p;wpne vom

irtchema en v:intul nom de azi.

Pentru toate cele stiute si cele l1e~nure de noi sl ;adllrem .

J' ~ •

s:lav,a si muW,twnire lui Dumaezeu, Ce1u~ ee pee teate spFe folosu'lli ~i

~ 1J 1- - ~

tnv i~itura n03.stti le-e f'atut .1 prim. su stirn ere a" :pronia fi trnlpEunii

aju 10rinp Sa, pe toate.le 'pn~ ,i pe '®omre '~e i1grije~te ... Amin~!

. .

161

DISC'UTII

'I

Prin arml 19 56.~ citUa't'orerun intr-o zi ICU trenul de lao Pascani

~

spre B a.cau. Bram lntr-un compartiment de chua I si dfeoda.ti a131

, ~

ureat rna] mnlti ofiteri: maiori, colone~, fe1 de fel, ~i un plutonier

cu sotla En stateam Iini stit; nu =i cunosteam si nu it stiam nici

" ~ "]

gradele, Cind am acut armata [)u era '. stele pe umar ci trese ..

Until dilltte ei, ca. sa nu taci, a ficut 0 glum!: "UHe, mai pupal 10' sa ne mearb~ bine ~ Nu ar fi bine si ne spuna ,P ovestea co

D . ?"i V· ... .

umrnezeu.. ]Itle S,t'lIII"P nune si-rm zice:

y"".., • ,

,_ Sd~ ce zic po'n'~i: ca deserterile si constelatiile si muntii si

:II ".I" ~ , ~".

apele le-a iieu! un mo~neg1Jl.l pe care it cheama Dumnezeu. Ia si

ne spui ,i. noua cum e povestea aim ·CD Dumnezeu,

,_. Dcmnilor, eu ntl vi cunose, dar v,i reg s,a=nU spuneti ~le ce

;rna;) credeti m Dumnezeu?

~ C~m~·rru este 0 abs.m-dit~re ~a crezi:m ce nu vezi? - Tine minte ce ai. S])U s ~

._ Da, este mare nebunie sa, creada eineva to ee nu veda!

Cine l-a vazut pe Dumnezea?

- Fratilor eu merg pini. la B.aciu" dar atit vi spun; d~c'. trIce], povestea cu Dunwez,evJ ~ trennl aeesta nebuie si. inco:njo an' lumea de nei on. si 1111. 1) terminl,.,

,

~ Ia auzi ce spone p(~pa?L~.

_ A~. auzit ci dumnealui a spus cit e mare nebnnie si eire ,I III ce nu se vede, Daca e yorba. ei trebnie sl diseutam, va eel ceva un cuvsnt de onoare, Nu va supiIati?

.,

- Si. fie nebun ce~. ce se supka]

_, Ei, saincepem povestea C~, Dumnezeu, ktm S~. tnti] VJI

, !

spun asta; Domn,e3,vQ,a.strii tOtrn s~nteti nebuni!

! •

182

~ Dar si vi. explic de ce vi lac nebnni I in primnl 'rind, la noi m S C~IDptmi. scrie a~a: ," Zis-a eel ~e'bun itt infuma sa:' Nu este Dunm.ezeuJ'~" ,(PI,saltnul 1:3,1; 52,]). 'in al doilea dn~.t-: Nu .. i 0 nebunie sa ered c~ voi aveti 11lWroo1 D,aci. n-am va:mt~o]? Aratal]~mi mintea, cum este: ,gaJIDbeni~ rosie, v erde? Ce formaare:,nexagonama!l lriunghi:ulari~ dreptnnghi. ].,ara.? , .• , Cum sa cred ca. avep mime, daci nu mi -0 ari.tat]? :p,arc~ voi spuneat[ ci e 0- nebui]ie sa crezi in

ceea C' e· .... u vezi I

~Q~ .... .lW _ "Ij..;~ 3!'~I!!!,!!!

~ .Mit] prostule, nu ai pus bine problema, a, :z1s unul dintre ei

catre cei care rn-a imreba;

~ De scum en, ot s.i zic ,ea dumneavoastra toti senteti morti! Daca nu vid vi9J,a.car,e este in veil?' N,I ,-.~ 0< ne'bunie sa cred

l

ci ,aveti viati?- Dar viata se manlfesti. Din manifestarea ei ~e crsde ci

, .

aveml

_ Da asa\=ru 8.i cu Dumnezeul Dmnneavoasb"a avep imaginaJl.ieJ

j> ,

minie si '~re, p()rti~ga.'Rdire? A'r>' vhut cum cre,reJ,i? Noua ne

spune S:finta g,cri:prtur,i ci omnleste tin,pi chipul ,i asemanarea. '~ui Dumnezeu! dM nu dupa aceasta fimni trupeascs, ci dupa insu~irile SoU netu]uL MBh[dre~ m.tri.starea, bneuria, CU vintlli ~i cele asemena, toate SlIDt ~N siri ale suf],et~lui. Dar Stwflet1rul~ 1 -ati viz I. t vreodata?

l'

Teate acestea se crud m,il sa se "adi~ nu?

~. A: rl, mi" 13.. papa; ne face nebuni!, .. ,. S e :ridici urn maior-doctor si-mi zice;

,

- Eu operez, tai ()rnu~. peste tot, dar incri! nu am dat de suflet,

Si C1l1.m. sIi. creel c.l exist! dac',a" ITU am, aM. niciodata ell bisturiul

'"

, 11?

peste 8.!L .•

_. Dar eredeti ci ex~sti dDmer,e in lumea aeeasta?

,. t'

- - ~ ~(~

_ EXlsta,.

~ Eu nu crerlJ; e 0 nebunie sa cred asta, daci nu am vizut-o, n u 1 fa:r:c,a,. asa snurneatt,· dumne avo astta, ;; ci e -0 nebliij[d,~ sa erezi tn

, ,~'.

, ,,~~

ceea. ee :nu. V'Ut ,.

_ M1Ji, ,am dat de dracu! D1. e frumos ~ Mal spune, p opt.

. 183

. ~ Nu este timp si. va povesiese tomii o]Stlpa care a dnrat vreo aoua ore, danr VOl mai aminti inci ceea: Un o'fiter iini zsce:

~ MiH popi ~ ~tHn~a a inc,5Jecat. religia, U He! . nrunea Sovietica a lansat un satelit care a WGo·nj:lJrat [pamanml s] a venit

ioapoi jos .. Ct ~tile religia? '

_ - D.acij,o a1bi'ni a ie~it din stup ~j I-a mconjur,at de trei ori, a facu t mare :[ ueru 1 A stronomia spurae cil ,~, (D sia ~ de ].1 Carul Mare ar-e 0 d.i:stru1.1i de 1300 ooi-hlltJJina. Dar a'~i aj~ns "cd ]a A]fa Centauri? Calculatl acum ce at Bcut Iurl Oa,gar.inL ..

