Sunteți pe pagina 1din 6

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII GHIRODA / TIMIŞ

Instit. ZLATINCA NEAMŢ


PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL : Limba şi literatura română (comunicare)


SUBIECTUL : Părţile de vorbire şi de propoziţie
TIPUL LECŢIEI : de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
CLASA : a IV-a
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : fişe de muncă independentă, planşe, tablă, caiete
METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, observaţia, situaţie problematizatoare,
munca cu manualul
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 -să-şi reamintească părţile de vorbire învăţăte, prin completarea unui rebus ;
O2 - să realizeze legături interdisciplinare aplicând cunoştinţele diferitelor ştiinţe ;
O3 - să completeze cuvintele potrivite în propoziţii eliptice ;
O4 - să analizeze sintactic şi morfologic cuvintele completate ;
O5 - să folosească corect ortogramele în exerciţii şi să explice utilizarea acestora ;
O6 - să efectueze schema gramaticală a unei propoziţii ;
O7 - să-şi îmbogăţească vocabularul cu sinonimele şi antonimele unor cuvinte ;
O8 - să formuleze diferite tipuri de propoziţii pornind de la imagini date ;
O9 - să alcătuiască câte o propoziţie în care un substantiv să îndeplinească diferite funcţii în
propoziţie ;
O10 - să compună propoziţii după cerinţe şi scheme date .

