Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR


STR. VICTORIEI, NR. 9, TEL./ FAX.0258751524 / 0258751028

FIŞA OBIECTIVULUI (OPERATORULUI ECONOMIC / INSTITUŢIEI)

DENUMIRE OPERATOR COLEGIUL TEHNIC „ION D. LĂZĂRESCU” CUGIR


ECONOMIC/INSTITUŢIE

PROFESOR INGINER
ADMINISTRATOR/ DUMITREAN CAMELIA
CONDUCĂTOR

STR. VICTORIEI, NR. 9, JUD. ALBA


COORDONATE OPERATOR TEL./ FAX.0258751524 / 0258751028
ECONOMIC / INSTITUŢIE

CIF 4765880
NR. DE ÎNREGISTRARE LA
REGISTRUL COMERŢULUI

INGINER
CADRUL TEHNIC CU TOMA FLORIN ADRIAN
ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/
INSPECTOR DE PROTECŢIE
CIVILĂ

1.-Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţie civilă

1.1.-ASPECTE GENERALE
Domeniul de activitate
îNVĂŢĂMÂNT
Anul de construire (punere în
funcţiune) 1975
Suprafaţa construită/desfăşurată
1589,85 mp
Număr niveluri (regim de înălţime)
P+ 3 / 20m
Clasificare construcţie (civilă, de
producţie, de depozitare, cu CIVILĂ * ÎNVĂŢĂMÂNT
funcţiuni mixte)
Structura de rezistenţă a Structră din beton armat( stâlpi * grinzi), zidărie din
construcţiei (structură metalică, cărămidă, planşe din beton armat, acoperiş şarpantă
beton armat,zidărie, lemn, mixtă etc) lemn*învelitoare ţiglă, pardoseală din parchet şi mozaic

Personal angajat 48
Utilizarea clădirii Prezenţă permanentă – pe timpul programului de lucru
maxim 400 persoane
1.2.-Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
1.2.1.-Cladirea:
Date constructive
Stabilitatea la foc
(din proiect sau alte surse de documentare) Gradul 1 rezistenţă la foc
Categoria C pericol de foc
Număr de compartimente de incendiu 1
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare 2/ 1,9 - 1,95
Case de scări (închise/deschise) 2 închise
Ascensoare de intervenţie Nu este cazul
Date tehnice
Sistem de ventilaţie/climatizare 2 sisteme de climatizare
• laborator informatică
Sistem de încălzire
• clădire şcoală 6 centrala termica pe gaz
• atelier şcoală 4 centrala termica pe gaz
• sală sport 2 centrala termica pe gaz
Instalaţii electrice Instalatii electrice de 220/380V
Instalatii electrice de 220/380V
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. gaz metan
Iluminat de siguranţă Nu
Sisteme şi instalaţii tehnologice Stingatoare
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi Coşuri de evacuare pentru centralele termice
gazelor fierbinţi
Sistem de detectare/semnalizare a incendiilor Nu
Sistem de alarmare/avertizare Sonerie
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
(uşi rezistente la foc, clapete antifoc, sisteme de Nu
obturare, oprirea automată a sistemului de
ventilare, protecţii ale structurilor metalice/de
beton/lemn etc.)
Sistem de detectare a gazelor Nu
Instalaţie de stingerecu apă Nu
tip( splinkler / drencer / apă pulverizată / ceaţă de
apă) zone protejate, nr. capete de refulare,etc.
Instalaţie de stingere cu gaze /aerosoli Nu
tip zone protejate, nr. capete de refulare,etc.
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.) Nu

Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Tip bandă


Stingătoare Stingătoare 6 kg ABC 113B
- pe tipo-dimensiuni • 14
• clădire şcoală • 4
• atelier şcoală • 2
• sală sport
Hidranţi interiori/coloane uscate
atelier şcoală 1 Hidrant
Hidranţi exteriori 3 Hidrant alimentare reţeaua oraşului
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor Nu
(rezerva de apă pompe)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din Nu
dotareaserviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Stocuri de produse de stingere / neutralizatori Nu
Echipament de protecţie al personalului de Nu
intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de
efectele negative ale incendiilor specifice
2. Date privind substanţele periculuoase folosite (sursa de risc)
Denumirea substanţelor A se vedea lista substantelor periculoase
periculoase folosite, clasificare
Cantitatea existentă în unitate Nu
Loc de depozitare Nu
Mod de operare Nu

3. Analiza apărării împotriva incendiilor / activităţi de protecţie civilă


Organizarea alarmării Da
Instruirea personalului Conform tematicii stabilite la nivelul societatii
Control intern de prevenire Da responsabil PSI
Serviciu privat pentru situaţii de Nu
urgenţă
Planuri / Exerciţii de evacuare Da
Afişare instrucţiuni specifice Da
Obligaţiile administratorului / Da
conducerii
Obligaţiile cadrului tehnic / Da
inspectorului / personalului din
structura cu atribuţii de apărare
împotriva incendiilor / protecţie civilă
Ordinea interioară Da
Documente specifice de apărare Da
împotriva incendiilor
Documente specifice de protecţie Da
civilă
Reglementarea modului de Da
întreţinere, verificare reparare a
mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor
Evidenţa incendiilor de la punerea în Da
funcţiune a operatorului economic /
instituţiei

Intocmit.
INGINER
TOMA FLORIN ADRIAN