Dumnezeu nu~~ arati. puterea nnmai m lucrurile cele man! ci si ~f) eele mici, Se zice ca intr-un v'atl de ac se gisesc 8 sextalioane de atomi c ar-e au vi~.ta. tn e~ se mj~ca. Hi bine, Cum ,fJ, pumtDumnezeu sa pltm8 ati!ia atomi mtr-un loc asa.mic?

Nici nu ~ ~Ulut ce 'repede au trecut acesie rd]~cutr si numai

,II W'. .. I"

ce somem arnuntap ca se apropte B aciul. Le-arn spus ci iOO pare

riu.~, dar nu am. timp sa, termin p ovestea eft Dumnezeu 'p'entm ca bui ... b

tre ute sa co or, Acum nu mai eram popa ei ]).arinte,. Unul dintre

ei imi lice: -

..

~ Ne pare riu ca nu mergi eu now pmi. la B,ucurest] II: Ce am

s A II

aunt ]]'1. aceste doua ore, nu am aJuzl die rind ne-a facut mama!: S~

fie spui ~j noua cu cine an]' stat de vor'bi.,

- Abia a'p stat de vorba {~U ciobannl de ]a, oile Minis~irii Sifu;astria! Daca ati sta de V'01b~, eu un stat-el sau cu un episcop si1 vi sp~1ti. ei ce stiu .. ~~ Daci vreti sa vedeti studiile mele, ven'"ti sa

vedeti unde le-am ilclJt La !! . Poiana Ci1,eStdui 5,' . Ri na lui 'C- ;0' '00· ,nl'"

, !U r· '., .. w ~

~l Movila lmi Cuban u ~,.,~

au seas cirese, bombosne; nu puteam scipa de eli unul m-a si

~ L' I

sam!,. pe ooraz, La. despiqire le-am zis;

- M'ergel]· sarni~,o~j; .sa ajiI]Jnge~i generali, $1 mi lertati" eil

abia run inceput povestea cu Dnmnezeul '

1.84

DESPRE RAI

~, Ceee ce oc/iiulll-a 'i'dJ:m 3.i: uJ:eC'heaIh!]' mlzit fi' 10 wlimi1: de on,m .mf s-a 3U~1 0

aceaslCa a pr-e:g,atif' D-um,~~eu celor ce .fl iubese pe sr (l Cor It 9).

Dumnezeiasca ,i ~mfl~a Scriptn_ri ne ,arati. ,ei: " Dumnezeu a sid[ t rai in Eden! elm FdSirit ~] a pus aeolo pe omm] cam ] ... a Iltur~ (Fee, I 8)~ Ce tnSlemnn,i Eden?' La aeeasts tnttebare ne rispunde S lin1Jl:d ~i M3reJ!e Vasilie, zic§nd: ,,:Eden,~ desfitare se nume s,t,e,"" (HexaimeO!D.! cuv, despre rai, Bucuresti, 1826~ p, 6 I)..

Dar oar! c~feJ de desfatare era acelo? Tmpeas,ci numai?

Dar acest hicru ~~ a-] g8ndi ciaeva este necuviinclos. Aitfel de des.fi:tare trebaie si tn.1e~eg,em, vredlnici de Dumnezeu, ca $1.

~ .,

s.adir-ea si se ,socoiteasci cuviincioasa ~~mrii lui Dumnezea,

desflt.-e care este pO'wivita sflntilor, Asculta dar, pe eel ce zice: n Desfiteaza -te mtru Domnul $1- tl va da tie cererile inimii tale"

" 'Ii - - --

(Ps, XXXVI; 4) ~i m altloc: "j Acolo pomirile rir'lfrilol veselese

eetatea lui Dumnezeu' (Ps, .XL V', 4) ,i ",irill!, al de.sfitiIH se rn umeste, care hrine.s,tte $1 crests frumnsetea acelor sad~ri. :a in dire

~ ~'r' ..' ~

dupl, cea scrisa: n RiEl cue iese din Eden. SI adape raiul" (Fac, Il,

6)m Dar ·ca sa 0 in~lliegem sidiie adtndi a mimu si l~cram ~um Dumnezen s.1i ne adacem aminte de. cele use de Domaul catre ucenlcii Si~ in Sfinta, EVM~1..eli.e: ,;" Voi suntetj :mJidlit,e $:[ Tali!

~L ~ ~ ~ ~

men este lucratom'~ adiclt ca. cei ce s.unte.!~ sidi'~~ de Dlmsul.. ICici

din acelsti. sidire soot ~ eei sadip m Casa Domnulni ~i care to curtne Dumnezeului no stru wnfloresc (ps. XCI~ 13), Despra aceasm sad'1m duho.vnioca ~ 'Marel,e Pavel zice: '~J Eu. Mn sidit, Apollo a udal iar Dumnezeu a crescnt" (I Cor, Ill, 6}. Sfintui Prooroc

1&5

David ,aserunani pe eel drep~ CU pomnl sidil ling/a izvaarele ap elor, care rodul siu va 00 . la vremea ia ~rn frunza ] ui nu va cadea" (Ps, 1,,3) ,i iM,i~i ,cand.zjoe: '~, Dreptul ca finicul va m.flor]~' (Ps .. CXl12). lar dUD][1:e!el:escu.[ ,i, marele Vaslle zice n Deei, mv~ta-le omule, ca din :ni~~ tm,iyartmi ca aceastea si vii In:mJ. Jn~'eg~a rai Uhl~ acestuia ~i sa ajung,l ~:i m la zorile dinaintea luminii, unde

.... 1 lIJ ...

rasare ' ~a cnno ~tlID).tel;; unde raiul desfitirH S-l sadlt Si ]]1JiCM

de vei mle1ege vreun toe tmT:lesc orimitor de sfinti. fit c.ar~ toti cei

r f ~.' _~I -~

ce au ~:tmluc H pe pindint 'm lucruri bune eli aci(]I,~ D petrec

Indulcindu-se dup~. vrednica risphl~ire, fi'in d.and lui Dumnezeu si

di ]. ~,

.m vese 13. cea adev1ir.ata ~ fericitij nu cazi nici asa din asemnirea

. -

cea cuvjjncio _ii. pe~~rn rai" {He;:tatwe~om leu vint despre rai, 61).