BIBLIOGRAFIE: - Gardin, Maria, Gardin, Florin, Berechet, Daniela, Berechet, Florin, Limba română, Ed. Paralela 45, Piteşti;
- Şerdean, Ioan, Didactica limbii române în şcoala primară, Editura Teora, Bucureşti, 1998;
- Şerdean, Ioan, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, E. D. P., Bucureşti, 1982;
- Peneş, Marcela, Molan, Vasile, Limba română, manual pt. cls. a IV, Editura Aramis, Bucureşti, 1996;
- Cismaru, Dana, Popescu, Renatte, Gramatica limbii române - fişe de lucru, Ed. Waldpress, Timişoara.
MIJLOACE
ETAPELE ACTIVITATEA METODE OB.
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII ACTIVITATEA ELEVULUI DE
LECŢIEI ÎNVĂŢĂTORULUI PROCEDEE OP.
ÎNVĂŢARE
- fişe
- elevii îşi pregătesc rechizitele necesare
Organizarea clasei - se împart fişele - conversaţia - rechizite
activităţii
şcolare
- verificarea temei pentru acasă - numeşte elevii care vor citi - unii citesc, ceilalţi urmăresc - observaţia - caietele
cuvintele analizate din text corectitudinea celor afirmate de aceştia - demonstraţia elevilor
- completarea unui rebus cu cerinţe - dirijează atenţia elevilor spre - observă fişa şi rezolvă cerinţele - conversaţia - fişă-rebus
vizând părţile de vorbire şi cele de fişa de pe bancă şi dă scurte - observaţia
O1
propoziţie explicaţii referitoare la - exerciţiul
Reactualizarea
completarea căsuţelor rebusului
cunoştinţelor
- verificarea completărilor de pe - numeşte copiii care vor - citesc de pe fişă completările făcute şi - citire selectivă - fişă-rebus
fişa cu rebusul primit la începutul răspunde la cele patrusprezece corectează acolo unde este greşit - exerciţiul
orei cerinţe ale rebusului
-scurtă recapitulare teoretică a - cere elevilor să definească - răspund la cerinţele învăţătorului, oral - conversaţia
părţilor de vorbire şi prop. învăţate părţilor de vorbire învăţate
Consolidarea, - completarea cuvintelor care - arată textul scris pe tablă - citesc textul cu atenţie şi completează - conversaţia - text scris pe
restructurarea lipsesc din propoziţiile scrise pe explicând cerinţa oral şi în scris cuvintele care lipsesc - observaţia tablă
cunoştinţelor tablă înaite de oră - îşi reamintesc noţiunile necesare - exerciţiul - cretă colorată O2
pentru completare, din domeniul -situaţii O3
istoriei, geografiei, educaţiei civice. problematizatoar
e
- analizarea morfologico-sintactică - indică elevilor faptul că înaite - analizează oral şi în scris cuvintele - observaţia - tablă
a cuvintelor completate de a trece la analiza cuvintelor, completate (Mihai Viteazul, al - demonstraţia - caiete
trebuie să pună intrebarea, să nouăsprezecelea, izvorăsc, copilului, - exerciţiul
răspundă corect şi să sublinieze înconjurător)
O4
corespunzător partea de
propoziţie respectivă
- coordonează activitatea, punând
întrebări ajutătoare la nevoie
- exerciţii vizând folosirea corectă - scrie pe tablă câte un enunţ cu - scriu enunţul cu ortogramele - observaţia - tablă O5
a unor ortograme şi explicarea ortograme pentru fiecare din corespunzătoare grupei, în caiete - exerciţiul - caiete
modului de scriere a acestora cele trei grupe de elevi - situaţii
- cere tăierea variantei incorecte - observă cele două variante existente, problematizatoa
şi explicarea orală a scrierii citesc textul şi aleg forma corectă re
corecte - un membru al grupei explică oral - explicaţia
alegerea făcută
- observarea imaginilor - dirijează atenţia şi spiritul de - observă imaginile tabloului - observaţia - tablă
componente ale unei planşe şi observaţie al elevilor spre - exerciţiul - caiete
alcătuirea de propoziţii afirmative, imaginile tabloului - situaţii - planşă
O6
interogative, exclamative, simple, - solicită alcătuirea de propoziţii - alcătuiesc propoziţii orale conform problematizatoa
O8
dezvoltate, după imaginile orale după imaginile respective cerinţelor re
observate - scriu pe tablă şi în caiete o propoziţie
- alcătuirea schemei unei propoziţii şi alcătuiesc schema ei
- analizează enunţul ghicitorilor şi
- recunoaşterea răspunsului unor - prezintă ghicitorile recunosc răspunsurile : semaforul, - conversaţia - ghicitori
ghicitori creionul, trandafirul - observaţia
- alcătuirea de propoziţii în care - spune cerinţa - îşi aleg unul din răspunsuri - comparaţia
unul din răspunsuri să - pune întrebări ajutătoare pentru - alcătuiesc câte o propoziţie în care - exerciţiul O9
îndeplinească diferite funcţii ca elevii să-şi amintească rolul acel cuvânt să îndeplinească funcţiile - munca
sintactice (subiect, nume unui substantiv în propoziţie sintactice cerute independentă
predicativ, atribut, complement) - propoziţiile se scriu pe tablă şi în - demonstraţia
caiete şi se subliniază corespunzător
- completarea unor fişe cu - distribuie fişele - citesc conţinutul fişelor - citirea în gând - fişe de
antonimele şi sinonimele unor - explică pe scurt ceea ce trebuie - completează cuvintele cu acelaşi sens - observaţia muncă
cuvinte efectuat şi cele cu sens opus - exerciţiul independentă
- verifică frontal cuvintele - munca
completate de elevi independentă O7
- alegerea unui cuvânt antonim şi a - ajută la alegerea celor două - alcătuiesc mai multe variante de
unui cuvânt sinonim şi alcătuirea cuvinte care să intre în propoziţii dezvoltate, oral
unei propoziţii dezvoltate alcătuirea propoziţiei dezvoltate - una din ele se va scrie pe tablă şi în
caiete
- alcătuire de propoziţii în care - solicită elevii în alcătuirea - stabilesc mai întâi partea de propoziţie - conversaţia - tablă O10
unele cuvinte să îndeplinească câte unei propoziţii în care : care îndeplineşte cerinţele cerute - exerciţiul - caiete
anumite cerinţe - subiectul să fie multiplu, - alcătuiesc propoziţii simple sau - situaţii
exprimat prin substantive dezvoltate, fiind atenţi la acordul dintre problematizatoa
comune, nr. plural, gen subiect şi predicat re
masculin ; - subliniază în fiecare propoziţie - explicaţia
- subiectul să fie exprimat cuvântul sau cuvitele respective,
prin pronume personal, verificând corectitudinea efectuării
gen masculin, pers. a III-a exerciţiului
nr. singular ;
- predicatul să fie nominal,
format din verbul ,, a fi” la
timp trecut şi un adjectiv .
- construirea de propoziţii după - analizează, punând întrebări - sunt atenţi şi observă părţile din care - observaţia - tablă
scheme date : ajutătoare, componenţa fiecărei trebuie să fie alcătuită fiecare propoziţie - exerciţiul - caiete
propoziţii cerute - demonstraţia - planşe cu
S PCA PC SA - ascultă exemplele date de elevi - construiesc propoziţii şi le analizează - situaţii schema
pvss vssa şi discută impreună cu ei oral şi frontal pentru a verifica problematizatoa propoziţiilor
corectitudinea propoziţiilor corectitudinea celor alcătuite re O10
formate - explicaţia
- scrie pe tablă una din - scriu în caiete una din propoziţiile
propoziţiile corecte şi numeşte corecte şi fac sublinierile necesare
un elev pentru sublinierea
părţilor de propoziţie
- tema pentru acasă - li se distribuie elevilor câte o - sunt atenţi la fişa primită şi - observaţia - fişe de O1
fişă cu un alt rebus,având completează oral unul – două cuvinte - conversaţia muncă
titlul : ,, O parte de vorbire ...” din cele care trebuie completate - exerciţiul independentă
- se dau scurte explicaţii la ceea
Momentul final ce au de făcut
- evaluarea activităţii elevilor - se fac aprecieri asupra
activităţii elevilor şi se notează
în mod special activitatea celor
activi