Mlntuitorul nosnu Iisus Hrisms :figiduie~oo raiul tilharuillui eelu leredincios care '~ra ra~ti.gnj~ i'mprelpl,i, ell E~ pe eruce, 81. care crezsnd din lnlma cfil ]31] este Dumnezeu, ]-3. :mirtu:ri:sit cu gmra si

~ I] • • iI

i-a c.erut iertsre, 'I ar 8] pennu mirturisB'ea ,i mg.icrnul11ea lui i-a zis:

n Asmzi vei fl. cu Mmein rai" (Lc .. XXIU, 4~_). ,~J. aeeesta a spns-o c a si De arate .(;a Duranezeu ~r]l1l,e~l;e [a poeiil]!~ pe om pani m UJ11lUIal ceas din via!i~ dadi omu] se tmoarce titre El din 11(ll~tti

. . V

numa sa. ,"edem:p e marele Apostol Pavel tnci in viaViJ fiind :rapfi.~

la a] treilea cer, me:rgMd in l,ai~. Uri de a 8J1J.zi! euvinte care nu se cuvine omalui a le vorl» {II Cor, XlIj 4)~

.i!!;.

In 'lui es.t~ ve,nici veselie, du pi.. cele scrise: l'~ fuveci se VQ:J

veseli" (Ps V, 1 l), jj In rai lumina drepl.!]'O'f.' este de-a pururea" (Prv, Xl n ~ "). Sfinl,ii Piriinli ai Biseric1i lui Hristos -00 in teles ca

. 1 '

'raiu este indoir, sUm.liror ~] gind]_tor~ vazm si :nevi1;N~j dupi cum

'I ' - "

'l omul are ~n :S:~]1e 0 parte 'v~,zuta ~~ una. ne:vizutal, adici tlfJ tro.p si

suflet (Sf FOWl Dantasch-in., Dogm.3!tica cap. X]'~ D~spre paradis. :p .. 9.5). Mat'e.~e 'VasHe adeV'erin.d exjste:fl'~a celor dona pcrqi a1e1'alu~ui. zi.oe:' n Nici pe ,ewe trupesti ]1 u ]e scoatem ,afara si pe cele duho-vnlce.,ri, ],e ciutanl. Cft precum ~n Le_gea ,oeav'e~he era cu adevar,a[ ~i Iuem :sim~1"t~ dar ~i mch i pu.i~'e flce3J. ce]ul tn.t'eles, ,as a s,i nunl il i'llte1el,e:m ~i cr-upe~te~ d.ar llil tBJtuhn ,1. duhovnice~te'~~'

}'86

(,Hexa-meiron. C;u;v .. despre rai 61). Ace~a,] dumnezeiesc ierarh V asile arit~ eli in rai va fi de;sa.var,~liti d.esfatare dubovmceascs a celor cinci srumdri a:1e o,mlllnu~! Idle a: ,~,a vedeni, a aUl;l!.dni; a

I~, ~I ..

g.usur~l1Lli~ a m i 1'0 sulu i, a pi p'airil (idem p, (0)" Unii dill dascam

Biaericii, zic ca. dreppi ltl rai vor vorbi toate lirnbH.e cele de sub eel' (U, sa poc,iintei., p. 281-2'88)..

, ,1 II

Acestea p~lline fie zise despre rai, tn cele ice urmeaza sa

aducem ,c~.1lt;va marrturil ~i despre impidilia cerurilor, Dl!Umlezemsc,a $eriptura ne aradi, ca tmparir!lia. cerurilor este

" '~lnoitida. mturor veaenrilor si stip:aneste peste toate neamurile,

~'" D_ tr·· - - tli Ii i!

dupi cea scdsi; lmpirii\ia Ta, Dllr~nemUJ1,e~ este impAri'~a. 3-

tuturoe vearr~rih{)f ~i sdipftnia Ta mtin tot neam.rlLlll ~.i neamul" CPs,. CXIV, 1 j; C. n, 10;, XXI;. .3-3; I 'Pal"; XXIX~ 11 )., tmp,ira~a cemnlor este ,t 1mniri.tia tuturor n.esfirsJ.te]ow. fericiri' i (U ~a

- " . .t" , 'l '1__:__~

poci'mJt.ei~ p" 2~1).. 'Ea, este v~nici, (Dlmiel D'l' 44).. utli.pafalia

cemrilor :SJe mai numeste ~i ,t cetstea hii Dumnezeu" (R v, XIX ~ 10).;. n Cetai1ea impirtaltulul oe]ui Mare~i~' (Ps .. ) ~j '~~ IerusaJinrru.l cerese" (Ape c. XXl~ 1 :8). 'lmpM,aliar '~JLli Dum_rre;reu nu este :mmcavre ~i hiumr~.! ei dreptate, p~e ~i bucurie Wt Duhul Sfb~. {Ro,m~ XIV ~ 11) ~i nimic necurat DU. va :mfra in ea (Efes V ~ 5' ~ 'Oal,., V .. 2]1. n 1m.p1rit],a l1[].i DU]fJ1ezen. :n~, s.ta in cuvmt, ci in put~'I' (l 'Rom . Cor. Iv 20)" Ea este iniuntru.l nostru (Lc, xvn~ 24) .. Pemra ca cineva sa ir.wtre ]fl hnp,irip,a, eerurilor, trebuie si. se na.~ca din api ,i d]ltl d!lllh. (In. Ill, 5), sa fit neviaovat p-r-eclllm ,copruiru. (Mat V,~ ZO)~ sa, fie same ell dllhul aidica, smerit (lYl~t~ 'V'l' 3) $1 sufere prigoane p entm dr'ejptate ~~ pentru 'Hris;~M (Mat V .. 10 ... I 2)~ sarae de m.IlM stirbe de via~a de acum (F'.A .. XIV,! 22; 1I COf;.lV. 11; J1 te~. I.~, 5) sa ai~i desi:v~H ],mtfJre de sine (Me. IX~ ]3) ,i si se sHeasci in. 'loam vial! sa la lucrama tutllfO[ poruncilor liuru Dunme2i.eu (Mat.

XI 12· XXVIU- 20).

, - j, -- '-

Din 'mvititura mare~.ui A.p ostol Pav\el aDam catrap1Uri~e

,

orep~lo( d:up,a invierea eea de ob~te~ tnlru tm:~;:dltIivb. o~rurllor VOl

fi tm:po d,o bite de ~ea :8 unul ,Du:mnele~. en P,!)tru. mari damn ~

187'

anume rb~strica'chlne, en s[avi, $] putere si duhovnicl" e ,(I' Ie' or, X',' V,'

• ,1 ~ • • .v. !II, II

42-44).

Despre nestri'Cic]une d.un:m.eze.~.escll] A postol Pav'e~ ziee: !I Se:unaID1a-8~ Illtap stricic~os.t sC!Illla,-s.e .. va nnp [bestric,a,cios~c (L,Car., 15, 42). Prin al:elUlta trebuis sa 7nfe1egem ell trupurile dreptiio~ cele prQ1sUiivite de Durnnezeu [((up a mvrerrea rea de obste, nul.tOll

. r. '. d '

mat n J)rJrtu~oare 'e nici (} padma, atilt dupi. ]ucrar-e ca fi dup.a

putere, .Dupa j ecrare nu vor m,a'~ avea rdei. 0: stricici UD:e,: boaUi, bijtrine~ ne]lutil'][~ s au vreo jJ1a1ta. far dupa purere nu VOl' mai primi nici an fel de p1atima, care ar fi supiritoatl"e in ele sau ar putea cindva" ndkar ,cat de .popn sa le vatime cu vreen fel de vatirnare1 cum se vatama de in acesr veac: de Iovire, de [",ani de dab1ciu.ne, de foame, de sese sau de o'boseWla"

Al do]J.ea dar a] ~upu~or celor pr'oslivire. dup~ m viere va fi slava, dup.a eea serisa:: jt Seunani.,s'e i1tru ne~mste" sc]]la~se-va lntm s[avi~~ ( Cor, XV~ 43). Dumne2.eie¥ti: PirlnH span ca. trupunle drep!Uor dupi inviere vor avea slava 51 strilucme m. dou k~·ur.j: ca cele 1rAnsparente, dU]J3 cum este Cris-t~lI] san apa, sau ca cele ce 3U de In 'inle,.J~i lnmina, d1Jlpi cum S;Uflt soarele si stelele ..

Primal f'eJ tJ adeveresre Sf. [Grigorie 'T:eoJo gu~ cai'e zice ca:

Ct lrupurHe ferici~ilor cetiteni vor lumina mau s~nes~ cu s11aJu.c~ea

. lumi ,

~'I se VOl umma cu curapa ad ita;. tReAt ea va fi deschiSi si cu t"Otu~

... .... ~.~~,' ,.-

va;zuta ocnuor '[ufuror i ~ i este aoeasti ~dcituiJe si in toemire a

tru l' .... j:',. €.: ~

pu Ul ca sa Ii e desrecare. cu. tcrtu[ aratat ~], prevazatar (transpa ..

rent) Ia alto!; dupi. care thip~ aiei pe P~t nu pOlte fi aritu si previz!ator nici ]ui~i~~ (Usa pociinfei c,ap .. III.; p, 246) iar al doilea, ci, vor fi nu numai trmspar-entte ~i lim.pezi cum am zis, ,ei s.i foSIte sniJuc~.te, ~~ £Olmt.e lilm~n~ite. 'f] mleIe.gem din. euvintele D~mnldni

nostru lims. Hristos C~re zice:: ,; .Aln-noci drep~ii vor str.iUnci c,a sOflJ.reJe intru tmp.arli'tia Tatilui .Meu!<C (Mat. XUI, 14 )., Acea stlalucire va ~zvori raze din .frumuse~a. ~i podoaba sutletutui fiecirui dl"ept 0; c~tA bucurl.e ~,i veseHe va ti 8tunci cind v,a vedea cin.eva !'1Sla.lflulprne de sori adunap unpreuni intr-ul1 100] Cie]

1.g,g.

daci. numai un singur scare aduee atita veselie oc.hllQIr: ome]l~re,. ce va ·ft oare atunci ca;nd ver apare to fa~a ochiler orunen~or miHoane de milio.ane de sori ca ace~da1' U'nH din Sfm~i pm_n~. au indr3z_ijit:sa lie-a:: H Cl dac.i numai un singur trup ,aE unui drept :S~ va cobort din eele IDerefli pe pimantll neg~~t. ci cu $tti]u.cLre~ b.-i

r acoperi to,3J1llie stelele S~. soarele" (U ~a p ociintei., cap .. 3, p .. 2~8). .

. Al. treilea dar al nupunlor drepplor mtlu. im.paratia cemrnor.

va fi puterea dupi mirtrula care zice; " S eamiil1~-9: ~ ~iciW1e~ scula-se-va intra putere" (COl. XV ~ 43). Ilnii din Sfl[l~n t·:Ok~gl arati ci adt. de mare va fi pnterea ~i tina acelor Sflilli tnck ~j eel mai mlc dintte ei va puiea sa datine toatir lumea aceasta ca pe 'Un glo busor, lesne de purtat si de miscat, Aceste trupuri ale dreptUo['.~ dupli i~v· ere nici de foe lIB se vor arde, niei d~ ~e .nll! se vor mec~ niei de sabia unui moo. nu se.vor putea ~aJ.a ~l mei un re~ die anna nn"'I VQ!l' pu~a'iwna. Nici feamea, setea, esieneala mu.-i vor putea birui,

Iar .d parrulea dar al trnpuriLo,r drepi~Hor dupa !nvier~ este duhovnicia ~i sfinte:nia dupa cea scrisi':~, Seamana-se trup fir-esc, seula-se- va -LIUP duhovnieesc" (I Cor, XV, 44)., Atit de u~are de

.' •• •. . - ... . . . . ~ .. '. ,j' .... tru - uri d ·I~·O'Y~'~ Sf; ale

subtrn 81 de lesnem'~~at03Jlevor 1..1 aeeste _p _W:~ .. lU~!I.iIo, __ .'

dreptilor du,a invlere~ meat ,CY ]lim1.rc nu se VOl deosebi de duhu~ si Inger], Acest dar druihovnicesc atata. stipinire ~i putere :v.a cia ~reptilor illicit vor putea, sa se ~te ~i sa se ~ ~n 10e In la~. ell iuteala fulgeralui. A.ceasti miscare grabn~.,ca a trupunlo~ du'horvnioesti S olomQO '01 ,asemtani. en miscarea ,sciWeilor focului zicind;: 'H Ca scinte[a pe paie VOl' fil,g,i~i. (lnte!ep., lui Solomon I I, 7)~ Iar Iezechil proorecul le ~seamirti. eu razele fulgerului iicind:

·s~ ,1 fl' "~~~.e mer1l!feaQ si se invirteau ,ea 0 vede:re de fI]gerl~ (II 4).