TEXTE SCRISE PE TABLĂ


1. Prima Unire a Ţărilor Române a realizat-o ......................................... La/L-a noapte o să stea de pază, pentru că la/l-a mâniat peste masură .
2. Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu a avut loc în secolul ...... . Moş Crăciun nea/ne-a adus multe dulciuri şi multă nea/ne-a .
3. Oltul şi Mureşul .....................din Carpaţii Orientali, vârful Ele sar/ s-ar coarda, însă sar/ s-ar duce să vadă şi filmul .
Hăşmaşul Mare .
4. O.N.U. este organizaţia care apără drepturile .......................... .
5. Mediul ................... trebuie protejat .

GHICITORI
Cu trei ochi în trei culori Drept, înalt şi subţirel, Are floare,
E atent la trecători . Cu veştmânt de lemn pe el . Şi ghimpi are,
Şi-ţi arată fără grai, Are vârful de cărbune, Şi parfumul cel mai tare .
Când să treci şi când să stai . Pe hârtie multe spune . Trandafirul
Semaforul Creionul

FIŞĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ


Cuvinte cu acelaşi înţeles Cuvinte cu înţeles opus
a prevesti - .................................... cuvios - ...................................... sănătos - ................................... curajos - ...................................
colb - ............................................. încuviinţare - .............................. sărac - ....................................... tăcut - ......................................
sihastru - ....................................... ilustru - ...................................... scurt - ....................................... leneş - ......................................
FIŞĂ - REBUS

Completând corect, pe verticala A-B veţi descoperi urarea potrivită înaintea


fiecărei vacanţe .
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B

1. Parte de vorbire care arată acţiunea, starea, existenţa ;


2. Denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii ;
3. Exprimă însuşirea substantivelor ;
4. Unu, doi, prima, a doua ;
5. Eu, tu, el, ea ;
6. Este format din una sau mai multe silabe ;
7. Pronume care înlocuieşte substantivul ,, sora ” ;
8. Parte de propoziţie care răspunde la întrebarea ,, ce face ? ’’ ;
9. Propoziţie care pe lângă subiect şi predicat are şi părţi secundare de propoziţie ;
10. Atributul şi complementul sunt părţi ..................... de propoziţie ;
11. Subiectul şi predicatul sunt părţi de propoziţie ........................... ;
12. Răspunde la întrebarea „ cine ? ” ;
13. O comunicare cu un singur predicat ;
14. Propoziţia .................. este formată din subiect şi predicat .