!'11 .lL .~""" ~ .•

Ferlcitul Augustin aratli eli. atit de im:e va fi mi¥=lrelli ~Ol lmpuri. duhov.ni!oe;s·u ale dre;p~lor" m.(~at ~ pe mj~>CMile giudurilor mindi 1e 'va. cov.lrsL zic in~: '1' Uncle V'oie,te :Dulnwl, acolo" ·fi tnJpu 1 es.t'0 'de {ali eici m:tr-o c Lipi de vreme vor pntea. drep~i ,eu aceste tru,puri d:uhovnioo,ti. ~~ prr~)s.Thavite sa ,se rille, In cer~ d. se pogoare in

'189

iadl. sau si ajffilJngi la marginile p1mintulu~ (U ~a. poc,iHn~il' Cap" 111. P~j 2-99')~

Dar tUndJca 13 lnceputul aeesrei predici ne-a fost rto:ua'cuvantul despre rai ~ ~i pennu a ne da noi seama cat de ne;gtiim este sla fa *1 bucuria cea duhevniceasea a. celer ce au ajuns acolo prin darul ~,t mila lui Dumnezeu vom tnsemna aiel. o istorie sBnti it ~east', pri vinli: !, Era tntr-o chinov i.e un monah foarte evlavios In eel ~ dumne~]e~~i ~i imp] ]n]1'o;r- a, uoadi. fapta buna ~i care ~l'o~illd dt' aeest s.tih al prOOl1Q cull u·] D'3vidJ: n 01 mie de an:i.lln.aint,e; cchilor Tii. Doamne, ea ziua de ieri care a treeut", a . cercat de multe ori tn mintea sa aeeste cuvinte, d31r. on putea sa le 'mtel,eaDt~L S i fHdnca ill

r 0':10

aeea minist:ire nu era nici un dascal invitat ee C~ ,sii.-·~ inttebl'

, !r'

despre aceste cavinte, a fi.cur~ 'rugkirnne s,1!J.atucUol!lre clUe Domeu I

ca sa.-i. deseopre hl'~eStll stihului. ~rn a,a. rng.ind'U-se de mU~1:e or ii, l-a ascul tat Domnul eel ce fsee V'1Q'ia eelor ce se tem de el si mtr~1 ~

~

zi, du.pii ce s-a c;hi~ pravila Uneniei ,i ·to!m fr~ii s-an dus la chUHil"

lor, a mmas numru 101 'in biS'«ica ~i se ruga ca de obicei. Dam: amnei vede un ~ltw" fmmos, ruai presus de fim; zbursnd pin biserica ,I &propimdJu.'"Ise adesea dJe el, Monahul s-a 'bMJc~rar~ de 0 ~a .&Wmu8et(" ~l veda. 'S ¢l;= 1 prindi, dar vulturul cite PU1i:t se dep~ iat~j:nJJn;®.]11t~ ~ i[ lilnn"ir-ea~ pemru ea el ]JU zbura Ia runill~iime mare, ca ocilal! I vulturi, ci aprroi&pe de pmnint ~i l-a ul1l1irit. :pmi, ce a aJ'Wls iltr~l. padtpre ce era aproape de n1JirtisdJt, .. D'llpi ce a intrat Illltr-no ~a~ ascuns .. al ·p.ldllm jl a i:l1cerr~.t vulturul sa clnte o melodie asa elk'

. . It'" ,

p~acuti ,i indu~ei~oam, meit a ramas monahul ~lAtr .. o uimi1i~·

minIlI'JJa.ti din prlclna dmce\ii aoele~ Idm.1'k.t~c c~getiflld. ,en negrai'l t~ vese]ie la gilisuirea ce~ dulce dm 'r,d ~i fllind atalt de auras. d~' frum~se!ea, chltkll vulturului, prin darol ·[u.i.DuIM,eZi€U a. prim ~II ,alita. lnuter,e si vointi. m.£iJt on simtea. n]c{ osrenea[a. ni(;i fOMlc;;, I

.t' ,~ , '

niei sele~ nici f:rigu],. nici a"lli~ lil·eVloie.3. mrp'lJ~~i. ~;i.s-a .Beut fn:LJ III

sine atiWtt\, SCJl:i'M~~l"w:-e in.c§)f; se sim:tea. ca $] cum M fi chlat ~n rai ~,I

., ~ 'I

.a,a aSC1lJltl tnge:n!a9ca. cintare, care a durat Imp de 300 de M ~

.Dupa 'tennmare,a, cintkii m.geru] CMe se aramse sub .aceS! ,c'hip 3 j I

lli90

iniltat la ceruri, iar rncnuw:ulver[]mdU:=fi mtru. ,sme s.""Ia mt:Q,rs. lao m~ istire~ cre'Z'§nd (1 numai '1!lU ceas a Up sit de aco].o ~i a jun;g~ I at manisti.r-e pm1.anl~ l-a 'irH1trebat de unde este, Al'u[1ci em. s-a mirst curn de nu-l conoaste si-i zise: "Eu sunt ve;~manw.u[ eutare, au

'" _. , , .'

rna sti i ?" Portarul a StO 001 lit ell. este ie,it din mm~i ~i a us c atte

d in~ul:: ~t D u-te tu drumul tau t,a noi nn avem ve,mm~u· .. Pe tine en te-am vazut nicioda;ti~ nici nu ai J'Vlttatt clnd.v.a in. attasta mBml~$tiler . tar monahul s,pmmin-tftndu=se i ~a.. spus ~u.i teste mndm,elile chinoviei ~i nemele fr~lor~ Apoi, d~d.ndlU.-5ela.e'pw~n

si ~prUnfmdru,-i cele in~mplate aeesta j-a aduoat pe tl~~ij' dar pe filet

1 - • • - • II a;J

unul nu a cunoscut din'lre aceia pe 1(: are-i ,twa. Deci a Z],S cane

d ansH en s~ain]a' . 'Ma m~t s~ 111JJ. rna dumiresc fi"atJii!QII cum s-a

.. - .~ . . 1:'" . . • .~'I! = " ~-,;!;, ,. - . j. • - ...

[icut ,aoeastra schimbare? klIT-un eeas lIn care am. .bpsit sa Sf.

schimbe fetele voastre incat sa rru mai cunosc pe nj~le[d dintre voi

II! I - ;H>I;.

si nici pe mine? M31rl.or IOO este Dumnezeu ,ei rJfU ,a tteC'ot decttt un

ceas de eind. a.m:-ie~h din ministire:, dupi. e'er wn citit pravila

., -

Utreniel si era egumen cutare, proi,e;slo,i cutare ~i fra~i curare ..

Atunei .e;gum>emul cercetsnd condica unde ~[oo sense numele fratilor a CUinJ)~.CUl c,l din vremea aceea au trecut 300 de ani. ,~ au in.c'e,put i:-llntreba; pe menah ce fel de om este ~i ee fel de fapte bune a sivlrsit ea sa cunoasca mum. s-a tnvmdni.cit die b, Dnmnezeu de un asemenea her, Ela raspun ~: u Nu ~du VIOO alti :fapti bUlla tntm mine, deci,t numai eli. - am iiMU't mtd.eaun,a. ascol,tare c,alIe

Pro iestosi si drag. og~e desavmsita clitn~; bali 51. n -am smintit pe

• ,. _.. ~ ! . Ii! ~ 1J

vreunul modali. Dar mai ales run avut multi. dfr.a,g©lste ~llevl,avlie

ca tre Prea Curata Strun~na si in ·ft.ecaf1e zi citeam icoasele ei" .. Apoi

.t' "

le-aIiJll pOV'lesti:t toat1e Cl1 d,e~aminW1tul, precmn ,1 ihtimpl~~ eu

vulturut Et ascul1~nd au il]'~eles tama. ~j pllqand de bucut:lt 1 ~a~. saru.tat ~i-.~. priveau ca pe 0 zidire cereasca~.i nu p~i:rJjteasci, ca~i si cuvintele lui p~I-eau. intr~adevar dTWmleltie~ti ~,i nru IOJmene;~tL Atunei a .v.s; egn-menu]: ·~t Da. ~lavi Pre! PuttemJJculyi Duumezew care te=ain.wednkit de 0 a.sem,enea primire m.::mooam, pe care n.u a

mai Vlazll.l't-() wrul tn acest chip" in aceasm lurn·e ·vr,e:meln~c,a. ~],

desarta .d ru. ~nte]es cu fapir:!' Q p me din aeea cere asci, si du]a;

I! • II ~ ,

canrare si nesousa veselie, Cunoaste dar; fratele nostru di. trei sue

'I -r II

de ani ai fost in aceasta uimire si tie 'ti s-a "~irJl~ numai un ceas,

• ,~ .F

Adita, bueurie si v€ selie VOl" soot] sfintH in rai ficindu,",s~ parta~1

aeelei fericite desfaitarrr[ a Prea Sfmrei gi de viadi da.tiJt!l)ar~i Treimi.

; ~ "

ine,at H se vor pirea 0. mie de ani ca 0 zit dupi cuvsntul lui D avi d

Proorocul, canria hi ai dorit si .. ~ pricepi in~lesul ". Acestea anzin _ monahul a cunoseut adev,and ~] sUivind pe Dumnezeu a pifrns bucnrandu-se ~j 3 cerut sa se 1lnparrtiseasci ell Sfinf:nll Trup ~i Singe al M',intui torului nostru, ~ i tm'p1irtasjndu.-se cu dumnezeiestile Taine ell mul~i evlavie a zls aces[a: 5,~ Acurn

, .

slobozeste P e robul Tau Sta~Me ... ", S imdati si ~a dat suflenil SiD

, :F ~ ~

eel sfirll in. m~mU.e lui Dumnezeu (Min'luirea pidito\silM' cap,

.XXI Despre negraina slav,a a raiuhd.:p. 472).

. .

Iubitii me" l' PirintJ. si frati, nu pot [Mit de susnin sa SCriM

, ~ • t' ..

aeestea, gindmd cit de mare a ~OSlt mlla si inoorat'-e! Prea Bunului

- .

Dumnezeu pentru cei ee-l :wnbesc pe Ei ~j au ,mijloci®oare citre

tndurarea Lui, pe Prea SEints §i Prea Curata Sa Maici~ prim ale ,c,ireia prea putemiee ru,gic'· uni fi acest prea ferlc~t monall ce a gusrat tnca, din veaeul de aeum dim fericirea si vase] ia cea negriiti a raiului, pe c are nmmeni drun 0 amen~ n 11 0< poate P ovesti dupi marmria marelui Apostol Pavel, care a fost ripit p,ina, 13 al treilea cer, S], a fest dug, in fait unde a ill!Jzit CUVUl,te care nu s~i cu putin.'ti

~ ~

omului sa le vorbeases ( I Cor, XIJIA).,

Iar acum 'm_,c,~uri spre sfir,i~ venlnd cuvintu~ nostru despre rai, voiesc a mndleia, Cil cuvlntele Msrelui Vasile care zice: Ii" De esti dar tmp esc rut mate so cotesd indtdc:Lrea. cea din cele slmtite, sf

, ,j I' """Ji

,M mclMpub'ea aeeea a raiu]ui celui ~rup esc ~i. s itYJrare~a eea prea

d 1 ~ ~,' ... . fii d.... '~I • fl-' .ill d

u ce SI Ile ssrg nieste cattle acestea . m. ca acoio vei 3,' a uare e

'-,

de$fi!tare ne.m·cetata., iu de esti dInhovnicesc si ,cugeti. marl tn~ll

! , '

decit fnd1l1ciriIe cele trupeil, suie-te co g&lduJ ti.u. cane frumusetil

~ "1 o; ... de-an 'Ii' 1 d I A~ ... • ]

]] igen or, :mvata- te cu I, e-amanun to 'ell mac e e w tpti1I1 ce ,8 ee

sunt mtrlJ d1n~,ii.. Yezi rio] lui Dumnezeu eel plin de ape (Ps,

192

193

'DlESPRR lAD

" Si til iad ridklitldu.-si Odlil.ilii~id fou

I' • 11'-

chjnu.r~~ el a l~aml de depone pi AVraa'll'J si

pe Lazar ,m· sd,u~'i I.'ui. ff, (Lc. XVI, 2'3)..

o carte veche ~E. foarte fo'~os~to are de su;f]e~~ ne sfitnie~ne sa ne pogodm adesea cu rnintea noastti in adlfl.cu~ iadului pentru ca prin aceasn cugetare si ne suim la cer,

:~'i3Jti dar, ce spune ,aceasti Cane s;finti:: n to-p, oamenf car-e ][0 eniesc tn. toate p, artHe lumii acesteia sa. l€ pogoare tn locul

- . .

j"d)Ulllli cu. mintea lor" 1t~i'f:lld, ca sit nu se pogeare tat md mnrind",

S i iarbi: ,~; Daci doresti dm klati inima ta sa. te sui Ia cer, pogoari-te

" '

mal tm.ta~ la iad," (U§a poc.i\intei din greceste de " osi el,

Mitropolitul Ung~ovlBlhiei, 1812, 16S- ,166). •.

A j:';::·....I1 ......JI ~....ml ~ • 'W ...... x

. C'W11 Lml~c.a uespre lea ne esee euvai LtllJJ este lliilJ.l1Je sa araram

mai ITltii cu. martnrille Sfintei Seripturi, ce este iadul ~w. ,ca.®e feluri de munci euprinde el,

Dumenezeiasca Scripturii ne arata. no;ui ea iadul este .~oc de, chin S] de osanda. (Mat. XIII ~.j;; Lc, X.V I 23). Ier in. ceea ee priveste felurimea sl deosebirea muncilor celor ce sun I in iad ~ 0:1

,. "'"

diomirtMIriile. Sfm®ei S eripturi Mlam cl:' In iad este focul cell

nest]!n s si viermii cem neadormiti, d.uJpa cele scrise: '~~ Unde viermele

, , - ,

nu dnanne ~~ focul nu se stinge'' {Marcu .~·X, 44., 46) .. Mn ~.ad sufer~i

~i trupul ~] sefletul d.upi eele sense: n Iar daca ochiul tan. ce] dre,:pl te smmteste pe tine, scoate-l si anmca-l de la tine, ,cac~ mai d

~ .. J

folos fii teste tie s.l. 1n(lari unnl din midularele tale decat tot trupu I

~ ~ ~

sa fie aruncat m gheens' (Mat, V, 29; XVIII 9). 'In iad esn

p edeapsa vle~n~c a. ~i ~oc ve~nic, du.pi mkturia Sfi:rrarei Scrip tUrI care z]c,e: n laI daci mana.·m sau piciond ~au te sminteste tarue-11 )

194

3.11l1lca-] de Ia tine, ci mai bine este p entru tine sa intri in vlat~ ciung san sth]op'j decll av§nd am~ndou~ m~mUe ,i picioarele ~l sa fii arU11J~~ltm focul ce]. vesnlc" (Ma.t*' xv. 11,8., XV,,! 41.t Iuda

VII)* - xx 1 0) ~, ...... ..:Iilh G"

in iad esre foe si pucioasi (~po c, ..•.. " m taU este toe

, [II • • III

nestms si vierme neadormit, dupi minuria CMe ztce: ~,fl vor [.e~l

si VOl' vedea $tIDvulile oameniler care aJU calcat porurncUe Mel~~ ~i vienneie lor nu va muri ,i £(lcui 10]' nu se va s!Ymge ~i vor fi, pdveali la tot trupul" (Isaia 'LX'Vl, 24:; Ma~, UI! 12~ Le" In 11)., ,in lad este foe mistnitor (E¥l" X,) 27); to iad este euptor ve~nlc ~ plingerea si sc~Jnirea d~O'plor (Mat.. X}U; 50). 'in Lad este g~ee~ focului (Mat. V.~ 22; X. 28.1; XVIII [9). ~ iad este tartar ad~].cl frig f gernesuferit (U 'Petru 2,4! Iuda XV~). In iad e~e tnt~er.lc (Ends

6 Iov X: " 2~, 2.· 2, ~......x n 35'- 36:. Rom., XUI ~ 2.)., In lad, este

.,. l', ,. .!L.'!!. ~ ~L :Ii ~, ,-':!!l"

putoere nesuferit_i (lsaia XXXIV! 3;.' u ~]t 39). ?~n. lad. es,~:

p1in,gere dupi marrtur ia eareziee: n Vat, voua care rade~t~ . a~um c~ V'e.p :plinge'~ (Le. VEl; 26).. ttl. if a este ftoamete ne,sufenli;, dup~ celt sense; ;,i si 'VOl' fliminzi ea ~i ciiniiu (PSm 58.. 7) ~~. va fi poporul; ca de flO C airS: l'~ O~iJlllIUi de ftijJte.le .~a~ ~~-ru v~ _Ii ~na. ,i n:u se va satUlf3. ernul mancimd cernea bramlni 5 am (Isaia ~ X,~ 19)~ In iad este fo c si vlerme neadomdt dupa cum ar.ntlt! Sf, SC1·.iprura

zic§nd.: " Risp~atirea celli necredircios este fcc l] vi~:me' ', ~espre acest vierme si foe nestins a zis D o[mnu~ nostru IlJSUS Hnstos):

,_ Uncle viermile lor l1!U doarme ~i foeul 01' n.n se stin~e' (Mat lII~ 43-44}. De asemenea Sf., Vasile eel Mare spun€. despre ace~~l viermi l~;a:' 1;8: elm c i vor fi in iad un fel de viermi otrivi'®mi ~i minca~Dri d~ trupuri, care Fara de situ'rare :minanci ~ niciodlati nu-si umplu pirl.tece e lor ~ mai ales clod ndininca priCilnlli1uc

,. " "", "ad d ::LJI 'AI

omului dureri nesuferite{Ti cuire laPs, 33)~ In ]'. deste [ em~eJ~e~

caci d upi mmurria. Sf. Scripturi vreme de rom.tune 'On va mID. fi deo arece p emru cern me-poe ii1i ,i nepreg,~ti.ti J.~a tnc.bi s ~~a ntilostivirH 1m D'llDOOeleU (M,at. 25, 1 O~. 1n iad es:te v,e~nic ie, ad lei chirnuire fldi de margfunl v,e,nic" ,a,. chmllfiloI iadimu1ui 0 .ruratl

1m. nutine euviate P~Ii~)oro~' " cui 1111· Dumnezet .Jf;I;~n"N ;ra zic :i!l:-d.'~· 'i .... tru

Il"" t ~ - - ~ . . ·1LW",WJ..l~U .V.!I,'I".',p.J!! ~j!L , ,"'JIJ - mI .. u JJL I. I, ,

pie_rz.are tn veci vei fi, lice Domnul" (Jere,' J XX1~ 25). La aceasts V'e. ,nicie a ehinurilor muncilor iadului ,clllgeti ~i dsmnezeiescul ~i marele prooroc David clod ziee: 'G§nd1.t""lWl la zilele cele de mull ~i de snii cei ~I'e,rni.c] ml -am adus aminte" CPs .. 11, )15). Dar aoeasta e~n_ icie a mnneilor iadului a arataJt .. o haninat - rna" presus de top, sfinpi - msn.&i D onlnu~ Dumnezen ,1 Mir[tuiroruJ nostru Iisus Hristos eand a zis: '~; IJuceti -,vi de a mine blestematilor

.! - - -, .

mIl focul vesn ic, care este g' a~jt diavolului si mgerHor 1 ui" $1 ~arasi:

II _ p tl

~'" S] 1{10r]" merge. acesti . (adica '~ic'alosil) ~n munea vesnica' (M,M,.

! • r:Jo ' I'

25541).

A~3.dar, frati10rt dupi. ce am atitat pe seurt elm mMtmIrij, din dumnezeiasca scrlpturi ,c~~e feluri de munci are madu] este bine ,s,i raspundem .La mtrebarea: ce e$~e iadul? La, ace-as,ti linlrebare lispond[em en milrrturia unui dasclU at B ~,gerici~ lui -Hds[tos care ne spune: ;1 Iadul este tara mom1] l, iIillpidipa dracilor, tC~i 'p'ijarta este deznidijdu]ma: Clute, sunt lepuurile; ferestre, inrunencu]; masa, reaua tm,]Jup,cmumlea ~i putoare uesufeliita, mincar~a,. fOlaDlea biutlllI'I" setea; ceasomic, plinsul; ,~rernnt~ vipti a"' QI:induiali tnlburarea cea firi de tindtdali a pm, isliilior [ceJor groaznice. Iadul este 'prra aJPlari ,i pUna de tinglllwiret de vaite ,~ p,~ingere nei[lcetaLm ,W clJ.inwre :fir,i de sf§lr.¥ 1:. ladul est,6.'~ preatnJrico~atit laturi de care pumrea se cade si, fngim. Iadul este panlin t al ifl.tris~iriit pimmtt al BMJbniciuniit ,all. uhirii s~ al scirb~]_()r celor

" .

neinoetate. Iadul este laic ,mr.,a mnd.~ pururea punitor de m carte

ntru care focul nu se stmgle in veac, Iadul este frwg prea rece ,i ger nemaipomenit, car-e ,~u iuteala lui pimmd.e prin toate oasele o amennOf ce se chinulesc aeolo, laool este vierme neadormit, mruneric., p~pi t, putnare nesuferitl, bitlie neincernti, ~nJtu cure ,ciocmu:~]e draeUor nu tnceteazi, ,a lov-i pe cei Qsanditi impreuna cu [e :., IOOnl este cn1Jl[eMU! s· '0'loaz1t nep"owstui mtnI -ved~'(eror

l' Q . ., .t;:L~.u;; ~

diavolilor c,e.~()r p[}'iea infrie'Olsate si ~foazn]Ce si inbU auzitea

J ~ ~ ,

~erit1!U-'iloI' ba~aurll()r celor de foe care fnoat~ prill ape:~bd,u~ a.w

196-

dezrnideiJdea desa.virsitii de billie &rn desfitare. adul este adunarea

:J 'Jo

teturor muneilor celor negriite ,i fl,e$ufenre ,si lipsirea de roam

b~n~titlle si bucuriile, raubl este local eel 11lesllJ.fer.lt~ plin die

'. ,

ehiauri nemaiauzite ~ nernaipomenite, pes ,e eare dlia.v·olUJ~ ~i

ri Ii [I 'mil ~J til. 1 .

dracii lui impirileSC' ,i unde mmeesc e;l ~.l to~. vraJma~n Ut

Dumnezeu- oamenii cei picato,i care au fost aeolo osandli~i" ca vesnruc d. Sf, clUnuiascl cu draco. lad'ul este acoTho Mile ~arp ele eel veebi 81 balaurul eel cazur din cer se chinuiesc vesnic de urgia l~i

~

Dumnezeu (A,po c. XX, 2 3:; II Petru n" 4-;, Euda I, [6). Iadul este

acolo unde balaurul, satana ~ir,i~e,~e ~] ]mpreuni ell el eel

Pa,catos~ se an! 8i se ehinuiesc dupi dreapra minie a Ato~tHJtOirul.ui

'I

DlU1111ereU;, in iad vicleanul ~arpe llil] mceteazi a musca pe cei

supusi lni, Acela pen ru viclenia lui in sarpe Sma schimbat; ~M]e

, J

s-a chemat pemru si.lbitlcia de a" vi,titna; leu T~cnind se numeste

pentt'1UJ mitime prutem bwi de a face dl!u celor impreuni C~, el, Demeo se numeste sm P entru netroblltu:irea miniei; diavo~ se

. , ,1.

p1otfedes1te (Us,a podiintei 202~203). ~i acum, fiindci mtl amintit

m3J~ surus'de focul eel nestins ~ vefnruc al adului, trebuie d [,tim ci, prima ~hi u··re in .iad este acel 'foe alit die eD ~p~lit f P de roeol. din 'Iumnea aGI,_sta pe ,ei!t esre, deosebirea dintre focul eel pl[Jtem~c p.e:Dtru, un mare CUpID! fa:p de un ~()C pe care n vedem ztD,grivit ell vop sele uadeva p,e vreun pewte. Pocul 00] ve~ni.c se deosebeste de eel din lumea aceaSlba prin trei msu~ir.i::

:Jo

a'i e-S1te tIU1mec~t si n u are niel un fel de-Illllmini in W, ci numai

i ,

arde;

'b) 01, se aprinde din 'wcatwi $00 lemne, cru nemaerialnie,

muneeste f:Qlatt:e';

:I'

c) nicilodati nu se stin,g~ niei scade (mfmtuirea, p\acat(l~ilo[

Cap" XX11~ p, -488-489)1.,

A doua munel ""u :iad es ~~, sbea P. si trig" -01. Drncii vor

,. - ~ . ~

SC:()aJte pe pic:ij!to~i din fcc rea sa - i :mJJnce ll"\ tartatr,~ care este un

ierer wa fund. de ap,i inghe\3ta ~~ f(),me reee., Aceas~a ,este

~cri~nfurea dmplm de. C'aIe vorb~le Smnta Scripwri.

197

S-ar putea să vă placă și